Daler Mujrim Jasoosi Dunia by irshadbaloch

VIEWS: 1 PAGES: 47

More Info
									                           &N
†ã+ h^jÒ å…]•]     1 / 47     ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                           8
           ö
         ݆ôrÚ †nÖ•
      ö
    ^nÞ• o‰ç‰^q oÒ oË‘ àe]
              ô

         
         æÅy[Â
         Dp‚m†ÊK ‚nÛuE
         Ùæ^Þ ¡`µ ^Ò ˆm†n‰
   http://www.kitaabghar.com


           y[Â{g ZŠ Z  :  iD
      yz¬»„zŠ[Š ZqZÐc & Z
                 :  
                    8iì

 http://www.urducorner.com   : Ø»Y~^! Â
 kitaab_ghar@yahoo.com
†ã+ h^jÒ å…]•]     1 / 47            ?&8
                            N
                    ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                     
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            2 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8
                  ÀËÖ •nµ


s§Å"7 ÁÂñ ÑuZz eZgzZ Ô å Š Hì‡~âY 2004 ~g† http://www.kitaabghar.com y[ {g ZŠ Z
     5        
ž @N YKx ZŠZ¼, Zž å~gz¢¹t ~, ZÔì Šƒ Ám<! -7 ™hygzZxk!-7ÁÂZ ` WXì *™áZg
                               
       Ù
± ZŽ âX슎ñ~yCã½` W, ZgzZRÛXìgg Z2Zmìgì‡ ZgÔ•„zŠ +4Åy¨ZžŽ ÔÐV1Â
 y         Ú        Ô  ‚      
    Ù  a                      Û
~ VÂgßzŠC X Ì Æ ô¸¡zZì Yƒ ÌaÆ ½ EZt X • D™wEZ „ÐZ ~ ]ÏÆ ›•LZ
          g      w
          
          æÅy[Â
                                   
                                Xì: Z •·•»]â ¥ wq¾
                                       t
           Û        GE
Åb‚z X H qzÑŸ »bZ•Å ( e-books) V1 ï©!Nñƒ D™wEZÃVzq zŠ „ yZ ä y[ {g ZŠ Z
pÔ7 ïZ Ì ËÐ eŠ ÃZ ÅV1ŠŽñ6 y[ ÂX ;g ¸ Ú Ô ;g ïibZg fŸt ¯! ƶʼnzgzZ ! å
    g   Ã              p G N           Ü
      E!
      E
    E¨ {
Y ZÄgzZ èG3 ÔV'Š Z szczg• zZ û ¬ ÔNŠB‚B‚Æ [Š Z ~hŠgzZ ~g óW åg ZÜZ » Mg ‡Ð ¹}g ø
     4       g x               ž
          
~ÑkZ ë[Z ë @Xn ™:t ë¯! Æ ¶Åi -gzZ yz¬x°Æ ]Z|iD X N Y ÅíÑ yWÌÁ Åx Z™

     http://www.kitaabghar.comDƒ[x»
           Û
                                X •ìg Y
x »i Z ÁÌ»Šñ6 ÆgzZ ~h•9 „¢ž å H{°z ä ë ñƒ D™7ó ó]g qu +p L Lwz* ª» m§yZ/
           ™                   þ  
               ?&8
          Xì¢q ó óxçE Š L LñƒD™ Zg7Ã}°zÏZÎXÐ,™g 2ÅMg ‡LZgz¢ *g »qZ
                N
                                     )
                                  &N
%èE Z…Ð c & Z[ Ât Xì [  ~Šà ZzäYÅ7Ô™ Zz™iìŠpÔÐs§Å y[ {g ZŠ Z óxç?E Š L L
 L# 
 EZq                               8
m§ *™ ÏÎYÆ%èE t ÃW{àÆ[Š ZzŠg Z ( wz* )[ Ât X •yN "ê Zëan ZgzZÔì È b ZæÆ
      L#
      EZ'                 u          ä
                              Û
vŠÆ% ZëvZY ¶ZX Xì wz* ª»em§ *™ÏÎYtžìt ]!m{Å[ÂkZXì ˆà Ðe( ~h•Xq)
  0                         
                                   Û
                XÐ,™7gz¢ÃMg ‡LZ)*g »qZÁi Z ÁÌ»Šñ6ÆgzZ~h•9 g ZŠ™
                                   ™
        ™Ö 
       X à #}ÅVß Zz%1zŠg QgzZÔy !izŠg Q~i Z0Z4ëž @•g D i ZâÐY Zg WKZvß\ W
                           


   †ã+ h^jÒ å…]•]
 †ã+ h^jÒ å…]•]            2 / 47                   ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                       &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]          3 / 47           ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                       8


                 &N
                 ?E Š
                xç 8
% Z
 0
                  1
  X ¹ñƒs ZeB;~YW~uzŠ Å^ÃgzzZñƒDƒ4ZŠ~} #ä•ØËZe ó óò â Ç} 7„* Y=L L
                               
                  ó Ë
X ðÒHůb§hZ~up L LX B1 ~- Š !Sh1 ó X Vƒ $H„È~ ZÎÆ kZgzZ}™ éhŸ² ~g v 3Z L L
   4F
  5G5                          Ig   g
                                     ó
                                    ó Xì ¹~Šu
       ó
      ó X ;;;! Vß•~u¯‰‰‰•„g}Š ñ¯^=Â\W L LX Ñ1~i Z0Zäé•ØËZe ó óò â L L
              ‰               
                        ó
u] Zg: uyŠ:‰‰‰Šƒx » ÷t Vƒ9~1 L LX B1™\ì~- Š !ó X z™ì e Y Zg v V xñh1YZ L L
                              Ž
          
                                 ó 
                                ó X c6WÀÔc6W` W X


          æÅy[Â
                                     
   ó 
  ó Xì @ƒnÆäàx Zg WÃVzuzŠÉ @ƒ7 ä™x Zg WŠpËZ ežVî Œb§¾ ò â hZKZ~L L
                c            Ã
            ó
      X B1~-Š !ó XÐî 3~„àÌ* 3»]Zg HX ¶ Z™g » ãz–Ðgîm{` W Âä~L L
                      ð    
                            Ü
ã™~g»™ Y ÌZ‰‰‰‰ì ui * Zg f RÔǃ c6WÃ]Zg W âX • ìg W ] ‚‰z kZXì ~g6Vz™ H L L
                
                                  ó
                                 ó Xƒ{ Z} YZ‰‰‰‰‰‰Ïƒ
                                     
    http://www.kitaabghar.com
™x »ÐwÅX kZ~whwÎ{z‰‰‰‰‰Šƒ: Zzgs§Åà™Ö~g »]gzpÏKgKZ•ØËZ e
    u                    
                         Ù
qZ »k'æäa {z ¶ +Z¼/ÅkZ ÌZèÑqX ¶ gzŠgzŠ ]àÅkZÐ wÅäƒCâ »c6WÆr â ŠX å ;g
       :        
                J            
      Û
ÅkZ  _» ã!ŒX å @Y ¬ŠÐ VzÃÅ]³~Ì‚Î{z6 ¯Å ~qDgzZg ZîZz]Š ¬KZX åyZŽ âôzgzZ]gzp
  /               
               X H: {ZgÍä; kZpåYw NÌ À{zc6W» ` WX åŠ06U]¡
                    Æ    6        
—qZ à Zz + â Åx Š zy {zX åÑ0 b§Åd LZ ä VrZX ‰C™ c Y ÌÙ6 hzŠ v¸ÅkZ ÒZ ~-Š !
        O                 
yZÃdÆyZ äVrZX ‰ g Y ñSJ ` WÐZ åH{°zŽÐß{ ~Q-Ch ÂxŠ KZäVrZX ‰ Â{g ZŠ™
        „                     y
                     Þ
kZ {-ZzÆ•Ø ¤ ZX å ‚g]àà{hZ~o}g ‚ ` W{z å c Š™.‡kZ™ÑŠ ½ Z Å ~ËZ e ._Ƥz Å
     p                     ´
  Ø
{z¤ ZƒÐ<è)m T (ZÌ QgzZ7 »y‚ WÜ0 ÃaÆ}uzŠ ËpX ‰ %™hg ¶ w ënƽ
      »   ^   x          ~   g   Å
                        Ë  Ø
Ì»½ Š ÅkZ äVrZB‚B‚ƽ z *ŠX H: {ZgÍÐZ ä { ( ÅyZp‰ `6 <èLZÐZ •e
  ´        ~             $ 
Å•gB‚Æy ›qZ ä VÍßÆ~gŠ Z'Å ~-Š !X ;g ¯ „Z•ØÌ äƒyZŽ â{zž¶ z ¸X åHx OZwë
                     6      z
                      Ø
{zX ‰ g C™g6nÆ z x ©Z IèÆkZÕØgzZ‰ 0 b§~g7 Å<èLZ {z1å3g™^ §! »yZ6 Y ¯
   S     Å         È             
X ¶ à CZf KZÅyZtX åµZz6~gzŠ Åéõ0 ÐàŽ X ‰ g {g~Nò *ôo ¶B‚Æ)i 5qZgzZÆ•ØËZ e
  _                 „            
            Û          Ù
{Æ7Z ~7 Å~g76 Y ¯Åäƒ:Æm³RŒËŽ¸ ´ âÆŠ ZG Yà{hZC ØÆyZX ‰ ƒ {ç~„ ãZŽ {z
                          ˆ
                                      X ¶ W~
                                       ð

 †ã+ h^jÒ å…]•]          3 / 47                  ?&8
                                        N
                                ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                 
                                         &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]          4 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                         8

       Ö                
~} #Æ•Ø` W~X * °#s¥~} #}÷L LX ¹Ð)i 5äVrZˆÆäY-Æ•ØËZ e
                            ½
_ » kZ™ Y î Y ñ0 õgzZ ZQ b§Ås' Ã_ LZ ÂñWà ð{z ZžSe 7 Çìg O ]Zg ` W{z X ÏVî Î
                          ~
                                           ó
                                          ó X zŠ w
¼ {zX Ì 5 zZ¶ p ŽX å‹D™WÅn ZäkZg !«` WX ¶ gNŠÐ]ª7Z)Š {V ZŽ â
    & g Ì 6      k       „
                  X „gƒlñ{™™ ÅwŠ}½OâqZÐZQž¶ e„I
                       ¡       S
                                  ó
                            ! B1~- Š !ó Xƒ„g aÎH L L
           ó 
          ó X åc WQ` W¿zL LX à 1Æ™äi ZzWKZ)Š {ó ó?Еg Ëë]Zg ` WH ÂL L
                 {      Š
                                   ó ó?¿ Ã L L
                                      y
     á                ‰
3 Zg ðÃ{zh•ž¶ ~ÂÀX 嬊 º™¾~r !ÃkZ Ì ]ZgÀä~p‰‰ì yÃ{zž „Y7 L L
      ª          Ã            ~
                        ó      Û Æ
                       ó X åc Š ð3ŠQ{zdŒ Wb` W1‰‰‰‰‰Çƒê Zg ZƒÑÈ
                                   ‰
                      á
   ó óÔÏV¼Ðy Z-ŠÆäå„𠉉‰‰‰‰ì ~u@ÅV2 ~g øh•{zL LX B1™ aÎ~- Š !ó óYZ L L
            ~      % 
          
          æÅy[Â
Xì Lg @ÑrVYŠ¤Æ_ÅyZòŠ Wg Zu Z6tyWX I7~WZŠppX c Š ÑŠ yEZÃkZ™Èt ä~-Š !
       Ã              
                    Š   Š
‚g: pm{ ðÃx ZŠZ u *ç ðÃÌ s§ÅyZˆÆá²ãZpX ¶c b§hZ – ÅVzg Za è LZ 7Z
            Ð                I
                g û
X Z7 * W^ßs§Åwì¬LZ7Z nÆ»ú g ; ë »y WX ‰ g~‚fÆyZVXXäY: Ån ZX å
             ™               k
} #Æ•ØËZe c äÎ{zñOkŠ ä]Æä儉‰‰‰‰‰ WI V # ÅyZ&åga à ©ðÿzª
                I   %       {
                             Ì
                           X c 37 * 3»]ZgäVrZÔI¬~
    http://www.kitaabghar.com         Š
ˆ¬~} #nÆäÎÌ{zˆÆkŠ ~hð H7 g ZÜZ{Š c iäkZnkZX ¶ ZzÐT ëZ éZ)Š {
         X   Ì          •
{zXì Š W:Zz µÂs Ü•ØËZ ež Zƒ Za w ìÐZX ‹ DƒÈB‚ÆÆ}ŠÃ} i ZzgŠgœä kZž¶ Zz „j {z
                                 à 
Ù
C!ÌZ{zX ÐGÐ]ª{zX ‰ g™]!~Ÿ!Њ%Ë{zX ~Š ð‹i ZzWæ ~-Š !~r !X ðWò~}æW'
         „             Å         
                     X ,Š ð3Š 'WðƒCZ((~- Š ! ¶ g™„ {Š Zg Z»äY
                              ž „
      Ù
täY:‰‰‰ì ðWòC!ñ hzZê ~~ŠukZì ðƒ ~ 7úÆyY KZVY Âű}g Z L LX B1{z ó ó? L L
          %       
                                     ó
                                    ó X V H±ÅÀ` W•
                                ó
                   X Y7ñƒD™”yZ” !Åy Zä)Š {ó X åyà L L
                         ]
                            Û    ó
                        X Y7™ƒ{Š ‚pä)Š {ó X å7ÂòŠ W„zL L
                    ó
                   ó X î Y[Z YZ‰‰‰‰‰ÏVî Cð ¹~ŠuX å7z7L L
                              ì    {
    ‰                        Ù
{zˆ ÆkŠ ~hð‰‰å;gƒx¥g Zu Z6 zgŠuÐZt pXƒ „g: ÌZ ðÃŧZz kZPC X ˆ¬ Cƒž Š {
                                 )
                                       X ÐhL Zy
                                         
x¥ {7X c 0 ~ªqÅWZugzZ ã.6zgŠuÃ)i 5äkZ Âc W:Zz•ØËZ eZ WJWðyŠ}uzŠ
   
 6                       
w'~x OZÆJ0 Y7™JZÐW „õ 0 ã½ð åw©»: Zizg »yZèÑqX •„gÎÌZw© Ü~- Š !ž Zƒ
            ž               s
                   á
Ã)i 5 ä kZX ÏVƒ Ï Y JkŠ {Š c i~ ] Zgh•ž eÎä kZpX ˆƒ ÷¡Ð§Zz kZ Ì •ØX ‰C™ c Yƒ
                              Ã    

 †ã+ h^jÒ å…]•]          4 / 47                    ?&8
                                          N
                                  ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                   
                                        &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           5 / 47           ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                        8

      Ó
‰‰‰X H qzÑ Ë {i ZzgŠ äkZX ˆ| ({Š c iÐu ã.6Å•Ø[ZX ž: ~-Š !p‰ #âX ¹ÃäѸ*™ÑŠ y EZ
                        Z         
                   X c Z•Ã±(qZäkZ™g ;ë 5: [ZŽ ðÃÐg0Z‰‰‰‰ŠÎ"p
                            X      
                            X ˆòmÅkZ „3I{i ZzgŠ
Ã3Š qZ sÜ å„k b§kZá Z~JÆ y ZgzZ‰ ƒ phñhzZêJVî 0 Ðu ~-Š !
   ž      
          q      ð      
                                 X åFÐyp_X å;g W
                                   
©V<b§ÅV”{z „ D Wl X Šƒ ‚lƒnÆkŠ ~hðÌñƒ DƒòŠ W»wŠ o+qZ•ØËZ e
        ƒ                
                                       
                                       
                                     X Z 7¤6}i Zƒ
       Ü
!>j»Š zŠgzZ5ZqZ‰z kZgzZ ¶ ƒ q: Z6 äåÆNX ¶ g¤ cÙâ ÏÐqZ~ y}g ‚
             ˆ       ~     
wìÆyZX¸•Š™qzÑäZ hzŠ} h˜Æ)KZ äVrZ6yÒÆ)Š {X¸ìg™VâÍuÆt ‚Æ} #Æ
                
                                Þ
ÐV çéZ•ØËZeX ‰ g™ Z×Ð ÏZ~] Zg ~- Š !gzZ åŠ c 0 Zƒ ÷ r ! Ã]ZgŽ åL‡òŠ Wg ZuZ6 „z~
       „              
                      ~               
X å &g» *Ã:7 ÅNLZ {zÌ z å;g Y k(Ì »kZ¸ìg™g ÖZ » ~g»/ŠKZ {z‰‰X åt ¬
   {        ,     ×                )
          
          æÅy[Â
          Û                Û
ëZ „¹Ž å~ Vz5ZPyZ ~h•X å;g™g OZ »kZgzZ åc Z•™Éâ˜qZÃ~h•5ZÆã ‚¾ZuYäkZ n ÏZ
                         
                           ¸
LZÐZ6gî˜ÂŠ xÎÌ 6gî~g »uRtÐZž å¢Zg7ÕØËZ e6Y ¯Å] ©CZ fp •z nÆVñ»
     :              
                                    X Çáá~B;
       Û             Û
«~ ¸qZ »w‚AM~h•5 Š VV ;zB‚Æqúg ‚kZ LZ Ì~h•5Zˆ] zŠ ã½
       X            
ì{ i @gzZî 3gÄgÆk]ÆkZ‰ZŠsWÅ'DgzZ- ;f ÅkZ@WŠß W[Zp~(~(zŠnÆã%{Š ¤ÅkZX åyZŽ
           g   
                            
    http://www.kitaabghar.com
Ð i Z0ZÆ kZX ¶ Å6 : *i}gŠ~ w {z}Æqúg ‚Xì òŠ WqDgzZ wßZ ! qZ {zž å;gƒx¥Ð
       ¡                     
äa /ÅkZX å 3g ÎÂÑZzÒp!„¹ðÃä kZXì ~Š ¬»öúÅŒLZgzZV- g ZŠ'i * Y" {zž å @ƒx¥
                                 
                        X å•f » š{zÌ /ÏKgkZp¶ {Š c iÐw‚
                              ~    : 
                         Û
Â7 * * Îè » á c ~fZÐ WÅ:WÅVâzŠ X¸: *zŠÐ kZ ]©Æ ~h•5Z6 Y ¯ Å- ;f ÏZ
 e     â                   
                                      X ågz¢g ZØŠ
                 Í
~gz¢ ÅyZ7ZX ¶ q :Z ÅäWÆyZ7ZžVY‰ Z<ÐæWµá ÅyZyZ- ŠgzZ5ZƒÆäå
  )    :             )       
                                      
                                   X ~g¦Ïg ZÍ *¼æW
                              Û
Vz™gz¢g ÖZ » § Z~6 gîŠ%Zì e* °ˆÅyvkZ L LX ¹ñƒ D J (B; CZ äh•ó ó•ØËZe L L
       L  g                   
                                          ó
                                         ó XÇ
                          ó %
                  X ñW¢ ²W~V\WÅ•Øó X ˆ Vâ ~÷` W5Z L L
                : á    ó
                      Û
          X c Š[ZŽ ñƒ 4 • »kZä~h•ó X ’ e*ƒòŠ W»wŠo¢qZ»‰‰‰‰‰z™ L L
                               ‰ ñ
                     ×        ó
                   X ¹™&s§Å5ZƒäkZó X 5r Zu¼ YÂzg ZŠ õJG²L L
                                    /4<X
                      ó
              X Ñ1~i Z0Zt95Zƒ ó X 3YH * Îr Zuš}g œë ! r™}g Z L L
                                  
                                 Û
                  X Šƒlñ{™ Z— Ü{zpÅgz¢kCÒ [ ZŽ ä~h•
                       s      Å

 †ã+ h^jÒ å…]•]           5 / 47                  ?&8
                                         N
                                 ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                  
                                                 &N
  †ã+ h^jÒ å…]•]                6 / 47               ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                                 8

              ó 
              Û
kZRÆO˜À t ]! ~uzŠQgzZL LÑ1~h• ó X Vƒ6 ”À` W~ž• „ … Y\ W Ât ! r™•Ø L L
    ž                            
                            ó            Ü
                           ó Xì Sgx » *~) 7wÎZ •D Wk0 }g ø‰z
                                 : 
                                  p
                               X ž®ÐÙ @WÅ5ZÆäå
                                Z
                                Û
6gî˜6 Y ¯ Å]©CZf~p L LÑ1~ŸöW]g ZÑgzZg Zi WwŠ m LZgz 1™kC p Zä ~h•5Z
                       º    Ã k  
                     E
                             ó
f,J e wŠ ! { ( {n » `gΉˆƒ T ¸ b§kZ éSG¢Š ® ÅV\WÅ5ZƒÆäåó X ÇVß~B; LZÃRkZ
                  5š      
                                              
                                             X Švì»kZX •
                 Ù               Û
]uZz }g ‚Æ ] Zg JyWÐ qzÑä)Š { X ÅCªéZpÅh yÒ »)Š {ˆ ÆG ] uZz ä ~h•
                              
                                                    Ù
                                                 X Ô•Š ZCŠ
                      ó ”             Ë
                     ó X ¶ i ZzWðÃÌ Æ] uZzyZä?~]Zgžƒ$C?H L L
                            ˆ
           ó    Ü
          ó X ‰C™ c Z((‰zDÎÒZ{z¶ ZzWÅäZ((ÆY ~- Š {zžÆkZ ñZΉ‰‰‰7 L L
                    i               Y
                                ó „      Ë
                               ó X ‰ g Z((H{zžƒ$C?H‰‰‰‰‰VƒL L
                                    
          
          æÅy[Â
                                        ‰
` Zg‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ô\zg ` Zg {z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰c WŠ c ÇV; ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ CCÆ™Š c ñI‰‰‰‰ ! ‚g"¼ {z L L
                                          '
                  ó •
                 ó X ¶ ZzÐ]Š ¬ÅyZ~èYX c Š7 ·Š ðÃ6kZä~X ‰ g `ô\zg
                             y        „
                                Ù    ó
                                     Û
                         X ÎWμgzZ c ZCŠÐ}ƒŠ ä~h•óô\zg ` Zg L L
                              
                             ó ó?ì ‹x *tÌ ÐkZä?‰‰‰‰‰‰‰‰‰qL L
                                   ¬   ‰
                                        X c Š hu~Ô q
                                             ä
     http://www.kitaabghar.comeLL
                ó
               ó X ä?•ØËZ
                  
                                       ó
                                      ó X ‹7 ` W Âä~L L
                                         
                                         J
                                   ó
                                  ó X 17 x *tÌä~-Š !H L L
                                     L
                  X c Š[ ZŽ ñƒï Šgzi6‚f ä•ØËZe ó ó7Â~“ ZŠŠ c ~÷L L
                                    
                        ó              Û
                       ó X VƒLe*™¤ç»lÑZg f~[ ZL L¹ä~h•ó óYZVƒL L
                                     
X ‰ ñ ~ kZX ¶ ƒ?Å9à Zz ä;uÆð0 g eX ¶ ƒ ~ 7lÑV˜ñW~} #kZv߃{z
  7 s    ð        ð             
                             Û
ÆVèZ6V2ŠÆkZgzZ1é JÆ!>Ð]i YZÅ5Zƒ Zq{zäkZQX ;g @™¤ç»lÑJkŠ ~h•5Z
        Ð                 
                                             X Îä&ðe]* ¶
                                                  
÷!qZÐ T¶ g » ~haÅqZ ã½ Å&Ð Å9X ÎÚ Š s§Ån™ÌgzZ Šs§ÅÅ9Q
    ÷     n             
 Þ ž Ù
kZL‡ ìCªs ™Â L LX y¶ÆVèZVv0 ÅB;(qZgzZ¶ ™(F ÅŠ¤ðƒ~ 76Å9X ¶ ƒIS Å
      t           s    µ       ð  ¨
                                          ó
                                          Û
                                       X ¹ä~h•ó X Zƒ4ZŠÐÅ9
                    ó „
        X ¹~i Z0ZÆäZh Z5ä5ZƒÆäåó X ¶ gȸ Ì Š {Åy ì s ™Ú ZtL L
                        )   ž
                                     Û
                     X Îh{ ^Y»á Ùñ{QgzZ¬Š s§ÅkZ™Z— ~h•
                        Ð           ä 
                      ó  t            Þ
                     ó Xì @ƒx¥i !á xqZ {zgzZ¸ÇgXä*Š äL‡L L

  †ã+ h^jÒ å…]•]                6 / 47                      ?&8
                                                  N
                                          ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                           
                                         &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           7 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                         8

     ó                               Û
    ó Xì ñZg HÅ\W~}g !Æá ZYÂzg ZŠ‰‰‰‰‰‰ì y¨Zg !¤à © qZ{zgzZL LX Ñ1~h•5Z
              k             )       
                     5 ó 
                 X Ñ1™ Z— Zƒ ó Xì @ƒx¥o¢¹Ì V;Y XáL L
                              t
                      ó
                     ó X Vƒ;gb 7~}g !Æ|‚ÅkZ~7 L L
                                 Y
                       ó 
                      ó X •MC„g ;ßsÜ~}g !Æ|‚ÅkZ
                               
                ó }
               ó X ‘7 gzZ {z´Æw{á n Z‰‰‰‰‰VƒYCÌ 7 L L
                       Æ k      ~ Y
               Ø
             X Š?úxŠqZ~i Z0Z: !@"gzZ Ñ1~ŸöWë•ØËZ e ó ów {L L
                                 
                                ó
                                Û
                         X Ñ1Zƒ@g˜ÐZ ~h•ó Xì ] !HVY L L
                                    
                           ó ]
                    X ¹ñƒD™Ýq1‡6Špä•Øó X 7 !ðà L L
   ó
{z ÌZ󉉉‰‰‰‰žX ÇV¼Ð?~ ËZegzZ DY ñ¯7 gzZÆw {ñZÎá n Zž å;gÈt~ ÂV;í L L
                  }     Æ k
       X åZƒZ×» ~- Š !]ZgÀÐTì ŠµØ»¿ Zž~Š q: Z™ Wäj»qZž åc 0 È„Ú Z
                    k           
                 Ù 
!] ZgX c Cä j»áZz äWX å Z9j» ~Šgz! qZC! Xñ( s§Å} i ZzgŠ~ i Z0Z: !@" v߃
                                 
          
          æÅy[Â
Ì {zpX å ;g Y6 ‚{zèY ¶ ¢ÐZ Zg åÐZ ä~- Š !ž å ;gg*Ð s§kZ]Zg {zX ¶ g×Ð ÏZ ~- Š
 Q          ~                     „
ž c Š [ZŽ ä kZ ÅN @Åpg wì »OŠ ZÐ kZgzZì ~ u @ÅV2 ÅyZ òŠ WgzZ ðà c C ÐZ ä ~- Š !X c W`
                      %        ž        
                             a
          X ÎäƒZ×gzZˆ™]!6ÏZXì j»Åa~uzŠ {zQ gzZì 7 Æ1 @V# :7
                               %
              Û
~ËZe ÂV;L LH qzÑ I~i ZzW—ä~h•gzZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Îä™Þb7ÐkZ™ Yá µ ZÐZÂzg ZŠ »äå
              
      K Þ 
Q {z ÂǃD»t ZÃL‡Z gzZX I O ÆðŠ ~- Š !X å’ e *ƒ~J}g v ZgŠá ž å ;gÈtÐ ?
            ƒ ~             Ý t
    http://www.kitaabghar.comú}gv
          ó
         ó X ÇVz™ ô ÅkZ~™^~} #ÏZQ[ZX ÇñY7
              =          
              Ø   ‰
žÐ]ª@WÅYÂzg ZŠX å;g Óß~¢~¢~ ? î1•Ø‰‰‰‰ î1ƒÆƒ6 s ÏZkZ
                      
                                 7
                          X å; gg˜Ði Z0Z&p Zqúg ‚gzZ‰ ƒ
                                       ð
           
                Û           
»VY9ÅVz#}g ‚ÆíÑkZgzZ ŠFZ6÷g »ÐÅ9~h•5ZX ñW:Zz~} #áZzlÑQv߃
                                       
                                     X c W^ß Zƒ©{ ^Y
         Þ 
x¥HÃkZÂLe*™O ~-Š !L‡¤ ZX •ðƒO ÆðŠÆ„ËZe ~- Š ! Šƒs ™„Ç!nç[Z
      Ã         ~        ž   
Mƒ]* ¶Æn Z Ì VY9~uzŠ Âå àJ} #kZ Zƒ @™lˆ{z¤ Z‰ ƒ ðÎ~} #Æ•Ø~- Š !ž
   
  k 6                  ð      
                 Ë
Â@ƒ(Ãm³Ë yZž F »y Z¤ ZXŠ ZGYéZ {z¶ ƒzz„qZsÜÅO ~- Š !QgzZ•A6Å9kZž‰X¸
   Æ              $     Æ      
               á
²[ ZX å H„ {Š ZgZ sܻ䙕zx *Æ!•xOŠŠ ZGY KZ ä V,ZZ êŠ Z™ c ꊙO I 'kŠÐ [Z 7Z {z
                             „ k
      Þ       Ë
C · ZÐ+Å~ga L‡¤ Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰$W7 zzðÃÅO yZXì pô zãâ ‡0 Š ZGYgzZ•`g ¦w‚kŠ
               ™   Æ    ¤   Æ      
                 X ˆÅ7 gaqðà ìzzH ‰ gÎ{z~TÔZƒ4ZŠ~} #ÏZ
                   ~  ž    „
ñ Zl¼Æ™O ZÐ spÆäY} ñ{zgzZƒ _v Y!>„ Dƒ4ZŠÆ kZ~} #kZì eL L
    Ð          Z
                                     ó
                        X Zgâ¾Z(~ªZŠ KZäYÂzg ZŠ ó XƒZƒZ9v¸„%
                           
     ó          Þ ž          ó
                          Û
    ó Xì ZI } #kZJkŠ °»ˆÆúL‡ VƒY™"U~p L LÑ1~lŽ ~h•ó X *e ðâ L L
       ~          

 †ã+ h^jÒ å…]•]           7 / 47                   ?&8
                                          N
                                  ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                   
                                           &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            8 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                           8

                      Ø
          X Îäg˜™5- ZŠÐZqúg ‚gzZˆ’ Z— WŠ }nÆ5Zƒ
                      ? ö 6    
Ù
Cª¶ ƒñhzZêJcÐu{z¬ŠÃ!>ä•Ø‰zTX H qzÑ I ‚Æyje.ä~h•5Z
  ñ          Ü      B    Û
gzZ ËnkZX ~ 7ÃÅ„•Ø¬6lÑZ®X åÈÐg0Z {i ZzgŠèY åY 7 4ZŠ~} # ðìÐkZÆì
                      ƒ Ì
                       Û Æ
kZ .ƒ "»!>¶ Št X Vƒ ;gÈÐ \W~ YÂzg ZŠ‰‰‰‰‰‰‰• WdŒ lÑZg f [Z @ƒ7Za „ wZÎ »ÝJ eì »
                              
                    Þ ž   Ù
Zg ¯Q åHg ZzÐB; }uzŠgzZ åc !Šì »!>ÐB; qZäL‡ ì @ƒCªs ™ÐkZXì Š{g™[Š~ VÕZŠÆ
                              
          Ü
X c Š h Â: xŠ ä!>JZ ;g J‰z kZ~ ªq kZ {zgzZn ™: R zž @ å ŠÖ6 VzcÆ kZ ñƒ ñ!Šì „
                       {           
    Þ                    Ù 
î !ŠÆB;žL‡pX 1.ƒ~ VÕZŠ äkZžm Ú ZsÜ~ ]”Å1 {zžì ;g™Cª*ƒ !Š~ VÕZŠ ».ƒ
              ™                  
           Þ
êäkZž å¢ Ú Z6! x»ÅÑLZÃL‡X ˆƒ ~QlÑ~ªq ÏZgzZ eW: ~ªq-Z KZQ.ƒÐzz Å
                            
{g !zŠQ Â@™ (Z¤ Z7 ‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒÌ¬Š™wÅì~ˆäkZžì e Å: {g ZÍØi ÅÚ ŠJ{n»g DLZ™«Z
     1                  X             
                                 ó
                                ó X CW7 zzðÃŶŠ7 J eì
                                    ™    
                         ó
                X Hg Ö Z»/‡KZQä5Zƒ ó XƒR»É ptÅ7 tH L L
                             Š  e
          
          æÅy[Â
   ó
  ó X Y™gŠÅkZ~ž 5: Ì Z ÑZzh,˜á x Zg W™| hzZê ðW/âZL LÑ1qúg ‚ ó óÑZz[ »L L
           
           q  Ð         p
                              X 1qu CZ™•ä5Zƒ
                                    
                                Û
                 X Ñ1Æ™¥#ÕØËZ eÆ™”yZ” V Â!ƒyZ~h•5Z
                           Ã   
                        Ù
Zg vH î C™ aÎX å Š c ¯ nÆO }g vŽ0 t X z™ÛZDïôZ e Xì ~}çyY ~g vËZ e L L
             „           C
                          ó
                         ó X Ç}™: $gŠ~háJyY ~g v ì Ô (Z ðÃ
                                    Ž  Š
    http://www.kitaabghar.com
           ‰
~ž ǃŠ c Ã\ W‰‰‰‰‰‰‰•I‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰7 ZyÐ Ë]©}÷J ` WX 7 Š W (Z ðà Â~ ªZŠ ~÷L L
                 [        ò
Yä™c6W»n *焹qZ~]ZgqZžì {™E »x- {gG㽉‰‰‰‰‰‰‰åZ 77a g (Z"6}™EÆá {
   u              ‰           à
          Ü
~X ¶ *çªqÅTX VßNŠ !%qZ‰ÎZ~žÅ„ ZpgŠÐígzZ c Wk0 }÷à {»whZqZž å ;g
  u                       
                          Ù
»kZ]Zg ÏZž å{çX åk0 }÷Ru *çqZÐ „¬èY åg6~pÎäZ¥¥gzZäzg {zÅCª~gzmä
      ó
     ó X Š`:Zzñƒë >Z'=Šƒk- â à {{zZy W‰‰‰‰‰‰‰ÏñYƒµZz]ñÅ!%Š H: c6W
                     ‰             
kZ™NŠ=c WÃà { „z=V;z»g nÆhwzð6ì Zga Æezg al Âå ;g Y wh~Z yŠ}uzŠ
                           
                             
               X Îì™y@ ks§~÷QX ;g @ Z((¼~y!i KZgzZ c ¯ì‚Z'Ð]Ðä
                                        á
                         ó‰ó‰‰‰Çáá¸~g v [Z Š%òŠ WZg øÑ• L L
                                ë 
                                    
                                X Å^g 6ZRñ™|ä~
                  ó             ó
                               Û
                 ó XƒMC¼~}g !Æ]gßz^ÅkZ L LÑ1~h•ó X YZVƒL L
                      
              ó
    X c Š[ ZŽ ä•ØËZ e ó X •”Æ]gßz^Ü„qZ à {}g ‚=èY‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì ÂZg ftL L
                    
~ÃRkZž åH{°zÐ?ä~•ØËZe‰‰‰‰‰‰‰‰» » Z÷YÂzg ZŠ YZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Ågwìm{ »«™KZíL L
               x
x •ZÃx »kZ ! pz ŒZ/ YÂzgZŠžì wì Z÷‰‰‰‰‰‰‰‰ÇVj™: (Z6 Y ¯ Å {Žz ‰ ì k\Z= pX ÇVß~B; LZ
                               ž
YZ‰‰‰‰‰‰Vƒ Le bŠ eZ@ »n Æ D}g v~ gJg » Zg f ËZ e V ; ‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÇVƒe ]i Y Z [Z YZ‰‰‰‰‰‰‰‰Ð ,Š
                 

 †ã+ h^jÒ å…]•]            8 / 47                    ?&8
                                            N
                                    ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                     
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            9 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

                                      ó ²
                                     ó X n [ZŠ WYÂzg ZŠ
                          Û
                           Û Æ
Vƒ êŠ » nÆ«™ßt L LX c Š † •ØËZ egzZ Ñïw^‚ NgqZÐ Ùä~h•™ VdŒ g »
    ~       Ã          
                               ó
                              ó X ÇñYVJ ?Ìá »kZJÀ zZ
                                    Ñ  g
                         ó
                  X c Š[ZŽ™\ìä•Øó Xì 7 gz¢ÅkZt]7 L L
                            ]     Y
¸ ä ~t ‚ÆVð¢yZ V;z‰‰‰‰ÇVz™: )ŧZz kZ~žƒ B ?ã s H‰‰‰‰‰‰‰‰‰?H‰ ™òŠ WÛZ L L
                     t
     ó   Þ
Æ •ØËZe ó X • Dƒ .‡~ äà eDJVzfZ} ( sÜh Át‰‰‰‰‰‰‰ VzŠ™g ïZÐ )˜ Œ o
                               
                               ž ƒ
                                        
                         X 1wZ e~Ù™ágß Z-gäkZgzZ ˆ WÞzg6}n
‰‰‰‰‰‰xgÐ ~g ⃉‰‰‰‰‰‰Vî WQJ] ZgW kŠ~žì e X ¢Z •= ñW7]gz¢ðÃÌZ dŠ L L
                     ¹         
                                         ó
                                        ó Xƒq Z} YZ
                                            
                                X ~Š™^g 6Zg »ägÇZg e
                                   ××
                              X å;gƒ[z¾ W W`gÎ
          
          æÅy[Â
                    ó
                     Û
RNŠ (Z Â~ wì}÷L L¹ñƒ rs§Åqúg ‚™ vg o ä ~h•ó Xì R ÷¼‚VY L L
                                    ó 
                                   ó Xì c W ;ˆÆV⊹
                                      B
         ó
   X Ñ1Ð~g ZÜqó XØZhzŠÃÌ §Å *Š @ ‰‰‰‰‰•D™ ¬Š[ ZpÆ„Vå] ZgyŠ Â\ W L L
             s    ¼
                ó
               ó X Vƒ;g™qzÑ)„ ` W Â~XÐß: pŠ~kZ ? Èt»kZ L L
                               ž
                ó
               ó X à 7 Å{ âqZnÆ]‡zZÍ ~‰‰‰qg „s çÂ='L L
                  ”       ä 
    http://www.kitaabghar.comLL
              ó   Í
             ó X ?ÇñZ<7 Š Zg v ~g Z
                  w ~
        ó                   ó
       ó Xì HG°qZ~„w qÌZä~ž7 ¥ \ WH L LÑ1Ð~¢qó X t~g ZL L
           Š       x Ã
           ó                 ó 
                             Û
          ó XìB pH ÂñYƒgzZŠ°F~e )kZgzZ L L¹™|ä~h•óŠ°qZ L L
                     Æ
                     ó             á    á
7Zƒ Z¤ Ú Zg £Z÷X Ç < s ç L LX Ñ1 ™ ¯ìq ó Xì s§Å)Š { yZŽ âÅ•ØËZ e {g • Z » \Wh• L L
                                      
                                            ó
                                           ó Xì
                  ó
                   Û
‚V;‰‰‰‰‰‰,™]!5ðÃî UíL LX ¹™wïÐìg oä~h•ó X å: Ìwì»kZ Â=‰‰‰‰‰‰‰‰? ñ¢} (L L
                               ƒ  
X •Wg eñh ‚s܉‰‰BŠ ¾ ` Wg‰‰‰‰‰‰ì ”p°¹ Xì Zƒ c W¾ 6 & î Z¤} w g ñƒyŠ &zŠžì ‹
       ‰   u             u  
                        ó
                       ó XÐB3Ì* 3vßë~kŠ âZX ǃqzÑW] ‚ö
                             
                 ‰
ゾZuä \W H @ W7 ‰‰‰‰‰‰‰] c ½gzZ\ W‰‰‰‰‰‰‰Ñz wjÑ}g Z‰‰‰‰‰‰‰•ìg Y ä™~Ì6 $Ht }g Z L L
       ¢                            
                                     ó /
                               X ¹™ ¯ì‚Ðäqó X à ™ ÂÐ
        ó
        Û
  X c Š[ ZŽ ä~h•ó Xì CYÅù ゾZu ÐdŠ ?‰‰‰‰‰Vƒ ;g YÈ"~V;zž 1™ ä? L L
                ž   ‰           ù
        ó                 Ü
     X Ñ1qó X •ìgw1b§ÅkÎYg• wz* ÏÎYáZzb bË\W ‰zkZ Ç< s çL L
                Æ 
            ó p B
           ó X ¶ ° ‚ƤSÅöø±î C>‰‰‰‰‰‰‰Çƒ¬Šg 3Z »¾ ä? L L
                    L          u
            ó
           ó X È H L‰‰‰‰‰‰Îì™cZQX c Š[ ZŽ äqó óö»á ]ñ»à {qZ L L
                L               Æ   

 †ã+ h^jÒ å…]•]            9 / 47                   ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                       &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]          10 / 47          ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                       8

       ó    á                        Û
      ó XƒñWÌ ŠZ•g !qZ Â?‰‰‰‰‰‰‰‰Hì ~ökZYZ L LX ¹ñƒs NÃwZÎÆkZä~h•
         N  ‰                      
~Çs§Vzg eÆkZ{zžì ¥áb§kZà {qZgzZì CYƒ ~9™µÐ«Æ~ÇqZűqZV ;zL L
                        
@Y {g ¯‚ž { »kZ~ Vzá ƒÃ6 «Æ~ÇÂì Ç yxgŠÆVzá Z {zZ yWX •D Y 0~ «Æ
          ñ     Ð    y 
              ó
             ó X ñYƒŽ¹»Å±Â} 7™| (ÐWÌ ÎqZá Z‰‰‰‰‰‰‰‰ì w¾µZz‚‰‰‰‰ì
                       ]  ¤           ‰
                        ó
                        Û
                  X ¹™á¿»g oä~h•ó X σHðMÅVzá ZYZ L L
                               y
               ó
              ó X åÑïÐJÆ!>ä\W 6X •„,zázÐw ì}÷L L
                     ž     {
           ó                   Û
          ó X ǃ@ Yß~«Æ~Ç H »á î C YZL LX Ñ1ÐyEZ~h•ó ó[p¹L L
                 z  ž t         
                              ó
                             ó X ðåa~w ì}÷L L
                   ó v
                   Û         Ü
¾ ` W„zŠ }÷ YZ L LX ¹~ lŽ ñƒ b^ Åqä ~h• ó X 7 zg »'Æá Zz ‰¤ à© L L
 u               "
                                    ó
                                   ó X ÇñY¬Šgz¢
                            ó
                       X Ñ1Ðì"qó Xì HÈ»\Wy W L L
                                
          
          æÅy[Â
b§ÅYZ Å„V‚g r ZuÆwz*áZzb b ËYZ ~÷ÂÌZ}g vw– 7 m{ ðà ÂwÒZ °ÌZ L L
                      È
                              ó
                             ó Xì ´ âvZÐWì „gƒx¥
                                ó
                               ó X • C¼y W L L
                                   
                     ó
                    ó XƒB;»à {ÏZ~O ~-Š ! 7 tH L L
                           Æ   ž e
                       ó
                   X Ñ1™|qó Xì Y B;ÌZ÷~O kZ ÂV- L L
                         ƒ    Æ
    http://www.kitaabghar.com
           Ü
ñƒG %fqZX 7 » »òŠ WáZz‰¤ à ©Ë bŠ uzgÐ1 ŸÃlÑÅ]gúŠ qZ‰‰‰‰‰B ? L L
    x                    =    7
                ~ Š
{ZÃе6kZë: VY~]gß+ZX å„ à{ Ì{z ¶ Š –ÕØËZe ä¿ QX ì @ Yƒg ZØŠ Üeà r%
                       T   
ï7r Zuðä ZXìB pH~hNŠ Ì XìB; „ »à { áZz¾ ~O H7 ‚Æt Nzt ~‰‰‰‰N VZ
           Q        u ž  B
                                 ó
                                ó X ÏñYƒ„ ô¸Âe
öV ;zž Le 7 t ~p•'™x »VH±XgŠzŠ ã½ kZèY Y™7ïZÐÚ Š ¾ ~í L L
      Ì           ~    g    u
                         ó    ×
                        ó X ,™Z™™ Z'Z÷Æ™ƒIzc\W~yZgzŠÆ
                        ó
                         Û
                   X ¹™ vg oä~h•ó Xì x¥Ì =Ô•Âg? L L
                             t
    Û
»bÑŠÆ~h•5Z6 kZX J 7 wq »O ôo ¶~ iE)- Z ä VrZ Z „g: •Z ðÃÅ]ªÅyZ™ V
            Æ                    à
                       Û
~kZXì c Š™g ï ZÐ)˜äVrZpåH¤ç »] ZŠg Zz§ñ6gî˜ä~h•5Zž å–Ì gzZ åk’ qZqZ
                          t Â 
                             Û
      Xn YH:Š4ÆyZx »tÌ gî~g »u ì @ƒw ìnkZX •6ÁgÅ{âb~h•5Zž å–Ì
              
              6    ž               t
         ó
         Û
]Ñq ÂJ[Z L L ¹ä ~h•ó X åg ó)* »iE )-Z {z¸ìg™ z7 » ËZe vßëÿ Ð w ì}÷L L
                      Ï       T
 N Š        Þ                á
à Š¿g »¸kZ6kZã ‚W!ë Âì L‡„à {ÑZz¾ ªZz¤ ZX ZƒYZ Z(* Yƒ ù•„ ` W»¸kZX •¬Zñ„}g ø
               u         
                                         ó
                                        ó XÐ
                     X Ñ1~à ì"„V- ñƒ!μqó óVƒL L

 †ã+ h^jÒ å…]•]          10 / 47                 ?&8
                                        N
                                ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                 
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            11 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

                              ó Î 
                               Û
                            X ¹ä~h•ó X Ó ] !5ðÃH L L
           ó
          ó X ,g Z*Ù çVIKZvßë: VY‰‰‰‰‰‰‰‰?{ZÃÐhwñ~uŠgŠy WVƒH~L L
               p                
           ó
          ó X ÇVz™76» X zŠ: ÂT ebŠ7 ‚ Z÷? Z L LÑ1™Ù~h•óÈkZ‡ YZ L L
              g ~       B   
                         ¤     ó
                               Û
        ó
i Z0ZkZ¼™ ¯ìäqó X åYZ Âf™G Š WqZ~”kZ Ì W¤ Zž åtÈZ÷‰‰‰‰‰‰ƒ ØÂ\ W L L
             |      \
                                       Û
                                      ~ž
                                 X e{g:%ñZ— h• ¹~
                     ó B
                     Û      Ü
           X ¹ñƒngB;6ñ0»ÆkZä~h•ó X * 3 ‚„}÷‰zkZ * 3 ÂYZ L L
                              
               ó
              ó X VƒYw N b§¾¬»WWLZ~>L L¹ÐϤäqó ó0¬L L
                                z
   Û Ð 
6±ßáZzdŒ ƒÆ8g™á ]zŠÆ…gzZ‰ V& î Z¤} wgI {gGÐäƒ qzѾ {z
                  4      u
    X Zƒ4ZŠ~8gB‚Æű]gzpqZ à {o¢»ŠL *qZX ZƒqzÑö-ZˆÆVŠg ezŠXÆY
                   
                                ó 
                          X ¹Ð}ƒŠ äqó Xì c &ßÅ… L L
                                  
                                    Û
                             X å;gNŠgNÃà {~h•ó óc L L
                                   
          
          æÅy[Â
µÐ«Æ~ÇkZű Xì ÑZz äƒqzÑö+Fu +p » *Š[ ZL L˜ i ZzWÅg78g ó ó! ]Z|z&Zp L L
     t               Í    
l¨WÅ]ñÐZR šÅűc t Zg f Åà { X Çñ¯ž { »kZŠ¤ÆűÐá Z à {t zZ ÏñYƒ ~9™
     Ï  Ï               L 
  ó  Û±                             Ë
 ó X • â• 5‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì ZƒJ‡ HB;»à {kZgzZì C™ÐÈ ¾ £»]ñű ž¶ Šp‰‰‰‰‰ì $à~
                        ¨   t   ‰
i°JcÐuűX Š9õ Z &~ «Æ ~ÇZƒ @gÃVß ! Æ kZ6 uÆ Å±áZƒ @ ºqZ ó ó L L
      Š                   
     X Š YN ‹6Vß ZzÚ ŠXÑŠ~i Z0Z* !s.ƒÆkZgzZ ¬ŠÐ]ªs§Åà {ävâ8gX ˆ
                 
                               
    http://www.kitaabghar.com
               ß   Û Û Æ 
äWà b§Å|ŠzŠ {n»Å±‰‰‰‰‰‰Š9~«Zƒ@gÃ;ÆuZ•dŒ ñ0»ÆűáZuzŠ ó ó L L
  C       ‰  Š
          X å;g…7ÄÐ}nLZ~~ŠuÅcZ9à {X ÑZ e Î6qZ »8g: !@"äg78gX Î
                    Š             
                   ó
                    Û   Û
              X Y7Ðq Ì ä~h•ó X¸ÑdŒãZÆkZá Ì Š kZH L L
                 ™          t y
              ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰åõ Zg e& ûyZ L LX ¹Ð! @"äqó X 7 C‰‰‰7 CL L
                        ,          ó ¦Ù  
                                       ¦Ù
           Û
DZ9± b§ÅVçZÑÃà { ä ~h•X å;g òypÐ zi ! Æ kZX ˆò m ÐìÆ Å±g ! Å[ Z ó ó L L
                            
                                     Ù 
                   X ~Š îŠÃcZ™ W~8gäVz™Žbõ 0 „Ug ¯¬Š D YC!Æ8g
                               
p ;g™x »~¾ }g øÐk'ä{gGà {ì ]ª6§ZzkZ=L L˜Íi ZzWÅ7â8g ó ó]Z|z&Zp L L
 ì    u                  
             ó
            ó X •¹!öNŠÐ¹ÌZwq¾‰‰‰‰‰‰¶ q: ZÅTìg F¼ {zgz¢Zƒ7(ZL
                        :
                                 Û
                         X ¹ñƒ0Z™ñB;»qä~h•ó óáî W L L
                                
            Û
X c Š Z{0Z eg » C‡5CZä~h•X ‰ V ‚ÆíŠÆÁˆkŠ ~hð{zñƒDg*ÐyxgŠÆV¤Š¼
  g            t     
                 ó Û    Û
                ó X ðâ•1ù• â •L LÑ1~Ÿu wæF ƒD 5B;™JZÁ
                            %Nñ
                        ó
                       ó X VƒLeÞ 7~}g !Æà {áZzá L L
                                   ~
nÆkZ=;â ‡ H‰‰‰‰‰ì ÏqÑJ Zƒ7 Zz (ZJ ` WXì ]ªŠp=! r™5Z Vz™n H L L
           =  §              ²
   Ü Ù
8e~º ‰zC‰‰‰‰‰‰ì ÎÅ [ ZÑu" {z‰‰‰‰‰ìFZ¹ ªq ÅkZÐ yŠ F` WX @ W7 ¼ Ç} 7 *ƒ {Š [ ZŽ
                            ™     

 †ã+ h^jÒ å…]•]            11 / 47                   ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                            &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            12 / 47              ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                            8

FÅVIâä kZ‰‰‰7Zz6 ÌÅ ~™â= Vƒ ŠƒqªzŠ Ú Z[Z~ž å;gÈж‚qZ LZ „ÀÌZ‰‰‰‰ì Lg @g â
       {                           
                                        ó ð
                                       ó X ‰ 3Š ÌVc £
                                             
                                ó ó?ìГªqtÅkZ L L
                                   
        ó ˆ
       ó X ¶ ƒqzÑ ãƒµZz~p~ªqÅkZ~„x ªÈZgzŠÆô\zg ` Zgžì w ìZ÷L L
                 
                        Û     ó
               X c ŠÄgcCZ6cÆkZä~h•pX ¹™7aäqóô\zg ` Zg L L
                          
                      ó
                     ó X¸ñ3ŠöävÅ\WÌ ô\zg ` Zg H L L
                            ~
    ó
   ó X¸ìg™g OZ»¶ ‡}uzŠ LZ™I ;zvß뉉‰‰‰‰‰‰‰‰ìNqZÂ{z‰‰‰‰‰‰V¹V;z‰‰‰‰‰‰‰‰7 L L
               V        þ             Y
                       ó     Ø
                      ó Xì• YÅ Zi%> YzV˜7„zô\zg ` Zg L L
                                 ó
                                ó X „zV;Y‰‰‰‰‰‰‰‰‰V ;Y L L
                                ó
                               ó Xì òŠ W–J 7à {tH L L
                                     
                                  ó
                                 ó Xì k0 u¢V ;Y L L
                                    
          
          æÅy[Â
                         ó
                        ó X VƒLe*™] ÑZμ Ì kZ~L L
                                  Ð
        ó  ž
       ó Xƒx *$x * »v Le7 ‰‰‰‰Çqgw ìÌZg øZg fp‰‰‰‰‰‰‰ õ/GB‚}÷Xgz¢gz¢L L
               ~           ‰     7
                               ÍF
                                     ó
                                    ó X ’gt\ W L L
          X Ñ1Á ó‰ó‰‰‰¾g0ZL LX ‰ ugt ‚Æ+qZ ñƒDg ¦ÐVzg ·ÅV¤VÐ{z
                             
  Û
ä~h•ó ó7 gzÐŽvßë ÂÇ}™IN{z¤ ZÇí~}g!}g øÐ kZ\ W‰‰‰‰‰•Y\ WsÜ7L L
  :                   ‰
    http://www.kitaabghar.com                               X¹
                  Û
à{ ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰,Š ÎÐ à Y Å+@WKZ ä ~h•‰‰‰‰‰‰‰‰Š `g0ZQ ;g 8 ŠÐZÐ ]ªJkŠ¼ ¬ Á
                                
6}nÆkZQpŠƒ Z9™cZ {z „ Dƒ4ZŠÆÁX å;g WÃy.6¹ {zX åñƒê} ÀÆ„öJÌZ
                           
                                     g
                                  XÑ äWÃ U WÆy EZ}gŠ
            ó
     X Ñ1™ugug {zó Xì Ïq J ‰‰‰‰‰‰‰7 Y‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Œ ‰‰‰‰‰‰‰‰‰•„\W‰‰‰‰‰‰‰\ W{zZ L L
              Ñ =    ¼      ~      ‰
                             ó
                         X Y7äÁó X¸ìg™g O»gzZ Ë?H ÂL L
                          ó Ç
                         ó X 7 !{‰‰‰‰‰7 L LX Îä» {zó óY Q L L
                               á
                                ÛÙ
             X ˆƒZa®: XzÅn ~V\WÅkZgzZ‰‰‰‰‰‰‰1÷‚Z•ä~h• !
                   Ð            C
                         ó
                  X Ñ1™w eÊpà {ó Xì k\Z=‰‰‰‰‰‰‰VƒLe °ç~L L
   ó                ó  ä         Ü
  ó X •T eNÐ?r™qZžìtÝZgŠ] !L LX Ñ1Áó X Vƒc W7 ™W6nçkZ‰zkZ~L L
              
                             4&E
                          X Î õE» b§~'à {
                            /F   
  ó                       ó
 ó X •T eNVYÐí{z‰‰‰‰‰‰‰Le7 ‰‰‰1 L LX c » ñƒä™ƒkZj${zó X •T eN‰‰‰‰‰‰ïÐíL L
             ~        
            ó
            Û
 X åÌ úÆkZX ¹™ƒ4ZŠ~+ä~h•ó X VƒLeNVY~žVƒLe NnÆäC¸~L L
   q
         ó                   ó
        ó X 57 \W~¬ÐkZžì w ìZ÷L LX ¹™w eÊpäkZ ó X } Y7\ W~L L
           Ð                    Ã

 †ã+ h^jÒ å…]•]            12 / 47                     ?&8
                                             N
                                     ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                      
                                               &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]              13 / 47               ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                               8

                                ó
                                 Û
                            X ¹Ð~¢ä~h•ó 5Z»:7v~L L
    ó
   ó X •T eNVYÐí\ WyW‰‰‰‰‰‰VYp L LXì @Z ((~[ZpðÉÑ1b§kZ {zó ó:7vL L
           ‰         
                      ‰
H‰‰‰‰‰‰‰‰‰7 gz¢Åäg e» ÂÐzŠ[ ZŽ 99»]ÑZÎ}÷?¤ Zp‰‰‰‰‰‰‰Le *™7 .6 » L L
      ]     Q                  y  ~
                     ó
                      Û
: ÁÐÆ}Š/ËWZ »kZpH ZŠ ZÐ yEZgzZ ÏŠ ‚e. t ä~h•ó X¸ ‰ 6 _Å•ØËZeôo ¶] ZgÀ?
                  ]       Ã     
                                   Û
                            X Šƒ¢Zg7[ ZÃ~h•X Z7cZg (Z"à {‰‰‰‰‰‰‰å
                                         
^Ñt ‰‰‰‰‰‰‰ 7‰‰‰‰‰‰@Y VY V;z ~‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒìg w 1 ^ÑC ? L LX Ì ~ i ZzW ðƒ C1 {z ó ó77L L
       ‰                             
                                        ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰^Ñ剉‰‰‰‰‰‰‰‰ì
                         ó
                          Û
Ã~- Š !~ÆðŠn ZgzZ‰ ä™O•ØËZe ?] ZgÀ Vƒ } Y~L LX Ñ1~h•ó§7Zà ðÃÐkZ L L
           Ã     ž          {
H{Š âW6 O }uzŠ Ë» Vƒ } Y~žVY‰‰‰‰‰‰‰‰ÇVz™Ò ÅäX » ÂÐzŠ C s ?¤ Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ñW™O
   ä     ž            Ã   ~     
                                                  ó
                                                  óXå
        ó                   ó
       ó X Åt ˜ä~‰‰‰‰‰‰‰Z}}÷{zZ L LX Ñ1Ðr" {zó XÐ,™Ò ÅäX=\ W L L
          
          7                   Ã
          
          æÅy[Â
                             ó Ð
                              Û
        X å;gNŠ ÐVzÃÅspgzZ]ª7ZÁ»¾ X Ñ1~Ÿx3~h•ó X ¼ WV;l!• L L
                         u           á
                                  Û
‰‰‰‰L LH qzÑ I b§Åa '" qZ ä kZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰å Šƒ î*GZu„¬ Ð ç 7 eZ kZÆ ~h•5Z à {
                     -d              
             Ù              Ù             ‰
‰‰‰‰‰‰‰‰å H{°z » ¶Š9zgg ZD kŠˆÆOzZ‰‰‰‰‰‰‰‰¸ •Š !9zgg ZD kŠ= äkZ‰‰‰ÇVß X » ž ¹ä \W
                g                    ~
      ‰‰‰‰‰‰‰ŠÌs§ÅÐW™ m{zó‰ó‰‰‰‰‰s Q‰‰‰‰‰‰;ggg Z‰‰‰‰‰‰ì x * »kZV;‰‰‰‰‰‰‰‰‰x * »kZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰H Hä~s Z
                                        
                                         ó
                                    X Ìqúg ‚ ódŠ {zL L
    http://www.kitaabghar.com   ‰‰
zŠÆÆ6 …{zX åŠß~"ÅkZZƒ@h M g Z-Š Å} ÀÅ+቉åHú à {ÐúÆ+äË
                     
                      6 
                                   Û
                                X ;g W6l•™ƒŠ Zi WÐĤÅá 0 Gg !&
                                           Q 
                         Û           Ù Ù 
                     X c `~×~h•5Zó óñ0 : äYdŠ‰‰‰‰‰‰‰C!‰‰‰‰C!qL L
                             
 Ð Ø Í             Þ
è zz Å? Z<ÃÁ‰‰‰‰‰‰‰ŠÎ" pH qzÑ *™lˆÃL‡™ïä ƒ‰‰‰‰‰ W! vßgzZ¼™Íi ZzWÅ m
                     
                                                  
                                                 XŠ W
     Û                    ‰
™NŠ V;zÃ~h•5Z‰‰‰‰‰‰ V6 ]ZŠg Zz µñ 5ZƒzŠgzZ j» FˆkŠ ~hð‰‰‰‰‰‰‰‰ˆðà q :Z à ZÂÃ
                  
 Û                Û    ‰             Û
~h•5Zž å; gƒyÒ»Á Z®‰‰‰‰‰‰‰‰åÁ{ZÍ »x`g Z ŒZÆw>‰‰‰‰‰‰‰c Cwq Zg ‚ U¿ Z ä~h•X ðƒ]ªJ7Z
                                 7 
                                     X ‰ƒ: ZzgÐV;zqúg ‚gzZ
                              X ¶ g Ys§Åôo ¶Ð~!g »ÅyZ
                                „     
                     ó
                     Û
                 X ¹™|ä~h•ónçÑZzwz* ÏÎYá Zzb b„z: ;g‚VY L L
                          
        ó Þ                ó
       ó Xì L‡„zž åZƒð ¢Ã\W • C p L L¹äqó Xì ¬ƒpŠ Ì Â[Z L L
              Y  ž   t          =
gz¢B; »}uzŠ Ë~ li ‚ž å ` ƒ ¢¼ ¼ ˆ Æ ä™WÐ Áp‰‰‰‰‰‰‰‰‰åµ¡ ¹¢ L L
                            V
Æö ¶ z ¸X ¶ ƒ)ªq ÅkZÐ „ˆÆäYƒ kˆ Z»t Z~eÆO å ;g aÎÌ ~‰‰‰‰‰‰å
 ž z   ˆ            K   ž    t
     Ü                   á       Ü
ÐZäwìÆ„$ZŽ ʼn×kZ‰‰‰‰åH{Š âWnÆO ZäTX åg OZ »¿ Zh•ÐZ[Z å;gÂB;»kZ‰z
               Ð       k

 †ã+ h^jÒ å…]•]              13 / 47                      ?&8
                                                N
                                        ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                         
                                      &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]          14 / 47          ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                      8

                      ‰
àY~™ Ÿ0ZÃÁX Œ ƒ o * Y~+ÆkZ¬Špä~™Ägà ÃVzq ƒ7‰‰‰‰‰‰‰‰å 3g™y.6 ÌzZ
   g   7          æ           g
                        ó
                       ó X¸ìgNŠ Ì?ÂÐà YX ÎÚ Š¿g »kZÐ
                                   Š
                       ó   á
                   X ¹äqó X ŠƒŠ¤ • Zg7Zg7åW~Ð` Wwq¾L L
                       ó
                       Û
                   X ¹™|ä~h•ó X¸:¬H‰‰‰‰‰‰‰Ð` W¹ H L L
                   Û           ó
          X å;g ¯x Z¤6nÆ{ÒW~h•5ZX ‰ƒlñ{VâzŠgzZ¹äqó X åÌ 7L L
                               ¬
                Û   CÙ         
       X ñCÐZÐ,]uZz}g ‚ä~h•5Zåc Wò !•ØËZ e™Íi ZzWÅg »6S M
                  ó
                   Û
[ZÔÝZ Zg v L LX ¹ñƒ ngB; 6 ñ0»Æ•Øä ~h•ó X î Yƒt[Z ? 7 t »kZp L L
  Š                       ž È
                        ÌÜ
g뤢i Z¢ÐZž ÇVz™ÒgzZVƒ~„~ì ]gz¢Åo ôZ Z®ì Y àyv» ‰z Ë{zgzZì Š Zi WÌ
        Ã
                               ó
                              ó X VzŠ™áZjÆy⠇ƙ
                              Û
kZÐZX¸¹!{ â zŠ~䃻 ÅkZÌZX åY : `g ™»RkZ {z6gî~g »u åZƒk\ZÃ~h•5Z
         ”     ƒ           ž    
b§Ë i ßZŽ ÇñYƒx¥gz¢ÃVzWWwq » ~i Z0Z„Š ÅkZ~nçkZЈÆO uzŠž åwì Ì»]!
                         }      
          
          æÅy[Â
    á        Š           Ö
»ä™¬ Ï0iÐ y•gzZŠ ZGY r ™Ìp{zX [Z:gzZ ¶ ÐZ: { Zz6 Å#i 5X ¶ {Zz6 ÅkZÐZpX å: „gŠ
                   L         :        
                    ð Š        Ö
 X å@™¬Ï0iÏÅVz÷ZÌ ÆkZž åqªzŠ Ú Z{z:gzX ¶ ÑT ëZÅkZÝZgŠÐZs§Å#i 5kZX å~Š ¬
        %    
Xì ;g™g O»kZО²à Šg Z »r™5Zrž Zƒx¥ÐZ ÂVZ™Î{z Z ðyŠ}uzŠÆ] ZŠg Zz ~uzŠ
                       
  Û
» ~h•X •ŠŽñV;z Ìr™5Z:7gzZ•ìg™g O»kZÐ ~ñ"6ƒLZr™rž `Ø 6w qÄc gŠ
                            
s§ÅƒÆr™r™ƒ rg ÃÐ {)z º*gzZ ²w ïÐ ‚fÃ]Ñìg ZÍlp *Ð „ Zz6Ñä kZpX ñåâ
                               
    http://www.kitaabghar.com XŠƒ:Zzg
                 
           ó                   ó  Û
          ó X •³}g v kŠvßë L LX ¹ñƒ D™xl »kZär™ró X ~h•ìL L
               Ð         í  
                             ó 
                              Û
                       X ¹Ð„ Zz6" ä~h•ó X ˆƒkŠ=L L
                           
                 ó           Ü
                ó Xì ˆ~Š 1Ã\WnÆä™W6A çë ZqZ‰zkZ L L
                         
                    X ¹ñƒD J (s§ÅkZRg oCZä—:7
                        
                      ó  Û        ó
                                 Û
                     ó X •â •L LX ¹ñƒD vg oä~h•ót]L L
   ó                              Û
—:7 ó X • •Zz ! l\WÐ y ZX • ðƒ'ZŠg Zz Š°zŠ ~ º´kZg0ZÆ] äa‰‰‰‰‰‰‰‰~h• L L
                                 ›
‰‰‰‰‰‰‰‰•ñƒyŠ kŠ sÜ= ñƒ ñWVŒ ™ƒsp •… Y Ì \ WgzZ L LX ¹ñƒ ng ~g Yx¯Ÿä r™
                 ž   t              
°” KZ\W ì Yƒ (Z HX ì {ë ð•ZnçgzZì {g » * ¬Â:7 wΉ‰‰‰‰‰‰Ïƒ ò *$¹ ~÷~]gß+Z
 †  ž                          
                       Þ ž 
: *zŠ Z÷t‰‰‰‰‰‰ÇVzŠ ÑŠ”Å{âg e ñOÆzŠÃ\W~ˆÆäYµØ»L‡ Vƒ©)f~»kZgzZBZ™Èw ÒZ
                          ó m
                         ó X 7 ðÃÐá gzZ~fZ»kZì {gt
                              â
                  ó
                   Û     Ö  Ü Ù
                          Ù
     X ¹~Ÿmï6™NŠ Dƒ~g7zig WKZä~h•ó X Vƒ¢qnÆ#}CgzZ‰zC~Y L L
         
                          ó
ˆÆkZX¸ ñW- ™}Š yÒ CZ\ W]ZgÀ L Lá1 ™á ÷‚ »yEZ r™—:7ót]¹ ¹ L L
                       
                              Ù
ÏZw ì »äƒi Z0Z :ÆkZ‰‰‰‰‰¸ {Š c iÐ wÅkZ Ái Z ÁŽ‰‰‰‰‰‰‰ñƒæW'9zgg ZD ]‚6 hÙˆÅ+Æà {
                                      

 †ã+ h^jÒ å…]•]          14 / 47                 ?&8
                                       N
                               ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            15 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

      Þ
!w q¾ YµØ»,ÅL‡n ZÐ Tm : +Zq ðÃ{z´ÆV7zgyZ‰‰‰‰åòŠ WíyqZ {zž @ƒ7Za n
           ï               
                 Þ                 Z Þ
7ðÃgzZÆ \ WñZÎx »t gzZXì ~gz¢¹ * Î Ø » L‡Æ kZ [Z p‰‰‰‰‰‰ìuÆ „ \W  ˜ » L‡Æ ~- Š
     ó
    ó X ÏŽ 5ZrÃ\W]c Z@†[ ZX ••Š™Š4ÆゾZuY VâzŠt„]ZgÀä~‰‰‰‰‰‰Y™
       Ð               R
  ó               ó 
 ó XÐN YïJWkŠ» Z½»ÆkZ L L¹är™5Zró X Vƒ@ ¯`g ™Z »RkZ» gzZ L L
       ]                  ~
1™åÌ »i§ CZ ~ ekZ ä ~gzZ‰‰‰‰‰‰Vƒ;g™Ð „ qzÑ)ÅR~ž• „ … Y \ W Ât L L
  g
     ó
    ó X à7 ゾZuY ÌZnçtgzZVƒ6”~Å,Š äƒCª¸\ W ì ¬+ZÐ\ Wp‰‰‰‰‰ì
       
       J   
          J         Ù  ž      ‰
  ó             ó
 ó Xì u *ç]Š ¬tL LX ¹är™5Zró XÐz™x »„! Z ._Æ]Š ¬ãZ6KZ?Ì RkZÂL L
                            ~
                  CÙ   
Le ]i YZ[Z YZX Ç} 7 *™g (Zi§¸= Le *™7 ªÌZ~ Î6Y ¯ Å{Ž z‰ ì k\Z= L L
                            ž
                                              ó
                                             ó X Vƒ
  Û
                             Û
yÆ~h•Xƒ c Î:½]Zg {z‰X å ;gƒx¥ V\WÅkZX å;g™g OZ »kZqúg‚6yÆ~h•5Z
               Ð
                               X J (s§ÅkZÐ! @"{z„í
                                     
          
          æÅy[Â
                   ó       ó 
                           Û
                  ó XƒDƒx¥ y.6=?¹ä~h•ó Xì Âeí¼ L L
                      Ð 
                             ó
                         X ¹äqó X Vƒy .6¹~X H¼ L L
                                
                                   ó
                                  ó Xì H]!y W L L
                                      
                ‰
Xì ;g™ ù ðÃZ÷ž HkCä ~ˆÆ½gzŠ ~hð‰‰‰‰Zƒ: ZzgÐ yÆ\ W~ W qZ ã½]ZgÀ L L
                           
µZ÷ÂH qzÑ æ~V- `gŠ `È"„V- nÆ䙫gµCZä~Z pǃ•{ Zg ðà ž Zƒw ì¬
                        t
 Ü   http://www.kitaabghar.com
䙈¬Z÷X ;g |ÄÐigŠÆ™Èh ZÃgzZ ÑÅÑ@™ Vyä~íX å;g™ ùZ÷Ì Z {zèYX Š VJuÅ¢
                         [     
         Ù 
ù»kZ~[ZgzZ‰‰‰‰‰‰•C!Vî 0 "Š~‰‰‰‰‰‰‰‰Š| (ÐW{zQX å;gNŠ s§Å} i ZzgŠ Z9t ‚Æyk}÷[ ZÑZz
                  
                                             X å;g™
                 Ü        Ü
Ñš „ V- {z‰ å @ƒx¥(ZX ‰ # õ0 D™D™ˆ¬èY å/Š*n }÷ÁÐ Áˆ¬ »n Z
                           k
                                    Xì ;gQ@™~Š¤{g ZzW
                                        
u }n ÆkZJV * ÅkZgzZ å 3g™ Z9°» »› LZ• ZèYX eNŠ7n »kZ~žì k\Z=
 
 6                      {
Åw ÑÐ ~!g »gzZ ŠÖ~ kZ { z X ¶ 9g »qZ V ;z‰‰‰‰‰Šug6 ì Zga Æ ezg 9gzZ ezg G! {z W õ 0 ã½ ¶ ƒ
               ~                          X ð
        á                 Ü
{gGä ~J[ZÐ ] Zgh•X Vƒ ;g W™^wa Ð é Z®X m : ~g ZÎðÃ=‰z kZV;z‰‰‰‰‰‰‰ˆƒ: Zzg+ Y
                &   ï                
                                       ó 
                                      ó X ǃc Î6 »é
                        ó
                        Û
                  X Ñ1ñƒ!μ ~h•ó X „gNŠ¹ÂÄc gŠ5~g vL L
                              
: Xz Å b§qZ~y Z7 eZQXƒ „g W’ÐZ‰IÑ®Š b§kZ@WÅkZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰;g ïF kŠ ~hð{z
                              
                             F8NJ
                             ‰‰‰‰‰c Îð ZŠgziqZäkZgzZ ˆƒZa®
                                g 
                 ó                Û
                ó X Š`+ YÅw ÑÐì ZgaÆezgG!{zL LX Ñ1~h•ó óä?¹ H L L
                                 
                                      ó
                                     ó X V ;Y L L

 †ã+ h^jÒ å…]•]            15 / 47                   ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                         &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]          16 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                         8

                               á
Vô\zg ` Zg ?ˆ Æ ½ é{gG Âg s§Å [† ?¤ Z Ð 6 ì Zga Ï Zž ǃ: x¥t h• » zZ L L
                               g
Ìkˆ Z »kZ»Â@ƒ ;g™ ùZg vãs {z¤ ZdŠX Çn ï~„ô\zg ` Zg r Zu »xê Šƒ¢=[ Z‰‰‰‰‰‰‰Ðî Y
                             ž
Åw ÑñOÆäY s§Å[†Ðì Zga ÏZ {zgzZ î Y µúÆ kZ ? @‰‰‰‰‰‰‰‰‰H (Z·ZŠ {hŠ ä kZX êŠ äƒ:
                      ž         
O à {{zžì Èt»kZ Z}}÷{zZ‰‰‰‰‰‰‰ì {°!»ô\zg ` Zgxê-Zž}Š wïÃwìkZÐwŠ}÷™ Ys§
 Æ                
                              Û Æ
Â~g ¶ Z‰‰‰‰‰‰¶ WWÅô\zg ` Zg•zX ” ~g øÌ íŠÆÁäkZgzZ‰‰‰‰‰å;g „dŒ VÍßëЬ Æ
       ð         W   ~
               ó 
              ó XƒMCù»kZ?H‰‰‰‰‰@ƒx¥7 Š W»- ;f à ©ê‰‰‰‰‰‰å7 ZjðûkZ
                        ò      x    !
              ó
ÅT¶ !m{qZ~kZXbI ¹™ aμ äqó X eNŠ: {n »kZ~žVƒ [ C„¬~  L L
  ]     p                   t
                           ó  
                          ó X å(Â Z(6"ÅkZXì YY* T{z6Y ¯
                                      
 Š
]ú ÅäWúLZ»Â@ƒZH ãs {z¤ ZXì YYc ¯Ì ÷ ZÀ ‚¹nÆ^à Â(ÃX ! zhgVâ Z L L
                ™ ^       
                                         ó
                                        ó X êŠ: „
                    ó     Æ×
               X Ñ1™|qó Xa3™^»y »Ì 'ƒuÑÑÂä\W !vZzL L
          
          æÅy[Â
               óÛ
          X ¹™y âZ'ä~h•ó X •Š™qzѶŠáZjÆVÎÎYÆVßz* ÏÎYQä? L L
                            
                              ó
                             ó X Vƒ;g Zh Z7 ~Z{L L
                                    5
                        ó         Ü
                       ó X Vƒ;g Yô\zg ` Zg Ë zkZ~î UíL L
                                  ‰
              ó ½
             ó X c Î7 ]Zg~X •ìg Yô\zg ` Zg Ë\ W H YZ¹ä\W L L
                              ž    t
tgzZX • ~Š Z™ÈVIKZ ä~gzZƒ6 ”? Y @Yá:B‚ LZ » ÌÂDƒ ÌñÎ ?¤ Z L L
              è        ~     
    http://www.kitaabghar.com~g»uR
              ó 
             ó Xì Š HŠ4}÷6gî
                   
                             X Y7™ƒž qó ó“tL L
                                ä 
                                   Û
                    X •Š C]uZz}g ‚gzZX c Š[ ZŽ ä~h•ó óÌZ L L
                                   
           ó                ó
          ó Xì 1aÎg »i§CZLWH•C YZL LX ¹äqó XÐN Y ˪Zz\ Zì QÂL L
                    t
                           Û
}X •ÅÇZ]⠥Ϲ 0 ô\zg ` Zg „ˆÆäY}g v ]ZgÀX c Š [ZŽ ä ~h•ó ó¬L L
        Æ          ~        
                      Ø
žì Zƒx¥Ì =X •2~~g F6f Ån ”Ër™[ZâgzZì• YÅ Zi%> Yzr™[Zâô\zg ` Zgž¸
    t         
            h            
c6W »užì ñZg ÅËZe ÄÆ yZ• l "ž ’ e It ~ V/}uzŠ c • ìgÎ]Zg yŠÐ izg {gG ã½{z
             ƒ          
              ‰
x¥] ! Ž ~uzŠ ~ekZX • s ÜÆc6W‰‰‰‰‰‰‰• `g ™ZÆw h:7 Ž ~g ZZ9 Òç {ŠŽñpñYc Z™
                            ™     
JV˜ =X • Sg ÉűyZŽ KZÇ{çÅy ZgzZ •ºÎ »yZB‚Æy ZX •-zÑr ™[ Zâžìt {zì ðƒ
                         
 ö           )   Ë      
~¯ Î c Ç{çÅyZž7 t HXì –7 *¤z »n JÌZ0 • Y KZ är™[Zâžì `Ø
        e          Æ
• ÑÏZžì e X N Y%„¬ÐäW~l r™[Zâž Y g4éZpt~ÓÑÆŠ ZGY ÌðÃÐ
 Æ    ¹       ƒ    Ä
èYN Y W: ` ´kiÆkZr™[Zâ} Ðg e kZ¡ ˆÅÒ Å¶Š Z™O•ØËZe + Fg• V- g F6f
           ž    ƒ  Ã    Ã    Æ
                        ó
                         Û
                    X Šƒlñ{ ~h•ó X å;g}Šgzi °»6zZÆc6WËZ e Ä»yZ
                                   
             ó Ç          ó
            ó X 7 * YË»\Wp L LX Ñ1qó X •Dƒx¥ãiz¹b ŠÆ\ W L L
                               Ñ

 †ã+ h^jÒ å…]•]          16 / 47                   ?&8
                                          N
                                  ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                   
                                           &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           17 / 47              ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                           8

         ó
         Û
? gzZ L LX ¹™|ä ~h•ó X Vƒ ~Š ¬»ä™x » Ë~ˆÆäYW~™ »i§ ƒ … Y b§hZ= ? L L
 Q                      g  ž
Š°qZaÆ/8~g v~ 3Zz‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Le *™ Za 7 ¥~ G g v~‰‰‰‰‰‰‰ì HG°qZ~ „ wq ÌZ ä
                  (
                     }        Š 
                      ó
                     ó X `~gzZƒgÎDÆ™¸* ?[Z YZ‰‰‰‰‰ÇV î W©gz¢_ Z
                                        ù
                      Ø
òŠ W:Ør™[ZâX ¶ Zz6 ~, ÃÆé le ã½ Â ÃyÁ¬Å Zi%> Yz[ Zâ~ô\zg ` Zg
       µ     | Ð _
qZ~_KZäVrZpX ¶ {gŸÅVÑu´ZsÜ'X åc Š ¯à]gzp ‚ o _ NkZ äVrZn kZX¸
    Ã      ˆ             Ã
    E                            E J
   -I  Û
]¸! é)E8~KgÆ8 Ñ•g es§ Vzg eÆ_X¸xzø ÝgÅð Zz‹%ZX åc Š™g7öÅkZ™ Î ð. #- Z eg !¤
 o             Ã  Ð z á    
            Û  Ã 
qZ~T¶ g qÅ ä *ŠqZ6 A ÃÆ8 Ñ•| leÐ _År™[ ZâX åZƒ ww Y »VØzgs Ëzs ™gzZ¸
  ]   z 
t[Zp VƒD™ H ô¸ Ö6kZŠ Z] Zî !WÆr ™[ZâgzZ ǃ;g îz~6zZ »g fkZ~äâ i ËX åg f‚ Ng
  Ð     ™                            
kZX ǃ ;gÅqZ ã½ »TX ¶ ƒ ÐÎgzŠ Ï~(qZ~Å9g !qZX ‰ {g ?VH9zŠ sÜX å Š c Š Z™È
      ¢    ð         I           
                              W Ù
ðÑ! Åg f kZ ä kZX ¶ g}Š6 ñZ™kZ ]g q ãZ6 t ä r™[ ZâX å Lg yZ/ z6 ]ƒCâ g•~ ]g q
         ¿          
g ZuZ6 qZ {z nÆVß Zz‹X ¶ Z™ÅÎgzŠ ~(à Zzh{^ Y»g ëg ÅVzg *KZ6 kZÆZ™È Ð s§Vzg eÃw2
            à                
          
          æÅy[Â
             Ù       Û
          X 嬊:C!ÐÕgÆ8 Ñ•g ekZäËJ ` WÐZì É0 {zž åw ì»V ŒX åòŠ W
                             
     Û                       Û Æ Ã Û
                 E
™| (ÐWä~h•‰‰‰‰‰c W~} æW'™âqZ éS›G‰‰‰‰‰‰‰‰ñYg0Zb§¾ ÎWΙ VdŒ _ ~h•5Z
    ‰         3¢Š         ž
                             ó
                            ó Xì ËtÅr™[ Zâ[Z L LX Y7ÐZ
                                
                ó                ó
               ó X •ñÑp= V¹\W L LX Ñ1Zƒ@g˜ÐZ™â ó Xì w q„zÌZ L L
                   Ð       
                     ó          ó )
                    ó X VƒLeNÐÐ.gzZVƒ{Òú» ó¸ *izg~L L
                          g
    http://www.kitaabghar.comLL
            ó 
           ó X Vƒ@™¸7Z~• Ñp= w ;g0ZVŒ
                   ~ 
                                      Û
Ð,k¦xŠ WŠÅŠ Z] Z î !WÆ r™[Zâs§Vzg e6 Vzg Z-Š Åw; X Zƒ 4ZŠ ~ w ; ™g*Ð}æW' ~h•
                                  
                                    Û
gzZ Vsñ‰Zƒx¥(ZÐZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ƒ ¨6 k¦ ãZ6 qZ ,ÃÅkZX Z7 7a f f { ^Y »yZ ~h•X ‰ ƒ
              ð            
                                    ð
                                    
                                 Xì {n* T* Y ðÃúÆSh Z e
                                 ó Û
                        X c Z((\ W„\W{zó X ~h•gZg â {z}g Z L L
                          
                               Ø
{z ¬‰‰‰‰‰‰‰‰å Z9k•~^ÎËyZŽ âX ó G MqZ~} i ZzgŠÆt ‚‰‰‰‰‰‰‰‰Z77a Ð ? WÅVñŠ{z
                             
                                         Û
                            ‰‰‰‰‰‰‰‰‰J(ÐW Zƒ@Z— á™NŠÃ~h•
                                    Q    
           ó             ó 
          ó X •T eÞ7H\ Wv L LX Ñ1™|{zó X VƒŠ Wß~ÂÐVzg ó)*\Wr™L L
                                 
                  Û             á
            X ¹Ð[Š Zä~h•ó óVƒ;g™ÝqsÑ»äƒx¯ëÐr™g.~h• L L
                             
    ó                      ó
   ó X VƒòŠ Wsz^¹~‰‰‰‰‰‰~7¢ƒÞ7¼Ž L LX ¹Ðà Š"äkZ ó X •ëÐ.=V ;Y L L
                             g
                              ó
                             ó Xì w q H[Z»r™[Zâ L L
                                    
                             ó
                            ó X¼gzZ‰‰‰‰‰‰‰‰c W7 ƒJÌZ L L
                                     l
                                ó ó?•l "Г L L
                                   ƒ 
                           ‰
=[ Z'YZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰•7 h kZ ~g ZZ9 pX ñY Hc6W ì ñZgÅËZ e ĉ‰‰‰‰‰‰‰Ð yŠ {gG
         ~ Æ     ™    ž

 †ã+ h^jÒ å…]•]           17 / 47                     ?&8
                                            N
                                    ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                     
                                         &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]          18 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                         8

                                   ó
                        X åc WÐs§T Šx˜s§kZQ{zó X £Š]i YZ
                             
                                    Û
                       X åH„{g egzZ ZÎÆäY:ZzaÆ~h•
                                   
‰‰‰‰‰‰‰åŠƒß‚ Z(~;X „g W~ŠÍÅkZ™cZ;ÅkZà q Âå;gg*Ðk0 Æ_ ãZ6{zZ
                         Ã 
                            Û
à á „yY ~g väRZgi ZzW" kZ ÂÌZ‰‰‰‰*™:^™ Z¤¿ÅRñL[ ZX r™~h•a w!w !L L¹~wŠ äkZ
                             
                                      ó
Æ_ ãZ6ž ¬Š äkZÐ| h WÅ| h !Å~m‰‰‰‰‰‰‰Nß:Zzs§Å_ ãZ6gzZX à uzgg »äkZ™^gzŠ ~hðó X ¶
 Ã            ‰         Ã 
                       Ü
            X å;g hzŠúÆV- *n RZggz‰¤à Zzw * KgqZJ h1RZÐqZ~r !
                                   
                                 Û
‰X å @ƒkC(Z™NŠÃñ h1X ÎÚ ŠÐ ]ªÐZ™7aJ h1‰‰‰‰‰‰‰‰Š V 0Z™8 \| h !Å~m~h•
                        g       
{n‰‰‰‰‰‰‰‰ ƒCJ,È Hw !X å¨b§Å~‰8g »kZ‰‰‰‰‰ƒ]ÈðÃ{z‰Q c ƒŠ W™JZÐG{Š%»GðÃ
     I                    
             ‰
6 ºQ0Z]ª~Ÿ zZ® Å š ~ V\Wp‰‰‰‰‰‰¶ g WÃs ™…ñSh ZeX ‰ ƒ ~½Z Vc A ÅVß ÇgzZ å M
     g           „         ð    
                                 Û Æ Û
                               X Š WdŒ ~h•™cZ{zX å
                          Ù
              ó ó?\WgzZ‰‰‰‰‰‰‰‰y Z/] ƒC≉‰‰‰‰‰VƒyZ/ z6~‰‰‰‰‰ZÐíL L
                                 W
          
          æÅy[Â
                         Û
~B; Æ \WŽ Vƒ ;gá pŠ ~g Ïu +pkZ Â~ L LÑ1 ™g˜} Z ~h• ó ó7 ŠÐ x *Æ \W= L L
                         p     
                                           ó
                                          ó Xì
                   X óì ÎgzŠ ~÷ L LX c ÎîªAX u +päñh1óg Ï L L
                    ó                ó
                               G
                         t G
                  ó 
                 ó X @ƒc Š à~*Š ~uzŠ=äkZÌZp• ÎgzŠ {zZ L L
                               „
                                  Û
                    X Îì™|QgzZc 3ŠÐZ r Zu»; LZä~h•
                                  
    http://www.kitaabghar.com                 á
Å\WB; » 4Š KZgzZ Vƒ Le °çX å ;g™g D »V- *~Xì „RZg ªZzt X VƒìgÈÇ\Wh• L L
     z                            
                           Û
uZ~kZX ' Š JVc A ÅB; Æ kZž c !ŠÐgzi kZ™á ~B; LZB; » ~h•äñ h1 ó óVƒ @J ( s§
    
    p                             
                                 Û
                                 Ü
                            X Š ‚î1~h•™NŠ‰¤âZ~ñ h1
                             
                ó  
                Û
    X Zƒ4ZŠ~_ ãZ6ñƒ} ñB;» ~h•{zó X •Mƒ"U„zŠiZqZ\ W‰‰‰‰¾g0Z ñW L L
        Ã                ‰    
     Û
} #qg @qZÃ~h•{zó óVî 3Š ä% yZÃ\ W~ • W‰‰‰‰‰‰‰•qçñZ÷gâ Y}uzŠgzZV- *À` W L L
             Æ     ‰
s§Vzg e~} #X N°VÏxñFäñh1X ¶ ƒ#1Ï ZÎp * Å b§d¾zÐ~} #X Ñ1Zƒ@ Yá ~
             ð  g            
FÐ ~ yZX¸ ‰ ñŠ «~ V " ~ÇЊæ ÅVúgâ Y LgÐ ¹ X¸ ñƒÇg‘J eÆ Vzgâ Y {Š%
           Æ
X å ÞZ m Ð 1ÅŠgŠ lÍyðÃLLX ¶ g™7©u +p„¹ \GÅXX ‰0iJÌZ ÂVc *FgzZ lÍy
              „         {        
                              Í         Û
                        X c WòÐ} #™ Z<{zgzZX Î䃂 ` %ZÃ~h•
        Û            ó
X å ;g^úúÆkZ Ì~h•X Î"m6 VeiÆg f {z™Èt ó X Vî 3Š ~ñzg )WKZÃ\W~ØW[ Z L L
                          
 X ¶ ÎgzŠ~Å9qZ•z‰‰‰‰‰‰‰‰å6w2ðÑ!Ž ñƒ4ZŠ~} #qZ{z~yWX ǃ;g ZhaÅæ ã½ f
   ·                             g
               Ü
Ð VŒ {z‰Vƒ ;gNŠ©» { Ç[ZpÅr™[Zâ‰z kZ~ L LX Ñ1™Ì6 j ÎgzŠ {z ó ó• WV Œ L L
                        Æ
    ó‰ó‰‰‰‰‰‰¶ Š kt‰‰‰‰‰‰‰ì ù ¸Åy Zä;uÆy Z•ghr™[Z≉‰‰‰‰‰‰‰ƒ6A ÃÆÅõ0 sÜ
                ˜                  
                                 Û
u¿ ÃX å ;g WÃs ™©»} #gzZ ¶ ƒ?Å9{Š ¤Å_ à Zzt ‚‰‰‰‰‰‰‰~Š ÎÐj WKZä ~h•
 ð            ð     Ã          ç   

 †ã+ h^jÒ å…]•]          18 / 47                   ?&8
                                          N
                                  ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                   
                                           &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            19 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                           8

                   X ¶ ä;uű]gzpqZgzZX å¨ñhzZs ÒƳ cÐ
                     ù              
                                   J
          Û
X Ñ1ñƒ ngB; 6 ñ0»Æ~h•J h1ó óVî CVY» Vƒ }Y i ZgÐ ¹Æ} #á Zzt ‚~ L L
                  p
                                       ó
                                      ó X á[Z î Wz™'L L
                á  ó
                   Û
~XƒB Z=H L LX Ñ1™ ÎðJ h1Ñ1ƒmYZä•LZ ~h•ó Xì H„]gz¢Å+ Yi ZgÆË=L L
  Û
                ‰
~g[ Z YZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒ Dƒx¥òŠ Wu*ç ?‰‰‰‰VzŠÉZi Zg}g ‚{zžì ¹n ÏZ¡ ? tžVƒ } Y b§hZ
                               ä]
                                   ó        Ù
                                  ó X VzŠ 3Š3 Zg »äYC!»
             X ~Š ð3Š]gßÅÐ.6} i ZzgŠž¸~„w;{zÌZX ñWFZnVâzŠ {z
                   g            
                ó            Û
               ó X •… Yà z6\WH L LX Y7Ð~h•äkZ ó ó?ùVŒ\ W L L
                    W       
                  ó
                 ó X ÇVj>:½Ï0ižVƒŠy Yb§kZ7Z` Wp ó ó7 L L
                                   Y
                                     ó óÈH L L
   á            óÛ
Æ™{g •Zs§ÅRZg ðƒ ! Š~B; ÆWz6 ~h•ó X¸Ñ ä™g D»òŠ WD™D™g D»V- *\ W L L
          
          æÅy[Â
                                 ó  Û±
                                ó X • â• 5;*~÷L LX Ñ1
   ó X
  ó XŒ ÇVzŠ Z{ {É0 » :gzÔzŠ™à {_ ~g øx™{Z'? z6L LX Ñ1~Ÿ!Ð. ó óŒzZ L L
        ä  ~       Ã     
                      W       g   {
                          Û
        X Š`km6VeiÆg f™v¸•ØgzZ ¬Šs§ÅÐ.ÐVƒó{Š ‚päñ h1
                      g
            ó
           ó Xƒq Z} YZ‰‰‰‰‰ÏN Y| (ã.6~g ø{ Z({ZpXì É0 J h1t‰‰‰‰Ç< s çL L
                               
                              Û
X åòŠ Wà Z•ÂËZeX åLeNÐËZe ÄÆr™[ Zâ{z[ZX c Š¢s§Å‹cg »g »KZä~h•
    
    q                         
    http://www.kitaabghar.com
g Ñ »kZX å µZz~ô\zg ` ZgŽ å c Š™ qzÑ xg~ yk ð!WLZ ä kZˆÆh S‰‰‰‰‰‰‰åX wÎ{z I kZ
                                 u   Ð
            Ü          Û
          X ðƒ:‰Š ðÃ~ä™x¥ö;gñYÅkZÃ~h•X å@ƒ~VÍßqªzŠgzZ]³~ fÆN
                            
             Í ¼           á  Û
            X Š ‚Z< ÐæWµá ÅkZ{zakZ å} Th•Ã~h•5Z•ÂËZ e
                   )        
                              ó   Û
                   X ¹ñƒD™7eg » C‡5CZäkZó X •ë ~h•=L L
                                 
      ó Û    Û                ó
     ó X ðâ •1ù• â•L LX ¹ñƒD hB;}i Z0Z: !sä•ÂËZe ó X Vƒ} YÃ\ W~L L
                    
                 ó
                ó X VƒLe*™{gtÐ\W~A çë Ze.qZ~r™ËZe L L
                             
                             ó        þ Û
                            ó X ¾áp=0ZYZ‰‰‰‰‰‰•â •L L
                                g
                     ó
                     Û
             X ¹ñƒD vÐ>Ñg oä~h•ó X •ËZe ÄÆr™[Zâ„\ W L L
                           
                              ó   Û
                     X ¹~Ÿ: !säËZ e ó X • â •Y‰‰‰‰‰‰‰‰‰V ;Y L L
                         
                 ó
          X ´b7„7 e Z{zó X •ìg™ ` ´»r ™[ZâÐ}gtÆ\W~g ZZ9 H L L
                                ™
                             X Îäg˜ÐZ™7a•ÂËZ e
                                 
                             ó
                            ó X •ìgb 7VYƒt\ Wp L L
                                  
                Š
sÜ` ´»n Æn ZžVƒ } Yb§hZ~gzZXì 4 ‚ ZhðÌ ~` ´ÆV- g F6f ! r™ËZ e L L
    % k              =        
 ó
ó X Š HgHVY Òç•` hgú°»~e nZ%Z6f ËZeyZŽ âF Ã~g ZZ9 yW‰‰‰‰c6Wì {zgzZì qZ
            Æ        &    ™‰        

 †ã+ h^jÒ å…]•]            19 / 47                    ?&8
                                            N
                                    ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                     
                                      &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]         20 / 47           ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                      8

                 ó
      X ¹~Ÿg ZÎp * ä•ÂËZe ó X •ìg™~i Z0Z4~A 瘬 W ì w ìZ÷L L
                      Š    \ž
                         Û
~ekZX Vƒ;g ÎØ»li ‚~•qZ ÅhyY År™[ Zât~L LX ¹~Ÿx3ä~h•ó ó7 \W L L
                        Œ
                                ó 
                               ó Xì ƒ ohŠæÐ\ W
                    X Šƒ‚¾ gzZ ¹™7aä•ÂËZ e ó óY L L
                       Q   
                   ó
                    Û
          X ¹~ŸyEZ6™á¿»g oä~h•ó XÐ,™Šæ~÷\WH‰‰‰‰V ;Y L L
              
¸ ÌÅr ™[ZâŠpVz™ HpX Vƒ y .6 ¹ ~A çkZ ÌŠp~žr™5Zìt ÝZgŠ ]! L L
                           
                   ó
                  ó Xì [ƒ{ZÃÐ` ´Æ~g ZZ9 g !qZzŠ 7Z‰‰‰‰‰‰‰‰¶ Zp
                            ™         é
           ó
          ó Xì HÉäVß ZzyZ0{ÆyZnÆ` ´Ã~g ZZ9 žì Zƒx¥Â=p L L
                         ™
är™[Z⎠Vƒ@ 3Šâ{z+ W~‰‰‰‰‰‰‰‰‰¶ãâ7 ?à Zzc6W~÷äVrZ%Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰7 !t7L L
                 
                 m             ]
                             ó
                            ó X å–=I ŠqZÐä7{gzŠ
                                y  
                 Û
    X ;g –~ÜÐV\W? Š ZZƒ©¿ g o~h•gzZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Š`~} #}uzŠ™JZ•ÂËZ e
          |  Æ           
          
          æÅy[Â
r™[ ZââÎh{^ Y»â ~h•X ¹ñƒD J(âs§Å~h•ä•ÂËZ e ó óâ»r™[ZⶠŠt L L
        Û       Û       
                    X åZƒÖØgzZx * »yZ6ã%ÅTX åŠ –6bCZfÆ
                                 
                                   Û
                               X Î"7â ~h•
                                 ó óËZe *e L L
           ™ á 
ëXì 4 ÂN YW™á Ã~g ZZ9 Jx •\ W¤ Zì ÑZz ä7 {gzŠ6 í‰ì ;gƒ kC Ð yŠ zŠ ` W
                             =
    http://www.kitaabghar.com           
„™á 7Z \W ì yZ= p• w'¹ À ` W~g ZZ9 žì B q : Z= X åZƒ {ZÃÐ ` ´Æ y Z Ì %
    ž             ™                 û
                                      XÐN W
                                    »\ W
                                  Ø
                                 Zi%> Yz
            ó
            Û
       X ¹™| 7âä~h•ó Xì Zƒ–»B;Æ„r ™[Zââtžì ¢+ WHr™ËZe L L
                           
 ó                  Ü
ó X VƒYyT~VÅÑk’ Z0Z»r™[Zâ~X Vƒ;g™WÐ\ W~‰zkZ6kZž Aì ¢„Ú Z L L
       i              
                               Û
Ú Z »½»áZzpg ðZhaâZ Lä\WH<g¨ kZ Zg f r™ËZ ep L LX ¹ñƒ !μ ä~h•ó óVƒ L L
               
              6                
     Š                    Ï   ‰
†»½»äËÐnÆ\žì x¥s é•u‰‰‰‰‰‰‰¶ Št {zZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰;gƒx¥_e"gŠ¾‰‰‰‰‰‰‰ì ¬Š Ìb‚ Ng
                                    
                       ó
                      ó X å5~ªqÏZtÃ\ WHËZ e‰‰‰‰‰ì N »Ð8Z•
                                    
                  ó 7
                 ó X Œ È»\ W~p L L¹™ƒž ËZ e ó óV ;Y L L
                           ä
        Š
äË&ƒ – nÌ Æ¶Š™\ ™Éâä r™[ Zâž7 tH‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ ;g Y ä™n „z L L
   ¼ ˆ          e           ²
™^»½» Zƒ X ¹!ž7 <ãZ m¡ r™[Zâžì wì Z÷‰‰‰‰ƒ ÅÒ Å ä™'Z' ÐZ™^»Ð 8 ˆ
       k              Ã        ~
                                ó
                               ó X BÄgcs^}uzŠ
                 ó â Ã 
                ó X ¶ 7 ~÷JVŒL L1ñuäËZ e ó óZ}}÷s Z L L
                               

 †ã+ h^jÒ å…]•]         20 / 47                  ?&8
                                       N
                               ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                
                                         &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]          21 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                         8

          ™ 
` ´ÐÒçgzZ ËñOÅ~g ZZ9 ž M™7Ú ZËZe Ĩ\WHX Vƒìg: VY„¼ ]Ñqwq¾
                                         ó
                                        ó X N Z™
                  Û
W0 hZ™c6WìÐíg !Fär™[ZâèÑq‰‰‰‰‰‰r™~h•Vƒ'" Ç!~A çkZ~ L L
 Ð                  
            ó   
           ó X åc W{™EÌ»•ØËZ e(ZwhwÎ~ekZ»kZì x * HV;gzZ‰‰‰‰‰‰‰¶
                                     Å
                  ó
                   Û
9 ¤ Zƒ – ä r™[ZâˆÆÙÉâì e ¹ñƒ XB; ä ~h•ó X Šƒs ™Ç!nç Â[ Z L L
 ™ t          X            
                ó‰ó‰‰‰‰‰X c Š™T ¸äËÃ{„kZX Ç• WfÕØËZe Âà : ~g ZZ
                                  ï
                          X ¹ñƒ!μ ä•Âó óVƒL L
       ó [
      ó X ‚g7 ZŽ CZ{z~"ßkZ Ái Z Á‰‰‰‰‰‰‰‰< qŽggz¢Ð•ØËZe\W ì w ìZ÷L L
                    ‰           ž
                         
‚Î »r™[ ZâžVƒ } Y b§hZt ~X Vƒ [ Ìïg ! qZÐ kZgzZVƒ k7 ~g ¶ Z p°ÅkZ~
       ó  Ð                     Û
      ó X Zg ¦7 VzÃ~÷J ` W ÂòŠ Wu(Z‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ'"Ç!~r™~h•X Ç}™c6W[x»
                                
            ‰
™ð ] 5ç™ïÐ •ØËZenƒ e Î\ W‰‰‰‰‰‰ÇVß™~x OZ»kZX , ™:„\ WÅ ~g ZZ9 L L
          ¢                    ™
          
          æÅy[Â
                                           ó
                                          ó Xk
                           ó
                          ó XÐ,™x OZ H » ~g ZZ9 \ W L L
                                    ™
                   ó
                    Û    Û Û
             X ¹ñƒD °g oä~h•ó Xì [ƒdŒdŒÂ{z‰‰‰‰‰‰÷ *™x OZ L L
                               
                              ó 7
                             ó X Œ È »\ W~L L
 ‰
p‰‰‰‰‰‰‰ì B q :ZÐ ù Zg f t Nz! =ì Š W¬ 6zZX ÇñYƒ!Š nÐ VŒ » ~g ZZ9 ˆÆyŠ & L L
                 Ð               ™
    http://www.kitaabghar.com
]!Åi Zgt pX Ã|: Ì À LZÐ VŒ Æ! ðŠ {zh•ž ǃ * Y ~¢âZ7Z 7 »kZJÌZÃ~g ZZ9 Šp
         }         á         D       ™
                                  ó  
                                 ó X ÇqgŠzöJLZÐZì
                           ó
                     X ¹ä•ÂËZ e ó Xì ]!Åì ðÃÌ }g Z L L
                                t
Ü
‰z kZžì wìZ÷X Ç• Wá VŒÃ•ØËZe „ F¸ÅአnÆ~g ZZ9 \ W‰‰‰‰‰‰Vg~[ Z ÂYZ ó L
                       ™ ‰
     Ù 
[Zâ îSñ0 äƒ:Cª6 Ëw q »]‡5 ~÷žì g wì » kZ ¶ Š V ; X 5 Y {g 7 RðÃÅnZ‹ZÆ ËQ
                              ö
     ó                       k Û Æ 
    ó Xì @ƒx¥Öð•ZJh1{zÂ=r™‰‰‰‰ñ0 äƒ: q :ZÅkZà 6 ñh1Ô ZgzZŠ•Ë yZ0{
                        W
                       ó‰ó‰‰‰‚g7 ZghZðÃ}g !ÆkZ Ì L L
                           ñ        ~
                         Ù    Û
                     X ¹ñƒD™CªpŠ ä~h•ó óyÃìyW{zL L
                                
                ‰
Ð kZt ‚ „}÷ä r™[ZâžVƒ } Y Ú Z~p‰‰‰‰‰‰ì m³ðà »r™[ Zâ{zÐ w ì}÷ L L
                       
                 ó
                ó X¸KÌ\ŠÐwÅ{ZÍ6kZä~ÉX åc Z• *tZ™ »_ ãZ6
                            ) Ã 
                    ó
                     Û
,™] ‡5Ð •ØËZ e „¢\W ì y Z= L L¹ñƒ 0Z ä ~h•ó X ÇVƒ e ]i YZ~ [Z YZ‰‰‰í L L
         ž
                                           ó
                                          ó XÐ
                                     Û
kZ åc Wô\zg ` Zg™áÑŽ {zw q¾X åZƒ {Z •Z"r ⊠»kZ ` WX ¶ g Y s§ÅàÐ~!g »Å ~h•
                           „         
6 ! x» KZÐ @Y øÎ{z‰‰X å ;g™A%x Z¤z6 nÆ{ÒW{z [ZX ¶ ƒgz¢! x»¹ ~hðÂ7 ! ¤ Z~
                       ð        Ç 

 †ã+ h^jÒ å…]•]          21 / 47                   ?&8
                                          N
                                  ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                   
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            22 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

                                      X å;g Y@ƒ¢Zg7
                                         
ô@à {qZ6 uvÖÐZ(qZX ¶ ªÇ! uvX ‰ c h ÄGÅwLJgzŠgzŠ s§VâzŠÆ uv
        y      V    
               Û
H qzÑ bŠ yg ; Æ™äg ëg Åg »ä~h•‰‰‰‰‰‰ƒ Š H Z9aÆ1 zg3 Zg6 gîm{ {z‰b§kZ Ì{zX c WÃZ9
         Š     ‰                      
             ‰          Û
;g „^ßs§Åg » {z™ Î}g )ô @‰‰‰Z7 * F Z™uzgg » ~h•Z®X ¶ ~ha {Š c i uvX å êŠ: ð3Š ðÃqŠ 4zgzŠp
                         :              
1!Šì »á Zz Zg! g !‰å@ƒx¥(ZX å ;g m ~i ZzWðƒ ðZ½ðɉ‰‰~Š ð‹ m 7 ˜uZ~ V- h ÄgzŠÐZž å
                              
                            Û
ùZÐ V- h ÄxŠ WŠ{zX H qzÑ * hzŠ sçŽGi ZzW™wïgß Z- gÐ Ùäh•Xƒ4ZQˆÆåÐĤ{zgzZƒ@Y
                 3µ                    
                               E
            Û Æ
}iB‚ÆCQ {z‰‰‰ˆòÐ dŒ Vâ »ÆkZ ðƒCºà ÍqZgzZ Zƒ]ÃqZ éSG¢Š‰‰‰‰‰å;g Y •~k@7@¤ Zƒ
                             5š         
                                       
*™à {w^ CZ Ìä kZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒ qzÑäƒ]Ã9gŠ9 [ZX Šƒ~ h WÅ ð3qZ {z Zƒ +g g g‰‰‰‰‰‰‰Š46
                                  
   Û
  ‰                  á
ð3ä~h•‰‰‰‰‰å;g J m kÂg »~w^à { LZÑZzä`V1Íh•X ‰ƒÈäƒ]ÃÐs§~uzŠ‰‰‰‰‰‰‰c Š™qzÑ
                                 
]îŠ J0ZQÐ s§~uzŠ ¶ „h Z ~ 7ʼn‰‰‰‰‰‰‰‰Â@ƒ Š¤: s§ÅúÐ~!{z¤ ZX Zƒ]Þ å„Zg ¸ZuÐh WÅ
         ˆ                  
                              Û
                             ‰
{zp¸ìgƒ]ÃÌ[ ZÐ s§~uzŠ‰‰‰‰‰‰‰‰Ç ¸s§ÅuvLZ™ •{zQgzZK]Ã&zŠ Ìä~h•‰‰‰‰‰‰Ñ äƒ
                         
          
          æÅy[Â
                  X Šƒ: Zzgs§ÅàÐ~g ëg!{z„í~g »‰‰‰‰‰‰‰‰å;g Y Ç ¸@7@¤
                                         
                                          
         Û                  á     á
Æ‹ qZ‰‰‰‰‰‰‰O» ~h•5ZX¸ìgQ ˜~VaËáZzg ¶ ZX ˆ’« à„ Dƒ ù•g ¶ Z »x •
                      ~
                             á
                 X å`gŠ§ZzZg7~g ¶ ZX # 7p6{i @»x •‰‰‰‰‰‰‰O ~àÆ\ Wg0Zg0Z
                                     &    
¤™ Z9±‰z D FZ Ð g » ~h•5Z ðƒ 4ZŠ ~ & î á Å wh:7 g » Å ~h•5Z yŠ W zŠ ` W
   Ü       Û                Û
      Û                     á  
: ' VY r™ ~h•pˆðàŠ ZæZ ?„ Ug ¯X å c Š c ¯ : ¶ » VC ÍÃä•N ! gzZ zi ! • ZŠÆ y Z ä ˉ‰‰‰‰‰‰‰} 7
                                             
 Þ   http://www.kitaabghar.com
°ˆ.‡*aÆx ¸zgzZot G‰‰‰‰‰‰ƒÁgaÆåå {z™{g 2~B¿Å] §z]ñ] &‰‰‰‰‰‰‰nƒ
                                         Xì yv
                           Û
: { ðÃÅnË~ô*izg ~g »uLZ ä VrZpX¸ìg™) eÆ O ~-Š ! „¸ ~h•5Z
                  ~  Æ     
ž Y C7ðÃJÌZ‰‰‰‰å Hg (Zi§ ‚yà » ゾZuä VrZž7 »]! kZ Ì r™5Z rX Å7~g7
                     D  Ã
                      Ù          Û
        X åH^M°»äVrZžì CCªqÅVÃgzZŠ¤¨6g »ÅyZC„¸‰ V¹ ð` W~h•5Z
                                
                      á         Û
Ø»_g ZzËÆyZXì ~hgŠ ZGY~(qZgzZƒzŠ äVrZÔ¸{”~Š •){z‰‰‰‰‰‰¶ ‚M Å~h•5Z
                           w / 
                                         ó
                                        ó X e^7
     Û           ‰
äV2zŠÆ ~h•5Z X ¶ ƒ ZÉ~ íŠÆゾZuY‰‰‰‰‰ˆ’ à}g ‚ ;à ;Wb§Åv W¸
        ð           ~         t
bc õ 0 6ä™G â †7ž Zƒx¥ÐVz¸FgzZ‰‰‰‰‰‰‰‰ˆ~Š 7 i YZ ÅJÚ Š lÑ7ZpÅÒ Åä™ÝqlÑ
    g                ]         Ã
                                       X •‰ ñ0 ni
                                          
        Û                   
på Šô\zg ` Zg ~h•5Zž åx¥Ð b§hZÐZX åg VYäY:qúg ‚på ;gƒ¼ ƒt
      X å;gá {^ Y»hzŠv ¸Å:7vgzZ:7ÐyEZe.{zX ~Š:Ã5Z rq: ZðÃÅkZäkZ
                     
                   Ù
ž HÐ ËX c Š: [ ZŽ j„ ÃÌ qZ ä kZp Y7 b§C Ð kZ ä VÍß}žgzZ VÎÎ Y}uzŠ
          ð Ã
Qì ~Š Z™ÈV I KZ ä VrZž å7c C ÂJt Ðí ä VrZ HÐ ËX å c C 7 Z¤z6 CZ= ä VrZ
                          x   

 †ã+ h^jÒ å…]•]            22 / 47                   ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                                 &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]              23 / 47                ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                                 8

      X¸D™x »™ï gzZ¸f{gt ÐË~VŠZKZ{zž êŠ[ ZŽtÃËX D CHx Z¤z6» ゾZu
          :    :                
„V- JkŠ ~(‰‰‰‰‰‰‰•Ð yÆqúg ‚ @Ö J b§ÅVzga à { »whZqZÃ]ZgW kŠ ã½
                       
¸ìg .e b§~'cÆ kZ •РV;z {z Z X Šß~ ä{[ ZÑÐ SqZQ ;g @Q Zg â Zg â 6 VÃvs^"
                               
                               ‰
          X Z7^s§Å} e ZÆV"Zƒ @Z9±{zXƒŠ8Ð]Ò{z‰å@ƒx¥ V\W‰‰‰‰‰‰‰‰‰
                            Ð
                              ó       á 
                    X ¹ÐgÇZg e . ZäkZ ó Xì ‡â * YgzŠë\•ð!wzL L
                          
                          q       
                                   ó ›Û 
                           X ¹ä gÇZg e .ó X 7 •…r™L L
                  X ¹ñƒs ïk6™w ZeB;~ÙäkZ ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰Ç}Š&!!zZ L L
                                   
                         ó ›Û 
            X ¹ñƒD¢ s§~uzŠ ägÇZg e .ó X 7 •=r™7 L L
                ì              7
 ó                      ó   á
ó X \!Zg øÇ- [ ZL LX ¹ñƒng6B;nZ^â&ÆkŠ kŠ äkZ ó X Ç}™Š c HÑ•! ?X \ !Zg øß}g Z L L
                                
                                   ó
                    X ¹ñƒsÅ{i ZzgŠ »g »ägÇZg e .ó X ǃ»V¹åL L
                                       
                    ó B Ã
           X ¹ñƒä6}i™JzgäkZ ó X c Š]Zí zgM ?뉉‰‰‰‰‰‰‡â* Y7 î Y L L
                                 ë
          
          æÅy[Â
       ó
ÆkZägÇZg e .ó X Vƒ: VY „3 e‰‰‰‰‰‰VzŠ àÃ\ W}\ WV˜‰‰‰‰‰‰‰‰¾4Zr™7 g Z L L
             ì                  }
                                X ¹™|ñƒD VZ¯Ðªqź
                                   ó
Zg ø?‰‰‰‰‰‰‰ì ð¸Zg ø?‰‰‰‰‰‰‰ì \!Zg ø?‰‰‰‰‰‰ì YZZ (? L LX ¹~Ÿ]äæF JZäà {ó X Ç-á 3L L
   ‰        ‰      ‰               %N™
             ó                      á
            ó Xì H Zg ø?‰‰‰‰‰‰‰‰Zg ø?‰‰‰‰‰‰‰Zg ø?‰‰‰‰‰‰‰ì Ñ• »! ! Zg ø?‰‰‰‰ì ! ! Zg ø?‰‰‰‰‰‰ì Vâ
                  ‰      ‰      ‰           ‰       ‰
                     ó
     X ¹ñƒ¨™ UÐyŠ¤KZB;»kZägÇZg e .ó X Ç- V¹ß1켃 Zg v r™L L
                           ë
    http://www.kitaabghar.com
   ƒ ó                    á
ëä à { l æ 󉉉‰‰‰‰‰‰Ç}Š „à ?ëì vß Z( ëž } Y 7?Ñ•‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‡â * Y ?‡â * e ëO] L L
                                     
                                    ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰gJæL LX ¹ñƒä6Ã
                                                
                         X ¶ g Ys§Åô\zg ` Zg . V hñ}uzŠ
                           „          
                                    ™ 6
     ‰                   Û
åY: ÌaÎ{zp‰‰‰‰‰‰ŠƒHtà qyW ¶ ªÐZX Š{gg¨™Í Å]ñÅ ~h•5Z•ØËZ e
            ]
            ž       ¸    
     Š    Û
^vÆ]ñÐZ äÔ äZ6 ËÆ~h• å ;g™ { zXì ðƒ µZz~eÆ)ÅO ~- Š !]ñÅkZž
         ž   ¸         Æ
                          Š
+F[x»Æc kZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ 7 ! ÅÀðà ¢ ™ Za Š Z®à{ hZ ÅV7 n Æ Vß Zz ゾZuY ǃ c Šg @Z
            ]                     X 
                                   X •CƒµZzb§ÏZ ˜À'ñÅVñŠ W
            Ø
J0ZÐ ]!_Iè äT‰‰‰‰‰‰‰‰å »<èëËÆy Zx »tž¶ Zg ¸ J[Z ÅkZ 0 O ~- Š !
                  ñ       Æ Æ
        Ð                 Û
Zž¶ z ¸ å ;g Y rÐ ‚fÆkZCg CgX å6 ÏZÝZgŠú{zžwìt» ~h•5Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰c Š „™O Zg»yW™ƒ
 z                                7 
                  X c Š: Jy ·Š6x *Æ‹kZäkZ Â5â »•ÂËZ eÐô\zg ` ZgÐZ
                     
ä™c6WÐZ™ C]¬~g ‚Ån Ær™[ ZâäkZX c WnÆYÐ kZŠp•ÂËZ eyŠ}uzŠ
         %      
                                                 X 1™{Š âW6
                                                     
»c6WJW g e {zž å c W™eZ@ ÃVÎ3zŠgzZ kZ LZ {z X ¶ g Y s§Åô\zg ` Zgg » Å•ØËZ e
                      „           
                                   X N YV \zg ` Zg™áyâ ‚~gz¢
                                      ô

 †ã+ h^jÒ å…]•]              23 / 47                       ?&8
                                                  N
                                          ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                           
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           24 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

æWÅ•ØËZ eX¸ •Zz*Ð Ÿ6 Æ•ÂgzZአnÆ~gZZ9 JÌZáZz yZ0{Ær™[Zâ
                   ™     
                   ƒÙ 
                  X I C!Ð9W ÂÇÅr ™[Zâ îS ‰ 7~]ªƒ{zÐ
                            X   
               ó ™ È
              ó X m 7 »•wkZÅ\ W~L LX B1ЕÂ{zó ór™ËZe L L
                              
                 ó ]
          X ¹ÐðZz6"ä•Âó X 7 gz¢Å}gtÐ\W=žì k\Z=)HL L
              
               X ¹~i Z0Z¥AÆVgzZ]ªäÇÅr™[ Zâ ó ó?ÈH L L
                         
           ó
          ó X ˆ{g7¹!]gßgzZðÃ{z´ÆkZ[ZgzZì Šƒ!Š n» ~g ZZ9 7 eZžtÈ L L
                                ™
                               ó 
                              ó Xì Šƒ!Š n» ~g ZZ9 L L
                                       ™
                             ó
                            ó X B7q :Z ðÃÅkZÂ=p L L
                            ó  Û
gzZ Ð .X '"7 â {zX c Š wZ et ‚ ÅyZ™wï†ÖqZÐ Ù ä •ÂËZe ó X •â •± 5â »yZ L L
   g                  
                             X ÐÚ Š™ÌÌ ˜¸År™[Zâ
                                 S  
                       ó     Ù
              X ¹ñƒD™:Zzâä/™Hó X žzŠ äƒ7 CÂc6W~p L L
                            
                           ¦
          
          æÅy[Â
‚ÎmZÐ wÅ䃞? r ™[ Z≉‰‰‰‰‰@Y {g7 ZÎðà »ñZg Å\ WVŒ‰‰‰‰‰‰‰‰)H¶ Š L L
      Æ          w
              ó
             ó X VƒY™w EZÃhLZ ;â ‡~~ÏŠŽñx°Å~g ZZ9 Xì Cƒh¬6í~g ZŠ)f
                               ™   
Â, Š ÑŠ ] •Ð n $kZà R }÷•ØËZe¤ Z L LX ¹Ð Ϥä Ð . ó ór™ËZ e ¬‰‰‰‰‰‰‰¬L L
       %               g       ‰‰
            ó {                Ë ƒ  
           ó X Š{g7g eðÃgzZ{z´Æc6W[Zžì ¸ Ì ìZ÷Xì $ H]!hZ™| (ÐkZ
                          w
                          X ¹™ `¤äÇÅr™[ Zâ ó óÐL L
                               
    http://www.kitaabghar.com
„ ´gß6 wŠ§{ Å¡ÅyZpX • B wŠ » Ç àZz ä™›qZ \W Vƒ & ‰‰‰‰‰‰‰/™ÕYL L
           g        ž    ~
                                            ó 
                                           ó X Ç} 7
                            ó
                        X ¹äSó X ‰ w$¢âZ\W‰‰‰‰‰‰˜g. L L
                                ‰
   ‰     ‰ 
Rî C^‰‰‰‰~]gß+Zp‰‰‰‰‰@ƒ:g »nÆc6WL~Šp ÂDƒŠŽñ~g ZZ9 ¤ Z‰‰‰‰‰‰SVz™ H L L
                        ™
                                 ó
                                ó XЕg} 74-J“yY
                                     
                  Ë ƒ ]
     X Y7ЕØËZ eäÇÅr ™[ Zâ ó ó?$ 7 gßðÃ{z´Æc6WHr™VY L L
                         
                        ó
                X ¹™Z— •ØËZ e ó X VƒYC„ˆÆÚ ŠÃ!%~ L L
                   ä             t
                         ó
                   X ¹ä•ÂËZe ó X ñW: „"âÅkZì e ;V ;L L
                                 V
hñ hzZê{z ñW~} #Æ r™[Zâv߃X åµZz~w2~6zZ {z¸~} #Tr™[Zâ
                       
                          X Vƒ~’~• {z‰å;gƒx¥(Z¸ñƒg
                                     
                        X ;g @™¤ç»y ZЊæÅ]ÑWLZ•ØËZ e
                                   
                 ó
   X ¹ñƒng~á íÃ] ÑWLZä•ØËZ e ó X Ç-:x »%Æc6W /™Hì k\Z=L L
                       ž
                                     
                                 X ‰ Wnv߃Q
gÑ" LZÃVÍßyZ ä kZ nÆ „ yZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰c ÑŠ yEZ °»ÃVß Zz yZ0{Ær™[Zâä •ØËZe
           Å                     

 †ã+ h^jÒ å…]•]           24 / 47                   ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                        &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]          25 / 47           ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                        8

                                 
              X å:qðÃ~«£ÆyZÂc6W»r ™[ZâXáZ e ‹] ÑqÆVåu *ç
                              
                   X å@ƒ: „yEZb§ËØ!éZgzZÇÅr™[Zâ
   ó                   ó
  ó X Yï7 y*zy}g7ãU »r™•ØËZe L LX ¹äÐ /™Hó XPY7 W ™ÕYL L
     ~             Ð     \/
        ó                         ó Þ
       ó Xì yˆ Z »kZgzZã!$Å Z}ƒ L L¹~i Z0Z: Zg ‚ {ä•ØËZe ó X Vƒ.‡¾~L L
                             
                 g ó
              X Y7äÐ. ó X ÏñY ~Š {)zZzŠ ðÃI c6W •C V ;L L
                             Ð ž  t
                             ó
                            ó X ÇVzŠ bqZ~w ÒZ °L L
                                 Z
                             ó  
                     X Y7äÇÅr™[Zâ ó X ǃ“c6WgzZ L L
                         
     ó
    ó X ÏN YWV Œ° zŠgzZkZ Z÷JWg eX ÇñYƒqzÑc6WÐ]ZgWJ W‰‰‰‰„ ` W L L
           
           3                ‰
                             ó   Í
                     X ¹ä˜¸År™[Zâ ó Xì ;g Z<wŠ ÂZ÷L L
                         
                       ó     Í
Z}X 7 u *ç (Z¼RX ÇVzŠ™sÜl ~g ‚KZ~X ¹ä•ØËZ e ó Xì 7 !ðÃÅäZ< L L
  Ì           Ã            ]
                 ó
                ó X Vƒ: y.6¬ ß\ WX ǃ[x»c6W ìyZ ~ ¸ ]Z f Å\¬
                     v       ž    Ð
          
          æÅy[Â
       Í            g ó
¼g zZ {z´Æ äZ<~ 'Æ V Âgú~g œ L LÑ1 ™|Ð . ó X < å~g » KZÐ yEZ \Wr™ËZ e
                                
                                         ó
                                        óX7
              X I7¦ ã%ÅSgzZ ¬ŠÐVzÃ!ÐZäÇÅr™[Zâ
                 
                 6          
* Yƒ „ YZÃyY R [ZX N Yƒ: wŠ$ ™NŠ ªq ÅVÍß\ Wr™ËZe } /™ÕYì È Z÷ L L
                        ž
                     ó
                    ó X ðƒ7 ZiÙ "JÌZX ‰ƒyŠ {g VZìuðÃX ’ e
                        b ƒ 
    http://www.kitaabghar.comLL
    X ¹™ ¯ìä/™Hó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰•7 ZpÆÚ Šq¡7Zvßë c ̓ìgÈ b§kZ ?
                ×       
           ó                     ó
          ó X £Š}Š b\W[ ZÐwì}÷•ØËZ e ÂV;L L¹ä•ÂËZ e ÄóíXíL L
               Z     
:W™ug~ „ w; e Vâ VâzŠgzZ‰‰‰‰‰‰‰ - ~} #Æ!%6 w2ðÑ! Ð .gzZ •ÂËZ eÔ•ØËZ e
                        g       
¬Š s§Å¶ig !&zŠ äVrZX ‰ g½Z¦ ¸âÆÇÅr™[ZâgzZ ¶ gȼSX 'ä™VâÍu~
           „  
              6        „
                                       Ù
                                       C
                                     X Iò !gzZ
                 Ù        g 
                X c W !{Z_Æ•ÂËZegzZÐ.Ô•ØËZ e™ƒrg ÃÐb
                  C                Z
b ÇÌ gzZÐN Y WVŒ Æ\ WkZ Z÷gzZ° JWg e‰‰‰‰‰‰Ðávßë[ Zr™g. YZ L L
  ~             
               3         
                                  ó
                            X ¹ä•ØËZe ó X ÇVî YVVŒW
                              
                               ó
                            X ¹äÐó X * <x ªDÂL L
    ó
g»ËZe ó XÐN YW GJWb vßëXì Ì »¼=~‹QgzZ ÇìgÇVŒ Æ•ÂËZ e 7L L
             x
                      Š         ‰
               X ðƒ:^g 6Zg »ÌŽz!ÆV@ 9gŠ9Å•ØËZ ep‰‰‰‰‰‰‰‰‰Ö~
                         Ã   
                            ó
              X ¹ñƒf{^ Y»á F ZÐg »ä•ØËZe ó X ðƒ¤~( L L
                   ™            t
                   g ó               Ö
ãZ6 Ž X Š` s§Å ` Z• Zƒ @½veEEgzZ ¹ä Ð . ó X Vƒ @Ñ™wï~h ÇKZ~‰‰‰‰‰‰‰‰< #„ L L
           
                                      Û Ã
                                   X åµZzdŒÅ_

 †ã+ h^jÒ å…]•]          25 / 47                  ?&8
                                         N
                                 ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                  
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           26 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

                          X I WÇÅr™[ZâˆkŠ ~hð
                                 
                ó
        X ¹ÐyZä•ÂËZ e ó X •‰ nÆg »r™g.‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ˆƒ[Zyg »Å•ØËZe L L
                               
             ó
            ó Xì [ ZyÐá² »à Zzy Yð¸gzZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì ~Š Ÿ „ ðä~Âg »{zZ L L
                  g              à
             ó
       X ¹ä•ØËZe ó Xì »Âé les܉‰‰‰‰‰‰‰á„wavßër™ËZ e •W ÂYZ L L
                | ‰        
    D á   ó          ó  ¼
B pH Â,I Jx •vß\ W¤ Z ó X ¹äÇÅr ™[ Zâ ó Xì *™{gt Ð\W=! •ÂËZ e L L
               
                                           ó
                                          ó Xì
                    ó
ðÃ= X B uzg \WÃr ™ËZ e L LX ¹ä •ØËZe ó X • ã™Vc g » ~gz¢P =žìt ÝZgŠ ]! L L
                                  
                                        ó
                                       ó X ǃ: nZ‹Z
                    á          ó
» ~g ZÎ~uzŠ ËQ:gz ÏVzŠ Z{ Wb ~ ˆ W:Zz Jx •g »¤ Z L LB1/™H ó X Ç <: w ì¼ \ W
             
             J
                                       ó
                                      ó X ÇñY Hx OZ
     ó          Ü               Ù    á
gzZ ¹ä •Øó X Vƒ Le xgÈaz ue~ ‰zÆc6WèY‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÇVî W„ wa~ ]gßC ~ ÂÃx • L L
                 
          
          æÅy[Â
                                    
                               X 5Ð.~{Zg Šƒ: Zzgs§Å‹
                                 g
           ó                Ü
          ó Xì H `w~kZyWcgD\ W‰‰‰‰‰‰‰‰7Žñg »‰zkZžËZeì k\Z=L L
                   ‰     Š
                           ó
                 X c Š[ ZŽ ä•ØËZe ó Xì ã™~g »=p7 Ã Â`wL L
                                ð
                              ó
                             ó X Vî Whg+ W~¾ÂYZ L L
                           ó
                          ó Xì Zƒ¬Š Z÷3 ZgXt]‰‰‰‰‰‰7L L
                                    ‰
    http://www.kitaabghar.com     Û Æ Ã  
@Έy Z/ z6 Jh1RZ ÐX c Š ð‹ð: Xz »n qZÐZ àdŒ _ ãZ6 „‰•ØËZ e
   W             Ð
                                        
                                    X å;g| (s§ÅkZ
                ó       Û Æ        ó
               ó Xì CƒÙ =™NŠÃV•ZdŒ y kLZL LX Ì Jh1ó ììL L
                   p
J ` WòŠ W»^u +pâZX Vƒ‰ƒ} 9Nzg}g ‚ÆŸ kZ‰Zƒ kC Z‰‰‰‰‰‰‰‰Šug•ØËZ e
                 Æ    Ð      
                                   X åZg*:ÐVzÃÅkZ
           ó              ó
          ó X \ WgzZL L¹ñƒD J(B;nÆgräkZó X Vƒy Z/ 6~X ZÐíL L
                             W
                            ó
                  X ¹ñƒD 5B;3 ZéÁŠ/ä•Øó X •ë•Ø=L L
                               
                         Ü
QÔ@ŠÃ åZ Ô@ÎðgzZ 1 é ; CZ „ Ug ¯äñh1å Š 7 N¼ Jh1 ‰z D 5B;ž HkCä kZp
          B          
                                      Ã 
                                  X Š`:Zz~_ ãZ6
                           E
‰‰‰‰‰ŠØ?úxŠF™ ZÍ •ØËZ eX 06 kZ  ‚ Z(qZÐV- h ÄÅdÛŒ éSG¢Š‰‰‰‰‰‰‰‰å Z9ž ØËZ e
        <                5š          
                                    •
ž Zƒ ~¢âZƒt X Šƒ•wzf QgzZ 0 G{zJ²P‰‰‰‰‰‰‰‰; gW6 }iB‚Æm 7 ˜gzZ ðΖqZä È
          "                     
                                ¼
                X}™ H{zž å;g W:~„™ ˆÆkZX eï §ñ»K ÕØËZ e
                         ¼    :
                    ó  
~9˜¸År™[Zât ‚X Z 7 7a •ØX ~Š ð‹i ZzWã Z²qZ óÂNÔÂN‰‰‰‰‰‰Zƒ HÃÈ }÷t }g Z L L
          
          
                                          X¶

 †ã+ h^jÒ å…]•]           26 / 47                   ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           27 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

                                ó
                             X ¹ä•Øó ì ]ªŠp=L L
     ó $Ë
~Ÿ !{z ó X ¶ ƒ: Â]ñ ZwÅkZp‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰å 06 \Wt H‰‰‰‰‰‰‰‰¶ i ZzWÅäZ¾Æ kZ ä ~ L L
             ‰               ”
                                              Xà1
ð ÐZ ä ~ • C > Âìµ6 íÃ\W¤ Z‰‰‰‰‰‰‰‰Š Hƒ à q ÐZžì ]ªŠp=)H6 â ¢L L
 Y                    
                                            ?‰‰‰‰‰‰‰‰Zg â
                       ó   „
                      ó XÂNÔÂN L LX ¶ gg åÐZu lÑÅ ÈS
                                  
                                  6
                         ó
                X Ñ1ñƒD hÃlÑÅ È •Øó Xì [ƒZQ )H ŠÎ" L L
                             t ì
                            Û     ó
                        X Y7~i Z0Z{Š ‚päSó X Š HƒÐZy W L L
                                     
                       ó Ã n C   Ù
                      ó X c W7 Ì i ðà „ó óVƒ;g aθŠp~L L
                             ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰ì ]ªJL L
                                      E
             X Î䙤ç»VãnZ {z‰‰‰‰‰‰‰‰ZƒZawìqZ~‚fÆ •ØËZe éSG¢Š
                                    5š
          
          æÅy[Â
JkŠÐZÐ]ªgzZ à •ðÎqZÅy¯ñZ¤ðƒÂ lÆÈ äkZgzZX hmÅ]ªÐìn Z ó ó{zZ L L
             ~
                                            X ;g 8 Š
                  ó         Ù
                 ó Xì µ:»]ñÅ ÈÆ\W„ðÎ~Cit„¸)H Š L L
                              ¶
                     ó
                    ó X È H‰‰‰‰‰ðÎÅy¯ñZ¤X ¹™7aäSó óðÎ L L
                              
           Ù  
ì k\Z ð•Z=‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì ~CiJuu *çðÎtžVƒY B‚Æt Nzt pX Œ Ì ÂÈ L L
                   È       7 ~
    http://www.kitaabghar.com {•¹ÂX
                 ó
                ó Xå
                      X à 1ðƒCÓß{zó ó?ðWùVŒðÎtp L L
                                   ó
                                  ó X σˆ¤ÐË L L
                                     
                                    ó
                                   ó X ì ] ! =L L
                                       
                X Ñ1gzZX àÄg~â Zzpg©âê o ôZ ðÎ{zä•Ø
                        à   Ð     
   ó 
  ó X Vƒ@™k\Zg ÖZQg !qZ6]ñÅ ÈÆ\ W‰‰‰‰‰‰‰ÇVz™t‹~z6 »kZ~Xì q ïi8F ŠqZtL L
           
                 ‰            F w
                 ó B
          X ¹ñƒXB;äkZ ó X ¶ g m³¹ÃÈ kZ~žVƒ9sÐ\W~ËZ e {zZ L L
                  
                   ó
             X c Š[ZŽ ä•Øó X •[å&z;}¤Æ± Z‰‰‰‰‰‰‰‰å YZ¹ªZzL L
                        k
      ~ ~  ‰         ‰
ðWV ŒðÎ CW7 ™ ÷]!qZ1‰‰‰‰‰ì YH„ƒ[ Z1‰‰‰‰‰‰‰ì @ƒ Âk\Z‰‰‰‰‰‰‰¶ !à Zzäƒ L L
    ž                         ]
                                          ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰ù
                               ó
                         X ¹ä•ØËZe ó X Vƒ;g aθŠp~L L
                           
        ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰‰»}kp‰‰‰•,qd¾zÐk0 ÆkZXƒÅñh1Ô Z ðÎtžì ƒL L
                ‰           k
                 ó
                ó X¸†Ð_kZÌZŽ •„gÈ7ÂÃr™7Z\WH L L
                    Ã      
                                  ó
                            X c Š[ZŽ äSó X ǃ„z! V ;Y L L
                             

 †ã+ h^jÒ å…]•]           27 / 47                    ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                           &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            28 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                           8

                   ó
             X ¹ä•ØËZe ó X •Dƒx¥òŠ Wd¾zЄ¹X •r™yà L L
                              t
                   Ù
ä kZ ¶ Š {z‰‰‰‰‰‰‰‰‰@ W7 Â=‰‰‰‰‰‰ì ]ƒCâž• ë v߉‰‰‰‰‰‰‰yZ/ z6 ‰‰‰‰‰‰ì g ZŠtZ™ Zg øtL L
           ¢                 W
                                   ó
                                  ó Xì ¿ ÎÌÎgzŠqZ6g f
                                     g   
    Ü                       Ù
ÐyZ~ÂX 5‰z¤ Z‰‰‰‰‰‰‰•S7 Á FÅyZ ä~X •òŠ Wg• t‰‰‰‰‰‰‰‰]ƒC≉‰‰‰‰‰yZ/ z6 L L
                     ¹            W
                                          ó
                                         ó X ÇVCgz¢
• Uí L L¹äSó‰ó‰‰‰‰‰‰ì F$Ì gâY {z‰‰‰‰‰‰‰ì Lg“~ „ lƒ {z‰‰‰‰‰‰‰‰ì: Z- Š‰‰‰‰‰‰™ïÇ < H L L
            
            Ð         
                           ó ó?7Â{çðÃ~c6Wr™ËZe‰‰‰‰‰ÃVÂ!yZ
                                        
                    ó
                   ó X Ïñ0 äƒ: (¥ðÃ\¬vZY ¶Z‰‰‰‰‰‰‰’gt7 L L
                                   Y
                  ó 
                 ó Xì *™~g »Åc6W=‰‰‰‰‰‰‰Vg~[Z YZ L L¹ä•ØËZ e
                                    
        Ü
     X å;g™ˆ¬»kZ Zƒ©h WÅV- h ÄgzZVÇ3¿ Z‰‰‰‰‰‰‰‰Z7^s§Å‹•ØËZ e
                     
                     q        
            E
            I7
ÐSŽ ¶ g ÎÆ%~wŠÆkZ ÌøÒ {zB‚„B‚‰‰‰‰‰;g {Z~]ñÅ ÈgzZ ð΂f »•Ø 5Zg
   „                           ½
          
          æÅy[Â
ÆkZ *™]!Ð VÂgú ñYGWb§ÏZÐ kZ Z9½Ï0i {zž å;g {e¸t ÂwŠ eZ ¶ ƒ ZaˆÆä™W
       X                     ˆ
                            Û Û
—‚ »kZ Ì VÂgú~uzŠgzZž å (Z& »kZ {z´ÆkZQgzZ å Lg Z9~ VÎ3½yŠ dŒdŒ{zX ¶ ]! 5n
    Ð                              : 
           X ¶ Š™7t ‚ÆVzÃÅkZ {neZ™{g {gŽ ¶ !´ +ZäY:~SpX åLg @7
            î              ] Ã       
‰‰‰‰‰‰‰‰‰å;g YäXÏ0iqZ {zX å;g™A%YZÅc6W{z[ZèY Šwȼƒ{z„ íyÆ•ÂËZ e
                        
                                     Ù
      X ¨3 * 3W {g Š{zž »kZ b§T å¢b§ÏZ »! x»KZÐZ‰‰‰‰‰‰‰‰åtwŠ »kZ b§Å® â qZ
                                     C
    http://www.kitaabghar.com½
          X Š W6g »År™[ZâÌ•ÂËZ eˆÆ]qZâ
                      
                       X ¹ä•ØËZ e ó ó]!m{ðÃr™ËZeí L L
                               
                   Ù
hðÎä•ÂËZe ó óðÎ{zVdŠ •Ñ‰‰‰‰‰‰ì {Ši]ª¿ Ð]ñÅ È%Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰7 !ðà Â+Z L L
                  C         ]
                                    X ¹ñƒ DJ (B;c
                                         
            ó   Ù
ÅkZ™wï ðÎÐâ ¢âê•ØËZ e ó Xì ˆðu~Ci¾7 ¥‰‰‰‰ì ]! Ð~(‰‰‰‰‰‰‰‰¶ Št L L
      Å           x ‰    
                                     X Ñ1ñƒD J(s§
                                          
                                  ó
                                 ó X Šƒ»Ù Š „Ù Š L L
      ó   Ù                ó
     ó Xì ˆðu~Ci¾7 ¥L LX ¹ñƒÙ ŠÐg¨ ðÎä•ÂËZ e ó Xì ðÎÅy¯ñZ¤ L L
           x        Ã           
              Ù
 X ¹ñƒng~â ¢âê ™áÃðÎä•ØËZeÔìCi ðû¼ Zc à* c ‚ôN7~w ì}÷L L
     Å Q           k   
                         ó
                   X ¹ä•ÂËZe ó Xì Cƒx¥ÅWz6ÖðÎtÂ=L L
                              
                        ó
                       ó X •g• gzŠQ gzZ,qd¾zÐÅkZ L L
                           
                           J  w   
Le *™†ŸZ~ ]â ¥KZ 0 , ZuZ6 kZ~px¥7{Š c i¼ ~}g! ÆW6 JÌZ= L L
         Æ g               
                         ó   Ù 
                   X ¹ä•ØËZe ó Xì ] ƒCâ qZ {zžVƒ} Yt~Â,z‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ
                     
                     ó
9 Z{z¸w‚zŠÐ[ZžVƒ} YÌ Ú Zp L LX ¹ä•ÂËZ e ó Xì „~i Zg {Š6JÌZÏ0iÅkZ L L
 
 q         ~                   

 †ã+ h^jÒ å…]•]            28 / 47                    ?&8
                                            N
                                    ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                     
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           29 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

r ⊠» kZžì w ìt » XÂ[ZgzZIƒ qzÑ ãƒ V´p~g ZîZ z ] ZŠ ¬Æ kZ 7 eZˆ Æ kZ‰‰‰‰‰‰‰åòŠ W r â-Z
                              
                                         ó  
                                        ó Xì Šƒ[Zy
             X ¹ä•ØËZe ó ó¬Š7 ` WòŠ W7 ˜Ú ZJ ` Wr ™Âä~L L
                     
                     J        
* 3 »PzŠ [ Z ÂÐ wì}÷‰‰‰‰‰ì x Z¤6 H »\W ÂV ; L LX Ñ1•ÂËZeˆÆ kZX „g Ù {JkŠ ~hð
                                 ñ 
                                          ó
                                         ó Xce ¢3
                                            
          X Š WŠ c ¼Ã•ØËZe7 eZX „gCƒW6]¬çñ}uzŠgzZc6WyZgzŠÆä3
                            
§g Z÷ à x OZ (ZðÃ\W¤ Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰VƒŠwÈ bŠ]c Z@~gz¢ ÃkZLZ~~¢~r™ËZ e
   ž ™                  ¼        
                                ó
                          X ¹ä•ØËZe ó XƒYZ¹ÂñYc Š àJkZ
                                     
                      ó
}Š§g\WX å c Ñg »År™[ZânÆäY „àÝZgŠ~¹ä•ÂËZe ó XÐN Yƒx »zŠ[ Z ¾L L
      
                          ó
                         ó X V î W©B‚LZÃV¹‚Æ\W: VYV; gzZ Ç £Š
                             
                                ó
                               ó Xì Y HgzZ4ÐkZ L L
                                  ƒ
          
          æÅy[Â
                              ó ó?x »gzZ ðÃ{z´Æ§gkZ L L
              ó
             ó X Ç•Y f_Ðs§ÏZÃVÍßy Z\WÐwì}÷‰‰‰‰‰‰‰t]7 L L
                  Ã              Y
                      ó
                     ó X ÏñY~Š Z{ »nÆ\ WWb‰‰‰‰‰‰‰‰ì 4L L
                           g
                         ó
                        ó X ÇVî W„wa~‰‰‰‰‰‰‰7 gz¢ÅkZ7L L
                                   ]
                                      ó ó?VY L L þ
    http://www.kitaabghar.com
~Ÿ TñYƒ ligzâZI c6W Vƒ Le~‰‰‰‰‰ì ui * Zg fc6W r™ËZ eìt ÝZgŠ ]!
 Ð      Ð ž            ž        
                                         ó
                                        ó XnƒZa ±
      ó‰ó‰‰‰‰‰ce*ƒ„(ZÃËZ eiZqZ| Š‰‰‰‰‰‰‰‰‰Y{g7 G p°Å\ W~•ØËZe L L
                  g       %     
6 ½»qZX å c ÑB‚ LZ {zŽ Xq zÑ -7 Á {z}vŠˆP ä •ØËZ eˆäY-Æ•ÂËZ e
                      
                                      E "
                                      45F
ã½ Šƒ » Š~] 1'4Z‰‰AŠ büÆVzeg kgäZ6‰‰‰‰‰‰;g 8 Š 7ZJkŠgzZ‰‰‰‰‰‰‰ñ¯x ZÂZe¼Ð ÿhG
 X y                      
      á
!~ŠgiÅVâ™Åx •X å·»c‰‰‰‰‰å *ƒ: ZzgÐVŒWbÇ ZX •ŠÄgs§qZbÃgzZÁÂäkZW õ0
          Š         Ð            
_ÐZ._Æ„ ZpgŠ ÅÐ* 3»]ZgX c Wá °»gzZ azíÅ} & Z™â »•ÂËZ eX ¶ g YCƒsp~q !
 Ã                          „     u
kZ‰‰‰‰‰‰‰ñOb ä ~{X ÎÔ™ vfrˆÆÅ °»”zŠgzZ ð3 azíqZsÜä kZ n kZ‰‰‰‰‰‰‰‰å * 3~
                                 
                       ×× 
VâzŠÆu ‰‰‰‰‰‰‰‰¶ ’O g @s§Vzg e‰‰‰‰‰‰å;g Y Zƒ ÷ W W{zX Šƒ: Zzg™w Ze6ñ0»›gzZê} Àä
   u     ˆ                          
~wìÆc6W•ØËZepX ¶ ƒqg @{Š c igzZ ™SuvÐzzÅX‰ g ·DÅV ½gŠgzZVc h ÄGs§
        ˆ            ,       
       á
DŽÆ wÎ(g ä kZh• å ;g^ Zƒ ÎÐV- h ÄòŠ WZuzŠ qZú ¦k• ã½ kZ‰‰‰‰‰‰‰‰å;g Y ` sp" \
                         Ð
{z „B‚ »g nÆävfr•ØËZe(qZX å ;gÍ7 ZzWÅVñŠÆkZ•ØËZeÐzz ÅT¸Çg X
                i     
    Ü                  
 X Î䙈¬»kZb§ÏZ™òÐV- h ÄQ {zH qzÑ »ä•Ø„‰X Š`~^zZÅV-h Ä™ug Ì¿
  Ù
ðZ´:C! Æ Â_ KZ ä r ™[Z⤠ZX ¶ ð¯ n Æ _ ¡ v ¶ zz X ¶ ðƒ ¹{Š c i uv
      Ã       ˆ      Ã u t t   :    

 †ã+ h^jÒ å…]•]           29 / 47                    ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                         &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           30 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                         8

                        Š
,Š~V-h Ä{z‰¶ g ôÍ b§kZ6uvy ªkZi ZzWÅVÂŽ ãizÆ•ØX @ƒ: ÌŽ zðûuvkZQ ÂDƒ
      „     
¥i ZzWÅVÂŽ LZÐZX Î äO¥~Vzu¯º º•Ø‰‰‰ƒ „g. Z eÃVzÇ Zz ä™ ó ó,g ,g››L L™
               ‰        á
                                    Š
‰‰‰‰‰Š ` s§~uzŠ ™h ZgzZ ñZŸ Ÿ6 LZ™7a ä }06 } ( qZ6 |gŠ ËX ¶ gƒ x¥îŠ w @6 ï Å
                       
                             „      
                                Û
™| (ÐW¼‰‰‰‰å:Ø}[Z »kZ å ;g™ ù»•ØËZ e ¿ ‰‰‰‰‰‰‰c Š™ qzÑ \ä VzhŽ„ dŒúÆV-h Ä
                   Ž 
          á
7 •Wʼn ƒyRb§kZ™ï~:Wñ•ÅV½gŠÆs§VâzŠ6VŒX ŠƒqzÑŸ»V½gŠu {Š c i¹
 y  I                      
                       Š
JZ6zZB; gzZ h m qZÐìÆ kZ 7 e Z X å ;g Y ` ~ ï KZ¸" Ð ¥â Y *Š •ØËZe‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰å êŠ ð3Š
                              
‰‰‰‰ÎàZ6zZ {zB‚„B‚gzZ ˆ CƒßĤÅ}¡× W× W‰‰‰‰‰åZƒZ 7Z¡»ÏgÏKñqZ~ŒÆkZ‰‰‰‰‰‰‰
                  ‰         
‰å ;gƒx¥(ZÐZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰h i ZzWp;e \ä kZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ 7 © ZÐ Vò@W‰‰‰‰‰‰‰ g wY •g ÅŒ
           :             ~         „
                      ×
YCze~ÜgzŠgØ»VzhŽgzZVzÇ ðƒx¥ðƒCƒ ~• O g @ÐZ× W WXƒ;guPŠ~V\WgzZVèwŠ »kZ
           X        
qZQ‰‰‰‰‰ŠƒT ¸~ V- h Ä™ŠÃÐ6|gŠ ÏZ ðÃX å;gwÑ6~—ÅÅzŠÐ }i {zX ˆ YÙ {Ç!QX å;g
                              ñ 
                        Û n  
|gŠÐ CQ {z~x}uzŠ‰‰‰‰‰‰‰¬ŠOŠ ZOŠ Z ñƒ XB;ä kZ™ VdŒ Z‰‰‰‰‰‰c Š ð3Š @W™hzŠ s§ÅkZ òŠ W

          
          æÅy[Â
 ×
× W WÆ™Le Ï äkZ‰‰‰‰‰‰¶ ƒS ÏgÐTÔŠ V wZ ekZ {zZƒ@ŠÃ6c •~uzŠÐc •qZ‰‰‰‰‰å;g| m6
      g     ð È    6       á     á      
6 Vð; ÕØgzZ K» Ï ™w ï ¸eÐ Ù ä kZ‰‰‰‰‰c WF Zn™|0! b§ÏZÃÏgQ •Š “6 }icÆ •ØËZ e
        g                        
ÆkZ™°ðs c Š äbZg Zu Z6 X å;gá c‚ ~• ~•ËZ e l " „ Dƒ ¡e Z¡‰‰‰‰‰‰c Š t6uvñƒá e
                     ƒ         
&zŠX ÇñYW~ l ˆÆ 4 õ0 kŠ {z‰ å ; gƒx¥ (Z‰‰‰‰‰¶ ƒ Za R VI•Æ V\WX à Z eà }n
      ƒ                _   ~        
                                   6
                            Æ  
              X Š¾úÆV-h ÄÐ~¢bZgzZ ðƒZa•w~Ÿ kZ6äYg ¦4
    http://www.kitaabghar.com
]uZzÆI Š¼× W× W‰‰‰‰ÎÚ Š s§Vzg e™h Mh M @WgzZ ŠJZ {zB‚Æ{ Z™qZˆÆkŠ ~hð
   
   k    ‰                       
‰‰‰‰‰‰¶ gÄŠ b§~'yŠ¤%ZX å: Z¡»ÏgV;z [ZpX Šs§ÅyŠ¤B; »kZg (Z"‰‰‰‰‰`Z ôÍ~‚fÆkZ
    „                   
                         Û
Å ~- Š !B‚„B‚gzZ‰‰‰‰‰‰‰‰¸ìg WŠ c b§~' p ÖZÆ xj%~h•ÐZ[ Z‰‰‰‰‰‰Š $ b§¾{zž ¶ gƒ ]ªÐZ
                                    „
                      ó          ˆ Ø 
ž åÛZ HÌ{zX ÎWÎ{zX Z 7^gÄ ZQZQÐ Ÿ g ‚ÆkZ ó ô\zg ` Zg L‰‰‰‰‰‰‰‰¶ WŠ c Ì? Z ((Å[Zp
                 }          L          
                                      Û
V\WÅkZX ¶ Ã~uzŠt Åhy Y ÅkZ‰‰‰‰‰‰‰‰c W` Ë~] Zg ~ƒ0Z6 (u +pkZZgzZ •Š >p ÖZÆ~h•• Z
     Ò                                
            Ù               ~ Š
B; ä kZŽ {n 7 ˜ »Wz6 gzZ ðWŠ c ðÎ~Ci {z 7 eZQ‰‰‰‰‰‰‰¶ Š –ÐZ ä T ŠQu» à { kZt ‚Æ
                                   
           ‰     ‰
{ŠŽñKZÐZ !Î !΃t?VYyWp‰‰‰‰‰Wz6H ‰‰‰‰‰‰‰å Z¤™cZ ÌÂ(ÏZÇ zZ‰‰‰‰‰å ¬Š ñƒ D5
                          g
                    Û › 
Å_Ð ~!gzZ ÑZ e6 ñ+™ VZ›Ð ~¢ä kZ‰‰‰‰å Z7 „ dŒ ‰‰‰‰Šƒ Z9Zƒ @h Ä} À {zgzZ c Ww ì »ªq
 Ã                                   
                       AÜ
          ó‰ó‰‰‰‰‰‰~ 7:È ÅÚ Š™°ðsc ŠQp Š‰z~~{ eÎäkZ‰‰‰‰‰‰Šƒ: Zzgs§
                            ž      
  X¸ìg #J W[ZpåH{°z»äWW] ‚äkZX¸ìg™g OZ »kZÐ~ñ"v߃~_
                          Ã
               ó
     X ¹ñƒÓ~r !ä•ÂËZ e ó Xì ]!HäY:‰‰‰‰‰‰ì @ƒx¥òŠ WwßZ!„¹•ØL L
                            
                         X ¶ gNŠ ~{S 6ð¯KZg !g !S
                           „    È    
                Þ   g ó Ë ƒ 
  X ¹ñƒDg˜~}ƒ0Z™ÄgB;6ã%ñƒDƒ} 9.ÆVãäÐ. ó Xì $ ]!H L L
           
 ‰
VW‰‰‰‰‰‰‰X ÇVî W„wa~ž ¹äkZpÇVzŠ Z{»ž å;gÈ Â~‰‰‰‰Zƒ: ZzgÐy~kŠ {zžì wìZ÷L L
                 g            

 †ã+ h^jÒ å…]•]           30 / 47                   ?&8
                                          N
                                  ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                   
                                             &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]             31 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                             8

                      ó
                     ó X IZß@WD™D™g OZ‚‰‰‰‰ËZ e‰‰‰‰‰Š‰‰‰‰‰‰ì ;g WyÃ
                              ‰              t
     X åc W@™ÒÃäSg U WÆã.6Ð}nLZ½5 Zg {‰‰‰‰‰å[ƒ4ZŠ~}æW'•ØËZ e
        Ã                     
             Ü    Ü             ó
3 Zgž Zƒt³‰‰‰‰‰ŠwÈ * Ñag N‰z ºÐzz ʼn×KZ L L¹ñƒ D Z—ä •ØËZ e óì k\Z= L L
     ‰                     
                                               ó
                                              ó X ŠwÈ
       X ¹™Z— Só ós§Åú7 ;zY‰‰‰‰‰‰ WÐV¹x}g ‚ãZt~uÆ\ Wp L L
          ä     V
              ó ]
   X ¹~Ÿñƒñî1¼ ä•ØËZe ó X 7 !m{+ZtðÃÌ U7 ‰‰‰‰‰‰‰‰{zZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰xL L
                    Ø ¼
                   X ¹ÐϤäÐó ó?ì H]!y W‰‰‰‰* • C‰‰‰‰‰‰7 L L
                           ‰ 
                                     7
OŠ Z•{ZgqZ‰‰‰í Â{z‰‰‰‰‰‰Z 7¤™ 3™^~X å°» Zƒ0Z‰‰‰‰c ZhzŠ=äkZ~{ Zg‰‰‰‰‰‰åÂÉ0 qZ Â{z}g Z L L
                                   
                                          ó‰ó‰‰‰‰‰‰:gz•W
              ó ó•DƒÉ0 Vñ¤ ˜ÀÂÈ L L¹Ð]ªäSó óÂÉ0 ~cÀ` W L L
                              Š
ëlp\ W‰‰‰í‰‰‰‰‰ì @Yƒ[Zy r â Š »V Æ‰Ì V- ŠuÒZL Lc Š[ ZŽ äÐ . ó ó7 gz¢t7L L
   ‰               ~          g   ~
          
          æÅy[Â
                  ó     ‰   Ù
                 ó XÐVƒ„… YÂ\W‰‰‰ì @ƒu *ç¹Ci »VÆÉ0 ‰‰‰‰‰•ØËZe¸
                                 
     Ü
‰‰‰‰‰• •z ‰z kZ vß {z‰‰‰‰• à ™åV c g » ~g ‚~} #Æg F ä VñŠ WÆ \W{ z‰‰‰‰‰‰ËZ e ‚V ;L L
                 
                                        X ¹ä•ÂËZe ó ó
                                á
                 ‰‰‰‰‰à 1Só óc 37* 3JÌZÌäVÍßyZh•~g OZÆ\ W L L
                               
 ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰@ Y{g7»x »Ë r ⊈Æh3* 3‰‰‰Vƒ¥\Î ‚Zhð Ðc6W~X Hh* LWg OZZ÷L L
                ‰       I    
  ó  http://www.kitaabghar.com
Só X ǃ ¹gz¢t ä òŠ W} (Æ *Šžì wì Z÷JV˜ gzZ‰‰‰‰ì J 7 ¸~ V1ÂÒZ Ìä ~ V; Y L L
                        
          X ÎÚ Šs§Å}i {z„ X•óÐSX ¬Šs§ÅkZ™Z— •ØËZ e‰‰‰‰‰¹ÐqØä
                          ä
  Ù           g ó Á
„gH ‰‰‰‰ì³ÐkŠ * 3 L L¹™|äÐ. ó X @37 Ч õ 0 ~½yŠ Â~• Ž‰‰‰‰r ™í L L
 C                       ¼ 
                               ó         Û
                              ó X ñXÐØiÅg OZÐZžì n•»òŠ W
                                     
                             X ‰ - ~} #Æä3VÍ߃
    X 'Y[ze~Ü™ƒ—,i ZzWÅVâzŠ LLX å;g™WÐËyZ/ 6~r !N 0 Æ_ ãZ6
                       W   Ã 
                             ó
                            ó X ÇVî Y7 p L Lå; gÈyZ/ 6
                                 ~       W
          ó
          óì yv„Zg v äY: L L~Š ð‹i ZzW~uzŠ ó óy Y~÷Xì ] !HÅä™~kZÂL L
               ~                  
                  ó     Ù
                 ó X ÇVî Y: ¦ n @-ŠÆxzg gzZy*-L LðWi ZzWÅW6ó óy vZ÷L L
                       Å
                       C              
                                    ó 
                                X ¹äË ó X Ç} 7»»L L
           ó
       X ÌWz6ó XjYá}s ÜÆè ~÷=ž7 âZ~?‰‰‰‰‰‰aÆâ!Z} Z’L L
               %   È  ‰    
          ó
r !gzZ ¹äòŠ W}uzŠ ó Xì Mù {CÐ À» ì 9 Š‰‰‰‰‰‰‰‰‰Ç} 7* D nÆkZ» î Y:í L L
                ž             p
                                             
                                            X ÎåÐ
          ó           ‰   ‰
      X Ñ1™|Wz6XƒaÆKÉÛ? c Š C: VY„¬ä?‰‰‰‰‰‰‰*z™]!,Z ‰‰‰‰‰zIIL L
              ž                  z

 †ã+ h^jÒ å…]•]             31 / 47                    ?&8
                                              N
                                      ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                       
                                              &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]              32 / 47              ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                              8

              ó
             ó X ǃ»J} ;Ñ à âB‚}÷» ÆkZ1X KÉÛV;! KÉÛL L
                   Æ    n
           ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰} 7^s§Å} ;Ñ à â VâzŠ {zgzZ¹äyZ/ 6ó óá Âî WYZ L L
                     Æ          W Q
                   Ù
~ © ãizqZ6ñ0»ÆkZgzZ‰‰‰‰‰‰‰åñ Z {z‰‰‰‰•C!Ð} ;Ñ à â Zƒ@ Z6 6ˆÆ]ñŠ W ã½
                      Æ    W
                X Îì™y@ ˜s§Å} ;Ñ à âQÔ ¬ŠOŠ ZOŠ ZäkZ™ug(qZ‰‰‰‰¶
                   ³    Æ            
           Š    ‰
Šg «Ô~œÔi Ôõ%‰‰‰‰‰‰‰Â7ÑzZ Åg0R‰‰‰‰‰‰‰ÇVzŠ î“Í » È N ~ ‰‰‰‰‰‰‰‰ì H Œ ä Â"Z
     i                             =
•D Wä™xs=g e Ɖ‰‰‰åc Zl ¸% »WZg\ä TVƒ {z~} Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÐN YƒÔÆyY ~¾ƒÆƒ
                             Š    
    ‰
ÅV{g â M‰‰‰‰‰‰V{g â M»}c WZ(‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰äg â VªÐV ;zì `‰‰‰‰‰‰‰ìW» ZŠ ZŠ LZ  Vƒ } Y b§hZ‰‰‰‰‰‰‰
                                    ž
                                             ‰‰ Å
†ZwÅVwm‰‰‰‰î Y çÐZkâsg Z} Z ƒ W‰‰‰‰‰‰‰‰î Y 3ÐZ k ¯¾} Z î W‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒg ZŠu»VÂÈ~ž } Y 7‰‰‰A +Z
   
                                                 I
          ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰~g \ YW‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ • Z¾~‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ;g a *~NŠ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì V ¹ Â* ðÒ¨^Zã*
                                                 G
                  ‰                                
„g V~ õ%Ž Vƒ ~g ù »v WkZ~L LX Îì™g âB; 6 J {zQ‰‰‰‰‰‰c Š™ qzÑ O* •z äWz6 ™Èt
                                   
                     Ù               Ù
}¾~ž} Z‰‰‰‰ÇL I: L{g*{zpX Vƒ;g™gOZÐw ‚g ZDõ0 ~X Vƒ;g WZƒ@™ Y7ÅkZ~Ðw ‚g ZDXì
                            
          
          æÅy[Â
}g \ } Z‰‰‰‰‰‰‰Vƒ @öN™ ¯fr Vz6ÆVä ‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ @î[ ·ÆV-*N~ž} ZXá 0 lÍya
             Ð   ~               
                            ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÇVzŠ î™^» CZNV‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì V¹ Â+Z
                    X ŠƒT ¸~r !Æ_ ãZ6Zƒ@ŠÃ åZ @Z((HäY*gzZ {z
                         Ã       
c6WX¸ìg YWOŠ ZOŠ Z× W× Wk•~ VzÀCƒËZ egzZ k3X åÁWOzgŠu© »} #Æ !%
                      
¹ ~} #X å[Y c t6 kZÃ!%¶ 7 ~ ‰zÆ} #X ¶ ðÑ VŒ B‚Æ x ÈZ m{Ð whwÎŽ ×
           ~      ˆ
     http://www.kitaabghar.com
          Û                       Ü
Æ nd¾z Ð6 ö ~uzŠ qZ dŒÏZX å Zƒ 3g ã0 Šuz x¤~ VL~X¸ ‰ •Š ™×zg ¢ áZz ‰¤ {Š c i
                                    
                              X¸ñƒ} 7ä*ŠÆ(ggzZg ZizZÆc6W
                                         
Ï0i ÅòŠ WqZX ås§Åc6WsÜy·Š »kZ[ ZX å [>¬ PŠ q ñƒ ñW7I Š¼ •ØËZ e
                   Ã      k 
                          
X å1™<»¶Š™sÜl Fx ÓKZäkZ‰‰‰‰‰‰‰‰å~ykZÆkZtX å;g Y% ïÐ] ZçÐZ {z‰‰‰‰‰‰¶ }ç
       Ã                          ~
                          tÙ
6VeiƹFÐZ! x»X ÏãY}Å},ÅkZ ˆƒ! x»~RkZÐZ¤ Zž å&b§hZÌ Cây ZŽ â
                   
     Ù
;gWÃtb§Å® â t xqZ {zX å: Ìy ¶zx * »wìÆò » *~‚fn Z7 ! ò » *gzZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÏñYá
     C                   p 
                 Ü á 
zyjb§¾»±y ZŽ âtž å;gƒžzZå;gNŠ {z¶ ð• ÓqZwÅkZpX 劎ñ~} #Ì•ÂËZeX å
           g
yjÌ Vzn ÆVz ËZ eg »"ŠgzZÃ ZiZ ä kZÂy EZ Ú Z6 V´ ,Zì sz^~ ~g » KZB‚Æy EZ
  
  6           i          ñ
                               X å;g™= ÅkZ~wŠ „wŠ {z嬊 7
                                  °
      ™ \ g ‰                   Ù
  X å;g8fr \ Ð.‰‰‰‰‰‰‰ g WÃy.6VâzŠX ‰ SgzZÇÅr ™[Zâ~}æW'C!
            „       ù        
                          ó
Ñ kŠ Xp‰‰‰‰‰‰‰Ç ñYƒ [x»gz¢{zžì ¢ = L L¹Ð ! @" äS ó X Ç ñYƒ [ x» {zH ? L L
                     
                                             ?‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Ï
                              ó Ö
b§kZVŒ »VÍßë Z®‰‰‰‰‰‰‰‰ñYƒ ð eÇÑž²°»žw ì Z÷L LB1/™H ó X eƒ #y.6 L L
              ì                    
                            YE
     ó
    ó XÐk: °» ?HРσˆƒg »[Z °» „¸‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰$™^~xzg ë5Gg evßë: VYX 7 Î
            X                4JZ
                             &      Ç

 †ã+ h^jÒ å…]•]              32 / 47                     ?&8
                                               N
                                       ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                        
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            33 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

                   ó
S~L LX ¹ñƒ D¥gÐc™ Z¤6A‡ñƒK~}æW'ÃfräÐó/™ÕYì l £ » °» L L
                    ƒ
                     ó    Ü
                    ó X BÈ7°»Ì z,Z\ W ì À X Vƒy.6{Š c iÐ
                         ‰   ž  =   
    ó                  ó
   ó X MN 7 §~uzŠÃfrH L LX ¹™hjVÈu * ä/™HóÐz™k* ø»Vl‡~g ‚ ? L L
       s                 
                 ó ÇÜ
                ó X 7 ‰zkZ r ⊠Z÷L LX Ñ1~Ÿg ZÎp * {zó óA‡ˆ~3L L
                                
                         ó
ìg™e×Åc6WÌŽz! Æ¿#~÷? ì ] !ÅkŠ XÌZ L LX ¹~Ÿt9ä/™H ó´: ]gúL L
     Š     ž   
                          ó
                         ó XcebŠ ‚ÑŠÃVÍßë » ß eêqKZX¸
                                  X  
Åvž å ¹ä TX •ìg WŠ c p ÖZÆ~g ZZ9 ÐZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰7 t pVß eÊpžVƒ @™Ò ~ L L
                ™      e        Ã
   ó     Û ¢
  ó Xì ;g™Ò ÅäÑdŒ ТÃ}ç{zžìtÈ Z÷Xì ;g™c6W6y Z¾»±ÛZty W‰‰‰‰‰‰7 Z
       Ã                     ‰    y
Ãr™[Zâ¢Ð¢{zžì ;g Y @ƒ¢= ¹ñƒ äÐ} #Æg Fä •ÂËZe ó ór™g.7L L
                        
                                      ó
                                     ó X u™gzŠÐ]Zç
                ó
               ó X ŠƒqzÑc6WH L LÑ1™x˜s§ÅkZÐó óŒ ÈåW~L L
                               7
          
          æÅy[Â
æWg » {Š c i VŒ ~ž c W` VŒ n kZ~‰‰‰‰‰‰7 » ÌðÃV;z Z÷gzZ‰‰‰‰‰‰‰‰•ìg™~g »vß{z ÌZ 7L L
                    x
                                     ó
                             ¹ñƒDZ— •ÂËZ e ó X ÇVj
                                ä       ƒ
              á         ‰
ñW7]gz¢ÅŠ ZæZ ?¢i Z¢ÃÐ zZ= h•pX • à Zz ·‚ °» Â?‰‰‰‰‰‰‰ËZe • iZ ¹ \ W L L
           g         z
       ó
      ó Xì t zZ{¤ Š¾{z•ng¢gŠkZ6! x»ÅËZeyZŽ âkZ\W ðƒÙ ™Í =‰‰‰‰‰‰‰Ï
         g  g              ž  p t
                         ó ]
                     ¹ÐÒŠËäÐó X Ì gzp °»B‚„B‚gzZ
                      g
    http://www.kitaabghar.comLL
        X 1qu™ âÑäSgzZ‰‰‰‰‰‰‰‰B1Ð~!/™Hó óÐ ìg, H ?
                         ƒ 
     X Š`J}g )}uzŠÆ}æ W'Zƒ÷ ÈtÐó óVƒy.6¹~/™ÕYÇ< s çL L
              ™      
               á
ä•ÂËZe ó ó•D™„\ Ww¸NŠ ÅñÑZ eh•‰‰‰‰‰‰‰ÇƒÇÇ! x OZ » ðÐ w ì}÷r™g. L L
                            
                                           X¹
ñƒ Dg˜ÃËZ e ä Ð ó óÈ »{7 Æ kZ p‰‰‰‰‰‰ì ;g ^ÇÇ! ñÑZ e‰‰‰‰‰ VY‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ V ; Y L L
                ‰       
                                           X Y7
                            ó
} (qZ‰‰‰‰‰‰Çƒ b§¾c6W~}ƒ0Z Šƒ>ñÑZ e3 ZéZ}¤ ZX ¹ä •ÂËZe óì s ™È L L
                  
                              ó
                             ó Xì Cƒ]gz¢Åo ôZ °»nÆc6W
                                        
                                 Ù
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì wìu*çqZt s Z‰‰‰‰‰‰‰ÇVj™ H~Š„ƒ>¤ Zp7 kZ ðà »äƒ>ñÑZe  „ L L
                       y        C
Æì"6 }nÆÐ . ó óY 7 C (Z Z}}÷7 {zZ‰‰‰‰‰‰‰¨Y 7~ ¤~(•ØËZ e Šƒ (ZªZz¤ Z
     g    Ù
        ƒ ¦     7                 
                                           
                                       X ‰ƒZag U W
                              ‰‰‰‰‰‰‰‰‰Zƒ4ZŠ™âqZ~ãZ
                                      
                                  ó
                            X Y7ÐkZäÐó ì HVY L L
                     ó
                 X ¹ä™âó X •ìg šÃ\W‰‰‰‰‰‰‰‰•} 9nr™Wz6L L
                          ‰         

 †ã+ h^jÒ å…]•]            33 / 47                   ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                        &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]          34 / 47           ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                        8

                          Ü
                    X ¹Ð]ªäÐó ó‰zkZ‰‰‰‰‰=‰‰‰‰‰‰‰‰‰Wz6L L
                                    
               ó      ó
              ó X ñW`: V ŒÉ0 {z} ó X B1Ð~g ZÜ/™Hó óî Yn‚î Y L L
                  ó     Ü
  ó ó?c C7 Æc6WÐZä?H L LX ¹Ð™âäÐó Xì c Wn¾V Œ‰zkZ {zžì ]ª=L L
     0  
                      ó „      Ù
                     ó X 7 F{zpX c Œb§ 7Zä~g—L L
                            C
                            ó
               ó óVƒŠ Wß~ÂÐÉ0 kZL L¹äÐó Xì ‚ HVdŠgíL L
                      
                          Ù  
ÆVâ »ÆkZ°»Æ çl8FzZX å3g•¯ uLZ c vÐ~ŠuäkZ‰‰‰‰‰‰‰‰å Z9C!Wz6X c WnÐ
      Hg      
             6
                     X å;g YZi ~Šu{zŠŽ z!ÆVÂ!ƒyZX åJ m J6zZ
                         Ð            
                                      
                      Û Æ
                  X Y7™ VdŒ kZäÐó ó?ì ] !HWz6VY L L
                              
T e *™†ŸZ~]â ¥KZ¤ Z L L¹~ŸöWt $Z äWz6ó óXì •s§Å[†{g *g ZÖà © qZ L L
                              )
                                    ó
                                   ó X gB‚}÷ƒ
              ó
             ó XƒñW} hzŠ ?c] !ÏâZH L LX ¹™ßäÐó ó] ⥈~3L L
                     
          
          æÅy[Â
ñzi !»Ð kZó óσ@Š: Lä?q+Z‰‰‰‰‰‰Vƒ Le* ¬Šq&À » ‰‰‰‰‰ì ~uzŠ¼ Â]!L L
   ä                  ¹ ~        
                           X ¹ñƒD Yás§Å_ ãZ6ÐZ™
                                 Ã 
          X åñƒñÖ~YWKZWz6Ž ¬Š:à c sKñÅì ßäkZp‰‰‰‰‰‰Î½Ð
                           ‰
6 }i Ð î ™ Z6 á ïi ZzW% ÐX ~g â }Š6 uÆ Ðc s{z äWz6 ˆ Æ ½ gzŠ ~hð ó óÂ L L
    Š                    
aï¯ðÉb§ÏZÇ!‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰1w Ze6ñ0» LZ™ VZÃÐ ƒ"gzZ qB‚ÆCQ0Z]ªWz6‰‰‰‰‰‰;g W
                    l         
    http://www.kitaabghar.com
¸ {zå ;g™g OZ »Ð w ; Ž™â{z ZƒÐ Ù {gzZ ~¢âZƒtX å;g Y s§Å_ ãZ6Ð ~!{z‰‰‰‰‰‰‰‰ì ©VZÃ
        ~        ñ            Ã          
                              Š ÃW  [ 
                       X ǃ;g W:Zz™‡~_à z6Ð Zž Š{g øÎ
ŠwYÐzz Å^aŽ ÎÚ ŠÃ{ kZÆu™ÌgzZ c Š w Ze6Ï™qZÃÐl " äWz6™ V~_ ãZ6
                      ƒ      Ã 
ñh10Z]ªkZQ‰‰‰‰‰‰‰Çìg l " JkŠ °»ÌZ {zžƒ ¢ÐZ‰c hu b§kZ~ i Z0ZyEZ6 äkZ‰‰‰‰‰‰‰å
           ƒ                  
™° HxñgzZ™w Ze6 ±ß} (qZÃÐ w 5äkZX å Zƒ0Z} # ðÑ!‰‰‰‰‰‰‰H qzÑ -m 6 g f ™Š Ñ6 "ÃÐä
           ™                        
                                     X ~ŠÄg6t ¤
                                        
{zQ c Š|0!бßÃÐ ZX åÎ äƒx¥u +p{Š c igzZ {n»kZÐzzÅñ‚Æ°»Æ›~ÝgÑ
       •                     z
                               Û Æ
?V H9Å} #Æ r™[ Zâ Îh { ^Y »} #Æ r™[ Zâ)g fÆÎgzŠgzZ ŠÖ6 Ï™à Zz dŒ ÎgzŠ
                          
                    X¸nÎ[ ÕC6VznLZäVÎ3gzZËZe‰‰‰‰‰‰‰‰ ƒ
                                   ð
qzÑc6WX¸ } 9Š¤ÆöÅc6Wƒ {zX å ;g X™wïä*ŠÆ (gÐ ã0 ñƒ sÅ•ØËZ e
                         
                                     X åÑZzäƒ
  ó             ‰  6Ü
 ó X XÈ7 YVH9äV,ZŠŽ z!Æ~ŠukZyWp‰‰‰‰‰‰‰Š V ‰zÇL Lc Z((Wz6ó ó[p¹LñL
     V                     
                          
ž åx¥b§hZÃJ} (³ LgX ¶ ƒðYÙ {g ZuZ6Å b§Ð7zŠ¤Æ_År™[Zâ
      Ð    ð  ñ        Ã 
^~[ Zp{z‰¸ìg^Ð s{âZ vßñ0 äƒ:gØ»n ž å¬ »/™HXì ;gƒ H~} #Æg F
                Ë  J

 †ã+ h^jÒ å…]•]          34 / 47                  ?&8
                                         N
                                 ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                  
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            35 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

                                           X •ì g
                         „ Þ
È ~ } ;Ñà { qZ6 }g ) ~yWÆ r ! È }g ‚Ð y‰‰‰‰‰‰‰‰ ‰ g ^.Æ VãV*Z™â~ _
                                Ã
                               Û Æ Ã 
                           X Ãî:gØdŒ _{zž @X¸‰ •Š™
Ì •wÅŸ ÐäkZž å"Ú{zX å;gNŠ©»} #Æg F¸"Ð7zŠ¤LZ Zƒ q6ÎgzŠWz6
 Ã  Æ                        
               Æ Ø           ƒ × X
ÆÏ 6Vîi !LZäkZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰¶ ƒ#~Ÿ kZ? ºÅn qZ‰‰‰‰‰‰å;g W~l × W WÐ HkC
 g          ð      Ð             :
gzŠQX ¶ g WÃ#O g @„O g @s§Vzg eÐZ‰‰‰‰‰‰‰,Š wÅ@WäkZˆÆ@ g !&zŠ‰‰‰‰‰Hk : Ì î Ú
    „                      u       C Ã
„g Zêß Å Hxñ‰‰ˆ ÄÝg× W× W‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰¶ zg ÑÑ s§Vzg e Æ }g @‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰c Š ð3Š {g@ Zƒ @UqZ
      ‰   z         Ý                      
                        ‰
]uZzÆ I Š¼ CgCg‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì VY Zƒ JÈ {z‰‰‰‰‰‰Ht 1‰‰‰‰‰‰‰‰ÅÒ ÅàZ ä kZX åZƒ q6 ÎgzŠWz6‰‰¶
    
    k                         Ã            
                                        X ‰ WŠ c ÐZ
                                           
      ó ]                    ó 
     ó X ¶ gz¢HÅt ZèkZyW L L¹™ Îð~i ZzW~ðƒðZ½äkZóì •wHty W!Wz6L L
                              
        Ü       ] Í
}uzŠ}÷æƒ'" „ ãZ‰z kZ ?‰‰‰‰‰‰7 !à Zz äZ<ðà L L¹™ VZuäWz6 ó ó‰ v Y ?YZ L L
           ‰                
          
          æÅy[Â
                              p t ‰
:ì VY‰‰‰‰‰‰‰Vƒ Î ä™g DÌ»VñŠ W ‚„B‚ÆVÕgzZ VØÍyÔV- *[Z~žÏƒ Ù ™Í »‰‰‰‰g D
              B        
                                 ó
hZ {z‰‰‰‰Ši°{z‰‰‰‰‰‰‰‰XƒŠƒß p Zg ‚ »Ÿ kZ‰Zƒk (ZÐZx}uzŠpX e™ ¼ Ьó¸NŠ L L
             y     Æ   C       :
                ‰      ‰
nÆäuk\ ãpKZ{z[Z‰‰‰‰‰‰‰‰H‰‰‰‰‰‰Â‰‰‰‰H‰‰‰‰‰‰‰Â‰‰‰‰ì c Š VY!Zj »Vzg D}uzŠ LZäñh1ž å} Yb§
                         
                               X Ç}™g D»VñŠ WñOÆVzgâ Y
                       Š Ø Í 
             X ÅÒ ÅäÎð ™Zai Z0Z» ðZz6ÑÌŽ z!Æ? Z<h”äÐ
               Ã  Æ
    http://www.kitaabghar.com  á         Ü
  ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰Vƒ@™{°z~‰‰‰‰‰‰zŠwÅV(gtl!•g‰‰‰‰‰‰‰ì @ƒ µñgzZ‰z»t Zèp‰‰‰‰‰‰‰‰‰Wz6iZ¹L L
                                ‰     
                         ó
      ó ó;;;ðW~g !~÷[ ZL L¹ñƒD Z— Ìs§ÅkZ• ZóƱiZ}÷‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ñXñL L
                    ™
                          X ¹™7aäÐó óÈH~g !~g vL L
                                  
                         ¹™ ¯ì‚Z'äWz6ó ó… Y7?H L L
                               
                             ó
                       X ¹ÐðZz6"äÐó X e™ ¼~¼¼ L L
                               7
                   ó‰ó‰‰‰‰ñYƒ[ x»~ÑLZËZ eyZŽ â åtÑZ÷L L
                                ž
=èYX Çn : (Z‰ ñŠ™Š Zi W{g !zŠ ? Vƒ } Y b§hZ~ÐZgzZ L‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰¹~Ÿ yj6 äWz6
              ž            L          
X Vƒ c ÑVŒ» n ÏZ‰‰‰‰‰‰n XyYÅr ™[ ZâB‚ÆyEZzyj{zžVƒ Let~w q¾‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì sp
      ~        
                       ó u
                      ó X 7 Ñe~H‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~?ŒH‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Ð È}÷
                                         á
                              ó
                          X ¹™|äÐóì HƒuÑe¹L L
   ó
Wz6 ó X ÇVjNŠ Ì »} #Æg F gzZX ÇVz™Ì~•¸~g v~ V Œ ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒ '" Ç! VŒ ? L L
       ©                        
           ó
          ó XŒH‰‰‰‰‰‰‰ì t Zè¡ gzŠ ~÷:gzZVƒÛZ~ L LX ¹ñƒDÎçW~j ÎgzŠ
                   Î        :       Æ
      ¸
‰‰‰‰‰‰ {g™ž ìg Z— ƒŽ I Š¼‰‰‰‰‰‰‰I@,ÈÅkZ‰‰‰‰‰‰‰‰ˆƒ Za ~p0Z]ªqZ~Ð eZ
         
         .  
           k                    
                                7
x¥(Z‰‰‰‰‰‰‰å;gyZŽ â ZgÆgzZX|J[Z {z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ˆƒsp~®Ån +p„¹qZqØ W]g ZÑÅV\W
                          u   ö

 †ã+ h^jÒ å…]•]            35 / 47                   ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                           &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            36 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                           8

                    p   Ø    
             X å;g,;b§Å•ƒg Zé qZ{zXƒˆ?[ Õ~•qZÐ6}nÆkZ‰Zƒ
                ó
               ó X ÇVzŠ hYuZg v :gzL LX Ñ1™ m{zó óaÆgÎzŠ wÅÃV±gyZ L L
                       ~
             ×
»kZ= X å`{Ð ? G~ JÀX ¹~Lyj6 ™&äWz6 ó óa }g \ }÷‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰`ƒŠ `ƒŠ L L
                 
           ó              Þ ‰      Ü
          ó Xƒìg YDƒu*ç¹?‰‰‰‰‰Ùi ‚‰‰‰‰‰‰‰L‡‰‰‰‰‰‰‰ƒ~Ĥ~÷‰zkZ ? Xì s Z‹Z
                 ‰                  p
                      X ¹Ð~!äÐó óäZ- Š¬‰‰‰‰‰‰‰ƒäZ-Š ? L L
                               ‰‰
qZ= J[Z ?‰‰‰‰‰Vj :ÃVØi ‚ ~g v 7 : Z-Š Ú Z~p L L¹Ð ðZz6ÑäWz6 óƒ „ (Zh• L L
  ‰      ™      ž Ì              ó   á
                 ó
                ó XŒH‰‰‰‰~÷]ZgÅ ` WpXƒñWD™w EZ b§Åg ZizZæWg »1yY"
Le * YáÐZO]{zž å& 0 à z6‰‰‰‰‰‰J[Z {zX àá äsp(ÅVX Z 7^YÄП Ð
        É  
           W                  Æ
                      å Q ì
ä7:~y»ÆW6Ì ÅVñ¤u-Z KZJ ` WäkZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰;go Z {zÌ p @ Y`Ô1Œ {zì
    }                       %
                Û
ÆWz6D»U}uzŠÆÏ0iÅkZèY7 Z*pågz¢{Š ‚p{z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Zƒð D»Vñ¤uÅkZÐZQ‰‰‰‰‰‰¶ Š
           y             Y         ~
                               X åÉ0 ŽWz6‰‰‰‰‰‰‰‰‰å:ÃgzZË{z´
                                  
          
          æÅy[Â
                               ó
™ Zg7 Ö kZ KZ~ Â~Š wÅ: „ Ug ¯Ïgt ä ?¤ ZnÅ Z} L L¹B‚Æ yjä Ð óƒ D™] ! ÅO? L L
    Š                             
         Þ      Þ ž
     ó‰ó‰‰‰‰‰‰L‡ÆkZLZ‰‰‰‰‰ƒL‡? ÇVzŠ}Š q: ZÃ:7~‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰VƒLg ꊻ ZŽX ÇVî 3Š
                                   Ò
     ó  t   ó                    ó
    ó X åH“O ä~ó X Vƒ;gÍ NŠgzZ5qZ ` W~tL LX ¹~ŸöW]g ZÑäWz6 ó ~L L
              ¸   
‰åc Z h Z7 è~}g ½ñƒñ¯LZÃhkZ LZä?HX ‰ wÈ~¢âZ L LX ¹äÐó óåH“ L L
  ™                          
                                    ó
                                   ó X e^7 J ` W»T
                                      Ø
    http://www.kitaabghar.com  gØ
[Zy r ⊠Z÷ЈÆPŠ qkZV; gzZ L L¶ g™³? Z— n 6}nÆkZ‰‰‰‰‰‰‰‰Šƒlñ{Wz6
               „    Å Ð          
Ð퉉‰‰‰‰‰ìg fŠæ~ Vñ» ^Y *Ð퉉‰‰‰‰‰c Š™ qzÑ *™é•=ä ?Z®X å ŠƒD»§ZzkZ»zZ‰‰‰‰‰‰Šƒ
                                g    
   Û ‰                 D  há  ‰
VY {Š ‚p ?‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ [ïÐkÎY ~g »uqZ~„w q~ž7 »]!kZ» •g ZŠp'p‰‰‰‰‰‰‰‰‰ìg •ZBzg
                         
zɉ‰‰‰‰‰‰‰‰‰7Z%ÐUIÆ}g ½}÷h VƒLe* Ct » ‰‰‰‰‰‰‰¹7 ÐkZ0 g vä~Xƒìgƒ
             ž     ~     ¼  }
                                  Ü
oèŽ ä kZÆì ÌD»]! kZ=gzZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Çƒ Z7 J0zZga к ~ ä{[ZÑÐ SËÆkZgæ ̉z kZ {
                             
9zg™™ 0 =?pX å Šï]o»äƒ {0iÆkZ»Zƒž²¹‰‰‰‰‰‰‰‰‰ØŠ™T ¸Ð „ 5 Zg ä ?¸‘=
   É                   
0 g v Ž î CÌ'!{z» [ Z H‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰„gtVxÐ ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰¸T e ´g~„}ƒ0Z nÆ•Z
 } ~      ~             ¼           
                                         þó
                                        ó X Vƒ} YÌ
"qZJ[Z {z&ì Š V hñ6 Ë6É0 »Wz6‰å;gƒx¥(ZÐZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰åŠ{g™š g.
      6                      Ð
                       Xì ;g™Ò Å16kZ ñVZW` W{z;g & =g¢
                           Ã         }
                              Ü
?‰‰‰‰‰‰‰‰‰´ òŠ W‰‰‰‰‰‰‰‰zŠ wÅV(g ~÷ L L¹ñƒ ¨ Æ™Ò ä Ðó óÃV Â! ʼn×yZ zhgWz6 í L L
 ‰       ‰                Ã            
÷»j Z ã sž ~( âZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÇVzŠhyÎgzŠ ~( Ì kZ » Vƒ @™{°z ~‰‰‰‰‰‰‰‰ƒ„zŠ +F m³}÷
  
  q                 Ð   ž             
                                          ó
                                         ó X σx¥
                               ó
qzÑc6WÌZ ÂVƒ‰‰‰‰‰‰‰‰‰VßNŠ~} #Æg FZg f ~ L L¹™Ì6 j ÎgzŠ äWz6ó zI zIL L
                        Æ      Ð

 †ã+ h^jÒ å…]•]            36 / 47                    ?&8
                                            N
                                    ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                     
                                            &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]             37 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                            8

[x»~äX yY År™[ZâËZe yZŽ âì ¢=Xì Cƒ]gz¢Å ~g » °»~Vx6Wu*ç,ZX Zƒ7
                          
        ‰
ã:¢J ?VZgz ~g v‰‰‰‰‰‰‰‰‰Çƒ H Âìg {0igzZ k'äkŠ r™[Z⤠Z‰‰‰‰‰‰ì ] !~'~( РX ÇñYƒ
                                 pt
                                              ó
                                             ó X Ïn
                               ó 
ªzŠ Á~ HXì H„ ]gz¢ÅkZ=QgzZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ_g Zz »yZ wq¾~L L¹ä Ð óì @ƒ HÐ kZ L L

                                            ó
                                           ó X Vƒq
 ‰
d’‰‰‰‰‰‰‰‰ìg •Z9zgÐñh1'"qZ ?n ÏZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ } Yb§hZ~Âw q »ªzŠ ~g v í
                                 í
=‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì ~Š 1» ~n ÏZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì V;ZpÅ]ñÅr™[ Zâ[Z 4 ~g v Vƒ } Y b§hZ~
         ä                  Ù ž
s ËZeyZŽ â c Š Ÿ àn ÏZÕÂËZ e ` Wä?H‰‰‰‰‰‰‰Ðz™: w ì¼ »kZb§Åaq]Š XqZ? ìyZ
     ž 7                          ž
                                      ó
                                     ó X ñYƒg66äWwaã
                                         
                    X ¹ñƒD¢ s§~uzŠ äÐó ó!ì kZ‡w‰H L L
                       ì
                       ó
ËZežVƒ} Y Ì ~‰‰‰‰‰‰‰‰} Y7 ~žƒB?H L L;g m1W6ó X ‰| m6|gŠ™á Ï qZ ? gzZ L L
      t       ¼            
                             g Q
          
          æÅy[Â
                      ‰           ‰
ì „gŠ Ì w ì Zg v zZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒ B Š Æ Å}ƒ0Z= ?‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÇVî C 7 ~p‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ù $•Ø
  t      g        h               »          
           ó
          ó X } Y7 H‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ} Y{Š c i Ì kZ~‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì Lg×zg b§Å `gÎ6íZƒ0ZX
              ~            Ð                 
                    ó
                   ó Xì kªZg v tL L¹~i ZzW{Š%äÐó ó… Y7 ? L L
                        ¡            ¼
7 ~ H‰‰‰‰‰‰‰•… Y b§hZÃ}uzŠqZVâzŠ ëÐ Š‰‰‰‰‰‰‰ì s‚ÎtpXƒìgÈkªÐZ ? L L
 t                d
                      ó c »
                     ó X 7 6Wm Tì Ì zZzzqZŶŠ™O•ØËZež } Y
                            g      Ã
    http://www.kitaabghar.comLLç
             X Ì™7ag (Z"Ðó óH
               
                       ó 
                      ó Xì x`w D Z „m~g vL Lc huäW6ó óÇ L L
                                     Ç
  ó Ã
 ó X c Š™O]gú{k"qZ~ÆðŠ äÛZkZåH7Š â W6O kZ™}ŠBzgÃà {i !á Zä?H L L
                { Æ         k
                      ó         ó
Ç!‰‰‰‰‰‰‰‰ì kª¡‰‰‰‰‰x¥ùƒt » L LÑ1Ð ~ñ" Ð ó Xì ^Ñ L‰‰‰‰‰‰‰‰‰ó Xì ^ÑtL L
        ‰‰     p          tL
                                              ó
                                             ó X kª
‰ v ¸ Šp™}Š ~B; }÷RZg {z gzZ ¶ð` àÍ6 Rg7g qZ ä ?yŠ kZžì x¥ù ƒt = L L
                   
                              
*g â VYÃRg7g kZ ? ÇVzŠ CÌ Â¼gzZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰ñY Œ · Z¡§Zz kZ ñƒ D™g¦É0 =žn kZ¡‰‰‰‰¸
        ž    t         µ  à           ‰‰
   Ü                  ‰‰        ‰
yWpåŠ ${z‰zkZ‰‰‰‰‰‰ì ŠƒD»V Æw~g v Zž 劃¢»‰‰‰‰‰‰‰‰‰¸‰ yTÐZ ?‰‰‰‰‰‰‰‰‰¸T e
                 Ð 
                         ó
                        ó X s:ì VY‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Z7*ƒuhÐVCÍ~g v Zg »
                                           Ð
                          ä ó
                        X ¹™i Ðó Xƒì™'!ž?äY: L L
                               
                ó        Û‰ 
   X ¹™u¥u¥ñƒÙ Š~V\WÅkZäWz6ó X Å~Š‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~•‰‰‰‰‰‰‰R‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰<‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰÷Z L L
                                  
              X Š7 ïib¤q {z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒ¢ecB;ÆÐ
                 
                G N 
       ó
wÇÆkZ™JZ äW6ó Xƒ Ygâ †e b§kZ6 w Ç}g v[Z~‰‰‰‰‰‰‰‰‰h —7 Z÷[ ZV R ~g v
                          ¼    Š
   Ü
VzŠ™ i zÏZ~ÂÃ:7‰‰‰‰‰‰‰VzŠ}ŠÃVâ ÅkZgzZSq :ZÅVÂ!ƒyZ~: VY L LX ¹ñƒ D ÎîÏÑ6
   ‰                              

 †ã+ h^jÒ å…]•]             37 / 47                    ?&8
                                             N
                                     ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                      
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           38 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

               ó
              ó X VƒÉ0 ~èYX Ï}™:g ±Z »VÂ!~÷:7žÐƒ!Ît?p‰‰‰‰‰‰Ç
                                 ‰
~‰‰‰‰‰‰‰‰zŠ ^»ÃÏg kZ L L²³0 ~yWä Ð ó óXƒ uÑe {Š c iÐí ?‰‰‰‰‰‰‰‰‰ Û ? z6 7 7L L
                          ‰      W Ô
                             ó          á
                            ó X ÇVzŠ Z´~ñzg )Wg Z0•qZn}g v
                                     
           ‰                    Ü
Ãi Zg Ë~g fkZ ? 6oÑkZ1‰‰‰‰‰‰‰‰ÇVß™ * ?~ YZ‰‰‰‰‰‰@W7 !ÐV-i ]e Ì z Ë‚f Zg vL L
       ž          Ð       i     ‰
           Š 
Vƒ;g Z‰ZƒtÐ?n ÏZ~Еg® ~J}÷JxŠ D%i Zgƒ}g v Åg¢ˆÆkZ‰‰‰‰‰‰‰ÐÅg: i Zg
                    ž
   ó Å
  ó X ¶ li ‚ÅäZ™O•ØËZeÐà {kZä?ªZzž î Ct¬YZ‰‰‰‰‰‰‰ì Hé VâŠ¹Ì ä?
          Ã                 •   = ž
           ó 
          ó X åc ŠBzgÃkZnÆkZä~V;‰‰‰‰‰‰~Aƒ} Y„Ú Z ? ì w ì}÷L L
                              ž
                   ó
                  ó X}Š C:x * {z} n kZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰c Š™Ì ÐZä? L L
                        ž          O    Q
                              ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰zI ‰‰‰‰‰‰‰‰‰V ;L L
                                    p
                      ó ð       Û
                     ó X ‰ `V1Í„ä? +ÅO ~h•5Z L L
                           Ð 6 
                    ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒìg™wZÎ b§kZÂ? V ;L L
                                    p
          
          æÅy[Â
                    ó
       X c Š uzgÐ%1ÐZ™ VZB;äW6ó X åÑZ e ÌZ¡»Ï ~ŒÆ•ØËZe ä? L L
                          g  
                        ó
qZVâzŠëÆì ¹ÌZä?L L¹äkZQp ó óåÑZ e Z¡ä~V;L L¹äÐó X `ƒ[ Zy r â Š Zg v L L
                                 Q
  ó                {Û
 ó X •„zŠ[ZVâzŠëžn kZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ7Š ‚p¬ ?~‰‰‰‰‰‰zŠ^»ÃÏ kZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰•… Yb§hZÃ}uzŠ
                    Ð       g
                    ó
7a Љ‰‰‰‰¶ ƒ à$i ZzWÅkZg ! kZpX ¹äWz6 󉉉‰‰Dƒx¥7 ¢{Š c i¹³ ðZƒ}g v L L
 ‰    ð                  o  
                                   ‰ 
VZÐ6 t ¤HxñgzZ ñŠ Z¤n°»Æ›X c Š wůZƒ JÈ 6uLZ ä kZ‰‰‰‰‰‰‰‰Šƒ Z9™@ z6 c ZiZi‰‰‰‰‰‰‰Z 7
                               W
    http://www.kitaabghar.com}nLZ™
                 Û Æ
              X Ñ1™ÑdŒ
                          ó  Û
                         ó X ~h•5Z\!Zg v ƒ~ßNŠ gß L L
                               V     
g@ ZÆ}n ÆkZ‰‰‰‰‰Ši Zg ¯pÎ äƒ kCZƒ O˜u CZÐZgzZ •g (Z" ÐìÆ Ð ó ó}g Z L L
         „
                                  Ù
                     Xì ;g™Ò Åä0 1‡6Šp{zž å;gƒCªs ™Ðî J m
                         Ã             
                  ó
          ‰‰‰‰‰‰‰¹™ `¤äÐó X È »•wkZgzZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰} Y7 ~‰‰‰‰‰‰ƒyÃ? L L
                               »
                            Û
X¸ qÑ~} i » }÷? Z Xì YyTyÃ= {Š c iÐ ? L LX ¹ž VZB; ä ~h•ó ó7ØÔ7ØL L
        ž                   g   g
Ù
C»]ñ~÷»Â@™7 OZ »äZd{i »Š°qZÐ ykLZ~¤ Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒo Z¹ ?! ÐÇVz™p°~ÂÅkZ
     x           
                   á
ðà ¢™Ýq {Š%qZÐ whn }÷X¸ ‰ W Ä ]Zg ?h•™Í Å]ñ~÷~ Vzg ¶ Z‰‰‰‰‰‰‰@ƒ7 ¦
             à      ¸             ¢
      á          Ü
yŠ }uzŠ ä ?h•gzZ‰‰‰‰‰‰¸ ŠŽñV;z ̉z kZ ?¶ ðÑ6 y}÷lÑ Z Ð Ð wh‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰å: x » Â
                    ˆ     
õ0 ž eÎ: Ì ä?X 7 ÎYiZpXƒgz¢Ùi ‚iZ uZ ? Vƒ @™t ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰H ù»lÑ~÷Jy*G
     t   k          ž  ~            
Ì yÆqúg ‚ä?]ZgkZìgz¢ÂÂ7 *¤ ZX *™ðÄ)Åé{gGkZjzl !ˆÆä3V1Í
 Æ            
            e          ƒ
                            Ü   á
Å]! kZÕÂËZ ež å c Wn kZô\zg ` Zg~ï à { {z Z X¸:ŠŽñV;z ?‰z kZh•pX¸ L »6
                 Æ            
Rg7gg ! qZ ä ~‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰c W7XŠ qt 6 3ZzÐô\zg ` ZggzZ Vƒ [ ïÐ kZ~ž}Š uzgÐ ä™Ã:7 q :Z
                  
?Ì]ZgkZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰¸`™ ùg !FZ÷ÆZ … T: VYgzZ¸… T=? n kZX ¶ t ™ï~ï
                      ž    Å J  Æ

 †ã+ h^jÒ å…]•]           38 / 47                    ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                            &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            39 / 47              ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                            8

ÅÒ Å% ï6{ZgßÃqúg ‚~ï } Hä? ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰å;g WyˆÆó óO à {L L~Z X åH ùZ÷ä
 Ã        Æ   Q           Æ  
~B; ÆWz6RZggzZ ð`àÍ6íä?63Zz Z®Vƒ& » ž Šƒµ» å;gÈ~V; ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
                 ` ~   ž
                       Ü        Û‰
JwEZÆRZgkZ {zg)gŠ Â* ` àÍž å 1Î{ i Z0Z b§hZ ä~‰z D™WÐWz6X ‰ƒg Z•‰‰‰‰‰‰‰‰‰™}Š
                          
                     ×    ‰
? zZ|Y~V-h Ä6A ÃÆéŠÐ V;z ? yY ÔõñkZ ¬Š D &s§Å‹=ä?‰‰‰‰‰‰‰‰¸•Zz*Ð
 g        z    ™                  
                      ‰
™qzÑ ã`V1Íä? ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Hzás§KZ=™ mcŠæ„Špä?‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰åZ96uv ¸‰6f@ÏZ
      Q                          Ž   
                       Ü
ìg WÃ'" b§Åìañƒö~y ZŠìaqZ ?` W~ËÆTðW D5 ~‚f}÷‰zÏZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰,Š
                  Ût
                                             ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒ
                              ™   Û
                         X ŠugnÆävfr È Ú Z~h•5Z
: YZ :gz X zŠ wÅ= Æ ì ~ ÏZ eí L L¹™ ßä Ðó‰ó‰‰‰‰‰‰‰ƒ ìg , HgzZ ƒ yà ?äY : L L
                            
                                           ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Çƒ
                       á ó
                         Û
             X ÎÚ Š~ÎgzŠ™ÌgzZ ¹™hä•ä~h•ó Xì ;gƒ„YZ ÂJÌZ L L
                                
          
          æÅy[Â
                      ó‰ó‰‰‰‰‰‰VƒêŠ¾ ~dŠ‰‰‰‰‰‰‰‰‰=ÐßÅ7?ÂL L
            ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰zŠÚ Š)*g » »•ØËZ e=‰‰‰‰‰‰‰‰‰7 gz¢ÅäîgØ{Š c i''L L
                                ]      
                                     ó
?y W‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰g »zu HÐ kZ= ÂÌ ¤ ZgzZƒ kÎ Y ~g »u ? 7 = ÂwzZ L LÑ1 Ð ~!Ð ó§dŠ L L
  ‰             ƒ          ž ¢
                               ó
                              ó Xì 3g|0!VŒ• yâ ‡¾ ä
                                    Æ   =
Æpg|0!}g v H‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì Hs Z‹Z »Vñ` LZ ä ?ÌZ ÌZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒxêà D ZqZ ?Ån kZ L L
    t                               
    http://www.kitaabghar.comXóó 7°»n
                ó          ó
               ó XƒBsÐZ ?H L L¹™ ÎðäÐóƒD™'!ÏÅV¢ZH L L
                             
                           ó z
                           Û
                    X ¹ñƒr6ÎgzŠ ä~h•ó X 7 zðÃÅK Ñ L L
                                 ^
                            ó
~ V; ÅkZ~¤ Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰å;g™WÐ òŠ WÉ0 qZ~ I Š¼ L LÑ1 äÐ ó X V ‚¾Zu›ßo*Æl L L
                    
                     k              ƒ
c äX yY Z®‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ •Zz b§hZÐ ]* sg: ÓªmZ ~‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰@™ î @' HäY:B‚}÷{z  @5: V;
                                      
                     ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰{ZzV ‚¾ZuáÈ}÷{Zz‰‰‰‰‰‰‰‰åH„ {g egzZ{z´n Z
                                    Û
                        X å;gNŠÐ]ªÃÐ{zX ŠÖ™ƒJ¦~h•
                                   
~g v VzfZ}g v Vƒ @™{°z ~ì Cƒ t y¨Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰zŠ wÅ Ug ¯=‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ZƒÎ ZƒŽíL L
  Ð    ž        Ð 
                                      ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÇVz™: ]c D
                                                
            „ Ø                    Û
           X ¶ gö? Z— W]gZÑ6VŠ ÆÐzZ‰‰‰‰‰‰‰‰å;gNŠÐr"ÐZ ~h•
                ö    ƒ  g           
                      Û
•@Š ä~Šp{z•ÅÒŽ Åä™O•ØËZ e ä?` Wp L LÑ1™i ~h•ó ó7 ! ðà í L L
       Ã   Ã          ä  ] í
                ÃÜ
ÝZgŠ ~‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰¶ ŠŽñg » ðÃ~ _‰z kZž å } YЬt ~‰‰‰‰‰‰¶ h —„ ä ~g »Å•ØËZe‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
         7                  ~      
        Þ 7
                         G 3G
?H‰‰‰‰‰‰‰‰¸‰ T Ð V;zÆ™: ·»g»ÐkZä?HXì yÃÙi ‚ é5G©8 cÚ Št¡ å Le * Yá waÐZ
                         ©Gž     X  
                         Ù W
Ð?~ÌA åÑZ e Z¡~ŒÆkZä?Z‰‰‰‰åH7Š âW6¶ŠT~B;Æ•Ø™}Š ðÎ~Cià z6ä
              {      

 †ã+ h^jÒ å…]•]            39 / 47                     ?&8
                                             N
                                     ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                      
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            40 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

                          ó 
                         ó X åc XÕ؄ ä~gzZ 劎ñ6A ÃÆgzŠ ~hð
                                    
                     ó
VYyY Å•ØËZe~yW ÂaÎ Zg f òŠ Wq= ¹™  Z äÐó Xƒìg™yÒ{ Ú Z È*ZŠ ´ ?äY: L L
               X           ÷    Ã
                ‰
à 7 Y yY RÆì Hn kZsÜ¡(Z ä ~žÐ¼?‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì bZ ¬ }÷{zžZ X ÇVƒe¢
 ƒ Î                       n       
                                    Ü
        ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰Cƒ:J¸ÃËgzZꊙØ{ »yZ„¬~Â@ƒ(Z¤ Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Ïƒ‰× OÎ(Zp‰‰‰‰‰‰‰‰‰
                                       ‰
              Ø    ó
                  Û
}g v{zp MƒbZnÆkZ ?L LX ¹B‚Æ? Z— pä~h•ó Xì bZn}g v ع H L L
    ƒ           &         
                         •
                            ó
                           ó XƒT e¢VYy YÅkZ? Vî CHX 7
                                  ž     n
                               Û
gzZsp~‚fÆkZX å;gƒg ÖZ »spÐV\WÅkZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰Š7NQÐ å0Z]ªWZ»p ÖZÆ~h•
                       X       
                                ‰
                       X 10 1‡6späkZg »y W‰‰‰‰¸2~B¿b!~8Š
                                     
                              Û
                           X ¹Ð~h•äkZ?ƒT eH ? W L L
                                   y
                                    
                                ó
                               ó X *™á ZjÆyâ ‡Ã? L L
                                ó
                               ó XÐzgÅyâ ‡¾p L L
          
          æÅy[Â
                          ó
                         ó Xì Hs Z‹Z»Vñ` LZ ÌZÌZä? L L
                                
                         Ø Í   Û
Hx` wD Z ä ~žì ]o Hk0 }g vp L LX Ñ1 Zƒ @ƒ iz0Z ¯Ð ? Z<Å ~h•{z ó ó•¸ g YZ L L
                            
  Û
=~h• dŠ‰‰‰‰‰‰‰‰‰7ZŠðà ZÎ}g v zZ}÷V Œ ÆZ Ðz™7£ Ð wÅ{ZÍ ?~ªZ°‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì
 ›            g              
              ó
             ó X Mƒ7 x»™`)ls Ü}÷~ªZ°b§kZ?X 7 »y‚WbŠ ¨Ä
                 [           x    
    ó                 ó
                      Û
   ó X @ƒc ÑVŒÌ qúg ‚~l» L LX ¹Ðr"ñƒXB;ä~h•ó X ðƒt (ÐíÂA L L
         Ã                 ~  
    http://www.kitaabghar.com
     G
                        ó
                       ó X kÎ Y› › ÌZL LX Ñ1gzZc Îð ZŠgziäÐ
                            ƒ        g
                                    Û 
‰‰‰‰‰‰‰‰‰þ‰‰‰‰‰‰‰‰?‰‰‰‰‰‰‰žì Hx`ÁD Zt ‚}÷ÌZ ä ?pX H qzÑ I™î1ä ~h•ó óc Z}}÷s Q L L
     ¢    ‰                          
                                              Þ
                                       ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ƒL‡
                           ó
äZ™ c ä™O•Ø„ ä~žVƒ @™x`Á D ZQg !qZ~ß L LÑ1Zƒ ª •‚" Ðó X }g \ 7î » L L
   Ã           
ƒ M™ H Z÷ ? ?HQ pX ‰ ‚' V1Í Ì ?ä ~‰‰‰‰‰‰‰‰‰X åHO Ãà { „ ä ~‰‰‰‰‰‰‰‰‰¶ Ò Å
          N    
               6         Ì          Å Ã
                               Û   
       ó‰ó‰‰‰‰‰¨W¢£ 6kZ‡ ~g v [ZâÑZz䃻ô\zg ` Zg‰‰‰‰‰VƒŠ•»y Z0{Cc [æqZ~‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
                 X
                        ó 
                         Û
Wz6É0 {zì Hx`Á D ZŽ ä?[Zžìg ãZzpXƒq= L LX ¹ñƒ¨ä~h•óg ZŠgp'iZ¹L L
                 ¹
                        ó     Û
                       ó Xì Ht ‚Æ~h•5ZÆゾZuY 7 ‚Æ
                                  É t
   ‰                           Ù
Qg !qZ ¼‰‰‰‰‰‰‰‰ì yÃZÎ}÷gzZ}g vVŒèY‰‰‰‰‰‰‰Vƒ Y™x`Á D Zû%g ZD ~‰‰‰‰‰‰‰HÐkZQ ÂL L
                        
                                       ó Ù
                                 X ¹™ ÎðäÐó X VzŠ ZCzŠ
                 Û                óÛ
~g ÓZ kZ dŠOŠ Z Z‰‰‰‰‰‰‰‰… Y 7 ~h• ? L L¹ ñƒ w Z”» frðƒ £ä ~h• ó ì °» ''L L
               Ã          
       E
     .Gg$Ü
      2.                       ‰
ÌZgzZì çH ZRgz‰¤ {Š c i ¹ qZt Ðg dŠ‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ @VZ Hxñ~ zI‰‰‰‰‰êŠ ð3Š 7 7 ‰‰‰‰‰‰‰‰‰~
                                   » p
ã ‚¾ZuY,i ZzW~g v zZ ~÷)g fÆ kZŒH‰‰‰‰‰ì Cƒ °» nÆ ä`ÐZ ~šÏ¿ ZXì Š XZ Å„ wq
         g                    
                             q
ä~ n kZXƒ 7êÆ- ;f à ©? å } Y b§hZ~‰‰‰‰‰‰‰‰‰Çƒ ;g Y 1 egkg {°‡! ï ZgzZ4 „g VJíŠ
      x     ž                        ƒ  

 †ã+ h^jÒ å…]•]            40 / 47                   ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                       &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]          41 / 47           ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                       8

                     Û
‰‰‰ 01ÅÕ6}nnZ‰‰‰‰‰‰‰‰Š{g™ƒw J&Ð zZ c Îðä~h•?‰‰‰‰‰ƒyü[Z‰‰‰‰‰‰‰‰å1™x OZ »kZ „¬
  ,            g     
P»frX ¶ 7 J“JÌZ ä‚fnZpX ¶ ^a V˜ X å;gƒ kCÂPŠ~{ kZÆuwŠ CZÐZ‰
   Å w       Ð
                         Û     Û
s§KZ× W× WÐcÐZ( X åZƒ q 6 ÎgzŠÐ yEZ e.Ž )™ XÃÅ ~h•• ZX å Z7 „ dŒÆ kZ Z•Zƒ
                        
                ×     Þ 
Ï ™ËcV âzŠ LZä Љ‰‰‰‰å ;g °× W WÐZ Zƒ ÎÐ .qZÆÏgzƒ P»fr[Z‰‰‰‰‰‰‰‰H qzÑ * È
 g         ‰                          
      E
                  Û
ɱßÐ éSG¢Š‰‰‰‰‰‰‰‰åZƒ q6 ÎgzŠg2$ ~h•X ¶ ™x » CZ v WX gzc k¼ÅÐc ¶ ÏgX n ™t ‚Æ
    5š            „             È
           Û      ‰         Û
[ƒŠ Zi WÐV•ÆÏ Ð ™¼ ~h•{Ši]ªž¬ÐkZp‰‰‰‰‰‰‰‰0s§ÅkZ™7a~h•X Š< s§~uzŠ
       g n                 
                                       Xå
                                     Û
™ 0 NÃЉ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰¸ ìg ,; ñƒ‚VâzŠˆkŠ ~hð‰‰‰‰å: y‚ W *™kiÃ` Z 7 ^I6 kZ ~h•
   ‰              ‰          p  
                               Û
~ B¿ÏZ å³» kZ {z‰ 1áw ^Ð kZB‚ÆCQ kZ ä Ð X Šïµñ »% ïw ^Ð Ù Ã~h•
                    p         
                                   Û
                                   ‰ 
 ‰‰‰‰‰‰‰åZ 7J0zZ6}i•wzf Ç!{z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Š Z” ÎgzŠu»kZ D¤D¤gzZ ~g â mä~h•‰‰‰Š^w^
           "       Ð        
            .2 . g$E
V3 b§~'™ƒ Z9t ‚Æ çH ZR{z wŠ‰‰‰‰‰‰‰‰}™ H[Zž å ;g W7 ™ kZ‰‰‰‰‰‰å ;g ,; Z9Ð
           G              ~ Å      
          
          æÅy[Â
              X Î% 1~i ZzWðƒðZ½Q‰‰‰‰‰‰‰ƒZ 7{gzŠ »V636kZ‰å@ƒx¥(ZX Î
                                   
                            Û
~Šg â à Í~cÆkZä~ˆÆ4z] °»X åŠòÐĤ~÷ÐÌZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ;gw1~h•5Z~L L
                          
      ó
     ó X ðWJWÀ^g7g†‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ;g Y䙊4Æ:7ò £ÐZ~‰‰‰‰‰‰‰‰ì ~{~÷Q{z[ Z‰‰‰‰‰‰‰‰
                                      E
             Oæ          Û           2 .g $
       ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ) Š ZOŠ S } i6ÆkZ‰‰‰c Š ï6l•ÐZÆ™µ ZÐ~šg @ » çH ZR äÐ Z
                                 .G    [
                       ‰‰‰‰‰‰‰å;g F ZnZƒ@™ðV· Ð~!{z
                                 ¨
    http://www.kitaabghar.com
    Š                   á      Û
D™¨ £Ð Ô~ V¡Æô\zg ` ZgX å 1x »Ð o ôZ ~( ~ äZ™ ù•¸Å]ñKZ ä ~h•5Z
                             
                                    Ü
•Ã5ZrV;zgzZ Šw h{zXƒ Šƒ  {z‰X Ç ¸™ m b§kZ { Z({Zp{z‰‰‰‰‰¶ W Dt ~‚fÆkZ7 eZ‰z
           i                 ð Û
9 `g ™ZÆ w h:7 Æ™{gtЗ:7 ä 5Z rX ¶ Âqt žâ ŠæÐ kZgzZ ñC ]ÑqÀÐZ™Z
 ™                :
ÝqlÑqZ6i§ Ð whwΉ‰‰‰‰‰‰‰ì HÑ»É)Zg etž Š c C:tÐZpXa™ðA çƒÐ~g ZZ
   v    ‰                   
  Û    Û                  Û
ï ~h•5ZˆÆä0 ›•ÐVÂ!ƒyZX Š 3 ðŠ Ð ¶ z¸X Š H\ Zå» ~h•5Z6 kZQX ˆÅ
 ä         ž ž z            
                              X , Š™qzÑVx¤uKZ™w$
                                       
5ZX c ŠÉâqZÕÂËZ e ä kZžBú„ âZsÜÐZgzZŠ W¬»áŠ n» ~g ZZ9 7 e ZyŠ}Š
                          ™
                                  Û
ž ZƒDÌ»] !kZÐZ~ekZ‰‰‰‰‰‰‰‰;gs§ Å„Wz6F{Š c i cg »] îÅkZ 嵄µ¡ Ð [ZÃ~h•
                  
                              
                              6 J  
Ðq :Z ÅTÅx¥]! 5„Ç! qZ ä kZ 0 Wz6 Xì ñƒ ñ¯g »!W CZÐZ™Äg~ÆðŠÃWz6 Ð
             Æ                
ß qZÐZX åNŠ ð•Z {z ¶C™ àJkZWÃÐi§T å @™ HÝqWÃ6 gî^Y*Wz6žt {z ¶ Ì
                              : Ã
               Ù          Û
@™ c Š Ö ~µ! Æ _ ãZ6 ™Ñ WÃ÷ qZ ‹C òŠ WqZ » {z¤Æ VØz•WÃX ¶C™5WÃnÆ wEZÆ
      Ã             
KÉÛc ZzŠ {zž c Š Zz•™Èt 7ZäkZpÌ»IäVCâ ÐZg !qZzŠ¸D YïñƒÇg Ì ZŠÆkZ•zX å
                            x
                               Û
Æ•ØËZ eX ånçë Z {Š c i Ì kZt ‚ÆkZèY Å: Ò ÅÅäñÃ{z¤kZ wÒZ °ä ~h•Xì ;g™lˆ
           Ð         Ã          
   Æ Û
yY¼ ƒ0 Š Z•ZÆ _ n kZX å 1 5™}Š ¶ ~g ¸Ãà â qZÆ _ ä kZ „ I Š qZÐ äYô\zg ` Zg
        Ã        g       Ã    y

 †ã+ h^jÒ å…]•]          41 / 47                  ?&8
                                        N
                                ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                 
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           42 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

          Û
          ‰                    Ü
} ;ÑÆàâ ™ç•Ã z6ÐZä~h•‰‰‰‰‰‰Š WV;z Ì úg ‚Ã] Zg à Zzc6W X ðƒ: ‰Š m{ ðÃ~h
      W           q                 
        Û
Å}ÒúqZÆ{z¤Æ VØz•WÃà z6 äqX ¶ ƒA%„¬YZ ~g7 c kZ‰‰‰c Š™] ënÆäÑJ
         W    _               
WZÆTˆ~Šq äÅn ðÃ~ WÃÐZ VŒ X c ÑJ} ;Ñà ⠙ъ ÓÑ» ¶Š WÃÐZgzZÔ Å] ‡5Ð w
       !        
          E
       .Gg$
         2.           Û
} ;Ñ™|0!~ ~ ©Ã çH ZRgzZ n XŠp} ÀÆkZ ä ~h•5ZˆÆkZ‰‰‰‰‰‰‰‰Šƒ l "¢¹Wz6 Ð
                             ƒ    
                      Û        Ù
                   X å„~h•5Z { z¶ îŠÃcZäTC!Æ} ;ÑX ŠòÐ
                          ð        
  Û Ù             Í          Û
ä~h•ÆPCXƒŠ W7:XŠ q ðÃ} eÎäkZX ÎäZ<wŠ »qŠƒž²°»ñƒ‰ Ã~h•[Z
           ž               
: Zzgs§Å_ ãZ6™hg @Îà z6{z‰‰‰‰‰‰‰‰‰* â: wŠ »kZpX ¶ Š: ]i YZÅäY} hg @Îà z6l "ÐZ
     Ã  W                  ~      ™ W ƒ
                           E
Ü          Û     Û        .Gg$
                         2.       Ü
‰$qX å Z7 b§ÏZJÌZ ~h•gzZå Z7 Z)6 l•™ƒga ga çH ZRX å [ Y ÐZ Zƒ 4ZŠ ‰z kZ {z~g fX Šƒ
                                        
  X   :   Ù
~hð ¶Cƒx¥ ^a ðÃ} „‰‰‰‰‰‰‰‰X ål " {z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÅÒ ÅäVZÃ~h•™hzŠ äkZX euzg m KZx Ó
        C       ƒ        Ã   Û
                 ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰´JZ™7a{z‰‰‰‰‰‰ÎähÐZqX à$^z™äkZ™{Z™ˆÆkŠ
                                       
                      ó ó?ŠV¹ŠzŠ%{zL LX ¹ñƒX@WäkZ ó ó? L L
                        
          
          æÅy[Â
                                       ó óyà L L
                    ó B           Û
                   ó X Šò™ W ;k\ZL LX ¹ñƒXB;ä~h•ó óÐ zL L
                                 „
                         X •Š C]uZz}g ‚~¢~¢äkZQ
                             Û
Ò Å¶Š »ðŠÐZg !qZQ~X ð`à ÍäkZ „‰p L L¹ä~h•ó óåÑZe „g â ~ªZŠ KZäkZ L L
  Ã                          
    E
  .Gg$
  2.
à çH ZRkZ}g Z‰‰‰‰‰‰‰‰å1g â Ñ0 ä~Q Â@Y Z” ÐkZu Z÷¤ Z‰‰‰‰‰‰Šï~u { ZOŠ Hƒ »ÎgzŠ kZƒ Z'pX Å
                  :                     
    http://www.kitaabghar.com‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ZƒH
         ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰Zg*7 VzÃ~÷J ` Wxê8Š (ZX äh Ác Š h Â
                Ð            
                               ó
                           X ¹äqó X ,™lˆÐZ • W L L
            Û
Hc6W ÂVdŠ L L¹ñƒ 0Z ä~h•ó ó7 Š W»- ;f à ©{zX M0 7 ʤÅkZ ?[Z !ƒ ñƒÉ0 L L
            ò           Ì         
                                             ó‰ó‰‰‰‰;g
                  X ;glñ{JkŠ ~hð‰‰‰‰‰‰~Š ÎçWÐj ÎgzŠ äkZ
                       ‰         Æ
                   ó            ó
                  ó Xì ;g| myÃ6g Z-Š}g –ÆU 0 tL LÑ1™7a{zó }g Z L L
                       
                  Û
â ‰‰‰‰‰‰‰‰•‰‰‰‰‰à ïq HÐ Ù ä kZt X Š VdŒÆ Å9 {z ß}g Z‰‰‰‰‰‰‰‰ È H » kZ‰‰‰‰Ð L L
 t           
              ‰
ñYƒ O Ù {‰‰‰‰‰‰âZ•ØËZe [ Zq‰‰‰‰‰‰O ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì ;g !Š ~ V Š Ãâ kZ {z …ß}g Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰t
   Ð ñ             O             ƒ Å
  ‰             ‰                Ã  Û Æ
h Á‰‰‰‰Çƒ [™x » CZ {zÐqV;zë~kŠ Ή‰‰‰‰‰ñY H Hs Q‰‰‰‰‰‰‰Ïƒ:¸ÅkZ Ì k3~9dŒ kZž Ç
                                    ó
                                   ó X Š ©B‚LZÂÌw^
                                      
                                ó
                            X ¹äqó Xì k0 }÷w^L L
                                  
            Ù
}g â 7Y qZ {z ÌZ‰‰‰ì ðÎ~Ci {z ~ âÅkZ‰‰‰‰‰‰‰ñYH H{zZ »x »¾w^ÐgzŠ âZ‰g»" p L L
    
                á
~‰‰‰‰‰‰Š WŠ c Ç{zZ‰‰‰‰‰‰ì ;gá: ¶h•{z‰‰‰‰‰‰Çƒ H[Z‰‰‰‰‰Z}}÷s Z‰‰‰‰ÏÑ YÆ•ØËZ e™òÐ âðÎgzZÇ
                                  
¶ Zg ÏKg„z~B; ÆkZ6 3Zz‰‰‰‰‰Š`n‰Zƒ @hzŠ™Èt ~h•ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰c WÌZ~ ! zI ¶ ŠnRZg {z ä
 R                    Û           X @

 †ã+ h^jÒ å…]•]           42 / 47                    ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                          &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           43 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                          8

          X¸¹!kÂg »F}+˜ÅkZX ¬Š™wÅÐZäkZX ¶ Š~Vð; Æ¥z6äkZŽ
                        @     
‰‰‰‰‰‰å;g WÃs ™u »Ð Ýg ðƒCWÐ} #Æg F‰‰‰‰‰‰1: ¶ÐÅ9äkZ‰‰‰V~¢ÐÅ9X VVL L
          ~ z           
                               ‰       Û
                   ‰‰‰‰‰‰;g W6}iB‚ÆÆ}ŠqZ™cZЉ‰‰‰‰~Š `RZgä~h•
                                      
  Ü                           ó
HZ ã‰z kZvßt X åúÆkZ Ì ‰‰‰‰‰‰‰‰¹ñƒ D hzŠ s§Å¶i™NRZg äkZ ó X Zg â {z L L
           q
                    ‰
     ‰‰‰‰‰‰‰åŠ WnÌ ØËZ e™Í åmÅVÂgú‰‰‰‰‰‰‰‰¸`ƒN ZV;z}i 5F zZ•ÂËZ eXSÔ/™
           
            •    g               g
         Ø     ó                   Û
    ‰‰‰‰‰‰‰‰Š?úxŠzŠ™7a•Øó X ;g H »c6WËZe¼ L LY7™ÄgB;6ñ0»ÆkZä~h•
                               
                             ¹Ð]ª™h MìäkZ ó ó? L L
                         ó
                        ó X ;g H Hc6Wî C‰‰‰‰‰‰7 È~V;V ;L L
                                   ]
                     ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰p‰‰‰‰‰‰p L LX ¹™î1ä•Øó ó[x» L L
                           ‰         
Z7 {Š%t ‚}g våÑZ e Z¡ ~ Œ }gvä T ` WdŠt gzZ‰‰‰‰‰„zŠ }÷Ôå Z%a }g v¡ L L
                                 ~
                                            ó
                                           ó Xì
          
          æÅy[Â
                                Û
                          X ‰ƒzás§Å~h•vß}g ‚[Z
                               
     ó
    ó X î Y- äå6g »Å•ØËZ e ? gzZL LX ¹ä~h•ó óN Y?Ðk0 ÆlÑx™{ Z'vß\ W L L
                q      Û   Ø      
                                   ó
                             X B1™ `¤/™HóƒyÃ? L L
                                
         Þ           ó
                     Û
Ò h yY Å•ØËZegzZ L‡Æ à{ á Zz ¾ ~ L L¹ä ~h•ó X Vƒ 5Z » ã ‚¾ZuY~)H L L
 Ã              u
                              ó
                             ó X VƒLe* YáäålÑÅá Zzä™
                                 
    http://www.kitaabghar.comLL
                 ó
         X ¹Ð~!ñƒÇ7²WäSó Xƒìg, H ?äY:
                   
                       ó
                      ó X Ç}™yâ ‡sŸzÅkZÔVƒ;g,~¼Ž L L
                                
               X¸ìg™òŠo~r !N 0 Æ_•ØËZ egzZSˆ‹ qZ
                       Ã       
                             ó ƒ
‰‰‰‰‰‰‰‰‰•~Š h —ä?Ž Vc g Ht ?{ZÃH »ä™ßÃVC â }g œyW L L¹ä•ØóS? kÑgŠ¾{¯s Z L L
                        
                                ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰Ð,g @Z6¾ »kZà â
                                        
                                        ×
                 ó
                ó X VƒSe¢y JZ Zg v žVc gHt•~h —nkZä~L L
                         ~ 
                              X ¹ä•ØËZe ó óÈH L L
                                
                      ó
                 X ¹ÐqØäSó XÐzŠ™Ç7ZÆ™c6W»yZ ? ¸ L L
                            ž
            ó                á ‰
           ó X ÇVzŠ ¯gz¢c gÈ» ™c6WZg v ÆäYƒ~Š •p‰‰‰‰7Â7Z L L
                  Æ  ˆ
              ó    á                 á
             ó X ÏVß™~Š •Ð?ãs~žƒB ?„¸‰‰‰‰‰‰‰‰[p¹‰‰‰‰‰‰‰‰~Š • L L
                       t
                            ó óÇVß„™ Â~pX z™: c z™ ? L L
                                     
   ó
  ó XÐî Y$ÐØiÅc6WX ñY àZzñ c gÈqZn}g v VY‰‰‰‰‰‰‰{ZÃHÐä¯c gÈ=ÂL L
                    :        
             ó               Û
            ó X¸ìg™g OZ „Zg v ƒ Wƒ W‰‰‰‰‰‰‰~h•ð¸Š‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒ@ CzIYZ L L
                     ë ‰              
                                       Û
                              X¸ìg F ZÐg »qgzZ ~h•
                                      

 †ã+ h^jÒ å…]•]           43 / 47                    ?&8
                                           N
                                   ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                    
                                         &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]           44 / 47            ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                         8

                       ó
                        Û
                X ¹ñƒD 5B;ЕØä~h•ó Xì wq H »r™[Zâ L L
                             
                        ó g ‰
                       ó X á 0Zgƒ W‰‰‰‰‰‰¸ìg™Š c » iZ L L
                                    •
                                   G
                      Û
              ‰‰‰‰‰‰‰á1™NŠÃ~h•X¸ìg 3gùZ ñÎfÐ õ/G& ƒ Çr™[Zâ
                                 J 
                                  4»
 ‰    :        Ü
` W‰‰‰‰‰‰‰¶ ]i YZÅ% 1=Z 嬊 » z kZä~‰‰‰‰‰‰å;g™Š c „»` W~X ~h•Vxƒ Wƒ W L L
               ‰              Û
                                ó
                               ó Xì ;g^6í¬»d}÷ÂÀ
                                    
                     X ¹ñƒ Ù ŠÐg \ s§Å•Øär™[Zâ
                               
                  ó
                   Û
ˆÆä™'! ÅOŠ ZOŠ ZJkŠ ~hð ¹ñƒ ä6 ±ßä ~h•ó Xì ]äð•Z=™NŠ YZÃ\W L L
         X    
                 ó  ž          Û
                ó Xì gZ÷•Ø åZƒð D»] !kZ» x~h•L LX ¹är™[Zâ
                       Y   V       
                      ó
                       Û
                    X ¹ä~h•ó X åLeúã!i 5 W †»y *ZŠ~L L
                             z
                               ó
                          á1r™[Zâ ó X ƒ C?¬‚7L L
                           
                      ‰
5 ~ ï Rg7g Ð Ðg ! «~ Z‰‰‰‰‰Ï ñYƒ »~ V/zŠ s܉‰‰‰‰‰ì 7D{Š c i ã¹ ~÷ L L
   Æ                         
          
          æÅy[Â
‰             Û                  Ü
•Ø‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì Le*™O YÕØËZ eŠ•ðû_kZž åc Î{ i Z0Z™NŠk¦Å] â-ZzÆ\Wä~‰zkZ‰‰‰‰‰‰å
         V        Ã     
      ó Y D
     ó X Zƒð ÃÐ eZå7•ØËZ eD»]!T ì ]ª=pXì QÐxj%r ™[ZâɃ^Å
            Ã    ž        
   Û
  ‰       Û }  ž
tVx~h•‰‰‰‰‰‰‰‰åLg „dŒ ÷F{Š c iÐ ì Zƒx¥ X VƒŠ,¼~yZgzŠÆÙ "~„¸L L
                   =       ƒ
              ‰
m Ð6- Ë{zpX ¶ ÅyZ0{}g øVâ ŕ؉‰‰‰‰‰‰‰Vƒ@ ‹ÐqzÑ» Xì y*ZŠŠgŠ6 „¹qZ
 Ì      :                 ~      
-Zzp¸ T eu" Ã}uzŠ qZ VâzŠ ëX¸:qªzŠ b§~g ø +-ZzÆ yZž ¶ ZyâZ sÜ~ yZX ¶ g:
                          !       
                                  B
    http://www.kitaabghar.com
    ‰
öZaÅkZp‰‰‰ZƒZa •Øˆw ‚qZ‰‰‰‰‰‰‰à™~Š •™¾äë Z®‰‰‰‰‰¸M™: ~Š •îW g eÆxj%r™
                  á          á Ð    
• YÃd LZ {zž ¶ ZpÅyZ‰‰‰‰‰‰‰‰•g {0iJw ‚zŠ {z~ ªq ÏZX Iƒ 2~ n $qZ {z „ˆ { âb Æ
       é                      % 
 Ö 
»#}Æ™Ýq ½ ~ËZ e g »yZž‰ e {z‰ Â{wŠ 3 qZ {z‰‰‰‰‰‰‰NÑŠ ½dZ™Äg µ ZÐ wjâ : Zg ZŠ
     Å      S   y   g
{z Z‰‰‰‰‰‰Yƒ7 ŠgŠ »V'¾~ wŠÆa ñƒA~ wjâ : Zg ZŠ• Yž å„gŠ Ç!{zgzZ åwì »yZt X}™
       ¬                     
           Ù     Ü
._Æ éZpÅyZ { zJZ ÇVz™:Cª]! t 6 •Ø~J‰z kZž å1á {°zÐíä VrZ ‰ g h ÂxŠ
                            •
‚¼ Z}‰‰‰‰å @™ HŠæ Å ~- Š !6 gîv~X c Š™Š4Æ~- Š !ÕØä VrZQX ¨Yƒ: ´ â »g ZŠ™iZqZ
                                     
                      ‰
QgzZŠ^IwŠ Z÷ˆÆwÙZÆVâ Å•ØX ~Š} ŠyYnÆ•ØäkZg »yW‰‰‰‰‰¶ â ÅVçp~(ÐZ}™
                         ´    
                   ó                ~á
                  ó X ;g„ Zg Z.Ï0i ~g ‚~ž„gŠ *ŠgzZÅ7 Š •~uzŠ ä~
                               ¸
} Z‰‰‰‰‰‰‰ì ˆ Wg · ÐQ~ Ï0i ~÷[Z L L¹™NŠÐ VzÃ~½g \ s§ÅSgzZ•ØQ är ™[ Zâ
                              
                X} 7¢²W~V\WÅyZgzZ ˆƒ•‰i ZzWÅyZ ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰Z}} Z‰‰‰‰‰‰‰‰Z}
                                            
                                 Û
» Z{‰‰‰‰‰‰‰ì x¥= w q ïZX • ~ 7 ãVZ ã.6 Ž » ekZ L á1 r™[ Zâ ó óVx~h• L L
 ~                   ~     L        
                       ó
                      ó XSgzZ•Ø æƒm³ãZ=Ì?& ÁЕØ
                          ž      7 
                           ó
                           Û
                    X ¹Ð× W™ quä~h•ó X 5 Wì .: Çg )L L
                                   
              ó ƒ
        Xá1r™[ Zâ ó X Y 7;g b§Ë{zH‰‰‰‰‰‰‰‰ZƒH »Wz6}g œ{z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‚V ;L L
                            

 †ã+ h^jÒ å…]•]           44 / 47                   ?&8
                                          N
                                  ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                   
                                           &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            45 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                           8

            óË ƒ Ì
             Û          Û 4 
Òy kÑZ ‚ äXÐZ~p L LX ¹ä~h•ó X $ 7 - JñYƒ:gë¤{z¤ »VØz•Wà z@ L L
 Ã   Å             
                                            ó
                                           ó X ÇVz™
     á
ì „gƒ ~Š •ÅSgzZ•Ø¹Œ Z‰‰‰‰‰‰‰Š„wÈ Â]!qZV;}g Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰kñe™ Y vß ?[ Z‚YZ L L
                 
 ß   á       Û
„I qZÐ ~Š •Ãr™qgzZ» Vx~h•X Vƒ ꊾ Ð ÌZ L LX ¹ñƒ Ù ŠÃ•ØgzZSär™[Zâ
          ž                   
                                    ó 
                                   ó X Ç} 7* YWVŒ™á”
                                       
               ó             ó
                             Û
      X 1qu™ âÑä•ØgzZSó XƒugIL LX ¹ñƒÙ Šs§ÅVâzŠ ä~h•ó Xgz¢gz¢L L
           
                         YE
                X¸ìg8 ñeÆ~xzg ë5Gg eVzg eˆÆkŠ ~hð
                          4JZ
                          &     
                           á  Û
        X ¹ñƒng6öà \ ™á .˜»ñeä•ØËZ e ?ƒìg™~Š •“ ?~h•‚L L
                   
                                 ~ ó á
                                  Û
                              X Ñ1™Z— h•ó X ~Š •Å¾ L L
                                      ó
                                     ó X ‚KZ L L
  ó          á
 ó X CW7 "âÅ~g v ÂCƒ~Š •~÷¤ Z•ØVx’L LX ¹™|ä~h•ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰~Š •~÷‰‰‰‰‰‰‰‰‰{zZ L L
     „                Û       á
          
          æÅy[Â
                                      ó ó?ù {zL L
  á ž                         á
~Š • ðà ì wì CZf Z÷‰‰‰‰‰@™ ゾZu c @ö |ŠzŠÃV”~ÂCƒ ˆƒ ~Š •~÷¤ Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì ] !ÏS L L
                                      ¦
                           ó
                          ó X Y7 ™ÏÎ Y[ x»¿”
                              „     {
                            E
                            E]G
         ó
© ƒž ¹Ð è9âZ äq ó X Y{g 70i%Æ ~Š á•~‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ce bŠ öW §š ZÐ ÌZ=ÂA L L
                             4
            {                   
                                             XÑ
    http://www.kitaabghar.comÂLL
             ó
          X ¹ä•Øó XЃg „}g Z.Ï0i ~g ‚ ?HQ
                    
                               ó
                                Û
                         X ¹ñƒD vg oä~h•ó Xì ¸ Â{Š Zg Z L L
                 ó 
           X ¹ä•ØËZ e ó X ǃŠƒ{ (Ç!Zµ}g v‰‰‰‰‰‰‰ƒÃg ob§~'?‚L L
                         ‰       
                          ó
                         ó X ÇñYH„ {g~Ï0iQ ÂVk: Ì o¤ Z L L
                                     g 
                            Só 
                         X à1™| óì Ï0iqÑ„g oítÂL L
                               
       Û   ] ×
Ð ] ZŠ ¬ Åq~h•pX å7 t Z'6 (Z ðÃtèÑqÔ‰ {g™ Z— Üv߆‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Î©™g âðq
                      s
                               [  Ù
                          X å@™ Zƒp# p6VÓEYÆV Â ú{zX å•Zz
                                    g
                 ó              Û
          X Y7ä•ØËZ e ó X e:x¥J ` W =X¸b§¾ %?î C ~h•‚V ;L L
                    t     }   t 
t Š ã qZ~ „ qzÑä ~pX åµ6 Ð „ qzÑ=‰‰‰‰‰‰X ÇVƒ C¿ pXì y*ZŠ DqZt L L
 ~          Ð           ~     
                Þ
}T b§hZÃVÍßëgzZ Xì ;g™ ù » VÍßë L‡ » à { ž å } Y Ð ¬ ~è'X Z 7 *%= 6 Y ¯ ÅT¶
                               
                                     Å
RZg ðZƒ=6 3Zz äkZgzZ Šy T={zX å5~ï Rg7gÐ Ð ž¶ {z ðƒt Ðí~ekZXì
                Æ   ~ t    Ž
‚Ô {zžƒ … Y ?Â0 Wz6 X ŠƒT ¸ŠpgzZ ~Š † B; ÆWz6 RZg ä kZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰;gx » *pH]ÃÐ
 ¼      Æ          ~                
                    ‰
™ ŠqZV⊠yZ{zå™{ YZåc W7 ŒWz6Z ì ] !Åw‚F‰‰‰‰‰‰‰X åñƒñ¯g »!WCZÐZÐ ì ZƒµZz
 /          V                    X
Ôc Zh Z™ è~}g ½kZÃhkZ LZg! «ä kZ nÆ"ŠX å c ¯ {g ½qZ nÆä™^ »0e ä kZX å ;g
                              

 †ã+ h^jÒ å…]•]            45 / 47                    ?&8
                                            N
                                    ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                     
                                       &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]          46 / 47           ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                       8

                                 há
ÐZèÑq Nß: + Y Å}i~ªZNWz6Q {g ½Ô¶ ƒ[ Zyá kZžt c å ŠwÈ DÅäg @ZÃ}g ½h •
               ˆ  Å     Û        
ÏZX å;g™êÊp{zX å•Zz*ÐVÂ!ƒyZW6X Š $6Y ¯Åw!NŠgzZ ~g ZŠg •ÅVßZzVƒ Çp‰ W›a°»
    x                            ð
     ‰                      Û Û
kZŽ‘âÐZäh‰‰‰‰‰‰Š W~ô\zg ` ZggzZ ~Š™uF-jÅàäkZˆÆkZX ŠƒÉ0 dŒdŒ{z~ ã.6
                                
D» ]uZz yZÐZ b§kZgzZ ‰ µB; Æ Ðb§Ëoè{z Xã ô\zg ` Zg V Œ D ZQ DQÐ {Çx ª ãZ6 Å
                                    
   Ü
]Zg qZ Z X Zƒ ‰z kZ D» VÂ! ƒyZ= X H qzÑ *™é• ™ ) ÷ðŠ Å/Zz KZ6 Wz6 ä kZ [ ZX Šƒ
                                      
VJµÅ]5ç~gzZ‰ ï7 eZ=oèñƒ‘Æh à ÙˆÅ} #ÆÐ zZ Zƒ4ZŠ~ _kZ b§ÅVzga
             X     g      Ã
~‰‰‰‰‰‰‰‰‰å•Zz*Ð wEZÆRZg kZ  z6 èYX ¶ ` ä „ ÐàÍ6 íž à Ì ³kZ~ ‰z ÏZgzZ Š
              W    ð         
                            6   Ü    
    ‰
5 Zg ä Љ‰‰‰‰‰‰å;g Y :Zz™ïÐ •ÂËZegzZ Ð Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰¶ ä%}÷] ! ÂV; X Š VV¹Ð V ¹
                   ~     Å    
KZ=7 eZyZgzŠ ÏZX •Š™ qzÑä™]ÃÌä~‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Î ä`V 1Í6 íÐ h WÅV- h ÄgzZ »zg=nŠ »ðŠ~
                        
äW ; xêg âƒ:gzÔ7 *Š kZŠŽ zZ÷[Zž’ e *™"UtÐ b§Ë: Ë=ž 1™<ä~gzZ Zƒ kˆZ »t
 B       ~         
DF ZÐRñ~ & î á V;zgzZàwh J¦~Z7 ^‚ÅàgzZ c W~g » KZ™v ¸gzZ ~g â m qZ ä ~Z®X ;gÐ
                                
          
          æÅy[Â
                                        Ü
~Ì Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰5Z•ÃrLZgzZ c Š™{ Ç WÐYZ ~g ‚KZÃËZ e ä~c àg0Z=äVÍ߉‰‰‰‰‰‰‰Z 7¤™ 3è z
 Ð                                    ‰
_g ZzÑ qZ ~ w hÐ t · Z yŠ kZ X ¶ ‚}÷ëZƒ qzÑx OZ »} i » }÷Ð V;zQ‰‰‰‰‰‰‰c C¼ ƒä
                B                    
~÷ÐZáZz+ Y}uzŠgzZ Ïz7ñWá y}÷™7 J e b§hZ™wZ e6Z7ZÐZvßÆY ÷X åŠ%!%
                          }  
               ˆ á       á
•ÂËZe~ï à { qZÃq]Zg ÏZ ä~QX ¶ ƒ ù•~ ]Zg ¶ ZÆx •yŠ ÏZ¸Å]ñ~÷XŒlÑ„
    Æ  
` Zg~yŠ kZž„g’]!t Z®X¾:¼Ð Ë~}g !ÆæW~ô\zg ` Zg ~÷{zž ~Š Z™N @ÐZgzZ 5k0 Æ
                                  
    http://www.kitaabghar.com
B‚Æã‚ We.{z[ ZgzZ Î^Ð *Š kZ[Z ÑZz䙵6kZž ŠƒyEZÐZX Š 3»ðŠ Ðb§kZX åŠô\zg
                                
                                 X Çn}Šx •Zx » CZ
` Zg» i Z¢{zž 5Zz{g!zŠÐ•ÂËZ e ä~ Z®X Vƒ Yáô\zg ` Zg b§Ë» å Le~ L L
   ¢                         ž
„¬t=X ¶ [Zy„ ä~g » ~g v å;g ÎB‚}gvb§Åñ‚~ ÂãV;z ?Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ñYáô\zg
    Å        X            
                      Š      ÃÜ
Ð å¢ Ì =XЃ Y „ wa ~ ]gßkZ ? 1™¢ ä ~ Z®Xì 7Ž ñg » ðÃ~ _‰z kZž åx¥
 ž  t          ž
wa » Æä™g ë¤6„] ZŠg ZzµñÐZä~Z®Ç}™Ò Åä™ »„¬Ðc6WÆr ™[ Zâ»
  n              Ã      
? zZ ˆ¤ÐB; ÆWz6ðÎ{zž¸iZÆëªZz?X å: Jyá=»T Hw EZ/w{zä9kZp;e * Yá
 g                            
@¯ yö ™Ö~} ;Ñà {Æ àâ qZ~gzZ ‰ - ~‹ ?ˆÆ kZX ¸: ÌØ = gzZ D Yƒ »?:gz ‰ $
          
                     Ãá
ÔNƒx¥Ì'!gzZ¼ ~}g !ÆWz6 =yZgzŠ ÏZXЃ W„wa Ì x • ?劄ƒx¥ã!i ~g v  X ;g
                             =t
X Vƒ ;g Y ` §~ V Â! „ VÂ! >߉‰‰‰‰‰‰‰‰ì @™ÝqÐZ6 i§ ãâ ‡)gzZì ~Š ¬»ä3WÃ{zž¸ ÂqZ }
                                     
            ó óy*ZŠ Åä%}÷¶ wq¾XÐVƒ„… Y?Â{zX {ZÃHÐäC] Ñq ¹!
                   t               
                             ó
                       X ¹ä•ØËZe ó X}™]n~gvZ} L L
                                 
        ä ó                          Û
     X ¹™— Só X ÇnÈ: …~]ú‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÏñYƒ¹FÅ\ W Â[Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ð¸~h•ÂL L
               Š                   
                 á
ãg â Vª™Ö~„~W=~]gßkZèY‰‰‰‰‰‰ÏñY7ã™~Š •=ˆƒ ¹F¤ ZX VƒLe“ ¹F~ L L
                           

 †ã+ h^jÒ å…]•]          46 / 47                  ?&8
                                        N
                                ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                 
                                           &N
 †ã+ h^jÒ å…]•]            47 / 47             ( m§*™ÏÎ Y)xç?E Š
                                           8

» ~犰qZ= nÆä WVª6 y ǃt³»kZgzZ ÏN Y ~g â : VªÐí ˆÆäg â Vª yŠQX Ï,7
        ž                    ½    
                              ó v
                             ó X 7 zg »'}÷Ž‰‰‰‰‰‰‰‰Ç} 7*™x OZ
                                         
                       Û      á
L L¹ä •ØËZe ó óX •ñW~YkZ c ä™ Zg7tØ» ゾZur™~h•}g øžPY 7?h•S L L
                            
                          ó
                         ó X {CÅ Z}ž•k<ãZgzZ•òŠ Wg Z-â°»Špt:gz
                              
           ó
          ó X Vƒùk<~ð¸VY‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Vƒk<~žVƒ;gÍ 5qZ ` W~t‰YZ L L
                            ¸ 
                             ó     Ï  á
                         X ¹äSó Xì HgzZ Â7 <*™: ~Š • L L
              ó
              Û       á
         X ¹ñƒ0Zä~h•ó X ,Š Z™: ~Š •~÷ãsvßt:gz’ e»[Zqð¸YZ L L
                             ó
                         X à 1Só Xì H~¢+Z‰‰‰‰‰‰‰* åÌZ L L
                                      
                  ó
                 ó X •} 7}gðŠ ZJÌZx »~gz¢F‰‰‰‰‰‰ÇVg[ZÇ7L L
                             ‰
7 Ã~÷òŠ W0Z]ª (Z L LX Ñ1•ØˆÆäY-ÆVâzŠ‰‰‰‰‰‰‰‰ñWäàJg »ÃVâzŠ•ØgzZS
 Ð                           
          ó
         ó X VƒZƒÝ¹~` W ‹7 tÐZJ ` Wä~‰‰‰‰‰‰»ì ßc ì ¯»ß7 ‰‰‰‰‰‰‰‰‰Zg*
                ž  ë              Ø
         
         æÅy[Â
                   Só  ^ % 
               X à 1™| ó Xì @ƒx¥ »© Ç!qúg ‚s Ü'ÆkZ L L
                               
                                        ó
                                       ó X VY L L
                      ó
                     ó X •D YWŠ c aÆ© ™NŠÐZ=VYäY: L L
                             %
                                    ×
           ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰‰ì „g YCƒ!~ŠuX á 0Z[Z ƒ WYZ‰‰‰‰‰‰‰‰ì ` Z'lpòŠ Wwq¾L L
                        g
                   ///
   http://www.kitaabghar.com
 †ã+ h^jÒ å…]•]            47 / 47                    ?&8
                                            N
                                    ( m§ *™ÏÎ Y)xçE Š
                                     

								
To top