PARANEOPLASTIK SENDROMLAR - PowerPoint

Document Sample
PARANEOPLASTIK SENDROMLAR - PowerPoint Powered By Docstoc
					PARANEOPLASTİK
 SENDROMLAR
  RTM
  Malignitelerle ilişkili olarak ortaya çıkan
  çeşitli kas iskelet sendromları vardır.
  Bugüne dek araştırılmış neoplazi ile
  romatolojik sendrom birlikteliği başlıca
  4 ana başlık altında toplanabilir.                         2
1- Romatolojik sendromlar ve malignite
   arasındaki direkt birliktelik:
  Malign hastalık, burada ilgili yapıları
doğrudan etkileyerek kas-iskelet sistemi
belirtilerine neden olur.


                       3
 2-Romatolojik sendromlar ve malignite
    arasındaki indirek birliktelik:
  *Malign hastalığın uzak etkilerine bağlı olarak
bazı kas-iskelet sistemi belirtileri ortaya çıkar.
  *Tümör tarafından oluşturulan hormon-enzim
yapısındaki maddeler ve immünglobulin gibi bazı
humoral faktörlerle geliştiği kabul edilen bu lokomotor
sendromlar paraneoplastik sendromlar başlığı
altında toplanırlar.
   *Malignitenin tedavisi ile bu belirtilerde dramatik
bir iyileşme gözlenir.                4
3- Önceden var olan bir kollajen doku
   hastalığında malignite gelişme
         olasılığı:
  Örneğin Sjögren Sendromunda
 lenfoma gelişmesinde görüldüğü gibi
 kontrol gurubuna göre anlamlı derecede
 daha sıktır.


                     5
4- Romatolojik hastalıkların tedavisinde
    kullanılan ilaçlara bağlı gelişen
         malignite:
   Tedavide kullanılan bağışıklık sistemini
 baskılayan ilaçların etkisiyle gittikçe artan
 sıklıkta tanımlanmaktadır.                       6
   1-Malignite ve Kas-iskelet
  sendromları arasındaki direkt
       birliktelik:
  Malignite:
   Primer olarak kas-iskelet sistemi kaynaklı
   olabilir,
   Eklem ve komşu yapılarda romatolojik
   yakınma ve belirtilere neden olabilir,
   Kas-iskelet sistemine oluşturduğu metastazlar
   ile romatolojik bir tablonun ortaya çıkmasına
   neden olabilir.
                         7
  Primer olarak kas-iskelet sistemi
  kaynaklı :
  a) Sinovyumun primer neoplazik tutuluşu
       *Pigmentli villonodüler sinovit
  b) Sinovyumun sistemik tümör tarafından
  infiltrasyonu
       *Lösemi
       *Lenfoma

                        8
  Eklem ve komşu yapılarda romatolojik
  yakınma ve belirtilere neden olan:
    a) Primer lenfoma
    b) Osteojenik sarkom
    c) Kondrosarkom
    d) Dev hücreli tümör                      9
  Kas-iskelet sistemine oluşturduğu
  metastazlar ile romatolojik tabloya
  neden olan :
   a) Kemik
   b) Sinovyum
   c) Kas                     10
  Pigmentli villonodüler sinovit
  Sinovyum’un genellikle benign ve inflamatuar bir
  hastalığıdır.
  Eklemin tüm yönlerinde sinovyal zarı etkileyerek
  sinovyal kalınlaşma oluşturur.
  Lokal olarak agresif olabilir ve kemik, eklem
  kapsülü, tendonlar ve yumuşak dokular içine
  yayılabilir.
  Metastaz yapmaz.
  İzole şekilde bursalarda da ortaya çıkabilir.
  En fazla 20-30 yaşlar arası genç erişkinleri tutar
  ve cinsiyet ayrımı gözetmez.
                           11
 Çeşitli maligniteler, metastaz yaparak kas-
 iskelet sistemi bulguları verebilmektedir.
 Eklemler veya eklem çevresinde ağrısı
 olan hastalarda metastatik bir patoloji de
 düşünülmelidir.
 Kemik metastazları özellikle uzun
 kemiklerde ve omurgada gözlenir.
 En sık metastaz meme ve akciğer
 kanserinden kaynaklanmaktadır.


                      12
13
 Karser metastazı sonucu gelişen artrit,
 sinovyum ve eklem çevresi kemiğin
 tutulmasına bağlı gelişen reaktif sinovit
 sonucudur.
 Sıklıkla monoartrit şeklinde olup diz ve
 kalça en çok etkilenir.
 Nadiren de olsa el-ayak bileği ve küçük
 eklem tutuluşları da olabilir.
 Poliartrit şeklinde tutulum genelde
 asimetriktir ve gerçek bir romatolojik
 patoloji ile karışabilir.
                       14
 Omuz bölgesi metastazı omuz eklem
 artraljisi veya rotator cuff yırtığını
 anımsatabilir ve sıklıkla meme ve akciğer
 kanserlerinden kaynaklanır.
 Sık olmasa da küçük kemik metastazları
 altta yatan bronş kanseri habercisi
 olabilir.                     15
  Metastatik karsinomatöz artrit tanısı:
  Halsizlik, kilo kaybı,
  İnatçı ve uzamış bir klinik seyir,
  Tedaviye yanıt alınamaması,
  Sinovyal sıvı analizinde kristal ve enfeksiyon
  etkeninin olmayışı,
  Genellikle hemorajik olan sinovyal sıvının
  boşaltmayı takiben hızla yeniden toplanması,
  Radyografide kemik harabiyetini gösteren
  değişiklikler,
  Hastada daha öncesine ait malignite öyküsü
  tanı için anlamlı ipuçlarıdır.

                         16
            Lösemiler
  Simetrik veya gezici artrit - artralji, kemik ağrısı ve
  hassasiyeti vardır,
  Kemik ağrısı ve %10 vakada omurga ağrısı
  olabilir,
  Lösemik sinovyal infiltrasyona bağlı gelişen artritte
  eklem ağrısı oldukça yoğundur, şişlik yok veya
  azdır,
  Ayak bileği ve dizler sıklıkla tutulan eklemlerdir,
  Çocuklarda poliartrit löseminin başlangıç belirtisi
  olabilir.
  RF (+) ve romatoid nodül benzeri nodüller olabilir
  Hastaların eklem ve kemik yakınmaları
  kemoterapi ile yatışır.
                             17
       Lenfoma
 Gece yoğunlaşan kemik
 ağrısı, lenfomalı olgularda
 gözlenen en sık kas-iskelet
 belirtisidir.
 T-hücreli lenfoma en sık ve
 eroziv olmayan eklem
 patolojisi oluşturan lenfoma
 tipidir.
 Yaygın eritrodermi ile birlikte
 ise mycosis fungoides’i akla
 getirmelidir.           18
    2-Malignite ve Kas-İskelet
   sendromları arasındaki indirekt
       birliktelik:
  Ektopik hormon üretimine bağlı endokrin
  Paraneoplastik sendromlar tüm olguların
  1/3’ünden sorumludur.
  Bağ dokusu, hematolojik ve nöromüsküler
  Paraneoplastik Sendromlar ise geri kalanı yapar.
  Bu olgularda kanserin başarılı bir şekilde tedavi
  edilmesi, kas-iskelet sistemi belirtilerinde anlamlı
  bir iyileşme gösterir.
  Bu hastalarda eklem şikayetlerinin yeniden
  alevlenmesi tümörün nüksetmesinin habercisi
  olabilir.                     19
Paraneoplastik sendromlar:
  Karsinomatöz poliartrit
  Hipertrofik osteoartropati
  Amiloidozis
  Sekonder gut
  Vaskülit
  Mikst kriyoglobulinemi
  Pannikülit
  Fasiit
  Refleks sempatik distrofi sendromu
  Eritromelalji
  Atipik polimiyaljia romatika     20
  Dijital nekroz
  Gode bırakan ödemle birlikte remittent
  seronegatif simetrik sinovit (RS3PE)
  Multisentrik retikülohistiyositozis
  Lupus benzeri sendromlar
  Antifosfolipid antikorlar
  Osteojenik osteomalazi
  Lenfoid granülomatozis
  Sarkoidoz
  Dermatomiyozit/Polimiyozit

                       21
     Karsinomatöz poliartrit:
  Malignite ile ilişkili olarak gelişen artriti
  tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
  Genellikle yaşlı hastalarda gelişir
  Şiddetli bir başlangıcı vardır
  Malignite teşhisi ile yakın zamanda ortaya
  çıkar.
  En sık meme, kolon, akciğer ve over
  kanserlerinde, aynı zamanda
  lenfoproliferatif hastalıklarda rapor
  edilmiştir.
                          22
Karsinomatöz poliartritin özellikleri:

  Artritin başlangıcı ve malignite tanısı
  arasında yakın zamansal ilişki
  Geç yaşta başlangıç
  Asimetrik eklem tutuluşu
  Şiddetli ve ani başlangıç
  El bilekleri ve el’in küçük eklemlerinin
  korunurken, alt ekstremite tutulumunun
  daha ön planda olması
                        23
  Romatoid nodüllerin yokluğu
  RF negatifliği
  Ailesel romatizmal hastalık öyküsünün
  olmaması
  Sinovyal zardaki nonspesifik
  histopatolojik görünüm
  Periostal reaksiyonun olmaması
  Tıbbi tedaviye yanıtsızlık

                      24
Karsinomatöz poliartritin patogenezi:
  Tümör bir bağ dokusu reaksiyonunu provake eden
  mediyatörler sentezleyebilir.
  Sinovyum ile immünolojik olarak yabancı neoplastik doku
  veya ürünleri arasında çapraz reaksiyon verebilen
  antijenik determinantlar bulunabilir.
  Ortak bir konakçı defekti, neoplazm ve romatolojik
  hastalık gelişimiyle ifadesini buluyor olabilir.
  Tümöre reaksiyon olarak gelişen konakçı faktörleri,
  doğal bariyeri hasara uğratarak bir bağ dokusu patolojisi
  gelişimine neden olabilir.
  Tümör yerini drene eden hiperplastik lenf bezlerindeki
  lenfositlerden kaynaklanan otoimmün bir olay sonucu
  gelişebilir.
                             25
  Tümör spesifik antijene karşı antikorlar içerebilen
  dolaşan immün kompleksler sorumlu olabilir.
  Artritik semptomlar malignitenin başarılı tedavisi ile
  genellikle düzelir.
  Kanser metastaz yapınca semptomlar alevlenebilir.
                               26
     Jaccoud tipi artropati:
  Hızla gelişen, non-eroziv,
  deformite oluşturan, fakat
  ağrısız bir artropati ile
  karakterizedir.
  Akciğer kanserinin başlangıç
  belirtisi olabilir.
  Üst ekstremite ağırlıklı
  simetrik eklem tutuluşu
  göstermesi ve ağrı, şişlik
  olmaması ile karsinoma
  poliartritinden kolaylıkla ayırt
  edilebilir.
                    27
Hipertrofik Osteoartropati (HOA):
  Uzun kemiklerin kronik
  proliferatif periostiti, el ve
  ayak parmaklarında
  çomaklaşma (clubbing) ve
  oligo/poliartiküler sinovit ile
  karakterize bir sendromdur.
  Çomak parmak genellikle
  bulunur, fakat sendromun
  değişmez parçası değildir.
  Hafif artralji, belirgin poliartrit,
  tek veya iki taraflı jinekomasti
  bulunabilir.
                      28
29
30
 Eğer benign bir hastalık ile birlikte ise
 genellikle sinsi bir başlangıç vardır.
 Malignitelere sekonder ise, akut bir
 başlangıç gösterebilir ve şiddetli duyarlılık,
 akut gut ve RA’i anımsatabilir.
 Semptomlar hareketle kötüleşebilir.
 Tutulan eklemler genellikle
 metakarpofalangeal eklem, el bilekleri ve
 dizlerdir.

                       31
 En sık olarak akciğer Ca eşlik eder.
 Göğüs içindeki malignitelerin % 5-10’unda
 görülür.
 Diyafragmatik nörilemmoma ve plevral
 mezetelyoma’da %50’ye varan sıklık
 bildirilmiştir.
 Akciğerin adenokarsinomu ve skuamöz
 hücreli karsinomunda sık, küçük hücreli
 karsinomunda ise nadir görülmektedir.
                     32
  Patogenezi bilinmemektedir.
  Akciğer kanserinde dolaşımda yüksek sevilerde
  bulunan vasküler endotelyal büyüme faktörünün
  (VEGF) patojenik bir rolü olabileceği
  düşünülmektedir.
  Tedavi altta yatan hastalığın tedavisidir.
  Tümörün çıkarılması veya kemoterapi sıklıkla
  semptomların geriye dönüşü ile sonuçlanır.
  Radyoterapi de eklem semptomlarında rahatla
  sağlar.
                        33
        Amiloidoz:
  Bir veya birden fazla organın ekstrasellüler
  matriksinde, insolubl proteinöz bir materyalin
  birikimi ile karakterize bir sendromdur.
  Hipernefroma ve Hodgkin hastalığı, sekonder
  amiloidoz ile en sık komplike olan
  malignitelerdir.
  Sekonder amiloidoz gastrointestinal
  karsinomlar, akciğer ve genitoüriner
  malignensiler, non-hodgkin lenfoma ve
  malign melanomalarda da tanımlanmıştır.
                        34
             Vaskülit:
  Vaskülitin maligniteli hastalarda yaygın değildir,
  yalnızca % 8 görülür.
  Bu ilişki lenfoproliferatif ve miyeloproliferatif
  hastalıklarda belirgin şekilde daha yüksektir.
  Genelde malignitenin tanısından önce ortaya çıkar.
  Vaskülit küçük ve kutanöz damarları etkiler.
  Bazı hastalarda vaskülit, aylar içinde tanımlanırken,
  diğerlerinde vaskülit tanı ve tedavisinden yıllar sonra
  kanser ortaya çıkar.
  Bu durum kanserin, vaskülitin bir sonucu mu, yoksa
  tedavisinin bir sonucu mu olduğu konusu belirsiz
  kalmıştır.
                               35
 Vaskülitin etyopatogenezinde suçlanan
        mekanizmalar
1-Tümör antijenleri ve bunlara karşı
 meydana gelen antikorların reaksiyonu ile
 oluşan immün kompleksler,
2-Endotel hücrelerine yönelmiş antikorlar ile
 vasküler lezyonların gelişmesi,
3-Kanser hücrelerinin damar duvarını direkt
 olarak etkilemesi.
                      36
    Malignite ile birlikte gözlenen
      vaskülopatik sendromlar
-Gezici yüzeyel tromboflebit
-Derin ven trombozu
-Non-bakteriyel trombotik endokardit
-Antifosfolipid sendromu
-Kriyoglobulinemi
-Hafif zincir vaskülopatisi

                     37
-Kutanöz vaskülit
-Sistemik vaskülit
-Atriyal miksoma orijinli embolik olaylar
-Raynaud fenomeni
-Eritema nodozum
-Hiperviskozite sendromları                      38
  Malignite en sık birliktelik gösteren vaskülitik
  belirti kutanöz vaskülit’dir
  Patolojik olarak genellikle lökositoklastik
  tiptedir.
  Multipl Miyelomun da belirtisi olabilir ve sıklıkla
  IgA monoklonal gamopati ile birliktedir.
  Vazo nervorumların paraneoplastik vasküliti
  şiddetli bir mononörit multipleks tablosu ile
  malignite tanısından haftalar veya aylar önce
  gelişebilir.


                            39
40
     Kriyoglobulinemi:
  Düşük ısılarda çöken immünglobulinlerdir.
  Hastalar hiperviskozite semptomları veya
  vaskülit tablosu ile karşımıza gelebilir.
  Klinik olarak: yorgunluk, artralji veya artrit,
  kutanöz vaskülit veya purpura, nöropati,
  dijital iskemi, iç organ tutulumu (renal veya
  pulmoner) bulguları vardır.

                         41
    Kriyoglobulinlerin 3 tipi vardır:
 Tip 1: Lenfoproliferatif bozukluklar ile
 ilişkilidir.
 Tip 2: Hepatit C enfeksiyonu, Non-hodgkin
 lenfoma, Hepatosellüler karsinom ile
 ilişkilidir.
 Tip 3: Bağ dokusu hastalıklarını içeren
 (SLE, RA) çeşitli hastalıklarda ve
 enfeksiyonlarda görülür.
                    42
   Raynaud fenomeni ve Dijital nekroz:
  Raynaud fenomeni purpura,
  dolaşım bozukluğu ve nadiren
  soğuğa maruz kalmayı izleyen
  damar oklüzyonu sonucunda
  gelişir.
  Plazma hücre diskrazisileri ile
  birlikte olabilir.
  50 yaşın üzerinde hastalarda
  Raynaud fenomeni gelişmesi,
  özellikle asimetrik görünümde
  veya parmak nekrozları ile birlikte
  olması bunun bir paraneoplastik
  sendrom olması ihtimalini
  yükseltir.              43
  Bu özellikler malignite tanısından ortalama 7-9 ay önce
  gözlenir.
  Çeşitli tümörler ve lenfoproliferatif bozukluklar bu
  sendrom ile ilişkilidir.
  Gastrointestinal ve pulmoner tümörler ile birliktelik daha
  sıktır.
  Raynaud fenomeninde parmaklardaki iskemi için öne
  sürülen mekanizmalar:
  1) Kriyoglobulinemi
  2) İmmün komplekslerin oluşturduğu vazospazm
  3) Aşırı koagülabilite
  4) Nekrotizan vaskülit’dir.

                              44
       Pannikülit:
 Ciltte, daha derin dokulara kadar uzanan
 şişlik ve sertleşme ile karakterizedir.
 Hastalarda eritema nodozumdakine
 benzer şekilde artrit ve cilt altı nodüller
 gelişebilir.
 Kan ve dokuda eozinofili sıktır.
 Bazı enfeksiyonlara, vasküler veya
 travmatik nedenlere bağlı olarak
 gelişebileceği gibi idiyopatik de olabilir.
                        45
46
 Az sayıda hastada bu sendrom altta yatan
 malignite ile ilişkilidir.
 Daha çok hematolojik malignitelerde
 gelişir.
 Genellikle eş zamanlı olarak veya ilk yıl
 içinde tanı konur.
 Daha çok kadınlarda görülür ve genellikle
 prednizon tedavisine direnç vardır.
 Bazen fasiitis altta yatan malignite tedavisi
 ile geriler.
                       47
      Palmar fasiit:
 Parmaklarda progresif bilateral kontraktürler
 Palmar fasiyanın fibrozisi
 İnflamatuar poliartrit ile karakterizedir.


  Genellikle over, meme, gastrik ve pankreatik
  tümörler gibi altta yatan bir malignite ile
  ilişkilidir.

                       48
  Refleks sempatetik distrofi
    sendromu (RSDS):
 RSDS ve omuz-el sendromu, tutulan
 ekstremitede bölgesel ağrı, şişlik,
 vazomotor instabilite ve fokal osteoporoz
 ile karakterizedir.
 Bu hastalarda inme, miyokard infarktüsü
 veya geçirilmiş bir travma öyküsü yoksa ve
 tedaviye cevap yetersiz ise altta yatan bir
 malignitenin araştırılması gerekir.

                      49
 Akciğer apeksindeki Pancoast tümöründe
 veya stellat gangliona veya brakial
 pleksusa yayılan diğer malignitelerde
 RSDS geliştiği bildirilmiştir.
 Altta yatan maligniteye karşı uygulanan
 direkt tedavi, RSDS semptomlarında bir
 miktar iyileşme sağlayabilir.                    50
51
52
    Eritromelalji:
  Ekstremitelerde özellikle
  ayaklarda, ciddi yanma, eritem ve
  sıcaklıkla karakterize bir
  durumdur.
  Semptomlar sıklıkla yürüme
  sırasında veya artmış ısıya maruz
  kalma durumunda, ekstremitelerin
  belli pozisyonlara getirilmesi ile
  alevlenebilir.
  Elevasyon veya soğutma ile bir
  miktar rahatlama elde edilebilir.
                     53
 Bu bozukluk %60 idiopatik, %40 hastalığa
 sekonder gelişir.
 Polisitemia vera, esansiyel trombositozu
 içeren miyeloproliferatif bozukluklar yaygın
 sekonder nedenlerdir ve eritromelalji
 tanısından birkaç yıl öncesinde
 saptanırlar.
 Altta yatan patofizyoloji bilinmemektedir,
 ancak sıklıkla trombositemi ile ilişkilidir.

                       54
 Günlük aspirin tedavisi semptomların
 belirgin hafiflemesine yol açar.
 Bu hastaların miyeloproliferatif
 hastalıklarla ilişkisi nedeniyle rutin olarak
 tam kan sayımı ile izlemleri önerilir.
                         55
   Polimiyaljia Romatika (PMR):
  PMR ve malignite arasındaki ilişki tartışmalıdır.
  PMR’de gizli bir malignitenin varlığını akla getirebilen
  atipik özellikler:
    50 yaş altında olmak
    Tipik bölgelerin kısıtlı veya asimetrik tutulumu
    Sedim’in 40 mm/h’den az 100 mm/hden fazla oluşu
    Şiddetli anemi
    Proteinüri
    Günlük 10 mg prednizona zayıf veya gecikmiş yanıt


  *Atipik PMR’li hastalarda en sık böbrek, akciğer,
    kolon kanseri ve multipl miyelom bulunur.      56
    Gode bırakan ödemle birlikte remittent
    seronegatif simetrik sinovit (RS3PE):
  RS3PE esas olarak Metakarpofalangeal eklemleri
  ve el bileklerini etkileyen, sık rastlanmayan bir
  hastalıktır.
  Etyoloji ve patogenezi belirsizdir.
  Lenfoma, miyelodisplastik sendrom ve birkaç solid
  tümör ile ilişkisi rapor edilmiştir.
  Altta yatan bir maligniteyi düşündüren özellikleri
  ateş, kilo kaybı gibi sistemik durumların varlığı ve
  steroidlere cevabın zayıf olmasıdır.
                              57
  Lupus benzeri sendromlar:
  Nadiren altta yatan malignite ile ilişkilidir.
  Karakteristik olarak malignite daha önce tanımlanır ve
  tedavi edildikten sonra SLE ile uyumlu bir sendrom
  gelişebilir.
  Deformite yapmayan poliartrit, pnömoni, plevral efüzyon,
  LE hücresi (+) ve ANA (+)
  Tümörü olan ve plevral efüzyon, perikardit ve solunum
  zorluğu gelişen hastalarda metastaz ve radyoterapi
  komplikasyonu steroide iyi cevap veren lupus benzeri
  sendromlar da düşünülmelidir.
  Lenfomalar, lenfoblastik lösemi, timoma, testis ve over
  tümörleri ve akciğer kanserlerinde böyle bir tablo
  gelişebilir.
                              58
  Antifosfolipid antikor (AFA):
  Malignitelerin çoğu ile ilişkili bulunmuştur.
  Solid tümörü ve lenfoproliferatif bozukluğu
  olan hastalarda daha yüksek sıklıkta AFA
  varlığı gösterilmiştir.
  Malignitenin tedavisi ile hem tromboembolik
  olayların azalması, hem de AFA titrelerinin
  azalması ve kaybolması paraneoplastik
  sendrom özelliklerindendir.
                          59
   İnflamatuar Miyopatiler:
  (Dermatomiyozit/Polimiyozit)

 Dermatomiyozit’in tipik deri belirtileri
 dışında klinik olarak Dermatomiyozit ve
 Polimiyozit birbirinin aynıdır.
 İlerleyici ve simetrik kas güçsüzlüğü ile
 seyreden inflamatuar bir miyopatidir.                       60
    Dermatomiyozit’in deri belirtileri:
  Dirsekler, PİF ve MKF
  eklemlerin dorsalinde,
  dizlerde ve ayak
  bileklerinde medial
  malleol üzerinde lokalize,
  deriden hafif kabarık, düz
  veya pullu koyu kırmızı
  plaklar şeklindeki Gottron
  papülleri
  Poikiloderma ve/veya
  periungual telenjiektaziler
  görülür
                       61
 Heliotropik
Cilt döküntüsü
         62
 İnflamatuar miyopati bazen maligniteden
 önce gelişir, bazen de paraneoplastik
 sürecin görünümü olarak tek başına ortaya
 çıkabilir.
 Dermatomiyozit’li hastalarda malignite
 sıklığı % 6-60 iken, Polimiyozit’li
 hastalarda % 0-28 arasındadır.
 Dermatomiyozit’de Avrupa’da en sık over,
 akciğer, gastrik tümörler, Asya’da ise en
 sık nazofaringeal malignitelere rastlanır.

                     63
 İnflamatuar miyopati tanısı konan
 hastalarda malignite varlığı araştırılmalıdır.
 Bu malignitelerin, kas hastalığının
 tanısından yıllar sonra gelişebileceği
 bilinmeli ve malignite açısından sürekli
 uyanık olunmalıdır.
                       64
Lambert Eaton Miyastenik Sendrom:

  Lambert-Eaton miyastenik sendrom,
  motor ve kolinerjik otonom sinir
  terminallerinden azalmış asetilkolin
  salınımı ile karakterize nadir görülen
  bir sendromdur.
  Klinik olarak aşırı yorgunluk, özellikle
  alt ekstremitelerde hiporefleksi ve
  proksimal kas zayıflığı ile
  karakterizedir. Diğer semptomlar,
  diplopi, pitozis, dizartri, ortostatik
  hipotansiyondur.              65
 Lambert-Eaton sendromu olan hastaların
 %60’ında küçük hücreli akciğer kanseri
 vardır.
 Kas güçsüzlüğünün başlamasını takiben
 yaklaşık 1-2 yıl içinde tümör tanısı konur.
 Semptomların ilerlemesi çok daha hızlı
 olup, antikolinesteraz ilaçlara miyastania
 gravesin aksine yanıt çok zayıftır.
 Asetilkolin salınımını arttıran 4-
 aminopiridin oldukça faydalıdır. Tümörün
 yok edilmesi ile de semptomlarda gerileme
 görülebilir.
                      66
   3-Önceden var olan bir bağ doku
  hastalığında neoplazi gelişme olasılığı:

 1980’lerden beri romatizmal hastalıklar ile
 özellikle lenfoproliferatif hastalıklar
 arasındaki ilişkilerlerden bahsedilmektedir.
 Romatizmal hastalığın tipi ve tutulan organ
 sistemleri bu hastalarda beklenen
 malignite tipini de belirler.


                        67
Sistemik Lupus Eritematozis (SLE):
 Malignite sıklığı SLE olgularında artmıştır.
 En sık malignite periferik lenf bezlerinde,
 daha az sıklıkla da akciğer, barsak, santral
 sinir sistemi, karaciğer veya dalakta
 gelişen lenfomadır.
 Adenopati, halsizlik, ateş, splenomegali ile
 kendini gösteren lenfoma, SLE
 alevlenmesini taklit edebilir.
 Kesin tanı steroid tedavisinin maskeleyici
 etkisi ile daha da gecikebilir.
                       68
      Sjögren sendromu:
  Sjögren sendromu, tükrük ve lakrimal bezlerin
  benign lenfositik infiltrasyonu ile karakterizedir.
  Sjögren sendromu varlığında lenfoproliferatif
  bozukluklar gelişebilir.
  Bu hastalarda lenfoma gelişimi sıklıkla hastalığın
  6,5 yılından sonra görülür ve risk 44 kat artmıştır.
  Lenfoma ile ilişkili özellikler arasında palpabl
  purpura, kutanöz ülserasyonlar, kriyoglobulinemi,
  düşük C4 seviyeleri, monoklonal gamopatiler,
  sitopeni, splenomegali ve adenopati bildirilmiştir.
                           69
     Romatoid Artrit (RA):
  Lenfoproliferatif malignite yönünden risk artmıştır,
  sitotoksik tedaviden bağımsızdır.
  Lenfoma gelişimi hastalığın şiddetinden çok
  süresi ile ilgilidir.
  RA ile lenfoma arasındaki ortalama süre 17 yıl
  olarak bildirilmiştir.
  Felty sendromunda non-hodgkin lenfoma riski
  artmıştır.
  Kolorektal tümör riskinin azalmasının ise
  nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların uzun süre
  kullanımı ile ilgili olabileceği düşünülmüştür.  70
     RA’da şu 3 nokta önemlidir:
1-Uzun süredir RA’li bir hastada hızla
 ilerleyen ve tedaviye dirençli bir hastalık
 alevlenmesi altta yatan bir maligniteye
 bağlı olabilir.
2-RA’lı bir hastada pulmoner nodüller bir
 karsinoma işaret edebilir.
3-RA’te paraproteinemi, monoklonal B hücre
 proliferasyonuna işaret eder ve oldukça
 yüksek bir malign dönüşüm riski taşır.

                      71
Skleroderma (Progresif sistemik skleroz-PSS)
   Hastalar malignite gelişim riski artmıştır.
   Akciğer, meme, özofagus ve cilt maligniteleri
   gelişebilir.
   PSS tanısının geç yaşta olması kanser gelişimi
   için önemli bir risk faktörüdür.
   Pulmoner fibrozis ortamında gelişen akciğer
   kanserlerinin sayısında artış vardır.
   Meme kanseri skleroderma başlangıcına yakın
   veya eş zamanlı gelişebilir.
   Barret metaplazi ve özofagus adenokanseri
   yönünden alt özofagus daraltıcı lezyonların ayırıcı
   tanısı iyi yapılmalıdır.
                           72
 4-Romatolojik hastalıkların tedavisinde
kullanılan ilaçlara bağlı gelişen malignite:
  İmmün sistem modülatörü ilaçların uzun
  süreli kullanımları malignite riskini artırır.
                           73
  Bunlar morbidite ve mortaliteyi azaltmak
  açısından son derece önemli yararlar
  sağlamaktadır.
  Romatizmal hastalık tedavisinde alkile edici
  ajanlar (siklofosfamid ve klorambusil gibi), pürin
  analogları (azatiopürin gibi) ve folik asit
  antagonistleri (metotreksat gibi) immünsupresif
  ve sitotoksik ilaçlar kullanılmaktadır.
  Uzun süreli veya total dozun fazla olduğu alkile
  edici ajanlarla yapılan tedavilerde, ilacın
  kesilmesinden yıllar sonra bile, hematolojik
  malignite gelişim riski artmıştır.

                             74
  RA’lı hastalarda yüksek doz Azathioprine (200
  mg/gün üzerinde) kullanımı ile lenfoproliferatif
  malignite gelişme riski 2 kat fazladır.
  RA’da kullanılan (oral, haftalık düşük doz)
  Methotrexate ile non-hodgkin lenfom gelişimi
  bildirilmiş ve ilaç kesilince hastalığın gerilediği
  gösterilmiştir.
  Anti-TNF tedavisini takiben lenfoproliferatif
  hastalıkların geliştiği 26 hasta bildirilmiştir ve
  bunlardan 2 hastada anti-TNF tedavi kesildikten
  sonra lenfoma gerilemiştir.

                           75

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:183
posted:4/10/2012
language:Turkish
pages:75