Diyaliz Hastalarinin B�brek Transplantasyonu Sanslarinin

Document Sample
Diyaliz Hastalarinin B�brek Transplantasyonu Sanslarinin Powered By Docstoc
					 Diyaliz Hastalarının Böbrek
Transplantasyonu Şanslarının
   Değerlendirilmesi
         F.Fevzi Ersoy
 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
    Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
 Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Araştırma Ve
        Uygulama Merkezi
  Böbrek transplantasyonu
 son dönem böbrek yetmezlikli
hasta hasta için bir şans mıdır ?
   Yaşam beklentisi açısından
       evet!
  35
  30

  25
  20
                 Diyaliz
Yıl 15              Tx
  10
   5
   0
     20-39  40-59  60-74

         Yaş
 TX hastası günde 1-2 kez ilaç
 kullanır, ayda bir kez hastaneye
 gider.
 Topluma ve ailesine uyum açısından
 en iyi rehabilitasyonu sağlayan
 RRT’dir.
 Genel sağlık kriterleri açısından
 normale çok yakındır.    YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN...
  RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN MALİYET
    KARŞILAŞTIRILMASI (TND 2003)

HD:          TRANSPLANTASYON
22 644 USD      23 393 USD (İlk yıl)
           10 028 USD (Sonraki
PD:           yıllar)
22350 USD

2001 de toplam
486 880 981 USD    Hasta başına 12 000
            USD daha ucuz!
       ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN...
    HD
       PD
       TX
EVET!
         BU ŞANSI
    DEĞERLENDİREBİLİYORMUYUZ?
16000
14000
12000
10000
                   HD
8000
                   TX
6000
4000
2000
  0
     1997  1998  1999  2000
•Türkiye’de diyalizdeki (HD+PD) hasta
sayısı itibarı ile (2002) :   23000
•Yılda diyaliz tedavisine başlayan hasta
sayısı (2000) :          6594
•Yıllık renal transplantasyon sayısı (2002):

550
         HAYIR!
      NE YAPILMALI?
1.  Elimizdeki olanakları daha iyi
   kullanmak.
2.  Elimizdeki olanakları geliştirmek
 Diyaliz hastalarının
tx şanslarını yeterince
değerlendiriyormuyuz?
 Renal Tx kontrendikasyonları
 Biryıldan daha az yaşam beklentisi.
 Aktif malign hastalık.

 Hastanın bilinen tedavi uyumsuzluğu.

 Finansal engeller
          Yaş?
 60 yaş üzeri transplantasyon artık doğal
 ve sıradan bir uygulamadır.
 Daha nadir olmakla birlikte 70 ve 80’li
 yaşlarda tx da olağanlaşmaktadır.
 Yaşlı hastalarda immün sistemin
 zayıflaması avantaj dahi olabilmektedir.
 Akdeniz Üniversitesi’nde en yaşlı alıcı 63
 en yaşlı verici 73 yaşında idi.
 İleri yaş grubunda kardiyovasküler
 kaynaklı ölümler daha fazla
 olabilmektedir.
          Diyabet
  Diyabetikler gelişmiş ülkelerde en geniş SDBY
  hasta grubunu teşkil ederler.(ABD %38 vs TR
  %18)
  Non diyabetiklere göre daha yüksek risk
  taşımakla birlikte transplante diyabetikler
  transplantasyon uygulanmamış diyabetik SDBY’li
  hastalara göre daha uzun yaşarlar.
  Başarıyı limitleyici faktör koroner arter
  hastalığıdır.
  Preoperatif koroner anjiografi ve
  revaskülarizasyon önerilebilir.
  Akdeniz Üniversitesinde 50 diabetik hastaya
  böbrek nakli yapılmıştır.
       Diyabet (2)
 Diyabetik hastalarda renal
 transplantasyonun başarısı koroner arter
 problemleri nedeni ile azalmış olmasına
 karşın, diyabetik SDBY hastaları renal
 transplantasyondan en çok fayda gören
 hasta gruplarının başında gelirler!
 Tip I hatta Tip II (?) diyabetiklerde
 pankreas + böbrek Tx herzaman olasıdır.
 2003’ te Akdeniz Üniversitesinde 5
 hastaya uygulanmıştır.
Kardiyovasküler sistem hastalıkları
 Diyaliz hastalarının %40’tan fazlası
 koroner arter hastasıdır (Toplum
 ortalaması: %5-12).
 Diyaliz hastalarının % 75’inde sol
 ventrikül hipertrofisi mevcuttur
 (%20).
 Risk faktörleri: DM, HTN,AP,tütün,
 hareketsizlik, ileri yaş, hiperlipidemi.
    Kardiyovasküler Sistem
      Hastalıkları(2)

 Semptomatik  her hastada efor testi
 ve ekokardiyografi uygulanmalı.
 Yüksek risk grubundaki hastalarda
 anjiografı ve revaskülarizasyon
 önerilir.
      Enfeksiyonlar
 Transplantasyon sırasında aktif enfeksiyon
 bulunmamalıdır (diş abseleri, üriner
 enfeksiyonlar,fistül, kateter çevresi
 enfeksiyonları, bir aydan daha kısa sürede
 tedavi edilmiş peritonit)
 Grip, hepatit aşıları tx öncesi
 uygulanmalı.
 TBC, osteomyelit antibiyotik kontrolü
 altında olmalı , operasyon bir kür
 tedaviden sonra düşünülmelidir.
        HIV


 HIVenfeksiyonu transplantasyon için
 kontrendikasyon kabul edilir.
        CMV
 CMV IgG (-) olan hastalar IgG (+)
 hastadan organ aldığında ganciclovir
 tedavisi uygulanır.
 Tüm seropozitif hastalara ATG
 verildiğinde ganciclovir uygulanır.
 Aday diyaliz hastalarında mutlaka
 CMV IgG ve IgM serolojisi
 uygulanmalıdır.
        Hepatit

     KRONİK KARACİĞER
      HASTALIĞI
 A,B,C,D,E…
 Hepatit taşıyıcısı olan hastalar da
 renal transplantasyon adayıdırlar!

 Akdeniz Üniversitesi ONAUM’de son 3 yıl
 içinde HBsAg (+) 3, HCV (+) 16 hastaya
 nakil yapıldı.
 Kronik aktif hepatitli hastalar tx için uygun
 adaylar değildirler,
 Kronik persistan hepatit tanısı alan
 hastalara tx uygulanabilir.
 HbeAb ve HBV-DNA (+)’liği yüksek risk
 grubuna işaret eder.
HCV’Lİ HASTALARIN BÖBREK NAKLİ DEĞERLENDİRMESİ

      ANTİ- HCV POZİTİF DİYALİZ HASTASI

             HCV RNA +

HCV RNA -      KARACİĞER BİYOPSİSİ
                          Karaciğer
             Kronik Hepatit      yetmezliği
Karaciğer   Normal
                          Siroz
fonksiyonları         IFN
normal
         RNA -        RNA +

                IFN + Ribavirin

Bekleme listesi        RNA -    RNA +   Karaciğer +
                           böbrek nakli
Böbrek nakli
                  Nakilden vazgeç
            SİROZ

      VAR             YOK


NAKİLDEN     KARACİĞER    DÜŞÜK       YÜKSEK
         + BÖBREK             RİSK
VAZGEÇ              RİSK
         NAKLİ

                    Kuvvetli
                    nakil
                    isteği

 Yüksek risk:
 Yüksek risk:        BÖBREK        NAKİLDEN
 HBsAg (+)          NAKLİ         VAZGEÇ
 HBeAg (+)
 HBV DNA (+)
 HBV DNA (+)
     Malign Hastalıklar
 Malign bir hastalığın cerrahi ya da medikal
 tedavisi üzerinden iki yıl geçmeden tx
 uygulaması sakıncalıdır.
 Rekürrens oranı <%10: Lenfoma, serviks,
 renal cell, testis, tiroid Ca.
 Rekürrens oranı %11-25: Uterus, Wilms
 tümörü, kolon, prostat, göğüs.
 Rekürrens oranı >%26:Mesane,
 sarkomlar, malign melanom, ileri dönem
 renal Ca, cilt kanserleri, myeloma.
 2-5 yıl beklenmeli.
  Metabolik kemik hastalığı
 Renal osteodistrofinin en iyi tedavisi
 renal tx’dır.
 Steroid kullanımına bağlı sorunları en
 aza indirmek için tx öncesi PTH
 düzeyleri arzulanan düzeylere
 çekilmiş, fosfor kontrolü sağlanmış
 olmalıdır.
   Gastrointestinal sistem
 Aktif peptik ülser hastalığı tx öncesi
 kontrol altına alınmış olmalıdır.
 Akut pankreatit üzerinden 6-8 hafta
 geçmeden tx düşünülmemelidir.
 Divertikülosis için parsiyel kolektomi
 uygulanmalıdır.
 Kolelitiasis kolesistit ile birlikte ise tx
 öncesi tedavisi beklenmelidir.
    Genitoüriner Sistem
 Üriner sistem enfeksiyonu ve prostat
 hipertrofisi rutin olarak adaylarda
 aranmalıdır.
 Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları,
 reflü, nefrolitiasis, renal malignite,
 nörojenik mesane tx öncesi
 araştırılmalıdır.
 Aşırı büyük olanlar dışında komplike
 olmayan polikistik böbrek hastalıklı
 hastalar aday olarak kabul görürler.
 Enfekte kistler, taşlar, kronik enfeksiyona
 yol açan reflü hastalığı nefrektomi
 endikasyonudur.
     Renal hastalığın tekrarı
  Diabetik nefropati post transplant 2. yılda histolojik
  olarak %100 oranında nükseder.Nodüler interkapiller
  glomerüloskleroz nadirdir.
  FSGS relatif bir tx kontrendikasyonudur. Tx
  uygulandığı gün tekrarlayabilir,>%65 oranında 3
  yıldan kısa bir zaman diliminde SDBY’ne ilerler. Canlı
  donörler tercih edilmez.
  IgA nefropatisi %20-75 oranında tekrarlar, graft
  kaybı %10’un altındadır.
  Tip II MPGN Tekrarlama riski %50-100, graft kaybı
  %10-20
  Anti GBM hastalığı relatif kontrendikasyon
  sayılmalıdır.
         SLE
 SLE’ye  bağlı cerebritis, perikardit,
 myokardit, vaskülit, 6 aydan önce
 geçirilmiş nefrit kontrendikasyon
 sayılır.
 10 mg’ın üzerinde streroid gerektiren
 olgular tx için uygun sayılmayabilir.
 Tekrarlayıcılığı yüksek değildir.
       Diğerleri
 Alport Sendromu: Anti GBM
 antikorlar gelişebilir, graft kaybı
 nadirdir
 Hiperokzalüri: Her zaman tekrarlar.
 Graft 3-10 yıla kadar çalışabilir.
 Sistinozis: %10 oranında tekrarlar
  Diyaliz hastasında tıbbi kontrendikasyon
      yoksa ne yapılması gerekir?
  Hastamızın canlı donör şansı
  araştırılmalıdır? Aile ile ve hasta ile
  görüşülmelidir.
  İstekliler arasında 18-70 yaş arası, diyabeti,
  hipertansiyonu, renal hastalığı ciddi medikal
  hastalığı olmayan akli problemi olmayan,
  non obez, kan grubu uyan kişiler hasta ile
  birlikte transplantasyon merkezine
  başvurmalılar.
  Birinci derece kan bağı olan akrabalar, eşler
  dışında canlı verici kabul görmez.
  Canlı verici hazırlığı Akdeniz Üniversitesi
  ONAUM’de 1.5-2 haftada bitirilir,
  Sosyal güvenlik kurumları vericinin
  masraflarını da ödemektedir.
 Vericisi olmayan hastalarda ne
      yapmalıyız?
 Kadavra  böbrek nakli şansını hastaya
 aktarınız.
 Hastaların kadavra nakli konusundaki
 ısrarları sistemi bu yönde
 kamçılayacaktır.
 Diyaliz merkezinizde hastalara
 kadavra nakli şansının veriliyor
 olması merkezinizin rekabet şansını
 arttıracaktır!
             BÖBREK NAKİLLERİ
             AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILLARA GÖRE BÖBREK NAKİL SAYILARI


140
120
100
 80
 60
 40
 20
 0
   1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Akdeniz Üniversitesi
ABD ve ANTALYA’DA ORGAN NAKİLLERİNDE
 BAŞARI ORANLARI (2002 İTİBARI İLE)
Avrupa’da böbrek nakli yapılan hastaların
    graft ömürleri (Opelz et al)
100
 90
 80
 70
 60                Akraba
 50                Eş
 40                Kadavra
 30
 20
 10
 0
   1  2   3   4  5
PREEMPTİF TRANSPLANTASYON ?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:4/10/2012
language:
pages:39