PPT9 by xiuliliaofz

VIEWS: 2 PAGES: 84

									         บทที่ 9


Start  การออกแบบส่ วนแสดงผล
    (Output Design)


Next
 การออกแบบส่ วนแสดงผล (Output Design)
    วัตถุประสงค์
Back     อธิบายกระบวนการออกแบบแบบฟอร์ม และรายงาน
      สามารถออกแบบแบบฟอร์ม และรายงานและจัดรู ปแบบให้
    เหมาะสมกับระบบงาน
      สามารถเลือกอุปกรณ์ในการแสดงผลให้เหมาะสมกับ
    งบประมาณ และสิ่ งแวดล้อมของระบบ
Next    หลีกเลี่ยงการออกแบบรายงานที่แสดงความหมายของข้อมูลผิด
    ไปจากความจริ ง
      อธิบายเกณฑ์ในการประเมินผลแบบฟอร์ม และรายงาน
         แบบฟอร์มและรายงาน
       (Form/Report Design)

                   ้                   ่
• ฟอร์ม หมายถึง เอกสารทางธุรกิจที่มีขอมูลบางอย่างแสดงไว้แล้วและยังมีพ้ืนที่วางให้ใส่
 ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปได้อีก เช่น แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์มใบสังซื้อ แบบฟอร์ม
                                 ่
 ใบสมัครงานสมาชิก เป็ นต้น
• รายงาน หมายถึง
              ้
   – เอกสารทางธุรกิจที่มีขอมูลแสดงไว้อย่างเดียว
                  ้
   – ใช้สาหรับอ่านหรื อวิเคราะห์ขอมูล
   – โดยปกติแล้วข้อมูลจะมาจากหลายๆ ระเบียนหรื อรายการ (transactions)
   – เช่น รายงานข้อมูลสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว รายงานผลการเรี ยนของนักศึกษา
    รายงานยอดขาย เป็ นต้น
       แบบฟอร์มและรายงาน
     (Form/Report Design)
• แบบฟอร์มและรายงาน สามารถทราบได้โดยดูจาก Data Flow
 Diagram
  – แบบฟอร์มดูจาก Input Data Flow Diagram ที่วิ่งเข้าสู่
   Process
  – รายงานดูจาก Output Data Flow Diagram ที่วงออก ิ่
   จาก Process
             แบบฟอร์ม
          รายงาน


DFD Level 1:         ิ
        การรับสมัครสมาชกห ้องสมุด
ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม และรายงาน
   การออกแบบแบบฟอร์ม และรายงาน

• การออกแบบแบบฟอร์ม จะกล่าวต่อไปเรื่ องการออกแบบการ
 นาข้อมูลเข้าสู่ ระบบ (Input Design) และส่ วนติดต่อ
    ้
 กับผูใช้ (Graphic user Interface)
• ในบทนี้ จะกล่าวถึงการออกแบบ Output
    กระบวนการออกแบบ Output

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์ม และรายงาน
  –       ้
    ใครเป็ นผูใช้แบบฟอร์ม และรายงาน
  –  วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม และรายงาน
  –  แบบฟอร์ ม และรายงานถูกใช้เมื่อไหร่ ที่ใด และส่ งต่อให้ใคร
  –      ้
    จานวนผูใช้แบบฟอร์ม และรายงาน
2. ออกแบบร่ างแบบฟอร์ม และรายงาน
3. สร้างตัวต้นแบบ (Prototyping)
   หลักในการออกแบบ แบบฟอร์ม และรายงาน

1. ชื่อหัวเรื่ องมีความหมายชัดเจน (Meaningful Titles)
                               ั
  – เข้าใจง่าย สื่ อความหมายถึงเนื้อหาในแบบฟอร์มและรายงานที่ชดเจน
          ั
  – แสดงวันที่จดทารายงานที่ถูกต้อง
2. แสดงสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการใช้งาน (Meaningful
  Information)
           ่
  – สารสนเทศที่อยูในแบบฟอร์ม และรายงานต้องเป็ นสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการ
   ใช้งานจริ ง ๆ เท่านั้น
  – สารสนเทศที่แสดงในฟอร์ม และรายงานตรงกับงานที่จะนาไปใช้
    หลักในการออกแบบ แบบฟอร์ม และรายงาน

3. มีการจัดวางองค์ประกอบที่สมดุล (Balance the
  Layout)
  –  จัดวางสารสนเทศบนกระดาษและหน้าจออย่างสมดุล
  –  มีระยะห่างระหว่างข้อมูล และส่ วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
  –              ั
    ช่องป้ อนข้อมูลต้องระบุหวเรื่ องอย่างชัดเจน
4. ใช้งานง่าย (Design an Easy Navigation
  System)
  •     ั              ู้
    มีสญลักษณ์ หรื อการจัดวางที่ทาให้ผใช้ทราบว่าจะทางานในส่ วนต่อไปต้อง
    ทาอย่างไร
  •    ้                 ั   ้       ่
    มีขอความแสดงสถานะการใช้งานปัจจุบนของผูใช้ เช่นบอกว่าอยูที่หน้าไหน
    จากจานวนกี่หน้า
Poorly designed form Vs. Improved design for form
      ประเภทของ Output
• Internal Output : Output ที่ใช้ภายในองค์กร
• External Output : Output ที่ส่งออกภายนอก
 องค์กร เช่น ใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น
• Turnaround output : Output ที่ส่งออก
 ภายนอกองค์กร และมีบางส่ วนที่ส่งกลับมายังองค์กร เช่น ใบ
 ฝากถอนเงิน ใบส่ งสิ นค้า เป็ นต้น
      Internal Outputs
                        ้
• Internal outputs : รายงานที่ใช้ภายในองค์กร ผูใช้เป็ นบุคคลในองค์กร
  – Detailed reports present information with little or no
   filtering.

  – Summary reports categorize information for
   managers who do not want to wade through details.
    • Increasingly presented inn graphical formats
     using charts.

  – Exception reports filter detailed information before
   presenting it.
       Detailed reports
•  รายงานแสดงรายละเอียด(Detailed reports)
- รายงานที่อ่านข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูล เช่น รายงานแสดงรายชื่อนักศึกษา
            ้
- รายงานแสดงประวัติขอมูล (Historical Report) : รายงานแสดง
 ข้อมูลประจาวัน (Transaction) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ หรื อยืนยันว่า
 ระบบได้ดาเนินการและเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เช่น รายงานการเบิกของจากคลัง
 ประจาวัน

               ้
     1. แสดงสารสนเทศที่ตองการ
     2. ในแต่ละบรรทัดจะแสดงถึงแต่ละ record
     3. Detail reports เป็ นรายงานที่แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่มีความ
       ยาวได้มาก
Detailed reports
     Summary reports
            ่
• รายงานสรุ ปตามกลุม (Control-break reports) รายงานสรุ ปผล
              ้
ข้อมูลจัดเป็ นรายงานสาหรับผูบริ หาร เช่น รายงานงบกาไรขาดทุน

   1. ใช้ field ควบคุมการแสดงผล
   2. ข้อมูลต้องผ่านการเรี ยงลาดับก่อนที่จะมาแสดงผล
   3. control break เปลี่ยนแปลงตามค่าของ field ควบคุมที่
     เปลี่ยนไป
Summary reports
     Exception reports
      ั
• รายงานที่จดทาตามเงื่อนไขที่ผิดปกติ รายงานข้อยกเว้น หรื อกรณี
 พิเศษ (Exception Reports): เป็ นรายงานที่มีการกรอง
                 ้    ้
 ข้อมูลบางอย่างออกไป เพื่อคงไว้ขอมูลที่ตองการ เช่นรายงานผลเฉลี่ย
 สะสมรายวิชาที่ต่ากว่าเกณฑ์ จะพิมพ์เฉพาะคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
 2.00

    1. แสดงเฉพาะ record ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด
                        ้
    2. ประโยชน์เพื่อใช้แสดงเฉพาะสารสนเทศที่ตองการ
    3. กาหนด parameter ในการเรี ยกค้นข้อมูลตามเงื่อนไข
      ที่กาหนด
Exception reports
   External Outputs
• External outputs leave an organization.

 – Intended for customers, suppliers, partners, or
  regulatory agencies.

• Turnaround documents are external
 outputs that eventually re-enter the system
 as inputs
 – Most “bills” and invoices include a stub to be
  returned by the customer with payment.
External Document
Turnaround Document
      องค์ประกอบของรายงาน
•  Report headers และ footers : ส่ วนหัวและท้ายรายงาน
•  Page headers และ footers : ส่ วนหัวและท้ายกระดาษ
•  Details : รายละเอียด
•  Grouping detail lines : การจัดกลุ่มข้อมูลที่แสดง
       การจัดรู ปแบบ แบบฟอร์ มและรายงาน
1.   การเน้นข้อความ (Highlighting Information)
   ใช้เทคนิคการเน้นข้อความเมื่อ
              ้
      • แจ้งผูใช้ถึงความผิดพลาดในการ input ข้อมูล หรื อเกิดจากการประมวลผล
               ้      ้
      • แจ้งเตือนผูใช้ถึงการใส่ ขอมูลที่อาจทาให้เกิดความผิดพลาดได้
                      ้
      • เน้นหัวข้อ หรื อข้อมูลที่ตองการ
                    ั
   วิธีการเน้นข้อความสามารถทาได้ดงนี้
      • ใช้สีที่มีความแตกต่างจากข้อความอื่น ๆ
            ั
      • ใช้ตวอักษรกระพริ บ
             ั
      • ใช้ตวอักษรที่มีรูปร่ างหนากว่าข้อความอื่น
      • ใช้ขนาดแตกต่างจากข้อความอื่น
      • ใช้รูปแบบตัวอักษรแตกต่างจากข้อความอื่น
                  ่
      • แสดงข้อความให้อยูในรู ปของคอลัมน์
                ั
      • ขีดเส้นใต้ให้กบข้อความ
           ั
      • ใช้อกษรเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ท้งหมด ั
      • วางในตาแหน่งที่แตกต่างจากข้อความอื่น
•  Highlighting Information
   การจัดรู ปแบบ แบบฟอร์ มและรายงาน

2. การแสดงผลแบบสี และขาว-ดา
ข้อดีของการแสดงผลแบบมีสี
    สามารถให้ความรู ้สึกอ่อนโยนเวลามอง
    สามารถแสดงให้เห็นถึงการเน้นข้อความหรื อการให้
            ้
    ความสาคัญแก่ขอความหรื อสารสนเทศ
    ช่วยให้สามารถแบ่งแยกรายละเอียดที่มีความซับซ้อนให้ดูได้
    ง่ายขึ้น
    สามารถเน้นส่ วนที่เป็ นข้อความเตือนให้เด่นชัดขึ้นได้
   การจัดรู ปแบบ แบบฟอร์ มและรายงาน

2. การแสดงผลแบบสี และขาว-ดา
ปัญหาที่เกิดจากการแสดงผลแบบมีสี
             ้
     เป็ นปั ญหาต่อผูใช้งานที่มีอาการตาบอดสี
                           ั
     ความละเอียดของสี อาจมีค่าเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้กบอุปกรณ์ต่าง
     ชนิ ดกัน
                             ั
     ความถูกต้องของสี อาจจะคลาดเคลื่อนเมื่อมีการใช้กบอุปกรณ์
     ต่างชนิ ดกัน
   รู ปแบบการแสดงผลแบบข้อความ (Text)
1. การเขียนข้อความใช้หลักเกณฑ์เดียวกันการเขียนทัวไป เช่น ขึ้นต้น
                          ่
  ประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ หรื อมีเครื่ องหมายวรรคตอน เป็ นต้น
2. ระยะห่ างระหว่างบรรทัดภายในย่อหน้าเดียวกันให้เว้นระยะห่ าง 1
  บรรทัด (single space) ส่ วนระยะห่ างระหว่างย่อหน้า ให้
  เว้นบรรทัดว่าง 2 บรรทัด (double space)
3. ควรมีการจัดข้อความให้ชิดซ้ายและเว้นระยะขอบด้านขวาพองาม
4. ไม่ควรใช้เครื่ องหมายขีดกลาง ( - ) เพื่อแสดงการเชื่อมต่อคาระหว่าง
  บรรทัด
5. ใช้คาย่อเฉพาะข้อความที่เห็นว่ามีความยาวมากเกินไป
  รู ปแบบการแสดงผลแบบตารางและรายการ (Table/List)

• กาหนดชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ให้สื่อความหมาย
 – ชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ เลขแถวควรเน้นเพื่อให้มองเห็นชัดเจน
 – กรณี ตารางแสดงข้อมูลเกิน 1 หน้าควรแสดงหัวตารางในทุกหน้า
• การจัดรู ปแบบของคอลัมน์ แถวและข้อความ
 – เรี ยงลาดับข้อมูลในตาราง
 – เมื่อแสดงข้อมูลครบ 5 บรรทัดควรเว้นบรรทัดว่าง 1 บรรทัด
 – ควรมีระยะห่างระหว่างคอลัมน์พอสมควร
                          ่
 – บนเอกสารที่เป็ นแบบฟอร์ มหรื อรายงานควรมีที่วางให้สามารถบันทึก
   ข้อความสั้นๆ ได้
       ั                ั
 – ควรใช้ตวอักษรแบบธรรมดา ยกเว้นการใช้ตวหนาเมื่อจะเน้นข้อความ
         ั
 – ไม่ควรใช้ตวอักษรหลายๆ รู ปแบบในหน้าเอกสารเดียวกัน
 รู ปแบบการแสดงผลแบบตารางและรายการ (Table/List)

          ั
• การจัดรู ปแบบให้กบตัวเลข ข้อความ และตัวอักษรปนกับตัวเลข
  – สาหรับข้อมูลที่เป็ นตัวเลขควรจัดให้ชิดขวาและจัดวางจุดทศนิยมตรงกันทุก
   บรรทัด
  – สาหรับข้อมูลที่เป็ นข้อความ ควรกาหนดจานวนตัวอักษรที่แสดงต่อ 1 บรรทัด
   โดยทัวไปจะกาหนดไว้ที่ประมาณ 30-40 ตัวอักษรต่อบรรทัด
      ่
  – สาหรับข้อมูลที่เป็ นตัวอักษรปนตัวเลข ควรกาหนดจานวนตัวอักษรต่อ 1 กลุ่มคา
   ประมาณ 3-4 ตัวอักษร
• Table/List
         Tabular Report Design Principles
Design          Design Guideline                       Examples
Issue
Page      At one time, most reports were printed on   Not applicable.
Size      oversized paper. This required special
        binding and storage. Today, the page
กระดาษ     sizes of choice are standard (8 ½” x 11”)
        and legal (8 ½” x 14”). These sizes are
        compatible with the predominance of laser
        printers in the modern business.

Page      Page orientation is the width and length of
Orientation  a page as it is rotated. The portrait
        orientation (e.g., 8 ½ W x 11 L) is often
การจัดวาง   preferred because it is oriented the way          Portrait
        we orient most books and reports;
หน ้ากระดาษ  however, (e.g., 11 W x 8 ½L) is
                                               Landscape
        often necessitated for tabular reports
        because more columns can be printed.

Page      Page headers should appear on every
                               JAN 4, 2001                 PAGE 4 OF 6
Headings    page. At a minimum, they should include a
        recognizable report title, date and time,
หัวรายงาน   and page numbers. Headers may be              OVERSUBSCRIPTIONS BY COURSE
        consolidated into one line or use multiple
        lines.

Report     A legend is an explanation of         REPORT LEGEND:
Legends    abbreviations, colors, or codes used in a
        report.                    SEATS   NUMBER OF SEATS IN THE CLASSROOM
อธิบายตัวย่อ                         LIM    COURSE ENROLLMENT LIMIT
    ั่
หรือคาสง    In a printed report, a legend can be     REQ    NUMBER OF SEATS REQUESTED BY DEPARTMENT
        printed on only the first page, or on every  RES    NUMBER OF RESERVED FOR DEPARTMENT
        page.                     USED   NUMBER OF SEATS USED BY DEPARTMENT
                               AVL    NUMBER OF SEATS AVAILABLE FOR DEPARTMENT
        On a display screen, a legend can       OVR    NUMBER OF OVERSUBSCRIPTIONS FOR DEPARTMENT
        Tabular Report Design Principles
Design        Design Guideline                          Examples
Issue
Column    Column headings should be short and
Heading s  descriptive. If possible, avoid
       abbreviations. Unfortunately, this is not
 ื่
ชอคอลัมน์  always possible. If abbreviations are used,
       include a legend (see above).

Heading   The relationship of column headings to the   Left justification (good for longer and variable length fields)
Alignments  actual column data under those headings
       can greatly affect readability. Alignment        NAME
การจัดวาง  should be tested with users for             =========================
       preferences with a special emphasis on
หัวข ้อ   the risk of misinterpretation of the
                                           XXX XXXXX
                                   XXXXXXXX X XXXXXX
       information.
                              Right justification (good for some numeric fields;
                              especially monetary fields). Be sure to align decimal points.
       See examples for possibilities (that can b e
       combined)
                                               AMOUNT
                                             =========
                                             $$$,$$$.¢¢

                              Center (good for fixed length fields and some moderate
                              length fields)
                                            STATUS
                                           ======
                                            XXXX
                                            XXXX

Column    The spacing between columns impacts
Spacing   readability. If the columns are too close,
       users may not properly differentiate
ระยะห่าง   between the columns. If they are spaced
       too far apart, the user may have difficulty
ระหว่าง   following a single row all the way across a
       page. As a general rule of thumb, place 3 -
คอลัมน์   5 spaces between each column.
       Tabular Report Design Principles (concluded)
Design         Design Guideline                          Examples
Issue
Row     The first one or two columns should serve    By number:
       as the identification data that differentiates
Headings   each row.                          STUDENT ID     STUDENT NAME
                                     ===========    ==== ===================
       Rows should be sequenced in a fashion            999 -38 - 8476   MARY ELLEN KUKOW
       that supports their use. Frequently rows           999 -39 - 5857
       are sorted on a numerical key or
       alphabetically                  By alpha:

                                     SERVICE CANCEL SUBSCR        TOTAL
                                     ====== ====== ======         ======
                                      HBO   45   345         7665

Formatting  Data is often stored without formatting     As stored:           As output:
       characters to save storage space. Outputs
       should reformat that data to match the       307877262           307 -87 - 7262
       users’ norms.
                                 8004445454           (800) 444 -5454
                                 02272000            Feb 27, 2000

Control   Frequently, rows represent groups of       RANK    NAME         SALARY
       meaningful data. Those groups should be     ====    ==============    ======
Breaks    logically grouped in the report. The       CPT     JANEWAY, K      175,000
       transition from group to the next is called a  CPT     KIRK, J       225,000
       control break and is frequently followed by   CPT     PICARD, J      200,000
       sub- totals for the group.            CPT     SISKO, B       16 5,000
                                                ------------
                                     CAPTAINS TOTAL    765,000 > a control break
                               LTC     CHAKOTAY       110,000
                               LTC     DATA         125,000
                               LTC     RIKER, W       140,000
                               LTC     SPOCK, S       155,000
                                                ------------
                                     EXEC OFFCR TOTAL   530,000

End of    The end of a report should be clearly                  *** END OF REPORT ***
       indicated to ensure that users have the
Report    entire report.
            Screen Output Design Principles
Screen Design                           Design Guidelines
Consideration

 Size      Different displays support different resolutions. The designer should consider the “lowest
        Common denominator.”

        The default window size should be less than or equal to the worst resolution display in the user
        community. For instance, if some users will have only a 640 x 480 pixel resolution display, don’t
        design windows to open at an 800 x 600 pixel resolution.

 Scrolling   On - line outputs have the advantage of not being limited by the physical page. This can also be
        a disadvantage if important information such as column headings scrolls off the screen. If
        possible, freeze important headings at the top of a screen.

 Navigation   Users should always have a sense of where they are in a network of online-screens. Given that,
        users also require the ability to navigate between screens.

        WINDOWS:   Outputs appear in windows called forms. A form may display one record or many.
               The scroll bar should indicate where you are in the report. Buttons are frequently
               provided to move forward and backward through records in the report, and to exit
               The report.

        INTERNET:   Outputs appear in windows called pages. A page may display one record or many.
               Buttons or hyperlinks may be used to navigate through records. Custom search
               engines can also be used to navigate to specific locations within a report.

 Partitioning  WINDOWS:   Zones are forms within forms. Each form is independent of the other but can be
               related. The zones can be independently scrollable. The Microsoft Outlook bar is
               one example. Zones can be used for legends or control breaks that take the user
               to different sections within a report.

        INTERNET:   Frames are pages within pages. Users can scroll independently within pages.
               Frames can enhance reports in many ways. They can be used for a legend, table
               of contents, or summary information.
        Screen Output Design Principles (concluded)
Screen Design                            Design Guidelines
Consideration
Information   On - line applications such as those that run under Windows or within an Internet browser offer
Hiding      capabilities to hide information until it is either needed or becomes important. Examples of such
         information hiding include:
              Drill - down controls that show minimal information and provide readers with simple ways
              to expand or contract the level of detail displayed.
                  o  In Windows outputs the use of a small plus- or minus-sign in a small box to
                    the left of a data record offers the option of expanding or contracting the
                    record into more or less detail. All of this expansion and contraction occurs
                    within the output’s window.
                  o  In Intranet applications, any given piece of summary information can be
                    highlighted as a hyperlink to expand that information into greater detail.
                    Typically, the expanded information is opened in a separate Window so the
                    reader can use the browser’s forward and backward buttons to switch
                    between levels of detail.
              Pop - up dialog boxes may be triggered by information

Highlighting   Highlighting can be used in reports to call users’ attention to erroneous data, exception data, or
         specific problems. Highlighting can also be a distraction if misused. On-going human factors
         research will continue to guide our future use of highlighting. Examples of highlighting include:
              Color (avoid colors that the colorblind cannot distinguish)
              Font and case (changing case can draw attention)
              Justification (left, right, or centered)
              Hyphenation (not recommended in reports)
              Blinking (can draw attention or become annoying)
              Reverse video
Printing     For many users, there is still comfort in printed reports. Always provide users the option to print a permanent copy
         of the report. For Internet use, reports may need to be made available in industry standard formats such as Adobe
         Acrobat, which allows users to open and read those reports using free and widely available software.
 รู ปแบบการแสดงผลแบบตารางและกราฟ (Table/Graph)

• เลือกใช้ ตารางเมือ
          ่
   – ต้องการแสดงผลตัวเลขเป็ นรายการอย่างชัดเจน
• เลือกใช้ กราฟเมือ
         ่
   –  สรุ ปผลข้อมูลตัวเลขนั้น
   –  แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตัวเลขนั้น
   –  เปรี ยบเทียบข้อมูลตัวเลขที่มีค่าแตกต่างกัน
   –  ใช้แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพยากรณ์ค่าตัวเลขในอนาคต
•Table
•Graph
    การเลือกอุปกรณ์ในการแสดงผล
• ข้อพิจารณาในการเลือกอุปกรณ์ในการแสดงผล
  –        ้
    ใครเป็ นผูใช้
  –       ้
    จานวนผูใช้มากน้อยเพียงใด
  –  Output ถูกใช้งานที่ไหน
  –  วัตถุประสงค์ของ Output คืออะไร
  –         ้
    ความเร็วที่ตองการได้ Output
  –  ความถี่ในการใช้ Output
  –          ้
    ระยะเวลาที่ตองการจัดเก็บ Output นานเพียงใด
  –  การผลิต Output ภายใต้กฎ ข้อบังคับอะไรหรื อไม่
  –  งบประมาณในการจัดหา Technology และการบารุ งรักษา
  –  สิ่ งแวดล้อมในการใช้ Output เป็ นอย่างไร
       ชนิดของ output
1 Printed output พิมพ์ออกมา
  – Tabular output presents information in columns.
  – Zoned output places text and numbers into designated
   “areas”
2 Screen output แสดงผลทางหน้าจอ
  – Graphic output is the use of pictorial charts to convey
   information in ways that demonstrate trends and
   relationships that cannot be easily seen in tabular
   formats.
3  Point-of-sale terminals
4  Multimedia
5  E-mail
6  Hyperlinks
7  Microfilm
  – Or microfiche
การจัดรู ปแบบสารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความหมายของข้อมูลผิดไป

  •  ความโน้มเอียงของสารสนเทศเกิดจาก
    1. การเรี ยงลาดับ
      •  ตามตัวอักษร
      •  ตามวันเดือนปี
      •  ตามค่าของข้อมูล เช่น ต่าสุ ด มากที่สุด เป็ นต้น
    เช่นการแสดงรายชื่อ Supplier ตามตัวอักษร โดย
                    ้
    ไม่ได้แสดงราคาขายของสิ นค้า ผูใช้อาจเข้าใจว่าเรี ยง
    ตามราคาขายต่าสุ ดก็ได้ ดังนั้นควรแสดงค่าของข้อมูล
    ที่ใช้ในการเรี ยงลาดับด้วย
การจัดรู ปแบบสารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความหมายของข้อมูลผิดไป

  •  ความโน้มเอียงของสารสนเทศเกิดจาก
    2. การกาหนด limit ในการแสดงข้อมูล เช่น ต้องการแสดงเฉพาะที่
     ลูกหนี้ที่มียอดหนี้มากกว่า 200,000,000 ซึ่ งอาจไม่มี
     สารสนเทศถูกแสดงออกมาเลยก็ได้
     •  การตั้ง limit ต่าเกินไป -> สารสนเทศถูกแสดงออกมามากเกินไป
     •  การตั้ง limit สู งเกินไป -> สารสนเทศถูกแสดงออกมาน้อย หรื อไม่มี
       เลย
การจัดรู ปแบบสารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความหมายของข้อมูลผิดไป

  •  ความโน้มเอียงของสารสนเทศเกิดจาก
    3. การใช้ graphic ในการแสดงผล เช่น การวาดกราฟโดย
     กาหนด scale ละเอียดเกินไป ทาให้สารสนเทศที่ได้ดูมากเกิน
     จริ ง หรื อการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนข้อมูลอาจดูแล้วไม่สื่อถึง
     ความมาก หรื อน้อยของข้อมูล
   35
8a.
   30
   25
                     Car A
   20
                     Car B
   15
                     Car C
   10
   5
   0
      North  South  East  West
   35
8b.
   30

   25                 Car A
                     Car B
   20
                     Car C
   15

   10
      North  South  East  West
              Graphical Scaling Bias
ข้อแนะนาในการหลีกเลี่ยงความโน้มเอียงในการแสดงสารสนเทศ

 1. หาแหล่งที่มาของความโน้มเอียงของสารสนเทศ
 2. เปิ ดโอกาสให้ผใช้ระบบเข้ามามีส่วนร่ วมกับการออกแบบ
          ู้
       ้     ั
   เพราะผูใช้ระบบรู ้จกธรรมชาติของข้อมูลมากกว่า
              ่          ู้
 3. ระบบต้องมีความยืดหยุนพอสมควร เพื่อให้ผใช้สามารถ
   ปรับแก้ ให้สารสนเทศเป็ นไปตามความต้องการได้
   การประเมินผลฟอร์มและรายงาน
• แบบฟอร์มและรายงานจะต้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
 (Usability) ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ
  1.มีความเร็ ว (Speed)
  2.มีความถูกต้อง (Accuracy)
  3.มีความพึงพอใจ (Satisfaction)
   ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการนาไปใช้

•  ความสอดคล้อง (Consistency)
•  ความมีประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
•  ง่ายต่อการอ่าน (Ease)
•  รู ปแบบ (Format)
•       ่
  ความยืดหยุน (Flexibility)
   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการใช้งาน

1. ระยะเวลาในการเรี ยนรู ้การนาเข้าข้อมูลเพื่อแสดงผลบนฟอร์ม
  และรายงานนั้น
2. ความเร็ วในการแสดงผลทางหน้าจอหรื ออุปกรณ์แสดงผล
3. อัตราความผิดพลาดอักอาจจะเกิดขึ้นได้
4. ระยะเวลาที่จะสามารถจัดเก็บแบบฟอร์มและรายงานนั้นได้
           ้
5. ความพึงพอใจของผูใช้ระบบ
 แสดงกิจกรรมในการออกแบบระบบสารสนเทศ
    ขั้นตอน      กิจกรรม                รายละเอียด
Back  1     ศึกษาถึงความต้ องการของระบบ           ่
                           จะได้ ส่วนทีสมบูรณ์ ทางตรรก
                           ศาสตร์

    2     ออกแบบระบบ
         ออกแบบในส่ วนแสดงผล (Output)     ออกแบบในส่ วนของกายภาพเพือ     ่
                           ให้ เห็นในส่ วนแสดงผล
         ออกแบบทางส่ วนเข้ าข้ อมูล (Input)                ่
                           ตัดสิ นใจว่ าข้ อมูลใดบ้ างทีจะต้ องใช้
Next                         เป็ นส่ วนเข้ าข้ อมูล ออกแบบในส่ วน
                           ของเอกสารทีเ่ ป็ นแหล่ งข้ อมูล ออก
                           แบบในส่ วนของความปลอดภัยข้ อมูล
 แสดงกิจกรรมในการออกแบบระบบสารสนเทศ
    ขั้นตอน       กิจกรรม                  รายละเอียด
    2     ออกแบบระบบ
Back                ้
         ออกแบบในส่ วนของแฟมข้ อมูลและ      ออกแบบในส่ วนจัดเก็บข้ อมูล โดยต้ อง
         ฐานข้ อมูล(File and Databases)     พิจารณาให้ เหมาะสมกับองค์ประกอบ
                                    ั
                             ต่ างๆ ที่ใช้ กบระบบ
         ออกแบบในส่ วนของการประมวล        ออกแบบในการประมวลผลให้ เป็ นไป
         ผล (System Processing)         ตามขั้นตอนที่ต้องการ
         ออกแบบในส่ วนของซอฟต์ แวร์ (Software)  ออกแบบโปรแกรมซอฟต์ แวร์

    3     นาเสนอระบบที่ออกแบบ           สร้ างเอกสารที่ได้ จากการออก
                             แบบโดยลงรายละเอียดให้
Next
                             สมบูรณ์ นาเสนอรายละเอียด
                             แสดงถึงผลลัพธ์ ที่ได้ ประมาณ
                             การสร้ าง การดาเนินการ และค่าใช้ จ่าย
 เคล็ดลับในการออกแบบระบบ
     พิจารณาด้ านผู้ใช้ ระบบ
Back
                      ู้
     - พิจารณาอย่างระมัดระวังในจุดที่ผใช้จะต้องติดต่อกับ
     ระบบ
                     ู้
     - มีการเตรี ยมการล่วงหน้าให้แก่ผใช้
     พิจารณาด้ านข้ อมูล
       ้                 ้
     - ผูใช้ระบบมีโอกาสที่จะเข้าไปปรับแก้ขอมูลเมื่อไร หรื อที่
Next   ใดก็ตาม
     - ข้อมูลควรถูกตรวจสอบทุกครั้งก่อนมีการป้ อนข้อมูลเข้า
     ระบบ
 เคล็ดลับในการออกแบบระบบ
     พิจารณาด้ านข้ อมูล
Back   - ข้อมูลนั้นควรมีการป้ อนเข้าอย่างอัตโนมัติให้ได้มากที่สุด
     เท่าที่จะทาได้
     - ในการติดต่อกับข้อมูลในระบบควรมีการควบคุม
     - ข้อมูลควรมีการใส่ เข้าในระบบเพียงครั้งเดียว
     -พยายามหลีกเลี่ยงข้อมูลที่จะเกิดการซ้ าซ้อนในการจัดเก็บ
Next   พิจารณาการประมวลผล
     -จะต้องให้การประมวลผลนั้นชัดเจนไม่ซบซ้อน ั
                      ั
     - สร้างโมดุลอิสสระในการปฏิบติงานในแต่ละฟังก์ชน   ั่
        ่
 สื่ อต่ างๆทีใช้ ในการแสดงผลของระบบสารสนเทศ
    อุปกรณ์ แสดงผล       รายละเอียด
Back  -เครื่ องพิมพ์ สร้างตัวหนังสื อและภาพบนกระดาษ
    -หน้าจอ     แสดงตัวหนังสื อและภาพบนหน้าจอ
    -Plotter    ผลิต ภาพ Hard-Copy ออกสู่ Output
    -Computer Output บันทึกข้อมูลขนาดเล็กลงบนแผ่นฟิ ลม์
    Microfilm(COM)
    -เสี ยง             ู้
            ส่ งข้อมูลไปให้ผใช้จากคอมพิวเตอร์ ในรู ปของเสี ยง
    -Device     ผลิตส่ วนแสดงผลเพื่อระบบเฉพาะ ตัวอย่างเช่น
Next
            ส่ วนของเทอร์ มินอล หรื อเครื่ อง ATMS
        ่
 สื่ อต่ างๆทีใช้ ในการแสดงผลของระบบสารสนเทศ

Back
Next
 Impact Printers

Back
Next


    Daisy Wheel Printer : This device output letter
               quality characters
 Nonimpact Printers

Back
Next
        Laser Printer
 Plotters

Back
Next
    Flatbed Plotter : Plotters draw charts,graphs,
             Lines And curves
 Computer Output Microfilm

Back
Next
           Laser Printer
    Microfilm Reader: Strips of microfilm records are
             wound on reels and can be
             displayed for easy viewing
         ่ ี
 ตัวอย่ างรายงานทีมรายละเอียดครบ(Detail reports)

Back
Next
         ่ ี
 ตัวอย่ างรายงานทีมส่วนควบคุม
 (Control braks reports)
Back
Next
 รายงานแบบมีเงื่อนไข (Exception reports)

Back
Next
 ตัวอย่ างใบเตรียมพิมพ์ ของใบแจ้ งหนี้

Back
Next
 ตัวอย่ างใบเตรียมพิมพ์ ของเช็คจ่ ายเงิน

Back
Next
 ตัวอย่ างใบเสร็จ

Back
Next
 ตัวอย่ างใบเตรียมพิมพ์ ของเลเบลจดหมาย

Back
Next
 Printer Spacing Charts

Back
Next
 ตัวอย่ างการใช้ Printer Spacing Charts

Back
Next
 ตัวอย่ าง การจัดแถวหัวข้ อของคอลัมน์

Back
Next
                 ่ ี
 ตัวอย่ างแสดงการจัดหน้ ารายงานทีมส่วนควบคุม

Back
Next
         ่            ่
 ตัวอย่ างรายงานทีปรับปรุงมาจากรายงานรู ปทีแล้ ว

Back
Next
 ตัวอย่ างการใช้ Printer Spacing Charts
             ่
 ในการออกแบบรายงานรู ปทีแล้ ว

Back
Next
        ่
 ตัวอย่ างผังทีใช้ ในการออกแบบPrinter


Back
Next
      ่
 ตัวอย่ างทีใช้ ในการออกแบบPrinter


Back
Next
           ่
 ตัวอย่ างแบบฟอร์ มเพือวิเคราะห์ รายงาน

Back
Next
        ่
 ตัวอย่ างผังทีใช้ ในการออกแบบหน้ าจอ

Back
Next
               ่
 ตัวอย่ างเปรียบเทียบหน้ าจอทีใช้ แสดงผลเทียบกับรายงาน
  ่ ิ
 ทีพมพ์ลงกระดาษ

Back
Next
 ตัวอย่ างหน้ าจอรายงานแสดงรายละเอียดบริษัทขายสิ นค้ า

Back
Next
 แสดงเปรียบเทียบการออกแบบหัวข้ อทางหน้ าจอ

Back
Next
 ตัวอย่ างแสดงการนาเสนอตารางทางหน้ าจอ

Back
Next
 ตัวอย่ างแสดงการนาเสนอกราฟแท่ ง

Back
Next
         แบบฝึ กหัด
          ้
จงแก ้ไขรายงานโดยใชหลักการออกแบบรายงาน
       การบ้าน
• ออกแบบ Input Form และ Output Screen และ
 Report ของระบบงานที่จะนาเสนอแต่ละกลุ่ม

								
To top