K? TO�N TI?N LUONG V� C�C KHO?N TR�CH THEO LUONG

Document Sample
K? TO�N TI?N LUONG V� C�C KHO?N TR�CH THEO LUONG Powered By Docstoc
					  KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

                Đề cương đề tài mã số:18027
                          MỤC LỤC
Phần I: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG
1. Khái niệm tiền lương ........................................................................................ 1
2. Ý nghĩa ............................................................................................................. 1
3. Nhiệm vụ hạch toán.......................................................................................... 1
4. Phân loại lao động và tiền lương ...................................................................... 1
  a. Phân loại lao động: ..................................................................................... 1
  b. Phân loại tiền lương: ................................................................................... 2
5. Các phương pháp tính tiền lương:
  a. Tính tiền lương theo thời gian ...................................................................... 3
  b. Tính tiền lương theo sản phẩm: ................................................................... 3
 6. Các khoản trích theo lương
   a. Quỹ Bảo hiểm xã hội: .................................................................................. 5
   b. Quỹ Bão hiểm y tế:...................................................................................... 6
   c.Kinh phí công đoàn: ..................................................................................... 6
II. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG :
1.Chứng từ sử dụng: .............................................................................................. 6
2. Tài khoản sử dụng: ............................................................................................ 7
3. Sổ sách sử dụng: ................................................................................................ 7
4.Phương pháp hạch toán: ..................................................................................... 8
III. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

    Hệ thống Website :               Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com            Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com              Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com              Email: Thuvienluanvan@gmail.com
1.Chứng từ sử dụng .............................................................................................. 8
2.Tài khoản sử dụng ............................................................................................. 8
3. Sổ sách sử dụng .............................................................................................. 10
4.Phương pháp hạch toán


PHẦN II: Tình hình hạch toán tiền lương và các khoảng trích theo lương tại
công ty Cổ phần Khách sạn SaiGonTourane
A/ Giới thiệu về công ty Cổ phần Khách sạn SaiGonTourane
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM
VỤ CỦA CÔNG TY
1.Quá trình hình thành và phát triển .................................................................. 11
 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty:
 a. Chức năng: .................................................................................................. 12
 b. Nhiệm vụ: .................................................................................................... 12
II. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN
LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SAIGONTOURANE
1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh:
  a. Kinh doanh phòng ngủ: ............................................................................. 13
  b. Kinh doanh ăn uống ................................................................................... 13
  c. Kinh doanh các dịch vụ khác ..................................................................... 13
2. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần Khách sạn SaiGonTourane
  a.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ..................................................................... 14
  b.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .................................................... 14
 III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH
SẠN SAIGONTOURANE
 1.Bộ máy kế toán .............................................................................................. 16
  a.Sơ đồ: ......................................................................................................... 16
  b.Chức năng .................................................................................................. 17
 2. Hình thức ghi sổ kế toán ............................................................................... 18

   Hệ thống Website :               Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com            Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com              Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com              Email: Thuvienluanvan@gmail.com
B/ Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
Khách sạn SaiGonTourane:
I. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG :
1. Đặc điểm lao động tại Công Ty: ..................................................................... 19
2. Phương pháp tính tiền lương tại công ty và các khoản trích theo lương tại
công ty CPKS SaiGonTourane: .......................................................................... 20
  a. Phương pháp tính lương tại công ty ........................................................... 20
  b.cách tính và phân chia tổng quỹ lương ........................................................ 24
  c. Các khoản trích theo lương:........................................................................ 26
II.TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SAIGONTOURANE:
1.Chứng từ sử dụng ........................................................................................... 27
2. Tài khoản sử dụng ........................................................................................... 27
3. Sổ sách sử dụng .............................................................................................. 27
III. THỰC TẾ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPKS SAIGONTOURANE : ........................ 28
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương tại Công Ty Cổ
Phần khách sạn SaiGon Tourane......................................................................... 42
 I..NHẬN XẾT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI
CÔNG TY CPKS SAIGONTOURANE: ........................................................... 42
   1. Những ưu điểm trong công tác tổ chức kế toán: ..................................... 42
   2. Những điểm còn tồn tại trong công tác kế toán tại công ty .................... 42
  II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HƠN CÔNG TÁC TỔ
CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
TẠI CÔNG TY: ................................................................................................. 42


                      KẾT LUẬN    Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com          Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com            Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com            Email: Thuvienluanvan@gmail.com
                 LỜI MỞ ĐẦU

       Cùng với sự phát triển với tốc độ rất nhanh của nền kinh tế
khác,ngành du lịch cũng đang vươn vai cất cánh và tùng bước khẳng định vị trí
của mình. Du lịch được coi là ngành công nghiệp không khói và là một trong
năm ngành kinh tế lớn nhất hành tinh, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế -
xã hội như mang lại lợi nhuận rất cao cho thu nhập quốc dân, tạo công ăn việc
làm cho nhiều tầng lớp xã hội và thúc đẩy nền kinh tế khác cùng phát triển.

   Trong các doanh nghiệp vấn đề kiểm sóat chi phí kinh doanh, đưa ra mức
giá vừa đủ sức cạnh tranh, vừa tồn tại và phát triển là vấn đề rất nan giải. Trong
đó chi phí quản lý nhân công là một việc gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Vậy mức lương nào vừa phù hợp với
sức lao động, kích thích tinh thần hăng say, sáng tạo trong công việc vừa tối ưu
hóa chi phí trong quá trình kinh doanh quả là một công việc không đơn giản cho
công tác kế toán để lựa chọn hình thức trả lương phù hợp.
   Trong thời gian thực tập tại Công ty, cùng với sự giúp đỡ tận tình của các
cô chú phòng kế toán em đã tìm hiểu về công tác kế toán tiền lương tại Công ty
và quyết định chọn đề tài: “ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG” để làm báo cáo thực tập .
     Đề tài này được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu hiện có trong
  thực tế nhằm đưa ra các biện pháp xử lý, các dữ liệu phát sinh chính xác, kịp
  thời hợp lý và đầy đủ và đưa ra những số liệu thực tế phục vụ cho công tác
  quản lý, lãnh đạo của Công ty từ đó đẩy mạnh hiệu quả trong kinh doanh

   Nội dung Đề tài gồm 3 phần:
   Phần I : Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương.
       Phần II:Tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công Ty Cổ Phần Khách Sạn SaiGon Tourane.


   Hệ thống Website :        Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com     Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com       Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com       Email: Thuvienluanvan@gmail.com
       Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Khách Sạn SaiGon Tourane.
  Hệ thống Website :       Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
  http://thuvienluanvan.com    Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
  http://timluanvan.com      Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
  http://choluanvan.com      Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào link để xem)
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh)
Điện thoại: 043.9911.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
http://kholuanvan.com
   Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com         Email: Thuvienluanvan@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:4/11/2012
language:Vietnamese
pages:6