PA AKCIGER Kalp b�y�mesi GRAFISI by 3j3u7gkX

VIEWS: 82 PAGES: 77

									DİYABETES MELLİTUS
    VE
   ANESTEZİ

       Dr.Özge Karakoç
     Uz.Dr.Özlem Özünlü
    Doç.Dr. Seden Kocabaş
 DİYABETES MELLİTUS
 Pankreastan insülin salınımının
 mutlak veya relatif yetersizliği
 veya insülin etkisinin yetersizliği
 ile oluşan karbonhidrat
 protein,yağ metabolizması
 bozuklukları ile karakterli bir
 endokrin ve metabolizma
 hastalığıdır.
      DM TARİHÇESİ

 MÖ. 1500- Mısır Eber Papirüsleri
 MS.200 – Kapadokyalı Areateus
 ‘’Diabetes’’
 1860- Langerhans ‘’Pankreas Adacıkları’’
 1875- Claude Bernard ‘’Nörohumoral
 Mekanizma’’
 1889-V.Mering ve Minkowski
 ‘’Pankreatektomi=Diyabet’’
 1922-Best ve Benting’’ insülin’’
  DİYABET EPİDEMİYOLOJİ


 Tip 2 diyabet günümüzün en yaygın kronik
 hastalıklarından biridir.
 Dünyada 140 milyonun, ülkemizde 2,5
 milyonun üzerinde Tip 2 diyabetli hasta
 vardır.
 Tip 2 Diyabet kronolojik yaşla
 artar.Ülkemizde 20 yaş üzerinde
 prevalans%7,4 60 yaş üzerinde %20

          Satman İ, TURDEP Group: D Care 2002
EPİDEMİYOLOJİ

 Türkiye Diyabet Epidemiyoloji
 Çalışma(TURDEP): Ülkemizde Tip 2DM
 prevalansı %7.2,BGT sıklığı ise %6.7 dir.
 Bu oranlara dayanarak 2000 yılı nüfus
 sayımına göre ülkemizde 2.6 milyonun
 üzerinde DM,2.4 milyon civarında BGT’lı
 olduğu tahmin edilmektedir.
 60 yaş üstü DM(%53) ve BGT(%49)
 Dünyada:   40 yaş altı (%20)
        40-59yaş (%38)
        60-79 yaş (%42)
          Satman İ, TURDEP Group: D Care 2002
Türkiye’de Diyabetes Mellitus
 (2000 yılı 20+ yaş erişkin nüfus sayımına göre)
 (İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı, DSÖ)         Oran      Hasta sayısı
 Diyabet.    %7.2      2.600.000
 BGT      %6.7      1.800.000
              Satman İ, TURDEP Group: D Care 2002
Diyabetes Mellitus’un Sınıflandırılması

 Tip 1   İdiyopatik veya immuniteye sekonder
      gelişen mutlak insülin eksikliği
      İnsülin bağımlı diyabet

 Tip 2   Direnç/relatif eksikliğe sekonder gelişen
      erişkin başlangıçlı
      İnsülin bağımlı olmayan diyabet


 Tip 3   Genetik bozukluklara sekonder gelişen
      spesifik diyabetes mellitus tipleri


 Tip 4   Gestasyonel
Diyabetes Mellitus Neden Önemlidir?


 Koroner kalp hastalığının erken
 başlaması için önemli bir risk faktörü
 Uzun dönemde retinopati, nefropati ve
 periferik nöropati gibi komplikasyonları
 ortaya çıkar
 Morbidite ve mortalitesi yüksek
    DM İçin Tanı Kriterleri

1. Diyabet semptomları ve gelişi güzel plazma
  glukozu  200mg/dL

2. Veya açlık plazma glukozu  126 mg/dL
  (En az 8 saat hiç yemek yememe)


3. Veya OGTT süresince 2. Saat plazma glukozu
  200mg/dL olması

             Clinical Anesthesiology ,G.E. Morgan 2008
Değişiklikler     Tip 1 DM         Tip 2 DM
Başlangıç       Çocukluk       Erişkin
Beslenme        Zayıf         Obez
Kan glukozu       Değişken       Stabil
Ketoasidoz       Sık          Sık değil
İnsülin gereksinimi   Var        Herzaman değil
Tedavi         İnsülin       Diyet ve OAD            Clinical Anesthesiology ,G.E. Morgan 2008
 TİP 1 DİYABETES MELLİTUSTA
   ETYOLOJİK FAKTÖRLER

VİRUSLAR  GENETİK YATKINLIK  ?   OTOİMMÜN SÜREÇ


   BETA HÜCRE HASARI


 TİP 1 DİYABETES MELLİTUS
TİP 1 DM

 Tip 1 diyabet bütün diyabetikler arasında %10
  civarındadır.
  Daha çok çocuklarda görülür.
  Klinik bir sendromdur.
  Kronik bir hastalıktır; hastalık belirtileri
  başlamadan en az 3-8 yıl önce hastalık
  başlamıştır.
  Hastalık belirtileri klinik olarak ortaya
  çıkmadan önce çeşitli pankreas antijenlerine
  karşı antikorlar tespit edilebilmektedir.
  Diyet ve insülin tedavisi ile kontrol altına
  alınır.
Tip I Diyabetin Belirtileri;


  Sık idrara çıkma,
  Aşırı acıkma,
  Aşırı susama,
  Kilo kaybı,
  Yorgunluk.
 Tip 2 Diyabet Patofizyolojisi
 Hiperglisemi nedenleri
            Reseptör + post-reseptör
            defektler
                                    İnsülin
           Glukoz                       rezistansı


   Karaciğer

Artmış glukoz
                           Periferik doku
üretimi
                           (kas)
               Pankreas
         Azalmış insülin sekresyonu
                     Saltiel, Diabetes 1996; 45: 1661-69
   Tip II Diyabet
 Semptomlar yavaş gelişir veya hiç
  görülmez.
  Genellikle ailede diyabet öyküsü vardır.
  40 yaşından sonra görülmekle birlikte
  gençlerde rastlanmaya başlanmıştır.
  Hastalar genellikle aşırı kiloludur.
  Diyabetlilerin % 90’ı Tip II’dir.
  Başlangıçta insülin kullanmadan diyet
  veya oral ilaç tedavisiyle kontrol altına
  alınabilir.
Tip II Diyabetin Belirtileri

  Yorgunluk,halsizlik, görmede bozukluk
  Artan açlık, susama ve idrara çıkma,
  El ve ayakta karıncalanma veya his kaybı
  Deride iyileşmeyen enfeksiyon durumu
  Kuru kaşıntılı deri
  Yaraların iyileşmesinde gecikme
ANESTEZİK YAKLAŞIM

  PREOPERATİF
 DM’DE SON ORGAN
 KOMPLİKASYONLAR
    Anjiyopati
    Nöropati
    Retinopati
    Nefropati
Kardiyovasküler Komplikasyonlar

   Hipertansiyon
   Koroner kalp hastalığı
   Serebrovasküler hastalık
   Perioperatif miyokardiyal infarktüs
   Kardiyomiyopati
   Koroner Arter Hastalığı

 Diyabetik olmayanlara göre erkekler 4
 kat,kadınlar 5 kat koroner kalp hastalığı
 riski taşırlar
 Bazı hastalar, sadece koroner kalp
 hastalığına bağlı MI ve kardiyak iskemi
 dışında semptom göstermezler.
 Koroner arter hastalığı Tip 1 DM’u olan
 hastalarda genç yaşta görülebilir.

                 McAnulty G.R.,BJA 2000
 İngiltere obezitenin en hızlı arttığı ülke!!!
 BMI > 30 kg/m²     Tip 2 DM *2
 Yaşam beklentisi;
        Tip 1 DM ile 20 yıl
        Tip 2 DM ile 10 yıl
 Mortalite nedeni kardiyovasküler hastalıklar
            (% 80)
            H.J. Robertshow; Anaesthesia, 2006,
   Koroner Arter Hastalığı


 Diyabetik hastalarda gelişen otonom
 nöropati genellikle sessiz miyokardiyal
 infarktüs ve iskemi görülmesini açıklıyor.
  Koroner Arter Hastalığı

 EKG    ST segment ve T dalgası
      anormalliklerinde artış

 PA AKCİĞER    -Kalp büyümesi
 GRAFİSİ     -Pulmoner vasküler
          konjesyon
          -Plevral efüzyon
          Otonom Nöropati
Otonom nöropati özellikle tip 1 DM luların yaklaşık %40’ ında görülür. Çok az
        hasta tipik semptom ve belirtiler gösterir

 Hipertansiyon              İstirahat halinde
 Ağrısız miyokard             taşikardi
 iskemisi                 Erken doyma hissi
 Ortostatik                Nörojenik mesane
 hipotansiyon               Terleyememe
 Kalp hızı                Empotans
 değişkenliğinin
 kaybolması
 indüksiyon sırasında
 hipotansiyon!
 Atropine kalp hızı
 yanıtının azalması
Otonom Nöropatinin Belirlenmesi


Otonom nöropati için testler        Normal     Anormal

Sempatik    KB’ ı yatarken ve ayağa   Azalma     Azalma
        kalktığı zamanlar ölçülür  <10 mmHg    >30 mmHg
Sistem

Parasempatik  Derin inspirasyona kalp   Artış      Artış
        hızının yanıtı ölçülür   > 15 atım /dk  < 10 atım/dk
Sistem
  Gastrointestinal Sistem

  Gecikmiş gastrik boşalma    reflü artışı
  Mide asiditesini azaltmak için
   preoperatif 2 saat önce
      ranitidine 150mg / simetidine 400mg
                   +
            metoclopramide 10mg

  Elektif cerrahi bile olsa
        krikoid bası + hızlı entübasyon
      Renal Disfonksiyon

 Böbrek hasarında idrarda protein
 (albümin)+

 Üre, kreatinin düzeylerinde artış


 Tip 1 DM lu hastalarda erken yaşta böbrek
 yetmezliği
     Retinopati

  Göz damarlarında neovaskülarizasyon
              Beyaz veya sarı
               zemin üzerine
     Retinopati       en az
     Katarakt      14 punto siyah
      Eklem Sertliği

 Temporo-mandibular eklem
 Servikal vertebra eklemleri
 Atlanto-oksipital eklemlerde
 Kollajen doku glikolizasyonu

   EKSTANSİYON KISITLILIĞI
    ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ
Açısından hava yolunun değerlendirilmesi
        önemlidir!
  Stiff Joint Sendromu  1/3 uzun süreli tip 1 DM
        zor entübasyon
                  Dua işareti

  Sıkı, gergin cilt
  Kısa boy ve eklem rijiditesi
 İNFEKSİYONA YATKINLIK
Deri,ayak,vajen, yara yeri
  enfeksiyonu sıktır.

 PERİFERİK NÖROPATİ
  Diyabet Kontrolünü Etkileyen
       Durumlar
Tiroid hastalığı
 Obesite

 Hamilelik

 Stres

 İlaçlar: Kortikosteroidler
      Tiazid diüretikler
      Oral kontraseptifler
Preoperatif İstenmesi Gereken Tetkikler

  Kan glukozu: Açlık ve mümkünse tokluk
  İdrarda keton ve albumin
  Kan üre, kreatinin ve elektrolitler
  Hemoglobin
  EKG            Clinical Anesthesia , Barash P. G 2006
İlk vaka yazılmalı
 Kontrol altında değilse 1-2 gün önce
 yatırılmalı

-Preoperatif   -Osmotik diürez          iv
  oral alımın  -Dehidratasyon          infüzyon
  azalması   -Hipotansiyon
 - Kusma
-Glikozüri


             Clinical Anesthesia , Barash P. G 2006
  ANESTEZİK YAKLAŞIM

  Preoperatif Değerlendirme
  DM tipi
  Kontrollü, kontrolsüz diyabet
  Beslenme
  Kullanılan İlaçlar
  Diyabet ile ilişkili komplikasyonlar
  İNSÜLİN TİPLERİ
        İNSÜLİN TİPİ   ETKİ     MAKSİMAL  ETKİ SÜRESİ
                BAŞLANGICI  ETKİ
Kısa-etkili  •Lispro     10-20 dk   30-90 dk  4-6 sa
        •Regüler,    5-30 dk   1-3 sa   5-7 sa
        Actrapid,
        Velosülin
        •Semilante    30-60 dk   4-6 sa   12-16 sa
        ,Semitard
Orta –etkili  Lente, Lentard, 2-4 sa    8-10 sa  18-24 sa
        Monotard,
        NPH,
        İnsülotard
Uzun-etkili  Ultralente,   4-5 sa    8-14 sa  25-36 sa
        Ultratard, PZİ
OAD için uyarılar

 OAD Sınıfı     Örnek          Uyarılar

Sekretagoglar
                       Hipoglisemi
 (Sulfanilüre,   Gliburide
                       Uzamış etki
meglitinid vs.)  Glimepiride
                     Titrasyon zorluğu
 12-24 saat

          Metformin       Laktik asidoz riski
 Biguanidler
          24-48 saat   Renal ve hepatik yetmezlikte dikkat


                   İntravasküler volum artışı
 Tiyazolidinler
         Rosiglitazone    Etkinin yavaş başlaması
  3-4 saat
                      Titrasyon zorluğu


                                    38
  İnsülin tedavisinin planlanması
  Tip I yada Tip II olması
  Glisemi denetiminin niteliği
  Planlanan cerrahinin boyutu
   4 saat içinde hastanın oral almasına olanak
    tanıyan işlemler minör, bunun dışındakiler
      major cerrahi olarak adlandırılır
  Tip 1 Diyabetli hastalar; aç bile olsa hemen
  hemen her zaman bazal insülin infüzyonuna
  ihtiyacı vardır

  Tip 2 Diyabetli hastalarda değişken
    (cerrahinin süresi, tipi önemli…)
         eksojen insülin
         hiperglisemi
eksojen glukoz   ketoasidoz
hipoglisemiden   elektrolit
 kaçınılması  bozukluklarının
          önlenmesi
                   Cerrahi
İntraoperatif
  dönem
                       Travma
                                       Yara
        Kanama
                                     enfeksiyonu

                       Stres

     Artmış sempatik aktivite            Artmış insülin karşıtı hormonal yanıt

      Azalmış insülin salınımı               Azalmış insülin duyarlılığı
 Diyabet ;
                   Artmış katabolik yanıt
  İnsülin                                    Operasyon
 eksikliği +    Glikojenolizis             Lipolizis       öncesi açlık
                      Proteolizis
  İnsülin     Glikoneogenezis            Ketogenezis
  direnci
                       Protein     Ketozis
           Hiperglisemi
                        kaybı

                                               42
         Cerrahi Stres


  Hiperozmolarite sonucu osmotik diürez ve
  sonucunda dehidratasyon.

 Hiperviskozite, trombojenez, serebral ödem.


 Ketojenez artışına bağlı ketoasidoz riskinde
 artış.
      Cerrahi Stres

 Proteoliz artışı ve aminoasit
 transportunda azalmaya bağlı olarak
 yara iyileşmesinde gecikme
 Polimorf nüveli lökositlerde fagositoz
 fonksiyonunun azalmasına bağlı
 infeksiyon riskinde artış
 Serebral iskemi veya hipoksiye maruz
 kalan (anestezi altında da ortaya
 çıkabilir) hiperglisemik hastaların
 prognozu daha kötüdür.
     GLİSEMİK HEDEF

 Kan  şekeri  kontrolünde   geleneksel
 yaklaşım 200-250 mg/dl nin üzerine
 çıkmadıkça ılımlı hiperglisemilere müdahale
 edilmemesi yönündedir.

 Geçen beş yılda ılımlı hiperglisemilerde bile
 perioperatif    artmış morbidite söz
 konusudur ve normoglisemiyi sağlayan sıkı
 kontrollerle cerrahi ya da tıbbi pek çok
 hasta     grubunda  komplikasyonlar
 azaltılabiliyor.
           Clinical Anesthesia , Barash P. G 2006
  Hiperglisemi


  Lökosit kemotaksisi, fonksiyonlarında
  bozulma
  Yara iyileşmesinde bozulma
  İskemide SSS ve spinal kortta hasarlanma
  Hiperosmolarite, hiperviskosite, trombogenez
  Glukozüri, ozmotik diürez, dehidratasyon
  Üriner sistem enfeksiyonları                 McAnulty G.R.,BJA 2000
       Konvansiyonel  Yoğun  Rölatif risk azalması  P

YBÜ de ölüm  %8       % 4.6  % 43          <0.04

Hastanede   %10.9      %7.2   % 34          0.01
ölüm
YBÜ DE >14  %15.7      % 11.4  % 28          0.01
GÜN
>14 gün    % 11.9     % 7.5  % 37          0.003
ventilatör
ihtiyacı
Böbrek    % 8.2      % 4.8  % 41          0.007
Yetmezliği
YBÜ de    % 7.8      % 4.2  %46           0.003
septisemi
 Diyabetik Hastada Anestezi Yönetimindeki
         Amaçlar

 Hipoglisemi (< 4mmol/lt); serebral hasar
 Hiperglisemi (>14mmol/lt); dehidratasyon
                     metabolik bozukluk
 Elektrolit kaybı (K+, Mg, fosfat)


       ÖNLENMELİ!!!
          Clinical Anesthesiology ,G.E. Morgan 2008
  KŞ ‘i 120-150 mg/ dl olması sağlanmalıdır
  Hastanın anestezi için uygunluğuna anestezist
  karar vermelidir
  Hasta, anestezist, endokrinolog ve cerrah
  arasında yakın bir işbirliği olmalıdır            Clinical Anesthesiology ,G.E. Morgan 2008
        Bolus         Devamlı
        uygulama       infüzyon
Preoperatif   D5W(1.5mL/kg/st)   D5W(1.5mL/kg/st)
        NPH insülin      Regüler insülin:
        (normal sabah     0.1ü/kg/st
        dozunun yarısı)    veya
                    Ünite/st= plazma
                   glukozu/150
İntraoperatif  Regüler insülin    Preoperatif
        (hastanın       dönemdeki gibi
        gereksinimine göre)

Postoperatif  İntraoperatif     Preoperatif
        dönemdeki gibi    dönemdeki gibi
GIK İnfüzyon Metodu (Alberti Rejimi)A- Diyet, OAD, insülin 50 Ü/gün altında

1- KŞ > 180: D5W 1000 ml + 15 Ü Kİ + 20 meq KCL ;100 ml/sa

2- KŞ 120-180: D5W 1000 ml + 10 Ü Kİ + 20 meq KCL ;100 ml/sa

3- KŞ < 120: D5W 1000 ml + 5 Ü Kİ + 20 meq KCL ;100 ml/sa                    McAnulty G.R.,BJA 2000
GIK İnfüzyon Metodu (Alberti Rejimi)


B- İnsülin 50 Ü/gün üstünde kullananlarda;

1- KŞ > 180: D5W 1000 ml + 20 Ü Kİ +20 meq KCL;100 ml/sa

2-KŞ 120-180:D5W 1000 ml+15 Ü Kİ +20 meq KCL;100ml/sa

3- KŞ < 120: D5W 1000 ml +10 Ü Kİ +20 meq KCL ;100 ml/sa
                   McAnulty G.R.,BJA 2000
İnsülin Dekstroz Rejimi


  Alberti Rejimi:

   Glukoz-insülin-potasyum ; GIK
   Glukoz ve insülin aynı sıvı içinde
   Güvenli
   Anormal kan değerlerinde yeni solüsyon gerekir                 McAnulty G.R.,BJA 2000
Bu ikilinin ayrı kullanılması daha etkili olabilir
 ancak kullanırken çok dikkatli olunmalıdır
   Biri stoplanmışken diğeri yanlışlıkla
         infüze olabilir
                 McAnulty G.R.,BJA 2000
    Perioperatif Yaklaşım

 Operasyon öncesi ve sonrası kan -glukoz
 değerleri mutlaka ölçülmeli.
 Operasyonun süresi ve büyüklüğüne göre
 ek ölçümler istenebilir.
 Yüksek riskli hastalarda saatlik ölçümler
 yapılmalı.           Clinical Anesthesia , Barash P. G 2006
Diyabette Anestezi Yöntemi Ne Olmalı?
Rejyonal anestezinin tek başına yada genel
anestezi ile kombinasyonunun diyabetik
olgularda mortalite ve major komplikasyonlar
açısından üstünlüğü yoktur

          H.J. Robertshow; Anaesthesia, 2006
Rejyonel Anestezi

     hasta uyanık
     stres yanıt baskılanmış
     kan kaybı ve tromboemboli riski
     kvs instabilite
     infeksiyon
     periferik nöropati          H.J. Robertshow; Anaesthesia, 2006
  Genel Anestezi


  Gastrik staz hızlı indüksiyon
  Nazogastrik tüp kullanılmalıdır
  Standart anestezi indüksiyonunda inhalasyon
  ajanı kullanımı için kontrendikasyon yoktur
  Hasta dehidrate ise IV sıvı infüzyonu
  verilmelidir

  Ringer laktat solüsyonu kullanılmamalı çünkü karaciğerde
  laktat glukoza dönüşerek hiperglisemiye yol açabilir.


              H.J. Robertshow; Anaesthesia, 2006
    Perioperatif Yaklaşım

 Anestezik plan, DM un son organ hasarları göz
 önüne alınarak yapılır Tahmini zor entübasyonlarda uyanık
 entübasyon
 Olası gastroparezis varlığında aspirasyon riski
 göz önünde bulundurulmalı
 Kalp hastalığı olanlarda invaziv monitörizasyon
 Renal fonksiyonlara göre iv sıvı yönetimi ve ilaç
 seçimi
    Perioperatif Yaklaşım


 Hasta monitörizasyonunda diğer önemli
 şeylerden biri de hastanın operasyon
 masasındaki pozisyonudur
 -Periferik vasküler hastalık ve nöropati
          varlığı

 Dudak ve sinir hasarlanmalarına dikkat !
         Clinical Anesthesiology ,G.E. Morgan 2008
AKUT KOMPLİKASYONLAR

 Diyabetik ketoasidoz (DKA)


 Hiperosmalar nonketotik koma


 Hipoglisemi
       KETOASİDOZ

 İnsülin aktivitesinin azalması


 Serbest yağ asitlerinin keton cisimlerine
 (asetoasetat ve beta-hidroksi bütirat)
 dönüşmesiANYON –AÇIKLI METABOLİK ASİDOZ
       KETOASİDOZ
       Klinik Belirtiler

 Taşipne ; kussmaul     Asidemi (ph<7.1)
  solunumu         Laktatemi (>6mmol/lt)
  Dehidratasyon       Glisemi (>300mg /dl)
  Turgor tonus azalması   Anyon açığı (>12 mmol/l)
  Karın ağrısı
  Bulantı ,kusma,diyare
  Bilinç değişikliği
        KETOASİDOZ
          Tedavi
 Dehidratasyonun düzeltilmesi

 Hipergliseminin düzeltilmesi

 Potasyumu normal seviyede tutmak
-Glikoz hücre içine girdikçe aynı şekilde potasyum da
 girmektedir


 Tedavi normal salin ile sıvı replasmanı,göreceli
 olarak düşük doz insülin ve potasyum
 ilavesinden oluşur
             Clinical Anesthesiology ,G.E. Morgan 2008
    KETOASİDOZ TEDAVİ
      Hiperglisemi
AMAÇ: Kan glukozunu 75-100 mg/dL/st
   Veya %10 /st olacak şekilde düşürmek
   olmalıdır.

TEDAVİ
 0.1 Ü/kg/ st  veya (KŞ-60)×0.1 Ü /st
      iv insülin infüzyonu
 Plazma glukoz düzeyi 250 mg/dl’e
 ulaştığında insülin infüzyonuna D5W
 infüzyonu ilave edilir
          Clinical Anesthesiology ,G.E. Morgan 2008
    KETOASİDOZ TEDAVİ
     Dehidratasyon

Amaç: Bozulmuş doku perfüzyonunu
    sağlamak ve volüm genişletmek
 İlk bir saatte 1-2 L salin
 Takiben 200-500 mL/st infüzyon
 Nazogastrik tüp
 İdrar sondası
 Laktatlı Ringer solüsyonundan kaçınılmalı
          Clinical Anesthesiology ,G.E. Morgan 2008
  HİPEROSMOLAR NONKETOTİK
       KOMA
 HNDK olan hastalarda lipolizi ve ketogenezi
 önleyecek kadar endojen insülin olduğundan
 keton düzeyleri hiç artmaz veya çok az artar.
 HNDK’yı başlatan/hızlandıran faktörler
 diyabetik ketoasidoz komasına benzer;
 -Oral hipoglisemik ajanın veya insülinin
 azaltılması, çeşitli stresler bunlar arasında
 sayılabilir.
 Kritik başlatıcı olay persistant glukozürik
 diürezin ortaya çıkmasıdır.
   HNDK ‘DA Klinik Belirtiler


 Dehidratasyon belirtileri
 Poliürü,polidipsi,volüm kaybına bağlı
 hipotansiyon,taşikardi
 Sodyum,potasyum,klorür,fosfat,magnez
 yum ve kalsiyum kaybı
 Tipik bir hasta genellikle 60 yaşın
 üzerindedir(DKA hastası ise sıklıkla
 gençtir)
HNDK ‘DA Klinik Belirtiler
 Daha önce diyabeti bilinmemektedir
 Diyet,oral hipoglisemik ajan ya da düşük
 doz insülin ile tedavi edilmektedir
 Hasta genellikle deprese mental
 statüs,bazen stupor,nadir olarak koma
 halinde hastaneye gelir
 Ağır glikozüri;hafif ketonüri ya da
 ketonemi olabilir
 DKA komasından farklı olarak kussmaul
 tipi solunum ve nefeste aseton kokusu
 yoktur.
      HNDK’DA Tedavi

 Komayı hızlandırıcı nedenler bulunmalı ve
 tedavi edilmeli
 Yaşlı ve kardiyovasküler hastalığı olanlarda
 santral venöz kateterizasyon
 İdrar sondası
 Nazogastrik tüp
 Kristaloid solüsyonlar ve volüm
 genişleticiler kullanılmalı.
 Gereğinde insülin tedavisi
 Renal yetersizlik açısından dikkatli olunmalı
 Elektrolit dengeleri kontrol edilmeli
           Clinical Anesthesiology ,G.E. Morgan 2008
          HİPOGLİSEMİ
 Diyabetik hastalarda hipoglisemi karbonhidrat alımına oranla
    insülinin göreceli olarak fazla olması ile oluşur.

BULGULAR       TANI      TEDAVİ
•Terleme       Plazma glukoz  GLUKOZ
•Taşikardi      düzeyi< 50mg/dL %50 glukoz
•Sinirlilik              solusyonu;
•Baş ağrısı              Her 1 mililitresi
•Konfüzyon              70 kg lık bir
•Uykuya meyil             hastada kan
•Nöbet,koma              glukoz düzeyini
                   yaklaşık 2 mg/dl
Genel anestezi            artırır
altında
maskelenebilir
   ACİL CERRAHİ

 Ketoasidoz  ciddi  olmadıkça
cerrahi ertelenmemeli


 Ciddi ketoasidozda; 2-3 saatlik
stabilizasyon yeterli


 İnsülin infüzyonu yapılmalı                   74
  Diyabetli Hastaların Postoperatif Yönetimi:


 Hipertansiyon, hipotansiyon, hipoglisemiye
 dikkat edilmeli
 Eğer insülin kullanıldı ise postoperatif ilk
yemekten 2 saat sonrasına kadar devam etmeli
 Bulantı, kusma önlenmeli

 İyi analjezi sağlanmalı

 NSAI (renal fonsiyonlar dikkat!!!)
 Diyabetli hastada CABG sonrası erken
 mortalite oranı % 50 artmaktadır
-Kötü miyokard fonksiyonu
-Sternal yara iyileşmesinde gecikme
-Postoperatif böbrek yetmezliği
- Stroke
-Daha uzun hastanede kalış süreleri
    McAnulty GR ;British Journal Of Anaesthesia 2000;85:80-90
TEŞEKKÜRLER

								
To top