B? GI�O D?C V� ��O T?O*** by VTiMP5

VIEWS: 7 PAGES: 10

									BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
     Số: 21/ 2010/TT-BGDĐT

                                          Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010


                      THÔNG TƯ
         Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông
                  và giáo dục thường xuyên


                        ố          Đ-
            ,  iệ  vụ,       ề  ạ v     ơ ấ    ổ        bộ, ơ         bộ;

                      ố          Đ-         9                            h
       ,    iệ vụ,      ề    ạ v     ơ ấ ổ           Bộ Gi o dụ v Đ o ạo;

                      ố 5       6  Đ-                     6
   i iế v    ướ    dẫ   i          ộ ố iề       L ậ Gi o dụ ;

     T eo ề              ụ rưở        ụ       i ov      bộ    ả lý ơ ở i o dụ ,

     Bộ rưở      Bộ Gi o dụ v Đ o ạo              ế     :

     Điều 1. B            kè     eo T ô     ư      Điề lệ ội      i i o viê dạ   iỏi     ấ  ọ
   ổ  ô    v  i o dụ     ườ     x ê .

     Điều 2. T ô       ư        ó iệ lự ừ          04 tháng 9         .

     Điều 3. Các Ô        (b )         V    ò , ụ rưở           ụ    i ov     bộ   ả l ơ ở
 i o dụ ,       rưở        ơ v ó liê             ộ Bộ Gi o dụ v Đ o ạo,               Ủ b    â
dâ      ỉ ,         ố rự       ộ Tr     ươ , Gi        ố    ở i o dụ v     o ạo,    ổ    v
cá nhân có liên quan            r      iệ    ự   iệ T ô       ư  ..


Nơi nhận:                                           KT. BỘ TRƯỞNG
-V   ò Q ố ội;
                                                THỨ TRƯỞNG
-V   ò       ;                                      (đã ký)
- Uỷ b VHGD -T T & Đ    Q ố ội;
- Hội ồ Q ố i Gi o dụ ;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Tư   ( ụ K.Tr. VBQ L);
- Công báo;
- Kiể o     ướ ;
- Web i e     ;
- Web i e Bộ GD&ĐT;
- ư Điề   ( ể ự iệ );                                   Nguyễn Vinh Hiển
- Lư VT, Vụ , ụ G BQL SGD.


   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        ĐIỀU LỆ
       Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
       (Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010)


                        Chương I
                   NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  . Điề lệ Hội i i o viê dạ iỏi  ấ ọ   ổ ô v i o dụ  ườ x ê (
â ọi ắ l Hội i)     : ội d , ì    i, ối ượ v iề kiệ   dự Hội i;
 ẩ  ề ổ    Hội i; B Tổ   , B T ư ký, B Gi k ảo v ổ   Hội i.
   . Điề lệ   dụ   ối với i o viê iả dạ ro    rườ  iể ọ , rườ
r  ọ ơ ở, rườ  r   ọ   ổ ô , rườ  ổ ô  ó iề ấ ọ ; i o viê
 iả dạ  ươ rì  i o dụ ườ x ê ấ r     ọ ơ ở, ấ r   ọ  ổ ô (
 â ọi    l ươ  rì  i o dụ ườ x ê ) v ổ  ,  â ó liê  .
  Điều 2. Mục đích và yêu cầu của Hội thi
   Hội i l ộ oạ ộ    ê ô   iệ vụ   rườ iể ọ , rườ r    ọ ơ ở,
 rườ  r  ọ  ổ ô , rườ   ổ ô  ó iề ấ ọ v    r  â  i o dụ ườ
x ê (   â ọi   l   rườ ). Hội i ượ ổ    kỳ, eo   ô ừ   ấ dưới ự
  ỉ ạo    ơ  ả lý i o dụ     ươ v r  ươ .
   . Mụ    Hội  i
   )T   ể   ọ , ô  ậ v  ô i o viê ạ d    iệ i o viê dạ iỏi  ấ ọ
 ổ ô ,   i o viê dạ iỏi ươ  rì  i o dụ ườ x ê , ạo iề kiệ ể i o viên và
  bộ ả    lý i o dụ ( BQLGD) ể iệ    lự , ọ ậ , r o ổi ki  iệ về iả dạ ;
ổ   lớ    ọ ;k i   ử dụ   ạo, iệ   ả ươ   iệ , ồ dù dạ ọ ; ự iệ
 ươ rì     i o dụ  ổ ô , ươ rì    i o dụ ường xuyên;
   b) Gó  ầ riể k i    o r o i  ro rườ   ọ ;k ế k  , ộ            viê , ạo
 ơ ội v rè l ệ i o viê , BQLGD ự ọ v    ạo. Q  ội i,  ơ ở i o dụ              iệ ,
  ê dươ v  â rộ   ữ  iể ì iê iế , ó   ầ ạo ộ lự   riể ự             iệ i o
dụ    ỗi  ươ v    o   ;
   ) Hội i l   ộ ro     ữ       ể      i  ự rạ  ội ũ, ừ ó xâ dự       kế
oạ   o ạo, bồi dưỡ   ằ    â   o rì    ộ    ê  ô , iệ vụ o i o viê ,
ê ầ   ổi ới    i o dụ .
   . Yê  ầ   Hội   i
  ) Hội i ượ ổ         eo   ô ọ      ượ     ro   ươ  rì    i o dụ     ổ
 ô , ươ  rì i o dụ      ườ  x ê ;
   b) Việ ổ      Hội i ải ả bảo       k      , r  ự , ô bằ , ó        dụ
i o dụ , k ế k       ộ viê i o viê    ọ    ỏi, r o ổi, r ề ạ , ổ biế ki        iệ
iả dạ ,   iê      i o dụ .
    Điều 3. Các cấp tổ chức Hội thi
    ) Hội  i ấ  rườ    ượ ổ       ỗi     ộ lầ ;
  b) Hội i ấ       ệ   ượ ổ       ộ lầ ối với i o viê                iể ọ , i o viê r
ọ ơ ở. Việ ổ          ội i ối với i o viê iả dạ   ươ  rì                 i o dụ ườ x ê
ấ r   ọ ơ ở         v o ì  ì  ự ế   ừ    ươ ;
    ) Hội  i ấ  ỉ    ượ ổ     4     ộ lầ ;
  d) Liê o     i o viê dạ    iỏi    ấ   ọ   ổ    ô    v    i o dụ      ườ    x ê    o     ố
 ượ ổ   5      ộ lầ .
   Số lượ  i o viê dự i      ỗi Hội i do rưở     b      ổ       Hội i       ế            v o ì
hình t ự ế, iề kiệ ơ ở vậ       ấ v  â               ươ             .
   Điều 4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi

    ) T ời i   ổ   Hội i do iệ rưở   oặ i    ố r  â   i o dụ ườ
x ê (    â ọi    l iệ rưở ) ( ối với ấ rườ ), rưở   ò  i o dụ v o ạo
( ối với ấ   ệ ), i  ố ở i o dụ v  o ạo ( ối với ấ ỉ )  ế    v ượ x
   ro kế oạ    oạ ộ  riể k i ừ ầ    ọ ;
  b) Đ iể ổ          i i o viê iỏi       ấ do rưở b ổ                 Hội  i     ế     .T ỳ
 ộ v o iề kiệ      lý v  ố lượ  i o viê       i dự i ó ể            i            iể    i, ụ
 i ỏ;
   ) Liê   o   i o viê dạ    iỏi     ấ ọ    ổ    ô    v    i o dụ      ườ    x ê    o     ố
ẽ ó kế oạ    v   ữ         ổ     riê .
   Điều 5. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi
   Gi o viê    i   ội d  Hội i v ạ                    ê   ầ   eo            về        i
kế   ả   i o viê dự i eo ừ  ấ    ại Điề                       Điề lệ         ượ    ô     ậ
là gi o viê dạ iỏi v ượ ấ iấ      ậ   ơ                   ổ      Hội i.

                         Chương II
                 NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI,
             ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI
    Điều 6. Nội dung và hình thức thi giáo viên dạy giỏi
    . ội d     i
    )B o o       kiế ki      iệ  oặ kế     ả    iê       k o       ọ   ư   ạ       dụ
 ượ    i ro      ời i 4       ọ  ầ  ấ        ổ      Hội   i;
   b) Mộ b i kiể r    lự iể biế về kiế                  ê    oặ
                                             ô    iệ vụ, kỹ  ư
 ạ  liê    ế  ạ vi ươ   rì  i o dụ              ấ    ọ  i o viê  iả dạ , oặ
 ữ   iể biế về   rươ , ườ lối,     ướ            ổi    ới i o dụ v    ội d  ỉ ạo
      ( ọi ắ l b i i kiể r    lự );
    )T ự   iả dạ  iế ro             ươ  rì iả         dạ    ại  ời iể diễ r Hội             i,
ro   ó ó iế do i o viê ự ọ v            iế do B ổ          x       bằ  ì   bố              .
    . Hì      i
    ) Gi o viê ộ  o B Tổ       Hội i v bả b o o        kiế ki   iệ  oặ kế
 ả   iê   k o ọ ư ạ        dụ  ó kè  eo ậ xé ,        i v xế loại
rườ   oặ    ò i o dụ v     o ạo, ở i o dụ v o ạo;
  b) B i i kiể r    lự l b i i viế , oặ ự   (v dụ ử dụ   vi             , ử
dụ  ồ dù dạ ọ …). T ời i    i do Trưở b ổ   Hội i    . ế l             i viế ,
 ó ể bằ  ì   ự l ậ , rắ  iệ k     oặ kế ợ ả  ì   rê ;
    )T ự   iả dạ ượ ổ         ại lớ ọ . Tiế ọ        i i iả   l iế  ọ lầ
 ầ  iê ượ iả   o ọ i ại lớ       ọ ó. Gi o viê ượ      ô b ov ó    ời i   ẩ
b   o iế iả ro  ời i  ấ l        ầ rướ ời iể       i iả .
   Điều 7. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp
    . ấ  rườ
    ) Đối ượ :
   T   dự Hội  i ấ  rườ  l  i o viê     rự iế  iả  dạ  ại rườ
   b) Điề kiệ :

   - Gi o viê    i Hội i ải ó   ấ ộ   kiế ki   iệ oặ ả  ẩ             iê
  k o ọ ư ạ       dụ ã riể k i ó iệ  ả, ó   ầ â  o ấ lượ dạ            ọ ,
 i o dụ ọ i . S    kiế ki   iệ , ả  ẩ  iê   k o ọ ư ạ    dụ             ải
 ượ viế     b o o v ã ượ    rườ ô  ậ v xế loại;

   - Gi o viê     i dự i ải ạ    ẩ    rì ộ o ạo rở lê ; ó ời i  rự iế
 iả dạ liê ụ ừ      rở lê ; ó ẩ   ấ    ạo  ố; ó  lự   ê  ô v
lự ổ    , ả lý lớ ọ ượ ọ i v         ồ   iệ   i  o, ượ lã  ạo
 rườ x    ậ . Đối với i o viê   ấ ọ     ổ ô    o i iề kiệ rê ò   ải ượ
   i , xế loại k rở lê   eo  ẩ  ề     iệ i o viê ấ ọ ươ    .
    . ấ    ệ

    ) Đối ượ :

  T    dự Hội i ấ  ệ l i o viê        rự iế l ô   iả       dạ ở   rườ
họ rê    b   ệ ( ậ , xã,    ố rự      ộ ỉ ) ổ  Hội i.

   b) Điề kiệ :

   Gi o viê    dự Hội i ấ   ệ   o i việ  ải ội  ữ  iề kiệ  i o viê
    i Hội i ấ rườ    ò  ải ó iấ      ậ ạ i o viê dạ iỏi ấ rườ   ro
    rướ liề kề. Mỗi rườ  ượ    lậ  ộ ội  ể   i ấ   ệ , ố   viê
 ội  ể do B ổ     Hội i ấ   ệ       eo iề kiệ ừ   .

    . ấ  ỉ

    ) Đối ượ :

  T    dự Hội i ấ   ỉ   l i o viê      rự  iế l  ô     iả   dạ ở   rườ
 ọ rê    b ỉ ,       ố rự  ộ r   ươ    ổ   Hội i.
   b) Điề kiệ :
   Gi o viê    dự Hội i ấ ỉ     o i việ  ải ội   ữ     iề kiệ    i o viê
    i Hội i ấ   ệ ( ối với i o viê iể ọ , i o viê r       ọ  ơ ở, i o viê iả
dạ   ươ  rì Gi o dụ ườ x ê ấ r        ọ ơ ở), ấ rườ     ( ối với i o viê r
 ọ  ổ ô , i o viê iả dạ     ươ  rì  i o dụ ườ x ê      ấ r    ọ  ổ ô )
 ò   ải ó iấ     ậ ạ i o viê dạ iỏi ấ     ệ  lầ ro    4    rướ liề kề ( ối
với i o viê iể ọ , i o viê r     ọ ơ ở, i o viê iả dạ         ươ  rì Gi o dụ
  ườ x ê ấ r     ọ ơ ở) v ấ rườ     lầ ro 4    rướ   liề kề ( ối với i o viê
 r   ọ  ổ ô , i o viê iả dạ     ươ   rì Gi o dụ ườ     x ê ấ r      ọ  ổ
thông).
  Mỗi  ệ ( ối với i o viê iể ọ , i o viê r  ọ ơ ở, i o viê iả dạ    ươ
rì Gi o dụ  ườ x ê ấ r      ọ ơ ở) v ỗi rườ ( ối với i o viê r  ọ  ổ
 ô v i o viê iả dạ     ươ rì Gi o dụ ườ x ê ấ r     ọ  ổ ô ) ượ
  lậ ộ ội ể       i Hội i ấ ỉ , ố   viê ội ể do B ổ     Hội i ấ
ỉ      eo iề kiệ ừ    m.

                    Chương III
             THẨM QUYỀN TỔ CHỨC HỘI THI,
         BAN TỔ CHỨC, BAN THƯ KÝ VÀ GIÁM KHẢO HỘI THI
   Điều 8. Hội thi cấp trường
  Hội i i o viê dạ iỏi ấ    rườ do   rườ    ổ   . Hiệ rưở        r    iệ
xâ dự  ội d , kế oạ  ổ      Hội i eo           Điề lệ     ,  ô  b o kế
 oạ ổ    ế i o viê   ấ      rướ ời iể    diễ r Hội i.
   Điều 9. Hội thi cấp huyện
   Hội i i o viê dạ iỏi ấ  ệ do ò  i o dụ v o ạo ổ            . Trưở   ò
 i o dụ v  o ạo b    ội d , kế oạ ổ   Hội i eo                   Điề lệ
  . Kế oạ  ổ   Hội i ải ượ  ô b o bằ v bả ế             rườ      ấ l
    rướ ời iể diễ r Hội i.
   Điều 10. Hội thi cấp tỉnh
   Hội i i o viê dạ iỏi ấ ỉ do ở i o dụ v  o ạo ổ  . Gi   ố ở i o dụ v
  o ạo b    ội d , kế oạ ổ    Hội i eo        Điề lệ  . Kế oạ ổ
   Hội i ải ượ ô b o bằ v bả ế      ò i o dụ v  o ạo ( ối với i o viê ấ
 iể ọ , i o viê ấ r   ọ ơ ở, i o viê iả dạ  ươ rì Gi o dụ ườ x ê ấ
 r   ọ ơ ở) v ới rườ ( ối với i o viê ấ r   ọ  ổ ô v i o viê iả dạ
  ươ rì Gi o dụ ườ x ê ấ r       ọ ổ ô )   ấ l    rướ ời iể diễ
r Hội i.
   Điều 11. Liên hoan giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
toàn quốc
   Liê o  i o viê dạ iỏi  ấ ọ ổ ô v i o dụ          ườ x ê o     ố do Bộ
Gi o dụ v Đ o ạo ỉ ạo ổ   v ượ ự iệ eo              ại Điề , Điề 4  Điề
lệ  .
   Điều 12. Tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi
   T   rưở     ơ v ổ   Hội   ir    ế      lậ B  Tổ   .
   .T     ầ : Trưở  b ,  ó rưở    b  v  viê .
   ) Trưở   b :
    - Hội i ấ        rườ : l         iệ    rưở     oặ      ó iệ     rưở         ụ r      ô          ê   ô
 ượ   ỷ  ề ;
    - Hội    i ấ         ệ :l    rưở        ò      i o dụ v         o ạo oặ          ó rưở        ò    ượ    ỷ
   ề ;
    - Hội i ấ ỉ : l          i     ố ở i o dụ v             o ạo oặ         ó i       ố   ượ    ỷ     ề .
    b)   ó rưở      b :
    - Hội i ấ rườ : l              ó iệ rưở            oặ    ư ký ội ồ ;
    - Hội    i ấ     ệ :l  ó rưở                 ò     i o dụ v         o ạo oặ           bộ     ụ r      ê
 ô    oặ      bộ    ụ r  ổ  ;
  - Hội      i ấ    ỉ :l         ó i        ố    ở i o dụ v           o ạo oặ          rưở      ò      ê   ô
 oặ rưở        ò     ổ           bộ.
    c) Thành viên: là CBQLGD có ki                          iệ , i o viê          ó        , ó        lự , ó rì     ộ
    ê  ô ố.
     .Q ề       ạ v       iệ     vụ      B      Tổ       Hội   i
     ) Tổ       v    iề        o    bộ        oạ    ộ      Hội     i    eo               Điề lệ    .
  b) Xâ dự          ội d      , kế oạ          ổ       Hội   iv      ửi    ô    b o ế           ơ v        i
Hội i;
    )  ẩ b             iể , r          iế b       ụ vụ, ơ ở vậ            ấ , ki        v       iề kiệ    ả
bảo   o Hội i;
    d) Soạ      ảo     ươ     rì      oạ    ộ , ội          v l      i;
     ) Tổ    kế ,         i v      ô     bố kế      ả Hội    i;
    e) T ự      iệ     iệ   vụ  ê         r ề       o Hội    i,    ự    iệ      ế ộb o       o ơ         ả lý
 eo         v          iệ vụ k          liê       .
    Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi
   . Điề  o bộ                      oạ ộ            Hội i, r          ế          lậ B Đề i, B
T ư ký, B Gi k ảo v                     iể b .           b v iể b          l      việ dưới ự ỉ ạo rự iế
  Trưở B Tổ   .
     .Q ế            ơ ấ     iải      ưở        Hội    i.
     .Q ế            ướ bỏ  ề dự i                    i o viê ,        ề      ấ    i       i   k ảo ế vi
 ạ    ữ             ro Điề lệ Hội i.
    Điều 14. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội thi
     .T          ầ :
     ) Trưở     B     T ư ký: l         ộ ro         ữ         viê        B      Tổ      Hội    i.
    b) Thành viên: ồ            ư ký ổ         ợ v        ư ký       iể b       i    k ảo.
     .   iệ    vụ v       ề     ạ :
     ) B T ư ký l bộ              ậ     ườ       rự , iữ      ối liê      ệ với              viê    ro  B   Tổ
    , B Gi k ảo;
    b) Giú Trưở           B Tổ    Hội i  ẩ b                          ội d         ể iế                ộ   ọ B
Tổ    ,  v bả           ỉ ạo v riể k i Hội i;
     ) Giới iệ , ề x ấ                 ữ       ười ó              lự ể              i B       Gi      k ảo v    rì
Trưở   B Tổ     ế                         lậ B Gi            k ảo;
    d) Tổ       ợ kế       ả    ấ      i, b o     o Trưở         B    Tổ         Hội     i;
     ) Giải        ế      ê    ầ        ê     ô ;
    e) Tiế       ậ    ồ ơ         ký dự       i;
     ) Viế b o         o ổ     kế Hội        i.
    B    T ư ký      ải â                     về bảo ậ ro                    rì    ự    iệ      iệ vụ.
    Điều 15. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám khảo Hội thi
     .T          ầ
     ) Trưở        b : l Trưở          B    Tổ         oặ       ó Trưở         B     ổ      Hội      i;
    b)    ó rưở       b ;
     )     iể b : ồ      viê ù                         lĩ   vự           ê   ô , ự iệ việ   i
 ội d       eo     ại Điề 6 v Điề                            Điề lệ           . Mỗi iể b ó ộ rưở  iể
ban.
   -T   viê b   i  k ảo l i o viê    ấ ọ ã ượ ô    ậ ó    lự x ấ
 ắ ro   oạ ộ    ê  ô ; ó ẩ   ấ ạo    ề iệ , ó k ả    ậ xé ,
giá sán kiế ki   iệ , kế  ả  iê  k o ọ ư ạ     dụ , b i i kiể r
lự , b i iả   i o viê ; ó ự iễ , ki    iệ v ã ạ kế  ả o ro    ả lý, i o
dụ ọ i ; ó      với ồ    iệ ;
  -T        viê b i            k ảo l iả          viê            rở lê     ro          rườ , k o         ư   ạ     o
ạo i o viê      ấ ọ ươ              với Hội         i;
   -T        viê b  i          k ảo l           ê viê          ụ r         ô    ọ      ộ          ò     i o dụ v
 o ạo,        ở i o dụ v           o ạo.
       .    iệ    vụ v       ề    ạ                  viê b        i      k ảo
     ) Đọ   i              kiế ki  iệ , kế                  ả      iê        k o    ọ    ư     ạ        dụ , oi
 i,   ấ b i i kiể r               lự eo l   B                  ổ       ;
    b) Dự iờ, r o ổi,            ậ xé ,             i b i iả                i o viê ;
    3. Qu ề        ạ v     iệ    vụ        Trưở      B      Gi     k ảo
     )      r      iệ   ổ        , eo dõi, kiể        r    ô   ố o        bộ      oạ ộ          ấ     i;
    b) Liê      ệ    ườ   x ê với Trưở               B      Tổ       Hội       i ể iải         ế       vấ   ề
sinh;
     )    â    ô      iệ    vụ      o       ành viên.
    4.    iệ    vụ v       ề    ạ        Trưở      iể b
     ) Điề k iể            oạ      ộ         iể b        eo            ;
    b) Liê      ệ với Trưở        B      Gi    k ảo ể iải             ế       vấ      ề liê        ;
     ) T eo dõi oạ ộ               iể b    ể ả    k               ời v ề x ấ với Trưở B Gi
k ảo    ữ kiế    v ữ              iề  ỉ    ầ iế về                ê  ô ro    rì Hội i;
   d) Tổ         o            viê ro     iể b       r o ổi,           ậ xé         i     kiế ki
  iệ , kế       ả  iê       k o     ọ ư    ạ        dụ , b i           i kiể r           lự , iờ dạ với
 i o viê         dự Hội i.

                                    Chương IV
                                 TỔ CHỨC HỘI THI
     Điều 16. Kế hoạch Hội thi, hồ sơ đăng ký dự thi
     . Kế oạ      Hội   i do ấ     ổ      Hội    i           ,b o ồ :
     ) Mụ        , ê   ầ     Hội    i;
     b) ội d       , ì         i;
     c) Đối ượ , ố lượ          v    iề kiệ        ký dự       i;
     d) T ời i ,         iể , ki        ổ     Hội     i;
     )   ữ      ội d         i b i      i kiể r            lự , iờ dạ v   kiế ki                  iệ ,
ả    ẩ      iê       k o   ọ  ư ạ         dụ           i o viê   dự Hội i;
     e) Đ       i kế    ả     i o viê dự       iv    ơ ấ        iải     ưở      Hội    i.
     . Hồ ơ         ký dự   i ồ :
     -D         Trưở      o ,      ó rưở     o    v         i o viê        ký dự       i;
  - Tó       ắ                â         i o viê                dự Hội   i( ó x         ậ     Hiệ
rưở );
   -S       kiế ki         iệ    oặ   ả   ẩ        iê           k o    ọ  ư    ạ       dụ
 i o viê        dự Hội     i.
       . Hồ ơ ượ       ửi về B    Tổ       Hội i eo                  ại    ươ  III     Điề lệ     .
     Điều 17. Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi
     . Tổ        i
     B Tổ     ắ xế ời i iế     ội d                             i, ô      b ol        i  o     ơ v
     i , ạo iề kiệ ể i o viê v BQLGD dự iờ                            i iả .
     .Đ       i      ội d       i
     )S     kiế ki   iệ          oặ b o    o      iê         k o      ọ ư ạ          dụ     ượ
 i    eo      iể  do rưở          b ổ        Hội     i             , ượ i        k ảo ấ      ộ lậ ;
  Đối với            kiế ki    iệ  oặ b o                o        iê  k o ọ          ư ạ    dụ
 ã ượ ơ            ả lý i o dụ ồ    ấ với ơ                       ổ    Hội i           i xế loại ì ẽ
ử dụ kế   ả          i , xế loại ó   ể                        i    eo   iể           eo
rưở b ổ            Hội i.
     b) B i i kiể r             lự    ượ        i   eo eo               iể    ,    eo ướ      dẫ  ấ
   i  B r ề. B i i do             i    k ảo   ấ      ộ lậ ;
   ) B i i iả          ượ            i v  o iể  eo ẫ  iế                         i iế iả  Bộ oặ Sở
Gi o dụ v Đ o ạo                     ối với ừ ấ ọ . Mỗi b i i iả                       ó ừ i k ảo rở lê ấ
 iể ộ lậ .
  S k i i o viê o      b i i iả , B Gi k ảo ặ ỡ với i o viê dự i
v BQLGD ể r o ổi, ậ xé      i  ữ ư iể , ượ iể      iờ dạ eo
 ê ầ ơ bả    iế    i iế iả . Đồ  ời ó ó ý kiế , rú ki iệ ,  eý
kiế ả ồi ừ    i o viê   i Hội i.
     Điể kế l ậ    ỗi ội d                        il r         bì   ộ       iể            i     k ảo. Tro
rườ     ợ k ô  ạ ượ ự ố                       ấ   iữ        i    k ảo      ì Trưở       b   Gi     k ảo b o o
Trưở    b Tổ   Hội i xe xé                       ế  .
     Điều 18. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
      Gi o viê    ạ d          iệ      i o viê dạ          iỏi ấ    rườ , ấ             ệ v    ấ   ỉ     ải ạ
 ê    ầ   :
    )S      kiế ki             iệ     oặ b o       o     iê       k o      ọ    ư   ạ        dụ     ạ 6 iể
rở lê ;
     b) B i   i kiể    r           lự   ạ ừ       iể     rở lê ;
      )    b i    i iả       ạ loại k          rở lê , ro       ó    ải ó        ấ    b i    i iả       ạ loại iỏi.
     Điều 19. Xếp hạng các đoàn tham dự Hội thi
     Việ xế ạ          o              dự Hội i              v o iể       ạ ượ               i o viê dự i
v      ê ầ k         do B          ổ      Hội i               , ượ       ô b o rướ          ro    kế oạ  ổ
     Hội i.
     Điều 20. Tổng kết và công bố kết quả Hội thi
      . Kế   ả Hội i ượ ô               bố ại b ổi ổ        kế Hội i v         ượ    ửi ế        ơ v dự i.
      .B o    o kế       ả Hội       i về ơ            ả lý ấ       rê    rự iế . ội d           b o     o ồ :
      ) Đề b i    i kiể       r         lự    ử dụ      ro   Hội     i;
     b) Tê b i      i iả       v     ười     ự    iệ bài thi;
      ) ội d       v           i kế        ả Hội   i;
     d) D          i o viê        ạ d        iệ   i o viê dạ         iỏi ro     Hội      i;
      )D         k e       ưở           â v      ồ    ội ạ       iải     Hội     i.
     Điều 21. Sử dụng kết quả Hội thi
      . Kế    ả Hội      il             ể       i , xế loại        i          ơ v v             â .
    .D        iệ    i o viê dạ            iỏi l           ể xe     xé ,    ự    iệ         ế ộ            ối
với i o viê .
      .       iề kiệ ụ ể, Uỷ b    â dâ                              ấ ,     ơ           ả lý i o dụ
   ươ           ế ộ ư ãi ối với i o viê ạ d                             iệ    i o viê dạ        iỏi, ối với ậ       ể
 ó    iề        ro Hội i.

                                                         KT. BỘ TRƯỞNG
                                                         THỨ TRƯỞNG
                                                               (đã ký)
Nguyễn Vinh Hiển

								
To top