GRADSKO POGLAVARSTVO by LlPSxKEZ

VIEWS: 109 PAGES: 17

									GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 022-05/08-01/27
URBROJ: 2178/01-07-08-2
Slavonski Brod, 17.srpnja 2008.


                    ZAPISNIK
           o radu 42. sjednice Gradskog poglavarstva
        održane u Slavonskom Brodu 22. kolovoza 2008. godine


Sjednica Gradskog poglavarstva održana je u zgradi Gradske uprave, Tvrđava Brod,
Vukovarska 1, Slavonski Brod, 22.kolovoza 2008. godine u 10,00 sati.

Sjednicu Gradskog poglavarstva sazvao je, otvorio i njome rukovodio Mirko Duspara,
dr.med., gradonačelnik i predsjednik Gradskog poglavarstva Grada Slavonskog Broda.

Nakon što je otvorio sjednicu i pozdravio nazočne, gradonačelnik konstatira da je sjednici
nazočno 6 članova Gradskog poglavarstva odnosno potreban broj za donošenje
pravovaljanih odluka.

Nazočni članovi:
Mirko Duspara, Vladimir Jerković dr.med.(nazočan digitalnim putem), Marija Bogunović,
dipl.oec., Jozo Šimić, dipl. ing., Josip Zorić, Vjenceslav Draženović, Tihomir Katančić

Nisu nazočni:
Željka Krišof, dr.med. i Vjekoslav Leko

Ostali nazočni:
Zdravko Matas,dipl.iur., tajnik Gradskog poglavarstva, Kristina Radić, dipl.iur., stručna
suradnica za poslove Gradskog poglavarstva, Đuro Delač, pročelnik Upravnog odjela za
komunalni sustav, Ankica Majetić,dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
Verica Tolić, privremena voditeljica Općih,pravnih, kadrovskih poslova i javne nabave, Lidija
Knežević, Stručna savjetnica za pravno zastupanje, Josip Bodrožić-Džakić, pročelnik
Upravnog odjela za zaštitu okoliša, Zoran Ivanović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za
financije i računovodstvo, Pero Zubak,dipl.ing. privremeni koordinator Službe za graditeljstvo
i prostorno uređenje, Duško Medaković,dipl.ing.arh. privremeni voditelj Službe za izdavanje
dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja, Snježana Štivić, dipl.oec.,
voditeljica Službe za unutarnju reviziju, Kata Jira,društvene djelatnosti, Marinko Krpan,
privremeni voditelj Ureda za odnose sa javnošću i protokol, Davor Rogić,dipl.ing. privremeni
voditelj Ureda za informatiku i telekomunikaciju, te novinari.

Zapisnik na sjednici Gradskog poglavarstva vodila je Ankica Vekić, djelatnica Gradske
uprave.
TOČKA 1.
Usvajanje Zapisnika o radu 41. sjednice Gradskog poglavarstva održane 17.srpnja
2008.

Predsjednik Gradskog poglavarstva gradonačelnik Mirko Duspara, dr.med. upoznao je
članove Gradskog poglavarstva da su uz poziv na sjednicu dobili Zapisnik o radu 41.
sjednice Gradskog poglavarstva, održane 17.srpnja 2008. godine, te upitao imaju li
primjedaba na Zapisnik.

Po provedenom glasovanju jednoglasno je prihvaćen Zapisnik o radu 41. sjednice Gradskog
poglavarstva.

TOČKA 2
Usvajanje Zapisnika o radu izvanredne sjednice Gradskog poglavarstva od 6 kolovoza
2008 godine

Predsjednik Gradskog poglavarstva gradonačelnik Mirko Duspara, dr.med. upoznao je
članove Gradskog poglavarstva da su uz poziv na sjednicu dobili Zapisnik o radu izvanredne.
sjednice Gradskog poglavarstva, održane 6.kolovoza 2008. godine, te upitao imaju li
primjedaba na Zapisnik.

Po provedenom glasovanju jednoglasno je prihvaćen Zapisnik o izvanredne sjednice
Gradskog poglavarstva.

TOČKA 3.
Usvajanje dnevnog reda 42. sjednice Gradskog poglavarstva

Predsjednik Gradskog poglavarstva, gradonačelnik Mirko Duspara, dr.med. istaknuo je da su
članovi Gradskog poglavarstva uz poziv na sjednicu dobili prijedlog dnevnog reda.
Predsjednik Gradskog poglavarstva dao je na glasovanje usvajanje dnevnog reda 41.
sjednice Gradskog poglavarstva.
Po provedenom glasovanju jednoglasno je prihvaćen sljedeći


                   DNEVNI RED
  1. Usvajanje Zapisnika o radu 41 sjednice Gradskog poglavarstva
   IZVJESTITELJ: Zdravko Matas
  2. Usvajanje Zapisnika o radu izvanredne sjednice Gradskog poglavarstva od 6
   kolovoza 2008 godine
   IZVJESTITELJ: Zdravko Matas
  3. Usvajanje dnevnog reda 42 sjednice Gradskog poglavarstva
   IZVJESTITELJ: Mirko Duspara
  4. Suglasnost za nabavu likovnog pribora prvoškolarcima
   IZVJESTITELJ: Mirko Duspara
  5. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i ugradnju opreme za osmerostaznu
   kuglanu u Slavonskom Brodu
   IZVJESTITELJ: Zdravko Matas
  6. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskih zemljišta u vlasništvu Grada
   Slavonskog Broda
   IZVJESTITELJ: Lidija Knežević
  7. Suglasnost za početak postupka javne nabave za opremanje semafora zvučnom
   signalizacijom za slijepe osobe
   IZVJESTITELJ: Đuro Delač
  8. Suglasnost za početak otvorenog postupka javne nabave za adaptaciju prostora
   Matice umirovljenika u Slavonskom Brodu
    IZVJESTITELJ: Dubravka Marković
  9. Suglasnost na izbor izvođača radova u Osnovnoj školi "Ivana Brlić-Mažuranić
    IZVJESTITELJ: Dubravka Marković
  10. Suglasnost za nabavu novog osobnog zapovjednog vozila za potrebe Javne
    vatrogasne postrojbe
    IZVJESTITELJ: Hrvoje Šulentić
  11. Suglasnost za potpisivanje Ugovora o sudjelovanju u Projektu "Eko-etno Hrvatska
    2008"
    IZVJESTITELJ: Verica Tolić
  12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti službenika
    Gradske uprave
    IZVJESTITELJ: Verica Tolić
  13. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje pomoćnih poslova u čajnoj
    kuhinji
    IZVJESTITELJ: Verica Tolić
  14. Zamolba Rukometnog kluba Podvinje za pokroviteljstvo
    IZVJESTITELJ: Dubravka Marković
  15. Prijedlog za sufinanciranje uređenja pročelja građevina koje nisu u vlasništvu Grada
    IZVJESTITELJ: Marija Bogunović
  16. Zahtjev za premještanje klima-uređaja sa pročelja zgrade u T Skalice 11
    IZVJESTITELJ: Josip Bodrožić
  17. Suglasnost za premještanje klima-uređaja sa pročelja zgrade na Trgu Ivane Brlić
    Mažuranić
    IZVJESTITELJ: Josip Bodrožić
  18. Suglasnost za uklanjanje stabala topola zemljište kč br 5532/1 u Osječkoj ulici u
    vlasništvu Senjak Ilije
    IZVJESTITELJ: Josip Bodrožić
  19. Suglasnost za priznanje vlasništva na poslovnom prostoru u Naselju A Hebrang
    IZVJESTITELJ: Ankica MajetićTOČKA 4.
Suglasnost za nabavu likovnog pribora prvoškolarcima

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnio predsjednik Gradskog poglavarstva, Gradsko
poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno, donijelo Zaključak koji u cijelosti
glasi:

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08.) Gradsko poglavarstvo na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo je

                 ZAKLJUČAK
    o davanju suglasnosti za nabavu likovnog pribora prvoškolcima

    Gradsko poglavarstvo daje suglasnost da se za nadolazeću školsku godinu
2008./2009. osigura svim polaznicima 1. razreda osnovne škole prikladan pribor za
likovnu kulturu, a sve to u znak dobrodošlice u novu školsku godinu.
    Pribor za likovnu kulturu sadrži: grafitne olovke, drvene bojice, flomasteri,
voštane pastele, vodene boje, tempere, paleta, kistovi, bijeli glinamol, plastelin,
prirodni ugljen, crni tuš, dječje škare, ljepila, gumica, čaša.
    Gradsko poglavarstvo se nada da će ovakav znak dobrodošlice razveseliti
roditelje i naše prvoškolarce.


TOČKA 5.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i ugradnju opreme za osmerostaznu
kuglanu u Slavonskom Brodu

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnio Zdravko Matas, privremeni tajnik Grada,
Gradsko poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno, donijelo Odluku koji u
cijelosti glasi

Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine Republike Hrvatske"
110/07) i članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije br.14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08) Gradsko poglavarstvo je na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo

                 ODLUKU
    o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i ugradnju opreme za
          osmerostaznu kuglanu u Slavonskom Brodu

  1. Naručitelj Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, MB 0505923 je
   u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina broj N-02-V-115363-120608 od
   13. lipnja 2008. godine objavio poziv na nadmetanje u otvorenom postupku
   javne nabave za nabavu i ugradnju opreme za osmerostaznu kuglanu u
   Slavonskom Brodu, te ispravak poziva na nadmetanje broj N-14-V-118442 od
   1. srpnja 2008. godine, sukladno članku 115. Zakona o javnoj nabavi.
   Sredstva za provođenje postupka osigurana su u Proračunu Grada
   Slavonskog Broda za 2008. godinu u iznosu od 1.100.000,00 kuna.
   Predmet nabave: CPV 36416000-0 Oprema za zabavu i razonodu
   Evidencijski broj nabave:7
   Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena prihvatljive ponude.

  2. Na objavljeni poziv u otvorenom roku pristigle su sljedeće ponude:

    JURA-KEGEL SPORT d.o.o., Topnička 10, Zagreb
    sa ponuđenom cijenom od 979.960,00 kuna

    SNJEŽNA LISICA d.o.o., Poljana B. Hanžekovića 47, Zagreb
    sa ponuđenom cijenom od 1.028.020,00 kuna

  3. Prihvatljiva ponuda
    SNJEŽNA LISICA d.o.o.,

  4. Gradsko poglavarstvo kao najpovoljniju ponudu izabire prihvatljivu ponudu s
   najnižom cijenom, a to je ponuda ponuditelja SNJEŽNA LISICA d.o.o. Zagreb
   sa cijenom od 1.028.020,00 kuna.

  5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je konačna istekom roka mirovanja
   od 12
    dana od dana dostave odluke o odabiru ponuditeljima, ako nije pokrenut
    postupak pravne zaštite.

                  OBRAZLOŽENJE

Naručitelj Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, MB 0505923 je u
Elektroničkom oglasniku Narodnih novina broj N-02-V-115363-120608 od 13. lipnja
2008. godine objavio poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za
nabavu i ugradnju opreme za osmerostaznu kuglanu u Slavonskom Brodu, te
ispravak poziva na nadmetanje broj N-14-V-118442 od 1. srpnja 2008. godine,
sukladno članku 115. Zakona o javnoj nabavi. Sredstva za provođenje postupka
osigurana su u Proračunu Grada Slavonskog Broda za 2008. godinu u iznosu od
1.100.000,00 kuna.
Predmet nabave: CPV 36416000-0 Oprema za zabavu i razonodu
Evidencijski broj nabave:7
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena prihvatljive ponude.
Na objavljeni poziv u otvorenom roku pristigle su sljedeće ponude:
   JURA-KEGEL SPORT d.o.o., Topnička 10, Zagreb
    sa ponuđenom cijenom od 979.960,00 kuna

    SNJEŽNA LISICA d.o.o., Poljana B. Hanžekovića 47, Zagreb
    sa ponuđenom cijenom od 1.028.020,00 kuna

Analizirajući dostavljene ponude u postupku je utvrđeno sljedeće:
Sukladno članku 84. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi, a u svezi s
člankom 46. stavak 2. točka 5. prije donošenja odluke o odabiru naručitelj je obvezan
na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda isključiti ponudu iz razloga što
gospodarski subjekt nije dostavio odgovarajući dokaz o sposobnosti, odnosno nije
dokazao svoju sposobnost sukladno dokumentaciji za nadmetanje i odredbama
navedenog Zakona.
Stoga naručitelj isključuje ponuditelja JURA-KEGEL SPORT d.o.o. koji nije dostavio
odgovarajući dokaz o nekažnjavanju i odgovarajući dokaz tehničke i stručne
sposobnosti.
Naime, ponuditelji je sukladno članku 50. Zakona o javnoj nabavi bio obvezan
dostaviti dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje
gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena
djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca,
odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog
subjekta. Sukladno članku 5. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom
za nadmetanje i ponudama, izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika daje
osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i gospodarski
subjekt. Ponuditelj je dostavio izjavu osobe ovlaštene za zastupanje s ovjerenim
potpisom kod javnog bilježnika samo za gospodarski subjekt, a ne i za sebe.
Nadalje, ponuditelj je sukladno članku 52. Zakona o javnoj nabavi bio u obvezi dostaviti popis
značajnih isporuka pruženih u posljednje tri godine koje se po obimu i složenosti mogu
usporediti s predmetnom, popraćeno s najmanje tri potvrde o urednom ispunjenju ugovora
sukladno članku 52. Zakona o javnoj nabavi. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora
sadržavati podatke o nazivu i sjedištu ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost
ugovora, vrijeme i mjesto ispunjena ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima.
Ponuditelj je dostavio popis značajnijih isporuka robe, međutim dostavljene potvrde ne
sadržavaju podatke tražene člankom 52. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi.
Sukladno kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, što je najniža cijena prihvatljive
ponude, Naručitelj izabire prihvatljivu ponudu ponuditelja SNJEŽNA LISICA d.o.o.
Zagreb sa ponuđenom cijenom od 1.028.020,00 kuna.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je konačna istekom roka mirovanja od 12
dana od dana dostave odluke o odabiru ponuditeljima, ako nije pokrenut postupak
pravne zaštite.

Zbog svega je odlučeno kao u izreci Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Ponuditelj može u roku od 8 dana od dana primitka ove Odluke izjaviti žalbu
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, koja se predaje naručitelju.

TOČKA 6.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskih zemljišta u vlasništvu Grada
Slavonskog Broda

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnijela Lidija Knežević, Stručna savjetnica za
pravno zastupanje, Gradsko poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno,
donijelo Odluku kojia u cijelosti glasi

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08.) Gradsko poglavarstvo na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo je

                 ODLUKU
  o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Gradsko poglavarstvo konstatira da je u tjedniku «Posavska Hrvatska» od 18. srpnja
2008. godine objavljen javni natječaj za prodaju građevinskih zemljišta u vlasništvu
Grada Slavonskog Broda označenih kao:
  1. kč.br. 5853/5, k.o. Sl. Brod, Branimirova ulica, ukupne površine 601 m 2,
   Namjena: Stambena S2
  Po početnoj cijeni od 135.225,00 kuna


  2.  k.č.br. 5853/6, k.o. Sl. Brod, Branimirova ulica, ukupne površine 601 m2,
    Namjena: Stambena S2
    Po početnoj cijeni od 135.225,00 kuna
  3. k.č.br. 1934/19, k.o. Sl. Brod, dvorište u Primorskoj ulici, ukupne površine 67 m 2,
  Po početnoj cijeni od 15.075,00 kuna
  4. k.č.br. 2013/2, k.o. Sl. Brod, gradilište u Bunjevačkoj ulici, ukupne površine 168 m2,
  Namjena: Stambena S1
  Po početnoj cijeni od 37.800,00 kuna
  5. k.č.br. 5853/39, k.o. Sl. Brod, oranica Veliko polje, ukupne površine 24 m2,
  Namjena: Trafostanica
  Po početnoj cijeni od 12.000,00 kuna
Kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg sudionika u natječaju za prodaju nekretnine je
najveći ponuđeni iznos, s tim što vlasnik susjedne čestice ima pravo prvokupa uz
prihvaćanje uvjeta najpovoljnije ponude (uz ponudu mora navesti prihvaćanje uvjeta
najpovoljnije ponude).
                      II.

Gradsko poglavarstvo konstatira da su na objavljeni natječaj pristigle sljedeće
ponude:

1. Marijan Guberac, Slavonski Brod, Stjepana Radića 131
- ponuda za građevinsko zemljište k.č.br. 5853/6, k.o. Sl. Brod, Branimirova ulica,
  ukupne površine 601 m2
- ponuđena cijena: 142.002,00 kuna
- dokaz o uplati jamčevine
- upravna pristojba
PONUDA POTPUNA
2. Luka Čabraja, Slavonski Brod, Slavonska 9c
-  ponuda za građevinsko zemljište k.č.br. 2013/2, k.o. Sl. Brod, gradilište u Bunjevačkoj
   ulici, ukupne površine 168 m 2
- ponuđena cijena: 37.801,00 kuna
- dokaz o uplati jamčevine
- upravna pristojba
PONUDA POTPUNA
3. Zoran Ferić, Zlatko Ferić, Jelena Ferić, Slavonski Brod, Primorska 28
- ponuda za građevinsko zemljište k.č.br. 1934/19, k.o. Sl. Brod, dvorište u
  Primorskoj ulici, ukupne površine 67 m2
- ponuđena cijena: 15.100,00 kuna
- dokaz o uplati jamčevine
- upravna pristojba
PONUDA POTPUNA
4. HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Slavonski Brod
- ponuda za građevinsko zemljište k.č.br. 5853/39, k.o. Sl. Brod, oranica Veliko
  polje, ukupne površine 24 m2
- ponuđena cijena: 12.001,00 kuna
- dokaz o uplati jamčevine
- upravna pristojba
PONUDA POTPUNA
                     III.

Gradsko poglavarstvo kao najpovoljnije ponuditelja za prodaju građevinskih zemljišta u
vlasništvu Grada Slavonskog Broda izabire kako slijedi:
1.   k.č.br. 5853/6, k.o. Sl. Brod, Branimirova ulica, ukupne površine 601 m2,
    Marijan Guberac, Slavonski Brod, Stjepana Radića 131 po ponuđenoj cijeni od
    142.002,00 kn
2.   k.č.br. 1934/19, k.o. Sl. Brod, dvorište u Primorskoj ulici, ukupne površine 67 m2
    Zoran Ferić, Zlatko Ferić, Jelena Ferić, Slavonski Brod, Primorska 28 po
    ponuđenoj cijeni od 15.100,00 kuna
3. k.č.br. 2013/2, k.o. Sl. Brod, gradilište u Bunjevačkoj ulici, ukupne površine 168 m2
    Luka Čabraja, Slavonski Brod, Slavonska 9c po ponuđenoj cijeni od 37.801,00
    kuna
4. k.č.br. 5853/39, k.o. Sl. Brod, oranica Veliko polje, ukupne površine 24 m2
    HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Slavonski Brod po
    ponuđenoj cijeni od 12.001,00 kuna

                       IV.
Gradsko poglavarstvo daje suglasnost za poništenje natječaja za prodaju
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slavonskog Broda označenog kao k.č.br.
5853/5, k.o. Sl. Brod, Branimirova ulica, ukupne površine 601 m 2 i sve provedene
radnje iz razloga što nije pristigla niti jedna ponuda.

                     V.
Tekst ugovora o prodaji građevinskog zemljišta iz točke III. Ove Odluke prirediti će
Upravni odjel za gospodarstvo.
Ovlašćuje se Gradonačelnik na potpisivanje navedenog Ugovora o prodaji
građevinskih zemljišta sa ponuditeljima iz točke III.


TOČKA 7.
Suglasnost za početak postupka javne nabave za opremanje semafora zvučnom
signalizacijom za slijepe osobe

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnio Đuro Delač, pročelnik Upravnog odjela za
komunalni sustav, Gradsko poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno,
donijelo Odluku koja u cijelosti glasi:

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine Republike Hrvatske“ br.
110/07.) i članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije, br. 14/01, 10/05, 2/06 , 19/07 i 1/08) Gradsko poglavarstvo je na svojoj 42. sjednici
održanoj 22. kolovoza 2008. godine, donijelo

                 O D L U K U
  o početku otvorenog postupka javne nabave za opremanje semafora zvučnom
             signalizacijom za slijepe osobe


Gradsko poglavarstvo daje suglasnost za početak postupka javne nabave kako slijedi:
  1. Naručitelj: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod, MB 0505293
  2. Predmet nabave: opremanje semafora zvučnom signalizacijom za
    slijepe osobe
    CPV 31623000-9 – Oprema za upravljanje, nadzor, sigurnost
                ili signalizaciju u cestovnom prometu
  3. Procijenjena vrijednost nabave : 200.000,00 kuna
  4. Evidencijski broj nabave: 30
  5. Izvor-način planiranih sredstava: Proračun Grada Slavonskog Broda za 2008. godinu
  6. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: članak 128. i 129. Zakona o
   Javnoj nabavi
  7. Odabrani postupak javne nabave: otvoreni postupak – nabava male vrijednosti
  8. Odgovorna osoba javnog naručitelja: Đuro Delač, dipl.inž.građ.
TOČKA 8.
Suglasnost za početak otvorenog postupka javne nabave za adaptaciju prostora
Matice umirovljenika u Slavonskom Brodu Mažuranić

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnijela Kata Jira, Upravni odjel za društvene
djelatnosti Gradsko poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno, donijelo
Odluku koja u cijelosti glasi:

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine Republike Hrvatske" 110/07)
i članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
br.14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08) Gradsko poglavarstvo je na svojoj 42. sjednici održanoj
22. kolovoza 2008. godine donijelo

                   ODLUKU
   o početku otvorenog postupka javne nabave za adaptaciju prostora Matice
            umirovljenika u Slavonskom Brodu

Gradsko poglavarstvo daje suglasnost za početak postupka javne nabave kako slijedi:
  1. Naručitelj: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod, MB 0505293
  2. Predmet nabave: adaptacija prostora Matice umirovljenika
   CPV 45261000-4 Radovi na postavljanju i pokrivanju krovnih konstrukcija i s njima
                   povezani radovi
  3. Procijenjena vrijednost nabave: 209.000,00 kuna
  4. Evidencijski broj nabave: 31
  5. Izvor-način planiranih sredstava:Proračun Grada Slavonskog Broda za 2008. godinu
  6. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: članak 128. i 129. Zakona
   o javnoj nabavi
  7. Odabrani postupak javne nabave: otvoreni postupak
  8. Odgovorna osoba javnog naručitelja: Dubravka Marković,prof.TOČKA 9.
Suglasnost na izbor izvođača radova u Osnovnoj školi "Ivana Brlić-Mažuranić

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnijela Kata Jira, Upravni odjel za društvene
djelatnosti Gradsko poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno, donijelo
Zaključak koja u cijelosti glasi:

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08.) Gradsko poglavarstvo na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo je

                 ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izbor izvođača radova u Osnovnoj školi „Ivana Brlić-
                 Mažuranić“

  1. Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda donijelo je Odluku o operativnom
   planu rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
   osnovnih škola Grada Slavonskog Broda u 2008. godini.
    Sukladno navedenoj Odluci Osnovna škola «Ivana Brlić Mažuranić“» provela je
     postupak male vrijednosti prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN
    110/07.). Temeljem statuta škole Gradsko poglavarstvo donosi suglasnost na
                  izbor izvođača radova.
    Nakon uvida u dokumentaciju Školski odbor razmotrio je pristigle ponude te
    donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude.
    U postupku male vrijednosti za stolarske radove-izmjene dotrajale stolarije
    zapadni dio školske zgrade u Osnovnoj školi «Ivana Brlić Mažuranić » pristigle
    su slijedeće ponude:

    a) “Modern line”, Ćikovići 7, Kastav
    b) “Aluel-PVC”, d.o.o., Pribislavec
    c) “Termosistem”, d.o.o., F. Filipovića 63, Slavonski Brod

    Školski odbor Osnovne škole «Ivana Brlić Mažuranić» donio je Odluku o
    odabiru najpovoljnijeg punuditelja tvrtke «“Termosistem”, d.o.o., Slavonski
    Brod sa ponuđenom cijenom od 233.347,50 kuna.

  2. Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju za izvođenje radova na objektu
   Osnovne škole «Ivane Brlić Mažuranić», sukladno Odluci o operativnom planu
   rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
   škola Grada Slavonskog Broda u 2008. godini, Gradsko poglavarstvo usvaja
   prijedlog najpovoljnije ponude sukladno Odluci Školskog odbora, odnosno
   daje suglasnost na izbor izvođača radova.


TOČKA 10.
Suglasnost za nabavu novog osobnog zapovjednog vozila za potrebe Javne
vatrogasne postrojbe

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnio Hrvoje Šulentić,dipl.ing. Stručni suradnik za
zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu, Gradsko poglavarstvo je po provedenom
glasovanju, jednoglasno, donijelo Zaključak koji u cijelosti glasi:

Na temelju članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije br.14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08) Gradsko poglavarstvo je na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo

                ZAKLJUČAK
  o davanju suglasnosti za nabavu novog osobnog zapovjednog vozila za
           potrebe Javne vatrogasne postrojbe

    Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe je na svojoj sjednici održanoj dana
24. srpnja 2008. donijelo Zaključak o usvajanju prijedloga o nabavci novog osobnog
zapovjednog vozila za potrebe Javne vatrogasne postrojbe.
    Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava Javna
vatrogasna postrojba za izvršenje svojih zadaća mora imati zapovjedno vozilo.
    Sredstva za nabavu osigurati će se iz sredstava Javne vatrogasne postrojbe
Grada Slavonskog Broda a nabavka će biti izvršena sukladno Zakonu o javnoj nabavi
   Gradsko poglavarstvo daje suglasnost za nabavku novog osobnog
zapovjednog vozila sukladno navedenom.TOČKA 11.
Suglasnost za potpisivanje Ugovora o sudjelovanju u Projektu "Eko-etno Hrvatska
2008"

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnijela Verica Tolić, privremena voditeljica
Općih,pravnih, kadrovskih poslova i javne nabave, Gradsko poglavarstvo je po provedenom
glasovanju, jednoglasno, donijelo Zaključak koji u cijelosti glasi:

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08.) Gradsko poglavarstvo na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo je

                 ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o sudjelovanju u Projektu „Eko-
              etno Hrvatska 2008.“

  1. U okviru Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma, koji će se održati
   od 16. do 21. rujna 2008.godine, sudjelovat će i Grad Slavonski Brod.
   Grad će se posjetiteljima i poslovnim partnerima predstaviti na izložbenom
   prostoru Velesajma sudjelujući u Projektu „ Eko–etno Hrvatska 2008. „.
   Ukupni troškovi sudjelovanja u navedenom Projektu iznose ukupno 17.000,00
   kuna (uključen PDV ).
  2. Budući se radi o važnom događaju i mogućnosti predstavljanja Grada
   Slavonskog Broda i izvan granica Republike Hrvatske, Gradsko poglavarstvo
   daje suglasnosti za potpisivanje Ugovora o sudjelovanju u Projektu „Eko-etno
   Hrvatska 2008.“.
  3. Za potpisivanje navedenog Ugovora ovlašćuje se gradonačelnik.


TOČKA 12.
Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje pomoćnih poslova u čajnoj
kuhinji

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnijela Verica Tolić, privremena voditeljica
Općih,pravnih, kadrovskih poslova i javne nabave, Gradsko poglavarstvo je po provedenom
glasovanju, jednoglasno, donijelo Pravilnik koji u cijelosti glasi:

Na temelju članka 96. Zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje i 129/05), članka 36. stavak 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
( "Narodne novine" br. 27/01) i i članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08) Gradsko
poglavarstvo je na svojoj 42. sjednici održanoj dana 22. kolovoza 2008. godine donijelo

                    PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA
              GRADSKE UPRAVE
                     Članak 1.
    U Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti službenika Gradske uprave od 21. svibnja
2007. godine u članku 4. dodaje se točka 18. koja glasi:
  - «neevidentiranje magnetnom karticom prilikom ulaska i izlaska službenika iz zgrade
    Gradskog poglavarstva.»
    i točka 19 koja glasi:
  -  «evidentiranje magnetnom karticom druge osobe prilikom ulaska i izlaska službenika
    iz zgrade Gradske uprave.»

                      Članak 2.
    U članku 10, dodaje se stavak 2, koji glasi:
    «Za povrede službene dužnosti iz članka 4. točka 18. i 19. ovog Pravilnika po
prijedlogu voditelja unutarnje zaštitarske službe.»
    i stavak 3 koji glasi:
    «U slučaju gubitka ili oštećenja kartice, troškove izdavanja nove snosi službenik ili
    namještenik.»

                  Članak 3.
   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na Oglasnoj ploči
Gradske uprave.TOČKA 13.
Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje pomoćnih poslova u čajnoj
kuhinji

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnijela Verica Tolić, privremena voditeljica
Općih,pravnih, kadrovskih poslova i javne nabave, Gradsko poglavarstvo je po provedenom
glasovanju, jednoglasno, donijelo Zaključak koji u cijelosti glasi:

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08.) Gradsko poglavarstvo na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo je

                 ZAKLJUČAK
    o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje
           pomoćnih poslova u čajnoj kuhinji

    Gradsko poglavarstvo daje suglasnost za sklapanje Ugovora o djelu za
obavljanje pomoćnih poslova u čajnoj kuhinji Gradske uprave s Gordanom Arelić iz
Slavonskog Broda, Zagrebačka 176, do primitka djelatnice po raspisanom natječaju.
    Ugovor o djelu je sastavni dio ovog zaključka.
GRAD SLAVONSKI BROD,Vukovarska 1,35 000 Slavonski Brod, zastupan po
gradonačelniku Mirku Duspari,dr.med.(u daljnjem tekstu: Naručitelj)
i GORDANA ARELIĆ iz Slavonskog Broda, Zagrebačka 176, JMBG:2012970307139
(u daljnjem tekstu: Izvršitelj), sklopili su dana 22. kolovoza 2008.godine

                 UGOVOR
                 o djelu
                   I
Izvršitelj se obvezuje da će za potrebe Naručitelja obavljati pomoćne poslove u čajnoj
kuhinji Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1.
Izvršitelj će poslove iz prethodnog stavka obavljati od 1. kolovoza 2008.godine do
primitka djelatnice po provedenom natječaju.

                  II
Naručitelj se obvezuje da će Izvršitelju za izvršene poslove iz točke I ovog Ugovora
isplatiti novčanu naknadu u iznosu od 15,00 kuna po satu za svaki mjesec prema
broju radnih dana s pripadajućim porezom i prirezom te doprinosima.Naručitelj će
mjesečnu naknadu isplatiti na račun izvršitelja kod Privredne banke Zagreb-PJ
Slavonski Brod broj: 2340009-3102560709.
                   III
Izvršitelj se obvezuje da će osobno izvršiti poslove i zadaće iz točke I ovog Ugovora
u skladu s uputama i zahtjevima privremene voditeljice Općih, pravnih, kadrovskih
poslova i javne nabave, a prema svojem najboljem znanju i sposobnostima.

                     IV
Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri ) istovjetna primjerka od kojih je jedan primjerak
za Izvršitelja,a preostala 3 ( tri ) primjerka za Naručitelja.

                  V
Za eventualne sporove u svezi izvršenja ovog Ugovora nadležan je Općinski sud u
Slavonskom Brodu.
                  VI
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana, a primjenjuje se od
01. kolovoza 2008.godine.


TOČKA 14.
Zamolba Rukometnog kluba Podvinje za pokroviteljstvo

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnijela Kata Jira, Upravni odjel za društvene
djelatnosti Gradsko poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno, donijelo
Zaključak koja u cijelosti glasi:

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08.) Gradsko poglavarstvo na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo je

                ZAKLJUČAK
      o zamolbi Rukometnog kluba Podvinje za pokroviteljstvo

     Rukometni klub „Podvinje“ uputio je zamolbu Gradu Slavonskom brodu za
pokroviteljstvo 6. memorijalnog rukometnog turnira “Braća Majetić” koji će se održati
6. i 7. rujna 2008. godine.
Turnir se organizira u spomen na poginulu braću Majetić u vojno-redarstvenoj akciji
Maslenica.
   Gradsko poglavarstvo je suglasno da se s pozicije proračunske zalihe iz
sredstava Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2008. godinu pruži financijska
potpora Rukometnom klubu «Podvinje» u iznosu od 10.000,00 kuna.


TOČKA 15.
Prijedlog za sufinanciranje uređenja pročelja građevina koje nisu u vlasništvu Grada

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnijela Marija Bogunović , član Gradskog
poglavarstva, Gradsko poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno, donijelo
Zaključak koje u cijelosti glasi:

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08.) Gradsko poglavarstvo na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo je

                 ZAKLJUČAK
     o davanju suglasnosti za postavljanje klima uređaja na pročelje
               zgrade T. Skalice 11

    Tvrtka „Žeton d.o.o.“ P.J. Casino „Gold“ koja se nalazi u ulici T. Skalice 11,
prilikom adaptacije za otvorenje lokala postavila je klima-uređaje na pročelje zgrade
bez suglasnosti Gradskog poglavarstva, a koju su izvučeni iz ulaza u kojemu su se
ranije nalazili.
    Budući je to u suprotnosti s člankom 10. Odluke o komunalnom redu nakon
postupanja komunalnog redarstva, tvrtka „Žeton“ je podnijela zahtjev za postavljanje
uređaja na pročelje. Kako je već iz priloženog vidljivo da nije neophodno uređaj
postaviti na pročelje zgrade, Gradsko poglavarstvo ne udovoljava zahtjevu, te
zadužuje Komunalno redarstvo za provođenje postupka uklanjanja istog.


TOČKA 16
Zahtjev za premještanje klima-uređaja sa pročelja zgrade u T Skalice 11

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnio Josip Bodrožić-Džakić, pročelnik Upravnog
odjela za zaštitu okoliša, Gradsko poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno,
donijelo Zaključak koje u cijelosti glasi:

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08.) Gradsko poglavarstvo na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo je

                 ZAKLJUČAK
     o davanju suglasnosti za postavljanje klima uređaja na pročelje
               zgrade T. Skalice 11

    Tvrtka „Žeton d.o.o.“ P.J. Casino „Gold“ koja se nalazi u ulici T. Skalice 11,
prilikom adaptacije za otvorenje lokala postavila je klima-uređaje na pročelje zgrade
bez suglasnosti Gradskog poglavarstva, a koju su izvučeni iz ulaza u kojemu su se
ranije nalazili.
   Budući je to u suprotnosti s člankom 10. Odluke o komunalnom redu nakon
postupanja komunalnog redarstva, tvrtka „Žeton“ je podnijela zahtjev za postavljanje
uređaja na pročelje. Kako je već iz priloženog vidljivo da nije neophodno uređaj
postaviti na pročelje zgrade, Gradsko poglavarstvo ne udovoljava zahtjevu, te
zadužuje Komunalno redarstvo za provođenje postupka uklanjanja istog.


TOČKA 17.
Suglasnost za premještanje klima-uređaja sa pročelja zgrade na Trgu Ivane Brlić
Mažuranić

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnio Josip Bodrožić-Džakić, pročelnik Upravnog
odjela za zaštitu okoliša, Gradsko poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno,
donijelo Zaključak koje u cijelosti glasi:

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08) Gradsko poglavarstvo na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo je

                 ZAKLJUČAK
    o davanju suglasnosti za premještanje klima-uređaja sa pročelja zgrade
            na Trgu Ivana Brlić-Mažuranić

    Poslovni prostor na Trgu Ivane Brlić Mažuranić u kojemu je trgovina obuće
„Borovo“ adaptira se. Budući da će prostor biti klimatiziran, a članak 10. Odluke o
komunalnom redu zabranjuje postavljanje klima uređaja na pročelju zgrade investitor
će uređaj postaviti s dvorišne strane. Da bi to bilo tehnički moguće izvesti potrebno je
instalaciju klima - uređaja provući kroz poslovni prostor u kojemu se nalazi
knjižara“Naprijed“, a koji je također u vlasništvu grada Slavonskog Broda. Borovo je,
zatražilo za taj zahvat, suglasnost knjižare „Naprijed“, na što je knjižara dala
pristanak, ali uz uvjet da za to dobije odobrenje vlasnika.
    Gradsko poglavarstvo daje suglasnost za provlačenje instalacije kroz prostor
u kojemu se nalazi knjižara „Naprijed“.


TOČKA 18.
Suglasnost za uklanjanje stabala topola zemljište kč br 5532/1 u Osječkoj ulici u
vlasništvu Senjak Ilije

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnio Josip Bodrožić-Džakić, pročelnik Upravnog
odjela za zaštitu okoliša, Gradsko poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno,
donijelo Zaključak koje u cijelosti glasi:

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08) Gradsko poglavarstvo na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo je

                  ZAKLJUČAK
     o davanju suglasnosti za uklanjanje stabala topola sa zemljišta
             k.č. br. 5532/1 u Osječkoj ulici
    Već duže vrijeme prisutan je problem jedanaest stabala topola čija je visina
cca 30 m, a nalaze se u Osječkoj ulici na k.č.br. 5532/1. Naime radi se o zapuštenoj
čestici koja je u vlasništvu Ilije Senjaka koji živi u Njemačkoj. Topole predstavljaju
opasnost za objekte u neposrednoj blizini kao i za ljude koji žive u njima. Budući se
vlasnik nije očitovao ni pojavio nakon obavijesti koju je primio u prvoj polovini srpnja
2008. godine, Gradsko poglavarstvo daje suglasnost za uklanjanje navedenih
stabala, a na teret vlasnika.


TOČKA 19.
Suglasnost za priznanje vlasništva na poslovnom prostoru u Naselju A Hebrang

Nakon uvodnog izlaganja o točki koje je podnijela Ankica Majetić, pročelnica Upravnog
odjela za gospodarstvo, Gradsko poglavarstvo je po provedenom glasovanju, jednoglasno,
donijelo Zaključak koji u cijelosti glasi

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 1/08.) Gradsko poglavarstvo na
svojoj 42. sjednici održanoj 22. kolovoza 2008. godine donijelo je

                 ZAKLJUČAK
   o davanju suglasnost za priznanje vlasništva na poslovnom prostoru u
              Naselju Andrija Hebrang

  1. Mara Markusi iz sv. Petra, zastupana po odvjetnicima Marijanu Betlachu i
   Krešimiru Bogdan iz Slavonskog Broda, obratila se Gradskom poglavarstvu za
   priznanje vlasništva na poslovnom prostoru u Naselju A. Hebrang, blok VII,
   br.12 , a koji je kupila od SP GIK, Brod, PDV Novogradnja, Slavonski Brod.
   Nakon kupovine poslovnog prostora imenovana je ishodila građevinsku
   dozvolu za rekonstrukciju istog, čime je povećala površinu s 18,92m2 na
   30,89m2, pravljenjem galerije.
   Predmetni blok u Naselju A. Hebrang je etažiran i svakom vlasniku je pripala
   1/28 dijela zgrade i zemljišta.
  2. Na predmetni poslovni prostor kao vlasnik upisan je Grad Slavonski Brod.
   Obzirom na narečeno, a kako je iz priložene dokumentacije razvidno da je
   vlasnik istog Mara Markusi, Gradsko poglavarstvo priznaje vlasništvo na
   poslovnom prostoru, imenovanoj Mari Markusi, u ispravnom postupku pred
   Općinskim sudom u Slavonskom Brodu . U istom postupku prodavatelj se
   treba izjasniti o isplati kupoprodajne cijene prostora. Napominjemo da je Mig
   d.o.o., geodetske usluge, dopisom od 9. srpnja 2008 godine, obrazložio
   razliku u kvadraturi prostora, na način da se zahtjevu za priznanje vlasništva
   može udovoljiti, jer je do razlike došlo unutar gabarita kupljenog poslovnog
   prostora.
Ovim je dnevni red 42. sjednice Gradskog poglavarstva iscrpljen i sjednica je završila s
radom u 11.00 sati.
Zapisnik sastavila
Ankica Vekić

                Predsjednik Gradskog poglavarstva
                      Mirko Duspara dr.med.
Tajnik Gradskog poglavarstva
Zdravko Matas dipl.iur.

								
To top