Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

_______________________________ _______ Model

VIEWS: 25 PAGES: 24

									1.ปั ญหาระบบเบิก-จ่ าย
                            ้
  เจ้ าหน้ าที่อนามัย รั บยาเอง ส่ งเอกสารการเบิกเอง ขันตอนการเบิก
  ยุ่งยาก     ้
          สินเปลืองเวลาในการทางานอื่น
2.ปั ญหาเรื่องการจัดการคลัง
  2.1 คงคลังเกิน 3-4 เดือน
  2.2 การจัดการคลังยาย่ อยไม่ เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ
  2.3 มียาหมดอายุในสถานีอนามัย
3.ปั ญหาเรื่องงานบริการ
  3.1 งานบริการผู้ป่วยทาให้ เป็ นมาตรฐานได้ ยากเช่ น ชื่อผู้ป่วย ชื่อยา
  วิธีใช้ วันที่รับ ข้ อบ่ งใช้ ข้ อควรระวัง
      ้
1. การลดขันตอนในการเบิกจ่ายยาในระบบเครือข่าย
2. ลดจานวนยาคงคลังของสถานีอนามัย
3. ลดยาหมดอาย ุในสถานีอนามัย
    ้
4. ลดขันตอนในการจัดการคลังยาย่อยในสถานีอนามัย
5. เพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และ
  ้่
 ผูปวย
SEVEN  /ELEVEN
       ็
แบ่งระบบงานเปน 3 ส่วนใหญ่
ระบบกระจายยา ระบบงานIT ระบบงานใน สอ.
งานคลังยาใหญ่  ทีม IT คป 1.ผูดแลระบบ IT
                ้ ู
    ้ ู
เป็ นผูดแล   สอ.ระบบใหญ่ สอ.(พนักงานคียขอมูล)
                     ์ ้
                 ้ ู
              2. ผูดแลระบบคลังยา
                ้
              3.ผูตรวจรักษา
       การปรับระบบการส่ งใบเบิก
แบบเก่ า                    แบบใหม่
•  สอ.ส่ งใบเบิกทีสสอ.ส่ งต่ อ
           ่             1.       ่
                          ส่ งตรงทีคลังเวชภัณฑ์ เป็ น
                          ไฟล์ ทางอีเมล์
  ที่ รพ. ส่ งต่ อคลังเวชภัณฑ์
                        2.  ใช้ ข้อมูลจากฐานข้ อมูลใน
•        ่
  เจ้ าหน้ าทีสอ.สารวจคง     ปรับเป็ น    โปรแกรมส่ งเบิก
  คลัง เขียนเบิก               3.  คลังยานายาส่ งโดยตรงถึงสอ.
•  สอ.มารับยาเองทีคลัง ่           4.     ี
                          ไม่ มการสต๊ อกยา ลดโอกาสที่
  เวชภัณฑ์                    จะมียาหมดอายุหรือเสื่ อม
•  มียาสต๊ อกเกิน 3 เดือน ทา            คุณภาพ
  ให้ อาจมียาหมดอายุหรือ
  ยาเสื่ อมคุณภาพได้
 การปรับระบบในการส่ งยา
 โรงพยาบาลนายาไปส่ งสถานีอนามัย 1 ครั้ง
ต่ อสั ปดาห์ โดยจะสลับสั ปดาห์ ละโซน โซนละ
8-9 สถานีอนามัย ที่ไปเส้ นทางเดียวกัน ทาให้
ประหยัดพลังงาน
กาลังขนยาไปส่ งสถานีอนามัย
     ้            ้
สามารถลดขันตอนในการเบิกยาจากหลายขันตอน
     แบบเก่ า           แบบใหม่
1.สถานีอนามัยส่ งใบ      1.      สถานีอนามัยส่ งใบ
เบิกที่สสอ.             เบิกมาที่ คลังยา
2.สสอ.ส่ งไปเบิกมาที่ 2. คลังยาจัดยา นาส่ ง
โรงพยาบาล              ยาที่สอ.
3. ผอ.เซ็นอนุมัติ
 หมายเหตุ ไม่ ได้ เก็บการลดลงของเวลาในการปรับระบบ
4. คลังยาจัดยา นัดให้
      การพัฒนา
 งานคลังและงานบริการ
     ทาพร้ อมกัน
โดยใช้ โปรแกรมJHCIS
    เป็ นตัวประสาน
  การปรับระบบการลงข้ อมูลคลังและงานบริการไว้ พร้ อมกัน

                   แบบใหม่
             ปรับเป็ น   มีการคีย์ข้อมูลยาขณะ
แบบเก่ า                ตรวจผู้ป่วย
  คีย์ข้อมูลหลังตรวจ
  ผู้ป่วยเสร็จแล้ว :
  ทางานซ้าซ้ อน
       การปรับซองยา/ฉลากยา
แบบเก่ า                แบบใหม่
  เขียนซองยาด้ วย            พิมพ์สติกเกอร์ ฉลากยาและ
              ปรับเป็ น   ติดซองยาจากโปรแกรม
  ลายมือ อ่านยาก ไม่ มี
                      คอมพิวเตอร์
  รายละเอียด
ตัวอย่ างซองยาเก่ า/ใหม่
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ลาดับ     หัวข้ อ       ร้ อยละ
 1 ความสะดวกในการอ่ านฉลาก       95
 2  ความเข้ าใจในฉลากยา       95
 3  ความพอใจด้ านเวลารอคอยบริการ  95
 4  ความพอใจด้ านสถานที่      100
      การปรับการตัดสต๊ อกการ์ ด
แบบเก่ า                 แบบใหม่
  ตัดสต๊ อกการ์ ดด้ วยมือ         ตัดทันทีขณะตรวจคนไข้
               ปรับเป็ น   โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ภายหลัง
ตัวอย่ างสต๊ อกการ์ ดเก่ า/ใหม่
ลดขั้นตอนในการจัดการคลังยาย่ อยและงานบริการในสถานีอนามัย


    JHCIS   ลงข้อมูลยาพร้อมการตัดการ์ดยาจึงทา
    ้
 ให้ไม่ตองใช้เวลาในการทางานคลัง

 ยังไม่ได้ทาการวิเคราะห์เรื่ องการลดเวลาได้เท่าไหร่
   ลดจานวนยาคงคลังของสถานีอนามัย

     ี
การนิเทศป 2552   หลังปรับปร ุงระบบ
               ี
          การนิเทศป2554

คงคลัง 2-3 เดือน  คงคลัง 15 วัน
ราคา 30,000 บาท   ราคา 12,000 บาท
   การปรับการตรวจสอบวันหมดอายุ
แบบเก่ า                  แบบใหม่
  ตรวจโดยใช้ เจ้ าหน้ าที่         ตรวจโดยมีใบรายการยาที่
                ปรับเป็ น   ใกล้หมดอายุจากโปรแกรม
  ไปดูรายการยาทั้งหมด
                       คอมพิวเตอร์ ทาให้ ไม่ ต้อง
  ที่มีในสต๊ อก               ตรวจสอบรายการยา
                       ทั้งหมด ตรวจเฉพาะ
                            ี
                       รายการที่มในใบตรวจสอบ
                       ทาให้ ประหยัดเวลามากขึน ้
ตัวอย่ างใบตรวจสอบยาใกล้ หมดอายุ
ลดยาหมดอายุในสถานีอนามัย
     ี
การนิเทศป 2552   หลังปรับปร ุงระบบ
              ี
          การนิเทศป2554
ยาหมดอาย ุเฉลี่ย    พบยาหมดอาย ุ
อนามัยละ 2,995 บาท 1 รายการ 500 บาท
ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าที่

     หัวข้ อ      ผู้ปฏิบัติ
 ความสะดวกในการทางาน    100%
  เวลาในการทางาน     100%
ความพึงพอใจในการบริหาร   100%
     Stock
    ่
ขอบคุณทีให้ ความสนใจ
สวัสดี
            ทีมงานกมลาไสย-ฆ้ องชัย

								
To top