?? ????? ?????? ??? CAMELS Approach

Document Sample
?? ????? ?????? ??? CAMELS Approach Powered By Docstoc
					                         ิ
                  ประสบการณ์วชาชีพการบัญชี (32324)
                  Professional Experience in Accounting
หน่ วยที่ 1 วิชาชีพการบัญชี

                     ้
1. ลักษณะของวิชาชีพารบัญชี เป็ นอาชีพที่ตองอาศัยวิชาการ ความรู ้ ความชานาญ
และประสบการณ์เฉพาะด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
2. ขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพการบัญชี
      ้                 ้
     ผูทาบัญชี นอกจากต้องรับผิดชอบต่อผูบริ หารแล้ว ต้องรับผิดชอบต่อสังคม
3. จรรยาบรรณของวิชาบีพหมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพ เพื่อรักษาและส่งเสริ มเกียรติคุณ
                                    ้
ให้มีมาตรฐานวิชาชีพสูงสุด ซึ่งจะกาหนดเป็ นกฎหมายหรื อไม่ก็ได้
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชี ได้กาหนดอะไรไว้บางเยวกับสถานะของผูประกอบวิชาชีพ
                              ้          ้
 -     กาหนดให้ธุรกิจต้องทาบัญชีหรื อสอบบัญชี
 -                ้
      กาหนดคุณสมบัติของผูทาบัญชีหรื อสอบบัญชี
     - บทกาหนดโทษ
   ้
5. ผูประกอบวิชาชีพการบัญชีมีหลักเกณฑ์ใดในการปฏิบติงาน  ั
     ปฏิบติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของวิชาชีพ
        ั
6. พระราชบัญญัติการวิชาชีพได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีในเรื่ องใดบ้าง
 -          ั             ั
      ธุรกิจที่จดทาบัญชี ประเภทของบัญชีที่จดทาและระยะเวลาในการลงบัญชี
 -     การจัดทางบการเงินและมาตรฐานการบัญชี
 -     เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี
       ั     ้
7. การปฏิบติงานของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ต้องยึดถือแนวทางใดในการปฏิบติงาน  ั
 -                          ้
      แนวทางที่กฎหมายกาหนดคือมารญาทของผูสอบบัญชีตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 4
 -     ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2541) และ ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2541)
 -                            ้
      มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตเป็ นผูกาหนด้
                    ั                       ้
8. มาตรฐานการบัญชีหมายถึง หลักปฏิบติในการจัดทาบัญชีและงบการเงิน ซึ่งกาหนดโดยผูประกอบวิชาชีพ
    ้            ้
9. ผูประกอบวิชาชีพการบัญชีตองขยายบริ การวิชาชีพไปในแขนงต่างๆ เนื่องจาก
                          ้
การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและระบบการตลาดที่ตองใช้บริ การวิชาชีพในด้านต่างๆ มากขึ้น
10. ประเด็นปั ญหาที่นามาสู่การพิจารณา ให้มีการตั้งสภานักบัญชี หรื อมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีใหม่
เนื่องจาก มีหลายหน่วยงานดูแลทาให้ขาดเอกภาพ
              ั    ่
หน่ วยที่ 2 วิชาชีพการบัญชีกบหน้ าทีงานทางธุรกิจ

ก่อนเรี ยน
1. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
      หลักความยุติธรรม
2. กิจกรรมแรกสุดของกระบวนการของการจัดการงานบุคคล ได้แก่
      การกาหนดความต้องการด้านบุคลากร
3. การตัดสิ นใจว่ากิจการควารจะมีสิทนรัพย์ประเภทใดบ้างและในสัดส่วนอย่างไรนั้น จัดเป็ นหลักการของการจัดการเงิน
เรื่ อง
      หนดแนวทางการลงทุน
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการกาหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีต่อกิจการ
      เพื่อเป็ นแนวทางให้กิจการใช้พิจารณากาหนดการงบประมาณการลงทุน
                        ้
5. การกาหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ใช้ขอมูลตัวเลขทางการบัญชีได้แก่
 -      การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการหาตลาดและพัฒนาตลาดใหม่
 -      การเพิมอัตราส่วนครองตลาด โดยวิธีการพัฒนาและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
           ่
 -      การปรับปรุ งการตลาดเพื่อเพิ่มกาไร โดยวิธีการสร้างประสิ ทธิภาพทางด้านการจัดจาหน่าย
        การส่งเสริ มทางการตลาดและทางด้านราคา
6. ข้อมูลทางการบัญชีนามาใช้ตดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายการตลาดในเรื่ องต่างๆ คือ
                 ั
 -      การวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์
 -      การประเมินผลช่องทางการจัดจาหน่าย
 -      การกาหนดนโยบายราคา
 -      การเลือกระบบการแจกจ่ายตัวสิ นค้า
      ยกเว้น การกาหนดงบประมาณต้นทุน
7. การวิเคราะห์ส่วนครองตลาด จัดเป็ นการควบคุมการตลาดแบบ การควบคุมแผนประจาปี (Annual Plan Control)
       ั                                     ั
8. การปฏิบติตามแผนการตลาด จัดเป็ นขั้นตอนการจัดการตลาดขั้น การจัดองค์การ การปฎิบติการ และการควบคุมการตลาด
9. ขั้นตอนแรกของการจัดการการตลาดคือ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
      ั
10. การวิจยผลกระทบในการติดต่อสื่ อสาร จัดเป็ นประเมินผลการตลาด เรื่ อง การประเมนผลการโฆษณา
หลังเรี ยน

1. การยึดระบบอุปถัมภ์เป็ นหลุกในการจุดการงานบุคคลมักก่อให้เกิดปั ญหาสาคัญๆ หลายประการ ยกเว้น
      งบประมาณในการเลือกบุคคลเข้าทางานมักไม่แน่นอน
2. กิจกรรมการสรรหา การเลือกสรรให้ ได้ บุคคลากรทีเ่ หมาะสมตามระบบคุณธรรม
จัดเป็ นกิจกรรมของกระบวนการของการจัดการงานบุคคล คือ การตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร
3. ปั จจัยสาคัญที่ทาให้การวางแผนและควบคุมการเงินประสบความสาเร็ จ คือ
-      มีการรวบรวมและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ของกิจารอย่างถูกต้อง
-                           ั
       มีระบบข่ายข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบติตามแผนที่วางไว้
                            ่
4. ความพยายามในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ที่กิจการมีอยูในบริ ษท โดยการแสวงหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้น
                                ั
จัดเป็ นกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การพัฒนาทางการตลาด
5. การสร้ างประสิทธิภาพทางด้ านการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริมทางการตลาดและทางด้ านราคา
                    ้
จัดเป็ นวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ใช้ขอมูลตัวเลขทางการบัญชี
      การปรับปรุ งการตลาดเพื่อกาไร
           ั
6. แนวทางการปฏิบติในการกาหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยการเน้ นความพยายามทีจะบุกเบิกตลาด นั้น
                                         ่
จัดเป็ นแนวทาง เพื่อเพิ่มอัตราส่วนครองตลาด
7. วิธีการวิเคราะห์ กาไรทางการตลาด จัดเป็ นการควบคุมการตลาดแบบ การควบคุมกาไร (Profitability Control)
8. การพัฒนา การทดสอบ และการนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ออกสู่ ตลาด จัดเป็ นขั้นตอนการจัดการด้านการตลาดขั้น
      การวางแผนการตลาด
9.
                                            ั
การประเมินผลการตลาดจาเป็ นต้องอาศัยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อพิจารณาประสิ ทธิผลของการปฏิบติงานหลายประการยกเว้น
การประเมินผลแผนกบริ การ
10. รายได้ของทางเลือกที่มิได้เลือก จัดเป็ นต้นทุนประเภท ต้นทุนเสี ยโอกาส
            ิ
หน่ วยที่ 3 ประสบการณ์ วชาชีพการบัญชีด้านการสอบบัญชี

ก่อนเรี ยน
1. งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี หมายความถึง งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี
      ิ
โดยใช้วธีการตามมาตรฐานการสอบบัญชี
   ้
2. ผูสอบบัญชีที่จะรับงานสอบบัญชีควรพิจารณาถึงเรื่ อง
-        วัตถุประสงค์ของงานสอบบัญชี
-        ขอบเขตและวิธีการที่ใช้ในงานสอบบัญชี
3. เนื้อหาสาระของหนังสื อตอบรับงานสอบบัญชีควรประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ คือ
                                ั
       วัตถุประสงค์ของงานสอบบัญชี ระยะเวลาการปฏิบติงาน และค่าสอบบัญชี
4. ตัวอย่างของตาแหน่งงานในสานักงานที่ให้ไว้ในหน่วยที่ 3 ประกอบด้วยตาแหน่ง
       หุนส่วนสานักงาน ผูจดการและผูช่วยผูจดาร ผูช่วยสอบบัญชีอาวุโส และผูช่วยสอบบัญชี
        ้          ้ั    ้ ้ั      ้           ้
5. การควบคุมคุณภาพในสานักงาน หมายถึงการควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุมถึงเรื่ องต่างๆ เช่น
       ข้อกาหนดของวิชาชีพ การตอบรับงานสอบบัญชี การคงไว้ซ่ ึงลูกค้า และการมอบหมายงาน
    ้      ้
6. ผูสอบบัญชีตองไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้ายกเว้นในกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดไว้
            ิ                      ้     ้
7. ในการเลือกใช้วธีการตรวจสอบและกาหนดปริ มาณการทดสอบ ผูสอบบัญชีตองคานึงถึงเรื่ อง
-        ผลการประเมินความเสี่ ยง
-        ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
-                    ้
        หลักฐานการสอบบัญชีที่ตองการจะได้จากการตรวจสอบ
                      ้
8. รู ปแบบของความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีประกอบด้วย
       ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องและไม่แสดงความเห็น
     ้
9. ผูสอบบัญชีจะต้องรับผิดชอบต่องานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัวไปในเรื่ อง่
       การตรวจสอบงบการเงิน การแสดงความเห็นต่องบการเงิน และการรักษามรรยาทแห่งวิชาชีพ
             ้
10. บริ การอื่นของผูสอบบัญชี
       การให้คาปรึ กษาด้านภาษีอากร
       การให้คาปรึ กษาด้านระบบข้อมูลและคอมพิวเตอร์
       การให้คาปรึ กษาด้านบริ หารการเงินและอื่นๆ
       การให้คาปรึ กษาด้านการบริ หารความเสี่ ยง
       ยกเว้ น
       การให้คาปรึ กษาด้านการลงทุนและซื้อขายหลักทรัพย์
หลังเรี ยน
   ้
1. ผูสอบบัญชีจะต้องคานึงถึงผลการประเมินความเสี่ ยงและประสิ ทธิภาพของการควบคุมภายใน
                     ้             ้
ตลอดจนหลักฐานการสอบบัญชีที่ตองการจะได้จากการตรวจสอบ เมื่อผูสอบบัญชีตองการ  ้
               ิ
      เลือกใช้วธีการตรวจสอบและกาหนดดปริ มาณการทดสอบ
    ้        ้
3. ผูสอบไม่ตองรับผิดชอบในการตรวจสอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัวไป   ่
      การค้นหาข้อผิดพลาดและรายการทุจริ ต
              ้
4. บริ การอื่นของผูสอบบัญชี ประกอบด้วย
      การให้คาปรึ กษาด้านภาษีอากร ระบบข้อมูลและคอมพิวเตอร์ บริ หารการเงิน และอื่นๆ
5. การตรวจสอบงบการเงินประจาปี แตกต่างจากการตรวจสอบงบการเงินตามวิธีการตรวจสอบที่ตกลงกันเนื่องจาก
      การตรวจสอบประเภทแรกจะต้องตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเท่านั้น
6. การควบคุมคุณภาพเฉพาะงาน ครอบคลุมถึงเรื่ อง
      การมอบหมายงาน รสังการ การควบคุมดูแล และการสอบทานงาน
                    ่
7.        ้        ้     ้
      - ผูสอบบัญชีตองไม่รับงานที่ตนไม่มีความรู ้และความสามารถเพียงพอ
          ้        ้                  ้
      - ผูสอบบัญชีตองไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้ายกเว้นในกรณี ที่มีขอกฎหมายกาหนด
-          ้        ้
       ผูสอบบัญชีตองไมละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร
-       ้        ้
       ผูสอบบัญขีตองมีความเป็ นอิสระ
     ้        ้
8. ผูสอบบัญชีตองคานึงถึงเรื่ องต่อไปนี้ในการพิจารณารับงานสอบบัญชี
      1. ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
      2. รู ปแบบของรายงาน
      3. วัตถุประสงค์ของงานสอบบัญชี
      4. ค่าสอบบัญชี
9. หนังสื อตอบรับงานสอบบัญชี หมายถึง ข้อเสนอของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงานสอบบัญชี
                            ้
ขอบเขตและวิธีการที่ใช้ในงานสอบบัญชี ตลอดตนรู ปแบบของรายงาน
            ิ       ั
หน่ วยที่ 4 ประสบการณ์ วชาชีพการบัญชีกบการภาษีอากร

1. ข้อใดเกี่ยวกับนักบัญชีกบการบัญชีภาษีอากรั
-       ใช้เกณฑารรับรู ้รายได้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
-       ปรับปรุ งการรับรู ้รายได้ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมรยหรื อการบัญชีภาษีอากร
-       จาแนกประเภทรายจายในการบัญชีภาษีอากรให้ถูกต้อง
-       ปฏิบติเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับรู ้รายจ่ายในการบัญชีภาษีอากร
              ั
2. ข้อใดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีภาษีอากร
                ้
-         ้               ้
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาตก็ถือเป็ นผูสอบบัญชีภาษีอากรได้ดวย  ้
-       ตรวจสอบและรับรองบัญชีไม่เกิน 300 รายการต่อปี
-            ั                        ้
        ปฏิบติหน้าที่ตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองบัญชีดวยความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม และซื่อสัตย์สุจริ ต
         ้                                ้
       - ผูสอบบัญชีภาษีอากรต้องเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรไม่นอยกว่าเก้าชัวโมงต่อปี จากองค์กรวิชาชีพบัญชี
                                             ่
-          ้
        ผูสอบบัญชีภาษีอากรต้องแจ้งการเข้ารับการอบรมต่ออธิบดีกรมสรรพกร
-           ้
        ผูสอบบัญชีภาษีอากรที่เข้ารับการอบมน้อยกว่าเก้าชัวโมงต่อปี อาจถูกพักใบอนุญาตเป็ นการชัวคราว
                                  ่                ่
-
                   ้
องค์กรวิชาชีพบัญชีตองจัดส่งหลักฐานการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายในหนึ่งเดือนนับแต่สิ้นสุด
การอบรม และออนหังสื อรับรองการอบรมให้แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรมทุกครั้ง
3. ข้อใดไม่ถูกต้อง
                       ่
       บุคคลธรรมดาสามารถยืนคาขอเป็ นองค์กรวิชาชีพบัญชีได้
4. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
-       กาหนดแผนงานตรวจสอบภาษี
-       ประเมินประสิ ทธิภาพการควบคุมภายในของแต่ละกิจารที่จะตรวจสอบ
-       ตรวจสอบให้ได้หลักฐานอย่างเพียงพอ
-                          ้
        กากับดูแลการเสี ยภาษีอากรของผูประกอบการโดยใกล้ชิดเป็ นรายตัวและเป็ นปั จจุบน ั
                     ั
5. ข้อที่เกี่ยวกับนักบัญชีกบการวางแผนภาษีอากร
-       เป็ นตัวจักรสาคัญในการดาเนินกระบวนการวางแผนภาษีอากรให้บรรลุผล
-       มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจหรื อองค์กรที่จะวางแผนภาษีอากร
-                ้
        มีสถิติขอมูลทางการเงินขององค์กรตั้งแต่เริ่ มประกอบกิจการในรู ปของงบดุลและบัญชีกาไรและขาดทุน
-       เป็ นผูมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบภาษีอากรประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
               ้
6. การหลีกเลี่ยงภาษีอากรและหลบหลีกภาษีอากร
-       เจตนาหรื อจงใจหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรื อนี้ภาษีอากรโดยทุจริ ต หรื อโดยผิดกฎหมาย
-       การใช้ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากร
-       การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
-                 ั
        การปฏิบติการใดๆ เพื่อให้จานวนภาษีอากรที่เสี ยลดน้อยลง
7. ข้อที่เกี่ยวกับเงินได้พงประเมิน   ึ
-       พนักงานประจาได้รับค่าคอมมิชชันจากการขายยังคงถือเป็ นเงินได้จากการจ้างแรงงาน
                           ่
-       ค่าปรับเนื่องจากการผิดนัดชาระหนี้ ถือเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ก)
-      เงินปั นผลจากกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ถือเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40(8)
-      เงินช่วยค่าก่อสร้างที่ผเู ้ ช่าจ่ายให้แก่ผเู ้ ช่าถือเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40(5)(ก)
                               ั      ั
8. รายได้ที่รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริ ษทจากัดที่ต้งขึ้นตามกฎหมายไทย
-      เงินส่วนแบ่งของกาไรจากกิจการร่ วมค้าที่ประกอบิจการในประเทศไทย
-                ั
      เงินปั นผลจากบริ ษทที่ประกอบกิจการโรงเรี ยนเอกชน
-                 ั                              ั
      เงินปั นผลจากบริ ษทที่ประกอบกิจการสถานฝึ กอบรมให้แก่พนักงานของบริ ษทในเครื อเดียวกัน
9. กิจกรรมที่ตองเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม
        ้              ่
-                          ั
      การโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่บริ ษทรับประกันภัยเนื่องจากรถยนต์สูญหาย
10. ข้อใดถูก
-      แม้ไม่หกภาษี ณ ที่จ่ายก็ตองนาส่งให้ถูกต้อง
          ั           ้
-      ตัวแทนมีหน้าที่หกภาษี ณ ที่จ่ายแทนตัวการ
               ั
-      ตราสารที่ไม่ปิดอากรแสตมป์ บริ บูรณ์ จะนาไปใช้เป็ นพยายหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้
-      เกณฑ์คานวณรายรับเพื่อเสี ยภาษีธุรกิจเฉพาะ อาจไมต้องกับกรณี ภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ได้
            ิ       ั
หน่ วยที่ 5 ประสบการณ์ วชาชีพการบัญชีกบกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ก่อนเรี ยน
1. บทบาทและหน้าที่ของตลาดการเงิน
 -     เป็ นศูนย์กลางในการระดมเงินทุน
 -     เป็ นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์
 -             ู้
      เป็ นแหล่งที่ผมีเงินออมนาเงินมาลงทุน
2. การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เพื่อระดมทุนจากประชาชนโดยตรงเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดใด
      ตลาดแรก
     ั
3. บริ ษทจดทะเบียนมีคุณสมบัติตามข้อใด
 -           ั
      เป็ นบริ ษทมหาชนจากัด
 -          ั
      เป็ นบริ ษทที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
   ้
4. ผูลงทุนจะซื้อหลักทรัพย์ประเภทใดในตลาดหลักทรัพย์ได้บาง      ้
 -        ้ ้   ้ ้
      หุนกูและหุนกูแปลงสภาพ
 -     ใบสาคัญแสดงสิ ทธิใกนารซื้อหลักทรัพย์
 -      ้
      หุนสามัญ
 -       ้
      หุนบุริมสิ ทธิ
                 ั
5. งบการเงินประเภทใดที่บริ ษทจดทะเบียนจะต้องจัดทาและนาส่งตลาดหลักทรัพย์เพื่อการเผยแพร่
 -     งบการเงินรายไตรมาส
 -     งบการเงินประจาปี
6. ความแตกต่างที่สาคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี
 -     งบการเงินรายไตรมาสต้องผ่านารสอบทานจากผูสอบบัญชี  ้
 -                                       ั
      งบการเงินรายไตรมาสต้องจัดส่งเพื่อเผยแพร่ ภายใน 45 วันนับแต่วนสิ้นงวดไตรมาส
 -     งบการเงินประจาปี ต้องผ่านการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ้
 -                      ่                ั
      งบการเงินประจาปี ต้องจัดส่งเพือเผนแพร่ ภายใน 90 วันนับแต่วนสิ้นงวดปี บัญชี
                   ั              ั        ั
7. มาตรฐานการบัญชีฉบับใดที่บริ ษทมหาชนจากัดต้องปฏิบติตามในขณะที่บริ ษทจากัดได้รับยกเว้น
 -     ฉบับที่ 24 การเสนอข้อมูลจาแนกตามหน่วยงาน
 -     ฉบับที่ 25 งบกระแสเงินสด
 -     ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
 -     ฉบับที่ 47 การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
8.
    ั                          ้            ้ ้
บริ ษทจดทะเบียนต้องเปิ ดเผยเพราะมีผลกระทบต่อราคาหุนและสิทธิประโยชน์ของผูถือหุนและเป็ นไปตามข้อกาหนดของตล
าดหลักทรัพย์
 -     การเพิ่มทุนหรื อลดทุน
 -     การจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปันผล
 -     การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน ้
-                     ั
     การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่มีนยสาคัญ9. การกากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่ อง
-                       ้ ้
     การดูแลสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถือหุน
-                                    ั
     การกาหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษท
-     การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
-     การควบคุมและบริ หารความเสี่ ยง
   ้        ั
10. ผูสอบบัญชีของบริ ษทจดทะเบียนต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงาน
-     สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-               ้
     สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หลังเรี ยน
                 ้
1. ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ตองการระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ จะต้องระดมทุนผ่านตลาด
            ตลาดการเงิน
            ตลาดทุน
                                               ั ้
2. การลงทุนในตลาดแรก (Primary Market) หมายถึง การซื้อหลักทรัพย์จากการเสนอขายโดยบริ ษทผูระดมทุนโดยตรง
     ั           ้
3. บริ ษทที่เสนอขายหุนต่อประชาชนและนาหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีชื่อเฉพาะว่า บริษัทจดทะเบียน
                                              ั
4. หลักทรัพย์ที่ไม่สามารถทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริ ษทเงินทุน
                                ๋
             ั         ้
5. งบการเงินที่บริ ษทจดทะเบียนไม่ตองนาส่งตลาดหลักทรัพย์เพื่อการเผยแพร่ คือ งบการเงินรายเดือน
            ้            ้
6. งบการเงินที่ตองผ่านการสอบทานจากผูสอบบัญชีและต้องจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์เพื่เผยแพร่ ภายใน 45 วัน
       ั
นับแต่วนสิ้นงวดปี บัญชีคือ งบการเงินรายไตรมาส
                    ั         ั       ั
7. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่บริ ษทมหาชน จากัด และบริ ษทจากัดต้องปฏิบติตามโดยไม่ได้รับการยกเว้นคือ
        ฉบับที่ 35 การนาเสนองบการเงิน
8. บริ ษทจดทะเบียนต้องเปิ ดเผยการเพิ่มทุนหรื อลดทุนรวมทั้งการจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผลเพราะ
      ั
-        มีผลกระทบต่อราคาหุน   ้
-                  ู้ ้
        มีผลกระทบต่อสิ ทธิผถือหุน
-        มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูลงทุน ้
-        เพื่อให้เป็ นตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
                                       ้ ้
9. การกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องของการดูแลสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถือหุนครอบคลุมเรื่ อง
-                     ้ ้
        จัดกระบวนการประชุมผูถือหุนให้มีความสะดวก
-        ให้ผถือหุนได้รับสิ ทธิต่างๆ เท่าเทียมกัน
           ู้ ้
-                                     ้ ้
        งดเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการได้รับข้อมูลของผูถือหุน
-                ้ ้                      ้ ้
        ให้โอกาสผูถือหุนในการแสดงความเห็นและตั้งคาถามในการประชุมผูถือหุน
               ้        ้       ั
10. หน่วยงานที่เป็ นผูให้ความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริ ษทจดทะเบียนคือ
        สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
            ิ
หน่ วยที่ 6 ประสบการณ์ วชาชีพการบัญชีในกิจการการเงินและประกันภัย

ก่อนเรี ยน
                            ั
1. องค์กรที่มิได้กากับดูแลกิจการการเงินได้แก่ บริ ษทเงินทุนแห่งประเทศไทย
2. กิจการการเงินที่เกี่ยวกับการรับฝากเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิ ชย์
3. หลักการวิเคราะห์ตาม CAMELS Approach
 -      ความมันคงและความเพียงพอของเงินกองทุน
           ่
 -      คุณภาพของสิ นทรัพย์
 -      ความอ่อนไหวต่อความเสี่ ยงด้านตลาด
 -      ความสามารถในการหารายได้
4. ความเสี่ ยงด้านเครดิตคือ คู่สัญญาไม่ สามารถปฏิบัตตามสัญญา
                              ิ
5. ความเสี่ ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลียน ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
                               ่
6. การประกันภัย คือ การให้หลักประกันว่า
                          ิ
ความเดือนร้อนจากภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่ชีวตและทรัพย์สินของเขาจะได้รับการชดเชย
     ั       ิ    ั
7. บริ ษทประกันชีวตและบริ ษทประกันวินาศภัย หมายถึง
บริ ษทประกันชีวตเป็ นสถาบันการเงินชนิดหนึ่งและบริ ษทประกันวินาศภัยเป็ นบริ ษทที่ให้บริ การลูกค้าเกี่ยวกับการประกันภัย
   ั       ิ                     ั         ั
ความเสี ยหายทุกประเภท
                       ั
8. หน่วยราชการที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลบริ ษทประกันภัยทั้งหลายคือ กรมการประกันภัย
                             ั
9. ความเสี่ ยงภัย และการประกันภัยต่อ เป็ นสิ่ งที่บริ ษทประกันภัยทั้งหลายต้องระมัดระวังในการรับปรันภัยรายหนึ่งๆ
                     ั
สาเหตุของการทาประกันภัยต่อของบริ ษทประกันวินาศภัย คือ ทรัพย์ สินทีเ่ อาประกันภัยมีมูลค่ าสู งกว่ าเงินกองทุนของบริษัท
หรือสินทรัพย์ น้ังมีความเสี่ยงภัยสู ง
10. เมื่อเกิดภัยขึ้นและเป็ นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
    ั                 ้                 ้
บริ ษทประกันภัยต้องจ่ายเงินให้ตามความคุมครองนั้นแก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
เงินดังกล่าวนั้นเรี ยกว่า สินไหมทดแทน
หลังเรี ยน
1. หน้าที่หลักของธนาคารแห่งประเทศไทยในการควบคุมดูแลกิจการการเงิน คือ
      กากับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงินให้มีความมันคงและได้มาตรฐานสากล
                               ่
2. การวัดค่าเงินลงทุนหรื อหลักทรัพย์เผื่อขาย คือ ใช้ ราคายุตธรรมหรือราคาตลาด และบันทึกส่ วนต่างในส่ วนของผู้ถือหุ้น
                              ิ
                                               ้
3. ธนาคารแห่งประเทศไทยให้สถาบันการเงินระงับการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเป็ นรายได้ เมื่อลูกหนี้คางชาระดอกเบี้ยแล้ว
      เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
4. สถาบันการเงินจะต้องปิ ดงวดบัญชีในรอบระยะเวลา 6 เดือน
5. หลักการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการการเงิน
 -            ่
        ระบุได้วาธุรกรรมใดมีความเสี่ ยง
 -       วัดปริ มาณและผลกระทบของความเสี่ ยง
 -       ควบคุมความเสี่ ยง
 -       ติดตามความเสี่ ยง
6. การประกันชีวตคือ  ิ
การป้ องกันการสูญเสี ยทางเศรษฐกิจของผูเ้ อาประกันภัยและเป็ นการออมทรัพย์ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยมีชีวตอยูเ่ มื่อครบกาห
                                                    ิ
นดระยะเวลาเอาประกันภัย
7. ค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวต    ิ
 -       เงินปั นผลผูเ้ อาประกันภัย
 -       เงินสิ นไหมมรณกรรม
 -       เงินเวนคืนกรมธรรม์
 -       เงินครบกาหนด
8.
                 ิ
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันเสี ยชีวตไม่สามารถชาระเบี้ยประกันภัยได้และกรมธรรม์ประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยรายนั้นมีมูลค่าเงิ
                           ั
นสดเพียงพอที่จะชาระเบี้ยประกันภัยนั้นได้ บริ ษทจะบันทึกบัญชี
      เดบิต ลูกหนี้เงินกู้ เอ.พี.แอล
            เครดิต เบี้ยประกัน เอ.พี.แอล
9. การบันทึกบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการประกันวินาศภัย มี 4 ประเภท ได้แก่
      1. ประเภทประกันอัคคีภย   ั
      2. ประเภทประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
      3. ประเภทประกันภัยรถยนต์
      4. ประเภทประกันภัยเบ็ดเตล็ด
     ั
10. บริ ษทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ลงทุน 100 ล้านบาท สิ นทรัพย์หมุนเวียน 50 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
20 ล้านบาท เงินสารองประเภทประกันภัย 120 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท หนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัย
         ั
10 ล้านบาท บริ ษทนี้มีกองทุนเท่ากัน 40 ล้ านบาท
              ิ
หน่ วยที่ 7 ประสบการณ์ วชาชีพการบัญชีในกิจการพาณิชยกรรม
ก่อนเรี ยน
1. ลักษณะการลงทุนตามกฎหมายของธุรกิจจัดแบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
                 ้     ั         ั
      เจ้าของคนเดียว ห้างหุนส่วน บริ ษทจากัด และ บริ ษทมหาชนจากัด
2. ถ้าท่านจะจัดตั้งธุรกิจพาณิ ชยกรรมเพื่อส่งสิ นค้าไปขายต่างประเภท โดยเป็ นเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวตามกฎหมาย
ท่านต้องไปจดทะเบียนจัดต้องธุรกิจที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
3. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผูมีหน้าที่จดทาบัญชี และผูทาบัญชี
                                             ้    ั       ้
4.
                                         ั
รายงานที่แสดงผลการดาเนินงานสาหรับงวดใดงวดหนึ่งเพื่อสรุ ปเปรี ยบเทียบรายได้กบค่าใช้จ่ายของกิจการพาณิ ชยกรรมคือ
งบกาไรขาดทุน
5. งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เรื่ องการนาเสนองบการเงิน ประกอบด้วย
 -      งบดุล งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
 -      งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรื องบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จ
 -      นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หมายถึง
ระบบการประมวลข้อมูลเหตุการณ์ทางการเงินขององค์การเพื่อนาเสนองบการเงินและสารสนเทศสาหรับฝ่ ายบริ หาร
7. การวางรู ประบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวข้องกับการกาหนด
      เส้นทางเดินของงาน และเส้นทางเดินของเอกสาร
                ้
8. หน้าที่งานที่สาคัญสาหรับผูบริ หารระดับสูงของธุรกิจคือ การวางแผน การควบคุม
9. เครื่ องมือที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมกาไรของธุรกิจ คือ งบประมาณดาเนินงานและงบประมาณการเงิน
10. กาไรผันแปร หรื อกาหรส่วนเกิน หมายถึง ส่วนของรายได้ที่สูงกว่าต้นทุนผันแปร
หลังเรี ยน
     ั                    ั
1. บริ ษท ยอดดนัย จากัด มีความแตกต่างจาก บริ ษท ยอดดนัย จากัด (มหาชน)
ตามหลักการจัดประเภทธุรกิจแบบแบ่งตามลักษณะการลงทุนตามกฎหมาย
2. บทบาทหนึ่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
3. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กาหนดให้บุคคลต่อไปนี้ตองเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการจัดทาบัญชีของธุรกิจคือ ผูทาบัญชี
                              ้                         ้
4. ค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนที่หกออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาการดาเนินงานหนึ่ง
                  ั
  หลักสาคัญของการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย คือ จะต้องเป็ นไปตามหลักการเปรี ยบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย
  หรื อหลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย
5. นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
6.
ระบบการประมวลขช้อมูลเหตุการณ์ทางการเงินขององค์การเพื่อนาเสนองบการเงินและระบบสารสนเทศสาหรับฝ่ ายบริ หาร
คือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
7. การกาหนดเส้นทางเดินของงาน และเส้นทางเดินของเอกสารเป็ นส่วนหนึ่งของ การวางรู ประบบสารสนเทศทางการบัญชี
              ้
8. หน้าที่งานที่สาคัญของผูบริ หารระดับสูง คือ การวางแผน และการกาหนดวัตถุประสงค์
9. งบประมาณดาเนินงาน และงบประมาณการเงินเป็ น
      ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ในการดาเนินงาน
      ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ในการควบคุม
10. ในการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการตัดสิ นใจระยะสั้นมักใช้วธี วิเคราะห์ส่วนเพิ่ม
                             ิ
             ิ
หน่ วยที่ 8 ประสบการณ์ วชาชีพการบัญชีในกิจการอุตสาหกรรม

ก่อนเรี ยน
1. รายการสิ นค้าคงเหลือในกิจการซื้อขายสิ นค้าประกอบด้วย
      สิ นค้าสาเร็ จรู ป วัสดุสิ้นเปลือง และภาชนะบรรจุสินค้า
2. ลักษณะของการบัญชีบริ หาร
      ไม่มีรูปแบบในการนาเสนอ
3. ควรถือเป็ นค่าแรงงานทางตรง คือ เงินเดือนช่างในแผนกประกอบ
4. ระบบการสะสมต้นทุนแบบเป็ นงวดควรใช้สาหรับิจการ โรงพิมพ์
5. การจัดการต้นทุนเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน คือ ลดความสูญเสี ยในกระบวนการผลิต
6. กิจกรรมที่ไม่เพิมค่า คือ การรองาน
          ่
7. กิจการผลิตสิ นค้าใส่วตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตเดียวกันและได้ผลผลิตออกมาสามชนิด คือ
               ั
      A เป็ นผลผลิตหลัก คือมีผลผลิตที่มีปริ มาณมาก และมีมูลค่าสูง
      B เป็ นผลผลิตพลอยได้ คือมีผลผลิตที่มีปริ มาณน้อย และมีมูลค่าต่า
                                       ั            ่ ้
      C เป็ นเศษซาก คือมีผลผลิตที่มีปริ มาณน้อย มีมูลค่าต่ากว่า B และมีลกษณะของวัตถุดิบหลงเหลืออยูบาง
                                      ้
8. กิจารผลิตสิ นค้าจานวน 3,000 หน่วย ขายในราคาหน่วยละ 70 บาท โดยมีตนทุนการผลิตดังนี้
      ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 30 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารต่อหน่วย 5 บาท ต้นทุนการผลิตคงที่ 60,000 บาท
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารคงที่ 9,000 บาท หากกิจการได้รับข้อเสนอขอซื้อจากลูกค้าอีก 1,000 หน่วย
ในราคาหน่วยละ 45 บาท และโดยที่กิจการยังมีกาลังการผลิตเหลืออยู่ กิจการควรผลิตและขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้ารายนี้หรื อไม่
      - ขาย เพราะรายได้ส่วนเพิ่มสูงกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม
      - ขาย เพราะจะทาให้กิจการมีกาไรส่วนเกินจานวน 10,000 บาท
9. ปั จจัยภายในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
      การลดความสูญเสี ยในกระบวนการผลิต
10. สถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐฯและอิรัก จะส่งผลกระทบต่อกิจการ
 -      กิจการขนส่งสิ นค้า
      - อุตสาหกรรมอาหารกระป๋ อง
 -      กิจการประกันภัย
     - ธุรกิจการบิน
หลังเรี ยน
1. สิ นค้าคงเหลือในงบดุลของกิจการซื้อขายสิ นค้า
      สิ นค้าสาเร็ จรู ป และ ภาชนะบรรจุสินค้า
2. ลักษณะของการบัญชีบริ หาร
-      ไม่มีรูปแบบในการนาเสนอ
-      จะนาเสนอตามความต้องการของผูใช้ขอมูล ้ ้
-      เป็ นการรายงานผลโดยละเอียดเฉพาะเรื่ อง
-                    ้     ้
       รายงานที่นาเสนอไม่ตองรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
3. รายการค่าแรงทางอ้อม
-             ้
       เงินเดือนผูคุมแรงงาน -            เงินเดือนพนักงานตรวจสอบงาน
-      ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย -       ค่าจ้างนักการ
                           ั
4. ระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่องไม่ควรใช้กบกิจการที่มีลกษณะ  ั
-      กิจการขนาดเล็ก -               สิ นค้าที่ผลิตมีไม่กี่รายการ
                   ุ่
      - กระบวนการผลิตไม่ยงยากและซับซ้อน -       มีบุคลากรน้อย
5. ต้นทุนที่มิได้ก่อให้เกิดการลดต้นทุนคือ ซื้อวัตถุดิบราคาต่าโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ
6. กิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่า การซ่อมเครื่ องจักร
7. มิใช่ผลิตภัณฑ์หลักในกิจการกลันน้ ามันที่ทาการผลิตสิ นค้าได้มากกว่าหลายชนิดจากกระบวนการผลิตเดียวกัน
                      ่
      น้ ามันก๊าด และ ยางมะตอย
8. ในกรณี ที่กิจการได้รับคาสังซื้อในราคาที่ต่ากว่าราคาปกติมาก และมีกาลังการผลิตคงเหลือเพียงพอที่จะผลิตได้
                 ่
กิจการจะรับคาสังซื้อดังกล่าวก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ ราคาขายสู งกว่ าต้ นทุนผันแปร
          ่
       ั
9. การปฏิบติตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีสะอาดจะส่งผลกระทบเรื่ อง
-      เกิดการเพิมประสิทธิภาพการผลิต -
             ่                      เกิดการลดค่าใช้จ่าย
-      เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการอุตสาหกรรม - มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย
10. ประเทศที่เป็ นคู่สงครามจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามอย่างไร
-        ้
       ผูบริ โภคจะลดการซื้อสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย -   สิ นค้ามีราคาเพิ่มขึ้น
-      มีการซื้อสิ นค้าที่จาเป็ นมากขึ้น -      ต้นทุนการผลิตสิ นค้าเพิมขึ้น
                                           ่
            ิ
หน่ วยที่ 9 ประสบการณ์ วชาชีพการบัญชีในกิจการระหว่ างประเทศ

ก่อนเรี ยน
1. เขตการค้า APEC, AFTA, NAFTA, EU เป็ นต้น
2. การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ มักนิยมจัดตั้งในรู ปแบบ
      การร่ วมทุน
                     ั      ั
3. ข้อแตกต่างที่สาคัญระหว่างบริ ษทจากัดกับบริ ษทมหาชนจากัด
      วิธีการเสนอขายหุน   ้
4. ประโยชน์ของเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้า
 -         ้ ่
        ผูซ้ือมันใจว่าจะได้สินค้าตามปริ มาณ คุณภาพและระยะวเลาที่กาหนด
 -        ้             ั
        ผูขายจะได้ชาระเงินเมื่อปฏิบติตามเงื่อนไข
 -          ้
        ผูซ้ือสิ นค้าได้สินเชื่อจากธนาคาร
 -       การค้าระหว่างประเทศเป็ นได้สะดวกยิงขึ้น
                          ่
5. เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่สามารถใช้ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
6. ในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิตช่วยลดความเสี่ ยงในด้านใดมากที่สุด
      ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
7. ณ 1 สิ งหาคม 25x1 บริ ษทได้กเู้ งินจากธนาคารจานวน 150,000 ดอลลาร์
                 ั
โดยออกตัวสัญญาใช้เงินเป็ นสกุลดอลลาร์ครบกาหนด ณ 1 สิ งหาคม 25x2
       ๋
เงินต้นตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อเทียบเป็ นสกุลเงินบาทมีค่าดังต่อไปนี้
        ๋
      1 สิ งหาคม 25x1 ( ณ วันที่กเู้ งิน)      6,375,000 บาท
      31 ธันวาคม 25x2 ( ณ วันสิ้นปี )        6,412,500 บาท
      1 สิ งหาคม 25x3 ( ณ วันที่ครบกาหนด)      6,450,000 บาท
                            ั
      งบกาไรขาดทุนสาหรับปี 25x2 ของบริ ษทนี้จะแสดงกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจานวนเท่าใด
      ขาดทุน 37,500 บาท
     ั
8. บริ ษท ไทยค้า จากัด มีลูกหนี้เป็ นสกุลเงินเยนจากการส่งสิ นค้าไปจาหน่ายที่ญี่ปุ่น
และมีเจ้าหนี้เป็ นเงินปอนด์จากการนาเข้าสิ นค้าจากอังกฤษ
บริ ษทจะมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้สกุลเงินเยนและเจ้าหนี้สกุลเงินปอนด์
   ั
อัตราแลกเปลี่นเงินตราต่างประเทศของสกุลเงินเยนและสกุลเงินปอนด์
เมื่อเทียบเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่เกิดรายการอย่างไร
      เงินเยนเพิ่มค่า ส่วนเงินปอนลดค่า
9. อัตราแลกเปลี่ยนที่กาหนดว่าเงินตราในต่างประเทศ 1 หน่วย จะแลกเงินตราต่างประเทศได้เท่าใดนั้นเรี ยกว่า Indirect Rate
     ั       ้    ั         ้               ั         ั
10. บริ ษทใหญ่ถือหุนในบริ ษทย่อย 40% ของหุนที่ออกจาหน่ายทั้งสิ้น ในปี ที่ 3 บริ ษทย่อยมีกาไรสุทธิท้ งสิ้น 6,000,000 บาท
บริ ษทใหญ่จะบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริ ษทย่อยว่า
   ั                            ั
                  ั
      เดบิต เงินลงทุนในบริ ษทย่อย       2,400,000 บาท
                         ั
            เครดิต ส่วนได้เสี ยในบริ ษทย่อย       2,400,000 บาท
หลังเรี ยน
                 ้
1. การร่ วมค้ารู ปแบบใดที่ตองนาเสนองบการเงินรวม กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
          ั
2. สัญญาที่บริ ษทตกลงกับธนาคารว่าจะขายเงินตราต่างประเทศให้ธนาคารในวันข้างหน้าเรี ยกว่า Forward Contract Bought
3.
                   ั           ่             ั
การแปลงค่างบการเงินของบริ ษทย่อยในต่างประเทศให้อยูในรู ปสกุลเงินตราของบริ ษทใหญ่เพื่อจัดทางบการเงินรวมตามวิธีอ ั
ตราปิ ด (Closing Rate Method) นั้นรายได้และค่าใช้จ่ายจะแปลงค่าด้วย
       อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
       อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของปี
4. เอกสารคารับรองของลูกค้าที่มอบให้ธนาคารเพื่อรับรองว่าสิ นค้าที่นาเข้ายังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของธนาคารอยูเ่ รี ยกว่า Trust Receipt
            ั
5. บุคคลที่มีหน้าที่จดทาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 -      กิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร
 -              ั
       สาขาของบริ ษทต่างประเทศ
 -          ั
       บริ ษทจากัด
 -            ้
       สานักงานผูแทน
                             ั      ั
6. ราคาของสิ นค้าและบริ การที่กาหนดขึ้นระหว่างบริ ษทใหญ่และบริ ษทย่อยเรี ยกว่า ราคาโอน
7. เกณฑ์การประเมินผลในข้อใดที่มใช่ เกณฑ์ การประเมินที่เป็ นตัวเงิน ความสามารถในการแข่งขัน
                    ิ
                ั       ั ่                  ั
8. โดยทัวไปแล้วหากบริ ษทย่อยของไทยที่ต้ งอยูในญี่ปุ่นแปลงค่างบการเงินตามวิธีอตราปิ ด (Current Rate Method)
      ่
                                  ั
หากในระหว่างงวดค่าเงินเยนอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินบาท บริ ษทย่อยในญี่ปุ่นจะรับรู ้ กาไรจากการแปลงค่าเป็ น
ผลต่างจากการแปลงค่า ภายใต้ส่วนของผูถือหุน ้ ้
     ั             ั          ั    ั ่      ั
9. บริ ษท เอ จากัด เป็ นบริ ษทย่อยในฟิ ลิปปิ นส์ มีบริ ษทใหญ่ต้ งอยูในไทย บริ ษท เอ จากัด มีสินทรัพย์รวมเป็ นสกุลเงินเปโซ
ดังนี้ เงินสดและลูกหนี้              500,000 เปโซ
       สิ นค้าคงเหลือ            500,000 เปโซ
       สิ นทรัพย์ถาวร-สุทธิ         900,000 เปโซ
อัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 บาท เป็ นดังนี้
        1.6800 เปโซ    อัตราปิ ด ณ วันสิ้นปี
        1.5500 เปโซ    อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซ้ือสิ นทรัพย์ถาวร
        1.6300 เปโซ    อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี
        1.6600 เปโซ    อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซ้ือสิ นค้าคงเหลือปลายงวด
       ั                 ิ
หากบริ ษทย่อยต้องแปลงค่างบการเงินโดยใช้วธี Temporal Method มูลค่าสิ นทรัพย์รวมเป็ นสกุลเงินบาทจะเท่ากับ 1,179,469 บาท
                              ่
10. บริ ษทในสหรัฐอเมริ กาได้ส่งสิ นค้าไปยังผูนาเข้าที่อยูในสหราชอาณาจักร ณ 1 มิถุนายน 25x1
      ั                   ้
โดยราคาสิ นค้าที่ขายกาหนดเป็ นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงเท่ากับ 75,000 ปอนด์ ครบกาหนดชาระ 15 กรกฎาคม 25x1
บริ ษทในสหรัฐอเมริ กาปิ ดบัญชีทุกสิ้นเดือน โดยมีขอมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 ปอนด์ ดังต่อไปนี้
   ั                         ้
        อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ 1 มิย. 25x1                  1.6200 ดอลลาร์สหรัฐ
        อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสารัหบการส่งมอบเงินตรา ณ 15 กค. 25x1     1.6000 ดอลลาร์สหรัฐ
        อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ 30 มิย. 25x1                 1.6100 ดอลลาร์สหรัฐ
        อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ 15 กค. 25x1                  1.5950 ดอลลาร์สหรัฐ
        หากบริ ษทผูส่งออกไม่ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
            ั ้
    ั ้
บริ ษทผูสงออกจะต้องรับรู ้รายการกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ 30 มิถุนายจ 25x1 จานวนเท่ากับ ขาดทุน 750
ดอลลาร์สหรัฐ

                ิ
หน่ วยที่ 10 ประสบการณ์ วชาชีพการบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ก่อนเรี ยน
1. ขั้นตอนการดาเนินงานของธุรกิจการขายที่ดิน
-       การสารวจข้อมูลด้านการตลาด
-       การก่อสร้างโครงการและการขอสิ นเชื่อเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ
-       การเปิ ดจองเพื่อขายโครงการและทาสัญญาจะซื้อจะขาย
-       การผ่อนชาระเงินดาวน์และการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์
2.
                                     ้
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สามารถเลือกรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ดวยวิธีรับรู ้เป็ นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเ
       ้
สร็ จ เมื่อผูขายได้ดาเนินการให้งานพัฒนาและงานก่อสร้างผ่านขั้นตอนเบื้องต้นแล้ว
   ้
ไม่นอยกว่าร้อยละเท่าใดของงานก่อสร้างตามโครงการที่เสนอขาย 10
                                      ั
3. ระบบย่อยของระบบสาสนเทศทางการบัญชีสาหรับธุรกิจอังหาริ มทรัพย์ที่จดสรรเพื่อการขายที่เป็ นธุรกิจขนาดย่อม
-       ระบบการขาย -            ระบบบัญชีลูกค้ารายตัว
-       ระบบบัญชีแยกประเภททัวไป -่     ระบบพิธีการเอกสาร
4. หลักฐานประกอบรายการบัญชีเมื่อมีการจองและรับเงินค่าจองซื้อบ้านจัดสรร
-       ใบจองซื้อ -            ใบเสร็จรับเงิน
5. แนวทางแก้ปัญหาของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ขนาดย่อม เกี่ยวกับการไม่แบ่งแยกหน้าที่การรับเงินออกจากหน้าที่การขาย ณ
สานักงานขายโครงการ คือ จัดให้มีเจ้าที่หน้าการเงิน ณ สานักงานขายโครงการ เพื่อทาหน้าที่การรับเงิน
ออกใบเสร็ จรับเงินชัวคราว และจัดทารายงานข้อมูลทางการเงิน
             ่
6. ต้นทุนของที่ดินแปลงที่ขายตามคาสังกรมสรรพากรที่ ป. 61/2539
                     ่
-       ค่าของที่ดินแปลงที่ขาย -      ค่าถมดินแปลงที่ขาย
-       ค่าจัดสวนหย่อมแปลงที่ขาย -     ค่าทาทางเท้าแปลงที่ขาย
7.
ค่าใช้จ่ายที่เกิดก่อนวันประมูลบ้านคงเหลือกรณ๊ผประกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ใช้บริ หารจากบริ ษทต่างประเทศที่มีความ
                           ู้                        ั
เชี่ยวชาญด้านการจัดการเกี่ยวกับบ้านคงเหลือโดยการจัดประมูล
 -        ค่าจ้างคณะทางานประมูลผูเ้ ชี่ยวชาญต่างประเทศ
 -        ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์งานประมูล
8. กิจการผูจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการประมูลให้แก่นิติบุคคลผูรับจ้างจัดการประมูลที่เป็ นนิติบุคคลที่ต้ งขึ้นตามฎหมายไทย
        ้                       ้                  ั
ต้องคานวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย และนาส่งกรมสรรพากรโดยใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 53
9. ตามร่ างพรบ. การจัดารดูแลผลประโยชน์ของคู่สญญา    ั
ผูจดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญญาหมายถึงกิจการประเภทใดที่ได้รับการจดทะเบียนประกอบกิจการจัดการดูแลผลประโย
  ้ั               ั
ชน์ของคู่สญญาั
 -           ั
         บริ ษทจากัด -           ั
                       บริ ษทมหาชนจากัด
10. ตาม พรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด มีอานาจหน้าที่
      พิจารณาเกี่ยวกับคาขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
หลังเรี ยน
1. ขั้นตอนการดาเนินงานของธุรกิจขายอาคารชุด
      - การสารวจข้อมูลด้านการตลาด
-        การก่อสร้างโครงการและการขอสิ นเชื่อเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ
-        การเปิ ดจองเพื่อขายโครงการและทาสัญญาจะซื้อจะขาย
-        การผ่อนชาระเงินดาวน์และการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์
2.
                                      ้
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สามารถเลือกรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ดวยวิธีรับรู ้เป็ นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเ
       ้                            ้
สร็ จ เมื่อผูซ้ือได้ชาระเงินเริ่ มแรกและค่าเงินงวดเป็ นจานวนเงิน ไม่นอยกว่าร้อยละเท่าใดของราคาขายตามสัญญา 20
4. หลักฐานประกอบรายการบัญชีเมื่อมีการทาสัญญาและรับเงินค่าทาสัญญาจะซื้อขายบ้านจัดสรร คือ
สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน/ใบเสร็ จรับเงิน
5.
แนวทางแก้ปัญหาของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ขนาดย่อมเกี่ยวกับกรณี ไม่มีการตรวจสอบความถูตองและครบถ้วนของฉบับในเ
                                               ้
                      ่
สร็ จรับเงินชัวคราวที่ควรจะคงเหลืออยูภายในเล่มใบเสร็ บรับเงินชัวคราวที่เก็บรักษาอยู่ ณ สานักงานขายโครงการ
         ่                        ่
                                                 ้
    จัดให้มีการสอบทานความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินชัวคราวที่สานักงานขายโครงการ โดยผูแทนจากสานักงานใหญ่
                                ่
6. ตามคาสังกรมสรรพากรที่ ป.61/2539 ค่าใช้จ่ายข้อใดที่ตองนามารวมคานวณเฉลี่ยเป็ นต้นทุนของห้องชุด
        ่                      ้
-        ค่าติดตั้งลิฟท์
-        ค่าติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภยั
-        ค่าติดตั้งจานดาวเทียมรวม
 -      ค่าควบคุมงานก่อสร้าง
7.
ค่าใช้จ่ายที่เกิดหลังวันประมูลบ้านคงเหลือกรณ๊ผประกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ใช้บริ การจากบริ ษทต้างประเทศมีความเชี่
                       ู้                         ั
ยวชาญด้านการจัดการเยวกับบ้านคงเหลือโดยการจัดประมูล
      ค่าธรรมเนียมการประมูล
8.
กิจการผูจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการประมูลให้แก่นิติบุคคลผูรับจ้างจัดการประมูลที่เป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างผระเทศต้อ
     ้                      ้
งคานวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายและนาส่งกรมสรรพกรโดยใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 54
9. ตามร่ างพระราชบัญญัติการจัดารดูแลผลประโยชน์ของคู่สญญา ั
                  ้
รัฐมนตรี ยว่าการกระทรวงใดที่เป็ นผูรักษาการตามร่ างพรบ.ฉบับนี้ กระทรวงการคลัง
10. ตามพรบ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง มีอานาจหน้าที่ กาหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
             ิ       ั
หน่ วยที่ 11 ประสบการณ์ วชาชีพการบัญชีกบกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ก่อนเรี ยน
1. การสื่ อสารโทรคมนาคมประเภทใดที่ถือกาเนิดหลังสุด การสื่ อสารผ่านดาวเทียม
                         ่
2. กิจการโทรศัพย์ของประเทศไทยเริ่ มครั้งแรอยูในความรับผิดชอบของหน่วยงาน กรมพระกลาโหม
3. ระบบเครื อข่ายเอ็กซ์ทราเน็ตหมายถึงระบบที่เชี่ยมโยงระหว่าง เครื อขายภายในกิจการกับเครื อข่ายภายนอกกิจการ
4. ประเทศไทยได้กาหนดปี แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปี พ.ศ. 2538
                       ั
5. ในประเทศไทย สัญญร่ วมการงานที่บริ ษทเอกชนทากับรัฐวิสาหกิจซึ่งดูแลงานด้านกิจารโทรคมนาคม ใช้รูปแบบ BOT
(Build – Operate Transfer)
                        ั
6. การแสดงรายการอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สญญาสัมปทานของบริ ษทเอกชน ทาโดย  ั
 -      แยกเป็ นรายการหนึ่งต่างหากในงบการเงิน
 -      เปิ ดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
                             ั
7. ลูกค้าซื้อบัตรเติมเงินในการใช้บริ การโทรศัพท์ที่ บริ ษทที่ให้บริ การโทรศัพทย์เคลื่อนที่จะบันทึกบัญชี
      เครดิต เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การ
8. กิจการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีหลายประเภทยกเว้น กิจการซื้อและใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
9. โปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบที่กิจการซื้อมาใช้งาน จัดเป็ นรายการ สินทรัพย์ มตวตน ในงบการเงิน
                                      ี ั
                       ั
10. กิจการใช้เช่าซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ อายุสญญาเช่า 18 เดือน ผ่อนชาระเดือนละ 4,000 บาท ราคาขายเป็ นเงินสด 60,000
บาท คานวณหาดอกผลรับจากการใช้เช่าซื้อสาหรับงวดแรกตามวิธีผลบวดจานวนงวด
     1,263 บาท

หลังเรี ยน
1. การสื่ อสารโทรคมนาคมประเภทใดที่กาเนิดแรกสุด คือ โทรสาร
                        ั       ่
2. กิจการโทรศัพท์ของประเทศไทยในปั จจุบน (พ.ศ. 2546) อยูในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
         ั
      บริ ษท ทศท. คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
                  ่
3. ระบบเครื อข่ายอินทราเน็ตหมายถึงระบบเครื อข่ายแบบ เครื อข่ายภายในกิจการที่ใช้เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
4. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545
5. การแปรสัญญาโทรคมนาคมหรื อ แก้ไขสัญญาร่ วมการงาน เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2542
                           ั        ั
6. การคิดค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สมปทานของบริ ษทเอกชนใช้อายุเท่าใด
                             ั
      อายุการใช้งานโดยประมาณ แต่ไม่เกิดกว่า อายุสมปทานที่กาหนดไว้ในสัญญา
                                  ั
7. ลูกค้าบัตรเติมเงินในการใช้บริ การเคลือนที่หมดอายุการใช้งาน บริ ษทให้บริ การจะบันทึก
      เครดิต รายได้ค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
8. กิจการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ประเทศไทยทากันน้อยที่สุด คือกิจการประเภท กิจการผลิตและจาหน่ายซอฟต์แวร์
9. โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ ทิ่จการซื้อมาใช้งานจัดเป็ นรายการใดในงบการเงิน
               ั
      สิ นทรัพย์ไม่มีตวต้น
                       ั
10. กิจการใช้เช่าซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์อายุสญญาเช่า 18 เดือน ผ่อนชาระเดือนละ 4,000 บาท ราคาขายเป็ น 60,000 บาท
จงคานวณหาดอผลเช่าซื้อรอารตัดบัญชี ณ วันที่ทาสัญญาเช่าซื้อ 12,000 บาท             ิ
หน่ วยที่ 12 ประสบการณ์ วชาชีพการบัญชีในหน่ วยงานภาครัฐ

ก่อนเรี ยน
1. หน่วยงานกลางที่กากับการบัญชีในภาครัฐ
-      กระทรวงการคลัง
-      สานักงานงบประมาณ
-      สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
-      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. องค์ประกอบของงบประมาณ
      งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย
3. แหล่งที่มาของรายได้ เงินยืมทดรอง
4. รายจ่ายตามงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง
5. ระบบบัญชีของส่วนราชการใช้หลักการบัญชีตามเกณฑ์ในการบันทึกรายการทางการเงินปี งบประมาณ 2545 เกณฑ์เงินสด
6. การปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ เป็ นการเปลี่ยนเรื่ อง หลักการบัญชี
7. การปฎิรูประบบงบประมาณ เป็ นการเลี่ยนระบบงบประมาณแบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์
           ั
8. การควบคุมภายในมีวตถุประสงค์ 3 ข้อ
9. องค์ประกอบการควบคุมภายใน คือ
     - สภาพแวดล้อมของการควบคุม
     - การประเมินความเสี่ ยง
     - การติดตามประเมินผล
     - สารสนเทศและการสื่ อสาร
10. ระบบบัญชีส่วนราชการตามคู่มือบัญชีส่วนราชการปี งบประมาณ 2545 ไม่มี รายการ สิ นทรัพย์ถาวร

หลังเรี ยน
2. บทบาทของสานักงบประมาณ คือ จัดทางบประมาณ
4. หน่วยงานที่กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐคือ กรมบัญชีกลาง
                                ั
5. ส่วนราชการจัดทารายงานการเงินประจาเดือนและประจาปี ส่งให้กบ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
6. ส่วนราชการจะต้องส่ งรายงานทางการเงินประจาเดือนให้สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
7. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน เป็ นมาตรฐานการปฏิบติงาน  ั
8. ลักณะรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายคือ รายจ่ายงบกลาง
10. ระบบบัญชีภาครัฐที่เปลี่ยนหลักการบัญชีเป็ นเกณฑ์คงค้างผลบังคับใช้เมื่อ ปี งบประมาณ 2546
                    ั
หน่ วยที่ 13 แนวโน้ มของวิชาชีพการบัญชีกบความรับผิดชอบต่อสังคม

ก่อนเรี ยน
                              ่
1. ลักษณะของ SMEs ตลาดของธุรกิจ SMEs มีขอบเขตจากัดอยูในท้องถิ่น
2. ไม่ใช่ส่วนประกอบของงบการเงิน คือ รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
                         ้
3. ลักษณะของข้อมูลในงบการเงินที่มีประโยชน์ คือ ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการจัดสิ นใจ
                         ความเชื่อถือได้ และการเปรี ยบเทียบ
4. องค์การค้าโลก จัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 มกราคม 2538
5. บทบาทและหน้าที่ขององค์การค้าโลก
 -     ประสานงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (WB)
เพื่อให้นโยบายเศรษฐกิจโลสอดคล้องกันยิงขึ้น ่
 -         ้
      เป็ นผูดูแลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและจัดให้มีการทบทวนนโยบายการค้าของสมาชิดอย่างสม่าเสมอ
6. WTO หมายถึง องค์การค้าโลก
7. มารยาทของนักบัญชี
 -                           ั
      มีความรู ้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการปฏิบติงาน
-      มีความเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์
-      มุ่งมันในการปฏิบติงานให้บรรลุวตถุประสงค์
          ่    ั        ั
   ้                       ้
8. ผูใช้รายงานข้อมูลทางการเงิน คือ เจ้าของกิจการ ผูกากับดูแล บุคคลทัวไป (นักลงทุน)
                                  ่
9. โทษปรับทางกฎหมาย คือ โทษปรับทางภาคเอกชนและภาครัฐ
10. ความผิดวินยทางงบประมาณและการคลังมีอตราโทษทางการปกครองกี่ช้ น 4 ชั้น
         ั              ั             ั

หลังเรี ยน
1. ประเภทธุรกิจในประเทศไทย
-       ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)
            ั
      - บริ ษทมหาชนจากัด (Public Company)
-            ั
       บริ ษทระหว่างประเทศ ( Multinational Corporation)
     ั                   ้
2. ปั จจุบนธุรกิจใดได้รับการส่งเสริ มและกระตุนให้มีการจัดตั้งกันมากขึ้น คือ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SMEs
              ั
3. ความหมายของบริ ษทระหว่างประเทศของประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจการค้าทัวไป คือ   ่
   ั
บริ ษทระหว่างประเทศที่ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการนาเข้าและ/หรื อส่งออกสิ นค้าเป็ นหลัก
4. ส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ตามาตรฐานารบัญชี ฉบับที่ 35 คือ
-       งบดุลและงบกาไรขาดทุน
-       งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรื องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
-       งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินเช่น งบกระแสเงินทุน งบกระแสเงินสด เป็ นต้น
-       นโยบายบัญชี หมายเหตุประกอบงบการเงินและรายละเอียดประกอบอื่น
5. ประโยชน์ของรายงานทางการเงินคือ
-       ให้ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ
          ้
-       ให้ขอมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ
           ้

   ้
6. ผูรับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงิน
          ้ั     ้ั    ้
      กรรมการผูจดการ ผูจดการหรื อผูบริ หารของนิติบุคคล
7. การเจรจาการค้าภายใต้เกตต์รอบที่ 3 หรื อรอบอุรุกวัย
ประเทศสมาชิกได้ตกลงร่ วมกันขยายขอบเขตการเจรจาให้ครอบคลุมการค้าบริ การเรี ยกว่า
       ่
ความตกลงทัวไปว่ าด้ วยการค้ าบริการ
                  ั                ้
8. สาขาบริ การด้านวิชาชีพการบัญชีจดสาขาธุรกิจวิชาชีพภายใจ้สาขาใดที่ตองเปิ ดเสรี ตามข้อตกลงทัวไปว่าด้วยการค้าบริ การ
                                              ่
(GATs) บริ การด้านธุรกิจ
9. การพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อให้มีการใช้คอมพิวเตอร์มาประมาวผลข้อมูลทางบัญชี
                       ู้    ้
และนามาใช้ในการดาเนินธุรกิจมากขึ้น ทาให้ผสอบบัญชีตองเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบอย่างไร
 -                     ่
      ใช้โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลเพือค้นหารายการผิดปกติ
 -     ให้โปรแกรมตรวจสอบสรุ ปผลในรู ปรายงานที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
 -              ั
      ทดสอบการปฏิบติตามระบบการควบคุมภายในทัวไป   ่
 -             ั
      ทดสอบการปฏิบติตามระบบการควบคุมภายในเฉพาะ
10. ข้อใดเป็ นการตอบสนองจากสังคมต่อวิชาชีพการบัญชี
 -     มีการประกาศใช้พรบ.การบัญชี
-     มีการกาหนดโทษปรับทางภาคเอกชนและภาครัฐ
-     สร้างความเชื่อมันของสังคมต่อวิชาชีพการบัญชีโดยให้ประโยชน์ต่อผูใช้รายงานข้อมูลทางการเงิน
             ่                       ้
-     มีการกาหนดแนวปฏิบติเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อสิ่ งแวดล้อม
               ั
หน่ วยที่ 14 กระบวนการกลุ่มและการทางานเป็ นคณะ

ก่อนเรี ยน
1. ความหมายของกลุ่มแนวคิดของซอว์ (Shaw) คือ บุคคลตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปมีปฏิสมพันธ์ต่อกันในทางที่แต่ละคนมีอิทธิพลเหนือคนอื่น
          ั
2. คุณสมบัติของกลุ่มทางานมีประสิ ทธิภาพ คือ มีความสาเร็ จเป็ นแรงขับหรื อแรงจูงใจ
3. ปั จจัยเกี่ยวกับมิติงาน (Task Dimension) คือ ความรวดเร็ วในการตัดสิ นใจ
4. พฤติรรมในกระบวนการกลุ่มที่เอื้อต่อการทางานหรื อการเรี ยนรู ้ คือ คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
5. ในการทางานเป็ นกลุ่ม มักพบพฤติกรรมของบุคคลใน 2 ลักษณะ คือ
พฤติกรรมที่ส่งเสริ มและเป็ นอุปสรรคต่อการทางานกลุ่ม
6. ความต้องการพื้นฐานที่บุคคลต้องการได้รับการตอบสนองมากที่สุดเมื่อทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มคือ
ความต้องการการยอมรับ
7. การที่สมาชิกในกลุ่มมีความขัดแย้งกันมักจะมีสาเหตุมาจาก ทัศนคติต่างกัน ค่านิยมต่างกัน ประสบการณ์ต่างกัน
      ยกเว้น สุขภาพร่ างกายต่างกัน
8. วิธีแก้ปัญหาโดยดาเนินตามขั้นตอน ตั้งแต่ระประเด็นปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา
                       ั
กาหนดทางแก้และขั้นตอนการดาเนินงานที่แน่ชดเรี ยกว่า การวิเคราะห์ พลังสนาม
                           ั        ้
9. การแลกเปลี่ยข้อคิดเห็นระหว่างกันโดยเปิ ดเผย ซึ่งมีลกษณะของการกระตุนความคิดเรี ยกว่า การระดมสมอง
10. กลุ่มในนามเหมาะสาหรับ กลุ่มคนที่มีภูมิหลังต่างกัน

หลังเรี ยน
1. พฤติกรรมที่ส่งเสริ มการทางานกลุ่มได้แก่ รับฟังความเห็นของคนอื่น ถามเพื่อให้ได้ขอมูลที่เพิมเติม
                                         ้     ่
ขัดแย้งตามเหตุผลที่ตรงประเด็น ยกเว้น เงียบหรื อเฉยตลอดการทางาน
2. เมื่อทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม บุคคลจะได้รับการตอบสนองความต้องการยอมรับได้อย่างไร
      ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานส่วนที่สาคัญที่สุด
3. ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะทางานกลุ่มมักเกิดจากข้อใดมากที่สุด ค่านิยมต่างกัน
4. ความหมายของกลุ่มตามแนวคิดของฟิ ส์เซอร์ คือ บุคคลหลายๆ คน
มารวมกันโดยมีพฤติกรรมการกระทาเป็ นแบบแผนเดียว สามารถคาดเดาได้
6. ปั จจัยเกี่ยวกับมิติงาน (Task Dimension) คือ ความรวดเร็ วในการตัดสิ นใจ
หน่ วยที่ 15 การพัฒนาภาวะผู้นา

ก่อนเรี ยน
1. นิตยาได้รับทุนให้เกินทางไปอบรมวิชาการบริ หารบุคคล ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นเวลา 3 เดือน เมื่อกลับมาแล้ว
                      ้ ั
นิตยาจะต้องเขียนรายงานประเภทใดเสนอผูบงคับบัญชี
               ั
      รายงานการปฏิบติงาน
                ั
2. การเขียนรายงานการปฏิบติงานและรายงานการดาเนินงาน มีความแตกต่างในการใช้ภาษาด้านใด
      ลีลาภาษาหรื อน้ าเสี ยง
   ้
3. ผูนาในสังคมที่ดีควรคานึงคุณลักษณะใดบ้างทางสังคมวิทยา
      การติดต่อสื่ อความหมาย
4. เป็ นที่ยอมรับนับถือกันว่าบุตรและธิดาต้องให้ความเคารพต่อบิดามารดา
    ้     ั                   ั
หากผูใดไม่ปฏิบติตามสังคมย่อมประณามและลงโทษในกร๊ดงกล่วเป็ นปทัสถานทางสังคมประเภท จารีตประเพณี
5. การสนทนา เป็ นการสื่ อสารในระดับ ระหว่างบุคคล
         ่                ่
6. จากคากล่าวที่วา มหาชนส่วนมากทราบหรื อไม่วา อาหารสดจาพวกผัดสด ส่วนมากมักมีสารพิษปะปนอยู่
       ่
อาจกล่าวได้วาเป็ นการพูดโดยมุ่งวัตถุประสงค์ใด = ค้นหาคาตอบ
                                       ั
7. การปรับปรุ งสมรรถภาพการพูด ควรคานึงถึงเรื่ อง กิริยาอาการ ทางทรงตัว การใช้นยน์ตา ยกเว้น การเตรี ยมตัว
8. นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย เป็ นตัวอย่างของ นามานุกรม
9. ลูกโลก หุ่นจาลอง และวัสดุตวอย่าง เป็ นสื่ อ โสตทัศน์
               ั
10. คุณธรรมหลั 4 ประการแนวคิดของอาริ สโตเติล
                        ั
     ความรอบคอบ ความกล้าหาญ การรู ้จกประมาณ ความยุติธรรม

หลังเรี ยน
        ้ั       ั          ้                            ั
1. นพพลเป็ นผูจดการใหญ่บริ ษทแห่งหนึ่ง เขาจะเป็ นผูกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิ ดอาคารสานักงานสาขาของบริ ษท
นพพลจะต้องเตรี ยมงานประเภท รายงานการดาเนินงาน
2. การเขียนรายงานทางวิชาการแตกต่างกันกับรายงานการดาเนินงานในการใช้ภาษาด้าน น้ าเสี ยงหรื อลีลาภาษา
6. ข้อใดมิใช่ประเด็นที่ควรคานึงในการปรับสมรรถภาพการพูดคือ การเตรี ยมตัว
                ู้
10. คุณลักษณะทางสังคมวิทยาที่ผนาในสังคมควรคานึงถึง คือ การขัดแย้ง

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:72
posted:4/12/2012
language:Thai
pages:25