Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ny kunskap

VIEWS: 21 PAGES: 44

 • pg 1
									news, views & interviews
                             nr 2 | 2009
      ny kunskap
 förändrar flygindustrin
n aerodynamik n strukturmaterial n systemeffektivitet n alternativa  bränslen
2 aero | innehåll
  news, views & interviews
 issn 2000-4230

 redaktör och ansvarig utgivare:
 Fredrik Fryklund
 adress:
 Volvo Aero Corporation,
 Avd. 1500, 461 81 Trollhättan
 telefon: 0520-944 01
 fax: 0520-985 00
 e-post: fredrik.fryklund@volvo.com
 redaktionell projektledning
 och produktion: Tidningskompaniet AB
 projektledare: Maria Hellström
 form och layout: Tidningskompaniet AB
 www.tidningskompaniet.com
 översättning: Jeanette Kliger och Lionbridge
 repro: Tidningskompaniet AB
 tryck: Trydells, Laholm
 upplaga: 12 000
 omslagsbild: TK
 läs tidningen online:
 http://www.volvoaero.com Vill du ha ditt eget exemplar av tidning-
 en, eller har du ändrat adress?
 Kontakta oss:
 volvo.aero@volvo.com


                          24
 eller fax 0520-985 00 innehåll nr 2 | 2009

  8 spirande ny teknik – forskning för en bättre morgondag
 14 Möt den enda svensk som varit i rymden – Christer fuglesang
 18 ”the green Machine” – belgiska VlM slår tillbaka
 21 dreaM – drömmen om en grönare framtid
 22 aida och Verdi – eU-projekten som går mot sitt slut
                                             18
 24 ta hand om gripen – Volvo aero på plats i sydafrika
 29 Volvo aero norge och snecma – ett lyckat samarbete
 32 swerea sicomp – gör det lättare med fiberkompositer
 35 lågprisbolagen – vad blir nästa steg?


                                             38
 38 dådra och alger – en guide i djungeln av alternativa bränslen
 4 take off    |   40 landning     |  43 100 år sedan första kanalflygningen
                                        innehåll | aero 3
   ledaren

   Vi måste dela på elefanten
   för att få ned utsläppen


   n
           är man ser vilka mål flygbranschen har satt för att minska utsläppen från flyget
           de närmaste 40 åren är det lätt att börja tvivla på om det verkligen går. Inte minst
           utsläppen av koldioxid ska ned dramatiskt. Samtidigt vet vi att flygtrafiken
           långsiktigt fortsätter öka.
            Att det krävs stora insatser råder det ingen tvekan om. Så stora att somliga
   tvivlar på att det är möjligt och i stället kräver att flyget ska begränsas, helst avvecklas. Men
   att ge upp är inget alternativ! Den gamla gåtan ”Hur äter man en elefant? – Man äter den i
   bitar!” beskriver vad som sker. Genom att dela upp den stora elefanten i små skivor tar vi
   oss an uppgiften i mindre, hanterbara bitar.
     Vi som är aktörer i branschen måste alla bidra i arbetet för att minska utsläppen från flyget.
   Målen är tuffa, men ändå fullt realistiska. Just det här numret av Aero Magazine innehåller
   en mycket bra provkarta på vad olika aktörer jobbar med.

   Det gäller till exempel att flyga effektivt. Att flygresan går så rakt som möjligt och utan
   att planet måste cirkla över flygplatsen innan det landar. Att vi utvecklar ”gröna inflygningar”
   så att motorerna förbrukar minsta möjliga mängd bränsle, där planet glidflyger sista delen
   av flygningen. Det finns dessutom mycket att göra kring smartare lastning, allt ifrån lättare
   emballage vid flygfrakter till att stoppa tunga tax freekassar ombord.
     Det gäller materialvalet i de nya flygplanen, där andelen komposit ökar kraftigt. Det
   gäller också flygplanens aerodynamik. Visste du att bara den lilla ”uppåtböjen” längst ut
   på vissa flygplansvingar sparar enorma mängder bränsle och utsläpp varje år? Frågan är
   vilka liknande innovationer vi kommer att få se de närmaste 25 åren. Kanske tar idéerna om
   ”blended wing body” åter fart?

   en mycket viktig ingreDiens     i den här utvecklingen är hur framtidens
   flygmotorer är konstruerade. Volvo Aero arbetar sedan länge med att utveckla
   lättviktsteknik för att kunna tillverka motorkomponenter som är lättare än
   dagens och som bidrar till renare och tystare motorer. Bland annat leder
   Volvo Aero två intressanta EU-projekt, VERDI och AIDA.
     På senare tid är det ändå alternativa bränslen som kommit i medias
   fokus. I den här tidningen redovisar vi hur det arbetet går. Samtidigt
   måste man inse att inte heller detta är någon snabb lösning på proble-
   met. Innan vi fått leverantörer som kan producera och leverera dessa32
   bränslen till världens flygplatser har det gått många år.

   personligen tilltalas jag    annars av bränslet som produceras av
   alger från havet, där inte produktiv åkermark tas i anspråk, en process
   som till och med bidrar till sänkt koldioxidhalt.
     Slutsatsen är: Ingen aktör sitter på Lösningen, med stort L, men till-
   sammans kan vi fixa det här. Precis som myrorna. De skulle nog också
   börja tvivla på hur de skulle klara uppgiften om någon visade dem en
   bild på den stora stacken och förklarade: ”Den här ska ni bygga. Börja
   med ett barr var!”


   fredrik fryklund, redaktör


29
4 aero |
 take off volvo aero
                                                                                  FoTo: STeFAn KALM/CoPyRiGHT SAAb Ab
  premiär för thailändska gripen
  Det första gripen-planet med destination Thailand har gjort sin       regeringar olika tillhörande tjänster och utrustning, däribland ett radarsystem,
  jungfruflygning. Flygningen varade i 80 minuter och ägde rum på Saabfältet  två ytterligare flygplan för transporter och utbildning samt ett integrerat
  hos Försvarets materielverk i Linköping i september.             ledningssystem.
    2008 beställde Thailand sex Gripen-plan, utrustade med Volvo Aeros      Piloter och tekniker från det thailändska flygvapnet börjar sin Gripen-
  RM12-motorer, från Försvarets materielverk.                 utbildning i Sverige nästa år, och stridsflygplanen kommer att levereras till
    Förutom själva flygplanen omfattar detta avtal mellan de båda ländernas  Thailand 2011.
  volvo aero lanserar ny motorkomponent i kolfiber                             kundkonferens
  volvo aero har utvecklat och tillverkat en                                fokuserar på miljön
  fläktstruktur för flygmotorer som bygger på                               volvo aeros funktion Motorunderhåll &
  avancerade lastbärande delar, gjorda i både                               nymontering organiserade i juni en kundkonfe-
  kompositmaterial och titan.                                       rens i Stockholm som sammanföll med stoppet
    Fläktstrukturen, som har en diameter                                 i Volvo ocean Race. Temat för konferensen var
  på cirka två meter, är den största delen                                 flygindustrin och miljön. Det var uppskattat av
  i en jetmotor. Därför har det varit en                                  kunderna, som framförallt bestod av PW100- och
  stor utmaning för ingenjörerna på                                    TFe731-operatörer.
  Volvo Aero att sänka komponentens                                      Volvo Aeros chef för engineering & Techno-
  vikt tillräckligt för att uppnå de                                    logy, Thomas Sätmark, presenterade Volvo Aeros
  nödvändiga bränslebesparingarna.                                     framsteg när det gäller att utveckla lättviktsteknik
  Volvo Aero har lyckats minska                                      för nästa generations flygplansmotorer, medan
  vikten på den yttre sektionen med                                    Staffan Svensson, chef för Motorunderhåll, gav
  närmare 30 procent. För hela kom-                                    fakta om regionalflyget och dess inverkan på
  ponenten är viktminskningen cirka                                    miljön.
  20 procent.                                                 Motorunderhåll & nymontering arbetar för
    Tekniken bakom prototypen                                      närvarande med att optimera PW100-motorernas
  kommer antagligen att användas i fram-                                  byggstandard för att därigenom förbättra bränsle-
  tidens flygmotorer och därmed bidra till                                 ffektiviteten. Undersökningar har hittills visat att
  en avsevärt lägre bränsleförbrukning jämfört                               en noggrann matchning av delarna vid monte-
  med dagens modeller. Det kan även bli möjligt                              ringen kan leda till bränslebesparingar på mellan
  att tillämpa tekniken i dagens flygmotorer, något                            1 och 2,5 procent. För en flotta på 18 flygplan
  som skulle leda till en snar minskning av bränsleför-                          innebär det en minskning av koldioxidutsläppen
  brukningen och utsläppen.                                        på 1 000 till 2 500 ton om året.
                                                                                | aero 5
take off volvo
Dme – framtidens bränsle?
volvokoncernen räknar Dme (dimetyle-
ter) till ett av de mest lovande förnybara bränslen
som finns. Det har utmärkta förutsättningar att
bli framtidens bränsle. DMe ger nämligen mycket
låga avgasutsläpp och är högeffektivt, kostnads-
effektivt, giftfritt och biologiskt nedbrytbart.
  bränslet är en enkel kemisk förening med kort
kolkedja som släpper ut mycket låga partikel-
nivåer vid förbränning. när DMe utvinns ur bio-
massa, till exempel svartlut från massaindustrin,
blir det även koldioxidneutralt.
  Flera undersökningar bekräftar att DMe är det
mest energieffektiva av alla förnybara bränslen
om man tar hänsyn till hela kedjan från fram-
ställningen till driften av fordonet. Jämfört med
exempelvis syntetisk diesel är DMe dessutom
en enklare kemisk produkt, vilket gör den både
billigare att framställa och relativt lätt att hantera
och distribuera.
  ytterligare en fördel ur ett kostnadsperspektiv   det första tankstället i Västsverige som säljer active Cleaning Power diesel Bio30
är att DMe kan användas i standarddieselmotorer
efter endast några mindre modifieringar. Därför     ”grönt” tankställe öppnar i göteborg
kan drivlinor som anpassas till DMe användas i      miljöanpassaDe bränslen är ett viktigt steg för att minska koldioxidutsläppen vid Volvo Logistics.
praktiskt taget alla fordon som drivs med befintlig   ett initiativ där flera svenska branschledande företag ingår, bland annat iKeA, H&M, Preem och Volvo
dieselteknik.                      Logistics, har lett till att den första bensinstationen som säljer Active Cleaning Power Diesel bio30 har
                             öppnats i Västsverige.
                               – om stora och transportintensiva företag som vi samarbetar blir det en större effekt. Jag tror att
                             vi kommer att få se fler samarbeten av det här slaget i framtiden, säger Åke niklasson, vd för Volvo
                             Logistics.
                               Volvo Logistics har blivit utmanat av sina kunder inom Volvokoncernen och Volvo Personvagnar att
                             minska koldioxidutsläppen från transporterna till fabrikerna med 20 procent fram till 2010. Användningen
                             av miljöanpassade bränslen är ett av många sätt att förverkliga det målet. Diesel bio30 innehåller 30
                             procent av det förnybara bränslet RMe (rapsmetylester).
                               Det nya tankstället öppnade i augusti vid Skandiahamnen i Göteborg, nära Volvos fabriker och
                             omlastningsterminalen i Arendal.
                             investeringar i bränslecellsteknik skapar 100 nya jobb
                             volvokoncernen har beslutat att skynda
                             på lanseringen av bränsleceller på marknaden. i
                             samarbete med de internationella storföretagen
                             Midroc och oCAS satsar energimyndigheten och
                             Volvo 200 miljoner kronor på utvecklingen av
                             bränsleceller. Svenska statens riskkapitalbolag
                                                         en bränslecell laddas med vätgas, som omvandlas
                             Fouriertransform investerar 6o miljoner kronor.
                                                         till elektricitet och vatten.
                             Det företag som utvecklar tekniken, Powercell
                             Sweden, meddelar att man behöver nyanställa
                             cirka 60 personer under 2009 och förutspår upp      bränslecellerna avsevärt lägre utsläpp av koldioxid
                             till 100 nya arbetstillfällen i Göteborgsregionen    och inga utsläpp alls av partiklar och kväveoxider.
Volvo lastvagnar tar nu nästa viktiga steg        under de närmaste tre åren.               De är dessutom effektivare, mindre och lättare.
mot koldioxidneutrala vägtransporter. Just nu         en bränslecell liknar ett litet batteri. Det lad-   – Jag är otroligt stolt över att vi bygger före-
genomförs fälttester med 14 lastbilar som går      das med vätgas som genom en kemisk reaktion       taget på en teknik som har utvecklats av Volvo
på Bio-dMe – ett bränsle som kombinerar lägre      omvandlas till elektricitet och vatten. Jämfört     under 15 år, säger Per ekdunge som är vd för
miljöpåverkan med hög energieffektivitet.        med vanliga diesel- och bensindrivna motorer ger     Powercell Sweden.
6 aero |
 take off volvo
  hybridbussarna sprider
  sig över europa
  de sex Volvo B5l-hybridbussarna trafikerar linje 141 som går mellan
  Palmers green i norra london till london Bridge i City.                                           FoTo: CRAiG eCLeSTon
  sex av volvos b5L-hybriddubbel-
  däckare trafikerar nu Londons gator. De       volvos dubbeldäckare intar singapores gator
  presenterades i juli, efter att hybrid-       volvo bussar har tagit hem en order på          chassiet, stärker Volvo sin position som huvud-
  enkeldäckaren Volvo 7700 lanserades i        150 dubbeldäckare till Singapore. Kunden, SbS       leverantör av dubbeldäckare till SbS Transit. Den
  Göteborg i maj.                   Transit, har valt bussar som är utrustade med       euro V-anpassade motorn är också ett bevis på
     Londonbussarna går i trafik på linje      miljöanpassade euro V-motorer, trots att det ännu     SbS Transits engagemang när det gäller att skydda
  141, från Palmers Green i norra London       inte finns lagstadgade krav på dessa i Singapore.     miljön i Singapore.
  till London bridge i City, och drivs av       ordervärdet är ca 60 miljoner amerikanska dollar.      – Under de senaste tre åren har vi förnyat vår
  Arriva London för myndighetsorganet           SbS Transit är en av Volvo bussars viktigaste     bussflotta för att kunna erbjuda passagerarna
  Transport for Londons räkning. Fält-        kunder. Sedan 1981 har Volvo levererat mer än       säkrare och bekvämare resor. De nya bussarna är
  testerna visar redan på en klart minskad      1 700 bussar till företaget. Tack vare ordern på 150   dessutom miljövänliga, och det är något vi sätter
  bränsleförbrukning och sänkta utsläpp        dubbeldäckare, som ska byggas på Volvo b9TL-       stort värde på, säger SbS Transits vd, Gan Juay Kiat.
  av koldioxid, kväveoxider och partiklar.
     i Göteborg, där intervallen mellan
  hållplatserna är relativt långa, förut-
  spåddes bränslebesparingar på upp till
  25 procent. Resultaten från de första        femtio volvobussar till bogotá i colombia
  månaderna har dock överträffat förvänt-       volvo bussar har fått en order på 50             i och med införandet av ledbussar med högre
  ningarna och uppgår redan till cirka 30       ledbussar till ett av världens största och effektivaste  passagerarkapacitet har ett stort antal mindre bussar
  procent.                      bussbaserade transportsystem, Transmilenio i       kunnat tas bort från bogotás gator. Många av sta-
     Volvo bussar har tagit fram en         Colombias huvudstad bogotá. Tio av dem är         dens invånare har därför valt att lämna bilen hemma,
  oerhört mångsidig produkt. Utöver          Volvos dubbelledade bussar – världens längsta       för att i stället ta bussen. Det har bidragit till att avga-
  stora bränslebesparingar ger bussen         bussar.                          serna från trafiken har minskat med 59 procent.
  hög passagerarkapacitet, samtidigt           bRT-systemet Transmilenio har blivit en mycket      Dubbelledade bussar är ett viktigt inslag i
  som den är både tyst och bekväm. Det        stor framgång, inte minst när det gäller effekterna    initiativet, eftersom de ökar transportsystemets
  finns all anledning att tro att vi inom en     på miljön i bogotá. i dag reser 1,6 miljoner passa-    kapacitet utan att man behöver öka antalet bussar.
  snar framtid får se mer av dessa fordon       gerare snabbt och bekvämt med stombussarna var-      Volvo bussars dubbelledbuss är med sina 27,2
  på gatorna i de stora städerna i såväl       je dag, tack vare separata bussgator och hållplatser   meter världens längsta buss och har plats för 240
  europa som andra delar av världen.         som är byggda för snabb av- och påstigning.        passagerare.
                                                                             | aero 7
                                                   summering av
                                                   volvo ocean race 2008–2009
                                                   2008–2009 års upplaga av världens främsta kapp-
                                                   segling, Volvo ocean Race, är över. Av tävlingens åtta
                                                   startande team kom sju i mål, ett av dem som överlägsen
                                                   vinnare.
                                                     ingenting kunde stå i vägen för Torben Grael och hans
                                                   besättning på Ericsson 4, som vann kappseglingen med
                                                   en etapp och ett hamnrace. PUMA Ocean Racing seglade
                                                   in på andra plats, följda av Telefonica Blue som trea. Team
                                                   Russia avslutade inte tävlingen, utan återvände till hem-
                                                   staden Sankt Petersburg på sista etappen, som vanns av
                                                   Telefonica Black.
volvo ce presenterar hybridhjullastare                                  efter nio månader och över 40 000 sjömils segling är
volvo construction equipment har         elmotorer kan den sänka bränsleförbruk-       denna upplaga av Volvo ocean Race nu över. Denna uni-
presenterat en ny hybridhjullastare. L220F    ningen i hjullastare med upp till 50 procent    ka idrottshändelse har bjudit på fantastisk segling, hårda
innebär betydande bränsle- och kostnads-     – och upp till 20 procent i lastbilar. Den tysta,  tätstrider, utbytta besättningar, nyknutna vänskapsband
besparingar för kunderna och erbjuder      utsläppsfria eldriften bidrar dessutom till att   och många bevis på både mod och sportsmannaanda.
även märkbart bättre prestanda samt sänkt    arbetsmiljön förbättras där fordonet används.      Knut Frostad, vd för Volvo ocean Race, hyllade både
miljöpåverkan.                    Tidigare i år mottog de sex ingenjörerna    sitt eget team och övriga seglingsteam vid prisutdelning-
  Den innovativa tekniken bakom den nya    bakom den revolutionerande tekniken         en i Sankt Petersburg den 28 juni. Han avslutade med
hjullastaren är i-SAM (integrated Starter    Volvos teknikpris 2009. Teamet fick priset     att säga att han redan såg fram emot starten av nästa
Alternator Motor), vilket är en kombinerad    för sitt banbrytande arbete med att utveckla    kappsegling 2011 i Alicante i Spanien.
startmotor, generator och drivmotor. Som en   världens första kommersiellt gångbara
del i ett parallellhybridsystem av diesel- och  hybridlösning för tunga fordon.           nedan: Vinnarna i Volvo ocean race 2008–2009,
                                                   Ericsson 4, med fighting finish-trofén
                                                                                  FoTo: RiCK ToMLinSon/VoLVo oCeAn RACe
8 aero | framtida prognoser
  Groende
 förändrinG
                         framtida prognoser | aero 9
flygindustrin står just nu inför den största förändringen sedan jetplanen
introducerades för drygt ett halvt sekel sedan. Medan de senaste femtio
åren har inneburit gradvisa förbättringar av flygplanens storlek och
hastighet är den främsta drivkraften i dag behovet av andra tekniska
lösningar som ska ge renare och tystare flygplan. den spirande teknik
som nu dyker upp inom områden som aerodynamik, strukturmaterial,
systemeffektivitet och alternativa bränslen ser ut
att kunna göra denna förändring till verklighet.
av: Jonathan Clarke fotomontage: TK
10 aero | framtida prognoser
                                                                                          FoTo: CARLA THoMAS/nASA
                                        iLLUSTRATion: MiT
 illustration av hur ett flygplan med ”subsonic fixed Wings” kan se ut               ett demoflygplan av X-48B med BWB (”Blended Wing Body”)
 flyginDustrin   har ungefär 2,2 miljarder pas-    nya djärva mål för den generation flygplan som           medeldistansplan ersätta dagens A320 och 737. I
 sagerare varje år. Det motsvarar en tredjedel av     nu är under utveckling.                       NASAs studie kallas steget N+1, och målet är att
 jordens hela befolkning och står för cirka två       Boeings efterlängtade långdistansplan,              minska bullret med 32 dB, kväveoxidutsläppen
 procent av människans kolutsläpp. I jämförelse      787:an, har redan från början konstruerats för att         med 70 procent och bränsleförbrukningen med
 pumpar bilar och andra markbundna transport-       ge en 20-procentig förbättring av bränsleeffek-           33 procent jämfört med i dag.
 medel ut fem gånger så mycket koldioxid (CO2).      tiviteten, en 20-procentig sänkning av koldiox-            N+1 förutsätter flygkropp och vingkonfigura-
 Ändå är det jumbojeten och inte den lilla oan-      idutsläppen och 60 procent mindre buller jäm-            tion av standardtyp men med ny motorteknik,
 senliga Minin som anses som den värsta miljö-      fört med dagens liknande jetplan. Airbus svar på          som en propellerfläkt eller växlad turbofläktmo-
 boven. Men flyg- och rymdindustrin presterar       787:an är A350 XWB, som enligt det europeiska            tor. Dessutom förutspås en helt annan flygplans-
 alltid som bäst under press, oavsett om man vill     konsortiet ska sänka bränsleförbrukningen och            form från och med 2020. NASAs N+2-mål går ut
 spränga ljudvallen eller att skicka människor till    koldioxidutsläppen med upp till 25 procent jäm-           på att sänka bullret med 42 dB, kväveoxidutsläp-
 månen. Målet för 2000-talet är ett koldioxidneu-     fört med andra flygplan inom samma kategori.            pen med 75 procent och bränsleförbrukningen
 tralt flyg.                                                         med 40 procent. Ett av de hybridkoncept som
                              subsonic fixeD wing project                     forskarna på Boeing och NASA överväger är den
 välfinansieraD miljöforskning              På längre sikt satsar NASA på avsevärt kraft-            flygande vingen BWB (Blended Wing Body). Det
 Stora ekonomiska intressen står på spel. Allt      fullare förbättringar av utsläpp, buller och            innebär att vingen och flygkroppen byggs ihop till
 större statliga och privata medel satsas på den     prestanda i sitt trestegsprojekt Subsonic Fixed           en enda effektivare lyftkropp med mindre yta och
 miljörelaterade flyg- och rymdforskningen. Ett      Wing. Efter 787 och A350 kommer troligen nästa           aerodynamiskt motstånd. Tack vare konfiguratio-
 exempel är att EU-kommissionen och industrin       utvecklingssteg omkring 2015. Då ska en ny serie          nen kan motorerna också placeras ovanpå flygpla-
 under fem år gemensamt satsar en miljard euro                                        net, så att bullret skärmas av ner mot marken.
 på banbrytande teknik inom ramen för projek-
 tet ”Clean Sky”. Airbus har satsat 320 miljoner                                       Demoflygplan reDan i luften
 euro om året på att företagets nya flygplan från                                       Vid NASA Dryden Flight Research Center på
 och med 2020 ska släppa ut 50 procent mindre                                         Edwards-flygbasen i Kalifornien finns redan de-
 koldioxid och 80 procent mindre kväveoxider.                                         moflygplanet X-48B, i skalan 8,5 med en ving-
   De tekniska framstegen har redan visat att                                        bredd på 6,40 m. År 2010 är det tänkt att ännu
 de kan göra skillnad. Enligt Boeings miljörap-                                        ett obemannat BWB-demoflygplan, X-48C, ska
 port för 2009 har jetplanens koldioxidutsläpp                                        ingå i provflygningsprogrammet. Med det ska
 sjunkit med ungefär 70 procent, medan bullret                                        man testa tystare teknik som en del i NASAs nya
 har minskat med 90 procent – och det på bara                                         program för miljövänligare flygplan, Environ-
 femtio år. Airbus har pekat på liknande fram-                                        mentally Responsive Aircraft. X-48C vindtun-
 gångar i sin Environmental Social & Economic       tillsammans beräknas alla winglets ha sparat flyg-         neltestas just nu vid NASA Langley. Den har två
 Report. Båda företagen har dessutom satt upp       bolagen mer än 550 miljoner liter bränsle om året.         turbofläktmotorer med högt bypassförhållande
                                                                         framtida prognoser | aero 11
                                        FoTo: USAF/1:e SeRGeAnT bARRy Loo
                                                                                                   FoTo: boeinG
en prototyp av X-48C monterad i en fullskalig vindtunnel                              en bakåtsvept vingspets kan sänka luftmotståndet med upp till 5,5 procent.
                                                                        system bidrar också till sänkt bränsleförbruk-
   Det bästa sättet                                                             ning och lägre utsläpp. Ungefär en fjärdedel

   att minska växt-                                                             av A380:s skrov består av kompositmaterial,
                                                                        däribland en vingbox i kolfiber som har minskat
husgaserna för flyg-                                                              flygplanets vikt med hela 1,5 ton. Användningen

och rymdindustrin                                                                av ett pneumatiskt högtryckssystem på 5 000
                                                                        psi och elektriska styrsystem har dragit ned vik-
är enligt många att                                                               ten ännu mer. I och med lanseringen av 787:an
helt enkelt använda                                                               och konkurrenten A350 utgör kompositmate-
                                                                        rialen 50 procent eller mer av hela strukturen.
alternativa bränslen”                   Purgerbusken kan bli framtidens bränsle.                       För första gången inbegriper detta även vingarna
                                                                        och flygkroppen.
i stället för tre och dubbla snedställda stjärtfenor    finns nu på nästa generations cirka 1 500 737:or                     Utvecklingen mot fler eldrivna system sänker
i stället för winglets.                  och beräknas ha sparat flygbolagen sammanlagt                    inte bara vikten. Det innebär samtidigt en möj-
  NASAs N+3-mål är ännu djärvare. Det inne-       mer än 550 miljoner liter bränsle om året.                      lighet till stora effektivitetsförbättringar. Genom
bär ytterligare minskade kvävedioxidutsläpp, en                                                 att driva landningsställen, miljöstyrsystemen,
bullerminskning på 71 dB och över 70 procent        bakåtsvepta vingspetsar                               avisningen och hydraulpumparna med elkraft
lägre bränsleförbrukning omkring 2025. För att       Nyare konstruktioner, som långdistansplanen                     undviker man att stjäla dragkraft från huvudmo-
kunna förverkliga dessa mål måste flyg- och        Boeing 777 och 787, är utrustade med en annan                    torerna. I en konstruktion utan luftavtappning,
rymdindustrin öka den aerodynamiska effekti-        vingspetsanordning, en bakåtsvept vingspets                     som i 787:an, förväntas kraftförlusten från mo-
viteten rejält under de närmaste åren. Dessutom      som kan minska luftmotståndet med upp till                      torerna minska med 35 procent. Det ökar räck-
krävs lättare strukturer, effektivare system och      5,5 procent jämfört med endast 4 procent på                     vidden och minskar bränsleförbrukningen med
alternativ till dagens fossila bränslen.          737:an. Nya studier inriktas på att minska skro-                   1 till 2 procent vid marschfart.
                              vets ytfriktion, eftersom det kan stå för ända
winglets sparar bränsle                  upp till 50 procent av luftmotståndet vid en                     alternativa bränslen
De senaste 40 åren har redan inneburit stora        långdistansflygning. En metod går ut på att skapa                  Det bästa sättet att minska växthusgaserna för
framsteg när det gäller mindre luftmotstånd och      ett passivt gränsskikt med hjälp av V-formade                    flyg- och rymdindustrin är enligt många att helt
högre marschfart. Bland uppfinningarna märks        räfflor. I hybridkonceptet för att åstadkomma                    enkelt använda alternativa bränslen. Tyngdpunk-
den superkritiska vingprofilen med nedböjd un-       laminärströmning kombineras en optimal ut-                      ten ligger på andra generationens biobränslen från
dersida av bakkanten. Andra förbättringar var       formning av vingprofilen med att gränsskiktet                    råvaror som alger, purgerbusken, halofyter och
införandet av winglets som minskar luftvirv-        sugs in i vingen.                                  dådra. Till skillnad från första generationens bio-
larna och ökar bärkraften. Nästa steg var den                                                  bränslen som nu ofta används, exempelvis majs-
högeffektiva ”blended winglet”, utvecklad av        lättare material                                   baserad etanol, konkurrerar de nya växtbaserade
Aviation Partners. Denna tydligt böjda winglet       Utvecklingen av lättare material och ombord-                     bränslekällorna inte med livsmedelsresurserna. De
                                                                                         Fortsättning >
12 aero | framtida prognoser
                          experterna tycker till
                          Henrik runnemalm, ansvarig för forskning ocH teknik på volvo aero

                          ”Det handlar om att inse vilka totala effekter ny
 Fortsättning >                  i sin strävan  att bli miljövänligare                tioner. Det handlar till exempel om
                                                           FoTo: JUKKA LAMMinLUoTo
 kan dessutom massodlas i många områden      inriktar sig flyg- och rymdindustrin                  hur mycket energi som krävs för att
 världen över, även i öknar och saltvatten, och  först och främst på teknik som ska ge                 tillverka ett visst material, vilka bi-
 framförallt återabsorbera koldioxid (se även   effektivare och renare driftprestanda,                 och avfallsprodukter som genereras
 sidan 38).                    som bättre aerodynamik, strukturer,                  och slutligen hur materialet ska kas-
   Airbus anser att nästa generations håll-   system och alternativa bränslen. Men                  seras och återvinnas när flygplanen
 bara biobränslen skulle kunna användas      på lång sikt finns det en annan viktig                 har tjänat ut.
 vid cirka 30 procent av alla kommersiella    miljöaspekt att ta hänsyn till, näm-                    Användningen av kompositmate-
 flygtransporter 2030 och har därför slagit    ligen flygplanens hela livscykel, från                 rial har exploderat under årens lopp.
 sig ihop med Honeywell, International      det att de byggs till att de hamnar på                 Ursprungligen användes de i sekun-
 Aero Engines och JetBlue Airways för att     skrotupplaget.                             dära komponenter som motorhuvar,
 uppnå det målet. Boeing har å sin sida inlett    – Utmaningen är att hitta miljövänliga lösningar  sedan i viktigare strukturer som vertikala och ho-
 ett samarbete med Air New Zealand, Con-     så tidigt som möjligt när nya projekt påbörjas. Det  risontella stabilisatorer. Dagens nya 787:or består
 tinental Airlines och Japan Airlines samt    handlar om att inse vilka totala effekter ny teknik  till ungefär hälften av kompositmaterial. Även om
 motortillverkarna General Electric, Pratt &   kommer att få under sin livscykel och se till att vi  kolfiberförstärkt plast är betydligt lättare än stål, ti-
 Whitney och Rolls-Royce för att provflyga    börjar utveckla rätt teknik vid rätt tidpunkt, för-  tan och till och med aluminium, bör konstruktörer
 med olika kombinationer av biobränslen.     klarar Henrik Runnemalm, ansvarig för forskning    som tänker på miljön inte glömma bort att det är ett
   Först måste biobränslena certifieras så   och teknik på Volvo Aero.               oljebaserat material som är svårt att återvinna.
 att de kan användas inom flygindustrin        När konstruktörerna utvärderar nya material      Att hitta ett alternativ till oljebaserade, fossila
 från 2013, men för en blandning av hälf-     till flygplan koncentrerar de sig framförallt på    bränslen är också en stor utmaning, trots de upp-
 ten biobränslen och hälften Jet A-1-bränsle   viktbesparingar och starkare strukturer. Runne-    muntrande resultaten från de första provflygning-
 skulle detta kunna ske två år tidigare. Den   malm håller med och föreslår andra faktorer som    arna med andra generationens biobränslen.
 amerikanska militären är också mycket in-    är viktiga när man fattar beslut om nya konstruk-     – Vi står inför en rad utmaningar, inte minst när
 tresserad av den nya generationens bräns-
 len eftersom man vill minska beroendet av
 utländskt producerad olja. USA:s flygvapen
 har redan genomfört egna provflygningar     professor kevin noone, institutionen för tillämpad miljövetenskap vid stockHolms
 med transportplanet C-17 och bombplanet
 B-52 och vill nu certifiera hela flottan för
                          ”vi måste göra genomgripande förändringar, inte
 en blandning med upp till 50 procent bio-    1961 lovaDe Den unge,    nyvalde                  utmaning vi har framför oss. Men
 bränslen inom de närmaste fyra åren.       presidenten, John F. Kennedy, att                   när vi väl gör det kommer det att
                          USA före årtiondets slut skulle ha                   krävas genomgripande föränd-
 tekniskt genombrott               landsatt en människa på månen                     ringar, förutspår professor Kevin
 Som en följd av miljölobbyns växande krav    och sänt henne säkert tillbaka till                  Noone från institutionen för till-
 på förändringar står nu flyg- och rymd-     jorden. Det blev startskottet för                   lämpad miljövetenskap vid Stock-
 industrin inför ett tekniskt genombrott i    400 000 ingenjörer att förena sina                   holms universitet.
 klass med de stora framsteg som gjordes     krafter och ledde till att Neil Arm-                   – Vi har de tekniska kunskaper
 under 1900-talet. I en färsk rapport om bio-   strong kunde promenera på månen                    och färdigheter som behövs för att
 bränslen drar vd:n för Air Transport Action   för 40 år sedan. Många anser att det                  skapa ett hållbart flygtransport-
 Group, Paul Steele, följande slutsats: ”Det   nu behövs en liknande uppmaning                    system, men den kompetensen
 handlar inte om några lätta hinder, men de    för att lösa 2000-talets stora utmaning – den glo-   ligger latent. Det handlar om att tillämpa kunska-
 är inte oöverstigliga. Flyghistorien kantas   bala uppvärmningen.                  perna. Vi har siktat för lågt. I stället för att arbeta
 ju faktiskt av människor som uppnått fan-      – Vi behöver ett brandtal i klass med det som    på gradvisa förbättringar av konventionell teknik
 tastiska ting, trots att alla just då hävdade  motiverade folk på 1960-talet att starta Apol-     måste människor fokusera på genomgripande för-
 att det inte gick.”            µ   loprogrammet. Vi inser ännu inte vilken enorm     ändringar, menar Noone.
                                                            framtida prognoser | aero 13
                                 politikern tycker till
                                 tobias krantz, Högskole- ocH forskningsminister

teknik får”                            ”klimatförändringarna gör det nödvändigt
  det gäller att skapa en ny stödjande infrastruktur som
  gör alternativa bränslen till en daglig verklighet. Där-
                                 att investera i miljöforskning”
  för måste vi se till att den väg vi väljer innebär verkliga  Den 1 juli 2009     tog Sverige över ord-
  förändringar på global nivå och att det inte bara blir en   förandeskapet i EU. Under detta halvår
  begränsad förändring för förändringens egen skull,      leder Sverige EU:s arbete och ansvarar för
  påpekar Runnemalm.                      att driva utvecklingen framåt i viktiga EU-
    Nästa tillfälle att lansera ny teknik kommer inom     frågor. Aero Magazine talade med högskole-
  det närmaste årtiondet, då en ny generation mindre      och forskningsminister Tobias Krantz för att
  medeldistansplan måste utvecklas för att ersätta       höra vad han har att säga om miljöforskning-
  dagens 737 och A320. Enligt Runnemalm kommer         ens framtid.
  nästa årtionde att bli en intressant övergång. Bran-        Under hösten hålls flera stora seminarier
  schen kommer då att förändra sina plattformar och       som handlar om att trygga framtida forsknings-
  framdrivningssystem i grunden, om det så gäller        resurser. du deltog själv i konferensen om kun-
  BWB (Blended Wing Body) eller propellerfläktmo-        skapstriangeln i göteborg i slutet av augusti.
  torer (Open Rotor).                      Varför är det så viktigt att tänka på den framtida
    På lång sikt kanske branschens största utmaning      tillgången på kunskap just nu?
  ändå blir att hitta de ingenjörstalanger som behövs        – Samhället står inför enorma utmaningar.
  för att förverkliga den förändringen.             Vi måste omvandla våra energisystem och
    – Vi måste hitta nya anpassade sätt att utbilda      göra dem klimatneutrala. Samtidigt går vi
  folk och göra vår bransch mer attraktiv för dem. En      igenom den värsta ekonomiska krisen sedan
  faktor som skulle kunna vara motiverande är utma-       1930-talet. Behovet av kunskap och forsk-
  ningen med att verkligen kunna påverka världen på       ning är enormt. Men kunskaperna behövs
  det miljöplanet, avslutar Runnemalm.           µ  inte bara för att lösa de problem vi står inför
                                 under de närmast kommande åren. Det är
                                 också nödvändigt att lägga grunden för fram-        Vad anser du om den framtida miljöforsk-
                                 tida generationers välstånd och låta bli att      ningen? finns det skäl att oroa sig eller ser det
universitet                            göra om samma misstag en gång till. Det är       hoppfullt ut?
gradvisa förbättringar”                      därför som den svenska regeringen gör sina
                                 största forskningsinvesteringar någonsin,
                                                               – Jag tror att det kommer att finnas en
                                                             efterfrågan på både grundforskning och till-
    Innovationstakten inom flyg- och rymdindustrin      trots konjunkturnedgången.               lämpad forskning under många år framöver.
  har saktat av betydligt och därmed lockar den inga         Hur viktigt är det att investera i miljöforsk-  En stor del av denna forskning kommer själv-
  nya förmågor. Det gick bara 66 år mellan bröderna       ningen?                        klart att vara klimatrelaterad. Men den största
  Wrights första flygning och Armstrongs månvand-          – De klimatförändringar vi ser gör det      delen av regeringens ökade forskningsanslag
  ring, men det kommer att ha gått minst 50 år innan      nödvändigt att investera i miljöforskning.       på fem miljarder kronor kommer att gå direkt
  nästa människa promenerar på månen. Det leder till      Ur svensk synpunkt är det särskilt viktigt att     till fri grundforskning genom större bidrag
  att antalet nya ingenjörer som lockas till branschen     göra investeringar, eftersom vår miljöforsk-      till universitet och tekniska institut och ökad
  sjunker och att den åldrande personalstyrkan i USA      ning intar en ledande position internationellt.    finansiering av Vetenskapsrådet.
  nu har en medelålder på 55 år.                Det är därför som den klimatrelaterade forsk-        – På så sätt kan vi förhindra att forsk-
    – Vi måste göra ingenjörsvetenskapen mer lock-      ningen är ett av områdena i de strategiska       ningen blir alltför ensidig. För några årtion-
  ande för ungdomar, menar Noone.                program som regeringen lanserar.            den sedan låg tyngdpunkten på ozonlagret.
    – För femton år sedan motiverades studenterna av        – Dessa strategiska program är ett försök     Numera ligger den på klimatförändringarna.
  att hitta ett bra betalt jobb, men dagens studentgene-    att samla kompetensen och skapa en interna-      Vad blir det sedan? Svensk miljöforskning
  ration är mycket mer medveten om vad som pågår i       tionellt konkurrenskraftig forskningsmiljö       måste bygga på en bred bas och ha möjlighet
  omvärlden. Vad vi behöver nu är en utmaning som        inom de områden där Sverige är särskilt        att definiera och hantera de utmaningar som
  fångar deras intresse.               µ     framträdande.                     framtiden bär med sig.             µ
14 aero | porträtt
 namn: Christer Fuglesang ålDer: 52 yrke: Astronaut familj: Fru

 och tre barn bor: Houston fritiDsintressen: Sport, läsa, spela
 spel, umgås med familj och vänner, resa senast seDDa film: Oj
 då, … är det kanske ”Ground hog day”? senast lästa bok:
 Madame Terror av Jan Guillou.
“känslan av
 att glida ut
 i ryMden är
 fantastisk”
 i totalt 26 dagar och 17 timmar har christer fuglesang varit där ingen
 annan svensk varit tidigare: i rymden. Men senaste landningen var
 också den sista och nu tar han sig an mer jordnära utmaningar. som
 att locka ungdomar till naturvetenskap och teknik.
 av:  Jenny Palm foto: eSA                    Fortsättning >
porträtt | aero 15
16 aero | porträtt
    Väl uppe i rymden tar förberedelser också många
    timmar. Normalt sover man till exempel i luftslussen
 natten före rymdpromenaden, för att sänka trycket i
 dräkten. Kroppen behöver förberedas för att inte drabbas
 av det som motsvaras av dykarsjuka när man dyker.”
                                                CHrister fUglesang, astronaUt


 Fortsättning >
 1975 börjaDe christer fuglesang sina stu-        menader och det är viktigt att vara vältränad i     sedan spännas fast. Där ligger du i ett par, tre
 dier i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska hög-     till exempel händer och överkropp. Vi har fys-      timmar för att de ska hinna stänga luckan till
 skolan och sex år senare var han färdig civilin-     träning två–tre gånger i veckan.             rymdfärjan, ta bort grejer utanför och utrymma
 genjör. 1987 disputerade han vid Stockholms       Har ni någon mental träning?               området. Under tiden ligger man mest där och
 universitet, i experimentell partikelfysik, och       – Den mentala biten handlar om att vara för-     går igenom det som ligger framför en.
 det var här han verkligen började fundera på vad     beredd på alla uppgifter som ska genomföras.       Hur var det att uppleva tyngdlöshet första gången?
 han skulle arbeta med. Som de flesta andra hade     Det är viktigt att vara lugn, och det blir man om      – Jag var ju inte helt oförberedd, vi hade na-
 även han som liten fascinerats av rymden men       man vet i detalj vad man ska göra.            turligtvis tränat simuleringar. Men visst var det
 nu, vid 27 års ålder, började tankarna på att söka    när man utser den grupp som ska åka, tar man       en känsla av eufori när jag fick uppleva det på
 sig till NASA bli åtminstone ”halvseriösa”, som     hänsyn till sociala aspekter, eller vilka kriterier   riktigt. Det var en underbar känsla.
 han uttrycker det.                    finns det?                        Hur förbereder man en rymdpromenad? Vad är
 Hur reagerade folk i din omgivning när du berät-       – Jag tror inte att det läggs någon vikt vid det   den stora utmaningen?
 tade om dina planer?                   sociala. Det som spelar roll är vilka färdigheter      – Det är en lång process. Du ska ha förberett
   – Det var inget jag direkt berättade. Jag kan-    deltagarna har. Någon ska vara pilot, någon ska     dig minutiöst på jorden, så du vet exakt vad du
 ske nämnde i förbigående till någon bekant, men     gå rymdpromenader, någon ska kunna hantera        ska göra.
 mer konkret än så var det inte. Jag vet att min fru   roboten och så vidare.                    – Väl uppe i rymden tar förberedelser också
 sade till mig ”Du får resa vart du vill, men inte ut   Var inte din familj väldigt nervös?           många timmar. Normalt sover man till exempel
 i rymden”. Hon tyckte det lät lite för farligt.       – Nej, inte alls. När du är van vid något är     i luftslussen natten före rymdpromenaden, för
   – Men när jag blev antagen till ESA var hon     det inte så dramatiskt. De har varit med under      att klara av det låga trycket i dräkten. Kroppen
 helt med på det.                     många, många år och det blir en na-
 att vänta på ett nytt jobb är lite pirrigt för alla,   turlig del av livet.
 och ditt är inte vilket ”nio-till-fem” som helst. Vad  Hade du med dig något personligt
 gjorde du tills första rymdfärden blev verklighet,    upp?
 för det tog ett tag?                     – Ja, kort på familjen hade jag och
   – Jag visste hela tiden att jag förr eller senare  en … vad ska man kalla det? Maskot.
 skulle komma i väg men det är klart att jag var     Ett litet rymdtroll som jag fick av min
 lite otålig. Det var lite frustrerande att se kolleger  fru när jag tränade i Ryssland. Hon
 åka i väg medan jag fick vara kvar på jorden.      och barnen bodde i Moskva och jag
 Hur reagerade du när du väl fick besked?         i Rymdstaden, och då fick jag den av
   – Jag visste ungefär när flygningarna skulle     henne för vi inte kunde ses så ofta.
 utses så det kom inte som en jättestor överrask-     Har du några ritualer? till och med
 ning. Men givetvis blev jag väldigt glad. Det var    höjdhoppare har en massa märklig-
 en känsla av ”ÄNTLIGEN!”.                heter för sig, och deras insats tar tio
 Berätta lite om förberedelserna!             sekunder. dina ”höjdhopp” är något
   – Det börjar ungefär ett år i förväg, där man    mer spektakulära.
 går igenom alla de moment som ska göras under        – Det gör jag absolut inte. Jag är
 flygningen. Det gör man både teoretiskt i klass-     fullständigt anti till alla sådana tankar.
 rum, och mer praktiskt genom simuleringar.        För mig ter det sig helt irrationellt.
 Under den här tiden tränar man också på situa-      Beskriv rymdfärjan som farkost!
 tioner som med all sannolikhet inte inträffar,        – Den är väldigt fascinerande. En-
 men som man ska kunna hantera om de ändå         kelt uttryckt börjar den som en raket.
 uppstår.                         Väl i rymden fungerar den som en
 som till exempel?                    tvåvåningsbostad där sju personer
   – Olika typer av nödscenarier, helt enkelt. En    trängs, därefter är den en rymdsta-
 sak vi tränade på var om vi skulle bli tvungna att    tion i några veckor för att slutligen
 hoppa ut med fallskärm, och hur man tar sig upp     bli ett slags segelflygplan för att landa
 i den ”gummiflotte” man har med sig.           på vatten.
 Hur ser den fysiska träningen ut?            Vad händer före avfärd?           Christer fuglesang svävar fritt i lastmodulen leonardo på
   – Det är fysiskt krävande att gå på rymdpro-       – Du tar på dig rymddräkten för att internationella rymdstationen, iss (international space station).
                                                                porträtt | aero 17
behöver förberedas för att inte drabbas av det
som motsvaras av dykarsjuka när man dyker.
                            du har landat för sista gången, hur är det att
                            aldrig mer komma upp i rymden?
                                                       30 framgångsrika
Man behöver spola ut kvävgasen ur kroppen.
Vad är största ”belöningen” med rymdpromenader?
                              – Det är inget konstigt med det. Jag har ve-
                            tat länge att det skulle ta slut efter den andra
                                                       år med ariane!
   – Naturligtvis är det en belöning att glida ut  flygningen. Men det är klart att det är lite ve-
i rymden och titta ned på Jorden. Det är fan-     modigt.
tastiskt. Men den största belöningen ligger      du är snart tillbaka i europa, vad vill du jobba
nog ändå i att ha klarat av en stor utmaning.     med nu?
Rymdpromenader gör du inte bara för det är         – En sak som jag brinner för att är få fler
kul, utan för att genomföra viktiga uppdrag.      ungdomar att välja naturvetenskapliga ämnen.
Det är något jag tränat på om och om igen och     Jag har blivit ombedd att vara med i Teknik-
när det väl är genomfört … ja, det är en väldig    delegationen där en av de viktigaste uppgif-
tillfredställelse.                   terna är just detta.
fick du några sviter av tyngdlösheten när du kom    Hur ska detta gå till rent konkret?
tillbaka till Jorden?                   – Jag anser att lärarna har en nyckelroll här.
   – Det får alla. Kroppen vänjer sig nämligen    För det är de som ska stimulera elever och
väldigt snabbt av med tyngdkraften så när man     studenter och kunna visa på bredden. Det är
kommer tillbaka känns kroppen väldigt tung.      viktigt att höja statusen på lärarna inom dessa
Balanssinnet är stört, eller otränat, och man     ämnen.                        Ulf Palmnäs är stolt över Volvo aeros bidrag till
vinglar rätt mycket. Jag brukar säga att det är      – Men sedan måste det också till en attityd-   utvecklingen av arianeraketer.
som efter en rejäl kräftskiva, fast skallen är klar.  skillnad och det tar tid. Ingenjörer ses fort-
Man får lätt träningsvärk när man börjar använda    farande lite som ”nördar” och den stämpeln      seDan tiDigt 1970-tal     är Volvo Aero i
musklerna igen. Du kan också drabbas av blod-     ska tvättas bort. Vi måste visa att man visst     högsta grad en viktig del av Europas rymd-
trycksförändringar och vätskebrist.          kan få självuppfyllelse och spännande yrken      samarbete.
Hur lång tid tar det innan kroppen är återställd?   som ingenjör.                       – Vi har levererat mer än 1 100 bränn-
   – Det beror på hur lång tid du är där uppe men  Hur kan du som person påverka?            kammare och munstycken till Ariane under
generellt brukar läkarna säga att en dag i rymden,     – Jag fungerar väl lite som affischpojke. I och  åren. Det gör oss till största kommersiella
kräver minst lika lång tid på jorden. Jag tyckte    för sig kan inte alla bli astronauter, men jag tror  leverantören i världen, säger Ulf Palmnäs,
ändå att jag piggnade till ganska snabbt, det är    att jag i alla fall kan visa på att det finns spän-  chef för Affärsutveckling på Volvo Aero.
lite individuellt.                   nande jobb som naturvetare och tekniker. µ        Utan Volvo Aerodelar startar inte Ariane,
                                                       och så har det varit sedan julafton 1979 då
                                                       den första Arianeraketen sköts upp i rym-
                                                       den. I år firar Ariane alltså 30 år och historien
                                                       om dessa europeiska bärraketer är i sanning
                                                       en framgångssaga.
                                                         – Ariane har gett Europa det som politi-
                                                       kerna sökte i form av ”oberoende tillträde
                                                       till rymden”. Utan bärraketer skulle satel-
                                                       liter inte ens komma upp i rymden för att
                                                       förse oss med bilder, telekommunikation
                                                       och forskningsresultat. Under åren har 192
                                                       Arianeraketer skjutit upp totalt 274 satel-
                                                       liter. Det känns fantastiskt att Volvo Aero
                                                       har varit en del av denna framgång, säger
                                                       Ulf Palmnäs.
                                                         Under dessa år har alltså 1 100 brännkam-
                                                       mare och munstycken till Ariane 1-4 levere-
                                                       rats och dessutom över 200 turbiner, som
                                                       mest mer än 80 produkter per år.
                                                         – Vi är också stolta för att varenda detalj
                                                       faktiskt har fungerat perfekt, säger han.
                                                         För Ariane 5 levererar Volvo Aero ett
                                                       munstycke och två turbiner till Vulcain 1
                                                       och Vulcain 2-motorerna. Även där är det
                                                       ett jubileum i år då det är 10 år sedan den
                                                       första kommersiella uppskjutningen.
                                                         – Vi är rustade med demonstrerad tekno-
                                                       logi på både turbiner och munstycken för de
Christer fuglesang tillsammans med en amerikansk eVa-rymddräkt på rymdfärjans mellandäck.          behov som finns på nya raketmotorer, säger
Begreppet eVa kommer från engelskans extra Vehicular activity.                        Ulf Palmnäs.                  µ
18 aero | vlm-cityjet
 MAnnen bAKoM


 the green
 Miljökritikernas allt starkare röster mot
 flygindustrin under senare år fick till
 slut Johan vanneste, vd för det belgiska
 flygbolaget vlM, att bestämma sig för
 att slå tillbaka:
 – Jag fick nog, för jag har alltid hävdat
 att regionala flygbolag som flyger
 turbopropplan korta distanser är
 mycket energieffektivare än bolag som
 flyger jetplan på samma distanser.
 därför sammanställde han The Green
 Machine.
 av:  Mark Pilling foto: Johannes Vande Voorde

 belgiska vlm var ett av de första flygbolagen som locka-
 des till London City i början av 1990-talet, trots att kol-
 lektivtrafiken dit var dålig och ett hinder i utvecklingen.
 Det irländska flygbolaget CityJet följde VLM i fotspåren
 och upprättade en förbindelse till Irlands huvudstad,
 Dublin, 1994.
   I dag har de två bolagen gått samman och flygplatsen
 har en tågförbindelse direkt till Londons centrum. Flyg-
 bolagen drivs under varumärket CityJet och ägs av Air
 France-KLM, en av världens största flygkoncerner. VLM:s
 vd är Johan Vanneste, den man som ledde sitt flygbolag
 till uppgörelsen med Air France-KLM och den efterföl-
 jande sammanslagningen med CityJet.
   Den erfarna belgiska flygbolagschefen vet varför Air
 France-KLM kunde stå emot den starka konkurrensen från
 British Airways och få ett starkt fotfäste på London City.
   – Det är en fantastisk flygplats. Den korta incheck-
 ningstiden på 15 minuter gör den populär bland både
 fritids- och affärsresenärer, säger han.
   Varje resenär innebär förstås goda inkomster
 för Vannestes bolag, men det är affärsmarknaden
 som gör London City, som är den enda flygplatsen i
 London i egentlig mening, så speciell. Trots det dystra
 marknadsläget och turbulensen i Londons finanskvarter,
 som ligger precis runt hörnet, är det här en attraktiv
 marknad. Det är fortfarande värdefullt att finnas här,
 enligt Vanneste.
   Flygplatsens största bolag arbetar hårt för att hålla sig
 på banan ekonomiskt och dra nytta av den här möjlighe-
 ten. Inom ramen för sina banbrytande affärstjänster från
                      Fortsättning >
           vlm-cityjet | aero 19
machine   – om du fyller en fokker 50 till sista sätet, så
   blir utsläppen per passagerare mindre än från
   en liten ”smart”-bil, säger Johan Vanneste.
20 aero | vlm-cityjet
  Fortsättning >
  London City lyfter Vanneste fram det regionala
  flygbolagets miljömeriter, särskilt när det gäller
  det tvåmotoriga turbopropplanet Fokker 50.
    – Jag har alltid hävdat att regionala flygbolag
  som flyger turbopropplan korta distanser är
  mycket energieffektivare än bolag som flyger
  jetplan på samma distanser. Och jag har alltid
  försökt slå hål på myten om att höghastighetståg
  är bättre för miljön, säger Vanneste.
    Miljökritikernas allt starkare röster mot flyg-
  industrin under senare år fick till slut Vanneste
  att bestämma sig för att slå tillbaka.
    – Jag fick nog. Jag har alltid tyckt att flygbolagen
  har varit för tysta i den här frågan, säger han.

  the green machine
                                de två första fokker 50-planen med CityJets nya färger flyger nu från london City airport.
  Den tänkande belgaren nöjde sig inte med att
  ställa sig på en låda och lufta sina åsikter. Han
  började själv efterforska hur flygindustrin på-        The Green Machine-turnén fick stor upp-        börjar löpa hoppas CityJet att den senaste tidens
  verkade miljön. Han intresserade sig särskilt för      märksamhet i pressen och retade upp Belgiens       ökade trafik på bolagets tretton rutter i Storbritan-
  prestandan hos Fokker 50, eftersom de utgjorde       statliga järnvägsbolag.                 nien och Europa håller i sig även resten av året.
  huvuddelen i hans flygplansflotta. Vanneste          – Budskap som det här måste upprepas av         – I dag ser man barn och backpackers på Lon-
  gjorde noggranna efterforskningar och sam-         branschen många gånger om, för att det ska        don City. Det såg man aldrig för två år sedan, då
  manställde så småningom en presentation som         fastna i minnet hos folk, säger Vanneste.        var det bara kostymer överallt, säger Vanneste.
  han kallade The Green Machine.                                             Det visar att resenärerna drar fördel av flyg-
    – Det handlade om att komma till rätta med       unDerhålls av volvo aero                 platsens låga priser.
  saker och ting. Väl ansedda källor visade att        För att försäkra sig om att Fokker 50-planen        – Men affärsresenärerna kommer tillbaka,
  flyget inte alls är så miljöfarligt som folk tror,     fortsätter prestera optimalt, vände sig CityJet     säger Vanneste, som är övertygad om att det
  att turbopropplan är miljövänligare än jetplan       nyligen till Volvo Aero för underhåll av Pratt &     bara är en tidsfråga innan CityJet har fått luft
  och att höghastighetstågen smutsar ned mycket        Whitney Canadas PW100-motorer inom ramen         under vingarna igen på Londons populäraste
  mer än man tror, säger han.                 för ett flygtimprisavtal. Mer än 6 000 exemplar     affärsflygplats.                  µ
    Vanneste for på turné med The Green Machine       av den här motorn, som tillverkaren beskriver
  i Storbritannien, Belgien och Nederländerna för       som de regionala flygbolagens miljömotor, sitter     fakta cityjet
  att förklara sina slutsatser. Syftet var inte bara att   i flygplan runtom i världen i dag.
  visa att hans regionala flygbolag spelade en eko-        – Naturligtvis är tillförlitligheten oerhört      n irländska CityJet och belgiska VLM gick
  nomiskt viktig roll, utan även att demonstrera att     viktig för oss som affärsflygbolag. Men vad jag       samman 2009 under namnet CityJet och blev
  det drevs på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.      också är väldigt imponerad av är Volvo Aeros        London City Airports största flygbolag.
    Ett av Vannestes favoritexempel är när man       arbete med att minska bränsleförbrukningen         n 2000 blev Air France-KLM ensam aktieägare
  jämför Fokker 50 med en bil.                och utsläppen från motorn. Det är något som         i CityJet.
    – Om du fyller en Fokker 50 till sista sätet,      jag brinner särskilt för, säger Vanneste.          n VLM förvärvades av Air France-KLM 2007.
  så blir utsläppen per passagerare mindre än från        Vanneste är egentligen inte överraskad över       n CityJet har en flygplansflotta på 18 Fokker 50
  en liten ”Smart”-bil, säger han och poängterar       Volvo Aeros förhållningssätt.                och 25 Avro RJ85.
  samtidigt att flygplanen har blivit sju gånger         – Det är ju ett svenskt företag, så det faller     n 2008 transporterade CityJet 580 000 pas-
  bränslesnålare de senaste 40 åren och att moto-       naturligt att de fäster stor vikt vid miljöfrågor.     sagerare.
  rerna har blivit 70 procent bränslesnålare.           När nu underhållsavtalet med Volvo Aero   framgångsrika flygtimprisavtal
   cityjet är ett i raDen av flera regionala           Ursprungligen efterfrågade CityJet ett tradition-  triskt. Resultatet kan bli en förbättring av bränsle-
   flygbolag som tecknat flygtimprisavtal med Volvo     ellt underhållsavtal för PW100-motorerna i sina     förbrukningen med upp till 1,5 procent jämfört med
   Aero för underhåll av motorer och är en viktig      Fokker 50. Men Volvo Aero presenterade sitt flyg-    underhållskraven i instruktionsboken, säger han.
   kund för företaget.                    timpriskoncept som ett alternativ för flygbolaget.      Precis som CityJet kommer snart fler flygbolag
     – Vi satsade stort på att vinna det här kontraktet,    – Vi har arbetat länge med den här typen av     att välja flygtimprisavtal för sina turbopropmotorer.
   säger Staffan Svensson, chef för Motorunderhåll vid    underhållsavtal och vår erfarenhet visar att det       – både vi och våra kunder anser att vårt kon-
   Volvo Aero.                        fungerar väl, säger Svensson.              cept är till ömsesidig fördel för alla parter, säger
     Det är inte bara ett stort kontrakt som är värt om-    – Dessutom har Volvo Aero en egen under-      Svensson.
   kring 20 miljoner dollar. Det gör dessutom CityJet till  hållsplan. Vi nöjer oss inte med den standard som      – Trenden med flygtimprisavtal för turboprop-
   den tredje stora kunden som tecknar den här typen     beskrivs i instruktionsboken, vi siktar högre än så.   motorer ligger några år efter turbofläktmotorerna,
   av avtal efter svenska Skyways och norska Widerøe.    Vårt motto är att bygga det rakt, runt och koncen-    men den sprider sig alltmer.
                                                             dream-projektet | aero 21
banbrytande
forskning om tystare
och renare motorer
tack vare den avancerade                minskas motorns böjning, vilket gör den lättare
                            och effektivare.
forskningen vid volvo aero kan               – Det ger också fler möjligheter att göra den
drömmen om tystare och renare              bakre strukturen lättare och att kunna optimera                 ledskenor och som ger
motorer bli verklighet i framtiden.           hela monteringssystemet, som då blir lättare                  reducerat buller. Målet är
                            totalt sett, säger Hellgren. I jämförelse med den    att minska både bredbandsbullret och det tonala
av:  Tom Gregson foto: narvikk             bakre strukturen är mittstrukturen dock bland      bullret.
                            annat varmare. Det gör att motorfästena i denna       Inom DREAM-projektet eftersträvas en bul-
volvo aeros välkänDa      kompetens när det    komponent blir mer utmanade eftersom man        lerminskning på cirka 3 dB, men Volvos kon-
gäller att konstruera turbin- och fläktstrukturer    måste ta hänsyn till rördragning för sekundära     struktion har en ännu större potential, eftersom
har gjort företaget till en naturlig kandidat för att  system och asymmetriska, mekaniska laster.       man använder nyfodrade fläktutloppsledskenor
arbeta med innovativa system inom EU-projektet       Den aerodynamiska utformningen av den        som har utvecklats i samarbete med Chalmers.
DREAM. Volvo Aeros bidrag leds av DREAM-        nya kanalen ska testas vid en riggprovning på        – Vi arbetar fortfarande med bullerminsk-
projektledaren Linda Ström och inriktas på två     det tekniska universitetet i Graz hösten 2010.     ningen för de nya fläktutloppsledskenorna.
huvudområden: ett nytt koncept för turbinmitt-     Ett avancerat oxidationsskikt genomgår just nu     Resultaten är lovande och vi förväntar oss att
strukturer och en lågbullrande fläktstruktur med    tester hos Volvo Aero i Trollhättan.          målen förverkligas. Hittills har undersökning-
en tystare konfiguration för utloppsledskenor.                                 arna visat att integrerade foder verkar fungera
  – Vi håller på med ett nytt koncept som       låg bullergenerering                  både prestandamässigt och strukturellt och att
innebär en kortare turbinstruktur och därmed      Volvo Aeros andra huvuduppgift inom DREAM-       de kan minska bullret, säger Billson.
en lättare motor, säger Robert Lundberg som är     projektet, lågbullrande fläktutloppsledskenor,       Utöver det nya konceptet räknar Volvo Aero
ansvarig för Volvo Aeros EU-forskning. Vi tit-     framskrider också enligt planerna, säger delpro-    med att dra fördel av de avancerade kunskaper
tar också på hur komponenten skulle se ut om      jektledare Mattias Billson.               man skaffade sig under forskningsprojektet VI-
motorfästena placerades på mittstrukturen i        – Vi studerar lämpligt antal ledskenor, ut-     TAL. Fläktutloppsledskenornas konstruktion
stället för på den bakre strukturen.          formningen och integreringen av akustiska fo-      bygger därför på lätta kompositmaterial som
                            der för att hitta en aerodynamisk konstruktion     utvecklades under VITAL och som sedan har
sänker bränsleförbrukningen               som är likvärdig eller bättre än konventionella     anpassats för DREAM.              µ
Men hur kan man göra en sådan viktig sektion
av kärnmotorn kortare utan att försämra själva
prestandan?
  – Det är den stora utmaningen, säger Anders      fakta om Dream
Hellgren som leder Volvo Aeros konstruktion        Dream (valiDation of Radical engine Architecture systeMs) är ett forskningsprojekt inom eU:s sjunde
av turbinmittstrukturer för DREAM och därtill       ramprogram. Det syftar till att hitta välbehövlig teknik som motverkar stigande bränslepriser och löser
knutna avancerade projekt.                de växande miljöproblemen.
  – Vi måste göra flödeskanalen ”aggressivare”,       DReAM-konsortiet leds av Rolls-Royce och består av 44 samarbetspartner från 13 länder, däribland
utan att kompromissa med flödeskvaliteten.        Ryssland. Projektet går ut på att undersöka potentiellt nyskapande motorarkitekturer, som motrote-
För lågtrycksturbiner utan inloppsledskenor        rande propellerfläktar, samt att utveckla nya system för konventionella turbofläktmotorer med höga
innebär detta att gasen måste omfördelas och       bypass-förhållanden. Rolls-Royce testar en växlad propellerfläkt, medan Snecma undersöker en direkt-
omlänkas under kortare axiell längd samtidigt       driven version. MTU leder arbetet med projektets innovativa system.
som tryckförlusten förblir densamma eller till        en del av DReAM leds av Turbomeca och går ut på att analysera alternativa biobränslen och synte-
och med minskas. Flödet vid lågtrycksturbinens      tisk fotogen och driva en liten turbofläktmotor med det nya bränsle som väljs ut.
inlopp måste dessutom vara jämnt fördelat.          efter de inledande testerna ska tekniken som tas fram inom DReAM integreras. Motorkoncep-
  Det här problemet hanterar Volvo på ett        ten och de alternativa bränslena ska bedömas med det teknisk-ekonomiska utvärderingsverktyg för
smart sätt genom att forma kanalens ändväggar       miljörisker som utvecklades för de tidigare eU-forskningsprojekten ViTAL och neWAC. Detta ska ske
för turbinmittstrukturens flödeskanal. Resulta-      med hjälp av två flygplanskonfigurationer – en för propellerfläktmotorer och en för ett konventionellt
tet bör, enligt Hellgren, bli en kortare kanal som    flygplan med turbofläktmotorer.
fortfarande har rätt flödeskvalitet och tryckför-       DReAM-projektet, som inleddes i februari 2008, har ett tajt tidsschema. De validerade resultaten
delning och därmed hjälper till att sänka bräns-     ska integreras med mer integrerade (nivå 2) demoprojekt under det sjunde ramprogrammets senare
leförbrukningen.                     faser eller med ett potentiellt fullskaligt nivå 3-demoprojekt inom åttonde ramprogrammet.
  Arbetet med att flytta motorfästena till         DReAM-projektledaren David bone från Rolls-Royce säger att tidsplanen verkligen är en utmaning.
mittstrukturen är en viktig del av konceptet         – Som tur är påbörjades de viktigaste arbetsuppgifterna väldigt tidigt, eftersom projektet skulle
med kortare och lättare motorer och en stor        påverka framtida flygplanskonstruktioner. och trots att vi har haft vissa problem kommer vi att kunna
utmaning. Genom att flytta fästena framåt         leverera i tid.
22 aero | framgångsrika eu-projekt
 verdi – motortillverkning
 två eu-projekt under volvo aeros ledning som
 kommer att ha stor betydelse för den framtida
 flygmotorutvecklingen går nu mot sitt slut. vi tar en titt på
 projekten verdi och aida och ser vad de har uppnått.
 av:  David Wiles


 Den nya generationens ingenjörsteknik       lämpats av de motortillverkare som medver-
 för simulering av motortillverkningsproces-    kat i projektet. De första två åren inriktades
 ser håller på att utvecklas inom ramarna för   främst på utvecklingen av simuleringsverk-
 VERDI-projektet, Virtual Engineering for     tyg för varje process, till exempel Metal
 Robust Manufacturing with Design Integra-     Deposition, svetsning, värme-
 tion. Projektet leds av Volvo Aero och om-    behandling och plåtformning.
 fattar femton andra samarbetspartner inom     Under projektets andra fas,
 både den akademiska världen och näringslivet   som just nu håller på att
 runtom i Europa. Målet är att uppnå kortare    avslutas, ska dessa verk-
 ledtider och lägre utvecklingskostnader för    tyg kopplas samman.
 såväl motorer som komponenter.            VERDI-projektet
   – Simulering ger en ökad förståelse för hur  är en del av Volvo
 man kan göra tillverkningen robustare, efter-   Aeros lättviktskon-
 som fler parametrar kan ändras utan att det    cept ”Make It Light”.
 blir dyrare, säger projektsamordnaren Henrik     – Med ett simu-
 Tersing som är specialist inom tillverknings-   leringsverktyg som
 simulering på Volvo Aero.             det här blir det möjligt
   Simuleringar ger också mer information    att kontrollera den de-
 om vad som händer med produkten vid till-     formering som uppstår vid
 verkningen, och därmed minimeras risken för    tillverkningen. Volvo Aero
 oönskade effekter.                har använt avancerade svetssimu-
                          leringar i flera år, säger Tersing.
 tillverkar vissa komponenter             Simuleringar ger dessutom en viss
 Inom VERDI-projektet utvecklas datorverk-     miljöfördel. Genom att göra testerna i den
 tyg för simuleringar av olika processer i till-  virtuella världen i stället för den riktiga kan
 verkningskedjan.                 användningen av råvaror som metaller hål-
   – Ett scenario i verkligheten kan vara att   las nere.
 man först formar en komponent, sedan svet-
 sar, värmebehandlar och därefter fräser den.   förverkligaDe femårsmål
 Vi gör simuleringar av dessa processer och    Alla parter ser VERDI som en framgång.
 för att kunna bestämma den noggrannhet        – Alla är nöjda med resultatet, vilket inte
 vi har i simuleringarna tillverkar vi även en   alltid är fallet med EU-projekt. Vi har uppfyllt
 komponent som vi mäter på för det tänkta     det mesta som vi planerade, så de mål vi satte
 scenariot, säger Tersing.             upp för fem år sedan har vi förverkligat, säger
   Projektet har haft en budget på 6,4 mil-    Tersing.
 joner euro och löper ut vid årsskiftet. Under     De datorverktyg som utvecklas inom
 projektets gång har simuleringsverktygen     VERDI kan användas vid konstruktion och
 utvecklats vid de deltagande universiteten    tillverkning av motorer inom bara ett eller
 och forskningsinstituten och därefter til-    två år.                   µ
                                      framgångsrika eu-projekt | aero 23
i datorn                        aida
                            – utvecklar lättare motorer
                            aida-projektet har lyckats med målet att sänka vikten
                            på motorn genom att göra en central komponent
                            kortare. resultatet är lägre bränsleförbrukning och
                            koldioxidutsläpp. de modifierade komponenter som
                            har utvecklats under projektet kommer att användas i
                            motorer som enligt planerna ska tas i drift inom några år.
                            av:  David Wiles

                            – Det här har varit ett fantastiskt framgångsrikt projekt, säger Peter Jo-
                            hansson som är projektsamordnare för AIDA-projektet, Aggressive Inter-
                            mediate Duct Aerodynamics for Competitive and Environmentally-Friendly
                            Jet Engines, på Volvo Aero.
       Simulering ger                – Det visade sig vara ett perfekt forskningsämne, eftersom de här kompo-
                            nenterna inte har analyserats lika noggrant som andra motordelar. De veten-
       en ökad förståelse            skapliga och tekniska mål som sattes upp i början av projektet har uppnåtts,
    för hur man kan göra              de passar väl in i Volvo Aeros lättviktsstrategi ”Make It Light”.

    tillverkningen robustare,            fäster motorn viD flygplanet
    eftersom fler parametrar            De mittkanaler som är placerade i motorns kompressor och turbinsektion

    kan ändras utan att det             används delvis för att fästa motorn vid flygplanet.
                             – Om de här kanalernas radie kan förkortas på en väldigt kort sträcka, det
    blir dyrare.”                  vi kallar att göra dem aggressiva, går det att minska vikten i hela motorn,
           Henrik tersing, sPeCialist inoM
                            säger Johansson.
       tillVerkningssiMUlering På VolVo aero
                             AIDA-projektet, som har haft en budget på 8,2 miljoner euro, inleddes
                            2004 och löper ut i slutet av detta år. Syftet med projektet var att minska
                            längden på dessa kanaler med 20 procent.
                             – Det var ganska ambitiöst. När det gäller motorutveckling brukar man
                            annars ta mindre steg, men 20 procent är mycket, säger Johansson.
                             Men projektteamet lyckades minska motorvikten med hela två procent,
                            vilket i sin tur har lett till en stor sänkning av bränsleförbrukningen och
                            utsläppen. AIDA-teamet omfattar 16 deltagare i sju länder, bland annat
                            universitetet i Cambridge, Rolls-Royce och Chalmers tekniska högskola i
                            Göteborg. Samordnare för projektet har varit Volvo Aero.

                            nära samarbete mellan näringslivet och universiteten

   De vetenskapliga och               – De här komponenterna är vår specialitet. Vi tillverkar dem åt alla stora
                            motortillverkare. Dels har vi deltagit i konstruktionsfasen av experimenten,
   tekniska mål som sattes             dels har vi haft ett nära samarbete med industripartner och universitet som
 upp i början av projektet har             Chalmers. De har spelat en viktig roll när det gäller att sätta upp testriggar
                            för kanalerna, förklarar Johansson.
 uppnåtts, de passar väl in i               Den största svårigheten under projektet var de höga ambitionerna.
 Volvo Aeros lättviktsstrategi               – Utmaningen var att korta komponenten med hela 20 procent. Vi visste
                            att luftflödet skulle bli väldigt konstigt, säger Johansson.
 ‘Make It Light’”                     – Men vi lyckades. Tack vare det här projektet kommer det att finnas mo-
    Peter JoHansson, ProJektsaMordnare för aida  torer med betydligt aggressivare kanaler på marknaden 2013.         µ
24 aero | gripen i sydafrika
   i Mzantsis
                                            *   tJänst

   Bortsett från sverige är sydafrika det land i
   världen som har flest gripen – sjutton ensitsiga
   och nio tvåsitsiga. de sistnämnda finns redan
   på plats medan de förstnämnda beräknas
   vara levererade 2012. aero fick chansen
   att prata om både gripen och motorn
   rM12, med såväl representanter
   från det sydafrikanska flygvapnet
   som volvo aeros egen
   fältservicerepresentant
   på plats.
   av:  Jenny Palm
                            *  ”Mzantsi” är en lokal benämning på sydafrika.


FoTo: FRAnS DeLy, CoPyRiGHT GRiPen inTeRnATionAL
                               gripen i sydafrika | aero 25
neil HägglUnd, VoLVo AeRo

”jag trivs bäst mitt i smeten”
volvo aero erbjuder nu gripen-kunder en motorutbildning för att lära sig
mer om rM12. först ut att köpa det här ”kurspaketet” var just sydafrika.
– vi fick väldigt positiv respons efter genomförda kurser, säger neil
hägglund, fältservicerepresentant på volvo aero.
2008 ansökte och fick Neil Hägglund tjänsten        Neil Hägglund har tillbringat delar av året på
som fältservicerepresentant, FSR, på Volvo Aero.     Air Force Base Makhado i norra Sydafrika, och
Då hade han varit anställd i fyra år och hade tidigare  har bland annat agerat som instruktör vid en av
jobbat med bland annat konstruktionsändringar      utbildningarna.
och prestanda- och flygplansanalyser.            – Min huvudsakliga uppgift är att vara FSR.
  – Jag trivdes med det också, men jag ville      Nu slumpade det sig så att jag kunde hjälpa till
ha närhet till verkligheten och kunna arbeta       och delta som instruktör på boroskopskursen
med skarp problemlösning. Jag trivs bäst mitt i     då två ordinarie instruktörer drabbats av för-
smeten, där jag kan se till att kunden blir nöjd,    hinder.            Fortsättning >
säger han.
  I avtalet med alla Gripen-kunderna ingår det
flera olika typer av service och tjänster, men      fakta neil hägglund
Volvo Aero ansåg också att det var nödvändigt
med en mer djuplodad utbildning, specifikt för       titel: Fältservicerepresentant och civilingenjör
motorn. De paketerade en sådan och erbjöd         på Volvo Aero.
det till den sydafrikanska kunden – som blev        ålder: 30 år
mycket intresserad. Utbildningen, som sker på       familj: Sambo och dotter
plats, består av flera olika kurser som till exempel    Bor: i Trollhättan
apparatbyten, modulbyten och boroskopering         övrigt: Tar gärna en sväng på min Ducatin,
– ett slags ”titthålsoperation” i motorn. Tanken      min italienska motorcykel, när väder och vind
är att kunden ska få ökad kunskap om motorn,        tillåter.
RM12, och att få den i den egna miljön.
26 aero | gripen i sydafrika
                              neils bilder
                              från sydafrika
    Vi gjorde en ut-
    värdering som
 tyder på att de var
 nöjda och vi fick
 väldigt mycket positiv
 respons från kunden.”
                   neil HägglUnd     ”det här är en av deltagarna
                              i modulbyteskursen, ’rams’
                              ramolefo, som inspekterar
 Fortsättning >                      högtrycksturbinen.”
   Vad innebär det att jobba som fältservicerepre-
 sentant?
   – Man kan väl säga att jag fungerar som en
 kontaktperson och ett slags coach. Tanken är ju
 att de ska lära sig att göra detta utan min direkta
 inblandning. Jag är där för att lösa problem och
 se till att kunden blir nöjd, till exempel att ställa
 upp som boroskopsutbildare. Men främst är jag
 en rådgivande instans som hjälper till vid mo-
 torrelaterade frågor eller andra motorproblem.
   Hur tycker du att utbildningarna fungerade?
   – Våra kursdeltagare hade ganska olika bak-
 grunder och hade arbetat olika mycket med flyg-
 plansmotorer. En del var rena experter, medan
 andra hade mer begränsad erfarenhet. Tack vare
 omfattande förberedelser, stor kunskap och flexi-
 bilitet måste jag säga att det gick väldigt bra.
   Utbildningen var uppskattad av deltagarna.
   – Ja, verkligen. Vi gjorde en utvärdering som
 tyder på att de var nöjda och vi fick väldigt myck-
 et positiv respons från kunden.
   En av förklaringarna till detta, tror Neil Hägg-
 lund, var samarbetet med andra kolleger, både på                    ”’nikkie’ degenaar (liggande), tordh lyrehed (Volvo
 plats i Sydafrika och hemma i Sverige.                         aero), ’rams’ ramolefo, ’sebs’ sebaetse är några
   – Det fanns alltid folk att bolla idéer och tankar                 av deltagarna som just här boroskoperar fläkt och
 med. Det gjorde oss starkare, mer effektiva och                     kompressor.”
 var till bättre nytta för kunden, säger han. µ
                                         gripen i sydafrika | aero 27
                              ”Här är nästan hela gänget – tl Paile, Mt sebaetse,
                              as engelbrecht, tore andreasson (Volvo), Mark
                              thomson, HJ degenaar, eddie lagergren (Volvo), PM
                              ramolefo, WJ Jordaan och Håkan lönn (Volvo) – mitt i
                              modulbyteskursen. Här ser man motorn isärplockad i
                              dess sju moduler.”
”och så var det dags att flyga.
Här taxar piloterna ut.”
                                 ”Jag var med för att vara behjälplig när killarna började
                                 konservera motorn i ett flygplan. det innebär att man
     ”det är inte särskilt ovanligt med ormar        ersätter bränslet i motorn med konserveringsolja, så att
     här. efter ett tag vande jag mig, men det är      inte bränsleledningar och munstycken sätts igen. Här
     klart, jag ryckte till lite när Johan ’groenies’    är det Craig lee och PW du toit som gör det och de
     groenewald kom bärande på den här            arbetade föredömligt.”
     pytonormen som var 1,5 meter lång.”
28 aero | gripen i sydafrika
 tony Barnard, SoUTH-AFRiCAn nATionAL DeFenCe FoRCe

 ”jag rekommenderar verkligen den här kursen”
 tony Barnard är ansvarig för               Tony Barnard har sett insidan av otaliga       Tony Barnard skulle varmt rekommendera
 motorverkstaden på flygbasen i             motorer från mängder av olika flygplan genom     den här utbildningen till andra som har att göra
                             årens lopp, men RM12 är det ändå något speciellt   med RM12, och trots att han just genomgått kur-
 Makhado och en av deltagarna              med, anser han.                   sen ser han redan framåt mot nya utmaningar:
 i motorutbildningen som nyligen              – Ja, det får jag säga. Det är den mest avance-   – För att få en ännu djupare förståelse hade
 hölls för det sydafrikanska försvaret.         rade av alla och mycket bättre än alla andra jag   jag gärna åkt till Volvo Aero i Sverige och tagit
                             jobbat med, säger han.                kurser på en ännu högre nivå, säger han.   µ
 – Jag rekommenderar verkligen
 den här kursen. vi lärde oss mycket          uppskattar utbilDningen               fakta tony Barnard
 nytt, säger han.                    Men duktig kan alltid bli duktigare och han
                             uppskattar den utbildning som bland annat Neil     ålder: 47
 Sedan 1983 har Tony Barnard varit anställd av     Hägglund från Volvo Aero höll i under somma-      arbetar: Som ansvarig för motorverkstaden på
 South African National Defense Force. På den      ren 2009.                       flygbasen i Makhado.
 tiden stod det motormontör på visitkortet. I        – Det är alltid kul att se insidan på en mo-    familj: gift och två döttrar
 dag, liksom de senaste fyra åren, står det i stället  tor. Det jag gillade bäst med utbildningen var     Bor: Louis Trichardt
 ”ansvarig för motorverkstaden på Makhado”.       att verkligen plocka isär motorn i alla moduler,    övrigt: Han har under de senaste åren varit
   – Mitt ansvar är att se till att motorerna fung-  på så kort tid. Och boroskoperingen var också     lärare för kyrkans söndagsskola.
 erar till hundra procent för flygdivisionen.      fantastiskt intressant.
                                    volvo aero norge | aero 29
odd tore kurverud, vd för Volvo aero norge, håller
i en detalj till en statorplatta av den typ som ska
levereras till snecma.
gulD-
kantat
kontrakt
aVtal Med sneCMa tryggar
VolVo aero norges fraMtid
odd tore
kurverud är en
lycklig man.
volvo aero
norges vd har
skrivit under
ett storkontrakt
med den franska
motortillverkaren
värt 250 miljoner dollar. det
säkrar fabriken i kongsberg –
och jobben – under lång tid
framöver.
av:  Gwladys Fouché foto: Truls brekke        Fortsättning >
30 aero | volvo aero norge
 Maskinoperatör Ørjan engebretsen, 29, förbereder ett lågtrycksturbinhus före fräsningen.


 Fortsättning >
 maskinoperatören fixerar komponenten på                                           turbinen, som i sin tur driver fläkten och mo-
                                                        biLD: boeinG
 en ram. Den är färdig att skickas till en produk-                                      torns lågtryckskompressor.
 tionsenhet där den ska fräsas av en robot till sina
 slutliga dimensioner. Om några minuter kom-                                         tryggar framtiDen
 mer detaljen, ett lågtrycksturbinhus, att dyka                                       Affären kommer att trygga framtiden för de
 upp skinande silverblank, redo för nästa steg.                                       hundratals anställda som arbetar vid fabriken,
   Vi står på fabriksgolvet på Volvo Aero Norge,                                      vackert belägen bland tallbeklädda kullar utan-
 där komponenter som den här kommer att spela                                        för Kongsberg. Staden ligger åtta mil väster om
 en allt viktigare roll för företagets framtid. I juli                                    Oslo och har omkring 24 000 invånare.
 undertecknade Volvo Aero Norge ett storkon-                                           – Jätteskönt att affären gick i lås, säger maskin-
 trakt med den franska motortillverkaren Snec-                                        operatören Svein Bye, 51, medan han övervakar
 ma om att leverera komponenter till den nya                                         en robot som svetsar segment av ledskenor som
 motorn i flygplanet Boeing 737, CFM56-7BE.                                         ska levereras till Snecma.
   – Det här är ett oerhört viktigt avtal för oss.                                       – Det är ett långtidskontrakt som kommer
 Snecma är vår absolut största kund och står för                                       att rädda jobben vid fabriken under många år
 mer än 50 procent av vår omsättning, säger Odd     nästa generation Boeing 737 ska utrustas med            framöver.
 Tore Kurverud, vd för Volvo Aero Norge.         snecmas CfM56-7Be-motor.                        – Avtalet stöder framtida engagemang inom
                                                               viktiga områden för oss. Det hjälper oss att
 värlDens mest sålDa motor                                                  behålla kompetensen inom specifika teknik-
 Affären beräknas vara värd 250 miljoner dollar       – Andra flygplan kan ha flera certifierade mo-         områden, som ledskenor och lågtrycksturbin-
 (174 miljoner euro) under kommande tio år och      torer, men inte den här. Varje Boeing 737 som            hus, inom företaget, säger Kurverud instäm-
 förväntas innebära stora kvantiteter.          säljs kommer att vara utrustad med två Snecma-           mande.
   – CFM56 har varit världens mest sålda motor.     motorer med komponenter som har levererats               Förutom samarbetet med Snecma strävar
 Hittills har över 20 000 motorer levererats. Där-    av Volvo Aero Norge, säger Kurverud.                Volvo Aero efter att utöka en av sina kärnkom-
 för är det väldigt intressant att leverera delar till    Det är två typer av komponenter som ska le-           petenser, tillverkningen av högkvalitativa axlar.
 den nya versionen, förklarar Kurverud.         vereras till det franska företaget. Den första är          Företaget förväntas även leverera komponenter
   Ännu intressantare är det att CFM56-7BE       ett hölje som rymmer lågtrycksturbinen. Den             till den flotta av Joint Strike Fighters (JSF) som
 kommer att vara den enda certifierade motorn      andra är en uppsättning statorplattor som leder           Norge köper från Lockheed-Martin som ersätt-
 för nya Boeing 737.                   avgaserna från brännkammaren till lågtrycks-            ning för sin gamla F-16-flotta.
                                                        volvo aero norge | aero 31
                                                         snecmas CfM56-7B-motor                                                         fortsättning
                                                         på långvarigt
                                                         samarbete
                                                         med snecma
                                                         volvo aero norge    har haft
                                                         ett långt och gott samarbete
                                                         med Snecma.
Maskinoperatör svein Bye, 51, kontrollerar att en detalj till en statorplatta håller rätt standard.
                                                           – Det undertecknade avtalet
                                                         är en fortsättning på ett sam-
                                                         arbete som inleddes för över
                                                         30 år sedan, säger Catherine
  – Vi var med och utvecklade motorn åt Pratt       tygade om att företaget fortsätter samarbeta om   Duquenne, ansvarig för sam-
& Whitney, och vi levererade även detaljer till       framtida projekt med den franska tillverkaren.    arbetsprogram hos den franska
den alternativa motor som General Electric och         – Vi kommer antagligen att vara med i Snec-    motortillverkaren.
Rolls-Royce håller på att utveckla. Därför kom-       mas framtida motorprogram. Det är något vi        Volvo Aero Norge har leve-
mer vi antagligen att stå för de framtida leve-       diskuterar just nu, säger Kurverud.         rerat höljen och munstycken
ranserna av JSF, både i Norge och utomlands,          – Vi har varit en av Snecmas affärspartner i   till Snecma sedan början av
säger Kurverud.                       över 25 år, och nu när det här avtalet är i hamn   1980-talet. Dessa har företaget
                              fortsätter vi vårt långsiktiga samarbete. Vi är   använt i CFM56-motorerna på
långt samarbete                       väldigt glada över att även i fortsättningen få   flygplansserierna Boeing 737
Volvo Aero Norges framtid är dock starkt kopp-       samarbeta med en av huvudaktörerna inom       och Airbus A320.
lad till Snecma. Efter avtalet i juli är alla över-     flygmotorbranschen.              µ
                                                         ”som ett äktenskap”
                                                         – Vår relation till Volvo Aero
fakta VolVo aero norge                                              Norge är väldigt stark. Det är inte
                                                         någon vanlig leverantör–kund-
 n Volvo Aero norge ligger i Kongsberg, 80 km väster om oslo,                          relation, förklarar Duquenne.
 och har nära 500 anställda.                                            – Vi ser det som ett samar-
 n Företaget grundades 1976 och hette ursprungligen norsk                            bete, nästan som ett äktenskap.
 Jetmotor AS. Det bildades för att leverera komponenter till strids-                      De har varit med om att ut-
 flygplanet F-16, som vid denna tid hade köpts in av det norska                         veckla CFM56-motorerna, och
 flygvapnet. Företaget fick nytt namn 1999 i samband med att                          de bidrar fortlöpande till att för-
 Volvo Aero förvärvade 78 procent av aktierna.                                 bättra produkten. De levererar
 n i dag ägnas större delen av Volvo Aero norges verksamhet åt                         komponenterna som de ska och
 den kommersiella flygindustrin. Cirka 20 procent av verksamheten har militär inriktning.            i tid. De är pålitliga.
 n Förutom lågtrycksturbinhus och ledskenor specialiserar sig Volvo Aero norge på axlar och andra          – Det är viktigt för oss att
 höljen, däribland till moderna jetmotorer.                                   fullfölja samarbetet under hela
 n 2008 redovisade företaget en omsättning på 1 miljard noK (165 miljoner USD, 115 miljoner eUR)        motorutvecklingen. Den kan
 och en vinst på 43 miljoner noK före skatt (7 miljoner USD, 5 miljoner eUR).                  nämligen pågå i 50 år, avslutar
                                                         Duquenne.            µ
32 aero | swerea sicomp
                                    swerea sicomp | aero 33
 utvecklingen inom flygindustrin går mot allt lättare
 konstruktioner och material. volvo aero och swerea
 sicoMp har sedan länge ett samarbete inom lätt-
 viktsmaterial. nu startar de nya gemensamma
 projekt för att ta fram metoder för utveckling och
 tillverkning av komponenter i fiberkompositer för
 flygplansmotorer.
 av:  Florence oppenheim foto: Susanne Lindholm
lättvikts-
ledarna
 samarbetet mellan Volvo Aero och SICOMP
 har pågått sedan 2003.
                               För att minska bränsleförbrukning och bul-
                             lernivåer i en flygplansmotor måste flödet i
   – Volvo Aero tog kontakt med oss i början av     motorn öka. Det innebär en större motor vilket
 2000-talet via Luleå Tekniska Universitet (LTU),     i sin tur ökar vikten och därmed också bränsle-
 som både vi och Volvo Aero har ett omfattande      förbrukningen och påverkan på miljön. Därav
 samarbete med, berättar Hans Hansson, vd på       det stora intresset för lätta kompositmaterial.
 Swerea SICOMP AB.
   – De var intresserade av lättviktskonstruk-     fiberkompositer
 tioner och ville testa vad vi kunde tillföra. Vi star-  Forskning kring lättviktsmaterial till olika delar i
 tade i liten skala i ett projekt där vi i första hand  flygplanskroppen är inget nytt. Däremot är forsk-
 stod för handledning av studenter vid LTU.        ning om fiberkompositer i flygplansmotorer inte
   Volvo Aero fick stort förtroende för Swerea     lika utvecklat.
 SICOMP och samarbetet fortsatte, bland annat        – Vi började titta på kolfiberstrukturen i de
 i olika europeiska forskningsprojekt med syfte      kalla delarna i motorn och i de komponenter som
 att utveckla komponenter till framtida civila      Volvo Aero levererar, säger Hans Hansson.
 jetmotorer.                                        Fortsättning >
34 aero | swerea sicomp
                                                         nya materialen skulle kunna göra flygplansmo-
                                                         torerna mellan 15 och 30 procent lättare.
                                                           – Vårt samarbete med Volvo Aero hjälper
                                                         dem att utveckla produkter som stärker deras
                                                         konkurrenskraft och skapar förutsättningar
                                                         för oss att vidareutveckla vår spetskompetens.
                                                         Fiberkompositer är vårt område, men vi hade
                                                         ingen erfarenhet av fiberkompositer i flygplans-
                                                         motorer när vi startade vårt samarbete, säger
                                                         Hans Hansson.
                                                           Han är nöjd med samarbetet med Volvo Aero,
                                                         ett samarbete som inte bara innebär leverans av
                                                         ett resultat utan också ett kunskapsutbyte mel-
                                                         lan parterna.
                          Vi är inne i ett                         – Tillsammans kan vi driva på utvecklingen
                          industrialiserings-                      så att flygindustrin kan behålla sin konkurrens-
                                                         kraft.
                       skede och får fram allt
                       säkrare siffror”                          i värlDstoppen
                                                         Anders Sjunnesson är teknikutvecklingsledare
                              Hans Hansson, Vd, sWerea siCoMP
                                                         på Volvo Aero och en av dem som varit med i
                                                         samarbetet från start.
                                                           – Swerea SICOMP ligger i världstoppen när
 Fortsättning >                                                 det gäller kunnande om de här materialen, säger
   – Går kompositmaterialen att använda i de    Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet       han.
 stora temperaturväxlingar och tuffa belastningar   (NFFP), som är ett samverkansavtal mellan VIN-        – De är en länk mellan industri och högskola.
 som det är i en flygplansmotor? Sedan måste vi    NOVA, Försvarsmakten, Försvarets Materiel-        Vi får tillgång till deras kompetens och kan dra
 också utveckla metoder för att kunna räkna ut    verk och industriparterna Saab AB och Volvo        nytta av ytterligare samarbeten och nätverk som
 och simulera hur materialet uppträder under     Aero. Grunden är den europeiska flygindustrins      de har tillgång till.
 tillverkningsprocessen och i olika situationer    mål att halvera bränsleförbrukning, utsläpp och        I de nya samarbetsprojekten blir problemfor-
 under flygningen.                  buller till år 2020.                   muleringarna allt skarpare. Många års forskning
   Både Volvo Aero och Swerea SICOMP är                                    ska nu generera metoder som leder hela vägen
 övertygade om att det fungerar och forskningen    jagar vikt                        fram till industriell tillverkning.
 är nu inriktad på att ta fram mer exakt vilken typ  Flygindustrin jagar vikt och det är ingen tillfäl-      – Vi tror att vårt samarbete ska ge oss ytterliga-
 av kompositmaterial som ska användas och hur     lighet att flera nya flygplanstyper på marknaden     re en pusselbit för att få ut våra första produkter i
 tillverkningen av komponenter ska ske.        innehåller 50 procent kolfiberkompositer. De       kompositmaterial, säger Anders Sjunnesson. µ
   – Vi är inne i ett industrialiseringsskede och
 får fram allt säkrare siffror. I vårt laboratorium
                            fakta Swerea SicoMP
 finns en tillverkningsutrustning där vi bland an-
 nat jobbar med detaljer som sitter i den främre    n Swerea SiCoMP Ab är ett icke    n Målet är att främja kundernas
 delen av flygmotorn. Målet är att de nya produk-    vinstdrivande forsknings- och    konkurrenskraft genom teknik-
  terna ska vara i produktion inom ett par år.     utvecklingsinstitut med fokus på   utveckling.
     I ett nytt samarbetsprojekt, som löper un-   tillverkning och design av kompo-  n Antal anställda: 32
     der fyra år, ska Swerea SICOMP och Volvo    sitmaterial.             n Huvudkontoret är baserat
       Aero tillsammans utveckla och förfina    n Kunderna är stora företag som   i Piteå, men Swerea SiCoMP
        metoder för simulering av defekter    drar fördel av Swerea SiCoMPs    har även verksamhet i Swerea-
          från tillverkningen och dess på-   spetskompetens eller små och     koncernens anläggning i Mölndal.
           verkan på kompositmaterialets   medelstora företag som inte har   n Företaget startade 1989 och   energi (vindkraft, högspänning),
            prestanda.            resurser att driva en egen utveck-  arbetar i huvudsak inom fyra   marin industri och bil (lätta
                Projektet ingår i den   lingsavdelning.           områden: flyg (cirka 40 procent), hybridfordon).
               femte omgången av det
                                               budgetflyg | aero 35
vart är lågpris-
flygBolagen på väg?
utan att överdriva kan man verkligen säga att lågprisflygbolagen har förändrat vårt
sätt att resa. de har gjort det möjligt för många fler att se sig om i världen. i synnerhet
    i europa ligger lågprisbolagen bakom den enorma ökning av så kallade
     ”cityweekends”, korta resor då folk reser till ställen de
      aldrig trott att de skulle besöka. varifrån kom de, hur
        hanterar de den ekonomiska krisen och hur
        ser framtiden ut för lågprisbolagen?
       av:  Alan Dron illustration: Phil Judd/Cartoonstock
                                                   Fortsättning >
36 aero | budgetflyg
 Fortsättning >
  historia                       tillväxten ledde dock till att kostnaderna, som till    Det irländska bolaget Ryanairs tillägg upp-
                             en början var låga, ökade. Att man inte hade några   märksammas ofta i media. Det handlar om allt
 ett av De första lågprisbolagen      som     datorstyrda bokningssystem ledde dessutom till     från bokningsavgifter till funktionshindrade
 påverkade resandet i stor utsträckning var brit-    mycket överbokningar och missnöjda kunder.       som måste betala för rullstolen på planet. Enligt
 tiska Laker Airways, som lanserade sin lågpris-    Det, i kombination med små vinstmarginaler,      en rapport av den amerikanska forskargruppen
 rutt över Atlanten 1977 − Skytrain. Ägaren Sir     ledde till att PEOPLExpress såldes och fusion-     IdeaWorks från september beräknas flygbolaget
 Freddie Laker var en imponerande herre med       erades med Continental 1987.              ha tjänat cirka 880 miljoner dollar på dessa
 sinne för publicitet (ungefär som Sir Richard       Men det lågprisbolag som visade vägen för i    tillägg, eller motsvarande 20 procent av de to-
 Branson på Virgin Atlantic i dag) och hans       stort sett alla andra lågprisbolag var Southwest    tala intäkterna. (Avgifter för att gå på toaletten
 flygbolag började flyga mellan London och       Airlines, som startade sin verksamhet i Dallas,    ombord? Nej, inte ännu, trots att chefen Michael
                             Texas, år 1971.                    O’Leary skämtsamt föreslog det tidigare i år!)
                               Några av deras principer för lägre kostnader      Trots dessa avgifter visar detta irländska bo-
                             var:                          lags passagerarsiffror att de låga priserna fortsät-
                               n Endast en flygplanstyp (Boeing 737) för att   ter locka resenärer och siffrorna har fortsatt stiga
                             minimera underhållskostnaderna             snabbt. Hittills i år (fram till den 31 augusti) har
                               n Ett ”direktflygsystem” för rutterna utan     man flugit 62,4 miljoner passagerare.
                             anslutningar, för att eliminera kostnader för       I juli och augusti 2009, när de flesta flygbolag
                             bagagetransport                    kämpade med konjunkturnedgången, presente-
                               n Trafikera sekundära flygplatser med lägre    rade Ryanair en ökning av antalet passagerare
                             kostnader och mindre trafik              med 19 procent jämfört med samma period
                               n Snabba vändningar mellan flygningarna för    2008.
                             att maximera antalet flugna sektorer på en dag
                               Southwest är nu ett av världens största flyg-    hur går Det Då för Dem?
                             bolag med 540 stycken Boeing 737. Någonting
                             som är anmärkningsvärt är att de har varit lön-    i Dag ställs flygbolagen      inför några av de
               ”Vad trodde        samma de senaste 36 åren.               tuffaste villkoren på flera årtionden. Den globala
               du? Med de här         Företagskulturen, som främjar en avslappnad    ekonomiska krisen har lett till att antalet passa-
               priserna?”
                             (men professionell) attityd bland de anställda,    gerare har sjunkit, i synnerhet inom första klass
                             har blivit en viktig avgörande faktor. En av grun-   och business klass, de mest lönsamma segmen-
 New York 1977. Rutten var mycket populär, men     darna, den karismatiske Herb Kelleher, brukade     ten för de stora flygbolagen.
 Laker gjorde bankrutt under recessionen i början    säga: ”Vi jobbar med kundservice. Det råkar bara      Men inte ens lågprisbolagen är immuna mot
 av 1980-talet och anklagades för aggressiv pris-    vara så att vi flyger flygplan.” Southwest betrak-   sjunkande passagerarsiffror. En snabb titt på sta-
 sättning av de etablerade flygbolagen.         tas allmänt som ett av de mest beundrade företa-    tistiken tidigare i år har visat att endast två av tio
   Även i USA började det dyka upp lågprisaktö-    gen i USA. Man har dessutom det lägsta antalet     stora europeiska lågprisbolag har en ökning av
 rer bland flygbolagen som etablerade sig efter av-   kundklagomål bland alla landets flygbolag.       antalet passagerare: Ryanair och Norwegian.
 regleringen av flygbranschen i slutet av 1970-talet.    Många passagerare klagar i dag på att servicen     Dessutom har lågprisbolagen ett efter ett bör-
 Ett av de mest välkända var PEOPLExpress, som     har försämrats av lågprisbolagen (och de stora     jat kollapsa. I september var det slovakiska Sky-
 lanserade konceptet med avgifter för mat, dryck    flygbolagen). De accepterar att låga biljettpriser   Europe som gick under. Dessförinnan hade flera
 och incheckat bagage. Det expanderade kraftigt     innebär att man måste betala för dryck eller mat    andra budgetbolag gjort detsamma, till exempel
 och flög mellan de större städerna i USA. 1983     ombord, men de blir alltmer frustrerade över alla   polska Centralwings och italienska MyAir. Ett
 började man flyga över Atlanten. Den snabba      nya ”tillägg” som gör att flygpriset ökar.       av få lågprisbolag som flyger långdistansrutter,
                                                        Oasis Hong Kong, gick omkull efter endast 18
                                                        månaders verksamhet våren 2008, med skulder
    Ryanairs tillägg uppmärksammas ofta i media.                              på 128 miljoner dollar.
    Det handlar om allt från bokningsavgifter till
 funktionshindrade som måste betala för rullstolen                               framtiDen
 på planet. Enligt en rapport av den amerikanska                                så, hur ser framtiDen ut för budgetbolagen?

 forskargruppen IdeaWorks från september beräknas                               Kommer vi att få se fler lågprisbolag på långdis-
                                                        tansrutterna? Ekonomin ser väldigt annorlunda
 flygbolaget ha tjänat omkring 880 miljoner dollar                               ut jämfört med korta distanser.
 på dessa tillägg, eller motsvarande 20 procent                                  På samma tid som det tar för ett flygplan
                                                        att flyga mellan Hongkong och London med
 av de totala intäkterna.”                                           passagerarlast kan exempelvis ett kortdistans-
                                                                 budgetflyg | aero           37
                                                                 ”Vi skulle ha läst det fin-
                                                                 stilta innan vi köpte de här
                                                                 superbilliga biljetterna!”bolag avverka minst fyra sektorer, vilket innebär    berättade följande för Aero Magazine: ”Det är     bolag som i dag tillämpar mer traditionella affärs-
fler betalande passagerare. Långdistansbolag har     någonting som vi kan bestämma oss för att göra     modeller kommer förmodligen att följa efter.
dessutom ytterligare kostnader, till exempel logi    och som vi skulle vilja göra ... Om det låg rätt i     Det kommer troligtvis också bli fler tillägg. När
för besättningen vid övernattningspass.         tiden och klimatet var rätt ... Som det ser ut nu   ett flygbolag introducerar någonting med lyckat
  Våren 2007 meddelade Ryanairs Michael        finns det dock inte några planer på att gå vidare   resultat tenderar andra att följa efter, även om det
O’Leary att Ryanair skulle ha lanserat ett låg-     med det här.”                     verkar upprörande till en början. Det största hotet
budgetflygbolag för långdistansflygningar 2010.       Branschanalytiker tror att flygoperatören Oa-   kanske är den allt strängare miljölagstiftningen,
Vissa delar av denna nya verksamhet skulle på-      sis Hong Kong satte sina priser för lågt, i hopp    som kan ha en långsiktigt bromsande effekt på
minna om kortdistansverksamheten, till exem-       om att locka kunder, och förlorade på det. Deras    tillväxten för alla flygbolag.           µ
pel trafik via mindre flygplatser som Providence     huvudrutt mellan London och Hongkong trafi-
(Rhode Island, USA) eller Islip på Long Island (i    kerades dessutom redan av flera konkurrenter      fakta
delstaten New York). Men O’Leary var noga med      och många affärsresenärer valde flygbolag som
att poängtera att långdistansbolaget skulle eta-     Cathay Pacific och Qantas.                så håller budgetbolagen
bleras som ett separat företag och inte använda       Ett annat lågprisbolag som flyger långa distan-   nere sina kostnader
namnet Ryanair.                     ser är malaysiska Air Asia X, som hittills har upp-   n Direktflyg utan bagagetransfer
  – Så fort man lägger en långdistansverksam-     visat bra resultat. Det flyger till Australien, Kina   n Kortare returtider möjliggör fler flygningar
het ovanpå en kortdistansverksamhet dödar        och Storbritannien, och kommer inom kort att       per dag
man den, sade han.                    öppna sin första rutt i Mellanöstern, Abu Dhabi.     n Reducerad markpersonal när passagerare
  Det nya lågprisbolaget för långdistansflyg-     Flygbolagschefen Azman Osman-Rani ser Abu        checkar in online
ningar skulle sälja extremt billiga flygstolar, mål-   Dhabi som ett ”virtuellt nav” där Air Asia X:s Air-   n Direkt biljettförsäljning, oftast via internet,
priset var 12 dollar 2007. Till skillnad från Ryanairs  bus A330-flygplan anländer från Kuala Lumpur       sänker personalkostnaderna och tar bort mel-
befintliga affärsmodell skulle det nya flygbolaget    och sedan fortsätter till Europa eller Nordafrika.    lanhänder som resebyråer
ha en premiumklass för affärsresenärer.           Hur ser framtiden då ut för lågprisbolagen      n bränslehedging – bränsle köps in flera
  Men den här planen är inte någonting som       rent generellt? Med största sannolikhet kommer      månader i förväg till ett fast pris
man talar om nu. En taleskvinna för Ryanair       de att ta ännu fler marknadsandelar och flera flyg-
 5
38 aero | biobränsle
                  bränslealternativ
                  de flesta är överens om att den globala                     palmolja
                  oljeproduktionen redan har nått sin höjdpunkt
                  historiskt sett. även om det tillkommer nya stora
                  fynd, till exempel de offshorefynd i Mexiko och
                  Brasilien som tillkännagavs i höst, kommer allt
                  mindre mängder att pumpas upp från gamla
                  fyndigheter.
                                                             meD olja från olika typer
                  av:  Alan Dron bilD: Franck-boston                          av palmer, som kokospalm
                                                              och babassupalm, kan man
 Denna neDgång , i kombination med det allt-       husgaser. Flygbolagen är dessutom alltmer ange-          producera ett fotogenkompa-
 mer akuta behovet att kontrollera utsläppen av      lägna om att de inte får ha en negativ inverkan på         tibelt bränsle. Palmolja finns
 växthusgaser som koldioxid för att begränsa den     befolkningen i de områden där de produceras.             i överflöd men en stor
 globala uppvärmningen, har lett till att man bör-      Fjorton stora flygbolag har gått ihop med              nackdel är att den börjar
 jat leta intensivt efter mer hållbara bränslen för    flygplanstillverkare och bränsleutvecklare för             tjockna under -5 °C,
 flygindustrin.                      att söka efter nya produkter. Medlemmarna i                vilket orsakar problem
   Grödorna för hållbara bränslen absorberar kol-    SAFUG (Sustainable Aviation Fuel Users Gro-                vid flygningar på hög
 dioxid medan de växer. När de förbränns släpps      up) har genomfört flera testflygningar med olika               höjd. Miljögrupper
 koldioxiden ut i atmosfären igen, men effekten      biobränslen.                                  invänder också mot
 blir koldioxidneutral till skillnad från fossila      I december förra året testade exempelvis Air                 att palmodlingar
 bränslen.                        New Zealand en 50/50-blandning av Jet A1 och                   tränger undan
   Miljögrupper är dock alltmer skeptiska till     olja från purgerbusken i en Rolls-Royce RB-211-                  regnskog i
 dessa nya bränslen. De påpekar att många av       motor i ett av sina Boeing 747-plan med lyckat                    länder som
 de grödor som föreslås som bränslen konkur-       resultat. Enligt planerna ska den här blandningen                   indonesien.
 rerar om mark som används för att producera       täcka 10 procent av deras bränslebehov år 2013.
 livsmedel i utvecklingsländer och att knappa       Virgin Atlantic flög även en Boeing 747 från Lon-
 vattenresurser dessutom utnyttjas. Flera orga-      don till Amsterdam i februari 2008 på en bland-
 nisationer, bland annat Greenpeace och Jordens      ning av babassu-/kokosolja och fossila bränslen.
 vänner, menar att den enda verkliga lösningen      Enligt flygbolaget gick det bra, men i framtiden
 för att minska flygplansutsläppen är att begränsa    kommer man att använda ett annat, ”andra gene-
 flygindustrins tillväxt.                 rationens” drivmedel.
   Men i dagsläget satsar energibolagen och flyg-
 industrin i allt större utsträckning på biobränslen   kommersiell tillgänglighet
 i sökandet efter nya energikällor för flyget.      – Att producera bränsle från olika typer av alger
                              verkar vara det bästa och mest energisnåla alter-
 avgöranDe kriterier                   nativet och det kräver mindre land eller odlings-
 Faktum är att biobränslen har funnits under en      yta, säger Martin Porsgaard, miljöchef på SAS.
 längre tid. Det mest välkända exemplet på an-        – Biobränslegrödor får inte konkurrera med
 vändning av grödor för att producera energi är      livsmedel, odlingsmark eller vatten. Det är myck-
 troligtvis den stora sockerrörsproduktionen i      et viktigt.
 Brasilien, som sedan 1920-talet utnyttjats för        Han tror att ett biobränsle kommer att certifieras
 att tillverka etanol till bilbränsle.          runt mitten av 2010. Efter den milstolpen kan till-
   Det finns vissa avgörande kriterier för att alter-  verkare, raffinaderier och bränsleleverantörer börja
 nativa bränslen ska få användas som flygbränsle.     arbeta för att göra det kommersiellt tillgängligt.
   De måste vara minst lika effektiva som foto-       Här intill beskrivs fördelarna och nackdelarna
 gen, de får inte kräva ändringar av motorerna och    med några av de främsta grödorna som utreds som
 måste släppa ut betydligt mindre mängder växt-      nya bränslen.                    µ


   Biobränslegrödor får inte konkurrera med
   livsmedel, odlingsmark eller vatten. Det är
 mycket viktigt.”
                                   Martin Porsgaard, MilJöCHef På sas
                                                                       biobränsle | aero 39
 för framtiden?
camelina sativa        purgerbusken                     alger                         halofyter
kallas även oljedådra.       en möjlig lösning på problemen          ett ”anDra generationens” håll-             halofyter tillhör en växtfamilj
Japan Air Lines testade en     med andra biobränslegrödor har vunnit      bart bränsle. Vissa typer av alger produce-      som huvudsakligen växer längs med
bränsleblandning med olje-     mark under senare år: purgerbusken.       rar olja genom fotosyntes. De producerar       kusterna på norra halvklotet och därför
dådra i början av 2009 och     Den här tropiska växten producerar frö-     också mer olja per hektar än växtgrödor.       inte kräver någon jordbruksmark. De tål
flygbolagen är intresserade     kapslar som innehåller en olja som går     billy Glover, ansvarig för miljöstrategier      salt och kan därmed vattnas med havs-
av att undersöka det vidare.    att använda i jetmotorer. Den kan växa     på boeing Commercial Airplanes, sade i       vatten. Forskare har föreslagit att de ska
Men som sagt, detta skulle kunna   på mycket mager jord och konkurrerar      april 2009 att det enligt en optimistisk      planteras i ökenområden och bevattnas
konkurrera om odlingsmarken.     därför inte om jordbruksmark.         uppskattning skulle krävas en yta lika       med havsvatten via pipeline. De menar
                     i september 2008 grundades        stor som belgien för att förse världens      att en yta mindre än Sahara skulle
                   SAFUG av ett antal flygbolag, boeing     flygindustri med tillräckligt mycket       kunna ge tillräckligt mycket bränsle
                    och Honeywell UoP (specialister på      algbaserat bränsle.               för att ersätta världens förbrukning
                    raffineringsteknik) för att forska vidare    Flygindustrin börjar dock anamma      av fossila bränslen. De skulle kunna
                     om utvecklingen av hållbara bränslen    idén om att alger skulle kunna vara       utgöra basen för ett tredje genera-
                     från till exempel purgerbusken. Världs-  ett bra bränslealternativ eftersom de     tionens hållbart flygbränsle, men
                     naturfonden stöder användning av     inte behöver färskvatten eller tar upp    utvecklingen av dem är ännu på ett
                      den här vegetabiliska oljan.       jordbruksmark. Men miljögrupperna       tidigt stadium.
                        i maj 2009 kom dock en rapport    håller sig avvaktande. Greenpeace        Räkna med att få höra mer om
                      från Jordens vänner där man häv-     har sagt till Volvo Aero att även om    den här frågan under de närmaste
                       dar att purgerbusken utarmar jor-    grödor som purgerbusken och alger     åren.
                       den ännu mer genom att tömma      kan vara bättre i teorin är de en
                       den på resterande näringsämnen.    ”farlig distraktion” från problemet
                       enligt rapporten förbrukar växten   med ökande flygplansutsläpp.
                        också mer av de knappa vatten-
                        resurserna än förutsett.
40 aero |
  landning              av isabelle Kliger
                              flyga som en fågel              att täcka De stela flygplansvingarna med
                                                     konstgjorda fjädrar skulle kunna öka effektiviteten tror
                                                    ingenjörerna. ett italienskt team vid universitetet i Genua har
                                                   visat hur fjäderlika strukturer kan minska luftmotståndet på
                                                 en cylinder och hävdar att detta skulle kunna ha samma effekt på
                                               undervattensfordon och flygplan.
                                               Fåglar har långa, styva flygfjädrar som hjälper dem att generera den
                                            energi de behöver för att lyfta från marken. Men forskaren Alessandro bottaro
                                            är mer intresserad av hur de mindre täckfjädrarna hjälper fåglarna att hålla
                                            sig flygande. bottaro och hans team testar just nu vilka effekter syntetiska
                                            täckfjädrar har på en datormodell av en cylinder med 20 centimeters diameter
                                            när denna placeras i en virtuell vindtunnel.
                                              bottaro tror att konstgjorda fjädrar på flygplan och undervattensfordon
                                            skulle kunna göra dem effektivare. Han tillägger dock att ett
                                            självrensningssystem med samma funktion som när fåglarna putsar sina
                                            fjädrar kan behövas för att garantera hög prestanda ...
   högtflygande juniorer                                            fem låtar för flygresan
   Det brittiska flygbolaget thomson           visade nämligen att 54 procent av passagerarna     söker Du efter musik till din nästa flygresa?
   airways har använt sig av ett nytt grepp i sin    inte tog sig tid att titta på hela säkerhetsvideon   Här är fem låtar till den perfekta spellistan på
   senaste säkerhetsvideo. Genom att låta barn      ombord.                        flyget.
   spela besättningsmän och passagerare hoppas        Vad tycker då passagerarna om den nya
   man nämligen att fler passagerare ska titta på    videon? Det här är några av resultaten hittills:    1. fly away. Den fjärde singeln från den amerik-
   säkerhetsinstruktionerna. i videon visas alla     n 15 procent fler passagerare tittar på hela      anske rockmusikern Lenny Kravitz är en av hans
   de olika säkerhetsprocedurerna och hur man      säkerhetsvideon.                    mest framgångsrika låtar hittills. Den släpptes
   använder nödutgångar, syrgasmasker och annan     n 91 procent fler barn under 12 år tittar på      1998 på albumet 5.
   utrustning av söta små barn.             videon från början till slut.
     Det är deras charm och ”gullighet” som ska    n 66 procent fler passagerare känner sig säkrare    2. fly me to the moon. Även om låten är starkt
   göra passagerarna mer engagerade av demon-      tack var den nya videon.                förknippad med Frank Sinatras inspelning från
   strationen. en undersökning som gjordes av      n 33 procent fler passagerare tycker att videon    1964 skrevs den faktiskt 1954 av bart Howard och
   nTSb (national Transport Safety board) 2006      är intressant.                     hette då in other words.

                                                         3. learn to fly. Videon till den här Foo Fighters-
                                                         låten spelades in på ett flygplan och blev en
                                                         omedelbar succé. 2001 vann den en Grammy för
                                                         bästa korta musikvideo (Short Form Music Video).

                                              Barnskåde-       4. leaving on a jet plane. Många covers har
                                              spelare ökar      gjorts på den här John Denver-låten från 1967.
                                              passagerarnas     olika versioner av den har använts i british Air-
                                              intresse för      ways-reklam och i filmen Armageddon från 1998.
                                              säkerheten.
                                              se videon på:     5. flying without wings. Den här Westlife-låten
                                              http://www.      från bandets debutalbum 1999 blev en världshit
                                              youtube.com/      direkt. 2004 släpptes den digitalt och blev den mest
                                              thomsonHols      nedladdade låten genom tiderna i Storbritannien.
                                                                               | aero 41
                                                                 twitter
                 och så några ord från flygledarna                                från rymden
                 tornet: – 123DG, vik till    tornet: – Höjd och                       Den amerikanske nASA-
                 vänster, havererat plan till   position?                           astronauten och arméöversten
                 höger.              piloten: – Jag är 1,80 och                   Tim Kopra har som förste
                 piloten: – 123DG, uppfattat,   sitter ned.                          besättningsman ombord på
                 jag ser ett havererat plan                                   den internationella rymdstatio-
                 till höger, men ingen vik till  tornet: – Har du tillräckligt                 nen börjat twittra om livet och
                 vänster än.           med bränsle eller inte?                    arbetet i rymden. Tim Kopra
                                  piloten: – Ja.                         åkte i mitten av juli i väg med
                 piloten: – Tornet, ge mig    tornet: – Ja, vadå?                      rymdfärjan Endeavour och nu
                 en ungefärlig tidsangivelse!   piloten: – Ja, SiR!                      låter han rymdfantasterna på ett
                 tornet: – Det är tisdag i dag.                                 unikt sätt följa hans äventyr via
                                                                 Twitter-kontot ”astro_tim”.
                                                                                   FoTo: U.S. ARMy
                 havsvatten som flygbränsle
”De flesta            i ett försök att motverka den globala uppvärmningen och oljebristen
människor             genomför den amerikanska marinen nu experiment som syftar till att göra flyg-
har lika stor           bränsle av havsvatten. Genom en kemisk reaktion som kallas Fischer-Tropsch-

förmåga att
                 processen bearbetar man havsvatten till omättade korta kolväten som sedan kan
                 omvandlas till fotogenbaserat flygbränsle.
flyga som              Koldioxid har traditionellt ansetts vara olämpligt för Fischer-Tropsch-processen

att tänka.”            på grund av sin kemiska instabilitet. Men dess rikliga förekomst i en tid när vi oroar
                 oss för den globala uppvärmningen gör gasen till en möjlig bränslekälla. Luften
    JonatHan sWift,      innehåller visserligen bara cirka 0,04 procent koldioxid, men koncentrationen i
  irländsk författare      havsvatten är 140 gånger högre. om slutprodukten ska kunna bli koldioxidneutral
oCH satiriker (1667–1745)     måste man dock först hitta en ren energikälla för de reaktioner som krävs för den.
från Bryssel till sydney på mindre än fem timmar
ett överljuDsplan för passagerare           baserade Reaction engines tagit fram A2 – ett      energikälla eftersom A2 inte kommer upp i
som flyger från nordeuropa till Australien      plan för 300 passagerare med en topphastighet      nödvändiga hastigheter med konventionella
på mindre än fem timmar håller nu på att       på nästan 5 000 km/h.                  bränslen. Det krävs alltså ett bränsle som både
konstrueras i Storbritannien. Med medel från        Projektet ingår i en eU-kampanj och syftar     är kraftfullt och miljövänligt innan A2 kan bli en
den europeiska rymdorganisationen har en       till att tänja på flygresandets gränser. För att    kommersiell realitet.
grupp ingenjörer och forskare på oxfordshire-     nå framgång måste man dock hitta en lämplig
                                                                biLD: ReACTion enGineS LiMiTeD
42 aero |
  landning

   kunden har (inte) alltid rätt
   enligt servicebranschens gyllene regel har kunden
                                        ”det tog oss nio                   en turist i en flott jaktstuga
   alltid rätt. Men det måste väl ändå finnas vissa gränser för vad
                                        timmar att flyga                   i afrika med utsikt över
   man kan klaga på? Kan det finnas för mycket sand på stranden
                                        hem från Jamaica till                 ett vattenhål klagade över
   eller för många fiskar i havet? Här är några av de tokigaste klago-
                                        england, men det tog                 att synen av en uppenbart
   mål som semesterfirare lämnat till sina resebyråer, hämtade från
                                        bara tre timmar för                  upphetsad elefanthanne
   information publicerad av Thomas Cook och AbTA (british Travel
                                        amerikanerna.”                    förstörde hans smekmånad
   Association).
                                                                   eftersom den fick honom att
                                                                   känna sig otillräcklig.

                    ”Min pojkvän och jag                      ”det är slött att de
                    bokade ett rum med två                     lokala butiksägarna
                    enkelsängar, men fick ett                    stänger butikerna
                    rum med dubbelsäng. Vi                     under siestan för
                    anser nu att det är ert fel                   då behöver jag ofta
                    att jag är gravid. det hade                   handla. det borde
                    aldrig hänt om vi hade                     vara förbjudet!”
                    fått den typ av rum som vi
                    bokade.”
                     ”ingen sade något om att                                     och till sist, visserligen
                     det fanns fiskar i havet.                                     inget klagomål, men
                     Barnen blev alldeles                                       ändå ett uttalande
                     förskräckta.”                                           verkligen värt att
   ”Under min semester                                                          citeras:
   i goa i indien äcklades                                                          ”i broschyren står
   jag över att nästan varje                ”Vi köpte ray-Ban-glasögon för                        det: inga frisörer på
   restaurang serverade                   fem euro av en gatuförsäljare                        hotellet. Vi är utbildade
   curryrätter. Jag avskyr                 men upptäckte sedan att de      ”det var för mycket sand på       frisörer, får vi bo där
   kryddig mat.”                      inte var äkta.”           stranden.”               ändå?”
                                                             flygluffarbiljetter
                                                             Det amerikanska lågprisbolaget
                                                             Jetblue Airways erbjuder backpackers en
                                                             All-you-Can-Jet-biljett som under en månad
                                                             berättigar till ett obegränsat antal resor mel-
                                                             lan flygbolagets 56 inrikes- och utrikesdesti-
                                                             nationer. Detta fantastiska erbjudande gäller
                                                             för alla tillgängliga platser på alla flyg.
                                                               – Med All-you-Can-Jet-biljetten kan
                                                             jetsettarna resa storstilat och välja mellan
                                                             56 destinationer och mer än 150 flyg, kom-
                                                             menterar Robin Hayes, chef för Jetblue
                                                             Airways.
                                                               De första biljetterna kostade 599 US-
                                                             dollar och gällde för ett obegränsat antal
                                                             resor mellan den 8 september och den 8
                                                             oktober 2009.
                                                                            | aero 43
                                           historisk flygning
100 år sedan ett flygplan för första
gången korsade engelska kanalen
en av flygets största pionjärer är          stort antal flygplan byggdes av olika konstruktörer.
fransmannen louis Blériot. 1909,             1908 intogs scenen av Louis blériot (1872–
                           1936). Han var uppfinnare och producerade bland
för exakt hundra år sedan, flög           annat strålkastare för bilar. nu konstruerade han
han som den förste i världen över          en egen endäckare av en lite annorlunda typ.
engelska kanalen. han satte också            Att utforma ett eget flygplan visade sig vara
världsrekord i flygdistans med            minst sagt riskabelt. blériot var våghalsig. Han
denna 35 kilometer långa sträcka.          var med om mer än 50 (!) krascher eller olyckor
                           men överlevde mirakulöst nog varje gång. Till
                           slut lyckades han dock hålla sin elfte endäckare,
flygets korta men intensiva             Libelle, intakt!
utvecklingstid har haft stor betydelse för den      Då kände han sig redo för sin hittills största
moderna historien. Flygplanet revolutionerade    bedrift. Londontidningen Daily Mail hade        louis Blériot i sitt Libelle
den tekniska utvecklingen ur alla aspekter och    nämligen utfäst en belöning på 1 000 pund till
krympte avstånden mellan jordens folk.        den som först lyckades med en oceanflygning.      en något skakig landning på Dovers vita klippor.
  blériot genomförde sin flygning i juli 1909.   blériot bestämde sig för att vinna.            blériots korta flygning bevisade att man
Det var mindre än sex år efter att bröderna Wright    Klockan 4:35 på morgonen den 25 juli 1909     måste ta flygförsöken på allvar. Den tilldrog sig
hade lyckats flyga 37 meter i Kitty Hawk den 17   startade han sin Libelle i närheten av Calais     ett nästan hysteriskt intresse och samlade en
december 1903, och visar med vilken fart flyget   i Frankrike. Han flög de 35 kilometerna över      enorm publik, nästan som Lindberghs omskrivna
utvecklades under denna pionjärperiod.        kanalen på låg höjd och efter drygt 27 minuter     flygning över Atlanten 18 år senare.
  Fransmännen tog snabbt ledningen och ett     anlände han till england. Där lyckades han göra                        Ulf nihlén
                                                      fransmannen edmond salis är på väg till dover.
                                                      Hans Blériot XI-plan är identiskt med det plan
                                                      som louis Blériot använde när han korsade
                                                      kanalen för 100 år sedan, den 25 juli 1909.
                                                      edmond salis klarade resan på 40 minuter och
                                                      landade på en gräsbana vid duke of york’s royal
                                                      Military school, nära den plats i skuggan av
                                                      slottet dover Castle där Blériot kraschlandade
                                                      efter sina 36 minuter i luften.
                                                      FoTo: SCAnPix
   news, views & interviews
Volvo aero Corporation, avd. 1500, 461 81 trollhättan
fredrik.fryklund@volvo.com
VoLVo AeRo, VeRKSAMHeTSoRTeR
nordamerika              kanada               europa                  frankrike                indien
Usa                  n Calgary, Alberta         sverige                 n nantes                 n Bangalore
n Boca raton, Florida         n toronto, ontario         n trollhättan
n seattle, Washington         n Montreal, Québec         n linköping               spanien                 kina
n san francisco, Kalifornien                                           n Zaragoza                n Beijing
n greensboro, north Carolina     sydamerika             norge                                       n shanghai
n tulsa, oklahoma           Brasilien             n kongsberg               asien
n atlanta, Georgia          n san Jose dos Campos                            förenade arabemiraten          singapore
n auburn, Alabama                            tyskland                 n dubai                 n singapore
n Memphis, Tennessee                           n Hamburg
n newington, Connecticut                                             israel                  oceanien
                                     storbritannien              n rishon lezion             australien
                                     n guildford                                    n Cairns, Queensland
ViKTiGA ADReSSeR
Volvo Aero Corporation     Volvo Aero norge as     Volvo Aero Services Corp.    Volvo Aero Services (Seattle) LLC  Volvo Aero Connecticut     Applied Composites Ab
461 81 Trollhättan       box 1004          645 Park of Commerce Way     18516 80th Avenue South       179 Louis Street        box 13070
telefon: 0 520 - 94 000    no-3601 Kongsberg, norge  boca Raton, Florida 33487, USA  Kent, Washington 98032, USA     newington, CT 06111-4517, USA  580 13 Linköping
e-post: volvo.aero@volvo.com  telefon: +47 32 72 84 00  telefon: +1 561 998 9330     telefon: +1 425 251 4660      telefon: +1 860 667 8502    telefon: 0 13 - 20 97 00

								
To top