Danh Muc by VTiMP5

VIEWS: 19 PAGES: 26

									Danh mục các đề tài, dự án KH&CN năm 2012
(Kèm theo Quyết định số: 5697 /QĐ-UBND, ngày 24 /12/2011 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN năm 2012)
  I. CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHỤC VỤ PHÁT
TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP
   1. Đề tài: Nghiên cứu phát triển một số giống đậu mới (đậu đen, đậu
đỏ, đậu xanh) trồng thay thế vừng trên đất sản xuất lạc Xuân.
   a) Mục tiêu:
   Lựa chọn giống đậu và biện pháp kỹ thuật có hiệu quả kinh tế cao và ổn định
   b) Nội dung:
   - Khảo nghiệm một số giống đậu phaseolus, bộ giống đậu virgna tại 3 vùng
trồng chính (Diễn châu, Nghi Lộc, Nam Đàn) trong 2 vụ nhằm xác định giống
thích hợp cho vùng;
  - Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thích hợp cho vùng nhằm tối đa hóa
năng suất các giống triển vọng đã xác định;
   - Xây dựng các mô hình trình diễn giống và biện pháp kỹ thuật lựa chọn;
   - Tập huấn cho nông dân và cán bộ về kỹ thuật thâm canh.
   c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
  - Chọn ra 1-2 giống đậu mới cho năng suất 1-1,5 tấn/ha. Hiệu quả tăng 10-
20% so với trồng vừng;
  - Quy trình kỹ thuật thâm canh giống mới;
  - Có 2-3 mô hình trình diễn;
   - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
   2. Đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để sản xuất giống chanh
leo tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến tại Nghệ An
   a) Mục tiêu:
  Phát triển nhanh cây chanh leo để phục vụ nguyên liệu chế biến xuất khẩu tại
Nghệ An.
   b) Nội dung:
   - Chọn giống chanh leo có năng suất cao, phẩm chất tốt phù hợp với điều kiện
sinh thái tại Nghệ An;
   - Xây dựng mô hình nhân nhanh giống để mở rộng diện tích trồng cây chanh leo;
   - Xây dựng quy trình sản xuất giống cây chanh leo tại Nghệ An;

                                           1
   - Hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình;
   c) Dự kiến sản phẩm:
   - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Quy trình sản xuất giống cây chanh leo tại Nghệ An;
   - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
   3. Dự án: Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật bảo quản tinh dịch lợn trên 48
giờ tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất giống lợn.
   a) Mục tiêu:
   Tăng thời gian lưu trữ tinh dịch lợn để phối giống cho lợn nái cho hiệu quả cao.
   b) Nội dung:
   - Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật bảo quản tinh dịch trong các môi trường
khác nhau;
  - Khảo sát môi trường bảo tồn tinh dịch trong 2 - 3 ngày ở nhiệt độ 18 -
 0
20 C bằng môi trường BTS, VCN, TH5;
   - Khảo sát tỷ lệ thụ thai, số con sơ sinh, số con cái sữa, trọng lượng sơ sinh,
trọng lượng cái sữa, khi sử dụng liều tinh bảo tồn ở các thời điểm khác nhau (24
giờ, 36 giờ, 48 giờ và 72 giờ) với hoạt lực tinh trùng tương ứng;
   - So sánh hiệu quả sử dụng các loại tinh dịch bảo tồn sau 24 giờ với tinh
dịch sử dụng trong ngày thứ nhất;
   c) Dự kiến sản phẩm:
   - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - 20 cán bộ thuộc các trạm giống chăn nuôi được đào tạo, tập huấn về quy
trình bảo tồn tinh dịch lợn trong các môi trường và thời gian khác nhau;
   - Kết quả và hiệu quả khi sử dụng liều tinh bảo tồn ở các thời điểm khác nhau;
   - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
   4. Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHKT xây dựng mô hình sản xuất lúa
theo hướng an toàn sinh học.
   a) Mục tiêu:
   - Mục tiêu tổng thể: Xây dựng thành công mô hình sản xuất lúa theo hướng
an toàn sinh học.
   - Mục tiêu cụ thể:
   + Giảm thiểu 60% phân vô cơ trong sản xuất lúa;
   + Giảm 50% lượng thuốc BVTV trong sản xuất lúa.
   b) Nội dung:
                                             2
  - Xây dựng mô hình: 4ha tại Yên Thanh, Diễn Châu;
  - Xác định mức độ, loại phân bón phù hợp;
  - Xác định loại thuốc BVTV và số lần sử dụng;
  - Xây dựng quy trình sản xuất lúa theo hướng an toàn sinh học;
  - Tổ chức tập huấn cho nông dân;
  - Đánh gía hiệu quả kinh tế sản xuất lúa theo hướng an toàn sinh học.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học dự án;
  - Mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn sinh học;
  - Quy trình sản xuất lúa theo hướng an toàn sinh học;
  - 1-2 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  II. CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG
TÁC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN
  5. Đề tài: Nghiên cứu chiến lược phát triển cây dược liệu tại Nghệ An
và quy hoạch vùng trồng.
  a) Mục tiêu:
   Định hướng chiến lược và Quy hoạch vùng trồng các cây dược liệu phù
hợp với điều kiện sinh thái vùng và kinh tế xã hội của Nghệ An.
  b) Nội dung:
  - Xác định các cây dược liệu có khả năng phát triển để chế biến thuốc tại
nghệ An;
  - Quy hoạch các vùng nuôi trồng một số cây dược liệu phục vụ chế biến thuốc;
  - Đề xuất chính sách khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển dược liệu;
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Chủng loại các cây dược liệu cần phát triển và quy hoạch vùng trồng để
đề xuất UBND tỉnh phê duyệt;
  - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên
ngành.
  6. Đề tài: Nghiên cứu sự liên quan giữa bệnh gan nhiễm mỡ không do
rượu với tổn thương động mạch vành qua chụp động mạch vành DSA.
  a) Mục tiêu: Phát hiện mối liên quan giữa bệnh gan nhiễm mỡ không do
rượu với mức tổn thương động mạch vành và một số yếu tố nguy cơ tim mạch
khác; Đề xuất biên pháp phòng ngừa.

                                          3
  b) Nội dung:
  - Xác định tỷ lệ gan nhiễm mỡ không do rượu của các bệnh nhân được
chụp động mạch vành;
   - Tỷ lệ gan nhiễm mỡ không do rượu giữa các bệnh nhân có và không có
tổn thương động mạch vành;
   - Mối quan hệ giữa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và các yếu tố nguy
cơ tim mạch khác với mức độ tổn thương động mạch vành;
  - Đề xuất các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả;
   - Hội thảo khoa học về mối liên quan bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu
với tổn thương động mạch vành và các biệp pháp phòng ngừa có hiệu quả.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
  - Tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ của bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ không do
rượu với mức tổn thương động mạch vành và các giải pháp phòng ngừa ;
  - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
   7. Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh Thalassemia và một số
yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc Thái và H`Mong tỉnh Nghệ An.
  a) Mục tiêu : Xác định tỷ lệ mắc bệnh bệnh Thalassemia ở trẻ em dân tộc
Thái và H'Mông tại tỉnh Nghệ An và đề xuất các giải pháp phòng ngừa.
  b) Nội dung:
   - Điều tra dịch tễ học về tỷ lệ mắc bệnh Thalassemia, các yếu tố liên quan
của trẻ em dân tộc Thái và H'Mông tại tỉnh Nghệ An;
   - Điều tra khảo sát khả năng đáp ứng điều trị bệnh Thalassemia của các cơ
sở y tế so với nhu cầu điều trị bệnh của người dân;
   - Phát hiện sớm gen lặn gây bệnh ở các đối tượng chưa sinh con, thực hiện
tư vấn tiền hôn nhân;
   - Chuyển giao kỹ thuật phát hiện và chấn đoán, điều trị bệnh Thalassemia
cho bệnh viện Đại học Y khoa Vinh.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Tỷ lệ mắc bệnh bệnh Thalassemia ở trẻ em dân tộc Thái và H'Mông tại
tỉnh Nghệ An;
  - Các giải pháp phòng ngừa và điều trị;
  -1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên
ngành.

                                       4
   8. Đề tài: Nghiên cứu phẫu thuật Phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo đa
tiêu cự điều trị bệnh đục thể thủy tinh.
   a) Mục tiêu: Nghiên cứu và áp dụng biện pháp phẫu thuật mới nhằm nâng
cao hiệu quả điều trị bệnh đục thể tinh thủy.
   b) Nội dung :
   - Bệnh nhân bị đục thể thuỷ tinh điều trị tại khoa mắt bệnh viên Hữu nghị
đa khoa tỉnh;
   - Đánh giá hiệu quả phẫu thuật phaco đặt thể thuỷ tinh nhân tạo đa tiêu cự
trong điều trị bệnh đục thể thuỷ tinh;
  - Đánh giá kết quả phẫu thuật theo 04 mức độ tốt, khá, vừa và xấu;
  - Phân tích kết quả các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
  - Kết quả so sánh về hiệu quả của phẫu thuật thủy tinh thể bằng phương
pháp phaco đa tiêu cự và các phương pháp khác;
  - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  III. CHƯƠNG TRÌNH KHCN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN
  9. Dự án: Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho cổng
thông tin điện tử tỉnh Nghệ An.
  a) Mục tiêu:
   Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên cổng thông tin điện tử
tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao khả năng khai thác sử dụng thông tin.
  b) Nội dung:
  - Khảo sát, phân tích đánh giá hiện trạng về công tác đảm bảo an toàn
thông tin trên cổng TTĐT tỉnh Nghệ An;
  - Tham quan học tập kinh nghiệm;
  - Đánh giá, lựa chọn các giải pháp ứng dụng cho cổng thông tin điện tử;
  - Tiếp nhận và ứng dụng các giải pháp;
  - Hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả khoa học công nghệ, kinh tế- xã hội.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
  - Hệ thống các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho cổng
TTĐT tỉnh Nghệ An;

                                       5
  -1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  10. Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ đăng ký
kinh doanh tại Nghệ An.
   a) Mục tiêu:Xây dựng thành công mô hình quản lý và cung cấp hệ thống
cơ sở dữ liệu bao gồm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã số hóa và danh sách
doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  b) Nội dung:
  - Khảo sát hiện trạng trong quản lý hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Nghệ An;
   - Học tập kinh nghiệm một số địa phương - Đào tạo, tiếp thu chuyển giao
hệ thống;
   - Thiết lập, cập nhật cơ sở dữ liệu và vận hành phần mềm; Số hóa 2000 hồ
sơ doanh nghiệp;
  - Hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả mô hình.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
  - Mô hình ứng dụng CNTT trong quản lý đăng ký kinh doanh;
  - Đào tạo 5-7 cán bộ sử dụng thành thạo phần mềm;
  -1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  IV. CHƯƠNG TRÌNH KHCN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
  11. Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý làng nghề trên địa
bàn tỉnh Nghệ An.
  a) Mục tiêu:
  Xây dựng thành công mô hình quản lý làng nghệ phù hợp với điều kiện
Nghệ An để duy trì và phát triển bền vững.
  b) Nội dung: 2 giai đoạn
  Giai đoạn 1:
  - Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý làng nghề;
  - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý làng nghề:
  + Thực trạng phát triển làng nghề;
  + Thực trạng công tác quản lý làng nghề;
  - Tham quan học tập kinh nghiệm;
  - Đề xuất các nhóm giải pháp:
  + Về cơ cấu tổ chức;
                                       6
    + Về cơ chế chính sách;
    + Về quy chế hoạt động và thành viên tham gia.
    Giai đoạn 2:
  Áp dụng các giải pháp xây dựng mô hìnhNghiên cứu đề xuất giải pháp xây
dựng mô hình quản lý.
    c) Dự kiến sản phẩm:
    - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
  - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên
ngành.
  V. CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ BẢO
VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
   12. Đề tài: Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
trên địa bàn thành phố Vinh. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước
lưu vực tiếp nhận.
    a) Mục tiêu:
   - Đánh giá hiện trạng xả nước thải của các cơ sở gây ô nhiễm nguồn nước
trên địa bàn thành phố Vinh và hiện trạng môi trường của các lưu vực tiếp nhận
nước thải.
    - Đề xuất các giải pháp bảo vệ các lưu vực tiếp nhận nước thải nêu trên.
    b) Nội dung:
   - Nghiên cứu các tài liệu về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội
của thành phố Vinh;
   - Điều tra, thu thập số liệu thống kê về chất lượng nước thải trên địa bàn
thành phố Vinh và các khu vực lân cận;
   - Điều tra hiện trạng về chất lượng nước các lưu vực tiếp nhận nước thải
trên địa bàn thành phố Vinh và các khu vực lân cận;
  - Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các lưu vực trong thành phố và
xung quanh thành phố Vinh;
    - Xây dựng các mô hình phát tán chất ô nhiễm của các lưu vực tiếp nhận
trên.
    c) Dự kiến sản phẩm:
    - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Bộ dữ liệu về chất lượng môi trường nước tại các cơ sở sản xuất công
nghiệp và lưu vực tiếp nhận;


                                          7
   - Các mô hình dự báo về tình trạng ô nhiễm các nguồn nước trên địa bàn
thành phố Vinh và các khu vực lân cận;
  - Các giải pháp về thể chế chính sách, quản lý và kỹ thuật nhằm bảo vệ
nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành Vinh và các khu vực lân cận;
    - 1-2 bài báo đăng trên Tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  13. Đề tài: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Pu Xai Lai Leng thuộc
khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An và đề xuất các biện pháp bảo tồn.
    a) Mục tiêu:
   - Xác định mức độ đa dạng của nguồn tài nguyên ĐDSH khu vực Pu Xai
Lai Leng thuộc Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An;
  - Đánh giá hiện trạng ĐDSH theo địa hình độ cao, sinh cảnh môi trường
sống;
   - Phân tích ảnh hưởng hoạt động sinh kế của các nhóm người dân tộc đến
môi trường, sinh cảnh sống của khu hệ ĐDSH tại khu vực nghiên cứu;
    - Đề xuất các biện pháp bảo vệ ĐDSH tại khu vực nghiên cứu;
   - Góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tiến tới thành lập Bảo tàng Khu dự trữ
sinh quyển Tây Nghệ An.
    b) Nội dung:
  - Đánh giá tính ĐDSH thành phần loài ở Khu vực Pu Xai Lai Leng thuộc
Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An;
    - Đánh giá Sự phân bố các loài theo địa hình, độ cao trong khu vực nghiên
cứu;
    - Đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học đỉnh Pu Xai Lai Leng;
   - Hội thảo khoa học về đa dạng sinh học và các giải pháp bảo tồn đa dạng
sinh học đỉnh Pu Xai Lai Leng.
    c) Dự kiến sản phẩm:
    - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Báo cáo Đa dạng thành phần loài khu vực Pu Xai Lai Leng thuộc Khu dự
trữ sinh quyển Tây Nghệ An;
   - Báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn tài nguyên ĐDSH khu vực Pu
Xai Lai Leng và đề xuất một số biện pháp bảo tồn;
  - Xây dựng bộ mẫu phục vụ cho nghiên cứu ĐDSH Khu dự trữ sinh quyển
Tây Nghệ An;
    - Đào tạo 01 Thạc sỹ chuyên ngành Đa dạng sinh học;
    - 01 cuốn sách Đa dạng sinh học ở khu vực Pu Xai Lai Leng;

                                        8
   - 1-2 bài báo đăng trên Tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  14. Đề tài: Khai thác có hiệu quả quỹ đất đầu tư cho cơ sở hạ tầng và
chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
   a ) Mục tiêu :
    - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc quản lý khai thác quỹ
đất đầu tư cho cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
    - Đề xuất phương án quản lý khai thác tối ưu quỹ đất đầu tư cho cơ sở hạ tầng và
các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
   b) Nội dung:
   - Hiện trạng việc quản lý, khai thác quỹ đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh
Nghệ An;
   - Xây dựng mô hình về quản lý, khai thác quỹ đất đầu tư cho cơ sở hạ
tầng và chỉnh trang đô thị trong tương lai trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
   - Đề xuất phương án quản lý khai thác quỹ đất đầu tư cho cơ sở hạ tầng và
chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo hướng hiệu quả, bền vững;
   - Hội thảo khoa học thống nhất các giải pháp đề xuất.
   c) Dự kiến sản phẩm:
   - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
  - Các phụ lục về: Các báo cáo chuyên đề; Các số liệu điều tra, phân tích,
thống kê, đánh giá;
   - Mô hình về quản lý khai thác quỹ đất đầu tư cho cơ sở hạ tầng và chỉnh
trang đô thị trong tương lai trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
   - Chiến lược quản lý khai thác quỹ đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ
An theo hướng hiệu quả và bền vững;
   - 1-2 bài báo đăng trên Tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  VI. CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN PHỤC VỤ
CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH- QUỐC PHÒNG TẠI NGHỆ AN
   15. Đề tài: Tổ chức nghiên cứu, biên soạn giáo trình huấn luyện thực
hành phương án “Diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh Nghệ An”.
   a) Mục tiêu: Nhằm nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện hệ thống Văn kiện
diễn tập chiến đấu trị an cấp xã; đáp ứng yêu cầu huấn luyện tại trường Quân sự
tỉnh Nghệ An và chỉ đạo thực hành tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cấp xã trên
địa bàn tỉnh Nghệ An.
   b) Nội dung:

                                           9
   - Nghiên cứu, xây dựng, biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức chuẩn bị và
thực hành diễn tập chiến đấu trị an cấp xã. Bao gồm các nội dung:
  Phần 1: Công tác tổ chức chuẩn bị diễn tập chiến đấu trị an cấp xã.
  - Tổ chức huấn luyện; xây dựng mô hình thực hành chiến đấu trị an cấp xã.
  Phần 2: Xây dựng một kịch bản thực binh.
   Phần 3: Thứ tự nội dung, phương pháp thực hành diễn tập chiến đấu trị an
cấp xã:
  Giai đoạn 1: Chuyển trạng thái SSCĐ của LLVT địa phương chuyển hoạt
động của cấp xã sang tình trạng khẩn cấp thời chiến.
  Giai đoạn 2: Công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu.
  Giai đoạn 3: Thực hiện phương án chiến đấu khi địch tấn công vào xã,
phường, thị trấn.
  - Tổ chức hội thảo khoa học.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
  - Cuốn sách: Tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập chiến đấu trị an cấp xã;
  - 1-2 bài báo đăng trên Tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  16. Đề tài: Nâng cao chất lượng tranh tụng trong tố tụng hình sự của
Viện kiểm sát Nghệ An trong giai đoạn thực hiện chiến lược Cải cách tư pháp.
  a) Mục tiêu
   - Tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự (chủ yếu là nội dung tranh
tụng) trong thời gian 5 năm từ 2005 đến 2009; thực hiện tốt nội dung tranh tụng
tại địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiến lược Cải cách tư pháp có tính đến năm
2020;
   - Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để Ban cải cách tư pháp tỉnh
Nghệ An tiến hành tổng kết thực tiễn, ban hành những chủ trương, chính sách
thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp tại địa phương; trước mắt góp phần phục
vụ nội dung khảo sát tham mưu cho Ban Cải cách tư pháp địa phương đề xuất
Đề án thành lập các Tòa án, VKS, khu vực tại Nghệ An theo địa hạt hành chính
phù hợp và hoạt động có hiệu quả.
  b) Nội dung:
  - Tổng quan lý luận chung về vấn đề Tranh luận theo tinh thần Cải cách tư
pháp:
  + Khái niệm tranh tụng;



                                          10
  + Thực tiễn triển khai và thực hiện nội dung tranh tụng tại địa bàn tỉnh
Nghệ An trong giai đoạn thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp;
   + Tổ chức thực hiện trong ngành Kiểm sát Nghệ An về nội dung tranh
tụng;
  - Học tập kinh nghiệm tại VKSNDTC và một số đơn vị thực hiện tốt nội
dung Chiến lược cải cách tư pháp như: TP Hồ Chí Minh, Hải phòng; Lâm Đồng;
  - Tổng kết thực tiễn triển khai hoạt động tranh tụng trong phạm vi toàn tỉnh
Nghệ An gồm:
  + Cơ quan Điều tra, VKS và TA của 20 huyện Thị xã và Thành phố Vinh;
  + Ba cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh: Cơ quan Điều tra Công an Nghệ
An, VKS và TA tỉnh Nghệ An.
  - Đề xuất:
   + Tham mưu cho Ban cải cách tư pháp tỉnh Nghệ An các nội dung triển
khai để đạt hiệu quả chiến lược Cải cách tư pháp ở Nghệ An trước mắt là góp
phần tham mưu đề xuất Đề án thành lập các Tòa án, VKS, khu vực tại Nghệ An
theo địa hạt hành chính phù hợp và hoạt động có hiệu quả;
   + Những giải pháp triển khai tổ chức thực hiện tốt hoạt động tranh tụng -
nội dung trọng tâm của Cải cách tư pháp tại địa bàn tỉnh Nghệ An.
  - Hội thảo khoa học.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học đề tài;
  - Kế hoạch về thực hiện tranh tụng của ngành Kiểm sát Nghệ An;
  - Tham mưu cho Chủ tịch tỉnh - Trưởng ban cải cách tư pháp những nội
dung liên quan đến chủ trương tiếp theo về thực hiện chiến lược Cải cách tư
pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
  - 1-2 bài báo đăng trên Tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  27. Dự án: Ứng dụng KHCN vào việc chống cháy, chống sét cảm ứng,
phòng chống cháy nổ kho đạn tại Tiểu đoàn kho K70 - BCH Quân sự tỉnh
Nghệ An.
  a) Mục tiêu:
   Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy, nổ do thiên tai tại kho
đạn tại thuộc Tiểu đoàn kho K70 - BCH Quân sự tỉnh Nghệ An.
  b) Nội dung:
  - Khảo sát đánh giá thực trạng địa điểm xây dựng mô hình dự án;
  - Tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm;

                                       11
  - Thực hiện chuyển giao công nghệ đối với lĩnh vực chống sét cảm ứng,
chống cháy nổ;
   - Triển khai xây dựng mô hình chống nóng, chống sét cảm ứng, chống cháy
nổ tại kho đạn tiểu đoàn kho K70-BCH Quân sự tỉnh;
  - Hội thảo khoa học.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
  - Mô hình phòng sét, chống cháy nổ cho kho vũ khí đạn;
  - 1-2 bài báo đang Tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  VII. CHƯƠNG TRÌNH KHCN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
  18. Đề tài: Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu chè Nghệ An.
  a) Mục tiêu:
   - Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chè của
tỉnh Nghệ An;
  - Nâng cao vị thế sức cạnh tranh của sản phẩm chè Nghệ An. Sản phẩm chè
Nghệ An được người dân trong nước, khu vực và thế giới biết đến
  b) Nội dung:
  - Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất chè Nghệ An;
  - Xác lập và đăng bạ nhãn hiệu tập thể “Chè Nghệ An”;
  - Xây dựng hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể “Chè Nghệ An”;
  - Quảng bá và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Nghệ An”.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Nhãn hiệu tập thể “Chè Nghệ An” được đăng bạ, quyền sở hữu trí tuệ đối
với nhãn hiệu tập thể “Chè Nghệ An” được xác lập;
   - Hệ thống các văn bản làm cơ sở, điều kiện, phương tiện quản lý nhãn
hiệu tập thể “Chè Nghệ An” được xây dựng và ban hành;
  - Hệ thống cơ quan quản lý, cơ quan kiểm soát chất lượng sản phẩm, “Chè
Nghệ An” đi vào hoạt động;
  - Một số nội dung quản lý và quảng bá phát triển sản phẩm được triển khai;
  - 1-2 bài báo đăng trên Tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.



                                        12
   19. Đề tài: Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cấp và phát
triển hệ thống thông tin - thư viện điện tử Trường Đại học Y khoa Vinh giai
đoạn 2012-2015 có tính đến năm 2020
  a) Mục tiêu:
   Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin thư
viện điện tử Trường ĐHYK Vinh thành một thư viện hiện đại, đáp ứng nhu cầu
học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học sinh - sinh viên và cán
bộ ngành Y tế Nghệ An.
  b) Nội dung:
   - Đánh giá tổng thể cơ sở dữ liệu hiện có, thiết bị máy móc, các phần mềm
hiện đang ứng dụng, nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cung cáp thông tin hiện
nay;
   - Dự báo nhu cầu, qui mô cung cấp thông tin phục vụ công tác giảng dạy,
học tập và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2012-2015 có tính đến năm 2020;
  - Đề xuất các giải pháp nâng cấp thư viện: Về cơ sở dữ liệu, phần mềm
quản lý, cơ sở vật chất, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực;
  - Hội thảo khoa học thống nhất giải pháp.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
  - Bộ giải pháp nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin - thư viện điện tử
Trường Đại học Y khoa Vinh giai đoạn 2012-2015 có tính đến năm 2020;
  - 1-2 bài báo đăng trên Tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  20. Đề tài: Thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý nhà
nước về Sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  a) Mục tiêu:
   - Nâng cao nhận thức của cán bộ công chức (nhất là đối với lực lượng thực
thi trực tiếp) về vấn đề sở hữu công nghiệp nói chung và trách nhiệm đấu tranh
phòng chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nói riêng;
   - Góp phần tuyên truyền, phổ biến cũng như khuyến khích các loại hình cơ
sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động đăng ký bảo hộ
quyền sở hữu công nghiệp;
  - Tạo cơ sở lý luận trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,
chống hàng giả hàng nhái (liên quan đến vấn đề sở hữu công nghiệp).
  b) Nội dung:
   - Điều tra, khảo sát về việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Nghệ An;

                                       13
   - Điều tra, khảo sát về các hành vị xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
   - Đánh giá về tình hình xác lập quyền, phân tích các đặc điểm của các hành
vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp ở Nghệ An, có so sánh với vác hành vi
xâm phạm quyền thực tiễn ở các địa phương khác;
  - Phân tích nguyên nhân và đưa ra được các giải pháp tăng cường hiệu quả
quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp;
  - Hội thảo khoa học thống nhất các giải pháp.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học của đề tài;
  - 1-2 bài báo đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
   21. Đề tài: Nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn lam có khả
năng cố định đạm để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất phân bón sinh học
tại Nghệ An
  a) Mục tiêu:
   Phân lập và tuyển chọn thành công bộ chủng VKL có khả năng cố định
đạm trong đất nông nghiệp trên địa bàn Nghệ An, nhằm cung cấp nguyên liệu
cho sản xuất phân bón hữuư cơơ sinh học phục vụ phát triển sản xuất nông
nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.
  b) Nội dung:
  - Điều tra đánh giá hiện trạng đất nông nghiệp tại huyện Hưng nguyên
Nghệ An;
  - Xác định thành phần loài VKL có khả năng cố định đạm và mật độ của
chúng trong đất nông nghiệp;
   - Phân lập và tuyển chọn các loài VKL có khả năng cố định đạm trong điều
kiện Nghệ An;
   - Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất các loài VKL có khả năng cố
định đạm trong điều kiện Nghệ An;
  - Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc sử dụng VKL cố định đạm lên
năng suất cây trồng và cải tạo đất nông nghiệp (mỗi loại 0.2 ha);
  - Đề xuất phương pháp sản xuất VKL cố định đạm và phương pháp bón
chúng lên đất nông nghiệp;
  - Hội thảo khoa học.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;

                                      14
  - Các phụ lục về: Các báo cáo chuyên đề; Phương pháp bón VK: cố định
đạm lên đất nông nghiệp;
  - Quy trình nhân nhanh các loài VKL cố định đạm trên đất nông nghiệp;
  - 1-2 bài báo đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  VIII. CHƯƠNG TRÌNH KHCN PHỤC VỤ SẢN XUẤT THỦY - HẢI
SẢN HÀNG HÓA
  22. Dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô h nh nuôi
thương phẩm cá Chiên Bagarius yarrelli (Sykes, 1839 trong lồng trên
thủy vực lớn tại Nghệ An”.
  a) Mục tiêu:
  - Mục tiêu chung:
   Góp phần đa dạng đối tượng nuôi, bảo tồn, tái tạo nguồn lợi đối tượng cá
chiên, khai thác, phát huy tiềm năng diện tích mặt nước lớn tại Nghệ An.
  - Mục tiêu cụ thể:
   + Xây dựng thành công mô hình nuôi các Chiên thương phẩm (quy mô 10
lồng với thể tích 100 m3, sản xuất được 2.500 - 3.000 Kg cá chiên thương phẩm)
để nhân rộng cho các điểm có điều kiện tương tự;
   + Đào tạo được 2 - 3 cán bộ kỹ thuật nắm vũng quy trình nuôi cá Chiên
trong lồng bè trên thủy vực lớn;
   + Xây dựng, hoàn thiện được quy trình nuôi thương phẩm cá Chiên trong
lồng bè trên thủy vực lớn tại Nghệ An.
  b) Nội dung :
  - Điều tra, khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng mô hình dự án;
   - Tổ chức học h i kinh nghiệm ở một số địa phương nuôi cá Chiên lồng bè
đạt hiệu quả; Khảo sát, lựa chọn cơ quan chuyển giao công nghệ kỹ thuật nuôi
cá Chiên lồng bè trên thủy vực lớn;
   - Đào tạo, chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi cá Chiên trong lồng, bè trên
thủy vực lớn;
   - Xây dựng mô hình nuôi cá Chiên trong lồng, bè trên thủy vực lớn theo
quy trình công nghệ được chuyển giao (
           ng nuôi thử nghiệm ăm só q n lý; Thu hoạ …)
  - Hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của dự án.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
  - Mô hình muôi cá Chiên trong lồng bè trên thủy vực lớn;

                                         15
  - 2-3 cán bộ được đào tạo nắm vững quy trình kỹ thuật;
  - Quy trình kỹ thuật nuôi cá Chiên trong lồng, bè trên thủy vực lớn;
  - 1-2 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  23. Dự án: Ứng dụng công nghệ nghiên cứu cho sinh sản nhân tạo cá
Lăng chấm Hemibagrus guttatus (Lacépede, 1803) tại Nghệ An”.
  a) Mục tiêu:
   + Mục tiêu chung: Xây dựng thành công mô hình sản xuất giống cá Lăng
châm đạt hiệu quả khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội cao nhằm cung cấp
giống cho địa phương, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
   + Mục tiêu cụ thể của dự án: Xây dựng thành công mô hình sản xuất giống
cá Lăng chấm với quy mô: 2000m2, 1-1,2 vạn con cá giống kích cỡ 4-6 cm.
  Hoàn thiện Quy trình công nghệ sản xuất giống;
   + Đào tạo và chuyển giao cho 7- 10 cán bộ kỷ thuật nắm vững các quy
trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm.
  b) Nội dung:
  - Điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm, chọn hộ xây dựng mô hình;
  - Học tập, chuyển giao công nghệ;
  - Xây dưng mô hình sản xuất giống;
  - Hội thảo về hiệu quả kinh tế mô hình và các giải pháp nhân rộng mô hình.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
  - Quy trình kỹ thuật sản xuất nhân tạo giống cá Lăng chấm;
  - 10-12 vạn con cá giống kích cở 4-6 cm đạt tiêu chuẩn;
  - 2-3 cán bộ được đào tạo nắm vững quy trình kỹ thuật;
  - 1-2 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  24. Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô h nh nuôi thương
phẩm cá Sủ đất Protoni ea dicanthus lacepede 1802 trong ao nước lợ tại
huyện Nghi Lộc - Nghệ An.
  a) Mục tiêu:
   - Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Sủ đất trong ao đất đạt năng suất
4 tấn/ha, với quy mô 1ha;
  - Đào tạo được 2 cán bộ kỹ thuật và 5 hộ dân nắm vững quy trình nuôi
thương phẩm cá Sủ đất;


                                      16
   - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Sủ đất trong ao đất
đạt năng suất 7 tấn/ha.
  b) Nội dung:
   - Khảo sát, lựa chọn địa điểm thiết kế xây dựng ao nuôi phù hợp với quy
trình kỹ thuật nuôi cá Sủ đất;
  - Học tập kinh nghiệm tại cơ quan chuyển giao Trường Cao đẳng thủy sản
quảng Ninh;
  - Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá Sủ đất thương phẩm trong ao đất;
   - Xây dựng mô hình nuôi cá Sủ đất thương phầm tại 5 hộ với sản lượng 7
tấn cá thương phẩm;
  - Hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
  - 2 cán bộ kỹ thuật và 5 hộ gia đình nắm vững quy trình nuôi thương phẩm;
  - 7 tấn cá Sủ đất thương phẩm;
  - 1-2 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  XI. CHƯƠNG TRÌNH KHCN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
   25. Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao
chất lượng hoạt động của các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa
bàn Nghệ An.
  a) Mục tiêu:
   Điều tra, nghiên cứu hoạt động của các TTGDTX để thấy được những
thành công cũng như những mặt hạn chế, nhược điểm của các TTGDTX, qua đó
chỉ ra được các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đén những khó khăn, từ
đó đề ra hệ thống các giải pháp tháo gỡ, giúp các TTGDTX hoạt động hiệu quả
trong những năm sắp tới.
  b) Nội dung:
  - Những văn bản điều hành hoạt động của các TTGDTX;
  - Thực trạng hoạt động của các TTGDTX (những thành tích cũng như
những khó khăn gặp phải) giai đoạn 2001-2010;
  - Hệ thống các giải pháp giúp các TTGDTX đi vào hoạt động có hiệu quả;
   - Hội thảo thảo khoa để tìm ra những giải pháp phù hợp giúp các TTGDTX
hoạt động hiệu quả;


                                       17
   - Thử nghiệm các giải pháp trên một số mô hình để chỉnh sửa uốn nắn các
giải pháp cho phù hợp với đặc điểm tình hình;
   - Triển khai áp dụng đối với các TTGDTX trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
   c) Dự kiến sản phẩm:
   - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Kế hoạch triển khai ứng dụng đề tài vào thực tế;
   - Các phụ lục về: Kỷ yếu Hội thảo khoa học; các số liệu thống kê, phân tích
để tìm ra nguyên nhân thành công cũng như những khó khăn các TTGDTX gặp
phải;
   - 1-2 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  26. Đề tài: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy học lịch sử địa phương ở
trường trung học phổ thông tỉnh Nghệ An.
   a) Mục tiêu:
   Cung cấp cho GV,HS trên địa bàn tỉnh Nghệ An những tư liệu cơ bản, cần
thiết cho việc dạy và học những tiết học lịch sử địa phương được Bộ GD&ĐT ấn
định trong chương trình giáo dục chính khóa.
   b) Nội dung:
  - Các chuyên đề về lịch sử - văn hóa Nghệ An thuộc Ban KHXHNV và
Ban cơ bản, cụ thể:
   + Số lượng chuyên: dự kiến 04 chuyên đề cho mỗi Ban;
   + Nội dung các chuyên đề: Truyền thống đấu tranh giữ nước, các thành tựu
trong kinh tế - văn hóa- khoa học, giáo dục, di tích lịch sử- văn hóa (VH vật
thể), văn hóa ẩm thực, lễ hội (VH phi vật thể);
   - Tài liệu hướng dẫn giảng dạy các chuyên đề về lịch sử - văn hóa Nghệ An
thuộc Ban KHXHNV và ban cơ bản.
   c) Dự kiến sản phẩm:
   - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Báo cáo chuyên đề:
  + Một số chuyên đề về lịch sử - văn hóa Nghệ An (SGK dùng cho học sinh
THPT Ban KHXHNV);
  + Một số chuyên đề về lịch sử- văn hóa Nghệ An (SGK dùng cho học sinh
THPT ban cơ bản);
  + Hướng dẫn dạy học các chuyên đề lịch sử- văn hóa Nghệ An (SGV
THPT Ban KHXHNV);


                                       18
  + Hướng dẫn dạy học các chuyên đề lịch sử- văn hóa Nghệ An (SGV
THPT ban cơ bản);
   - 1-2 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
   27. Đề tài: Nghiên cứu biên soạn và triển khai thực hiện chương tr nh,
tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông trên địa bàn
Nghệ An.
   a) Mục tiêu:
   Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng của tình trạng vi phạm an toàn giao thông
của học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua các phiếu khảo sát
nhiều đối tượng, xây dựng chương trình và nội dung tài liệu về giáo dục an toàn
giao thông, lập kế hoạch đưa nội dung trên vào nhà trường phổ thông.Từ đó
nâng cao hiểu biết về luật lệ và ý thức tham gia giao thông của học sinh, góp
phần giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn Nghệ An.
   b) Nội dung:
   - Nghiên cứu thực trạng của tình hình vi phạm luật lệ giao thông xảy ra trên
địa bàn Nghệ An của các đối tượng là học sinh phổ thông;
   - Tìm hiểu rõ nguyên nhân để qua đó xây dựng được chương trình, tài liệu
với nội dung sát đúng, phù hợp với các đối tượng học sinh (Tiểu học, THCS,
THPT);
   - Tổ chức đưa nội dung chương trình vào giảng dạy trong nhà trường khi đề
tài được nghiệm thu.
   c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Kế hoạch thời gian đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào trường
phổ thông;
   - Chương trình chi tiết để đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào
giảng dạy ở trường phổ thông (bao gồm các cấp học Tiểu học, THCS,THPT);
  - Tài liệu hướng dẫn giảng dạy dành cho giáo viên;
  - Tài liệu học tập của học sinh (bao gồm các cấp học Tiểu học,
THCS,THPT);
   - 1-2 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
   X. CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
   28. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát huy giá trị văn hóa
làng trong xây dựng mô hình nông thôn ở Nghệ An.
   a) Mục tiêu:
   - Đánh giá thực trạng văn hóa làng ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
                                       19
   - Đề xuất các giải pháp, các tiêu chí nhằm phát huy giá trị văn hóa làng
trong xây dựng nông thôn mới, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần
giữ giàn bản sắc văn hóa dân tộc.
   b) Nội dung:
   - Điều tra, khảo sát nghiên cứu về thực trạng văn hóa làng trên địa bàn
tỉnh bao gồm: văn hóa làng vùng ven biển, văn hóa làng vùng đồng bằng, văn
hóa làng vùng núi cao, vùng trung du ;
   - Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng và lý giải nguyên nhân mai một
của văn hóa làng ;
   - Đề xuất các giải pháp, tiêu chí nhằm phát huy giá trị văn hóa làng trong
xây dựng mô hình nông thôn mới ;
   - Thiết kế một mô hình văn hóa làng trong xây dựng nông thôn mới tại một
số điểm huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An ;
   - Hội thảo khoa học thống nhất các giải pháp và mô hình phát huy giá trị
văn hóa làng.
   c) Dự kiến sản phẩm:
   - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Các giải pháp tiêu chí phát huy giá trị văn hóa làng;
   - 1-2 bài báo đăng trên Tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  29. Đề tài: Nghiên cứu về họ Mạc ở Nghệ An và sự đóng góp của con
cháu gốc Mạc trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương.
  a) Mục tiêu:
   - Làm rõ quá trình hình thành và phát triển họ Mạc ở Nghệ An;
   - Làm rõ các đặc điểm của dòng họ Mạc ở Nghệ An;
   - Nghiên cứu những truyền thống tốt đẹp của dòng họ Mạc ở Nghệ An và mối
quan hệ kinh tế;
   - Nghiên cứu về truyền thống cách mạng anh hung và sự đóng góp của con cháu
gốc Mạc ở Nghệ An trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước;
   - Nghiên cứu về những hoạt động và sự đóng góp tâm huyết của con cháu họ Mạc
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương thời kỳ đổi mới;
   - Đề xuất những giải pháp trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền
thống tốt đẹp của dòng họ Mạc nói riêng và các dòng họ khác nói chung ở Nghệ An vào
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
   b) Nội dung: Được bố cục theo đề cương như sau:
   - Mở đầu

                                        20
   - Nội dung
   Chương 1: Nghệ An - Nơi an cư và phát triển của họ Mạc
   Chương 2: Truyền thống văn hóa của họ Mạc ở Nghệ An
   Chương 3: Sự đóng góp của họ Mạc ở Nghệ An trong cách mạng giải phóng dân
tộc và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương.
   Chương 4: những giải pháp trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền
thống tốt đẹp của dòng họ Mạc nói riêng và các dòng họ khác nói chung ở Nghệ An vào
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
   Chương 5: Kết luận và một số kiến nghị
   c) Dự kiến sản phẩm:
   - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Hệ thống các chuyên đề gồm những vấn đề cơ bản về lịch sử, truyền
thống dòng học Mạc trên đất Nghệ An và sự đóng góp của con cháu nhà Mạc
trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hướng xứ Nghệ;
   - 1-2 bài báo đăng trên Tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  30. Đề tài: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo ở
miền Tây Nghệ An.
   a) Mục tiêu:
   Trên cơ sở nghiên cứu những ảnh hưởng tích cực của hoạt động du lịch, đề
tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch cộng đồng, phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc góp phần xóa đói giảm nghèo của địa phương.
   b) Nội dung:
  - Khái quát về đặc điểm kinh tế, văn hóa, dân tộc ở các huyện miền Tây
Nghệ An;
   - Nghiên cứu tác dộng của việc phát triển du lịch đến đời sống của người dân;
  - Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở một số huyện Miền
Tây Nghệ An;
  - Đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc
của địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng góp phần xóa đói giảm
nghèo ở địa phương;
   - Hội thảo khoa học thống nhất các giải pháp đề xuất.
   c) Dự kiến sản phẩm:
   - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;
   - Các phụ lục về: Báo cáo các chuyên đề; Ảnh tư liệu; Tư liệu thu thập các
địa phương;

                                        21
   - 1-2 bài báo đăng trên Tạp chí KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  XI. CHƯƠNG TRÌNH KH&CN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KT- XH
CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH
  31. Dự án: Xây dựng vườn nhân giống rệp cánh kiến đỏ (Laccifer lacca
Kerr) tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
   a) Mục tiêu:
   Xây dựng được vườn nhân giống rệp cánh kiến đ , công suất hàng năm 2,5
- 3 tấn cành giống rệp cánh kiến đ .
   b) Nội dung:
   - Điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng vườn giống rệp cánh kiến
đ ;
   - Đào tạo, tiếp nhân quy trình công nghệ;
   - Xây dựng vườn nhân giống rệp cánh kiến đ , quy mô 10 ha;
   - Hội thảo khoa học.
   c) Dự kiến sản phẩm:
   - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
   - Vườn giống rệp cánh kiến đ , quy mô 10 ha;
   - Sản xuất được 3 tấn cành giống cánh kiến đ ;
  -1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên
ngành.
  32. Dự án: Xây dựng mô hình Nông Lâm kết hợp tại xã Mường Ải,
huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
   a) Mục tiêu:
   Xây dựng thành công mô hình Nông Lâm kết hợp tại xã Mường Ải, đạt
hiệu quả kinh tế 35-40 triệu đồng/năm/ha.
   b) Nội dung:
   - Điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm và hộ dân tham gia xây dựng mô hình;
   - Điều tra, khảo sát, đánh giá và lựa chọn giống cây, con phù hợp với điều
kiện xã Mường Ải;
   - Học tập kinh nghiệm ở một số địa phương;
   - Đào tạo, tiếp nhân quy trình kỹ thuật;
   - Xây dựng mô hình Nông Lâm kết hợp, quy mô 5 ha;
   - Hội thảo khoa học.
   c) Dự kiến sản phẩm:
                                        22
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
  - Mô hình Nông Lâm kết hợp, quy mô 5 ha;
  - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
  33. Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô h nh Măng tây
xanh (Asparagus officinalis L.) tại huyện Đô Lương.
  a) Mục tiêu:
   Xây dựng thành công mô hình trồng Măng tây xanh đạt năng suất 150
tấn/năm.
  b) Nội dung:
  - Khảo sát lựa chọn địa điểm, hộ tham gia xây dựng mô hình;
  - Học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phái Nam;
  - Chuyển giao, đào tạo tập huấn quy trình kỹ thuật trồng măng tây xanh ;
  - Xây dựng mô hình trồng măng tây xanh với quy mô 2 ha;
  - Hội thảo khoa học.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học thực hiện dự án;
  - Mô hình trồng măng tây xanh, quy mô 2ha;
  - Đào tạo được 20-30 người dân nắm vững kỹ thuật trồng măng tây xanh;
  - Sản xuất được 300 tấn măng tây xanh;
  - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên
ngành.
   34. Dự án: Hỗ trợ xây dựng mô hình chế biến Sứa thương phẩm ăn
liền tại huyện Diễn Châu.
  a) Mục tiêu:
  Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh sứa;
  Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm Sứa ăn liền;
  b) Nội dung:
  - Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, chế biến thực phẩm Sứa trên địa bàn
huyện, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình;
  - Học tập kinh nghiệm mô hình;
  - Chuyển giao quy trình kỹ thuật chế biến và bảo quản sản phẩm Sứa ăn liền;
  - Xây dựng mô hình chế biến Sứa thương phẩm ăn liền quy mô 50 tấn/năm;
  - Hội thảo khoa học, khuyến cáo nhân rộng mô hình.
                                        23
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
   - Mô hình chế biến Sứa thương phẩm đóng gói ăn liền với sản lượng 50
tấn/năm;
  - Đào tạo 3-4 cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình chế biến Sứa thương
phẩm ăn liền;
  - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
   35. Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình
sản xuất giống Ngao (Meretrix lyrata) tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
  a) Mục tiêu:
  Áp dụng công nghệ sản xuất giống Ngao Bến Tre (Meretrix lyrata) tạo
nguồn con giống đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng cho người dân nuôi ngao ở
vùng bãi triều ven biển tỉnh Nghệ An;
   Góp phần tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã
hội vùng bãi triều ven biển tỉnh Nghệ An.
  b) Nội dung:
  - Điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình nhân giống ngao;
  - Học tập kinh nghiệm tại Nam Định;
  - Đào tạo, tiếp nhân quy trình kỹ thuật nhân giống ngao;
  - Xây dựng mô hình sản xuất nhân tạo giống ngao với quy mô 10 triệu
ngao giống /năm;
  - Xây dựng mô hình ương nuôi ngao giống cấp 1 lên ngao giống cấp 2 và
ương ngao giống cấp 2 lên ngao giống cung cấp cho nhu cầu nuôi ngao trong và
ngoài tỉnh;
  - Hội thảo khoa học.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
  - Mô hình nhân giống ngao trong ao đất công suất 1 triệu con/năm;
  - Sản xuất được 2 triệu con ngao giống;
  - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên
ngành.
  36. Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống cây rễ
hương tại huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An.
  a) Mục tiêu:

                                     24
   Hoàn thiện được các phương pháp nhân giống nhằm tăng hệ số nhân giống cây
rễ hương.
  b) Nội dung:
  - Điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm hộ tham gia mô hình;
   - Học tập kinh nghiệm sản xuất giống cây rễ hương bằng kỹ thuật gieo hạt
và giâm hom;
  - Đào tạo tiếp nhận các quy trình kỹ thuật sản xuất giống;
   - Xây dựng vườn nhân giống quy mô 0,5 ha đạt 50.000 cây giống/năm đủ
tiêu chuẩn về giống cây trồng;
  - Hội thảo khoa học.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
   - Các quy trình kỹ thuật gieo hạt và giâm hom cây rễ hương phù hợp với điều
kiện Quỳ Châu;
  - Sản xuất được 50.000 cây giống/năm;
  - Đào tạo được 5 cán bộ nắm được quy trình nhân giống;
  - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên
ngành.
   37. Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình sản xuất giống
cá diêu hồng tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.
   a) Mục tiêu: Tạo ra giống cá diêu hồng có chất lượng tại Nghệ An phục vụ
nhu cầu nuôi cá diêu hông trong tỉnh.
  b) Nội dung:
  - Điều tra khảo sát lựa chọn địa điểm thực hiện;
  - Tiếp nhận quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá diêu hông;
  - Xây dựng mô hình sản xuất giống cá Diêu hồng quy mô 10 vạn con/năm;
  - Hội thảo đánh giá kết quả mô hình.
  c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thưc hiện dự án;
  - Mô hình sản xuất giống cá Diêu hồng quy mô 10 vạn con/năm;
  - Quy trình sản xuất giống cá Diêu hồng quy mô 10 vạn con/năm. được
hoàn thiên;
  - Sản xuất được 20 vạn con cá diêu hồng giống;
  - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.
                                      25
  38. Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô h nh nuôi thương
phẩm cá Trắm đen trong lồng trên hồ đập thủy điện bản Vẽ huyện Tương
Dương tỉnh Nghệ An.
   a) Mục tiêu:
   Xây dựng thành công mô hình nuôi cá trăm đen trong lồng tạo tiền đề phát
triển nghề nuôi cá lồng trên hồ, đập, nhằm khai thác có hiệu quả các hồ đập thủy
điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
   b) Nội dung:
   - Điều tra khảo sát chọn hộ và địa điểm thực hiện mô hình;
  - Học tập tham quan các nô hình nuôi thương phẩm cá trắm đen thương phẩm
ở một tỉnh phía Bắc;
   - Tiếp thu công nghệ nuôi cá trăm đen trong lồng bằng thức ăn công nghiệp;
   - Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá trắm đen trong lồng bằng thức ăn
công nghiệp trên hồ đập thủy điện với quy mô 180m3, năng suất đạt 25kg/m3;
   - Hội thảo đánh giá hiệu quả của mô hình.
   c) Dự kiến sản phẩm:
  - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án;
  - Mô hình nuôi cá trắm đen trong lồng bằng thức ăn công nghiệp có năng suất
25kg/m3/vụ;
   - Quy trình nuôi cá trắm đen trong lồng bằng thức ăn công nghiệp trên hồ
chứa phù hợp với điều kiện Nghệ An;
  - Sản xuất được 4 tấn cá trắm đen thương phẩm;
  - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Thông tin KH&CN hoặc báo chuyên
ngành.

                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                           KT. CHỦ TỊCH
                          PHÓ CHỦ TỊCH




                          Huỳnh Thanh Điền




                                       26

								
To top