tresci umow 030806

Document Sample
tresci umow 030806 Powered By Docstoc
					   1. EWIDENCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZAKŁADU OBSŁUGI URZĘDU
    MIASTA
Lp.       Przedmiot zamówienia           Tryb udzielenia
                               zamówienia
 1              2                   3
1.   Konserwacja centrali telefonicznej      art. 28
2.   Konserwacja windy               art. 6 ust. 1 pkt 7
3.   Dostęp do internetu              art. 6 ust. 1 pkt 7
4.   Usługi p.poż.                 art. 6 ust. 1 pkt 7
5.  Umowa na świadczenie usług prawniczych     art. 6 ust. 1 pkt 7
6.  Usługi informatyczne – ochrona danych      art. 6 ust. 1 pkt 7
   osobowych
7.  Zlecenie na demontaż dekoracji świątecznych   art. 6 ust. 1 pkt 7
8.  Dostawa pieczątek w automacie          art. 68
   samotuszującym
9.  Dostawa środków czystości            art. 68
10.  Dostawa materiałów biurowych          art. 68
11.  Modyfikacja programu „dodatki mieszkaniowe”   art. 6 ust. 1 pkt 7
12.  Umowa na kupno oprogramowania
   NORMA plus EXCEL                art. 6 ust. 1 pkt 7
13.  Dostawa druków                 art. 68
14.  Zlecenie na wykonanie tablic zewnętrznych    art. 6 ust. 1 pkt 7
15.  Zlecenie na wymianę licznika c.o.
   ul. Szymanowskiego 6              art. 71 ust. 1 pkt 3
16.  Umowa na Lex Polonica Maxima          art. 6 ust. 1 pkt 7
17.  Dostawa środków eksploatacyjnych oraz
   naprawa kserokopiarek              art. 68
18.  Dostawa środków eksploatacyjnych do drukarek  art. 68
19.  Roboty dekarskie – usunięcie awarii       art. 71 ust. 1 pkt 3
20.  Orzeczenie techniczne w sprawie likwidacji
   komputerów                   art. 6 ust. 1 pkt 7
21.  Umowa w sprawie zmiany w programie „Ratusz”  art. 6 ust. 1 pkt 7
22.  Oprawy introligatorskie             art. 28
23.  Dostawa wieńców i wiązanek           art. 68
24.  Umowa – zlecenie – Poligrafia          art. 6 ust. 1 pkt 7
25.  Umowa na świadczenie usług prawniczych
   (p. Szczeciński)                art. 6 ust. 1 pkt 7
26.  Obsługa techniczna programu USC – rejestracja
   aktów USC (Technika –Gliwice)          art. 6 ust. 1 pkt 7
27.  Zlecenie na wykonanie tablicy reklamowej
   dot. Unii Europejskiej             art. 6 ust. 1 pkt 7
28.  Zlecenie na zakup wykładziny dywanowej (30   art. 6 ust. 1 pkt 7
   m2)
29.  Dostawa mebli biurowych             zapyt. o cenę art. 68
30.  Obsługa brokerska                art. 6 ust. 1 pkt 7
31.  Umowa na świadczenie usług poligraficznych
 1              2             3
32. Dostawa środków eksploatacyjnych, części
  i napraw do kserokopiarek               art. 68
33. Umowa na świadczenie usług informatycznych
  i ochronę danych osobowych.              art. 6 ust. 1 pkt 7
34. Zlecenie na malowanie pokoi nr 1 i 2
  ul. Szymanowskiego 6 (p. Kałuża)
35. Zlecenie na malowanie pokoi,
  ul. Szymanowskiego 6 (p. Piątek)
36. Remont pomieszczeń                 art. 28
37. Dostawa komputerów i oprogramowania        art. 68
38. Zamówienie na flagi                art. 6 ust. 1 pkt 7
39. Przetarg na projekt instalacji p.poż. i TV     art. 28
40. Wykonanie tablicy informacyjnej do biura obsługi
  interesanta                    art. 6 ust. 1 pkt 7
41. Umowa – zlecenie (W. Gajos)
42. Umowa – zlecenie (G. Piątek)
43. Umowa – zlecenie (W. Gajos)
44. Umowa – zlecenie p. T. Olbratowski
45. Zamówienie druków dla WSO             art. 68
46. Zlecenie na sprawy BHP – P. A.Broński       art. 6 ust. 1 pkt 7
47. Zlecenie dla Firmy „FACHMAN” na wykonanie
  i montaż rolokasety w pomieszczeniu Biura
  Obsługi Interesanta                art. 6 ust. 1 pkt 7
48. Umowa na rozszerzenie licencji programu
  Lex Omega                     art. 71 ust. 1 pkt 1
49. Umowa zlecenie dla P. T. Olbratowskiego

50. Zlecenie na utylizację odpadów komputerowych
                            art. 6 ust. 1 pkt 7
51. Wykonanie mebli przez KJK
                            art. 6 ust. 1 pkt 7
52. Zamówienie na wodę mineralną            art. 68
53. Licencja na serwis internetowy BIP         art. 6 ust. 1 pkt 7
54. Wykonanie mebli (Biuro Obsługi Interesanta)
   ul. Szymanowskiego przez KJK           art. 6 ust. 1 pkt 7 2. UMOWY ZAWARTE PRZEZ ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA W
   KIELCACH ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ZAMÓWIENIACH
   PUBLICZNYCH W 2003R.Lp           NR UMOWY                  DATA
                                 PODPISANIA
                                  UMOWY


                    2
1  UMOWA NR OA-II-342/5/111         01.12.10
2  ANEKS
   DO UMOWY NR OA-II-342/5/01
3  UMOWA                   03.01.02
   NR OR 342/5/03
4  U M O W A NR 1/03             03.01.16
5                       03.02.06
   UMOWA NR 9/2003
6                       03.02.06
   UMOWA NR 9A/2003
7                       03.02.06
   UMOWA NR 9B/2003
8                       06.02.03
   UMOWA NR 9C/2003
9
   UMOWA NR 9D/2003             03.02.06
10                       03.02.06
   UMOWA NR 9E/2003
11  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 8/2003     03.02.06
12  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 10/2003    03.02.19
13  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 10A/2003    03.02.19
14  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 10B/2003    03.02.19
15  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 13/2003    03.02.20
16  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 13A/2003    03.02.20
17  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 13B/2003    03.02.20
18  U M O W A NR 22/03            03.03.17
19  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 23A/2003    03.03.17
20  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 23/2003    03.03.17
21                       03.03.24
   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 18B/2003
22
   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 18C/2003    03.03.24
23
   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 18D/2003    03.03.24
24                       03.03.24
   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 18E/2003
25                       03.03.24
   UMOW  A NR 17 N1/2003
26  UMOW  A NR 17 N2/2003          03.03.24
27  UMOW  A NR 17 N3/2003          03.03.24
28  UMOWA  KUPNA - SPRZEDAŻY NR 17 S1/2003  03.03.24
29                       03.03.24
   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 17 S2/03
30  U M O W A NR 32 N1/2003          03.04.09
31  U M O W A NR 32 N2/2003          03.04.09


                 3
 32  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 32 S1/2003     03.04.09
 33                          03.04.24
    UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 17 S3/2003
 34                          03.04.24
    UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 17 S4/03
 35  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 29/2003       03.05.06
 36                          03.05.06
    UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 29A/2003
 37                          03.05.06
    UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 29B/2003
 38                          03.05.20
    UMOWA     NR 39/2003
 39                          03.05.20
    UMOWA     NR 46/2003
 40                          03.05.22
    UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY NR 37 A/2003
 41                          03.06.12
    UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 45/2003
 42                          03.06.17
    UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 56/2003
 43                          03.06.17
    UMOWA NR 57/2003
 44                          03.07.08
    UMOWA Nr 62/2003
                                 01.12.10
              UMOWA Nr OA-II-342/5/111

zawarta w dniu 10 grudnia 2001 r. pomiędzy

Miastem Kielce
25-303 KIELCE
ul. Rynek 1

reprezentowanym przez:

I. Marka Piotrowicza - Wiceprezydenta Miasta Kielce
2. Jana Gwizdaka - Wiceprezydenta Miasta Kielce.
  zwanym dalej Zamawiającym, oraz

 Przedsiębiorstwem Informatycznym FORTES
 25-116 Kielce
 ul. Ściegiennego 177

reprezentowanym przez właścicieli:                    4
1. Jarosław Wąsik
  zam ………………………..legitymujący się dowodem osobistym
 nr …………………………..
2. Krzysztof Niziołek
  zam. ……………............. legitymujący się dowodem osobistym
  nr …………………………..
zwanym dalej Wykonawcą, o treści następującej:

                    § 1.
 1. Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne „z wolnej ręki" - art. 71
 ust. I pkt. 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz zgoda Zarządu Miasta z
 dnia 28.11.2001 r.
 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i
 serwis n/w oprogramowania aplikacyjnego:
 a) Księgowość Jednostki Budżetowej
 b) Księgowość Budżetu Gminy
 c) Łączne Zobowiązanie Pieniężne Osób Fizycznych
 d) Podatek od Nieruchomości Osób Prawnych
 c) Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia
 zwanego w dalszej treści umowy "oprogramowaniem".

3. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem oprogramowania oraz posiada
 możliwości techniczne, intelektualne i organizacyjne do realizacji niniejszej
 umowy.


                    § 2.

W ramach usług serwisowych Wykonawca zobowiązuje się do:

1.1.Usuwania wszelkich awarii związanych z błędnym działaniem oprogramowania.
  W przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą eksploatację systemu usunięcie
  awarii nastapi do końca dnia roboczego następnego po dniu, w którym
  otrzymano zgłoszenie. W przypadku pozostałych awarii strony ustalą termin ich
  usunięcia, nie dłuższy jednak niż jeden miesiąc. Za błędne uznaje się działanie
  niezgodne z dokumentacją.
1.2. Udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania zgłoszone telefonicznie drogą
pisemną lub faxem związane z działaniem oprogramowania.
  2. W razie konieczności Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu
  komputerowego pomieszczeń pracownikom Wykonawcy dokonującym napraw.

                   § 3.
1. W ramach specjalistycznego nadzoru eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje
  się do:

 1.1.Tworzenia nowych funkcji pakietu oprogramowania, w szczególności w oparciu
  o przedstawione przez Zamawiającego potrzeby bądź zmiany w systemie
  sprawozdawczości.


                     5
 1.2 Modyfikowania oprogramowania, a w szczególności dostosowanie go do
  ewentualnych zmian wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości.
 1.3 Dostarczania nieodpłatnie nowych wersji oprogramowania.
 1.4 Konsultacji przeprowadzanych w siedzibie Zamawiającego w wymiarze nie
   większym niż 6 roboczogodzin miesięcznie. Zamawiający każdorazowo - zgłosi
   zapotrzebowanie w celu uzgodnienia terminu konsultacji z wyprzedzeniem
   1 tygodnia.
 l.5 Zachowania przez czas nieograniczony tajemnicy o uzyskanych informacjach
objętych tajemnicą, a poza tym:
  - wszelkich informacji o Zamawiającym i jego klientach
  - usytuowania i przeznaczeniu pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego
  - informacji o miejscach i sposobach przechowywania kopii baz danych
   oraz nośników informacji
  - informacji dotyczących eksploatowanych przez Zamawiającego programów
   komputerowych a w szczególności o zastosowanych zabezpieczeniach.
2. Odbiorca umożliwi w razie konieczności dostęp Wykonawcy do sprzętu,
  oprogramowania i bazy danych.
3. Usługi określone w ust. 1.4 w wymiarze większym niż określono, są odpłatne wg
  cennika obowiązującego w FORTES w dniu wystawienia faktury. Aktualny cennik
  stanowi załącznik do umowy. O każdorazowej zmianie cen Wykonawca będzie
  zawiadamiał Zamawiającego z 14-dniowym wyprzedzeniem.

                    § 4.
   W ramach niniejszej umowy za dodatkową opłatą będą wykonywane
przez Wykonawcę naprawy uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego
z instrukcją obsługi.
                    § 5.
Wszelkie zgłoszenia i zapytania związane z prowadzeniem przez Wykonawcę
serwisu oprogramowania oraz specjalistycznego nadzoru eksploatacyjnego
przyjmowane będą przez Wykonawcę:
- w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.

                     §6
1. Wynagrodzenie za roboty określone w § 2 i 3 ustala się na kwotę 13 176.00 PLN
  (słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) brutto za okres 12 miesięcy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach w wysokości 1 098.00 PLN
(słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt osiem) brutto.
3. Fakturę na kwotę określoną w ust. 2 Wykonawca wystawiać będzie w terminie
  do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc, którego dotyczy, z terminem płatności
  do końca miesiąca.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie ulegać corocznej rewaloryzacji
  o wskaźnik wzrostu cen usług obwieszczany przez Prezesa Głównego Urzędu
  Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP.
5. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę i udowodnionego przez
  Zamawiającego niedotrzymania terminów usunięcia awarii uniemożliwiającej
  dalszą eksploatację systemu o których mowa w § 2 pkt. 1 niniejszej Umowy
  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na pisemne wezwania karę umowną
  w wysokości 0.15% opłaty o której mowa w pkt. 1 za każdą godzinę spóźnienia


                     6
   w stosunku do wymaganego terminu. Łączna wysokość kar w jednym roku nie
   może przekraczać rocznej opłaty za serwis oprogramowania i nadzór
   eksploatacyjny.

                    § 7.
1.  Wykonawca    nie  ponosi odpowiedzialności za   błędy wynikające
  z nieprawidłowości w działaniu systemu operacyjnego i oprogramowania
  narzędziowego, które nie zostało wyprodukowane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania
  siły wyższej przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.
3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, które wynikły z istnienia wirusa
  komputerowego na dostarczonych przez Wykonawcę nośnikach magnetycznych.
  Wirus komputerowy nie jest siłą wyższą.                    § 8.
1. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
  Cywilnego.
  2. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory strony poddają
  pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu.

                    § 9.

Umowa została zawarta na czas od 1 stycznia 2002 roku do 21 grudnia 2004 roku.

                    § 10.

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron a wszelkie ewentualne zmiany będą dokonywane aneksem
odpisanym przez obie umawiające się strony.


    Wykonawca                       Zamawiający
    Jarosław Wąsik                    Marek Piotrowicz
    Krzysztof Niziołek                  Jan Gwizdak


                   Aneks
               do umowy Nr OA-II-342/5/01


Zamawiający:

Miasto Kielce
25-303 KIELCE
ul. Rynek 1

reprezentowanym przez:                     7
Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce


Wykonawca:

 Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES
 25-116 Kielce
 ul. Ściegiennego 177

reprezentowany przez:
Jarosława Wąsika


Zgodnie z § 6 ust. 4 umowy z dn. 10 grudnia 2001r. (wskaźnik wzrostu cen usług
za 2002r. wynosi 1,9% - M.P. Nr 6 poz. 100 z 2003r.) wprowadza się zmiany
w § 6 ust. 1 i 2 o następującej treści:

1. Strony ustalają wysokość opłaty za prace określone w umowie w roku 2003
  na kwotę: 13 424,88 PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy czterysta
  dwadzieścia cztery 88/100) brutto za okres 12 miesięcy.
  2. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach w wysokości 1 118.74

 PLN (słownie: jeden tysiąc sto osiemnaście 74/100) brutto począwszy od 1

 stycznia 2003r.


        Wykonawca:                     Zamawiający:
        Jarosław Wąsik                Wojciech Lubawski

                                      03.01.02

                  UMOWA
                 NR Or 342/5/03

W dniu 2.01.2003 r. w siedzibie UM Kielce w Kielcach zawarta została umowa, na
podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.94 r.
(Dz. U. Nr 72 poz. 664 z późn, zmianami, pomiędzy Miastem Kielce
reprezentowanym przez:
1. Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce
zwanym dalej Zamawiającym
a Zakładem Usług Informatycznych OTAG0 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Marynarki Polskiej 14A, (rejestracja w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, nr KRS
000013A309) reprezentowanym przez:

1 . Jerzego Filończuka - Prezesa Zarządu
2. Elżbietę Gandecką- Dyrektora Ekonomicznego
zwanym dalej Wykonawcą.

l. Przedmiot Umowy.


                     8
 Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
 świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego
 Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO,
 zwanego dalej Programami, Wykaz Programów znajduje się
 w Załączniku nr I.
 1.2. Usługa asysty technicznej i konserwacji obejmuje:
   1.2.1. telefoniczną pomoc i doradztwo w sprawie używania Programów
   1.2.2. usuwanie błędów zgłoszonych przez Zamawiającego
   1.2.3. aktualizację oprogramowania wynikającą ze zmiany przepisów prawnych w
   ustalonym umową lub projektem realizacyjnym zakresie funkcjonalnym
   1.2.4. udzielenie Zamawiającemu prawa do otrzymywania kolejnych wydań
   Programów i związanych z nimi zmian w dokumentacji użytkowej i administratora
   1.2.5. serwis struktur bary Systemu OTAGO, RI7BMS Oracle zarządzający bazą
   Systemu OTAGO i narzędzi uruchomieniowych Oracle
1.3. Usługa asysty technicznej i konserwacji nie obejmuje usuwania jakichkolwiek

   nieprawidłowości działania Programów wynikających z użytkowania

   nieodpowiednich wersji systemu operacyjnego lub bazy danych, nieprawidłowej

   instalacji sprzętu lub oprogramowania i niewłaściwego lub niedostatecznego

   administrowania wszystkimi warstwami tworzącymi System OTAGO

 2. Termin obowiązywania Umowy.
   2. I . Umowa zawarta jest na okres od 01 stycznia 2003 r, do dnia 31 grudnia
   2003 r. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić w wyniku:
 2.1.1. zwłoki w realizacji płatności dłuższej niż 4 tygodnie od ustalonego terminu;
 2.1.2. wypowiedzenia z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.


 3. Obowiązki Wykonawcy.
   3.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z
   obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami
   określonymi niniejszą umową.
 3.2. Terminy usuwania błędów.
   3.2.1. Wykonawca przystąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych do usunięcia
   błędu niekrytycznego zgłoszonego na piśmie przez upoważnioną osobę
   Zamawiającego. Usunięcie błędu trwać będzie nie dłużej niż 5 dni roboczych.
   3.2.2. W przypadku błędów krytycznych uniemożliwiających Zamawiającemu
   korzystanie z funkcji Systemu niezbędnych do bieżącej pracy, Wykonawca
   przystąpi niezwłocznie do usunięcia błędu zgłoszonego na piśmie przez
   upoważnioną osobę Zamawiającego. Usunięcie błędu krytycznego trwać będzie
   nie dłużej niż 1 dzień roboczy.
                       9
 32.3. Zgłoszenie błędnego działania Programu będące skutkiem wadliwego
 działania Zamawiającego będzie traktowane jako płatne zlecenie diagnozy stanu
 awaryjnego.
 3.3. Wykonawca przeprowadzi aktualizację oprogramowania wynikającą ze
 zmiany przepisów prawnych przed dniem wejścia ich w życie, o ile zmiany zostaną
 ogłoszone z wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie takich modyfikacji.
 3.4. Wykonawca dołoży wszelkich rozsądnych starań do dokonania modyfikacji w
 jak najkrótszym czasie, o ile niemożliwe będzie spełnienie warunków z pkt. 3.3.
 3.5. Wykonawca poda na piśmie wykaz osób upoważnionych do świadczenia
 usługi asysty technicznej.
 3.6. Wykonawca w ramach asysty technicznej udzieli porad w używaniu
 Programów dotyczących rozwiązywania konkretnych, wyspecyfikowanych
 problemów. Porady będą udzielane wyłącznie przeszkolonym pracownikom
 Zamawiającego.
 3.7. Wykonawca przesyłać będzie Zamawiającemu nowe wersje (lub modyfikacje)
 oprogramowania na nośniku magnetycznym lub pocztą elektroniczną, wraz z
 instrukcją instalacyjną oraz suplementami do posiadanych dokumentacji.
 3.8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu internetowego
 zawierającego aktualne wersje dokumentacji i odpowiedzi na powtarzające się
 pytania oraz udzieli prawa do kopiowania i drukowania dostępnych materiałów z
 zakresu Programów na potrzeby własne.
 3.9. Wykonawca na życzenie Zamawiającego zainstaluje nową wersję (lub
 modyfikacje) oprogramowania zamawiający pokryje koszt tej usługi.
 3.10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z
 wyprzedzeniem o wszystkich potrzebach zmian w konfiguracji sprzętowo-
 systemowej niezbędnych do przetwarzania nowych wersji lub nowych funkcji
 Programów.
4. Obowiązki Zamawiającego.
  4.1. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w trakcie
  wykonywania umowy, w szczególności poprzez:
 4.1.1. Zgłoszenie Wykonawcy na piśmie osoby upoważnionej do zgłaszania
 błędów lub uwag do Programów,
4.1.2. Udostępnienie Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji mających
    znaczenie dla prawidłowej i kompletnej realizacji Umowy:
4.1.3. Udostępnienie Wykonawcy połączenia modemowego do Systemu w trybie call-
    back
 4.1.4. Terminowe dokonywanie płatności.

5. Ochrona tajemnicy i praw autorskich.
  5.1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania tajemnicy
  państwowej, służbowej i handlowej, w której posiadanie weszły w związku z
  realizacją Umowy.
 5.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
 Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji, w posiadanie których wszedł w
 związku z realizacją Umowy.


                    10
  5.3. Prawa autorskie do Programów należą do Z.U.I. OTAGO sp. z o.o., a
  Zamawiającemu nie wolno ujawniać ani dostarczać osobom trzecim wersji
  źródłowych lub wykonalnych Programów lub nawet ich części, ani ich
  dokumentacji technicznej.

 6. Wynagrodzenie Wykonawcy.
  6.1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w
  wysokości 56 656,80 zł /słownie : pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt
  sześć złotych i osiemdziesiąt groszy/, w tym 10 216.80 zł /słownie : dziesięć
  tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt groszy/ podatku PTU VAT.
6.2. Wynagrodzenie płatne będzie w 12 ratach miesięcznych w wysokości 1 573,80 zł
   /słownie : tysiąc pięćset siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy, w tym
   283,80 zł /słownie : dwieście osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy/
   podatku VAT, za każdy Program z załącznika nr 1, w terminie 14 dni od
   otrzymania faktur.
  6.3. W przypadku przerw w objęciu usługą asysty poszczególnych Programów,
  Zamawiający opłaci Wykonawcy wraz z pierwszą płatnością miesięczną koszt
  aktualizacji Programów w wysokości kwot z pkt. 6.2. za każdy miesiąc przerwy.
  Okres przerwy liczony jest od czasu udzielenia licencji zakończenia gwarancji lub
  zaprzestania płatności za asystę danego Programu do czasu wznowienia lub
  rozpoczęcia usługi.
  6.4. Prace realizowane na podstawie pkt. 3.9 niniejszej umowy będą rozliczane na
  podstawie aktualnego cennika Otago.
  6.5. W przypadku nie zachowania terminu płatności Wykonawca jest uprawniony
  do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie.
  6.6. Wszelkie dodatkowe podatki i opłaty publicznoprawne związane z
  przedmiotem Umowy, wprowadzone na terenie Polski po zawarciu Umowy
  zostaną poniesione przez Zamawiającego na podstawie dwustronnych uzgodnień.
 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza stron.
  7.1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Wykonawcy wszelkie
  przypadki nieprawidłowego działania jakiegokolwiek elementu Systemu. Nie
  zgłoszenie wady elementu w ciągu 1 miesiąca od jej ujawnienia wyłącza
  odpowiedzialność Wykonawcy za szkody wywołane tą wadą.
  7.2. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli element Systemu
  którego niewłaściwe działanie wyrządziło Zamawiającemu szkodę był obsługiwany
  przez nieupoważnione osoby lub niezgodnie z instrukcjami użytkowymi i
  administratora.
  7.3. W przypadku opóźnienia w realizacji Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
  może zostać przez Zamawiającego zobowiązany do zapłaty kar umownych:
  7.3.1. Za pierwsze 5 dni roboczych zwłoki w usuwaniu wykrytych i zgłoszonych na
  piśmie błędów oraz modyfikacji - w wysokości 3% od wartości miesięcznej opłaty
  asysty technicznej i konserwacji, modułu, w którym zgłoszono błąd , za każdy
  dzień zwłoki.
  7.3.2. w wysokości 5% od wartości miesięcznej asysty technicznej i konserwacji
  modułu za każdy następny dzień zwłoki.                      11
  7.4. Jeśli zgłoszenie wymaga uzupełnienia termin realizacji zostaje przesunięty o
  tyle dni ile potrzeba na jego uzupełnienie. Przesunięcie terminu będzie się
  odbywało na zasadzie wzajemnych uzgodnień, potwierdzonych przez
  zamawiającego na piśmie.
  7.5. Kary umowne nie należą się, jeżeli zdarzenie nastąpiło z przyczyn o
  charakterze siły wyższej.
  7.6. Kary umowne wymienione w pkt 7.3. za obopólną zgodą stron mogą zostać
  zrekompensowane przez Wykonawcę dostawą dodatkowych elementów Systemu.
8. Rozstrzyganie sporów.
  8.1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub
  wykonaniem Umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze
  negocjacji lub pisemnych wyjaśnień.
  8.2. Jeżeli działanie podjęte w myśl pkt 7. 1. nie przyniosą rezultatu
  zadowalającego obie strony, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu
  właściwego dla strony Zamawiającego.
9. Postanowienia końcowe.
  9. 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
  nieważności.
  9.2. Umowa uchyla wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, negocjacje i oświadczenia
  stron w przedmiocie przez nią uregulowanym i stanowi jedyną podstawę dla
  zawiązanego stosunku prawnego.
  9.3. Wszelkie modyfikacje, powiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej
  strony musza być pisemne. W razie zmiany adresu przez którąkolwiek ze stron,
  pisma doręczone na dotychczasowy adres wywołują skutek, jeżeli druga strona
  nie została pisemnie powiadomiona o zmianie adresu.

  9.4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy
    Kodeksu Cywilnego.
  9.5. Umowę wraz z załącznikiem stanowiącymi jej integralną część sporządzono w
  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla
  Wykonawcy.

    Zamawiający:                  Wykonawcy:
    Wojciech Lubawski            Jerzy Filończuk
`                        Elżbieta Gandecka


Załącznik nr 1 do Umowy
Wykaz Programów Systemu OTAGO objętych asystą techniczną i konserwacją:
1. ELLJD - Ewidencja ludności
2. EWPOJ - Ewidencja Pojazdów
3. NWPO1 - Naliczanie i windykacja podatków od środków transportowych
                      12
                                     03.01.16
                U M O W A Nr 1/03
 zawarta w dniu 16 stycznia 2003 r. pomiędzy Zakładem 0bsługi Urzędu Miasta
 w Kielcach zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:


 1. Zygmunt Mazur - p.o. Dyrektora Zakładu
 a Panem Bogdanem Pytlem zam. ………………………….. legitymującym się
 dowodem osobistym ……………………….. właścicielem Zakładu Usług
 Telekomunikacyjnych „TELETRONIK” -
  zwanym dalej Wykonawcą.


                    § 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do stałego wykonywania, konserwacji i drobnych
  napraw sieci telefonicznej w budynkach Urzędu Miasta oraz sieci końcowej dla
  łączy dzierżawionych ze Strażą Miejską oraz aparatów telefonicznych.

2. Wykaz czynności konserwacyjno-naprawczych określa załącznik Nr 1 do niniejszej
  umowy, stanowiący jej integralną część.

3. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z obsługą centrali telefonicznej
  Urzędu Miasta i wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych.
 Termin wykonania napraw będzie każdorazowo określony odrębnie dla
 poszczególnych napraw, wpisem do książki napraw.


                    § 2.
1. 0bowiązek zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonywania czynności
  konserwacyjnych określonych w załączniku Nr 1 do umowy spoczywa na
  Wykonawcy.
2. 0bowiązek zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania pozostałych
  napraw spoczywa na Zleceniodawcy.

                    § 3.
1. Za wykonanie prac określonych w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie


                    13
    w wysokości 14.380,75 zł brutto.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w miesięcznych ratach
  w wysokości 1.250,50 zł brutto za 1 miesiąc, z tym, że za miesiąc styczeń
  zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą 16/31 wynagrodzenia miesięcznego.

3. Termin płatności wynagrodzenia ustala się na 14 dni od dnia złożenia faktury
  przez Wykonawcę.

                     § 4.
 Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 16.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

                     § 5.
 W przypadku niedotrzymania terminu wykonania naprawy ustalonego na
 zasadach określonych w § 1 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę
 umowną w wysokości 3 % wynagrodzenia za każdą godzinę zwłoki.

                     § 6.
 Każda ze stron może wypowiedzieć umowę na okres 1 miesiąca.

                     § 7.
 W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie
 przepisy kc i ustawa o zamówieniach publicznych.

                     § 8.
 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
 każdej ze stron.
 Wykonawca:                           Zleceniodawca:

 Bogdan Pytel                          Zygmunt Mazur
                                     03.02.06

                UMOWA Nr 9/2003


                     14
zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

 Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a PROFITECH Sp. z o.o. Aleja Piaskowa 97, 33-100 Tarnów
reprezentowaną przez:

Jacek Ciepły
zwanej dalej „Sprzedającym”,
została zawarta umowa o następującej treści:

                    § 1.
   Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                    § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                    § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
  umowy kwoty 3.764 zł brutto /słownie złotych: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt
  cztery/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
  wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
  przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                    § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
 wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
  w wysokości 20 % ceny.


3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
  20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
  Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                    § 5.


                     15
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.
                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                   § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                    § 8.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

  Kupujący:                           Sprzedawca:
Zygmunt Mazur                           Jacek Ciepły


                                    Załącznik Nr 1


1.2. „PROFITECH” Sp. z o.o.
 Aleja Piaskowa 97
 33-100 Tarnów
a/ WC – kostka z zawieszką       0,69 zł brutto x 200 szt. = 138 zł
b/ Mydło w kostkach 100 g       0,71 zł brutto x 1000 szt. = 710 zł
c/ Mydło w płynie SL          7,20 zł brutto x 200 szt. = 1.440 zł
d/ Pielucha tetrowa           1,66 zł brutto x 600 szt. = 996 zł
e/ Ręcznik papierowy rolka/ręcznik kuchenny jednorazowy/ 0,96 zł brutto x 500 szt. =
 480 zł
               Razem: 3.764 zł

                                       03.02.06

               UMOWA Nr 9A/2003

zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a Panią Stanisławą Wtorek legitymującą się dowodem osobistym Nr
  …………………
…………….
  Zam……………………………………………………………………………….                     16
Panem Henrykiem Wtorek legitymującym się dowodem osobistym Nr
  …………………
Seria………..
  zam………………………………………………………………………….….
i Panią Anną Mańkus legitymującą się dowodem osobistym Nr
  ………………………
seria ………. zam.
  ……………………………………………………………………………..

współwłaścicielami Firmy Hurt – Detal art. Chemiczne i Przemysłowe „KAJTEK”,
25-540 Kielce ul. Jesionowa 29 zwanej dalej „Sprzedającym”, została zawarta
umowa o następującej treści:

                    § 1.
   Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                    § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                    § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
  umowy kwoty 730 zł brutto /słownie złotych: siedemset trzydzieści/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
  wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
  przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                    § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
 wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
  w wysokości 20 % ceny.

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
  20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
  Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                    § 5.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.

                    17
                    § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                   § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                    § 8.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

  Kupujący:                           Sprzedawca:
Zygmunt Mazur:                       Stanisława Wtorek
                              Henryk Wtorek
                              Anna Mańkut


                                    Załącznik Nr 1
1.1. Hurt – Detal Art. Chemiczne
 i Przemysłowe „KAJTEK”
 ul. Jesionowa 29
 25-540 Kielce


a/ proszek do firanek 450 g      1,80 zł brutto x 100 szt. = 180 zł

b/ płyn dezynfekcyjny do WC 750 ml   2,50 zł brutto x 220 szt. = 550 zł

                Razem: 730 zł


                                      03.02.06

                UMOWA Nr 9B/2003


zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

 Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a Przedsiębiorstwem Handlowym „KUBIX”, 25-715 Kielce ul. Kołłątaja 7
reprezentowaną przez:

Wandę Kubcką
zwanej dalej „Sprzedającym”,


                     18
została zawarta umowa o następującej treści:

                    § 1.
   Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                    § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                    § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
  umowy kwoty 1.376,50 zł brutto /słownie złotych: jeden tysiąc trzysta
  siedemdziesiąt sześć 50/100/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
  wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
  przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                    § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
 wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
  w wysokości 20 % ceny.

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
  20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
  Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                    § 5.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.
                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                   § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                    § 8.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.


                     19
   Kupujący:                         Sprzedawca:
   Zygmunt Mazur                         Wanda Kubicka


                                    Załącznik Nr 1
1.3. „KUBIX”
 Przedsiębiorstwo Handlowe
 ul. Kołłątaja 7
 25-715 Kielce


a/ płyn do mycia szyb w atomizerze
 500 ml z amoniakiem          2,15 zł brutto x 230 szt. = 494,50 zł
b/ płyn do mycia powierzchni
 i urządzeń sanitarnych 1 litr     3,10 zł brutto x 220 szt. = 682 zł
c/ ścierka do kurzu           0,40 zł brutto x 500 szt. = 200 zł
                 Razem: 1.376,50 zł

                                         06.02.03

                 UMOWA Nr 9C/2003


zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

 Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a Przedsiębiorstwem Handlowym „EL’COP”, 25-415 Kielce ul. Górna 7
reprezentowaną przez:

 Tomasza Różaka
zwanej dalej „Sprzedającym”,
została zawarta umowa o następującej treści:

                     § 1.                      20
   Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                    § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                    § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
  umowy kwoty 220 zł brutto /słownie złotych: dwieście dwadzieścia/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
  wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
  przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                    § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
 wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
  w wysokości 20 % ceny.

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
  20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
  Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                    § 5.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.
                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                   § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                    § 8.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
   Kupujący:                       Sprzedawca:

                     21
   Zygmunt Mazur                     Tomasz Róża
                                   Załącznik Nr 1


1.4. Przedsiębiorstwo Prywatne
  „EL’COP”
  ul. Górna 7
  25-415 Kielce


a/ odkamieniacz            1,10 zł brutto x 200 szt. = 220 zł

               Razem: 220 zł
                                      03.02.06

               UMOWA Nr 9D/2003


zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

 Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a Debiut Plus ET Miągowscy Sp. Jawna, 90-019 Łódź ul. Dowborczyków 26,
  Filia 25-616 Kielce ul. Herbska 6
reprezentowaną przez:

Pana Mariusza Patyńskiego legitymującym się dowodem osobistym Nr __________
seria _____ zam.
  _______________________________________________________

zwanej dalej „Sprzedającym”,
została zawarta umowa o następującej treści:

                    § 1.
                    22
   Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                    § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                    § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
  umowy kwoty 1.854,56 zł brutto /słownie złotych: jeden tysiąc osiemset
  pięćdziesiąt cztery 56/100/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
  wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
  przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                    § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
 wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
  w wysokości 20 % ceny.

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
  20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
  Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                    § 5.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.
                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                   § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                    § 8.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
                     23
   Kupujący:                       Sprzedawca:
   Zygmunt Mazur                    Marcin Patyński
                                   Załącznik Nr 1


1.5. Debiut Plus ET
 Miągowscy Sp. J.
 ul. Dobworczyków 26
 Filia
 25-616 Kielce ul. Herbska 6


a/ odświeżacz powietrza
 w areozolu 300 ml         3,29 zł brutto x 84 szt. = 276,36 zł
b/ preparat przeciw kurzowi
 areozol /antystatyczny/ 250 ml   4,81 zł brutto x 220 szt. = 1.058,20 zł
c/ ręcznik papierowy pojedynczy
 21,5 x 25 cm            2,08 zł brutto x 250 szt. = 520 zł
               Razem: 1.854,56 zł                                      03.02.06

               UMOWA Nr 9E/2003


zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

 Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POLONIA” Sp. z o.o., 25-415 Kielce
  ul. Górna 25
reprezentowaną przez:

Zbigniewa Sadurę


                    24
zwanej dalej „Sprzedającym”,
została zawarta umowa o następującej treści:

                    § 1.
   Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                    § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                    § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
  umowy kwoty 10.410,40 zł brutto /słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta
  dziesięć 40/100/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
  wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
  przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                    § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
 wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
  w wysokości 20 % ceny.

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
  Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
  20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
  Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                    § 5.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.
                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                   § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                    § 8.
                     25
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
    Kupujący:                       Sprzedawca:
   Zygmunt Mazur                        Zbigniew Sadura
                                  Załącznik Nr 1


1.3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 „POLONIA” Sp. z o.o.
 ul. Górna 25
 25-415 Kielce
a/ pasta do podłogi samopołyskowa
 w płynie 0,5 l            2,17 zł brutto x 1140 szt. = 2.473,80 zł
b/ pasta do mycia naczyń 500 ml    1,04 zł brutto x 600 szt. = 624 zł
c/ proszek do czyszczenia urządzeń
 sanitarnych 500 g          1,68 zł brutto x 220 szt. = 369,60 zł
d/ mleczko do czyszczenia
 urządzeń sanitarnych 500 ml     2,10 zł brutto x 220 szt. = 462 zł
e/ proszek do prania 600 g          1,74 zł brutto x 1000 szt. = 1740 zł
f/ płyn do prania dywanów 1 l     4,75 zł brutto x 80 szt. = 380 zł
g/ ścierka do podłogi biała      0,98 zł brutto x 450 szt. = 441 zł
h/ papier toaletowy 750 g       1,12 zł brutto x 3500 szt. = 3920 zł


                Razem: 10.410,40 zł                                        03.02.06
            Umowa kupna - sprzedaży Nr 8/2003
Dnia 6.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy Zamawiającym


                     26
a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo Handlowym, 25-913 Kielce
ul. Elsnera 1 reprezentowanym przez
Pana Marcina Górskiego
zwanym dalej Wykonawcą.
                   § 1.
  Przedmiotem umowy jest wykonanie pieczątek różnych treści na podstawie
zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 29.01.2003 r.
                   § 2.
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresie od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
                   § 3.
 1. Wynagrodzenie za usługę nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
 umowy kwoty brutto 40.000 zł /słownie zł: czterdzieści tysięcy.
 2. Rozliczenie za wykonane pieczątki nastąpi na podstawie cen jednostkowych
 przyjętych z oferty i liczby wykonanych pieczątek. Ceny jednostkowe zawiera Zał.
 Nr 1 do umowy.
 3. Zamawiający będzie każdorazowo określał pisemnie treść i liczbę pieczątek do
 wykonania.
                   § 4.
  Zapłata za wykonane pieczątki będzie dokonana po każdym pisemnym zleceniu,
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.


                   § 5.
 1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
 Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty umownej za każdy dzień
 zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20 %
 wynagrodzenia umownego.
                   § 6.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                   § 7.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                   § 8.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
                    27
   Zamawiający:                     Wykonawca:
   Zygmunt Mazur                    Marcin Górski                                     03.02.19


           Umowa kupna - sprzedaży Nr 10/2003
Dnia 19.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Spółką Jawną „Biuro Market”, 25-346 Kielce ul. Zagórska 118
reprezentowaną przez Izabelę Kulinę
zwaną w treści „Sprzedawcą”.


                    § 1.
  Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa materiały biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i
cenie jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                    § 2.
 1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 19.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
 2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
 pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.


                    § 3.
 1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
 kwoty brutto 42.798,09 zł /słownie zł: czterdzieści dwa tysiące siedemset
 dziewięćdziesiąt osiem 09/100/.
 2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
 złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                    § 4.
 1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
 karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
 zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
 wymienionej w § 3 ust. 1.


                    28
                    § 5.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                    § 6.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                    § 7.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


   Kupujący:                      Sprzedający:
   Zygmunt Mazur                    Izabela Kulina

                                      03.02.19

          Umowa kupna - sprzedaży Nr 10A/2003


Dnia 19.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Panem Leszkiem Ozioro zam. _______________________________________
legitymującym się dowodem osobistym nr ___________________ seria _______
reprezentowanym przez Biuro Market ”PLUS”, 25-520 Kielce ul. Targowa 18
zwanym w treści „Sprzedawcą”.
                    § 1.
  Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa materiały biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i
cenie jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .
                    § 2.
 1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 19.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
 2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
 pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
                    § 3.
 1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
 kwoty brutto 85.212,75 zł /słownie zł: osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście
 dwanaście 75/100/.                    29
 2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
 złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.
                   § 4.
 1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
 karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
 zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
 wymienionej w § 3 ust. 1.
                   § 5.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                   § 6.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.
                   § 7.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


    Kupujący:                    Sprzedający:
   Zygmunt Mazur                   Leszek Ozioro


                                    03.02.19

          Umowa kupna - sprzedaży Nr 10B/2003


Dnia 19.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a „POLIGRAFIĄ” S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61
reprezentowanym przez Piotra Ślusarczyka
zwanym w treści „Sprzedawcą”.
                   § 1.
  Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa materiały biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i
cenie jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                   § 2.


                    30
 1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 19.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
 2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
 pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.


                    § 3.
 1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
 kwoty brutto 42.298,37 zł /słownie zł: czterdzieści dwa tysiące dwieście
 dziewięćdziesiąt osiem 37/100/.
 2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
 złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                    § 4.
 1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
 karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
 zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
 wymienionej w § 3 ust. 1.
                    § 5.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                    § 6.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                    § 7.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


  Kupujący:                       Sprzedający:
   Zygmunt Mazur                       Piotr Ślusarczyk


                                     03.02.20
           Umowa kupna - sprzedaży Nr 13/2003


Dnia 20.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”


                    31
a Spółką Jawną „REMI-B”, 48-382 Bielsko Biała ul. Cieszyńska 367
reprezentowaną przez
1/ Krzysztofa Boińskiego
2/ Adama Krokowskiego
zwaną w treści „Sprzedawcą”.


                    § 1.
  Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa druki na podstawie
zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i cenie
jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                    § 2.
 1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 1.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
 2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
 pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.


                    § 3.
 1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
 kwoty brutto 29.000,62 zł /słownie zł: dwadzieścia dziewięć tysięcy 62/100/.
 2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
 złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                    § 4.
 1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
 karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
 zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
 wymienionej w § 3 ust. 1.
                    § 5.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                    § 6.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                    § 7.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


                    32
  Kupujący:                       Sprzedający:
Zygmunt Mazur                       Krzysztof Boński
                             Adam Krokowski
                                     03.02.20


          Umowa kupna - sprzedaży Nr 13A/2003


Dnia 20.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Wydawnictwem Akcydensowym S.A. Oddział Olsztyn, 10-419 Olszytn ul. Żelazna
3
reprezentowanym przez Tomasza Woinicza
zwanym w treści „Sprzedawcą”.
                    § 1.
  Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa druki na podstawie
zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i cenie
jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                    § 2.
 1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 1.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
 2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
 pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.


                    § 3.
 1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
 kwoty brutto 1.568,75 zł /słownie zł: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem
 75/100/.
 2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
 złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                    § 4.                    33
 1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
 karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
 zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
 wymienionej w § 3 ust. 1.
                   § 5.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                   § 6.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                   § 7.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


  Kupujący:                     Sprzedający:
  Zygmunt Mazur                   Tadeusz Woinicz


                                   03.02.20


         Umowa kupna - sprzedaży Nr 13B/2003


Dnia 20.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a  Wydawnictwem    Akcydensowym    S.A.  Oddział  w   Warszawie,
01-225 Warszawa ul. J. Bema 60 a
reprezentowanym przez Bogumiła Żuławskiego i Albinę Małek
zwanym w treści „Sprzedawcą”.
                   § 1.
  Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa druki na podstawie
zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i cenie
jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                   § 2.                    34
 1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 1.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
 2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
 pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.


                    § 3.
 1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
 kwoty brutto 102,48 zł /słownie zł: sto dwa 48/100/.
 2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
 złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                    § 4.
 1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
 karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
 zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
 wymienionej w § 3 ust. 1.
                    § 5.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                    § 6.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                    § 7.


  Kupujący:                       Sprzedający:
  Zygmunt Mazur                     Bogumił Żurawski
                             Albina Małek


                                     03.03.17

               U M O W A Nr 22/03

zawarta w dniu 17.03.2003 r. pomiędzy Zakładem 0bsługi Urzędu Miasta w Kielcach
reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
zwanym dalej „Zamawiającym”
                    35
a Panem Włodzimierzem Piłatem – właścicielem Pracowni Introligatorskiej, 25-536
Kielce ul. Wojewódzka 2.

                     § 1.

Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zamówienia o cenę z
dnia 7.03.2003 r.
                  § 2.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie opraw
  introligatorskich.
  2. Wykonanie opraw będzie się odbywało sukcesywnie w trakcie obowiązywania
  umowy na podstawie odrębnych zleceń określających zakres prac i termin ich
  wykonania.

                   § 3.
Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2003 r. do dnia 31.07.2003 r.

                   § 4.
 1. Ustala się ceny jednostkowe wykonywanych opraw, zgodnie ze złożoną ofertą

 do przetargu, stanowiącą zał. Nr 1 do niniejszej umowy:


  1/ oprawa dzienników urzędowych
    w półpłótnie z nadrukiem na grzbiecie 70,76 zł/szt. max. 120

  2/ oprawa aktów USC w formacie B-3
    w półpłótnie, z nadrukiem na grzbiecie 70,76 zł/szt. max. 40

  3/ oprawa rejestrów A-4
   w półpłótnie 48,80 zł/szt. max. 30 szt.

  4/ oprawę rejestrów w półpłótnie B-3 – z nadrukiem na grzbiecie
    73,20 zł/szt. brutto max. 30

  5/ oprawa ksiąg ewidencji ludności w półpłótnie 48,80 zł/szt. max 30 szt.

   6/ wykonanie teczek formatu A-4 w oprawie
     introligatorskiej z nadrukiem 36,60 zł/szt. max. 300 szt.

   7/ podklejenie dokumentów /bez materiału/ 0,96 zł/cm 2

   8/ stawka roboczogodziny 28 zł.

 2. W przypadku wykonania robót introligatorskich nie wymienionych w ust. 1

 roboty będą rozliczane na podstawie stawki roboczogodziny 28 zł.
                     36
 3. Podstawą rozliczenia robót określonych w ust. 2 będzie kalkulacja wykonana

 przez Wykonawcę i rozliczona przez Zamawiającego.


 4. Łączna kwota za roboty określone w ust. 1, 2, 3 nie może przekroczyć

 wykonywanie w okresie 20.03.2003 r. do 31.07.2003 r. kwoty 26.718 zł.

                    § 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za przekazane do oprawy dokumenty.
                  § 6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opraw rejestrów wskazanych przez
Zamawiającego w systemie:
1/ przyjęcie do oprawy w piątek o godz. 15
2/ zwrot oprawionych rejestrów w najbliższy poniedziałek o godz. 730.

                    § 7.

Odpowiedzialność za niewykonane lub nienależyte wykonanie zobowiązać
umownych, stron ustalają w formie kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:
1. Za zwłokę w wykonaniu zleconych opraw w wysokości 10 % wynagrodzenia
  określonego w § 4, za każdy dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 10 %
  wynagrodzenia określonego w § 4, za każdy dzień zwłoki.
                    § 8.

1. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało fakturami
  miesięcznymi, wystawionymi na podstawie protokołów odbioru.

2. Ustala się termin na zapłatę faktur 14 dni roboczych od ich złożenia
  Zamawiającemu.

                    § 9.

0kres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót
upływa 2 lata od daty ich odbioru.

                   § 10.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej.

                   § 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy


                    37
Kodeksu Cywilnego.

                   § 12.

Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim trzymiesięcznym
wypowiedzeniem.

                   § 13.

Umowę sporządzono w 2-egz., po 1 dla każdej ze stron.   Wykonawca:                  Zamawiający:

   Włodzimierz Piłat            Zygmunt Mazur


                                     03.03.17
           Umowa kupna - sprzedaży Nr 23A/2003
Dnia 17.03.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Zygmunta Mazura   - Dyrektor ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni Sp. z o.o., 25-622 Kielce ul. Lecha 11a,
reprezentowanym przez:
Józefa Pokorę i Halinę Kozieł
zwanym w treści „Sprzedawca”.

                    § 1.
   Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa wieńce i wiązanki, na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 10.03.2003 r. zgodnie z
zał. Nr 1 do umowy.
                    § 2.
  Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi partiami w terminie od 20.03.2003 r. do
31.12.2003 r.
                    § 3.
  Wynagrodzenie Sprzedawcy za towar nie może przekroczyć w okresie
obowiązywania umowy kwoty brutto 11.978 zł /słownie złotych: jedenaście tysięcy
dziewięćset siedemdziesiąt osiem/.
  Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonana będzie w terminie 14 dni na
podstawie złożonej faktury na konto bankowe Sprzedającego.                    38
                      § 4.
   Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
telefonicznie.
                      § 5.
 1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedający zapłaci
 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty umownej za każdy dzień
 zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 %
 wynagrodzenia umownego.
                      § 6.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                      § 7.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.
                      § 8.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


    Kupujący:                       Sprzedawca:
    Zygmunt Mazur                      Józef Pokora
                                Halina Kozieł                                      Załącznik Nr 1

1/ wieniec duży – kalia + róża – 247,20 zł, lilia + goździk – 180,25 zł,
  z róż – 226,60 zł

2/ wieniec średni – róża – 149,35 zł, kalia + róża – 161,71 zł

3/ wiązanka pomnikowa na choinie – kalia + róża – 71,07 zł, kalia + anturium –
108,15 zł, rumianek + gerbera – 50,47 zł


4/ wiązanka okolicznościowa na liściu – z goździków – 30,90 zł, lilia + róża – 46,35
zł, gerbera – 41,20 zł, lilia + anturium – 59,74 zł, rumianek + gerbera - 39,14 zł, lilia +
goździk – 35,02 zł.
                                         03.03.17


                      39
          Umowa kupna - sprzedaży Nr 23/2003
Dnia 17.03.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Zygmunta Mazura   - Dyrektor ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Panią Marią Leźnicką - Książkiewicz
właścicielką  Kwiaciarni  –  Ogrodnictwa   „Książkiewicz  –  Szarotka”
25-017 Kielce ul. Paderewskiego 19a.
zwanym w treści „Sprzedawca”.

                    § 1.
   Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa wieńce i wiązanki, na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 10.03.2003 r. zgodnie z
zał. Nr 1 do umowy.
                    § 2.
  Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi partiami w terminie od 20.03.2003 r. do
31.12.2003 r.
                    § 3.
  Wynagrodzenie Sprzedawcy za towar nie może przekroczyć w okresie
obowiązywania umowy kwoty brutto 13.500 zł /słownie złotych: trzynaście tysięcy
pięćset/.
  Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonana będzie w terminie 14 dni na
podstawie złożonej faktury na konto bankowe Sprzedającego.
                    § 4.
   Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
telefonicznie.
                    § 5.
 1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedający zapłaci
 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty umownej za każdy dzień
 zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 %
 wynagrodzenia umownego.
                    § 6.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                    § 7.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.
                    § 8.


                     40
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


  Kupujący:                         Sprzedawca:
 Zygmunt Mazur                   Maria Leźnicka - Książkiewicz

                                   Załącznik Nr 1 1/ wieniec duży – z goździków – 120,00 zł, gerbera– 190,00 zł, kalii + anturium –
 290,00 zł, rumianek + gerbera – 185,00 zł, lilia + goździk – 120,00 zł


 2/ wieniec średni – z goździków – 85,00 zł, gerbera – 130,00 zł, kalia + anturium –
 180,00 zł, rumianek + gerbera – 125,00 zł, lilia + goździk – 120,00 zł


 3/ wieniec mały - z róż - 85,00 zł, goździków – 75,00 zł, kalia + róża – 120,00 zł,
 gerbera – 90,00 zł, kalia + anturium – 120,00 zł, rumianek + gerbera – 90,00 zł,
 lilia + goździk – 90,00 zł,


 4/ wiązanka pomnikowa na choinie z róż – 60,00 zł, goździków – 40,00 zł,
 gerbera – 55,00 zł, lilia + goździk – 50,00 zł


 5/ wiązanka okolicznościowa na liściu – z róż – 45,00 zł.
                                       03.03.24

          Umowa kupna - sprzedaży Nr 18A/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
                     41
a: Centrum Systemów Komputerowych „ZETO” S.A., 25-366 Kielce ul. Śniadeckich
31, wpisanym do KRS-RP pod nr 68191 w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
reprezentowanym przez:


1. Mariana Urbana – Prezesa Zarządu
2. Tomasza Stanaszka – Dyrektora ds. Handlowych
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.
                   § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.
                   § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych.
                   § 3.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
 obowiązywania umowy n/w materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto:

Lp.       Nazwa asortymentu
                        Max liczba Cena 1 szt.
                        szt.    brutto
 1             2              3     4
 1  Atrament do CANON BJC 620            6    34,16
 2  Atrament do EPSON STYLUS 1520          6   101,51
 3  Atrament do EPSON STYLUS 1290 czarny      10    50,88
 4  Atrament do EPSON STYLUS 1290 kolor       5   100,90
 5  Atrament do HP DJ 1120 czarny          20   119,56
 6  Atrament do HP DJ 1120 kolor          10   132,86
 7  Atrament do HP DJ 1220 czarny          10   119,32
 8  Atrament do HP DJ 1220 kolor          10   132,86
 9  Atrament do HP DJ serii 600 czarny       30   119,32
10  Atrament do HP DJ serii 600 kolor        10   122,61
11  Atrament do HP DJ serii 895 C czarny      30   119,32
12  Atrament do HP DJ serii 895 C kolor       15   132,86
13  Atrament do HP DJ 5550 czarny          10    80,77
14  Toner do drukarki HP LJ 110          200   235,10
15  Toner do HP LJ 2100               10   400,29
16  Toner do HP LJ 4100               10   507,52
17  Toner do HP LJ 4 MV               2   567,18
                    - 2 -

Lp.       Nazwa asortymentu
                        Max liczba Cena 1 szt.
                        szt.    brutto


                    42
 1           2                3        4
18 Toner do HP LJ 6p                  6      326,11
19 Taśma barwiąca do drukarek OKI 33 xx        200      29,53
20 Taśma barwiąca do drukarek OKI 320 Flet       150      43,92
  Bed
21 Toner do drukarek HP LJ 8550 MFP CYAN        3      713,09
22 Toner do drukarek HP LJ    8550 MFP        3      713,09
  YELLOW
23 Toner do drukarek HP LJ 8550 MFP           3      713,09
  MAGENTA
24 Bęben do HP LJ 8550 MFP                2     633,92
25 Taśma do Streamera DDS - 4              20      60,52
26 Podkładka pod mysz                  20      1,22

 2. Łączna cena za sprzedany towar nie może przekroczyć w okresie

 obowiązywania umowy, kwoty brutto 99.853,86 zł /słownie złotych:

 dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 86/100/.

 3. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

 otrzymania faktury.

                   § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej za każdy dzień

 zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

 Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.                    § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

 pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.
                     43
                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego i umowy o zamówieniach publicznych.                 § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.
Sprzedawca                       Kupujący

Marian Urban                          Zygmunt Mazur
Tomasza Stanaszek

                                    03.03.24

          Umowa kupna - sprzedaży Nr 18B/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Firmą Complex Computers S.A., 25-520 Kielce ul. Targowa 18
reprezentowanym przez:

Zbigniewa Bieniek – Wiceprezesa Zarządu

zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.


                   § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                   § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych.
                    44
                   § 3.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
 obowiązywania umowy n/w materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto:
                         szt. wartość brutto 1 szt.
 1/ Atrament do drukarki HP DJ 5550 kolor    5 szt.      110,37
 2/ Atrament do plotera MUTOH RJ-800 C
   - czarny                   8 szt.      459,11
   - cyan                     5 szt.     426,32
   - magenta                   5 szt.     426,32
   - yelow                    5 szt.     426,32 2. Łączna cena za sprzedany towar nie może przekroczyć w okresie

 obowiązywania umowy, kwoty brutto 10.619,49 zł /słownie złotych: dziesięć

 tysięcy sześćset dziewiętnaście 49/100/.

 3. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

 otrzymania faktury.

                   § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej za każdy dzień
  zwłoki.
2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on
  Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                    § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.


                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

                 § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.Sprzedawca                          Kupujący


                    45
Zbigniew Bieniek                      Zygmunt Mazur                                       03.03.24

           Umowa kupna - sprzedaży Nr 18C/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Spółką z o.o. ITECH 25-502 Kielce ul. Planty 4
reprezentowanym przez:


1. Tomasz Małopolski
2. Marek Osowski
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.

                   § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                   § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych.

                    § 3.
   1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
   obowiązywania umowy n/w materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto:

Lp.        Nazwa asortymentu
                          Max liczba Cena 1 szt.
                          szt.    brutto
 1             2                3     4
 1  Atrament do CANON BJC 620 kolor          2 kpl   91,53
 2  Taśma do EPSON nr kat.  7753            20    16,69
 3  Taśma do EPSON nr kat.  7754            20    18,23
 4  Atrament do EPSON STYLUS 1500 czarny         6    76,54
 5  Toner do KYOCERA FS 1000+              5   314,63
 6  Toner do KYOCERA FS 1200/N12             5   284,71
 7  Dyskietki 1,44 MB 3 1/2”             1500    0,83
 8  Płyty CD-R 700 MB                 500    0,81                     46
 9 Płyty CD-R 800 MB                  50     1,27
10 Płyty CD-RW 700 MB                 100     2,28 2. Łączna cena za sprzedany towar nie może przekroczyć w okresie

 obowiązywania umowy, kwoty brutto 6.275,47 zł /słownie złotych: sześć tysięcy

 dwieście siedemdziesiąt pięć 47/100/.

 3. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

 otrzymania faktury.

                   § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej za każdy dzień
  zwłoki.
2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on
  Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                    § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i umowy o zamówieniach publicznych.

                 § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Sprzedawca                        Kupujący
Tomasz Małopolski                    Zygmunt Mazur
Marek Osowski                                     03.03.24

          Umowa kupna - sprzedaży Nr 18D/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:


                     47
mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Panem Tadeuszem Sidorem zam. ………………..legitymującym się dowodem
osobistym Nr ………………..seria………………………..
właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego LOGICOM
25-509 Kielce ul. Leśna 1
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.

                   § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                   § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych.

                    § 3.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
  obowiązywania umowy n/w materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto:

Lp.        Nazwa asortymentu
                      Max liczba Cena 1 szt.
                      szt.    brutto
1             2            3     4
1   Atrament do drukarki CANON BJC 4550    10    25,30
   czarny
2   Atrament do EPSON SQ series        30   106,51
3   Atrament do EPSON STYLUS 400/800/100    20    47,26
4   Atrament do EPSON STYLUS 1520 kolor     3   104,99
5   Taśmy do Streamera DD S-3         20    31,56
6   Toner do HP LJ 1200            150   244,73

  2. Łączna cena za sprzedany towar nie może przekroczyć w okresie

  obowiązywania umowy, kwoty brutto 42.049,00 zł /słownie złotych: czterdzieści

  dwa tysiące czterdzieści dziewięć/.

  3. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

  otrzymania faktury.

                     § 4.


                      48
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej za każdy dzień

 zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

 Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                    § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

 pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego i umowy o zamówieniach publicznych.                 § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

Sprzedawca                        Kupujący

Tomasz Sikor                           Zygmunt Mazur                                     03.03.24

          Umowa kupna - sprzedaży Nr 18E/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Panem Markiem Grzywną zam. …………………….. legitymującym się dowodem
osobistym Nr ……………………seria ……………………


                    49
i Panem Norbertem Łapaczem zam. Kielce Os. Na Stoku 20/20 legitymującym się
dowodem osobistym Nr ………………………seria ……………………
właścicielami Man Complex 25-417 Kielce ul. Przyborowskiego 4/1
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.

                   § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.


                   § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych.

                    § 3.
   1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
   obowiązywania umowy n/w materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto:

Lp.        Nazwa asortymentu
                       Max liczba Cena 1 szt.
                       szt.    brutto
 1             2            3      4
 1  Atrament do EPSON STYLUS 1500 kolor      3    116,22
 2  Taśma barwiąca do dr OKI DP 5000 czarna   30    27,01
 3  Materiały do drukarki HP LJ 8550 MFP     4    457,48
   BLACK
 4  Klawiatury PG/2 lub DIN           40    13,18
 5  Mysz PS/2 lub Seroel z 1 kółkiem       60    9,22

   2. Łączna cena za sprzedany towar nie może przekroczyć w okresie
   obowiązywania umowy, kwoty brutto 4.069,30 zł /słownie złotych: cztery tysiące
   sześćdziesiąt dziewięć 30/100/.
   3. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty
   otrzymania faktury.
                   § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej za każdy dzień
  zwłoki.
2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on
  Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                    § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.                      50
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i umowy o zamówieniach publicznych.

                 § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.


Sprzedawca                        Kupujący

Marek Grzywna                          Zygmunt Mazur
Norbert Łapacz


                                     03.03.24
              U M O W A Nr 17 N1/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta zwanym
dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a: Panami:
Zbigniew Kosior  zam……………………………………………… legitymujący się
dowodem osobistym Seria ………. Nr ……………..
Robert Śledź  ……………………………………………………. legitymujący się
dowodem osobistym Seria ………….. Nr ………….

właścicielami S.C. COPY LAND Kielce ul. Łopuszniańska 46 C
zwanymi w treści umowy "Wykonawcą" .
                   § 1.
    Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania
 o cenę z dnia 28.02.2003 r.
                   § 2.
    Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę napraw
 kserokopiarek wszystkich typów wymienionych w Zał. Nr 1.
                    § 3.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw kserokopiarek
 wymienionych w § 2 na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, składanych
 telefonicznie, a następnie potwierdzonych na piśmie. Upoważnionym do składania
 zleceń w imieniu Zamawiającego jest Pan Sławomir Adach.


                    51
 2. Naprawy będą realizowane przez Wykonawcę przy użyciu części zamiennych
 Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 4 godzin od otrzymania
 zlecenia
 4. Jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, termin naprawy będzie uzgodniony
 z Zamawiającym.
                    § 4.
   Na dostarczone części i usługę naprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu
12 miesięcy gwarancji.


                    § 5.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
  wykonania umowy w wysokości 682,22 zł, w postaci gotówki.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
  rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku,
  w terminie 14 dni licząc od daty upływu terminu gwarancji wykonania ostatniej
  usługi w okresie obowiązywania umowy.

                    § 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne naprawy kserokopiarek będzie
  ustalane na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do
  niniejszej umowy.
  2. W przypadku naprawy nie wyszczególnionej w ofercie przetargowej strony będą
  rozliczały wykonaną usługę na podstawie stawki roboczogodziny wynoszącej 35
  zł/1 rg.
 4. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za usługi określone w § 2 nie może
 przekroczyć kwoty 25.339,40 zł za okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
 5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego
 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
                    § 7.
1. W razie nieterminowego wykonania naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
  karę umowną w wysokości 0,2 % wartości naprawy, za każdą godzinę zwłoki lub
  dzień, w przypadku napraw o terminie naprawy powyżej jednego dnia.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci
  on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej w
  § 4 ust. 2.
                   § 8.
   Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
                   § 9.
    Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego
 okresu wypowiedzenia.                    52
                   § 10.
    W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą
 miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
                   § 11.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej
 ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
                 § 12.
   Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
 każdej ze stron.Wykonawca:                       Zamawiający:

Zbigniew Kosior                    Zygmunt Mazur
Robert Śledż
                                    03.03.24

             U M O W A Nr 17 N2/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta zwanym
dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a: Panami:
Andrzejem Majewskim zam………………………………. legitymujący się dowodem
osobistym Seria ………. Nr ………………..
Bogdanem Kazimierskim zam. …………………………… legitymujący się dowodem
osobistym Seria ………. Nr ……………….

właścicielami S.C. MITEX SERVICE Warszawa ul. Andersa 27
zwanym w treści umowy "Wykonawcą" .

                  § 1.
    Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania
 o cenę z dnia 28.02.2003 r.
                   § 2.


                   53
    Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę napraw
 kserokopiarek wszystkich typów wymienionych w Zał. Nr 1.
                    § 3.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw kserokopiarek
 wymienionych w § 2 na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, składanych
 telefonicznie, a następnie potwierdzonych na piśmie. Upoważnionym do składania
 zleceń w imieniu Zamawiającego jest Pan Sławomir Adach.
 2. Naprawy będą realizowane przez Wykonawcę przy użyciu części zamiennych
 Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 4 godzin od otrzymania
 zlecenia
 4. Jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, termin naprawy będzie uzgodniony
 z Zamawiającym.
                    § 4.
   Na dostarczone części i usługę naprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu
12 miesięcy gwarancji.
                    § 5.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
  wykonania umowy w wysokości 577,14 zł, w postaci gotówki.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
  rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku,
  w terminie 14 dni licząc od daty upływu terminu gwarancji wykonania ostatniej
  usługi w okresie obowiązywania umowy.


                    § 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne naprawy kserokopiarek będzie
  ustalane na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do
  niniejszej umowy.
  2. W przypadku naprawy nie wyszczególnionej w ofercie przetargowej strony będą
  rozliczały wykonaną usługę na podstawie stawki roboczogodziny wynoszącej 20
  zł/1 rg.
 4. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za usługi określone w § 2 nie może
 przekroczyć kwoty 19.238,18 zł za okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
 5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego
 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
                    § 7.
1. W razie nieterminowego wykonania naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
  karę umowną w wysokości 0,2 % wartości naprawy, za każdą godzinę zwłoki lub
  dzień, w przypadku napraw o terminie naprawy powyżej jednego dnia.
                    54
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci
  on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej w
  § 4 ust. 2.
                   § 8.
   Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
                   § 9.
    Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego
 okresu wypowiedzenia.
                   § 10.
    W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą
 miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
                   § 11.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej
 ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
                 § 12.
   Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
 każdej ze stron.Wykonawca:                        Zamawiający:
Andrzej Majewski                     Zygmunt Mazur
Bogdan Kazimierski
                                     03.03.24

             U M O W A Nr 17 N3/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta zwanym
dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a:

Spółką z o.o. BIRUEX Kielce ul. Zagnańska 84B
reprezentowaną przez:

Roberta Malec - Prezesa

zwanym w treści umowy "Wykonawcą" .

                   § 1.


                    55
    Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania
 o cenę z dnia 28.02.2003 r.
                   § 2.
    Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę napraw
 kserokopiarek wszystkich typów wymienionych w Zał. Nr 1.
                    § 3.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw kserokopiarek
 wymienionych w § 2 na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, składanych
 telefonicznie, a następnie potwierdzonych na piśmie. Upoważnionym do składania
 zleceń w imieniu Zamawiającego jest Pan Sławomir Adach.
 2. Naprawy będą realizowane przez Wykonawcę przy użyciu części zamiennych
 Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 4 godzin od otrzymania
 zlecenia
 4. Jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, termin naprawy będzie uzgodniony
 z Zamawiającym.
                    § 4.
   Na dostarczone części i usługę naprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu
12 miesięcy gwarancji.


                    § 5.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
  wykonania umowy w wysokości 852,04 zł, w postaci gotówki.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
  rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku,
  w terminie 14 dni licząc od daty upływu terminu gwarancji wykonania ostatniej
  usługi w okresie obowiązywania umowy.


                    § 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne naprawy kserokopiarek będzie
  ustalane na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do
  niniejszej umowy.
  2. W przypadku naprawy nie wyszczególnionej w ofercie przetargowej strony będą
  rozliczały wykonaną usługę na podstawie stawki roboczogodziny wynoszącej 20
  zł/1 rg.
 4. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za usługi określone w § 2 nie może
 przekroczyć kwoty 28.401,60 zł za okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
 5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego
 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
                   § 7.                    56
1. W razie nieterminowego wykonania naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
  karę umowną w wysokości 0,2 % wartości naprawy, za każdą godzinę zwłoki lub
  dzień, w przypadku napraw o terminie naprawy powyżej jednego dnia.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci
  on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej w
  § 4 ust. 2.
                   § 8.
   Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
                   § 9.
    Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego
 okresu wypowiedzenia.
                   § 10.
    W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą
 miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
                   § 11.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej
 ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
                 § 12.
   Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
 każdej ze stron.Wykonawca:                        Zamawiający:
Robert Malec                       Zygmunt Mazur

                                     03.03.24

         Umowa kupna - sprzedaży Nr 17 S1/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Panami:
Andrzejem Majewskim zam. ………………………………….. legitymującym się
dowodem osobistym Seria ……… Nr ………………..
Bogdanem Kazimierskim zam. …………………………………… legitymującym się
dowodem osobistym Seria ……… Nr ………………

właścicielami S.C. MITEX SERVICE Warszawa ul. Andersa 27
zwanym w treści umowy "Sprzedawcą" .


                    57
                   § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                   § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.04.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.


                   § 3.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
 obowiązywania umowy materiałów eksploatacyjnych w cenie jednostkowej brutto
 za opakowanie do niżej wymienionych typów kserokopiarek:
 - CANON 1215
 - CANON 1520
 - CANON 6112
 - MITA 1460
 - RICOH 340
 - RICOH 450
 - MITA KYOCERA 1505
 - NASHUATEC D555
 - UTAX C – 127
 - UTAX C – 026
 - UTAX C – 2223
 - RICOH PRIOPORT VT
  3.800 /rolki/
 - drukarka Dsc 38

2. Maksymalną liczbę środków eksploatacyjnych oraz ceny jednostkowe 1 szt.
  zawiera oferta stanowiąca zał. Nr 1 do umowy.
  3. Łączna cena za zakupiony towar nie może przekroczyć w okresie

 obowiązywania umowy, kwoty brutto 67.180,52 zł /słownie złotych: sześćdziesiąt

 siedem tysięcy sto osiemdziesiąt 52/100/.

 4. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

 otrzymania faktury.

                   § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej za każdy dzień

 zwłoki.                    58
2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

 Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                    § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

 pisemnie z 2 dniowym wyprzedzeniem.

                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

                 § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.Sprzedawca                        Kupujący

Andrzej Majewski                     Zygmunt Mazur
Bogdan Kazimierski

                                     03.03.24


           Umowa kupna – sprzedaży Nr 17 S2/03

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr art. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a: Spółką z o.o. BIUREX Kielce ul. Zagnańska 84B


reprezentowaną przez:

Robert MALEC – Prezes

zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.
                    59
                  § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o gzemplarzac gzemplarza/ gzemplarza dnia 28.02.2003 r.

                  § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
 gzemplarz gzemplarzach h do gzemplarzach.


                    § 3.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
 obowiązywania umowy gzemplarz gzemplarzach h       gzemplarzach h
 cenie jednostkowej brutto za komplet do niżej wymienionych typów
  gzemplarzach:

 - SHARP AL 1000
 - RICOH AFICIO 1013
 - SHARP AR 2356
 - SHARP AR 5015

2. Maksymalną liczbę gzemplarz gzemplarzach h oraz ceny jednostkowe
  zawiera oferta stanowiąca zał. Nr 1 do umowy.
  3. Łączna cena za zakupiony towar nie może przekroczyć w okresie
  obowiązywania umowy, kwoty brutto 23.079,96 zł /słownie gzempl: gzemplarza
  trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć 96/100/.
 4. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty
 otrzymania faktury.
                   § 4.
1. W razie  gzemplarzach  wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej za każdy dzień

 zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

 Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.                    § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

 pisemnie z 2 dniowym wyprzedzeniem.
                    60
                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu  gzemplar.

                  § 7.
Umowę sporządzono w  gzem  gzemplarzach h   gzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.
Sprzedawca                       Kupujący

Robert Malec                         Zygmunt Mazur
                                    03.04.09

             U M O W A Nr 32 N1/2003

zawarta w dniu 09.04.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta zwanym
dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a: Panami:
Andrzejem Majewskim  zam. ………………………………….. legitymujący się
dowodem osobistym Seria ……… Nr ………………
Bogdanem Kazimierskim zam. ………………………………… legitymujący się
dowodem osobistym Seria ……… Nr …………………..

właścicielami S.C. MITEX SERVICE Warszawa ul. Andersa 27
zwanym w treści umowy "Wykonawcą" .

                  § 1.
    Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania
 o cenę z dnia 28.03.2003 r.
                   § 2.
    Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę napraw
 kserokopiarek wszystkich typów wymienionych w Zał. Nr 1.
                   § 3.
                   61
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw kserokopiarek
 wymienionych w § 2 na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, składanych
 telefonicznie, a następnie potwierdzonych na piśmie. Upoważnionym do składania
 zleceń w imieniu Zamawiającego jest Pani Jolanta Soboń.
 2. Naprawy będą realizowane przez Wykonawcę przy użyciu części zamiennych
 Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 4 godzin od otrzymania
 zlecenia
 4. Jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, termin naprawy będzie uzgodniony
 z Zamawiającym.
                    § 4.
   Na dostarczone części i usługę naprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu
12 miesięcy gwarancji.
                    § 5.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
  wykonania umowy w wysokości 1.462,00 zł, w postaci gotówki.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
  rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku,
  w terminie 14 dni licząc od daty upływu terminu gwarancji wykonania ostatniej
  usługi w okresie obowiązywania umowy.

                    § 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne naprawy kserokopiarek będzie
  ustalane na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do
  niniejszej umowy.
  2. W przypadku naprawy nie wyszczególnionej w ofercie przetargowej strony będą
  rozliczały wykonaną usługę na podstawie stawki roboczogodziny wynoszącej 20
  zł/1 rg.
 4. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za usługi określone w § 2 nie może
 przekroczyć kwoty 48.702,40 zł za okres od 09.04.2003 r. do 31.12.2003 r.
 5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego
 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
                    § 7.
1. W razie nieterminowego wykonania naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
  karę umowną w wysokości 0,2 % wartości naprawy, za każdą godzinę zwłoki lub
  dzień, w przypadku napraw o terminie naprawy powyżej jednego dnia.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci
  on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej w
  § 4 ust. 2.
                   § 8.
   Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 09.04.2003 r. do 31.12.2003 r.                    62
                   § 9.
    Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego
 okresu wypowiedzenia.
                   § 10.
    W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą
 miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
                   § 11.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej
 ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
                 § 12.
   Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
 każdej ze stron.Wykonawca:                       Zamawiający:

Andrzej Majewski                 Zygmunt Mazur
Bogdan Kazimierski


                                    03.04.09

             U M O W A Nr 32 N2/2003

zawarta w dniu 09.04.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta zwanym
dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a: Przedsiębiorstwem Prywatnym „PROFIKOP” Sp. z o.o. Kielce ul. Jagiellońska 109


reprezentowanym przez:

1. Andrzej Szczukiewicz
2. Jarosław Tumiłowicz

zwanym w treści umowy "Wykonawcą" .

                  § 1.
    Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania
 o cenę z dnia 28.03.2003 r.
                   § 2.
    Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę napraw
 kserokopiarek wszystkich typów wymienionych w Zał. Nr 1.


                    63
                    § 3.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw kserokopiarek
 wymienionych w § 2 na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, składanych
 telefonicznie, a następnie potwierdzonych na piśmie. Upoważnionym do składania
 zleceń w imieniu Zamawiającego jest Pani Jolanta Soboń.
 2. Naprawy będą realizowane przez Wykonawcę przy użyciu części zamiennych
 Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 4 godzin od otrzymania
 zlecenia
 4. Jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, termin naprawy będzie uzgodniony
 z Zamawiającym.
                    § 4.
   Na dostarczone części i usługę naprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu
12 miesięcy gwarancji.
                    § 5.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
  wykonania umowy w wysokości 499,88 zł, w postaci gotówki.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
  rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku,
  w terminie 14 dni licząc od daty upływu terminu gwarancji wykonania ostatniej
  usługi w okresie obowiązywania umowy.

                    § 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne naprawy kserokopiarek będzie
  ustalane na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do
  niniejszej umowy.
  2. W przypadku naprawy nie wyszczególnionej w ofercie przetargowej strony będą
  rozliczały wykonaną usługę na podstawie stawki roboczogodziny wynoszącej
  80,00 zł/1 rg.
 4. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za usługi określone w § 2 nie może
 przekroczyć kwoty 16.662,82 zł za okres od 09.04.2003 r. do 31.12.2003 r.
 5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego
 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
                    § 7.
1. W razie nieterminowego wykonania naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
  karę umowną w wysokości 0,2 % wartości naprawy, za każdą godzinę zwłoki lub
  dzień, w przypadku napraw o terminie naprawy powyżej jednego dnia.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci
  on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej w
  § 4 ust. 2.
                   § 8.
   Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 09.04.2003 r. do 31.12.2003 r.


                    64
                   § 9.
    Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego
 okresu wypowiedzenia.
                   § 10.
    W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą
 miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
                   § 11.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej
 ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
                 § 12.
   Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
 każdej ze stron.Wykonawca:                       Zamawiający:

Andrzej Szczukiewicz                  Zygmunt Mazur
Jarosław Tumiłowicz                                    03.04.09


         Umowa kupna - sprzedaży Nr 32 S1/2003


zawarta w dniu 09.04.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Panami:
Andrzejem Majewskim  zam. ………………………………… legitymującym się
dowodem osobistym Seria ………… Nr ………………….
Bogdanem Kazimierskim zam. ………………………………….. legitymującym się
dowodem osobistym Seria ………… Nr …………………

właścicielami S.C. MITEX SERVICE Warszawa ul. Andersa 27
zwanym w treści umowy "Wykonawcą" .

                  § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.


                    65
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.03.2003 r.

                   § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 09.04.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.

                   § 3.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
 obowiązywania umowy materiałów eksploatacyjnych w cenie jednostkowej brutto
 za opakowanie do niżej wymienionych typów kserokopiarek:
 - TA - 2030
 - TA - 2214

2. Maksymalną liczbę środków eksploatacyjnych oraz ceny jednostkowe 1 szt.
  zawiera oferta stanowiąca zał. Nr 1 do umowy.
  3. Łączna cena za zakupiony towar nie może przekroczyć w okresie

 obowiązywania umowy, kwoty brutto 1.991,04 zł /słownie złotych: jeden tysiąc

 dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 04/100/.

 4. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

 otrzymania faktury.
                   § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej za każdy dzień

 zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

 Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                    § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

 pisemnie z 2 dniowym wyprzedzeniem.
                    66
                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

                 § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.
Sprzedawca                       Kupujący


Andrzej Majewski                    Zygmunt Mazur
Bogdan Kazimierski


                                    03.04.24

           Umowa kupna - sprzedaży Nr 17 S3/2003

zawarta w dniu 24.04.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Panami:
Zbigniew Kosior  zam. …………………………………………… legitymujący się
dowodem osobistym Seria ………….. Nr ………………
Robert Śledź  zam. ……………………………………………… legitymujący się
dowodem osobistym Seria ………….. Nr ……………..

właścicielami S.C. COPY LAND Kielce ul. Łopuszniańska 46 C
zwanymi w treści umowy "Sprzedawcą" .


                   § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                   § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.


                    67
                   § 3.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
 obowiązywania umowy materiałów eksploatacyjnych w cenie jednostkowej brutto
 za komplet do niżej wymienionych typów kserokopiarek:

 RANK XEROX 5621
 RICOH 1008
 RICOH 2212
 RICOH AFICIO 1022
 RICOH AFFICIO 1027
 RICOH 4015
 RICOH AFICIO 200
 RICOH AFICIO 1015
 SHARP AR 161
 UTAX C-307

2. Maksymalną liczbę materiałów eksploatacyjnych oraz ceny jednostkowe zawiera
  oferta stanowiąca zał. Nr 1 do umowy.

 3. Łączna cena za zakupiony towar nie może przekroczyć w okresie

 obowiązywania umowy, kwoty brutto 59.205,38 zł /słownie złotych: pięćdziesiąt

 dziewięć tysięcy dwieście pięć 38/100/.

 4. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

 otrzymania faktury.

                   § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej za każdy dzień

 zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

 Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.                    § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.
                    68
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

 pisemnie z 2 dniowym wyprzedzeniem.

                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

                 § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.
Sprzedawca                        Kupujący

Zbigniew Kosior                         Zygmunt Mazur
Robert Śledż


                                      03.04.24

           Umowa kupna - sprzedaży Nr 17 S4/03

zawarta w dniu 24.04.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: PROMONT SERWIS Sp. z o.o. Kielce, ul. Chęcińska 40A
reprezentowaną przez:
Małgorzatę Bocian – Bartkowiak - Prokurent Dyrektor Generalny
zwanym w treści umowy "Sprzedawcą" .


                   § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                   § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.


                    69
                   § 3.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
 obowiązywania umowy materiałów eksploatacyjnych w cenie jednostkowej brutto
 za komplet do danego typu kserokopiarki

 - RICOH PRIPORT VA 3800

2. Maksymalną liczbę materiałów eksploatacyjnych oraz ceny jednostkowe zawiera
  oferta stanowiąca zał. Nr 1 do umowy.
  3. Łączna cena za zakupiony towar nie może przekroczyć w okresie

 obowiązywania umowy, kwoty brutto 2.562 zł /słownie złotych: dwa tysiące pięćset

 sześćdziesiąt dwa/.

 4. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

 otrzymania faktury.

                   § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej za każdy dzień

 zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

 Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                    § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

 pisemnie z 2 dniowym wyprzedzeniem.

                   § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

                    § 7.
                    70
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.
Sprzedawca                       Kupujący


Małgorzata Bocian – Bartkowiak                 Zygmunt Mazur                                    03.05.06

          Umowa kupna - sprzedaży Nr 29/2003

Dnia 6.05.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunt Mazur - Dyrektor ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”


a Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., 25-562 Kielce
ul. Peryferyjna 12, reprezentowanym przez:
Grażyna Poterucha Nowak
Spiridion Nowak
zwanym w treści „Sprzedawcą”.


                   § 1.
   Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa meble biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 29.04.2003 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do umowy.
                   § 2.
   Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.05.2003 r. do
siedziby Kupującego.
                   § 3.
   Cena za towar określony w § 1 wynosi kwotę 13.331,88 zł brutto /słownie
złotych: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden 88/100/.
  Zapłata za dostarczony towar dokonana będzie w terminie 14 dni, od dnia
złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                   § 4.                    71
 1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny.
                   § 5.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.


                   § 6.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                   § 7.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


  Kupujący:                     Sprzedający:


  Zygmunt Mazur                Grażyna Poterucha Nowak
                           Spiridion Nowak
                                    03.05.06
          Umowa kupna - sprzedaży Nr 29A/2003

Dnia 6.05.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunt Mazur - Dyrektor ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”


a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowy „MEBLODEX”      Spółka Jawna
reprezentowanym przez:
Marka Kwiatkowskiego
zwanym w treści „Sprzedawcą”


                   § 1.
                   72
   Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa meble biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 29.04.2003 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do umowy.
                   § 2.
   Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.05.2003 r. do
siedziby Kupującego.
                   § 3.
   Cena za towar określony w § 1 wynosi kwotę 3.337,60 zł brutto /słownie
złotych: trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem 60/100/.
  Zapłata za dostarczony towar dokonana będzie w terminie 14 dni, od dnia
złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                   § 4.
 1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny.
                   § 5.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.


                   § 6.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                   § 7.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


   Kupujący:                     Sprzedający:
  Zygmunt Mazur                    Marek Kwiatkowski


                                    03.05.06
          Umowa kupna - sprzedaży Nr 29B/2003

Dnia 6.05.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunt Mazur - Dyrektor ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”


                    73
a: Panem Józefem Więckowskim zam. …………………….. legitymującym się
 dowodem osobistym Nr …………….. seria ………….. właścicielem
 Panem Pawłem Więckowskim zam. ………………………… legitymującym się
 dowodem osobistym Nr ………….. seria ……………… właścicielem
 i Panią Marią Więckowską zam. ………………………………. legitymującym się
 dowodem osobistym Nr ………… seria ……………….. właścicielem
zwanym w treści „Sprzedawcą”.
                    § 1.
   Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa meble biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 29.04.2003 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do umowy.
                    § 2.
   Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.05.2003 r. do
siedziby Kupującego.
                    § 3.
   Cena za towar określony w § 1wynosi kwotę 1.660,00 zł brutto /słownie złotych:
jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt/.
  Zapłata za dostarczony towar dokonana będzie w terminie 14 dni, od dnia
złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                    § 4.
 1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny.
                    § 5.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.


                    § 6.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                    § 7.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


   Kupujący:                      Sprzedający:
 Zygmunt Mazur                     Józef Więckowski


                    74
                                     03.05.20

                UMOWA      Nr 39/2003


zawarta w dni 20.05.2003 r. pomiędzy Zakładem 0bsługi Urzędu Miasta w Kielcach
25-303 Kielce, Rynek 1,

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunta Mazura     - Dyrektora Zakładua Panem Waldemarem Zychowiczem zam…………………………
legitymującym się dowodem osobistym _____________________, właścicielem
Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „FORTEL”, Kielce, ul. Sadowa 9
zwanym dalej Wykonawcą .

                     § 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace:
 - projekt techniczny wykonawczy instalacji sygnalizacji i alarmu pożaru uzgodniony
  z rzeczoznawcą ds. popoż. oraz Zamawiającym,
 - projekt techniczny wykonawczy instalacji telewizji przemysłowej uzgodniony
  z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. bezpieczeństwa,
 - kosztorysy inwestorskie i ślepe.


2. Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy zostaną wykonane w 3 egzemplarzach.

                    § 2.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w przedmiocie
 przygotowania i realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności dostarczenia
 inwentaryzacji budowlanej obiektu.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
 zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

                       § 3.

1. Termin wykonania dzieła ustala się na 31 sierpnia 2003 r.
2. Wydanie dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokółu odbioru.


                     75
                     § 4.

   Uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady opracowanej dokumentacji
wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności
wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie
projektu.
                     § 5.

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się
 w wysokości 7.320,00 zł brutto ( słownie zł siedem tysięcy trzysta dwadzieścia
 złotych).
 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto w załączniku Nr 1
 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

                     § 6.

1. Kary umowne będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   a) za zwłokę w wykonaniu dzieła określonego w umowie w wysokości 0,5 %
    wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
   b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady –
    w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
   c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
    po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

 2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
 przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
 szkody.

                     § 7.

 1. Rozliczenie za wykonaną dokumentację projektową nastąpi fakturą końcową po
 wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru.
2. Termin płatności faktury VAT ustala się na 14 dni od daty dostarczenia jej
  Zamawiającemu..
 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
 ustawowe wg obowiązujących przepisów.
                     § 8.
                     76
   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisu Kodeksu Cywilnego, o umowie o dzieło oraz ustawy o zamówieniach
publicznych.
                    § 9.

1.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    Wykonawca:                  Zamawiający:

   Waldemar Zychowicz              Zygmunt Mazur

                                     03.05.20

              UMOWA      Nr 46/2003

w sprawie rozszerzenia dostępu do programu Lex Omega o dziesięć
dodatkowych stanowisk


zawarta w dniu 20.05.2003 pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach,
ul. Rynek nr 1, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:


mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a  Polskimi  Wydawnictwami   Profesjonalnymi  Spółka   z  ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 5a, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 105464,
NIP 583-00-18-931, o zarządzie:
Włodzimierz Albin, Piotr Różalski,
o kapitale zakładowym w wysokości 4.870.300,00 PLN w imieniu której działa:

Piotr Grądziel - Z-ca Dyrektora Handlowegozwaną dalej Wykonawcą o następującej treści:                   § 1.
                    77
 Podstawą zawarcia umowy jest art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994
 r. o zamówieniach publicznych /tekst jednolity z 1998 Dz. U. Nr 119 poz. 773 z
 późniejszymi zmianami/.


                    § 2.
   Strony zgodnie oświadczają, że na zasadach określonych w umowie zawartej
przez strony w dniu 5 lipca 2002 r., zwanej dalej „Umową”, Zamawiający korzysta z
programu Lex Omega, zwanego dalej Programem, na łącznie 11 /jedenastu/
stanowiskach /§ 2 ust. 1 „Umowy”/.


                    § 3.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozszerzenie dostępu Zamawiającego do
  programu o dziesięć dodatkowych stanowisk z dniem doręczenia uprawnienia, o
  którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Powyższe oznacza, że z tym dniem
  Zamawiający będzie mógł korzystać z programu na łącznie 21 /dwadzieścia jeden/
  stanowiskach.
2. Stosownie do ust. 1 Zamawiający będzie korzystał z wersji programu doręczanych
  na podstawie § 2 ust. 1 „Umowy” w okresie od dnia, o którym mowa w § 4 ust. 1
  niniejszej umowy do lutego 2004, włącznie na 21 /dwadzieścia jeden/
  stanowiskach.
3. W jednym czasie Zamawiający może korzystać tylko z jednej wersji programu.
                    § 4.
1. W terminie do dnia 27.05.2003 Wykonawca doręczy Zamawiającemu na adres:
  25-303 Kielce ul. Rynek 1 dyskietkę instalacyjną /* klucz HASP umożliwiającą/y*
  korzystanie z programu na łącznie dwudziestu jeden stanowiskach. Na podstawie
  tego uprawnienia Zamawiający może zainstalować program tylko na jednym
  komputerze, zwanym dalej serwerem, znajdującym się w Urzędzie Miasta Kielce,
  ul. Rynek 1. Dostęp do danych na tym serwerze może odbywać się wyłącznie z
  komputerów podłączonych do sieci typu LAN, znajdujących się w tym samym
  budynku, co serwer. Naruszenie powyższego rozwiązania uprawnia Wykonawcę
  do rozwiązania umowy oraz niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
  Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że program nie jest dostosowany do
  funkcjonowania w sieci typu VAN.
2. Dotychczasowe uprawnienia instalacyjne, o którym mowa w § 2 ust. 4 „Umowy”
  winno zostać wygaszone przez Zamawiającego z datą doręczenia uprawnienia, o
  którym mowa w ust. 1 w taki sposób, by nie mógł z niego korzystać. Korzystanie z
  tego uprawnienia po wyżej wymienionej dacie byłoby równoznaczne z
  naruszeniem praw autorskich majątkowych Wykonawcy.


                    § 5.
1. Z tytułu rozszerzenia dostępu Zamawiającego do programu /§ 2/ o dziesięć
  dodatkowych stanowisk Zamawiający uiści Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej
  wysokości 10.675,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć
  złotych zero groszy/. Wynagrodzenie to zawiera podatek od towarów i usług.                    78
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie uiszczone przelewem w terminie
  14 /słownie: czternastu/ dni od dnia podpisania niniejszej umowy na rachunek
  bankowy Wykonawcy nr 07188010220031016574000000, prowadzony przez
  DBPL C-la/Warszawa.


3. Zamawiający uprawnia Wykonawcę do wystawienia stosownej faktury VAT bez
  podpisu odbiorcy.
                  § 6.
  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu
umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
                 § 7.
   Postanowienia „Umowy” mają zastosowanie do programu rozszerzonego
o dodatkowe stanowiska na podstawie niniejszej umowy w zakresie nią
nieuregulowanym.
                 § 8.
   Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
                   § 9.
  Umowa niniejsza została sporządzona      w  dwóch  jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.Zamawiający                          Wykonawca
Zygmunt Mazur                         Piotr Grządziel

                                     03.05.22
          Umowa kupna-sprzedaży Nr 37 A/2003

Zawarta w dniu 22.05.2003 r. pomiędzy Zakładem 0bsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym” reprezentowanym przez

mgr inż. Zygmunta Mazura – Dyrektora Zakładu

a Centrum Systemów Komputerowych „ZETO” S.A. Kielce, ul. Śniadeckich 31
reprezentowanym przez:

1. Marian Urban
2. Tomasz Stanaszek

zwanym w treści „Sprzedawcą”.

                   § 1.

   Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie „zapytania
o cenę” /art. 68 ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 7.05.2003 r.


                    79
                    § 2.

   Przedmiotem umowy jest kupno-sprzedaż sprzętu komputerowego i
oprogramowania o parametrach technicznych i ilości określonej w załączniku Nr 1 do
niniejszej umowy.

                    § 3.
Sprzedawca zobowiązuje się do etapowej dostawy sprzętu tj.
- poz. Nr 1 – komputer PC ADAX ALFA do 31.05.03
- poz. Nr 4 – drukarka laserowa HP Laser JET 1300 do 31.05.03 – 4 szt.
                           2.06-6.06.03 – 6 szt.
                           9.06 – 14.06.03 – 8 szt.
                           10.06 – 21.06.03 – 5 szt.
- poz. Nr 5 –drukarka OKI ML 3321 do 31.05.03
- poz. Nr 6 – drukarka laserowa A-3 HP LJ 5100 dtn do 31.05.03
- poz. Nr 8 – komputer przenośny Compag EVO N 1020v do 31.05.03
- poz. Nr 9 - oprogramowanie – Auto Cad 200 LT Pl do 31.05.03
- poz. Nr 10 – oprogramowanie Corel Photo Paint – do 31.05.03
- poz. Nr 13 – oprogramowanie IGRAFIx FlowChater 2003 do 31.05.03
- poz. Nr 14 – oprogramowanie NetWare 50 Licence do 31.05.03
- poz. Nr 16 – drukarka atramentowa przenośna A-4 HP 450 Cbi do 31.05.03.

                    § 4.

1. Łączna cena za zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie wynosi
  128.371,52 brutto.
2. Ceny jednostkowe zawiera oferta przetargowa stanowiąca zał. nr 2 do niniejszej
  umowy.

                    § 5.

   Zapłata za dostarczoną partię sprzętu nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od
daty otrzymania faktury.

                    § 6.

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji:

-  zestawy komputerowe    – 2 lata,
-  monitory      - 3 lata,
-  drukarki HP          - 1 rok
-  drukarki OKI    - 2 lata
-  komputer przenośny - 1 rok.

2. Szczegółowe warunki gwarancji określają karty gwarancyjne.

                    § 7.

1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej z każdy dzień
  zwłoki.                      80
2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on
  Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                   § 8.

   Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Kupującego.

                   § 9.

   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych.

                   § 10.

   Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
   Sprzedawca:                     Kupujący:

   Marian Urban                   Zygmunt Mazur
   Tomasz Stanaszek
                           Załącznik Nr 1
                           do umowy Nr 37A/2003


            Wykaz sprzętu komputerowego
               i oprogramowania


1. Komputer PC ADAX ALFA – 4 szt.
2. Drukarka laserowa HP LaserJet 1300 – 23 szt.
3. Drukarka OKI ML 3321 - 2 szt.
4. Drukarka laserowa A3 HP LJ 5100 dtn – 1 szt.
5. Komputer przenośny Campaq EVO N 1020 v – 2 szt.
6. 0programowanie AUTOCAD 200 LT PL – 3 szt.
7. 0programowanie Corel Photo Paint – 1 szt.
8. 0progrowanie IGRAFIX FlowChater 2003 – 2 szt.
9. 0programowanie Net Ware 50 - Connection Additive – License – 1 szt.
Drukarka atramentowa przenośna


                    81
                                   03.06.12


          Umowa kupna - sprzedaży Nr 45/2003


Dnia 12.06.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Spółką Jawną „REMI-B”, 48-382 Bielsko Biała ul. Cieszyńska 367
reprezentowaną przez
1/ Krzysztofa Boińskiego
2/ Adama Krokowskiego
zwaną w treści „Sprzedawcą”.


                   § 1.
  Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa druki w ilości i cenie
jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                   § 2.
 Dostarczenie towaru nastąpi w terminie do 24.06.2003 r.


                   § 3.
 1. Łączna cena za przedmiot umowy wynosi kwotę brutto 889,38 zł /słownie
 zł: osiemset osiemdziesiąt dziewięć 38/100/.
 2. Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
 złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.
                   § 4.
 1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
 karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
 zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
 wymienionej w § 3 ust. 1.
                   § 5.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.


                    82
                    § 6.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.
                    § 7.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


   Kupujący:                      Sprzedający:
  Zygmunt Mazur                     Krzysztof Boński
                             Adam Krokowskiego
                                     03.06.17


          Umowa kupna - sprzedaży Nr 56/2003
Dnia 17.06.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Panami
Józefem Gołda zam. ………………….
Legitymującym się dowodem osobistym seria ……….. Nr ………………..
Bogdanem Gołda zam. ………………
legitymującym się dowodem osobistym seria ……….. Nr ……………….
Grzegorzem Gołda zam. ………………
legitymującym się dowodem osobistym seria ……….. Nr ………………..
współwłaścicielami Przedsiębiorstwa  gzemplarzach, Usługowo-  gzemplarz
„GOMEX” Sp. J. 25-619 Kielce ul.   gzemplarzach  13
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.


                    § 1.
  Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa 8.438 szt. Wody
mineralnej niegazowanej,  na  podstawie  zamówienia  gzemplarza
 gzemplarzach h  gzemplarzach h dniu 12.06.2003 r.
                     83
                   § 2.
 Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w dniu 18.06.2003 r.


                   § 3.
 1. Łączna cena za przedmiot umowy wynosi kwotę brutto 10.631,88 zł /słownie zł:
 dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden 88/100.
 2. Zapłata za dostarczony towar dokonana będzie w terminie 14 dni, na podstawie
 złożonej faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                   § 4.
 1. W razie gzemplarzach wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
 Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty umownej za każdy dzień
 zwłoki.
 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
 stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny
 umownej.
                   § 5.
  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o gzemplarzac
 gzemplarza.
                   § 6.
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                   § 7.
  Umowę sporządzono w dwu egzemplarza po jednym dla każdej ze stron.


  Kupujący:                      Sprzedawca:
  Zygmunt Mazur                           Józef
Gołda
                            Bogdan Gołda
                            Grzegorz Gołda


                                     03.06.17


               Umowa Nr 57/2003
                    84
W dniu 17.06.2003 r. w Kielcach pomiędzy Zakładem 0bsługi Urzędu Miasta w
Kielcach, ul. Rynek 1,zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora ZOUM,
a Spółką z o.o. KALECH 25-516 Kielce, ul. Witosa 86
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
Bogdana Liberka - Prezesa Zarządu
została zawarta umowa następującej treści:

                    § 1.
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zakład
  0bsługi Urzędu Miasta Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
  związane z remontem pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta w Kielcach, przy
  ul. Rynek 1. 0ferta oraz kosztorys ofertowy stanowią załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz
  specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną
  część umowy – zał. Nr 2.      Roboty muszą być wykonane zgodnie z
  obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową
  warunkach.
                    § 2.
1. Wartość robót strony ustalają na kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości:
  230.631,73 zł /słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści jeden zł
 73/100/.
 Kwota netto wynosi 189.042,40 zł /słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tys.
 czterdzieści dwa zł 40/100/.
 2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
 zadania, o którym mowa w § 1, wynikające wprost z przedmiaru robót oraz
 następujące koszty: koszt wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych,
 porządkowych.
 3. Rozliczanie robót określonych w ustępie 2 niniejszego paragrafu odbywało się
 będzie fakturami częściowymi obejmującymi elementy robót ujęte
 w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawionym w ofercie przetargowej
 i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Harmonogram stanowi Zał. Nr 3.
 4. Wszelkie roboty nie przewidziane w dokumentacji projektowej i przedmiarze
 robót, ust. 2 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu
 zamówienia /tzn. takie roboty, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania
 niniejszej umowy/ mogą być wykonane na podstawie protokółu konieczności
 potwierdzonego przez inspektora nadzoru i projektanta, a zatwierdzonego przez
 Zamawiającego.


                     85
  Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych
  przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
  i Zamawiającego.
  Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
  a/ ceny czynników produkcji /Rbg, M, S, Ko, Z/ zostaną przyjęte z kosztorysów
    ofertowych złożonych przez Wykonawcę,
  b/ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
  o zapisy w ust. 3a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte
  z zeszytów SEKOCENBUD /jako średnie/ za okres ich wbudowania. Podstawą
  do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku
  odpowiednich pozycji – KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy
  zatwierdzona przez Zamawiającego.
5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace
  niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.


                    § 3.

1. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
  nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 14 dni od daty
  otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokółu odbioru wykonanych w tym
  okresie robót oraz kosztorysu powykonawczego.
2. Faktury za roboty realizowane na podstawie § 2 ust. 4 niniejszej     umowy
  wystawiane będą po zrealizowaniu      robót objętych danym protokółem
  konieczności, a regulowane będą w terminie 14-dniowym od daty otrzymania
  przez Zamawiającego faktury i protokółu odbioru tych robót.
  0stateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową

 wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz kosztorysu

 powykonawczego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 14 dni od daty

 jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być

 niższa niż 15 % wartości zamówienia.


                    § 4.

Terminy wykonania robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót – w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,                     86
- zakończenie   robót  14.08.03.  Terminy   wykonania  poszczególnych  części
  zamówienia określa harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony w ofercie
  przetargowej.
                      § 5.

 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 3 dni po podpisaniu
 umowy.
                      § 6.

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową

 prowadził będzie:

- mgr inż. Marcin Wróblewski tel. ********* – roboty ogólnobudowlane
- mgr inż. Marian Pytel     tel. ********* – roboty elektryczne.
 Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo

 Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r., poz. 414/. Zamawiający upoważnia

 inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

2. Kierownikiem robót z ramienia wykonawcy będzie:

- ______________________________________________- tel.
  ________________

                      § 7.

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prowadzone roboty przez cały czas
  trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia
  placu budowy.
                      § 8.

1. 0dbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez
  Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
  zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.


                      87
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego
  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót
  do odbioru przez inspektora nadzoru.
                     § 9.

 Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane przez siebie roboty.

                     § 10.

 Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie rzeczowo-finansowym, jak

 i terminu realizacji, w przypadku wprowadzenia robót nie przewidzianych w § 1

 niniejszej umowy, a zaistniałych w sytuacjach określonych w § 2 ust. 4 niniejszej

 umowy.

                     § 11.

 W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego

 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający jest obowiązany:

 a/ odebrać wykonane roboty,

 b/ zapłacić za wykonane roboty,

 c/ zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.


                     § 12.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
  odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za
  przedmiot umowy,
- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości
  0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 %
  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego
  na usunięcie wad.

                     88
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez

 Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,

 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji

 przedstawionej w art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach

 Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

                    13.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

 5 % ceny przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę 11.532 zł,

 Zabezpieczenie będzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej ______

2. W przypadku  nie należytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się
  własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową
  wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
                    § 14.

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie

 w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.


                    § 15.

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie

 przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi

 oraz ustawy o zamówieniach publicznych.


                    § 16.

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1egzemplarz

 dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.                    89
 Załączniki:

 1. 0ferta przetargowa i kosztorys ofertowy – zał. Nr 1.

 2. Przedmiar robót plus specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zał. Nr 2.

 3. Harmonogram – zał. Nr 3.

 Zamawiający:                             Wykonawca:

 Zygmunt Mazur                            Bogdan Liberek                UMOWA Nr 62/2003

Zawarta w dniu 8 lipca 2003 roku pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta Kielce
zwanym dalej Licencjobiorcą, reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura          - Dyrektora Zakładu Obsługi Urzędu Miasta
Kielce


a Zakładem Usług Informatycznych OTAGO sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
ul. Heweliusza 11, (wpis do rejestru: Sąd Rejonowy w Gdańsku, nr KRS 138309, kapitał
zakładowy 2000.000 PLN, Zarząd: Jerzy Filończuk, Elżbieta Gandecka, Zygmunt Grygiel)
reprezentowanym przez:

1. dr Jerzego Filończuka      - Prezesa
2. mgr inż. Zygmunta Grygiela   - Dyrektora Handlowego
zwanym dalej Licencjodawcą.

1. Podstawa zawarcia umowy

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Spółka z o.o. był Licencjodawcą oprogramowania
wchodzącego w skład Systemu Otago eksploatowanego przez Urząd Miasta Kielce i posiada
prawa autorskie do wszystkich podsystemów Systemu Otago oraz struktur bazy danych.
Licencje do tych podsystemów można uzyskać wyłącznie od ich autora, czyli
od Licencjodawcy, wobec czego niniejsza Umowa jest zgodna z Ustawą o zamówieniach
publicznych z późn. zmianami) art. 71 ust. 1 punkt 1 – zamówienie z wolnej ręki „z przyczyn
związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów dostawy”.

2. Przedmiot Umowy                      90
  Przedmiotem Umowy jest:
   2.1.  Udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę na czas nie oznaczony licencji Programu Ewidencja
      działalności gospodarczej - POGOS wchodzącego w skład Zintegrowanego Systemu Wspomagania
      Zarządzania Miastem OTAGO: wraz z prawem przetwarzania przez 6 użytkowników. Zakres
      funkcjonalny Programu zwarty jest w załączeniu Nr 1 Umowy.
   2.2.  Zdalna instalacja oprogramowania i przeprowadzenie 20 godzin szkoleń użytkowników. Szkolenia
      odbywać się będą w siedzibie Licencjobiorcy w dni robocze. Minimalna dzienna ilość – 5 godzin.


  3.  Terminy
  Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany do dnia 18 sierpnia 2003 r.
  4.  Obowiązki Licencjodawcy

   4.1.  Licencjodawca zobowiązuje się realizować Umowę osobiście, terminowo, fachowo i zgodnie z
      obowiązującymi wymogami technicznymi i przepisami prawnymi.

   4.2.  Licencjodawca wydeleguje do przeprowadzenia szkoleń osoby z odpowiednim merytorycznym
      przygotowaniem.

   4.3.  Wszelkie dostawy będą się odbywać na koszt i ryzyko Licencjodawcy.


5. Obowiązki Licencjobiorcy.
    Licencjobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Licencjodawcą w trakcie wykonywania Umowy, w
    szczególności poprzez:

    5.1. Udostępnienie Licencjodawcy wszelkich posiadanych informacji mających znacznie dla prawidłowej i
       kompletnej realizacji Umowy;

    5.2. Udostępnienie Licencjodawcy połączenia modemowego do Systemu w trybie
       call-back;

    5.3. Przygotowanie miejsc wdrożenia tak, by oprogramowanie było użytkowane w środowisku technicznym
        odpowiadającym wymaganiom Licencjobiorcy wyspecyfikowanym w załączniku nr 2 Umowy;


  6. Ochrona tajemnicy i praw autorskich.
6.1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, w której posiadanie
    weszły w związku z realizacją Umowy.


6.2. Strony zobowiązane są zapewnić przestrzeganie tajności informacji przez swoich pracowników i
    współpracowników, którymi posługują się przy realizacji Umowy i ponoszą pełną odpowiedzialność za
    szkody wyrządzone drugiej stronie wskutek ujawnienia jej tajemnicy.


     6.3. Licencjodawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do Systemu OTAGO.
                            91
6.4. Prawa autorskie do dostarczonego przez Licencjodawcę oprogramowania aplikacyjnego
   należą do Licencjobiorcy, a Licencjodawcy nie wolno ujawniać ani dostarczać osobom
   trzecim otrzymanego Programu ani jego dokumentacji.

6.5. Licencjobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania oprogramowania wyłącznie na
   własnej konfiguracji sprzętowej przez określoną ilość użytkowników.

6.6. Licencjobiorca nie ma prawa sprzedać oprogramowania stronie trzeciej.

6.7. Licencjobiorca nie może kopiować oprogramowania (z wyjątkiem wykonania jednej
   kopii zapasowej) i dokumentacji.


7. Wynagrodzenie Licencjodawcy.

7.1. Z tytułu wykonania umowy Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy kwotę 27.791,60 zł
   (słownie : dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden 60/100 złotych)
   na którą składają się:
   1) opłata licencyjna – 20.618 zł brutto
   2) wynagrodzenie za instalację zdalną – 1.317,60 zł brutto
   3) wynagrodzenie za szkolenie pracowników Licencjobiorcy – 5.856 zł brutto.

7.2. Płatność za instalację i licencje nastąpi po wykonaniu instalacji i dostarczeniu
  dokumentów licencyjnych, natomiast za szkolenia po ich zakończeniu.

7.3. Kalkulację wynagrodzenia Licencjodawcy zawiera załącznik Nr 3 Umowy.

7.4. Wszelkie płatności ze strony Licencjobiorcy będą dokonywane przelewem w terminie 14
   dni od otrzymania faktury lub faktury korygującej na wskazane w fakturze konto
   bankowe Licencjodawcy. Podstawą do wystawienia faktury przez Licencjodawcę są
   protokoły zdawczo-odbiorcze.

8. Gwarancja, rękojmia.

 8.1. Licencjodawca udziela rocznej gwarancji na prawidłowe działanie oprogramowania z pkt 2.1., licząc od

 daty odbioru instalacji i udzielenia licencji. Wszelkie zgłoszone na piśmie błędy zostaną usunięte na koszt

 Licencjodawca w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, przy zapewnieniu przez Licencjobiorcę sprawnego łącza

 zdalnego, lub 8 (ośmiu) dni roboczych przy realizacji gwarancji poprzez wysyłanie poprawek drogą

 pocztową.8.2. Gwarancja na oprogramowanie obejmuje wyłącznie usuwanie błędów w sposobie
  działania funkcji określonych w załączniku nr 1 Umowy według algorytmu na dzień
  odbioru instalacji. Gwarancja nie obejmuje:
   telefonicznej pomocy i doradztwa w sprawie używania oprogramowania,
   aktualizacji oprogramowania wynikającej ze zmiany przepisów prawnych w ustalonym umową zakresie
   funkcjonalnym,
                           92
   prawa do otrzymywania kolejnych wydań oprogramowania i związanych z nimi zmian
    w dokumentacji użytkowej i administratora.
  Wymienione usługi Licencjobiorca może uzyskać na podstawie odrębnej umowy
  z Licencjodawcą na asystę techniczną i konserwację oprogramowania.

 8.3. Dokonanie przez Licnecjobiorcy lub na jego zlecenie przez osobę trzecią jakichkolwiek zmian w

 oprogramowaniu, także jeżeli są one niezbędne z punktu widzenia potrzeb Licencjobiorcy powoduje utratę

 gwarancji na oprogramowanie, chyba że Licencjodawca wyraził zgodę na dokonanie takich zmian. 8.4. Licencjodawca nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości działania oprogramowania wynikające z

 nieprawidłowego administrowania środowiskami Unix i Oracle. 8.5. W zakresie nie uregulowanym Umową do Gwarancji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu

 Cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.9. Odpowiedzialność odszkodowawcza stron.
 9.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Licencjodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie
 nieregulowanym odmiennie Umową będzie oparta na zasadach ogólnych prawa cywilnego.


 9.2. Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Licencjodawcy wszelkie przypadki

 nieprawidłowego działania jakiegokolwiek elementu Systemu. Nie zgłoszenie wady elementu w ciągu 1

 tygodnia od jej ujawnienia wyłącza odpowiedzialność Licencjobiorcy za szkody wywołane tą wadą. 9.3. Licencjodawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli element Systemu którego niewłaściwe

 działanie wyrządziło Zamawiającemu szkodę był obsługiwany przez nieupoważnione osoby albo z

 naruszeniem zasad prawidłowego korzystania z Systemu.
9.4. Licencjobiorcy przysługują od Licencjodawcy następujące kary umowne:

1) w przypadku niewykonania całego przedmiotu umowy – w wysokości 10%
  wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 7.1.
2) za zwłokę w usuwaniu przez Licencjodawcę wad przedmiotu umowy w terminach
  wskazanych w pkt 8.1 – w wysokości 0,1% wartości Programu każdy dzień zwłoki.10. Rozstrzyganie sporów.                              93
Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością , interpretacją lub wykonaniem Umowy
strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub pisemnych wyjaśnień.

11. Postanowienia końcowe.

11.1. Załączniki 1 - 3 stanowią integralną część umowy.

11.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
 nieważności.

11.3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
 Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

11.4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
 Umowy.

   LICENCJODAWCA                      LICENCJOBIORCA
                      94
Załącznik nr 1

Zakres funkcjonalny Programu   POGOS - Ewidencja działalności gospodarczej

Podsystem POGOS przeznaczony jest do ewidencjonowania wszelkich informacji o
podmiotach gospodarczych działających na terenie Gminy.

Funkcje podsystemu
  1. Wyszukiwanie podmiotu z kartoteki bieżącej, z kartoteki archiwalnej lub z kartoteki
    KRS wg następujących kryteriów lub ich fragmentów:
       numeru ewidencyjnego, numeru regon
       nazwy skróconej lub nazwy pełnej
       nazwiska, imienia właściciela (li)
       adresu (ów) prowadzonej działalności
       EKD, PKD
       własnej klasyfikacji (np.: wszyscy kowale, szewcy, sklepy spożywcze itp.)
       daty rejestracji
       poprzedniej nazwy podmiotu
       poprzedniego nazwiska aktualnego właściciela (li)
       nazwiska poprzedniego właściciela (li)
       poprzedniego adresu (ów) działalności
  2. Rejestracja i wydruk zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
  3. Poprawa wprowadzonych danych (błędy operatora).
  4. Rejestracja wniesienia zmian do zgłoszonych wcześniej wpisów - wydruk.
  5. Poprawa danych dotyczących ostatnio wprowadzonej zmiany (błędy operatora).
  6. Likwidacja działalności i automatyczne przeniesienie podmiotu do archiwum.
  7. Usunięcie całkowite podmiotu z kartoteki (funkcja tylko dla gospodarza systemu).
  8. Usunięcie ostatniej wprowadzonej zmiany wybranego podmiotu (funkcja tylko dla
    gospodarza systemu).
  9. Przeglądanie wszystkich danych bieżących podmiotu.
  10. Przeglądanie wszystkich danych historycznych - szczegóły kolejnych zmian.
  11. Wydruki oryginału lub duplikatu zaświadczeń o wpisie, o zgłoszonych zmianach, o
    wykreśleniu z ewidencji.
  12. Funkcja odmowy rejestracji podmiotu - wydruk.
  13. Rejestracja osób posiadających zakaz prowadzenia działalności. Automatyczna
    kontrola podczas rejestracji działalności.
  14. Rejestracja daty odbioru zaświadczeń, pism.
  15. Raporty przygotowujące i drukujące zestawienia wybranych podmiotów według
    określonych przez operatora kryteriów np.: numeru ewidencyjnego, adresu
    działalności, rodzaju działalności, EKD w okresie od - do itp.
  16. Statystyka dotycząca ilości zarejestrowanych pierwszych rejestracji, zmian i likwidacji
    podmiotów w podanym okresie.
  17. Obsługa danych słownikowych.

integracja
ELUD - Ewidencja ludności.

KARTOTEKI – Udostępnianie danych innym aplikacjom Systemu OTAGO za
pośrednictwem kartoteki osób pozostałych. Możliwość aktualizacji danych na podstawie
zapisów w podsystemie POGOS.


                       95
Załącznik nr 2
Specyfikacja wymagań technicznych do Systemu OTAGO

I. Serwer bazy, system operacyjny.

Serwer bazy – dla 10- 30 użytk. powinien być to komputer z systemem operacyjnym Solaris
z zasobami: min. 256 MB RAM, co najmniej 3 napędy dyskowe o szybkim dostępie min 4
GB każdy lub macierz dyskowa, napęd do tworzenia kopii zapasowych (dysk na innym
komputerze, CD-RW lub streamer), kontroler sieciowy Ethernet, modem, napęd CD-ROM.
Aplikacje przetwarzane w trybie graficznym pracują w środowisku Windows. Przetwarzane mogą być w

różnych konfiguracjach:


Klient -serwer (zalecany) - istotne jest wówczas zapewnienie silnych końcówek klienckich,
z których dostęp do bazy będzie realizowany bezpośrednio.
Serwer plików – aplikacja pobierana jest z jednego centralnego serwera ( np. Novell), a
następnie przetwarzana na stacjach roboczych

II. Server wydruku

Wydruki tekstowe mogą być realizowane za pomocą standardowych funkcji systemu
operacyjnego serwera bazy, a drukarki dołączane zgodnie z konfiguracjami tego systemu.
Natomiast do wydruków w postaci graficznej ( np. dowody rejestracyjne i karty inf. pojadów)
niezbędny jest serwer wydruków . Wykorzystywane są wówczas szablony wypełniane
danymi z baz Systemu RATUSZ. Daje to możliwość łatwego tworzenia nowych wydruków i
ich modyfikacji. Funkcję serwera wydruków może pełnić serwer bazy lub silna stacja
robocza. Zainstalowany musi być edytor tekstów MS Word 8.0

III. Sieć
Serwer i stanowiska pracy powinny być połączone siecią Ethernet

IV. Stanowiska robocze
Podstawowymi stanowiskami roboczymi powinny być komputery klasy
Pentium/Celeron/AMD z systemem Win NT workstation / Windows 2000 / Win 98, RAM 64
MB+, HDD 1 GB+, ekran 800x600/256kol.

V. Drukarki
Możliwość wydruku polskich znaków w dowolnym standardzie. Drukarki pracujące w trybie
graficznym powinny posiadać interpreter języka HPGL.

VI. Połączenie modemowe

W okresie wdrażania i eksploatacji niezbędny jest zdalny dostęp do Systemu przez
uprawnionych pracowników ZUI Otago w celu pomocy w utrzymaniu systemu. Serwer
powinien mieć zainstalowany modem połączony z linią zapewniającą możliwość
obustronnego nawiązywania łączności. Dostęp do Systemu powinien być umożliwiony
jedynie w trybie call-back, tzn. nawiązanie łączności ze strony Otago sygnalizuje potrzebę
dostępu do Systemu, po czym następuje rozłączenie i ponowne nawiązanie łączności od
strony Systemu z ustalonym uprzednio numerem telefonicznym. Ten sposób chroni przed
dostępem nieuprawnionym z innych numerów telefonicznych niż ustalone.


                         96
Inne konfiguracje sprzętowe wymagają uzgodnienia z ZUI Otago sp. z o.o.
                     97
Załącznik nr 3

Kalkulacja wynagrodzenia Licencjodawcy.

                    kwota   kwota po upuście
produkt/usługa    ilość  j.m..  cennikowa     netto    kwota brutto
licencja        6  użytk.   36 800 zł   16 900 zł 20 618,00 zł
instalacja zdalna    4  godz.    1 080 zł    1 080 zł 1 317,60 zł
szkolenia       20  godz.    4 800 zł    4 800 zł 5 856,00 zł
Razem                  42 680 zł   22 780 zł 27 791,60 zł
                     98
                Umowa Nr 67/2003
Zawarta w dniu 24 lipca 2003 pomiędzy :

Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a Zakładem Usług Pożarniczych i Bezpieczeństwa Pracy „Ogniochronix”

M. i M. Kamiński R. i J. Słoń

25-550 Kielce ul. Samsonowicza 20

reprezentowanemu przez :

1) Michała Kamińskiego______ zam. ___________________________

 legitymującym się dowodem osobistym seria _____ Nr _____________

2) Marię Kamińską__________ zam. ____________________________

 legitymującą się dowodem osobistym seria _____ Nr _______________

3) Jacka Słonia_______________ zam. ___________________________

 legitymującym się dowodem osobistym seria _____ Nr _____________

4) Reginę Słoń_______________ zam. ___________________________

 legitymującą się dowodem osobistym seria _____ Nr _______________
 zwanym w treści umowy „Wykonawcą ”

                     99
                    § 1.

Podstawą do zawarcia umowy jest art. 68 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o

zamówieniach publicznych

                    § 2.

Przedmiotem umowy jest :
  1) wykonanie przeglądu gaśnic wyspecyfikowanych w załączniku Nr 1

   za wynagrodzenie w łącznej kwocie 7.32 zł brutto.

  2) sprzedaż 1 szt. gaśnicy proszkowej 6 kg za cenę 103.58 zł. brutto.

  3) sprzedaż 1 szt. gaśnicy proszkowej 1 kg za cenę 20.98 zł. brutto.                    § 3.

 Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 31.07.2003.                    § 4.

 12. Zapłata za wykonaną usługę i sprzedaż dokonana będzie w terminie 14 dni, na

 podstawie złożonej faktury, na konto bankowe Wykonawcy.                    § 5.
                     100
 1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci

 Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty umownej za każdy dzień

 zwłoki.

 2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po

 stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20 % ceny

 umownej.

                   § 6.

   W sprawach nie unormowanych niniejszym zleceniem mają zastosowanie

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

                   § 7.

   Wszelkie zmiany i uzupełnienia zlecenia mogą być dokonywane wyłącznie w

formie pisemnej pod rygorem nieważności.                   § 8.

   Zlecenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej ze stron.
   Kupujący :                     Dostawca :
                   101

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:4/12/2012
language:Polish
pages:101