KSENIJA BA�ON by s511h9

VIEWS: 11 PAGES: 30

									OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA
       HRASTNIK
     LETNO POROČILO

        ZA LETO 2008
     Ravnateljica: DARJA MARKELJ
 Poslovno poročilo pripravila: DARJA MARKELJ
Računovodsko poročilo pripravila: DARINKA SELIČ
OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIKKAZALO

1   POSLOVNO POROČILO – splošni del ................................................................. 3
  1. 1 Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev OŠ narodnega heroja Rajka
     Hrastnik........................................................................................................................ 3
    1.1.1   Ime, sedež in pravni status .................................................................................................. 3
  1.2    Organi upravljanja ................................................................................................... 4
  1.3    Organiziranost šole ................................................................................................... 4
    1.3.1   Strokovni organi .................................................................................................................. 4
    1.3.2   Drugi organi oz. službe ....................................................................................................... 4
  1.4    Realizacija programa ................................................................................................ 4
  1.5    Finančno poslovanje ................................................................................................. 7
2   POSLOVNO POROČILO – posebni del ................................................................ 9
  2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik za
    leto 2007........................................................................................................................ 9
    2.1.1   Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje ............................... 9
    2.1.2   Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih
         strategij in nacionalnih programov ...................................................................................... 9
    2.1.3   Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2007 ................................................................ 9
    2.1.4   Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ................................................................ 17
    2.1.5   Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ............................................................. 17
    2.1.6   Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora ................................................. 17
    2.1.7   Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter poročilo o
         investicijskih vlaganjih ...................................................................................................... 17
    2.1.8   Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ... 19
3   RAČUNOVODSKO POROČILO ......................................................................... 20
4   ZAKLJUČEK ........................................................................................................ 30
LETNO POROČILO ZA LETO 2008                                                      Stran 2
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK1   POSLOVNO POROČILO – splošni del

1. 1  Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev OŠ narodnega heroja Rajka
    Hrastnik

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik     je javni vzgojno-izobraževalni zavod,
katerega ustanoviteljica je Občina Hrastnik.
Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa in program za otroke s
posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom (priključitev OŠ Vitka
Pavliča Hrastnik, kot Podružnične šole Log, z dne 1. 9. 2009), pripravo šolske prehrane za
učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih dejavnosti in javnih prireditev. Dejavnost
šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Izvajamo vzgojno izobraževalno dejavnost obvezne osnovne šole in sicer devetletni program.
Javno veljavni vzgojno izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem
z zakonom. Nekateri deli poročila, ki so navedeni v nadaljevanju, se zaradi narave dela,
nanašajo na šolsko leto 2007/2008, nekateri deli poročila pa na koledarsko leto 2008 oziroma
že na šolsko leto 2008/09.
Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomagata
pomočnika ravnateljice, ki opravljata naloge, katere jima jih določi ravnatelj, in so opisane v
aktu o sistemizaciji.
Šola ima Podružnično šolo na Dolu pri Hrastniku in Podružnično šolo Log. V nadaljevanju je
prikazan šolski okoliši matične in podružničnih šol.
Šolski okoliš    Čeče, Boben, Rudnik, Prapretno, Novi dom, Log, Novi log, Studence,
           Kolonija, Frtica, Kemična, Steklarna, Podkraj, Za Savo, Krnice, Šavna Peč
matične šole in
           Dol pri Hrastniku, Brdce, Brnica, Gore, Turje, Kovk, Krištandol, Marno,
obeh podružničnih  Unično, Steklarna
šol

1.1.1 Ime, sedež in pravni status

    NAZIV:            Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
    SKRAJŠANO IME:        OŠ NHR Hrastnik
    SEDEŽ:            Log 19, 1430 Hrastnik
    Telefon:           03/56 42 440; 03/56 42 443
    Faks:            03/56 42 445
    E-pošta:           Projekt3.osljhrnhr@guest.arnes.si
    Spletna stran:        www.osnhr.si

    PODRUŽNICA:         OŠ NHR Hrastnik, Podružnična šola Dol pri Hrastniku
    SEDEŽ:            Planinska cesta 3, 1431 Dol pri Hrastniku
    Telefon:           03/56 42 420
    Faks:            03/56 42 425
    E-pošta:           vodja.podruznice@osnhr.si


    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                          Stran 3
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


    PODRUŽNICA:         OŠ NHR Hrastnik, Podružnična šola Log
    SEDEŽ:           Log 19, 1430 Hrastnik
    Telefon:          03/56 42 460
    Faks:            03/56 42 459
    E-pošta:          podruznica-log@osnhr.si

1.2  Organi upravljanja

    Svet šole: 9 članov in ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, staršev in delavcev
    šole.
    Ravnateljica: Darja Markelj
    Pomočnika ravnateljice: Branko Kastelic in Belinda Ladiha
    Vodja podružnične šole Log: Polona Dolanc Vidovič
    Predsednica sveta šole: Marina Kmet

1.3  Organiziranost šole

1.3.1 Strokovni organi
      učiteljski zbor,
      oddelčni učiteljski zbor,
      razredniki,
      strokovni aktivi.

1.3.2 Drugi organi oz. službe
      šolska svetovalna služba,
      šolska knjižnica,
      tajništvo,
      računovodstvo
      svet šole, svet staršev

1.4  Realizacija programa

Šola izvaja obvezni program po predmetniku in razširjeni program.
Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Na šoli izvajamo
dopolnilni pouk iz slovenščine, matematike, angleščine, fizike in kemije.
Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene
standarde znanja. Namenjen je utrjevanju in razširjanju vsebin posameznega področja ali
predmeta. Dodatni pouk vodijo z razporedom določeni učitelji. Tu se rešujejo težje naloge in
pripravljajo različne seminarske naloge. V okviru dodatnega pouka lahko potekajo tudi
priprave na posamezna tekmovanja v znanju po predmetnih področjih.
Dodatni in dopolnilni pouk se izvaja pred ali po pouku oz. v popoldanskem času.
Za razvijanje različnih interesov učencev smo v šolskem letu 2007/2008 izvajali 24
interesnih dejavnosti, ki se jih je udeleževalo 631 učencev (nekateri učenci imajo več
interesnih dejavnosti). Te interesne dejavnosti so izvajali učitelji in zunanji sodelavci. Naši
učenci se vključujejo tudi v dejavnosti, ki jih organizirajo klubi in društva na področju občine
Hrastnik (košarka, rokomet, nogomet, karate, namizni tenis, kajakaštvo).


    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                           Stran 4
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


             Šolsko leto 2007/08   Realizacija (št. ur)
             Fond ur za ID MŠŠ        2140
                Učitelji         1605
             Zunanji sodelavci       535


Šola je v letu 2007/2008 organizirala šolo v naravi za učence 5. razreda osemletke in
devetletke, ter učence 7. devetletke. Vse šole v naravi so potekale v CŠOD. Veseli nas, da
lahko učencem ponudimo bivanje in pridobivanje znanja in izkušenj v šoli v naravi, saj je to
dobrodošla dopolnitev in popestritev ustaljenega šolskega ritma.
Udeležba učencev v šoli v naravi potrjuje, da so ti programi kvalitetni, za učence zanimivi in
za starše cenovno sprejemljivi. Ob tem je potrebno poudariti, da MŠŠ zagotavlja sredstva za
sofinanciranje in subvencioniranje ene šole v naravi in so bila v letu 2008 v skladu s
Pravilnikom o financiranju šole v naravi porabljena za učence 5. razreda devetletke, prav tako
pa se je iz namenskih sredstev občinskega proračuna sofinancirala zimska šola v naravi
učencem 5. razreda osemletke.
V devetletni osnovni šoli so predvidene tudi ure individualne in skupinske pomoči.
Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem z učnimi težavami in nadarjenim.
V okviru te pomoči učenci s prilagojenimi metodami in oblikami dela osvajajo učno snov.
Ure pomoči izvedejo učitelji v okviru svoje učne obveznosti z učenci razredne stopnje in se
izvaja v času pouka, nekaj ur pa je namenjenih delu z nadarjenimi učenci na predmetni
stopnji. Tako je bilo v šolskem letu 2007/08 vključenih 35 učencev, ki imajo učne težave in
20 nadarjenih učencev, s katerimi se je delalo intenzivneje na področju matematike in
angleškega jezika. V šolskem letu 2008/09 delamo z nadarjenimi tudi na področju tehnike -
robotika.
Še dodatnih 30 učencev je bilo takih, ki jim je bila pomoč nudena na osnovi odločb - dodatna
strokovna pomoč. To obliko individualne pomoči izvajajo defektologinja, razredni in
predmetni učitelji (15 strokovnih delavcev), odvisno od opredelitve v odločbi.
Dnevi dejavnosti so namenjeni celovitejšemu obravnavanju in sprejemanju posameznih
znanj in veščin. V celotnem šolskem letu je bilo skladno s predmetnikom izvedenih 15 dni
dejavnosti.
Varstvo vozačev je organizirano pred poukom, ob prihodu prevoznikov in po pouku do
odhoda prevoznikov po voznem redu.
Jutranje varstvo za učence prvega razreda devetletne osnovne šole poteka od 5.45 do 7.45,
na podružnični šoli pa od 6.15 do 8.15. V šolskem letu 2007/08 je bilo v jutranje varstvo
vključenih tudi nekaj učencev 2. in 3. razreda, katerih starši zaradi svoje službe le-to
potrebujejo. V dogovoru z OŠ Vitka Pavliča, so lahko starši pripeljali svojega otroka v
jutranje varstvo (šola Hrastnik) že ob 5.30 uri, ob 5.45 pa je učence prevzela učiteljica oz.
vzgojiteljica.
Pedagoško vodenje – k pedagoškem vodenju uvrščamo tudi spremljanje usmerjanje
učiteljevega dela. V tem delu je bilo realiziranih 8 hospitacij, kjer je bil poleg ravnateljice
prisoten tudi učitelj istega predmetnega področja. Namen hospitacij je bilo spremljanje dela
učitelja pripravnika in laborantke za pristop k opravljanju strokovnega izpita in s tem
spremljanje izvajanja programa devetletne osnovne šole.
V skladu s planom izobraževanja je bilo zaposlenim omogočeno strokovno izobraževanje v
    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                          Stran 5
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


obsegu kot ga določa kolektivna pogodba, nekaterim tudi več.
Sodelovanje s starši je potekalo preko ustaljenih oblik sodelovanja: roditeljski sestanki,
skupne in individualne govorilne ure. Posebni roditeljski sestanki so bili izvedeni za starše
učencev vpisanih v 1. razred, z novostmi so bili seznanjeni tudi starši učencev, ki v
prehodnem obdobju uvajanja devetletke preidejo iz 5. razreda osemletke v 7. razred
devetletke.
Posebnost je tudi roditeljski sestanek v decembru za učence 9. razreda in njihove starše.
Svoje programe predstavijo srednje šole iz Zasavja (Trbovlje, Zagorje, Litija) in Celja (Šolski
center Celje in Zdravstvena šola Celje).
V okviru decembrskega roditeljskega sestanka, je bila izvedena prednovoletna prodaja
izdelkov, ki so jih ustvarili naši učenci skupaj z učitelji v okviru tehniškega dneva.
Starši so se odzvali vabilu ob dnevu šole. Učitelji so skupaj z učenci namenili del časa
spominu na življenje in delo heroja Rajka, po katerem šola nosi svoje ime, nato pa je sledilo
druženje ob športno-družabnih igrah (razredna stopnja). Druženje učencev predmetne stopnje
in njihovih staršev je potekalo v popoldanskem času (kviz in športne igre).
Prav tako so se starši v lepem številu odzivali na vabila mentorjev mladih planincev, saj ob
določenih sobotah potekajo planinski izleti.
Za starše je bila ob zaključku šolskega leta pripravljena in izvedena zaključna prireditev tako
v Hrastniku kot na Dolu.
Učenci devetošolci so ob pomoči razrednikov in mentoric Skupnosti učencev šole pripravili
zaključno slovesnost, ki je potekala v športni dvorani »Dolanka« na Dolu.
Sodelovanje s starši je potekalo tudi preko sveta staršev, na katerem so starši podajali
predloge, pobude in izražali svoje pomisleke in pripombe. Sproti so bili seznanjeni z
realizacijo letnega delovnega načrta, s spremembami na področju šolske zakonodaje in se
aktivno vključili v razpravo o oblikah diferenciacije za prihodnje šolsko leto 2008/09.
Pozdravili so izvedbo ankete o diferenciaciji pouka med učenci 8. in 9. razreda.
Komunikacija z ustanoviteljem, Občino Hrastnik je potekala na različnih nivojih (županom,
oddelkom za družbene dejavnosti in gospodarstvo); bila je redna in korektna v vseh pogledih.
Ustanovitelj ima posluh za naše potrebe. V času poletnih počitnic smo uredili WC in vertikalo
na predmetni stopnji matične šole, obnovili in zamenjali dotrajane žaluzije na stavbi razredne
stopnje matične šole, opremili gospodinjsko učilnico in izvedli manjša vzdrževalna dela.
Župan vsako leto ob občinskem prazniku, v skladu s pravili, podeli najboljšim učencem
Županovo zlato pero.
Aktivno poteka sodelovanje z Občinsko zvezo prijateljev mladine Hrastnik, še posebej ob
dejavnostih, ki jih organizira za predšolske otroke in učence šole (v tednu otroka,
prednovoletne prireditve, dejavnosti v času počitnic…) ter izvedbi projekta Evropa v šoli.
Osnovna šola je v preteklem letu zelo dobro sodelovala številnimi organizacijami in društvi,
drugimi šolami na lokalnem nivoju in širše (Dom starejših, Center za socialno delo, Urad za
delo, Policija, POP TV, Radio Kum, Rokometni klub Dol TKI, Karate klub, Namiznoteniški
klub, Brodarsko društvo, KK Hrastnik, Planinsko društvo Hrastnik in Dol, Srednja tehniška
šola Trbovlje, Knjižnica Antona Sovreta, Glasbena šola, Pedagoška fakulteta, Filozofska
fakulteta, ZRSŠ, Naravoslovno tehniška fakulteta, Pedagoški inštitut, Društvo Unicef
Slovenija, Mladinski center Trbovlje...).    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                          Stran 6
     OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


 1.5  Finančno poslovanje

 Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Hrastnik in Republika Slovenija – Ministrstvo za
 šolstvo in šport. Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik pridobiva sredstva za delo:
     -   iz javnih sredstev,
     -   sredstev ustanovitelja,
     -   prispevkov staršev,
     -   sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
     -   donacij, prispevkov sponzorjev ter,
     -   iz drugih virov.
 Osnovna šola NHR Hrastnik je ustanovila šolski sklad. Sklad pridobiva sredstva iz
 prispevkov staršev, donacij in drugih prostovoljnih prispevkov.


       Preglednica 1: Pregled poslovanja leta 2008 in primerjava z letom 2007
                    2007         2008      Indeks
          Prihodki      2.745.695,26     3.024.477,44   110,16
          Odhodki      2.749.077,25     3.024.143,52   110,01
          Razlika        - 3.381,99       333,92

 Iz preglednice 1 je razvidno, da so se v letu 2008 povečali prihodki, ravno tako pa tudi
 odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 333,92.


     Preglednica 2: Sestava prihodkov po virih v letih 2007 in 2008
                         2007       2008       Indeks
 Prihodki iz javnih sredstev (MŠŠ)       2.310.324,28   2.534.621,17    109,71
 Prihodki ustanovitelja             279.378,81    316.436,18    113,27
 Prihodki iz naslova prispevkov staršev     154.649,19    171.095,23    110,64
 Donacije in subvencije              1.342,98     2.324,86    173,12

 V preglednici 2 je razvidno, da so se v letu 2008 povečali prihodki ministrstva, ustanovitelja,
 prispevki staršev in donacije.


       Preglednica 3: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva,
             investicijsko in tekoče vzdrževanje ter zaloge
                                2007       2008     Indeks
Investicijsko vzdrževanje
Ureditev WC in vertikalne kanalizacije             44.358,40    64.936,34   146,39
Žaluzije na stavbi RS (Hr)                           13.887,40
Investicije v opremo z naravo osnovnih sredstev
Oprema za gosp. Učilnico (Hr), pohištvo Log            908,58    7.873,68   866.39
Nakup računalnikov in opreme (Hr, Dol)              7.270,50    2.475,79    34,05
Nabava opreme z naravo drobnega inventarja
Učila                              4.640,25    7.834,71   168,85

     LETNO POROČILO ZA LETO 2008                           Stran 7
     OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
Knjige za šolsko knjižnico (HR, DOL)              7.735,45    5.371,90    69,45
Knjige učbeniškega sklada                   20.675,48    14,562,10    70,44
Strokovna literatura                      3.723,28    4.599,53   123,54
SKUPAJ                            89.311,94   121.541,45   136,08

 Iz preglednice 3 je razvidno, da so bila v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 povečana
 sredstva namenjena investicijskemu vlaganju.
 Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v opremo zagotavlja občina, (del sredstev
 tudi MŠŠ - razpis), sredstva za nabavo knjig za šolsko knjižnico, drugo strokovno literaturo in
 učbeniški sklad pa MŠŠ.
     LETNO POROČILO ZA LETO 2008                          Stran 8
     OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

2     POSLOVNO POROČILO – posebni del

2.1    Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik za
     leto 2008

2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

     Zakon o delovnih razmerjih
     Zakon o zavodih
     Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
     Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
     Zakon o osnovni šoli
     Zakon o javnih financah
     Zakon o računovodstvu
     Kolektivna pogodba za javni sektor
     Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
     Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega
     proračunov
     Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
     Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
     Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
     Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
     Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
     Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov
     za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in
     zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami


2.1.2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma
   področnih strategij in nacionalnih programov

     ustvarjanje dobrega medsebojnega zaupanja v odnosu med učenci, učitelji in starši.
     zagotavljanje ustreznih materialnih in prostorskih pogojev učencem in učiteljem.
     v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi učencu bogastvo izkušenj in
     spodbujati oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe.
     zagotavljati staršem brezskrbno varstvo s prilagojenim delovnim časom.
     zagotavljanje varnega izobraževanja v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa.

2.1.3 Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2008


     nadaljevanje uvajanja programa devetletne osnovne šole,
     omogočiti nemoten potek vzgojno-izobraževalnega procesa in realizacijo pouka,
     ustvariti pogoje za kvalitetno uresničevanje obveznega in razširjenega programa,
     skrbeti za stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev s poudarkom na:
     izobraževanju učiteljic za poučevanje v 2. triadi in učiteljev predmetnega pouka za
     potrebe devetletke; računalniškem izobraževanju za uporabo didaktične programske
     opreme za pomoč pri izvajanju pouka; področju preverjanja in ocenjevanja znanja,

     LETNO POROČILO ZA LETO 2008                         Stran 9
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


    spodbujati medpredmetno povezovanje,
    skrbeti za učence s posebnimi potrebami in nadarjene,
    izvajanje plavalnega opismenjevanja učencev 1. triade,
    izvajanje programa prometne vzgoje – kolesarski izpiti
    aktivno sodelovanje s Pedagoškima fakultetama pri izvajanju prakse študentov,
    izvajanje oblik diferenciacije v skladu z načrtom, ki ga sprejme svet šole,
    priprava na nacionalne preizkuse znanja ob koncu tretjega izobraževalnega obdobja,
    spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela,
    informiranje učencev, staršev in občanov preko šolske spletne strani,
    izvedba prednovoletnih delavnic,
    večje vključevanje staršev v življenje in delo šole (delavnice, spremstvo na izletih…),
    organizirati jezikovne tečaje na razredni stopnji.

 Preglednica 4: Pregled števila učencev v šolskih letih 2006/2007, 2007/2008 in 2008/09
                          2006/2007     2007/08       2008/09
Število oddelkov na matični šoli            24        25         23
Število učencev na matični šoli            487        498         469
Število oddelkov na podružnici Dol           12        11         12
Število učencev na podružnici Dol           225        222         229
Število oddelkov na podružnici Log            /         /          3
Število učencev na podružnici Log            /         /         16
         Skupaj število učencev        712        720         714


Iz preglednice 4 je razvidno, da se je v šolskem letu 2008/2009 v primerjavi s šolskim letom
2007/08 na matični šoli število učencev zmanjšalo (za 29), prav tako število oddelkov (za 2),
na podružnični šoli Dol pa se je povečalo tako število učencev (za 7), kot število oddelkov (za
1). Ne glede na to, da se je s 1. 9. 2008, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik pridružila OŠ
Vitka Pavliča kot Podružnična šola Log, je število učencev v tekočem letu manjše kot v
lanskem šolskem letu 2007/08.


 Preglednica 5: Kazalniki učinkovitosti – primerjava učnega uspeha po razredih v %
  2007/08     1/9   2/9   3/9   4/9   5/9   5/8   7/9   8/9   9/9
  Centralna šola  100   100   100   100   97,62  100   97,78  96,77  100   99,20
  Podr. šola Dol  88   96,67  100   95,83  100   100   100   96,88  100   97,31
  SKUPAJ      96,43  98,86  100   98,78  98,51  100   98,57  96,81  100   98,61
  2006/07     1/9   2/9   3/9   4/9   4/8   5/8   7/9   8/9   9/9
  Centralna šola  100   98,18  100   97,62  96,55  93,62  98,44  100   100   98,36
  Podr. šola Dol  96,67  100   100   89,66  100   100   100   100   100   98,22
  SKUPAJ      98,85  98,65  100   94,37  97,47  95,89  98,97  100   100   98,31
  2005/06     1/9   2/9   3/9   3/8   4/8   5/8   7/9   8/9   9/9
  Centralna šola  98,18  96,72  97,73  100   97,87  97,01  100   97,92  100   98,39
  Podr. šola Dol  100   100   96,67  100   96,43  100   100   100   100   99,09
  SKUPAJ      99,09  98,36  97,2  100   97,46  98,50  100   98,96  100   98,61    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                              Stran 10
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


Preglednica 5 prikazuje učni uspeh po razredih v šolskih letih 2007/08, 2006/2007 in
2005/06, tako na centralni kot na podružnični šoli. Iz podatkov je razvidno, da učni uspeh
niha za 0,30%.

     Preglednica 6: Kazalniki učinkovitosti – Dosežki učencev 9. razreda pri NPZ
                      2008
               slovenščina      matematika     geografija

   OŠ NHR Hrastnik      67,58%         50,23%      57,15%

   SLOVENIJA         61,52%         52,73%      52,44%


 70,00%
 60,00%
 50,00%
 40,00%
                                 OŠ NHR Hrastnik
 30,00%                             SLOVENIJA
 20,00%
 10,00%
  0,00%
      slovenščina   matematika   geografija


                       2007
               slovenščina      matematika     angleščina

   OŠ NHR Hrastnik       70,5%         51,27%      69,92%

   SLOVENIJA         64,91%         51,54%      65,04%


 80,00%
 70,00%
 60,00%
 50,00%
 40,00%                             OŠ NHR Hrastnik
 30,00%                             SLOVENIJA
 20,00%
 10,00%
  0,00%
      slovenščina   matematika    angleščina


    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                          Stran 11
   OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


                          2006
                slovenščina        matematika         biologija
  OŠ NHR Hrastnik        67,49%            53,27%         58,79%
  SLOVENIJA           65,5%             54,9%          62,9%
 70,00%
 60,00%
 50,00%
 40,00%
                                       OŠ NHR Hrastnik
 30,00%                                   SLOVENIJA
 20,00%
 10,00%
  0,00%
      slovenščina     matematika      biologija


     Preglednica 7: Kazalniki učinkovitosti – Dosežki učencev na tekmovanjih v
             znanju v šolskem letu 2006/2007 in 2008/09


 TEKMOVANJE         ŠOLSKO TEKMOVANJE              DRŽAVNO TEKMOVANJE
            Št. tekmovalcev   Bronasto priznanje    Srebrno priznanje    Zlato priznanje
           2006/07  2007/08  2006/07   2007/08   2006/07  2007/08  2006/07   2007/08

SLOVENŠČINA       12     11     4      3      3    2      /     1
ANGLEŠČINA       34     21     12      13      2    8      1     3
NEMŠČINA        9     11     5      3      1    /     /      /
MATEMATIKA       257     252    101     109      4    17     2     1
LOGIKA         128     123    22      30      2    1      1      /
BIOLOGIJA        41     46     6      12      /    4     2      /
KEMIJA         21     45     7      7      /    2      1      /
FIZIKA         21     26     11      14      6    7      2      /
SLADKORNA        58     85     29      14      6    5      /      /
ZGODOVINA        8     20     1      10      /    1      /      /
VESELA ŠOLA       45     53     14      29      16   18     2     1
   LETNO POROČILO ZA LETO 2008                                 Stran 12
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


    Druga tekmovanja
    TEKMOVANJE            UDEL         PRIZN     ZL
RAČUNANJE JE IGRA              279        146     40
BRANJE IN PISANJE JE IGRA          54          20    21
CICI VESELA ŠOLA              315        220      /


    TEKMOVANJE         UDEL          PRIZN     SR    ZL
BRALNA ZNAČKA SLO           336         310     /     /
BRALNA ZNAČKA TJA           68           11    37    21
BRALNA ZNAČKA NE           25           20    9    2
ROBOTIKA - regijsko    ŠT. UDEL        DOSEŽEK
LEGObum-7         3        2. mesto
LEGObum-9         3        2. mesto
ROBOsled          3        2. mesto
ROBOTIKA - državno     ŠT. UDEL        DOSEŽEK
ROBOsled          3        1. mesto
ROBOsled-poznavalec    2        2. mesto
ROBOsled-dirkač      2        3. mesto
LEGObum-8         3        8. mesto
LEGObum-9         6        2. in 4. mesto


   ČOLNI- državno      ŠT. UDEL        DOSEŽEK
MČ-2               1           1. mesto
MČ-1               1           3. mesto
JADRNICA klasa G         1           1. mesto
AVTOMOBILI           ŠT. UDEL        DOSEŽEK
RV avtomobili           1           4. mesto


TEKMOVANJE                    PRIZNANJA, MEDALJE
ZLATI SONČEK 1. triada      51 male zlate 1. razred
                 70 velike modre 2. razred
                 20 diplom 2. razred
                 48 velike zlate 3. razred
KRPAN 2. triada in 5.r/8     53 bronasta medalja 4. razred
                 42 srebrna medalja 5. razred
                 37 zlata medalja 5.r/8

    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                          Stran 13
      OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
KONJIČEK-plavanje 3., 4., 5. r  5 bronasti konjiček
                 13 srebrni konjiček
                 15 zlati konjiček
DELFINČEK            22 delfinček
                 36 bronasti delfinček
                 14 srebrni delfinček
                 3 zlati delfinček
KOŠARKA-področno         2. mesto–diploma (letnik 1993 in mlajši)
                 2. mesto-diploma, pokal (letnik 1997 in mlajši)
ATLETIKA
- področno, ekipno        3. mesto (dečki in deklice)
- regijsko, posamezno      1. mesto: 60m, štafeta 4x100m dečki in deklice,
                 višina, met žogice, krogla dečki in deklice, 300m
                 2. mesto: 60m, 300m višina,.
                 3. mesto: 300m dečki in deklice, 1000m deklice
                 višina, krogla, met žogice.

- troboj, ekipno-letnik 1997
                 2. mesto dečki
                 12. mesto deklice
PLESNE SKUPINE          3. mesto TARČE
                 2. mesto FANTASY
                 5. mesto S.O.S.
ŠAH
- šolsko             Udeležilo 18 učencev od 1. do 5. razreda
- regijsko            2. mesto-do 12. let
                 1. mesto-do 14 let
NAMIZNI TENIS
- področno, ekipno        1. mesto (člani ekipe so posegali po 1. in 2. mestu
- državno, ekipno-četrtfinale  1. mesto (uvrstitev v polfinale drž. tekm.)
- polfinale, ekipno       3. mesto
- državno, posamezno       6. in 7. mesto
- medregijski turnirji (6)    Učenci so posegali po mestih od 1. do 8.
KAJAK, KANU
- duatlon            1. mesto starejše deklice
                 3. mesto starejši dečki
- slalom             1. mesto starejši dečki in deklice
                 1. in 3. mesto cicibanke

PLAVANJE             Uspešna dva naša učenca, člana reprezentance.


      LETNO POROČILO ZA LETO 2008                         Stran 14
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
ROKOMET              2. mesto
STRELSTVO
- regijsko             2. mesto, ekipno in med posamezniki, ml. pion.
                  1. mesto, ekipno, pionirji
                  1., 6. in 7. mesto posamezno, pionirji
                  2. mesto, ekipno, pionirke
GORSKO KOLESARSTVO
- državno             2. mesto (učenke letnik 1993 in mlajše)


          TEKMOVANJE                  PRIZNANJA, MEDALJE
    1.     regijsko               1. in 3. mesto starejši učenci
                            5. in 6. mesto mlajši učenci
    Zmagovalna ekipa se bo septembra udeležila državnega tekmovanja.


          TEKMOVANJE                  PRIZNANJA, MEDALJE
    1.     občinsko               1. mesto kolo z motorjem
                            1. mesto kolo
          državno               10. mesto kolo z motorjem


SODELOVANJE NA NATEČAJIH
Likovni
Bienale otroške grafike Žalec: razstavljeno delo učenca 8.razreda, s katerim sta se udeležila
prireditve (oktober 2007) ob otvoritvi razstave v Žalcu.
Evropsko tekmovanje 2007-EU in nediskriminacija: izdelali so plakat (4 učenci 7.b);
Biotehniški center Naklo-božični okrasek, jaslice: skupinsko delo učencev. Prejeli so
bronasto priznanje na državnem nivoju in se udeležili sklepne prireditve z božičnim
koncertom v Naklem.
TOM, ZPM Slo.,Lj.: Odgovor je pogovor. Poslali 9 lik. izdelkov. Prejeli koledar.
TELEDAT SLOVENIJE: učenka 8. razreda je prejela darilo za sodelovanje - tel. imenik
Slovenije;
Tehniška založba Slovenije: Moj zmaj. Poslali so 8 slik učencev 5. razreda. Prejeli so
priznanja.
Evropa v šoli: Medkulturni dialog. Nagrajeno je bilo delo na regijskem natečaju-učenec 7.
razreda - 2. mesto.
Ministr. za obrambo, izpostava Trbovlje, regijski natečaj Suša: poslanih je bilo 10 lik. del,
nagrajena je bila slika učenke 9. razreda.
ZRSŠ, natečaj Najlepša hiša v mojem kraju; poslanih je bilo 6 lik.del.
Petrol, Lj., natečaj Otroci odraslim: Mislim modro, rišem vodo. Poslanih je bilo 7 lik. del
LAFARGE cement (novo leto, gradbeništvo)
DARS Lj., Varna vožnja na avtocestah: poslali so likovna dela učencev 8. razreda. Na
državnem nivoju je bilo izbrano delo - slika učenke 8. razreda. Prejela je denarno nagrado v
vrednosti 500 €, ki jo deli z oddelčno skupnostjo ter tudi praktične nagrade, ki so bile dane v
nahrbtnik. Z mentorico sta se udeležili sklepne prireditve v Ljubljani.

    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                           Stran 15
      OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


  Literarni
  Mestna občina Slovenj Gradec (priznanje občine za literarno delo-invalidi)
  ZRSŠ: Poti slovenskih protestantov
  Evropa v šoli (regijsko 1. in 2. mesto; uvrstitev na državno tekmovanje v Novi Gorici)

  Iz navedenih podatkov je razvidno, da se na OŠ NHR Hrastnik poleg pouka odvija še mnogo
  vzporednih dejavnosti, v katere se vključujejo učenci, in da pri tem dosegajo lepe rezultate,
  kar kaže na dobro delo učiteljev mentorjev in zainteresiranost udeležencev.
  Seveda so zgoraj navedene le dejavnosti, ki so jih obiskovali učenci na šoli pod mentorstvom
  učiteljev. Mnogo pa je dejavnosti, ki potekajo v okviru društev in klubov in so zainteresirani
  učenci tudi zelo uspešni (rokomet, namizni tenis, smučanje, karate,...).

  Knjižnica

  Knjižnica je solidno opremljena. V njej si lahko učenci in učitelji izposodijo knjižna dela
  (proza, poezija in dramatika) in strokovna dela (gradivo za spoznavanje vseh predmetnih
  področij).
        Preglednica 8: Stanje knjižničnega fonda po vrstah gradiva (število enot)
                      2007    Prirast 2008  Odpis 2008   Stanje 2008
 KNJIŽNO GRADIVO             19 491     848      4      20 335

 NEKNJIŽNO GRADIVO
 Zvočni posnetki (ZK, CD)          270      39       0        309
 VK, DVD                   94      16       0        110
 Računalniški mediji             32      11       0         43
 Skupaj neknjižno gradivo          396      66       0        462

 SKUPAJ (knjižno in neknjižno)      19 887     914       4      20 797

  Iz preglednice 8 je razvidna pestrost gradiva v knjižnici, ki so na voljo vsem uporabnikom na
  šoli. Podatki prikazujejo stanje na dan 31. 12. za posamezno leto. Kot lahko ugotovimo, smo
  v letu 2008 pridobili 914 enot knjižnega in neknjižnega gradiva, in sicer: 684 enot z
  nakupom, 230 enot pa smo dobili kot dar oz. brezplačen izvod.
  V letu 2008 smo prejemali 57 naslovov različnih periodičnih publikacij (časopisi, revije,
  zborniki,…) – večino v dveh izvodih (Hrastnik, Dol).


                 Preglednica 9: Pregled učbeniškega sklada
                       2005      2006      2007       2008
Učbeniški sklad – izposojeni kompleti     653      656      675       663
% učencev, ki si izposodijo učbenike     91,07%     92,13%     93,75%      94,99%


  Preglednica 9 prikazuje stanje učbeniškega sklada na dan 31. 12. posameznega leta. Iz
  preglednice je razvidno, da se delež izposoje povečuje. Ta porast velja pripisati brezplačni
  izposoji učbeniških kompletov.      LETNO POROČILO ZA LETO 2008                         Stran 16
     OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


2.1.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

a) Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto 2008
Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2008, ugotavljamo, da so bili cilji večinoma uresničeni.


2.1.5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti,
sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi
skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki
zahtevajo dodatna finančna sredstva, veliko.

2.1.6 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu, naročila
male vrednosti pa na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), objavljenem v Ur. l. RS št.
128/06.
Prejete račune pred plačilom pregleda oseba, ki je strošek povzročila in odobri ravnatelj ter
likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente.
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:
 -    pri mesečni najavi količnikov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce
     ter ostalih stroškov (zahtevke posredujemo ministrstvu)
 -    pri zbiranju ponudb preko sistema javnega naročanja
 -    preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila
 -    preverjanje plačil položnic in
 -    spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb
     s strani poslovnih partnerjev
 -    notranja revizija poslovanja zavoda za leto 2007

2.1.7 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter poročilo o
investicijskih vlaganjih

Kadri
       Preglednica 10: Preglednica vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2007, glede na
                   stopnjo izobrazbe
    Stopnja izobrazbe  I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII. VIII. IX.    Skupaj
      SKUPAJ     8   2   1   6  11  33  33  2   /     96

V preglednici so prikazani zaposleni na dan 31. 12. 2008. Tri strokovne delavke, prikazane v
zgornji tabeli, delajo polovičen delovni čas, med njimi je učiteljica, ki na drugi OŠ
dopolnjuje svojo učno obveznost. Prav tako so v tabeli zajete delavke, ki delajo s krajšim
delovnim časom od polnega.
Tabela ne prikazuje petih delavk, ki so na daljšem bolniškem (3) oziroma porodniškem
dopustu (2) in za katere je bilo pridobljeno soglasje MŠŠ za nadomestno zaposlitev.

     LETNO POROČILO ZA LETO 2008                           Stran 17
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


      Preglednica 11: Število učiteljev glede na naziv, na dan 31. 12. 2008
    Naziv                  2006/2007    2007/08      2008/09
    Svetovalec                 20       22         28
    Mentor                   25       25         30
    Brez naziva                 18       15         13
    Skupaj učitelji               63       62         71


V preglednici niso zajete tri učiteljice (daljša bolniška in dve porodniški; ena z nazivom
svetovalec in dve z nazivom mentor), katere nadomeščajo drugi učitelji (eden z nazivom
mentor in dva brez naziva).


  Preglednica 12: Število učiteljev, strokovnih, administrativnih, tehničnih in drugih
         delavcev v šolskem letu 2007/08 na dan 31. 12. 2008
             Delovno mesto             2007/2008
             Učitelji                 63
             Drugi strokovni delavci          8
             Administrativni delavci          4
             Tehnični delavci             14
             Drugi delavci (šol. kuh., spremlj.)    7
             Skupaj                  96Investicije ter investicijska vlaganja
Prostori
Šola si prizadeva zagotavljati zaposlenim in učencem čim boljše pogoje za delo in učenje. V
letu 2008 je bil v ta namen opremljen prostor za pouk gospodinjstva in pripadajoči kabinet.
Ena pomembnejših pridobitev pa je bila ureditev WC in vertikalne kanalizacije na predmetni
stopnji matične šole.
Preko celega leta smo izvajali najnujnejša vzdrževalna dela.


    Preglednica 13: Prostori na OŠ NHR Hrastnik (matična in podružnični šoli)
        PROSTORI             Število enot   Število enot    Število enot
                         matična šola   Podr. šola Dol   Podr. šola Log
Učilnice                        33        21          6
Kabineti                        21         3          2
Pisarne za delavce v strokovnih službah        9         3          2
Knjižnica, čitalnica                  1         1          /
Zbornica                        2         1          1
Prostori za športno vzgojo (telovadnica)        1         1          /
Drugo                          /         /          2
SKUPAJ                         65        30         11
    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                              Stran 18
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


Oprema za pouk
Kot smo že prikazali v preglednici 3, smo leta 2008 namenili sredstva za posodabljanje učne
tehnologije, učil in učnih pripomočkov.


Preglednica 14: Vrsta opreme na centralni in podružnični šoli na dan 31. 12. 2008
Vrsta opreme                      Šolsko leto
                      2007/08   2006/2007   2005/06
Fotoaparat                   4      2      2
Fotokopirni stroj                3      2      2
Kamera + kamera za mikroskop         1+2     1+2     1+1
Prenosni računalnik               5      3      1
Računalnik                   86      85      67
Skener                     1      1      1
Televizor                   21      21      21
Tiskalniki                   29      29      23
Videorekorder….                21      21      21
Glasbeni stolp                 2      2      1
LCD projektor                 11      8      6
Predvajalnik DVD                6      6      3


Preglednica 14 prikazuje stanje opreme v letu 2008. Številke se niso bistveno spremenile, saj
smo nekaj stare opreme nadomestili z novejšo, zmogljivejšo. Tudi v prihodnje si bomo
prizadevali posodabljati učno tehnologijo.


2.1.8 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela nismo imeli.
    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                         Stran 19
     OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK


3.    RAČUNOVODSKO POROČILO
     za čas od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik kot posredni določeni uporabnik enotnega kontnega
načrta smo dolžni ustanovitelju podati v letnem poročilu dosežene cilje in rezultate poslovanja v
preteklem koledarskem letu po Navodilu o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2008.

Določbe o sestavljanju in predlaganju letnih poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta
so:
  - Zakon o javnih financah (UL RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02, 127/06 in
    14/0764/08 in 109/08
  - Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
    za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
    proračuna (UL RS 12/01, 10/06 in 08/07)
  - Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99 in 30/02)
  - Zakon o zavodih (UL RS št. 12/91,8/96,36/00)
  - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
    javnega prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07; odslej Pravilnik o
    sestavljanju letnih poročil)
  - Slovenski računovodski standardi, navodila o pripravi finančnih načrtov proračunskih
    uporabnikov državnega in občinskega proračuna (UL RS 91/00 in 122/00,118/05)
  - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
    (UL RS 134/03 in 34/04, 13/05,114/06,138/06,120/07)
  - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega
    proračuna (UL RS 46/03)
  - Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
    osnovnih sredstev (UL RS št. 43/02, 45/05)
  - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu (UL
    RS št. 134/03, 117/02)
  - Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS 89/98, 30/0130/01,67/02,101/03,134/03
    25/05,108/05, in
  - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
    (UL RS 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04 in 117/05,114/06,138/06
    in 120/07)

Računovodsko poročilo za leto 2008 sestavljajo naslednje priloge:

   -  BILANCA STANJA in obvezne Priloge pregleda stanja in gibanja
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in Priloga pregleda
     stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

   -  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
   -  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
     DEJAVNOSTI
   -  IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
     UPORABNIKOV
   -  IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
   -  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
     DENARNEGA TOKA.     LETNO POROČILO ZA LETO 2008                           Stran 20
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

Računovodsko poročilo v letu 2008 temelji na zakonodaji, ki je bila sprejeta v UL RS 23/99, to je
Zakon o računovodstvu in popravki, ki so bili objavljeni v UL RS 30/2002, ki ureja vodenje poslovnih
knjig ter izdajo letnih poročil, proračunov in proračunskih uporabnikov pravnih oseb javnega prava.
Določeni uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z računovodskimi
standardi. Pravne osebe javnega prava uporabljajo pri vodenju poslovnih knjig enotni kontni načrt, ki
določa tudi evidenčno izkazovanje podatkov o prihodkih in odhodkih, ugotovljenih v skladu s pravili,
po načelu denarnega toka.

A. POJASNILA K BILANCI STANJA

Uporabniki enotnega kontnega načrta sestavljajo bilanco stanja na obrazcu Bilanca stanja. Na obrazcu
je prikazano stanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in popravki vrednosti
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter njihovih virov.

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik upravlja s stalnimi sredstvi po stanju na dan
31.12.2008, kot sledi:

Neopredmetena dolgoročna sredstva    2.752,30 EUR    odpisi    1.744,18 EUR
Nepremičnine             2.933.302,48 EUR        1.418.646,97 EUR
Oprema in učila             751.179,68 EUR         556.929,38 EUR
Drobni inventar - oprema in knjige   367.060,80 EUR         367.060,80 EUR

Ustanovitelj Občina Hrastnik je v Pogodbi o financiranju oziroma sofinanciranju dejavnosti Osnovne
šole narodnega heroja Rajka Hrastnik zagotavljal sredstva na postavki Investicije v šolski prostor v
letu 2008. S sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo in šport ter ustanoviteljem Občino Hrastnik
smo z razpisom pridobili digitalni fotoaparat, LCD projektor, računalnik DTK QATRO za šolo v
Hrastniku, za Podružnično šolo Dol pri Hrastniku pa dva prenosna računalnika, projektor in digitalni
fotoaparat. Ustanovitelj je prispeval sredstva v vrednosti 2.475,79EUR. Sredstva, prejeta za
investicijski transfer, smo porabili za poravnavo fakture, prejete za opremo gospodinjske učilnice v
vrednosti 7.009,68 EUR. Za obnovo WC-jev in vertikalne kanalizacije na predmetni stopnji smo
pridobili sredstva iz občinskega proračuna v vrednosti 63.976,69 EUR, odhodki nadzora investicije so
znašali 959,65 EUR. Na podružnici Log so nabavili opremo za učilnico (dve mizi in dve omarici s
predali) v vrednosti 864,00 EUR. Iz sredstev šolskega sklada smo nabavili dva računalnika, ki se
nahajata v knjižnici, uporabljajo pa ju učenci.

Sredstva, ki jih bomo porabili za računalniško omreženje na šoli v Hrastniku in na podružnici Dol,
bosta zagotovila delno ustanovitelj Občina Hrastnik in Ministrstvo za šolstvo in šport po pogodbi.
Investicija je bila izvedena v letu 2008, finančno pa se bo urejala v letu 2009. V letu 2008 smo
poravnali tudi obveznosti za kredit, odobren za nabavo minibusa.
S statusno spremembo pripojitve Osnovne šole Vitka Pavliča k Osnovni šoli narodnega heroja Rajka
Hrastnik smo pridobili tudi opremo v vrednosti 23.537,36 EUR, odpisi pa so znašali 19.368,17 EUR.
V letu 2008 smo obračunali amortizacijo dolgoročnih neopredmetenih sredstev in opredmetnih
sredstev po stopnjah rednega odpisa (UL RS 54/02 in UL RS št. 45/05 in popravek v UL RS 120/07).
Obračunali smo amortizacijo v vrednosti 118.741,27 EUR. Amortizacijo smo obračunali in odpisali v
breme vira sredstev oziroma sredstev, prejetih v upravljanje. Konto 980000 - sredstva v upravljanju
smo uskladili z ustanoviteljem Občino Hrastnik po 37. členu Zakona o računovodstvu (UL RS 117/02
in 134/03).

Zavod je razpolagal na zakladniškem podračunu dne 31.12.2008 z dobroimetjem 102.313,44 EUR in
se ujema z zneskom, izkazanem na izpisku UJP Trbovlje, ki je usklajen po 37. členu Zakona o
računovodstvu.    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                             Stran 21
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

Kratkoročne terjatve do kupcev obsegajo terjatve do staršev za prehrano (mesec december in dolg za
nazaj) in druge terjatve, ki jih morajo poravnati starši za svoje otroke (center šolskih in obšolskih
dejavnosti, ekskurzije itd.). Kljub temu da sodelujemo s starši, pošiljamo opomine in jih ustno
opozarjamo, velikega uspeha pri terjatvah nimamo. V šolskem letu 2007/2008 smo s starši podpisali
pogodbe za prehrano, a imamo še vedno velike probleme s poravnavo dolgov, tudi za prehrano. Med
kratkoročne terjatve spadajo tudi odprti konti 12000, na katerih so knjižene fakture, izdane v mesecu
decembru 2008, valuta pa poteče v letu 2009 (januar).

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa predstavljajo terjatve do
ustanovitelja občine Hrastnik, ki so usklajene po 37. členu Zakona o računovodstvu in Ministrstva za
šolstvo in šport, ki so usklajena z IOP obrazci in se bodo zaprla z nakazilom v mesecu januarju 2009
za mesec december 2008.

Na kontu 170000 - kratkoročne terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje in skupnosti SPIZ-a -
se bodo sredstva refundirala v mesecu januarju 2009 za mesec december 2008 (nega in boleznine nad
30 dni), SPIZ pa nam bo sredstva nakazal po zakonu (refundacija vsake tri mesece).

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so knjižene obveznosti do zaposlenih za mesec december 2008
(neto plača, prispevki iz bruto plače, akontacija dohodnine in druge obveznosti do delavcev),
poravnane pa v mesecu januarju 2009.

Znesek 72.281,43 EUR predstavljajo obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo šele v mesecu
januarju oziroma februarju 2009. Obveznosti do dobaviteljev za osnovna in obratna sredstva so
usklajene z IOP obrazci.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznosti za prispevke na bruto plačo za mesec
december 2008 v vrednosti 30.218,67 EUR. Na skupini kontov 230000 oziroma 234000 so obveznosti
zaposlenih za mesec december 2008 v vrednosti 129.262,68 EUR.

Na Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik deluje učbeniški sklad za izposojo učbenikov v
skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada (UL RS 74/94, 21/97 in 43/02) in navodili, ki
jih prejemamo od Ministrstva za šolstvo in šport. Skrbnik učbeniškega sklada je gospa Belinda
Ladiha, ki skrbi za zakonito delovanje sklada in organizira vse aktivnosti v zvezi z delom učbeniškega
sklada. V skladu se zbirajo prispevki staršev za izposojo učbenikov (dolg iz prejšnjih let), sredstva za
uničene učbenike in dotacije Ministrstva za šolstvo in šport za brezplačne učbenike. Sredstva
učbeniškega sklada se koristijo za nabavo novih učbenikov in drugih učnih gradiv ter za stroške
upravljanja učbeniškega sklada. Od Ministrstva za šolstvo in šport so bila na učbeniški sklad v letu
2008 nakazana sredstva v vrednosti 15.601,31 EUR. Sklad je v letu 2008 porabil za nabavo
učbenikov ter za vodenje učbeniškega sklada sredstva v vrednosti 15.965,46 EUR.

Na šoli deluje tudi šolski sklad, ki se financira s prispevki staršev in prispevki donatorjev - pravnih
oseb. Prispevke zbiramo tako, da so učenci dobili v šolskem letu 2008/2009 položnico v vrednosti
7,00 EUR. Prispevek je prostovoljen. V koledarskem letu 2008 je bilo zbranih 1.934,00 EUR iz
prispevkov staršev, donatorji so prispevali 100,00 EUR, ostanek neporabljenih sredstev iz leta 2007
pa je znašal 4.210,38 EUR. V letu 2008 smo iz sredstev šolskega sklada pridobili dva računalnika v
vrednosti 954,77 EUR, kompresor in kompresorski pribor ter dva kompleta LEGO Next Mindstorms.
Šolski sklad razpolaga na dan 31. 12. 2008 s sredstvi v vrednosti 4.689,77 EUR. Ta sredstva bomo
porabili za nabavo učnih pripomočkov ali materiala, ki ga bodo potrebovali učenci za nadstandardni
program.

Na kontu 290000 so knjižena sredstva od Ministrstva za šolstvo in šport za plače in prispevke –
akontacija plač iz leta 2008 - in se bodo porabila v letu 2009. Na pasivnih časovnih razmejitvah so
sredstva, katerih odhodki bodo nastali v letu 2009 (prihodki za likovni material, donatorska sredstva
za 8. oziroma 9. razred ter sredstva dramskega krožka).
.

    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                             Stran 22
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

Dolgoročni razmejitveni prihodki se nanašajo na neplačane obveznosti za odkup stanovanj po
Stanovanjskem zakonu v vrednosti 13.8721,51 EUR.

 V letu 2008 smo na kontu dolgoročne rezervacije odpisali amortizacijo za sredstva, nabavljena iz
sredstev Pinete ter del amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila nabavljena iz sredstev šolskega
sklada, vir pa oblikovan na dolgoročnih rezervacijah.

Dolgoročne finančne obveznosti predstavljajo zadolženost zavoda za kredit za minibus, ki se je v letu
2008 odplačeval po anuitetah, odplačanih je bilo dvanajst anuitet v skupni vrednosti 14.471,76 EUR.

Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo v letu 2008
povečali za sredstva, ki smo jih prejeli od ustanovitelja in obremenili za obračunano amortizacijo v
letu 2008. Del amortizacije smo odpisali v breme sredstev ustanovitelja, del, ki nam jih je zagotovilo
Ministrstvo za šolstvo in šport, pa v breme teh sredstev.

Stanje konta 985000 - presežek prihodkov nad odhodki - znaša 333,92 EUR. Celotni prihodek šole je
znašal 3.024.477,44 EUR, celotni odhodek zavoda pa 3.024.143,52 EUR. Leto 2008 smo zaključili s
presežkom prihodka nad odhodki oziroma z dobičkom v vrednosti 333,92 EUR, ki jih bomo porabili
za odhodke materiala za pouk.

Priloga obrazca Bilanca stanja, in sicer stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev zajema podatke o opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih
sredstvih, obračun amortizacije za leto 2008 in zneske novo nabavljene opreme v letu 2008.

Priloga Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil je prazna, ker zavod nima nobenih
dolgoročnih kapitalskih naložb ter dolgoročnih danih posojil.


B. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je sestavljen v skladu z računovodskimi
standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika pri izvajanju javne službe.

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je v obdobju od 01. januarja 2008 do 31. decembra
2008 oblikovala prihodke iz naslednjih virov :

Ministrstvo za šolstvo in šport je zagotavljajo sredstva za plače, prispevke in davke ter druge osebne
prejemke na podlagi sistemizacije in zasedbe delovni mest v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih
(UL RS 18/84,52/94,40/95) in Kolektivni pogodbi od meseca januarja do julija 2008. Od avgusta
2008 pa se sredstva za plače oblikujejo na osnovi novega plačnega sistema po Zakonu o sistemu plač
v javnem sektorju UL RS št. 56/02 in dopolnitvah UL RS 72/03,126/03,70/04,53/05,14/06,68/06
57/07in 58/2008) in po Kolektivni pogodbi za javni sektor (UL RS 57/08). Ministrstvo za šolstvo in
šport nam zagotavlja tudi sredstva material za pouk, učila in učne pripomočke, izobraževanje
delavcev, delno tudi stroške za izvedbo šole v naravi, ekskurzije in regresirano prehrano učencev.
Financiranje materialnih sredstev iz republiškega proračuna temelji na normativih in standardih ter
ceniku, ki je podlaga za izračun materialnih stroškov šol in se med letom spreminja.

Iz sredstev lokalne skupnosti se sredstva zagotavljajo za kritje odhodkov za blago in storitve, za
sofinanciranje šole v naravi, za prevoz učencev, regresirano prehrano učencev, za plače in prispevke
delodajalca ter drugi stroški dela za drugega strokovnega delavca v prvem razredu devetletke, za
prevoz učencev v šolo in za investicijski transfer.

Lastni prihodki pa predstavljajo prispevek staršev za prehrano učencev, prispevki za šolo v naravi,
center šolskih in obšolskih dejavnosti, ekskurzije, športne dni in aktivnosti, ki jih organizira šola in se
ne financirajo iz rednega programa.

    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                               Stran 23
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

Drugi prihodki: obresti, bonus , zamudnine v knjižnici, donatorska sredstva in drugi izredni prihodki.

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2008 je znašal celotni prihodek šole 3.024.477,44 EUR. Od
Ministrstva za šolstvo in šport smo prejeli 2.534.621,17 EUR ali 83,80 % vseh sredstev, iz proračuna
Občine Hrastnik 316.436,18 EUR ali 10,46 %. Ostalo pa so lastna sredstva, in sicer prispevki staršev,
prispevki za uporabo šolskih prostorov in prevozi v vrednosti 171.095,23 EUR ali 5,66 %. Donatorska
sredstva, ki smo si jih pridobili v letu 2008, pa predstavljajo 0,08 % ali 2.324,86 EUR.


TABELA PRIHODKOV
Prihodki                    Realizacija 2007   Realizacija 2008      %
Ministrstva za šolstvo in šport        2.310.324,28 EUR    2.534.621,17 EUR    109,71
Občinski proračun                279.378,81 EUR     316.436,18 EUR    113,27
Lastni prihodek                 151.562,62 EUR     166.803,51 EUR    110,06
Drugi prihodki                   4.429,55 EUR      6.616,58 EUR    149,38

SKUPAJ                     2.745.695,26 EUR     3.024.477,44 EUR    110,15

Iz primerjalne tabele realizacije prihodkov je razvidno, da se je celotni prihodek zavoda v letu 2008
povečal za 10,15 odstotkov v primerjavi z letom 2007. Odstopanja se pokažejo pri prihodkih od
Ministrstva za šolstvo in šport, in sicer pri masi za plače in druge osebne prejemke ter pri vseh
prihodkih za izvajanje osnovne dejavnosti zaradi statusne spremembe pripojitve Osnovne šole Vitka
Pavliča k Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik kot Podružnične šole Log. Prihodki
občinskega proračuna so v letu 2008 večji za 13,27 % zaradi povečanja materialnih odhodkov
(ogrevanje in ovrednotenje najema objektov - DDV ter izvajanje deleža javnih del).

Povečanje za 49,38 odstotkov predstavljajo drugi prihodki, ki so sestavljeni iz donatorskih
sredstev 2.324,86 EUR, obresti 763,40 EUR, bonus Zavarovalnice Triglav 795,30 EUR,
prihodki od knjižnice 402,82 EUR in drugi izredni prihodki (projekt Ustvarjalnosti 718,71
EUR, druge aktivnosti pa 1.611,49 EUR).


Občinski svet Občine Hrastnik je na seji sprejel proračun Občine Hrastnik za leto 2008 in ga dopolnil
z rebalansom, s katerim smo pridobili dodatna sredstva za kritje izgube iz leta 2007 in materialne
odhodke, ki so se povečali v letu 2008. Financiranje je potekalo v skladu s proračunom za leto 2008.


Primerjava prihodkov občinskega proračuna 2008 z letom 2007:

         Besedilo          Realizacija 2007     Realizacija 2008     %
Tekoči transfer za blago in storitve       182.300,00 EUR     213.625,41 EUR    117,18
Prevoz učencev v šolo               15.588,74 EUR      16.554,23 EUR    106,19
Regresirana prehrana učencev            10.285,00 EUR      10.614,00 EUR    103,20
Sofinanciranje šole v naravi            3.553,00 EUR       3.667,00 EUR   103,21
Investicijski transfer in manjša          75.255,63 EUR      89.757,57 EUR    119,27
vzdrževalna dela
Delež javnih del                               2.867,96 EUR


    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                             Stran 24
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
Sredstva za plače in prispevki           59.669,45 EUR      55.220,18 EUR    92,54
delodajalca

SKUPAJ PRIHODKI                 346.651,82 EUR      392.306,35 EUR   113,17

Iz preglednice je razvidno, da nam je ustanovitelj Občina Hrastnik v letu 2008 zagotovil več sredstev
kot v letu 2007, in sicer za 13,17 odstotka. Povečanje je pri materialnih prihodkih, ker so se povečali
materialni odhodki v letu 2008 (ogrevanje in najem prostorov-DDV). Nekoliko se pokaže porast
prihodkov tudi za investicijski transfer. V letu 2008 smo imeli aktivnosti na področju zaposlovanja
delavcev preko javnih del. Občina prispeva sredstva za delež bruto bruto plače delavcu, ki je zaposlen
preko javnih del (40 %), in delež regresa (10 mesecev). V letu 2007 smo sredstva, namenjena za
drugega strokovnega delavca, prejemali za pet delavk (8 mesecev), v letu 2008 pa samo za štiri
delavke, zato je masa prihodkov v letu 2008 manjša.

Materialni odhodki zavoda v letu 2008 so znašali 3.024,143,52 EUR. Za materialne stroške in storitve
smo porabili 17,95 %, za plače, povračila stroškov za delo, nadomestila plač, druge osebne prejemke
in prispevke delodajalca 81,95 %, za ostale odhodke pa 0,10 %. To so sredstva, ki so se porabila za
poravnavo obresti dolgoročnega kredita, in drugi odhodki.

Odhodki zavoda v letu 2008 so razdeljeni na:

     BESEDILO             LETO 2007          LETO 2008        %
Stroški materiala               396.877,64 EUR      430.444,34 EUR    108,46%
Stroški storitev                94.543,63 EUR      112.139,99 EU     118,62%
Stroški dela                2.253.891,71 EUR     2.478.033,75 EUR    109,95%
Drugi stroški                  3.892,56 EUR       3.525,44 EUR    90,57%

SKUPAJ                   2.749.205,54 EUR     3.024.143,52 EUR    110, 00%


Iz tabele je razvidno, da se je poraba sredstev za odhodke v primerjavi z letom 2007 povečala za
10,00 % v globalu. Odstopanja so vidna že pri odhodkih materiala (material za kuhinjo, toplovod in
plinovod Dol), pri katerih je vzrok cena in poraba. To so odhodki, na katere nimamo vpliva, so pa
potrebni za potek šolskega procesa. Odstopanja so vidna tudi pri odhodkih za storitve, in sicer 18,62
% za zdravstvene storitve in dejavnosti Sineta, in za odhodke dela, ki so se v letu 2008 povečali za 9,
95 %, vzrok je pripojitev Osnovne šole Vitka Pavliča k Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik
kot Podružnične šole Log s 1. septembrom 2008 (povečanje zaposlenih za 6, 5 delavca).

Prikaz materialnih odhodkov za leto 2008 v primerjavi z realizacijo za leto 2007:

BESEDILO                REALIZCIJA 2007       REALIZCIJA 2008      %
Material za kuhinjo              129.354,09 EUR      140.423,87 EUR     108,56
Material za pouk                46.012,40 EUR       43.522,87 EUR      94,59
Stroški ekskurzij                8.455,91 EUR      11.780,36 EUR     139,32
Knjige in drobni inventar            10.456,91 EUR       8.218,18 EUR      78,59
Strokovna literatura              3.723,28 EUR       4.599,53 EUR     123,54
Stroški šole v naravi in CŠOD          20.589,80 EUR      16.528,97 EUR      80,28
Stroški učil in pripomočkov           11.444,75 EUR       7.834,71 EUR      68,46


    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                             Stran 25
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
Stroški toplovoda                91.513,19 EUR      115.918,19 EUR     126,67
Plinovod Dol                  19.206,47 EUR      24.896,51 EUR     129,63
Električna energija               29.354,62 EUR      29.817,87 EUR     101,58
Stroški minibusa                10.119,25 EUR       9.501,52 EUR     93,90
Material za vzdrževanje             5.103,40 EUR       5.991,77 EUR     117,41
Material za čiščenje               7.676,22 EUR       7.819,98 EUR     101,88
Plin za kuhinjo                 2.148,57 EUR       1.215,60 EUR     56,58
Pomožni material                 3.031,67 EUR       2.374,41 EUR     78,32

SKUPAJ                    398.190,53 EUR      430.444,34 EUR      108,10


Tabela materialnih stroškov nam pokaže, da smo porabili v letu 2008 za 8,10 % več sredstev kot v letu
2007. Povečanja so vidna že pri nabavi živil za kuhinjo, glavni vzrok povečanja so cene (novi
postopek javnega naročila za živila). V letu 2008 so se pokazale večje potrebe po nabavi strokovne
literature, vzrok večje porabe sredstev pa so tudi cene strokovne literature. Odstopanja so se pojavila
pri toplovodnem ogrevanju na šoli v Hrastniku zaradi povečanja cene ogrevanja. Ob primerjavi cene
ogrevanja januar-december 2008 je bila cena v januarju 57,93 EUR za kwh, decembra 2008 pa
77,83 EUR, kar pomeni, da se je cena toplovodnega ogrevanja v letu 2008 povečala za 34,36
odstotkov. Opažena je     tudi podražitev cene plinskega ogrevanja na podružnici Dol, cena
zemeljskega plina v mesecu januarju 2008 je bila 0,345 EUR za kubični meter, v decembru 2008 pa
0,478 EUR za kubični meter, procent podražitve je 38,55 %.
Vzrok porasta porabe sredstev materiala za tekoče vzdrževanje je stara zgradba in oprema, ki
zahtevata obnovo in popravila, ki jih lahko opravimo sami, zato pa potrebujemo material, procent
porabe materiala je v letu 2008 za 17,41 odstotkov večji kot v letu 2007.
V letu 2007 je bila večja poraba plina zaradi souporabe kuhinje za opravljanje storitev Doma starejših
Hrastnik. Gospodarno smo se obnašali pri porabi in nakupu pomožnega materiala (toaletni papir,
brisače za brisanje rok itd).


Stroški storitev za leto 2008 v primerjavi z letom 2007


BESEDILO                  REALIZACIJA 2007     REALIZACIJ 2008      %
Stroški tekočega vzdrževanja            13.477,90 EUR      17.201,98 EUR    127,64
Odhodki zavarovanje objektov            6.362,71 EUR       6.659,12 EUR    104,66
Komunalne storitve                 13.440,41 EUR      13.117,22 EUR     97,60
Investicijsko vzdrževanje              7.982,62 EUR      13.887,40 EUR    173,97
Zdravstvene storitve                2.219,50 EUR      3.105,23 EUR    139,91
PTT storitve                    9.938,81 EUR      9.656,67 EUR     97,17
Stroški izobraževanja               12.868,95 EUR      10.036,02 EUR     77,99
Dnevnice, potni stroški, km, nočnine        1.912,65 EUR      2.696,33 EUR    140,98
Stroški ekskurzij                  3.333,87 EUR       4.536,02 EUR    136,06
Stroški bančnega in plač. prometa           609,72 EUR       736,34 EUR    120,77
Ostale storitve prevozi               1.129,10 EUR       2.518,50 EUR    223,06
Stroški storitev –Sinet               4.904,30 EUR       6.088,34 EUR    124,15


    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                             Stran 26
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
Stroški revizije, JN in projekt                       5.575,40 EUR
Stroški vzdrževanja opreme             4.645,16 EUR      4.576,68 EUR    98,53
Stroški svetovanja, prevozi             2.238,22 EUR      2.066,83 EUR    92,35
Članarine                      1.216,06 EUR      1.262,50 EUR    103,82
Delo po podjemni pogodbi              6.518,37 EUR      6.877,56 EUR    105,51
Stroški avtorskega honorarja             387,09 EUR        308,38 EUR    79,67
Storitve študentskega servisa            1.358,19 EUR      1.233,47 EUR    90,82

SKUPAJ                      94.543,63 EUR     112,139,99 EUR    118,61


Primerjava odhodkov za storitve z letom 2007 nam pokaže, da smo porabili za 18,61 % več sredstev
kot v letu 2007. Odstopanja so se pokazala na postavki za vzdrževanje zgradb zaradi starosti zgradbe,
zaradi zakonskih predpisov, ki zahtevajo redne preglede in so precej dragi. Zaradi dotrajanosti
napeljav se pojavljajo nepredvidene okvare, ki jih je potrebno popraviti (zamenjava črpalke v
kotlovnici, zamenjava mešalnih ventilov z elektromotornim pogonom, zemeljska dela - sanacija vdora
pri meteorni kanalizaciji na šoli na razredni stopnji).
V letu 2008 smo obnovili žaluzije na razredni stopnji, vrednost investicijskega vzdrževanja je znašala
13.887,40 EUR. Med zdravstvene storitve uvrščamo zdravstvene preglede za delavce, za kar smo
porabili 1.276,12 EUR, za ostale storitve pa 1.829,11 EUR (deratizacija, mikrobiološke analize živil
in vode). Povečanje odhodkov za ekskurzije zaradi spremembe terminskega plana v letu 2008
predstavlja tudi povečanje stroškov za dnevnice, in sicer za 40,98 %. Odhodki prevozov so se povečali
zaradi organizacije dela - prevoz učencev v šolo in domov.
Pregled delovne opreme in označba evakuacijskih poti nam je povečala odhodke na postavki storitve-
Sinet za 24,15 odstotkov. V letu 2008 je bila opravljena revizija poslovanja za leto 2007, delež
stroškov javnega naročila za živila za leto 2008/2009 in izvedba projekta - udeležba na stalnem
strokovnem izpopolnjevanju po programu vseživljenjsko učenje v skupnem znesku 5.575,40 EUR.

Obračun plač za obdobje januar - julij 2008 je potekalo po stari zakonodaji po Zakonu o plačah
delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih (UL RS št. 18/94,52/94,40/95in 64/95), po
kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja in na osnovi sistemiziranih delovnih mest.

Izhodišče osnovne plače za prvi tarifni razred je bilo v januarju 2008 235,82 EUR, v mesecu
februarju pa se je povečalo izhodišče na 243,84 EUR, kar predstavlja 3,40 % povečanja. V mesecu
juliju pa se je izhodišče povečalo na 248,72 EUR, kar pomeni povečanje za 2,00 %. Regres je bil
izplačan v mesecu aprilu v bruto znesku 672,00 EUR. Izplačane so bile odpravnine, jubilejne nagrade
in solidarnostne pomoči po kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje.

Na podlagi določil 3. in 48. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UL št .70/05 in 14/06, v
nadaljevanju ZSPJS) in določil Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (UL, št. 73/05,103/05
in 12/06) se ravnatelju tudi v letu 2008 izplačuje plača po novi zakonodaji.

Spremembo zakonodaje za ostale zaposlene smo upoštevali z izplačilom plač v mesecu septembru
2008 (obračun za avgust), obračun plač se je izvajal v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju ( UL RS št.95/07 – ZSPJS - UPB7, 17/08,58/08), Kolektivno pogodbo za javni sektor - KPJS
( UL RS št. 57/2008) in aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji (UL RS št 50/08, 52/94,49/95,34/96,45/96,51/98,28/99,39/00,56/01,64/01,78/01
in 56/02).
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v 48. in 48. a členu določa, da se prehod v nov plačni sistem
izvede z aneksom. Prehod v nov plačni sistem z aneksom ne spreminja delovno pravnega položaja
delavca, temelji pa na določenih predpostavkah, ki morajo biti izpolnjene zato, da je aneks zakonit.
Delodajalec je bil dolžan delavcu izdati pisno obvestilo in mu hkrati vročiti pisni predlog ustreznega
aneksa, v katerem so podatki oziroma določbe o plačnem razredu na osnovi prevedbe, plačnem

    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                             Stran 27
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

razredu na osnovi odprave nesorazmerij, plačnem razredu, ki ga je delavec dosegel z napredovanjem,
in dodatkom ter datumom, ko se bo plača pričela izplačevati po novem plačnem sistemu.

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik razpolaga s kuhinjo na šoli v Hrastniku in
razdeljevalno kuhinjo na Podružnični šoli Dol pri Hrastniku. V kuhinji pripravljamo zajtrk, malico in
kosila za učence, ki to želijo, ter otroške malice za delavce šole. V naši kuhinji se je v letu 2008 na
mesec pripravilo približno 240 zajtrkov, 13600 malic, 3280 otroških kosil, 253 malic za delavce šole
in 240 kosil za delavce zavoda. V letu 2008 je malicalo 95,24 % učencev, kosilo pa le 22,97 % vseh
učencev.

Jedilniki so sestavljeni v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah. Šolska prehrana je biološko in energijsko ustrezna, prilagojena psihofizičnim potrebam in
prehrambnim navadam učencev, za kar skrbi organizator šolske prehrane.

Celotni prihodek zavoda za leto 2008 je znašal 3.024.477,44 EUR, odhodek pa 3.024.143,52 EUR.
Poslovno leto smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 333,92 EUR. Finančno
poslovanje zavoda je bilo zahtevno in odgovorno, potrebno je bilo veliko dogovarjanja in
usklajevanja.

Celoten prikaz prihodkov in odhodkov:

          Prihodki           Realizacija 2007    Realizacija 2008     %
Republiški proračun               2.310.324,28 EUR     2.534.621,17 EUR
Občinski proračun                 279.378,81 EUR     316.436,18 EUR
Lastni prihodki                  151.562,62 EUR     166.803,51 EUR
Prihodki drugi                    4.429,55 EUR      6.616,58 EUR

PRIHODKI SKUPAJ                 2.745.695,26 EUR     3.024.477,44EUR    110,15
          Odhodki             Realizacija 2007    Realizacija 2008    %
Odhodki materiala                 396.877,64 EUR     430.444,34 EUR
Odhodki storitev                   94.543,63EUR     112.139,99 EUR
Odhodki dela                   2.253.891,71 EUR     2.478.033,75 EUR
Izredni odhodki                    3.892,56 EUR      3.525,44 EUR

ODHODKI SKUPAJ                  2.749.205,54 EUR    3.024.143,52 EUR    110,00

REZULTAT                                    333,92 EUR
    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                              Stran 28
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIKC. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je sestavljen v skladu z
računovodskimi standardi in ravno tako zajema prihodke in odhodke poslovanja zavoda. Poslovni
dogodki so knjiženi po načelu nastanka poslovnega dogodka. Obrazec vsebuje iste podatke kot
obrazec Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Razlika je le v tem, da določeni
uporabniki opravljajo poleg dejavnosti javne službe tudi prodajo blaga in storitev na trgu. Zavod
opravlja poleg dejavnosti javne službe tudi dejavnost na trgu v vrednosti 22.512,96 EUR. Pri tej
dejavnosti ne ustvarja dobička, ampak imamo tako oblikovane cene, da ta prihodek pokrije samo
odhodke vzdrževanja.


D. POJASNILO K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV

Obrazec je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka. Izkaz vsebuje podatke o danih posojil in prejetih vračilih, ker pa se pri našem poslovanju tega ne
poslužujemo, je obrazec prazen.


E. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v
obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka,
da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega
ustreznika. Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim
načrtom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Prihodki so v letu 2008 znašali
3.205.128,71 EUR, odhodki 3.103.063,38 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal
102.065,33 EUR.


F. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH
   UPORABNIKOV

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je izkaz računa financiranja
določenih uporabnikov . Sestava in oblika sta določeni s pravilnikom o letnih poročilih. Izkaz vsebuje
podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil v
obračunskem obdobju.
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je v letu 2005 pridobila dolgoročni kredit pri NLB
d.d. Ljubljana Poslovalnica Trbovlje v višini 68.728,00 EUR za nabavo novega minibusa, za dobo 5
let. Kredit je bil odobren na osnovi poroštva ustanovitelja Občine Hrastnik. Začetek odplačevanja
kredita je 31.01.2006. V letu 2008 se je odplačalo dvanajst anuitet kredita, kar znaša 14.471,76 EUR.
    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                             Stran 29
    OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK4.   ZAKLJUČEK

Vsako poslovno leto se trudimo dodeljena sredstva čim bolj gospodarno porabiti. Poslovno leto 2008
smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 333,92 EUR.
V preteklem poslovnem letu nas je najbolj prizadelo povišanje cene toplovodnega ogrevanja, velike
stroške pa prispevajo stara šolska poslopja brez izolacije, z dotrajanimi okni in grelnimi telesi,
predvsem pa kotlovnica oz. toplotna postaja.

Prav je, da na tem mestu opozorimo na dotrajane električne in vodovodne instalacije, ki bodo v
prihodnje potrebne nujne obnove oziroma zamenjave.

Glede na vse navedeno, bo v prihodnosti potrebno vložiti še znatna sredstva za razrešitev navedenih
problemov.

Letno poročilo Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik za leto 2008 bo obravnaval in sprejel
Svet zavoda na svoji seji 12. 3. 2009.
Hrastnik, 27. 2. 2009


Za računovodsko poročilo:                      Za poslovno poročilo:


Računovodja:                             Ravnateljica:
Darinka SELIČ                            Darja MARKELJ, prof.
    LETNO POROČILO ZA LETO 2008                            Stran 30

								
To top