Slavnostn� zah�jen� �koln�ho roku probehlo 1. z�r� 1997 by f72ZHz

VIEWS: 0 PAGES: 45

									Střední odborné učiliště,
 Horky nad Jizerou 35
    O
 ČINNOSTI ŠKOLY


  za školní rok 2005/2006
Obsah
1.  Základní údaje o škole ...................................................................................................... 3
2.  Charakteristika školy e školním roce 2005/2006 ............................................................ 4
3.  Součásti školy..................................................................................................................... 8
4.  Obory vzdělání a údaje o žácích v nich ........................................................................... 9
5.  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných .............. 10
6.  Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ ............... 11
7.  Údaje o výsledcích ve vzdělávání ................................................................................... 12
8.  Chování žáků ................................................................................................................... 14
9.  Absolventi a jejich další uplatnění ................................................................................. 14
10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol ..................................................................... 15
11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole ........................................................................ 15
12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole ................................................ 16
13. Údaje o pracovnících školy............................................................................................. 17
14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ............................................... 22
15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ........................................ 24
16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení ................................................. 33
17. Výchovné a kariérní poradenství ................................................................................... 34
18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní ................................ 36
inspekcí a dalších kontrol ...................................................................................................... 36
19. Další činnost školy ........................................................................................................... 36
20. Komentář k ekonomické části ........................................................................................ 37
21. Závěr................................................................................................................................. 39
22. Vlastní hodnocení školy .................................................................................................. 41
                                   2
1. Základní údaje o škole

  Název školy: Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35


  Adresa:    Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce nad Jizerou

  Zřizovatel:  Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

  IČO školy:      00 069 558
  IZO ředitelství školy: 600 007 511

  Kontakty:
  Číslo telefonu: 326 312 234    Číslo faxu: 326 312 119
  E-mailová adresa: souhorky@souhorky.cz www stránky: www.souhorky.cz

  Ředitel školy:
  Ing. Vratislav Morava, tel.: 326 312 119, morava@souhorky.cz

  Statutární zástupce ředitele a zástupce ředitele pro praktický výcvik:
  Ing. Miloš Repáň, tel.: 326 312 234, repan@souhorky.cz

  Zástupce ředitele pro teoretické vyučování:
  RNDr. František Kosina, tel.: 326 312 234, kosina@souhorky.cz

  Zástupce ředitele pro technicko-ekonomický úsek:
  Alena Zítková, tel.: 326 312 234, zitkova@souhorky.cz

  Vedoucí domova mládeže:
  Zuzana Sobotková, tel.: 326 312 234, sobotkova@souhorky.cz

  Členové školské rady:
  Jiří Svoboda, předseda, zástupce nezletilých žáků
  Ing. Miloš Repáň, místopředseda, zástupce pedagogických pracovníků
  PhDr. Jaromír Jermář, zástupce zřizovatele
  Jaroslav Král, zástupce zřizovatele
  Ing. Eva Moravová, zástupce pedagogických pracovníků
  Petr Klokočník, zástupce zletilých žáků
  Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné
  změny za hodnocený školní rok:
  Rozhodnutí MŠMT, č.j. 28 279/05 - 21 a č.j. 29 862/05-21 ze dne 3.10.2005 s účinností
  od 3.10.2005 (výmaz z rejstříku škol školy Učiliště a zápis do rejstříku škol příslušných
  učebních oborů do školy s novým názvem: Střední odborné učiliště,Horky nad Jizerou 35).
                        3
2. Charakteristika školy ve školním roce 2005/2006

2.1. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy
2.1.1 Hlavní činnost školy
SOU Horky nad Jizerou poskytovalo žákům střední vzdělávání v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb., školský zákon. Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu
středního vzdělávání žáci dosáhli těchto stupňů vzdělání:
a) střední vzdělání s výučním listem
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou.
SOU Horky nad Jizerou pokračovalo v transformaci na školu se zaměřením na gastronomii,
služby a zemědělství s vícestupňovým vzděláváním, zejména přípravou studijního oboru
Kuchař a Služby cestovního ruchu. Výchovně vzdělávací práce probíhala v souladu s filozofií
školy, která je vyjádřena v Dlouhodobém záměru rozvoje školy do roku 2010. Hlavní úkoly
stanovené pro školní rok byly vesměs splněny.

2.1.2 Doplňková činnost školy
V souladu se zřizovací listinou provozuje naše škola tyto doplňkové činnosti:
- hostinská činnost
- ubytovací činnost
- nákup a prodej zboží a jeho další prodej
- vnitrostátní doprava
- pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

2.2 Materiálně technické podmínky pro výuku
 a) Budovy, užívané školou pro teoretické a praktické vyučování, mimoškolní
   výchovu a ubytování žáků:

 - budova zámku č.p. 34, 35 (v nájmu od r. 1995, škola založena v roce 1952)
 V areálu zámku se nachází domov mládeže, 6 učeben teoretického vyučování,
 1 učebna pro odborný výcvik – zámecká vinárna – učebna stolničení, školní kuchyň
 s jídelnou, 2 sborovny a veškeré místnosti pro vedení a správu školy.

 - budova cvičných provozů č.p. 29
 Majetek Středočeského kraje, prostory budovy (cukrářská dílna, cvičná kuchyň, odborná
 učebna) jsou využívány na odborný výcvik pro učební obory: kuchař-číšník pro
 pohostinství, cukrář - výroba, provoz služeb.

 - budova školy č.p. 1
 V majetku Středočeského kraje – 6 učeben teoretického vyučování, u budovy se nachází
 malé sportovní hřiště.

 - areál odborného výcviku č.p. 20 - v nájmu od r. 2000
 V areálu se nacházejí učebna aranžování, dílna pro ruční zpracování kovů, dílna
  mechanizace zemědělské výroby, demonstrační učebny chovu hospodářských zvířat
  učebna pro výuku údržby autoškoly, 2 učebny, cvičná kuchyň, stanoviště vozového
  a mechanizačního parku.
 - areál zahradnictví


                       4
 Majetek Středočeského kraje, který kromě využívané výsadbové a výsevní plochy, zahrnuje
 skleník a zasklená pařeniště.

 - dílna
 Majetek Středočeského kraje. Objekt slouží z části jako dílna pro údržbáře SOU a dále jako
 sklad materiálu a inventáře.

  - hřiště a tělocvična
 Pro výuku tělesné výchovy a zájmovou sportovní činnost je využívána tělocvična, která je
 v majetku obce Brodce a fotbalové hřiště s přilehlými prostory, které je majetkem obce
 Horky n.J.

  - 2 bytové jednotky okál
 V majetku Středočeského kraje, pronajaty zaměstnancům školy.


b) Prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení

Pro teoretické a praktické vyučování byly využívány prostory uvedené v bodě a), které jsou
plně vybavené učebními pomůckami, stroji a zařízením.

Zejména žáci z vyšších ročníků vykonávají odborný výcvik a odbornou praxi na smluvních
pracovištích na základě smlouvy o zajištění praktického vyučování žáků školy na
pracovištích fyzických nebo právnických osob.
- pro obory gastronomie:
ZETKA, spol. s.r.o., Restaurace Domu kultury, Dukelská 1093, Mladá Boleslav
Hotel Galatea, Pod koupalištěm 881, Kosmonosy
Gejzír, Blahoslavova 180/4, Mladá Boleslav
Anděl Café, Mladá Boleslav
Altán Výstaviště, Mladá Boleslav
Eurest, spol. s.r.o., U pergamenky 12, Praha 7, provozovna-Auto Škoda a.s.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, Mladá Boleslav
Restaurace Radnice, Řepov
ANJA – školní jídelna, Na Karmeli 206, Mladá Boleslav
Školní jídelna při 9.ZŠ , Mladá Boleslav
Dietka-kuchyně,Václavkova 950, Mladá Boleslav
HESO, Na statku, Nepřevázka 16
Zlatá kovadlina, Mladá Boleslav
Restaurace Bruch, Pražská 68, Benátky n.J.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, .
Gastrodeli, U Sokolovny 259, Lázně Toušeň
Kavárna Loretka, Boleslavská 199, Kosmonosy
Školní jídelna při 3.ZŠ, Žižkova 1327/III, Mladá Boleslav
U Mendlíků, Debř 42, Mladá Boleslav
Domov důchodců, 17.listopadu 703, Benátky n.J.
Hotel Mejstřík, Jakubská 5, Praha 1
Restaurace Na rohu, Luštěnice
Hotel Zimní stadion, Mladá Boleslav
O.W.Trading, s.r.o., Jiráskova ulice, Mnichovo Hradiště


                       5
Restaurace Kulturák, Mšenská 187, Katusice
Restaurace Pošta, Náměstí míru 215, Sobotka
Asie, TGM 1083, Mladá Boleslav
Centr klub, Masarykovo nám.1766, Brandýs n.L.
SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., Interspar, Jičínská 1349, Mladá Boleslav
Segafredo Espresso, Malostranské nám.27/4, Praha 1
Ahold Czech Republic, a.s., Slavíčkova 1a, Brno, provozovna Hypernova , Jičínská 1350/III,
Mladá Boleslav
Cukrárna AMA, TGM 1066, Mladá Boleslav
Švýcarská cukrárna, V. Klementa, Mladá Boleslav
PANE, Mírové náměstí 49, Mladá Boleslav
PIZZERIE GLOBUS, Železná 36/10, Mladá Boleslav
Merhautovo pekařství, Pražská 614, Benátky n.J.

- pro zemědělské obory:
JIZERKA a.s., Jizerní Vtelno 6
SHR Ing. Josef Hložek, Nádražní 76, Chotětov
Zemědělské družstvo, Nová 225, Luštěnice
Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav

Vysoký počet pracovišť vyplývá z potřeby připravovat žáky profese kuchaře či číšníka z velké
části v provozních podmínkách, kde vzniká dostatek prostoru pro zafixování pracovních
návyků a upevňování získaných dovedností, pod vedením učitelů odborného výcviku a
instruktorů.

Domov mládeže se nachází v severním křídle budovy na zámku. Sestává se ze 12-ti
žákovských pokojů, klubovny, jídelny, posilovny, vychovatelny, sociálních zařízení a
příručních skladů.
Další prostory pro mimoškolní činnost žáků jsou: školní počítačová učebna, terasa a nádvoří
zámku, v letním období sportovní areál ( hřiště na fotbal a volejbal ) a v zimním období
sokolovna.

Pokoje domova mládeže i ostatní prostory jsou vybaveny standardním účelovým zařízením.
V klubovně mají žáci k dispozici: PC, TV, DVD, video, radiomagnetofon, knihovnu,
společenské hry.

Ke sportovnímu vyžití jsou mimo posilovny k dispozici horská kola, venkovní i vnitřní stoly
na stolní tenis a další sportovní vybavení.
                       6
2.3 Vzdělávací program školy

Ve školním roce 2005/2006 bylo na škole vyučováno učebním a studijním oborům podle
následující schválené pedagogické dokumentace:

                                          Délka
      Kód a název oboru             Schválení MŠMT
                                          studia
                     č.j. 23 491/04-23,
29-54-H/002 Cukrář - výroba                            3 roky
                     s platností od 1. září 2004
                     č.j. 807075/95-74,
41-51-H/007 Zemědělec, Hospodyňka                         3 roky
                     s platností od 1. září 1995
64-41-L/521                č.j. 17 277/93-23,
                                          2 roky
Podnikání v oborech obchodu a služeb    s platností od 1. září 1993
                     č.j. 21 236/2004-23,
64-41-L/524 Podnikání                               2 roky
                     s účinností od 1. září 2005
65-51-H/002                č.j. 20 737/03-23,
                                          3 roky
Kuchař-číšník pro pohostinství      s účinností od 1. září 2003
                     č.j. 805 719/95-74,
69-53-H/003 Provoz služeb                             3 roky
                     s platností od 1. září 1995
                     č.j. 22 477 - 23,
41-51-E/501 Zemědělská výroba                           2 roky
                     s platností od 1. září 1999
                     č.j. 170 670/94-74,
69-53-E/502 Provoz domácnosti                           2 roky
                     s účinností od 1. září 1994


Vzhledem k tomu, že pro studijní a učební obory na škole nebyly zatím schváleny rámcové
vzdělávací programy, výuka na škole probíhala v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
(školský zákon) podle pedagogických dokumentů schválených před nabytím účinnosti zákona.
Tyto učební dokumenty byly aktualizovány a měněny v souladu se současnými trendy a
potřebami praxe. Metodické komise školy zahájily práce na metodice i vlastní tvorbě školních
vzdělávacích programů. Východiskem byly pro nás pokračující práce na RVP a jejich
pracovní verze (např. obor vzdělávání 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 41-51-H/01 Zemědělec-
farmář). Na tvorbě těchto dokumentů se podíleli někteří pedagogové školy.

2.4 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Výchova a vzdělání se realizuje na základě následující filozofie školy:
- vytvořit pro své žáky neanonymní, příjemné prostředí s dobrými mezilidskými vztahy,
 přitom s vysokými nároky na studijní, výchovné a pracovní výsledky
- vést praktické vyučování v duchu týmové spolupráce na konkrétních činnostech při produk-
 tivní práci a v úzké součinnosti s vybranými partnery
- umožnit maximálnímu počtu žáků absolvovat část profesní přípravy na zahraničních stážích

Stěžejní rysy výchovně vzdělávací práce v tomto roce:

1.  Žáci byli vedeni k aktivnímu dodržování základních morálních hodnot, zásad slušnosti,
   k týmové spolupráci, ale přitom samostatnosti, dále k dobrým mezilidským vztahům.
   Toto působení se projevilo v minimálním počtu závažnějších kázeňských přestupků
   a v ochotě žáků ke spolupráci s pracovníky školy.
2.  Smysluplně byla využívána produktivní práce, doplňková činnost a úzká propojenost na
   sociální a hospodářské partnery. S cílem zlepšení odborných dovedností a návyků byli


                       7
   žáci maximálně zapojováni do produktivní práce při odborném výcviku ve vybraných
   firmách a organizacích, ale i např. na Pražském hradě. V souladu s výchovně
   vzdělávacími cíli se žáci podíleli i na doplňkové činnosti SOU (zejména hostinská
   činnost, agroturistika).
3.  Žáci se účastnili odborných, jazykových a sportovních soutěží, dosáhli i významných
   úspěchů (zejména Gastro Hradec, Český cukrář - Pelhřimov).
4.  Škola úspěšně organizovala zahraniční stáže.
   Ve školním roce 2005/2006 vycestovalo 75 žáků do SRN, Rakouska, na Kypr, na
   Slovensko a do Itálie v rámci projektů EU Leonardo da Vinci, Mládež pro Evropu
   a partnerské spolupráce.
5.  Pamětní medaili vojenské kanceláře prezidenta republiky jsme obdrželi za dlouhodobou
   spolupráci s Hradní stráží Pražského hradu.
6.  Škola úspěšně zpracovala a realizovala projekty: Regionální škola rozvoje venkova
   (KÚ Středočeského kraje), Lenardo da Vinci (Národní agentura - EU), Projekty SIPVZ
   (zajišťování standardu, regionální rozvojový projekt bohužel na 1. místě "pod čarou"),
   Vybavení školy a pořízení základní didaktické techniky.
7.  Byl realizován úspěšný nábor žáků do učebních oborů, jejichž absolventi jsou žádáni na
   trhu práce (zejména přijetí žáků do učebního oboru zemědělec).3. Součásti školy
I. Součásti školy – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k 30. 9. 2005)
                    Nejvyšší  Skutečný   Počet             Počet žáků
                                        Přepočtený
IZO a název součásti          povolený   počet     žáků              na přep.
                                        počet ped.
(druh/typ školy)           počet žáků  žáků     v denním            počet ped.
                                        pracovníků
                                 studiu             pracovníků
107 820 439
                     465      354     354      28,27      11,71
Střední odborné učiliště


II. Součásti školy – nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k 30. 9.
2005)
                  Nejvyšší      Počet
                                          Přepočtený
 IZO a název součásti     povolený počet    žáků/ubyt    Z toho
                                           počet
  (školské zařízení)      žáků/ubyt./     /stráv./    cizích
                                         pracovníků
                stráv./klientů    klientů
110 015 746
Domov mládeže            75 (nyní 64)     64       0       3,95
DO                                   1101)       2
110 015 754
Školní jídelna        neuvedeno         190      80       3,63
DO                                   1101)       2
1) pouze v době hlavních prázdnin
Domov mládeže poskytuje ubytování pro 64 žáků.
V roce 2005/6 bylo ubytováno 44 dívek a 20 chlapců ( tzn. 100% obsazenost ), během roku se stav ubytovaných
žáků mění. Součástí ubytování je i celodenní stravování žáků ve školní jídelně.
                           8
4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich

4.1 Změny ve skladbě oborů vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
Předložili jsme žádost o zápis nového studijního oboru 65-42-M/011 Služby cestovního ruchu
do rejstříku škol a současně požádali o výmaz z tohoto rejstříku studijního oboru 64-41-L/521
Podnikání v oborech obchodu a služeb a učebního oboru 69-53-E/502 Provoz domácnosti.
S tím souvisí i změna ze současného názvu školy na název: Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35.

4.2 Počet tříd a žáků
                                               Průměrný
                                         Počet
            Kód a název oboru              Počet žáků          počet
                                         tříd
                                                žáků/tř.
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
64-41-L/521  Podnikání v oborech obchodu a služeb          25      1       25
64-41-L/524  Podnikání                        30      1       30
65-41-L/006  Kuchař1)                         0      0       0
65-41-L/006  Společné stravování2)                  0      0       0
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
29-54-H/002 Cukrář - výroba                      53     24)      26,5
41-51-H/007 Zemědělec, Hospodyňka                   16    0,55)      32
65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství              164     6      27,3
69-53-H/003 Provoz služeb                       43    1,54)5)     28,7
41-51-E/501 Zemědělská výroba                     11    0,56)      22
69-53-E/502 Provoz domácnosti                     12    0,56)      24
65-52-H/001 Kuchař3)                          0     0       0
Celkem                                354     13      27,2

Vysvětlivky k tabulce:
1) Studijní obor otevřen od 1. září 2006, přijato 27 žáků
2) Studijní obor nebyl nabízen, s jeho otevřením se počítá v souvislosti s návazností oborů
  vzdělávání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia
3) Do učebního oboru se přihlásil nízký počet zájemců, kterým proto byly nabídnuty
  příbuzné učební obory
Spojení učebních oborů ve společné třídě:
4) Provoz služeb + cukrář-výroba: třídy 2.A, 3.A
5) Provoz služeb + zemědělec, hospodyňka: třída 1.A
6) Zemědělská výroba + provoz domácnosti: třída 2.B

4.3 Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2005/2006 do denního studia
Dibitanzlová Simona: 2.A, přestup ze SOU Hejnice, důvod přestupu: obtížná doprava
Jeníková Vendula: 2.D, z ISŠ Na Karmeli, změna oboru studia
Jonáš Jiří: 1.A, ze SOU Hubálov, rodinné důvody
Kolbabová Denisa: 1.E, ze SOŠ Poděbrady, rodinné důvody
Kováčová Veronika: 2.D, ze SOŠ a SOU Mladá Boleslav, nezvládání učiva
Pešta Josef: 2.D, z VOŠ a SOU Pelhřimov, rodinné důvody - stěhování


                          9
Podolská Kamila: 1.A, ze SZaŠ a VOŠ Mělník, prospěchové důvody
Procházka Adam: 2.A, ze SOŠ Poděbrady, prospěchové důvody
Šprynglová Radka: 1.C, z ISŠ Na Karmeli, Mladá Boleslav, prospěchové důvody
Šulc David: 2.D, ze SOU Škoda Auto, zdravotní důvody
Zajíčková Veronika: 3.A, z ISŠ Na Karmeli, Mladá Boleslav, prospěchové důvody

4.4 Počet dojíždějících žáků z jiných krajů: 10

5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
5.1. Údaje o individuálně integrovaných žácích podle druhu zdravotního postižení

                             Počet integrovaných
           Druh postižení
                                 SŠ
Mentální postižení                        1
Sluchové postižení                        0
Zrakové postižení                         0
S vadami řeči                           0
Tělesné postižení                         0
Souběžné postižení více vadami                  0
Vývojové poruchy učení a chování                 15

5.2 Zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s žáky se speciálními vzdělávacími
    potřebami
- žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním byli ke studiu přijímáni
 podle individuálně upravených kritérií a rovněž jim byly vhodně upraveny formy
 ukončování studia,
- probíraná témata byla vysvětlována v menších tematických celcích a častěji učivo
 opakováno,
- během vyučovací hodiny byl pro žáka vyčleněn prostor k individuální práci a k jeho
 samostatnému vyjádření,
- žáci byli zkoušeni především ústně, byly využívány a rozvíjeny jejich poznatky
 z praktického vyučování,
- během vyučování byla více využívána didaktická a prezentační technika (video, CD,
 DVD, ad.)

5.3 Zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s nadanými žáky
- nebyl zjištěn žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké
 tvořivosti v celém okruhu činností
- během školního roku nebyl žádný žák z důvodu mimořádného nadání přeřazen do
 vyššího ročníku
- třem žákům vykonávajícím sportovní přípravu byl individuálně upraven rozvrh hodin
- v tomto školním roce se žádný žák nevzdělával podle individuálního vzdělávacího
  plánu doporučeného školským poradenským zařízením

5.4 Počet žáků se zdravotním postižením
Na škole nestudoval žádný žák se ZPS.
                      10
6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ

6.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ
I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2006/2007 –
podle oborů vzdělání (k 1. 9. 2006)
                             1. kolo     Další kola    Odvolání
        Kód a název oboru            – počet      – počet      – počet   Počet
                                             poda- kladně tříd1
                           přihl.  přij.  přihl.  přij.
                                             ných   vyříz.
Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou
64-41-L/524 Podnikání                36    20    10    4    2    2    1
65-41-L/006 Kuchař                 16    16    11    11    0    0    1
Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s výučním listem
29-54-H/002 Cukrář - výroba             22    19    4    4    0    0    1
41-51-H/007 Zemědělec, Hospodyňka          15    15    3    3    0    0   0,51)
65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství     62    56    8    6    0    0    2
69-53-H/003 Provoz služeb              15    15    1    1    1    1   0,51)
41-51-E/501 Zemědělská výroba            5    0    0    0    0    0    0
69-53-E/502 Provoz domácnosti            3    0    1    0    0    0    0
Celkem                       174   141   38    29    2    2    6

1) Provoz služeb + zemědělec, hospodyňka: třída 1.A


6.2 Kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání
  Podle zákona č.561/2004Sb.(školský zákon),§ 60,odst.4) byla stanovena jednotná kritéria
  přijímacího řízení pro uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do
  příslušných oborů vzdělávání pro školní rok 2006/2007:

  A) Učební obory
  29-54-H/002 Cukrář-výroba, 41-51-H/007 Zemědělec, hospodyňka, 65-51-H/002 Kuchař-
  číšník pro pohostinství, 65-52-H/001 Kuchař, 69-53-H/003 Provoz služeb,
  41-51-E/501 Zemědělská výroba, 69-53-E/502 Provoz domácnosti:

  1. Studijní výsledky ZŠ
  2. Výsledky vstupního pohovoru, včetně výstupního hodnocení uchazeče
  3. Zdravotní způsobilost pro výkon zvoleného oboru

  B) Studijní obor
  65-41-L/006 Kuchař

  1. Studijní výsledky ZŠ, včetně výstupního hodnocení uchazeče
  2. Test všeobecných znalostí
  3. Zdravotní způsobilost pro výkon zvoleného oboru
                           11
C) Nástavbové studium
  64-41-L/524 Podnikání

  1. Studijní výsledky během předcházejícího studia
  2. Test všeobecných znalostí (český jazyk a literatura, společenské vědy, zvolený cizí
   jazyk, matematika)

Počet žáků, kteří byli v rámci přijímacího řízení přijati z jiných krajů: 57. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků)
  – k 30. 6. 2006
        Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků         Počet žáků

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem                                    50
Prospěli s vyznamenáním                               1
Prospěli                                      42
Neprospěli                                     7
- z toho opakující ročník                              1
Průměrný prospěch žáků                              2,56
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených           63/0,2
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
Žáci celkem                                    292
Prospěli s vyznamenáním                               3
Prospěli                                     267
Neprospěli                                     22
- z toho opakující ročník                              3
Průměrný prospěch žáků                              2,78
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených           106/4

Počet žáků hodnocených slovně: 0
Údaje o komisionálních zkouškách (přezkoušení) – počet žáků, ročník, obor vzdělání,
předmět, výsledky:
  1 žákyně: 1.A, Provoz služeb; opravná zkouška: matematika- dostatečný
  1 žák: 1.A, Zemědělec; opravná zkouška: strojnictví - dostatečný
  3 žáci: 1.C, Podnikání; opravné zkoušky (1 žák konal opravnou zkoušku z obou
     předmětů): ekonomika podniku, konverzace v německém jazyce
     - 3x dostatečný, 1x nedostatečný
  8 žáků: 1.D, Kuchař-číšník pro pohostinství; opravné zkoušky: matematika, technologie,
      potraviny a výživa, zařízení provozoven, základy přírodních věd - 2x dobrý,
      5x dostatečný, 3x nedostatečný
  5 žáků: 1.E, Kuchař-číšník pro pohostinství; opravné zkoušky: matematika, technologie,


                          12
      odborný výcvik - 2x dobrý, 3x dostatečný, 1x nedostatečný
  2 žáci: 1.F, Cukrář-výroba; opravná zkouška: matematika - dostatečný;
      přezkoušení: tělesná výchova - dobrý
  7 žáků: 2.A, Provoz služeb; opravné zkoušky: zahradnictví - 3x dostatečný
                přezkoušení: matematika, ekonomika, odborný výcvik
                       - 3x dostatečný
         Cukrář-výroba; opravná zkouška: matematika – dostatečný
                 přezkoušení: chemie, odborný výcvik – 2x dostatečný

  7 žáků: 2.B, Zemědělská výroba; opravné zkoušky: pěstování rostlin, chov zvířat, tělesná
                     výchova - 1x dostatečný, 4x nedostatečný
         Provoz domácnosti; opravné zkoušky: základy vazačství, pěstování rostlin
                    - 1x chvalitebný, 1x dostatečný
  5 žáků: 2.C, Podnikání v oborech obchodu a služeb; opravné zkoušky: účetnictví, cestovní
       ruch, hotelový a restaurační provoz, matematika - 1x dobrý, 2x dostatečný,
       7x nedostatečný
  3 žáci: 2.D, Kuchař-číšník pro pohostinství; opravné zkoušky: ekonomika,technologie,
       potraviny a výživa, stolničení, český jazyk a literatura, aplikovaná psychologie,
      odborný výcvik - 1x chvalitebný, 3x dobrý, 3x dostatečný
   3 žáci: 2.E, Kuchař-číšník pro pohostinství; opravné zkoušky: matematika, aplikovaná
         psychologie - 3x dostatečný; přezkoušení: tělesná výchova – 1x dobrý
  9 žáků: 3.A, Provoz služeb; opravné zkoušky: zahradnictví, tělesná výchova
                  - 3x chvalitebný, 1x nedostatečný
         Cukrář-výroba; opravné zkoušky: matematika, chemie – 1x dobrý,
                  1x dostatečný, 4x nedostatečný
   6 žáků: 3.E, Kuchař-číšník pro pohostinství; opravné zkoušky: technologie,
          stolničení – 1x chvalitebný, 2x dobrý, 3x dostatečný

II. Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek - k 30. 6. 2006
                       Žáci
                               Prospěli
     Kód a název oboru       konající zkoušky         Prospěli  Neprospěli
                             s vyznamenáním
                      celkem
Maturitní zkouška:
64-41-L/521 Podnikání v oborech
                       21        2      16      3
obchodu a služeb
Celkem                    21        2      16      3
Závěrečná zkouška (s výučním listem):
65-51-H/002 Kuchař-číšník pro
                       38        0      37      1
pohostinství
69-53-H/003 Provoz služeb           13        0      13      0
29-54-H/002 Cukrář - výroba          10        2       8      0
41-51-E/501 Zemědělská výroba         8        0       8      0
69-53-E/502 Provoz domácnosti         10        0      10      0
Celkem                    79        2      76      1
                        13
8. Chování žáků
8.1 Chování žáků/ (k 30. 6. 2006)
                               Hodnocení chování
     Druh/typ školy
                     velmi dobré      uspokojivé        neuspokojivé
Střední odborné učiliště            302          10             11
Učiliště                    17          2              0

8.2 Výchovná opatření a údaje o počtu žáků, kteří byli vyloučeni ze studia v průběhu
   školního roku a jejich důvodech
- pochvaly třídního učitele: 14x, za vzorný přístup ke studiu, přístup k činnostem na
              pracovišti, vzornou reprezentaci školy na stážích v zahraničí,
- pochvaly ředitele školy (ev. spojená s knižní odměnou) 11x: za poskytnutí první pomoci a
 záchranu života, za reprezentaci školy na přehlídkách a soutěžích, při stážích a výměnách,
- napomenutí třídního učitele: 6x, za porušení vnitřního řádu školy, nedodržení termínů
                omlouvání
- důtky třídního učitele:13x, za porušení vnitřního řádu školy, nižší počet neomluvených
             hodin
- důtky ředitele školy :18x, neomluvené hodiny, nevhodné chování, závažnější
             porušení vnitřního řádu školy
- podmíněná vyloučení ze školy: 9x, závažné porušení vnitřního řádu školy,
                 neomluvené absence po projednání ve výchovné komisi školy
- vyloučení ze školy: 5x, hrubé a opakované porušení vnitřního řadu školy, opakované
           neomluvené absence po projednání ve výchovné komisi školy

9. Absolventi a jejich další uplatnění
9.1 I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním
  s maturitní zkouškou
           Počet                                    Nepodali
                  Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku
 Druh/typ školy  absolventů                                  přihlášku
                    na VŠ      na VOŠ    na jiný typ školy
           celkem                                  na žádnou školu
Střední odborné
             21        1        3         0            17
učiliště - NS

II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním
s výučním listem
                   Podali přihlášku do nástavbového   Podali přihlášku na jiný typ
  Počet absolventů celkem
                          studia             střední školy
        83                  36                  3

9.2 Odchody žáků ze školy během školního roku, důvody, počet žáků, kteří přešli do
   běžných škol
  - přerušení vzdělávání: 4x (zahraniční pobyt a studium, nalezení zaměstnání)
  - zanechání vzdělávání: 6x (nalezení zaměstnání, rodinné a sociální důvody)
  - přestup žáka: 1x (přestěhování rodičů na Slovensko, pokračuje ve studiu stejného oboru)
  - vyloučení ze školy: 4x (na základě jednání výchovné komise školy, nedoložené absence,
   podvody, nevhodné chování, hrubé a opakované porušení řádu školy)
  - prospěchové důvody: 13x (nedostatečný prospěch ve více vyučovacích předmětech)
                           14
10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2006)
                                                 Z nich počet
                                Počet absolventů
         Kód a název oboru                               nezaměstnaných
                               – škol. rok 2004/2005
                                                 – duben 2006
Maturitní zkouška:
64-41-L/521
                                     22              0
Podnikání v oborech obchodu a služeb
Závěrečná zkouška (s výučním listem):
29-54-H/002 Cukrář - výroba                       14              0
41-51-H/007 Zemědělec, Hospodyňka                    12              1
65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství                47              0
69-53-H/003 Provoz služeb                        14              0
41-51-E/501 Zemědělská výroba                      17              2
Celkem                                126               3
11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
I. Žáci v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2005)
            Počet žáků                      Počty žáků ve skupině
   Jazyk                Počet skupin
                                minimálně     maximálně       průměr
Anglický          199          13        11         19         15
Německý           132          13        9         14         10

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2005)
                              Kvalifikace vyučujících
                 Počet učitelů                              Rodilí
      Jazyk                 pedagogická
                  celkem             částečná     žádná         mluvčí
                          i odborná
Anglický                4        1         2         1        0
Německý                4        1         2         1        0

Průběh a výsledky vzdělávání v cizích jazycích
Ve škole jsou jako povinné předměty vyučovány anglický nebo německý jazyk a jako
výběrové předměty pak konverzace v příslušném cizím jazyce. Výuku těchto předmětů
zajišťovalo celkem 9 vyučujících. V průběhu školního roku odešla vyučující anglického
jazyka pí H. Bahníková na mateřskou dovolenou, její úvazek převzala Mgr. J. Adášková. U
všech vyučujících bylo alespoň jednou hospitováno. Personální zajištění výuky je průměrné,
neboť z uvedeného počtu učitelů neměli dva alespoň částečné odpovídající vzdělání. Od
nového školního roku nebyla s těmito zaměstnanci prodloužena pracovní smlouva a jsou
přijímáni pouze učitelé, kteří splňují pedagogickou i odbornou kvalifikaci. Ostatní vyučující ji
musí splnit v zákonem předepsaném termínu.
Výuka cizích jazyků probíhá v dělených skupinách. Pro vlastní výuku cizích jazyků slouží dvě
specializované třídy, které jsou vybaveny základními didaktickými pomůckami a technikou
(slovníky, nástěnné mapy, zpětné projektory, magnetofony, video), které podporují názornost
výuky. Do budoucna je počítáno s jejich dovybavením na špičkovou úroveň (sluchátková


                            15
soustava, dataprojektor, interaktiví tabule). V jedné z učeben školy lze používat soustavu
spojenou s dataprojektorem.
V oblasti organizace, metod a forem práce se pozitivně promítla systematická a smysluplná
práce předmětové společensko-vědné komise. Stylem práce ve vyučovacích hodinách musí
být více činnost ve dvojicích a ve skupinách. Žáci musí být podněcováni ke spolupráci a
k řešení společných úkolů.
Vzdělávání se cizím jazykům má význam pro přípravu a organizaci zahraničních aktivit školy.
Před vlastními zahraničními stážemi žáků jsou pořádány přípravné jazykové kurzy se
speciálním zaměřením na příslušnou zemi a náplň praxe. V průběhu vlastní výuky jsou
využívány zahraniční zkušenosti žáků i učitelů.
Aby výuky výuka cizím jazykům vynikala systematičností a pevným řádem je nutné, aby si
všichni vyučující doplnili vzdělání a tím byla posilněna jejich profesionalita. Je třeba ještě
zlepšit materiální podmínky pro výuku.
V rámci národního projektu NIDV „Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a
odborných pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ“ –
Brána jazyků, studuje celkem 7 učitelů školy anglický jazyk, z toho 4 na pokročilé úrovni, 2
na úrovni mírně pokročilé a 2 jako začátečníci.

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole lze posoudit podle plánu ICT,
stanovující standard ICT služeb ve škole. Plán je zpracován v souladu s metodickým pokynem
MŠMT. Záměrem školy je postupnými kroky doplnit pracovní stanice a ještě více zvýšit jejich
kvalitu. Rozsáhlá reorganizace počítačové sítě je plánována především v souvislosti s
propojením dvou pracovišť školy, a to pracoviště na zámku s pracovištěm staré školy.
Všeobecně vzdělávací a odborné předměty se vyučují na obou těchto relativně oddělených
místech. Současně dojde k zasíťování obou pracovišť. Tím bude zajištěno propojení
jednotlivých koncových stanic a propojení odlehlých míst do jedné počítačové sítě připojené
na internet.
Pro jednotlivé vyučovací předměty jsou shromažďovány výukové materiály, postupně
vytvářeny předmětové weby a metodické materiály.Tyto postupy budou uplatněny v rámci
školních vzdělávacích programů, které v současné době začínáme vytvářet.
Škola disponuje celkem 53 počítači, k internetu je jich připojeno 43.
Všichni vyučující mají přístup k počítači a na internet ve sborovnách školy. Žáci mají
možnost využít počítače v době mimo vyučování ve stanovenou dobu za přítomnosti
odborného dozoru nebo po domluvě s učiteli. Učebna i pracoviště učitelů jsou z hlediska
software i hardware vybaveny standardně. Učebna je využívána především pro výuku
předmětů práce s počítačem, písemné a elektronické komunikace, administrativy, odborných
předmětů a jazyků. Je vybavena 24 PC různé úrovně a tiskárnou. Software ve škole je legální,
nedostatky z minulosti jsou aktivně odstraňovány. Další počítačovou technikou jsou 2
přenosné PC, 2 dataprojektory, 4 tiskárny, 1 scanner a 2 digitální fotografické přístroje.
Výpočetní technika je využívána především pro práci s textovými, tabulkovými a grafickými
editory, odbornými programy, pro práci na internetu a jako prezentační s využitím dvou
datových projektorů.
V rámci programu Státní informační politiky ve vzdělávání proběhly tři kurzy pro poučené
uživatele. V současné době je 80% učitelů proškoleno na základní úrovni (školení Z) a 50%
absolvovalo úroveň P - vzdělávání poučených uživatelů. Specifické vzdělávání se zaměřením
na tvorbu prezentačních a www stránek absolvovalo 20 učitelů školy. Funkci metodického


                       16
poradce a ICT koordinátora vykonával zástupce ředitele, od nového školního roku byl přijat
učitel výpočetní techniky a správce počítačové sítě splňující kvalifikaci i mající odpovídající
praxi Ing. J. Šimon, který zatím neabsolvoval v rámci programu SIPVZ školení M (vzdělávání
ICT koordinátorů). Vzdělávání pedagogických pracovníků je směrováno k jejich znalostem a
dovednostem tak, aby mohli vést žáky prostřednictvím ICT techniky ke splnění vzdělávacích
cílů ve svých vyučovacích předmětech.
V rámci SIPVZ byla zpracována žádost o přidělení finančních prostředků k zajišťování ICT
standardu. Této žádosti bylo vyhověno. Současně byl zpracován rozvojový projekt s názvem:
Využití ICT při výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, který sice nebyl letos
těsně přijat a bude předložen v příštím roce. Cílem projektu je implementace inovativních
prvků do výuky, vytvoření lepších podmínek pro vyučování všeobecně vzdělávacím a
odborným předmětům na odborné škole s využitím ICT, zvýšení aktivity a zájmu žáků. Náplní
projektu je vytvořit systém výukových materiálů přístupných učitelům v průběhu výuky i
žákům při mimoškolním studiu a domácí přípravě, získat zkušenosti a vytvořit návody a
doporučení k výuce, procvičování a testování. Celý postup předávání znalostí bude postaven
na využití nejnovějších technologií, které dokáží v mládeži probudit zájem nejen o moderní
prvky výuky, ale hlavně o sebevzdělávání a studium vůbec. Tento požadavek je v případě naší
školy umocněn venkovským prostředím, které nepřináší přílišnou motivaci a prostor pro
aktivitu žáků a jejich samostatnou činnost.13. Údaje o pracovnících školy


13.1 Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2005)
                Počet pracovníků
                                           Počet žáků na
                                 pedagogických
   celkem     nepedagogických    pedagogických              přepočtený počet
                                 – způsobilost
fyzický/přepočtený  fyzický/přepočtený  fyzický/přepočtený             pedagog. prac.
                                pedagog. a odborná
  54/47,46       16/15,46        38/32        21/21        11,07
13.2 Další údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 9. 2005)

 a) učitelé teoretického vyučování

VVP – všeobecně vzdělávací předměty      SŠ – střední škola
OP – odborné předměty             VŠ – vysoká škola
                         17
Pedagog.
                                    Délka ped.
pracovník P Pracovní zařazení        Kvalifikace – dosažený
                 Úvazek                  praxe
 (osobní    funkce           stupeň vzdělání, obor
                                     (v letech)
 číslo)
 200    Učitelka VVP     1,0   SŠ, hotelnictví a turismus      5
                     VŠ, přírodní vědy +
  39    Učitelka VVP     1,0                    25
                     učitelství
 195    Učitel OP      0,2   VŠ, právo             15
 240    Učitel VVP      1,0   VŠ, tělesná výchova sport     3
 127    Učitelka OP     0,9   VŠ, ekonomika, DPS         4
                     VŠ, strojírenská
 201    Učitel VVP      0,4                    44
                     technologie, učitelství OP
                     SŠ, gymnázium+Technical
 139    Učitelka VVP     0,4                    2
                     College
       Učitel VVP,         VŠ, učitelství VPP
  20               1,0                    24
       Zástupce ředitele      školský management
                     VŠ, učitelství všeobecně
 137    Učitelka VVP     0,7                    43
                     vzdělávacích předmětů
       Učitel OP,          VŠ, zootechnický obor
  1               1,0                    23
       ředitel školy        DPS
                     VŠ, zootechnický obor
  44    Učitelka VVP     1,0                    23
                     DPS, SJZk
 131    Učitelka OP     1,0   VŠ, rozvoj regionů a sídel     6
                     SŠ, potravinářský průmysl
 169    Učitelka OP     1,0                    26
       Učitelka           VŠ, fytotechnický obor,
  12               1,0                    12
       VVP a OP, VYP        DPS
  46    Učitel OP      0,1   VŠ, zootechnický obor       21
                     SŠ, společné stravování,
  93    Učitelka OP     1,0                    10
                     DPS
       Učitel OP,          VŠ, mechanizační obor,
  18               1,0                    14
       zástupce ředitele      DPS
                     SŠ, ekonomika
  47    Učitelka OP     1,0                    12
                     VŠ – DPS
                     VŠ, agrotechnický obor,
  48    Učitel OP      0,8                    12
                     DPS
                     VŠ, učitelství pro 1.stupeň
  31    Učitel VVP      0,8                    23
                     ZŠ+speciální pedagogika
 251    Učitelka OP     0,2   SŠ, oděvnictví           2
                     SŠ, všeobecná ekonomika
 217    Učitelka VVP     1,0                    4
                     VŠ, pedagog. způsobilost
 140    Učitel VVP      0,1   SŠ, všeobecná ekonomika      8


 b) učitelé odborného výcviku
Pedagog.
                                          Délka ped.
pracovník  Pracovní zařazení    Kvalifikace – dosažený stupeň vzdělání,
                Úvazek                         praxe
 (osobní    funkce                 obor
                                           (v letech)
 číslo)
                       střední s maturitní zkouškou,
        vedoucí učitel
  5               1,0      SZTŠ, Pěstitel chovatel        13
          OV
                             DPS
  6       učitel OV    1,0   střední s výučním listem, Zahradník      12                          18
                         střední s výučním listem,
  8      učitel OV     0,9                         17
                       Opravář zemědělských strojů,
                     střední s výučním listem –Cukrářka
                       střední s maturitní zkouškou-
  148     učitel OV     1,0                         7
                         Potravinářský průmysl
                              DPS
                       střední s maturitní zkouškou-
  9      učitel OV     1,0     Střední zem. škola-pěstitel      18
                              DPS
  94      učitel OV     1,0   střední s výučním listem –Cukrář      9
                     střední s výučním listem – Servírka,
                       střední s maturitní zkouškou-
  241     učitel OV     1,0                         3
                           Stř.hotelová škola
                              DPS
  27      učitel OV     0,2  střední s výučním listem- Kuchařka      8
                      střední s výučním listem- Opravář
                          zemědělských strojů
  36      učitel OV     0,1                         29
                      Osvědčení pro učitele řidičů mot.
                       vozidel-prakt. výcvik sk.A-C,
                       střední s maturitní zkouškou-
  218     učitel OV     1,0        Stř.hotelová škola        4
                              DPS
                     střední s výučním listem – Servírka,
  10       učitel OV     1,0 střední s maturitní zkouškou - Provoz     1
                         hotelů a společného stravování
                     střední s výučním listem -krejčová,
                           dámské oděvy,
  251     učitel OV     0,7                         2
                       střední s maturitní zkouškou -
                          oděvnictví,   DPS
                     střední s výučním listem - kuchařka-
                             servírka
  193     učitel OV     0,6    střední s maturitní zkouškou -      0
                      Podnikání v oborech obchodu a
                              služeb

 c) úsek mimoškolní výchovy

Pedagog.
pracovník Pracovní zařazení        Kvalifikace – dosažený    Délka ped. praxe
              Úvazek
 (osobní    funkce           stupeň vzdělání, obor   (v letech)
 číslo)
  21    vedoucí
                1     ÚSO,DPS                 16
      vychovatelka
  2    vychovatelka    1    ÚSO, DPS                 16
 189    vychovatelka    0,5    SO                    2
 192    vychovatelka    0,7    ÚSO                   21
 240    vychovatel     0,3    VŠ                    3


 V tomto školním roce jsme nezaměstnávali žádného osobního asistenta pro žáky se
 zdravotním postižením.                          19
13.3 Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2005)
 Počet pedag.                                    Z toho   Průměrný
        do 30 let  31 – 40 let  41 – 50 let  51 – 60 let  nad 60 let
 pracovníků                                     důchodci    věk
Celkem 38      1       10      13      10       4     4       47
z toho žen     1       8      5       8       1     1       45


13.4 Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2005)
 Teoretické vyučování
                               Celkový počet hodin   Z toho odučených
            Předmět
                                odučených týdně      aprobovaně
Agroturistika                              1            1
Anglický jazyk                             26           16
Aplikovaná psychologie                         2            0
Cestovní ruch                              2            0
Cukrářská výroba                            3,5           3,5
Český jazyk a literatura                        27           27
Dějepis                                 1            1
Demokratická a humanitní výchova                    1            0
Ekologie                                1            1
Ekonomika                               10           10
Ekonomika podniku                            6            6
Estetická výchova                            2            2
Hospodářské výpočty                           3            3
Hotelový a restaurační provoz                      2            2
Chemie                                 6            6
Chov zvířat                               4            4
Konverzace v cizím jazyce (ANJ, NEJ)                  12            5
Korespondence                              1            1
Management a marketing                         4            4
Matematika                               17           16
Motorová vozidla                            2            2
Německý jazyk                             26           16
Občanská nauka                             12            0
Odborná praxe                              1            1
Odborné kreslení                            1            1
Odívání                                 3            0
Pekařská výroba                             3            3
Pěstování rostlin                            6            6
Písemná a elektronická komunikace                    4            4
Potraviny a výživa                           6            0
Práce s počítačem                           19           13
Právní nauka                              2            2
Právo                                  2            2


                          20
Přírodověda, biologie                      3            3
Psychologie                           1            0
Společenská výchova                       2            0
Stolničení                            8            8
Stroje a zařízení                        6            6
Strojnictví                           1            1
Suroviny                             5            5
Technická dokumentace                      1            1
Technologie                           19           10
Tělesná výchova                         15           15
Účetnictví                            8            8
Údržba bytových zařízení                     1            1
Vazačství a aranžérství                     4            4
Výživa                             6,5           6,5
Výživa a příprava pokrmů                     1            1
Zahradnictví                           2            2
Základy podnikání                        3            3
Základy přírodních věd                      8            8
Základy šití a odívání                      1            0
Základy vazačství                        1            1
Zařízení provozoven                       2            0
Zdravotní a rodinná výchova                   2            2
Celkem                             318           244
Aprobovanost     teoretické v ý u k y                77%

Odborný výcvik

                     Celkový počet hodin odučených     Z toho odučených
        Předmět
                           týdně            aprobovaně

Odborný výcvik v sudém týdnu             334               228

Odborný výcvik v lichém týdnu            280               211

Celkem                        614               439
Aprobovanost
                                 72%
odborného výcviku


13.5 Personální změny ve školním roce:

Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu: 6, z toho počet absolventů PedF 1,
oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů.
Počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: 9, z toho na jinou školu: 2 (na ZŠ),
mimo školství: 1 (nesplnění kvalifikačních požadavků), na mateřskou dovolenou: 3,
do starobního důchodu: 3


                       21
14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

14.1 Vedení školy

14.1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Pedagogická fakulta UK Praha, funkční studium programu školský management F II
– studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, 1 studující

14.1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy,
    semináře, školení, samostudium

  a) počet jednodenních a dvoudenních akcí
  - koncepce nových maturit, 1 účastník
  - odborný seminář „Změny v účetnictví ve vazbě na aktualizaci účetních zákonů“,
  - 1 účastník
  - specializační školení: Užití programu Bakaláři, 5 účastníků
  - seminář MF: Finanční mechanismy EHP/Norsko, 1 účastník
  - NUOV, Strukturální fondy, 2 účastníci
  - NVA, Programy EU – Leonardo da Vinci, Socrates, aj. – 2 účastníci
  - ReŠROV, SROP, 1 účastník
  - Služba škole – Školský zákon, 1 účastník

  b) počet vícedenních akcí
  - kurzy v rámci modulu poučených uživatelů – SIPVZ: Užití multimediální techniky,
    3 účastníci
  - Středočeská konference ohlédnutí se za SROP, Vlašim 20.- 22.9.2006, 1 účastník
  - specializační kurzy – SIPVZ: Tvorba prezentačních a www stránek, 2 účastníci
  - Kurzy cizích jazyků – Brána jazyků - pokročilí: 2 účastníci
                     začátečníci: 1 účastník
  c) samostudium:
  - studium odborné literatury a časopisů
  - studium nové školské legislativy a správního řádu
  - studium nových právních předpisů

14.2 Úsek teoretické výuky
14.2.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Česká zemědělská univerzita v Praze, PEF, rozvoj regionů a sídel , 1 absolvent ,
diplom a titul Ing.

14.2.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Pedagogická fakulta UK v Praze, pedagogicko psychologické poradenství pro učitele
- výchovné poradce, 1 studující

14.2.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy,
    semináře, školení, samostudium

  a) počet jednodenních a dvoudenních akcí


                       22
  -  koncepce nových maturit, 3 účastníci
  -  odborný seminář „Změny v účetnictví ve vazbě na aktualizaci účetních zákonů“, 1
    účastník
  -  specializační školení: Užití programu Bakaláři, 25 účastníků
  -  seminář: „Nové trendy u rautů“ 1 účastník
  -  kurz zpracování, přípravy a úpravy ryb, 1 účastník
  -  kurzy vykrajování ovoce, 1 účastník

  b) počet vícedenních akcí
  - Kurz v rámci modulu poučených uživatelů - SIPVZ: Tabulkové kalkulátory,
    12 účastníků
  - Kurzy v rámci modulu poučených uživatelů – SIPVZ: Užití multimediální techniky,
    9 účastníků
  - Specializační kurzy – SIPVZ: Tvorba prezentačních a www stránek, 12 účastníků
  - Kurzy cizích jazyků – Brána jazyků- pokročilí: 2 účastníci;
           mírně pokročili: 2 účastníci; začátečníci: 1 účastníci
  c) samostudium:
  - studium odborné literatury a časopisů
  - studium nové školské legislativy a správního řádu
  - studium nových právních předpisů
  - rozpracování úkolů z metodických dnů
  - kurz keramiky

14.3 Úsek odborného výcviku
14.3.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
ČZU, Bakalářské studium specializace v pedagogice učitelství praktického vyučování,
2 účastníci

14.3.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy,
    semináře, školení, samostudium

  a) počet jednodenních a dvoudenních akcí
  - specializační školení: Užití programu Bakaláři, 12 účastníků
  - kurz zpracování, přípravy a úpravy ryb, 1 účastník
  - kurzy vykrajování ovoce, 1 účastník
  - kurz restauračních moučníků, 1 účastník
  - moderní soutěžní gastronomie, 1 účastník
  - barmanský kurz, 1 účastník

  b) počet vícedenních akcí
  - kurz v rámci modulu poučených uživatelů - SIPVZ: Tabulkové kalkulátory,
  - 3 účastníků
  - kurzy v rámci modulu poučených uživatelů – SIPVZ: Užití multimediální techniky,
   3 účastníků
  - specializační kurzy – SIPVZ: Tvorba prezentačních a www stránek, 6 účastníků

  c) samostudium:
  - studium odborné literatury a časopisů


                       23
   - studium nové školské legislativy a správního řádu
   - studium nových právních předpisů
   - rozpracování úkolů z metodických dnů

14.4 Úsek mimoškolní výchovy

14.4.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

a) počet jednodenních a dvoudenních akcí
  - seminář – Emocionální výchova, 1 účastník
b) počet vícedenních akcí
  - kurz PC (práce s kamerou a fotoaparátem), 2 účastníci


14.4.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Započaté studium na střední škole se soc. zaměřením – 1 studující


14.5 Finanční náklady vynaložené na DVPP: 25.169,40 Kč


15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
15.1 Zájmové kroužky
Jezdecký kroužek    ( vedoucí J. Janda)
Sportovní kroužek   (vedoucí Mgr. M.Dlouhý)
Dramatický kroužek   (vedoucí D.Lechmanová)
Výtvarný kroužek    (vedoucí J. Beránková)


15.2 Mimoškolní aktivity
Exkurze, výstavy a kulturní akce
 Ročník Účastníci akce,    Termín   Místo a název akce        Vedoucí
Třída  žáci oboru
1.A   Zemědělec      září    Výstava Lysá n.L. - Kůň     Ing. P. Smetana
2.B   Zemědělská výroba
2.B   Zemědělec      listopad  Exkurze cukrovar Dobrovice    Ing. P. Smetana
     Podnikání
1.C
     Podnikání v oborech prosinec   Tematický zájezd Vánoční Vídeň J. Žemlička
2.C
     obchodu a služeb
1.D,E  Kuchař-číšník pro        Exkurze Praha
               říjen                    Ing. I. Capouchová
2.D,E  pohostinství           Národní technické muzeum
2.B   Provoz domácnosti březen     Lysá n.L. - výstava Zemědělec  Ing. P. Smetana
2.B   Provoz domácnosti květen     Lysá n.L. – výstava Elegance   O. Soumarová
3.A   Zemědělec - výběr  květen   Exkurze Hřebčín Slatiňany    J. Janda
1.A   Provoz služeb    prosinec  Exkurze Templ - Mladá Boleslav  Ing. L. Prokůpková
                     Exkurze a výstava Sbor českých
2.A    Provoz služeb    prosinec                  Ing. L.Prokůpková
                     bratří Mladá Boleslav


                       24
                      Lysá n.L. – výstava Módní
2.A    Provoz služeb     červen                    Ing. L. Prokůpková
                      doplňky, nábytek
                      Exkurze Lipence - areály
3.A    Provoz služeb     březen                    Ing. L. Prokůpková
                      Bohemiased Fi
2.A                     Návštěva vzorového pracoviště
     Provoz služeb     květen                    Ing. L. Prokůpková
3.A                     VOŠ Mělník, SOU Liběchov
                 říjen   Floristická odborná výstava
2.A    Provoz služeb                            Ing. L. Prokůpková
                 květen   Děčín
     Kuchař-číšník pro         Exkurze Hotel Galatea
1.E, D              květen                    L. Rambousková
     pohostinství           Kosmonosy
     Kuchař-číšník pro         Soutěžní výstava Gastro
1.E, D              březen                    L. Rambousková
     pohostinství           Hradec Králové
1. a 2.  Kuchař-číšník pro
                 březen   Exkurze pivovar Klášter      L. Rambousková
ročníky  pohostinství
     Podnikání v oborech        Exkurze Okresní soud Mladá
2.C               březen                    E. Rychtaříková
     obchodu a služeb         Boleslav
     Kuchař-číšník pro         Exkurze a pracovní stáž
2.E, D              duben                     L. Rambousková
     pohostinství - výběr       Vitana Byšice
3.A    Provoz služeb           Exkurze Úřad práce         E. Rychtaříková
                 duben
     Cukrář-výroba           Mladá Boleslav
     Podnikání v oborech        Exkurze Úřad práce
2.C               květen                    E. Rychtaříková
     obchodu a služeb         Mladá Boleslav
     Kuchař-číšník pro         Exkurze Nowako
2.D,E              březen                    Ing. R. Niklová
     pohostinství           Kralupy n. Vltavou
1.A,2,A,             duben,
     Cukrář-výroba           Výstava Ekofrut Slaný       M. Pospíšilová
3.A               květen
1.C   Podnikání        září    Exkurze Hotel Praha        H. Bahníková
     Podnikání v oborech        Exkurze Hotel Horizont
2.C               listopad                   E, Rychtaříková
     obchodu a služeb          Pec pod Sněžkou
3.A   Provoz služeb      září    Výstav Zahrada Čech        M. Pospíšilová
                      Exkurze Pekárna Merhaut
3.A    Cukrář-výroba     říjen                     M. Pospíšilová
                      Benátky n.J.
                      Exkurze Pekárna Merhaut
1.F    Cukrář-výroba     prosinec                   M. Pospíšilová
                      Benátky n.J.
     Podnikání v oborech
2.C              říjen     Exkurze Praha historická      N. Kumpoštová
     obchodu a služeb
1.C    Podnikání      říjen     Exkurze Hřebčín Kladruby      E. Rychtaříková
                      Exkurze zahradnictví SINCO
1.C    Podnikání       březen                    E. Rychtaříková
                      Zámek Mělník
     Kuchař-číšník pro
2.D               září    Exkurze do Dětenic         L. Urbanová
     pohostinství
     Kuchař-číšník pro
2.D               listopad  Seminář v manželské poradně    L. Urbanová
     pohostinství
1.C    Podnikání       květen   Praha - Královská cesta, exkurze  Ing. E. Moravová
     Kuchař-číšník pro
3.D               září    Exkurze Babylon Liberec      Ing. R. Niklová
     pohostinství
     Zemědělská výroba         Návštěva Zemědělského muzea
2.B               květen                    Ing. P. Smetana
     Provoz domácnosti         Praha
2.B    Zemědělská výroba   říjen   Výstava Praga agro         Ing. P. Smetana

Žáci navštěvovali abonentní představení mladoboleslavského divadla a muzikály v Praze
(nástavbové studium a žáci posledních ročníků učebních oborů). Tyto návštěvy organizovali


                        25
vyučující českého jazyka a literatury N. Kumpoštová a Mgr. J. Smutný. Kromě toho měli
vybraní žáci možnost navštívit dvě filmová představení.

Sportovní kurzy

Sportovně-turistické kurzy: 2.D, 7. - 9. 6. 2006, 23 žáků
              2.A, 2.F, 12. - 14. 6. 2006, 45 žáků
              Český ráj
Lyžařský výcvikový kurz: zájemci z řad žáků 1. ročníků, 8.1. - 13. 1. 2006, Příšovice, 26 žáků


15.3 Programy a projekty
a) Škola se v tomto školním roce nezapojila do národních a systémových projektů OP RLZ.

b) Zapojili jsme se do projektu připravovaného OŠMS KÚ Středočeského kraje v rámci
výzvy pro Finanční mechanismy EHP/Norsko. Realizace projektu by měla přispět ke
zkvalitnění a inovaci vybavení učebními pomůckami ve školách a ke zlepšení estetického
prostředí.
V rámci opatření 3.3. SROP je SOU Horky nad Jizerou jako zakládající člen zájmového
sdružení právnických osob Regionální školy rozvoje venkova partnerem předkladatele
projektu – Krajského úřadu Středočeského kraje „Posílení kapacity místních a regionálních
orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“.
V rámci Školy rozvoje venkova a po zkušenostech z účasti na akcích a prezentacích
úspěšných žadatelů (např. Středočeská konference ohlédnutí se za SROP) připravujeme
předložení projektu v rámci ROP se zaměřením na udržitelnost trvalého rozvoje venkovského
prostředí a na cestovní ruch.

c)   Škola je zapojena do řady mezinárodních projektů Evropské unie. Kromě finanční
podpory přinášejí tyto projekty možnost zapojení do praktického života v rámci výměn a stáží
žáků a pedagogických pracovníků, poznání ekonomického prostředí, pracovního stylu
i celkové atmosféry v zahraničních zemích.
Úspěšné je zejména zapojení školy v programu Leonardo da Vinci (získání Evropské ceny
kvality v roce 2005). Projekt umožnil části žáků Středního odborného učiliště, jejichž
významnou složkou učebního plánu je odborný výcvik, vykonávat tuto činnost ve SRN,
Rakousku, Itálii, na Kypru a Slovensku. Tato činnost byla oceněna i národní Pečetí kvality
(2003, 2005). Dále je škola zapojena dlouhodobě v programu Tandem, Mládež pro Evropu
 a připravuje žádost v rámci programu Comenius.

 d)
- V rámci rozvojového programu SIPVZ, jehož vyhlašovatelem je MŠMT byl zpracován
projekt „Využití ICT při výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů“. Náplní
projektu je vytvořit systém výukových materiálů přístupných učitelům v průběhu výuky
všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů i žákům při mimoškolním studiu a domácí
přípravě na středním odborném učilišti s využitím ICT, zvýšit aktivitu a zájem žáků o studium
ve venkovském prostředí, posílit hrdost žáků k tradičním řemeslům. Projekt nebyl těsně přijat,
proto jej opětovně podáme v následujícím roce. Celkový rozpočet projektu je 490 tis. Kč
s tím, že vlastní podíl školy by činil 150 tis. Kč.
- projekt na podporu romských žáků, MŠMT - 7.483,- Kč.                       26
e) Škola se zapojovala do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem,
  - projekt "Modernizace škol" je uveden v bodě b).
  - prevence sociálně patologických jevů - 6 tis. Kč

f) Zapojení do preventivních a humanitárních programů
  - „Dejte šanci dětem ulice“- Šance o.s. Praha
  - "Dárcovství krve" – SOU Vlašim.

15.4 Spolupráce se zahraničními školami
Dlouhodobě spolupracujeme při organizaci zahraničních stáží a výměně žáků, při výměně
zkušeností a zavádění nových metod a forem práce především s následujícími školami:
- Offene Schule Babenhausen – SRN (řízení školy, práce s žáky s výchovnými problémy)
- Berufsfachschule für Hotel und Tourismusmanagement, Wiesau, SRN (spolupráce při
 zavádění nového oboru Služby cestovního ruchu)
- Wein – und Obstbauschule, Krems, Rakousko (Dny otevřených dveří)
- Hotellehranstalt Krems, Rakousko (cestovní ruch)
- Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione,
 Commerdiali e Turistici "Alfredo Panzini", Senigallia, Itálie (hotelnictví a turismus)

Zahraniční stáže a další akce
a) Zapojení do programu EU Leonardo da Vinci od roku 1998
  - v roce 2005 získání Evropské ceny kvality (Oslo, leden 2005)
  - v roce 2003 a 2005 získání Pečetě kvality (Praha, březen 2003),
   (Kroměříž, květen 2005)
  Zahraniční stáže pro žáky do cílových zemí: Itálie, Kypr, Německo, Rakousko,
                        Slovensko
  Účast žáků všech oborů v r. 2005 – 54 žáků
b) Stáže žáků v SRN v rámci programu Tandem (Česko-německý program, Fond
  budoucnosti) – Regensburg, Mnichov (SRN)
c) Stáže žáků - v partnerských školách a u podnikatelů – Krems, Rakousko
                             Babenhausen, SRN
        - u podnikatelů – Hotel FIS, Štrbské Pleso, Slovenská republika
d) Odborné exkurze a kulturně poznávací výlety pro nejlepší žáky školy – sponzorované
  rakouskými podnikateli (20 žáků, květen, každoročně)
e) Výměny pedagogů v rámci programu Leonardo da Vinci: IHF Krems 2005 (Rakousko),
  Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione,
  Commerdiali e Turistici "Alfredo Panzini", Senigallia, Itálie (květen 2006)
f) Spolupráce při vysílání žáků na zahraniční stáže, zejména oborů zemědělec
  a provoz služeb s o.p.s. Venkovský prostor, Liberec (Köllitsch, Pilnitz – Dresden, SRN)
g) Výměny žáků Mládež pro Evropu: Anglie

Zahraničních stáží se účastní každoročně asi čtvrtina žáků školy. Stáže se staly součástí
výchovně vzdělávací práce školy.
                       27
15.5 Zapojení žáků školy do vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěží
Všeobecně vzdělávací předměty

Metodická komise společensko – vědných předmětů pořádala školní kolo znalostní soutěže
v anglickém a německém jazyce. Skládalo se ze tří částí: poslechové, znalostí reálií a části
ústní. Soutěž probíhala jednak formou písemného testu s využitím PC, jednak jako neformální
rozhovor. Výsledky byly využity především jako podklad pro výběr účastníků zahraničních
stáží. Nejlepší soutěžící se zúčastnili mezinárodních konferencí mládeže (např. Evropa není
sama – Senigallia, 400 účastníků z 50- ti zemí celého světa).
V českém jazyce probíhá celoročně srovnávání slohových prací na dané téma v próze i poezii
dle studijních a učebních oborů. Autoři nejlepších prací jsou pak odměněni prezentací ve
školním časopise SOUHRA a v regionálním tisku.

Odborný výcvik- odborné předměty

Gastro Hradec 2006, XI.ročník národní přehlídky kuchařského a cukrářského umění a
I.mistrovství republiky kuchařů a cukrářů – 21.4.2006, Asociace kuchařů a cukrářů, soutěžili
4 žáci- dva kuchaři (obor kuchař-číšník)a dvě cukrářky a shodně vybojovali bronzové medaile
ve svých kategoriích.
Krušovické čepování, krajské kolo, 25.4. 2006, 2ružstva, 3. místo.
Učňovský princ výčepních - 24.1.2006, SOU Ústí n.Labem, družstvo žáků uč.oboru kuchař-
číšník, účastnický list.
Barmanská soutěž na SOU Poděbrady -17.5.2006, Kaláb Pavel – 3.místo, obor kuchař-číšník
Mladý cukrář v Pelhřimově- 17.-20.10. 2005, žákyně Kodetová a Nováková obsadily
4.a 5.místo.
Dekorativní vykrajování - Soutěž ve vyřezávání melounů - Melounový festival při oslavách
Sv.Vavřince- 5.8.2006, Kladno- žákyně Pavlína Bobková-diplom, žák Knespl Petr -
účastnický list.
Aranžérská výstava v Lysé nad Labem Polabský motýl dne 15.3.2006, soutěžilo družstvo
žákyň učebního oboru provoz služeb, účastnický list.

Sportovní soutěže

Přebor SŠ ve fotbale: 15.9.2005, 10 chlapců, 4. – 6. místo
Středoškolský pohár v atletice: 23.9.2006, okres, 6 chlapců
Okresní přebor SŠ v přespolním běhu: 3.10.2005, 4 dívky, 4 chlapci
Přebor SŠ ve fotbale: 13.10. 2005, 10 chlapců, 5.místo
Okresní kolo ve florbalu: 25.11. 2006, 9 chlapců, účast ve skupině
Přebor středních škol ve fotbale: 15.3.2006, 10 chlapců, 4.-6. místo
Pohár ředitele SOU Hubálov v sálové kopané: 23.3.2006, 9 chlapců, 5.místo
Okresní přebory v parkurovém skákání: 4.6. 2006, OJS Mladá Boleslav,
kategorie seniorů, 1.místo - M. Posltová, 2.C; kategorie juniorů, 3.místo - V. Honsová, 1.A
Atletika: 30.5.2006, okresní přebor, 6 žáků, 3. místo ve skoku vysokém

15.6 Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby
jejich předcházení
                       28
1. Pořádání besed a přednášek pro žáky s vybranými tématy dle jednotlivých učebních oborů,
všeobecná drogová problematika, kriminalita, zdravotní a rodinná výchova, sociálně
patologické jevy – kouření, alkohol apod.

Uskutečněné akce:

Téma akce           Konzultanti      Počet žáků   Účast

Drogová problematika      Policie ČR        340    žáci školy
Zdravot.a rodinná výchova   Fi Procte-.Gamble      60   obory – PS,PD
Kouření,šikana         PPP M.Boleslav       30   cukrář-výroba
Mezilidské vztahy       M.Fanta centrum      150   1.ročníky


2. Zprostředkování a návrhy k odborným vyšetřením v příslušných PPP , doporučení ke
konzultacím pro 6 žáky a jejich zákonných zástupců – Pedagogicko – psychologická poradna
Středočeského kraje, Václavkova 1040, Mladá Boleslav, odborné pracoviště Na Celně –
soustavně řešena l žákyně.

3 .Svolávání výchovných komisí pro žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy, při řešení
problémů s užíváním návykových látek, řešení neomluvené absence žáků. Veškerá
problematika je řešena ve spolupráci s Oddělením sociálně právní ochrany dětí Magistrátu
Mladá Boleslav
4. V rámci prevence všech sociálně patologických jevů u dětí a mládeže je na škole zpracován
Minimální preventivní program školy. Pro žáky je tradičně organizována účast na Týdnech
duševního zdraví a Týden bez drog.

5. Sportovní dny
V rámci celoškolní protidrogové akce SOU Horky nad Jizerou Horkyfest:
 - fotbalové utkání, 24.5. 2006, 15 chlapců
 - Běh pro zdraví, 25.5.2006, 43 účastníků – žáci + zaměstnanci školy
Sportovní den školy: žáci školy, 27.6.2006, sportovní areál v Benátkách n.J.

Sledování a zjišťování drogově závislých žáků:
 - šetřeno: 8 žáků
 - výsledek: zjištěno 5 žáků pozitivních na užití návykové látky (marihuana)
 - řešení: pozastavení odborných prací na odborném výcviku , doporučení zákazu řízení
      motorových vozidel, následná kontrola na negativní výsledky na odborném
      zdravotním zařízení.

15.7 Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce
   směřující k výchově k humanismu

a) Multikulturní výchova
Škola se zúčastnila dvou mezinárodních konferencí pořádaných regionálními orgány kraje
Le Marche v italské Senigallii "Evropa není sama". Konferencí se zúčastnilo celkem šest žáků
a tři učitelé školy. Programem byly humanitární otázky, problémy lidské snášenlivosti
                       29
a porozumění v současných podmínkách globalizace a rozdělení světů. Součástí programu
byly projevy solidarity a podpory mladým lidem ze zemí s konflikty (Palestina, Izrael,
Libanon, atd.)
Výsledky a osobní prožitky účastníci přenesli během oficiálních besed i neformálních
rozhovorů na ostatní spolužáky. Rovněž byly šířeny ve školních prezentačních materiálech
(školní časopis, www stránky školy) a regionálních médiích (rozhlas, tisk).

b) Environmentální výchova
Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na škole spočívá:
- v podněcování a sledování ekologických jevů v jednotlivých vyučovaných předmětech,
  metodických komisích školy, pozornosti integrujícímu přístupu k poznávání přírody a
vztahů člověka k životnímu prostředí;
- poznávání a hodnocení vztahů člověka a životního prostředí ve smyslu přípravy žáků pro
 udržitelnost trvalého rozvoje, především v našem venkovském prostředí;
- v navozování a koordinaci dlouhodobé a trvalé celoškolské aktivity v péči o školní životní
 prostředí (třídění sběru a hospodaření s odpady, šetření energií a materiály, péče o zeleň a
 úpravu okolního prostranství v Horkách nad Jizerou, u cizích subjektů rekultivaci
 vytěžených ploch v cihelně v Horkách n.J. a jejich zalesňování, pomoc potřebným ad.),
  jednorázové akce (Den Země, Světový den životního prostředí, Den vody, apod.) i různé
  regionální, mezinárodní a další formy aktivity a spolupráce (exkurze, stáže a studijní
  pobyty, pracovní činnosti, apod.)
- ve spolupráci s institucemi při předávání zkušeností a zlepšování úrovně environmentálního
  vzdělávání a výchovy v zájmu celé modernizace práce školy - odbory životního prostředí
  krajských, městských úřadů (Praha, Mladá Boleslav, Benátky n.J.), středisky/centry
  ekologické výchovy (např. Podblanickem ve Vlašimi), s podnikovými ekology (např.Škoda
  Auto, a.s.)
 - v zajištění a využívání odborné literatury, časopisů, odborných a metodických příruček,
  učebních pomůcek a dalších informačních zdrojů - včetně využívání výpočetní techniky.
c) Výchova k humanismu
- Škola se připojila k programu dárcovství, aby pomohla našim žákům, kteří chtějí udělat
první krok k tomu, aby se stali dobrovolnými dárci krve. Byli osloveni zletilí žáci
nástavbového studia a žáci učebních oborů. Zájem o aktivní zapojení projevilo 39 žáků a
termíny pro odběry krve začaly v pondělí 20.března a pokračovaly až do června 2006.
Skutečně krev darovalo 11 žáků, ostatní se většinou nestali dárci krve pro nevyhovující
zdravotní stav.
- Divadelní vystoupení žáků naší školy pro ZŠ, MŠ a domovy důchodců .
- Výroba upomínkových předmětů a vánočních přání žáky školy pro starší spoluobčany v
domovech důchodců.
- Pomoc místní obci při pořádání Dětského dne.


15.8 Spolupráce školy
Škola úzce spolupracuje se svým zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce,
zaměstnavateli, profesními komorami a sdruženími a dalšími subjekty:
- se sociálními a hospodářskými partnery spolupracujeme velmi úzce, trvale a cílevědomě
- škola je členem Okresní hospodářské komory (členství ředitele školy v představenstvu
 hospodářské komory), Agrární komory, Klubu podnikatelů Mladoboleslavska, Asociace
 kuchařů a cukrářů ČR, Asociace škol venkovského prostoru
- spolupracujeme každoročně s více než padesáti smluvními pracovišti praktického


                       30
 vyučování, včetně dvou školních zemědělských podniků
- podnikatelé a zástupci sociálních partnerů se pravidelně účastní akcí školy a podporují je,
 včetně podpory finanční.

15.9 Aktivity školy a další akce

Termínový kalendář aktivit školy:
28.8.-18.9.2005 zahraniční praxe žáků oboru Provoz služeb, Pilnitz, Dresden - SRN
1.9.      slavnostní zahájení školního roku ve sportovní hale pro žáky a rodiče
2.9.      Outdoor training pro žáky 1. ročníků
10.9. a 17.9. expozice SOU na výstavách v Březovicích a Dobrovicích
12.9. - 2.10. praxe žáků učebního oboru zemědělec a zemědělská výroba - Köllitsch, SRN
12.9. - 2.10. praxe žáků všech oborů - Babenhausen, SRN (Leonardo da Vinci)
3.10. - 23.10. praxe žáků všech oborů - Krems, Furth bei Göttweig - Rakousko (Leonardo
        da Vinci)
4.10.      organizace pohoštění prezidenta republiky ČR pana Václava Klause na zámku
        v Benátkách nad Jizerou
4.10 - 15.11. praxe žáků Protaras - Kypr (projekt Leonardo da Vinci)
13.10      slavnostní zahájení provozu nové učebny – půdní vestavba ve škole
14. - 20.10. celostátní soutěž Mladý cukrář v Pelhřimově, žákyně Kristina Kodetová
        a Jiřina Nováková obsadily 4. a 5. místo ve své kategorii
20.10.     prezentace školy na mezinárodním semináři Tandem (Hejnice – Liberec)
2.11.      Hubertova jízda - zakončení jezdecké sezóny
9. - 10. 11.  prezentace školy na Burze škol v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti
        a Bělé p.B.
13. 11 - 21. 12. divadelní představení sboru žákyň SOU v domovech důchodců a MŠ
        v regionu
15. 11.     podzimní raut žáků pro rodiče – Havajské vánoce
22. - 23. 11. základní kurz dekorativního vykrajování ovoce a zeleniny
24. 11.     Den otevřených dveří na SOU, přehlídka dovedností žáků, Gastroden,
        vyhodnocení školního kola studené kuchyně (další Den otevřených dveří
        v úterý 12.1.2006)
26. 11.     kurz aranžování pro učitelky ZŠ
1.12.      prezentace školy a zkušeností s organizací zahraničních stáží v rámci Leonardo
        da Vinci – Asociace škol venkovského prostoru – Humpolec
6.12.      zahájení 4. ročníku Regionální školy rozvoje venkova
17.12.     raut pro Okresní hospodářskou komoru v Městském divadle v Mladé Boleslavi
28.12. -2.3. praxe žáků - 3 turnusy na Štrbském Plese na Slovensku (projekt Leonardo
        da Vinci)
5. - 6. 1.2006 kurz vykrajování
7.1.      gastronomické zajištění reprezentačního plesu Rádia Delta – DK Škoda
        Mladá Boleslav
8. - 13.1.   lyžařský kurz
10. – 11.1.   kurz úpravy ryb
16. - 20.1.   kurz studené kuchyně, Studio Mistra kuchaře Picky
24. – 27.1.   prezentace SOU, žáci učebního oboru Cukrář v Kremsu, Rakousko
27. 1.     maturitní ples nástavbového studia Podnikání – Benátky nad Jizerou
13. - 17. 2.  barmanský kurz
23.3.      pracovní jednání ředitelů škol se zemědělským zaměřením, zástupci MZe ČR


                        31
        Krajského úřadu Středočeského kraje, ÚZPI a NUOV Praha
24.3.     praxe čtyřiceti žáků na reprezentačním plese na Pražském hradě
27.-30.3.   Maturita nanečisto
10. - 14. 4.  státnicové výstupy a praxe studentů ČZU Praha
12.4.     exkurze + beseda o českém školství a zemědělství pro padesátičlennou
        delegací z Francie (další čtyři exkurze v období duben – červen – 4x)
21. 4.     národní soutěž s mezinárodní účastí Gastro Hradec – 4 bronzové medaile
        v kategorii cukrář junior a kuchař junior
25.4.     Krušovické čepování, krajské kolo, družstva, 3. místo
24. 4. - 12.5. školní kola soutěží odborných dovedností
14.-20.5.   stáž pedagogů na Hotelové škole se zaměřením na turismus – Senigallie,
        Itálie
24.-25.5    Horkyfest – sponzorský běh, sportovní odpoledne – Aktivitou proti drogám
26.5.     Horkyfest – přehlídka dovedností žáků, kulturní odpoledne, volba MISS
        a Gentlemana SOU
26.5.-28.5.  návštěva delegace MěÚ Furth bei Göttweig a podnikatelů z oblasti Krems
        Rakousko a Berufsfachschule Wiesau (SRN)
31. 5. - 2.6. sportovní kurz pro žáky 2. ročníků – Český ráj
+ 7. - 9.6.
2.6.      slavnostní zakončení studijního oboru na zámku v Benátkách nad Jizerou
7.-27.6.    zahraniční stáž v Senigallii – Itálie (Leonardo da Vinci)
21.6.     slavnostní předání výučních listů absolventům učebních oborů ve Sboru
        českých bratří v Mladé Boleslavi
22. - 24.6.  kulturní a odborná exkurze pro nejlepší žáky školy - Vídeň, Krems,
        Furth, Rakousko
30.6.     celoučilištní slavnostní shromáždění žáků a zaměstnanců na nádvoří zámku,
        závěrečná hodnotící porada zaměstnanců školy

Škola považuje kontakt s rodiči žáků i veřejností za podstatný prvek svého působení. Z toho
důvodu prezentuje svou činnost a odborné dovednosti žáků při rozličných příležitostech.
Z těch podstatných lze vyzvednout:
- prezentace dovedností žáků na rodičovských schůzkách při Dnech otevřených dveří,
   na Burze škol Mladoboleslavska a dalších náborových akcích
- zhotovení tématických aranží a výzdoby sálu pro slavnost dožínek Středočeského kraje
  v Lysé n.Labem, konaných pod záštitou hejtmana Středočeského kraje, dne 15.10.2006
  a aranžmá expozice pro Krajské informační středisko Středočeského kraje tamtéž
  - úspěšná prezentace na aranžérské výstavě v Lysé nad Labem - Polabský motýl, dne
    15.3.06
  - opakovaná odborná a lektorská činnost na zahradnických výstavách na Výstavišti v
    Lysé nad Labem
  - delegování učitelky OV p. Kobzevové do hodnotitelské komise republikové soutěže
    Cukrář v Pelhřimově
   - prezentace dovedností žáků při veřejné části praktické závěrečné zkoušky učebních
    oborů kuchař-číšník pro pohostinství, cukrář – výroba a provoz služeb v červnu
    v Mladé Boleslavi
  - prezentační stánek na oblastní zahradnické výstavě v Březovicích 16.září 2005
    s ukázkou dovedností žáků - kolekcí aranží z jiřin, slavnostním prostřením, kolekcí
    slavnostních cukrářských výrobků pro různé společenské příležitosti - připravovanými
    žákyněmi provozu služeb, kuchař- číšník a cukrář. Součástí programu byla i módní


                      32
     přehlídka svatebních modelů a svatebních kytic předváděných žákyněmi provozu
     služeb
   - Horkyfest- program Dne proti drogám, který spojuje sportovní aktivity- utkání
     v kopané, běh pro zdraví s dopoledním zábavným pásmem které je tvořeno módní
     přehlídkou výrobků z odívání našich žákyň a volbou MISS a Gentlemana školy
     s bohatým doprovodným kulturním programem
   - Zviditelnění činnosti žáků při využívání produktivní práce v oblastech:
      komplexní realizace gastronomicko společenských akcí formou produktivní práce
       žáků, s výbornými výsledky zajišťované školou, v menší míře i ve spolupráci s
       cateringovými firmami. Catering, se zapojením žáků kuchařů-číšníků, cukrářů,
       provozu služeb i maturitní nástavby v pozicích vedoucích směn, škola poskytuje
       v regionu Mladoboleslavska, ale zajišťuje i akce na Pražském hradě, Senátu ČR a
       dalších prestižních prostorách v Praze
      příprava kolekcí pokrmů studené a teplé kuchyně
      příprava kolekcí cukrářských výrobků, včetně vánočního pečiva a zhotovování na
       zakázku netradičních cukrářských výrobků a dortů
      zajištění provozu areálu školního zahradnictví
      provádění polních prací (hnojení, orba, setí) a zajištění krmivové základny pro
       chov koní
      ošetřování veřejné zeleně a prostranství v Horkách n. J., a v okolních obcích
      rekultivace vytěžených ploch v cihelně v Horkách n.J. a jejich zalesňování
      prodej sezónních zahradnických produktů, zejména adventní a dušičkové vazby a
       květin
-  tradiční setkání žáků, rodičů a pedagogů při rodičovských schůzkách maturitní nástavby
   letos s tématem „Havajské vánoce v Horkách“
-  prezentace českého školství a školy na HLF Krems, v Rakousku, formou expozice
   nabídky českých cukrářských, floristických a dalších výrobků žáků v lednu t.r.
-  spolupráce s firmou Vitana Byšice – ověřování nových produktů firmy, exkurze a
   zapojení do prezentačních akcí podniku
-  zajišťování chodu Zámecké vinárny školy produktivní prací žáků pod vedením pedagogů
   školy
-  vánoční tradice na venkově se uskutečnily v měsíci listopadu , průměrná účast na
   semináři byla 40 účastnic
-  podzimní, vánoční a velikonoční výstava květin s tématikou aranžérství na Městském
   úřadě v Bobrovici


16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
a)   Regionální škola rozvoje venkova
    (v rámci SROP opatření 3.3. – Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při
    plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji)
    - semináře pro starosty obecních úřadů
    - 200 účastníků
b)   kurz gastronomie a aranžování
    - pro učitele ZŠ
    - 80 účastníků
c)   Zimní škola pro zemědělce
    - 20 účastníků


                       33
17. Výchovné a kariérní poradenství
17.1 Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství
Škola poskytovala poradenské služby za úzké spolupráce žáků, rodiny a odborných orgánů.
V období školního roku 2005/2006 byla činnost výchovného poradenství založena na týmové
spolupráci výchovné poradkyně, školního metodika prevence, práci třídních učitelů, učitelů
teoretického a praktického vyučování i ostatních pracovníků školy.Výchovná poradkyně školy
se zaměřila na oblasti – výchovnou, vzdělávací, sociální, kde poskytovala individuální
konzultace pro žáky v předem stanovených konzultačních hodinách, ale i mimo ně. Nedílnou
součástí poradenství byly i konzultace pro rodiče. Poradenská činnost byla směrována na
studijní výsledky, na řešení osobních, rodinných a společenských problémů, individuálních
aktivit žáků, pomoc se zařazením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zvláštní pozornost byla věnována žákům, kterým rodina neposkytovala dostatečnou
intelektuální, sociální , hmotnou pomoc a romským žákům. Sledováni byli i žáci nadaní
a talentovaní, žáci se zvláštními koníčky a zájmy.
V rámci primární prevence bylo spolupracováno s drogovým preventistou SOU Horky n.J.
Mgr.M.Dlouhým
Pravidelná spolupráce s Úřadem práce na seminářích pro VP,Komorou podnikatelů, pomoc
při hledání zaměstnání.
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími problémy- evidence žáků, řešení ve spolupráci
s třídními učiteli , učiteli pro teoretické i praktické vyučování.

Další činnost v rámci výchovného poradenství byla již uvedena v kapitole 15.6 pod názvem:
Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich
předcházení
Řešení problémů a nežádoucích jevů
                                            Počet
      Zaměření                  Učební obor
                                            žáků
                   Provoz služeb                     1
Studijní výsledky          Kuchař-číšník pro pohostinství            2
                   Zemědělec                       4
                   Kuchař-číšník pro pohostinství            3
                   Provoz domácnosti                   2
Osobní, rodinné,           Provoz služeb                     8
společenské problémy
                   Cukrář-výroba                     2
                   Zemědělská výroba                  6
Záškoláctví             Všechny obory,nejvíce K-Č              33
Společné třídní konzultace1)     Cukrář-výroba                    24
                   Kuchař-číšník pro pohostinství,
Žáci nadaní, zvláštní koníčky                              1+ 1
                   cukrář-výroba
Zanedbávání péče           Provoz domácnosti                   1
                   Cukrář-výroba                     1
Šikana
                   Zemědělská výroba                   2
1) Po předběžném objednání byl řešen problém kolektivní nesnášenlivosti v Poradně pro mezilidské vztahy,
 Masná ul., Mladá Boleslav

 S žáky byl veden řízený rozhovor a byla jim poskytnuta odborná rada a pomoc, případně
doporučení na odborná pracoviště příslušná místu bydliště.                           34
17.2 Informace o odborných pracovnících školy
Ing. L. Prokůpková: výchovná poradkyně školy
Mgr. M. Dlouhý: prevence sociálně patologických jevů


17.3 Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje
   a speciálně pedagogickými centry a dalšími odbornými institucemi

Získávání nových informací pro řešení výchovných a vzdělávacích problémů, účast na
seminářích a poradách specializovaných pracovišť, spolupráce s PPP –Václavkova, Na Celně
v Ml. Boleslavi a ostatními kraji, Úřad práce – setkání výchovných poradců a předání
informací o nabídce škol. Výstava studijních a učebních oborů pro vycházející žáky, jejich
rodiče a učitele pořádaná Úřadem práce v Mladé Boleslavi, úzká spolupráce se sociálním
odborem Magistrátu města Mladá Boleslav.
Náborové akce ve formě pořádání seminářů pro učitelky ZŠ.

17.4 Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií apod.
Škola informovala rodiče, event. jiné zákonné zástupce, na pravidelných čtvrtletních
rodičovských schůzkách:
a) o činnosti výchovného poradenství na SOU,
b) o poskytování dalších odborných služeb, které napomáhají zdravému,
  psychickému a sociálnímu vývoji žáků, rozvoji jejich osobnosti.


17.5 Kariérní poradenství
Další oblastí výchovného poradenství byly systematické informační činnosti důležité pro
volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy na povolání žáků SOU. Tato činnost se týkala
většinou druhých ročníků nástavbového studia a ročníků, které ukončovaly studium ve
tříletých učebních oborech.
Forma nabídky :
a) rozbor možností studia na vysokých školách, vyšších odborných školách
b) zprostředkovaná nabídka zaměstnání
c) burza práce – informační nástěnka s nabídkami zaměstnavatelů
d) besedy a spolupráce s úřadem práce
e) besedy s předsedou představenstva Okresní hospodářské komory v Mladé Boleslavi,
ředitelkou Regionální
  agrární komory a podnikateli
f) besedy s úspěšnými absolventy školy

Výchovná poradkyně koordinovala informační činnost třídních učitelů a poskytovala
metodickou pomoc i ostatním učitelům a pedagogickým pracovníkům při dlouhodobé
profesní přípravě žáků ve škole, informace byly pravidelně předkládány na pedagogických
radách a poradách jednotlivých úseků.
                       35
18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
   inspekcí a dalších kontrol

a) Ve školním roce 2005/2006 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.

b) Výsledky veřejnosprávních kontrol :
  a) kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém
    pojištění - provedená ve dnech 26.4.2005.
   Nápravná opatření nebyla uložena – kontrola bez závad. Výsledek kontroly byl
   projednán s odpovědným zástupcem organizace.

   b) kontroly Krajské hygienické stanice
    - 13.10.2005 – kontrola školní jídelny – předmět kontroly: standardní státní dozor,
     zjištěno drobné porušení § 49, odstraněno na místě, sankce neuloženy.
    - 18.5.2006 – kontrola domova mládeže – předmět kontroly – kontrola vyhlášky
     MZ 410/05 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozu
     pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
     závěr – běžné provozní závady, doporučeny běžné stavební úpravy – výměny
     podlahových krytin ve dvou pokojích (provedeno v době hlavních prázdnin 2006),
     doporučeno rozšířit sprchové kouty o l kabinu u chlapců

    c) kontrola Úřadu práce Mladá Boleslav –
    - 16.5.2006 – předmět kontroly –porovnání spisové dokumentace a vyplacených
     dávek SSP se zjištěnými údaji na SOU Horky nad Jizerou
     závěr – pro SOU nevyplývají z kontroly žádná opatření.

19. Další činnost školy

a)   Školská rada
    Členové školské rady byli zvoleni nebo jmenováni v souladu se zákonem
    č. 561/2004 Sb. První zasedání proběhlo 20. března 2006 s následujícím programem:
    - seznámení s činností školy, prohlídka areálu školy
    - schválení jednacího řádu
    - volba předsedy a místopředsedy školské rady
    - seznámení se základními dokumenty školy, projednání vývoje SOU, základní filosofie
     školy a výhledu rozvoje do roku 2010
    - stanovení plánu činnosti

b)   Žákovská rada
    Členy žákovské rady jsou předsedové třídních samospráv. Žákovská rada se sešla s
    ředitelem školy během školního roku 2005/2006 pětkrát. Během setkání byly řešeny
    zejména návrhy žáků a jejich oprávněné připomínky k chodu školy a organizaci
    výchovně vzdělávací práce a materiálně-technického zabezpečení, dále náměty na
    spolupráci se žáky.

c)   Sdružení přátel SOU
    Členy Sdružení přátel SOU jsou zejména rodiče žáků školy, ale též partneři školy ze
    strany podnikatelů a zaměstnavatelů absolventů. Jednání proběhlo během roku třikrát.


                        36
     Byla řešena zejména spolupráce s rodiči a partnery školy pro zkvalitnění výchovy a
     vzdělávání žáků.


20. Komentář k ekonomické části

I. Základní údaje o hospodaření školy


                            k 31. 12. 2005         k 30. 6. 2006
   Základní údaje o hospodaření školy          Činnost            Činnost
         v tis. Kč
                          Hlavní     Doplňková   Hlavní     Doplňková
1.   Náklady celkem                  24599     472       12828          25

2.   Výnosy celkem                  24599     644       13307          64
      příspěvky a dotace na provoz
                             20691       0      10951           0
      (úč. 691)
z toho
      ostatní výnosy                3908     644       2342          64
    HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
                               0     172        479          39
3.   před zdaněním
II. Přijaté příspěvky a dotace


               Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč                k 31. 12. 2005

1.    Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV)                 0

     Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených
2.                                                     3366
     příjmů z pronájmu celkem (INV)
     Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes
3.                                                     15904
     účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)
      přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)                           15829
       z toho   mzdové výdaje                                   11341
             1
      ostatní celkem (UZ 33 163, 33 160, 33 245 atd.)                            75
            33 163 protidrogová politika                               30
z toho
            33 160 romské projekty                                  5
       z toho   33 245 SIPVZ Projekt ICT                                 40
     Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem
4.                                                     4207
     (NIV)                            37
     běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)                      3870
                   1
     ostatní účelové výdaje celkem (UZ 001, 002, 003, 012, 014)            337
           003 mezinárodní spolupráce                       10
z toho        012 opravy                               98
     z toho   014 vrácené příjmy z pronájmů                     50
           020 neinvestice u investičních akcí                  179


     Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
5.                                             579
     EHP/Norsko atd.)


Vyhodnocení doplňkové činnosti:

Škola provozuje v souladu se zřizovací listinou:
  a) hostinskou činnost – jedná se o výrobu teplých i studených jídel, pořádání svatebních
    hostin, rodinných i pracovních oslav a zasedání, zajištění celodenního stravování
    pro ubytované účastníky dětských rekreací či jiných akcích
  b) poskytování ubytování – provozuje se především v době hlavních prázdnin, kdy je
    objekt domova mládeže prázdný. Volné kapacity slouží v této době jednak účast-
    níkům dětských rekreačních akcí, dále pak pro ubytování zájemců z řad veřejnosti –
    rekreační pobyty rodin, účastníků mimořádných akcí – např. několikadenní semináře,
    školení
  d) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – tato doplňková činnost je vyu-
    žívána minimálně. Byla založena především pro potřeby žáků školy, aby jim napomá-
    hala při zajišťování učebnic, výukových materiálů, pracovního oblečení atd.
  e) silniční motorovou dopravu osobní – jedná se o vnitrostátní dopravu osob vozidlem
    Renault Master s kapacitou 21 osob. Zisky z této činnosti nejsou sice vysoké, ale jedná
    se především o přepravu žáků ZŠ na exkurze, lyžařské výcviky, dopravu mladých
    sportovců či podnikatelů regionu. Tím tato doprava splňuje významný úkol v oblasti
    propagace naší školy.
  f) pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí – tato činnost má na naší
    škole dlouholetou tradici. Pravidelně se zde každý rok pořádají dětské rekreační poby-
    ty spojené s agroturistikou, výukou jazyků a práce s PC. O tuto činnost je ze strany
    žáků základních škol velký zájem. Tím se mohou seznámit s činností naší školy a své
    poznatky pak šíří i mezi své vrstevníky a spolužáky. Je to velmi významná činnost jak
    z hlediska ziskovosti, tak z hlediska propagace.
  g) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
    činnosti – zaměřeno na pořádání seminářů dle potřeb našeho regionu. Důležitá je
    spolupráce na pořádání seminářů v rámci SROP.

Doplňková činnost byla od samého začátku organizována zejména pro zlepšení materiálního
zajištění výchovně vzdělávací práce a pro zkvalitnění odbornosti a další prohloubení
profesních návyků žáků.

Výše dosažených zisků u jednotlivých činností byla v r. 2005 následující:
hostinská činnost –        Kč 72.991,-
ubytovací činnost -        Kč 28.379,-
nákup a prodej -         Kč   0,-


                           38
vnitrostátní doprava  -      Kč 10.132,-
dětské tábory   -        Kč 14.146,- (tržby jsou převážně u doplňkové
                        čin.hostinské a ubyt.)
kurzy a semináře -         Kč 2.669,-
celkem               Kč 128.317,-21. Závěr

21.1. Zhodnocení činnosti školy

Teoretický úsek

V oblasti teoretického vyučování škola plnila úkoly vyplývající z jejího hlavního poslání -
udržela vysoký standard kvality výchovně-vzdělávacího procesu. Jsou vyučovány studijní a
učební obory v souladu s rozhodnutím o zařazení do sítě škol a v souladu se schválenými
vzdělávacími plány a učebními osnovami. Současně jsou v duchu stávající legislativy
připravovány vlastní školní vzdělávací programy. Jejich vytváření je příležitostí, jak ještě
lépe propojit teoretické a praktické vyučování, vlastní výuku jednotlivých tematických celků,
jak volit vhodné motivační a názorné metody výuky. Přitom učivo lépe přiblížit větším
používáním moderních názorných pomůcek, techniky a učebnic.
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve
Středočeském kraji z března 2006 a jeho koncepčními cíli chceme při dalším směřování školy
vytvořit a zlepšit podmínky pro dosažení nejvyššího možného vzdělání uchazečů způsobem
odpovídajícím jejich studijním ambicím, motivacím, potřebám a možnostem. Postavení a
sídlo naší školy nás předurčuje směřovat činnosti žáků a uplatnění absolventů v praxi do
venkovského prostředí. Proto bude nutné kvalitně připravit výuku v novém maturitním
studijním oboru, o jehož schválení žádáme Kromě dalšího vytváření vhodných materiálních
podmínek pro zajištění kvalitní výchovy a vzdělání bude nutné od všech učitelů vyžadovat
splnění předpokladů a požadavků pro výkon činnosti pedagogických pracovníků.

Celkové směřování školy bude vedle středního vzdělání s výučním listem více zaměřeno na
oblast středního vzdělání s maturitní zkouškou. Vzhledem k tradici, kvalitě a postavení školy
v regionu, v souladu se záměry Středočeského kraje, budeme usilovat o přidělení statutu
centra dalšího vzdělávání a tím i nadále nabízet široké spektrum vzdělávacích aktivit pro
dospělé, realizovaných s podporou státu i EU.

Odborný výcvik

Odborný výcvik žáků směřuje k naplnění profilu absolventa cestou získání profesních
dovedností a návyků. Průběh výuky, dílčí hodnocení a klasifikace, výkony na odborných
soutěžích a výsledky závěrečných zkoušek potvrzují, že organizace i obsah vyučování splňuje
požadavky na absolventy příslušných učebních oborů. Úzká spolupráce školy se sociálními
partnery, zejména se zaměstnavatelskou sférou, vytváří podmínky pro aplikované vyučování,
které dokáže pružně reagovat na změny a požadavky na trhu práce. Kvalita výuky se
potvrzuje i při realizaci zahraničních stáží, na kterých se žáci zařazují do pracovních skupin
přijímající organizace v oblasti své odbornosti a dokáží dosahovat dobrých až výborných
výsledků.                       39
Hlavním cílem praktického vyučování žáků učebních oborů je zvládnutí všech profesních
dovedností vyplývajících z pedagogických dokumentů, s důrazem na dodržování zásad
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad hygieny práce. Při vlastní výuce trvá požadavek
na individuální práci s žákem při současném využívání motivačních nástrojů pro činnost celé
učební skupiny. Výukové dny jsou koncipovány s cílem zvládnutí základních dovedností
všemi žáky a umožnit nadaným a talentovaným žákům zvládnout obsáhlejší a náročnější
činnosti. Významným prvkem odborného výcviku je metodické vedení vyučování respektující
mimo vlastní profesní přípravu i výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, samostatnosti a
zodpovědnosti a hrdosti na zvolený obor. Velký prostor je vytvářen pro možnost konání
produktivní práce žáků s důrazem na kvalitu produkce a služeb, jako jednoho z důležitých
motivačních prvků. Stejně tak se daří využívat prvku soutěživosti při nácviku a procvičování
dovedností u všech oborů. Materiální zázemí pro odborný výcvik je systematicky budováno a
v současné době ve své většině splňuje požadavky ne něj kladené. Modernizace výukových
prostor a materiálního vybavení je přirozenou součástí rozvoje školy
 Momentem na zlepšení je vytvoření pedagogického prostoru pro vedení nadaných žáků a
zviditelňování jejich dovedností na širší platformě odborných soutěží. Dalším prvkem
volajícím po zlepšení je materiální zázemí pro výuku učebního oboru Zemědělec, kde škola
vlastní a používá mechanizaci fyzicky i morálně zastaralou. Nábor učebního oboru Zemědělec
se daří a vzhledem k tomu, že se nachází v úrodné řepařské oblasti, lze tento obor na škole
řadit k perspektivním. Bohužel doplnění opotřebovaných zemědělských strojů
v technologických linkách, vzhledem k vysokým pořizovacím cenám a finančním možnostem
pořizování investic, je velmi problematické.

Mimoškolní výchova
V rámci domova mládeže se většina naplánovaných akcí zdařila. Společným hledáním
optimálních dovedností a zájmů se podařilo zapojit široký počet žáků do připravených
aktivit. Žáci se účastnili se zaujetím a z vlastní iniciativy. Naším úkolem bylo: směrovat
žáky ke zdravému způsobu života a účelnému využívání volného času. Dlouholetou praxí
i zkušenostmi se nám podařilo vytvořit v domově mládeže atmosféru co nejvíce podobnou
domácímu prostředí.
V době letních prázdnin také proběhly stavební úpravy, proběhla výměna podlah
v chlapeckých pokojích, touto úpravou se velmi zkvalitnila úroveň ubytování.
V dlouhodobém plánu DM je odstranění patrových postelí, nové okenní parapety a další
modernizace interiérů.

Technicko – ekonomický úsek

a) i přes snížení počtu žáků z důvodu neotevření třídy dvouletého učebního oboru Zeměděl-
  ská výroba byl udržen vyrovnaný finanční rozpočet,
b) zaměstnávání efektivního počtu pracovníků – bylo splněno řadou racionalizačních
 opatření, vhodnou organizací práce a udržením dostatečného počtu žáků ve třídách, ve
 skupinách odborného výcviku a ve výchovných skupinách na domově mládeže dodržen
  příznivý počet pedagogických a nepedagogických pracovníků, u pedagogických pracovníků
  úspora 2 pracovníků, u nepedagogických pracovníků úspora 4 pracovníků,
c) na všech úsecích SOU byly soustavně regulovány náklady na zajištění provozu, průběžně
  byly řešeny,
d) zvyšování příjmů školy z jiných zdrojů:
  - příjmy školy z produktivní práce – oproti roku 2004 zvýšeny o Kč 438 tis.


                       40
e) zajištěné jiné zdroje financování
  - program Leonardo da Vinci       Kč 579 tis.
  - protidrogová prevence         Kč 30 tis.
  - SROP 3.3. Středočeská škola      Kč 3 tis.
  - sponzorské dary – věcné – 22 ks PC
   bezúplatným převodem v hodnotě     Kč 88 tis.
           - finanční      Kč 60 tis.
f) zisk z doplňkové činnosti ve výši    Kč 128 tis. bude využit pro modernizaci
  výchovně vzdělávací práce v r. 2006


Shrnutí

SOU Horky nad Jizerou ve školním roce 2005/2006 naplňovalo hlavní úkoly stanovené
plánem práce a priority dané Dlouhodobým záměrem rozvoje do roku 2010.
Rozvoj školy a výuka žáků byla v souladu s potřebami zaměstnavatelů, žáků a jejich rodičů.
Absolventi školy dobře nacházejí uplatnění (včetně zahraničí – např. funkce stevardů na
zaoceánských výletních lodích – 2 žáci), jejich příprava je trvale vyhodnocována díky úzkému
propojení na hospodářské a sociální partnery.
V uplynulém roce bylo opět dosaženo vyrovnaného hospodaření, v doplňkové činnosti zisku.
Bylo proto možné pokračovat v modernizaci SOU. Škola je uznávána veřejností v regionu
jako úspěšná a silná instituce.
22. Vlastní hodnocení školy

I.  Plnění cílů koncepčního záměru rozvoje školy a hlavních úkolů školy ve školním
   roce 2005/2006

1.1  Hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků

   a)  Velmi dobré sociální klima - důvěra žáků v pracovníky SOU (viz hodnocení
      sociálních a hospodářských partnerů a rodičů, anketa mezi žáky, outdoor training,
      kulturní a sportovní akce, zájezdy) Hrdost žáků a pracovníků na svou školu.
   b)  Týmová spolupráce - žáci, pracovníci - ve skupinách i mezi - viz akce v rámci OV
      a další akce školy.
   c)  Solidní výsledky žáků při závěrečných a maturitních zkouškách, při ročníkových
      hodnoceních.
   d)  Zkvalitnila se práce metodických komisí.
   e)  Úspěchy žáků při soutěžích - cukrář (Český cukrář – 5. a 6. místo, Pelhřimov),
      (Gastro Hradec – 3. místo), aranžování a vazačství - Polabský motýl, Krušovické
      čepování, Princ výčepních a sportovní soutěže.
   f)  Individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení a chování.
   g)  Nízký počet přestupků závažného porušení školního řádu (kromě stálých problémů
      s absencí), úspěšná práce výchovné komise a prevence negativních jevů – viz


                       41
      hodnocení Magistrátu města Mladá Boleslav.
   h)  Zapojení žáků pod vedením pracovníků školy do výchovných akcí - zejména
      vánoční koncerty pro domovy důchodců.
   ch)  Úspěšné projekty:
      - program Leonardo da Vinci – zahraniční stáže žáků.
      - Regionální škola rozvoje venkova - projekt KÚ (SROP opatření 3.3)
   i)  Prezentace výsledků práce žáků - Gastroden, Horkyfest,
      Dny otevřených dveří, výstavy Březovice, Dobrovice, Lysá nad Labem, raut pro
      rodiče – Havajské vánoce v Horkách, burzy škol, časopis SOUHRA, organizace
      školního plesu
   j)  Exkurze na SOU pro zahraniční delegace - úspěšná reprezentace, třítýdenní praxe
      žáků z německé školy na SOU Horky nad Jizerou v rámci programu Leonardo
      da Vinci
   k)  Enviromentální výchova - třídění odpadů ve všech prostorách SOU, zalesňování
      okolí, ekologické zahradnictví
   l)  Pokračování ve vzdělávání dospělých, Regionální škola rozvoje venkova, seminář
      pro učitele ZŠ
   m)   Vedení odborného výcviku tak, aby umožňoval využití produktivní práce žáků. Ta
      je uplatňována při komplexní realizaci gastronomicko společenských akcí ve
      spolupráci učebních oborů (kuchaři- číšníci připravují pokrmy a zajišťují obsluhu,
      cukráři připravují kolekce dezertů, žákyně provozu služeb tvoří květinové vazby a
      podílejí se na obsluze, zemědělci vyrábějí při dílenské výuce korpusy pro aranže a
      dekorace, žáci maturitní nástavby řídí dílčí pracovní skupiny), s cílem posílení
      nejen získávání dovedností, ale i posílení mezipředmětových vazeb a učení se
      týmové práci. Produktivní činností žáků jsou připravovány kolekce pokrmů studené
      i teplé kuchyně a cukrářských výrobků tradiční výroby i vánoční cukroví a
      netradiční výrobky a dorty.
      Žáci zemědělských oborů a dílen i provozu služeb se uplatňují při opravách
      zemědělské techniky, provádění polních prací (hnojení, orba, setí) a zajištění
      krmivové základny pro chov koní, se kterým škola spolupracuje v mimoškolní
      výchově, při ošetřování veřejné zeleně a prostranství v Horkách n. J. i okolí, při
      rekultivaci a zalesňování vytěžených ploch v místní cihelně, při údržbě a ošetřování
      majetku SOU. Žákyně provozu služeb zpeněžují své výpěstky zeleniny a výrobky
      sezónních zahradnických činností, zejména dekorativní výrobky z přírodních
      materiálů, květinové vazby i vazby dušičkové, adventní a velikonoční.

1.2  Hodnocení organizačních podmínek pro zajištění vzdělávání

   a) Úspěšný nábor žáků, zejména pro učební obor zemědělec (jediní ve Středočeském
     kraji) a studijní obor kuchař.
   b) Prezentace školy – školní časopis, webové stránky, akce pro veřejnost.
   c) Zájem o spolupráci se školou ze strany hospodářských a sociálních partnerů
     - zastoupení v představenstvu okresní hospodářské komory, v Klubu podnikatelů
     Mladoboleslavka aj.
   d) Dobrá spolupráce se smluvními partnery zajišťujícími OV žáků (přes
     50 pracovišť), využití i spolupráce s firmou Škoda Auto pro obor zemědělec
     v zimním období (systém BOZP, organizace a kvalita práce)
   e) Efektivní využití pracovišť na SOU.
   f) Stálé rozšiřování počítačové gramotnosti u pracovníků SOU


                        42
     Z – Základní uživatelské znalosti – 21 zaměstnanců (60%)
     P – Vzdělávání poučených uživatelů – 18 zaměstnanců (50%)
   g) Zahájení výuky cizích jazyků u pedagogických pracovníků – sedm pracovníků
     zahájilo studium v rámci programu Brána jazyků.
   h) Zefektivnění a racionalizace práce – vyšší využití programu Bakalář, zahájení
     zasíťování PC.
   ch) Řešen systém skladů.

1.3  Hodnocení materiálně-technických podmínek pro zajištění vzdělávání

   a) Zahájeno jednání o odkupu zámku od majitelů.
   b) Plně vybavena učebna PC – zejména využito PC – sponzorského daru ze
     Škoda Auto (20 ks).
   c) Rozšiřována síť PC na SOU.
   d) Dokončeno vybavení cvičných provozů technologickým zařízením– kuchyň,
     cukrářská dílna včetně klimatizace, částečně i školní kuchyň (myčka, smažící
     pánev).
   e) Vybudována nová učebna a kabinet v půdní vestavbě ve škole.
   f) Dokončena učebna stolničení na CP.
   g) Dokončena výměna tabulí na učebnách.
   h) Plynofikována budova školy a cvičných provozů (HD).
   ch) Rozšířen počet akumulačních kamen v budově zámku k zajištění splnění
     hygienických podmínek pro vytápění prostor.
   i) Přestavěna učebna šití na cvičných provozech.
   j) Prováděna úprava okolí školy.
   k) Částečně modernizován strojový park pro zemědělské učební obory (sekačka).
   l) Vybudovány nové šatny v budově zámku.
   m) Provedeny stavební úpravy na DM (věž).
   n) Provedeno odvodnění u budovy zámku.
   o) Rekonstruována kanalizace v areálu OV
   p) Dokončeny venkovní omítky na budově dílen.


2.  Nesplněné či částečně nesplněné hlavní úkoly
   ve školním roce 2005/2006

   a) Slabé slovní vyjadřování žáků a jejich dovednost komunikace.
   b) Vyšší absence u části žáků.
   c) Nízké a neefektivní využití didaktické techniky, učebních pomůcek a učebnic.
   d) Nedostatečný nábor žáků do učebního oboru zemědělská výroba.
   e) Nedokonalé zavedení systému autoevaluace výchovně vzdělávací práce.
   f) Přetrvávající nedostatky v osobní zainteresovanosti za svěřený majetek a prostory
     SOU a zodpovědnosti za péči o pracovní prostředí SOU.
   g) Občasné nedostatky v pracovním oblečení žáků a v důsledném dodržování
     hygienických předpisů.

   h) Nedokončeno plné vybavení didaktickou technikou na učebnách.
   ch) Nedokončeno a nevyužíváno školní hřiště.
   i) Nezahájena výstavba čističky odpadních vod z důvodu nedoporučení


                       43
     Českého hydrometeorologického ústavu, Praha 4 – Pomořany


3.  Opatření ke zlepšení úrovně výchovy a vzdělávání
   a jejich zabezpečení ve školním roce 2006/2007

3.1  Opatření ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce
a)   Prohloubit systém autoevaluace výchovně vzdělávací práce každého pedagogického
   pracovníka, tj. zjišťování přidané hodnoty, tj. testy vědomostí, dovedností a návyků
    při zahájení, v průběhu a před ukončením studia - v jednotlivých vyučovacích
    předmětech. Tomu přizpůsobit systém kontrolní činnosti.
b)  Plnit zásady prevence absence, zejména v předepsaných termínech řešit absenci, vést
   výchovně vzdělávací práci na škole tak, aby žáci z vlastní vůle zodpovědně přistupovali
   k plnění docházky.
c)  Ve výchovně vzdělávací práci se vždy soustředit na aktivitu žáků - jejich činnost
   a výsledky práce žáků, využívat aktivizující efektivní vyučovací metody a formy práce
d)  Vést dlouhodobou přípravu na soutěže s talentovanými žáky, resp. se všemi žáky,
   v rámci školních kol.
e)  Intenzivně se připravovat na nový čtyřletý studijní obor Služby cestovního ruchu.
f)   Efektivně využívat didaktickou techniku, učebnice, učební pomůcky.
g)  Připravovat se na zavedení školního vzdělávacího programu.
h)  Zavést funkci právního poradce při řešení problémů žáků.
ch)  Zapracovat podněty ze souboru pedagogicko – organizačních informací pro
   školy na školní rok do individuálních plánů, učebních osnov atd.

3.2  Opatření pro zkvalitnění organizačních podmínek
a)  V rámci náboru se maximálně soustředit na čtyřletý studijní obor kuchař, služby
   cestovního ruchu a učební obor zemědělec (širší náborová oblast - zajištění ubytování).
b)  Zefektivnit práci využitím PC programu Bakalář na všech úsecích a mezi nimi,
   zasíťovat PC.
c)  Zavést nový systém ve správě počítačové sítě.
d)  Včas plnit dlouhodobé úkoly dle plánu práce školy.
e)  Inovovat systém v organizování gastronomicko-společenských akcí formou produktivní
   práce, případně v rámci DČ.
f)  Důsledně předávat inventář a prostory, prohloubit zodpovědnost za svěřený majetek.
g)  Vyřešit organizaci údržeb na SOU.

3.3. Opatření pro zkvalitnění materiálně - technických podmínek

a)  Dokončit plné vybavení didaktickou technikou.
b)  Vybudovat atrium u školy (závislé na finančním příspěvku zřizovatele).
c)  Postupně budovat hřiště pro florbal na školní zahradě, dokončit hřiště pro
   odbíjenou.
d)  Řešit změnu topného media v areálu OV.
e)  Řešit uspořádání na DM podle závěrů kontroly KHS (zejména patrové postele,
   počet žáků na pokojích).
f)  Zavést změny v zahradnictví – zejména pěstování okrasných dřevin včetně
   aktualizace učebních plánů.


                       44
Datum zpracování zprávy:      Datum projednání v školské radě:
Podpis ředitele a razítko školy:
                  45

								
To top