Ang Kurikulum sa Filipino Batayan ng Pagtuturo sa Sekondari

Document Sample
Ang Kurikulum sa Filipino Batayan ng Pagtuturo sa Sekondari Powered By Docstoc
					Ang Kurikulum sa Filipino:
 Batayan ng Pagtuturo sa
    Sekondarya

 Lydia B. Liwanag, Ph. D.
Dalawa ang pangunahing
dahilan kung bakit itinuturo
ang Filipino sa ating mga
paaralang pambansa.
Ang mga dahilang ito ay
nakatadhana sa umiiral na
patakarang pangwika na
ipinatutupad kaugnay ng
gagamiting wikang panturo
sa mga paaralan.
  Una, ituturo ito bilang isang
  sabjek o aralin na bahagi ng
  kurikulum sa elementarya at
  sekundarya.

  Ikalawa, gagamitin ang Filipino
  bilang wikang panturo sa mga
  tiyak na sabjek o aralin na iniatas
  sa Patakarang Bilinggwal noong
  1974 at 1986.
  Malinaw ang pagkakaiba ng dalawang
  layunin subalit magkatuwang ng
  kaganapan sa pagkatuto.

  Kinakailangang matutuhan ang Filipino
  bilang isang wikang may sariling
  kakanyahan upang magamit ito sa
  pagkatuto ng iba pang sabjek na
  itinuturo sa Filipino at magiging tulay
  din ito sa pagkatuto ng Ingles na
  pangalawang wika ng mga mag-aaral.
Ang Pagtuturo ng Wika Batay
sa DepEd Kurikulum sa
Filipino
  Sa ipinatupad na kurikulum ng
  DepEd para sa pagtuturo ng
  Filipino may mga pananaw at
  simulain sa pagkatuto ng wika
  na binibigyang pansin. Una ay
  ang pagkakaroon ng
  interaksyon sa pagitan ng mga
  mag-aaral, ng guro at ng teksto.
  Mas mabisa ang pagkatuto kung
  nabibigyan ng pagkakataon ang mga
  mag-aaral na mag-isip, magpalitang-
  kuro at tumanggap ng ideya mula sa
  iba. Ikalawa, ang pagkakaroon ng
  integrasyon sa mga kasanayan at
  gawain sa pagtuturo ng wika. Ang
  apat na makrong kasanayan sa wika
  ay nakikita o naituturo sa isang
  kabuuan at hindi na hiwa-hiwalay na
  tulad ng ginagawa dati (Whole
  Language Approach and Integrative
  Approach).
  Ikatlo, mahalaga ang konteksto
  sa pag-aaral ng wika. Dito
  ginagamit ang nilalaman ng
  ibang aralin o disiplina sa
  pagtuturo ng wika (Content-
  based Instruction / Literature-
  based Instruction).
  Narito ang mga pagdulog at
  istratehiya sa pagtuturo ng wika
  na angkop sa mga simulain ng
  kurikulum sa Filipino.
Komunikatibong Pagtuturo ng Wika
(Communicative Language Teaching)

 Inilarawan nina Richards at Rodgers
 (1986) ang CLT bilang isang lapit
 (approach) sa halip na isang pamaraan
 sa dahilang ito ay nagrerepresenta sa
 isang pilosopiya ng pagtuturo na batay
 sa komunikatibong gamit ng wika.
 Nagsimula ang lapit na ito sa mga
 naisulat nang literatura na nauukol sa
 konseptong nosyonal-functional at
 paglinang ng kasanayang komunikatibo
 sa halip na sa gramar o istruktura ng
 wika nakatuon ang pagtuturo.
  Sa lapit na ito binibigyang
  pansin ang sumusunod na
  pananaw o simulain:
   Pagbibigay diin sa gamit ng wika
   sa komunikasyon sa halip na sa
   pag-aaral ng kayarian ng wika.
   Pagkakaroon ng katatasan sa
   pagsasalita sa halip na sa
   pagiging tama o wasto sa
   kayarian o gramar ng wika.
 Pagbibigay pansin sa mga
 gawaing aktwal na ginagamit ang
 wika sa halip na pagsasanay o
 drill sa mga bahagi ng wika.
 Pagkakaroon ng kamalayan sa
 iba’t ibang gamit o tungkulin ng
 wika ayon sa pagkakataon sa
 halip na pagbibigay pansin
 lamang sa wika.
  Sa komunikatibong lapit sa pagtuturo
  ng wika, nililinang ang mga
  kasanayang kognitibo tulad ng
  kaalaman sa gramar ng wika, pagpili
  ng angkop na bokabularyo at
  kasanayang sosyolinggwistika o
  angkop na paggamit ng wika sa iba’t
  ibang sitwasyon. Gayundin nililinang
  ang makagawi o behavioral na
  aspekto ng mga mag-aaral sa
  paggamit ng wika sa aktwal na
  sitwasyon (Littewood 1984).
  May mga mungkahing hakbang
  na magagamit ng guro sa
  pagtuturo ng wika na sinusunod
  ang mga simulain ng pagdulog
  na komunikatibo. Narito ang
  mga hakbang at ang paliwanag
  sa bawat isa.
  Pagtiyak sa Layunin. Isa sa mga simulain
  ng pagdulog na komunikatibo ay ang
  pagkakaroon ng kamalayan ng mga mag-
  aaral sa ginagawa nila sa klase at sa
  kahalagahan nito sa kanilang pang-araw-
  araw na buhay. Magiging makahulugan
  ang aralin kung malinaw sa bawat mag-
  aaral ang layunin nito. Sa hakbang na ito
  ipinaaalam sa mga mag-aaral kung ano
  ang nilalayon ng aralin. Halimbawa: Ang
  tatalakayin nating aralin ay tungkol sa
  paghingi at pagbibigay ng payo. Maaari
  ring ipakita ang mga larawan na nauukol
  sa mga sitwasyon na nagpapakita ng mga
  gawaing pangwika o kaya naman ay
  dayalogo na maglalaman ng aktwal na
  nangyayari sa pag-uusap.
  Paglalahad. Dito ipinakikita o
  ilalahad ang mga kayarian ng
  wika na gagamitin sa isang
  sitwasyon o konteksto na ang
  tuon ay sa gamit o tungkulin ng
  wika. Pag-uusapan dito ang
  layunin ng nag-uusap, mga
  paraan na ginagamit upang
  magkaunawaan tulad ng kilos o
  mga pahiwatig na salita.
  Pagsasanay. Pagkatapos na
  matutuhan ng mga mag-aaral
  ang mga kayarian na angkop
  gamitin sa sitwasyon, bibigyang
  laya ang mga mag-aaral na
  gamitin ang mga ito sa iba’t
  ibang sitwasyon. Dito, iba’t
  ibang gawain ang ibibigay ng
  guro tulad ng pag-uusap tungkol
  sa napapanahong paksa,
  paglutas ng suliranin, mga role-
  play na isasakilos o mga larong
  pangwika.
  Paglilipat. Paggamit ng mga
  natutuhang kayarian at
  kasanayan sa makatotohanang
  sitwasyon. Ang mga mag-aaral
  ay iisip o pipili ng mga sitwasyon
  sa tunay na buhay na ipinakikita
  ang aktwal na paggamit ng
  wika. Halimbawa: Pagdedebate
  tungkol sa isang paksa,
  paghingi ng payo, at
  pagpapaturo sa pagsasagawa
  ng isang bagay.
  Mga Gawaing
Maaring Ihanda ng
  Guro ayon
sa mga Simulain ng
  Pagdulog na
  Komunikatibo
  Paghahanda ng mga sitwasyon o cue
  cards, na gagamitin sa role-play ng
  mga mag-aaral.
  Halimbawa:
    Paksa: Pagsali sa club o samahan
    Gamit ng Wika: Paghikayat, pagtanggi
    Kayariang gagamitin: Pandiwa, pang-
    abay
    Sitwasyon: Dalawang mag-aaral ang
    nag-ussap

    Isang mag-aaral ang nanghihikayat sa
    kaklase o kaibigan na sumali sa club.
    Sasabihin niya ang ang kahalagahan ng
    pagsali sa club, kung kailan at saan sila
    magmimiting, at mga ginagawa. Ang
    kaklase naman ay tatanggi at
    ipaliliwanag kung bakit ayaw niyang
    sumali.
  Sa pagbibigay ng mga sitwasyon na
  isasagawa ng mga mag-aaral, maaring
  dalawang paraan ang gawin.
  1. Una, sitwasyon na may cue na ilalagay
    na cue cards ng mga mag-aaral ang
    sasabihin nila.
    Halimbawa:
    Paksa: Panonood ng sine
    Gamit ng wika: Pagtatanong,
    pagpili, paghikayat
    Kayarian ng wika: Mga pananong na
        Sino, Ano, Alin, Bakit
    Sitwasyon: Magkamag-aral na nasa
    lugar ng mga sinehan. Nais nilang
    manood ng sine. Bawat isa ay may
    gustong panoorin.
  Mag-aaral A
    Itanong kung aling sine
  ang gustong panoorin.
    Magmumungkahi ng
  gustong panoorin.
    Hihikayatin ang kausap na
  gustong panoorin.
    Itatanong kung anong
  pagkain ang dadalhin sa loob
  ng sinehan.
    Sasang-ayon sa kausap.
 Mag-aaral B
  Sasabihing hindi pa
 alam kung ano.
  Hindi sasayong-ayon
 sa sinabi ng kausap at
 sasabihin ang dahilan.
  Sasang-ayon din sa
 kausap.
  Pipili ng pagkain at
 itatanong sa kausap
 kung gusto rin ito.
2. Ikalawa, maaring sitwasyon na
 may impormasyon sa mga mag-
 aaral ngunit malaya sila sa
 pagbuo ng usapan ayon sa
 hinihingi sa sitwasyon.
 Halimbawa:
 Paksa: Pagpapaalam para
   sumama sa field trip
 Gamit ng wika: Pamamaalam,
   panghihikayat, pagpapaalala
 Kayariang gagamitin: Mga
   pangungusap na nakikiusap,
   nagpapaliwanag, mga
   magagaling na ekspresyon
   tulad ng maari po ba, sige na
   po, at mag-ingat ka.
  Kard ng Mag-aaral A
    Galing ka sa eskwela.
  Sinalubong ka ng nanay mo.
  Nagmano ka. Sinabi mo na
  may field trip kayo sa
  darating na Sabado.
  Nagpapaalam ka sa kanya.
  Hihikayatin mo siya na
  payagan kang sumama at
  magbigay ka ng dahilan.
  Magpapasalamat ka sa
  pagpayag ng ina at hihingi ka
  rin ng pera pambayad sa bus
  at pambili ng baon.
 Kard ng Mag-aaral B
  Tatanungin mo ang
 dahilan kung bakit may
 field trip, saan, sino, ang
 mga kasama, gaano
 katagal ito gagawin.
 Papayagan ang anak
 matapos marinig ang
 paliwanag. Magpapaalam
 sa anak. Bibigyan ng
 pera ang anak para sa
 field trip.
B. Paghahanda ng mga gawaing
 aktwal na ginagawa sa loob at
 labas ng paaralan (simulation)
   Ito ay masasabing
 simplikasyon ng mga tunay na
 sitwasyon sa buhay. Ang mga
 halimbawa ng ganitong gawain ay
 ang sumusunod:
 1. Pagsasagawa ng eleksyon ng
   pamunuan ng klase.
 2. Pagpupulong ng club o
   samahan
3. Pagpupulong ng klase
   tungkol sa field trip
4.  Pakikipanayam sa bisita sa
   klase.
5.  Pagtatalo ng mga paksa ng
   nauuol sa kasalukuyang mga
   isyu sa bansa.
6.  Pagsasagawa ng pag-aaral sa
   paaralan tungkol sa pagkaing
   binibili ng mga mag-aaral at
   tungkol sa mga gawi sa pag-
   aaral (study habits).
C.  Paghahanda ng mga
   sitwasyon na isasadula
   ng mga mag-aaral nang
   daglian o unscripted
   play
   Maari namang mula sa
   mga kuwento na binasa
   sa aklat sa pagbasa o
   panitikan ay makabuo ng
   script ang mga mag-
   aaral na isasadula sa
   klase.
D.  Pagtitipon ng mga biswal tulad ng
   mga poster, anunsyo, mapa, tsart,
   grap, karikatura, movie page, at TV
   programs na pagkukunan ng
   impormasyon at pag-uusapan sa
   klase.
   Ang halimbawa ng ganitong biswal
   ay ang karikatura tungkol sa
   pagputol ng mga kahoy sa
   kagubatan. Maaring pag-usapan
   sa klase ang mga epekto nito, ang
   mga paraan na dapat gawin upang
   maiwasan ang pagkakalbo ng
   kagubatan, atbp.
E. Paghahanda ng mga larong pangwika
   Iba’t ibang larong pangwika ang
 maihanda ng guro na magsasanay sa
 mga mag-aaral upang mahasa sa
 pagpapahayag. Ang ilan sa mga ito ay
 ang sumusunod:

 1. Dugtungan Mo
  Ito ay isang dugtungang
  pagkukuwento. Sisimulan ng guro
  o isang mag-aaral ang kuwento at
  ito ay durugtungan ng iba pang
  mag-aaral sa bawat pangkat.
2.  Ihatid Mo
    Sa larong ito, papangkatin ng
   guro ang mag-aaral. Bibigyan ng
   guro ng mensahe ang lider ng
   bawat pangkat at sasabihin
   naman ng lider ang mensahe nang
   pabulong sa isa sa kanyang
   kapangkat hanggang makarating
   ito sa kahuli-hulihang kasapi. Ang
   huling mag-aaral ay siyang mag-
   uulat ng mensahe sa klase. Ang
   pangkat na makapag-ulat ng buo
   at malinaw na mensahe ay may
   puntos.
3.  Magbugtungan Tayo
    Ilalarawan ng mga
   mag-aaral ang mga
   bagay, tao, hayo o
   lugar at pahuhulaan
   ito sa mga kaklase.
4.  Ituloy Mo
    Bubunot o kukuha sa
   kahon ang mga mag-aaral
   ng kapirasong papel na may
   nakasulat na pahayag na
   hindi tapos. Itutuloy nila ang
   mga pahayag ayon sa
   kanilang palagay o pananaw.

   Halimbawa:
   Nababahala ako sa mga…
   Marami na ngayong
   nangyayari…
F.  Paghahanda ng mga gawaing transcoding
    Ito ay isang paraan ng pagsasalin mula
   sa isang anyo ng pagpapahayag tungo sa
   iba pang anyo. Ang mga halimbawa ng
   ganitong gawain ay ang mga sumusunod:
   1. Isang patalastas o anunsyo na isasalin
    sa anyong tuluyan.
   2. Isang pagpapahayag na gagawing
    anyong telegrama
   3. Isang tala o impormasyong nabasa na
    gagawing balita
   4. Kuwento na gagawing dula-dulaan
   5. Mapa ng isang lugar na ilalahad sa
    isang talata
Sa pagsasaayos ng kurikulum
inilapat ang Understanding by
Design (UBD) na modelo nina
Jay Mctighe at Grant Wiggins.
Narito ang mga elemento ng
kurikulum   ng  Edukasyong
Sekondari ng 2010.
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga
Tinitiyak kung ano ang dapat
matutuhan at maisagawa ng mag-
aaral sa loob ng isang markahan,
yunit o kurso; makikita sa
bahaging ito ng Gabay sa
Kurikulum ang mga pamantayang
pangnilalaman, pamantayan sa
pagganap, mga kakailanganing
pag-unawa at mahalagang tanong.
A.1. Ang Pamantayang Pangnilalaman
   ay ang mahahalagang paksa o
   konsepto na dapat maunawaan
   ng   mag-aaral   sa  bawat
   asignatura. Sinasagot ng bahaging
   ito ang tanong na, “Ano ang nais
   nating matutuhan at maisagawa
   ng mag-aaral pagkatapos ng isang
   markahan o yunit?”
A.2. Ang Pamantayan sa Pagganap ay
   ang tiyak na produkto o
   pagganap at ang antas o lebel na
   inaasahang maisagawa ng mag-
   aaral pagkatapos ng isang
   markahan o yunit. Sinasagot ng
   bahaging ito ang tanong na:
   “Paano isasagawa ng mag-aaral
   ang inaasahang produkto o
   pagganap? Anong antas o lebel
   ng pagganap ang dapat magawa
   ng mag-aaral upang makapasa
   siya sa pamantayan?”
B.  Ang Mga Kakailanganing Pag-
   unawa ay ang mahahalagang
   konsepto na dapat matutuhan
   ng mag-aaral    sa  bawat
   asignatura. Mga konseptong
   hindi   makakalimutan  at
   magagamit   ng mag-aaral sa
   kanyang pamumuhay.
C.  Ang Mahahalagang Tanong
   ay mga tanong na nasa
   mataas na     lebel  at
   inaasahang   masasagot  ng
   mag-aaral   pagkatapos
   ng isang markahan o yunit.
   Kinakailangang ang mga ito
   ay   nasasagot  ng  Mga
   Kakailanganing Pag-unawa.
Antas 2: Pagtataya
Ito ang mga inaasahang produkto
o pagganap; inaasahang antas ng
pag-unawa at pagganap ng mag-
aaral; at mga kraytirya o panukat
na gagamitin sa pagtatay ng
inaasahang produkto o pagganap.
A.  Ang Produkto o Pagganap ay
   ang inaasahang maisasagawa
   pagkatapos ng isang paksa o
   markahan.    Ito    ang
   magpapatunay na natutuhan
   niya  ang  mahahalagang
   konseptong nakapaloob sa
   isang markahan/asignatura.
B. Ang Antas ng Pag-unawa ang
 susukat sa iba’t ibang aspekto ng
 pag-unawa ng mag-aaral sa
 mahalagang konseptong dapat
 niyang matutuhan. Masasabing
 may pag-unawa na ang mag-
 aaral kung siya’y may kakayahan
 nang magpaliwanag, magbigay
 ng sariling kahulugan, makabuo
 ng sariling pananaw, makadama
 at makaunawa sa damdamin ng
 iba, makapaglapat, at makilala
 ang kanyang sarili.
C. Ang Antas ng Pagganap ay ang
 inaasahang produkto o pagganap
 na maisasagawa ng mag-aaral.
 Makikita rin sa bahaging ito ang
 kraytirya  sa  pagtataya  ng
 nasabing produkto o pagganap.
Antas 3: Mga Plano ng Pagkatuto
Mga gawaing instruksyunal at
mga kagamitan na gagamitin ng
guro at mag-aaral sa loob ng
klasrum na makatutulong upang
matamo ang mga pamantayan.
Inaasahan ang pagiging malikhain
ng guro sa pagpapatupad ng antas
na ito dahil nakasalalay ang
ikapagtatagumpay ng pagtuturo-
pagkatuto.
A. Ang Mga Gawaing Instruksyunal
 ay binubuo ng mga gawaing
 isasagawa ng guro at mag-aaral sa
 loob ng klasrum upang matamo
 ang mga pamantayan, matutuhan
 ang mga kakailanganing   pag-
 unawa   at  masagot   ang
 mahahalagang tanong.
B. Ang Mga Kagamitan ay gamit ng
 mga guro at mag-aaral upang
 maisakatuparan ang mga gawaing
 instruksyunal.
Mga Gabay na Tanong sa
Pagsasaayos ng Kurikulum
ng Edukasyong Sekondari
ng 2010
Pamantayang Pangnilalaman
  Masasalamin ba sa Pamantayang
 Pangnilalaman ang resulta o
 inaasahang    bunga?    Ang
 mahalagang ideya, isyu, prinsipyo
 o konsepto na dapat matutuhan
 ng mag-aaral sa bawat asignatura
 na magagamit niya maging sa
 labas ng paaralan?
  Masusukat at matatamo ba ng
 mag-aaral ang mga binuong
 pamantayan?
Pamantayang Pagganap
 Masasalamin ba sa Pamantayan
 sa Pagganap ang mga kraytirya
 kung  paano  tatayain ang
 produkto o pagganap ng mag-
 aaral?

 Masasagot ba nito ang tanong
 na:  Ano  ang  inaasahang
 magagawa ng mag-aaral?
Pamantayang Pag-unawa
 Ito  ba  ang  malalaki at
 mahahalagang konsepto na nais
 maipaunawa sa mag-aaral?
 Masasailalim ba dito ang mga
 manginahing suliranin, isyu na
 dapat malaman ng mag-aaral?
Mahahalagang Tanong
 Nakatuon ba ang mga tanong sa
 mahahalagang isyu o suliranin?
 Ang mga tanong ba ay masasagot
 ng Kakailanganing Pag-unawa?
 Ang mga tanong ba ay may
 kabuluhan sa buhay ng mag-
 aaral? Sa lipunan?
 Ang mga tanong ba ay kaagad na
 masasagot ng mag-aaral?
 Akma ba ang tanong sa
 kawilihan, edad at kakayahan ng
 mag-aaral?
Narito ang mga Katangian ng Kurikulum
ng Edukasyong Sekondari ng 2010
 nakatuon sa mahahalagang konsepto at
 kakailanganing pag-unawa
 mataas ang inaasahan (batay sa mga
 pamantayan) – tinitiyak kung ano ang dapat
 matutuhan at ang antas ng pagganap ng
 mag-aaral
 mapanghamon- gumagamit ng mga angkop
 na istratehiya upang malinang ang kaalaman
 at kakayahan ng mag-aaral
 inihahanda ang mag-aaral tungo sa
 paghahanapbuhay    kung   di  man
 makapagpapatuloy sa kolehiyo
 tinitiyak na ang matututuhan ng mag-aaral
 ay magagamit sa buhay.
Batayang   Konseptwal    ng
Filipino (Deskripsyon)

Tunguhin  ng   Kurikulum  ng
Edukasyong Sekondari ng 2010
(Secondary Education Curriculum)
ang Kapakipakinabang ng Lietrasi
para sa lahat (Functional Literacy
For All) na ibinatay sa mithiing
Edukasyon para sa Lahat 2015
(Education For All 2015).
Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng
Filipino na malinang ang (1) kakayahang
komunikatibo, at (2) kahusayan sa pag-
unawa at pagpapahalagang literasi ng
mga mag-aaral sa lebel sekondari.
Lilinangin ang limang kasanayan –
pakikinig,   pagbasa,    panonood,
pagsasalita at pagsulat sa tulong ng iba’t
ibang dulog at pamamaraan tulad ng
Komunikatibong Pagtuturo ng Wika
(KPW), Pagtuturong Batay sa Nilalaman
(PBN) ng iba’t ibang tekstong literari
(rehiyunal, pambansa, saling-tekstong
Asyano at pandaigdig), at Pagsasanib ng
Gramatika at Retorika sa tulong ng iba’t
ibang Teksto (PGRT).
Isinasaalang-alang din ang pagsasanib
ng mga pagpapahalagang pangkatauhan
(Values Integration) sa pag-aaral at
pagsusuri ng iba’t ibang tekstong literari.


Sa pamamagitan nito at matapos
mapag-aralan, masuri at magamit ang
iba’t-ibang teorya sa pagkatuto at
paggamit ng wika, at pagsusuring
literasi, inaasahang matatamo ng mga
guro ng Filipino ang mga layuning
nabanggit batay sa inilarawan sa
batayang konseptwal.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1660
posted:4/11/2012
language:Tagalog
pages:58