Neurointensiv behandling af den slappe patient by Th5B9Y

VIEWS: 42 PAGES: 41

									Neurointensiv behandling af
  den slappe patient
 Fælles symposium DKNS og DSAIM
      19. maj 2010


      Karen-Lise Welling
      Overlæge, Ph.D.
    Neuro Intensiv Afsnit 2093
    Neuroanæstesiologisk Klinik
       Rigshospitalet
        I skal høre om
• Identifikation af problem hos den ”slappe”
 patient
• Patogenesen
• Hvordan monitorere problemet
  – og hvorledes adskiller den ”slappe” patient sig fra en
   hvilken som helst anden intensiv kandidat med
   respirationsinsufficiens
• Interventionskriterier
  – Hvornår på intensiv? Kan man tillade sig være
   konservativ dér? Hvornår intubere? Og ventilere?
• Øvrig intensiv terapi
  – Manifestationer hos de ”slappe” patienter, der kræver
   understøttende intensiv behandling
Det er midt om natten…
…du bliver kaldt på tilsyn..


  …”Vil du komme, vi har
  en ung kvinde, der har
  svært ved at trække
  vejret”…
Svært ved at trække vejret? Bare
de har taget en A-punktur… Mon
der er et røntgen af thorax
       Sygehistorie
• 38 årig kvinde
• Nylig gastroenterit og for 6 dage siden
 hastigt progredierende pareser
• Overflyttet til specialafdeling i forgårs
• Blodprøver, LBP, neurofys undersøgelser
 peger alle på AIDP
• Svært ved at tale
• Svært ved at mobilisere sekret
      Klinisk undersøgelse
•  Brug af auxilliære respirationsmuskler
•  Sveder
•  Angst, har ikke sovet
•  St.p. Vesiculær respiration, ingen krepitation,
  sekretbilyde (ikke det store)
•  Tæt på paralyse af UE og svær parese af OE
•  Ikke god mimik
•  Ilt på næsekateter 1 l/min
•  BT 110/65, puls 72

             Hvad nu?
      Undersøgelser
• Sygeplejersken har allerede sørget for en
 A-punktur, den viser:
• Arterieblodgas (ABG) viser pH 7,43, PaO2
 14 kPa, SAT 100, PaCO2 4,5 kPa, SBE
 +3, K 3,6 mmol/l, Na 139 mmol/l
• Rug thorax: Ve. Basal atelektase

        Hvad så nu?
     Hvad er der galt?
? Hvilken form for respirationssvigt har
 patienten?
Svar: ”Muskelpumpe svigt”.
? Hvad skal man så undersøge?
Svar: Muskelpumpe-kraften
? Hvordan gør man det?
Svar: ? ?? ??    ?
        I skal høre om
• Identifikation af problem hos den ”slappe”
 patient
• Patogenesen
• Hvordan monitorere problemet
  – og hvorledes adskiller den ”slappe” patient sig fra en
   hvilken som helst anden intensiv kandidat med
   respirationsinsufficiens
• Interventionskriterier
  – Hvornår på intensiv? Hvornår intubere? Ventilation?
• Øvrig intensiv terapi
  – Manifestationer hos de ”slappe” patienter, der kræver
   understøttende intensiv behandling
     Hvem er den slappe patient

1. Guillian-Barré (Polyradikulit) 1-4/100.000
   •   30% kræver assisteret ventilation
2.    Tetrapareser (ej kun traumatisk)
3.    Myastenia Gravis / Eaton-Lambert
4.    CIP (alm. ITA)
5.    Muskel-”svindlerne” – kroniske NM sgd
6.    ALS – der bliver flere på ITA!
 Men den slappe patient ses også
  på almen ITA – I alle grader
Men listen er meget længere….NM, perifere
  nervesygdomme, muskelsygdomme….
 1.  Vasculitis, sarkoidose, lymfom, polymyositis
 2.  Metabolisk (porphyri, diabetes)
 3.  Toxiner & intoxicationer (tungmetaller, farmaka)
 4.  Infektioner (botulisme)
 5.  Elektrolytter (Mg, Fosfat, K)
 6.  Heriditære lidelser (periodisk paralyse)
 7.  Akut rhabdomyolyse

       MacDuff & Grant. Curr Opin Crit Care 2003;9:106-12.
  Hypodynamisk resp.insufficiens

Et klinisk kontinuum…

          Respirationsinsufficiens

5-15%       Patient 1
                Patient 2
                      Patient 3
                            100%     Akutte           Eksisterende
     sygdom
                    reserver
Hypodynamisk respirationsinsufficiens
    Fællesproblem er
• Respirationspumpen er svag!
• ANATOMI
 – Diaphragma: Hovedinspirationsmuskel
 – Thoraxmuskler: Assisterer inspiration
 – Abdominal muskler: Ekspiration, hoste
 – Øvre luftvejsmuskler: Mund, uvula,
  gane, tunge, larynx – sikrer, at luftvejen
  er åben
RESPIRATION
   Primære inspirationsmuskler
   Diafragma (C3-C5)
   Interkostalmuskler (Th1-Th11)

   Access. inspirationsmuskler
   M. sternocleidomastoideus
   M. trapezius (begge n. accessorius)
   Mm. scaleni (C3-C8)

   Ekspirationsmuskler:
   M. obliquus
   M. transversus (begge Th7-L2)
   M. rectus (Th8-L2)
 Hypodynamisk respirationsinsufficiens
  Patogenese (stående, liggende)
• Paralyse af intercostal- og accessoriske resp.muskler 
 diafragmal respiration m. inspiratorisk kollaps af øvre
 thoraxhule -modvirkes tildels af bevaret funktion i mm.
 sternocleidomastoideus
• Diafragmas kurvaturradius øges pga øget abdominal
 compliance   transdiafragmatisk tryk (Pdi)  
 kraftoverførsel til thoraxskelet
• Paralyse af abdominalmuskulatur   hostekraft
• Abd.indholdet forskydes kaudalt i opret stilling 
 dårligere effekt for
 diafragma   kurvaturradius   Pdi  reduktion i
 inspiratorisk kapacitet, TV, VC, FVC, FEV1
    Respiration - et samspil

• Respiratorisk drive        .1.
 – Trigger og respirationsform
• Luftvejsreflekser –       .2.
 – Intakte hjernenerver og luftvejsreflekser
• Ventilation –          .3.
 – Respirationsmuskelpumpen
• Oxygenering –       .4.
 – Lungevævet
 Respiration insufficiens er ofte
 multifaktoriel på neuropatienter
• Respiratorisk drive      .4.
 – Apnoe, uregelmæssig respiration
• Luftvejsreflekser –         .2.
 – Bulbær påvirkning, svælgparalyse, aspiration
• Ventilation –      .3.
 – Svigt af respirationsmuskler, sukken, hoste
• Oxygenering –         .1.
 – Sygdom i lungevævet
        I skal høre om
• Identifikation af problem hos den ”slappe”
 patient
• Patogenesen
• Hvordan monitorere problemet
  – og hvorledes adskiller den ”slappe” patient sig fra en
   hvilken som helst anden intensiv kandidat med
   respirationsinsufficiens
• Interventionskriterier
  – Hvornår på intensiv? Hvornår intubere?
• Øvrig intensiv terapi
  – Manifestationer hos de ”slappe” patienter, der kræver
   understøttende intensiv behandling
   Ventilation - monitorering
• Høj grad af klinisk mistanke kræves for
 at identificere latent respirations
 insufficens
• SENT hypercapni
• SENT hypoxi
• Derfor er A-punktur ikke særlig anvendelig
 før sent, når konsekvenser af svigt er
 manifeste
    MacDuff, Curr Opin Crit Care 2003,9,106-12.
         Hvem?
Især patienter med
hurtig sygdoms
progression, bulbær
dysfunktion, bilateral
facialis parese eller
dysautonomi
     Identifikation kan gøres ud fra disse
     kriterier og simple respiratoriske
     tests udført ved seng
 Respiration - spinal cord injury
       (SCI)

Mange patienter med høje
læsioner er initialt på egne
konditioner, men bliver
respiratorisk insufficiente i løbet af
2-5 døgn efter UT grundet
progressivt spinalt ødem med tab
af motorisk funktion


          AJRCCM 2000;161:A391
  Ventilation monitoreres med
  VITAL kapacitet (VK, VC)
• Tælleprøve – det kliniske alternativ
• Overflyt til intensiv, hvis
• VC*< 20-25 ml/kg eller fald på VK >30%
 <24 t
• Et alternativ er negativ inspiratorisk kraft
 (NIF) eller maksimal ekspiratorisk tryk
 (MEP) - overflyt til intensiv hvis
 – NIF < 30 cm vand, MEP < 40 cm vand
    – *Normal værdi for VC er 60-80 ml/kg

          Lawn ND. Arch Neurol 2001,58,871.
 Hypodynamisk resp insuff – andre
     karakteristika
• Ændret motorik er kardinalsymptom
 – Respirationspumpen, evt. bulbære pareser
• Bevidsthed –
 – Ofte vågne patienter – kræver særlig tilgang til pt.
 – Hvis medicinpåvirket, kan det få betydning for
  luftvejen og svælgreflekser
• Autonome symptomer –
 – Instabil cirkulation
• Langvarigt forløb –
 – Stor vægt på profylakse, talrige
  infektionsproblematikker
  Hypodynamisk respirationsinsufficiens
   Fra latent til manifest respirations insufficiens
            Patogenese
•     Hypoventilation
                  Atelektase
  Nedsat hoste                          Infektion
          Sekret            Resp.insuff.
           Mange NIA døgn       CIP?
                        ATIN?      Sepsis
              MORS        ARDS?

• Strategi
   – Vitalkapacitet (VK) er det bedste mål (tælleprøve)
   – Sammen med klinisk vurdering – hoste & rtg.
   – ABG?
     • Tages per konvention, men er uden værdi i initiale vurdering
  Oxygeneringssvigt er en SEN
     manifestation
•    Neurologisk grundsygdom bestemmer ofte genesen
  –   Ved muskellammelse: Sekret og superinfektion
  –   Ved bulbær affektion: Mikroaspiration
  –   Begge dele giver billedet af en ”Pneumoni”
•    ”Ligner” lungen på den almene intensive afdeling
  –   Behandles med såvel ventilation, oxygenering (forskellige
     ventilationsmodi), inhalation, atelektaseprofylakse
  –   Antibiotika strategi
     •  Primær bred empiri – tidsbegrænses 48-72 timer til svar fra KMA
     •  Sekundært målrettet behandling – indsnævret, tidslimiteret
     •  Nøje monitorering (CRP, Procalcitonin (PCT), leucocytter)
        Så er vi nået til
• Identifikation af problem hos den ”slappe”
 patient
• Patogenesen
• Hvordan monitorere problemet
  – og hvorledes adskiller den ”slappe” patient sig fra en
   hvilken som helst anden intensiv kandidat med
   respirationsinsufficiens
• Interventionskriterier
  – Hvornår på intensiv? Hvornår intubere?
• Øvrig intensiv terapi
  – Manifestationer hos de ”slappe” patienter, der kræver
   understøttende intensiv behandling
Hvornår? Hvem?
      F.eks. Guillain-Barré
     ITA indlæggelseskriterier

• På NIA:
 – VC < 20 ml/kg eller fald på VK >30% <24 t
 – NIF < 30 cm vand, MEP < 40 cm vand
 – Aspiration
 – Autonom instabilitet (66%)
 – Hastig progredierende pareser
 – Bulbære pareser (5%)

      » Green DM. Weakness in the ICU. Neurologist 2005;11:338-47
      » Hughes et al. Arch Neurol 2005;62:1194-8.
 Implementér til af afhjælpe sekret
• FOREBYGGELSE       • BEHANDLING af
• Lungefysioterapi og    atelektase og sekret:
 assisteret hoste     • Lungefysioterapi og dyb
• ”Hoste maskine”      ånding og hoste
• IPPB ”stretch”      • Ass. hosteteknikker
• Dyb ånding og hoste   • ”Hostemaskine”
• CPAP           • CPAP
• Evt. kontinuerlig CPAP  • Dekliv lejring eller
 eller NIV         ”supine”
• Bronchoskopi       • Bronchoskopi eller lavage
• Lejring         • Medicin
          Medicin
•  Fugtet luft
•  Bronchodilatatorer
•  Antibiotika (aldrig profylaktisk)
•  Mucomyst og inhalation af mucomyst
•  Elektrolytter, understøttende behandling
•  Tromboseprofylakse (LMWH, TED)
   Non Invasiv Ventilation
   JA   NIV
JA …..         NEJ!
• Vågen        • Bevidstløs
             (nedsat
• Kun lidt sekret    svælgreflekser)
• Ingen infektion   • Bulbære pareser
• (Håndfunktion)    • En del sekret
 – Alternativt 24 t  • Tegn på infektion
  observation
            • Ingen
             håndfunktion
                NEJ
        Intubationskriterier
        Den slappe patient
                  Nedsat hoste

                                  VK!

• Intuberes - elektivt:
 – VC < 15-20 ml/kg eller fald på VK >30% <24 t
  eller svælgparese
• Intuberes – akut
 – Undgå det så vidt muligt – alligevel intuberes
  50% om natten
      » Green DM. Weakness in the ICU. Neurologist 2005;11:338-47.
      Respiratorpatienten
• Intubér          • Ventilér
• Fald i VK – til <15-20  • ”Store” tidalvolumina 10-
 ml/kg            15 (-20) ml/kg?
• Intraktable atelektaser  • Små TV og høj PEEP?
• Aspirationsfare      • Kontr vs ass ventilation?
• Skred i ABG        • Forebyggelse af
• CPAP/NIV behov       muskelatrofi vs
 overstiger få timer     respiratorisk stress
              • Vurdering af weaning
               potentiale før valg af
               modus
           Tracheotomi

Af alle intuberede         Kate Moss
GB – 89% får en
 tracheostomi
 I neurointensiv
terapi som regel
  Ikke akut..
  Vigtigt for at
 komme ud af
analgo-sedation
  og videre i
   forløbet
       Tracheotomi
        Fordele
• Mere sikker luftvej
• Mindsker behovet for sedation
• Nedsætter luftvejsmodstanden
• Psykologisk / pt.komfort
 (spise/drikke, tale)
• Letter mobilisering
• Mindsket mortalitet1

           Acta Anaest Scand 2006;50;92-98
     Pulmonale komplikationer ved NM
          sygdomme

                         Behandlingskomplikationer
    Pulmonale komplikationer          • Sedation, immobilisation
     • Nedsat hostekraft           • Hypotension/hypervolæmi
      • Sekretstagnation          • Hypertermi
      • Atelektase (49%)          • Nosokomiel infektion
      • Aspiration             • ALI (13%)
                         • CIP
                         • Mors (20% hvis over 75 år)


              Intubation og mekanisk ventilation
                     30%                ALI – infektion - iatrogenesis
3-5% (5-8 % hos ventilerede)
                 Neurologist 2005;11:338-47 & Respir Care 2006,51,1403.
   Langvarige indlæggelser
       Fokus på profylakse


Thromboseprofylakse
Decubitus profylakse
Nerveskader
Smerteprofylakse
BS-kontrol
Infektionsprofylakse
Kontrakturprofylakse
Psykologisk profylakse (traumatisk stress
 syndrom)
Autonom instabilitet - fællestræk hos
mange af disse tilstande (GB, SCI mfl)
Kardiovaskulært: Dysautonomi
 Uforklaret fluktuerende blodtryk (anfaldsvis hypertension især,
 lejringsbetinget hypotension)

 Arrytmier (sinustakykardi, men 1/3 har alvorlige arrytmier især
 bradyarrytmier f.eks. I relation til sugning)
 Forsigtighed, hvis intubation (hypotension, bradykardi)

 Undgå suxamethonium (fatal hyperkaliæmi)
           Anesthesiology 2006;104:158
Gastrointestinalt
 Obstipation, paralyse, ileus, perforation, peritonitis

Renalt
 Blæredysfunktion: urinretention (32%)
Hypodynamisk resp insuff
   KonklusionHypodynamisk respirations insufficiens
    -er en stor udfordring!
  Og indeholder alle aspekter
     af intensiv terapi…
      Muskelrelaksantia
SUXAMETONIUM!
Risiko: Opregulering af acetylcholinreceptorer til
hele muskelmembranen (extrajunctional spread)
på den denerverede muskel  massiv kalium-
efflux ved depolarisering  livstruende hyper-
kaliæmi (proportional med tværsnitsniveau)
Hvornår? – CAVE efter 48 -72 timer
Hvor længe? – Formentlig livslang risiko
hos tetra- og paraplegikere
               Anaesthesia 1998;53:273-289
               Anesthesiology 2006;104:158-169

								
To top