REFLEKSI pdf

Document Sample
REFLEKSI pdf Powered By Docstoc
					PENULISAN REFLEKSI
  PENGAJARAN

     UNIT PRAKTIKUM
IPGM KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN
      KUALA LIPIS
             REFLEKSI

• Apa itu refleksi ?

 Refleksi merupakan aktiviti mengkaji semula proses keberkesanan
 pengajaran yang telah dilakukan melalui renungan dengan tujuan
 mempertingkatkan kemahiran guru.

   - refleksi bermula dengan bisikan hati dan nyata rasa ( passion )
   - refleksi kendiri adalah analisis secara aktif, terarah dan
    bermatlamat.
   - refleksi kendiri menitik beratkan penerokaan doman affective
    ( emosional mind ) spiritual dan pemikiran seseorang dalam
    tindakannya mencari kebenaran terhadap ilmu yang dipelajari.
• Mengapa perlu refleksi ?

 Refleksi membantu pelajar :

   i. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran
      pembelajaran.
   ii. Mengambil tindakan susulan untuk mempertingkatkan mutu
      pengajaran pembelajaran.
   iii. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran perguruan.
   iv. Menjadi refleksi sebagai budaya kerja profesional
      keguruan.
   v. Menjadikan refleksi sebagai asas kepada penulisan jurnal.
• Bila perlu refleksi ?

    Sebaik sahaja selesai pengajaran dan catatan mesti dibuat pada
  ruang refleksi dalam buku persediaan mengajar.• Bagaimana proses refleksi ?
    i. Menggambarkan semula keseluruhan pengajaran yang telah
      dilakukan.
    ii. Memikirkan sama ada pembelajaran telah berlaku.
    iii. Memastikan sama ada objektif pengajaran pembelajaran
      telah tercapai.
    iv. Meneliti maklum balas mengenai pengajaran pembelajaran
      dari pelbagai sumber seperti murid, rakan sejawat, guru
      dan pensyarah pembimbing.
    v. Menganalisis maklumat dan menilai kualiti pengajaran
      pembelajaran.
    vi. Merancang untuk memperbaiki / mempertingkatkan mutu
       pengajaran pembelajaran.
• Apakah peranan pembimbing ?

   i. Menyemak refleksi pengajaran pelatih.
   ii. Menyedari kepentingan refleksi dalam pelaksanaan
     praktikum.
   iii. Menggunakan refleksi sebagai asas perbincangan dengan
     pelatih.
   iv. Menyediakan petunjuk-petunjuk pengajaran pembelajaran
     yang berkesan untuk membantu guru pelatih membuat
     refleksi.
• Apakah aspek-aspek yang boleh di refleksikan ?

 a. Perancangan.

   i. Objektif pengajaran
     - Apakah rasional objektif pengajaran saya ?
     - Sejauh manakah objektif pengajaran saya tercapai ?
     - Apakah faktor-faktor yang menghalang pencapaian objektif ?
     - Apakah kaitan antara tujuan pengajaran dengan objektif
      saya ?
     - Apakah objektif pengajaran saya sesuai dengan minat dan
      tahap perkembangan murid ?
     - Apakah prasyarat pencapaian objektif yang diharapkan ?
ii. Sumber pengajaran pembelajaran.
   - Adakah sumber pengajaran yang digunakan membantu
    mencapai objektif pengajaran saya ?
   - Adakah saya mengubahsuai sumber yang sedia ada
    dan mengapa saya berbuat demikian ?
   - Apakah rasional bagi saya memilih sumber yang
    digunakan ?

iii. Isi pelajaran.
   - Adakah isi pelajaran ada kaitan dengan objektif ?
   - Adakah butir-butir pelajaran saya merupakan kandungan
    yang penting ?
   - Sudahkah saya membahagikan isi pelajaran kepada
    elemen-elemen yang lebih kecil dan menstrukturkannya
    agar lebih mudah diikuti oleh murid ?
   - Adakah isi pelajaran mengandungi unsur yang kurang
    penting dan mengapa ia penting ?
   - Dapatkah saya mengubahsuai isi pelajaran yang akan di-
    sampaikan dan mengambil kira sifat perbezaan individu murid ?
iv. Strategi dan aktiviti pengajaran pembelajaran.
   - Adakah strategi pengajaran saya dapat merealisasikan
    objektif yang disediakan.
   - Apakah aktiviti-aktiviti pembelajaran dapat membantu
    mencapai objektif ?
   - Apakah rasional bagi pemilihan strategi yang digunakan ?
   - Mengapakah strategi / aktiviti pengajaran pembelajaran
    saya gagal mencapai objektif ?
   - Adakah aktiviti-aktiviti yang dipilih sesuai dengan minat
    dan keupayaan murid ?
   - Adakah strategi dan langkah-langkah yang boleh difikirkan
    untuk mempertingkatkan lagi pengajaran saya ?
v. Pencerapan nilai.
  - Apakah kaitan nilai-nilai murni yang dipilih dengan nilai-nilai
   yang terkandung dalam Rukun Negara dan Falsafah
   Pendidikan Kebangsaan.
  - Apakah rasional bagi penerapan nilai-nilai dalam pengajaran
   saya ?
  - Apakah nilai-nilai penting dan mengapa ia penting ?


vi. Kemahiran-kemahiran pengajaran.
   Adalah wajar seseorang guru membuat reflektif dengan
   memberi tumpuan khas dalam satu masalah, dilema atau
   cabaran yang dihadapi ?
   Antara contohnya ialah kemahiran :
     - Set induksi
     - Variasi rangsangan
     - Menyoal
     - pengurusan masa
     - penggunaan sumber
Sambungan……..
        -  penggunaan papan kabur
        -  menerangkan
        -  tunjuk cara
        -  bercerita
        -  pengurusan bilik darjah
        -  menilai kefahaman pelajar
• Soalan-soalan yang dapat membantu guru membuat refleksi.

 i. Apakah saya faham apa yang dikatakan objektif eksplisit dan spesifik ?
 ii. Apakah saya memahami dengan jelas implikasi objektif pengajaran
    saya.
 iii. Apakah kemungkinan-kemungkinan implikasi kepada perlakuan
    pengajaran saya.
 iv. Apakah contoh-contoh dan gambaran-gambaran alternatif yang
    mungkin dapat memperjelaskan lagi isi pelajaran dengan lebih
    berkesan kepada murid-murid ?
 v. Apakah perkara yang patut saya lakukan supaya dapat menarik dan
    mengekalkan minat ?
 vi. Apakah perkara yang patut saya amalkan supaya murid lebih aktif ?
 vii. Adakah strategi pengajaran yang digunakan dapat menghasilkan
    pembelajaran yang berkesan ?
 viii. Sudahkah saya mencapai objektif pengajaran saya dan apakah tahap
    pencapaiannya ?
 ix. Bagaimana saya boleh mengetahui tahap pencapaiannya ?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:493
posted:4/10/2012
language:Malay
pages:12