y�n zh� y� sh� shu c�i y�n l� pu s� by 0w1u7ibt

VIEWS: 0 PAGES: 130

									             六年级毕业复习综合练习

                       汉 语 拼 音
一、在全是音节的那一组后面画“√”
(1)  fàn   qià    cè    ǐng   kǎi tǎng          (    )
(2)  qi à o m è ng       y í ng     j ú       è      ni à ng   (  、
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////)
(3)  ǔ   fǎng    yuán    sì  làn     pì       (    )
(4)  yīng   sh    xún   lǜ    cì    chóng      (    )
二、连线,选择带点字正确的读音。
   努力
   .       nǔ        道路
                   .        lù         秘诀
                                      .     jié
   女士
   .       nǚ        降落
                   .        luò         清洁
                                      .     jué
   惩罚
   .      chén        呻吟
                   .        sēn         恶劣
                                      .     liè
   沉重
   .      chéng        森林
                   .        shēn         劳累
                                      .     lèi
三、给下面汉字的注音加上声调符号。
cong 聪     gan 感      guai 乖     dan 但       jiu 救      pian 骗
ji 及     chang 肠      sui 随      deng 登        mo 默     zun 尊
zhen 珍    liao 料      jue 决      nong 浓
             。
四、在每组音节中找出一个整体认读音节,在下面画“——”
(1)  chú   xī sì    dài chèn      fù   hè     wēi
(2)  ruì   xún zhāo     tàn    zhì    shè   kāng      lèi
(3)  tòu   bō  jī    tiē   fēn   wēi     yuè    yàn
(4)  cāo   wǔ yǒng     bǎn    huá   pái    pīng     kū
五、读拼音,猜谜语,再用“——”和“~~”分别把轻声和整体认读音节画出来。
Shēn chuān    huā yī ài      dǎ ban ,
Yí  duì chì bǎng guāng        shǎn shan ,
Bú  huì chàng gē ài tiào wǔ ,
Huā  cóng lǐ miàn      tiào  de huān 。
                打一昆虫:_____
六、在大写字母后面的括号里写出相应的小写字母。

                            1
 F (     ) H (    )   Q (     )    R (    )    U (  )
 Y (     ) K (    )   B (     )    J (    )    A(   )
七、按字母表的顺序,重新排列下面字母。
 X    L   S    D   C    T   W  P   Z    O
 _______________________________
八、在括号里写出相应的小写字母。
 A( ) B( ) C( ) D( ) E( ) F( ) G( )
 H( )I( ) J( ) K( )              L( ) M( ) N( )
 O( ) P( )Q( ) R( ) S( ) T( )
 U( ) V( ) W( ) X( )Y( ) Z( )
九、写出下面各字的声母,再按字母表的顺序重新排列。
字 :yòu 幼     bì壁      kǎi 凯     hěn 很     qǐ起
    zì字    xù序     sòng 送     tīng 厅     miáo 描
    léi 雷   gù故     cǎi 彩      diǎn 典     wàng 忘
母:______________________________
排列后的声母:___________________________
十、选择正确的答案,把序号填在括号里。
1、“券”字的声母应该是(            )
   (1) j      (2)q       (3) ü
2、“浴”字的韵母应该是(            )。
   (1) u      (2) ü     (3)iu
3、下面的音节中,整体认读音节是(                )。
   (1) āi     (2) fū     (3) yuǎn
4、“光明”这个词的正确读音是(               。
                       )
   (1) gāng míng    (2) guāng méng         (3) guāng   míng
十一、根据意思选择词语的注音,用线连起来。
 dōng xī       东西:指方向。
 dōng xi       东西:指物品。
 dì dào        地道:真正的。
 dì dao        地道:地面下掘成的通道。

                         2
十二、在声母按字母表顺序排列正确的一组音节后面画“√”
   1、pò     qiàn  yān   zhòu    gū    liú       (     )
   2、ài     chà   jiǎn    kān   pàn   zhài      (     )
   3、bāng    fáng  láng    yī    hóng   xiān      (     )
   4、gù     nán   tōng    mó    dìng   hē       (     )
   5、shì    mào   kǒng    xù    ān    yún       (     )
十三、在音节的拼写规则完全正确的一组词语后面画“√”
  1、关切(guān qiè)        引诱(yǐn ioù)        杰出(jié chū)     (   )
  2、阻挠(zǔ náo)         妨碍(fáng ài)        打搅(dǎ jǐao)     (   )
  3、咨询(zī xún)         卓越(zhuó yuè)       妈妈(mā ma)      (   )
  4、偶尔(ǒu ěr)         名胜(míng shèng) 决定(jüé       dìng)   (    )
十四、认真读下面的字,再按要求写下来。
     惩  衡  荆   盈   侦   铭   侵    赠  吟  肆   呻
1、韵母是 en 的:_______________           2、韵母是 eng 的:___________________
3、韵母是 in 的:________________          4、韵母是 ing 的:___________________
5、翘舌音:_____________________           6、平舌音:________________________
十五、用“√”标出带点字的准确读音。
 气魄(pò pù)          纯正(chún shún)        歼灭(qiān jiān)
 河堤(tí dī)          引诱(xiù yòu)         掀起(xiān xuān)
 姿势(zī zhī)          损失(sěn sǔn)          膝盖(qī xī)
 勾勒(lè là)            迸发(bèng bìng)        开辟(bì pì)
 茁壮(zhuó chū)         沸腾(fèi fú)           删除(shān shuān)
 陌生(bǎi mò)          湖畔(pàn bàn)         某些(měng měu)
十六、读拼音,写词语。
  bǔ    yù   ɡuàn ɡài       dànɡ dí     chén āi     yī liàn
(       ) (        ) (        ) (       ) (       )
 cán rěn       hé shàn     jīnɡ kǒnɡ       ɡài niàn    miǎn lì
(       ) (        ) (        ) (       ) (       )
 là zhú         nà mèn    pénɡ luàn      chuān dài    lǚ xínɡ
(       ) (        ) (        ) (       ) (       )

                          3
chuān suō     jī xiè    pāi shè     bēn fù      yá ɡāo
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
lián luò      hé xié    xī shēnɡ    qīnɡ xiè    diǎn fàn
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
xié zuò     dī lián     wēi xié      ɡàn hàn    suǒ qǔ
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
zhànɡ pénɡ   lún kuò     mái zànɡ     fén mù     jīnɡ è
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
zhōu xuán   tiāo dòu    pái huái     fènɡ xiàn   shuāi bài
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
mínɡ ɡuì    liú liàn     qī xī     xuān nào   tuǒ yuán
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
hū xiào    cháo tínɡ    huī huánɡ     sōu jí    yán dú
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
  jì zǎi   hūn yōnɡ     jù pà     kuān shù   miáo zhǔn
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
 yǐn fú     quàn zǔ    cháo xiào     shī rùn    pí juàn
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
  pēn sǎ   ménɡ lónɡ     qū ɡǎn     wēn xīn    diān bò
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
 piāo miǎo   kāi tuò      qì pò      wū jǐ     huī hónɡ
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
   hé ǎi     chán juān   chén jìn    ɡōnɡ què    ɡé jué
(       ) (      ) (        ) (      ) (      )
  shǔn xī   bào zào      xǐ yuè     ɡàn zào    qīnɡ zhù
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
 hài xiū    qīnɡ yínɡ    mánɡ lù     nínɡ zhònɡ   zhàn lán
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )
 piāo fú    yǎn yìnɡ    chén zuì     línɡ tīnɡ   xiōnɡ tánɡ
(      ) (      ) (      ) (       ) (      )

                      4
xuán ɡuà    xuān xiāo   lín xún     línɡ chén  xiōnɡ yǒnɡ
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
bēnɡ tā     nà hǎn    shǎn shuò     tuī jiàn  zènɡ liànɡ
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
huī fù     zhànɡ dān     kù ài     chuāi mó   jiǎn lòu
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
 kā fēi     piāo yì      bō lán    shēn ào     tuī cí
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
 yùn zhì    yù shì     shū cài     yán lì      pǔ sù
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
  hǔ pò    yù hán      yù ɡǎn    wéi lǒnɡ     nù hǒu
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
  pèi hé     shì yí     shì hǎo     ān wěn     ɡū dú
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
jìnɡ kuànɡ   xiānɡ qiàn     yǎ zhì    línɡ qiǎo   sōnɡ sàn
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
  táo zuì  xuán zhuǎn     nónɡ yù     fā jué   yán jùn
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
jiàn zhuànɡ    mó nǐ    shé fú     diāo sù    zhuānɡ shì
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
zhōu dào    ɡēnɡ zhǒnɡ     xián huì   chóu duàn     xuàn lì
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
   dā jiù  zhēn xī      xiàn mù    chōu chù     pào mò
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
  xū yú   hào jìn     jiǎo jiàn    chōnɡ jǐnɡ    nínɡ jù
(      ) (      ) (       ) (      ) (       )
十七、读拼音,写句子。
1、wǒ mén zàn měi chánɡ jiānɡ , nǐ shì wú qiónɡ de yuán quán ;


  wǒ mén yī liàn chánɡ jiānɡ , nǐ yǒu mǔ qīn de qínɡ huái 。

                      5
2、chénɡ ɡōnɡ de hé zuò , bù jǐn yào yǒu tǒnɡ yī de mù biāo ,yào jìn lì zuò


 hǎo fèn nèi de shì qínɡ ,ér qiě hái yào xīn zhōnɡ xiǎnɡ zhe bié rén ,


 xīn zhōnɡ xiǎnɡ zhe jí tǐ , yǒu zì wǒ xī shēnɡ de jīnɡ shén 。


3、yǒu shí wān qǔ bù shì qū fú hé huǐ miè ,ér shì wéi le shēnɡ cún hé ɡènɡ


 hǎo dì fā zhǎn 。


4、yào xiǎnɡ ɡēn chú kuànɡ yě lǐ de zá cǎo , fānɡ fǎ zhī yǒu yī zhǒnɡ , nà


 jiù shì zài shànɡ miàn zhǒnɡ shànɡ zhuānɡ jià 。 tónɡ yànɡ , yào xiǎnɡ


 chǎnchú línɡ hún lǐ de zá cǎo , wéi yī de fānɡ fǎ jiù shì yònɡ měi dé qù


 zhànjù tā 。


5、jī huì lái de shí hòu xiànɡ shǎn diàn yī yànɡ duǎn cù ,


wán quán kào nǐ bù jiǎ sī suǒ de qù lì yònɡ 。


6、chénɡ shí de láo dònɡ , huàn lái de shì nán wànɡ de ɡuān huái yǔ ài yì 。


7、yān tái de hǎi , shì yī fú huà , shì yī dào ɡuǎnɡ kuò de bèi jǐnɡ ,


shì yī zuò zhuànɡ lì de wǔ tái 。 shì shì dài dài de yān tái rén zài zhè lǐ


shànɡ yǎn zhe wēi wǔ xiónɡ zhuànɡ de huó jù 。                   6
十八、在正确说法的后面画“√”
 1、普通话所有的音节都是由声母、韵母和声调三个部分组成的。(  )
 2、直接一口呼出所要拼读的音节的方法叫直呼法。    (  )
 3、声调符号既可以标在声母头上,也可以标在韵母头上。  (  )
 4、i 上标调时,上面的点要去掉。       (  )
 5、ü出现在 n 和 l 后面时,不能省去头上的两点。  (  )
十九、读一读,注意"啊'的语音变化:
1、孩子,走到哪里都不要忘记自己的祖国啊!
2、你千万不要忘记我生平想要完成的史书啊!
3、你真是一个深明大义、宽容大度的人啊!
4、啊!故乡,我终生难忘的地方。
            7
           汉字、词语

一、形近字组词。
滕(  ) 抑(  ) 躁(  ) 拂(    ) 嘶(  )
腾(  ) 仰(  ) 燥(  ) 佛(    ) 撕(  )
藤(  ) 柳(  ) 澡(  ) 沸(    ) 斯(  )
揣(  ) 煦(  ) 酿(  ) 熟(    ) 驮(  )
湍(  ) 照(  ) 浪(  ) 熟(    ) 驭(  )
瑞(  ) 熙(  ) 狼(  ) 孰(    ) 驱(  )
涌(  ) 坑(  ) 拟(  ) 嫂(    ) 棚(  )
勇(  ) 吭(  ) 似(  ) 馊(    ) 蹦(  )
俑(  ) 炕(  ) 以(  ) 嗖(    ) 崩(  )
撩(  ) 嘹(  ) 烙(  ) 掩(    ) 纺(  )
暸(  ) 僚(  ) 洛(  ) 淹(    ) 仿(  )
缭(  ) 潦(  ) 路(  ) 俺(    ) 访(  )
喙(  ) 框(  ) 汛(  ) 焙(    ) 缎(  )
缘(  ) 筐(  ) 讯(  ) 培(    ) 锻(  )
篆(  ) 眶(  ) 迅(  ) 倍(    ) 段(  )
指(  ) 憧(  ) 炽(  ) 帖(    ) 舔(  )
绢(  ) 幢(  ) 织(  ) 贴(    ) 添(  )
澜(  ) 眷(  ) 袄(  ) 峦(    ) 汛(  )
斓(  ) 卷(  ) 沃(  ) 恋(    ) 讯(  )
券(  ) 驶(  ) 贴(  ) 拖(    ) 钓(  )
卷(  ) 驭(  ) 帖(  ) 施(    ) 钩(  )
二、写出与下面繁体字相对应的简单字
積累(  )簡單(  )風雲(  )夢鄉(    )漢語(   )
證據(  )種類(  )華僑(  )車馬(    )鋼鐵(   )
醫藥(  )歸來(  )長遠(  )歡樂(    )標準(   )
廣場(  )錢幣(  )義務(  )為難(    )參與(   )
歎氣(  )藝術(  )聽講(  )畢業(    )過節(   )

              8
穩當(    )隨時(   )鐘錶(     )幾個(     )開門(     )
確實(    )認識(   )應該(     )運動(     )學習(     )
實驗(    )電燈(   )經歷(     )圖書(     )紙張(     )
獎勵(    )會議(   )領導(     )機靈(     )買賣(     )
無論(    )臺灣(   )國際(     )觀賞(     )讀報(     )
選擇(    )樹葉(   )壯觀(     )負責(     )貢獻(     )
貧窮(    )賠償(   )嬰兒(     )譏諷(     )尋覓(     )
嚴肅(    )襲擊(   )雞鴨(     )編輯(     )響聲(     )
擁擠(    )憂傷(   )萬歲(     )貫徹(     )團圓(     )
記錄(    )閃爍(   )軍艦(     )飛濺(     )臉頰(     )
寶劍(    )郵購(   )掃興(     )燒飯(     )經濟(     )
繼續(    )範圍(   )親愛(     )
二、多音字组词。
奔 bēn(   )bèn(   )      曾   céng(    ) zēng(     )
处 chǔ(   )chù(   )      挨āi(      )    ái(     )
叉 chā(   )chǎ(   )      传 chuán(    )  zhuàn(     )
扁 biǎn(  )piān(    )     颤 zhàn(      )  chàn(    )
便 biàn(   )pián(     )   剥 bō(     )    bāo(    )
朝 cháo(     )zhāo(     ) 泊 bó(     )    pō(     )
待 dāi(    )dài(     )   担 dān(     )    dàn(    )
堡 bǎo(   )bǔ(   )      冲 chōng(      )chòng(     )
弹 tán(   )dàn(   )      暴 bào(     )    pù(     )
参 cēn(    )cān(     )   重 zhòng(      )chóng(     )
当 dāng(  )dàng(     )    背 bēi(     )bèi(   )
藏 cáng(  )zàng(  )      给 gěi(     ) jǐ(      )
号 háo(   )hào(   )      缝 féng(     ) fèng(     )
供 gōng(   )gòng(   )    调 tiáo(     ) diào(     )
佛 fú(   )fó(   )      荷 hé(      ) hè(      )
骨 gū(   )gǔ(   )      横 héng(     ) hèng(     )
服 fú(   )fù(   )      观 guān(     ) guàn(     )

                   9
哄 hǒng(  )hòng(  )    冠 guān(  ) guàn(     )
糊 hú(   )hù(   )    度 dù(   ) duó(     )
恶ě(    )è(    )wù(   )
划 huá(   )huà(   )    角 jiǎo(  ) jué(     )
混 hún(   )hùn(   )    几 jī(   ) jǐ(      )
济 jǐ(   ) jì(   )    量 liáng(  ) liàng(    )
夹 jiā(   ) jiá(    )  看 kān(   ) kàn(     )
假 jiǎ(   ) jià(    )  尽 jǐn (  ) jìn(     )
禁 jīn(   ) jìn (    )  笼 lóng(  ) lǒng(     )
勒 lè(   )lèi(   )    将 jiāng(  ) jiàng(    )
浆 jiāng(  )jiàng(  )    乐 lè(   ) yuè(     )
率 lǜ(   )shuài(  )    降 jiàng(  )xiáng(   )
觉 jué(   )jiào(  )    切 qiē(   ) qiè(     )
抹 mǒ(   )  mā(  )    漂 piāo(  ) piào(     )
曲 qū(   )qǔ(   )    埋 mái(   ) mán(     )
圈 quān(  )juàn(  )    宁 níng(  ) nìng(     )
闷 mèn(   )mēn(   )    铺 pù(   ) pū(      )
抢 qiāng(  )qiáng(    )  模 mó(   ) mó(      )
喷 pēn(   )pèn(   )    翘 qiáo(  ) qiào(     )
刹 chà(   ) shā(    )  厦 shà(   ) xià(     )
拾 shí(   ) shè(    )  煞 shà(   )  shā(    )
扇 shān(  ) shàn(  )   提 tí(   )  dī(     )
挑 tiǎo(  )tiāo(  )    纤 xiān(  ) qiàn(     )
舍 shě(   )shè(   )    鲜 xiān(  ) xiǎn(     )
相 xiāng(  )xiàng(  )    省 shěng(  ) xǐng(     )
削 xiāo(  )xuē(   )    盛 shèng(  ) chéng(    )
校 xiào(  )jiào(  )    饮 yǐn(   ) yìn(     )
轴 zhóu(  )zhòu(  )    粘 zhān(  ) nián(     )
转 zhuǎn(  )zhuàn(  )    应 yīng(  ) yìng(     )
畜 xù(   )chù(   )    佣 yōng(  )  yòng(    )

                10
旋 xuán(  )xuàn(  )    涨 zhǎng(     ) zhàng(    )
钻 zuān(  )zuàn(  )    折 shé(      )zhé(   )
晕 yūn(  )yùn(   )    载 zǎi(      )zài(   )
咽 yān(     ) yàn(  )    yè    (  )
脏 zāng(  )zàng(  )    挣 zhēng(     ) zhèng(    )
四、改正错别字
脾气暴燥(   ) 不屈不饶(   ) 神彩奕奕(        ) 尺壁寸阴(    )
妖阳似火(   ) 芳草如菌(   ) 一望无银(        ) 雷霆万钩(    )
高屋建令(   ) 司空见惯(   ) 洗耳躬听(        ) 燃眉之极(    )
饥赛交破(   ) 全神惯注(   ) 阴谋鬼计(        ) 走头无路(    )
再接再励(   ) 精精有神(   ) 漫不径心(        ) 专心至志(    )
喜出往外(   ) 完壁归赵(   ) 和中共济(        ) 魔天大厦(    )
直接了当(   ) 换然一新(   ) 道貌暗然(        ) 既往不究(    )
别出心裁(   ) 礼上往来(   ) 陨身不恤(        ) 震聋发聩(    )
铤而走险(   ) 趋之若骛(   ) 按步就车(        ) 色厉内茬(    )
如火如茶(   ) 因地治宜(   ) 推心至腹(        ) 纷至踏来(    )
原形必露(   ) 谈笑风声(   ) 委屈求全(        ) 金壁辉煌(    )
无微不致(   ) 奇花一草(   ) 攻无不刻(        ) 鞠躬尽粹(    )
走头无路(   ) 实是求是(   ) 同干共苦(        ) 惊慌失措(    )
名付其实(   ) 阴谋鬼计(   ) 坚苦奋斗(        ) 以身作责(    )
无敌方矢(   ) 振耳欲聋( )    不曲不挠(       )
五、写出下列词语的近义词。
     凝视(  ) 珍贵(    )   吩咐(     )
     热忱(  ) 美妙(    )    担忧(   )
     允许(  ) 分外(    )    顽强(   )
     嘲笑(  ) 勉励(    )    兴旺(   )
     轻蔑(  ) 埋伏(    )    无精打采(    )
     滋味(  ) 能耐(    )    推辞(   )
     抵御(  ) 商议(    )    抱怨(   )
     照顾(  ) 厌倦(    )    偶尔(   )

                   11
六、写出下列词语的反义词。
  冷淡(  ) 节省(     )  笨重(    )
  公开(  ) 粗糙(     )   困难(    )
  暂时(  ) 强大(     )  诚实(    )
  高大(  ) 渺小(     )  庞大(    )
  弯曲(  ) 平坦(     )  聚拢(    )
  空闲(  ) 暴露(     )  干燥(    )
  怀疑(  ) 陈旧(     )  果断(    )
  消失(  ) 降低(     )  善良(    )
  贫乏(  ) 富裕(     )  垂头丧气(     )
  寂静(  ) 示弱(     )  凉爽(    )
  苏醒(  ) 仰望(     )  暖烘烘(     )
七、从下列词语中找出三组近义词、三组反义词。
 黧黑 宝贵 鄙视 白皙 慌张 寂静
 珍贵 适当 热闹 镇静 适合 藐视
近义词:(   )——(    )  反义词:(      )——(   )
  (   )——(    )     (    )——(   )
  (   )——(    )     (    )——(   )
八、写出下列词语的近义词和反义词。
  近义词  反义词        近义词  反义词
 阻挠(   )(   )    轻松(    )(    )
 脆弱(   )(   )    赞扬(    )(    )
 朦胧(   )(   )    镇定(    )(    )
 宽阔(   )(   )    敬爱(    )(    )
 光明(   )(   )    特殊(    )(    )
九、关联词语的练习
(一)、选择适当的关联词语填空。
  只有……才……    虽然……但是……        如果……就……
  无论……都……    不但……而且……        既然……就……
1、雷锋叔叔(  )离开了我们,(      )他的精神永远鼓舞我们前进。

                12
2、(     (
    )哪一门学科,   )要有扎实的基本功和严格的科学态度。
3、我们(   )要迅速发展生产,(      )要逐步改善生活。
4、(   )明天下雨,体育课(   )在体操房里上。
5、(   )你答应了这件事,你(   )负责到底,努力做好。
6、(   )不别人花费它们,我们的生命(    )开花结果。


    只有……才……    不但……而且……
    不管……都……    虽然……但是……
       他
 李源是个优秀的少先队员, (     )学习勤奋,
                (    )  (
                     很爱体育。   )
有多忙,他(      (
      )坚持晨跑,           “
             )他的身体一直很棒。他经常说:(     )
只有做一个全面发展的学生,将来(       )能为祖国的现代化建设作贡献。


    不但……而且……  只要……就……   宁可……也不……
    只有……才……  虽然……但是……   因为……所以……
          (
   孔繁森同志是领导干部的楷模。         (
             )他牢记自己是共产党的干部,     )时刻
     (
把人民群众放在心上。    )发现谁有困难,他(       (
                 )想方设法去帮助。   )自
   (
己苦点、累点,   )他心里很踏实。


    虽然……但是……   不但……而且……    一……就……
    与其……不如……   无论……都……    因为…… 所以
1、我们(   )走到哪里,(  )不能忘记人民的嘱托。
2、(  )坐在那里说空话,(   )实实在在地去干。
3、张老师(   )没有担任我们的班主任,(     )却关心着我们班的每一个同学。
他(     (
    )有空儿,   )到我们班问这问那。


(二)、在下面的句子中填上恰当的关联词语。
 (       ( ,爸爸还没教会我就住院了。
1、 )爸爸给我买过一辆旧自行车, )
2、他告诉我,(  )我有一辆自行车,他( )分一条线路给我。
3、(        (
    )爸爸的身体还没有恢复, )家里的账单结压下来了。
4、(  )何时何地,我们( )应该遵守纪律。

             13
        (
5、焦裕禄同志( )严格要求自己, )严格教育子女保持劳动人民的本色。
          (
6、亲爱的老师,我将来( )在什么岗位上, )不会忘记您对我的辛勤培育。
7、(  )如何,我(   )不能使家乡的孩子们失望。
8、我写作(   )我有才华,(  )我有感情。
9、李伟(       (
     )诚恳地接受了批评,   )马上改正了错误。
10、(  )不努力学习,将来(   )不能担当起建设祖国的重任。
11、(      (
    )我们的生活富裕了,    )也不能浪费。
12、(  )多么苦,你(   )要把他们带出草地。
13、(  )他平时刻苦学习,(   )取得了优异的成绩。
14、兵马俑(     (
      )规模宏大,   )类型众多,个性鲜明。
15、织女(    (
     )挣扎,        “快去找爸爸!
          )望着两个孩子,大声喊:   ”
          (
16、黄果树瀑布( )不如庐山瀑布那样长,      )远比它宽得多,(  )显得气势非凡,
雄伟壮观。
17 时间这东西(    (
       )失去了,   )再也不可能得到了。
18、刘胡兰(   )牺牲自己的生命,(   )泄露党的秘密。
19、我(        (
     )想看见你们天真的笑脸,     )想听见你们歌唱般的话语。
20、(  )这几天不停地下雨,全班同学(     )准时到校。
21、(  )美好的情感是珍贵的,(   )请你加倍地珍惜我们的情感。
22、杨柳(        (
      )能生长在温暖的南方,     )能扎根在寒冷的北方。
23、(  )老师只说了一句简短的话,(     )这句话深深地印在我的脑海里。
24、(  )没有改革开发的好政策,我们家(     )不可能过上这么幸福的生活。
25、(  )做什么事情,我们(   )应当一丝不苟。
26、(       (
    )你付出辛勤的劳动,   )能享受到成功的快乐。
27.(   )把死苍蝇拴在线上,在青蛙跟前掠过,青蛙(       )跳起来把它吞了,
跟吃活的苍蝇一个样。
28.小刚(      (
      )听录音机,    )背外语单词。
29.(   )答应了,你(    )应该办到。
      (
30.山上开满了杜鹃花,     )花朵和叶子,(    )比盆栽的显得有精神。
31.(   )奶奶满头银发,(   )行动十分利落。
32.今天早锻炼,(    )打乒乓球(    )跳绳?

             14
33.大渡河(   )水流湍急,(   )两岸都是高山峻岭,所以被称为“天险”。
34.赵岭关心集体,工作认真,学习努力,成绩优良,
            (       )    (
                    能注意锻炼身体,   )
有希望成为“三好”学生。
35.你(   )已经答应放学以后出黑板报,那么(      )不应该独自回家。
     (
36.时间非常珍贵,    )是一分一秒,我们(   )不能浪费。
37.诸葛亮(   )精通兵法,(   )熟知天文地理。
38.张欢(           (
      )在全校语文知识竞赛中获得第一名,      )他一点也不骄傲。
39.(     (
     )认真学习,   )能取得好成绩。
40.我(      (
     )看课外书籍,    )摘录好词佳句,收获真不少。
41.我(   )知道这件事情,(   )并不了解事情的全过程,。
42.(    (
     )你去,   )他去,总得有一个人去。
43.小李在学习上(    )有这么好的成绩,是(     )她平时刻苦学习。
44.王老师(       (
       )关心我们的学习,     )关心我们的身体。
45.(   )你答应和小明一起去看体操表演,(    )应该准时去叫他。
46.我们的教室(    )宽敞,(  )明亮。
47.(       (
     )生长在和平年代,    )我们不能忘记战争带来的苦痛。
48.(   )没有老师的耐心教导,我(     )不会进步这么快。
49.老师(     (
      )在教室里,    )在办公室里。
50.这种布(        (
       )颜色和图案非常美观,    )结实耐用。
      (
50.妈妈每天准时去上班,    )遇上了坏天气,她(     )不迟到。
52.(   )罪犯多么狡猾,(   )逃不过人民的法网。
53.(  )具有高超的潜水技术,你(   )能到海底探索海洋的秘密。
28.(   )集体已做出决定,你(    )应该服从集体。
        (
55.星期天,我和小王总是见面的,        (
              )我起找她,    )她来找我。
56.刘家峡水电站(      (
         )能蓄水,    )能发电。
57.(       (
     )这部电影太感人,    )我打算再看一遍。
58.他滔滔不绝地讲,使我相信他(        (
             )了解中国的现在,     )了解中国的过
去。
59.他(   )善于发现问题,(   )善于分析问题。
60.一切的一切,(   )不那么容易,(    )不那么困难,只要认真、努力、热

             15
爱,都能如人所愿。
61.(  )站得高,(   )能看得远。
62.李志华(    )刻苦学习,(   )热爱劳动。
李志华(   )刻苦学习,(    )成绩很好。
李志华(   )刻苦学习,(    )不注意锻炼身体。
63.(  )刮风下雨,玲玲(    )不来我家。
(   )刮风下雨,(   )玲玲没来我家。
(   )刮风下雨,(   )玲玲还来我家。
(   )刮风下雨,玲玲(    )会来我家。
(      (
    )我去玲玲家,   )玲玲来我家?
(      (
    )我去玲玲家,   )玲玲来我家。
             “
64.在讨论怎样进一步提高学习质量的问题时,有的说:(     )每个优生负责帮助
一个后进生,那么后进生(        ”有的说:(
           )能很快提高。  “   )老师耐心地帮助
我们(   )好了。”


(三)加上适当的关联词语,把两个小句合成一句话,使句子更简洁。
1.小华的字写得很快。小华的字写得很好。
___________________________________
2.革命的道路上有千难万险。    千难万险不能阻挡我们前进的步伐。
___________________________________
3.我们多赶几里路。 我们要去看一看精彩的武术表演。
___________________________________
4.你没有告诉我。我知道了。
___________________________________
5.我们发动群众。我们很好地完成上级交给我们的任务。
___________________________________
十、按词语的概念从大到小排列下列词语。
1.公共汽车  车  交通工具   汽车
___________________________________
2.双色圆珠笔  圆珠笔   文具  笔

               16
___________________________________
3.苹果树  果树    植物  树
___________________________________
4.昆虫  动物   蚊子   生物
___________________________________
5.小钢刀  小刀    刀   旧小钢刀
___________________________________
6.字典  工具书    《新华字典》     中文字典
___________________________________
7.男人  男孩子  小学二年级男生      人
___________________________________
8.小学语文课本   书  语文书   书籍
___________________________________
十一、找出下面每组词中不是同一类的词,在下面划上横线。
 1.骨科  儿科   内科   外科   财务科
    2.手枪  步枪    冲锋枪 机关枪 玩具枪
    3.屋子  桌子    椅子  柜子    床
    4.工人  青年    农民  教师    解放军
    5.法语  外语    英语  日语    俄语
    6.汽油  柴油    机油  煤油    菜油
十二、把下面的词按要求分类。
1.浓眉大眼  凝视    魁梧    端详  忐忑不安    胆颤心惊
 目不转睛   懊悔    喜悦    苍老  东张西望    容光焕发
① 表示“看”的词语有:____________________
②表示外貌的词语有:_____________________
③表示心理活动的词语有:___________________
2.刻舟求剑  舍己为人     视死如归     自相矛盾  千山一碧
 崇山峻岭   守株待兔     花红柳绿     拾金不昧
 ①表现人物品质的词语有:____________________
 ②描写自然景物的词语有:____________________

                 17
 ③说明某种道理的词语有:____________________
十三、将下列词语补充完整,然后按类别写在横线上。
1.(  )发(    )颜  翠色(  )流    愁眉不(   )
 (  )(  )若失    一(  )不染    (  )烛夜游
 神采(   )(  )   一(  )千里
 ①描写人物外貌的:____________________
 ②描写人物神态的:____________________
 ③描写人物动作的:____________________
 ①描写景物的:____________________
2.奋不(   )身  弄(  )作(   ) (     (
                      )  )向荣
 好高(   )远  神机(  )算     (  (
                    )    )其谈
 高瞻远(   )  阴谋(  )计
 ①褒义词:__________________________
 ②贬义词:__________________________


十四、在括号里填出相对应的词语。
 热闹对城市正如安静对(      ) (      )对白天正如黑暗对夜晚
 节约对光荣正如浪费对(      ) (      )对秋天正如温暖对春天
 清澈对泉水正如混浊对(      )  寒冷对冬大正如(        )对夏天
 喧闹对大街正如僻静对(      )  勤劳对丰收正如懒惰对(        )
 团结对安定正如分裂对(      )  信任对朋友正如怀疑对(        )
 批评对缺点正如表扬对(      )  马对牲畜正如鸡对(         )
 宽阔对马路正如狭窄对(      )  高耸对山峰正如低陷对(        )
 凶猛对老虎正如柔弱对(      )  铁对矿藏正如蜘蛛对(        )
         (在序号上打“√”
十五、选出与每组示例关系最相似的词。    )
 1.字典:学习工具
 A.地理:数学 B.树木:森林 C.皮鞋:衣服 D.电冰箱:电器
 2.猴子:动物
 A.上衣:袜子 B.菊花:植物 C.西瓜:瓜地 D.树枝:树
 3.马:牲畜

               18
  A.西瓜:瓜地 B.蜘蛛:琥珀 C.铁:矿藏           D.鸡:家禽
  4.船:运输
  A.笔:写字    B.布:纺织     C.棉花:染料 D.飞机:降落
  5.医生:病人
  A.爸爸:工人 B.教养员:幼儿 C.老师:学生 D.朋友:邻居
  6.树枝:树
  A.蔬菜:水果 B.课本:书包       C.茶杯:茶具 D.袜子:衣服
  7.学校:学生
  A.奶奶:孙子 B.机器:工人       C.商店:顾客 D.医生:病人
  8.老师:学生
  A.农民:土地 B.医生:病房 C.营业员:顾客 D.老板:学徒
  9.药物:治病
  A.枪:武器  B.报刊:画报      C.大脑:思考    D.纸:簿本
  10.向日葵:葵花子
  A.稻谷:麦子 B.西瓜:瓜地 C.棉花:皮棉           D.学校:操场
  11.人:营养
  A.果实:果树 B.书本:书包 C.作物:肥料           D.教室:学校
  12.剪刀:布匹
  A.锯子:水泥 B.锯子:木材       C.锯子:椅子     D.锯子:砖头
十六、把下列词语补充完整,使前后所填的字意思相反。
  例:一(来)二(去)
前(  )后(  )  七(  )八(    )    三(  )两(  )
同(  )共(  )  无足(    )(  )    水(  )石(  )
危在(  (
    )   )  半(  )半(    )    (  )倒(  )歪
有(  )不(  ) (    )(  )顿挫     能(  )能(    )
推(  )出(  )  舍(  )为(    )    (  )顾(  )盼
自(  )自(  )  说(  )道(    )    (  )入(  )出
(  )辕(  )辙  自(   )至(     )  (  )逸(   )劳
欢(  )喜(  )  争(  )恐(    )    (  )七(  )八
(  )口(  )声  口(   )心(     )  取(  )补(    )

                 19
(  )途(   )  (  )
           (   )皆宜  (  )极生(    )
十七、把下列词语补充完整,使前后所填的字意思相近。
(  )精(  )神  没(  )打(  ) (   )兵(   )政
(  )死(  )伤  (  )机(  )算  (  )谋(  )计
(  )峰(  )石  (  )古(  )青  鬼(  )神(    )
千(  )万(  )  左(  )右(  )  东(  )西(    )
无(  )无(  )  (  )功(  )绩  (  )途(    )路
(  )身(  )骨  自(  )自(  )  日(  )月(   )
(  (
   )   )失措  (  )
           (  )无路   (  (
                    )   )不堪
(  )花(  )草  (  )风(  )雨  高(    )远(   )
(  )高(  )远  无(  )无(  )  (  )山(  )岭
大(  )地(  )  (  )涛(   )浪  七(  )八(    )
兴(  )安(  )  (  )山(  )野  眼(  )手(    )
(  )兵(  )将  三(  )五(  )  三(    )二(   )
(  )井(  )乡  没(  )打(  )  (  )寝(    )食
(  )心(  )力  (  )钉(  )铁  一(  )一(    )
十八、按要求写词语。
1.含有“看”的意思的词语:____________________
2.有“跳”的意思的词语:_____________________
3.含有“笑”的意思的词语:____________________
4.表示“走”的意思:_______________________
5.表示“想”的意思:_______________________
               20
           成    语
一、将画线的部分换作一个成语。
           (
1、长江波涛汹涌,非常壮观,是我国的第一大河。           )
            (
2、秦兵马俑的制作技艺精巧,胜过天然,享有盛誉。           )
             (
3、看我们玩得这么高兴,妈妈也很有兴致地参加了进来。             )
           (
4、他读起书来高低曲折,和谐优美,我们很爱听。         )
5、听了这么美妙的音乐,他竟控制不住自己的感情地跳起舞来。(               )
             (
6、爷爷总是夜晚接着白天地干活,真让人担心他的身体。             )
7、红军战士在困难面前毫不屈服的斗争精神,感动了一代又一代人。(                )
8、为了补上落下的功课,他就像饿了渴了需要饮食那样地学习。(               )
             (
9、李老师在工作上一点都不马虎,赢得了同学们的尊敬。             )
10、看到这幅色彩非常绚丽夺目的图画,我不由发出一声惊叹。(             )
11、他的球发得这样急,让我来不及防备。(       )
              (
12、尽管她喊得声音嘶哑,力量用尽,还是没有人来帮助她。              )
13、这儿景色优美,如在画中,让我留连忘返。(         )
14、劳动中,同学们争着向前,惟恐落后,挥汗如雨。(           )
            (
15、听了这件事,同学们个个心里急得像火烧一样。          )
16、我的成绩这么差,几次让爸爸恼怒得跳脚呼喊像打雷一样。(             )
              (
17、这座房子装饰华丽,陈设精美,你见了准会不住口地称赞。              (
                            )      )
            (
18、看着我的成绩单,妈妈连眉毛眼睛都透出笑意。          )
19、看着这件全世界没有第二个的宝物,他眼睛发直,   (
             说不出话来。               (
                              )    )
20、哥哥走起路来昂着头,挺着胸脯,倒像一个军人。(           )
21、这段话把爸爸抽烟时的神态描写得非常生动逼真。(           )
22、喝着这早就享有很大名声的龙井茶,我不禁高兴得手脚都舞动起来。(                 )
(   )
          (
23、走了一天的路,我又饿又冷,难以忍受。        )
24、为我攻克这座堡垒,我军战士前面的人上去了,后面的人也紧跟着上去。这样坚持
           (
到底,毫不放弃的进攻,使敌人心神受到极大震动。           (
                      )      (
                            )      )
25、越过高大险峻的山岭,穿过各种声音嘈杂纷乱的街道, 我们白天黑夜不停地赶路,
这 一天 ,终于 来到了 全世 界闻 名的长 城脚下 。(      )(       )(     )

             21
(   )
                 “在学习上
26、态度温和,举止文雅的李明经过深入的思考,不慌不忙,非常镇定地说:
只有集中全部注意力,勤奋得不知疲倦,才能有所收获……”他说起话来像流水一样连
续不断,而且有深刻的含义,      (
       让我们越想越觉得有意思。         )
                      (    (
                          )    )
(   )(   (
        )   )(     (
                 )    )
27、这种事情虽然同学们都因为经常看见而习惯了,但我仍然心里急得像火烧一样。我
想,怎样解决这个像火烧眉毛一样急的事呢?(         (
                   )    (
                        )    )
28、她走路时抬着头,挺着胸,精神饱满,哪像一个疾病缠身的人?(            )
              (
29、罗盛教奋勇向前,不顾生命危险地跳入水中救落水儿童。            )
           (
30、经过老师的讲解,我突然一下子明白过来。               )
31、当北方还是雪后一片银白的世界,南方 已是春意盎然。(         )
32、李老师对大家态度温和,容易接近,大家都很喜爱他。(          )
           (
33、为了完成这项任务,他夜晚接着白天地工作。        )
            (
34、这场洪水灾害的场面使人感受很深,震动很大。          )
35、同学们都是思想单纯,活泼可爱。(       )
        (
36、中国文化学识丰富,又专又深。        )
37、同学们天天、时时生活在一起,感情很深。(        )
           (
38、看着这幅颜色繁多、灿烂多彩的画,他笑了。        )


二、选出意思相近或意思相反的成语,写在括号里。
  引人注目 一筹莫展 相安无事 欢天喜地 垂头丧气 坚定不移
  将信将疑 举世闻名 窃窃私语 胸有成竹 想法设法 神气活现
  安然无恙 交头接耳 愁眉苦脸 千方百计 海底捞针 惊弓之鸟
近义成语(    )-(   )  (     )-(    )
   (   )-(   )  (     )-(    )
反义成语(    )-(   )  (     )-(    )
   (   )-(   )  (     )—(    )
三、成语填空。
至( )至义   悲( )欲绝  ( )留之际     ( )然屹立
井然有( )   忠于( )守  心( )神往     ( )名思义

              22
(  )有成效  喜怒无( )   望洋( )叹   ( )如烟海
(  )草除根  有( )无恐   络( )不绝    ( )枪舌剑
(  )不绝  走( )无路   针( )相对    负( )请罪
乘( )而入   如梦初( )   赴汤( )火    冲锋( )阵
视死如( )   奋不( )身   出类拔( )    卓( )不群
永( )不朽   万古长(  ) ( )开得胜       马到成( )
胜( )在握   成竹在(  )    再接再( )    直( )黄龙
人多( )众   气( )长虹     ( )水一战    一决( )雄
穷( )末路   日( )途穷     和( )共济    休( )相关
志同( )合   同心( )力     生死相( )    集思广( )
无微不( )   体( )入微     ( )强扶弱    急公好( )
亭台楼( )   富丽堂(  )    ( )梁画栋    ( )次栉比
金( )辉煌   重峦( )嶂     举世( )名    ( )世无双
废( )忘食   十( )寒窗     悬( )刺股    ( )壁借光
(  )学多才  一( )成诵     语惊四( )    才( )无双
翻然( )悟   迷途知(  )    弃旧( )新    改恶从( )
洗心( )面   负( )请罪     开( )相见    蚁穴( )堤
防微杜( )   博闻( )记     家学( )源    ( )风沐雨
(  )身而出  犯颜极(  )    飞来( )祸    来白之( )
忍辱含( )   大笔如(  )    ( )篇巨制    ( )之名山
不屈不( )   前( )后继     崇山( )岭  凝神( )听
气势非( )   人( )马嘶     日夜( )程    惊心动( )
直( )了当   深思熟(  )    司空见( )    冰( )玉洁
(  )眉之急  ( )寒交迫     一( )作气    ( )味无穷
久( )盛名   所向披(  )    ( )跳如雷    心急如( )
因人而( )   无可( )非     争先( )后    声嘶力( )
天( )地裂   ( )大精深     天真( )漫    一丝不( )
窗明( )净   风流( )洒     气宇( )昂    温文尔( )
(  )态万方  神采(    )  威风(   )   相貌(   )
风度(  )  (  )大方     处之( )然    习以为( )

              23
秋高气( )  ( )水成冰     汗流( )背       尺( )寸阴
一( )复始  芳草如(  )   ( )石流金     无边无( )
海底( )针  桀骜不(  )   旋( )转坤     雷霆万( )
汹涌( )湃  波光(    )  棋( )对手     琴( )书画
炉火( )青  笔走龙(  )   ( )斗龙争     生花( )笔
一气( )成  (  )如生     (    )动听  (   )其谈
理直气( )  无( )之谈     老生( )谈     拾人牙( )
(  )口开河 海( )天空   高朋满( )     情( )意合
心心相( )  宾客( )门    一见如( )    一见( )心
相见恨( )  交( )言深 形( )不离       难( )难分
情同( )肉  十指( )心 得心( )手        左右逢( )
言简意( )  要言不(  )  开( )明义    ( )在笔先
四、根据要求写成语
1、来源于寓言故事的成语
____________________________________
2、来源于神话传说的成语
____________________________________
3、来源于历史故事的成语
____________________________________
4、写几个含有叠词的成语
AABB 式_________________________________
ABAC 式_________________________________
AABC 式_________________________________
ABCC 式_________________________________
5、写几个含有近义词的成语
____________________________________
6、写几个含有反义词的成语
____________________________________
7、含有修辞的成语
比喻__________________________________

               24
夸张__________________________________
8、不是四个字的成语
____________________________________
五、写出下面成语中的人物主角
四面楚歌(   )  初出茅庐(   )  入木三分(  )
煮豆燃萁(   )  破釜沉舟(   )  纸上谈兵(  )
背水一战(   )  指鹿为马(   )  围魏救赵(  )
草船借箭(   )  完璧归赵(   )  卧薪尝胆(  )
负荆请罪(   )  毛遂自荐(   )  闻鸡起舞(  )
三顾茅庐(   )  望梅止渴(   )  图穷匕见(  )
六、根据意思写含有“手”的成语
形容极为兴奋:______________  形容情谊深如兄弟:______________
形容医术高明:______________  形容做事机警、敏捷:_____________
形容重归于好:______________  形容心思灵敏、手艺精巧:___________
形容十分喜爱:_____________ 形容技艺娴熟或做事顺手:____________
七、根据意思写含有“言”和“语”的成语。
1 很少的几句话( )言( )语     6 随口乱说的话()言()语
2 说了很多的话( )言( )语     7 含有讽刺意味的风凉话()言()语
3 自己对自己说的话( )言( )语 8 无根据,恶意中伤的话()言()语
4 豪迈雄壮的话( )言( )语     9 毫无根据,污蔑,诽谤的话()言()语
5 像蜜糖似的话( )言( )语    10 虚假而动听的话( )言( )语
八、读一读,分类记成语。
【联句成段记成语】:那里风和日丽,山青水秀叫人留恋忘返;那里姹紫嫣红,奇花异草
叫人目不暇接;那里生机勃勃,珍禽异兽叫人耳目一新;那里还有至理名言,读了让人
受益匪浅。
     :
【描写人物神态的词】 垂头丧气 没精打采 愁眉苦脸 大惊失色 漫不经心
神采奕奕 眉飞色舞 昂首挺胸 炯炯有神 惊慌失措
     :
【描写人物品质的词】 肝胆相照     忠贞不渝 誓死不二 威武不屈 贪生怕死   厚颜无
耻  永垂不朽 奋不顾身 舍己为人    坚强不屈 赤胆忠心 不屈不挠 克己奉公   一尘不
染 两袖清风  见利忘义  顶天立地 豁达大度 兢兢业业    卖国求荣  恬不知耻 舍生忘

               25
死
    :
【描写学习的词】 只争朝夕 自强不息 笨鸟先飞 闻鸡起舞 学无止境 学而不厌 真才
实学 好学不倦 不学无术  披荆斩棘   力争上游 勤学好问 发奋图强 废寝忘食 争分
夺秒 孜孜不倦 全力以赴 不甘示弱
【描写谦虚的词】:不骄不躁  大智若愚 功成不居 戒骄戒躁 洗耳恭听 谨言慎行 自知
之明 虚怀若谷
【描写骄傲的词】:班门弄斧 孤芳自赏 居功自傲 目空一切 目中无人自鸣得意 自命不
凡  恃才傲物 妄自尊大 忘乎所以 唯我独尊 自高自大
【描写人物心理活动的词】:忐忑不安 心惊肉跳 心神不安 心猿意马 心慌意乱 心急如
焚 七上八下
【描写人的语言】:豪言壮语 夸夸其谈 花言巧语 口若悬河 对答如流 滔滔不绝 谈笑风
生 高谈阔论
     :
【描写人容貌体态的词】 卓约多姿 其貌不扬 蓬头垢面 瘦骨嶙嶙 闭花羞月 沉鱼落雁
出水芙蓉  明眸皓齿  美如冠玉  容光焕发 落落大方 倾国倾城 国色天香 鹤发童颜
眉清目秀和蔼可亲 弱不禁风  大腹便便  心慈面善  张牙舞爪 愁眉苦脸 冰清玉洁 雍
容华贵 面黄肌瘦 如花似玉 文质彬彬 威风凛凛 虎背熊腰 老态龙钟
   :
【描写说的词】 闲言碎语  绘声绘色 对答如流 自圆其说 大言不惭 娓娓动听 直言不
讳 无所顾忌  拐弯抹角 故弄玄虚 侃侃而谈 振振有词  肆无忌惮 唠唠叨叨滔滔不绝
虚情假意 推心置腹 旁敲侧击 喋喋不休 慢条斯理 含糊其辞
    :
【描写高兴的词】 喜上眉梢 喜从天降 谈笑风生 笑容可掬 兴高采烈 眉开眼笑    喜
笑颜开 相视而笑 捧腹大笑 眉飞色舞 手舞足蹈 如获至宝
    :
【描写友情的词】 促膝谈心 情深似海 拔刀相助 海誓山盟 心心相印 风雨同舟 亲密
无间 推心置腹 肝胆相照 情同手足   志同道合 同甘共苦 关怀备至 盛情款待 荣辱与
共
【含有动物的成语】鼠目寸光 牛刀小试 虎口余生 兔死狐悲     龙飞凤舞  画蛇添
足  老马识途 亡羊补牢 闻鸡起舞 狗仗人势 猴年马月
九、成语之最
最爱学习的人——如饥似渴      最爱工作的人——废寝忘食
最昂贵的稿费——一字千金      最贵的话语——一诺千金
最值钱的话——一诺千金       最宝贵的话语——金玉良言

            26
最宝贵的时间——一刻千金     最长的寿命——万寿无疆
最长的腿——一步登天       最长的时间——千秋万代
最长的一天——度日如年      最长的棍子——一柱擎天
最成功的战斗——一网打尽     最彻底的变化——翻天覆地
最彻底的劳动——斩草除根     最惨的结局——一败涂地
冲得最高的气——气冲霄汉     最大的效益——一本万利
最大的满足——天遂人意      最大的家——四海为家
最大的容量——包罗万象      最大的差距——天壤之别
最大的手——一手遮天       最大的手术——脱胎换骨
最大的地方——无边无际      最大的树叶——一叶障目
最繁忙的季节——多事之秋     最公开的事情——尽人皆知
最高的巨人——顶天立地      最高的瀑布——一落千丈
最高明的医术——药到病除     最高超的技术——鬼斧神工
最高明的指挥——一呼百应     最好的记忆——过目成诵
最好的箭术——一箭双雕      最荒凉的地方——不毛之地
十、苏教版课文中的成语:
           1—4 册:
五光十色 兴致勃勃  漫山遍野  绿树成阴   自由自在  情不自禁
自言自语 人山人海  千言万语  四面八方   不知不觉  无家可归
千辛万苦 千山万水  春暖花开  三五成群   引吭高歌  无忧无虑
天长日久 狐假虎威  半信半疑  摇头摆尾   东张西望  大摇大摆
生机勃勃 心狠手辣  起早贪黑  神通广大   重见天日  专心致志
聚精会神 不由自主  无可奈何  一本正经   千家万户 昏头昏脑
五颜六色 南来北往
           5 册:
山崩地裂  意味深长 无地自容  心旷神怡   一涌而入  与众不同

            27
郁郁葱葱  兴高采烈  天各一方  扶老携幼    经久不息 一模一样
不知所措  举世闻名  琳琅满目  迫不及待    作恶多端 胡作非为
倾盆大雨  唉声叹气  报仇雪恨  卧薪尝胆    左思右想 犹豫不决
摇摇欲坠  风驰电掣  气势汹汹  有气无力    一拥而上  庞然大物
            6 册:
万众一心  坚持不懈  一事无成  青出于蓝 有志不在年高 豁然开琅
不可逾越  斩钉截铁  艰难险阻  千姿百态    飘飘欲仙  腾云驾雾
流连忘返  热火朝天  揠苗助长  振振有词    不以为然  两全齐美
起死回生  七嘴八舌  窃窃私语  束手就擒    满载而归  生儿育女
            7 册:
雕梁画栋  永垂不朽  花团锦簇 水泄不通 功夫不负有心人
有眼不识泰山 义不容辞   手足情深 悲欢离合    十全十美
三顾茅庐  茅塞顿开  蔚为大观  若无其事    诗情画意  悠然自得
万簌俱寂  名列前茅  迫不得已  诸如此类    大发雷霆  轻而易举
水天一色  泣不成声  坚忍不拔  心满意足    无可奈何  日复一日
欣欣向荣  万紫千红  开卷有益
            8 册:
欣喜若狂  锐不可当  胜不骄 败不馁   欢声笑语  不毛之地
星罗棋布  源源不断  纵横交错  夜深人静 奄奄一息     慕名而来
大雨如注  无拘无束  远水难解近火   远亲不如近邻
君子之交如水  知已知彼  孤掌难呜   水涨船高 海内存知已 天涯若比邻
鲜为人知  循规蹈矩 束手待毙 目瞪口呆     情有独钟  依依不舍
饱经风霜  翻山越岭 漆黑一团   千辛万苦 挺身而出 一筹莫展
一胜其烦  安然无恙  不足为奇  混为一谈 怒发冲冠     天南地北
足不出户  近在咫尺  远在天涯  息息相关    丰富多彩 背信弃义
恩将仇报  见利忘义  千恩万谢  知恩图报    出言不逊  彬彬有礼
遮天盖地  夺眶而出
            9 册:
戛然而止  身临其境  十年树木  百年树人    娓娓动听  引人入胜
粉身碎骨  长生不老  画龙点睛  滥竽充数    张口结舌  张牙舞爪

             28
自相矛盾  一无所获  腾空而起  饥肠辘辘   狼吞虎咽  逃之夭夭
不绝于耳  繁花似锦  半途而废  坚持不懈   滴水穿石  锲而不舍
孜孜不倦  微不足道  怒发冲冠  一纸空文   胆战心惊  惊涛骗浪
提心吊胆  取之不尽  用之不竭  昂首阔步   奔走相告  深情厚谊
雄姿英发  兴致勃勃  扬眉吐气  措手不及   不由自主  按捺不住
脍炙人口  横行霸道  街头巷尾  惊恐万状   负隅顽抗  喜出望外
            10 册:
硕大无朋  同仇敌忾  震耳欲聋 人仰马翻    恼羞成怒  猝不及防
抱头鼠窜  生死存亡  成群结队 如火如荼    动人心弦  势不可挡
有的放矢 百闻不如一见   不入虎穴 焉得虎子
兼听则明  偏听则暗  满招损 谦受益 户枢不蠹 流水不腐
从善如流  闻过则喜  知过必改  生生不息   销声匿迹  颠沛流离
悄无声息  魂牵梦绕  劈波斩浪  广阔无垠   心潮起伏  如获至宝
民以食为天  能者为师  瞬息万变  相辅相成   心如刀绞
九霄云外  层出不穷  五花八门  荡气回肠   不假思索  绘声绘色
严阵以待  大喜过望  变化多端  自高自大
            11 册:
至仁至义  悲愤欲绝  弥留之际  巍然屹立   井然有序  忠于职守
小心翼翼  心驰神往  顾名思义 卓有成效    无边无际  喜怒无常
望洋兴叹  无穷无尽  浩如烟海 一目十行    斩草除根  亭亭玉立
挤眉弄眼  有恃无恐  满不在乎  滔滔不绝   走投无路  络绎不绝
千姿百态  前无古人  寸步不让  针锋相对   唇枪舌剑  负荆请罪
乘虚而入 自由自在   如梦初醒
            12 册:
前所未有  纷纷扬扬  有声有色  不屈不挠   前赴后继  崇山峻岭
凝神谛听  气势非凡  人喧马嘶  来之不易   全然不顾  奔腾不息
日夜兼程  惊心动魄  直截了当  侧耳倾听   深思熟虑  司空见惯
冰清玉洁  燃眉之急  饥寒交迫  一鼓作气   韵味无穷  美中不足
回味无穷 久负盛名   万家灯火  神态自若   跃跃欲试  所向披靡
绝无仅有 暴跳如雷   心急如焚  因人而异   无可厚非  日新月异

             29
争先恐后  一望无际  声嘶力竭  天崩地裂  谢天谢地  博大精深
天真烂漫 一丝不苟 窗明几净
十一、苏教版教材练习中的成语汇总
            第二册
万水千山  绿水青山  锦绣山河  大好河山  春暖花开   春色满园
春光明媚  春意盎然  循序渐进  由浅入深  日积月累   温故知新
骨肉之情  痛痒相关  情深似海   恩重如山  春生夏长   秋收冬藏
精耕细作  千仓百箱  精卫填海   愚公移山  百折不回   勇往直前
临危不惧  多谋善断  从容不迫  方寸不乱  人无远虑   必有近忧
防患未然  未雨绸缪
            第三册
金风送爽  雁过留声  秋色宜人  天朗气清  日月如梭  光阴似箭
寒来暑往  星移物换  风吹草动  雨过天晴  瓜熟蒂落   水到渠成
人外有人  天外有天  学无止境   一往无前  滴水成冰   雪窖冰天
鹅毛大雪  雪兆丰年  勤能补拙   笨鸟先飞  人一已百   奋起直追
宁折不弯  义正辞严  威武不屈  大义凛然  火树银花   数不胜数
灯火通明  观者如墙
            第四册
张灯结彩  欢聚一堂  普天同庆  喜气洋洋   百花盛开  争奇斗艳
五彩缤纷  色色俱全  感人肺腑  可歌可泣   艰苦卓绝  惊天动地
舐犊之爱  乌鸟私情  天伦之乐  其乐无穷   摩拳擦掌  生龙活虎
身强力壮  铜筋铁骨  莘莘学子  立雪求道  春风化雨   孺子可教
跋山涉水  餐风饮露  水送山迎  赏心悦目  披星戴月   流星赶月
众星捧月  烘云托月
            第五册
学海无涯  书山有路  九牛一毛   沧海一粟  孜孜以求   全力以赴
百尺竿头  更进一步  高堂广厦   玉宇琼楼  错落有致   曲径通幽
千岩竞秀  万壑争流  眼花缭乱   美不胜收  雏鹰展翅   老马识途
鱼贯而入  倾巢而出  鸡飞狗走   狼奔豕突  群龙无首   狡兔三窟
和风细雨  东风化雨  呼风唤雨   栉风沐雨  未风先雨   见风是雨

            30
凄风苦雨  暴风骤雨  人生一世  草木一春  昙花一现  硕果仅存
十围之木  树大根深  树高千丈  叶落归根  东张西望  东奔西跑
东躲西藏  东征西讨  东邻西舍  东鳞西爪  东扯西拉  东扶西倒
约法三章  秋毫无犯  运筹帷幄  随机应变  戒备森严  荷枪实弹
出生入死  南征北战  变废为宝  点铁成金  去粗取精  沙里淘金
言而有信  一诺千金  掷地有声  一字千金
           第六册
不厌其烦  苦口婆心  嘘寒问暖  促膝谈心  精诚团结  万众一心
保国安民  赤胆忠心  有心无力  有口无行  有利可图  有机可乘
有凭有据  有始有终  有求必应  有志竟成  沧海桑田  峰回路转
气象万千  风云变幻  神出鬼没  若隐若现  错综复杂  瞬息万变
不节不扣  不阴不阳  不疾不徐  不慌不忙  不骄不躁  不声不响
不知不觉  不痛不痒  蔚然成风  依然如故  怅然若失  恍然大悟
黯然神伤  勃然大怒  岿然不动  悍然不顾  喜形于色  满面春风
少气无力  弱不禁风  盛气凌人  八面威风  心悦诚服  甘拜下风
海不扬波  海波不惊  海纳百川  海晏河清  海水群飞  海啸山崩
海枯石烂  海誓山盟  坐观成败  按兵不动  操之过急  轻举妄动
兴风作浪  蠢蠢欲动  雷厉风行  闻风而动
           第七册
以身许国  碧血丹心  疾恶如仇  大义灭亲  敢怒敢言  忧国忧民
横眉冷对  浩气长存  初出茅庐  才华横溢  料事如神  胆大心细
鞠躬尽瘁  死而后已  独木难支  回天无力  名山胜水  风月无边
风清月朗  蔓草荒烟  白练腾空  古木参天  诗情画意  蔚为壮观
学富五车  满腹经纶  学贯中西  博古通今  功成名就  著作等身
温文而雅  文质彬彬  和蔼可亲  平易近人  妙手回春  治病救人
脱颖而出  一鸣惊人  文思敏捷  聪明过人  足智多谋  精明强干
刚柔相济  通权达变  敢做敢为  当机立断  力挽狂澜  别开生面
以人为鉴  以史为镜  以简驭繁  以一持万  以牙还牙  以眼还眼
以少胜多  以点带面  响遏行云  声振林木  惟妙惟肖  呼之欲出
如痴如醉  载歌载舞  一唱一和  不亦乐乎

           31
           第八册
拔乱反正  独立自主  一衣带水  和睦相处  礼贤下士  周公吐哺
长治久安  家给人足  承前启后  鞍前马后  遮前掩后  惩前毖后
瞻前顾后  思前顾后  意前笔后  空前绝后  喜闻乐见  兴致勃勃
喜怒哀乐  抑扬顿挫  声情并茂  别具一格  雅俗共赏  自娱自乐
蜻蜓点水  走马观花  百年不遇  铁树开花  时过境迁  明日黄花
精益求精  锦上添花  囫囵吞枣  浮光掠影  一知半解  不得要领
追本穷源  滚瓜烂熟  熟能生巧  运用自如  湖光山色  人间天堂
明月清风  桂子飘香  水光接天  相得益彰  江山如画  鱼米之乡
荣辱与共  唇亡齿寒  同忧相救  同病相怜  肝胆相照  亲密无间
千丝万缕  藕断丝连  欲说还休  吞吞吐吐  闪烁其词  支支唔唔
口若悬河  妙语连珠  谈笑风声  眉飞色舞
           第九册
铁面无私  执法如山  见义勇为  仗义执言  两袖清风  一尘不染
扶危济困  排忧解难  光明磊落  照人肝胆  唯才是举  任人唯贤
刻舟求剑  守株待兔  鱼目混珠  滥于充数  多此一举  画蛇添足
东施效颦  邯郸学步  掩耳盗铃  买椟还珠  螳臂挡车  蚍蜉撼树
门庭若市  熙熙攘攘  人山人海  万人空巷  车水马龙  人来人往
比肩继踵  项背相望  座无虚席  济济一堂  千军万马  浩浩荡荡
锲而不舍  孜孜不倦  卧薪偿胆  埋头苦干  目不转睛  手不释卷
夜以继日  通宵达旦  融会贯通  举一反三  水滴石穿  绳锯木断
势如破竹  锐不可当  摧枯拉朽  锇虎吞羊  披荆斩棘  乘风破浪
容光焕发  慷慨激昂  自力更生  发奋图强  言行一致  口是心非
不卑不亢  奴颜婢膝  春风得意  神采飞扬  意气风发  花天酒地
以理服人  蛮不讲理  大公无私  营私舞弊  六畜兴旺  五谷丰登
物华天宝  人杰地灵  焕做一新  百废俱兴  千帆竟发  万马奔腾
蒸蒸日上  欣欣向荣  国泰民安  人寿年丰  垂头丧气  艰苦朴素
           第十册
不攻自破  无懈可击  不甘示弱  自暴自弃  不急之务  当务之急
不劳而获  自食其力  不求甚解  寻根究底  不期而遇  失之交臂

           32
漫山遍野  铺天盖地  十冬腊月   冰天雪地  痛不欲生  呼天抢地
众志成城  开天辟地  叱咤风云   顶天立地  兴高采烈  欢天喜地
心花怒放  眉开眼笑  妙趣横生  哄堂大笑   心领神会  嫣然一笑
前仰后合  捧腹大笑  曲意逢迎  胁肩谄笑   转悲为喜  破涕为笑
满腔热忱  无动于衷  据理力争   理屈词穷  持之以恒  有始无终
突飞猛进  固步自封  语重心长   冷嘲热讽  古道热肠  冷酷无情
攻其不备  出其不意  耀武扬威  自鸣得意   见异思迁  三心二意
尽心竭力  全心全意  白壁微瑕  差强人意  肝胆相照  诚心诚意
积少成多  细水长流  聚沙成塔  集腋成裘   自力更生  按劳取酬
精打细算  开源节流  安居乐业   应有尽有  丰衣足食  乐以忘忧
飘洋过海  劈风斩浪  海沸山摇  变幻无常  指挥若定  气宇昂昂
化险为夷  遇难呈祥  奇珍异宝  有来无往  心悦诚服  绝域殊方
           第十一册
赴汤蹈火  冲锋陷阵  视死如归  奋不顾身  兢兢业业  勤勤恳恳
先人后已  舍已为人  出类拔萃  卓尔不群  永垂不朽  万古长存
旗开得胜  马到成功  胜券在握   成竹在胸  再接再厉  直捣黄龙
人多势众  气贯长虹  背水一战   一决雌雄  穷途末路  日暮途穷
志同道合  同心协力  风雨同舟   和衷共济  休戚相关  生死相依
取长补短  集思广益  无微不至  体贴入微  抑强扶弱  急公好义
亭台楼阁  富丽堂皇  周梁画栋  古色古香   别有洞天  不同凡响
鳞次栉比  金碧辉煌  湖光山色   重峦叠嶂  举世闻名  盖世无双
废寝忘食  十载寒窗  悬梁刺股   凿壁借光  博学多才  见多识广
一览成诵  一目十行  下笔成文  出口成章  语惊四座  才辩无双
翻然悔悟  迷途知返  苦海无边   回头是岸  弃旧图新  改恶从善
浪子回头  洗心革面  负荆请罪  开诚相见   蚁穴溃堤  防微杜渐
博闻强记  家学渊源  栉风沐雨  名山大川  挺身而出  犯颜极谏
飞来横祸  来白之冤  忍辱含垢  大笔如椽  鸿篇巨制  藏之名山
           第十二册
风流潇洒  气宇轩昂  温文尔雅  仪态万方  神采奕奕  满面红光
威风凛凛  相貌堂堂  风度翩翩  落落大方  处之泰然  习以为常

            33
桃红柳绿  万象更新  秋高气爽  岁月如流   滴水成冰   风雪交加
汗流浃背  尺璧寸阴  一元复始  芳草如茵   万里无云   烁石流金
无边无垠  海底捞针  气象万千  水中捞月   排山倒海   一泻千里
桀骜不训  旋乾转坤  雷霆万钧  汹涌澎湃   波光粼粼   高山流水
棋逢对手  琴棋书画  炉火纯青  笔走龙蛇   虎斗龙争   生花妙笔
一气呵成  栩栩如生  多才多艺  巧夺天工   无所不通   头头是道
娓娓动听  夸夸其谈  理直气壮  无稽之谈   老生常谈   拾人牙慧
信口开河  胡言乱语  海阔天空  无所不谈   高朋满座   情投意合
心心相印  宾客盈门  一见如故  一见倾心   相见恨晚   交浅言深
形影不离  难舍难分  情同骨肉  十指连心    一望而知  一目了然
得心应手  左右逢源  言简意赅   要言不烦  开宗明义  开门见山
意在笔先  文思如泉  胸有成竹
十二、非四字成语例举
             三字成语
下马威  无底洞  五车书  父子兵  父母官   钻空子  耳边风
忘年交  应声虫  闷葫芦  杯中物  迷魂汤   迷魂阵  破天荒
恶作剧  莫须有  紧箍咒  眼中钉  眼中刺   绵中针  解语花
敲门砖  敲边鼓  敲竹杠  癞蛤蟆  掉书袋   清君侧  邯郸梦
百事问  纸老虎  笑面虎  布衣交  杵臼交   摇钱树  煞风景
睁眼瞎  千里驹  小广播  炮筒子  铁公鸡   口头禅  步后尘
马前卒  安乐窝  东道主  马后炮  变色龙   马大哈  旱鸭子
落汤鸡  寄生虫  无底洞
             五字成语
一去不复返  一字值千金   一物降一物    三百六十行  十万八千里
人心隔肚皮  人穷志不穷   下笔如有神    久旱逢甘雨  小巫见大巫
天下无难事  日久见人心   无风不起浪    无毒不丈夫  无官一身轻
无巧不成书  功到自然成   可望不可即    礼轻情意重  皮笑肉不笑
民以食为天  先下手为强   防患于未然    水火不相容  事后诸葛亮
更上一层楼  时势造英雄   坐山观虎斗    报喜不报优  兵败如山倒
狗咬吕洞宾  快刀斩乱麻   空口说白话    临时抱佛脚  贪多嚼不烂

              34
树倒猢狲散  射人先射马  疾风知劲草   眼不见为净  瞒上不瞒下
照葫芦画瓢  贵人多忘事  独木不成林   恨铁不成钢  恶事传千里
换汤不换药  蚍蜉撼大树  欲速则不达   墙倒众人推
           六字成语
一不做,二不休  一而再,再而三  丁是丁,卯是卯    千叮咛,万嘱咐
玉不琢,不成器  过五关,斩六将  吃一堑,长一智    眼中钉,肉中刺
挂羊头,卖狗肉  既来之,则安之  眼不见,心不烦    冤有头,债有主
前怕狼,后怕虎  人不知,鬼不觉  神不知,鬼不觉    胜不骄,败不馁
雷声大,雨点小  此一时,彼一时  风里来,雨里去    谦受益,满招损
高不成,低不就  父母在,不远游
一动不如一静  一客不烦二主  三寸不烂之舌  五十步笑百步
九牛二虎之力  百闻不如一见  百思不得其解  百动不如一静
天无绝人之路  天有不测风云  天机不可泄露  不分青红皂白
不可同日而语  不足为外人道  不知天高地厚  不食人间烟火
不费吹灰之力  不登大雅之堂  不得其门而入  五十步笑百步
太岁头上动土  化腐朽为神奇  化干戈为玉帛  立于不败之地
老死不相往来  耳闻不如目见  过五关斩六将  有志不在年高
有志者事竟成  有眼不识泰山  死无葬身之地  死马当活马医
迅雷不及掩耳  驴头不对马嘴  风马牛不相及  反其道而行之
反其意而用之  以不变应万变  东风压倒西风  出污泥而不染
可望而不可即  士为知己者死  万变不离其宗  井水不犯河水
手无缚鸡之力  水至清而无鱼  如入无人之境  如坠五里云雾
拒人千里之外  身教重于言教  坐收渔人之利  茫然不知所措
杀鸡焉用牛刀  远水不救近火  远水不解近渴  拒人千里之外
求人不如求己  吹皱一池春水  驴头不对马嘴  英雄所见略同
事实胜于雄辩  拉大旗作虎皮  明人不作暗事  知一而不知二
损有余补不足  前怕狼后怕虎  哀莫大于心死  闻名不如见面
恭敬不如从命  海水不可斗量  家丑不可外扬  事实胜于雄辩
赶着鸭子上架  惟恐天下不乱  顾左右而言他  敢怒而不敢言
流言止于智者  真金不怕火炼  鞭长不及马腹

           35
          七字成语
一年之计在于春  一朝天子一朝臣  一个巴掌拍不响
一人做事一人当  一失足成千古恨  一寸光阴一寸金
一发而不可收拾  三人行必有我师  三过其门而不入
三句话不离本行  四海之内皆兄弟  万绿从中一点红
人生何处不相逢  人生七十古来稀  人逢喜事精神爽
上梁不正下梁歪  山雨欲来风满楼  小不忍则乱大谋
无事不登三宝殿  无可奈何花落去  不为五斗米折腰
不看僧面看佛面  不敢越雷池一步  不到黄河心不死
不管三七二十一  不见棺材不下泪  不识庐山真面目
今朝有酒今朝醉  车到山前必有路  勿以恶小而为之
长江后浪推前浪  心有灵犀一点通  心有余而力不足
打破沙锅问到底  只重衣衫不重人  出师未捷身先死
犯天下之大不韪  半夜敲门心不惊  有百害而无一利
有过之而无不及  有钱能使鬼推磨  此地无银三百两
众人拾柴火焰高  多行不义必自毙  羊毛出在羊身上
听其言而观其行  身在曹营心在汉  初生牛犊不怕虎
君子之交淡如水  识时务者为俊杰  英雄无用武之地
来而不往非礼也  近水楼台先得月  挟天子以令诸侯
画虎不成反类狗  知人知面不知心  知其一不知其二
放之四海而皆准  树欲静而风不止  冒天下之大不韪
恶龙不斗地头蛇  强龙不压地头蛇  强将之下无弱兵
强中更有强中手  墙里开花墙外香  宰相肚里能撑船
冤仇宜解不宜结  解铃须用系铃人  神龙见首不见尾
得饶人处且饶人  偷鸡不着蚀把米  置之死地而后生
醉翁之意不在酒  清官难断家务事  赔了夫人又折兵
船到桥门自会直  船到江心补漏迟  识时务者为俊杰
树欲静而风不止  牵一发而动全身  胜败乃兵家常事
黑云压城城欲摧  粪土之墙不可朽  翻手为云覆手雨
踏破铁鞋无觅处  糟糠之妻不下堂

           36
三人行,必有我师  是可忍,孰不可忍
朝闻道,夕死可矣  道不同,不相为谋
知其一,不知其二
          八字成语
一夫当关,万夫莫开   一日为师,终生为父   一叶障目,不见泰山
一人传虚,万人传实   一言既出,驷马难追   一波未平,一波又起
一人得道,鸡犬升天   一着不慎,满盘皆输   一佛出世,二佛升天
一佛出世,二佛涅槃   一日不见,如隔三秋   一人向隅,满座不乐
一言既出,如白染皂   一人拼命,万夫莫当   一犬吠形,百犬吠声
一夫出死,万乘不轻   一则以喜,一则以惧   二人同心,其利断金
三天打鱼,两天晒网   三分像人,七分像鬼   三十六计,走为上计
四体不勤,五谷不分   八仙过海,各显神通   十步之内,必有芳草
十年树木,百年树人   十日一水,五日一石   十目所视,十手所指
十室之邑,必有忠信   百花齐放,百家争鸣   百尺竿头,更进一步
百足之虫,死而不僵   百万买宅,千万买邻   千军易得,一将难求
千里之行,始于足下   千里之堤,溃于蚁穴   千金之子,坐不垂堂
万事俱备,只欠东风   人无远虑,必有近忧   人以群分,物以类聚
人非圣贤,孰能无过   人同此心,心同此理   人不犯我,我不犯人
人为刀俎,我为鱼肉   人之将死,其言也善   人而无信,不知其可
上天无路,入地无门   上知天文,下知地理   上不沾天,下不着地
下笔千言,离题万里   与人方便,自己方便   山河易改,本性难移
王子犯法,庶民同罪   己所不欲,勿施于人   天下兴亡,匹夫有责
天知地知,你知我知   天网恢恢,疏而不漏   无源之水,无本之木
不求有功,但求无过   不入虎穴,焉得虎子   不在其位,不谋其政
不经一事,不长一智   太公钓鱼,愿者上钩   日出而作,日入而息
仁者见仁,智者见智   比上不足,比下有余   从善如登,从恶如崩
为渊驱鱼,为从驱雀   月晕而风,础润而雨   风声鹤唳,草木皆兵
以子之矛,攻子之盾   以其昏昏,使人昭昭   以眼还眼,以牙还牙
尺有所短,寸有所长   诗中有画,画中有诗   高兴而来,扫兴而归
水能载舟,亦能覆舟   书不尽言,言不尽意   只见树木,不见森林

            37
只可意会,不可言传  只此一家,别无分店  只知其一,不知其二
生于忧患,死于安乐  生公说法,顽石点头  失之东隅,收之桑榆
失之毫厘,差之千里  用人不疑,疑人不用  宁为玉碎,不为瓦全
宁为鸡口,不为牛后  皮之不存,毛将焉附  机不可失,时不再来
有则改之,无则加勉  有福同享,有难同当  成也萧何,败也萧何
成事不足,败事有余  成则为王,败则为寇  当局者迷,旁观者清
早知今日,何必当初  行不更名,坐不改姓  如临深渊,如履薄冰
如闻其声,如见其人  如人饮水,冷暖自知  如切如磋,如琢如磨
杀人偿命,欠债还钱  庆父不死,鲁难未已  江山易改,本性难移
衣来伸手,饭来张口  生死由命,富贵在天  闭门造车,出门合辙
安危相易,祸福相生  星星之火,可以燎原  既知今日,何必当初
快马一鞭,快人一言  君子一言,快马一鞭  兵来将迎,水来土堰
近朱者赤,近墨者黑  远在天边,近在眼前  运用之妙,在于一心
运用之妙,存乎一心  来者不善,善者不来  求生不得,求死不能
时光似箭,日月如梭  视而不见,听而不闻  兵来将挡,水来土掩
近朱者赤,近墨者黑  言之谆谆,听之藐藐  言者无罪,闻者足戒
取其精华,去其糟粕  取之不尽,用之不竭  非我族类,其心必异
攻其不备,出其不意  攻无不克,战无不胜  送君千里,终有一别
明修栈道,暗渡陈仓  国家兴亡,匹夫有责  物以类聚,人以群分
往日无仇,近日无冤  兼听则明,偏信则暗  家有敝帚,享之千金
呼之即来,挥之即去  招之即来,挥之即去  明枪易躲,暗箭难防
知无不言,言无不尽  金玉其外,败絮其中  饱食终日,无所用心
视而不见,听而不闻  项庄舞剑,意在沛公  城门失火,殃及池鱼
放下屠刀,立地成佛  树犹如此,人何以堪  树高千丈,叶落归根
星星之火,可以燎原  看菜吃饭,量体裁衣  种瓜得瓜,种豆得豆
香饵之下,必有死鱼  重赏之下,必有勇夫  顺我者昌,逆我者亡
食之无味,弃之可惜  狮子搏兔,亦用全力  差之毫厘,失之千里
差之毫厘,缪以千里  养儿防老,积谷防饥  养兵千日,用兵一时
前门拒虎,后门进狼  前事不忘,后事之师  前人栽树,后人乘凉
海尔谆谆,听我藐藐  祖述尧舜,宪章文武  神而明之,存乎其人

          38
既有今日,何必当初   眉头一皱,计上心来  桃李不言,下自成蹊
积善之家,必有余庆   饿死事小,失节事大  盛名之下,其实难副
眼观六路,耳听八方   眼见为实,耳听为虚  欲加之罪,何患无辞
欲人勿知,莫若勿为   得道多助,失道寡助  得人者昌,失人者亡
乘兴而来,败兴而去   逢山开路,遇水填桥  谋事在人,成事在天
鞠躬尽瘁,死而后已   翻手为云,覆手为雨  堂上一呼,阶下百诺
聪明一世,糊涂一时   拳不离手,曲不离口  麻雀虽小,肝胆俱全
落花有意,流水无情   冤各有头,债各有主  道不拾移,夜不闭户
智者千虑,必有一失   愚者千虑,必有一得  道高一尺,魔高一丈
路见不平,拔刀相助   佛高一尺,魔高一丈  南山可移,判不可摇
禄无常家,福无定门   福无双至,祸不单行  靠山吃山,靠水吃水
群居终日,言不及义   静如处女,动如脱兔  疑人勿使,使人勿疑
精诚所至,金石为开   燕雀安知,鸿鹄之志  鹬蚌相持,渔人获利
螳螂捕蝉,黄雀在后   避其锐气,击其惰归  靡不有初,鲜克有终
多一事不如少一事   无面目见江东父老   巧妇难为无米之炊
走了和尚走不了庙   狗嘴里吐不出象牙   躲得和尚躲不得寺
青出于蓝而胜于蓝
          九字成语
丈二和尚摸不着头脑   搬起石头打自己的脚
民不畏死,何以死惧之  冰冻三尺,非一日之寒
泥菩萨过河,自身难保  姜太公钓鱼,愿者上钩
凡事预则立,不预则废  司马昭之心,路人皆知
将在外,君命有所不受
          十字成语
一朝被蛇咬,十年怕井绳  一朝权在手,便把令来行
海内存知己,天涯若比邻  留得青山在,不怕没柴烧
只要功夫深,铁杵磨成针  欲穷千里目,更上一层楼
世上无难事,只怕有心人  海阔从鱼跃,天空任鸟飞
路遥知马力,日久见人心  少壮不努力,老大徒伤悲
知之为知之,不知为不知  工欲善其事,必先利其器

           39
此处不留人,自有留人处  若要人不知,除非己莫为
长他人志气,灭自己威风  天下本无事,庸人自扰之
成人不自在,自在不成人  瓜田不纳履,李下不整冠
在人矮檐下,怎敢不低头  往者不可谏,来者犹可追
以小人之心,度君子之腹  祸兮福所倚,福兮祸所伏
野火烧不尽,春风吹又生
卧榻之侧,岂容他人鼾睡  牡丹虽好,全凭绿叶扶持
积财千万,不如薄技在身  有所不为,而后可以有为
上无片瓦,下无立锥之地  救人一命,胜造七级浮屠
牡丹虽好,全凭绿叶抚持
         十一字成语
以其人之道,还治其人之身
十五个吊桶打水,七上八下
         十二字成语
只许州官放火,不许百姓点灯
忠臣不事二君,烈女不更二夫
鸡犬之声相闻,老死不相往来
         十四字成语
先天下之忧而忧,后天下之乐而乐
各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜
踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫
          40
          句    子

一、按要求写句子
1、沿着这条小路走,能到金明家。
改成反问句:_______________________
2、听到波涛的轰鸣和狂风怒号,桑娜感到心惊肉跳。
改成反问句:_______________________
    “明天我要出差,这几天只好你自己照顾自己了。
3、妈妈对我说:          ”
改为陈述句:_______________________
4、泰山日出的景色真美丽。
改成感叹句:_______________________
5、天上的星星在闪烁。
改成拟人句:_______________________
6、天气太热了,简直叫人受不住。
改成夸张句:_______________________
7、写一个表现母爱的句子,用上“凝聚”这个词语。
_______________________
8、写一个描写战争的句子,用上“惊心动魄”这个词语。
_______________________
9、写一句关于“真正的友谊和知音”的名人名言。
_______________________
10、造句
骄傲(指不谦虚)_______________________
 (指很自豪)_______________________
温和(气候不冷不热)_______________________
 (使人感到亲切)_______________________
耽搁(停留)_______________________
 (耽误)_______________________
 〈空气〉经常流通,不含杂类气体)
新鲜(
  _______________________

            41
 (没有变质,也没有经过腌制、干制等)
  _______________________
二、缩句
我国桥梁事业的飞速发展表明了社会主义制度的无比优越。
_______________________
当我发现了这种神圣的秘密的时候,我竟欢喜感动得伏案痛苦。
_______________________
戴红领巾的小姑娘一片一片地捡起地上的碎纸。
_______________________
一个天真的小女孩为大家表演节目。
_______________________
海边的沙地上种着一望无际的碧绿的西瓜。
_______________________
山沟的柿子树上缀满了沉甸甸的柿子。
_______________________
詹天佑是我国杰出的爱国工程师。
_______________________
北面那座秃山丝毫挡不住来自塞外的狂风。
_______________________
隐蔽在芦苇丛里的我们看见船上载着很多货物。
_______________________
爸爸在床上听到窗外一阵阵的锣鼓声和欢呼声。
_______________________
满身是汗的渔夫吃力地拖着一张水淋淋的破鱼网。
_______________________
我看到了乱蓬蓬的长发下那平静而慈祥的脸。
_______________________
李时珍是我国古代的一位伟大的医学家和药物学家。
_______________________
白而轻的热气在深绿的长长的水藻上飘荡着。

          42
_______________________


三、扩句
雪花飘落下来。
_______________________
音乐吸引着观众。
_______________________
心里充满希望。
_______________________
梧桐树下有蚂蚁。
_______________________
王军放风筝。
_______________________
少先队员挥舞着花束。
_______________________
学校开展了活动。
_______________________
四、把下列句子改为“被”字句
大雁总是把小雁护在翅膀底下。
_______________________
船里装载的新米把船身压得很低。
_______________________
黄鹂吃了卷叶虫。
_______________________
我把这幅画挂在书桌前,多年来不曾换样。
_______________________
这就是人们为什么把及时的大雪称为“瑞雪”的道理吧。
_______________________
我终于取出了装在书包里的小人书。
_______________________

          43
黑暗吞没了天边的最后一丝光亮。
_______________________
雨水淋湿了我的衣服。
_______________________
焰火照得夜空光彩夺目。
_______________________
妈妈不小心摔坏了小芳的文具盒。
_______________________
五、把下列句子改成“把”字句
我被这动人的情景吸引住了。
_______________________
妈妈,晚饭我已经烧好了。
_______________________
山川、田野、村庄被白茫茫的大雪笼罩着。
_______________________
激流冲跑了那块人们洗衣用的礁石。
_______________________
那只大虫被武松使尽气力按定。
_______________________
北风吹来,地面上的害虫都动死了。
_______________________
我终于取出了装在书包里的小人书。
_______________________
黑暗吞没了天边的最后一丝光亮。
_______________________
雨水淋湿了我的衣服。
_______________________
六、陈述句改为反问句,反问句改为陈述句
为了实现四个现代化,我们应该努力学习。
_______________________

          44
巍巍高山是英雄坚强不屈的精神的象征。
_______________________
如果下面没有泉水,这么旱的天气,泥土不会这样湿。
_______________________
你用脏手随便抓东西吃,肚子准会长蛔虫。
_______________________
登泰山看日出是我很久以来最大的心愿。
_______________________
对这种坏人坏事,我们不能不闻不问。
_______________________
没有比锻炼身体、增强体质更重要的事了。
_______________________
我们不会忘记这比山还高比海还深的情谊。
_______________________
我们应当把自己培养成为全面发展的人才。
_______________________
战士们没有离开他们的阵地,我不能离开手术台。
_______________________
少先队员怎么能想困难低头呢?
_______________________
  “难道我不称职吗?难道我是愚蠢吗?”
那大臣想:
_______________________
不耕耘怎么会有收获?不学习怎么会有知识?
_______________________
他哪里知道人家要把他怎么样呢?
_______________________
你的家不是在 6 单元 212 号房间吗?
_______________________
凡卡天天挨打挨饿,他怎能不想念乡下的爷爷?
_______________________

            45
小姑娘纯洁的心灵,不正像一个含苞欲放的花蕾吗?
_______________________
他哪里知道人家要把他怎么样呢?
_______________________
人与山的关系日益密切,怎么能不使我们感到亲切、舒服呢?
_______________________
这样的精品,难道不是从山上那根很不显眼、很普通的荆条上采下来的吗?
_______________________
七、把引述句转为陈述句
老师对我说:“我教你怎么写。”
_______________________
巴金说:      ”
  “我爱月夜,但我也爱星天。
_______________________
乌龟对青蛙:“你跳出井口来看一看吧。”
_______________________
   “我的信如果要发表,且有发表的地方,我可以同意。
鲁迅在回信中:            ”
_______________________
老师对我说:“你回去吧,我还要批改作业。”
_______________________
    “我们哪里有近道,还不和你们是一条道?”
那挑山工想了想说:
_______________________
列宁问:“我应该排在哪一位同志的后面?”
_______________________
八、把肯定句改为否定句,把否定句改为肯定句
说起地道战,谁也不能不承认是个奇迹。


谁也不能否认地球不是绕太阳运行的。


我只有用劳动来解除饥饿的威胁。           46
张民对学习一点也不马虎。


幼儿园的小朋友都喜欢王老师。


这个问题不能不讲清楚。


九、加上合适的词语,把两句话并成一句话。
生产发展了。  人民丰衣足食。


雨来愿意牺牲自己。 雨来不说出李大叔藏身的地方。


太阳离我们这么远。 太阳和我们的关系非常密切。


老鼠落到了猫的手中。  老鼠再也别想活了。


人们都来这儿购物。 这家商店的商品货真价实,信誉很好。


我移动一下身子。 我可能暴露目标。


主人不让阿辽莎读书。 主人责骂她。


水浪一个接着一个打来,漩涡一个接着一个地旋着。 竹排在继续前进。


陈老师对错误的同学批评一通了事。 陈老师对犯了错误的同学耐心地做思想工作。


我们要有为人民服务的愿望。我们要有为人民服务的本领。


十、修改病句
1、张开泰和汤小泉是好朋友,他经常帮助他自习复习功课。           47
2、我断定他今天可能生病了。


3、我国的人口是世界上人口最多的国家。


4、多读好书可以丰富和提高我们的知识。


5、我一定要改掉不好的毛病。


      、    、
6、我订了《中国少年报》《小学生数学报》《少年文艺》等报纸。


7、通过改革开放,使我们的生活有了改善。


8、我们要发扬老一辈的革命事业。


9、她正在洗完衣服,就该上学去了。


10、会议厅里坐着不少来自各校的许多代表。


11、言行不一致的人是一种很坏的风气。


12、同学们选他当三好生是对自己的信任。


13、小红写信给妈妈,想请她给她买一套新衣服。


14、昨天晚上,中国队和韩国队进行了一场足球比赛,他们终于取得了胜利。


15、他记录了并且看了中央电视台的节目。


16、我写字认真了,错别字也大大进步了。           48
17、在老师的教育下,我端正了学习态度和方法。


18、爸爸经常反复地告诉我,上课要注意听讲。


19、寒冷的冷风吹得我直打哆嗦。


20、妈妈拿的一个西瓜走进了屋。


21、我们从小养成爱清洁、讲卫生。


22、妈妈经常奖励我要好好学习。


23、这是一件十分漂亮、美丽的衣服。


24、他兴致勃勃地跑过来,高兴地说:“动画片的时间到了。”


25、课外活动时,我详细地观察了同学们的活动情况。


26、我对围棋有浓厚的趣味。


27、你必须赶快立即去学校上课。


28、我校全体师生和学生参加了这项活动。


29、王老师耐心启发和纠正和我的错误,使我深受感动。


30、雨来即使牺牲自己,也不说出李大叔的下落。


31、当演员唱到“敬爱的周总理,我们深深地怀念您。”时,台下的观众眼睛里热泪盈眶。           49
32、老师今天讲的知识我基本上全懂了。


33、排着整齐的队伍去参观雷锋展览馆。


34、同学们选我当班长是对自己的信任。


35、同学们给科学家写信,想请他们给他们搞一次科技讲座。


36、爸爸买回了钢笔和毛笔,我最喜欢用它来练字。


37、下午,六(1)班和六(2)班进行了篮球比赛,他们终于取得了胜利。


38、春风吹来,树枝摇曳着,月光、树影一齐晃动起来,发出沙沙的响声。


39、清晨,我走在田野上,呼吸着新鲜的空气和温暖的阳光。


40、张明和李伟约定一起在自己家做作业。


41、林强和黄亮激烈地辩论,仍不能把他的错误改正过来。


42、英语对小华十分感兴趣。


43、我国有世界上所没有的万里长城。


44、指南针是我国的四大发明。


45、春天的杭州是个景色优美的季节。


46、我家养了一条红金鱼和一条黑金鱼,我觉得它比它好看。           50
47、东关小学和城西小学的一对帮扶友好学校,他们经常支持他们。


48、阅读课外书籍,可以增长知识和写作水平。


49、我的爷爷不但满头白发,而且行动利落。


          “以后上课要认真听讲。
50、陈老师把刘兵和王军喊到跟前,对他说:     ”


51、妈妈买回了西红柿、香蕉、苹果、菠萝等水果,我最喜欢吃它了。


52、春风吹得满山的桃树绽开了五颜六色的花,一片火红,非常精彩。


53、在学雷锋的活动中,我要发挥少先队干部的充分作用。


54、运动会上他,带着太阳镜和运动鞋。


55、这片果园里种的全是桃树,只有几棵梨树。


56、小船迎着狂风在平静的水面上行驶。


57、今天下午刮了一天大风,把运动场上五颜六色的红旗都 吹倒了。


58、我们中国的人口素质普遍增加了。


59、解放军叔叔的品质是我们学习的榜样。


60、听了老师的鼓励,大家的信心坚强了许多。


61、为了保护牙齿,天天早晚刷牙。           51
62、他今天没来,可能也许是生病了。


63、经过努力,他的作文里的病句大大进步了。


64、张文是一个学习很好的三好学生。


65、我们一定要发扬优点,改进缺点。


66、院子里栽了两棵树:一棵大树,一棵梨树。


67、不管谁无故缺席,就要受到批评。


68、我们要开展“读好书,学做人”的号召。


69、墙上的钟又走了一圈,一小时又来去了。


70、我们班同学迟到的现象差不多根本没有了。


71、无论哪个同学违反纪律,就会受到批评。


72、老师正在夸耀刘光同学,批驳林强同学。


73、王小京年年被评为“三好学生”的荣誉称号。


74、老师用温和的语气的慈祥的目光注视着我们。


75、只要虚度时光的人,才会一又一次的脸地。


76、一进公园,就看见挺拔的大树,美丽的鲜花。           52
77、雷锋叔叔的钉子精神。


78、走进菜园,找了好一会儿,连一条青虫也没有找到。


79、在“雏鹰小队”活动中,使我们受到了教育。


80、通过学习《小学生守则》,使我更加自学地遵守纪律了。


81、下课了,校园里一下子顿时沸腾了。


82、这篇文章内容不贫乏,很丰富。


83、小华生病了,可他仍旧还是来上课了。


84、李奶奶买了许多蔬菜:青菜、菠菜、韮菜等蔬菜。


85、我们要不断改进学习方法,增加学习效率。


86、开学,我们树立了计划,明确了努力方向。


87、红军长征时候了生活是非常艰辛的。


88、下课铃一响,同学们争先恐后依次来到操场上活动。


89、弟弟知道自己 ,心情很繁重。


90、他躲在一个非常隐藏的地方,敌人很难发现他。


91、解放军叔叔制定了精密的作战计划。           53
92、大家夸耀五(1)班的清洁卫生搞得好。


93、李爷爷说,两个新旧社会,真是鲜明的对比。


94、北京博物馆展出了二百万年前新出土的黄河象化石。


95、同学们制定并讨论了班级活动计划。


96、我们小学生应该遵守公共秩序在车站。


97、这次男女老少都参加了大扫除,男的女的干重活,老的少的干轻活。


98、到科技展览馆的人很多,有工人、农民、教师、干部、年轻人。


99、全家人都到公园去玩了,只有小刚一个人在家做作业。


100、今天有家庭作业,我已经基本上全部完成了。
            54
          阅    读

一、根据课文内容填空(十二册)
          (一)


1、"行万里路,读万卷书"的意思是_____________。
2、中国有___个民族,我们是____族人。清朝时,我国受____族人统治,他们喜欢穿
____ 。藏族独特的礼仪是____。
3、《我们爱你啊,中国》按____的结构来写。第一自然段写出了祖国的_____
_。课文表达了作者_________的思想感情。
4、我们____,我们_____,我们____ ,我们____,你是_____
_____,我们爱你啊,中国。读这段时应该用      的语气。
5、《暖流》的题目含义是___________________ 。
6、江主席高兴地说:"不错,不错。"这句话中的提示语是______ 。我们应用 _
_______的语气来读它。
7、《滕王阁序》是___写的,他与____、___、___一起并称为初唐四杰。
这首诗中的名句是_________________。
8、《水调歌头·中秋》__代 ___的作品。请把这首诗完整地默写出来:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
____________________________________
9、通过第一、二单元的学习,我们认识了_____的江主席_____的海伦·凯勒
及 _____的沙利文老师,以及_____的残疾青年。
10、海伦·凯勒是___国人,他的代表作品是_____等。 中国的海伦·凯勒有_
_______、_________等。
11、摘抄两句反映海伦·凯勒不屈不挠的句子:
______________________________________
______________________________________

            55
__________________________________
 《村居》《宿新市徐公店》分别是____和______写的,两首诗的共同点是:
12、  、
________________________。
13、默写《宿新市徐公店》
______________________________________
_____________________________________
14、烟台的海在__省。这地方的海春夏秋冬的特点分别是___、___、___、
____。课文是按_______顺序写的。
15、小山似的海浪像_________的狮子,从北边的天际_______、__
_____地扑向堤岸,溅起__________,发出__________,有
时______________________。这段话写出了海的______
_____。
16、微波泛起,___,从____________,刚_________ ,又_
_________,然后又________  ,像__________  。这段
话写出了海的______________。
17、因此,夏日烟台的海常常_____,宛如一个___、___的少女。清晨,太
阳像_______________,_______地浮出水面,海面上拖着__
_______。傍晚,____的海面上倒映着_______,岸边的石代代凳上
________,他们脚下,是海浪与堤岸的_____。
这段话写出了海的________________。
18、黄果树瀑布是中国___的瀑布,位于___省境内。它的形态特点是_____
__,声音特点是__________。
19、请描述"银雨撒金街"的奇景:
______________________________________
______________________________________
__________________________________
20、徐霞客是__代____学家,著有________
21、默写《早春》:
______________________________________
_____________________________________

          56
          (二)


1、《大江保卫战》是按______的顺序写的,反映了人民子弟兵为保卫人民的生命
财产安全而奋不顾身的大无畏精神。
 “风声雨声涛声,_________;雨水汗水血水,________。
2、                 ”这是人
民子弟兵在这场________的大决战中的真实写照。这里的诗句是仿照____
代_____写的“风声雨声读书声,______;__________,___
  ”
____。
3、“汹涌的激流中,战士们的冲锋舟_____,飞向_________,飞向__
______,飞向___________。”这句话可以体会到战士们是迫不及待地
进行营救,他们表现非常英勇。
4、“哪里有___,哪里就有_________;哪里有_____,哪里就有__
_______。”反映了子弟兵急人民所急,把生的希望留给人民,死的危险留给自己
   “滔滔洪水中的群众,看到了_______看到了______,就像
的大无畏精神。
看到了_________。”反映了人民群众对子弟兵的高度信任,军民鱼水之情。
5、《真情的回报》中“我”的“真情”表现在__________________
____________________________________,
“我”得到的回报是_____________________________。
 “我从没想学会在马路上扔报纸的‘绝活’”
6、         。“绝活”意思是_________,这
里指________,这句话反映了_________________。
7、莫泊桑是___世纪___国著名作家。他的代表作有_______、______
___等。他拜_______为师,老师的代表作是_______。他们在文中表
现出来的特点分别是________和__________。
 “青年人贵在___,____就是坚持写作的结果。
8、            ”这句话是____说的。意思
是____________________________________。
9、“对你所要写的东西,光__________,还要_____________
     ”
__________。
这句话的意思是____________________________
 “三军可夺帅,________。有志周行天下,__________。___
10、

          57
          ”它们的共同点是___________
___________,有志之人立长志。
______。
11、辩论,就是双方_______________,并___________,
以_____________。
12、《孔子游春》中写泗水春景的句子是:
______________________________________
______________________________________
_______。从这些句子可以体会到作者_________之情。
13、孔子认为“水是真君子”的原因是水有______,有_____,有______,
能_______等。你认为水与君子的共同点还可能有_________、___
____…
14、通过第四单元课文的学习,你认识了________的孔子,________
的鲁迅,__________的彭德怀,以及______的史丰收。
15、《早》中作者写梅花的原因是_____________。“要珍惜_____,
              。
要珍惜_______,要学梅花,做‘________’”读后,你会想到的相关
谚语有__________________________________
16、彭德怀喜爱大黑骡子,还要把它杀掉的原因是________________
_______________________。
 “漫漫征途,再也见不到大黑骡子的身影了,它融进了_______,它融进了_
17、
    ‘________,肚内肌。___________,跟上去,
________:
    ’
________。”这段话告诉我们是大黑骡子为革命立了大功,更是彭德怀与战士
同甘共苦的精神,鼓舞了战士们奋勇前进。
18、_______比金钱更能___________。你爱别人,______;
你帮助别人,_______;你待他______,他对你就会_________
   (卢梭)
______。


          (三)


一、填空
1、课文《白鹭》的作者是_____,他的第一部诗集是______。文章开头的作

            58
用是_______,结尾的作用是_________,这样开头与结尾_____,
更能表达出_____________。古代有许多诗也写过白鹭,如___写的_
___中______________________还有____写的____
__中的___________________________。
2、“那雪白的蓑毛,那_______,那_______,那__________
_,增一点儿则嫌长,__________,__________,______
_____。”从这段话可以感受到白鹭的颜色、身段的精巧、和谐之美。
3、“在清水田里,时常______________,整个的田_________
____________。”这句话用了___和____的手法,表达了_____
_________________
4、“____的清晨,____看见白鹭____地站立在小树的____,看来像是
不大____,而它却很____。这是别的鸟少有的一种____。人们说它是在_
___,可它真的是在____吗?”这段话向我们展示了一幅美丽的白鹭____图。
 “白鹭是一首诗,一首_______的诗。
5、          ”这是因为:____________
______________________________________
_____________。
6、碧螺春产于___的____和__。传说中这种茶的原名是____。我们还知道
的茶的名字有____、______、_______等。
 “太阳升起来了,_______________,茶园也被_________。
7、
采茶姑娘______,她们用________________________
_____,绿树_____________,构成了一幅美丽动人的图画。”这段话
中反映采茶姑娘心情兴奋、愉快的词语是_______________。
8、《碧螺春》描绘了碧螺春名字的由来以及采摘、制作和品尝(四个方面)的情景,表
达了作者对色、香、味、形俱佳的碧螺春的喜爱和对勤劳、聪明的劳动人民的热爱。
9、《泊船瓜洲》和《商山早行》的作者分是__代的____和___代的____。
           “瓜州”是镇名,在现在的____
这两首诗都表达了作者_______的思想感情。
  “京口”就是现在的_____市。
_市附近。       《泊船瓜洲》中的名句是_______。
 《商山早行》中最能表达作者思念之情的诗句是__________,_____
10、
_________。
11、默写刘邦的《大风歌》______________,___________

          59
_______,________________。
12、采访不是______,要有________。采访前,要_________,
___________。采访常用的句式有:_____、_____、_____
__、_________、__________、__________、___
_______等。
13、秦兵马俑出土于_____以东 30 千米的____。它的类型有____、___
_、____、____、____和____等。秦兵马俑,惟妙惟肖地_______
__________,生动地______________,形象地______
_____________。这在古今中外的雕塑史上是_______的。
 《秦兵马俑》从_______和___________两方面介绍了兵马俑,连
14、
接它们的句子是____________________________。这句
话所起的作用是_________。课文反映了中华民族的聪明才智,表达了作者对光
辉灿烂的中华民族艺术的热爱。
 《牛郎织女》与______、_______、_______并称为四大民间故
15、
事。民间故事一般都表达劳动人民_________。学了《牛郎织女》,我们认识了
_______的牛郎,________的织女以及_________的王母娘娘。
16、反映时间很短的三字词语有:___、___、___、___。
17、__国的___说过:“读一本好书,___________。”我们小学生可选
择的读物有:________、________、________以及____
____等。
18、昔仲尼  ____  _____  _____  _____  ________
且知勉  ―――摘自____这段话中的“仲尼”指的是___。前四句让我想到了名
人名言:________________后四句让我想到了俗语:_______
________
 《给家乡孩子的信》的作者是_____,他的家乡在_________。信的格
20、
式包括___、____、____、____和____五个内容。作者是____
_____的人。
21、文中最能说明生命的意义在于奉献而不在于享受的句子是:__________
____________________。这句话表达了作者_________
    “我愿意_____,_____,_____,让我的生命____
_______。

            60
 ”这句话表达了作者_____________。
__。
22、学习《印度洋上生死夜》,我们认识了_________的皮埃尔。我认为文章中
最能反映皮埃尔这种精神的话是:
______________________________
23、《印度洋上生死夜》一文中出现了两个“抽搐”,第一个“抽搐”意思是_____
_____,第二个“抽搐”是_____________
24、“在我们心目中,您是____,您是____,您是_____。”这句话表达了
作者_____________________。
 “我们要把火一样的诗句_________,让您_____也能_______
25、
_。”这句话表达了作者_______________
 “6             ”
26、 年的学习生活多像________________! 这句话表达了作者__
___________________________。
27、请你对老师写一段毕业赠言:
______________________________________
_______________________
29、请你对同学写一段毕业赠言:
______________________________________
________________________。


二、根据课文内容填空(十一册)


1、你从___走来,春潮是你的___;你向___奔去,惊涛是你的___。你从_
__走来,巨浪荡涤着___;你向___奔去,涛声回荡在___。
2、你用___的乳汁,哺育___;你用___的臂膀,挽起___。你用___的清
流,灌溉___的国土;你用___的力量,推动___的时代。
3、《长江之歌》赞颂了长江的______________,表达了对长江____
____感情。面对这样的长江,我们可以用_______、_______等成语
来形容。
4.聂将军先抱起_________,看到她________,便马上让_____
_______。然后,又慈爱地_________,亲切地__________。

          61
                   “_
5.聂将军见这孩子两眼里流露出______,就拿过_______,和蔼地说:
      ”
________,吃吧!
6.几天以后,美穗子________,她用小手拽着________,跟着___
_____,可亲热啦!
7.他们站在路边,咏唱着埃斯内尔特地为________送别曲________。
        “孩子,___________,_______
埃斯内尔紧紧地_______说:
_____!”肖邦感动地点了点头。这时,埃斯内尔又_________,深情地对
  “这里___________,它是______________,请收下
肖邦说:
吧!”肖邦再也_________,激动的______________。
8.埃斯内尔送给肖邦的特殊礼物是____________,请默写出“送礼”时说
的一句话:_________________________________
_____________。这时肖邦的心情可以用_________、____
__等词语来形容。
9.“羌笛何须怨杨柳,_____________。”这是___朝诗人____写的
《_____》中的诗句;“_____________,万里长征人未还。”这是_
__朝诗人____写的《_______》中的诗句。这两首诗都可称作为____
__诗。
10.哈尔威_______在他的船长岗位上,沉着镇定地_____,_____,_
______。他把_____________都考虑到了,他仿佛不是_____
而是______下达命令,一切似乎都在____________。
11.第 20 分钟到了,______。船头________,很快_______。船
长哈尔威____________,一个手势________,一句话_____
___,随着_______________。人们凝视着___________
___________。哈尔威船长一生都要求自己_______,______
_。面对死亡,他又一次______________________。
12.面对哈尔威这样的船长,我们可以用_______、_______等词语来形容。
13.“ 祸兮,________ ;福兮,________。”这句话的意思是说:_
____________________。这句话选自《______》经典著作。
 “知己知彼,_________;__________,一胜一负;_____
14、
     ”这句话出自《________ 》
_____,每战必殆。        。

          62
 《学会合作》这篇课文为我们列举了两个小故事:第一个故事__________
16、
_____,说明了________________;第二个故事_______
_____________,说明了________________。
17、我们平时学习了不少名人名言,从中选一条你最喜欢的写下来:________
________________________________。
18、哲学家去世了。学生们在整理他的言论时,在最后补了一章:_________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________。
19、这段话中一共有两个“杂草”,其中第一个“杂草”是指____________,
第二个“杂草”是指______________。这段话给我们提示了这样一个道
理:____________________________________
________。
20. ____________,____________。兴尽晚归舟,误入藕花
深处。争渡,争渡,____________。这是___朝词人____写的《_
___》。这首词描写的是________________________。
21、________, 好之者不如乐之者。选自《____》
________, 而知也无涯。 选自《____》
不以规矩,________。 选自《____》
22、月光下的夹竹桃把影子投到墙上,叶影参差,花影迷离,让“我”幻想到:___
_____、_______、____。其中,你最喜欢哪次幻想,请写出有关语句
______________________________________
______________________________。
 《观书有感》的作者是___朝著名理学家___。其中“问渠哪得清如许?为有源
23、
头活水来”的意思是________________________。
这告诉我们:______________________________。
 《冬夜读书示子聿》是___朝著名诗人___写的,其中“__________
24、
___________”一句生动阐述了知与行的关系,历来为大家传诵。
25、然而,在一墙之隔的大门内,夹竹桃却在那里_________,一朵花___,

          63
又______,一嘟噜花______,又长出______。在________
_,在_________,在_________,看不出___________
____,也看不出____________,无日不______。从_____
一直到_____,从____一直到______,_________。
26、一开始还是一小群一小群地飞过来,盘旋着,陆续投入刺槐林。没有几分钟,__
_______,_________。它们____________。有的___
____________,有的_______________,一批一批,__
_______。先回来的鸟____________,好像__________
_____,又像__________________。后来的鸟与林中的鸟__
_______,边飞边鸣,很快_______________,与熟悉的___
__________________。
27、知之者不如好之者,____________。——《___》
 不以规矩,_________ 。 ——《___》
 吾生也有涯,_________ 。 ——《___》
28、默写《西江月 夜行黄沙道中》
 _______________  _______________
 _______________  _______________
 _______________  _______________
 _______________  _______________
        “______”是这首词的题目。这首词是__
其中“____”是这首词的词牌名,
_朝___写的。我们还学过他写的另一首词,请默写在下面。
       ____________
 _______________  _______________
 _______________  _______________
 _______________  _______________
 _______________  _______________
29、《江雪》这首诗是___朝______写的,诗中写道:
  ____________   ____________
  ____________   ____________
30、司马迁______,几次想______,______。但想到《___》还

           64
没完成,便打消了这个念头。他想:“_________ ,___________
_,_______________。……“他用了整整____时间,终于完成了
这部_____字的巨著。
31、在《负荆请罪》这篇课文中,我们认识______的蔺相如,______的
廉颇,他们之所以有这样的胸怀,都是因为___________________
_____________________________。
 “那螳螂______,______,却不知道有只___在它的身后。它们一心
32、
想得到_________,却没顾到自己身后_________呢!”这些内容可用
             。
一个成语来概括,就是“_______________”
33、苏格拉底的弟子们听了老师的话,悟出了这样一个道理:人的一生_______
_____,也在_______________。有的人_________,就
____________;有的人则______,一再地______。当然__
__________,但____________,这才是_________。
34、请写出一句谈“机会”的名人名言:____________________
_____________________________________
35、大海不知什么时候变得狂怒起来,______的浪花和水珠______窗户上。
___的海风___着小屋。这小屋好似一只在______中___的小船,随时都
有被______的危险。
36、悠扬的______将他的______驱赶得______。这时候,他觉得自
             “___________
己_________。强强想起了爷爷平时爱说的移居话:
             ”
_________________________。 请你写一句和爷爷的这句
话意思相近的名言或警句:__________________________
____________________________。


三、十一册课文片断阅读


        11册课内阅读练习
          (一)
 胡夫金字塔高 146 米多,相当于 40 层高的摩天大厦。绕金字塔一周,差不多要走一
公里的路程。塔身由 231 万块巨石砌成,这些石块平均每块重 2.5 吨。石块磨得很平整,

           65
石块与石块之间砌合得很紧密,几千年过去了,这些石块的接缝处连锋利的刀片都插不
进去。
1.写反义词:平整(    )  紧密(     )
2.这段话介绍了胡夫金字塔______和______的特点。
3.面对已有四五千年历史的金字塔,你一定浮想联翩,你会想到些什么呢?
             (二)
  周围静得(奇怪     。路两边近百亩的竹林郁郁葱葱,与南段高大的人工刺槐
         出奇)
林形成了(鲜明  明显)的对比。同伴忽然喊道:“灰椋鸟!”我翘首遥望西南方向,(果
然  竟然)有许多黑点向这边移动灰椋鸟开始归林了。
1.将括号内用得不恰当的词画去。
2.破折号一般有两种用法:①表示转折;②解释说明。文中的“——”属第___种用
法。
3. 文中“郁郁葱葱的竹林”和“高大的人工刺槐林”与灰椋鸟的生活有什么关系?对
比,你有什么感想呢?把它写下来。
______________________________________
______________________
             (三)
  怎样才能卓有成效地合作呢?你一定在音乐厅或电视里看到过交响乐团的演奏爸,
这可算得上是人与人合作的典范呢了。你瞧,指挥家轻轻一扬手里的指挥棒,悠扬的乐
曲便从乐师的嘴唇边、指缝里倾泻出来,流向天宇,也流进人们的心田。是什么力量使
上百位乐师,数十种不同的乐器合作得这样完美和谐?我想,这主要是依靠高度统一的
团体目标和为了实现这个目标每个人必须具有的协作精神。
1. 写出下列词的近义词。
 典范(     )  倾泻(    )    和谐(   )
2. 在括号里填写合适的词。
(    )的乐曲       (       )的力量
(    )的目标       (       )的精神
3. 说说文中两个问句的作用。____________
4. 从这个事例中,你明白了什么?____________________
             (四)

               66
 科学家发现( )海洋是个聚宝盆( )它蕴藏(cang    zang )着丰富的石油( )
天然气( )煤(  )铁( )铜( )锡(    )锰(  )硫等( )目前陆地上的
煤、石油等矿藏      ,
    (zàng càng ) 由于长期开采,已越来越少,世界上许多地方都在闹“能
  。
源危机” 为了解决这个问题,人类便把目光转向海洋,致力于海洋矿产资源的开发。如
今,一座座海洋石油平台已(矗立  屹立  耸立)在海涛之中,一艘艘海洋考察船已驶
向大洋深处,新近的海洋探测器已潜入深海大显神威。
 1.在文中方框内加上标点。
 2.画出括号里不正确的读音和词语。
 3.用“因为……所以……”的句式说说为什么海洋是个聚宝盆?
 4.读读画“——”的句子,用带点的词造句。
 5.这一自然段的段意是:________________________
 6.人类开发、利用海洋,除了这段介绍的之外,你还知道哪些?
 ____________________________________
           (五)
 少倾,另一位像明白了什么似的,说:“我得到了一个启示——对于外界的压力,可以
通过正面抗争去战胜它,但有时也需要像雪松那样先弯曲一下,作出适当的让步,以求
反弹的机会。”
 确实,弯曲不是倒下和毁灭,而是为了生存和更好的发展。
       (
1.写出“少倾”的三个近义词。    ) (   ) (   )
2.旅行者从雪松身上得到什么启示?
____________________________________
3.读读文中画“——”的部分,你明白了什么道理?可以联系生活实际说说。
____________________________________
4.“——”叫____号,在文中的作用是________________。
           (六)
 司马迁牢记父亲的嘱托,每天忙着研读历史文献,整理父亲留下来的史料和自己早
年走遍全国搜集来的资料。正当他专心致志写作《史记》的时候,一场飞来横祸突然降
临到他的头上。原来,司马迁因为替一位将军辩护,得罪了汉武帝,入狱受了酷刑。
1.文中的“飞来横祸”指什么?用“——”画出。
2. “司马迁牢记父亲的嘱托”表现在____________________

            67
           (七)
  司马迁悲愤交加,几次想血溅墙头,了此残生。但想到《史记》还没有完成,便打
消了这个念头。他想( )(   )人总是要死的(  )有的重于泰山(  )有的轻于鸿毛
(  )我如果就这样死了(  )不是比鸿毛还轻吗(  )我一定要活下去(  )我一定
     (
要写完这部史书( ) )想到这里,他尽力克制自己,把个人的耻辱、痛苦全都埋在
心底,重又摊开光洁平滑的竹简,在上面写下了一行行工整的隶字。
1.在文中的括号里加上标点符号。
2.文中最能体现司马迁的人生价值的一句话是__________________
               。
______,正因为如此,他才忍辱负重,完成了长篇巨著《史记》
3.你觉得哪个人的死是“重于泰山”的?为什么?
____________________________________
           (八)
   蔚蓝色的海洋,波(涛 滔)汹涌。自从人类社会(诞 延)生以来,人与海
洋的关系就非常(密  蜜)切。海洋给人类提供(gōng  gòng)了航行的便 (biàn  pi
án)利;它慷慨地给(gěi jǐ)予人类丰富的水产品和每日不可缺少的食盐。但是,海洋发
起脾气来,也会无(情 晴)地掀翻船只,冲(跨 垮)海堤(dī     ,毁灭沿海的城镇,
                   tī)
给人类带来可怕的灾难。
1.划去文中括号里不正确的汉字和读音。
2.用“ ~~~ ”画出文中的中心句,并说说这段话围绕中心句是从哪几方面来写的。
3.人们热爱海洋,是因为________________________;人们
畏惧海洋,是因为____________________________
           (九)
   然而,在________的大门内,夹竹桃却在那里____________,
一朵花____,又开出一朵,一嘟噜花____,又长出一嘟噜。在_______
_里,在________里,在   ________里。从春天一直到秋天,从__
______一直到________,无不________。这一点____,同
院子里那些花比起来,不是显得非常可贵吗?
1.将最后一句改为陈述句。________________________
2.这一节主要写夹竹桃的____。用“~~~”画出文中最能表现这一特点的两个句
子。

            68
3. 用“无……不……”,“无不”分别写一句话。
______________________________________
______________________________________
         (十)
 苏格拉底的弟子们听了老师的话,悟出了这样一个道理:___________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_______________________________。当然,追求应
该是最大的,但把眼前的一穗拿在手中,这才是实实在在的。
1. 把短文补充完整。
                 “把眼前的一
2. “最大的追求”在日常生活中指________________,
穗拿在手中”是指________________________。
         (十一)
 月光下的夹竹桃……把影子投到墙上,叶影参差,花影迷离,可以引起我许多幻想。
我想它是地图,它居然就是地图了。这一堆影子是亚洲,那一堆影子是非洲,中间空白
的地方是大海。碰巧有几只小虫子爬过,这就是远渡重洋的海轮。我幻想它是水中的荇
藻,我眼前就真的展现出一个小池塘。夜蛾飞过,映在墙上的影子就是游鱼。
1.月光下夹竹桃的影子有两个特点:一是________,二是________。
2. 文中的“亚洲”指夹竹桃在月光下地图一般的影子,那么,“大海”是指____,
“远渡重洋的海轮”是指____,而“游鱼”其实就是____。
         (十二)
 少年说:“花园里有一棵树,树上有一只蝉。蝉高高在上,悠闲地叫着,自由自在地喝
着露水,却不知道有只螳螂在它的身后。那螳螂拱着身子,举起前爪,要去捕蝉,却不
      ”少年接着说,
知道有只黄雀在它的身后。   “是的,黄雀伸长脖子正要啄食螳螂,却不知道我
拿着弹弓在瞄准它呢。蝉、螳螂、黄雀,它们都一心想得到眼前的利益,却没顾到自己
身后正隐伏着祸患呢!”
 这段话写了少年向吴王讲述了一件挺有意思的事____________,讲述
时,少年抓住了_____,______,______的动作,蝉是______
__,________,螳螂是________,________,黄雀是__

          69
______,________。少年讲得生动,传神。其实,这是少年借题发挥,
以蝉、螳螂、黄雀影射国事。少年想告诉吴王的道理是______________
__。这段话表现了少年的________。
         (十三)
 司马迁悲愤交加,几次想血溅墙头,了此残生。但想到《史记》还没有完成,便打
消了这个念头。他想:“人总是要死的,有的重于泰山,有的轻于鸿毛。我如果就这样死了,
不是比鸿毛还轻吗?我一定要活下去!我一定要写完这部史书!”想到这里,他尽力克制自
己,把个人的耻辱、痛苦全都埋在心底。司马迁重又摊开光洁平滑的竹简,在上面写下
了一行行工整的隶字。
1.写出这段话中画虚线的这句话的意思。
2.“悲愤交加”的意思是____________,司马迁“悲愤交加”的结果是_
___________________________________。
3. 用一个成语来概括文中画“__”的内容。
4. “我一定要活下去!我一定要写完这部史书!”这句话表达了司马迁(   )
 A. 不怕牺牲。
 B. 仇恨当时的社会制度。
 C.一定要完成编写《史书》这部著作的决心。
         (十四)
 地里到处都是大麦穗,哪一个才是最大的呢?弟子们埋头向前走。看看这一株,摇
了摇头;再看看那一株,又摇了摇头。他们总认为最大的那一穗还在前面呢。虽然,弟
子们也试着摘了几穗,但并不满意,便随手扔掉了。他们总以为机会还很多,完全没有
必要过早地定夺。
弟子们一边低着头往前走,一边用心地挑挑拣拣,经过了很长一段时间。
1.填空
这段话主要写了弟子们___________。从________、______
__可以体会到弟子们摘麦穗的态度是认真的;从____、____又可以看出他们
的眼光不够开阔;从____、____还可以看出他们不能当机立断。
2.说一说他们为什么没有摘到最大的一穗?
____________________________________           70
           (十五)
   在强强的想像中,爷爷的小闸屋是个好玩的地方:碧蓝碧蓝的海水就踩在脚下。白
天,成群的海鸟在窗外翱翔;夜晚,天上的星星映在海水里,如千万点萤火闪闪烁烁。
更有趣的是,海边长着一大片一大片的芦苇。一张普普通通的苇叶,经爷爷三折两卷,
就成了一支芦笛。吹奏起来,曲调是那样婉转悠扬,还带着一股浓浓的海水味……
1.照样子,写词语
碧蓝碧蓝(      、
        )(   、
           )(     、
                 )(    )
普普通通(      、
        )(   )(
           、     、
                 )(    、
                     )
2.填一填
这段话是写强强对____________的想像。想像中,那儿有____、有_
___、还有________。最让强强感兴趣的是________,因为一张普
普通通的苇叶经爷爷三折两卷,就成了____,吹奏起来,曲调是那样____。这
段话表达了强强________________________。
3.发挥想像写一段话,用上下列词语。
   翱翔  如同  闪烁  婉转悠扬
   ____________________________________
______________________________________
_____________________________________
           (十六)
   我们的运气越来越好,不久,又看到了犀牛、鬣狗和数不清的黄牛。下午两点多钟,
                ,原来是几位
远处一辆游览车朝我们挥动一块红布(因为天然动物园里是禁止按喇叭的)
热心的荷兰游客在这里发现了狮群,邀请我们共享好运。只见不远处一棵大树下聚集着
几十只狮子,一只母狮在(    )哈欠(  )懒腰,它满不在乎地(  )我们几眼,
便(  )上眼皮躺下了。在一只鬃毛长得最漂亮的雄师旁,好几只幼狮兴高采烈地打滚、
玩闹。要一下子看到这么多狮子,机会是颇不易得的。
1.用“____“画出文中的一个过渡句。
2.文中画“~~~”一句中,括号里的文字表示对为什么挥动红布的注释说明。如果不
使用括号,那这句话该怎么表达呢?请你写一写,注意句子间应连贯通顺。
3.给文中的括号里填上适当的表示动作的词。            71
             (十七)
  但是夹竹桃的妙处还不止于此。我特别喜欢(        )。你站在它下面,花
朵是(         );但香气却(     ),浓浓烈烈地(    )。
    (
它把影子投到墙上,    ,
        )(    ,可以引起我许多幻想。我想它是地图,它居
             )
然就是地图了。这一堆影子是亚洲,那一堆影子是非洲,中间空白的地方是大海。
(       ,
       )(          。我幻想它是(
                  )       ),
我眼前就(        。
          )(     ,
                )(       )。我幻想它
是一幅墨竹,我就真看到一幅画。微风乍起,叶影吹动,这一幅画(          。
                         )
1.按课文内容填空。
2.请用“~~~”画出文中一个过渡句。
3.短文第一句话中加点字词中的“此”是指什么?请你从课文中找出句子写在下面。
____________________________________
4.月光下的夹竹桃把影子投到墙上,还能引起“我”的什么幻想呢?请你展开想像,模
仿文中划线的句子写法,也来写一写。
____________________________________
             (十八)
  肖邦在法国巴黎一住就是 18 年。为了祖国,也为了生计,肖邦四处奔波。疲劳加上
忧愤,是肖邦的肺结核病复发了。1849 年 10 月,他终于躺倒在病床上。弥留之际,肖
邦紧紧握着姐姐路德维卡的手,喃喃地说:      “我死后,请把我的心脏带回去,我要长眠
在祖国的地下。”
1.”弥留之际“的意思是____________;肖邦临死前嘱托姐姐的事是__
__________,从此处可以体会到________________。
2.把这句话改成第三者转述的话。
____________________________________
3.用“弥留之际”造句。________________________
4.“弥”用音序查字法查大写字母____,用部首查字法查____部,请用“弥”
组两个词________、________。
5.肖邦为什么疲劳,又为什么悲愤?
__________________________________             72
          (十九)
                   (
  第二天,女孩又遇到了那老人。他仍是衣衫不整,仍是一面踱步一面埋头沉思。 )
     (
先生( )你好( )      (
       )小姑娘说( ) )我父亲说你是最伟大的爱因斯坦( )
(  (
  ) )噢( )他只讲对了一半( )我是爱因斯坦( )半并不伟大(   )“我说
也是嘛,瞧你,穿衣服还不会呢,怎么谈得上伟大?”
1.在括号内加标点。
2.读下面的句子,按要求完成练习。
我说也是嘛,瞧你,穿衣服还不会呢,怎么谈得上伟大?
(1)把这句子换个说法,意思不变:
________________________________
(2)写一个反问句:
________________________________
(3)小姑娘为什么会这么说,她当时是怎么想的?
________________________________
(4)从爱因斯坦的回答中,你觉得他是个怎样的人?
________________________________
          (二十)
  古埃及各个王朝修建的大大小小的金字塔共有 70 多座,其中最大的是开罗近郊的胡
夫金字塔。这座金字塔高 146 米多,相当于 40 层高的摩天大厦。绕金字塔一周,差不多
要走一公里的路程。塔身由 231 万块巨石砌成,这些石块平均每块重 2.5 吨。有人估计,
如果将这座金字塔的石块铺成一条三分之一米宽的道路,或绕地球一周;如果用火车装
运,需要 60 万个车皮。这些石块磨得很平整,石块与石块之间砌合得很紧密,几千年过
去了,这些石块的接缝处锋利的刀片都插不进去为了建造这座金字塔,经常有 10 万人在
            (   )
烈日曝晒下干活儿。全部工程用了整整 30 年时间。《埃及金字塔》
1、这段文字写出了胡夫金字塔的什么特点?
2、作者在介绍胡夫金字塔时采用了多种法,有____、____、____等方法。
如描写____________________,运用了______;介绍__
________________,运用了____;介绍___________
_____,运用了_____等等。
3、选一种你感兴趣的说明方法,来介绍一下你熟悉的景物。

           73
四、十二册课文片断阅读
           (一)
我们爱你——
(    )的清香,(   )的醇美,
江南丝绸的(      ),景德镇陶瓷的(    )。
1、根据课文内容在括号里填上恰当的词语。
2、这段话赞美了________________________
3、写出 3 个赞美祖国的 4 字词语。____________________
4、南京有哪些值得我们骄傲的地方?(至少列举 3 个)
           (二)
我们骄傲,我们自豪,
我们奋发,我们开拓,
你是世界民族之林的强者,
我们爱你啊,中国!
1.找出其中的一对近义词:____ ____
2.“你”指谁?“你是世界民族之林的强者”这句话有哪两层含义?________
______________________________________
__________________________
3.“我们骄傲,自豪”是因为____________,“我们奋发,我们开拓”表
达了我们____________________的坚定决心。
4.这首诗表达了诗人的思想感情是____________。
  a.我们的祖国真伟大。    b.我们热爱祖国。
  c.赞美可爱的祖国,表达了真挚而热烈的爱国之情。
           (三)
  接着,江主席又背起苏轼的《水调歌头 中秋》:“明月几时有,把酒问青天。”他忽
然停了下来,让王辉接着背。王辉大声背道:“不知天上宫阙,今夕是何年。”旁边一位同
学接下去:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”王辉又接着背:“起舞弄清影,
何似在人间……”许多同学都跟着一起背起来:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难
全。”到了最后,江主席也很有兴致地参加了进来:“但愿人长久,千里共婵娟!”大家背
完了,江主席(   )地说:“不错,不错。”

            74
1、在括号上填上恰当的提示语,并用该词写一句话。
____________________________________
2、用一句话概括本段内容:
________________________________
3、请写出文中省略号所省略的《水调歌头 中秋》的有关句子。
________________________________
4、“悲欢离合”和“阴晴圆缺”这两对成语有什么共同特点?请写出相同结构的成语四
个。________________________________
5、文中江主席给你的印象是什么?
____________________________________
            (四)
 在沙利文老师的精心指导下,海伦学会了拼写自己的名字,    、
              学会了拼写“泥土” “种子”
等许多单词。她不分昼夜,像一块干燥的海绵吮吸着知识的甘霖。她拼命摸读盲文,不
停地书写单词和句子。她是这样的如饥似渴,以至小手指都摸出了血。沙利文老师心疼
地用布把她的手指一一包扎起来。就这样,海伦学会了阅读、书写和算术,学会了用手
  。
指“说话”
1、画出带点字的正确读音。
 如饥似渴( sì
  .     shì )  一块( yī yí yì )
           .
 不分昼夜( zhòu
  .     zòu )  种子( zǐ zi )
            .
2、用“________”画出文中的比喻句,再另造一个比喻句。
____________________________________
3、这一段主要写什么?你从海伦身上学到了什么?
____________________________________
4、填空。
海伦·凯勒是___国人,在生了一场重病后,她双目___,双耳___。她刻苦学
习,跟沙利文老师学会了___,跟萨勒老师学会了______,1900 年,海伦竟然
______。后来,她把自己全部的爱都倾注在残疾人身上。海伦·凯勒这种___
___的奋斗精神,永远留在世人的心中。
            (五)
 知识___了海伦的眼界,___了海伦生活的勇气和信心,她有时在林中漫步,

             75
有时和朋友们在湖上泛舟。她在想像中感受着这个世界。“我常感觉到一阵微风吹过,花
瓣散落在我身上。于是我把落日想像为一座很大很大的玫瑰园,园中的花瓣从空中纷纷
扬扬地落下来。”她用这样动人的笔调描绘着她心中“看”到的世界。
1、在横线上填上恰当的词语。
2、文中海伦“动人的笔调”是她的______。文中引号的作用分别是______。
3、把划“ ”的句子缩句是:_____________________
4、把划“ ”的句子改写成“被”字句是:__________________,
改写成“把”字句是_____________________。
5、 海伦学会了拼写“泥土”、“种子”等许多单词。句中引号表示(   )
 海伦很快学会了用手指“说话”。句中引号表示(     )
 她用这样动人的笔调描绘着她心中“看”到的世界。句中引号表示(   )
6、“她不分昼夜,像一块干燥的海绵吮吸着知识的甘霖。她拼命摸读盲文,不停地书写
单词和句子。她是这样的如饥似渴,以至小手指都摸出了血。”
“我夜以继日地努力,反复高声朗读某些词语或句子,有时甚至要读几个小时,直到自
己觉得读对了为止。我每天坚持练习,练习,练习……”
 以上句子表现了海伦.凯勒_________的奋斗精神。
         (六)
1、“_________,_________。_________,忙趁东风放纸
鸢。”这首诗的题目是《______》全诗描绘了(_______________
的迷人景色)和(散学儿童____________的欢快情景)。你课外还读过这样
        ,请默写其中两句你最喜欢的诗句________
的诗吗?如《_________》
___________________。
2、全诗描写了(___春)的景象,诗的前两句写了    、
            (稀疏的___)(深远的___)、
(___的枝头),写的是(___态)的景色,展现的是一派田园风光。后两句既写了
(儿童___时的活泼),又表现了儿童寻找黄蝶时的(天真活泼),写的是(___态)
的景色。诗篇描绘了(幽静安逸的___春光)和(儿童在菜花地边______的生
动场面)
         (七)
 夏天,来自南太平洋的风使许多南面临海的城市感到湿漉漉的□而这股带着潮气的风
经过胶东半岛(  )的阻拦□过滤□到达北面临海的烟台时□只剩下凉爽和惬意□因

          76
此□夏天烟台的海常常(   ),宛如一个恬静□温柔的少女。清晨,太阳像被水冲洗
   (
过的红色气球,    )地浮出水面,海面上拖着长长的倒影,每一次的海边日出都
是人(    )。傍晚,平静的海面倒映着(    ),岸边的是凳上坐满了游人,
他们脚下是海浪与堤岸的(   )。
1、把文中( )补充完整,在□里添上标点符号。
2、在文中找出词语的反义词。  炎热(    ) 暴躁(  )
3、用‖给文章分层。写出层意。
____________________________________
4、你最喜欢文中的哪句话,用“—”画出来,并说说原因。
____________________________________
            (八)
 小山似的涌浪像千万头暴怒的狮子,从北边的天际前赴(fù、pù)后继、锲而不舍
地扑向堤(tī、dī)岸,溅起数丈高的浪花,发出雷鸣般的轰响,有时竟把岸边数百斤重
的石凳(搬、掀、扔)到十几米远的马路中央。每到这巨浪拍岸的日子,许多烟台人和
外地的游客,纷纷顶着寒风跑到岸边,观赏这蔚为壮观的景象。还有的不顾被浪花打湿
衣服,站在岸边,以那数丈高的浪花作背景拍照留念,形成一道壮丽的风景线。
在括号里选择正确的注音。
1、在括号里选择正确的字词。
2、划出文中的比喻句(用“~~~”),拟人句(用“————”)。
3、划线的话生动形象地描写了__________________。
4、读读这段话,说说文中“千万头”说明______;“数百斤”说明______;
“十几米远”说_________。这些关健词语,让你体会出_________
_________。这是我们描写事物明常用的一种方法。
5、这一段文字写出了烟台海的______和烟台人的____________,表
达了作者___________________________思想感情。
6、仿词写词。
气势汹汹:
前赴后继:
            (九)
 刚进入黄果树风景区,便听到“哗哗”的声音从远处飘来,就像是微风拂过树梢,渐

            77
近渐响,最后像潮水般涌过来,盖过了人喧马嘶,天地间就只存下一片喧嚣的水声了。
透过树的缝隙,便看到一道瀑布悬挂在岩壁上,上面折为三叠,好像一匹宽幅白练正从
织布机上泻下来。那“哗哗”的水声便成了千万架织布机的大合奏。
1、这两段话重点写了_____________________。
      、
2、从“______”“______”两个字可以看出瀑布声音之大。
3、短文是按照____________顺序写的。
4、画出一个比喻句,把______比作______。
5、用书上的两个词语赞美一下黄果树瀑布__________________
            (十)
 可是迟了!我已经走进他家的后院,看见了一堆枯蔫焦黄的马草——前些日子我买
给他的所有马草!那匹马呢?香甜甜地吃着我拔的马草的那匹马呢?
       (偎、靠)在他的轮椅上直想哭。
 我扭头(冲、跑)了出来,
 对不起   我这样做可能伤害了你  他拍着我的肩头  轻声说道  我知道你希望真有
那么一匹马 其实   没事的 你继续看书吧
 我努力点点头,使劲忍着,没让自己哭出来。
1、请为第三节加上标点符号。
2、选择运用正确的字,用(√)
 “看见了一堆枯蔫焦黄的马草——前些日子我买给他的所有马草!
2、              ”中的破折号的作用
是(  )
 “呜——呜”火车开动了。破折号的作用是(      )
 a 表示声音的延长;  b 转折作用;c 解释说明的作用。
 “我努力点点头,使劲忍着,没让自己哭出来。
3、          ”此时的“我”心中会怎样想呢?请你
发挥想象把“我”没有说出的话写出来。____________________
_______________________________
            (十一)
   战土们高声喊道:“狂风为我们呐喊!暴雨为我们助威!巨浪为我们加油!”一个个
奋然跳入水中,用自己的血肉之躯筑起了一道人墙。
(1)从战士们的话语中,可以体会到战士们          精神。
(2)仿照战士们的话,把下面的句子补充完整。
人民的好公安局长任长霞光荣牺牲了,______为她______,______

            78
为她______,______为她______。
          (十二)
 汹涌的激流中,战士们的冲锋舟劈波斩浪,飞向漂动的树梢,飞向灭顶的房屋,飞
向摇摇晃晃的电杆。在安造垸,他们救出了被洪水围困了______的幼儿园老师周
运兰;在簰洲湾,他们给攀上树梢_________的小江珊以生的希望……哪里有
                  ..
洪水,哪里就有______;哪里有危险,哪里就有______。滔滔的洪水中群
  ....    ...  ....
众,看到了红五星,看到了迷彩服,就像看到了______。
1、根据课文内容填空。
2、短文中的“红五星”、“迷彩服”是指______。
3、用一句话概括短文中省略号的内容。
________________________
4、这段话中,连续的三个“飞向”表现出_________。两个“哪里有……哪里
就有……”表现出子弟兵急人民所急,把______留给人民,把______留给
自己。三个“看到了”反映了人民群众__________________。
          (十三)
 解放军某部四连连长黄晓文正扛着麻包在稀泥中奔跑,忽然觉得脚底一(    )
疼痛,抬脚一看,原来是一(   )铁钉扎了进去。团长见状,马上派人去找随队军
医。黄晓文大声说:“来不及了!”说着,一咬牙,猛地把铁钉一拔,一(  )鲜血涌
了出来。黄晓文随即从身上扯下一(   )布条三下两下把脚捆了个结实,二话没说,
转身扛起地上的麻包,又爬上了大堤……在那几十个难忘的日日夜夜,有多少这样感人
的事迹啊!
1、在文中的括号里填上适当的字。
2、“团长见状”中的“状”在文中指哪些语句描写的内容?用“  ”画出来。
3、抗洪抢险就是要“快”,文中表现黄晓文动作“快”的词语有
          (十四)
 只见满满的一屋人,我的 59 个订户无一缺席。屋子中央,是一辆崭新的自行车,淡
红色的喷漆锃亮发光,车头上装着一只充电车灯和一个亮闪闪的车铃,一个鼓鼓的邮袋
里装满了五颜六色的信封。
 “这是给你的圣诞礼物,”基尔恩先生把我拉到车前说,“我们大家凑钱买的。”信封里
是圣诞卡,还有一个星期的报费。我目瞪口呆,不知道说什么好。一位大妈叫大伙静一

           79
点,然后对我说:“你是我们遇到过的最好的送报人。”
 骑上这辆崭新的自行车送报快多了。当然,我从没想学会在马路上扔报纸的“绝活”,
依旧下车把报纸送到每家门口;下雨下雪天,依旧把报纸送进门里。因为我永远记住了:
诚实的劳动,换来的是难忘的关怀与爱意。
1、从“我的 59 个订户无一缺席”,你想到了____________。
“信任”对人是有约束力的。面对大家的信任,小男孩______________
___________________________。
2、“绝活”指_________。“我”没有使用“绝活”,仍这样做的_____
__________________________________。
3、用“  ”画出描写自行车外观的句子,并读一读,再说说这样写有什么好处?__
__________________________________
4、你是如何理解“诚实的劳动,换来的是难忘的关怀与爱意”这句话的?你有这样的体
验与感受吗?举例说一说。
______________________________________
_______________________________
          (十五)
 “不,不不!怎么能说没什么东西好写哟?那富丽堂皇的马一回事,跟装饰简陋的马
车是一样的走法吗?烈日炎炎下的马车是怎样走的?狂风暴雨中的马车是怎样走的?马
车上坡时,马怎样用力?车下坡时,赶车人怎样吆喝?他的表情是什么样的?这一些你
都能写得清楚吗?你看,怎么会没有什么好写呢?”福楼拜滔滔不绝地说着,一个接一个
的问题,都在莫泊桑的脑海中打下了深深的烙印。
1、这是福楼拜对于莫泊桑提出的____________问题回答的。首先他对莫泊
桑的说法进行了___,然后连用___个问句,其中有他作为老师的严厉,更多的是
__________________。
2、“滔滔不绝”的意思是_________,用在这里说明___________
_______。
3、读了这段话,对你有什么启发?
___________________________
          (十六)
 水奔流不息,是哺育一切生灵的乳汁,它好像有德行。水没有一定的形状,或方或

          80
长,流必向下,和顺温柔,它好像有情义。水穿山岩,凿石壁,从无惧色,它好像有志
向。万物入水,必能荡涤污垢,它好像善施教化……由此看来,水是真君子啊!
1、这段话中的省略号表示_____________________。
    “奔流不息”的“息”可以解释为______;
2、联系上下文,          “或方或长”的“或”
可以解释为______。
3、孔子说“水是真君子”的理由有四点,分别是因为水______、______、
______、______。
4、这段从孔子对水的论述中,可以看出孔子是一位______的老师(从文中找一个
   。
词填在横线上)
           (十七)
 子路是个急性子,老师的话音未落就开了腔:“我愿意把车马、衣服拿出来跟朋友们
一块儿享用,就是用坏了、穿破了,我也不会在意。朋友之间就应该有福同享嘛。”
 温文尔雅的颜回经过深思熟虑,从容不迫地说:“我希望成为一个不为自己表功的人。”
 孔子用赞许的目光看着他们,微微地点了点头。
1、“有福同享”在文中指的是               。
2、颜回温文尔雅,可以从     、      这两个词语体现出来。
3、孔子赞许的是子路的        和颜回的     。
4、你知道孔子的一句关于学习或者做人方面的名言吗?请写下来:
                  。
5、曾经,有老师、爸爸妈妈或者其他人用赞许的目光注视着你,把当时的情况和你的感
受写下来。
         “水奔流不息,是哺育一切生灵的乳汁,它好
 孔子凝望着泗水的绿波,意味深长地说:
像有德行。水没有一定的形状,或方或长,流必向下,和顺温柔,它好像有情义。水穿
山岩,凿石壁,从无惧色,它好像有志向。万物入水,必能荡涤污垢,它好像善施教化
         ”
-―――――由此看来,水是真君子啊!
1、根据下列意思写出相应的词语:
    (
看惯了不觉得奇怪。    )
2、除课堂学习外,你还可以通过哪些学习途径了解孔子?(至少 3 点)关于孔子,你

           81
知道哪些信息?请写出他的一句名言。
3、孔子的这段言论运用的是     修辞手法,你能照样子写一段话吗?
 “善施教化” “施”
4、   中的 用三种解释: 施行
        (1) (2) (3)
            给予 施舍,在这儿选(   )
5、这段话写的是:


          (十八)
  迈进后园,蜡梅开得正盛,几乎满树都是花。那花白里透黄,黄里透绿,花瓣润泽
透明,像琥珀或玉石雕成的,很有点冰清玉洁的韵致。梅飘香而送暖,梅花开的时候,
正预示着春天的到来。二十四番花信风,一候是梅花,开得最早。
1、描写梅花的颜色的词语______,从这些词语我们可以感受到什么?
_________________________________
2、你能仿照“那花里透黄,黄里透绿,花瓣润泽透明,像琥珀或玉石雕成的,很有点冰
清玉洁的韵致”这一句,用“像”写一个句子吗?
____________________________________
3、“韵致”的意思是什么?文中梅花的韵致体现在
____________________________________
4、梅花最令你钦佩的是,你能结合自己的实际谈谈自己的想法吗?
____________________________________


          (十九)
  早啊!鲁迅的书桌上就刻了一个“早”字。
这个字还有这样一段来(历 励 厉):那年鲁迅的父亲生了病,躺在床上。鲁迅一面上书
塾,一面要帮家务,天天奔走于当铺和药铺之间。有一天早晨,鲁迅上学迟到了。素以
品行方正 教书认真著称的寿镜吾老先生严(历 励 厉)地说了这样一句话  以后要早
到  鲁迅听了没有说什么,默默地回到座位上。他在书桌上轻轻地刻了一个小小的字:

           82
 。
“早” 从那以后,鲁迅上学就再也没有迟到过,而且时时早,事事早,奋斗了一生。
1、用“√”选择文中括号里正确的字。
2、查字典:
“当铺”的“铺”用部首查字法查字典应查__部,再查__画,用音序查字法应查字
母___,再查音节___。“铺”在字典中有以下三种解释:A.商店;B.床;C.旧
     “当铺”的“铺”应选择
时的驿站,现用了地名。        种解释。
3、给文中画横线的句子加上标点。
 “他在书桌上轻轻地刻了一个小小的字:
4、          ”
         ‘早’。实际是指鲁迅__________
___________________________________。
5、从这件事我们可以感受到鲁迅____________的精神。
6、用“——”画出鲁迅先生迟到原因的句子,用“~~~~”画出鲁迅先生从小就严格要求
自己的句子。


          (二十)
 他眼见战士们一个个因饥饿而昏倒在地,便把目光(放  盯)在自己的(坐  座)
骑大黑骡子上。这匹从江西出发时就跟随彭德怀的大黑骡子,一路上又驮伤病员,又驮
粮食和器材,每天它背上都(堆  放)得像小山似的。有时彭德怀抚摸着大黑骡子念叨
着:“你太辛苦了,连一点料都吃不上。”说着,就把自己的干粮(拿 分)出一些,悄悄
地塞进大黑骡子的嘴里,一直看着它吃完。
 现在,草地上(缺 断)粮了,彭德怀决定杀坐骑解决燃眉之急……
1、用“\”画去片段的括号里不恰当的字。
2、“燃眉之急”比喻非常紧迫的情况,在文中指的是_______________
____________________________________。
3、 片段中画“___”的句子表现了彭德怀对大黑骡子的喜爱,请用“    ”画出
另一处。
4、彭德怀这么喜爱大黑骡子,主要是因为:①__________________
②___________________________。
5、从片段中可以看出,彭德怀爱______ ,更爱______ 。
          (二十一)
 白鹭是一首精巧的诗。

           83
  颜色的配合,身段的大小,一切都很适宜。
  白鹭太大而嫌生硬,且不用说,(      )像粉红色的朱鹭或苍鹭,(    )
   (
觉得大了一些,    )太不寻常了。
  然而白鹭却因为它的常见,而被人忘却了它的美。
  那雪白的蓑毛,那全身流线型结构,那铁色的长喙,那青色的脚,增一点儿则嫌长,
减一点儿则嫌乱短,素上点儿则嫌白,深一点儿则嫌黑。
1、在第三自然段的括号里填上恰当的关联词。
2、第五自然段从___、___两方面写出了白鹭的精巧。
3、第三自然段写到了白鹭、朱鹭、苍鹭,想想这样写的好处上什么?
____________________________________


            (二十二)
  晴天的早晨,(   )看见白鹭(     )地站立在小树的绝顶,看来像是不大
(   ),而它却很悠然,这是别的鸟少有的一种(      )。人们说它是在嘹望,可
它真的是在嘹望吗?
1、括号里填上合适的词语,在下面的横线上依次写上所填词语的近义词。
  ______  ______   ______   ______
2、“绝顶”一词中“绝”在字典里有4种意思,(1)断绝(2)穷尽(3)独一无二
(4)极,最,在这儿选择第(     )种解释,再任选一种解释组词(    )
3、这段话选自______,给我们描绘了一幅美妙的画,可命名为_______
__,文中还描绘了______、______


            (二十三)
  随着几声嘹亮的鸡叫,整个湖山醒来了。______ ,______ ,采茶姑
娘三五成群,结伴向花园走去。空中弥漫着___ 的花香,______ 的茶树丛中,
   ..
不时传来_____ 的欢笑声。太阳升起来了,在湖山的上空______ 万道金光,
茶园也被______ 一层金色。采茶姑娘个个神采飞扬,她们用           的双手
_____ 地从茶树上摘下一片片嫩芽。绿树映衬着______ 的身影,构成一幅
______的图画。
1、表示“结伴”的词语是_________ ;表示采茶姑娘愉快、兴奋的词语有_

             84
___________________ 。
2、这段话按照___ 顺序写出了采茶姑娘_________ 时的情景。
3、“整个湖山醒来了”一句中的“湖”指的是___ 湖,山指的是湖边的___  山
和___山。
4、文中形容茶树绿得浓的词语是:_____ ;与“神采飞扬”意思相近的词语有_
__。
5.用波浪线划出 2 句比喻句。
6、假如你是电影导演,要拍摄《采茶》这个镜头,在时间、人物、表演等方面有什么要
求呢?请根据文章描写发挥想象,试着写写。
时间:______  地点:___ 人物:___
演员表演:_____________________
7、用几句话写出采茶姑娘采茶时的心情。____________________
______________________________________
_____________________________
          (二十三)
 (            (
     )说看制作碧螺春茶有一种新奇感觉的话,  ),品尝碧螺春茶就更有
一种陶醉的感受了。夕阳西下,明月初升。在院中摆上一张桌子,几个人团团围坐,取
一套青花陶瓷茶具,倒上七八十度的温开水,然后分别放入一小撮碧螺春茶。茶叶如青
螺入水,旋转着飞速下沉。这时叶芽伸展,茸毛轻舒,一旗一枪,嫩绿透亮,姿态极其
动人。整个白瓷杯中,汤色碧绿清澈,清香扑鼻而来。轻轻抿上一口,清新爽人。茶水
入肚,口中仍感到甜津津的,让人回味无穷。朋友相聚,品茶谈心,那份真诚的情谊随
着浓郁的茶香飞溢四周……
1、在文中(  )处填上合适的关联词。
2、用课文中的话来概括这一节所表达的意思:
______________________________
3、这一节中用来反映碧螺春色香味的词有:
____________________________________
4、从这一段叙述来看,你觉得品尝碧螺春茶最大的乐趣是什么?
____________________________________
5、填空

            85
(1)这是选自《碧螺春》一文的片段,划线的句子在文中起______的作用。
(2)作者“陶醉的感受”主要来自于碧螺春的______这四个方面。
6、造句:如果……那么……
____________________________________
7、对对子:
 甜对   。一撮对  。相聚对    。真诚对   。
8、根据内容填空。
 短文中    一词概括了看制茶的感觉,      一词概括了品茶的感受。
文中画横线的句子是    句,所起的作用是         。
          (二十四)
 每一件兵马俑都是极为精美的艺术珍品。仔细端详,    有的颔首低垂,
             它们神态各异: ..
若有所思,好像在考虑如何相互配合,战胜敌手;有的眼如铜铃,神态庄重,好像在暗
           ..
下决心,       有的紧握双拳□勇武干练□好像在随时准备出征□
  誓为泰国统一天下作殊死拼搏; ..
有的凝视远方□好像在思念家乡的亲人□走近它们的身旁□似乎还能听到轻细的呼吸声□
..
1、在文中的□里加上合适的标点。
2、这段话主要是围绕哪个词语写的?写出这个词语:______
3、填空。这段话把各种各样的秦兵马俑写得活灵活现,是因为文章不仅写出了作者
的,而且写出了作者_________ 的。
4、 仿照上面一段话,用上文中加点的词写一小段话。
______________________________________
______________________________________
          (二十五)
 牛郎照看那头老牛很周到。每天放牛,他总是挑最好的草地,让它吃又肥又嫩的青
草。老牛渴了,他就牵着它到小溪的上游,去喝最干净的溪水。夏天天气热,他把老牛
牵到树木里休息。冬天天气冷,他就让老牛在山坡上晒太阳。平时,他总是把老牛的身
子刷得干干净净,牛棚里也拾掇得清清爽爽。那头老牛跟他也很亲密,常常用温和的眼
光看着他,有时候还伸出舌头舔舔他的手呢。
1、联系上下文解释词语。
 上游:_________  拾掇:_________
2、用“‖”给这段话划分层次,并写出层意。

            86
 _________________________________
 _________________________________
3、照样子写词语。
又肥又嫩:______、______
干干净净:______、______
4、《牛郎织女》中的两位主人翁深受人们的同情,大家希望他们有个美好的未来,正如
苏轼的一首词中写道_________,_________。


          (二十六)
 不要把我当作什么杰出人物,我只是一个普通的人。我写作(  )我有才华,( )
我有感情,对我的祖国和同胞有无限的爱,我用作品表达这种感情。我今年 87 岁,今天
回顾过去,说不上失败,也谈不上成功,我只是老老实实、平平凡凡地走过了这一生。
我思索,我追求,我终于明白生命的意义在于奉献而不于享受。我在回答和平街小学同
学们的信中说:“我愿意再活一次,重新学习,重新工作,让我的生命开花结果。”有人问
我生命开花结果是什么意思。我说:“人活着不是为了吃白干饭,我们活着就是要给我们
其中的社会添上一点光彩。这个我们能办得到,(   )我们每个人都有更多的爱,更多
的同情,更多的精力,更多的时间,比维持我们自己生存所需要的多得多。只有为别人
花费它们,我们的生命才会开花。一心为自己、一生为自己的人什么也得不到。”
1、在括号内填上适当的关联词语。
2、“它们”是指:___________________________
3、上文是著名作家___在《给家乡孩子的信》中讲的一段话。在这段话中,作者多次
表达了他对人生的态度。请把你感受最深的一处抄写下来:____________
__________________。 读了这段话,我们能充分感受到作者___
______的高尚品格;感悟到比生存更有价值的是____________。
4、为了明确地表达自己的想法,作者多次运用了反义词。认真默读,至少把其中的两组
摘录下来___________________________。
5、巴金爷爷讲的“生命开花结果”的意思是__________________。
在我们熟悉的人物中,可以称得上“生命开花结果”的有___、___等。
6、用“~~~”画出文中的排比句。并仿写一个排比句:
_____________________________________

           87
7、用“——”画出与“白吃干饭”相呼应的句子。
8、将文中最后一句话改写成反问句:
____________________________________
          (二十七)
 第二天上午,皮埃尔醒来时,发现自己躺在医院的病床上。他急急要来一张报纸,
仔细读着这样一条最新消息:昨天晚上 11 时 57 分,在圣但尼港东南约 75 海里处发生了
里氏 5.2 级地震,地震引起了海啸。所幸的是没有发生船只损坏和人员伤亡。
谢天谢地 皮埃尔自言自语  克勒松 现在你可以安息了
1、这段课文中的“他”是指___,“你”是指___;“你”是“他”的___。“安
息”的意思是______。
2、把“谢天谢地……现在你可以安息了”这句话改为提示语在最后的句子。
_________________________________
3、“自言自语”是什么意思?“他”这句话是对克勒松说的,为什么说是自言自语?
____________________________________
4、皮埃尔对克勒松说“你可以安息了……”省略号省略了什么,把省略的内容写出来。
你可以安息了,___________________________
5、给最后一句话加上标点。
6、第二天上午,当皮埃尔醒来后为什么要“急急要来一张报纸”阅读?
_________________________________


          (二十八)
  ……皮埃尔站在小艇上,拿出手电筒,不停地打出这样的灯语——“这里即将发生
海啸,请立即改变航线。”此时,克勒松的手脚不住地抽搐,嘴里吐出大团大团的白色泡
沫。皮埃尔的心也在抽搐,他知道,这很可能是生命力即将耗尽的信号。“该死的船,快
停下!快停下!”他一边打灯语,一边声嘶力竭地呼喊。轮船仍然在行驶。皮埃尔几乎急
得要发疯了:天哪,难道克勒松的血白流了?难道我们俩将白白付出生命的代价?正在
这时,他突然发现移近的速度明显减慢了,他知道轮船已经收到信号。
1、文中的破折号表示的意思是____________
2、把文中的反问句改成陈述句,写在下面。
_________________________________

           88
3、把这段话分成三层,用“∥”在文中标出来。
_________________________________
           (二十九)
   敬爱的老师,回顾 6 年的历程,我们的每一点成绩,都凝聚着您的心血和汗水;我
们的每一点进步,都离不开您的帮助和教诲。是您,在课堂上一丝不苟地向我们传授各
种知识;是您,和我们一起参加“雏鹰假日小队”活动;是您,为了指导我们科技小组搞小
发明,利用星期天跑图书馆,查阅资料……日夜操劳,您的额头上已爬满了皱纹;粉笔
的灰尘,已把您的青丝染成了白发。然而,无论什么都改变不了您对教育事业的热爱和
痴情;无论什么都改变不了您那颗永远年轻而富于创造的心。老师啊老师,您以自己的
言行为我们树立了榜样。在我们心目中,您是天使,您是大树,您是海洋。
1、结合课文内容,解释下面的词:
 ①青丝:_____________________
 ②一丝不苟:_____________________
2.用“~~~~”画出文中同时用了排比和比喻等修辞手法的一个句子。
3.想想文中的省略号省略了什么?请在“——”上填写合适的内容


4.你也将毕业了,此时此刻,请写出你最想对老师说的话:____________
____________________________________
           (三十)
   我还清楚地记得,6 年前,我们依偎着爸爸妈妈,怀着对学校的憧憬,对老师的敬
仰走进校园。(     )的操场,(    )的教室,(    )
的同学,(     )的老师,散发出油墨香气的课本,一切都是那样诱人。
1、选择下面的词语,填到文中的括号里。
 天真烂漫 和蔼可亲 窗明几净 绿草如茵
2、在文中找出与下列词语意思相近的词。
 向往(    )引人(   )尊敬(   )
五、排列句子顺序
1.(  )这样一快一慢,鱼鳞身上出现了一圈松(夏季)一圈紧(冬季)的痕迹。

             89
 (  )鱼的生长跟气候有直接的关系。
 (  )于是,人们根据鱼的“生长圈”,计算出鱼的年龄。
 (  )秋冬季节,气温低,鱼儿长得慢。
 (  )有的科学家叫它“生长圈”。
 (  )春夏季节,气温高,鱼儿吃得多,张得快。


2.(  )小溪的一边是果园。春天,花香弥漫;秋天,硕果累累。
 (  )田野的尽头,连绵起伏的山峰犹如大海里起伏的波涛。
 (  )溪水是那么清澈、明净,水里的小鱼无忧无虑地游来游去。
 (  )山腰的公路,像一条银灰色的带子飘向远方。
 (  )一条小溪从我们村里流过。
 (  )小溪的另一边是田野。如今沉甸甸的麦穗,正点着头报告丰收的喜讯。


3.(  )我把钢笔交给老师。
 (  )我心里感到很高兴。
 (  )我在校门口拾到一支钢笔。
 (  )老师在班会上表扬了我,还给我戴了一朵小红花。
 (  )同学们都说钢笔不是他们丢的。
 (  )到了学校,我问同学:“谁丢了钢笔?”


4.(  )几天后,树叶一片片分开了,像绽开的花朵。
 (  )三月里,柳树抽出了新枝,长出了嫩叶。
 (  )要是你在远处看,柳树就好像是一团淡绿色的雾。
 (  )几个星期后,柳树的枝叶就变成深绿色的。
 (  )刚冒出的嫩叶儿,一片片抱在一起,像是一个个绿色的花骨朵。


5.(  )爸爸说:         ”
      “你不是学过音序查字的方法吗?试试看!
 (  )当我写到“鸭子 gā gā 叫”时“gā”字难住了我。
 (  )我用音序查字法,很快在字典找到了“嘎嘎”这个词。
 (  )晚上,我在家乐里日记。

            90
 (     “gā”字怎么写。
    )我去问爸爸,


6.(  )到了雨季,这种树就生出一些枝条和心形的叶片。
 (  )所以,人们叫它瓶子树。
 (  )在南美洲的高原上,生长着一种高大、奇特的树。
 (  )雨季一过,绿叶纷纷败落,红花纷纷开放。
 (  )这时,一棵棵树就像查慢红花的大花瓶。


7.(  )雨停了,太阳出来了,一道彩虹挂在天空。
 (  )忽然一阵大风,吹得树枝乱摆。
 (  )满天的乌云,黑沉沉地压下来,树上的叶子一动不动。
 (  )闪电越来越亮,雷声越来越响,哗,下起雨来了。
 (  )渐渐的,渐渐的,雷声小了,雨声也小了。
8.(  )小明走在半路上忽然发现一个小朋友在雨中哭。
 (  )刚要出门,天下起了大雨。
 (  )小明急忙跑上前去为小明打伞。
 (  )小朋友高兴地笑了。
 (  )小明妈妈要小明上街去买酱油。
 (  )妈妈连忙给小明一把雨伞。


9.(  )一会儿下棋瓢泼大雨来。
 (  )下午,雷声隆隆,点光闪闪。
 (  )我看在眼里,心里十分激动,也跟着跳下去。
 (  )我们终于把缺口堵住了。
 (  )河堤裂开了一个口子。
 (  )只见他脱下外衣,卷起裤管,条下水去,拿起铁锹,一锹一锹地用泥堵住那个
缺口


10.(  )开始,小花苞穿着绿色的外衣。
  (  )又过了几天,花瓣全盛开了,在阳光下向我们展开笑脸。

             91
  (  )几天后,小花苞顶破外衣,长出几片花瓣来。
  (  )现在,月季花一开满花坛,他们争奇斗艳。
  (  )春天来了,月季花长出了一个个花苞。


11.(  )不一会儿,地上的纸屑便服服帖帖地变得无影无踪了。
  (  )一阵大风过后,接着落下豆大雨点。
  (  )又过了一会儿,操场上开始积水了,雨柱打在积水上,一个个圈荡漾开去,
像一朵朵美丽的花。
  (  )大约一刻钟后,雨停了,我们出了教室到操场上去玩水了。


12.(  )碧溪河从村前流过。
 (  )村后是一望无际的桑园。
 (  )我家住在碧溪河边,这是江南水乡的小村庄。
 (  )河里一群小鱼在水中游来游去,水面上不时溅起朵朵水花。
 (  )春天,桑树抽出新芽,整个就像绿色的海洋。


13.(  )古时候,有位将军得到一张射得又远又准的好弓。
 (  )那美丽的图案,看上去非常精美。
 (  )将军高兴极了,想试一下弓。
 (  )于是,它请人在弓上雕刻了各式各样的花纹。
 (  )他用力一拉,没想到,弓断了。
 (  )他很珍惜这张弓,想把它修饰一下。


14.(              。
    )它的茎像个绿色的圆球,仿佛挺着个园园的“大肚子”
 (  )这些花有白的,也有黄的。
 (  )茎上长满了小刺,还开过几次花。
 (  )我外公家有一盆仙人球。


15.(  )他让一束阳光从窗户上的小孔射进来。
 (  )于是他断定,明亮的太阳并不是单一的白色,而是由七种颜色组成的。

             92
 (  )1665 年的一天,英国大科学家牛顿在一间暗室里做实验。
 (  )牛顿又做了许多次试验,出现的都是这种情景。
 (  )当光束从一块玻璃制的三棱镜上通过时,这束光折射在墙上,映出了一条美丽
的七色光带,依次是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色,同天上的彩虹完全一样。


16.(  )球场上正进行着激烈的足球赛。
 (  )这是为什么呢?全场观众呆住了。
 (  )这时,球滚到了荣志行的脚下。
 (  )这掌声比进任何一个球都要更响亮,更热烈。
 (  )可是他没有射门,却轻轻一踩,停住了脚。
 (  )顿时,“呼啦”一片掌声响起来。
 (  )接着,观众看到荣志行弯下身去扶那个倒在地上的后卫。


17、(  )一阵风吹过树梢,树叶哗啦啦响,似乎老槐树也和我们一起在欢笑。
 (   )那笔直的树干撑起巨大的树冠,活像一把张开的绿色大伞。
 (   )校园里有一棵老槐树,高大、粗壮。
 (   )说它粗壮,确实够惊人的,他那树干,两个小朋友也合抱不过来。
 (   )说它高大,一点儿也不过分,它的树梢快碰到三层楼的窗台了。
          古 诗 练 习


             93
一、填空
1、写诗题
(1)李白的诗有:_____________、_____________、____________。
(2)王维的诗有:_____________、_____________、____________。
(3)杜甫的诗有:_____________、_____________、____________。
(4)陆游的诗有:_____________、_____________、____________。
(5)苏轼的诗有:_____________、_____________、____________。
(6)白居易诗有:_____________、_____________、____________。
2、 作者及诗题
(1)送别诗有: _____________、_____________、____________。
(2)有季节特征的诗有:春:_____________、____________。
          夏:_____________、____________。
          秋: _____________、____________。
          冬:_____________、____________。
(3)与月亮有关的诗有:_____________、____________。
(4)与流水有关的诗有:_____________、____________。
(5)与战争有关_____________、____________。
(6)描写某种植物的诗有:_____________、____________。
(7)思念家乡及亲人的诗有:_____________、____________。
3、按要求写诗句。
(1)描写山水的有关诗句:__________、_________。
(2)歌颂情谊的有关诗句:__________、_________。
(3)反映科学哲理的有关诗句:__________、_________。
(4)反映边疆将士的有关诗句:__________、_________。
(5)表现爱国主义的有关诗句:__________、_________。
二、补充诗句。
1、__________,后不见来者。
2、________,悠然见南山。
3、_______,燕山月似钩。
4、、__________,,只是近黄昏。

                94
5、、__________,,一览众山小。
6、 明月几时有,__________。
7、 随风潜入夜,__________。
8、 生当作人杰,__________。
9、 海内存知己,__________。
10、少壮不努力,__________。
11、本是同根生,__________。
12、谁知盘中餐,__________。
13、野火烧不尽,__________。
14、谁言寸草心,__________。
15、青山遮不住,__________。
16、欲穷千里目,__________。
17、但愿人长久,__________。
18、十指不沾泥,__________。
19、国破山河在,__________。
20、百川东到海,__________。
21、感时花溅泪,__________。
22、大江东去,__________。
23、人有悲欢离合,__________。
24、山重水复疑无路 ,__________。
25、春花秋月何时了,__________!
26、问君能有几多愁?__________。
27、黄沙百战穿金甲,__________。
28、劝君更尽一杯酒,__________。
29、粉身碎骨全不怕,__________。
30、南朝四百八十寺,__________。
31、独在异乡为异客,__________。
32、桃花潭水深千尺,__________。
33、不知细叶谁裁出,__________。
34、莫愁前路无知己,__________。

           95
35、天苍苍,野茫茫,__________。
36、青箬笠,绿蓑衣,__________。
37、横看成岭侧成峰,__________。
38、毕竟西湖六月中,__________。
39、等闲识得东风面,__________。
40、遗民泪尽胡尘里,__________。
41、问渠那得清如许,__________。
42、竹外桃花三两枝,__________。
43、欲把西湖比西子,__________。
44、东边日出西边雨,__________。
45、路人借问遥招手,__________。
46、洛阳亲友如相问,__________。
47、绿阴不减来时路,__________。
48、蒌蒿满地芦芽短,__________。
49、__________,人间能有几回闻。
50、__________,西湖歌舞几时休。
51、__________,巴山夜雨涨秋池。
52、__________,八千里路云和月。
53、__________,留取丹心照汗青。
54、__________,一枝红杏出墙来。
55、__________,立根原在破岩中。
56、__________,路上行人欲断魂。
57、__________,一行白鹭上青天。
58、__________,只缘身在此山中。
59、__________,烟花三月下扬州。
60、__________,早有蜻蜓立上头。
61、__________,西出阳关无故人。
62、__________,欲饮琵琶马上催。
63、__________,不教湖马度阴山。
64、__________,疑是银河落九天。

          96
65、__________,五千仞岳上摩天。
66、__________,飞入菜花无处寻。
67、__________,春风送暖入屠苏。
68、__________,隔江犹唱后庭花。
69、__________,独怆然而涕下。
70、古道西风瘦马,夕阳西下,__________。
三、根据提供的情境写诗句。
(1)“____________________。”是啊,燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青
的时候;桃花谢了,有再开的时候。我们的日子呢,却是一去不复返。不抓住今天,永
远期盼着明天,幸运会向你招手吗?
(2)我们几个手挽手默默地走在去火车站的路上,彼此无语。朝夕相处三年的挚友呀,
怎舍得刹那间的分离。“____________________”?大家泪眼相视,情意无限!
(3)我们的老师指导大家写作时,常常引用宋代著名诗人苏轼的《题西林壁》中的两句
诗,“____________________”,强调习作是心灵的放飞,是情感的释放,写法要不拘
一格,语言要有自己的个性。
(4)又一次竞选的失败,将我的心抛入到万丈深渊。哎,要知道我投入了多少精力,花
费了多少时 间应对这两次竞选呀, 老天爷怎么对我一点也 不开恩呢?我几时才 能
“____________________”呀!
(5)中秋佳节,皓月当空。那一轮圆月被黄灿灿的月晕衬托着,月光如透明的薄纱,朦
朦胧胧地罩在大地上,清风拂面,不由撩动我思乡的情怀:离别故土几载,家乡的亲人
可好!酸楚的我不禁潸然泪下,“____________________”。亲人啊,可知道海外游子
的心!
(6)湖边,那株丰姿的柳树亭亭玉立,纤细的嫩叶泛着点点绿光,远远看去,就好像一
树绿色的宝石,柳枝也不逊色,低眉顺眼,柔柔软软、缠缠绵绵,似风姿绰约的美人。
此景象真可谓是“____________________”。
(7)到了瀑布脚下,捧着清澈的泉水,舒服极了。昂首仰望,瀑布倾泻而下,泼洒飞流,
撞击在岩石的棱角上溅起朵朵美丽的玉花。望着这美丽的瀑布,我不禁想起
“____________________” 这句诗来。眼前这瀑布里没诗中那瀑布的壮景,却也有“飞
落数来崖,碎玉叹飞花”的奇观。
(8)深秋,校园的梧桐叶枯黄了,时而像打着秋千,飘飘悠悠;时而像降落伞,摇摇欲

              97
坠;时而像一群燕子,自由飞翔……多么富有诗情画意呀!地面上像是铺上一条无比宽
大的金毯子。望着这景象,我不由地吟诵起龚自珍的诗句:“____________________”。
这落叶虽不是春天的“落红”,却具有“落红”的献身精神,不正像我们的老师冯?
(9)梅,自古以来就倍受人们的称赞。要说古人赞颂梅的诗句,就更是数不胜数了。
“____________________” 便是一个例子。梅独自傲立于风雪中的顽强精神,确实令人
感慨万千。
(10)“____________________” 不错,桃花的花瓣上还带着昨夜的露珠,还不停地催
促其他小花儿快快开放,笼罩在烟雨之中的柳树绿得翠生生的,绿得碧澄澄的,此情此
景真令人心旷神怡!
(11)昨天下午,张老师布置了一道数学思考题。晚上,我绞尽脑汁,百思不得其解,
就在我____________________”时,爸爸走了过来,助我一臂之力,经他一点拨,我豁
然开朗,真是“____________________”,于是迅速地解开了这道难题。
(12)老师,你可记得我——一个令您付出无数心血与汗水的“小淘气”。您那眼角的
皱纹,有一条是为我而生,您那头上的银发,    “____________________”
          有一丝为我而白。           ,
这诗句不是赞颂您燃烧自己,照亮别人的奉献精神,还能赞颂谁呢?
(13)春雨,古今中外多少人赞美你。“____________________”这是大诗人杜甫描述
你来到人间的佳句。你来了,如烟似粉,悄无声息,垂柳在你的抚慰下吐出新芽,竹子
在你的滋润下拔节,禾苗在您的沐浴下盈盈闪光……
(14)“____________________”不错的,像母亲的手抚摸着你,风里带来些新翻泥土
的信息,混着青草味儿,还有各种花的香,都在微微湿润的空气里酝酿。
(15)月亮渐渐西沉,星星又悄悄地眨起了眼睛。望着满天星星,我不由得想起了爸爸
白天对我说的话,是啊,“______________________”。爸爸,请你放心,我不会让你
失望的。
(16)中秋佳节,手捧着香香甜甜的月饼,凝神眺望着皎洁的月亮,情不自禁地想起了
远在大连的表弟,心里默默祈祷着:“______________________”。
(17)战火连连,兵荒马乱,“望湖楼”酒家却依然是一片灯红酒绿,歌舞升平,歌女
搔首弄姿,这真是“______________________”,达官贵人竟过着纸醉金迷的生活,这
被侵占之地何时才能收复,
(18)爷爷 70 大寿,亲朋好友都前来祝贺。大家祝爷爷“福如东海,寿比南山”,可爷
爷 却 叹 道 : “ ______________________ ” 我 赶 紧 把 爷 爷 的 话 打 住 :

              98
“______________________”。爷爷,你的身子骨比年轻人还壮实。”爷爷笑了,摸摸
我的头:“就你会耍贫嘴!”
四、古诗文知识测试。
(一)、读诗句,猜猜谜:
1、                ”
 “千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。
 猜一建筑材料(    )
2、                ”
 “一朵芙蓉顶上栽,彩衣不用剪刀裁。平生不敢轻言语,一唱千门万户开。
猜一动物(   )
(二)、请与古人对诗句。
1、东边日出西边雨,__________。
2、__________,飞入寻常百姓家。
3、九曲黄河万里沙,__________。
4、__________,人迹板桥霜。
5、童孙未解供耕织,__________。
6、我劝天公重抖擞,__________。
7、__________,没在石棱中。
8、__________,北风吹雁雪纷纷。
9、__________,树阴照水爱晴柔。
10、春潮带雨晚来急,__________。
(三)、解释诗句中加点词的意思。
1、渭城朝雨浥轻尘,
   .  (   )
2、白发三千丈,缘愁似个长。
    .   (     )
3、黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。
    .     (      )
4、白日放歌须纵酒,青春做伴好还乡。
     ..   (        )

     .(
5、江南好,风景旧曾谙:    )
(四)、古人常睹物吟诗,盛赞大自然中的一草一木。像这样的咏物诗你能写出多少呢?
请任选下面这些景物中的 3 样赋诗,注意把诗名和作者写清楚:柳树、月亮、梅花、荷
花、瀑布、雪、枫叶。


  _____      ___________    ___________

            99
___________       ___________    ___________
___________       ___________    ___________
   _____       ___________    ___________
___________         _____     ___________


(五)、为下面的图配上合适的诗句:
    ________________ _______________
    ________________ _______________


(六)、给下面这些诗句补上相应的地名:
1、不识(     )真面目,只缘身在此山中。
2、遥望(     )山水色,白银盘里一青螺。
3、(     (
    )边野草花,       )口夕阳斜。
4、羌笛何须怨杨柳,春风不度(         。
                )
(七)、按诗意填空:
 《商山早行》这首诗,作者是___ 朝诗人___。此诗描写诗人在山村旅店起早赶
1、
路的情景,抒发了浓浓的思乡之情。整首诗虽然没出现一个“早”字,但却通过___、
茅店 、___、人迹、板桥、___这六个意象,把初春山村黎明特有的景色,细腻而
又精致地描绘出来了。
2、唐代诗人___在诗《乐游原》中以一句“_________,________
_”表现出对美好而又行将消逝的事物的留恋和惋惜,极具人生哲理,堪称千古绝唱。
(八)、引用古诗名句,往往能起到很好的劝诫效果。当遇到下列情景,用上哪一句诗最
为恰当呢?
1、教育人要积极向上,好上加好_____________________
2、说明生命力顽强,用来礼赞百折不挠、蓬勃向上、积极有为的顽强精神和人生态度:
                 100
________________________。
3、教育节约粮食,珍惜农民劳动成果:__________________。
4、教育我们只有不断读书学习,吸取新鲜知识,思想、才学、智慧才会永不枯竭,永不
陈旧,永远充满活力和生机:________________________。
5、教育我们面对严峻的考验要从容不迫、无所畏惧:_______________
____________。
(九)、认真品读《钱塘湖春行》一诗,完成诗后练习:
 钱塘湖春行
孤山寺北贾亭西,         谁家新燕啄春泥。
几处早莺争暖树,         绿杨阴里白沙堤。
乱花渐欲迷人眼,         水面初平云脚低。
最爱湖东行不足,         浅草才能没马蹄。
1、这首诗共 4 句诗。每句的后半句被打乱了顺序,请反复品读,用连线的方法使它正确
相对。
2、这首诗是(     )朝著名诗人(        )所写。此诗人被后人誉为________。
3、反复吟读,仿佛自己也正随诗漫游西湖。请你展开合理的想象,以第一人称(我的口
吻),把此诗改写成一篇精美的小散文。
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


西湖是一颗璀璨的明珠,引得多少人吟诗赞美。请再默写一首赞美西湖的诗词。


  ________________   _________________________________________
  ________________   _________________________________________

                   101
  ________________  _________________________________________
  ________________  _________________________________________


五、小学阶段古诗分类
              描写花草树木的诗


梅  花(王安石)      咏 柳(贺知章)          赋得古原草送别(白居易)
墙角数枝梅,         碧玉妆成一树高,          离离原上草,
凌寒独自开。         万条垂下绿丝绦,          一岁一枯荣。
遥知不是雪,         不知细叶谁裁出,          野火烧不尽,
为有暗香来。         二月春风似剪刀。          春风吹又生。
墨梅(王冕)         竹石(郑燮)           远芳侵古道,
我家洗砚池头树,        咬定青山不放松,          晴翠接荒城。
朵朵花开淡墨痕。        立根原在破岩中。          又送王孙去,
不要人夸颜色好,        千磨万击还坚劲,          萋萋满别情。
只留清气满乾坤。        任尔东西南北风。
             描写祖国大好河山的诗


望洞庭(刘禹锡)        日出江花红胜火,          疑是银河落九天。
湖光秋月两相和,        春来江水绿如蓝。          望天门山(李 白)
潭面无风镜未磨。        能不忆江南?           天门中断楚江开,
遥望洞庭山水翠,        鹿柴(王维)           碧水东流至此回。
白银盘里一青螺。        空山不见人,           两岸青山相对出,
独坐敬亭山 (李白)       但闻人语响。           孤帆一片日边来。
众鸟高飞尽,         返景入深林,           乌衣巷(刘禹锡)
孤云独去闲。         复照青苔上。           朱雀桥边野草花,
相看两不厌,         望庐山瀑布(李 白)         乌衣巷口夕阳斜。
只有敬亭山。         日照香炉生紫烟,          旧时王谢堂前燕,
忆江南(白居易)        遥看瀑布挂前川。          飞入寻常百姓家。
江南好,风景旧曾谙。       飞流直下三千尺,          饮湖上初晴后雨(苏轼)

                 102
水光潋滟晴方好,   浓妆淡抹总相宜。
山色空蒙雨亦奇。
欲把西湖比西子,


        描写春天的诗


泊船瓜洲(王安石)  千里莺啼绿映红,   迟日江山丽,
京口瓜洲一水间,   水村山郭酒旗风。   春风花草香。
钟山只隔数重山。   南朝四百八十寺,   泥融飞燕子,
春风又绿江南岸,   多少楼台烟雨中。   沙暖睡鸳鸯。
明月何时照我还?   江畔独步寻花(杜甫)  宿新市徐公店(杨万里)
       黄四娘家花满蹊,   篱落疏疏一径深,
春日(朱熹)    千朵万朵压枝低。   树头花落未成阴。
胜日寻芳泗水滨,   留连戏蝶时时舞,   儿童急走追黄蝶,
无边光景一时新。   自在娇莺恰恰啼。   飞入菜花无处寻。
等闲识得东风面,   春夜喜雨(杜甫)
万紫千红总是春。   好雨知时节,    游园不值(叶绍翁)
       当春乃发生。    应怜屐齿印苍苔,
春 晓(孟浩然)   随风潜入夜,    小扣柴扉久不开。
春眠不觉晓,    润物细无声。    春色满园关不住,
处处闻啼鸟。    夜径云俱黑,    一枝红杏出墙来。
夜来风雨声,    江船火独明。    渔歌子(张志和)
花落知多少。    晓看红湿处,    西塞山前白鹭飞,
       花重锦官城。    桃花流水鳜鱼肥。
惠崇春江晓景(苏轼)  滁州西涧(韦应物)  青箬笠,绿蓑衣,
竹外桃花三两枝,   独怜幽草涧边生,   斜风细雨不须归。
春江水暖鸭先知。   上有黄鹂深树鸣。   清 明(杜牧)
蒌蒿满地芦芽短,   春潮带雨晚来急,   清明时节雨纷纷,
正是河豚欲上时。   野渡无人舟自横。   路上行人欲断魂。
江南春(杜牧)   绝 句(杜甫)   借问酒家何处有?

          103
牧童遥指杏花村。


          描写夏天的诗


晓出净慈寺送林子方    小池(杨万里)          六月二十七日望湖楼醉书
(杨万里)      泉眼无声惜细流,         (苏轼)
毕竟西湖六月中,    树阴照水爱晴柔。         黑云翻墨未遮山,
风光不与四时同。    小荷才露尖尖角,         白雨跳珠乱入船。
接天莲叶无穷碧,    早有蜻蜓立上头。         卷地风来忽吹散,
映日荷花别样红。                 望湖楼下水如天。


          描写秋天的诗


枫桥夜泊(张继)    银烛秋光冷画屏。         霜叶红于二月花。
月落乌啼霜满天,    天阶夜色凉如水,
江枫渔火对愁眠。    坐看牵牛织女星。         宿建德江(孟浩然)
姑苏城外寒山寺,    山行(杜牧)          移舟泊烟渚,
夜半钟声到客船。    远上寒山石径斜,         日暮客愁新。
秋夕(杜牧)     白云生处有人家。         野旷天低树,
轻罗小扇扑流萤,    停车坐爱枫林晚,         江清月近人。
          描写冬天的诗


逢雪宿芙蓉山主人(刘长卿)         江 雪(柳宗元)
日暮苍山远,             千山鸟飞绝,
天寒白屋贫。             万径人踪灭。
柴门闻犬吠,             孤舟蓑笠翁,
风雪夜归人。             独钓寒江雪。             104
          送别的诗


别董大(高适)          送元二使安西(王维)
千里黄云白日曛,         渭城朝雨浥轻尘,
北风吹雁雪纷纷。         客舍青青柳色新。
莫愁前路无知己,         劝君更尽一杯酒,
天下谁人不识君。         西出阳关无故人。
芙蓉楼送辛渐(王昌龄)        赠汪伦(李 白)
寒雨连江夜入吴,         李白乘舟将欲行,
平明送客楚山孤。         忽闻岸上踏歌声。
洛阳亲友如相问,         桃花潭水深千尺,
一片冰心在玉壶。         不及汪伦送我情。
黄鹤楼送孟浩然之广陵(李白)
故人西辞黄鹤楼,
烟花三月下扬州。
孤帆远影碧空尽,
唯见长江天际流。


         寄托思乡之情的诗


泊船瓜洲(王安石)         静夜思 (李白)
京口瓜洲一水间,         床前明月光,
钟山只隔数重山。         疑是地上霜。
春风又绿江南岸,         举头望明月,
明月何时照我还?         低头思故乡。
回乡偶书(贺知章)         九月九日忆山东兄弟 (王维)
少小离家老大回,         独在异乡为异客,
乡音无改鬓毛衰。         每逢佳节倍思亲。
儿童相见不相识,         遥知兄弟登高处,
笑问客从何处来。         遍插茱萸少一人。

          105
         边塞诗


塞下曲(卢纶)    万里长征人未还。     不破楼兰终不还。
月黑雁飞高,    但使龙城飞将在,     凉州词(王 翰)
单于夜遁逃。    不教胡马度阴山。     葡萄美酒夜光杯,
欲将轻骑逐,    从军行(王昌龄)     欲饮琵琶马上催。
大雪满弓刀。    青海长云暗雪山,     醉卧沙场君莫笑,
出  塞 (王昌龄)  孤城遥望玉门关。     古来征战几人回。
秦时明月汉时关,   黄沙百战穿金甲,


         哲理诗


题西林壁(苏轼)
横看成岭侧成峰,
远近高低各不同。
不识庐山真面目,
只缘身在此山中。


         言志诗


夏日绝句(李清照)
生当作人杰,
死亦为鬼雄。
至今思项羽,
不肯过江东。


         爱国诗


秋夜将晓出篱门迎凉有感(陆游)     三万里河东入海,

          106
五千仞岳上摩天。          九州生气恃风雷,
遗民泪尽胡尘里,          万马齐喑究可哀。
南望王师又一年。          我劝天公重抖擞,
              不拘一格降人才。
已亥杂诗 (龚自珍)


七、7-12 册名人名言录
第7册
1、 人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥
2、风声、雨声、读书声,声声入耳;
家事、国事、天下事,事事关心。——顾宪成
3、 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟!——苏轼
4、 古今中外,每一个成功者手中的鲜花,都是他们用汗水和心血浇灌出来的。——出
自《说勤奋》
5、在科学上面没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望到达光
辉的顶点。——马克思
6、哪里有天才,我是把别人喝咖啡的功夫都用在工作上的。——鲁迅
         、
7、 搞科学研究,不能使用‘大概’‘也许’这些字眼,也不能用估计和推断代替观察。
——竺可桢
8、莫愁前路无知己,天下谁人不识君!——高适
9、 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。——岑参
第8册
1、外举不避仇,内举不避亲。——出自《祁黄羊》
2、人心齐,泰山移。——谚语
3、一花独放不是春,万紫千红春满园。——谚语
4、美不美,故乡水;亲不亲,故乡人。——谚语
5、海内存知己,天涯若比邻。——王勃
6、君子之交淡如水,小人之交酒肉亲。——俗语
7、接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。——杨万里
8、君子不失色于人,不失口于人。——古训

           107
第9册
1、书犹药也,善读之可以医愚。——刘向
2、我扑在书上就像饥饿的人扑在面包上。——高尔基
3、只要目标专一而不三心二意,持之以恒而不半途而废,就一定能够实现我们美好的理
想。——出自《滴水穿石的启示》
4、粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。——于谦
5、不要人夸颜色好,只留香气满乾坤。——王冕
6、不教一日闲过——齐白石
第 10 册
1、才华是刀刃,辛苦是磨刀石,很锋利的刀刃,若日久不用石磨,也会生锈,成为废物。
——老舍
2、人的大脑和肢体一样,多用则灵,不用则废。——茅以升
3、天才就是百分之一的灵感,加上百分之九十九的血汗。——爱迪生
4、满招损,谦受益。——尚书
5、良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。——古格言
6、春色满园关不住,一枝红杏出墙来。——叶绍翁
7、 沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。——释志南
8、兼听则明,偏听则暗——古格言
9、闻过则喜,知过必改——古格言
10、户枢不蠹,流水不腐——古格言
11、 从善如流,疾恶如仇——古格言
第 11 册
1、祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。——《老子》
2、 知彼知己,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼不知己,每战必殆。——
《孙子》
3、 知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——《论语》
4、不以规矩,不成方圆。——《孟子》
5、吾生也有涯,而知也无涯。——《庄子》
6、许多人对待机会,一如孩童在海滩那样:他们让小手握满了沙子,然后让沙粒掉下,
一粒接一粒,直到全部落光。——托马思·莫尔

           108
7、机会是每个人都有的,但许多人不知道他们已碰到它。——达尔文
8、机会来的时候像闪电一样短促,完全靠你不假思索地去利用。——巴尔扎克
9、要想根除旷野里的杂草,方法只有一种,那就是在上面种上庄稼。同样,要想铲除灵
魂里的杂草,唯一的方法就是用美德去占据它。《哲学家的最后一课》
10、纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。——陆游
11、问渠哪得清如许?为有源头活水来。——朱熹
第 12 册
1、临渊羡鱼,不如退而结网;扬汤止沸,不如釜底抽薪。——古格言
2、 如果你把快乐告诉一个朋友,你将得到两个快乐,而如果你把忧愁向一个朋友倾诉,
你将被分掉一半忧愁。——培根
3、慈善的行为比金钱更能解除别人的痛苦。你爱别人,别人就会爱你;你帮助别人,别
人就会帮助你;你待他情同手足,他对你就会亲如兄弟。——卢梭
4、 三军可夺帅也,匹夫不可夺志也——古格言
5、天下无难事,只要肯登攀!——古格言
6、 落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。——王勃
7、鸟要紧的是翅膀,人要紧的是理想。——俗语
8、没有爬不过的高山,没有闯不过的险滩。——俗语
9、见异思迁,土堆难翻;专心致志,高峰能攀。——俗语
10、 无志之人常立志,有志之人立长志。——俗语
11、人活着不是为了白吃干饭,我们活着就是要给我们生活其中的社会添上一点光彩。
            ——巴金
       课外拓展知识练习


           109
                  (一)
一、成语总动员
1、读拼音写成语。
 fēng hé rì lì  huā hóng liǔ lǜ  yīn yún mì bù  shān qīng shuǐ xiù
______      ______       ______      ______
2、读读上面的这些成语,想想它们都是描写什么的,再写出类似的成语 2 个:
_________________________________
3、写出反映人物优秀品质的成语 2 个:
______________________________
              :
4、写出 AABC 式的成语 2 个(不得与上面的重复)
______________________________
5、我们的家乡这几年发生了很大的变化,你能用几个成语来形容吗?
______________________________
二、语言精华搜索
1、古代诗人有很多咏春佳句,你记得几句?
例:春色满园关不住,一枝红杏出墙来。
____________            ____________
____________            ____________
____________            ____________
2、时间是极其珍贵的,可是有的同学就不这么认为,每当看到他们沉迷于各种游乐中的
时候,我真想对他们说:__________________(名言)
3、生活中经常出现当事者迷的情况,真是:____________(古诗名句)
4、过年了,爸爸在家门口贴了一副春联,上联是:____________,下联是:
____________,横批是:_________。
5、齐敏明天就要随爸爸转到另外一个城市去读书了,小强在送他的时候拍拍他的肩膀,
说:“_____________________”(古诗名句)
6、你一定积累了不少谚语,歇后语或其他的语言精华,请把你最喜欢的一条写下来,并
放到具体的情境中用一用。
______________________________________
____________________________________

                   110
三、课外阅读大检阅
根据你的课外阅读经验,选择正确的答案。
1、李逵这一形象出自(    )。
A.《水浒传》B.《封神演义》C.《隋唐演义》D.《西游记》
2、“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”描写的是(        )的壮观景象。
A.泰山 B.庐山 C.黄山 D.华山
3、《爱的教育》是意大利作家亚米契斯写的一部日记体小说,小说的主人公是(        )。
A.爱德华 B.汤姆 C.安利柯 D.海伦
4、下面故事中(   )不是三国故事。
A.赤壁之战 B.草船借箭 C.三顾茅庐 D.负荆请罪
5、盘古、女娲、夸父、后羿都是我国古代神话中的人物,其中创造人类的是(        。
                          )
A.盘古 B.女娲 C.夸父 D.后羿
6、《孟姜女哭长城》是我国古代民间传说,里面提到的皇帝是(         。
                        )
A.刘邦 B.秦始皇 C.唐太宗 D.乾隆
7、《哈里.波特》一书中描写去魔法学校的站台是国王十字车站的(        。
                        )
A.四分之一站台 B.九又四分之一站台 C.四分之三站台 D.九又四分之三站台
8、在卜劳恩的《父与子》中的父亲爱穿一件(       。
                  )
A.白色的西服 B.白色的马夹 C.黑色的西服 D.黑色的马夹
四、言语总生情
1、把下面的句子填写完整,使它读起来充满诗情画意。
 例:小溪匆匆走下山崖。
 阳光________________大海。高山________________草原。
 黄昏________________村庄。春天________________小鸭。
2、用下面的这些词写一句话,使它充满童话色彩或诗情画意。
例:坐—小野菊坐在篱笆的后面,侧着头。
  听—
  跑—
  回来—
  睡觉--
五、阅读与感悟

               111
          绿手指
            。
 去法国一个小镇上,有位老奶奶,长着“绿手指” 你可千万别奇怪,“绿手指”是当地人
对好园丁的称赞。
 一天,她在报纸上看到一条消息,园艺所重金悬赏纯白的金盏花。老奶奶想:金盏
花,除了金色,就是棕色。白色的,不可思议。不过,我为什么不试试呢?她把自己的
想法对儿女们讲了,遭到了一(致 至)反对。大家说:“你根本不懂植物遗传学。专家都
做不到的事,你这么大年纪了,怎么能做到呢?
 老奶奶决心一个人干下去。她(撤 撒)下金盏花的种子,精心侍弄。金盏花开了,
全是橘黄的,老奶奶挑选了一朵颜色最淡的花,任其自然枯萎,把种子(精心 精致)地
收集起来,第二年把它们种下去,然后,再挑选颜色最浅的花的种子栽种……就这样,
一年又一年,春种秋收,循环往复,老奶奶从不沮丧,从不怀疑,满怀信心的栽种着金
盏花。
20 年过去了。有一天早晨,她来到花园,看到一朵金盏花,开得特别灿烂。它不是近乎
白色,而是雪白一样的白。
 秋天,她把 100 粒种子寄到了那家园艺所。她不知道那则启事是否还有效,也不知
道在漫长的岁月里,是否早就有人培育出了纯白的金盏花。
 等待的日子长达一年,因为要(检查 验证)那些种子。终于,园艺所所长打电话告
诉老奶奶,他们看到了她的种子开出的花,是雪白的。因为年代久远,资金不能兑现,
问她有没有别的要求。老奶奶对着电话说: “只想问一问,你们想不想要黑色的金盏花?
我也能种出来……”
 黑色的金盏花至今没有开放,因为老奶奶去世了。
        !
 但愿你我也能长出新的“绿手指”


1、画去括号里不正确的字词。
2、按要求摘抄句子。
(1)摘抄文中描写老奶奶精心培育纯白的金盏花的句子。
____________________________________
(2)摘抄文中最令你感动的句子,并简要说明理由。
____________________________________
3、联系上下文,根据文章内容填空。

          112
 老奶奶的儿女们反对她培育纯白的金盏花是因为_________,老奶奶决定一
个人干是因为_________。
4、老奶奶说:黑色的金盏花,她也能种出来。你知道怎样才能培育出黑色的金盏花吗?
模仿文章的第三自然段写一写。
______________________________________
______________________________________
______________________________________
____________________________________
5、选择一个问题回答。
(1)读读文章最后一句话,说说这句话的含义。
_____________________________________
(2)文章的题目是《绿手指》,你觉得好在哪里?
_____________________________________
六、习作。
读下面的这着诗歌,想一想描绘的是一个怎样的场景。然后,充分发挥你的想象,写一
篇短文。
    吧喳--吧喳!
    穿上大皮靴在树林里走,
    吧喳--吧喳!
    “笃笃”听见这声音,
    就一下躲到了树林间。
    “吱吱”一下蹿上了松树。
    “蹦蹦”一下钻进了密林。
    “叽叽”嘟一下飞进绿叶中,
    “沙沙”哧一下溜进了黑洞。
    全都悄没声儿蹲在看不见的地方,
    目不转睛地看着“吧喳--吧喳”越走越远。


          (二)           113
一、用动物名称填成语。
_____争_____斗 _____歌_____舞    杯弓_____影    声誉_____起
_____死_____悲 _____ _____为奸    _____丝_____迹  _____ _____不宁
二、今年是“猪年”,请写出含“猪”字的成语 5 个。
____________________________________
三、写出下列“叫”的同义词
狮_____  犬_____    猿_____  狼_____   虎______
羊_____  猫_____   牛_____   鸡_____   龙_____
四、你能写出下面十个所以“然”吗?
1.(   )然而止   2.
          (   )然不屈     (
                    3.   )然四顾
4.(   )然若失   5.
          (   )然而立     (
                    6.   )然拒绝
7.(   )然无声   8.
          (   )然长逝     (
                    9.   )然于心
10 .(   ) 然不同
五、你能填出下列句子中的敬辞与谦辞吗?
 中国是历史悠久的礼仪之邦,中华民族是有着高度精神文明的民族,在漫长的历史
中,汉语里形成了为数众多的敬辞与谦辞。.这些敬辞与谦辞至今仍被广泛地应用着,在
同别人打交道时使用这些词可以体现一个人的修养和文明程度,请你填出下列句子中的
敬辞与谦辞。
 初次见面说(      ) 好久不见说(       ) 请人批评说(       )
 求人原谅说(      ) 求人帮忙说(    ) 求给方便说(      )
 麻烦别人说(      ) 向人祝贺说(     ) 求人看稿说(       )
 求人解答说(      ) 求人指点说(     ) 托人办事说(       )
六、你能挑出下列词语中的错别字吗? 8 分
 迫不急待(    ) 不容制疑(     ) 一迭照片 (    ) 感恩带德(       )
 唇枪舌箭(    ) 五彩班烂(     ) 天然屏帐 (    ) 黄梁美梦(       )
 情绪渲泄(    ) 不了了置(     ) 频临崩溃(     ) 深刻印像(       )
 忧心冲冲(    ) 穿流不息(     ) 壮严时刻(     ) 摇拽不定(       )
七、成语接龙
 明哲保身 __________ ____________ __________ ___________ ____________
八、古人科举考试第一名叫__________,第二名叫_________,第三名_________。

                 114
古人称男子二十岁为_______之年,三十岁为_______之年,五十岁为_________之年, 六
十岁为________之年,七十岁为_________之年,一百岁为_________之年。
九、猜谜语
      (
(1)巧夺天工(打一字)      )  (2)斧头(打一字)(     )
      (
(3)元首挂帅(打一字)      )         (
              ( 4)少小离家老大回(打一字)     )
         (
(5)山上有山,猜“出”不算(打一字)        )
        (
(6)勤劳去百病(打宋代词人名)        )
         (
(7)孔雀收屏(打《三国演义》人名)           )
(8)山东快电(打现代作家名)(       )
          (
(9)爷爷当先锋(打一中国古代数学家名)            )
         (
(10)朱阁枕黄梁(打一中国小说名)           )
十、歇后语
 (1)张飞穿针--            (2)骑驴看唱本--
 (3) 肉包子打狗--           (4)独眼龙相亲--
 (5)刀切豆腐--
十一、你能否依照例句,发挥想象,在下列横线上把句子补充完整(每句补写部分不得
超过 10 个字)。
例句:事业说:人生就是建筑历史的一块砖石。
友谊说:人生就是帮助别人攀登的阶梯。
奋斗说:人生就是__________________________________________
勤劳说:人生就是__________________________________________
困难说:人生就是__________________________________________
挫折说:人生就是__________________________________________
十二、古代文学知识填空:
(1)四大美女“沉鱼”指___________,“落雁”指__________,“闭月”指__________,“羞
花”指___________。
  、
(2)《四书》指哪四书__________、___________、___________、___________。
  《五经》指哪五经______、_______、________、_______、________。
(3)、古代四库全书________ _________ _________ _________。
(4)、我国古代有两部兵书,一部是_____________,另一部是_____________。

                 115
(5)、古人四兄弟从大到小排行次序_______、________、______、________。
(6)、配对题
A、将下列人名与他的号配对
李 白    香山居士
苏 轼    青莲居土
白居易    六一居士
欧阳修    易安居士
李清照    仓山居士
袁  枚   东坡居士
B、中国古代流传许多刻苦学习的故事,将下列的故事主人公与他的行为配对
孙敬   映雪
苏秦   囊萤
车胤   悬梁
孙康   刺股
匡衡   凿壁偷光
十三、接下来,再让我们来做篇阅读理解吧!
           孝心无价 毕淑敏
  我不喜欢一个苦孩子求学的故事。家庭十分困难,父亲逝去,弟妹嗷嗷待哺,可他
大学毕业后,还要坚持读研究生,母亲只有去卖血……我以为那是一个自私的孩子。求
学的路很漫长,一生一世的事业,何必太在意几年蹉跎?况且这时间的分分秒秒都苦涩
无比,需用母亲的鲜血灌溉!一个连母亲都无法挚爱的人,还能指望他会爱谁?把自己
的利益放在至高无上位置的人,怎能成为人类的大师?我也不喜欢父母病重在床,断然
离去的游子,无论你有多少理由。地球离了谁都照样转动,不必将个人的力量夸大到不
可思议的程度。在一位老人行将就木的时候,将他对人世间最期冀的希望斩断,以绝望
之心在寂寞中远行,那是对生命的大不敬。
  我相信每个赤诚忠厚的孩子,都曾在心底向父母许下“孝”的宏愿,相信来日方长,相
信水到渠成,相信自己必有功成名就衣锦还乡的那一天,可以从容尽孝。
  可惜人们忘了,忘了时间的残酷,忘了人生的短暂,忘了世上有永远无法报答的恩
情,忘了生命本身不堪一击的脆弱。
  父母走了,带着对我们深深的挂念;父母走了,留给我们永无偿还的心情。你就永
远无以言孝。
  有一些事情,当我们年轻的时候,无法懂得。当我们懂得的时候已不再年轻。世上
有些东西可以弥补,有些东西永无弥补……

             116
  赶快为你的父母尽一份孝心。也许是一处豪宅,也许是一片砖瓦。也许是大洋彼岸
的一只鸿雁,也许是近在咫尺的一个口信。也许是一顶纯黑的博士帽,也许是作业簿上
的一个满分。也许是一桌山珍海味,也许是一只野果一朵山花。也许是花团锦簇的盛世
华衣,也许是一双洁净的布鞋。也许是数以万计的金钱,也许只是含着体温的一枚硬
币……
  但在“孝”的天平上,它们等值。
  只是,天下的儿女们,一定要抓紧啊!趁你们父母健在的光阴。
阅题读:
 1 作者不喜欢“苦孩子求学的故事” 也不喜欢“父母病重在床,断然离去的游子”,这是为
什么?
(1)_____________________________________________________________
(2)_____________________________________________________________
2.作者呼吁“赶快为你的父母尽一份孝心”的理由是什么?
(1)______________________________________________________________
(2)______________________________________________________________
(3)______________________________________________________________
(4)_______________________________________________________________
3.“我相信每个赤诚忠厚的孩子,都曾在心底向父母许下“孝”的宏愿,相信来日方长,相
信水到渠成,相信自己必有功成名就衣锦还乡的那一天,可以从容尽孝。这一段话中的“相
信”意思是不是一样?连用这么多“相信”有什么表达作用?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.世上有些东西可以弥补,有些东西永无弥补……”你能举出一些例子谈谈对这句话的
理解吗?
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. “ 一个连母亲都无法挚爱的人,还能指望他会爱谁?”你同意这种说法吗?为什么?
6.文中有一句话与标题 “孝心无价”相照应,找出来并体会作者所表达的感情
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                  (三)


                   117
一、选择。
1、下面带点字的意思相同的一组是(        )。
 A、得意忘形——废寝忘食 B、喜出望外——一望无际
 C、曾不事农桑——出事 D、送孟浩然之广陵——不速之客
2、 鲁肃这一人物形象出自(      )
 A、《封神演义》B、《水浒传》 C、《三国演义》 D、《西游记》
3、“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏”这两句词描写的是( )
 A、春天景色 B、夏天景色 C、秋天景色 D、冬天景色
4、下面是三国故事的是( )
 A、围魏救赵 B、退避三舍 C、赤壁大战 D、负荆请罪
5、“完璧归赵”这个故事发生在(       )
 A、春秋战国 B、秦汉时期 C、三国时期 D、唐宋时期
6、“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”中的“龙城飞将”指的是(             )
 A、汉朝名将霍去病 B、汉朝名将李广 C、赵国名将廉颇 D、三国名将赵云
7、《西游记》里面的主人公孙悟空神通广大,他在大闹天宫时的名字叫(              )
 A、孙悟空 B、齐天大圣 C、孙行者 D、美猴王
8、“夜空中撒满了快活地眨着眼睛的星星。”这句运用的修辞手法是()。
 A.拟人 B.比喻 C.排比 D.夸张
9、下列作品中不属于莎士比亚四大悲剧的是(          )
 A、《哈姆雷特》B、《李尔王》C、《悲惨世界》D、《奥赛罗》
10、被人们称为“天府之国”的我国的(         )省。
 A、四川 B、湖南 C、浙江 D、云南
二、填空
1、按要求写成语。
(1)写出带“鼎”的成语四个:
 ____________________________________________________
(2)写出意思相反的成语。
 光明磊落(    )锦上添花(      )洁身自好(      )
 口若悬河(    )井井有条(      )生机勃勃(      )
(3)根据下列诗句的意思写出一个含相同道理或意境的成语。

                 118
  欲穷千里目,更上一层楼---------------(   )
 谦虚使人进步,骄傲使人落后----------------(    )
 读书破万卷,下笔如有神。----------------(  )
 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。----(      )
2、写出下面的代称的含义:
“杏林”指 ________ ,“桃李”指 ________ ,“肝胆”指_________,
“千金”指_________ ,“高足”指__________,“汗青”指_________,
“桑梓”指__________,“尺素”指_________ ,“杜康”指_________,
“楼兰”指__________,“红豆”指__________,“手足”指_________。
3、下面的一些俗语可以用一个成语来概括,请写出来。
做一天和尚撞一天钟——(     )小和尚念经——(      )
搬起石头砸了自己的脚——(      )此地无银三百两——(      )
4、把下列的诗句、格言补充完整:
(1) 问君能有几多愁,_______________________。
(2) ____________________ ,南望王师又一年。
(3)大江东去,________,千古风流人物。
(4)____________________ ,长河落日圆。
(5)试问卷帘人,___________________。
(6)三十功名尘与土,____________________。_________,白了少年头,_______。
(7)众里寻他千百度,蓦然回首,____________________。
(8)____________________,惟有蜻蜓蛱蝶飞
(9)____________________,万物生光辉。
(10)白雪却嫌春色晚,____________________。
(11)等闲识得东风面,____________________。
(12)____________________,卧看牵牛织女星。
(13)一年好景君须记,____________________。
(14)____________________,万径人踪灭。
(15)北国风光,_______,万里雪飘。
(16)忽如一夜春风来____________________,
(17)____________________,立根原在破岩中。

               119
(18)____________________,桃花流水鳜鱼肥。
(19)疏影横斜水清浅,____________________。
(20)____________________,惟见长江天际流。
5、古人写诗常常“借月抒怀”,如“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”你还知道哪
些“借月抒怀”的诗句:
(1)____________________,____________________。
(2)____________________,____________________。
6、对联是汉语特有的一种文艺形式,古今佳作甚多,请对一对。
(1)书山有路勤为径,__________________
(2)删繁就简三秋树,__________________
(3)落霞与孤鹜齐飞,__________________
(4)青山有幸埋忠骨,__________________
(5)杭州西湖楼外楼,__________________
(6)_______,头重脚轻根底浅;_______,嘴尖皮厚腹中空。
(7)身无彩凤双飞翼,___________________。
(8)一门父子三词客,___________________。
(9)梅对__,杏对__。云淡对___。江门对___,改革对___。白马寺,_
   ____。“海雁”对“_____”。“旅行家”“考古”,“_____”
   “集邮”。城中碧水流千古,海外丹心寄九州。
(10)、有一副对联,上联是“客中客入画中画”,请对出下联:_________________。
7、常识题。
   我国人口数量在世界上排第(       )位;现任国家主席是(    )、现任国务院总
理是(   )。2004 年奥运会的举办地是(       ),2008 年奥运会的举办地是(  )。
我国现在有两个特别行政区,分别是(         )和(   )。我国现在有四个直辖市,分
别是(   )、(    )、(   )和(   )。
三、根据语言情境填诗句、成语或名言警句。
   以前,我看到我的同学沈小文写得一手好文章,总是非常羡慕。我去问刘老师,刘
老师听了笑了,然后        地对我说:“光是羡慕是没有用的,你想,古人不是说
吗?       ,       。你还是不要光知道羡慕人家,不如自己好好地去
练习呀!”听了老师的话,我就认真地动笔写作了。可是,还是写不好,就又上门请教

                 120
老师。刘老师听了,表扬了我:“你开始写作就好!但写作首先要静下心来读书,积淀
知识,杜甫不是说了吗?
   ,    。”听了老师的话,我     。从此,
我成了一个爱读书的人。果然,我现在的习作水平已经明显提高了。
四、模仿下列趣味汉字的写法,再编 5 个出来。
 “禾”对“干”说:不会吧,你家穷得连裙子都没得穿?
 “器”对“哭”说:叫你平时多练练口才,现在被人训哭了吧。
 “尺”兴奋地对“尽”说:大姐,检查结果出来了,你怀的双胞胎!
 “晶”对“品”说:你家难道还没有装修?
 “茜”对“晒”说:出太阳了,你咋不戴顶草帽呢?
 “兵”对“丘”说:看看!战争有多残酷呀,你的两条腿都炸飞了!
 “占”对“点”说:咋的,买小轿车了?
 “且”对“但”说:胆小鬼,成天都带着保镖。
 “土”对“丑”说:别以为披肩发就好看,其实骨子里还是老土。
 “寸”对“过”说:老爷子,买躺椅了?
 “叉”对“又”说:什么时候整的容啊?脸上那颗痣呢?
 “木”对“束”说:别以为穿上马甲我就不认识你了。
 “长”对“张”说:你以为你是后羿啊,没事整天背张弓干嘛?
 “大”对“爽”说:就四道题,你怎么就全错了?
 “电”对“龟”说:歪戴着帽子,扮什么酷?
 “日”对“旦”说:你什么时候学会玩滑板了?
          (四)

          121
           成语部分(32 分)


          (4)
一、把下面成语补充完整,并解释所填的字。
 循规蹈(  )____    眼(   )手快____
 爱不(  )手____    居高(     )下____
         (4)
二、画出下面成语中写错的字,并改正。
 阴谋鬼计(   ) 走头无路(    ) 一诺千斤(     )
 谈笑风声(   ) 甘败下风(    )
 一如继往(   ) 金榜提名(    ) 天翻地复(     )
        (3)
三、写出下面成语相关的人物主角。
 初出茅庐(   ) 破釜沉舟(       ) 指鹿为马(     )
 完璧归赵(   ) 卧薪尝胆(       ) 入木三分(     )
四、成语接龙(4)
例:洗心革面--面目全非--非同小可--……
1、握手言欢--(   )--(     )--(    )--(      )
2、人一己百--(   )--(     )--(    )--(      )
    (2)
五、按要求写成语。
1、写出含有“手”的成语。
①形容医术高明。(      )       (
              ②形容重归于好。        )
③形容十分喜爱。(      )        (
              ④形容情谊深于兄弟。         )
        (2)
2、写出含有“言”和“语”的成语。
①很少的几句话。(      )        (
              ②自己对自己说的话。         )
    (
③虚假而动听的话。      )       (
              ④随口乱说的话。          )
3、根据意思在括号里填写 AABB 式的成语。(3)
   (
①规模气势大。      )      (
            ②说话不流利。        )
    (
③人来人往很热闹。          (
          ) ④光明而正大。         )
   (
⑤草木长得好。     )       (
            ⑥行动不正当。        )


4、写出含有十二生肖动物的成语。(以下至少写四个)(2)

              122
 _____、_____、_____、_____
      (2)
5、出自寓言故事的成语。
 _____、_____、_____、_____
6、表现人物优秀品质的成语。(2)
 _____、_____、_____、_____
     (2)
7、形容人多的成语。
 _____、_____、_____、_____
8、写几个是 3 个字的成语。(2)
 _____、_____、_____、_____


           常用语部分(28 分)


           (6)
一、将下列习惯用语的上半部分或下半部分填出来。
 出其不意(    )   翻手为云(    )
 捡了芝麻(    )   福无双至(    )
 (    )一波又起    (     )败事有余
         (6)
二、把下面歇后语的后半部分补充完整。
 泥菩萨过河--(       ) 狗咬吕洞宾--(    )
 水中捞月--(       ) 猫哭耗子--(     )
 猪鼻子里插大葱--(      ) 千里送鹅毛--(    )
              (4)
三、请在下面歇后语的括号内填上历史故事或神话传说中的人物。
①(   )的居处---开门见山
②(   )误闯白虎堂---单刀直入
③(   )用兵---以一当十
④(   )败走华容道---不出所料
⑤(   )大摆空城计---化险为夷
⑥(   )断案---铁面无私
⑦(   )七十二变---神通广大
⑧(   )草船借箭---满载而归
            (12)
四、按要求写出你平时积累的格言、警句、名言、谚语。

             123
1、珍惜时间的:
__________________________________
2、帮助他人的:
__________________________________
3、对待机遇的:
__________________________________
4、热爱家乡的:
__________________________________
5、团结友爱的:
__________________________________
6、勤奋学习的:
__________________________________


         古诗文部分(42 分)


        (8
一、填写下列古诗文的上句或下句。 分)
1、随风潜入夜,__________。
2、南朝四百八十寺,_____________。
3、老吾老以及人之老,_______________。
4、知之者不如好之者,_______________。
5、__________,天下谁人不识君。
6、__________,映日荷花别样红。
7、__________,内举不避亲。
8、__________,天涯若比邻。
    (8
二、按要求写诗题。 分)
1、送别诗:___________、____________
2、边塞诗:___________、____________
3、思念家乡及亲人的诗:___________、__________
4、体现爱国思想的诗:___________、____________
    (10 分,每空 0.5 分)
三、古诗趣味填空。

             124
1、填颜色:
(1)__毛浮__水,__掌拨清波。
(2)__日依山尽,__河人海流。
(3)日暮__山远,天寒__屋贫。
(4)两个__鹏鸣__柳,一行__鹭上__天。
2、填数字:
(1) 不知细叶谁裁出,__月春风似剪刀。
(2) 故人西辞黄鹤楼,烟花__月下扬州。
(3) 飞流直下__尺,疑是银河落__天。
(4) 朝辞自帝彩云间,__里江陵一日还。
3、填植物:
(1)离离原上__,一岁一枯荣。
(2)人间四月劳菲尽,山寺__花始盛开。
(3)借问酒家何处有,牧童遥指__花村。
(4)遥知兄弟登高处,遍插____少一人。
     (8
四、按要求填写表格。 分,诗句每句 1 分,其它每空 0.5 分)
作者     朝代     题目      名句
白居易          《忆江南》
王冕           《墨梅》
于谦           《石灰吟》
      宋      《水调歌头·明月几
            时有》
      唐            会当凌绝顶,一览众
                  山小。
文天祥                 人生自古谁无死,留
                  取丹心照汗青。


     (8
五、根据情景填写名句。 分)
1、中秋佳节,皓月当空。那一轮圆月被黄灿灿的月晕衬托着,月光如透明的薄纱,朦朦
胧胧地罩在大地上,清风拂面,不由撩动我思乡的情怀:离别故土几载,家乡的亲人可
           125
      “____________,___________。
好!酸楚的我不禁潸然泪下,             ”
亲人啊,可知道海外游子的心!
2、到了瀑布脚下,捧着清澈的泉水,舒服极了。昂首仰望,瀑布倾泻而下,泼洒飞流,
撞击在岩石的棱角上溅起朵朵美丽的玉花。望着这美丽的瀑布,我不禁想起了“___
          ”
________,__________。 这句诗来。眼前这瀑布里没诗中那瀑布
的壮景,却也有“飞落数来崖,碎玉叹飞花”的奇观。
3、老师,你可记得我--一个令您付出无数心血与汗水的“小淘气”。您那眼角的皱纹,有
            “__________、___
一条是为我而生,您那头上的银发,有一丝为我而白。
    ,
________” 这诗句不是赞颂您燃烧自己,照亮别人的奉献精神,还能赞颂谁呢?
4、湖边,那株丰姿的柳树亭亭玉立,纤细的嫩叶泛着点点绿光,远远看去,就好像一树
绿色的宝石,柳枝也不逊色,低眉顺眼,柔柔软软、缠缠绵绵,似风姿绰约的美人。此
景象真可谓是“___________、____________。”


           课内外阅读(48 分)


  (14 分,每空 0.5 分)
一、填空。
1、我国第一部诗歌总集是_______。
2、说到古诗,人们常常提到《唐诗三百首》,这说明了“诗”是在唐朝盛行的一种文学
样式,也表明唐朝诗歌的成就最大。你知道,以下几个朝代成就最大的文学样式吗?
  唐诗  宋___  元____     明、清____
3、李白是我国唐朝著名的大诗人,被人们称为“诗仙”,那么杜甫被称为_____。
4、我国四大民间传说是______、_____、______、______、
        《咏华山》写的是__朝宰相______七岁时咏
 “华山”是我国五岳中的__岳,
5、
诗一事。我们曾经学过一篇有关华山传说的课文是:《________》,这个传说选
自神话故事《________》。
我国古代神话故事还有许多,如:《________》《_________》等。
 《三顾茅庐》选自我国古典文学四大名著之一的《___________》
6、                 ,书中的
主要人物有_______、_______等。
其余三部名著是:
《______》其中主要人物有_____、_______等;

             126
《______》其中主要人物有_____、_______等;
《______》其中主要人物有_____、_______等。


二、阅读短文,回答问题。


        穷人的自尊 (17 分)
阅读提示 :
 社会上送礼、收礼屡见不鲜。不同的人,送礼的目的各有不同;收礼的人,收礼方法
也有所不同。读读短文,看看作者小时侯送过什么礼?结果怎样?如今别人给她送了什
么礼?她又是怎么收的?再想想文章给你什么启发?
 丈夫在一所重点中学教书,我们便住在这所学校里。这天,一个女学生来敲门,跟
         (显然、竟然)是女学生的父亲。
在她身后的是一位中年人,从眉目上看,
 进得屋来,父女俩拘谨地坐下。他们并没有什么事,只是父亲特地骑自行车从八十
多里以外的家来看看读高中的女儿,顺便来瞅瞅老师。父亲说:“农村没什么鲜货,只拿了
十几个新下的鸡蛋。”说着,从肩上挎的布兜里颤巍巍的往外掏。布兜里装了很多糠,裹了
         ,生怕鸡蛋被挤破。
十几个鸡蛋。显然他做得很(细心、精心)
 我提议中午大家一起包饺子吃,父女俩一脸(害怕、惶恐),死活不肯,被我用老师
的尊严才“震慑”住,吃饺子时,父女俩(依然、居然)拘束,但很高兴。
 送走女学生和她父亲,丈夫一脸诧异。他惊奇从来都把送礼者拒之门外的我,为何
为十几个鸡蛋而“折腰”?还破例要留父女俩吃饺子?
 望着丈夫不解的眼神,我微微一笑,讲述了 20 年前自己经历的一件事。
 在我 10 岁那年的夏天,父亲要给外地的叔叔打一个电话。天黑了,我跟在父亲身后,
深一脚浅一脚地去 10 里以外的小镇邮电局。我肩上挎的布兜里装着刚从自家梨树上摘下
来的 7 个大绵梨。这棵梨树长了 3 年,今年第一次结了 7 个果。小妹每天浇水,盼着梨
长大。但今天晚上,梨被父亲全摘下来了。小妹急得直跺脚,父亲大吼:“拿它去办事哩!”
 邮局早已下班。管电话的是我家的一个远房亲戚,父亲让我喊他姨爹。进屋时,他
们一家正在吃饭。父亲说明来意,姨爹嗯了一声,没动。我和父亲站在靠门边的地方,
破旧的衣服在灯光下分外寒酸。一直等姨爹吃完了饭,剔完牙,伸伸懒腰,才说:“号码给
         ”5
我,在这儿等着,我去看看能否打得通。 分钟之后,姨爹回来了,说:“打通了,也讲明
白了,电话费九毛五分。”父亲赶紧从裤兜里掏钱。

           127
  父亲又让我赶快拿绵梨。不料,姨爹一只手一摆,大声说:“不,不要!家里多的是,
你们去猪圈瞧瞧,猪都吃不完!”
  回来的路上,我跟在父亲的身后,抱着布兜,哭了一路。仅仅因为贫穷,血缘和亲
情也淡了。仅仅因为贫穷,我们在别人的眼里好像就没有一点点自尊。
  在以后的成长过程中,姨爹摆手的动作一直深深藏在我心里。它像一根软鞭时时鞭
打着我的心灵,我不会做姨爹那样的手势,给一个女孩子的记忆抹上灰色的印痕。我相
信,我今天的饺子将给女孩子留下抹不去的记忆,因为爱心的力量总比伤害的力量大得
多。


  注解:①拘谨:(言语、行动)过分谨慎。           ②颤(ch an)
  ③震慑(she ):震动使害怕。        ④折腰:弯腰行礼。常指失去自尊。
  ⑤寒酸:穷苦人不大方的样子。
1、给带点的字选择正确的读音(在正确读音下画横线)。(2 分)
   顺便来瞅瞅老师(cho u qiu )       留下抹不去的记忆(mo      ma )
2、将文中括号里不恰当的词划去。(2 分)
3、从文中找出下例词语的近义词。(2 分)
    拘谨(     )     诧异(     )
4、文中表示“看”的词还有___、____、____,除文中出现的,请你再 写
3 个(一个字的)___、___、___。 (3 分)
5、联系上下文理解画线词语的意思。 (2 分)
 从眉目上看:____________
 生怕鸡蛋被挤破_____________
6、第 5 自然段在文中的作用是________________(2 分)
7、你认为女学生的父亲是一位什么样的人?你从哪里看出来的?(2 分)
______________________________________
____________________________________
8、读了这篇文章,对“收礼”有自己什么的看法,请写出来。 (2 分)
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________                   128
        献给母亲的歌 (17 分)


阅读提示 :
“世上只有妈妈好”这句话真切地道出了儿女们对妈妈的爱。是的,妈妈给了我们生命,
在我们的成长过程中给了我们许多许多。我们是无法真正用语言来表达对母亲的感激之
情的。读读文章,想一想,作者是怎样表达对母亲的爱的,一共讲了几件事?


蓝蓝的天空白云飘,我想飞身上天把这洁白的云(悄悄、轻轻)摘下献给妈妈,作她的
围巾。雪梅峰上雪梅开,我不畏路险风萧萧,也要把雪梅摘下献给我伟大的妈妈。
小鸟啾啾细柳枝,春花遍地开。妈妈每在新春之前,总是要为自己定下一个计划,今年
要在那亩地开辟一片瓜地;或者在田埂上种些高粱、玉米,好让儿女们过节吃上甜甜的
高粱饴、香喷喷的玉米棒。妈妈总是想着让我们能吃上可口美味的东西,从不说她要吃
什么。
全家团圆,妈妈忙前忙后,总像有使不完的劲。儿女们叫妈妈休息一下,妈妈却倔强而
(喜悦、喜欢)。妈妈虽银丝飘飘,却心明眼睛亮。每每茶余饭后,把我们集中在一起,
(查问、询问)学习、生活、人际关系。我们进步时,妈妈就满脸微笑,温柔地表扬我
们;当我们沮丧失落时,妈妈就谆谆教导,循循善诱,犹如春天雨露,滋润着我们的心
田。
          (密密、细细)缝补着孩子的衣服。妈妈
孩子将要远行,昏暗的灯光下,妈妈手拿针线,
眼睛不好,总是缝一针,落两针。她那(悄悄、轻轻)的叹息声,飘至我的心中,我总
是泪湿枕巾。
离家几千里,每每跳望远方,我似乎看见我的妈妈站在小山坡上,手塔凉棚,在寻找着,
疑视着,盼望儿女们归来。我时时在梦中望见妈妈展开双壁,呼唤着我,向我走来,我
跳床而起,向妈妈扑去……
妈妈给了我们(坚定、坚强)的性格,上进的精神,我的妈妈是世上最好的妈妈。


        (3
1、将文中括号里不恰当的词划去。 分)
2、将文中第五自然段的错别字用修改符号改出来。 (2 分)
       (1
3、用横线画出文中的比喻句。 分)
     (2
4、照样子写词语。 分)

          129
香喷喷(ABB)________   _________
谆谆教导(AABC)________ _________
      (2
5、写几个成语夸夸妈妈: 分)______    _______  _______
______
6、课文第三段说“妈妈虽银丝飘飘,却心名眼睛亮”,第四段又说“妈妈眼睛不好”这
两处是否前后矛盾?为什么?(2 分)
______________________________________
________________________________
              (概括要简洁) 分)
7、文章写妈妈为我们操劳一共讲了三件事,这三件事分别是 :   (2
(1)_______(2)_______(3)_______
这三件事是有内在联系的,因为他们是按 ______顺序写的。
                 (1
8、文章最后一段的作用是 ____________________。 分)
9、你有没有曾经想为妈妈做一件事,就像文中的“我”想摘白云,摘雪梅?把它写下来。
(2 分)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
           130

								
To top