Het doodlopende spoor by wLF1HSz

VIEWS: 6 PAGES: 7

									Visie over de taakomschrijving van de ICT-coördinator.
Besproken in een netoverschrijdende vergadering van ICT-coördinatoren uit het
secundair onderwijs en de koepelvertegenwoordigers van GO, OVSG en VVKSO
op 1 oktober 2001 te Brussel. (De lijst van aanwezigen op deze vergadering
bevindt zich op de laatste bladzijde)


    1. Opstellen van een taakomschrijving. Wat was de aanvankelijke
      denkpiste, waarom moest die verlaten worden?
    2. Problematiek. Welke zijn de knelpunten waarvoor oplossingen
      moeten teruggevonden worden in een goede ondersteuning van de
      ICT-coördinatie?
    3. Een nieuwe aanpak voor een creatieve en productieve
      ondersteuning van de ICT-coördinatie in het veld.
      3.1 Vereisten
      3.2 Berekening van het aantal ICT-uren
      3.3 De takenclusters
      3.4 Lijst van takenclusters
1 - Opstellen van een taakomschrijving.
Het opstellen van een taakomschrijving van een ICT-coördinator leidt zeer snel tot een
2-sporen discussie zonder een bevredigende uitweg. Dit ondervond de vergadering waarin
vertegenwoordigers zaten van de koepels GO, OVSG, VVKSO en een groep ICT-
coördinatoren waarin eveneens alle onderwijsnetten en onderwijsvormen
vertegenwoordigd waren.
Aanvankelijk startte de vergadering met het overwegen en bespreken van enkele gekende
denkpistes:
    Wensen we als ICT-coordinator, de technicus en de pedagoog als gescheiden
    opdrachten te zien? Dit zou wellicht leiden tot het verdelen van de opdracht over
    gekleurde ICT-uren en BPT-uren en/of besteding van gelden aan betaling van
    derden die voor het onderhoud moeten instaan?
    Moet er een team gevormd worden van zich specialiserende mensen die instaan
    voor meerdere scholen? Waar moet dit team dan gehuisvest worden? Hoeveel
    verschil is er dan met het project REN?
    Op tafel lagen ook nog enkele denkpistes uit het buitenland. Daar stonden
    weliswaar nuttige bedenkingen in, maar deze boden ons evenmin een goede
    oplossing.
Elke vraag bracht met verdedigbare aspecten ook evenveel nadelen aan het licht. Omdat
er uiteindelijk een geheel andere kijk ontstond, heeft het niet veel zin deze aanvankelijke
discussie in dit verslag te herhalen.
                                       Pagina 1 van 7
2 - Problematiek
Op 7 maart 2001 heeft de ICT-actie een bundel met 250 getuigenissen van ICT-
coördinatoren afgegeven aan het kabinet-Vanderpoorten en aan de vakbonden. De inzet
die verantwoordelijken voor de ICT-integratie presteren, bovenop hun normale
lesopdracht, overstijgt alle verbeelding.
Cijfers uit zowel het gemeenschapsonderwijs als uit het vrij onderwijs
(VVKSOmededelingen 27 november 2001 (Kl. 64.05.02)). tonen aan dat de klachten uit
het veld zeer gerechtvaardigd zijn en dat er uiterst dringend een brede inhaalbeweging
moet gemaakt worden.
Knelpunten die tijdens de vergadering naar voor kwamen:
    Zoals de praktijk en de pedagogische en maatschappelijke eisen nu evolueren is
    een zinvolle integratie van ICT met de huidige ondersteuning niet verder
    realiseerbaar.
    Het maatschappelijk ingrijpende verschijnsel ICT, vervangt niet. Het eist zijn
    plaats op, op een onzichtbare manier. Het wordt ongemerkt toegevoegd aan de
    bestaande opdrachten van het onderwijs. Doordat het toegevoegd wordt, vraagt
    het vanzelfsprekend veel extra energie.
    Het kost zeer veel moeite om mensen die zelf geen ICT-verantwoordelijkheden
    hebben in een school, duidelijk te maken dat dringend moet geïnvesteerd worden
    in eerstelijnshulp.
    Doordat didactisch potentieel en creativiteit, technische kennis, financiële
    draagkracht, soort onderwijs, organisatie, enz. op het lokale niveau nogal
    verschillen, blijkt dat de behoefte aan ICT-ondersteuning zeer gedifferentieerd is.
    Eén standaardoplossing is niet mogelijk.
                                       Pagina 2 van 7
3 - Een nieuwe aanpak voor een creatieve en productieve
ondersteuning van de ICT-coördinatie in het veld.
Het probleem benaderen vanuit het ICT-werk!
Een oplossing die opdook en door de vergadering zeer goed onthaald werd, bestond erin
het probleem niet vanuit de hoek van de ICT-coördinator te benaderen, maar wel vanuit
de opponent in deze discussie: "het ICT-werk".
Onderschat het ICT-werk niet!
Het ICT-werk mag niet eng gezien worden als het onderhoud van een PC. Dit komt
telkens opnieuw uit reacties naar voor. Evenmin mag men de lokaal en autonoom
ontstane inzichten onderschatten of zomaar afsnoeren. Ze zijn een garantie voor een
kruisbestuivend en ICT-experimenterend Vlaanderen.
  3.1 - Vereisten
  1. ICT-werk moet gebeuren tijdens ICT-uren. De maatschappij wenst dat de nieuwe
    tijd door het onderwijs vloeit, de maatschappij moet dit dan verwezenlijken door
    materiaal, beheer, sensibilisering en begeleiding te voorzien. Op vlak van
    materiaal is er een forse investering gebeurd. Logischerwijs kan een even forse
    inspanning in de ondersteuning niet op zich laten wachten. De bewijzen zijn er:
    waar mensen zich kunnen concentreren op de ICT-integratie, worden er
    successen geboekt.
  2. Er is een rekensleutel nodig om te bepalen hoeveel ICT-uren in een ICT-
    omgeving nodig zijn. Studies door GO en VVKSO over de minimale eisen,
    komen tot min of meer dezelfde cijfers.
  3. Het ICT-werk waar ICT-uren voor gebruikt mogen worden wordt vastgelegd in
    takenclusters. Hierin zitten alle verantwoorde aspecten van ICT-integratie vervat.
    (Voor een uitgebreide opsomming zie lager).
  4. Een ICT-plan moet opgenomen worden als onderdeel van het schoolwerkplan.
    Dit wordt vóór het begin van een schooljaar besproken met directie, ICT-
    coördinatoren en andere betrokkenen. Dit ICT-plan zal de opties beschrijven die
    de school neemt betreffende toepassing van de ICT-uren en de plaatsing ervan
    binnen de takenclusters (hieronder beschreven). De opties genomen door de
    school kunnen jaarlijks aangepast worden.
                                      Pagina 3 van 7
3.2 - Berekening van het aantal ICT-uren
LOKAAL LUIK
De ICT-uren moeten aan de school toegekend worden volgens volgende coëfficiënten:
1 ICT-uur per aangebroken schijf van 30 lln: Hoe zwaar ligt deze eis? Uitgaande
van een strikt minimum van ½ vte (20u = voltijds equivalent) per 300 lln (zie studie
van VVKSO) en van het streefgetal van 1 PC per 8 lln (wat in vele scholen bijna
gehaald wordt) berekenen we dat dit gemiddeld overeenkomt met 8 ICT-uren voor 30
PC's of 1 vte per 75 PC’s. Dit lijkt ons, rekening houdend met de specifieke eisen van
het onderwijs en over de muur kijkend naar de ondernemingswereld, geen overdreven
verhouding te zijn. Immers behalve het technische aspect is er in het onderwijs ook
nog het belangrijke didactische aspect dat in diezelfde uren aandacht moet krijgen.
CENTRAAL LUIK
Naast de ICT-uren wordt er een contractueel aangeworven per schoolgemeenschap en
dit volgens een coëfficiënt van een halftijdse contractueel per aangebroken schijf
van 2500 lln. Deze contractueel hoeft niet noodzakelijk een pedagogisch diploma te
hebben, maar moet een gedegen en brede ICT-vakkennis hebben en in staat zijn de
ICT-problemen, die lokaal niet opgelost raken, adequaat te verhelpen. Hij moet ook op
de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden en moet inspirerend
werken.
3.3 - De takenclusters
Volgens ons moeten ICT-uren rechtstreeks aan een school toegekend worden en die
uren moeten natuurlijk effectief aan ICT besteed worden.
Wat ICT-integratie nodig heeft, verschilt van school tot school. Daarom heeft de
vergadering een structuur uitgewerkt die aan de overheid de zekerheid moet bieden dat
de uren daadwerkelijk aan ICT gespendeerd worden. Deze structuur moet de school
eveneens toelaten er haar specifieke behoeften en situatie in terug te vinden.
Een takencluster is een verzameling taken die de ICT-integratie helpen tot stand
brengen en waarmee de overheid bepaalt wat deze binnen de ICT-uren kan worden
uitgevoerd. Tegelijk biedt het een discussiebasis binnen de school waarmee zij haar
prioriteiten kan vastleggen.
    Niet alle clusters zijn even zwaar of even zwaar ingevuld. Een evenwicht
    wordt gevonden in het ICT-plan dat de ICT-coördinator samen met de directie
    en het schoolteam opstelt en dat deel uitmaakt van het schoolwerkplan. De
    keuze van de takenclusters behoort dus tot de bevoegdheid van de school.
    Niet elke takencluster moet aan bod komen. De gekozen takenclusters laten
    wel toe de bestede uren te verantwoorden.
    Er is geen vastgestelde relatie tussen takencluster en aantal bestede uren.
    Takenclusters kunnen verdeeld worden over verschillende personen en
    éénzelfde persoon kan verschillende takenclusters waarnemen.
    Het gewicht van een cluster kan, afhankelijk van de lokale situatie, van jaar tot
    jaar veranderen. (vb: cluster "sensibilisering" zou moeten uitdoven)
    Het gewicht van urenverdeling ASO/KSO/TSO/BSO moet in de
    scholengemeenschap worden besproken.
                                      Pagina 4 van 7
3.4 Lijst van takenclusters
Hieronder volgt een opsomming van 17 door de vergadering samengestelde
takenclusters:
1. Agogisch, Agogiek (beïnvloeden van het didactisch gedragspatroon)
Sensibiliseren, motiveren van collega’s, overleg en vergaderingen plannen, informatie
(van beurzen, tijdschriften, web, …) verstrekken aan collega’s en hen motiveren
aangaande nieuwe producten en mogelijkheden. Interesse wekken voor
website(gebruik).


2. Bijscholing collega’s
Twinning. Dagdagelijkse hulp aan collega’s bij kleine onwetendheden op ICT-vlak.
Waar nodig, het zelf geven van bijscholing aan groepen collega’s al of niet per
vakwerkgroep. Samen met de directie opstellen van een nascholingsplan voor ICT.


3. Visieontwikkeling
Opstellen van een ICT-plan (didactische en technische doelen), uitwerken van een
pedagogisch-didactische visie. Aankoopadviezen voor hard- en software, zowel op het
vlak van PC’s, randapparatuur, netwerkmateriaal als multimedia-apparatuur.
Samenwerking en kruisbestuiving op niveau van scholengemeenschap of daarbuiten.


4. Integratie in de vakken en vakoverschrijdende werking
Leerplannen en eindtermen screenen in overleg met de vakwerkgroepen. Wat kan
ICT voor het vak betekenen?


5. Digitale leeromgeving
Ontwikkeling of implementatie van een Intranet of digitaal leerplatform. Multimedia-
apparatuur installeren en onderhouden.


6. Schooladministratie
Installatie en onderhoud van software inzake leerlingen- en personeelsadministratie,
boekhouding, productiebeheer (technische scholen), rapportering, (gedifferentieerde)
elektronische post.
Leerkrachteninfo, digitaal prikbord, intranet.


7. Administratieve, financiële taken inzake ICT
Offertes, inventaris van de beschikbare apparatuur en programmatuur samenstellen
en nauwkeurig bijhouden, o.m. ten behoeve van de verzekering (omschrijving,
serienummers e.d.), licentiebeheer, PC/KD, auteursrechten (op website), opvolgen
bestellingen, verbruiksgoederen (toners, diskettes, papier, cd’s), budgetbewaking
(adviseren bij het beheer en de besteding van het informaticabudget).


8. Eigen deskundigheidsbevordering
Via zelfstudie, literatuur en bijscholing op de hoogte blijven van trends en nieuwe
informatie- en communicatietechnologieën zowel op technisch als didactisch vlak.
Eigen nascholing, tijdschriften, zelfstudie, experimenteren met hard- en software.
Nascholingen i.v.m. technisch-industriële softwarepakketten.                                     Pagina 5 van 7
9. Helpdesk, depannage in de klas
Uitleg geven aan collega’s. Vragen van leerkrachten over hun PC’s thuis oplossen.


10. Software-installatie en onderhoud
Antivirus, updating, harddisks klonen, enz.
Geïnstalleerde pakketten vlot toegankelijk maken, overtollige bestanden verwijderen,
nieuwe pakketten installeren en integreren binnen de bestaande structuur.
Inplementatie en ondersteuning van technisch industriële software.

11. Websitebeheer
Structuur van de schoolwebsite, actueel houden, interactiviteit uitwerken, oud-
leerlingencontact via website, inhoudsleverancier op school, kiezen van tekstformaten,
redactie.


12. Scholengemeenschap
Overleg, op elkaar afstemmen van de softwarepakketten, gemeenschappelijke
website.


13. Projectwerking
Europese projecten, pilootprojecten, videoconferencing organiseren, begeleiding van
de ICT-leerlingen-werkgroep, ...


14. Public Relations
Aanwezig zijn in naam van de school op ICT-dagen en beurzen of deze naar de
school halen. Lezingen houden.


15. Netwerkbeheer
Gebruikers en gebruikersgroepen aanmaken en actualiseren, hun rechten vastleggen,
gedeelde apparaten bereikbaar maken en operationeel houden, eenvoudige
netwerkonderbrekingen herstellen.
Planning van de netwerkstructuur: toepassing van hub’s, switchen, draadloze
technologie, servers, ...
Beheer van randapparatuur (printers, scanners), beveiliging (firewall, virussen e.d.),
uniforme structuur van gegevensopslag.

16. Systeembeheer (op niveau werkstation, PC)
Veiligheidskopieën (back-ups), archivering, onderhoud randapparaten.
Beveiliging: computers beveiligen tegen opzettelijke of onopzettelijke beschadiging,
verminking of verwijdering van bestanden of programma’s.


17. Infrastructuurwerken
Uitvoering of advies, lastenboek opstellen voor de uit te voeren werken
Netwerkkabels, kabelgoten, Pc’s installeren, ICT-meubilair, verlichting
                                      Pagina 6 van 7
Vergadering
Broeckhoven Gino  ICT-coördinator
De Four Hans    ICT-coördinator
Denies Jaques    VVKSO-verantwoordelijke
De Raedt Walter   ICT-coördinator
De Schutter Hugo  ICT-coördinator
De Vriendt Daniël  GO-verantwoordelijke
Mestdagh Dirk    ICT-coördinator
Palmans Jaak    VVKSO-verantwoordelijke
Poppe Dirk     ICT-coördinator
Storms Frank    ICT-coördinator
Van Camp Frie    OVSG-verantwoordelijke
Veulemans Dirk.   ICT-coördinator


Redactie
De Raedt Walter
Veulemans Dirk.
                       Pagina 7 van 7

								
To top