CAMELS coopagri by w1F3y7

VIEWS: 0 PAGES: 19

									สหกรณ์ กองทุนสวนยางบุญสนองพัฒนาจากัด


          โครงสร้ างทางการเงิน
         ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
         การวิเคราะห์งบการเงิน
•  สหกรณ์กองทุนสวนยางบุญสนองพัฒนา จากัด
•  จัดทาโดย
•  นางสาวกัลยา แช่ม
•  นางสาวจุรีรัตน์ สุ วรรณ์
•  นางสาวอะลิดา ดารากัย
•  นางมลฤดี ยอดระบา
รายการ              บาท     ร้ อยละ
รวมทุนดาเนินงานทั้งหมด  1.  3,192,252.24  100
ทุนของสหกรณ์ เอง        1,870,708.52  58.60
        ้
1.1 ทุนเรื อนหุน        789,710.00  24.74
1.2 ทุนสารอง          294,917.02  9.24
1.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ     248,208.71  7.78
1.4 กาไรสุ ทธิ         537,872.79  16.84
    ้
2. หนีสินทั้งสิ้นรวม      1,321,543.72  41.39
2.1 เงินกู้ กพส.        800,000.00  25.06
2.2 เงินรับฝากออมทรัพย์     514,456.03  16.12
   จากการศึกษาพบว่า ทุนดาเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจาก
   ้ื
เงินกูยมจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเงินรับฝาก คิดเป็ นร้อยละ 41.39
                        ้
ของทุนดาเนินงานทั้งหมด รองลงมาเป็ นทุนเรื อนหุน + ทุนสารอง คิด
เป็ นร้อยละ 58.60 ของทุนดาเนินงานทั้งหมด
   สรุป ทุนดาเนินงานส่ วนใหญ่มาจากหนี้สิน
                      ิ
   การวิเคราะห์ สถานภาพขององค์ กรโดยใช้ วธีการประเมินความเสี่ ยง
ในมุมมอง 6 มิติ
   CAMELS ANALYSIS ซึ่งประกอบด้ วย (จากงบ
การเงินวันที่ 31 มีนาคม 2550)
มิติที่ 1 : ( C – Capital Strength) : ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง
ประเด็นในการวิเคราะห์ คือ ระดับและคุณภาพของทุน ความเพียงพอของทุนกับการเจริ ญเติบโต
     จากการศึกษาพบว่ า
      อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน = หนี้สินรวม = 1,331,753.72 = 1.22 เท่า
               ทุนของสหกรณ์ 1,084,627.02
                    ้
              (ทุนเรื อนหุน + ทุนสารอง)
                   ้                   ่
     แสดงว่ า 1. สหกรณ์ ฯ มีหนีสินรวม จานวน 1.22 บาท ในขณะทีสหกรณ์ ฯ มีทุนของ
                        ่ ี              ้
สหกรณ์ เองเพียง จานวน 1 บาท ซึ่งเงินทุนทีมอยู่ไม่ สามารถคุ้มครองหนีสินได้ ท้งหมด ั
        ่
     2. เมือพิจารณาทางด้ านเจ้ าหนี้ มีความเสี่ ยงในการให้ เงินกู้ระดับปานกลาง
มิติที่ 2: (A – Asset Quality) : คุณภาพของสิ นทรัพย์
       ประเด็นในการวิเคราะห์ คือ ลูกหนี้และสิ นค้าคงเหลือ
       จากการศึกษาพบว่ า สิ นทรัพย์ของสหกรณ์ฯ ส่ วนใหญ่อยู่
ในรู ปของเงินสด + เงินฝากธนาคาร จานวน 1,329,453.07.- บาท ลูกหนี้
    ้
เงินกูระยะสั้น จานวน 578,055.- บาท และเงินฝากสหกรณ์อื่น จานวน
391,296.00 บาท ซึ่งสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่มีคุณภาพ
มิตที่ 3 : (M – Management Ability) : ความสามารถของ
  ิ
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ประเด็นในการวิเคราะห์ คือ ความสามารถของคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
จากการศึกษาพบว่ า คณะกรรมการดาเนินการและฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ฯ มี
                      ่
ความสามารถในการบริ หารจัดการสหกรณ์อยูในระดับดี โดยพิจารณาจาก
    1. สมาชิกเพิ่มขึ้น
    2. ปริ มาณธุรกิจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
              ้
    3. สหกรณ์ฯ ไม่มีขอบกพร่ องด้านการเงิน/การบัญชี
มิติที่ 4 : (E – Earning) : ความสามารถในการทากาไร
    ประเด็นในการวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
   ั
ให้กบสหกรณ์
    จากการศึกษาพบว่ า สหกรณ์มีความสามารถในการทากาไรใน
ระดับดี เนื่องจากสหกรณ์ ฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ได้
มิตที่ 5 : (L – Liquidity) : ความเพียงพอของสภาพคล่องต่ อความ
  ิ
ต้ องการใช้ เงิน
ประเด็นในการวิเคราะห์ คือ การหมุนเวียนของเงินสด การชาระหนี้ระยะสั้น
    จากการศึกษาพบว่ า
 อัตราส่ วนสภาพคล่องของสหกรณ์ = สิ นทรัพย์หมุนเวียน = 3,149,283.68 = 2.38
เท่า        หนี้ สินหมุนเวียน 1,321,543.72
แสดงว่ า สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นที่ถึงกาหนดชาระ
                ่ ั
ภายใน 1 ปี ในระดับดี โดยขึ้นอยูกบการบริ หารจัดการลูกหนี้ ให้ส่งชาระหนี้ ภายใน
กาหนด
มิติที่ 6 : (S – Sensitivity) : ผลกระทบจากการ
  ่           ้
เปลียนแปลงภายนอกทีเ่ กิดขึน
                             ั
      ประเด็นในการวิเคราะห์ คือ สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบน การเปลี่ยนแปลงทาง
   เศรษฐกิจปั จจัยพื้นฐานการผลิตทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
  จากการศึกษาพบว่ า
                       ่
   1. ราคาของยางพารามีการปรับตัวขึ้น ลง อยูตลอดเวลา
   2. ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
   3. ภัยธรรมชาติ
       ่
  ข้ อมูลเพือประกอบการพิจารณา (รายการที่สาคัญ)
      ดังนี้ (สกย.บุญสนองพัฒนา จากัด)
รายการ        งบทดลอง    งบการเงิน   อัตราการ
           31 ม.ค.51   31 มี.ค. 50    ่
                          เปลียนแปลง
                          + เพิม่
                          - ลด
1. สมาชิก (คน)    86       82       +4
2. ทุนของสหกรณ์เอง
         ้
  2.1 ทุนเรื อนหุน  1,002,760.00  789,710.00   + 213,050
  2.2 ทุนสารอง    456,278.81   294,917.02   + 161,361
 รวมทุนของสหกรณ์   1,459,038.81  1,084,627.02  + 374,411.79
3. หนี้สิน
  3.1 เจ้าหนี้ เงินกู้ กพส.   1,050,000.00  800,000.00   + 250,000
  3.2 เงินรับฝากออมทรัพย์    238,634.71   164,264.71   + 74,369.00
  3.3 เงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ               354,191.32   350,191.32   + 4,000
  3.4 เจ้าหนี้ การค้า      52,957.00   -       + 52,957
  3.5 ค่าบารุ งสันนิบาต     10,000.00   -       + 10,000
  3.6 หนี้สินอื่น ๆ       -       7,087.69    -7,087.69
  รวมหนีสิน้           1,705,783.03  1,321,543.72  + 384,239.31
4. ธุรกิจสิ นเชื่อ
  4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้  7,002.67    54,641.80   - 47,639
  4.2 กาไร (ขาดทุน) เฉพาะ    -       50,836.33
ธุรกิจ
5. ธุรกิจจัดหาสิ นค้ามาจาหน่าย
  5.1 ซื้ อสิ นค้า       719,820.00  689,894.00  + 29,926
  5.2 ขายสิ นค้า        783,335.00  752,382.00  + 30,953
  5.3 กาไร (ขาดทุน) เฉพาะ
ธุรกิจ
6. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 6.1
   ซื้ อน้ ายางสด (บาท)   10,408,627.00  15,130,991.00  - 4,722,364
   6.2 ขายยางแผ่นรมควัน   11,513,755.78  16,176,948.17  - 4,663,193
   6.3 ขายยางฟอง
   6.4 ขายยางคัตติ้ง 6.5  77,108.68    207,302.17   - 130,193
   ขายเศษยาง     รวม  173,554.00    496,296.76   - 322,742
   ขายยาง          13,981.00    21,731.00    - 7,750
6.6ต้นทุนการผลิต        11,764,418,.46  16,880,547.10  - 5,116,128.64
 -ค่าไม้ฟืน          149,200.00    226,400.00   - 77,200
-ค่าแรง            307,863.00    451,305.00   - 143,442
-กาไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ   -        598,199.83
7. ผลการดาเนินงาน
  กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ  537,872.79
 สรุปผลจากการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล จากงบการเงินปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 มีนาคม 2550 และงบ
ทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 มีดงนี้  ั
  1. ด้ านสมาชิก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
2. ด้ านการดาเนินธุรกิจ สหกรณ์ฯ ทาธุรกิจ 3 ประเภท
                                     ้
   2.1 ธุรกิจสิ นเชื่อ การบริ หารจัดการลูกหนี้มีประสิ ทธิภาพไม่มีหนี้คางชาระ
   2.2 ธุรกิจจัดหาสิ นค้ามาจาหน่าย การบริ หารจัดการค่อนข้างมีประสิ ทธิภาพโดยไม่มีสินค้า
เสื่ อมสภาพ หรื อสู ญหาย มีสินค้าคงเหลือจานวนหนึ่ง
                                 ่
   2.3 ธุรกิจรวบรวมและแปรรู ปผลิตผล การบริ หารจัดการอยูในระดับดีการผลิตยางแผ่น
รมควันได้มาตรฐานอยูที่ 95% ่
  3. ด้ านเงินทุน มีการเพิมเงินทุนของสหกรณ์เองในระดับดี
               ่
4. ผลการดาเนินงาน แนวโน้มมีกาไร
5. ความเสี่ ยง สหกรณ์ฯ เสี่ ยงต่อการขาดสภาพคล่องเนื่องจากปริ มาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่
         ่
เงินทุนที่มีอยูไม่เพียงพอที่จะใช้หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
    การวิเคราะห์ SWOT (swot analysis)
 จุดแข็ง (Strengths)             จุดอ่อน (Weaknesses)
1. คณะกรรมการดาเนินการ และฝ่ ายจัดการมี 1. การบริ หารสิ นทรัพย์(เงินสด+เงิน
   ความซื่ อสัตย์ มุ่งมันและมีความตั้งใจใน
             ่                     ั
                        ฝากธนาคารสหกรณ์ยงขาดการ
   การปฏิบติงาน
       ั                บริ หารที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
2. สหกรณ์ไม่มีขอบกพร่ องทางด้านการเงิน
          ้             สมาชิก
   การบัญชี
3. สหกรณ์สามารถผลิตยางที่มีคุณภาพดีและ
   สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตได้
4. สหกรณ์มีการบริ หารจัดการลูกหนี้เงินกูได้ ้
   ดี
            ั
5. สหกรณ์ได้ปฏิบติตามข้อบังคับระเบียบ
   ของกฏหมายของสหกรณ์
 โอกาส (Opportunities)          อุปสรรค (Theats)

       ั
1. สถานที่ต้ งของสหกรณ์เป็ น      1.ระยะทางในการจาหน่ายสิ นค้าอย่างไกลกับ
  ศูนย์กลางของชุมชนสมาชิกสามารถ    สหกรณ์ทาให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสู ง
  ใช้บริ การได้สะดวก         2.สหกรณ์มีขนาดกาลังการผลิตจากัด
2. สมาชิกให้ความร่ วมมือในการ     ไม่สามารถรับผลผลิตจากสมาชิกได้เพิม่
  ดาเนิ นกิจกรรมกับสหกรณ์และมี    3.มีสมาชิกเพิมขึ้นเล็กน้อย
                          ่
  ความศรัทธาในตัวสหกรณ์
3. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนแหล่ง
     ้
  เงินกูจากภาครัฐในอัตราดอกเบี้ยต่า

								
To top