UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD by 4xNeWb

VIEWS: 89 PAGES: 53

									     VERSLAG VAN DE VERGADERIING VAN DE GEMEENTERAAD
     VERSLAG VAN DE VERGADER NG VAN DE GEMEENTERAAD

                IIN ZIITTIING VAN ::
                 N Z TT NG VAN    26 APRIL 2010

                Tegenwoordig de Dames en Heren:

                J. CREEMERS, Burgemeester-Voorzitter, D. VERLAAK,
                A. SCHAEFER, J. TOLLENAERE, M. MULDERS-JANSSEN, Y. VAN
                DOOREN, M. REESKENS en J. CUPPENS Schepenen,
                M. KENIS, G. VERMASSEN, M. RAETS, A. WILLEN, J. DANIELS, PH.
                VAN CAUWELAERT, H. PASPONT, M. ZOONS, L. PIETERS, G. IGNOUL,
                S. GEEBELEN, S. HOUBEN-DIDDEN, M. GIEBENS, E. KANNEN,
                P. HENDRIKX, R. DUPONT, L. VANSTREELS, A. SEGERS en K. DREES
                Raadsleden,
                en P. GRAUX, Secretaris.

                Verontschuldigd: CH. KERCKHOFS
        A. DOSSIERS BEHANDELD IN OPENBARE ZITTING


VOORWERP 1
VOORWERP                     CLASSIIFIICATIIENR 111
                         CLASS F CAT ENR
Mogelijkheid voor de bevolking om vragen over de agenda van deze
gemeenteraad te stellen aan de gemeenteraadsleden.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
de wet;

De voorzitter opent de zitting om 20u00.

Raadslid Kerckhofs wordt verontschuldigd. Zij zal deze vergadering niet bijwonen.

De voorzitter geeft aan het aanwezige publiek de mogelijkheid om vragen over de agenda van
deze gemeenteraad te stellen aan de gemeenteraadsleden.
Niemand uit de bevolking stelt enige vraag.
VOORWERP 2
VOORWERP                     CLASSIIFIICATIIENR 11
                         CLASS F CAT ENR
Goedkeuring notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
de wet;
Gelet op artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005:
Register Gemeenteraad 26-04-2010      Bladzijde 1 van 53       STAD MAASEIK
Art. 33. De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de
verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig artikelen 180 en
181.
Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste
acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de
gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter
beschikking worden gesteld.
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de
redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad
worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en
worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.

Gelet op de redactie van de notulen en van het beknopte verslag betreffende de
gemeenteraadszitting van 29 maart 2010;

Raadslid Giebens merkt op dat de burgemeester ongelijk had toen hij tijdens de vorige
gemeenteraadsvergadering naar aanleiding van een vraag van raadslid Vermassen stelde dat
deze waarschijnlijk niet gedragen zou zijn door de SP-a fractie.
Dit wordt met klem ontkend.
Verder is het zo dat in de vraagstelling genotuleerd werd dat raadslid Vermassen zijn tweede en
derde vraag niet meer wenste te stellen.
Deze tweede en derde vraag werd weggelaten in de redactie van het beknopt verslag van deze
vergadering maar werd in het verslag zelf behouden. Daar moet deze eveneens weggelaten
worden.

Raadslid Pieters merkt op, dat hij - met zijn opmerking dat men niets doet aan het rendement
van de ondergrondse parkeergarages - bedoelde dat deze nooit het break-even punt zullen
bereiken.

Met inachtname van voorgaande bemerkingen, wordt het verslag van de gemeenteraad van 29
maart 2010 goedgekeurd met eenparigheid.

Besluit:

Enig artikel:
De notulen van de gemeenteraad van 29 maart 2010 goed te keuren en de voorzitter en
secretaris te machtigen deze notulen namens ons te ondertekenen.VOORWERP 3
VOORWERP                     CLASSIIFIICATIIENR 205.5
                         CLASS F CAT ENR
Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik Sport (AGBMS). Kennisname en goedkeuring
van de volgende elementen:
1. goedkeuring van de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik
Sport.
2. aanstelling van de bestuurders van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik
Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 2 van 53         STAD MAASEIK
Sport.
3. aanstelling van de commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf
Maaseik Sport.
4. halvering van de zitpenningen van de leden van het Autonoom
Gemeentebedrijf Maaseik.
5. goedkeuring van de ontwerp-overeenkomst tussen het Autonoom
Gemeentebedrijf Maaseik en het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik Sport.
6. verzoek aan het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik om haar kapitaal te
verminderen.
7. indien beide autonome bedrijvende overeenkomst (zie 5) goedkeuren, zal
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

Op 5 februari 2010 keurde de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, van Binnenlands bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand de beslissing van de gemeenteraad dd 31 augustus
2009 goed waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik wordt opgericht.

Het College en de administratie hebben daarop verschillende vergaderingen gehad met onze
raadsman en met de boekhouder van AGBM, om te zien welke stappen gezet moeten worden.

Hierbij moet verwezen worden naar de laatste bladzijde van het rapport van het College van
Burgemeester en Schepenen aan de gemeenteraad, waarvan de redactie opgesteld werd door
de diensten van Meester Steven Michiels.

Hieruit volgt dat in eerste instantie het navolgende schema weergegeven kan worden:

De gemeenteraad wordt vandaag uitgenodigd om de navolgende beslissingen te nemen:
    1. de halvering van de zitpenningen van het AGBM
    2. de kennisname van de goedkeuring van de beslissing tot oprichting van het AGB
      Sport Maaseik, waardoor deze rechtspersoonlijkheid verworven heeft.
    3. de aanstelling van de bestuurders van het AGBSport Maaseik
    4. de aanstelling van commissarissen van het AGBSport Maaseik
    5. de goedkeuring van het ontwerp van overeenkomst tussen het AGBM en het
      AGB-Sport Maaseik.
    6. het verzoek aan het AGBM haar kapitaal te verminderen
    7. indien beide AGB’s de overeenkomst (zie 5) goedkeuren, zal de stad de vordering
      die zij krijgt op het AGBM door de kapitaalsvermindering compenseren met de
      vordering die het AGBM heeft op het AG Sport Maaseik.
    8. de inbreng van kapitaal in het AGB Sport Maaseik. Dit kan op twee manieren
      gebeuren, ofwel in gelden, ofwel door het toekennen van een vordering van het
      AG Sport Maaseik op de Stad Maaseik. We zouden opteren voor de tweede
      mogelijkheid.
    9. de stad en het AGB Sport Maaseik compenseren vervolgens de vordering van het
      AG Sport Maaseik op de stad met de vordering die de stad heeft op het AG Sport
      door de overdracht van de vordering die de stad kreeg van het AGBM (zie 7). (dit
      is niet nodig bij inbreng natura – dus een beetje afhankelijk van de formulering van
      8 hiervoor)

Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 3 van 53         STAD MAASEIK
Het AGBM dient daarna de navolgende besluiten te nemen:
  1. de goedkeuring van de ontwerp overeenkomst tussen het AGBM en het AG-Sport
   Maaseik
  2. het aanduiden van de bestuurders die deze overeenkomst zullen ondertekenen.
  3. de vermindering van het kapitaal.
  4. het aanvaarden van het voorstel om de vordering van de stad op het AGBM te
   compenseren met de vordering van de stad op het AGBM door de vermindering van het
   kapitaal
  5. het overdragen van de vordering van het AGBM op het AG Sport Maaseik aan de stad.
  6. de wijziging van de statuten van het AGBM door het schappen van sport als
   maatschappelijk doel.
  7. de vermindering van de zitpenningen van de leden van de raad van bestuur en het
   directiecomité

Het AGBSport Maaseik dient daarna de navolgende besluiten te nemen:
  1. de samenstelling van de raad van de bestuur
  2. het kennisnemen van de statuten
  3. het aanduiden van de voorzitter van de Raad
  4. het aanduiden van de leden van het directiecomité
  5. het vaststellen van de zitpenningen van de leden van het directiecomité en de raad van
    bestuur.
  6. de aanduiding van een secretaris
  7. de goedkeuring van de ontwerp-overeenkomst tussen het AGBM en het AGBSport
    Maaseik.
  8. de aanduiding van bestuurders die deze overeenkomst zullen ondertekenen.
  9. de aanvaarding van de compensatie tussen de verplichting van de stad om een kapitaal
    in te brengen in het AG Sport en de vordering van die de stad heeft op het AG Sport door
    de overeenkomst (zie 7) en de overdracht van de schuldvordering van het AGBM op het
    AGBSport aan de Stad Maaseik. (eventueel de aanvaarding van de inbreng in natura –
    zie punt 9 gemeenteraad)
  10. het vaststellen van de delegaties aan het directiecomité.


Meester Steven Michiels heeft het KBO-nummer voor het nieuwe bedrijf aangevraagd.

Momenteel bestuderen we nog het lot van nieuwe investeringen – de gemeenteraad zal in een
latere fase uitgenodigd worden hierover een beslissing te nemen. Hiervoor kan zeer in het kort
de navolgende uitleg gegeven worden.
  1. de BTW aanvaardt kapitaalsubsidies van de stad aan het AGB zonder BTW.
  2. de BTW aanvaardt eveneens de werkingssubsidies voor bepaalde zaken zoals energie.
    Hiervoor dient wel een ruling aangevraagd te worden.

Wanneer men weet dat in de huidige stand van zaken de stad facturen krijgt om de overdekte
sport winstgevend te maken (wat moet om BTW aftrek te kunnen krijgen). Dan weet men dat de
stad hierdoor de kapitaalsaflossing van het AGBM, de intrestaflossing van het AGBM en de
energie betaalt middels facturen voor zaalverhuur (om de prijs van de verenigingen op een
bepaald pijl te kunnen houden). Op al deze betalingen moet de stad 6% BTW betalen.
Dit betekent dat de stad de BTW betaalt op de investeringsleningen die het AG Sport Maaseik
zal dragen en die betrekking hebben op de sporthal Maaseik, de Sportschuur Opoeteren en de
Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 4 van 53         STAD MAASEIK
sporthal Neeroeteren. De lening in kapitaal zal 1.687.000 (het nog openstaand saldo van de
lening ad 1.800.000 voor de bouw van Maaseik) + 5.000.000 (de raming van het aandeel van
het AGBM in de sportschuur in Opoeteren + de oprichting van de sporthal in Neeroeteren) = €
6.687.000 bedragen. Als vuistregel moet men de terugbetaling en de kapitaalsaflossing ramen
op het dubbele van het kapitaal. Komt daar nog bij de energiekost en de overbruggingslening
die het AGBM zal moeten aangaan om het deel van de kost van de school in de sportschuur te
betalen, dan beseft men dat men het heeft over een bedrag dat schommelt rond 800.000 €.
(deze uitleg is technisch niet helemaal correct maar – hopelijk – wel duidelijk.

De beslissing die dus in een latere fase genomen zal moet worden is of de stad dan wel het AG
Sport de leningen afsluit of overneemt. De beslissing gaat niet over het gegeven of de stad de
betalingen zal moeten doen, dan moet de stad eender hoe, hetzij door de leningen hetzij door
de betalingen van de facturen van het AG Sport.

Wij zouden nog even door kunnen gaan met het beschrijven de nemen stappen zoals de
raadsbeslissingen om de statutenwijzigingen van het AGBM goed te keuren, de notariële akten
die opgesteld moeten worden enz. het nachecken of dit tussen AGB’s ook zonder
registratierecht kan, maar dit leidt ons nu te ver, en maakt de zaak nog ingewikkelder dan ze is.

Technisch is trouwens juister te zeggen dat de resultatenrekening (die positief moet zijn)
immers volgens het balansstelsel opgesteld wordt: d.w.z. dat de aflossingen van de lening niet
in de resultatenrekening komen, maar wel de afschrijvingen. Indien de Stad een
investeringssubsidie zou geven, moet het bedrag hiervan ten gunste van het resultaat worden
geboekt in verhouding dat de investeringen worden afgeschreven. Als er bijvoorbeeld een
subsidie van 3 mio zou gegeven worden voor een investering van 5 mio in een nieuwe sporthal,
zal enerzijds de intrest op het gesubsidieerde bedrag wegvallen uit de kosten en anderzijds zal
er, per saldo, slechts over 2 mio afgeschreven moeten worden.

We wensen deze besprekingen niet voor de gemeenteraad te brengen zonder eerst de
standpunten van de administratie van Financiën (de BTW en de Vennootschapsbelastingen) af
te wachten.

We kunnen de raad wel nu al laten weten            dat  de  administratie  van  de
vennootschapsbelastingen al schriftelijk haar fiat gaf.

Laten we ons in de behandeling van deze zaak dan ook beperken tot de stappen die nodig zijn
opdat de beide AGB’s samengesteld zijn, en kunnen functioneren – een aantal
detailbeslissingen moeten nog genomen worden, dit kan in een latere fase.

Welke zijn deze beslissingen en waarom?:


 1. de halvering van de zitpenningen van het AGBM

   waarom is deze beslissing nodig?     In het financieel plan, horende bij de
   oprichtingsbeslissing van het AGBsport Maaseik staat het volgende:
   “Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 5 van 53         STAD MAASEIK
   De beheerskosten van het nieuwe bedrijf betekenen globaal evenmin een nieuwe kost voor de
   stad, vermits de optie genomen werd om de vergoedingen toekomende aan de bestuurders en de
   directeurs voor beide gemeentebedrijven te halveren, zodanig dat de totale kost juist dezelfde blijft.
   “

   In de algemene beheersovereenkomst tussen de stad en het AGBM staat het navolgende:
   “

   HOOFDSTUK VI ALGEMENE BEPALINGEN

   Artikel 12 Presentiegelden

   Er worden presentiegelden toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en het
   Directiecomité van het bedrijf. Het presentiegeld voor het bijwonen van een vergadering van de
   Raad van Bestuur of het Directiecomité is gelijk aan het presentiegeld toegekend aan een
   gemeenteraadslid voor het bijwonen van een gemeenteraadszitting.

   “
   Dit betekent in de praktijk dat, vermits er zelden vergaderingen zullen zijn van het AGBM,
   zonder dat er daaropvolgend (of daaraan voorafgaand) een vergadering is van het AG
   Sport Maaseik, de bestuurders, de ondervoorzitter en de directeurs juist dezelfde
   zitpenning krijgen als dit nu het geval is.

   De administratie zal natuurlijk in haar notulering zeer goed moeten opletten een
   onderscheid te maken tussen beide autonome bedrijven.


 2. de kennisname van de goedkeuring van de beslissing tot oprichting van het AGB
  Sport Maaseik, waardoor deze rechtspersoonlijkheid verworven heeft.

   Op 5 februari 2010 keurde de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, van Binnenlands
   bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand de beslissing van de gemeenteraad dd
   31 augustus 2009 goed waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik wordt
   opgericht.

   Wij dienen hiervan kennis te nemen.


 3. de aanstelling van de bestuurders van het AGB Sport Maaseik

   de statuten van het AGB Sport Maaseik zeggen terzake het navolgende:
   “
   Afdeling 2
   Raad van bestuur

   Art. 11 Samenstelling

   §1 De gemeenteraad wijst de leden van de raad van bestuur aan. Het aantal leden van de raad
   van bestuur bedraagt twaalf (12). Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur
   is van hetzelfde geslacht.


Register Gemeenteraad 26-04-2010       Bladzijde 6 van 53           STAD MAASEIK
   §2 Elke fractie, zoals gedefinieerd in het Gemeentedecreet, kan minstens één lid van de raad van
   bestuur aanduiden en dit recht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van
   bestuur. De overige leden van de raad van bestuur worden aangeduid overeenkomstig paragraaf 3
   van dit artikel. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de
   mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en
   schepenen om minstens zes van de leden van de raad van bestuur aan te duiden, worden al de
   leden aangeduid overeenkomstig paragraaf 3 van dit artikel.

   Als aan het vereiste, vermeld in paragraaf 1 tweede lid van dit artikel, dat ten hoogste twee derde
   van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn niet is voldaan op basis
   van de aangeduide kandidaten, geldt het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de
   raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn zowel voor de fracties die deel uitmaken van
   het college van burgemeester en schepenen als voor de fracties die geen deel uitmaken van het
   college van burgemeester en schepenen. Als niet aan dat vereiste wordt voldaan, duiden de
   grootste fracties in afnemende volgorde het lid van het andere geslacht aan tot voldaan is aan het
   vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht
   moeten zijn.

   §3 De leden van de raad van bestuur worden als volgt aangeduid :
   1° het aantal leden wordt evenredig verdeeld onder de fracties die deel uitmaken van het college
   van burgemeester en schepenen en de fracties die geen deel uitmaken van het college van
   burgemeester en schepenen;
   2° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties die deel uitmaken van het
   college van burgemeester en schepenen wordt evenredig verdeeld onder die fracties;
   3° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties die geen deel uitmaken
   van het college van burgemeester en schepenen wordt evenredig verdeeld onder die fracties.

   §4 Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf:
   - de  provinciegouverneur  van  de   provincie   Limburg,  de   provinciegriffier, de
    arrondissementscommissaris   en  de   adjunct-arrondissementscommissaris     van  het
    arrondissement Maaseik;
   - de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de
    rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;
   - de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone Maasland;
   - de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in
    dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook
    de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen; en
   - de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie
    uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze paragraaf, en de
    personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een
    ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of
    burgemeester.


   Rekening houdende met het voorgaande moeten we de verdeling doen eerst tussen de
   fracties deeluitmakende van het college, en de fracties niet deeluitmakende van het
   college.
   De CD&V-NVA heeft     9 raadsleden
   De VLD+ heeft       7 raadsleden
   Samen hebben ze      16 raadsleden
   16 X 12= 7 bestuurders (afgerond van 7,1)
     27

Register Gemeenteraad 26-04-2010       Bladzijde 7 van 53           STAD MAASEIK
   Spa-Spirit heeft      6 raadsleden
   Vlaams Belang heeft    5 raadsleden
   Samen ze          11 raadsleden
   11 X 12 = 5 bestuurders (afgerond van 4,88)
    27

   Dit geeft als resultaat per fractie:

   Voor de CD&NVA: (9 X 7) : 16 = 3,9 = 4 bestuurders
   Voor de VLD+ (7X7):16: 3,06 = 3 bestuurders
   Voor de spa-Spirit: (6X5):11= 2,7 = 3 bestuurders
   Voor het Vlaams Belang: (5X5):11= 2,2 = 2 bestuurders

   De oefening heeft dus dezelfde uitkomst als wanneer men de oefening doet volgens de
   statuten van het AGBM.

   Indien men dezelfde mensen zou aanstellen als deze die aangesteld werden binnen het
   AGBM dan komt men tot de navolgende redenering, die tot juist dezelfde resultaten leidt
   als de redering die we volgens de statuten moeten volgen:
   “

   Verdeling van de 12 mandaten over de politieke groepen zijn:
      deelcijfer   cd&v-nva      vld plus     sp.a – spirit   vlaams belang
              9 zetels      7 zetels     6 zetels      5 zetels
      1        900 (1)      700 (2)      600 (3)      500 (4)
      2        450 (5)      350 (6)      300 (7)      250 (9)
      3        300 (8)      233 (10)     200 (12)      166
      4        225 (11)      175        150        125

   Aldus komt toe aan de cd&v-nva : 4 zetels
          vld-plus   : 3 zetels
          sp.a-spirit : 3 zetels
          Vlaams belang: 2 zetels
   Gelet op de door de politieke groepen voorgedragen kandidaten:
   * vanwege de sp.a-spirit  : Hubert Paspont, Diestersteenweg 358, gemeenteraadslid
                 : Carine Heynickx,Bergeindestraat 45
                 : Tony Gelissen, Bosstraat 93
   * vanwege het Vlaams belang : Leo Pieters, Diestersteenweg 470, gemeenteraadslid
                  Sara Kannen, Dorperveldstraat 50,
   * vanwege de VLD plus    : Dirk Verlaak, Derde Straat 3, gemeenteraadslid
   Philippe Van Cauwelaert, Venlosesteenweg 30, gemeente- raadslid
   Leen Beckers , Koning Albertlaan 41/2
   * vanwege de CD&V-NVA : Marcel Raets, Leeuwerikstraat 35, gemeenteraadslid
                  Sarah Geebelen, Daalstraat 18, gemeenteraadslid
                  Jacky Daniels, Vogelhofstraat 7, gemeenteraadslid
                  Pieter Schiepers, Lijsterbessenstraat 15Register Gemeenteraad 26-04-2010      Bladzijde 8 van 53          STAD MAASEIK
              GEM.LEDEN       niet      mannen    vrouwen max 8
              min 7         GEM       max 8
                         LEDEN
                         max
                         5
         1     dirk verlaak             dirk
                                 verlaak
         2                leen             leen Beckers
                         Beckers
         3     phil    van            phil   v
              Cauwelaert              Cauwelaert
         4                Tony      Tony
                         Gelissen    gelissen
         5                Carine            Carine
                         Heynickx           Heynickx
         6     hubert paspont            hubert
                                 paspont
         7     leo pieters              leo pieters
         8                Sara             Sara Kannen
                         Kannen
         9     marcel Raets             marcel
                                 Raets
         10    Sarah Geebelen                   Sarah
                                        Geebelen
         11    jackie Daniels            jackie
                                 Daniels
         12               pierre     pierre
                         schiepers    schiepers


   Waardoor als bestuurders van het AGBM benoemd werden:
   1.    Hubert Paspont, Diestersteenweg 358, gemeenteraadslid
   2.    Carine Heynickx, Bergeindestraat 45
   3.    Tony Gelissen, Bosstraat 93
   4.    Leo Pieters, Diestersteenweg 470, gemeenteraadslid
   5.    Sara Kannen, Dorperveldstraat 50,
   6.    Dirk Verlaak, Derde Straat 3, gemeenteraadslid
   7.    Philippe Van Cauwelaert, Venlosesteenweg 30, gemeente- raadslid
   8.    Leen Beckers , Koning Albertlaan 41/2
   9.    Marcel Raets, Leeuwerikstraat 35, gemeenteraadslid
   10.   Sarah Geebelen, Daalstraat 18, gemeenteraadslid
   11.   Jacky Daniels, Vogelhofstraat 7, gemeenteraadslid
   12.   Pieter Schiepers, Lijsterbessenstraat 15
   allen te 3680 Maaseik


 4. de aanstelling van commissarissen van het AG Sport Maaseik

   de statuten zeggen terzake het navolgende:
   “
   Art. 40 College van commissarissen
Register Gemeenteraad 26-04-2010      Bladzijde 9 van 53         STAD MAASEIK
   Het college van commissarissen bestaat uit drie leden die door de gemeenteraad worden gekozen
   buiten de raad van bestuur, en waarvan er tenminste één lid is van het Instituut van
   Bedrijfsrevisoren.

   Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid van
   de gemeenteraad.
   “

   Indien men op dezelfde wijze handelt als men deed voor het AGBM zijn hier de
   navolgende procedure en besluiten van toepassing:

   De gemeenteraad wees op 2 maart 2009 de gemeenteraadsleden Johan Tollenaere en
   Gerard Ignoul aan als lid van het college van commissarissen.

   Wat betreft de aanduiding van de commissaris Revisor gaat het om een overheidopdracht
   waar de gemeenteraad gevraagd wordt de navolgende beslissing te nemen

   Artikel 4. 2.

   Het bestek bevattende de algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van de
   overheidsopdrachten inzake het aanstellen van een commissaris-revisor voor het
   Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik goed te keuren.

   Artikel 4.3.

   De in artikel 2 bedoelde opdracht zal worden toegewezen na raadpleging van minimum
   drie leveranciers.

   Artikel 4.4.

   De opdracht waarvan sprake in artikel 2 zal gefinancierd worden met eigen middelen. 5. de goedkeuring van het ontwerp van overeenkomst tussen het AGBM en het AG-
  Sport Maaseik.

   Als basis voor de hier gebruikte overeenkomst geldt het ontwerp van meester Steven
   Michiels, aangepast door de secretaris: de aangepaste versie wordt hieronder weergeven.

   De gevolgen van deze overeenkomst moeten nog in detail uitgewerkt worden, wat enkel
   kan gebeuren door de vertegenwoordigers van het AGBM en het AGBSport-Maaseik. Het
   is echter zonder belang deze details nu te kennen, omdat het voordeel van de ene een
   nadeel voor de andere is, en omdat zowel het voordeel als het nadeel verwerkt worden in
   de resultatenrekeningen van onze beide autonome bedrijven. Dit wil zeggen dat dit voor
   ons als stad en als enige aandeelhouder steeds een nul-operatie is, en dat dit voor de
   autonome bedrijven eveneens zonder groot belang is. Indien beide bestuursraden de
   overeenkomst, op basis van dit uitgewerkte model goedkeuren zullen wij de overeenkomst
   en de gevolgen daarvan aanvaarden, aangezien dit niet meer is dan de uitwerking van de
   splitsing van het AGBM in het AGBM en het AGBSport Maaseik;
Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 10 van 53          STAD MAASEIK
   Theo Raedschelders, de boekhouder van het AGBM bezorgt ons het overzicht van de
   boekwaarden van de in te brengen activa Sport per 31/12/2009.

   Dit overzicht totaliseert op EUR 4.889.555,07.

   Over het eerste halfjaar 2010 zou hierop nog EUR 74.871,65 moeten afgeschreven
   worden, zodat de boekwaarde dan EUR 4.814.683,42 zou bedragen.

   Anderzijds moeten hier nog de investeringen bijgeteld worden die in de periode
   01/01/2010 tem 30/06/2010 zouden gebeuren, die dan weer verminderd moeten worden
   met de daarop betrekking hebbende afschrijvingen.

   Het precieze bedrag is vandaag dus niet te berekenen.

   De boekhouder meent, en wij sluiten ons hier bij aan, dat dit eigenlijk ook niet nodig is: de
   overdracht MOET niet aan boekwaarde gebeuren.

   Het verschil tussen de overdrachtprijs en de boekwaarde komt in het resultaat van AGBM
   terecht.

   Er wordt derhalve voorgesteld de globale overnameprijs te bepalen op € 5.000.000.   “
                 VERKOOPSOVEREENKOMST TOT
               OVERDRACHT VAN EEN BEDRIJFSTAK
         Met betrekking tot de aan- en verkoop van de bedrijfstak "exploitatie
                 sportinfrastructuur", behorende tot:
              Autonoom gemeentebedrijf Maaseik (AGBM)
                      Lekkerstraat 10
                       3680 Maaseik
                Ondernemingsnummer : 0887.694.015

   De ondergetekenden

   1.  Autonoom gemeentebedrijf Maaseik (AGBM), met maatschappelijke zetel te
     Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, en als ondernemingsnummer 0887.694.015, hier
     vertegenwoordigd door twee bestuurders daartoe aangesteld bij beslissing van de raad
     van bestuur dd. namelijk, de heer/mevr. [...],
     hierna genoemd de 'verkoper'

   2.  Autonoom gemeentebedrijf AGB Sport Maaseik, met maatschappelijke zetel te
     Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, en als ondernemingsnummer [...], hier
     vertegenwoordigd door twee bestuurders daartoe aangesteld bij beslissing van de raad
     van bestuur dd. namelijk, de heer/mevr. [...],
     hierna genoemd de 'koper'

Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 11 van 53         STAD MAASEIK
komen overeen -hetgeen volgt :
   1. Voorwerp

   De VERKOPER draagt onder vrijwaringen als naar recht over aan de KOPER, die
   aanvaardt, de volledige bedrijfstak "exploitatie sportinfrastructuur" momenteel deel
   uitmakend van het Autonoom gemeentebedrijf Maaseik (AGBM).
   De activiteiten, tot op heden gevoerd door de VERKOPER middels de exploitatie van de
   over te dragen bedrijfstak betreffen de exploitatie van infrastructuren bestemd voor
   sportieve of recreatieve overdekte activiteiten.
   De overdracht van de bedrijfstak "exploitatie sportinfrastructuur" omvat alle immateriële en
   materiële activa, waaronder in het bijzonder, doch niet limitatief:

     De Sporthal Maaseik-Centrum met alle aanhorigheden waaronder het
     gemeenschappelijk inkomgebouw en de gronden, dit in zakelijke en contractuele
     rechten,
     De plannen, rechten en plichten ivm de oprichting van de sporthal te Neeroeteren en
     de sportschuur te Opoeteren.
     alle cliënteel toebehorend aan de bedrijfstak “sport” van de VERKOPER;
     de lopende commerciële overeenkomsten en opdrachten;
     alle dossiers en documenten welke momenteel bestaan in verband met de
     commerciële en technische organisatie, de planning, de commerciële en/of
     administratieve afspraken en gebruiken voortvloeiende uit de lopende commerciële
     overeenkomsten en opdrachten;
     de handelsboeken en -documenten, welke de VERKOPER vermag over te laten;
     alle onderhoudscontracten, uitvoeringscontracten alle aannemingscontracten en alle
     exploitatiecontracten die door de verkoper aangegaan zijn in de tak “Sport”
     de vordering op de vzw volleybalclub Noliko en de voorstellen van overeenkomsten die
     terzake door de gemeenteraad goedgekeurd zijn


   Volgende zaken worden uitgesloten van de overnametransactie
    alle huidige en toekomstige passiva van de VERKOPER; hier in begrepen de lening die
    de verkoper aanging bij Fortis tot gedeeltelijke betaling van de oprichtings- en
    bouwkosten.
    --

   2. Koopprijs

   De bedongen prijs, aanvaard door zowel VERKOPER als KOPER is vastgesteld op €
   5.000.000
   Hiervoor zal door de VERKOPER een factuur worden opgesteld.
   Aangezien het hier gaat over een overname van een bedrijfstak (volledige
   bedrijfsafdeling) zal de verkoop gerealiseerd worden vrij van BTW volgens artikel 11 en 18,
   §3 van het BTW - wetboek.

   3. Betaling van de prijs

   De betaling van de factuur zal gebeuren middels schuldvergelijking tussen de vordering
   van de KOPER op de Stad Maaseik, ten gevolge van de verplichting van de Stad Maaseik

Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 12 van 53         STAD MAASEIK
   tot volstorting van het kapitaal, enerzijds en de vordering van Stad Maaseik op de KOPER,
   anderzijds.
   De vordering van de Stad Maaseik op de KOPER ontstaat ingevolge de
   kapitaalsvermindering in hoofde van de VERKOPER waardoor de Stad Maaseik een
   vordering verkrijgt op deze laatste die dan wordt vergoed door de overdracht van de
   vordering van VERKOPER op KOPER naar aanleiding van de overdracht van de
   bedrijfstak van VERKOPER aan KOPER.

   4. Overnamedatum

   De overnamedatum en derhalve eigendomsoverdracht van het handelsfonds vindt plaats
   op datum van 30 juni 2010.

   5. Overname telefoonnummers, telefaxnummers, mailadres en de website:

   Alle communicatiedata en middelen en alle logo’s betrekking hebbende op de exploitie van
   de bedrijftak sport worden eveneens aan de koper overgedagen.

   6. Overname zonder saldo

   Door VERKOPER en KOPER wordt overeengekomen dat het cliënteel wordt
   overgenomen zonder saldo.
   M.a.w. alle tegoeden ontstaan voor de overnamedatum, zelfs als zij gefactureerd worden
   na de overnamedatum, zullen geïnd worden door de VERKOPER en voor de tegoeden
   ontstaan vanaf de overnamedatum zal de KOPER de handelsactiviteiten van zowel
   leveren van goederen en diensten, als ontvangen van gelden op zich nemen. De KOPER
   neemt eveneens geen enkele verbintenis noch aansprakelijkheid over betreffende
   leveringen aan het vroegere cliënteel van de VERKOPER. De overname geschiedt vrij en
   onbelast, behoudens contracten afgesloten door de VERKOPER welke expliciet en
   nominatum aan de KOPER worden overgedragen via onderhavige overeenkomst, zoals
   opgenomen in bijlage 1...] . Vanaf de datum van de overname is de koper enkel en
   uitsluitend aansprakelijk voor de door hem geleverde goederen en diensten alsmede voor
   de door hem ondertekende contracten.

   7. Verklaringen en garanties van de verkoper

   De VERKOPER verklaart dat de bedrijfstak onbelast is en vrij van alle lasten, voorrechten,
   hypotheken, inpandgevingen op de handelszaak van welke aard ook, vrij van beslag,
   schulden en ontbindende rechtsvorderingen.
   De VERKOPER vrijwaart de KOPER voor iedere vordering van een derde voor feiten en of
   handelingen van een datum vóór de overdracht van de bedrijfstak en betrekking hebbende
   op de bij deze overeenkomst overgedragen bedrijfstak of een onderdeel hiervan.
   De VERKOPER verklaart alles in het werk te stellen om de overdracht van de bedrijfstak
   en van al zijn essentiële bestanddelen, ondermeer alle opdrachten, respectievelijke
   overeenkomsten, etc... [...] aan derden kenbaar te maken, deze overdracht door
   schuldenaars en contractspartijen te doen aanvaarden, en in het algemeen tegenover alle
   derden tegenstelbaar te maken.
   De VERKOPER zal dienaangaande, desgevallend samen met de KOPER, binnen de week
   na datum van overdracht van de bedrijfstak, al de op dat ogenblik bestaande
Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 13 van 53         STAD MAASEIK
                                          4
   medecontractanten minstens schriftelijk verwittigen dat zij zich voortaan enkel van hun
   verbintenissen rechtsgeldig zullen kunnen kwijten door tenuitvoerlegging van hun
   respectievelijke overeenkomst(en) en betaling ten aanzien en ten gunste van de KOPER.

   8. Gevolgen in rechte van de vrijwaring en garanties

   Indien één van de in deze overeenkomst opgenomen vrijwaringverplichtingen of garanties
   niet door de VERKOPER worden nageleefd, zal de koper dit per aangetekend schrijven
   kenbaar maken aan de verkoper, hem de kans geven om binnen de 10 werkdagen er aan
   te verhelpen.
   Indien de verkoper geen gewettigde reden kan inroepen en in gebreke blijft te verhelpen,
   wordt er aangenomen dat de KOPER schade lijdt waarvoor deze gerechtigd is een
   vergoeding in rechte te vorderen, die, behoudens hoger bewezen werkelijk geleden
   schade, forfaitair begroot wordt op 50.000 Euro.

   9. Kosten en erelonen:

   Al deze kosten worden gedragen door de verkoper, aangezien de koper momenteel over
   onvoldoende middelen beschikt. Uitzondering op deze regel betreft de kosten en erelonen
   nodig voor overdracht van het onroerende goed, ingegrepen de kosten en erelonen van de
   notaris en de eventueel verschuldigde rechten hierop.

   10. Slotbepalingen


   Deze overeenkomst bindt alle ondertekenaars, evenals hun rechtsopvolgers of
   rechtverkrijgenden, onder welke titel ook. Tevens vervangt ze alle schriftelijke, mondelinge
   of stilzwijgende overeenkomsten en mededelingen tussen VERKOPER en KOPER.
   Dit contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. Uitsluitend de Rechtbanken van
   het gerechtelijke arrondissement Tongeren zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van
   eventuele geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van
   huidige overeenkomst.
   De gebeurlijke nietigheid van één van de bepalingen van huidige overeenkomst geeft geen
   aanleiding tot ontbinding van de volledige overeenkomst. In geval van nietigheid van één
   van de bepalingen zullen partijen in de mate van het mogelijke, volgens hun loyaliteit en
   overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente
   bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de overeenkomst.
   Aldus opgesteld te Maaseik, op [...], op [...] bladzijden in vier exemplaren en waarbij elke
   partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen en één ter beschikking gesteld wordt
   voor registratie.
   Partijen tekenen na handgeschreven vermelding "gelezen en goedgekeurd". Voor de
   verkoper     De Koper
   (voor gelezen en goedgekeurd)   (voor gelezen en goedgekeurd)

   De goedkeuring die vandaag gevraagd wordt is een principiële goedkeuring – de
   definitieve goedkeuring zal pas gegeven worden na de uitwerking van dit contract, wij
   zullen echter onze goedkeuring geven wanneer de raden van bestuur uitvoering geven
   aan hetgeen hier bepaald is.

Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 14 van 53         STAD MAASEIK
                                          5
 6. het verzoek aan het AGBM haar kapitaal te verminderen

   het AGBM zal tengevolge van deze bepaling haar kapitaal moeten aanpassen.

   De vermindering van het kapitaal gebeurt door de overdracht door het AGBM van de
   vordering die zij heeft op het AGBSport Maaseik door de verkoop van de sporttak – zie
   hoger.

   Anderzijds zal de stad de schuld die het AGBM aanging om de sportinfrastructuur in,
   Maaseik te bouwen overnemen.

   De reden hiervoor is beschreven in het besluit van het College van Burgemeester en
   Schepenen dd 12 april.

   Doordat het AGBSport Maaseik de lening niet wenst over te nemen, enkel de overdekte
   sporteigendommen,   de  daarop  lopende   uitvoeringsovereenkomsten   en  de
   onderhoudsovereenkomsten, zal het bedrag dat het AGBSport Maaseik moet aanrekenen
   aan de stad om de door de gemeenteraad vastgesteld uurprijs aan te houden zonder
   afstand te doen van het haar statutair opgelegde winstoormerk, verminderen en wel
   eenzelfde totaal bedrag. Aldus bespaart de stad door deze weigering van het AGBSport
   Maaseik 6% op het bedrag in kapitaal en intresten van de betalingen verschuldigd aan de
   bank door deze lening.

   Deze lening kan niet in het AGBM blijven, aangezien dit evenmin inkomsten kan genereren
   op basis waarvan het AGBM deze lening kan terugbetalen.

   De lening komt dan ook best bij de stad te liggen.

   Natuurlijk zal, om de kostprijs van de overdekte infrastructuur te kennen straks ook deze
   bepaling rekening gehouden moeten worden, die niet om juridische maar om politieke
   redenen.

 7. indien beide AGB’s de overeenkomst (zie 5) goedkeuren, zal de stad de vordering
  die zij krijgt op het AGBM door de kapitaalsvermindering compenseren met de
  vordering die het AGBM heeft op het AG Sport Maaseik.

   Dit punt behoeft, gezien het voorgaande niet veel uitleg. Het gaat er om dat de
   overdrachtprijs van de sporttak van het AGBM de basis vormt van de vermindering van het
   kapitaal van het AGBM. Deze kapitaalsvermindering wordt uitgekeerd aan de stad
   middels de overdracht door het AGBM aan de stad van dit bedrag, de stad brengt dit
   bedrag in als kapitaal in het AGBM, al het overige betreft een “eenvoudige” uitvoering van
   hetgeen voorafgaat. Deze constructie is trouwens al door ons goedgekeurd want is
   uitdrukkelijk opgenomen in het verslag van het college aan ons gedaan naar aanleiding
   van de oprichting van het AGBSport Maaseik.
Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 15 van 53        STAD MAASEIK
 8. de inbreng van kapitaal in het AG Sport Maaseik, door het toekennen van een
  vordering van het AG Sport Maaseik op de Stad Maaseik.

   Terzake wordt verwezen naar hetgeen gesteld is onder 7 hiervoor. De uitleg is niet meer
   dan de herhaling hiervan

 9. de stad en het AG Sport Maaseik compenseren vervolgens en hierdoor de vordering
  van het AG Sport Maaseik op de stad met de vordering die de stad heeft op het AG
  Sport door de overdracht van de vordering die de stad kreeg van het AGBM (zie 7 en
  8).

Een zeer gedetailleerde uitleg wordt gegeven door schepen Verlaak aan de hand van een
power pointpresentatie.

Raadslid Vermassen vraagt of de hogere overheid het er wel mee eens is dat de oude lening
voor het aanleggen van de sportinfrastructuur in Maaseik bij het stadsbestuur zou blijven.

Raadslid Willen vraagt of het dossier van de kinderopvang en de academie in Opoeteren ook
overgedragen wordt aan het autonoom bedrijf sport.

Schepen Verlaak antwoordt op deze laatste vraag dat het niet de bedoeling is dat de
kinderopvang of de academie in het autonoom bedrijf sport wordt ingebracht.
Het is echter zo dat het stadsbestuur de opdracht geeft aan het autonome bedrijf om de
sportinfrastructuur van De Riet op die plek te bouwen.
Dit kan niet gebeuren zonder dat gelijktijdig ook de kinderopvang en de academie verbouwd
worden.
Omdat het niet mogelijk is dat dit via een enkele bouwheer gebeurt, wordt deze
overheidsopdracht voor rekening van de stad uitgevoerd door het autonoom gemeentebedrijf.
De eigendom en de exploitatie van de kinderopvang en de academie zullen echter steeds bij de
stad blijven.

Wat betreft de bemerking van raadslid Vermassen wordt door schepen Verlaak opgemerkt dat
- wat betreft de leningen - er een ruling is van de BTW-administratie in een soortgelijk geval,
terwijl, wat betreft de toepassing van de vennootschapsbelastingen, de administratie van de
directe belastingen reeds haar fiat gegeven heeft.
Dat de lening van de investering van de sporthal in Maaseik ten lasten van de stad blijft, dit op
een rechtstreekse wijze, is eerder een probleem van inbreng.
Terzake geniet de gemeenteraad uiteraard de volledige vrijheid.

Raadslid Paspont heeft de volgende bedenking :
“In dit punt wordt de toestemming gevraagd voor de oprichting van het Autonoom
Gemeentebedrijf Maaseik Sport.

Het huidige AGBM is ons inziens in tegenstelling zoals je van een gemeentebedrijf zou mogen
verwachten geen toonaangevend modelbedrijf.

Er loopt heel wat fout!
De laatste tien maanden heeft het AGBM bestuur slechts één maal vergaderd en als het van de
AGBM ondervoorzitter afhangt zal dit zo blijven.
Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 16 van 53         STAD MAASEIK
Het directiecomité heeft teveel bevoegdheid en beslist in grote mate zonder overleg en
bespreking met de raad van bestuur van het AGBM.
Verslagen van het Directiecomité (onderwerp 3 dd. 13/10/2009) maakten melding van het
organiseren van vergaderingen ivm. de sporthal van Neeroeteren.

De bestuurders voorgedragen vanwege sp.a werden hierop nooit uitgenodigd.

Uiteraard hebben wij onze goedkeuring gegeven tot het bouwen van een sporthal in
Neeroeteren doch met het ecologische aspect dewelke wij wilden benadrukken werd niet
voldoende rekening gehouden. Dit is een gemiste kans om in Neeroeteren een energiezuinige
sporthal te bouwen, alhoewel dit voor nieuwbouw eigenlijk niet zoveel extra moeite en geld kost.
AGBM bestuurder Gelissen, die al heel wat dossiers uitspitte heeft in het verleden het verlies
van duizenden euro's ten koste van de Maaseiker belastingbetaler aangeklaagd.

Mocht de Maaseiker belastingbetaler niet iedere keer het verlies bijpassen dan zou het
AGBM net zoals de meeste ondernemingen dit niet kunnen overleven.
Waarom krijgt Tony Gelissen geen antwoord op zijn schrijven betreffende aanduiding
ontwerper omgevingswerken sporthal van Neeroeteren?

Na doorname en evaluatie van het dossier stelde bestuurder Gelissen vast dat Soresma N.V.
niet de laagste inschrijver is.

Op basis van deze vaststelling dient de besluitvorming van het verslag herzien te worden en
dient de gunning aan firma Technum-Tractabel Engineering N.V. te gebeuren.

Krijgt hier de goedkoopste inschrijver het werk niet toegewezen ten voordele van de eigen
favoriet?
Wanneer krijgt bestuurder Gelissen inzage in de open boekhouding Bospoort? Wat is er aan de
hand?

Wat mag er niet geweten worden?
De splitsing van het Autonoom Gemeentebedrijf komt logisch over maar zal mogelijk de
democratische controle verminderen.
Wij wensen ook het oproepen van de raad van bestuur binnen een termijn van vier werkdagen
en het gebruik van volmachten aan te klagen
Wij vragen deze gemeenteraad om na de splitsing in Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM)
en Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik Sport (AGBMS) de bevoegdheden van het
directiecomité te beperken en dringen aan op meer transparantie.

De AGBM bestuurders dienen op vaste tijdstippen te vergaderen en het directiecomité mag
slechts uitvoeren na overleg met zijn bestuurders.

Het gebruik van volmachten dient men af te schaffen.
De AGBM bestuursleden voorgedragen door sp.a zullen hun uiterste best blijven doen om
te verhinderen dat hier aan doofpotpolitiek wordt gedaan.“;
Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 17 van 53          STAD MAASEIK
Raadslid Pieters is van mening dat indien men niets doet aan het parkeren hier het break even
punt nooit bereikt zal worden. Tevens vraagt hij inzage in een fatsoenlijke boekhouding.

Raadslid Paspont vraagt of het directiecomité al een ontwerper aanstelde voor de
omgevingswerken van de sporthal in Neeroeteren.

Raadslid Vermassen merkt op dat er een democratisch deficit is in het autonoom
gemeentebedrijf.
De balans en de jaarrekening moeten goedgekeurd worden samen met een jaarverslag.
Er is blijkbaar geen jaarverslag of dit wordt aan het toezicht van de gemeenteraadsleden
onttrokken.
Het is echter mogelijk, maar het raadslid meent van niet, dat een jaarverslag geen verplichte
materie is inzake autonome gemeentebedrijven.

Schepen Verlaak antwoordt dat er bij het autonoom bedrijf alles aan gedaan wordt om iedereen
zeer correct te informeren.
De verslagen van het directiecomité worden onmiddellijk na de goedkeuring ervan door het
directiecomité doorgestuurd aan alle bestuurders en aan alle leden van het college van
burgemeester en schepenen.
Alle bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf weten dus alles wat er beslist wordt. Niets
wordt aan hun toezicht tot trekkingskracht onttrokken.
Als er bijkomende vragen zijn, zal men deze steeds kunnen stellen en de secretaris zal hier een
antwoord op geven of hij zal een antwoord zoeken of hij zal de betreffende bestuurder
doorverwijzen naar de instantie die hem een antwoord kan geven.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het nodig is.
De laatste maal gebeurde dit in december 2009.
Het is echter ook niet nodig te vergaderen omwille van het vergaderen.

De vragen van bestuurder Gelissen, waarna verwezen werd, werden zeer ruim beantwoord.
Niet alleen kreeg het raadslid de toestemming inzage te nemen in de volledige boekhouding
van het AGBM, hij kreeg tevens de toestemming om afschrift te nemen van de stukken die hij
nuttig achtte.
Hij kreeg niet alleen de toestemming om terzake de boekhouding te raadplegen bij de zetel van
het autonoom gemeentebedrijf, hij kreeg tevens de toestemming om contact op te nemen met
de boekhouder, met de revisor, en - wat de afrekening van de parkeergarage Bospoort betreft -
met Ing. Bakkers, die de nodige voorstellen deed en die namens het autonoom gemeentebedrijf
de nodige controles uitvoerde.
Het is echter zo dat raadslid Gelissen zich nooit heeft willen neerleggen bij democratisch
genomen beslissingen van de gemeenteraad of van de raad van bestuur.
Raadslid Gelissen blijft maar aandringen op inzage in stukken over elementen die dus al heel
lang geleden goedgekeurd zijn. Men moet een dossier ooit kunnen afsluiten.
Men verwijt dus het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf zaken te verstoppen,
terwijl er in tegendeel een zeer grote openheid is.
Vervolgens wenst bestuurder Gelissen, die tijdens de gemeenteraadsvergadering aanwezig is,
tussen te komen in de discussie maar de voorzitter ontneemt hem het woord.
Bestuurder Gelissen is immers geen gemeenteraadslid en gedurende de vergadering van de
gemeenteraad kunnen enkel en alleen gemeenteraadsleden aan de debatten deelnemen.

Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 18 van 53         STAD MAASEIK
Dhr. Gelissen wenst echter onverstoord verder te gaan met het stellen van vragen.
Omdat Dhr. Gelissen het bevel van de voorzitter van de gemeenteraad niet gehoorzaamt, laat
deze hem uit de vergadering verwijderen.

Raadslid Vermassen merkt opnieuw op dat er geen jaarverslag is van het autonoom
gemeentebedrijf.
Hij vraagt hoe het parkeren evolueert, hij wenst te weten wat men hieraan doet.
Er is geen jaarverslag en het raadslid is van mening dat er een jaarverslag moet zijn.
Dit is voedsel geven aan raadsleden die absoluut kritiek willen geven.

Schepen Verlaak merkt op dat de raadsleden alles weten.
Zij hebben inzage in de beslissingen van het directiecomité en hierin wordt de bezettingsgraad
van de garage regelmatig opgenomen.

Raadslid Hendrikx verwijst naar de datum van de oprichtingsbeslissing in het besluit, die fout is.
Deze datum werd aangepast.
Onder verwijzing naar de uitleg van schepen Verlaak, die stelde dat een uur sporten in de
sporthal van Maaseik momenteel een uurprijs veroorzaakt van 85 euro per maand, vraagt
raadslid Kannen of deze tussenkomst ook gevraagd wordt voor de leden van kleinere
verenigingen.

Schepen Verlaak antwoordt dat deze 85 euro helemaal niet gevraagd wordt aan verenigingen.
De verenigingen betalen niet meer dan hetgeen de gemeenteraad als uurprijs vaststelde.
Deze uurprijs is gelijk in alle sporthallen.
Het is echter zo, dat het verschil tussen deze uurprijs en de werkelijke uurprijs door het
autonoom gemeentebedrijf aan de stad gefactureerd wordt.
Indien nu de afbetaling van de lening niet langer bij het autonoom gemeentebedrijf blijft, maar
wel bij de stad, dan vermindert de uurprijs van een uur sporten aanzienlijk.
Dit heeft tot gevolg dat het autonoom gemeentebedrijf minder zal moeten factureren aan de
stad.
Anderzijds heeft dit tot gevolg dat de stad nu zelf zal moeten zorgen voor de afbetaling van het
kapitaal en de intresten van de lening. Op zich is dit een nuloperatie, behalve wat betreft de
heffing van de BTW. Nu moet de stad op de afbetaling en de intresten ook BTW betalen,
hetgeen niet hoeft wanneer de stad deze rechtstreeks en zelf betaalt.

Raadslid Pieters durft te betwijfelen of de verslaggeving van het autonoom gemeentebedrijf wel
op een correcte manier gevoerd wordt.
Terzake vraagt de burgemeester uitleg, maar het raadslid kan of wil deze uitleg niet geven.

Daarna stelt de burgemeester voor dat in een keer gestemd zou worden over de
ontwerpbeslissing.
Hierop worden geen bemerkingen gemaakt, zodat de ontwerpbeslissing goedgekeurd is.

Besluit:   Met 16 stemmen voor en 4 tegen, de raadsleden van het Vlaams Belang
       (L. Pieters, M. Zoons, E. Kannen en P. Hendrikx) en 6 onthoudingen,
       de raadsleden van de SP-A
       (G. Vermassen, M. Giebens, A. Segers, H. Paspont,A. Willen en K. Drees)

Artikel 1:
Register Gemeenteraad 26-04-2010       Bladzijde 19 van 53            STAD MAASEIK
Aan de raden van bestuur van het AGBM voor te stellen, de gewijzigde algemene
beheersovereenkomst te aanvaarden, het AGBSport Maaseik voor te stellen de aldus
gewijzigde Algemene beheersovereenkomst en de bijzondere beheersovereenkomst Sport met
ons aan te gaan, het AGBM voor te stellen de bijzondere beheersovereenkomst Sport te
ontbinden op 31.12.2010. Hierdoor aan beide raden van bestuur voor te stellen hun
zitpenningen, ten aanzien van het huidige niveau, te halveren.

Artikel 2:

Kennis te nemen van de beslissing van 5 februari 2010 waarbij de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, van Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand de
beslissing van de gemeenteraad dd 31 augustus 2010 goedkeurt waarbij het Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Maaseik wordt opgericht.

Artikel 3:
Als bestuurders van het AGBSport Maaseik aan te stellen:
   1.    Hubert Paspont, Diestersteenweg 358, gemeenteraadslid.
   2.    Carine Heynickx,Bergeindestraat 45
   3.    Tony Gelissen, Bosstraat 93
   4.    Leo Pieters, Diestersteenweg 470, gemeenteraadslid
   5.    Sara Kannen, Dorperveldstraat 50,
   6.    Dirk Verlaak, Derde Straat 3, gemeenteraadslid
   7.    Philippe Van Cauwelaert, Venlosesteenweg 30, gemeente- raadslid
   8.    Leen Beckers , Koning Albertlaan 41/2
   9.    Marcel Raets, Leeuwerikstraat 35, gemeenteraadslid
   10.   Sarah Geebelen, Daalstraat 18, gemeenteraadslid
   11.   Jacky Daniels, Vogelhofstraat 7, gemeenteraadslid
   12.   Pieter Schiepers, Lijsterbessenstraat 15
   allen te 3680 Maaseik

Artikel 4:

Artikel 4.1.
de gemeenteraadsleden Johan Tollenaere en Gerard Ignoul aan te stellen als lid van het
college van commissarissen van het AGBSport Maaseik.

Wat betreft de aanduiding van de commissaris Revisor de navolgende overheidopdracht
(goedkeuring opdrachtsvoorwaarden en gunningswijze) goed te keuren:

Artikel 4. 2.

Het bestek bevattende de algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van de
overheidsopdrachten inzake het aanstellen van een commissaris-revisor voor het Autonoom
Gemeentebedrijf Maaseik goed te keuren.

Artikel 4.3.

De in artikel 2 bedoelde opdracht zal worden toegewezen na raadpleging van minimum drie
Register Gemeenteraad 26-04-2010   Bladzijde 20 van 53        STAD MAASEIK
leveranciers.

Artikel 4.4.

De opdracht waarvan sprake in artikel 2 zal gefinancierd worden met eigen middelen. Deze
voorzien worden in de eerstvolgende begrotingswijziging.

Artikel 5.

Principieel goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van overeenkomst tussen het AGBM en
het AGBSport Maaseik en de raden van bestuur te verzoeken deze overeenkomst te
aanvaarden.

Artikel 6.

De raad van bestuur van het AGBM te verzoeken haar kapitaal te verminderen met €
5.000.000, nadat de raad van bestuur van het AGBM de bovenstaande overeenkomst
goedgekeurd heeft, dit onder de voorwaarde dat ook de raad van bestuur van het AGBSport
Maaseik deze overeenkomst goedkeurde. Haar tevens te verzoeken het kapitaal aan te passen
aan de door ons gedane inbrengen in gelden (die de raadsbeslissing ivm de rekeningen 2007
en 2008 van het AGBM).

Artikel 7.

Indien beide AGB’s de overeenkomst (zie 5) goedkeuren, compenseert de stad de vordering die
zij krijgt op het AGBM door de kapitaalsvermindering met de vordering die het AGBM heeft op
het AG Sport Maaseik. Het AGBM draagt de vordering ontstaan door de verkoop van de tak
sport door het AGBM aan het AGBSport Maaseik ad € 5.000.000 over aan de stad.

Artikel 8:

De stad brengt haar vordering groot € 5.000.000, verkregen door de overdracht van het AGBM,
op de het AGBSport Maaseik in als kapitaal in het AG Sport Maaseik . De gemeenteraad
verzoekt het AGBM haar kapitaal aan te passen aan deze operatie.

Artikel 9:

de stad en het AG Sport Maaseik compenseren vervolgens en hierdoor de vordering van het
AG Sport Maaseik op de stad met de vordering die de stad heeft op het AG Sport door de
overdracht van de vordering die de stad kreeg van het AGBM (zie 7 en 8).


Artikel 10:

Dit besluit over te maken aan de hogere overheid, aan onze beide AGB’s en aan de betrokken
stadsdiensten.
Register Gemeenteraad 26-04-2010   Bladzijde 21 van 53        STAD MAASEIK
VOORWERP 4
VOORWERP                      CLASSIIFIICATIIENR 125
                          CLASS F CAT ENR
Bruikleenovereenkomst tussen stad Maaseik en de vzw Vereniging van de
Zusters Ursulinen over het roerend religieus kunstpatrimonium van de
Zusters Ursulinen in Maaseik. Besluit.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

Roerend Religieus Kunstpatrimonium van de Zr. Ursulinen voorstel tot
bruikleenovereenkomst
_____________________________________________________________________


Gelet op de voorgeschiedenis:

- op 19 mei 2008 besliste het CBS kennis te nemen van het voornemen van de vzw Groot-Klooster om
bepaalde voorwerpen ter beschikking te stellen van de John Selbachstichting. Bovendien
argumenteerde het CBS dat door verwerving van de Minderbroederskerk ook de voorwerpen die deel
uitmaken en uitmaakten van de kerk door hun bestemming in de kerk als onroerend dienen beschouwd
te worden. Over 2 voorwerpen te weten het waardevol kruisbeeld van de “Meester van de Lange
Figuren” en de schilderijen van de kruisweg wenst het CBS verder geïnformeerd te blijven.
Verder wenste het CBS officieel uit de vzw te stappen. Dit standpunt werd op 06.06.08 aan de vzw
Groot-Klooster overgemaakt;

-op 09 juni 2008 beslist het CBS nogmaals dat het wenst dat deze voorwerpen in Maaseik blijven, doch
dat het zich geenszins wenst uit te spreken in welke kerk deze voorwerpen moeten bewaard blijven.
Deze beslissing werd opnieuw op 13.06.08 aan de vzw Groot-Klooster overgemaakt;

-op 18 augustus 2008 werd op voorstel van de vzw Groot-Klooster akkoord gegaan met de vraag om
een aantal voorwerpen uit de ornamentenkamer over te brengen naar een ruimte in het
kruisherenklooster. Verder blijft al het voorgaande van kracht. Ook werd akkoord gegaan met het
voorstel van schepen Tollenaere om ten persoonlijke titel actief deel te blijven uitmaken van de vzw
Groot-Klooster;

-Gelet op het schrijven van de Heer Albert PUT dd. 14 september 2009 namens de vereniging van de
Eerwaarde Zusters Ursulinen, Brugstraat 14 te 3550 Heusden-Zolder met de vraag ons voorstel tot
bruikleenovereenkomst voor het Roerend Religieus Kunstpatrimonium van de Zr. Ursulinen aan te
passen en eventueel akkoord te gaan.

Gelet op de bruikleenovereenkomst die werd goedgekeurd door het CBS en de Gemeenteraad met
betrekking tot de kerkschatten van de St- Catharinakerk en waarvan de problematiek en het opzet
vergelijkbaar was met deze overeenkomst voorgesteld door de Zr. Ursulinen en waarop door Anja
Neskens, diensthoofd Musea Maaseik enkele bemerkingen werden geformuleerd;

Gelet op de beslissing van 27 juli 2009 dossier nr 600 waarbij de voorgestelde bruikleenovereenkomst
goedgekeurd werd en opnieuw werd voorgelegd aan de zr. Ursulinen;

Gelet op de huidige voorliggende tekst die goedgekeurd werd door het CBS op 15 maart 2010:

De vzw Vereniging van de zusters Ursulinen, Brugstraat 14 te Heusden-Zolder, hierbij vertegenwoordigd
Register Gemeenteraad 26-04-2010      Bladzijde 22 van 53          STAD MAASEIK
door EZ Maria Vanderfeesten en EZ Maria Rombaut, handelend in opdracht van een beslissing van de
raad van bestuur, hierna genoemd de bruikleengever
en,
De stad Maaseik, op last van het college van Burgemeester en Schepenen vertegenwoordigd door
Peter Graux, secretaris en Jan Creemers burgemeester.
In uitvoering van een beslissing van ........ de dato ..................... , hierna genoemd de
bruikleennemer,

Artikel 1
De bruikleengever, die te allen tijde de volle eigendom blijft behouden van de hierna geciteerde religieus
kunstpatrimonium Ursulinen (verder genoemd R.R.K.U.), geeft in bruikleen aan de bruikleennemer de
roerende religieuze voorwerpen opgesomd in aangehechte inventaris, met uitzondering van het
Christusbeeld van de Meester van de Lange Figuren, de wassenbeeldenkerststal met 25 beelden en het
grote handgeweven tapijt van zuster Marguerite, die in bruikleen gegeven werden op 01/01/2009 aan de
Kruisheren van Maaseik.

Artikel 2
De bruikleen wordt toegestaan voor een periode van 27 jaren met ingang van 01/07/2009 en eindigt op
31/08/2036 en kan met wederzijds schriftelijk akkoord worden verlengd met een duur zoals op dat
ogenblik tussen de partijen wordt overeengekomen. Er is geen enkele vergoeding verschuldigd door de
ene partij aan de andere.
Alleen de bruikleennemer kan de overeenkomst vroegtijdig beëindigen door middel van een
aangetekend schrijven daartoe gericht aan de bruikleengever minstens drie volle maanden voor de
datum van beëindiging.

Artikel 3
De bruikleennemer mag de toevertrouwde zaken alleen ophangen of tentoonstellen in de stedelijke
musea Maaseik, het museum Stichting John Selbach te Maaseik en de Minderbroederkerk met zijn
kloostergangen te Maaseik. Het R.R.K.U. die om een gegronde reden niet tentoongesteld kunnen
worden, dienen ondergebracht te worden binnen de depotruimten van de Stad Maaseik, dienst Musea.
Voor elke verplaatsing naar een andere dan hoger vermelde locaties, zowel intern als extern dient de
bruikleennemer voorafgaandelijk schriftelijke toelating te hebben ontvangen van de bruikleengever.
Het R.R.K.U. dat behoort tot de inrichting van de minderbroederkerk en –klooster wordt bij voorkeur in
die locatie opgehangen of tentoongesteld. Hiermee wordt onder andere bedoeld (niet limitatief) de
kruisweg Fimmers, de Madonna met het kind of Mater Amabilis (inventaris li 13 -Walraevens) en de
Madonna met het Kind (inventaris Walraevens 14).
De bruikleengever moet op eenvoudige vraag toegang krijgen tot de locaties waar het R.R.K.U. hangt of
tentoongesteld of in depot is.
Al de uitgeleende R.R.K.U. moeten, per reeks of per voorwerp, voorzien worden van een plaatje met de
volgende tekst: "eigendom van de zusters Ursulinen, in bruikleen gegeven aan de stad Maaseik".
Op de locaties waar de in bruikleen gegeven R.R.K.U. zijn tentoongesteld mogen er géén activiteiten
plaats vinden die schade toe brengen aan de goede naam van de bruikleengever.
Enkel in dit geval heeft deze laatste het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
zonder dat de bruikleennemer enige schadevergoeding kan eisen.

Artikel 4
Indien de bruikleenovereenkomst vervroegd wordt beëindigd of op de einddatum niet wordt verlengd zal
de bruikleennemer het R.R.K.U. overbrengen naar de nieuwe bruikleennemer waarmee de
bruikleengever een overeenkomst zal hebben afgesloten of, bij ontstentenis daar aan, naar de

Register Gemeenteraad 26-04-2010       Bladzijde 23 van 53           STAD MAASEIK
bruikleengever zelf.

Artikel 5
Niettegenstaande de bruikleen kan het R.R.K.U., dat het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst,
aan een derde worden uitgeleend voor een tijdelijke tentoonstelling. De bruikleennemer dient in dat
geval de bruikleengever minstens één maand op voorhand hiervan schriftelijk in kennis te stellen en zijn
schriftelijke toestemming af te wachten. Zowel de bruikleennemer, als de bruikleengever dienen akkoord
te gaan met een verdere ontlening aan derden. De Stad Maaseik zal een schriftelijk en bindend advies
overmaken omtrent de opportuniteit van de uitlening, de wijze van verpakking, de verzekeringswaarde
en de wijze van transport. Het contract van uitlening wordt opgesteld op naam van de bruikleengever en
de ontlenende partij. De onkosten voor het weghalen, het verpakken, het vervoer, de verzekering en het
terugplaatsen van de R.R.K.U. vallen ten laste van de bedoelde derde.

Artikel 6
De Stad Maaseik zal er voor zorgen dat alle R.R.K.U. voldoende verzekerd worden tegen brand en
diefstal. De polis wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de bruikleengever. De Stad Maaseik is
aansprakelijk voor alle schade van en aan de in bruikleen gegeven R.R.K.U., buiten degene die,
ondanks het beheer van de goederen als goede huisvader, hun oorzaak vinden in het natuurlijk verval
en slijtage, eigen aan deze R.R.K.U. en met uitzondering van de schade veroorzaakt tijdens de uitlening
aan derden. De verzekeringspremies zijn ten laste van de Stad Maaseik die tevens binnen de dekking
van de verzekering instaat voor de restauratie van de beschadigde R.R.K.U. De uitgekeerde
vergoedingen worden door de Stad Maaseik aangewend om het R.R.K.U. te conserveren of te
restaureren. Indien de bruikleengever daarom verzoekt dient de bruikleennemer jaarlijks het bewijs van
de betaling van de premie te leveren.

Artikel 7
Deze overeenkomst zal worden geregistreerd op kosten van de bruikleennemer.

Opgemaakt in 3 exemplaren waarvan één voor de bruikleengever, één voor de bruikleennemer en één
voor het registratiekantoor

Raadslid Pieters heeft geen opmerkingen over de overeenkomst zelf, maar wel over de tekst in het
mapje waar staat dat schepen Tollenaere ten persoonlijke titel lid blijft van de VZW.
Er wordt opgemerkt dat deze passage totaal achterhaald is en dus niet meer van toepassing is.

Besluit: Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd.

Artikel 1:

Akkoord te gaan met het contract van de Zr. Ursulinen om een nieuwe bruikleenovereenkomst af te
sluiten met de Stad Maaseik teneinde het RRKU voor het nageslacht te vrijwaren.

Artikel 2 :

afschrift van dit besluit via A. Neskens over te maken aan :
        -het secretariaat
        -schepen Tollenaere
        -schepen Janssen
        -Martin Goossens
        -Zusters Ursulinen


Register Gemeenteraad 26-04-2010       Bladzijde 24 van 53          STAD MAASEIK
VOORWERP 5
VOORWERP                     CLASSIIFIICATIIENR 484
                          CLASS F CAT ENR
Borgstelling door de Stad Maaseik van door het ziekenhuis aan te gane
lening ten bedrage van 1.220.940 euro, confer de statutaire verdeelsleutel.
Besluit.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

Aangezien Ziekenhuis Maas en Kempen besloten heeft bij ING België nv een lening van
2.100.000euro aan te gaan, voor de financiering van de investeringsuitgaven 2010, terug te
betalen in 3,5 of 10 jaar.

Aangezien deze lening dient gewaarborgd te worden door de gemeente;

Gelet op de statutair vastgelegde verdeelsleutel tussen de steden Bree en Maaseik:
Bevolking 01.01.2010 Maaseik: 24.563      beddenaantal:   116 percent:    58,14 %
Bevolking 01.01.2010 Bree:    15.170    beddenaantal:    97 percent:    41,86 %

Overwegende dat het stadsaandeel confer deze verdeelsleutel 1.220.940euro bedraagt;

Raadslid Vermassen vraagt of deze leningen iets te maken hebben met de oprichting van een
nieuw ziekenhuis.
De burgemeester antwoordt dat het raadslid vraagt naar bekende wegen en dat deze leningen
daar hoegenaamd niets mee te maken hebben.

Besluit:   Met 22 stemmen voor en 4 tegen, de raadsleden van het Vlaams Belang
       (L. Pieters, M. Zoons, E. Kannen en P. Hendrikx)

VERKLAART zich solidair borg te stellen t.o.v. ING België nv wat betreft zowel het kapitaal, de
intresten, de reserveringscommissies en de onkosten van de door de lener afgesloten
verrichting van 1.220.940 EUR.

MACHTIGT ING België op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun
vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de lener en die door deze
nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag.
Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een
afschrift van de correspondentie aan de ontlener.

De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze lening en haar eigen leningen bij
ING België nv alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening
geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd
worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander
fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op
de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd
door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele
wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.

Machtigt ING België nv ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die
door de lener, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente

Register Gemeenteraad 26-04-2010       Bladzijde 25 van 53      STAD MAASEIK
aangerekend                                      worden,

Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde
bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij
ING België nv het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn
verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de
rentevoet overeenkomstig artikel 15 § 4 van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26
september 1996, en dit gedurende de periode van niet-betaling.

Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel
van ING Bank nv.

Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in de gemeentewet en de
toepasselijke dekreten.VOORWERP 6
VOORWERP                        CLASSIIFIICATIIENR 625.0/2010/001
                            CLASS F CAT ENR
Sociale groene leningen voor energiebesparende renovatiewerken voor
gezinnen in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Erkenning van cvba Duwolim
als 'lokale entiteit' in het kader van het Fonds voor de Reductie van de
Globale Energiekost (FRGE).
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

Overwegende dat niet elk gezin in Maaseik en haar deelgemeenten in de mogelijkheid is om in
zijn woning de noodzakelijke energiebesparende renovatiewerken uit te voeren. Dat dankzij
deze werken het gezin nochtans veel energie én geld kan besparen. Dat hiervoor talrijke
premies bestaan, maar dat voorfinanciering vaak een probleem is of gezinnen moeilijkheden
ondervinden om zelf de renovatiewerkzaamheden op te starten en te coördineren en bijgevolg
een intensieve werfbegeleiding nodig hebben;

Overwegende dat het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) tot doel
heeft het ondersteunen van structurele maatregelen ter reductie van de globale energiekost.
Dat dit enerzijds gebeurt door het uitwerken van structurele maatregelen voor de doelgroep van
de meest behoeftigen, anderzijds door het verstrekken van goedkope leningen om structurele
leningen te ondersteunen. Dat het FRGE hierbij tevens voorziet in financiële, juridische en
technische trajectbegeleiding voor de doelgroep van de meest kansarmen. Dat dit laatste
gebeurt via een vereniging van gespecialiseerde partners – een lokale entiteit- die erkend moet
worden door de stad of gemeente waar zij actief zal zijn;

Overwegende dat de lokale entiteit aan een aantal voorwaarden moet voldoen: een
rechtspersoonlijkheid hebben, over voldoende expertise beschikken: technisch, juridisch,
financieel en boekhoudkundig, erkend zijn als kredietverlener, sociale begeleiding van de
personen uit de doelgroep garanderen en werken volgens het principe van de derde


Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 26 van 53         STAD MAASEIK
investeerder. Dat het FRGE tenslotte de lokale entiteit moet erkennen en er een
samenwerkingsakkoord dient afgesloten te worden.

Overwegende dat CVBA Duwolim op 1 mei 2009 een officiële erkenning kreeg van de federale
overheid om op te treden als lokale eenheid voor het Fonds voor de Reductie van de Globale
Energiekost en in die hoedanigheid al sinds mei 2009 actief was in Hasselt en Genk m.b.t. het
verstrekken van sociaal krediet voor energiebesparende renovatiewerken;

Overwegende dat dankzij de steun van het provinciebestuur Duwolim vanaf het voorjaar 2010
ook mag opereren in andere Limburgse gemeenten;

Overwegende dat de inwoners van Maaseik en de deelgemeenten, waaronder ook mensen met
een beperkt inkomen of kansengroepen, energie kunnen besparen en comfortabeler kunnen
leven dankzij het ‘sociale’ krediet en de begeleiding van cvba Duwolim;

Gelet op de programmawet van 27 december 2005 met betrekking tot de oprichting van een
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE);

Gelet op het KB van 1 juli 2006, aangaande de vaststelling van het beheerscontract van het
FRGE en het KB van 2 juni 2006 omtrent de definitie van de meest behoeftigen voor het FRGE;

Gelet op het KB van 9 maart 2006 omtrent de statuten van het FRGE;

Overwegende dat de oprichting van de lokale entiteit nodig is om het FRGE operationeel te
maken in de gemeente;

Overwegende dat er geen rechtstreekse financiële impact voor het gemeente- of OCMW-
bestuur is;

Raadslid Vermassen meent dat dit een goede zaak is, maar de stad zou inzake groene energie
zelf het goede voorbeeld moeten geven. Zo zal de stad Gent alle gemeentegebouwen en
OCMW-gebouwen voorzien van fotovoltaïsche cellen. Dit is tenminste het goede voorbeeld
geven, aldus raadslid Vermassen.
Ook raadslid Pieters is van mening dat dit een goed voorstel is.
Hij vraagt of de begeleidingskost extra gefactureerd zal worden, of dat deze voorzien is in het
leningspercentage van 2%.
Hierop wordt geantwoord dat het niet de bedoeling is, en dat in het rentenpercentage van 2%
ook de begeleidingskost begrepen zal zijn.

Raadslid Pieters merkt op dat de stad ook qua beglazing het goede voorbeeld zou kunnen
geven. Aldus zou de stad in al haar gebouwen hoog isolerende beglazing kunnen plaatsen.
Dit is een veel belangrijker en een veel beter voorstel dan het plaatsen van fotovoltaïsche
cellen.

Besluit: Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd.

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de vraag tot en stemt in met de erkenning van de lokale
Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 27 van 53         STAD MAASEIK
eenheid LE Duwolim, in het kader van het KB van 1 juli 2006 aangaande de vaststelling van het
beheerscontract van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost.

Artikel 2:

Dossier terug over te maken aan de dienst Huisvesting.VOORWERP 7
VOORWERP                     CLASSIIFIICATIIENR 565
                         CLASS F CAT ENR
Raad van Bestuur Cultuurcentrum en P.O. Bibliotheek - wijziging
samenstelling.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

Overwegende dat op 2 januari 2007 een nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd;

Overwegende dat er na de installatie van de nieuwe gemeenteraad volgens het decreet
houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid van 13 juli
2001, iedere gemeentebestuur moet beschikken over een adviesorgaan voor cultuurbeleid
(culturele raad);

Overwegende dat er na de installatie van de nieuwe gemeenteraad volgens het decreet
houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid van 13 juli
2001, het gemeentebestuur een Raad van Bestuur moet aanduiden voor het Cultuurcentrum en
P.O. Bibliotheek Maaseik;

Gelet op het huishoudelijk en organiek reglement van de Culturele Raad, goedgekeurd in de
vergadering van de Gemeenteraad van 28 januari 2002;

Gelet op het organiek reglement van het de Raad van Bestuur Cultuurcentrum en P.O.
Bibliotheek van Maaseik, goedgekeurd in de vergadering van de Gemeenteraad van 25 februari
2002;

Gelet op de samenstelling van de Raad van Bestuur Cultuurcentrum en P.O. Bibliotheek
Maaseik in de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2007;

Gelet op het feit dat Laurens Leurs, Koningin Astridlaan 37, 3680 Maaseik (afgevaardigde in
Raad van Bestuur Cultuurcentrum en P.O. Bibliotheek Maaseik namens de SP.A-fractie) en An
Tiesters, Schuurstraat 4, 3680 Maaseik (afgevaardigde in Raad van Bestuur Cultuurcentrum en
P.O. Bibliotheek Maaseik namens de CD&V/NV-A-fractie) aan Robert Verheyen,
cultuurfunctionaris-directeur, te kennen hebben gegeven hun ontslag in te dienen als lid van de
Raad van Bestuur Cultuurcentrum en P.O. Bibliotheek Maaseik;

Overwegende dat de Raad van Bestuur van Cultuurcentrum en P.O. Bibliotheek Maaseik in
haar vergadering van 9 februari 2010 kennis heeft genomen van het ontslag van Laurens Leurs
en An Tiesters en opdracht heeft gegeven aan de secretaris van de Raad van Bestuur om aan


Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 28 van 53         STAD MAASEIK
de beide fracties ter vervanging van Laurens Leurs en An Tiesters een nieuwe afgevaardigde
aan te duiden;

Gelet op de afvaardiging door de SP.A-fractie van Anneke Segers, P.P. Rubensstraat 12/2,
3680 Maaseik om te zetelen als vervanger van Laurens Leurs;

Gelet op de afvaardiging door de CD&V/NV-A-fractie van François Deruyter, Kleine Kerkstraat
34, 3680 Maaseik om te zetelen als vervanger van An Tiesters;

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 april 2010 m.b.t.
deze wijziging van de leden van de afvaardiging van de Raad van Bestuur Cultuurcentrum en
P.O. Bibliotheek Maaseik;


Besluit: Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd.

Artikel 1:
Akkoord te gaan met de vervanging van Laurens Leurs door Anneke Segers en van An Tiesters
door François Deruyter als afgevaardigden in de Raad van Bestuur Cultuurcentrum en P.O.
Bibliotheek, waardoor de Raad van Bestuur Cultuurcentrum en P.O. Bibliotheek wat betreft de
afgevaardigden van de culturele raad en de fracties in de Raad van Bestuur Cultuurcentrum en
P.O. Bibliotheek als volgt is samengesteld:

De afvaardiging in de Raad van Bestuur van het Cultuurcentrum en de P.O. Bibliotheek
Maaseik (9 personen) vanwege de Culturele Raad is samengesteld als volgt:

Peter Hendrikx, Neermolenstraat 25, 3680 Maaseik
Albert Vliegen, Heppersteenweg 29 bus 1, 3680 Maaseik
Willy Simons, Elerweg 36, 3680 Maaseik
Mathieu Coenen, Weertersteenweg 263, 3680 Maaseik
Catho Gerits, Ketelstraat 46, 3680 Maaseik
Chris Wouters, Wurfelderweg 7, 3680 Maaseik
Martin Slangen, Sint-Jansberg 15, 3680 Maaseik
Jaak Segers, Langerenstraat 73, 3680 Maaseik
Jean-Pierre Matterne, Van Eycklaan 93 bus 5, 3680 Maaseik

De afvaardiging van de Raad van Bestuur van het Cultuurcentrum en de P.O. Bibliotheek
Maaseik vanwege de fracties is samengesteld als volgt:

Jaak Leen, Wurfelderweg 62, 3680 Maaseik
Raf Opsteyn, Maaseikerlaan 73, 3680 Maaseik
François Deruyter, Kleine Kerkstraat 34, 3680 Maaseik
Anneke Segers, P.P. Rubensstraat 12/2, 3680 Maaseik
Lindsay Camps, Eggestraat 16, 3680 Maaseik
Ria Flamant, Bergerstraat 62, 3680 Maaseik
Debora Op ’t Eynde, 3680 Maaseik
Jan Knippenberg, Oude Ophoverbaan 26, 3680 Maaseik
Ellen Kannen, Dorperveldstraat 50, 3680 Maaseik

Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 29 van 53        STAD MAASEIK
Artikel 2:
Afschrift via Robert Verheyen, cultuurfunctionaris-directeur, over te maken aan:
  - Martin Goossens, afdelingshoofd afdeling II
  - Karla Degreeve, bibliothecaris
  - Robert Verheyen, cultuurfunctionaris-directeur
  - Eric Langie, secretaris culturele raadVOORWERP 8
VOORWERP                      CLASSIIFIICATIIENR 861.2
                          CLASS F CAT ENR
Restauratiedossier Kerkfabriek Catharina fase 3: restauratie aan gevels en
glas in loodramen van de kerk. Advies.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 14.12.01 houdende vaststelling van het
premiestelsel voor restauratiewerken aan beschermde monumenten; dat dit premiestelsel een
tussenkomst voorziet van 60% door het Vlaamse Gewest, 20% door de Provincie, 10% door de
Stad en 10% lastens de premienemer;
Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten;
Gelet op het K.B. van 08.01.96 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor
openbare werken;
Gelet op het K.B. van 26.09.96 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
alsmede de bijlage bij dit K.B. betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden;
Overwegende dat de hoogst mogelijke subsidie wordt aangevraagd bij de subsidiërende
overheden: de Vlaamse Gemeenschap, Provincie en Stad Maaseik;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 26.01.09 om kennis
te nemen van het verslag van de bespreking met de KF Catharina en Architect Martens
betreffende de restauratie van de buitengevels en glas- in loodramen van de Sint-Catharinakerk
te Maaseik;
Overwegende dat het Provinciebestuur op 14.10.09 het restauratiedossier aan het stadsbestuur
overmaakt met de melding dat dit dossier rechtstreeks door de KF diende gezonden te worden
aan het stadsbestuur met het oog op het uitbrengen van een advies ten behoeve van de
diensten van de Vlaamse Overheid;
Overwegende dat op de bespreking van 26.01.09 Architect Martens stelde dat het
betoelaagbare deel geraamd werd op €1.377.570,67(waarop 80% subsidie) en het niet
betoelaagbare deel €137.043,56 geraamd werd.
Op de vraag of de restauratie van de grot wel echt nodig is, antwoordde de architect dat deze
+/-€25.000 kost en bovendien sinds kort betoelaagbaar is.
Het dossier was toen reeds voor pre-advies overgemaakt aan Monumentenzorg.
Nu blijkt dat het definitieve ontwerp door de KF Catharina op 20.08.09 werd goedgekeurd en in
zijn totaliteit (5 exemplaren) rechtstreeks werd overgemaakt aan het Provinciebestuur. Het
stadsbestuur werd niet via de hiërarchische weg om advies gevraagd.(procedure is: KF stuurt 5
exemplaren aan stadbestuur welke vervolgens advies uitbrengt en daarna 4 exemplaren
overmaakt aan het Provinciebestuur – hierop wordt af en toe een uitzondering gemaakt als het
Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 30 van 53         STAD MAASEIK
CBS hiermee akkoord is – maar dat is in dit dossier niet gevraagd).
Nu wij het dossier van de Provincie ontvangen hebben, blijkt daaruit dat het preadvies van M&L
luidt dat de betoelaging van de werken niet zo is als tijdens de bespreking van 26.01.09 gesteld
werd door de Architect: nl.
“Bij M.B. van 16.12.91 werd enkel het kerkgebouw beschermd als monument. De aangebouwde
sacristie, de catharinazaal, de grot en de kerkhofmuur zijn enkel beschermd als dorpsgezicht”.
Dit impliceert dat ‘alle werken’ die aan deze elementen worden uitgevoerd ten laste vallen van
de opdrachtgever en “niet voor de berekening van de premie in aanmerking komen”.
De Architect heeft het dossier in die zin aangepast en hieruit blijkt dat het betoelaagbare deel
nu “slechts”
€1.022.305,33 excl. BTW (oude raming €1.138.488,16) en het niet betoelaagbare deel
€228.554,83 excl. BTW (oude raming €113.259,14)beloopt;
Overwegende dat de kostenverdeling van de betoelaagbare werken door de Hogere Overheid
op 14.10.09 als volgt wordt voorgesteld:
  a) Vlaamse Overheid: 1.022.305,33 x 1,10 x 1,21(BTW) x 0,60 = €742.193,67
  b) Provincie: 1.022.305,33 x 1,10 x 1,21(BTW) x 0,20 = €272.137,68
  c) Lokale premienemer (Stad): 1.022.305,33 x 1,10 x 1,21(BTW) x 0,1 = €136.068,84
  d) Betrokken kerkfabriek: 1.022.305,33 x 1,10 x 1,21(BTW) x 0,10 = €136.068,84;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 16.11.09 om DW
opdracht te geven een brief te schrijven aan de KF met de mededeling dat de procedure niet
gevolgd werd. Eerst moest het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd om het
dossier voor advies voor te leggen aan de gemeenteraad om vervolgens het dossier door de
stad aan de Provincie over te maken. Het standpunt van het College is om de grot niet mee op
te nemen in het restauratiedossier. Er dient een bespreking belegd te worden;
Overwegende dat intussen Schepen Tollenaere op 01.03.10 een bespreking gehad heeft met
dhr. Gyselinck van M&L; dat deze bij zijn standpunt blijft om de grot mee op te nemen in het
restauratiedossier maar hiervoor geen toelagen verkregen kunnen worden;
Overwegende dat op 22.03.10 een bespreking gehouden werd in aanwezigheid van Schepen
Tollenaere, Schepen Janssen, Nico Bakkers Hoofd Technische Dienst, Sylvia Schrijvers van
Dienst Toerisme, Anja Neskens Archeologe en Rene Hindrikx Dienst Werken; dat hier gesteld
werd dat een gunstig advies gegeven kan worden met uitzondering van de grot; dat geopperd
werd om op de locatie van de grot misschien een ruimte te voorzien voor het onderbrengen van
de kerkschatten;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 30.03.10 om deze
restauratiefase met gunstig advies met uitzondering van de grot voor te leggen aan de e.v.
gemeenteraad. De Niet betoelaagbare werken zakken dan met €28.204,32(excl. BTW) zodat
het totaal niet betoelaagbare werken neerkomt op €228.554,83 - €28.204,32 = €200.350,51;
Overwegende dat dit dossier voor advies dient voorgelegd aan de gemeenteraad;

Besluit: Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd.

Artikel 1:

Gunstig advies te verlenen voor de restauratie gevels en glas- in loodramen van de St.
Catharinakerk van Maaseik met uitzondering van de werken aan de grot. De Niet betoelaagbare
werken zakken dan met €28.204,32(excl. BTW) zodat het totaal Niet Betoelaagbare werken
neerkomt op €228.554,83 - €28.204,32 = €200.350,51.

Artikel 2.
Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 31 van 53         STAD MAASEIK
Van de betoelaagbare werken 10% of 136.068,84€(incl. BTW en 10% A.K.) ten laste van de
stad te nemen overeenkomstig artikel 3§1 van het bovenvermelde Besluit van de Vlaamse
Regering en dit bedrag in de begroting van het jaar van uitvoering te voorzien nadat deze
werken op de begroting van de Kerkfabriek voorzien zijn.

Artikel 3.

Dit besluit over te maken aan de Provincie Limburg, 3de Directie.

Artikel 4.

De beknopte inhoud van dit besluit op te nemen in het verslag welk opgemaakt wordt door het
Secretariaat en overgemaakt wordt aan de Provincie Limburg.

Artikel 5.

Afschrift van dit besluit via DW Aan Rekendienst en KF St. Catharina.VOORWERP 9
VOORWERP                     CLASSIIFIICATIIENR 57:506.11
                         CLASS F CAT ENR
BPA De Leemhoek. Arrest van de Raad van State over de vernietiging van het
gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2004 over de definitieve aanvaarding van
het BPA De Leemhoek. Kennisname.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

Gelet op het dossier “BPA Leemhoek”;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28.06.2004 waarbij de Raad kennis neemt van de
bezwaarschriften ingediend bij het openbaar onderzoek BPA Leemhoek en van de weerlegging
ervan door de opdrachthouder die zij tot de hare maakt en het ontwerp BPA Leemhoek
bestaande uit een plan bestaande toestand, bestemmingsplan, voorschriften, toelichtingsnota
en onteigeningsplan definitief aanvaardt;

Gelet op de procedure bij de Raad van State opgesteld door NV Roscofin en Peerbooms tot
nietigverklaring van voormeld gemeenteraadsbesluit;

Gelet op het arrest van de Raad van State dd. 04.03.2010 inhoudende de vernietiging van het
besluit op grond van het element dat een schepen en een gemeenteraadslid hebben
deelgenomen aan de beraadslaging terwijl ze op dat ogenblik respectievelijk voorzitter en lid
waren van de Raad van Bestuur van de Sociale Huisvestingsmaatschappij CV Ons Dak en
terwijl deze huisvestingsmaatschappij in bezit was van eigendommen gelegen binnen de
perimeter van het betrokken BPA en het bijhorende onteigeningsplan;

Overwegende dat de Stad veroordeeld is tot de kosten van het beroep, telkens voor de helft,
oftewel in de zaak Peerbooms voor de som van € 175 en € 87,50 in de zaak Roscofin;
Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 32 van 53       STAD MAASEIK
De nodige uitleg wordt gegeven door schepen Tollenaere.

Raadslid Vermassen voelt zich benadeeld door de formulering in het arrest waarin staat dat hij
persoonlijke belangen had. Hetgeen niet zo is.
Hij was enkel en alleen voorzitter van de maatschappij Ons Dak, hetgeen hij niet was binnen
het stadsbestuur zelf. Daar was hij schepen van ruimtelijke ordening.

Raadslid Pieters merkt op dat er wel degelijk bodemvervuiling is, gezien de schepen zegt dat
bepaalde maatregelen terzake genomen zullen kunnen worden, zodat het tijdverlies hopelijk
beperkt wordt.

De burgemeester stelt dat het hier niet gaat over bodemvervuiling maar wel over de
kennisname van het arrest van de raad van state.

Raadslid Vanstreels stelt dat hij de raad van state zeer goed kan begrijpen.
Zijn fractie heeft destijds al op een mogelijke strijdigheid van belangen gewezen. Deze
bemerking werd toen echter weggewuifd.

Raadslid Vermassen stelt, dat men zich op deze manier vragen kan stellen bij de
democratische vertegenwoordiging en bij het democratische beheer van instellingen zoals Ons
Dak door gemeenteraadsleden.
Wat zal er immers kunnen gebeuren wanneer op deze wijze een meerderheid binnen de
gemeenteraad haar meerderheid verliest.

De burgemeester geeft toe dat men zich inderdaad vragen kan stellen bij het recht op
democratische vertegenwoordiging, wanneer men de interpretatie volgt zoals de raad van state
deze uitsprak.

Raadslid Vanstreels herhaalt dat er nuances zijn.
De raad stelde dat er wel degelijk een belangenvermenging was, of zou kunnen zijn, tussen
Ons Dak en de schepen van ruimtelijke ordening, telkens in de persoon van raadslid
Vermassen.

Besluit:

Enig artikel :

Kennis te nemen van het arrest van de Raad van State dd. 04.03.2010 inhoudende de
vernietiging van het besluit op grond van het element dat een schepen en een
gemeenteraadslid hebben deelgenomen aan de beraadslaging terwijl ze op dat ogenblik
respectievelijk voorzitter en lid waren van de Raad van Bestuur van de Sociale
Huisvestingsmaatschappij CV Ons Dak en terwijl deze huisvestingsmaatschappij in bezit was
van eigendommen gelegen binnen de perimeter van het betrokken BPA en het bijhorende
onteigeningsplan
Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 33 van 53        STAD MAASEIK
VOORWERP 10
VOORWERP                     CLASSIIFIICATIIENR 57.506.11
                         CLASS F CAT ENR
Verwerving van gronden gelegen te Neeroeteren van IML in vereffening.
Verlening van recht van erfpacht aan cv Steengoed Projecten.
Besluit.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit de dato 30 juni 2003 waarin besloten werd om goedkeuring
te verlenen aan het globaal voorstel tot verdeling van de eigendommen van IML gelegen in de
regio Maasland;

Gelet op de gevoerde onderhandelingen met zowel IML in vereffening als met CV Steengoed
Projecten en dit conform de vroeger gemaakte afspraken betreffende de overdracht van
gronden.

Gelet op het plan waarop de bedoelde gronden in blauwe tint zijn aangeduid;

Gelet op het feit dat deze gronden in totaal 12 ha 15 a 46 ca groot zijn;

Overwegende dat deze gronden door IML in vereffening kosteloos worden overgedragen aan
de stad Maaseik en op haar beurt zal de stad Maaseik deze gronden voor 30 jaar in erfpacht
geven aan CV Steengoed Projecten (Steengoed) mits de prijs van € 20.000 per hectare of in
totaal € 243.092 als erkenning van het eigendomsrecht en bijkomend € 40.000 per hectare of in
totaal € 486.184 na het ontvangst van de exploitatievergunning voor de ontginning van het
geheel of een deel van de percelen, de bijbetaling geldt enkel voor de oppervlakte welke
daadwerkelijk wordt vergund;

Overwegende dat de stad Maaseik op haar beurt deze gelden zal doorstorten volgens de
vastgestelde verdeelsleutel, te weten:
- 23,34 % aan gemeente Kinrooi
- 38,33 % aan gemeente Maasmechelen
- 38,33 % aan de stad Dilsen-Stokkem;

Gelet op het ontwerpakte van overdracht van gronden door IML in vereffening aan de stad
Maaseik en op de ontwerpakte van verlening van erfpacht door de stad Maaseik aan CV
Steengoed Projecten, beiden opgesteld door notaris Van der Linden;

Raadslid Vermassen zegt, na de ruime uitleg door burgemeester Creemers, dat hij niets heeft
tegen de technische uitvoering van de genomen beslissingen, maar wel tegen het gegeven dat
de grindboeren deze gronden in erfpacht krijgen.
De stad verkoos aldus een akkoord met de grindboeren boven een akkoord met de
milieuvereniging.

Raadslid Ignoul ontkent deze bewering met klem.

Raadslid Willen maakt zich zorgen. Men geeft op deze manier een verkeerd signaal.
De stad engageert zich nu om de richting van de ontgrinding van dit gebied in te slaan.
Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 34 van 53         STAD MAASEIK
Raadslid Pieters vraagt of men wel begrijpt wat het maatschappelijk belang zou kunnen zijn van
dit gebied, dit in het kader van het nieuwe decreet.
De burgemeester antwoordt op dit alles dat hij moet vaststellen dat het blijkbaar goed in de
markt ligt om in openbare vergaderingen volop een groene kaart te trekken.
In dit gebied is alle eigendom in handen van de grindboeren of van de IML en de
natuurverenigingen hebben in dit gebied geen enkele eigendom liggen.
Het gaat hier niet om een beslissing die genomen is door het stadsbestuur van Maaseik, maar
wel over een politiek akkoord dat over het ganse Maasland gesloten werd in de loop van de
vorige legislatuur, dus in aanwezigheid van raadslid Vermassen zelf.
Daarenboven is het zo dat er nu een nieuw decreet is wat betreft de ontgrinding.
Dit decreet stelt dat iedere ontgrindingsaanvraag een groot maatschappelijk belang moet
hebben, eer er aan ontgrinding gedaan kan worden.
Zomaar delven, omdat men eigenaar is van gronden, of omdat men beschikt over een zakelijk
recht van deze gronden, zal dus niet meer mogelijk zijn.
Het is Vlaanderen en niemand anders dat ja of neen zal zeggen tegen een voorgesteld project
van maatschappelijk belang.
Het maatschappelijk belang zal aldus niet de ontgrinding zelf kunnen zijn.
De eerste decennia zal dus niemand in Neeroeteren geconfronteerd worden met een
ontgrinding van dit gebied.
Anderzijds is natuurlijk niet te ontkennen, maar dit is een feitelijk gegeven, dat dit gebied in
potentie een ontgrindingsgebied is.

Besluit:   Met 16 stemmen voor en 4 onthoudingen, de raadsleden van het Vlaams Belang
       (L. Pieters, M. Zoons, E. Kannen en P. Hendrikx) en 6 stemmen tegen,
       de raadsleden van de SP-A
       (G. Vermassen, M. Giebens, A. Segers, H. Paspont,A. Willen en K.Drees)Artikel 1:

Akkoord te gaan met de overdracht van de eigendom door IML in vereffening aan de stad
Maaseik, welke gelegen zijn onder Maaseik 2de afdeling Sie F nrs. 773, 774, 775, 776, 777,
882, 884 en 885 groot in totaal 12 ha 15 a 46 ca onder de voorwaarden zoals deze zijn
opgenomen in de ontwerpakte van overdracht opgesteld door notaris Van der Linden, welke
ontwerpakte voor zover als nodig hierbij wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

Deze overdracht geschiedt voor openbaar nut.

Artikel 3:

Akkoord te gaan met de verlening van een recht van erfpacht van in artikel 1 vermelde percelen
aan CV Steengoed Projecten nadat deze door de Stad van IML in vereffening zijn verworven
onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de ontwerpakte Recht van Erfpacht
opgesteld door notaris Van der Linden, welke ontwerpakte voor zover als nodig hierbij wordt
goedgekeurd.


Register Gemeenteraad 26-04-2010       Bladzijde 35 van 53            STAD MAASEIK
Artikel 4:

De gelden voortkomende uit de verlening van een recht van erfpacht aan cv Steengoed
Projecten, te weten: € 243.092, zullen door de Stad binnen de dertig (30) dagen doorgestort
worden aan IML in vereffening. Het bedrag van € 486.184 zal in een latere fase door de stad
Maaseik uitbetaald worden aan de gemeente Kinrooi, gemeente Maasmechelen en de stad
Dilsen-Stokkem volgens de overeengekomen verdeelsleutel te weten:
- 23,34 % : gemeente Kinrooi
- 38,33 % : gemeente Maasmechelen
- 38,33 % : stad Dilsen-Stokkem.

Artikel 5:

De akten zullen verleden worden voor notaris Van der Linden.
De Burgemeester en Secretaris te gelasten met het ondertekenen van de akten namens de
stad Maaseik en de heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om ambtshalve
inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akten.

Artikel 6:

Afschrift van dit besluit door de zorgen van de DAV over te maken aan:
- Notaris Van der Linden
- CV Steengoed Projecten
- IML in vereffening.

Artikel 7:

Dit besluit op te nemen in de beknopte toelichtingslijst.VOORWERP 11
VOORWERP                     CLASSIIFIICATIIENR 57:506.11
                         CLASS F CAT ENR
Verwerving van gronden te Aldeneik van Dragetra.
Goedkeuring ontwerpakte.
Besluit.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

Gelet op het dossier “Aankoop gronden Aldeneik – Heerenlaak – Dragetra”;

Overwegende dat in het kader van de nabestemming van het ontgrindingsgebied Heerenlaak
en de afspraken hieromtrent, de gronden eigendom van de baggermaatschappij NV Dragetra
overgedragen zouden worden aan I.M.L.;

Overwegende dat I.M.L. in vereffening is en dat de stad Maaseik de gronden van I.M.L. heeft
overgenomen en dat de Stad ook de gronden van NV Dragetra zal overnemen;Register Gemeenteraad 26-04-2010      Bladzijde 36 van 53       STAD MAASEIK
Gelet op de gevoerde onderhandelingen tussen I.M.L. in vereffening, NV Dragetra en de Stad
Maaseik;

Gelet op de ontwerpakte opgesteld door het Aankoopcomité;

Gelet op het plan waarop deze gronden zijn aangeduid;

De nodige uitleg wordt gegeven door burgemeester Creemers.

Raadslid Willen merkt op dat een deel van deze gronden of een deel van dit gebied uitgebaat
wordt door Marec, zijnde een intergemeentelijke vereniging die door de stad mee opgericht is.
Het raadslid vraagt of deze eigendommen gedeeltelijk overgedragen zullen worden.
Marec zal hier de eerste viool moeten blijven spelen en zal het beheer van het ganse gebied
moeten doen, zij het met ruime inbreng van de stad.

De burgemeester antwoordt dat deze bedenking juist is.
Het is zo dat men in een beslissing alles zou kunnen overdragen, zij het in eigendom zij het in
andere zakelijk of contractuele rechten, of dat men bepaalde gebieden ook zou kunnen
overdragen en andere behouden.
Over dit alles zal men zeer goed moeten nadenken.
In ieder geval bepalend is dat de plassen van Heerenlaak een gebied zijn voor watersport, zelfs
voor harde watersport, en dat dit behouden zal moeten blijven.
Ook hiermee is raadslid Willen het eens.

Raadslid Vermassen merkt op dat men inderdaad niet alle eigendom zomaar moet overdragen
aan Marec. Men kan dit geheel of gedeeltelijk doen, in de vorm van zakelijke of contractuele
rechten. Marec is een winstgevende zaak. Het is niet mogelijk, aldus raadslid Vermassen, dat
Marec alleen maar de winstgevende delen van de eigendom zou nemen en de andere delen,
die geen winst vergen en die integendeel een kostprijs betekenen omdat ze onderhouden
moeten worden, bij de stad zou laten of zal afstoten.

Raadslid Pieters merkt op dat hij al heel lang geleden de vraag stelde om een standpunt over
dit gebied in te nemen. Het raadslid ziet dat men momenteel praat over dit gebied en dit is
positief, zij het dat men deze bespreking twee jaar te laat start.

Besluit:   Met 22 stemmen voor en 4 onthoudingen, de raadsleden van het Vlaams Belang
       (L. Pieters, M. Zoons, E. Kannen en P. Hendrikx)

Artikel 1:

Akkoord te gaan met de overdracht van eigendom van NV Dragetra met maatschappelijke zetel
te 3680 Maaseik Bleumerhoven 14, welke eigendom gelegen is in het gebied Heerenlaak en
zoals opgesomd in de ontwerpakte van overdracht opgesteld door het Aankoopcomité, welke
ontwerpakte voor zover als nodig wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

Deze verwerving geschiedt voor openbaar nut.


Register Gemeenteraad 26-04-2010       Bladzijde 37 van 53      STAD MAASEIK
Artikel 3:

De akte zal verleden worden voor het Aankoopcomité.
De Burgemeester en Secretaris te gelasten met het ondertekenen van de akten namens de
stad Maaseik en de heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om ambtshalve
inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akten.

Artikel 4:

Afschrift van dit besluit door de zorgen van de D.A.V. over te maken aan:
- het Aankoopcomité
- NV Dragetra
- I.M.L. in vereffening.

Artikel 5:

Dit besluit op te nemen in de beknopte toelichtingslijst.
VOORWERP 12
VOORWERP                     CLASSIIFIICATIIENR 865.1
                          CLASS F CAT ENR
Onderhoud en buitengewone herstelling wegen dienstjaar 2010. Goedkeuring
ontwerp. Besluit.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit
van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat PTWD aangesteld werd tot ontwerper voor onderhoud en buitengewone
herstelling wegen dienstjaar 2010;
Gelet op het ontwerp voor “Buitengewone herstelling (overlaging met betonboord) wegen
dienstjaar 2010 (Weg naar Oud Kerkhof)” opgesteld door PTWD op 01.04.10 en geraamd op
€30.000 (incl. BTW en A.K.);
Register Gemeenteraad 26-04-2010      Bladzijde 38 van 53       STAD MAASEIK
Gelet op het ontwerp voor “Onderhoud en buitengewone herstelling asfaltwegen dienstjaar
2010 (Dorperveld e.a.)” opgesteld door PTWD op 01.04.10 en geraamd op €391.050(incl. BTW
en A.K.). De volgende straten zijn hierbij opgenomen: herstellingen andere wegen + scheuren
Dorperveld, Gasthuisveld, Siemkensheuvel, Dornerstationsstraat (grens Dilsen-Stokkem tot
1ste bocht) 400m overlagen, (½)Dornerstationsstraat (Dorne voetbal tot 1ste bocht Driepaal)
850 m overlagen, (½)Dornerstationsstraat bestrijken + plaatselijke herstellingen,
Dornerheidestraat bestrijken, Dornernieuwstraat (tss. Dornerveldweg en Dornerkruisstraat),
Driepaalweg bestrijken + plaatselijke herstellingen, Schoolstraat bestrijken + plaatsel,
Neeroeterenstraat ter hoogte van Kabienstraat BSS, Zandstraat (1ste deel), Ketelstraat (naar
vroegere camping) bestrijken, Bergerstraat (deel Bergervenstraat-Warstraat) : bestrijken,
Groenwegje aansluiting frezen + overlagen, Voorshoventerweg (vanaf kanaal tot Kerk)
bestrijken, Tismansweg bestrijken, Dilserbaan (lamme kanten) + bestrijken, Broekkempweg
bestrijken, Parking Kerk Wurfeld overlagen, Wurfeldermolenweg straatkolk, Wurfelderweg
bestrijken, Wijk Kempenweg bestrijken + wortels, Zonnelaan, Derdestraat deels bestrijken +
deels overlagen (buiten Ring), Kaartridderstraat frezen + overlagen, Malbroekstraat frezen +
overlagen, Mgr Koningsstraat plaatsel. herstellingen + scheuren +bestrijken, Sportlaan
bestrijken, Hamontweg (bestrijken) en Molshofstraat overlagen;-----------
Gelet op het ontwerp voor “Fietsroutenetwerk: derde lijnsonderhoud (50%) of heraanleg (25%)
betoelaagbaar door de Provincie Limburg geraamd op €143.000(waarin €91.500 lastens stad). De
volgende fietspaden zijn hierbij opgenomen: Oude Kuil : 1500m stabiliseren + overlaging,
Nielerlochsstraat (Dornerstationstraat tot afslag Kasteelstraat) en Weg langs Maas richting Ophoven;
Overwegende dat op de begroting van het dienstjaar 2010 op art. 42139/731-60 een krediet
voorzien is t.b.v. €440.000 voor Buitengewoon onderhoud wegen; dat op art. 42130/735-60 een
krediet voorzien is t.b.v. t.b.v. € 200.000 voor buitengewoon onderhoud toeristische fietspaden;
Gelet op de nota d.d. 06.04.10 van Ingenieur van de Technische Dienst dhr. Nico Bakkers
welke als volgt luidt:
“ONDERHOUD BUURTWEGEN 2010

  De laatste weken heb ik samen met buurtwegcommissaris Hubert Meuwis onze
  gemeentelijke wegen aan een onderzoek onderworpen naar de onderhoudstoestand toe.
  Hierna hebben wij een raming opgesteld voor de nodige onderhoudswerken.
  Het betrof:
  A. Buitengewone herstellingen (met betonboord):        € 101.000
  B. Gewoon onderhoud (+ overlagingen):             € 928.900
  C. Onderhoud fietsroutenetwerk:                € 480.500
    (- subsidie provincie)                - +/- € 160.000
  D. Onderhoud + herstelling betonwegen             € 50.000
                         Totaal:     € 1.400.000

   Daarna hebben we deze onderhoudswerken aan een nader onderzoek onderworpen en
   onderverdeeld wat in 2010 zou moeten uitgevoerd worden, en wat kan wachten tot in
   2011.

    Voor 2010:
    A. Buitengewone herstellingen (met betonboord):         € 30.000
    B. Gewoon onderhoud (+overlagingen):               € 530.800
    C. Onderhoud fietsroutenetwerk:                 € 143.000
     (- subsidie provincie)                   - € 51.500
    D. In beraad (maar ook zeer dringend):              € 98.500
Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 39 van 53         STAD MAASEIK
                          Totaal:      € 750.800

   Omdat dit nog een zeer hoog bedrag is, hebben wij nog wat nagezien wat eventueel nog
   kan uitgesteld worden.

    Blijft over voor 2010:
    A. Buitengewoon onderhoud (met betonboord):           € 30.000
    B. Gewoon onderhoud (+ overlagingen):              € 391.050
    C. Onderhoud fietsroutenetwerk:                 € 143.000
      (- subsidie provincie)                  - € 51.500
                         Totaal:        € 512.550
    In beraad, maar ook zeer dringend:               € 98.500
                         Totaal:        € 611.050

   In de begroting 2010 zijn volgende kredieten voorzien:
   * onderhoud buurtwegen:     € 440.000
   * onderhoud toeristische fietspaden:  € 200.000

  Voorstel:
  De begrotingspost “onderhoud buurtwegen” te vermeerderen met € 100.000, namelijk
  verhogen naar € 540.000.

  De begrotingspost “onderhoud toeristische fietspaden” te verminderen met € 100.000.
  Namelijk aanpassen naar € 100.000. Ik stel voor deze aan te passen naar € 150.000 bij de
  uitgaven en € 50.000 bij de ontvangsten (subsidie van de Provincie).

  Het verplaatsen van een deel van de kredieten van “onderhoud fietspaden” naar “onderhoud
  buurtwegen” is nodig omwille van de winterschade aan de wegen die dit jaar erger is dan de
  vorige jaren.

  06.04.10
  Nico Bakkers.”

Gelet op raming d.d. 12.04.10 opgemaakt door de PTWD en welke als volgt voorgesteld wordt:

Samenvatting              Bedrag      BTW       TOTALE SOM
Deel 1  Onderhoud Wegen        168.800,00    35.448,00    204.248,00
Deel 2  Buitengewone herstelling 231.427,00      48.599,67    280.026,87
     wegen
Deel 3  Derdelijnszorg toer. FRNW: 66.743,00      14.016,03    80.759,03
     50% Prov. Toel.
Deel 4  Nieuwe    aanleg  toer. 94.486,00     19.842,06    114.328,06
     FRNW: 25% Prov. Toel.
TOTAL KOSTPRIJS WERKEN         561.456,00    117.905,76   679.361,76
dat op de som van €679.361,76 een toelage vanwege de Provincie verwacht wordt van
€68.961,54; dat de totale geraamde uitgave dan neerkomt op €610.400,22;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald op artikel 43§2 - 11° waarin
gesteld wordt dat de bevoegdheid kan overgedragen worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen voor het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor
Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 40 van 53        STAD MAASEIK
aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de
voorwaarden ervan indien de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;
Overwegende dat dit dossier voorgelegd dient te worden aan de gemeenteraad;

Schepen Schaefer legt uit dat door een goed onderhoud, en dat gedurende al vele jaren, van
onze wegen het wegennet van de stad Maaseik, in vergelijking met dat van andere gemeenten,
bijzonder goed is.

Raadslid Willen vraagt of de werken, die men recent uitvoerde, de onderhoudswerken zijn die
de gemeenteraad nu goedkeurt.
Uit nader onderzoek blijkt dit niet het geval te zijn en blijkt het te gaan om het onderhoud van de
wegen op basis van het programma van het vorig jaar.
Schepen Schaefer legt uit dat dit al jaren het geval is.
Waarschijnlijk zullen de onderhoudswerken van dit jaar ook dit jaar uitgevoerd worden. Dit is
mogelijk omdat de gemeenteraad het stadsbudget vroeger kon goedkeuren.

Besluit: Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd.

Artikel 1:

Het ontwerp “Buitengewone herstelling wegen dienstjaar als volgt goed te keuren:
Samenvatting              Bedrag      BTW         TOTALE SOM
Deel 1  Onderhoud Wegen       168.800,00    35.448,00      204.248,00
Deel 2  Buitengewone herstelling 231.427,00      48.599,67      280.026,87
     wegen
Deel 3  Derdelijnszorg toer. FRNW: 66.743,00      14.016,03      80.759,03
     50% Prov. Toel.
Deel 4  Nieuwe   aanleg   toer. 94.486,00     19.842,06      114.328,06
     FRNW: 25% Prov. Toel.
TOOTAL KOSTPRIJS WERKEN        561.456,00    117.905,76     679.361,76
de totale geraamde uitgave voor de stad Maaseik komt neer op €679.361,76 - €68.961,54(Prov.
Toel.) = €610.400,22.

Artikel 2:

Deze werken zullen gegund worden na het houden van een openbare aanbesteding.

Artikel 3:

De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2010, op artikelen
42139/731-60 (€440.000) en op 42130/735-60 (€200.000). Via begrotingswijziging €100.000
van de kredieten van “onderhoud fietspaden” naar “onderhoud buurtwegen” te verplaatsen. Bij
de ontvangsten “onderhoud fietspaden” een bedrag t.b.v. €68.961,54 te voorzien en voor de
uitgaven van “onderhoud fietspaden” €168.961,54 te voorzien.

Artikel 4:

Aan de subsidiërende instantie zullen de maximale subsidies en toelagen worden aangevraagd.

Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 41 van 53         STAD MAASEIK
Artikel 5:

De beknopte omschrijving van dit besluit op te nemen in de overzichtslijst die via het
Secretariaat overgemaakt wordt aan de Gouverneur van de Provincie Limburg.VOORWERP 13
VOORWERP                      CLASSIIFIICATIIENR 865.1
                          CLASS F CAT ENR
Wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de wijk 't Kramelt te
Neeroeteren. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse
Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) en goedkeuring van het definitief
ontwerp. Besluit.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

De raadsleden Monnens, Ignoul en Verlaak verlaten de vergadering gezien zij bestuurder zijn
van Ons Dak.

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit
van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen op 10.05.07 twee exemplaren
overmaakt van een samenwerkingsovereenkomst voor de wegen-, riolerings- en
omgevingswerken op de wijk “’t Kramelt” in het kader van Artikel 80 van de Huisvestingscode;
Overwegende dat deze overeenkomst het volgende inhoudt:
  - de VMSW wordt aangeduid om in gezamenlijke naam op te treden bij de gunning en de
    uitvoering van het infrastructuurproject
  - de mede-aanbestedende instantie neemt t.o.v. de gevolmachtigde aanbestedende
    overheid de volledige verantwoordelijkheid voor de werken integraal ten hare laste en
    voor de betreffende bepalingen in het bestek
  - in de vorderingsstaat worden de werken gesplitst per partij en in die zin worden ook de
    facturen opgesteld;
Overwegende dat ingenieur Nico Bakkers van de Technische Dienst na telefonisch onderhoud
met de VMSW adviseert deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Bij de opmaak
van het ontwerp kan nog bepaald worden welke werken lastens welke partij zijn;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 25.06.07 om
Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 42 van 53        STAD MAASEIK
alvorens de samenwerkingsovereenkomst met de VMSW te ondertekenen men eerst wenst te
weten over welke werken het juist gaat, we over een ruwe raming wensen te beschikken en
willen weten welk de tussenkomst van de Stad Maaseik is;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 15.06.09 houdende
kennisname van het opvragen door VMSW(Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen) van het
ontwerp wegen-, riolerings- en omgevingswerken. In de begroting van het dienstjaar van
uitvoering zullen voldoende kredieten voorzien worden;
Overwegende dat opdrachtgever VMSW op 21.09.09 het ontwerpdossier “Wegen-, riolerings-
en omgevingswerken voor het project ’t Kramelt” overmaakt aan de stad voor advies. Eventuele
opmerkingen dienden binnen de 14 kalenderdagen overgemaakt te worden aan de afdeling; dat
dit ontwerp opgesteld werd door Stabo Ingenieurs, Tiensevest 132 te 3000 Leuven; dat de
werken als volgt geraamd worden:
Vlaamse Gewest: €1.314.256,76 + €275.993,92 = €1.590.250,67
Bouwmaatschappij: €107.872,27 + €22.653,18 = €130.525,45
Stad Maaseik: €134.787,64 + €28.305,40 = €163.093,04
Infrax: €37.333,85 + €7.840,11 = €45.173,96
OF TOTAAL €1.559.007,90 + €327.391,66 = €1.886.399,56;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 12.04.10 om
principieel akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst met de VMSW en het ontwerp
voor deze werken principieel goed te keuren;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare
aanbesteding;
Gelet op het krediet t.b.v. €100.000 dat voorzien is in de begroting van 2010 op artikel
42172/731-60 van de buitengewone dienst;

De uitleg wordt gegeven door schepen Schaefer.

Raadslid Vermassen zegt dat men hier en nu kan vaststellen welke belachelijke gevolgen het
arrest van de raad van state (zie hoger) kan hebben.
De meerderheid zou een minderheid kunnen worden.
Dit is nu hier gelukkig niet het geval.

Hierna vervoegen de raadsleden Monnens, Ignoul en Verlaak de vergadering opnieuw.

Besluit: Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd.

Artikel 1:

De samenwerkingsovereenkomst met VMSW voor de wegen-, riolerings- en omgevingswerken
op de wijk ’t Kramelt goed te keuren. De Burgemeester en Secretaris worden gemachtigd deze
overeenkomst te ondertekenen namens het stadsbestuur.

Artikel 2:

Het ontwerp zoals opgemaakt door Stabo Ingenieurs, Tiensevest 132 te 3000 Leuven op
01.08.09 voor “Wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor het project ’t Kramelt”en als volgt
geraamd:
Vlaamse Gewest: €1.314.256,76 + €275.993,92 = €1.590.250,67
Bouwmaatschappij: €107.872,27 + €22.653,18 = €130.525,45
Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 43 van 53        STAD MAASEIK
Stad Maaseik: €134.787,64 + €28.305,40 = €163.093,04
Infrax: €37.333,85 + €7.840,11 = €45.173,96
OF TOTAAL €1.559.007,90 + €327.391,66 = €1.886.399,56;
wordt goedgekeurd.

Artikel 3:

Bovenvernoemde opdracht zal gegund worden bij wijze van de openbare aanbesteding door
opdrachtgever VMSW.

Artikel 4:

Het deel lastens de stad Maaseik van de opdracht waarvan sprake in artikel 2 zal gefinancierd
worden op artikel 42172/731-60 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2010. Bij
begrotingswijziging zullen voldoende kredieten bijvoorzien worden.

Artikel 5:

De beknopte omschrijving van dit besluit op te nemen in de overzichtslijst welke via het
secretariaat overgemaakt wordt aan de Gouverneur van de Provincie Limburg.VOORWERP 14
VOORWERP                      CLASSIIFIICATIIENR 208.025
                          CLASS F CAT ENR
Definitieve straatnaamgeving aan straten in het BPA Neeroeteren-Centrum.
Besluit.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit de dato 28.09.2009 waarbij principieel besloten werd goedkeuring te hechten
aan het voorstel van de Commissie voor Straatnaamgeving tot het vaststellen van nieuwe
straatnamen voor het BPA Neeroeteren Centrum, te weten: Scholtisstraat – Dorpsstraat –
Pastoriestraat – Solveldstraat;

Gelet op het openbaar onderzoek de commodo et incommodo gehouden van 12.11.2009 tot en
met 30.11.2009;

Gelet op het P.V. van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat er één bezwaar
werd ingediend;

Gelet op het besluit de dato 08.02.2010 van het College van Burgemeester en Schepenen
waarin dit bezwaar werd verworpen;

Gelet op het advies de dato 09.11.2009 van de Gemeentelijk Raad voor Cultuur;

Gelet op het decreet van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van
29.11.2002 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen;


Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 44 van 53         STAD MAASEIK
Raadslid Rosette Dupont verlaat de vergadering gedurende de behandeling van dit
agendapunt.
Zij zal de vergadering opnieuw vervoegen bij de bespreking van het bijkomend agendapunt,
ingediend door raadslid Pieters.

Besluit: Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd.

Artikel 1:

De navolgende nieuwe straatnamen definitief vast te stellen voor het BPA Neeroeteren
Centrum: Scholtisstraat –Dorpsstraat – Pastoriestraat – Solveldstraat.

Artikel 2:

Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 3:

Dit besluit op te nemen in de beknopte toelichtingsnota.VOORWERP 15
VOORWERP                     CLASSIIFIICATIIENR 1111
                         CLASS F CAT ENR
Inter-aqua. Algemene vergadering van 18 mei 2010. Aanduiden afvaardiging en
bepalen in te nemen standpunt.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

    Gelet op de oproepingsbrief van 25 maart 2010 met de agenda van de algemene
    vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua van 18 mei
    2010 om 18.00u in het Orshof, Heymansweg 2 te 3670 Meeuwen-Gruitrode, die
    volgende agendapunten bevat:

    1   verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
    2   verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
    3   balans en resultatenrekening boekjaar 2009
    4   kwijtingen aan bestuurders en commissaris
    5   statutaire benoemingen (op voordracht van de gemeente Gingelom werd de heer
       Jan Wicheler vervangen als lid van de raad van bestuur door mevrouw Elke
       Hubar. De algemene vergadering kan de voorlopige aanstelling door de raad van
       bestuur bekrachtigen waardoor mevrouw Hubar als bestuurder zal benoemd
       worden)


Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA


Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 45 van 53        STAD MAASEIK
2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de Stad Maaseik deelnemer is van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Inter-aqua ;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-aqua ;


Overwegende dat de gemeente overeenkomstig artikel 31 van de statuten twee
vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Gelet op de voordrachten van de raadsleden Sara Didden en Rosette Dupont met als
gezamenlijke plaatsvervanger schepen Johan Tollenaere;

Besluit:   Met 15 stemmen voor en 4 tegen, de raadsleden van het Vlaams Belang
       (L. Pieters, M. Zoons, E. Kannen en P. Hendrikx) en 6 onthoudingen,
       de raadsleden van de SP-A
       (G. Vermassen, M. Giebens, A. Segers, H. Paspont,A. Willen en K. Drees)Artikel 1:
Op basis van de bekomen documenten worden de agendapunten van de algemene
vergadering van Inter-aqua van 18 mei 2010 goedgekeurd.

Artikel 2.
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de gewone algemene vergadering vermeld in
artikel 1 worden aangewezen: mevrouw Sara Didden, Molenweg 32 te 3680 Maaseik,
gemeenteraadslid voor 50% van de stemmen en mevrouw Rosette Dupont, Bergeindestraat 44
te 3680 Maaseik, gemeenteraadslid eveneens voor 50% van de stemmen, met als
gemeenschappelijke plaatsvervanger de heer Johan Tollenaere, Koningin Astridlaan 75 te 3680
Maaseik, Schepen.

Artikel 3:
Bovengenoemde vertegenwoordigers [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] worden
(worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in
de considerans van dit besluit en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige agenda.

Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-aqua.
Register Gemeenteraad 26-04-2010       Bladzijde 46 van 53            STAD MAASEIK
VOORWERP 16
VOORWERP                      CLASSIIFIICATIIENR 111
                          CLASS F CAT ENR
Bijgevoegd punt overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet,
aangebracht door raadslid Leo Pieters: ontwikkeling gebied tussen Van
Eycklaan en Burgemeester Philipslaan.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

Overwegende dat via e-mail (overeenkomstig artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad van 26 maart 2010) van 21 april 2010 gemeenteraadslid Leo Pieters verzoekt
om volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad van 26 april 2010 toe te voegen;

Overwegende dat dit verzoek op 21 april 2010 door het secretariaat van de stad Maaseik via
post werd verstuurd aan alle gemeenteraadsleden;

Overwegende dat raadslid Pieters volgende tekst indient:

“Geachte voorzitter,
Gemeenteraad van Maaseik,
Aangaande art. 22 van het gemeentedecreet, volgend toegevoegd agendapunt.

Toegevoegd agendapunt voor de eerst volgende zitting van de gemeenteraad ingediend door Leo
Pieters van de fractie Vlaams Belang.

Omschrijving :
Visie ontwikkeling van het binnengebied tussen Van Eycklaan en Philipslaan, nl. de site Opdekamp –
slachthuisstraat-site Carrefour- schaapswei-peren boomgaard.
Inrichten van een stadspark aan de N-W zijde van het Maaseiker stadscentrum op de linker en rechter
oever van de bosbeek en inrichten van een bustransferium voor De Lijn

Gelet op het feit dat;
  - De inbreiding van het centrum van Maaseik grotendeels voltooid werd de laatste 6 jaar.
  - Het centrum van de stad Maaseik met zijn dichte bebouwing en een relatief hoge
    bevolkingsdichtheid nood heeft aan een open ruimte voor ontspanning en rust.
  - Het omschreven gebied centraal ligt in het woongebied van Maaseik centrum.
  - Het omschreven gebied gelegen is tussen de open bebouwing en de aaneengesloten rijhuizen.
  - Het omschreven gebied centraal ligt tussen het recreatiegebied en het centrum woon- winkel- en
    schoolgebied.
  - Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur plan voorziet in een hoofdrol van de Bosbeek als
    hoofdader.
  - De Bosbeek stroomt midden door het omschreven gebied.
  - De Lijn opteert voor de meest centrale ligging van zijn transferium om zijn decretale
    verplichtingen optimaal na te komen.
  - In het omschreven gebied de milieuhinder van aankomende, vrij draaiende en vertrekkende
    bussen minimaal kan gehouden worden.
  - De centrum kinderen nog steeds geen ruimte hebben om te spelen en te ravotten.
  - Door de parkfunctie de nadruk meer komt te liggen op de Bosbeek te Maaseik centrum.
  - De huidige situatie van de carrefour site een mogelijkheid bied deze meer en beter te ontsluiten
    en te ontwikkelen.
  - De zone van het oude slachthuis beter ontsloten en ontwikkeld kan worden.

Motivatie ;
Register Gemeenteraad 26-04-2010      Bladzijde 47 van 53          STAD MAASEIK
  In het kader van de opmaak van een mobiliteitsplan voor Maaseik is het noodzakelijk om een
  ruimere toekomstgerichte visie te ontwikkelen voor grotere gebieden. Met de toekomst moet men
  minstens rekening houden met 1 generaties ( ± 25 jaar ). De bevolking in Maaseik bestaat uit een
  relatief groot aantal ouderen. Maaseik heeft een grote aantrekkingskracht op ouderen. De
  centrumfunctie is daar niet vreemd aan. Maaseik heeft potentieel om in de toekomst haar taak als
  zorgcentrum nog meer uit te bouwen. De appartementen aan de NW zijde van het centrum worden
  veelal bewoond door een oudere bevolking die op latere leeftijd in Maaseik komen wonen. Mobiliteit
  en rustige ontspanning is zeker voor deze bevolkingsgroep belangrijk. De nabijheid van woon-
  winkelcentrum en het sport en recreatiegebied is een groot voordeel. De verdere ontwikkeling van de
  carrefour site als winkel alternatief kan op deze wijze ondersteund worden. De doorgangsweg is
  tevens transferium voor De Lijn. De uitrit van de parking carrefoursite kan gebeuren via de
  verbingsweg richting Van Eycklaan. Eenrichtingsverkeer van de doorgangsweg zal bijdragen tot een
  betere verkeersafwikkeling van de bospoort en eikerpoort. Langs de Van Eycklaan en het voorste
  stuk van de grond Opdekamp kan verder ontwikkeld worden als inbreidingsgebied.

Voorstel
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:
Akkoord te gaan met het aanbesteden van een studie ter ontwikkeling van het gebied tussen Van
Eycklaan en Philipslaan hierbij te voorzien in een stadspark, een verbindingsweg dienstdoend als
transferium, het uitbouwen van de winkelsite carrefour en het invullen van de overige zones als
inbreidingsgebied voor bebouwing van woningen en appartementen.”

Vooreerst is er een discussie over het gegeven of dit agendapunt behandeld moet worden vòòr
of na de vragen van de gemeenteraadsleden.

Raadslid Vermassen dringt er zeer sterk op aan dat dit zou gebeuren na de vragen van de
gemeenteraad en is van mening dat dit zelfs een verplichting is waarvan niet afgeweken kan
worden.

De burgemeester heeft een ander standpunt en stelt dat deze vraag behandeld moet worden
vòòr de vragen van de raadsleden.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt het volgende:
“*Mondelinge en schriftelijke vragen - Artikel 43.-

§1. De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen
mondelinge en/of schriftelijke vragen te stellen. Deze vragen zullen beantwoord worden binnen een
termijn van dertig dagen. Ingeval dit onmogelijk is, wordt de vraagsteller hiervan in kennis gesteld met
vermelding van de termijn waarbinnen een antwoord verwacht mag worden.
Te vage of onredelijke vragen, die enkel beantwoord kunnen worden na kostbare studies, opzoekingen,
na het opmaken van dure gegevensbestanden of na het houden van enquêtes, behoeven geen
antwoord.

§2. Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge
vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan.
Al deze vragen, die geen betrekking hebben op de in de agenda vermelde punten, moeten schriftelijk
worden gesteld en uiterlijk vier dagen voor de vergadering worden overhandigd aan de voorzitter van de
gemeenteraad of degene die hem vervangt. Zij moeten vergezeld zijn van een verklarende nota en
kunnen gestaafd zijn met elk document dat de raad kan voorlichten. De op die wijze gestelde vragen en
het antwoord geven geen aanleiding tot enige bespreking.Register Gemeenteraad 26-04-2010      Bladzijde 48 van 53          STAD MAASEIK
Mededelingen van het college van burgemeester en schepenen die een loutere kennisgeving aan de
raad inhouden, worden op het einde van de openbare zitting gedaan. Hierover kan geen debat worden
gevoerd.

Vooral de volgende passage is van toepassing: Ҥ2. Na afhandeling van de agenda van de
openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over
gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan.”

Vermits het toegevoegd punt behoort tot de officiële agenda (zie hoger; er moet een nieuwe
agenda gemaakt worden), is het zo dat deze punten behandeld moeten worden vòòr de vragen.

Omdat de burgemeester zowel als raadslid Vermassen op hun standpunt blijven staan stelt de
burgemeester dat het alleszins zo is dat de gemeenteraad zelf haar agenda regelt, dus die
punten behandelt of niet behandelt op welk ogenblik de gemeenteraad dit wil, uiteraard
rekening houdende met dwingende bepalingen van het Decreet, bepalingen die hier echter niet
van toepassing zijn (o.a. eerst de openbare punten, dan de punten die behandeld worden in
geheime zitting).

De gemeenteraad beslist dan met 20 stemmen vòòr en 6 stemmen tegen (de raadsleden van
de SPA M. Giebens, A. Segers, H. Paspont, K. Drees, A. Willen en G. Vermassen) om dit punt
te behandelen in de hier genotuleerde volgorde, dus vòòr de vragen van de raadsleden.

Vervolgens legt raadslid Pieters zijn voorstel uit. Hij doet dit aan de hand van plannen en
luchtfoto’s die in de raadzaal geprojecteerd worden. Hij legt het dossier uit zoals hoger
weergegeven.

De burgemeester stelt voor dit punt niet goed te keuren omdat het een samenvatting is van
zaken, waar we inderdaad “iets van hoorden” maar die lang niet vaststaan:
  - de bestemming van de huidige GB ligt niet vast en we moeten hier voorzichtig zijn.
  - een hele reeks eigendommen zijn privaat en met deze eigenaars is nooit gesproken.
  - het transferium (De Lijn): hier liggen de standpunten niet definitief vast en recent zijn
   hierover nog besprekingen gevoerd.
Dit en nog andere onbekenden maken dat er nu geen goedkeuringsbesluit genomen kan
worden, aldus de burgemeester.

Besluit: met 22 stemmen voor en 4 stemmen tegen (de raadsleden van het Vlaams Belang L.
Pieters, M. Zoons, E. Kannen en P. Hendrikx)

Enig artikel: het voorstel van raadslid Pieters niet te aanvaarden en dus niet goed te keuren.
VOORWERP 17
VOORWERP                     CLASSIIFIICATIIENR 11
                         CLASS F CAT ENR
Vragen gesteld door de gemeenteraadsleden overeenkomstig de artikelen 3 en
43 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;
Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 49 van 53          STAD MAASEIK
Gelet op het feit dat de gemeenteraadsleden overeenkomstig de artikelen 3 en 43 van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vragen kunnen stellen aan het college van
burgemeester en schepenen;

Gelet op de vragen, gesteld door raadslid G. Vermassen:
  1. Zoals geweten gaat Carrefour eind juni dicht. Dit betekent niet alleen het verlies van
   talrijke arbeidsplaatsen doch ook leegstand van een aanzienlijk groot gebouw. Tenzij het
   gebouw wordt overgenomen door een andere exploitant zal het snel verkommeren. Dat
   zal niet van aard zijn om dit gedeelte van de stad op te fleuren. Immers naast het
   Carrefourgebouw telt dit stadsdeel ook het vroegere “RTT” gebouw, de alles behalve
   florissante Slachthuisstraat, de eigendommen “Opdekamp” en de zone gelegen tss de
   Carrefour en de Van Eycklaan. Dat ganse gebied heeft een bijzonder grote potentie, is
   nu reeds ondergewaardeerd en zal nog verder verkommeren ingevolge de leegstand van
   Carrefour. Het zou m.i. geen slecht idee zijn om dit ganse gebied of minstens een deel
   ervan aan een grondige studie (RUP) te onderwerpen. Wat is het schepencollege
   daarmee van plan. Wat is er van de geruchten als zou men overwegen om in dit gebied
   De Lijn onder te brengen? M.i. zou dit een verdere devaluatie van deze zone van de stad
   tot gevolg hebben.

  2. Enige maanden geleden ( het kan ook reeds een paar jaar zijn geleden, de tijd gaat
   immers snel) hebben een aantal kinderen een bezoek gebracht aan de gemeenteraad
   met de vraag naar speelmogelijkheden in Maaseik. Na de realisatie van Kloosterbemden
   is er voor de Maaseikse kinderen nagenoeg geen speelmogelijkheid meer. De vraag van
   deze kinderen, leek mij dan ook terecht. Met de paas- en zomervakantie voor de boeg is
   deze problematiek uiteraard opnieuw actueel. Welke oplossing voorziet het
   schepencollege.


Gelet op de vragen, gesteld door raadslid L. Pieters:
  1. Betreft betrokkenheid van het schepencollege bij de Selbach VZW.
   Het verhaal van De Selbach VZW is niet duidelijk en vooral niet doorzichtig. Tijdens de
   gemeenteraad van september is beslist een VZW op te richten naast de
   Selbachstichting. Deze VZW kreeg een bedrag mee van 250 000 € en een functie van
   museumconservator. Op onze vraag in november werd geantwoord dat de VZW nog niet
   was opgericht en voor de toewijzing van de financiële middelen de voorwaarden niet
   waren vervuld.
   Is er ondertussen een VZW opgericht, en hoe luid de omschrijving?
   Als er een VZW werd opgericht, is er dan ook een concrete samenwerking met de
   Selbachstichting/museum?
   De functie van museumconservator Selbach werd reeds ingevuld sinds eind augustus,
   welke instantie heeft deze functie momenteel op de loonlijst staan? Indien de stad
   betaalt, van welk budget?
   Welke aanname procedure werd gevolgd voor de functie van museumconservator?

  2. Betreft sloopwerken ATM site.
   Het bedrijf ATM heeft zijn oude bedrijfslocatie verlaten om zich te vestigen op het
   bedrijventerrein Jagersborg. De oude site is volgens afspraak bestemt voor verkaveling.

Register Gemeenteraad 26-04-2010    Bladzijde 50 van 53        STAD MAASEIK
    Om de site bouwrijp te maken dienen de oude loodsen en bedrijfsgebouwen afgebroken
    te worden, het terrein dient gesaneerd te worden.
    Wie is opdrachtgever voor de afbraak werken ?
    Is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte van de aanwezigheid van
    asbest op de ATM site?
    Hoe houdt het college van burgemeester en schepenen de asbest verwerking op de
    ATM site onder controle?

Gelet op de vragen, gesteld door raadslid M. Giebens:
  1. Vlaams minister Jo Vandeurzen verkondigde onlangs dat er voor de kinderopvang 2000
   plaatsen worden voorzien in het jaar 2010.
   In de voorschoolse opvang komen er minimaal 631 plaatsen bij, verdeeld over erkende
   kinderdagverblijven en de diensten voor onthaalouders. De toewijzing van de plaatsen
   aan de zorgregio’s en gemeenten gebeurt nu en voor Maaseik zijn dit 7 plaatsen.
   Welke inspanningen zullen er geleverd worden opdat deze plaatsen zeker opgenomen
   worden.
   Gezien de grote nood aan kinderopvang is het nodig dat alle middelen aangewend
   worden om extra opvang te voorzien.

  2. Reeds enige tijd geleden stelde onze fractie in de gemeenteraad een vraag over de
   geurhinder die wordt veroorzaakt door het bedrijf Prime Champ Compost Belgium op
   Jagersborg.
   Gezien het feit dat de geurhinder er nog steeds is, stellen wij als fractie de vraag welke
   acties worden ondernomen naar dit bedrijf toe en hoe het zit met de milieuvergunning.

Schepen Tollenaere antwoordt hierop dat wat het gebied Opdekamp betreft er al promotoren
bezig geweest zijn. Het gebied is opgenomen in het ruimtelijk structuurplan Maaseik.

Wat de carrefour betreft moeten we in deze voorzichtig zijn om geen opportuniteiten te
hypothiceren. Wat het gebouw van de RTT betreft zijn er in de toekomst misschien wel
mogelijkheden.
Anderzijds zijn er in dit gebied ook nog andere niet onbelangrijke private eigendommen die in
deze aangelegenheid tot op heden helemaal niet betrokken zijn. Om het geheel te ontwikkelen
is, strikt genomen, een RUP niet nodig, tenzij men op onteigeningswapen wil hanteren en dan
komt men steeds tot het probleem van de behoefte.

Dit gebied is nu niet als prioritair aangeduid.

Men moet rekening houden, wat de behoefte betreft, dat in Maaseik momenteel alleen al 800
kavels als prioritair in ontwikkeling zijn. De schepen verwijst naar de projecten in Wurfeld, de
Leemhoek, stad aan de Maas en het gebied ATM.

Wat het probleem van De Lijn betreft is er nog helemaal geen keuze gemaakt. Als er een goede
oplossing zou komen, dan kan men natuurlijk hiervoor gaan opteren. Tot nader order wenst het
college echter nog te wachten op de afbakening van het kleinstedelijke gebied.

Raadslid Vermassen merkt op dat het hier om een bouwzone gaat, en dat men dit gebied nu al
kan ontwikkelen los van enige behoeftenstudie.

Verder is het goed dat nu al een ruimtelijke visie ontwikkeld wordt.
Register Gemeenteraad 26-04-2010      Bladzijde 51 van 53        STAD MAASEIK
Wanneer zal men immers alle plannen aangehaald door de schepen, kunnen ontwikkelen.

Op vraag twee wordt het volgende geantwoord.

Schepen Reeskens antwoordt dat in het BPA vesting een speelzone voorzien is. Momenteel is
er een ontwikkelingsbureau gecontacteerd, dat zijn studies uitvoert.

Tevens zullen we nu in staat zijn om een aantal landschapsarchitecten te raadplegen die dan
met concrete invulvoorstellen zal komen. De erelonen hiervoor zijn voorzien in de begroting,
maar de realisatie hiervan is allicht niet voor dit jaar, het zal waarschijnlijk volgend jaar worden.

Vragen van raadslid Pieters: Hierop antwoordt de burgemeester het volgende. Er is inderdaad
een VZW opgericht. Er is inderdaad een concrete samenwerking tussen deze VZW en de
Stichting, omdat het om dezelfde personen gaat die de Stichting beheren en die lid zijn van de
VZW.De VZW kreeg van de stad geen gelden mee, omdat vandaag de voorwaarden niet
voldaan zijn die de gemeenteraad terzake stelde.

Derhalve is het zo dat de Stichting noch de VZW wat dan ook kreeg.

De voorwaarden die de gemeenteraad stelde waren ondermeer het realiseren van de inventaris
van de kunstwerken van de Stichting en het concretiseren van de zeggingskracht en de
effectieve exploitatie van het museum. Verder bevestigt de burgemeester dat er een ambtenaar
aangeworven is, maar de samenwerking lukte niet onder de voorwaarden gesteld door het
stadsbestuur, waarna het stadsbestuur deze man tewerk stelde bij de dienst musea.

De burgemeester beëindigt door te stellen dat hij niet weet of er een erkenning zal komen als
museum, dit hangt immers niet van de stad af.

Tweede vraag :

Hierop antwoordt schepen Van Dooren dat raadslid Pieters toch heel goed moet weten dat de
werken uitgevoerd worden door een gespecialiseerde Nederlandse firma die met alles perfect in
orde is. Deze firma zorgt ondermeer voor een besproeiing met water van de af te breken delen.
Raadslid Pieters moet dit weten omdat hij tegenover het betrokken bedrijf woont.

Vragen Giebens :

Schepen Reeskens antwoordt dat wat de kinderopvang betreft er twee vaststellingen zijn :

  1. Voor de buitenschoolse kinderopvang behoort Maaseik niet tot de zorgregio’s en komt
   het derhalve ook niet in aanmerking. Wat betreft de voorschoolse kinderopvang zijn er 7
   plaatsen. Hiervoor moet er een aanvraag zijn, waarna de dienst kinderopvang een
   gemotiveerd verslag zal moeten opstellen. Een uitbreiding van Hopsa is niet mogelijk
   met 7 plaatsen.

  2. Schepen Van Dooren legt uit dat binnen de bestaande milieuvergunning de uitvoering
   van een geurstudie opgelegd is. Het bedrijf hoopt echter een nieuwe milieuvergunning te
   bekomen. Om deze milieuvergunning te kunnen bekomen is er een MER rapport nodig.
   Dit MER rapport werd recent openbaar gemaakt en het schepencollege gaf hierover zijn
   advies, waarbij het schepencollege bijkomende studies vroeg. Terzake is er in mei een
   vergadering met de bevoegde stadsdiensten.
Register Gemeenteraad 26-04-2010      Bladzijde 52 van 53          STAD MAASEIK
             B. DOSSIERS BEHANDELD IN ZITTING
               MET GESLOTEN DEUREN
VOORWERP 18
VOORWERP                      CLASSIIFIICATIIENR 678
                          CLASS F CAT ENR
Vragen gesteld in gesloten zitting door de gemeenteraadsleden
overeenkomstig de artikelen 3 en 43 van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad.
___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;

Gelet op het feit dat de gemeenteraadsleden overeenkomstig de artikelen 3 en 43 van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vragen kunnen stellen aan het college van
burgemeester en schepenen;

Gelet op het feit dat door raadslid Drees een vraag gesteld werd, die omwille van de
persoonsgebonden materie dient behandeld te worden tijdens de gesloten zitting;

Gelet op de vraag, gesteld door raadslid K. Drees: “Graag had ik vernomen wat de stand
van zaken is betreffende brandweerman Heymans?”

De nuttige uitleg wordt gegeven.

Er zijn incidenten geweest waarbij Heymans het toestel waarmee hij opgeroepen wordt bij
interventies, teruggaf aan de brandweercommandant zeggende dat hij hierbij ontslag nam.
Daarna heeft hij geruime tijd (bijna een jaar) niets meer van zich laten horen. Nu pas betwist hij
het ontslag en vordert hij zijn oproeptoestel terug.

Men kan de vraag stellen of het niet beter ware geweest dat de brandweercommandant het
incident opgenomen had in een aangetekende brief aan Heymans, waarin hij bevestigt dat
Heymans mondeling ontslag nam.

Nu wordt het bestuur geconfronteerd met een totaal verziekte toestand en er zijn geen goede
oplossingen meer.
Voor de Gemeenteraad:

Peter Graux                             Jan Creemers
Secretaris                             Burgemeester - Voorzitter


Register Gemeenteraad 26-04-2010     Bladzijde 53 van 53         STAD MAASEIK

								
To top