spislek oswiecenie i romantyzm by HA0R02w

VIEWS: 94 PAGES: 20

									                 Janusz Ryba
            OŚWIECENIE

Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej – studia licencjackie
                 Katowice 2010
                OŚWIECENIE

               LEKTURY OBOWIĄZKOWE

                     Teksty

Antologia publicystyki doby stanisławowskiej. Opracował Z. Goliński. Warszawa 1984.
Odczytać: Hugo Kołłątaj: Ostatnia przestroga dla Polski;
Adam Kazimierz Czartoryski: Obowiązki studenckie przez pytania i odpowiedzi.

Wojciech Bogusławski: Cud albo Krakowiaki i Górale. Oprac. Mieczysław Klimowicz.
Wrocław 2005, BN.

Franciszek Karpiński: Poezje wybrane. Oprac. Tomasz Chachulski. Wrocław 1997, BN.
Odczytać: Do Justyny. Tęskność na wiosnę; Pożegnanie z Lindorą w górach; Laura i Filon;
Do Justyny. O stateczności; Duma Lukierdy, czyli Ludgardy; Powrót z Warszawy na wieś;
Pieśń poranna; Pieśń wieczorna; Pieśń o zmartwychwstaniu Pańskim; Pieśń dziada
Sokalskiego w kordonie cesarskim; Wezyr Giafar do kalify Haruna-el-Raszid; Żale Sarmaty
nad grobem Zygmunta Augusta.

Ignacy Krasicki: Myszeidos. Oprac. Julian Maślanka. Wrocław 1982, BN.

Ignacy Krasicki: Monachomachia i Antymonachomachia. Oprac. Zbigniew Goliński. Wyd. 2.
Wrocław 1976, BN.

Ignacy Krasicki: Satyry i listy. Wstęp Józef Tomasz Pokrzywniak. Oprac. Zbigniew Goliński.
Wyd. 2. Wrocław 1988, BN.
Odczytać: Żona modna; Świat zepsuty; Pijaństwo; Do króla; Pan niewart
sługi.

Ignacy Krasicki: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Oprac. MieczysławKlimowicz.
Wrocław 1973, BN.

Ignacy Krasicki: Wybór liryków. Oprac. Sante Graciotti. Wrocław 1985, BN.
Odczytać: Powązki; Osobność; Nadgobek chłopa; Wpośród okropnej zaciszy...; Szczęśliwość;
Nadzieja.

Ignacy Krasicki: Bajki. Oprac. Zbigniew Goliński, Wrocław 1975, BN.

Adam Naruszewicz: Liryki wybrane. Oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki. Warszawa 1964.
Odczytać: Cztery części roku; Do kominka; Na sanie Księżnej Izabeli Czartoryskiej
Generałowej Ziem Podolskich; Hymn do Słońca; Suplika do Jego Królewskiej Mości;
Filiżanka; Balon;

Adam Naruszewicz: Satyry. Wstęp i opracowanie Barbara Wolska. Kraków 2002, Biblioteka
Polska.
Odczytać: Chudy literat; Reduty.
Julian Ursyn Niemcewicz: Powrót posła oraz wybór bajek politycznych z
Epoki Sejmu Wielkiego. Oprac. Zdzisław Skwarczyński. Wrocław 1970, BN (lub) Julian
Ursyn Niemcewicz: Powrót posła. Wstęp Janusz Ryba, objaśnienia Jacek Lyszczyna.
Katowice 1996.

Poezja polska XVIII wieku. Oprac. Zdzisław Libera. Warszawa 1976 (lub
wyd. II z 1983 r.)
Odczytać: Franciszek Dionizy Kniaźnin: Do lutni; Lękliwa miłość; Krosienka; Do wąsów;
Dwie lipy; O Elizie; Na śmierć Jana Dekerta, prezydenta Warszawy.

 Stanisław Staszic: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (fragment). W: Pisarze polskiego
oświecenia. T. II. Pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego. Warszawa
1994.

 „Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło”. Antologia poezji polskiego Oświecenia. Pod red.
Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego. Warszawa 1981.
Odczytać: Józef Szymanowski: Anusia ładna...; Zosiu, Zosiu, moja luba...;
Juści przyjemna chwila dopływa...;
Wojciech (Albert) Mier: Moja filozofia; Do księdza Grzegorza Piramowicza; Cztery pory
roku. Do Kossowskiej.

Stanisław Trembecki: Wiersze wybrane. Oprac. i wstępem poprzedził J. W. Gomulicki.
Warszawa 1965.
Odczytać: Bajki (Koń i wilk; Lew i mucha; Myszka, kot i kogut; Pani i dziewki; Wilk i
baranek); Kąpiel; Do jenerałowej Wittowej; Do Wojciecha Miera.

Stanisław Trembecki: Sofijówka. Wydał Jerzy Snopek. Warszawa 2000.

Tomasz Kajetan Węgierski: Wiersze wybrane, wybrał, tekst ustalił oraz wstępem poprzedził
Juliusz Wiktor Gomulicki. Warszawa 1974.
Odczytać: Do JMCI księdza Adama Naruszewicza; Do Ogińskiego; O pożytku niemienia;
Myśl moja do JW. Stanisława Bielińskiego; Portrety pięciu Elżbiet; Ostatni wtorek;
Jędrzejowi Zamoyskiemu; Organy (fragment).

Franciszek Zabłocki: Fircyk w zalotach. Oprac. Janina Pawłowiczowa. Wyd. 3. Wrocław
1986, BN.
                   Opracowania

Mieczysław Klimowicz: Oświecenie. Wyd. 5 zmienione i rozszerzone. Warszawa 1998 [także
wyd. następne].
Odczytać: Część II: Rozkwit literatury stanisławowskiej; Teatr i dramat. Część III: Styl
rokokowy; Poezje Józefa Szymanowskiego; Franciszek Dionizy Kniaźnin; Franciszek
Karpiński.
Część IV: Poezja patriotyczna i rewolucyjna; Komedia „polityczna” Niemcewicza „Powrót
posła”; Rozwój opery; Cud mniemany” Bogusławskiego; Kryzys literatury oświecenia;
Wskazówki bibliograficzne.
(lub)
Jerzy Snopek: Oświecenie. Szkic do portretu epoki. Warszawa 1999.

Teresa Kostkiewiczowa: Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia.
Warszawa 1984.

Słownik pisarzy polskiego Oświecenia. Pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Wyd. 2 poszerzone
i poprawione. Wrocław 1991.
Odczytać hasła: Klasycyzm; Klasycyzm postanisławowski; Sentymentalizm; Rokoko;
Libertynizm. (Ważne)
             LEKTURY NADOBOWIĄZKOWE

                     Teksty

Franciszek Bohomolec: Komedie. T. I – II. Oprac. Jan Kott. Warszawa 1960.

Franciszek Ksawery Dmochowski: Sztuka rymotwórcza. Oprac. Stanisław Pietraszko.
Wrocław 1956, BN (lub) Franciszek Ksawery Dmochowski: Sztuka rymotwórcza. W:
Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800. Oprac. Teresa
Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński. Warszawa 1993.

Franciszek Salezy Jezierski: Trzy utwory z czasów Sejmu Wielkiego (Tron dla próżnej
powagi, szlachta do poddaństwa; Gowórek herbu Rawicz; Rzepicha matka królów). Oprac.
Bronisław Treger. Kraków 2005.

Franciszek Karpiński: Historia mojego wieku i ludzi, z którymi żyłem. Oprac. Roman Sobol.
Warszawa 1987.

Ignacy Krasicki: Pan Podstoli. Wstęp i oprac. Krystyna Stasiewicz. Olsztyn 1994.

Ignacy Krasicki: Rozmowy zmarłych. Oprac. Zdzisław Libera. Warszawa 1987.

Literatura barska. Oprac. Janusz Maciejewski. Wrocław 1976, BN.

„Monitor” 1765-1785. Wybór. Oprac. Elżbieta Aleksandrowska. Wrocław 1976, BN.

Tomasz Kajetan Węgierski: Organy. Poema heroikomiczne w sześciu pieśniach. Oprac.
Juliusz Wiktor Gomulicki. Warszawa 1956
(lub) Kajetan Węgierski: Organy. Poema heroikomiczne w sześciu pięśniach. W: Kajetan
Węgierski: Wiersze wybrane. Kraków 2002. [Universitas]

Teatr Franciszka Zabłockiego. T. I-IV. Oprac. Janina Pawłowiczowa. Wrocław
1994-1996.
                    Opracowania

Zbigniew Goliński: Ignacy Krasicki. Warszawa 1979 (i wyd. następne).

Teresa Kostkiewiczowa: Klasyczym. Sentymentalizm. Rokoko. Wyd 2 (i następne). Warszawa
1979.
Odczytać: Uwagi o pojęciu „Oświecenie” i zasadach współistnienia prądów.

Teresa Kostkiewiczowa: Kniaźnin jako poeta liryczny. Wrocław 1971.

Teresa Kostkiewiczowa: Polski „Wiek Świateł”. Obszary swoistości. Wrocław 2002.

Teresa Kostkiewiczowa: Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku. Wrocław 1996.
Odczytać: Rozdz. V: Apogeum gatunku.

Zdzisław Libera: Rozważania o wieku tolerancji, rozumu i gustu. Szkice o XVIII stuleciu.
Warszawa 1994.

Zdzisław Libera: Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta. Warszawa
1971.

Zdzisław Libera: Oświecenie. Warszawa 1974, Biblioteka Polonistyki [zwrócić uwagę
zwłaszcza na „Materiały”].

Ludzie Oświecenia o języku i stylu. Oprac. Zofia Florczak i Lucylla Pszczołowska. Red. Maria
Renata Mayenowa. T. I-III. Warszawa 1958.

Lucylla Pszczołowska: Wiersz polski. Zarys historyczny. Wrocław 1997.
Odczytać: Rozdz. IV: Oświecenie.

Zofia Reyman: Świadomość literacka polskiego oświecenia. Warszawa 2005.

Jerzy Snopek: Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce. Wrocław 1986.

Karyna Wierzbicka-Michalska: Teatr w Polsce XVIII wieku. Warszawa 1977.
       OKRES 1795-1822
    KLASYCYZM POSTANISŁAWOWSKI –
   SENTYMENTALIZM – PREROMANTYZM

               LEKTURY OBOWIĄZKOWE

                     Teksty

Ballada polska. Oprac. Czesław Zgorzelski i Ireneusz Opacki. Wrocław 1962, BN.
Odczytać: Julian Ursyn Niemcewicz: Duma o Żółkiewskim; Alondzo i Helena.

Kazimierz Brodziński: Wybór pism. Oprac. Alina Witkowska. Wrocław 1966, BN.
Odczytać: Wiesław; O klasyczności i romantyczności.

Alojzy Feliński: Barbara Radziwiłłówna. W: Polska tragedia neoklasycystyczna. Oprac.
Dobrochna Ratajczak. Wrocław 1988, BN.

Poezja polska1800-1830. Oprac. Zdzisław Libera. Warszawa 1984.
Odczytać: Kazimierz Brodziński: Oldyna; Rolnik; Chłopek; Oda z okoliczności ukończenia
„Słownika” Lindego;
Kajetan Koźmian: Oda na pokój w roku 1809; Oda na upadek dumnego w roku 1815; List
odpowiedź Franciszkowi Morawskiemu na jego list o klasykach i romantykach.

Jan Potocki: Rękopis znaleziony w Saragossie. Oprac. Leszek Kukulski. Wyd. 3. Warszawa
1965 lub wyd. 4. Warszawa 1976.

Maria z Czartoryskich Wirtemberska: Malwina czyli domyślność serca. Oprac. Witold Billip.
Wyd. 2. Warszawa 1978.


                   Opracowania

Julian Krzyżanowski: Historia literatury polskiej. Wyd. 5. Warszawa 1974 lub wyd. 6.
Warszawa 1979.
Odczytać: Szabla i pióro; Parnas warszawski, Folklor „przystrzyżony” i oswojony; Zwrot ku
literaturze ustnej; Klasycystyczne zasady formy wierszowej; Nowości rymotwórcze; Od
klasycyzmu do romantyzmu – preromantyzm.

Piotr Żbikowski: W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek polskiego oświecenia i
zwiastuny romantyzmu. Wrocław 2007.
Odczytać: Część I. Przeżywanie historii; Część II. Pod cenzurą i nadzorem obcej władzy.
              LEKTURY NADOBOWIĄZKOWE

                     Teksty

Julian Ursyn Niemcewicz: Śpiewy historyczne. Oprac. Zdzisław Libera. Warszawa 1948
[lub] Julian Ursyn Niemcewicz: Śpiewy historyczne. Warszawa 1986 [miniaturowa seria
„Strofy polskie”].

Polski romans sentymentalny. Oprac. Alina Witkowska. Wrocław 1971.
Odczytać: Wstęp; Julia i Adolf.

Stanisław Kostka Potocki: Podróż do Ciemnogrodu i Świstek krytyczny. Oprac. Emil Kipa.
Wrocław 1955, BN.

Walka klasyków z romantykami. Oprac. Stefan Kawyn. Wrocław 1960.


                    Opracowania

Juliusz Kleiner: Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej
1795-1822. Oprac. Jerzy Starnawski. Kraków 1975.

Lucylla Pszczołowska: Wiersz polski. Zarys historyczny. Wrocław 1997.
Odczytać: Rozdział V: Klasycyzm postanisławowski i preromantyzm.

Czesław Zgorzelski: Duma, poprzedniczka ballady. Toruń 1949.

Piotr Żbikowski: Klasycyzm postanisławowski. Zarys problematyki. Wyd. 2. Warszawa 1999.

Piotr Żbikowski: ...bolem śmiertelnym ściśnione mam serce... Rozpacz oświeconych u źródeł
przełomu w poezji polskiej w latach 1793-1805. Wrocław 1998.
        LITERATURA POWSZECHNA
                 Lektury obowiązkowe

Wolter: Powiastki filozoficzne. Przełożył Tadeusz Boy-Żeleński. Warszawa 1985.
Odczytać: Kandyd.

Jean Jacques Rousseau: Wyznania. Wybór. Przełożył Tadeusz Boy-Żeleński. Wrocław 1978,
BN.

Denis Diderot: Kubuś Fatalista i jego pan. Przełożył Tadeusz Boy-Żeleński. Warszawa 1984.

Jonathan Swift: Podróże Guliwera. Przekład anonimowy z 1784 r. Warszawa 1971.

Daniel Defoe: Przypadki Robinsona Cruzoe. Przełożył Józef Birkenmajer. Warszawa 1986.

Laurence Stern: Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy. Przełożyła Agnieszka
Glinczanka. Wrocław 1973, BN.
                Lektury nadobowiązkowe

Jean Jacques Rousseau: Nowa Heloiza. Przełożyła Ewa Rzadkowska. Wrocław 1962, BN.

Encyklopedia albo Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł. Przełożyła Ewa Radkowska.
Wrocław 1962, BN.
                Jacek Lyszczyna
            ROMANTYZM
Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej – studia licencjackie
                 Katowice 2009
                 ROMANTYZM

               LEKTURY OBOWIĄZKOWE

                      Teksty

Aleksander Fredro: Pisma wszystkie. T. I-XIV. Oprac. Stanisław Pigoń. Wstęp Kazimierz
Wyka. Warszawa 1955-1976. Odczytać:
T. IV: Śluby panieńskie;

Aleksander Fredro: Zemsta. Oprac. Mieczysław Inglot. Wyd. 2. Wrocław 1986, lub:
Aleksander Fredro: Zemsta. Wstęp i oprac. Dobrochna Ratajczakowa. Kraków1997.

Seweryn Goszczyński: Zamek kaniowski. Oprac. Maria Grabowska i Maria Janion. Warszawa
1958.

 Zygmunt Krasiński: Nie-Boska komedia. Oprac. Juliusz Kleiner. Wyd. 7. Wrocław 1962, BN
(lub) Zygmunt Krasiński: Nie-Boska komedia. Oprac. Maria Janion i Maria Grabowska.
Wrocław 1974, BN.

Zygmunt Krasiński: Irydion. Wyd. 6. Oprac. Wacław Kubacki. Wrocław 1967, BN.

Zygmunt Krasiński: Dzieła literackie. Oprac. Paweł Hertz. T. 1. Warszawa 1973.
Odczytać: Bóg mi odmówił tej anielskiej miary...; Jak anioł spadły, leżący w piękności...;
Hymn; Ledwom cie poznał, już cię żegnać muszę...; Poeta; Pod Chrystusem w niebo
wstępującym; Kampania Rzymska; Nad miastem chmury apokaliptyczne...; Mord
elektrycznym prądem się rozpostrze...; Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy!; Cokolwiek
będzie, cokolwiek się stanie.

Józef Ignacy Kraszewski: Stara baśń. Oprac. Wincenty Danek. Wyd. 6. Wrocław 1969, BN.

Józef Ignacy Kraszewski: Brühl. Oprac. Józef Feldman. Wyd. 4. Wrocław 1969, BN.

Teofil Lenartowicz: Wybór poezji. Oprac. Jan Nowakowski: Wyd. 4. Wrocław 1972 (lub)
Teofil Lenartowicz: Poezje wybrane. Oprac. Paweł Hertz. Warszawa 1957. Odczytać:
Moje strony; Galary; Obrazek; Kalina; Jan Kochanowski; Jak to na Mazowszu; Złoty kubek;
Na Kolumnę Wandomską w Paryżu; Do *** [Cypriana Kamila Norwida]; Śpiew na cześć 25
lutego 1861 r. w Warszawie; Ballada; Jak nie jęknąć, kiedy boli; Orzeł w zamku Salei; Dwaj
towiańszczycy; Tasso.

Antoni Malczewski: Maria. Oprac. Ryszard Przybylski. Wyd. 3. Wrocław 1958, BN.

Adam Mickiewicz: Dzieła. T. I-XVII. Warszawa 1993-2005.
Odczytać:
T. V. Proza artystyczna i pisma krytyczne. Oprac. Zygmunt Dokurno. Warszawa 1996: (O
poezji romantycznej; O krytykach i recenzentach warszawskich);
T. III: Dramaty. Oprac. Zofia Stefanowska. Warszawa 1995 (Dziady).
T. IV: Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Oprac. Zbigniew Jerzy Nowak. Warszawa
1995.
Adam Mickiewicz: Wybór poezyj. T. 1-2. Oprac. Czesław Zgorzelski. Wrocław 1997.

Adam Mickiewicz: Grażyna. Powieść litewska. Oprac. Zdzisław Libera. Warszawa 1976.

Adam Mickiewicz: Konrad Wallenrod. Oprac. Marian Ursel. Wrocław 1988, BN.

Cyprian Kamil Norwid: Pisma wszystkie. T. I-XI. Oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki.
Warszawa 1971-1976. Odczytać:
T. I-II: Adam Kraft; Moja piosnka; IItaliam! Italiam!; Jesień; Pieśń od ziemi naszej;
Aerumnarum plenus; Modlitwa; Epos-nasza; Bema pamięci żałobny-rapsod; Moja piosnka II;
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie; Do obywatela Johna Brown; Moja ojczyzna; Daj mi wstążkę
błękitną...; Żydowie polscy; Marionetki; Na zgon poezji (Elegia);
T. III:; Promethidion;
T. V: Pierścień wielkiej damy;
T. VI: Czarne kwiaty;

Cyprian Kamil Norwid: Vade-mecum.:Oprac. Józef Fert, Wrocław 1990, BN.

Wincenty Pol: Wybór poezji. Oprac. Maria Janion i Maria Grabowska. Wrocław 1963, BN.
Odczytać: Śpiew Janusza; Pożegnanie; Mazur; Wachmistrz Dorosz; Śpiew z mogiły; Pieśń o
ziemi naszej.

Henryk Rzewuski: Pamiątki Soplicy. Oprac. Zofia Lewinówna. Wyd. 3. Warszawa 1983.
Odczytać: Kazanie konfederackie; Książę Radziwiłł Panie Kochanku; Trybunał Lubelski.

Juliusz Słowacki: Dzieła. Pod red. Juliana Krzyżanowskiego. T. I-XIV. Wrocław 1959.
Odczytać:
T. I: Liryki i inne wiersze;
T. II: W Szwajcarii;
T. V: Król-Duch (rapsod I);
T. XII: Genezis z Ducha;

Juliusz Słowacki: Powieści poetyckie. Oprac. Marian Ursel. Wyd. 4. Wrocław 1986, BN.
Odczytać: Lambro; Godzina myśli.

Juliusz Słowacki: Kordian. Oprac. Mieczysław Inglot. Wyd. 7. Wrocław 1986, BN.

Juliusz Słowacki: Balladyna. Oprac. Mieczysław Inglot. Wyd. 6. Wrocław 1984, BN.

Juliusz Słowacki: Beniowski. Oprac. Juliusz Kleiner. Wyd. 3. Wrocław 1949, BN (lub)
Juliusz Słowacki: Beniowski. Oprac. Marian Ursel. Wrocław 1985. Odczytać: Pieśni I-V.

Kornel Ujejski: Wybór poezji. Oprac. Maria Grabowska. Warszawa 1975 (lub) Kornel
Ujejski: Wybór poezji i prozy. Oprac. Krystyna Poklewska. Wrocław 1992, BN.
Odczytać:
Chorał; Słowo Jeremiego; Gęśl Jeremiasza; Ojcowski psalm; Zawiana chata.

Józef Bohdan Zaleski: Wybór poezyj. Oprac. Cecylia Gajkowska i Barbara Stelmaszczyk-
Świontek. Wyd. 3. Wrocław 1985, BN.
Odczytać: Dumka hetmana Kosińskiego; Śpiew poety; Dumka Mazepy; Duma z pieśni ludu
ukraińskiego; Czajki; Śpiewające jezioro; Rusałki; Bojanicz; Sen-Drzewo-Wieszcze; Modlitwa
za Polską; Ku młodziankom polskim.
                   Opracowania
Alina Witkowska: Literatura romantyzmu. Warszawa 1986.

Maria Straszewska: Romantyzm. W: Literatura od średniowiecza do pozytywizmu. Pod red.
Jana Zygmunta Jakubowskiego. Warszawa 1988 [lub w:] Maria Straszewska, Janina
Kulczycka-Saloni: Romantyzm. Pozytywizm. Warszawa 1990.

Czesław Zgorzelski: Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności. Kraków 1978.
Odczytać:
Romantyzm w Polsce.

Marek Stanisz: Wczesnoromantyczne spory o poezję. Kraków 1998.

Maria Janion: Gorączka romantyczna. Warszawa 1975.
Odczytać: Romantyzm a początek świata nowożytnego; Romantyzm polski wśród
romantyzmów europejskich; Druga i trzecia generacja romantyków; „Kuźnia natury”.

Ireneusz Opacki: „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995.

Alina Witkowska: Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1986].

Alina Kowalczykowa: Słowacki. Warszawa 1994.

Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej.
Wrocław 1991 (odczytać wybrane hasła).
             LEKTURY NADOBOWIĄZKOWE

                     Teksty

Ignacy Chodźko: Pamiętniki kwestarza. Poznań 1988.

Aleksander Fredro: Pisma wszystkie. T. I-XIV. Oprac. Stanisław Pigoń. Wstęp Kazimierz
Wyka. Warszawa 1955-1976. Odczytać:
T. III: Damy i huzary.
T. VI: Dożywocie;
T. XIII: Trzy po trzy.

Stefan Garczyński: Wacława dzieje. Poema. Posłowie Marian Bizan. Warszawa 1974.

Stefan Garczyński: Wybór poezji. Oprac. Zbigniew Szeląg. Warszawa 1985.
Odczytać: Z „Sonetów wojennych”; Ze „Wspomnień z czasów wojny narodowej polskiej
1831 r.”

Idee programowe romantyków polskich. Antologia. Opr. Alina Kowalczykowa. Wrocław
1991, BN.

Korespondecja filomatów. Wybór. Oprac. Zbigniew Sudolski. Wrocław 1999.

Zygmunt Krasiński: Dzieła literackie. Oprac. Paweł Hertz. T. 1-3. Warszawa 1973. Odczytać:
T. I: Psalm wiary; Psalm nadziei; Psalm miłości; Przedświt.
T. II: Agaj-Han;
T. III: Kilka słów o Juliuszu Słowackim.

Zygmunt Krasiński: Listy do Delfiny Potockiej. Oprac. Zbigniew Sudolski. T. 1-3. Warszawa
1975.

Józef Ignacy Kraszewski: Ulana. Oprac. Stanisław Burkot.. Warszawa 1985.

Józef Ignacy Kraszewski: Zygmuntowskie czasy. Oprac. Wincenty Danek. Wyd. 2. Wrocław
1966, BN.

Walery Łoziński: Zaklęty dwór. Oprac. Julian Krzyżanowski. Wyd. 7. Kraków 1978, BN.

Adam Mickiewicz: Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego. Wyd. 5. Oprac. Zofia
Stefanowska. Wrocław 1956, BN.

Maurycy Mochnacki: O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Oprac. Ziemowit
Skibiński. Łódź 1985. Odczytać:
Rozdział pierwszy, Rozdział trzeci.

Maurycy Mochnacki: Pisma krytyczne i polityczne. T. I-II. Oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z.
Przychodniak. Krakow 1996. Odczytać:
T. I: O duchu i źródłach poezji w Polszcze, Niektóre uwagi nad poezją romantyczną z powodu
rozprawy Jana Śniadeckiego..., Myśli o literaturze polskiej, Mnich, trajedia
Korzeniowskiego.
Cyprian Kamil Norwid: Pisma wszystkie. T. I-XI. Oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki.
Warszawa 1971-1976. Odczytać:
T. III: Quidam;

Poezja powstania listopadowego. Oprac. Andrzej Zieliński. Wrocław 1971, BN.

Wincenty Pol: Wybór poezji. Oprac. Maria Janion, Maria Grabowska. Wrocław 1963, BN.
Odczytać: Mohort.

Mieczysław Romanowski: Wybór liryków oraz Dziewczę z Sącza. Oprac. Maria Olszaniecka.
Wyd. 3. Wrocław 1961, BN.
Odczytać: Rolnik podolski; Panom; Kiedyż?; Sztandary polskie na Kremlu; Za wieszczami;
Modlitwa (na obchód żałobny za poległych w Warszawie 17 lutego 1861 r.); Sen króla
Jagiełły pod Tannenbergiem; Pieśń młodej wiary; Rabin; Dziewczę z Sącza.

Juliusz Słowacki: Dzieła. Pod red. Juliana Krzyżanowskiego. T. I-XIV. Wrocław 1959.
Odczytać:
T. II: Anhelli; Ojciec zadżumionych;
T. VI: Maria Stuart;
T. VI: Horsztyński;
T. VII: Mazepa;
T. IX: Książę niezłomny; Sen srebrny Salomei; Ksiądz Marek;
T. X: Samuel Zborowski.
T. XIII: Listy do matki (w wyborze uwzględniającym poszczególne okresy życia poety).

Juliusz Słowacki: Powieści poetyckie. Oprac. Marian Ursel. Wyd. 4. Wrocław 1986, BN.
Odczytać: Jan Bielecki; Żmija; Arab.

Juliusz Słowacki: Lilla Weneda. Oprac Marian Ursel. Wrocław 1986.

Juliusz Słowacki: Fantazy. Oprac. Mieczysław Inglot. Wyd. 4 Wrocław 1976, BN.

Juliusz Słowacki: Krąg pism mistycznych. Oprac. Alina Kowalczykowa. Wrocław 1982, BN.

Władysław Syrokomla: Wybór poezji. Oprac. Franciszek Bielak. Wyd. 2. Kraków 1970, BN.
Odczytać: Lirnik wioskowy; Cupio dissolvi; Wyzwolenie włościan; Lalka; Urodzony Jan
Dęboróg.

Stefan Witwicki: Piosnki sielskie, poezje biblijne i inne wiersze. Oprac. Wojciech Jerzy
Podgórski. Warszawa 1986.

Narcyza Żmichowska: Poganka. Oprac. Tadeusz Boy-Żeleński. Wyd. 2. Wrocław 1950, BN.
                    Opracowania

Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa 1997.

Henri Peyre: Co to jest romantyzm? Przekład i posłowie Maciej Żurowski. Warszawa 1987.

Francis Claudon: Encyklopedia romantyzmu. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura,
muzyka. Przekład Helena Kęszycka. Warszawa 1992.

Juliusz Kleiner: Romantyzm. W: Studia z zakresu literatury. Lublin 1961.

Maria Janion, Maria Żmigrodzka: Romantyzm i historia. Warszawa 1978 (lub wyd. następne).
Odczytać:
Historyzm i romantyczna historia; Romantyzm i niepodległość.

Maria Straszewska: Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840. Warszawa
1970.

Style zachowań romantycznych. Pod red. Marii Janion i Marty Zielińskiej. Warszawa 1986.

Maria Janion: Czas formy otwartej. Warszawa 1984.
Odczytać: Estetyka średniowiecznej Północy.

Problemy polskiego romantyzmu.
T. I. Pod red. Marii Żmigrodzkiej i Zofii Lewinówny. Wrocław 1971.
T. II. Pod red. Marii Żmigrodzkiej. Wrocław 1974.
T. III. Pod red. Marii Żmigrodzkiej. Wrocław 1981.

Czesław Zgorzelski: Obserwacje. Warszawa 1993.

Ireneusz Opacki: Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji.
Katowice 1999.

Janina Chodakowska: Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu (1805-1832). W:
Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego. Pod red. S. Makowskiego. Warszawa 2004.

Dzieje teatru polskiego. Pod red. Tadeusza Siverta. T. 2. Teatr polski od schyłku XVIII wieku
do roku 1863. Warszawa 1993.

Zofia Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska: O wierszu romantycznym. Warszawa 1963.

Alina Kowalczykowa: Dramat i teatr romantyczny. Warszawa 1997.

Włodzimierz Szturc: Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. Bydgoszcz 1999.

Alina Kowalczykowa: Warszawa literacka. Warszawa 1987.

Stanisław Burkot: Polskie podróżopisarstwo romantyczne. Warszawa 1988.
Marta Piwińska: Złe wychowanie: fragmenty romantycznej biografii. Warszawa 1981.

Zofia Trojanowiczowa: Sybir romantyków. Poznań 1993.

Władysław Tatarkiewicz: Historia filozofii. T. I-III. Warszawa 1958.
Odczytać: T. II: Filozofia mesjanistyczna w Polsce.

Alina Witkowska: Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. Gdańsk 1997.
Zbigniew Sudolski: Mickiewicz. Opowieść biograficzna. Warszawa 1995.

Jacek Łukasiewicz: Mickiewicz. Wrocław 1996 [zwrócić szczególną uwagę na bogaty
materiał ilustracyjny].

Marek Piechota, Jacek Lyszczyna: Słownik Mickiewiczowski. Katowice 2000.
Alina Witkowska: Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia. Warszawa 1962.

Wacław Kubacki: Pierwiosnki polskiego romantyzmu. Kraków 1949.

Alina Kowalczykowa: Juliusz Słowacki. Wrocław2003 [zwrócić szczególną uwagę na bogaty
materiał ilustracyjny].

Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje. Pod red. Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej.
Warszawa 1981.

Zbigniew Sudolski: Słowacki. Opowieść biograficzna. Warszawa 1996

Stefan Treugutt: „Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego. Warszawa 1964.

Kazimierz Wyka: Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje. Kraków 1989.
Zbigniew Sudolski: Krasiński. Opowieść biograficzna. Warszawa 1983.

Edward Kasperski: Dyskursy romantyków. Norwid i inni. Warszawa 2003.

Wincenty Danek: Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego. Warszawa !966.

Maria Dernałowicz: Antoni Malczewski. Wrocław 1967.

Tadeusz Sivert: Aleksander Fredro. Warszawa 1965.
            Seria antologii „Biblioteka Romantyczna”

Andrzej Biernacki: Sztambuch romantyczny. Kraków 1994.

Maria Cieśla-Korytowska: O romantycznym poznaniu. Kraków 1997.

Maria Janion: Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa. Kraków 1979.

Janina Kamionka-Straszakowa: Błękitny kwiat. Almanach romantycznej poezji i prozy dla
miłośników literatury na rok 1983. Kraków 1983.

Janina Kamionka-Straszakowa: „Do ziemi naszej”. Podróże romantyków. Kraków 1988.

Andrzej Kijowski: O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu. Kraków 1984.

Alina Kowalczykowa: Pejzaż romantyczny. Kraków 1982.

8. Alina Kowalczykowa: Ciemne drogi szaleństwa. Kraków 1978.

Marta Piwińska: Miłość romantyczna. Kraków 1984.

Ryszard Przybylski: Ogrody romantyków. Kraków 1978.

Ryszard Przybylski: Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków 1982.

Zbigniew Sudolski: Polski list romantyczny. Kraków 1997.

Alina Witkowska: „Ja, głupi Sławianin...”. Kraków 1980.
         LITERATURA POWSZECHNA

                 Lektury obowiązkowe

Stendhal: Czerwone i czarne. Przełożył Tadeusz Boy-Żeleński. Warszawa 1988.

Honoré Balzac: Stracone złudzenia. Przełożył Tadeusz Boy-Żeleński. Warszawa 1955.

Walter Scott: Wawerley. Przełożyła Teresa Świderka. Kraków 1929, BN.

George Gordon Byron: Wybór dzieł. T. I-III. Oprac. Juliusz Żuławski. Warszawa 1986.
Odczytać: T. I: Giaur; Korsarz.

Johann Wolfgang Goethe: Cierpienia młodego Wertera. Przełożył Leopold Staff. Wrocław
1975, BN.

Johann Wolfgang Goethe: Faust. Tragedia. Część pierwsza. Przełożył Jacek St. Buras.
Kraków 1997.

Friedrich Schiller: Zbójcy. Przełożył Feliks Konopka. Wyd. 3. Wrocław 1986, BN.

Aleksander Puszkin: Eugeniusz Oniegin. Przełożył Adam Ważyk. Wyd. 9. Warszawa 1982.

Mikołaj Gogol: Rewizor. Przełożył Julian Tuwim. Wrocław 1966, BN.


                Lektury nadobowiązkowe


François-René Chateaubriand: René. Przełożył Tadeusz Boy-Żeleński. Wrocław 1964, BN.

Angielscy „poeci jezior”. Przełożył Stanisław Kryński. Wrocław 1963, BN.

Manifesty literackie „burzy i naporu”. Oprac. Gerard Koziełek. Wrocław 1988.

Manifesty romantyzmu 1790-1830. Oprac. Alina Kowalczykowa. Warszawa 1995.

Joseph von Eichendorff: Poezje. Gedichte. Z życia nicponia. Przełożył, przedmową i
objaśnieniami opatrzył Andrzej Lam. Warszawa 1997.

Niemiecka ballada romantyczna. Oprac. Zofia Ciechanowska. Wrocław 1963, BN.

Niemiecka nowela romantyczna. Oprac. Gerard Koziełek. Wrocław 1975, BN.

Alfred de Musset: Spowiedź dziecięcia wieku. Przełożył Tadeusz Boy-Żeleński. Kraków
1979.
George Gordon Byron: Wybór dzieł. T. I-III. Oprac. Juliusz Żuławski. Warszawa 1986.
Odczytać:
T. II: Manfred.
T. III: Don Juan.

Heinrich Heine: Poezje wybrane. Przełożył Stanisław Łempicki. Wrocław 1951.

Victor Hugo: Nędznicy. Przełożyła Krystyna Byczewska. Warszawa 1980.

Stendhal: Pustelnia parmeńska. Przełożył Tadeusz Boy- Żeleński. Warszawa 1989.

Walter Scott: Ivanhoe. (Wydanie obojętne).

Edgar Allan Poe: Opowiadania. Przełożył Stanisław Wyrzykowski. T. I-II.

Johann Wolfgang Goethe: Wybór poezji. Przełożyła Zofia Ciechanowska. Wyd. 2. Wrocław
1968, BN.

Friedrich Schiller: Dzieła wybrane. Oprac. Stefan H. Kaszyński. Warszawa 1985.
Odczytać: Intryga i miłość; Don Karlos.

Heinrich von Kleist: Dzieła wybrane. Przełożył Zbigniew Krawczykowski. Warszawa 1960.
Odczytać: Rozbity dzban.

Mikołaj Gogol: Martwe dusze. Przełożył Władysław Broniewski. Wrocław 1956, BN.

Michał Lermontow: Bohater naszych czasów. Przełożył Wacław Rogowicz. Warszawa 1963.

								
To top