kolorektal kanser by lt56JX

VIEWS: 0 PAGES: 23

									KOLOREKTAL
 KARSİNOM
 Kansere bağlı ölümlerin akciğer kanserinden
 sonra ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir
 Kolorektal kanser genellikle yaşlılarda (>50)
 görülür
 Batı toplumlarında sıklığı daha fazladır
 Tüm kolorektal kanserler adenomatöz
 poliplerden gelişir. Birden fazla mutasyonun
 biraraya gelmesi sonucu kanser gelişir
  Kolon polipleri
 Tipleri
    Adenomatöz ,Hiperplastik, Hamartomatöz
    (Juvenile)
    Sadece adonemlar premaligndir
 Prevalens
    50-82 yaşlar arasında prevalanas %23-25
    bulunmuştur ancak adenomatöz poliplerin <%1 den
    azında malignensi gelişir
 CRC ile polipler arasında 5-10 yıllık bir latensi vardır
 Bir polibin kansere dönüşme riskinde
 etkili faktörler
  Makroskopi  (sesil polip > saplı polip)
  Mikroskopi (Villöz adenomlar tübüler
  olanlara göre 3 kat daha fazla
  kanserleşirler)
  Boyut (1,5 cm <2%) (1,5-2,5 cm
  arasında %2-10) (2,5 cm den büyük
  olanlarda %10) oranındadır.
 Bir polip saptananlarda kolonoskopi veya kolon
 grafisi çekilmelidir. Diğer bir polip bulunma
 ihtimali 1/3 tür.
 Bu hastalarda yeni bir polip gelişme ihtimali
 %30-50 dir.
 bir polipin klinik olarak önemli hale gelmesi için
 5 yıl gerekmektedir. Dolayısıyla kontrol
 endoskopi takiplerinin sıklığının 3 yıldan erken
 olmasına gerek yoktur.
  Risk faktörleri

 Diyet (hayvansal yağ)
 Kalıtsal sendromlar (poliposis koli, Lynch
 sendromu)
 İnflamatuar barsak hastalıkları
 Streptococcus bovis bakteremisi
 Ureterosigmoidostomi
 ? sigara
Syndrome     Distribution of  Histologic Type   Malignant  Associated Lesions
         Polyps                 Potential

Familial     Large intestine  Adenoma       Common   None
adenomatous
polyposis


Gardner's     Large and small  Adenoma       Common   Osteomas, fibromas, lipomas,
syndrome     intestines                     epidermoid cysts, ampullary
                                   cancers, congenital
                                   hypertrophy of retinal
                                   pigment epithelium
Turcot's     Large intestine  Adenoma       Common   Brain tumors
syndromeNonpolyposis   Large intestine  Adenoma       Common   Endometrial and ovarian
syndrome (Lynch  (often proximal)                  tumors
syndrome)


Peutz-Jeghers   Small and large  Hamartoma      Rare    Mucocutaneous
syndrome     intestines,                    pigmentation; tumors of the
         stomach                      ovary, breast, pancreas,
                                   endometrium

Juvenile     Small and large  Hamartoma, rarely  Rare    Various congenital
polyposis     intestines,    progressing to         abnormalities
         stomach      adenoma
 FAP
   Otozomal dom, APC gen inaktivasyonu ile karakterize
   Ailevi polipozis kolide tüm kolonda binlerce adenomatöz polip
   ilk polipler ergenlkte görülmeye başlar, dolayısıyla tarama da bu
   yaşlarda başlar. 40 yaşında tüm hastalarda kolorektal kanser
   gelişir
   Adenoma geliştiği ilk görüldüğünde cerrahi
   Ilk adenomdan 10 yıl içerisinde kars. gelişir.
   Yıllık fibersigmoidoskopi ile ilk adenom gelişimi takip edilir.
   Polipler çekumdan rektuma kadar homojen bir şekilde dağılır
   Çocuklarına 35 yaşına kadar yıllık FS
   Cerrahi ileo-rektal anastamoz
    Diğer polipozizler
 HEREDİTER NONPOLİPOSİS KOLORECTAL KARSİNOM (LYNCH
 sendromu)


   Otozomal dom, görülme yaş ortalama 44 y
   Kolorektal kars. ların %4-6 sını oluşturur.
   Çoğunlukla Musinöz kars.dır. ve proksimal yerleşimlidirler.
   Kadınlarda over endometrium kanser eşlik etme riski de vardır
   (lynch II).
   3,2,1 kuralı
      3 akraba olması bir tanesi birinci derece olmak üzere
      2 generasyonda olmalı
      En az 1 ‘ i < 50 yaş altında tanı almış olması
   25 yaşında başlayarak 2 yılda bir kolonoskopi ve kadınlarda pelvik
   US
    İnflamatuar barsak hastalıkları
 Ulseratif kolit


    >7 y sonra artar
    Pankolit > sol kolit
    30 yılda kümülatif risk %35 lerde
    Hastalık yaşı > 7-8 y olanlar 2 yılda bir kolonsokopi ile taranmalı
    ve her 10 cm den bir 4 kadrandan biyopsi alınmalıdır.
    Özellikle flat lezyonlarda displazi varsa total kolektomi önerilir.
    Hastalık yaşı 25 yılı bulunca tarama her yıl yapılmalı. Bu süre
    tersiyer merkezlerde 15 yılda başlamalıdır.
 Crohn hastalığı
    UK kadar olmasada artmıştır
    CR intestinal tm, mide , anüs karsinomu ve lenfoma sıklığında
    artış bildirilmiştir.
   Diğer risk faktörleri
 Aile hikayesi           Diğer risk faktörleri
   Sporadik, Bir yakını        Streptokkus bovis
   hasta olanlarda risk        bakteremia
   1,8 x artar            Ureterosigmodosto
   Iki yakını olanlarda risk     mi- 15-20 yıldan
   2,5-5,7 oranında artar.      sonra anastomoz
   Yakınlarında tanı < 45       ilerisinde idrar ve
   yaş altında konmuşsa        gaitanın birlikte yer
   risk fazladır           aldığı yerde
                     Sigara – özellikle
                     >35 yıldan sonra
Primer korunma
 Protektif olanlar
   Aspirin ve diğer NSAIDs
   Folic acid ve Ca
   Vit A Vit C ve Vit E
   Estrogen replacement therapy
 TANI
 TARAMA
   > 50 yaş kimselerde yılda bir gaitada gizli kan
   ve 5 yılda bir fleksible rektosigmoidoskopi
   önerilir.
 Klinik şüphe olan hastalarda
   RT
   kolon grafisi + fleksible rektosigmoidoskopi
   şüpheli lezyon bulunması halinde veya şüphe
   giderilemediğinde kolonoskopi
   CEA
     tanıda yetersiz

     cerrahi sonrası takipte faydalı olabilir
Klinik
 Asemptomatik     perforasyon
 kanama        dışkılama
  gizli        alışkanlığında
  hematokezya     değişiklik
  melena-nadir    karın ağrısı
 Anemi semptomları
 tıkanma
 taşma ishali
 zayıflama
 iştahsızlık
 sarılık
Stage                        Approxim
                           ate 5-

Dukes  TNM    Numerical  Pathologic Description Year
                           Survival,
                           %
A    T1N0M 0  I      Cancer limited to   >90
               mucosa and
               submucosa
 B1   T2N0M 0  II     Cancer extends into  85
               muscularis
 B2   T3N0M0  II     Cancer extends into or 70-80
               through serosa

C    TxN1M0    III   Cancer involves    35-65
               regional lymph nodes

D    TxNxM1    IV   Distant metastases   5
 Cerrahi sonrası nüks genellikle 4 yıl içinde
 görülür
 Kötü diferansiye histoloji, venöz invasyon,
 komşu organlara penetrasyon, preoperatif CEA
 yüksekliği kötü prognoz göstergeleridir
 Primer lezyonun boyutu prognozu etkilemez
 En sık lokal ve KC yayılımı gösterir
 Distal rektal lezyonlar portal akımı bypass
 ederek Akc ve supraklaviküler LN na metastaz
 yapabilir
 tedavi
 Cerrahi
  lezyon yerine göre cerrahi şekli değişir
    hemikolektomi

    anterior reseksiyon + rektal anastomoz

    abdominoperineal rezeksiyon + kalıcı
    kolostomi
  Cerrahi öncesi
    Kolonoskopi,

    Cbc, biyok, CEa

    Batın BT ve AC grafisi
 Rezeksiyon sonrası 5 yıl boyunca 6 ayda bir
 FM ve Biy ve CEA kontrolü yapılır
 3 yılda 1 endoskopik kontrol
 Kemoterapi (metastatik, adjuvan)
 5  fu
  Folinic asit
  Irınotecan
  Oxaliplatin
 RT
  rektum ca (B2 ve C)
  ağrılı kemik metastazları
  preoperative olarak etkilidir.

								
To top