MiG_Nr6_08.indd by linxiaoqin

VIEWS: 39 PAGES: 36

									NR 6  2008
Meta Ågren        Torsten Jansson.
             Entreprenörenas Entreprenör.
Vässar KappAhls profil  Kristin Kaspersen.
              ”Jag duger som jag är”.
              Borås Stad.
             En stad med självförtroende.
Låt oss ta hand
om det roliga
Statistik över resor och kostnader,
fakturering, inköpsrutiner och miljökalkyler
Med SJ Företagsavtal får ni ordning och reda på     frekventa sträckorna är och hur mycket utsläpp
era resor. Företaget får en egen internet- och tele-  ni besparat miljön genom att välja tåget. Alla
fonbokning som gör det ännu enklare att planera     resor faktureras på en samlad faktura en gång i
och boka resorna. Internetbokningen har öppet      veckan vilket gör att de anställda slipper redovisa
dygnet runt. Varje kvartal får ni dessutom en      sina egna resor. Vi älskar statistik som gör livet
sammanställning över era resor, vilka de mest      lättare för er. Välkommen!
             S Js ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MIL JÖMÄRKNING
En ljus framtid
med nya MiG
 Ledaren:


M
         iG i ny kostym. Ja det har du kunnat beskåda under
         hela oktober månad. På GuldFrukosten, i tidningar, tv,
         stortavlor och på webben. Svaret, vad du tycker om
det hela har vi inte i skrivande stund, men hoppas givetvis att du ska
uppskatta det sätt vi valt att föra MiG in i framtiden på.
I goda tider är allt enklare men inte nödvändigtvis roligare. Vi går rent
generellt mot tuffare tider vilket gör oss ännu mer beroende av varan-
                                                 Innehåll:
dra, då är det spännande att arbeta med nätverk. Hur många gånger
har man inte hört om underverk och kreativa affärsidéer som uppkom-
mit i bistrare tider och inte sällan i samverkan med andra människor i
nya och annorlunda situationer.                                  Årgång 23              NR 6 2008
Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Utan engagemang från
medlemmar och samarbetspartner hade MiG aldrig varit det fram-
gångsrika nätverk det är i dag. Som exempel kan nämnas, Lennart                  4.
                                                 Trend, Sveriges Marknadsförbund
Lundin, medlem sedan många år tillbaka och medaktör till två bety-
delsefulla saker i MiGs utveckling, mentorskapsprogrammet och MiGs
nya hemsida. I båda fallen var det Lennart som med rätta känslan
”levererade” kvalificerade personer redo att medverka till MiGs utveck-
                                                 8.
                                                 Göteborg & Co
ling. Det fantastiska är att denna typ av exempel dyker upp ofta, ofta.
Då gäller det att gripa de guldkorn som erbjuds och förvalta dem väl.
Affärsnyttans betydelse kan inte heller betonas nog. Visst ska det vara
trevligt att mötas i MiGs regi men huvudskälet till MiGs existens är att
                                                 10-11.
                                                 Profilen: Meta Ågren
förmedla kontakter och kunskap användbara i näringslivet. Utvecklas,
ja det gör vi hela livet och det häftiga är att det finns så ofantligt mycket
mer att lära varje dag hela livet ut. Att vara lyhörd, nyfiken och insiktsfull
underlättar möjligheten att ta in nya intryck och människor och att –
                                                 12-13.
                                                 Borås Stad
lära av dem.
På kreativa och dynamiska företag finner man inte bara insiktsfulla le-
dare utan också en mångfald av medarbetare med olika kunskaper
och bakgrund som arbetar tillsammans för gemensamma mål.
                                                 20.
                                                 Torsten Jansson
Du är troligtvis en av dem och fler träffar du
på MiG genom det nätverk vi tillsammans
skapat och de aktiviteter vi erbjuder varje                            24.
                                                 Kristin Kaspersen
vecka.
Välkommen till en höst och vinter fullspäckad
av spännande människor och aktiviteter.
                                                 28-29.
                                                 GuldFrukost
       Kristina Cohn Linde
       Vd, Marknadsföreningen i Göteborg   En tidning från:        Tidningsproduktion:         Ansvarig utgivare:          Profilfotograf:      Annons:
   Marknadsföreningen       Eskils Tryckeri AB          Jan Norén              Göran Assner/View     Inger Eskilsborn
   i Göteborg.                                                            I.B. Marknadskonsult
   Tlf: 031-83 69 11       Redigering & Repro:         Redaktör:              Tryck:          Tlf: 0523-142 60
   E-post: bitte@mig.se      Magnus Karlberg           Britt-Marie Löfstrand        Eskils Tryckeri AB    Mob: 0708-26 69 01
   Hemsida:www.mig.se       Tlf: 033-23 28 87                             www.eskilstryckeri.se   ibmarknadskonsult@telia.com
                   mig@eskilstryckeri.se
                                                                                    3.
 Auktion på kiss.me,
 find.me och help.me.
   Trend:
 Generation 50+ känner                Jackson, VD för den brittiska PR-firman Lan-
 sig fortfarande åsidosatt              sons Communication har PR gått om reklam
 Dominansen av målgruppen 14-49 år, under       som den viktigaste budbäraren i rådgivarnas
 30 års tid, i reklam och marknadsföring har     kommunikationsstrategi. Även inkassobola-
 satt sina spår. De äldre är misstrogna mot nä-    gen ser sin chans att stärka sina varumärken.
 ringslivets försök att närma sig.          Under första halvåret ökade antalet insolventa
 I politiken tillhör 50+ de viktigaste väljarna och  personer med nästan 50% i Storbritannien.
 som konsumenter står de för hälften av kon-
                                                      Gudrun Sjödén använder modeller i alla åldrar
 sumtionen. Ändå anser merparten av dem att      Rusning efter kuponger                och genom att ta målgruppen 50+ seriöst
 reklamen inte har en aning om vad som är       i lågkonjunktur                   säljer hon också framgångsrikt.
 viktigt för äldre. I reklamen handlar det om in-   Det är en comeback för kuponger med ra-
 kontinensskydd och värmekuddar.           batterbjudanden i butiken. Mönstret känns      Auktion på kiss.me,
 I Europa idag står 50+ t ex för 80% av alla     igen från förra recessionen 1991, då ökade      find.me och help.me
 köp av dyrare bilar och för hälften av all kos-   antalet kuponger med 60% i Europa. I USA       Små länder som Montenegro får klirr i kassan
 metika. Denna generation äldre tillhör inte     sade 67% av konsumenterna att de ökade        genom att sälja Internetadresser. I augusti
 längre den sparsamma generationen utan vill     antalet kuponger som de använde sig av.       hade 100 000 adresser registrerats.
 skapa sig ett skönt liv.               Men nu när kuponger är inne igen, tycks inte     De mest populära auktioneras ut.
 Men detta uppskattas de inte för ens som       företagen öka spenderingarna nämnvärt på       På www.domain.me kan man följa auktioner
 kunder. Detta enligt en tysk undersökning      merdiet.                       – adressen insure.me var för en månad sedan
 med 2000 personer i alla åldrar, som tillfrå-    Tryckta kuponger är vanligast, men e-post      uppe i $53 000.
 gades om hur de upplever samhällets syn       går bra i t ex kundklubbar. Mobila kuponger     Det lilla öriket Tuvalu som erbjuder adres-
 på 50+. 55% ansåg att samhällets syn på       är vanligt för tidningar m fl. I Sverige arbetar   sen .tv har uppskattningsvis fått in $50 milj
 dem som kund är låg eller mycket låg, 37%      DLF och Kuponginlösen ihop. Den ena par-       utifrån.
 hög och bara 4% mycket hög. Ändå avgörs       ten kan kuponger och den andra har en tek-
 många företags framtid av hur väl de kan till-    nisk plattform. En mobil kupong är snabb och     Kyrilliska domäner kommer
 fredställa detta kundsegment. Om igen kon-      kostnadseffektiv. Ett sms med prenumerant-      ICANN som har tillsyn över domännamn ar-
 stateras att många vill köpa, men få bryr sig    nummer går direkt in i systemet, medan en      betar med att ta fram system för domännamn
 om att sälja till dem.                handskriven ska skrivas in, handstilen ska      på 15 olika språk, bl a japanska, kinesiska,
 I politiken är de mer marginaliserade. 73%      tydas osv.                      arabiska och ryska. Det sistnämnda slår
 upplever att samhällets syn på dem är låg el-                               president Medvedev ett slag för. Med webb-
 ler mycket låg, 20% hög och bara 3% mycket      Live shopping = Online                adresser på kyrilliskt dvs ryskt alfabet hoppas
 hög.                         shopping under tidspress               han att språkets status ska bevaras. Ryska
 Som arbetskraft med erfarenhet ser nästan      Allt fler e-handelsföretag inför live shopping i   är världens 6:e största, men tappar till förmån
 ingen dem. 78% upplever att samhällets syn      sitt utbud. Live shopping låter kunderna göra    för lokala språk i de fd Sovjetrepublikerna.
 på dem är låg eller mycket låg, 18% hög och     fynd under en mycket kort tidsperiod – “först    Content på webbsidor kan skrivas på vilket
 bara 1% mycket hög.                 till kvarn”. Alerta kunder får köpa varor till re-  språk och alfabet som helst, men ännu inte
                           ducerat pris under 24 timmar. Det leder till en   domännamn.
 PR-branschen sägs få                 mycket positiv känsla hos kunderna.
 kunder p gr av finanskrisen              Då allt fler företag använder tekniken kom-
 Det gäller finansiella rådgivare, mäklare, ju-    mer den att få en prispressande verkan, spås
 rister, revisorer och många fler. Enligt Ralph    det.


4.
Inspiration
och samverkan
ger tillväxt.
Business Region Göteborg:


A
      tt inspirera små och medelstora företag att våga satsa och
      investera är en av Business Region Göteborgs viktigaste
      uppgifter.
Ett exempel på hur vi gör detta är hur våra tillväxtprogram ger stöd till
företag som kan och vill växa. Nu vässar vi ytterligare vårt erbjudande
till Göteborgsregionens tillväxtföretag genom lanseringen av Expedi-
tion Framåt. Detta är ett utmanande program som hjälper små och
medelstora företag i regionen att ta de kliv de behöver för att kunna
växa. En nyhet är ett särskilt utbud för soloföretagare som funderar på
att anställa sin första person.
Vi är oerhört stolta över detta unika program och hoppas att många
företag nu vågar ta klivet mot att bli större.
Varje år gör vi också en avstämning i och med Inspirationsdagen där
vi delar ut priser till de bästa tillväxtföretagen i våra program. Vår för-
hoppning är att arrangemanget inspirerar till nya tankar och idéer som
i sin tur leder till en positiv utveckling hos företagen. Årets vinnare kan
man läsa mer om på BRG:s hemsida.


Under förra året var det bland regionens småföretag som antalet an-
ställda ökade mest (med fem procent enligt SCB). De flesta av MiG:s
medlemmar är just småföretag och föreningen gör ett viktigt arbete för
att främja samarbete företagare emellan. Detta arbete har de nu gjort
i 75 år och jag vill passa på att gratulera födelsedagsbarnet, som hela
tiden fortsätter att förnya sig.
I år startade till exempel en ny nätverksgrupp, MiG Communicare,
med 24 personer på beslutsfattande befattningar inom olika bran-
scher. Syftet är att arbeta strategiskt med fokus på Göteborg, närings-
liv, marknadsföring och media.


Branschöverskridande samarbeten som detta är oerhört viktiga. Sär-
skilt i dag när vi har gått från industrisamhälle till kunskapssamhälle.
Industrin är självklart fortsatt viktig, men den behöver kompletteras.
Framtiden kräver en bredd av växande småföretag och entreprenörer,
gärna inom nya områden och branscher.

                                         OPERETT AV JOHANN STRAUSS D.Y.
Samverkan är också ledordet för Göteborgsregionens 13 kommuner,         Dirigent STEFAN KLINGELE/FINN ROSENGREN Bearbetning & Regi STAFFAN ASPEGREN Scenografi BENGT GOMÉR
                                              Kostymdesign CAMILLA THULIN Koreografi TERRY ETHERIDGE Ljusdesign LINUS FELLBOM
som tillsammans arbetar för en gemensam positiv utveckling. Samar-                         Svensk översättning CALLE NORLÉN

betet sker inom många områden och med en utgångspunkt i målet att       7 FEB - 2 MAJ 2009 . FRAMFÖRS PÅ SVENSKA
                                                                                           ÅTTONDE HUSET
bli ett ledande europeiskt centrum för kompetens, framtidsbranscher       BILJETTER 031-13 13 00 . WWW.OPERA.SE
och tillväxtföretag.
För att nå detta mål är det viktigt att vi alla fortsätter att gemensamt
verka för en god tillväxt i Göteborgsregionen.

                     Lennart Olausson, VD
                     Business Region Göteborg AB

                                                                                                   5.
Domkyrkan –                                   Frukost i
mitt i centrum.                                 Feskekôrka.
   MiG Frukost:
                                         MiG Frukost:

 I
    mer än 2 000 år har kyrkan funnits och i 375 år på Domkyrko-                                         D
    plan i Göteborg. Här står Domkyrkan, mitt i centrum – öppen              et är en tidig morgon i mitten på maj. Vårgrönskan frodas,
    för alla. Den allra första kyrkan bestod av ett träskjul och där            fåglarna kvittrar och solen börjar redan värma. Idag är det
 firades gudstjänsterna innan den första stora stenkyrkan stod färdig              MiG-frukost i Feskekôrka. Mer göteborgskt kan det knap-
 1633. Nuvarande kyrkobyggnad ritades av stadsarkitekten Carl Wil-        past bli. Det är inte var dag man äter frukost i Feskekôrka eller Fiskhal-
 helm Carlberg i 1800-talets modestil empire, ett stilideal hämtat från     len som den först kallades för. Feskekôrkan invigdes den 1 november
 det antika Rom och Egypten. I domkyrkans torn hänger de fyra mäk-        1874 och blev småfiskarnas nya handelsplats. Den något annorlunda
 tiga kyrkklockorna som väger tretton ton.                    byggnaden designades av Viktor von Gegerfeldt, stadsarkitekt i Gö-
 – Det är den sammanlagt största klockvikten i ett och samma kyrktorn      teborg under åren 1872-1896. Viktor von Gegerfeldt har ritat många
 i hela Sverige, berättar vaktmästare Bengt Bergman. År 1907 när man       byggnader i Göteborg bland annat Sahlgrenska sjukhuset, Fröhuset i
 själaringde för kung Oscar brast storklockan och den fick gjutas om       Trädgårdsföreningen, Arbetareföreningens hus vid Nya Allén och den
 tre gånger innan den åter kunde ringa år 1925. Storklockan väger inte      egna villan vid Arkitektgatan, den så kallade Gegerfeltska villan.
 mindre än 5 550 kilo och är den tredje största i Sverige.            Mycket på gång
 Redan när man byggde kyrkan på 1600-talet murades 85 gravvalv          Efter en frukost med diverse läckerheter från Feskekôrkans handlare
 under kyrkans golv. Gravvalven såldes till förmögna Göteborgare.        och producenter berättade Marianne Sörling, ansvarig centrumut-
 – Det var finare att vara begravd inne i kyrkan än bland ”vanligt” folk på    vecklare för Innerstaden Göteborg, vad som planerars framöver för
 kyrkogården, säger Bengt Bergman. En grav nära altaret kunde kosta       innerstaden.
 800 riksdaler, lika mycket som en större lantgård.               Under de närmaste sex åren ska stadsmiljön i innerstaden förbättras.
 Allt går så fort                                Det kommer att kosta totalt 60 miljoner kronor. 30 miljoner bekostas
 Mitt i vår stad, mitt i vår tid står Domkyrkan. Men hurdan är egentligen    av fastighetsägarna och resterande 30 miljoner av Göteborgs Stad.
 vår tid? Jonas Eek, domkyrkoteolog, ger sin syn på saken.            Det pågår även diskussioner om hur Rosenlund ska bli mer attraktivt.
 – Det finns en mängd stora ord för att beskriva vår tid. Globalisering,     – Vi har mycket på gång i innerstaden säger Marianne Sörling.
 medialisering, individualisering, postmodernitet. Men det finns också      Bland annat ska Åhléns bygga ett nytt varuhus på Kungsgatan.
 mindre ord som rörelse, yta och prestation. Rörelsen är tidstypisk.       Rent och säkert
 I början på millennieskiftet gjordes en omröstning av radions P3 om       – Göteborg ska bli Europas renaste stad, säger Marianne Sörling vi-
 vilket ord som bäst sammanfattade hela 1900-talet. Ordet ”fortare”       dare och tillägger att det är möjligt om alla hjälps åt.
 vann. ”Fortare” sammanfattar hela 1900-talet och det går knappast        Satsningen på en renare stad har bland annat lett till att kanalen stä-
 långsammare idag. Höghastighetskulturen gäller såväl de yttre skeen-      das sex dagar i veckan i sommar. Det finns fler papperskorgar och fler
 dena som de inre processerna. Tankemodeller byts allt oftare, värde-      tillgängliga toaletter än tidigare.
 ringar prövas, modet blir fort omodernt, information och desinforma-      Lika viktigt som en ren stad är säkerhet och trygghet. Därför patrullerar
 tion sprids rekordsnabbt över världen.                     fler poliser än tidigare på gatorna.
 Ytlighet och prestation                             – Det ska kännas tryggt och säkert att vistas i innerstaden, säger Ma-
 Ytan och ytligheten är ett annat tidens tecken, det ständiga hoppandet     rianne Sörling. Det är också viktigt att förhindra rån och snatteri. Därför
 från bild till bild. Någon har uttryckt saken så att homo sapiens, den     har vi startat ett stort projekt med nattbevakning mellan 22.00-06.00.
 tänkande människan, har i vår tid blivit homo zappiens, den framför       Närproducerad mat
 skärmarna zappande människan. Men var finns tiden och rummet för         Under de senaste tio åren har innerstaden Göteborg haft en strate-
 fördjupning? Vad gör vi av tiden när inget särskilt händer, när livet bara   gi att öka den närproducerade maten och idag driver man projektet
 är vanligt, smågrått?                              ”Från land till stad” tillsammans med Västra Götalandsregionen och
 Det tredje tecknet i tiden är prestationen. Du är vad du gör.          Länsstyrelsen Västra Götaland.
 – Du är vad du köper, vilka kläder du har på dig, vilken bil du färdas i till  Borta bra nära bäst, är innerstadens nya slogan. Vad kan vi då göra för
 jobbet, säger Jonas Eek. Betygshetsen hos dagens ungdomar vittnar        att få en miljöanpassad handel?
 om det. Många MVG i betyget säger något om vad du är och vad du         – Det handlar om att välja rätt grejer och göra medvetna val. Göteborg
 har för värde. Men det är viktigt att komma ihåg att du är sedd och       är en viktig motor för Västra Götaland. Vi vill att stad och land kommer
 älskad för den du är, inte för det du äger eller gör.              närmare varandra. Närproducerat och ekologiskt har aldrig varit mer
 Nästa MiG-frukost i Domkyrkan blir den 28 november då årets lucia-       rätt än nu.
 trupp presenteras.
                         Text: Maria Boborg-Trané                            Text: Maria Boborg-Trané

6.
        Dela på
        taxinotan
        även när du
        åker själv!

   Delad nota är bättre än egen nota – åk Delad FLYGTAXI.
   Den största fördelen med att åka Delad         du alltid i förväg vad din resa kommer att
   FLYGTAXI är att det blir billigare för dig som     kosta eftersom vi kör med fasta priser till över
   resenär. Men du gör också en insats för miljön.    3300 orter i Sverige.
     Vårt nätverk av 200 noga utvalda och välreno-     Boka din FLYGTAXI till 41 av Sveriges
   merade taxibolag ser till att din resa till och från  flygplatser hos din resebyrå, via flygbolagens
   flyget blir så enkel, smidig och trygg som möjligt.   sajter, på www.flygtaxi.se eller genom att
     Du får som vanligt hela din resa samlad på en    ringa 020-97 97 97.
   och samma faktura eller resekonto. Dessutom vet      Välkommen!
T_flygtaxi_annons_210x285+4.indd1 1                                       07-04-25 14.56.48
                   Nyheterna       OM GÖTEBORG
                                                        www.goteborg.com/nyheterna

 Jul i vår stad
 Den 5 december tänds ljusen i Julstad Göteborg. I år finns flera stora    Fler möten till Göteborg
 nyheter i satsningen som satt färg på julen sedan år 2004. Fyra år efter  Kongresser och möten är ett av de viktigaste områdena som Göte-
 att Liseberg startade sin julmarknad år 2000.                borg & Co arbetar med. I oktober blev det klart att ett stort möte om
 Det som känns som en kär och nästan självklar tradition är alltså inte   flygmotorutveckling hålls i Göteborg 2011.
 äldre än så. Men projektet Julstad Göteborg har på kort tid blivit en    International Society of Airbreathing Engines (ISABE) har beslutat läg-
 mycket lyckad attraktion som i princip fyller hotellen under den mör-    ga sin 20:e kongress till Svenska Mässan. Kongressen samlar cirka
 kaste tiden på året.                            500 ledande forskare inom flygmotorer från hela världen.
 Bland nyheterna i årets julstad märks:                   – Det är ett viktigt möte som stärker oss som mötesstad och i ett
 • ”En Energikick” - ljus- och ljudshow på Harry Hjörnes plats.       mycket aktuellt ämne – flygets miljöpåverkan, säger Lennart Johans-
  Bilder och mönster projiceras på husfasaderna, ackompanjerat       son på Göteborg & Co.
  av musikslingor och ljuseffekter. Göteborg Energi står bakom       Konferensdeltagarna kommer stå för 1 800 övernattningar på stadens
  showen som får flera föreställningar dagligen.               hotell, ge jobb åt transportörer och restauranger och märkas i shop-
 • Ny ljussatt isbana på Heden invigs den 6 december.            pingen. Kongressen hålls på Svenska Mässan och för turistindustrin i
 • Årets tema Hav och Vatten märks både i en delvis ny färgskala och     regionen blir det ett ekonomiskt inflöde på över sex miljoner kronor.
  i program. ”Ett hav av jul” blir titeln på årets nyproducerade film    Göteborgsregionen har en stark tradition inom detta forskningsområde
 dsom blivit tradition att visa på Konstmuseets 1500 m2           och konferensen kommer ytterligare att stärka Göteborgs, Volvo Ae-
  stora fasad.                                                        ros och Chalmers po-
 Lisebergs julmarknad startar den 14 november och har                                     sition. Tidigare forsk-
 öppet ända till dagen före julafton.                                             ning och utveckling
                                                                har resulterat i sänkt
                                                                bränsleförbrukning
                                                                med cirka 50 procent
                                                                från 1970 tills idag.
                                                                Dagens   forsknings-
                                                                resultat  uppskattas
                                                                ge ytterligare en halv-
                                                                ering till 2020.
 N
       är detta skrivs har USA:s kongress just röstat ja till planen  hålla talanger, som är framstående inom den tekniska utvecklingen
       som ska rädda finanssystemet från kollaps, men börsen      och som är toleranta och har låga ingångströsklar kommer att klara
       rasar. Volvo har varslat flera tusen personer både på Last-   sig bäst i framtiden.
 vagnar och Personvagnar. Läget beskrivs som mycket allvarligt och      I juni 2007 kom forskare på Handelshögskolan i Göteborg med rap-
 varenda känd börs- och finanskris sedan 1600-talet dammas av för       porten ”Sweden in the creative age”. Där undersöks svenska regioner
 att illustrera magnituden på det vi går igenom just nu.           utifrån Floridas system. I toppen hittar man, inte helt överraskande,
 Samtidigt går livet vidare. Vi kommer fortsätta handla mat, hemelektro-   de tre storstadslänen där Stockholm är lika stort som de båda andra
 nik, resa på semestrar, snickra på sommarstugan, laga eller byta bilen,   tillsammans. Västra Götaland skiljer ut sig genom att där är störst skill-
 köpa vinterkläder till barnen. Fast kanske lite mindre, eller mindre ofta  nad mellan storstad och småstad. Ett argument för att knyta sam-
 än tidigare, och framför allt inte så mycket för lånade pengar.       man regionen bättre. Hela rapporten är intressant läsning för den som
 Men ett är säkert: Göteborg kommer att ligga kvar även efter krisen.    undrar vilka möjligheter som finns i framtiden. Den kan laddas ner på:
 Gustaf Adolf kommer att peka ner på sitt torg och Poseidon visa upp     http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=13784
 sin fisk. Men det är mycket möjligt att den mentala kartan över stan
 och regionen kommer att se annorlunda ut.
 I början av 2000-talet kom Richard Florida med sin bok ”Den kreativa
 klassens framväxt”. Där förde han fram sin nu berömda tes om de tre
                                                   Stefan Gadd
 T:na som driver utvecklingen i varje region: Talang, Teknik, Tolerans.
                                                   Mediachef Göteborg & Co
 I korthet går det ut på att de regioner som lyckas attrahera och be-

8.
Effektivare marknadsföring                         isolerar man dem från tillfälliga yttre faktorer som väderlek, politiska
                                      val, ekonomiska svängningar och naturkatastrofer. Syftet är att visa på

med Marketing Clinic.                           reell avkastning av gjord investering samt att vässa tänket, satsningen
                                      och kundens marknadsföringsstrategi med nöjdhet, lojalitet och tillväxt
                                      som tre hörnstenar. Marketing Clinic har helt klart funnit en egen nisch
 MiG Frukost:
                                      på marknaden.M
        an värjer sig konstant mot finurligt formulerade rabatt-   Morgondagens marknadsföring
        erbjudanden: Fläskfilé, diskmaskin, telefonoperatör,     En effektiv marknadsföring lär bli ett av de främsta konkurrensmedlen i
        hundmat eller plastikkirurg? Lockropen flödar. Kunden    framtiden. Dess roll måste således förstärkas i budget och prioriterade
har ofta en tät djungel att passera utan vare sig kniv eller kompass.   mål. Visa merförsäljning! Finn synergieffekter i marknadsmixen! Tyd-
Hur väljer man? Vad köper man? Vilken reklam anses trovärdig? Hur     liga utvecklingsprocesser i kombination med nyckeltal, avstämningar
får vissa företag en god avkastning på satsad investering, medan      med finslipade parametrar samt en kvalificerad marknadskompetens
andra drar en nitlott? Morgondagens företagsledare måste se mark-     stärker förmågan att mäta avkastning på satsat kapital i marknadsfö-
nadsföring som en ren investering att utvärdera och att jämföra med    ringssyfte. Då produkter och tjänster tenderar att bli allt mer likartade
aktuella försäljningssiffror. Satsningen ska ge ökad kunskap om före-   är det än viktigare att vara kreativ och våga sticka ut för att synas. Där-
taget, skapa lönsam tillväxt samt stärka varumärket. Tydliga redskap    till behövs en bredare samsyn i organisationen för beslut rörande all
och metoder förutsätts för att mäta och förbättra effektiviteten av sat-  slags information inkluderat bemötande av undersökande media med
sade medel. Marketing Clinic undersökte 100 svenska företags syn på    oerhörd genomslagskraft. Marketing Clinic ritar upp en tydlig matris
marknadsföring år 2007.                          för World Class Marketing med ledorden: Affärsplan, organisation och
Majoriteten av marknadsförare insåg vikten av att kunna mäta mark-     marknadsföringsprocess. Det är ett förfinat arbetssätt. Vart begrepp
nadsföringens effekter. Resultatet visade, att 74 % av företagen inte   är uppdelat i ett flertal moment med behov av genomlysning. Där kan
såg hur marknadsföringen stöttade försäljningen eller om den var op-    den optimala mixen av marknadsinvesteringen beräknas för det egna
timalt fördelad. 76 % hade svårt att mäta avkastning på gjord investe-   företaget och jämföras med konkurrenternas strategi och troliga ut-
ring. Marknadsföringens roll måste alltså förtydligas.           fall. Marknadsresponsmodellen presenteras som en analysmodell på
Marketing Clinic                              längre sikt, där försäljningsförändringar och kundfördelar följs upp un-
Marketing Clinic är ett marknadsstrategiföretag, vars affärsidén är    der en treårsperiod. Flera tänkvärda kundcase illustrerade budskapet
att öka kundföretagets lönsamhet genom att ta fram, bearbeta och      klart och tydligt.
mäta dess mest kostnadseffektiva marknadsföringsinsats.          Kort sagt! En intressant, inspirerande och tankeväckande frukost!
Vid granskningen av utfallet tar man dels upp de faktiska siffrorna dels                             Text: Bia Eliasson   EN   GOD FÖRSMAK PÅ JULEN.
   På Hällsnäs kan vi erbjuda                           NORDSTAN       Shopping
   lite mera jul. Endast en
   kvart från Göteborg och
   Landvetter flygplats hittar
   du Hällsnäs smakfulla
   julbord uppdukat mellan
   den 28/11 och 21/12.
   Ta med vänner, släkt eller
   kollegor så lovar vi en god
   försmak på julen.
                                           Nordstan Presentkort
                                           – Den perfekta gåvan!
                                           Säljs i Nordstans Information, mitt i Nordstan.
   VÄLKOMMEN        TILL LITE MERA JUL!                   Sveriges ledande affärscentrum
                                           200 butiker, varuhus, P-hus,
                                           restauranger och kaféer
      www.hallsnas.se 031-91 64 66                       www.nordstan.se


                                                                           9.
 ”Kunderna ska
 mötas av mode
 med värme
                                   Meta Ågren,
 och insikt”  marknadsdirektör KappAhl.
   Profilen:


 M
         eta Ågren var övertygad om att    blir bemött med värme och insikt.          branschen. När det gäller socialt ansvar stö-
         hon skulle vara kvar på Fors-    Meta Ågren fortsätter:               der KappAhl BRIS, Barnens Rätt i Samhället
         man & Bodenfors länge. Men      – Vi ska vara lagom trendiga för respektive     och Majblomman som bekämpar barnfattig-
 så kom KappAhl och knackade på dörren        målgrupp. Vår kvinnliga målgrupp är i åld-     dom i Sverige. Förra året inledde vi dessutom
 och erbjöd henne jobb som marknadsdirek-      rarna 30-50 och vi avser inte att rikta oss till  ett samarbete med 1.6 Miljonersklubben och
 tör. Hon var tveksam, men efter fyra veckor     yngre..                       Go Red och stöder därmed forskningen kring
 sa hon ja.                                               kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar.
 – Jag trivdes jättebra på Forsman & Bodenfors    Det började 1954
 men bestämde mig ändå för att träffa några     Idag är det inte kappan som är det viktigaste    Ville bli marknadsförare
 personer på KappAhl, säger Meta Ågren. Jag     plagget i KappAhls butiker. Annat var det när    Meta Ågren visste tidigt att hon ville arbeta
 kände att det var ett enormt spännande fö-     Per-Olof Ahl öppnade sin första kappbutik,     som marknadsförare. Hon studerade interna-
 retag som lockade. Jag har känt mig väldigt     i en källarlokal i Göteborg, 1954. Då köade     tionell ekonomi i Lund och efter avslutade stu-
 välkommen och är glad för att få vara med på    kunderna i timmar. Varje dag såldes drygt 400                 dier blev hon antagen
 en mycket spännande resa. När MiG-Aktuellt
 träffar Meta Ågren har det gått cirka en och
 en halv månad sedan hon tillträdde sin tjänst.
 Det har minst sagt varit en intensiv period.
 – Jag har lärt känna min avdelning och jag
 tycker att jag har kommit in i verksamheten
                           kappor och redan 1954 omsatte KappAhl 4,5
                           miljoner. Tio år senare hade KappAhl 25 bu-
                           tiker och omsatte 50 miljoner. Tillverkningen
                           skedde i Sverige och det var fortfarande kap-
                           pan som var det viktigaste plagget. Säg den
                           som inte kommer ihåg 1967 års storsäljare,
                                                  Mode.               som trainee på Unile-
                                                                   ver. Hon har arbetat
                                                                   som  marknadschef
                                                                   på Johnson & John-
                                                                   son och på tidningen
                                                                   Tara innan hon flyt-
 bra, även om jag givetvis bara har krafsat lite   den gröna lodenrocken? Under 70-talet fick                   tade tillbaka till Väst-
 på ytan. Nu ska jag ut och resa och besöka     tekoindustrin problem och KappAhls försälj-                  kusten och det nya
 våra olika marknader. Lära mer och lyssna för    ning minskade, vilket resulterade i att chefer-                jobbet på Forsman &
 att få inblick i förutsättningar och möjligheter.  na uppmanades att öka sin arbetstid med 25                   Bodenfors, där hon
                           procent utan ersättning. KappAhl letade efter                 även blev delägare.
 Öppnar nya butiker                 nya koncept och började sälja barnkläder.                   Nu hade hon ett jobb
 KappAhl finns representerad med cirka 300      Trots devalvering och minskad konsumtion i                   som hon stortrivdes
 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen.    slutet på 70-talet gjorde KappAhl sitt bästa                  med och trodde nog
 Klädkedjan satsar på ytterligare expansion     resultat någonsin.                               att hon skulle bli kvar
 och har kontrakt på 57 nya butiker.                                                där.
 – Det går bra för KappAhl, konstaterar Meta     Värme och respekt                               – Mina arbetskamra-
 Ågren. Vi har ett bra koncept och kan bara bli   Meta Ågren återkommer till hur betydelsefullt                 ter blev nog lite förvå-
 större. Under hösten kommer vi att bestäm-     det är med värme och respekt även i ledar-                   nade när jag berätta-
 ma vilken vår nästa marknad blir.          skapet. Hon tycker att det är viktigt att vara                 de om mitt nya jobb.
 Meta Ågren har inte jobbat inom modebran-      snäll – mjuk mot person, men bestämd i sak.                  Men samtidigt var de
 schen tidigare. Men som marknadschef för      Hon vill vässa KappAhls profil bland annat ge-                 naturligtvis glada för
 Bonnierägda tidningen Tara, tycker hon ändå     nom att lyfta fram KappAhls 25 egna desig-                   min skull. Och själv är
 att hon fick en god inblick i modevärlden. Hur    ners samt företagets miljöarbete.          jag mycket nöjd över att vara här!
 ser hon då på sin roll som marknadsansvarig     – KappAhl var första modekedjan i världen      Så, då kanske du blir kvar på KappAhl fram till
 på KappAhl?                     som blev miljöcertifierad enligt ISO 14001, en    pensioneringen?
 – Jag vill öka attraktionsvärdet i varumärket,   internationell standard för miljöarbete, berät-   – Ha, ha! Vi får väl se!
 säger hon. Vi har ett bra erbjudande till de    tar Meta Ågren. Vi är dessutom anslutna till
 många människorna, med en stor bredd i       organisationen Business Social Compliance
 sortimentet. Som kund hos oss ska man hitta     Initiative (BSCI), ett europeiskt samarbete                Text: Maria Boborg-Trané
 det man söker och man ska känna att man       mellan ett 50-tal företag, framförallt inom kläd-             Foto: Göran Assner/View

10.
11.
   När täckelsen föll vid invigningen av Walking to Borås,
   eller Pinocchio som skulpturen heter i folkmun, gav
   det eko i hela mediasverige.
   Foto: Bobbo Lauhage

12.
Borås har fått självförtroende.
Borås har ändrat ansikte de senaste åren. En ny modern stad har växt fram, byggd på det textila arvet, men med den
modernaste spetskompetensen inom design och mode. Tekokrisens tunga dagar har man för gott förpassat till historien.


 Borås Stad:


I
    början av decenniet bestämde sig                                   Annica Magnusson är marknadsförings- och
    Borås Stad för att sätta Viskan i fo-                                 informationschef i Borås Stad.
    kus. Ett strategiskt dokument antogs.                                 – Jag vill involvera boråsarna mer, säger hon.
Tanken var att lyfta fram närheten till vattnet                                Invånarna själva ska fundera över hur de vill
och utnyttja de möjligheter Viskan erbjuder.                                 förbättra Borås. Genom att öka den egna
Nu finns ett nytt torg, Sandwalls plats, med                                  stoltheten och få fler att prata om de positiva
inbjudande stentrappor mot ån, en elegant                                   sidorna av Borås kommer vi att sätta Borås
stenläggning och med välbesökta utecaféer                                   än mer på kartan.
sommartid. En strandpromenad har anlagts        Annica Magnusson, marknadsförings- och         Uppmärksammade event som invigningen av
                            informationschef, och kommunalråd Ulrik Nilsson.
och flera nya gågator bäddar för ett aktivt                                  Pinocchioskulpturen i våras visar just på att
folkliv. Sommartorsdagarna med scenfram-        i en stad triggar det i sin tur igång andra hän-    det händer saker i Borås och det ger eko i
trädanden på Stora torget lockar tusentals       delser. Kreativitet är svårt att planera.       landet.
människor varje vecka. Vintertid finns här en                  Det  politikerna    ska  – Det är ett lyckat exempel på ett samspel på
                            Förändring.
isbana. Staden har helt enkelt ömsat skinn.                  göra är att skapa för-     många plan, mellan näringslivet, privata aktö-
Och boråsarna börjar bli stolta över sin stad.                 utsättningarna, menar     rer samt politiker som vågar genomföra även
– Det bästa vi har ur marknadsföringssyn-                   Ulrik Nilsson.         omdebatterade förändringar.
punkt är de 100 000 boråsare som säger att                   – Vi kan riva ner hinder    Borås har ett behov av att positionera sig på
Borås är en väldigt bra stad att vara i, säger                 och stötta med det vi     marknaden och skapa närvaro runtom, lokalt,
kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson (m).                 har, inte låsa oss vid     regionalt, nationellt och även internationellt.
En färsk attitydundersökning visar att hela 40                 gamla idéer, utan vara     – Vi håller på att ta fram en gemensam platt-
procent av boråsarna spontant anger stads-                   öppna för förändringar.    form för kommunikation och i detta ingår
kärnans förbättring som den mest positiva                   Ibland tror jag att vår    även ett arbete med en ny grafisk profil för
förändringen. Men att bygga torg och öppna                   viktigaste roll är att vara  Borås Stad. Det är viktigt att vi stärker den
nya caféer bygger inte en stad i sig, menar                  hejarklacksledare.       positiva bilden av vår stad och att vi blir lätta
Ulrik Nilsson.                                                att identifiera. Ett nytt grafiskt formspråk är ett
– Vad är orsak och verkan? kan man fråga                    Att  boråsarna     mer  led i detta arbete, konstaterar Annica Mag-
sig. I grunden måste vi attrahera människor                  och mer står upp för      nusson.
som är kreativa och nyskapande och vill nå-                  sin stad är en sak, att    Idag kastas många epitet runt i luften när man
got. Det genererar förändring och skapar en                  marknadsföra     Borås   talar om Borås, som handelsstad, skulptur-
växelverkan.                                  utåt för att attrahera     stad, designstad.
                                        besökare,   arbetskraft   – En stad måste kunna innehålla många kva-
Ulrik Nilsson pratar om boråsarnas föränd-                   och företagsetablering-    liteter, men det gäller att hitta och accentuera
rade självförtroende, som av tradition tidigare                ar är en annan.        det som gör oss unika. För Borås tror jag att
varit dåligt.                                 – Det är klart att mark-    det till stor del handlar om textil och design.
– Det regnade, Borås var grått och tråkigt.                  nadsföringen    är  en
Men nu är det som om vi har lyft från ett kol-                 viktig del, säger Ulrik    Borås jobbar på en tydligare profil för att möta
lektivt dåligt självförtroende till det vi ser idag.              Nilsson. Sannolikheten     det kommande behovet av att ingå i en större
Numer är det fler och fler som kommer ut                     att jag semestrar i en     enhet, säger Ulrik Nilsson.
som boråsare.                                 stad jag aldrig hört ta-    – Vi ska fortsätta profilera Borås, men jag tror
Bygget av Borås Arena, som drevs som ett                    las om är väldigt liten.    samtidigt det pågår en växande insikt i vikten
samprojekt mellan Borås Stad, näringslivet                   Kännedomen om en        av ett nära samarbete med Göteborg. För det
och Elfsborg, ser många som startskottet på      stad spelar förstås roll för den allmänna bil-     är faktiskt så att vår opera ligger i Göteborg
den uppåtgående trenden.                den när man exempelvis väljer högskola eller      och göteborgarnas djurpark ligger i Borås.
– Det var egentligen ett hopplöst projekt, men     turistmål.
det slutade som en framgångssaga med ett        Och vi måste tala om vad vi kan erbjuda.        Text: Monica Carlsson, redaktör, Borås Stad
SM-guld i fotboll 2006. När det händer saker                                  Foto: Daniela Ferro

                                                                                13.
 Tryckeri
 i tiden.
 Kännetecknen för Eskils Tryckeri AB är att det ligger långt framme
 i kvalitets-, teknik- och miljöaspekten. Allt enligt eget önskemål
 och för att fylla kundernas alltmer medvetna krav och val.
                                                          Eskils senaste tryckpress miljöeffektiv, produktiv
   Eskils Tryckeri:                                               och oslagbart tryckresultat.
 D
         et är lätt att hitta till Eskils Tryck-                 tare på pre-pressav-   hundradelar av en millimeter. Vart 500:e tryck
         eri, det ligger vid Borås största                    delningen, berättar   tas ut för granskning.
         trafikknut, i anslutning till riksväg                  Claes Ryding.      Hur kommer det sig att ni vågar ligga så i
 40, utan att man behöver ge sig in i stadens                      Eskils  Tryckeri  är  framkant med ny och dyrbar teknik?
 svårnavigerade centrum. På denna strate-                        miljöcertifierat enligt  – Duktiga medarbetare! Då kan man tillgodo-
 giskt och logistiskt riktiga plats har det legat                    ISO 14001, certifie-   göra sig spjutspetsteknik, säger Claes Ryding.
 sedan början på 1980-talet.                               rat för Svanen-märk-
 Grundaren, Eskil Johansson, startade verk-                       ning och har två cer-  Miljö och uthållighet
 samheten 1954 som enmansföretag. På                           tifieringar, FSC och   – Branschen har genomgått en fantastisk ut-
                              Claes Ryding,VD
 slutet av 80-talet sålde han till nuvarande                      PEFC för spårbarhet    veckling. Det finns knappt några kemikalier
 ägaren, ACG-gruppen, som ägs av familjen         av pappret tillbaka till skogen, som ska vara     i tillverkningsprocessen, bara en bråkdel av
 Westerlind, Borås.                    brukad under kontrollerade former. Papper       vad det brukade vara och de som används
 Nu har Eskils Tryckeri 55 medarbetare och         beställs orderspecifikt från grossist, årsför-     idag är miljöanpassade. Färgerna är vegeta-
 verksamheten går i treskift. Sedan 2003 leds       brukningen är mer än ettusen ton.           biliska, berättar Claes Ryding.
 verksamheten av VD Claes Ryding, 49, från         – Vi är ett av de största ark-offset tryckerierna   Eskils Tryckeri har en miljömedvetenhet som
 Falkenberg, men i veckorna är han Boråsare.        i regionen och Sydsverige. Våra kännetecken      är en förutsättning för att kunna jobba miljö-
 Han är van att leda kreativa människor. Sedan       är att vi ligger långt framme i kvalitet, teknik    mässigt enligt eget val. Det är inte bara ett
 han lämnade Handels Högskolan i Göteborg         och miljöaspekten, säger Claes Ryding.         försäljningsargument när trycksaksköparna
 1984, har han arbetat i flera olika branscher       Även om Eskils Tryckeri har några trotjänare      höjer sina kvalitetskrav, utan även en arbets-
 som byggmaterialgrossist, textil postorder        till maskiner kvar, har de en modern utrust-      miljöfråga och en ren miljöfråga.
 och reklambyrå.                      ning av märket Heidelberg, marknadsledande       – Alla vill väl försöka bidra till en så ren värld
                              på alla kontinenter. Teknik byts ut kontinuer-     som möjligt, menar Claes Ryding.
 Allt i huset                       ligt, de senaste tre åren har företaget investe-    Papper är en förnyelsebar råvara. I Europa
 Eskils Tryckeri är ett ark-offset tryckeri och      rat cirka 50 miljoner kronor. Sätt det i jämfö-    är nettotillväxten av skog större än använd-
 här finns allt som behövs för framställning        relse till en omsättning på 95 – 100 miljoner.     ningen, det vill säga att det växer mer skog
 av trycksaker inom huset, något som gör att        1996 var Eskils Tryckeri först i Europa med      per dygn än vad som används.
 man kan garantera kvalitet och leveranstid.        att installera CtP, laserskrivare som printar     Arbetsmiljön är ren och förhållandevis tyst.
 Pre-press, tryckavdelning, bokbinderi, lager       tryckplåtar.                      Allt spill går i ett slutet rörsystem till en kom-
 och logistik.                       Här framställs allt från pyttesmått, till jättestort  primerare, innan det går till återvinning.
 – 80 procent av kunderna kommer med tryck-        – affischer, broschyrer, foldrar, etiketter, visit-   Endast packningen är ett rent hantverk, den
 färdigt material, eventuellt kan det behövas       kort, prislappar, printade banderoller på tyg     sker manuellt.
 färgjusteringar för att optimera tryckresulta-      eller olika plastmaterial.
 tet. Övriga får hjälp av våra duktiga medarbe-      Den nya tryckpressen har en precision på

14.
                          Kvalitet. Teknik. Miljö.
Framtidstro
Det sker en snabb teknikutveckling och de
som inte orkar eller vill investera kommer att
få svårt att klara sig. Kunderna ställer större
krav på att allt är framtaget på miljömässigt
godtagbart sätt.
– Det märks idag på att nästan alla våra kun-
der har egna code of conduct, och väljer

                                       SNART SITTER ALLA
leverantörer som uppfyller kraven, förklarar
Claes Ryding.
Claes Ryding är inte rädd för att trycksaken
som sådan ska försvinna, trots att internet ta-
                                       KREATIVA FÖRETAG I BORÅS
git volymer från branschen. Spam och reklam
i mejlen innebär alltmer åtskruvade filter och
de åker i papperskorgen innan de visats på
skärmen.
Han känner sig trygg, trots att många bran-
scher som varv och textil har flyttat utom-
lands, men den grafiska kräver alltid lokal
närvaro. DR ökar för att den fungerar, annan
reklam ökar också. Han märker inte av att
det finns de som tackar nej till reklam på sina
brevlådor.
– Majoriteten av konsumenterna vill ha under-
lag för bra beslut!                              I historiska fabrikslokaler, mitt i Borås, växer nu ett nytt internationellt centrum
                                       fram för design, mode, fashion och textil. Simonsland ska bli adressen där nya
                                       och etablerade företag, entreprenörer, studenter och experter kan ge varandra
Sammanfattningsvis har Eskils Tryckeri ambi-                 växtkraft för lönsamma affärer.
tionen att ligga i Skandinavisk framkant när                 Välkommen att besöka Simonsland även om kostymen inte är riktigt klar ännu.
det gäller kundservice, kvalitet, miljöhänsyn                 Du kanske vill vara med och påverka framtiden? Kontakta oss på telefon
                                       0704-94 26 35 eller gå in på www.simonsland.se.
och teknisk nivå.

           Text: Ingrid Saarva
           Foto: Gothia Reklamfoto AB               SIMONSLAND / NYSKAPANDE KVARTER
                                                                                   15.
Eskils är ett av Sveriges absolut bästa tryckerier. Det tycker vi som arbetar här,
med stolthet, och det tycker den jury som varje år korar Sveriges bästa tryckeri
i tävlingen ”Bästa Tryck”.

De senaste tre åren har Eskils placerat sig bland de tre bästa – det är vi ensamma
om i Sverige. För att klara det krävs samspel och långsiktighet vad gäller miljöar-
bete, servicegrad, yrkeskunnande och en modern maskinpark. För dig som kund
innebär det att du alltid får högsta kvalitet och garanterad leveranssäkerhet.

Vill du veta mer om vad tryckfrihet enligt
Eskils kan innebära för dig och ditt företag?
Ring 033-23 28 00 eller läs mer om oss på
www.eskilstryckeri.se
Länsstyrelsen kraftsamlar och
samordnar i lågkonjunkturen                          Ett lysande
Länstyrelsen:
                                       samarbete.
L
      ågkonjunkturen står på tröskeln, oavsett om dörren som
      man blickar ut genom finns i Västra Götaland, finns inom el-
                                       Rubus Media:
      ler utanför landets gränser. Och oavsett om vi arbetar i privat
eller i offentlig sektor så ställs vi nu inför nya krav och utmaningar.

Fordonsindustrin är ett av naven i västsvensk industri och det är ingen
tvekan om att branschen nu är i en svår situation. Regeringen har
slagit fast att vi är i ett läge där inte bara företagen själva måste han-
tera situationen, utan där också myndigheter och offentliga insatser
behöver kraftsamla.

Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm i varje län och har ett vik-
tigt uppdrag i att samordna olika insatser på regional nivå. Följaktligen
har regeringen utsett landshövding Lars Bäckström och regionutveck-
lingsnämndens ordförande Kent Johansson till samordningsmän för
att kraftsamla och samordna alla insatser i Västra Götaland. De ska
också rapportera till regeringen om hur arbetet fortlöper och om yt-
terligare stöd eller insatser behövs.

Länsstyrelsen har goda erfarenheter av att hantera samordningsupp-
drag som detta och har ju också en unik möjlighet att kunna samla                                       M
                                               arknadsföreningen i Göteborg 75 års jubilerar och har
och väga samman olika intressen och behov i samhället.
                                               förändrat sin grafiska profil.
Alla arbetstillfällen i länet är väsentliga i det läge som nu råder. Därför         MiG utnyttjar bland annat Rubus Medias storbildsskär-
gläds vi på Länsstyrelsen i Västra Götalands län särskilt åt att stora    mar i Göteborg för att annonsera detta.
delar av vår körkorts- och yrkestrafikverksamhet kommer att vara kvar     – MiG är en av de bästa marknadsföreningarna i Sverige och för oss
i länet, även om verksamheten organisatoriskt förs över till den nya     känns det både naturligt och viktigt att vara medlem och få möjlighe-
Transportstyrelsen från den 1 januari 2010.                  ten att öka affärsnyttan säger Robert Lidberg, VD och ägare till Rubus
                                       Media.
Två av Transportstyrelsens sammanlagt åtta regionala kontor hamnar
i länet. 52 tjänster inom körkortsområdet placeras i Mariestad och 13     Bolaget ansvarar för samtliga storbildsskärmar utanför Nya Ullevi,
tjänster inom yrkestrafikområdet i Göteborg. Det är ett resultat som      Scandinavium och Kungsportsplatsen i Göteborg samt en vid Åhaga i
är positivt för berörda medarbetare i vår Länsstyrelse. Idag finns kör-    Borås, totalt sju storbildsskärmar. Vi har varit i branschen sedan början
korts- och yrkestrafikverksamhet inom varje länsstyrelse på totalt 22     av 90-talet och tekniken har förändrats markant. Från glödlampor till
orter.                                    lysdioder, sk LED-teknik (Light Emitting Diode). Våra storbildsskärmar
                                       har egentligen inga begränsningar och kan visa samma filmer som vi-
Paolo Labardi blev Årets Nybyggare i Väst och fick ta emot sin utmär-     sas på TV och vi kan även uppdatera informationen på skärmarna i re-
kelse på residenset den 1 oktober. Paolo driver Kryddhuset i Ljung AB     altid. Annonserna blir väldigt synbara och “sticker ut” i mediabruset.
i Herrljunga, ett företag som idag har en omsättning på 20 miljoner
kronor årligen. Till Årets Pionjär i Väst utsågs Ali Hajimirsadeghi som    Trots den just nu negativa tendensen i ekonomin, ser vi en fortsatt
driver Haga-Allékliniken AB i Göteborg.                    ökande tillströmning av kunder till våra storbildsskärmar, säger Robert
                                       Lidberg. Skärmarna står vid väldigt publika platser med evenemang
Årets Nybyggarepris har därmed delats ut för åttonde året i rad, i ett
                                       nästan dagligen på Ullevi, Scandinavium, Svenska Mässan samt Åha-
samarbete mellan Länsstyrelsen och IFS, Internationella Företagarför-
                                       ga och med många förbipasserande varje dag, både i form av biltrafik
eningen i Sverige. Det är viktigt att uppmärksamma och premiera fö-
                                       och kollektiv- & gångtrafikanter.
retagsamhet och skickligt företagande, inte minst när det gäller män-
                                       – Vi ser en klart förändrad och positiv attityd till utomhusreklam på
niskor som inte bara ska genomdriva sin affärsidé utan dessutom klara
                                       storbildsskärmar de senaste åren. I USA och övriga Europa har reklam
det med ett nytt språk och i en ny kultur.
                                       på storbildsskärmar varit en naturlig del i företagens mediaplan och
                Göran Bentsson                 den attityden kommer nu även till Sverige.
                Länsöverdirektör i Västra Götalands Län                              Text: Anna Groth

                                                                            17.
   Nostalgika Återblickar: del 5                                     elitserien var full av NHL-proffs, såväl svenska H
        anden på hjärtat – nog har väl                                som utländska.
        även Du, kära/käre läsare, spa-                               Matchen i Scandinavium den 11 april slutade
        rat en och annan biljett i någon    Fotbollsgalan 2003                  0-0 efter full tid, men i förlängningen – när
 byrålåda. Det kan vara efter en konsert, ett     Säkert var det många som trodde att det var     det spelats 2 minuter och 51 sekunder - gör
 idrottsevenemang, en semesterresa eller från     omöjligt att flytta läkarkongresser, Finnkamper    Niklas Andersson matchens första och enda
 något annat unikt och spännande som Du        och olika galor från Stockholm till exempelvis    mål. Vilken efterfest – och ännu ett SM-guld
 vill ha kvar i minnet. Du kanske på det sättet    Göteborg. Men målmedvetet arbete från Gö-      till Frölunda!
 vill spara en bit av känslan, ljuden, dofterna,    teborg & Co, GotEvent, Svenska Mässan och
 smaken, tonerna eller vad det nu var som       andra aktörer har gett resultat. Arrangörerna
 gjort starkast intryck på Dig.            av Fotbollsgalan kanske inte är lika visionära
 Själv är jag nästan en mänsklig ekorre när det    som Läkarkongresser och Finnkampen –
 gäller att samla på mig saker och ting. Min fru    men – vi har faktiskt haft fotbollsgalan här vid
 kanske inte alltid är lika glad över alla prylar   ett tillfälle – hittills – nämligen måndagen den
 och jag har faktiskt på senare tid försökt att    10 november 2003.                  Fotbollsguld 2007
 prioritera samt göra bättre urval – men visst är                              Mitt Fotbollshjärtat har två klaffar – en åt
 det kul med saker som stimulerar nyfikenhet,                                Torslanda IK och en åt IFK Göteborg. När
 kunskapsinlärning, minnen och skönhetsupp-                                 Blåvitt avslutade en imponerande höst 2007
 levelser. När jag tittade runt i pärmar och lådor                             så räckte det faktiskt till klubbens 18:de SM-
 så hittade jag ett mycket stort urval av biljetter.  Torslanda IK på Gamla Ullevi             guld. I och med matchen mot Trelleborg så
 Jag bestämde mig för att välja Älva – förlåt –    Idrotten ligger mig varmt om hjärtat, varför     gjorde målvakten Bengt Andersson sin sista
 välja ut elva och sedan beskriva mina minnen     det finns ganska många speciella idrottsbil-     allsvenska match. Han höll ännu en nolla och
 från just de utvalda papperslapparna. Kanske     jetter i ”samlingen”. Det har varit kul att se IFK  kunde nu kröna en tioårig karriär hos Kamra-
 känner Du igen sinnesstämningarna?          Göteborg gästa Torslandavallen i Svenska       terna med sitt första SM-guld!
                            Cupen och Gais att möta Torslanda IK på
                            samma plan, men det kändes speciellt att se
                            min hemmaklubb springa in på Gamla Ullevi
                            den 22 april 2003 för att ta sig an de grön-
                            svarta atleterna.
 The 3 tenors
 Fredagen den 26 juli 1996 klockan 20.00 star-                               Mamma Mia!
 tade en magisk och helt underbar kväll. Ja,                                Lördagen den 4 december 1999 flög min
 egentligen hade den väl startat någon timma                                hustru och jag, tillsammans med ett utvalt
 tidigare med en välkomstdrick tillsammans                                 sällskap, till London för att se Mamma Mia
 med vännerna på Linderoths. Men höjdpunk-       Ishockeyguld 2003                  – på Prince Edwards Theatre. Men det kän-
 ten var naturligtvis när José Carreras, Plácido    Frölundas representationslag innehöll sä-      des också spännande när vi den 9 maj 2007
 Domingo och Luciano Pavarotti intog scenen      songen 2002-2003 en härlig mix av etable-      kunde se Mamma Mia här i Göteborg – på
 på Ullevi.                      rade fixstjärnor, hungriga juniorer och genuina    Scandinavium.
                            frölundaiter. När Västra Frölunda vann SM-
                            guldet 1965 var det till stora delar ett värvat
                            lag – vid SM-guldet 2003 finns det gott om
                            göteborgare i laget. Det avgörande målet sat-
                            tes i den tredje förlängningsperioden av Tomi
 The Rolling Stones                  Kallio efter 1:56. Därmed vann Frölunda final-
 Visst har jag haft förmånen att uppleva många     serien med 4-0 i matcher – Imponerande!
 fantastiska konserter på Ullevi, Scandinavium,                               Friidrotts-VM
 Konserthuset, Eriksbergshallen och Operan.                                 Fredagen den 4 augusti 1995 mellan 20.00-
 Men just A Bigger Bang fredagen den 3 au-                                 23.00 satt jag på Ullevi och kände mig hur
 gusti 2007 blev lite ut över det vanliga.                                 stolt som helst. Mitt Göteborg var värd för
 När min familj och jag var på Stoneskonser-                                Friidrotts-VM, Kung Carl XVI Gustaf öppnade
 ten i juli 1998 gick vi av olika skäl i halvtid –   Ishockeyguld 2005                  spelen, svensk kultur förmedlades ut genom
 och därför kändes det härligt att denna gång     Frölundas tredje SM-guld vanns det år då alla    den internationella pressen och som final på
 kunna sitta kvar under hela konserten och t o m    pratade om att elitserien var världens bästa     invigningen framförde Göteborgs symfoniker
 höra när den sista tonen ebbade ut.          ishockeyliga. NHL-konflikten resulterade i att    och Tommy Körberg ”Anthem” ur Chess.

18.
                           ”Biljetten in i nostalgins minnesarkiv…”
Glada Änkan
Jag har upplevt så många härliga kvällar i vårt                               Företagsarrangemang och
vackra operahus vid hamnen. En premiärbiljett                               konferens i historisk miljö.
för Glada Änkan från den 29 november 1997 är
en värdig representant för GöteborgsOperans                               10% rabatt på möteslokal.
                                                     Kontakta oss gärna för offert!
spännande, härliga och festliga utbud.
                                                  Tel 031-334 16 00 Fax 031-334 16 09
                                                      www.gunneboslott.se
Svenska Ostindiska
Companiet
Den finns många årtal i Svenska Ostindiska
Companiets historia. Ostin-
diefararen Götheborg förliste
12 september 1745, en stif-
telse i samma namn bilda-
des 1986 för utgrävningar,                                    Som MiG Medlem erhåller du 20% på en
en insamlingsstiftelse star-                                   personbiljett gällande en dagsx mellan
                                                    Göteborg-Fredrikshavn.
tade 1993 och själva bygg-
                                                 Ange medlemsnummer samt bokningskod
projektet för ett nytt fartyg                                   MiG vid bokningstillfället. Erbjudandet
påbörjades sommaren 1995. Vi är många gö-                               gäller endast ordinarie priser.
teborgare som följt eller deltagit i projektet. Im-                               Boka din resa på
ponerande arbetsinsatser har gjorts. Tålamod                                 telefon 031-704 00 00,
                                                       eller via din resebyrå.
och envishet har ofta gått hand i hand, och allt
detta kände jag extra starkt den 6 juni 2003
då sjösättningen genomfördes. Tårarna kom i
ögonen och jag kände stolthet och beundran
                                                 Lexmark är en av världens största tillverkare
för vad som gjorts av alla dem som engagerat
                                                    av skrivare och skrivarlösningar.
sig i projektet.
                                                 Som medlem i MiG får du rabatt vid inköp av
Summering                                              Lexmarks produkter. För frågor om inköp
                                                   tag kontakt med Lexmark Göteborg
Kära vänner. Nu undrar kanske ni varför jag
                                                   031-3357516 För mer information om
gjort denna uppräkning av personliga upplevel-                               Lexmark och våra produkter,
ser. Ja, jag skulle kunna hänga på med fotbolls-                                  www.lexmark.se
matcher i Barcelona, ishockeymatcher i Cana-
da med mera – men nej, mitt urval har handlat
om hur mycket som faktiskt trots allt händer
här hos oss – vid Älva – i vårt Göteborg. Det
är en imponerande bredd och höjd på stadens
utbud, och jag har bara markerat några, om väl,
utvalda exempel. All heder till Er som arbetar                           Översättning     Tolkning     Utbildning
med evenemang och events i Göteborg – det
                                                   Alla språk - Alla fackområden - Alla filformat
ger mig många härliga nostalgiska återblickar.
                                                    Vi är ledande i Norden och den givna
                                                    samarbetspartnern för alla språkbehov.
Vi återkommer på denna sida med nya nedslag
i den lokala reklam- och marknadsföringshisto-                             MiG-medlemmar ges 10 % rabatt
rien. Det är våra och våra förfäders ansträng-
ningar och prövningar som fört oss dit vi nu är,
                                                         www.semantix.se
därför är det aldrig fel att även titta i backspe-
                                                       Telefon: 031 743 99 50
geln.                                                   E-post: goteborg@semantix.se


                 Lars O. Carlsson

                                                                            19.
 Drivkraften                    öppnare. Kina, där NWG gjort affärer sedan
                           början av 90-talet, är en ny penningstark
                           marknad.
                                                     I NW Sport samsas flera varumärken för den
                                                     nordiska marknaden. NW äger Craft och har
                                                     Sverigerättigheter för Umbro, officiell leveran-


 nyckeln till
                                                     tör till fotbolls-EM, Ett sponsoravtal där i alla
                           Började med tryck                  fall landslagtröjorna går med vinst.
                           Torsten Jansson, bördig från Dingle i Bohus-     – Men det är svårt att räkna på. Vi vet t ex inte
                           län, var duktig i skolan, idrottsintresserad, har  om Craft går framåt för att vi sponsrar Vasa-


 framgång.                     tävlat i pingis, men hade helst hoppat över
                           gymnasiet i Uddevalla. Startade t-shirttryckeri
                           i mammas källare och hann inte vänta på FN-
                                                     loppet. Den formeln har vi inte hittat..


                                                     Hur påverkar NWG Dingle
                           tjänst efter lumpen. I stället föddes New Wave    och Kosta?
  I huvudet på Torsten Jansson:           Group.                        – Dingle hade nog varit helt dött utan NWGs


 J
    odå, profilen fanns med: New Wave                                  tre profilföretag. De tre arbetsgivare som
    Group prydligt broderad på det vita      Skälen till framgång?                fanns vid starten är borta.
    skjortbröstet när Torsten Jansson tog     – Medfödd drivkraft. Jag har alltid varit rast-   – Kommunen äger fortfarande lokalen. Det är
 plats som huvudperson på MiG-seminariet.      lös- finns inte gymmet så startar jag det. Det    en förutsättning för att komma igång på små
 Grundare, huvudägare och styrelseledamot,     handlar inte om pengar, utan om att älska      orter.
 kanske mest känd som entreprenörernas en-     utmaningar. Jag blir taggad när journalister     NWG bygger hotell ihop med Lessebo kom-
 treprenör och den som fått fart på Glasriket.   inte tror på det jag gör. Drivkraft kan man inte   mun i Småland och distributionscentral ihop
 Ett 80-tal personer hälsades välkomna av      utbilda till.                    med Ulricehamns kommun. Samarbetet be-
 Telia Soneras Mats Nydén och bänkade sig      Det är också skälen till att han mer ser till per-  hövs för att behålla en levande landsbygd,
 för att få höra vad som finns I Huvudet På     sonliga egenskaper än utbildning när han re-     anser Torsten Jansson.
 Torsten Jansson. MiGs vd Kia Cohn Linde      kryterar ledare till gruppens i dag 65 företag.   Att leverera resultat över tiden, ta ansvar för
 frågade och fick svar om uppväxt, entre-      Drivkraft är nyckelordet.              övriga ägares pengar och tjäna mer är vad
 prenörskap, framgångsskäl, rekrytering, och                               som gäller för Torsten Jansson i dag.
 Glasrikets betydelse.               Halva marknaden                   – Jobbar vi rätt finns det inget som säger att
 Jodå, Småland ska få sitt ishotell i Kostas nya  I dag har NWG halva profilmarknaden i Sve-      Craft inte är större än Nike om 15 år. Alla före-
 glashotell, som invigs nästa år. 120 ton glas i  rige, är etta som sportleverantör.          tag har varit små.
 fasaden, levande galleri och konstglas på an-                                         Text: Bia Eliasson
 nat sätt.                                                           Foto: Britt-Marie Löfstrand
 – Det blir en fantastisk designupplevelse med
 internationell målgrupp. Bardisken i konstglas
 har blivit en ny affärsnisch. Jag försöker bryta
 synen på konstglas och få det mer publikt.
 Kosta ska bli Sveriges största resmål, sa Tor-
 sten Jansson.
 Problemet är 400 färre jobb på sju år och bara
 150–160 nya i Kosta. Torsten Jansson skyller
 på bruksmentaliteten. Entreprenörskultur och
 nytänkande saknas.
 – Kosta är ett 250 år gammalt företag som
 lever kvar i det gamla.


 Sportkläder- med golf som
 senaste satsning- och glas,
 hur hör det ihop?
 – Kläder och jubileumsgåvor har mycket ge-
 mensamt. Framför allt vad gäller distributio-
 nen finns samordningsfördelar.
 – Insatsen är hög både ekonomiskt och pre-
 stigemässigt. I Kosta har vi byggt Sveriges
 största Outlet-centrum med en inriktning på
 exklusivare varumärken. Det har ökat besö-
 karantalet och lockat en yngre publik.
 Kosta Boda är också imagemässigt en dörr-

20.
                                       hemsidor. På liknande sätt kan man snabbt få en analys av,
Qlik View analyserar för fler och fler.                     och svar på frågan, hur det står till med ekonomin och hur den
                                       senaste kampanjen bör följas upp.
 MiG Frukost:
                                       Qlik View lyfter fram väsentligheterna och presenterar resultatet gra-M
         ed Business Intelligence som marknad växer det svens-    fiskt och lättöverskådligt oavsett datakälla och ger snabbt ett hum om
         ka företaget Qlik Tech så det knakar. Den produkt som    vad säljarna ska satsa på och vilka kunder som har störst potential.
         finner allt fler kunder är Qlik View, ett analysverktyg som  Seeing is believing
länkar olika datakällor, gör flödet i företaget synligt och snabbt ger     För bra för att vara sant, säger många och det är anledningen till att
underlag för beslut.                             Qlik Tech i konceptet Seeing is believing erbjuder företag att prova
– Verktyget är snabbt, flexibelt och enkelt att använda, förklarar Jenny    verktyget före köp. Globalt räknar Qlik Tech 13 nya kunder per dag.
Carlsson, säljassistent på Qlik Tech Nordic i Göteborg. Qlik Tech är ett   I Göteborg fick företaget 59 nya kunder förra året.
enproduktsföretag, bildat i Lund 1993, som årligen åren ökat omsätt-     Åsa Fröjdh från Qvik Techs marknadsavdelning visade hur verktyget
ningen med 80 procent de senaste fem. Personalstyrkan har ökat från      kan användas och följde en marknadsaktivitet för att visa processen
150 till 455 anställda runt om i världen och numera ligger huvudkonto-    från kampanj till kundmöte och ROI (return on investment).
ret i Philadelphia,USA. Utvecklingsavdelningen, med kompetens, finns      – Totalkommunikationen är viktig och att marknad och sälj jobbar
dock kvar i Lund.                               hand i hand.
Företaget är marknadsledande i sitt slag. Produkten Qlik View utsågs     Mycket resurser läggs på adressregistren. Med rätt mottagare ökar
förra året av Sveriges Exportråd till årets IT-produkt för sin banbry-    vi antalet mötesbokningar och sänker kostnaderna för kampanjerna.
tande teknik.                                 Självklart använder vi Qlik View.
– Själva använder vi Qlik View inom ekonomi, försäljning och marknad.     – Med Qlik View ser vi alla marknadsaktiviteter som pågår i koncernen,
Allting blir synligt med Qlik View, även där vi har potential att förbättra  hur uppföljningen har gått och ROI per aktiviet. Vi kan vara proaktiva
oss, säger Jenny Carlsson.                          med nya aktiviteter och utgå från de som givit bäst resultat, säger Åsa
Vinguide till frukost                             Fröjdh.
De grafiska presentationsmöjligheterna är många visade account ma-       – Att alla har tillgång till samma data är utvecklande. Vi i Norden kanske
nager Magnus Stranne. Han bjöd på vinguide (tillgänglig för alla på      är duktiga på direktmarknadsföring, i USA är det online-marknadsfö-
demo.qlikview.com) till fredagsfrukosten som en demonstration över      ring. Qlik View ger kunskap om vart vi ska vända oss för att få hjälp
vad analysverktyget förmår. Man kan söka från kriterier som vitt eller    och kunskap när vi går in i nya projekt, avslutade Åsa Fröjdh.
rött, prisklass eller maträtt systembolagets databas med 3000 viner
samt tips från olika tidningar är länkade till Qlik View från företagens                              Text: Bia Eliasson
    ”För att stärka samverkan mellan                      Under senare år har närmare 200 företag etablerat
                                          sig inom Lindholmen Science Park och tillström-
    högskola och näringsliv                          ningen fortsätter. Här finns idag kunskapsintensiva
                                          företag som Ericsson, Volvo, Semcon och IBM,
    på Lindholmen bygger                            samt mediaföretag som SVT. Campus Lindholmen,
    vi nu ”Kuggen” -                              med Chalmers och IT-universitetet i Göteborg, ger
                                          akademisk närvaro.
    4.000 kvm nya lokaler
    mitt på Lindholmsplatsen                          Samverkan erbjuder
    med inflyttning 2010.”                           nya möjligheter
                                          Utvecklingsintensiva företag inom fordons-, telekom-,
        Lennart Hedström
                                          IT- och mediaindustrin ser stora möjligheter i
        VD Chalmersfastigheter AB                     Lindholmen Science Park som präglas av Campus
                                          Lindholmen, det centrala läget, den spännande
        Kuggen blir en spännande                      miljön och det positiva företagsklimatet. Hör av dig
        länk mellan näringsliv                       när du också ser potentialen!
        och akademi.
                                          www.lindholmen.se        www.alvstranden.com
                                                                            21.
22.
Frukost Mingel.


Packade som sillar trängdes vi i Feskekôrka
en tidig morgon när Innerstaden Göteborg                     Frukost i Domkyrkan är alltid en upplevelse utöver det
var frukostvärd.               Marianne Sörling, vd Innersta-
                                         vanliga och idag fick vi lära om hur kyrkan arbetar under
                       den bjuder på en närproduce-
                                         veckans alla dagar.
                       rad frukost.                                                              Birgitta Petersson-
                                                              Nordh, och Ronny
                                                              Olsson Malmö
                                                              Aviation kommer ju
                                                              som bekant alltid
                                                              i tid.                   Bella Uhre, Chalmers Konferens o
                   Restauranger, frukostpratade med
Åsa Fröjdh och Magnus Stranne    Karin Söderpalm-A:son, Marseillan
berättade engagerat om hur Qlik   Resor AB.
View förenklar analysarbetet.
                           Qlik Tech ställer
                           upp: fr v Mkael
                           Wildt, Peter Fre-
                           driksson. Örjan
                           Nordlund, Åsa
                           Fröjdh, Jenny
                           Carlsson och
                           Magnus Stranne.            Anders Svensson och Lena Rönnkvist,
                                              Alektum Inkasso AB.
                                        Sj:s Ninni Lidén passade på    Johan Ekman Norra Älvstran-
Claes Peyron, Bo Rönnberg och Bo Hentschel från Marketing Clinic.       att ta sig en titt på Älvrummet.  den Utveckling AB.


                                                                         23.
 Kändis-
 skapet
 ger inga
 genvägar.
   I huvudet på Kristin Kaspersen:


 D
        et finns inga snabba vägar att bli
        känd. Det krävs både erfarenhet
        och målmedvetenhet.
 Det konstaterade Kristin Kaspersen när hon
 besökte Göteborg och MiG i slutet på au-
 gusti.


 Att ha två kända föräldrar har inte alltid varit
 så lätt. Mamma är Barbro Svensson och pap-
 pa är Kjell Kasperson, tidigare framgångsrik
 målvakt i det norska fotbollslandslaget.
 – Det var inte så kul när man var 15-20 år och
 folk kom fram och började fråga om mamma,
 berättar Kristin Kaspersen. Men det var ändå
 en fantastisk förmån att få resa runt med hen-
 ne. Men ibland ville jag bara ha henne för mig
 själv exempelvis när vi gick och handlade. Det   underhållning till nyhetsjournalistik var inte så  Väldig prestationsångest
 kom ju alltid fram folk och mamma var alltid    enkelt. Hon fick höra att chanserna att få jobb   Självförtroendet har inte alltid varit det bästa.
 lika glad. När mamma förklarade för mig att     som nyhetsjournalist nog var ganska små.      – Jag hade väldig prestationsångest när jag
 hon gillade sitt jobb och att hon blev glad av                             började som programledare med direktsänd-
 det, förstod jag att jag var tvungen att hålla   Gav inte upp                    ning i TV4. Efteråt när alla sa att dom var jät-
 den negativa energin borta.             Men envis som hon är gav hon inte upp.       tenöjda tänkte jag: ”Jag lurade dom den här
                           – Jag började plugga på Poppius Journa-       gången också”. Det är först nu som jag kan
 Är målmedveten                   listskola under tre terminer. Jag minns hur     säga till mig själv: ”Bra jobbat, du har kämpat
 Kristin Kaspersen är målmedveten. Men det      hemskt det var att sitta och vänta på att mitt   för det här.”
 var först när vännerna påpekade hur mål-      namn skulle ropas upp. Alla visste ju vem jag
 inriktad de tyckte att hon var som hon själv    var. Men sedan blev jag bara en i mängden      Det som betyder mest i Kristin Kaspersens
 förstod det. Snart fyllda 40 år (om ett och ett   och det var jätteskönt.               liv är barnen Filip och Leon. Hon berättar om
 halvt år) har hon uppnått ett av sina mål – att   För att undvika att bli ännu mer förknippad     den gången när Filip, två år, kom springande
 jobba med nyhetsjournalistik. Kristin Kasper-    med underhållningsbranschen valde Kristin      emot henne.
 sen är numera en av medarbetarna i nyhets-     Kaspersen att tacka nej till flera programle-    – Det var då som jag insåg att jag duger som
 morgon på TV4.                   daruppdrag.                     jag är. Det lugnet som det gav mig var fan-
 – Jag har aldrig varit så tillfreds med mig själv  – Som frilansare har man inte så lång fram-     tastiskt!
 som jag är nu, säger hon. Jag trivs verkligen!   förhållning och jag behövde egentligen peng-
 Men vägen dit har inte varit spikrak. Kristin    arna. Men jag ville verkligen jobba som ny-
 Kaspersen har under de senaste åren för-      hetsjournalist.
 knippats med underhållning.             Nu har hon nått sitt mål - att bli nyhetsjourna-
 Hon har varit programledare för en rad un-     list innan 40. Men hon har flera mål som ännu              Text Maria Boborg-Trané
 derhållningsprogram och galor. Att gå från     inte är uppfyllda. Mer än så får vi inte veta.             Foto: Britt-Marie Löfstrand

24.
26.
Haralds krönika:


V
       et ni vad en målskjorta är?? Kommer till det snart.
       Först bara…..
       Den nya folksjukdomen i Sverige är fetma. Nuförtiden har
alltfler svenskar kommit att likna amerikaner. Jag var där i somras så
                                        WrangeDesign
jag vet att det vill inte säga lite. Med betoning på lite.
                                           Som MIG-medlem får du
Att röra sig i amerikansk vardagsmiljö är som att gå på Zoo, eller se        10% rabatt på våra smycken.
en freakshow på någon smal kommersiell kanal på TV. Genomsnitt-
samerikanen är fel och ful. Vissa av dem är rent absurda. Jag minns
speciellt en enorm dam som dessutom skällde ut mig för att jag låtit         Redbergsvägen 18, Göteborg • 031-25 00 80
min tvätt ligga i hotellets tvättmaskin några minuter för länge. Hon              www.wranges.se

var extremt hätsk och det hela blev en smula obehagligt varför jag
ville fly men fann att det fanns ingen väg runt henne. Tvättstugan var
relativt liten och hon stod i närheten av dörröppningen. Jag säger i                     Ring
närheten av, men….. hennes jättelika bakdel hade en radie av säkert
                                                        031-
en meter och skar av min möjliga reträttväg. Nästa dag såg jag henne
                                                       651 515
på stormarknaden med sina små kroppkakor till barn i släptåg. Med
ett stadigt och brett grepp om kundvagnen fungerade den både som                      Uppge kund-
murbräcka, för att fösa undan oväsentligt som kom i hennes väg, och                      nummer
som rollator, för att ge hennes svajande framfart nödvändig stadga.                     280941 och
Behöver jag berätta vad och hur mycket det fanns i hennes vagn?                       visa upp ditt
Tänkte det!! Och tror ni just den här kvinnan valde att följa den första                 medlemskort så
                                                     erhåller du 10%
och främsta uppmaningen från folkhälsoivrare i USA? Jag råkade se
                                                      rabatt på din
när hon lämnade affären och kan avslöja att hon inte gjorde det. Den                      resa.
första och främsta uppmaningen från folkhälsoivrare i USA är: Parkera
en bit bort från ingången till stormarknaden. På det sättet får du i alla
fall en liten promenad på väg till och från bilen. Det är sant! Jag skäm-
tar inte. Så illa är det där.
Och allt fler svenskar liknar amerikaner, som sagt.
                                        Kom igång med SATS!
Detta är ju ingen nyhet direkt. Och är inte det märkligt, hur en del                    Välkommen till
förändringar ter sig fruktansvärt förutsägbara, och ändå sker de. Fast                valfritt SATS-center,
ingen vill.                                               så bjuder vi på en
                                                  kostnadsfri provträning.
Redan för sju år sedan hörde jag professorn på överviktsenheten på                         www.sats.se
Karolinska Institutet i Stockholm, Stefan Rössner, berätta om den nya
svenska folksjukdomen i vardande - fetma. Sen dess har varenda
svensk blivit matad med de enkla sanningarna att vi måste röra på
oss mer, samtidigt som vi äter mindre och klokare. Och ändå stiger
medelvikten år för år. Är vi goa i huvet, eller???!!! Ja, uppenbarligen…


Det här med målskjorta, då??
Det händer att min hustru handlar skjortor till mig. Tack Kicki!! En del
av dem passar bra med en gång. Men så smyger hon alltid med en
och annan där jag undrar: Hallå, har hon inte hängt med de senaste
femton åren? Inte sett förändringarna på midjemåttet? Jorå. Vad hon
gör är att hon i högen av de andra skickar med en målskjorta. En liten
diskret vink om att åtgärder borde vidtas med mål att kunna använda
just den skjortan. En målskjorta! Hänger ni med? Fattar ni galoppen?
Det tog ett tag innan jag hajade. Är jag go i huvet, eller ??!!
Ja, uppenbarligen…..
                               Harald Treutiger

                                                                 25.
 Sponsring,
 Hur gör man?
   Fråga skatteexperten:                          Martin Andersson
                                        martin.andersson@deloitte.se
                                                          Kerstin Fennberg
                                                          kerstin.fennberg@deloitte.se

 Fråga: Vårt företag säljer tjänster till kunder över hela världen. Vi har   Fråga: Vi överväger att sponsra en talangfull golfspelare i dennes
 nu även tillhandahållit tjänster till vårt moderbolag här i Sverige. Efter-  elitsatsning. Personen ifråga innehar F-skattsedel för verksamheten.
 som vi brukar köpa en del koncerntjänster från moderbolaget tänkte vi     Innebär detta några problem skattemässigt?
 kvitta dessa tjänster mot varandra. Är detta okej?
                                        Svar: För att skattemässigt avdrag skall medges för kostnader för
 Svar: Det finns inga särskilda regler för bytestransaktioner i momsla-     sponsring krävs att ni kan visa att ni erhållit en motprestation av kom-
 gen utan en bedömning av momskonsekvenserna skall göras utifrån        mersiellt värde för verksamheten motsvarande kostnaden för spons-
 de allmänna bestämmelserna som reglerar hur moms ska debiteras        ringen. Motprestationen kan bestå i exempelvis reklamplatser eller
 och redovisas. Grundprincipen är att moms ska betalas för alla tillhan-    tjänster. Det faktum att personen ifråga innehar en F-skattsedel är en
 dahållanden mot ersättning. Vid en bytestransaktion mellan två parter     förutsättning för att ni skall kunna utge bidraget utan innehållande av
 som byter tjänster utgör den tjänst man bytt till sig ersättning för den   preliminärskatt och erläggande av sociala avgifter. I det fall mottagaren
 tjänst man själv tillhandahållit. Alltså är det här fråga om momspliktiga   av sponsringen är anställd hos er, eller nära anhörig till anställd, manar
 omsättningar enligt momslagen. Moder- och dotterbolaget ska därför      vi till försiktighet då sponsringen i dessa fall riskerar att betraktas som
 sätta pris på sina respektive tjänster och redovisa moms på dessa var     förtäckt lön till den anställde.
 för sig, någon kvittning i momshänseende är alltså inte möjlig. Det är
 även viktigt att fakturor ställs ut, för att styrka avdragsrätten för ingå-
 ende moms.                                               www.deloitte.se
                                         Idag kom 751 000
                                         svenskar inte ens
                                         till start.
                                         Som arbetsgivare är det inte alltid så lätt att veta vad
                                         man ska göra när en medarbetare inte kan komma
                                         till jobbet. Väljer du att blunda för hälsoproblem kan
                                         det bli dyrt för företaget, och ännu mer synd om den
                                         som är sjuk.
                                           Vi erbjuder försäkringslösningar som innehåller
                                         snabbare sjukvård, omedelbar rådgivning och ett
                                         nätverk av hundratals specialist- och rehabläkare.
                                           Kontakta din försäkringsrådgivare eller gå in på
                                         www.lansforsakringar.se/foretag för mer information.

                                         Göteborg: 031-63 80 00
26.
Behöver EU lägga sig i allting?
 West Sweden:


O
        fta får jag frågan, varför är EU så klåfingriga och lägger          Blatter pekade bl.a. på ett problem, att ex.vis att en klubb som Bayern
        sig i alltmöjligt?                              München måste ha fem tolkar på varje träning för att översätta till olika
        Ambitionen från EU:s sida är att lägga näsan i blöt i allt          språk. En spansk parlamentariker svarade snabbt, vi har 20 språk här
färre frågor. Men så dyker en ny fråga upp och ställer allt på huvudet.           i parlamentet och det fungerar alldeles utmärkt! Det lär bli svårt att få
EU har klart uttalat att inte gemensamt reglera finansmarknaderna.              igenom det förslaget.
Ansvaret för regleringar ligger på de nationella regeringarna.               Du använder väl Din dator flitigt och är ute och surfar på nätet!?
Men, så dyker en finanskris upp. Helt plötsligt går det upp för alla att           Varje dator som är ansluten till nätet har ett ID nummer, kallat IP
bankerna i högsta grad är integrerade med varandra, speciellt inom             adress. Eftersom dagens version av IP adresser är uppbyggda nume-
Europa. Varför har man ingen samlad kontroll över bankernas age-              riskt (IPv4) finns det ett tak på hur många adresser man kan ha. Detta
rande på olika marknader, klagar en del högljutt? Jo, därför att man            tak ligger idag på lite över 4 miljarder. Vi slår snart detta tak i huvudet.
kommit överens om att inte lägga mer makt till EU och Bryssel. Inte             Därför måste ett nytt system introduceras (IPv6), som i praktiken inne-
minst vår egen regering har bestämt hävdat detta.                      bär obegränsat antal adresser. Men, nu vill man att dessa IP adresser
Så när en kris som den vi upplever nu uppstår förändras uppfattning-            skall utvidgas till att omfatta även Internet av objekt. Det vill säga att
arna snabbt. Helt plötsligt står massor upp och ropar på en mer koor-            det i princip skall bli möjligt att adressera enskilda föremål, som en bil,
dinering och kontroll, och den de ropar på är naturligtvis EU.               TV:n, din mobil, etc. Resultatet blir att varje föremål får en egen adress.
Andra typer av frågor som dyker upp just nu är exempelvis hur många             Problemet uppstår då att de nya IPv6 adresserna kommer i konflikt
utländska fotbollsspelare skall varje lag få ha på planen samtidigt?            med den personliga integriteten, eftersom vi alla då har en adress och
Sepp Blatter, FIFA Presidenten, var i sta’n i veckan och ville försvara           naturligtvis kan spåras.
sitt förslag att max. 5 utländska spelare skall kunna vara på plan sam-           Tja, tycker Du att EU skall lägga sig i?
tidigt. Europaparlamentet höll inte med. De anser att detta strider mot
den fria rörligheten av personer samt diskriminering baserad på na-
tionalitet.                                                            Kjell Peterson President West Sweden
     En ger mersmak.
     Fyra ger examen.
     Vi ger dig förmåga att skapa resultat och framgång i näringslivet.
     A F FÄ R S U T B I L D N I N G A R I N O M L E DA R S K A P, M A R K N A D S F Ö R I N G , KO M M U N I K AT I O N O C H E KO N O M I                                                                                     27.
 En stor hyllning
                                                     Hyllningstalet av
                                                     Elisabeth Henriksson
                                                     Sträck på dig, du gamle men eviga ungdom. till 75-åriga MiG.                                           Idag, kära MiG, är det Din stora dag.
                                                     Med 75 år på nacken och livet framför dig
                                                     ska vi stanna upp ett litet, litet slag och funde-
                                                     ra på varför är vi egentligen här vi hundratals
   Guld Frukost:                                           som samlats i just denna stund?
                                                     Är det självklart att mötas i så tidig morgon


 G
        uldfrukost på Rondo - vilken fest   – Vi har god erfarenhet av Räddningsmissio-
        det blev när 400 entusiastiska     nen och vi har den fasta värderingen att man   när andra sover gott i rofylld nattablund?

        medlemmar firade 75-åringen       ska dela med sig, säger vd Thomas Petter-
                                                     Svaret vi söker finns i ordet gemenskap,
 MiG! Födelsedagsbarnet MiG har fått en re-      son. Man ska främja goda ändamål. Ungefär
                                                     i nytta, i lärdom, i tillväxt och balans.
 jäl ansiktslyftning och en helt ny kostym. Från   fem procent av årsvinsten går till välgörande
                                                     I att utan varandra så vore vi intet,
 trevlig och trygg till spännande och affärs-     ändamål.
                                                     för var och ensam vore ju inget MiG alls.
 mässig.                       Johan Good och Gunnar Skarland, Reklam-
 – Vi är glada för att vi fick chansen att visa    byrån Goss, arbetar med Göteborgs Rädd-      Tänk vilka möten du bjudit genom åren
 hur vi ville klä MiG, säger Hasse Johansson     ningsmission.                   tio tusen för de stora och fem för de små
 och Freddy Olsson, Dragster Kommunika-        – Vi måste få folk med pengar att dela med    företagen, men också individerna
 tion, skräddarna som sytt MiG-kostymen.       sig. Det finns så mycket fördomar om att      i MiGs Mentorskapsprogram mötas de två.
 Förutom en ny logotyp har trycksaker och       människor som lever i utanförskap får skylla
 tidningen MiG-Aktuellt stramats upp. Hemsi-     sig själva. Ofta börjar problemen redan i barn-  MiG Future du skapat för de som är unga,
 dan har också fått ett nytt utseende tack vare    domen med bland annat kriminalitet. Därför    där kan de växa i sin marknadsföringsroll.
 It-företaget Westbahr.                är det viktigt att arbeta förebyggande med    För företagen finns gänget MiG Partner,
 – Det här förarbetet har lett och kommer att     barn i riskzonen.                 där olikhet och mångfald kan ses som paroll.
 leda till ytterligare förändringar, berättar MiG:s
                                                     Runt de runda borden i Communicare
 vd, Kristina Cohn Linde. Vi utvecklar våra be-    Stipendiumutdelning
                                                     knyts nya kontakter på högsta nivå.
 fintliga aktiviteter till exempel Frukostklubben   Morgonens konferencier var Harald Treutiger
                                                     Och för den som vill lära utav de bästa
 och After work. Vi har skapat fler mötesfor-     och för underhållningen stod sångerskan
                                                     finns varumärkesseminarier dit alla kan gå.
 mer bland annat varumärkesseminarier, men-      Yenny Lundahl och skådespelarna Carina M
 torsprogram, MiG Communicare och intervju-      Johansson och Allan Svensson som gav ett     Vi möter varandra, men också de andra.
 seminariet ”I huvudet på”.              smakprov på Statsteaterns uppsättning, Park    I huvudet på känns spännande och rätt.
                            Aveny.                      Där får vi veta hur tankarna kan vandra,
 Alla ska få plats                  Lennart Magnussons Stipendium gick i år      hos de som har lyckats på sitt eget sätt.
 Värdar denna guldfrukost var Handelshuset      till Britt-Marie Löfstrand, kanslichef på MiG
 Elof Hansson i samarbete med Göteborgs        för hennes engagemang och hjälp till utsatta   Om vi vill äta medan vi lär oss,
 Räddningsmission, vars uppdrag är att upp-      människor.                    komponerar du åt oss en nyttig MiG Lunch
 märksamma och motverka förhållanden i        Tre deltagare på FörsäljningsAkademien fick    med näringslivstips och profilerade budskap
 samhället, som leder till och förvärrar utsatt-   var sitt stipendium. Tobias Svedberg, tek-    eller en After Work med kaffe och punsch.
 het och utanförskap. Anna Lundbäck, direk-      nisk försäljning och marknadsföring, Therese
 tor beskriver det så här:              Strålin, marknadsföring och försäljning samt   På MiG Frukosten vandrar värdskapet runt,

 – Det finns ett utanförskap som vi möter varje    Natalie Palumbo, internationella affärer.     fenomenet kan ses som en kostcirkel bara

 dag. Tänk dig att du vaknar efter att ha sovit                             det. Likt fotosyntesen ger den ene till den

 på golvet till en offentlig toalett. Du går ut och  Årets marknadsförare               andre, en näringskedja av Götets affärsmäs-

 möter människor som är på väg någonstans       Till 2007 års marknadsförare utsågs Per Ny-    sighet.

 och som har någon som frågar efter dem.       renius, marknadschef Västtrafik. År 2007 års
                                                     Mycket träffande blir det hos dig gamle vän,
 Men dig frågar ingen efter – du är på väg till    designpris gick till Annika Eklund och Marie
                                                     den näring du serverar smakar hela tiden mer.
 ingenstans. Detta händer i Göteborg år 2008!     Eklund, Bolon AB. 2007 års informatör blev
                                                     Och tack MiG för Linda, för Bitte och Kia som
 Vårt mål är att göra Göteborg till en stad där    Tommy Kohle, informationsdirektör Volvo
                                                     samlar ingredienserna till allt det du ger.
 alla får plats.                   Lastvagnar och 2007 års säljpris tilldelades
                            Kristofer Hultén, säljare TV4 Sverige.      Så sträck på dig gamling, du ständiga ung-
 Dela med dig                                              dom. Idag är det du som får en jättefin present.
 Elof Hansson, med anor tillbaka till 1897 och                             En helt ny kostym som matchar den nytta, du
 cirka 500 anställda över hela världen, har                               tillför oss alla som dig en gång känt.
 stöttat Räddningsmissionen i flera år.                  Text Maria Boborg-Trané

28.
Årets Stipendier delades ut till (fr.v.): Natalie Palumbo, FörsäljningsAkademien, Tommy Kohle, informationsdirektör på Volvo Lastvagnar, Britt-Marie Löfstrand
Marknadsföreningen i Göteborg, Kristofer Hultén, TV4, Therese Strålin, FörsälningsAkademien, Per Nyrenius, Västtrafik och Annika och Marie Eklund, Bolon AB.
       Carina M Johansson och          Yenny Lundahl underhöll
       Allan Svensson              oss med ljuvlig sång.                                                             Svante Hjertén, Göteborg & Co.
     Emma Wrege, Göteborg
     Energi AB.

                               Anders Hållinder, Göteborgs Fyrverkerifabrik
                               sponsrade MiG även i år med guldregn.           Lennart Magnusson, LM Promotion
                                                             här tillsammans med
                                                             Maria Boborg-Trané, MBT Media.
  Linda Bredesen, Karin Smedman och
                       Hasse Johansson,              Kicki Sjöholm och       Pia Solefors, Mölndals Turistbyrå och
  Moa Säf, Innerstaden Göteborg.
                       Dragster Kommunikation AB.         Bengt Linde.          Bjarne Ericsen , TV4.
Charlotta Oom, Collector AB, Jessica Nauckhoff,
Fröken Korrekt, Elisabeth Henriksson, Meritea AB,
Ann Flyning, Stampen AB, Katarina Stensryd,
Nääs Fabriker.
                                                       Ulrika Allansson, Josefin Jonsson,
                          Harald Treutiger i sitt esse.              Sara Claesson och Sarah Calton,
                                                       från MiG Future:s ledningsgrupp.
 Läget?
 Hur upplever ni efterfrågan på era
 kontorslösningar idag?
 Efterfrågan ökar hela tiden. Vi öppnade en ny anläggning i vintras på
 Teatergatan strax intill Avenyn och den är glädjande nog fullt uthyrd i
 dagsläget. Vi har ju fördelen att ha två anläggningar.
 En vid Avenyn och en vid Svenska Mässan vilket gör att kunden flexi-
 belt kan välja det läge som passar verksamheten bäst, samtidigt som
 man har full tillgång till exempelvis konferensrum på båda anläggning-
 arna.
 Kontorshotell är en av de mest kostnadseffektiva sätten att etablera
 sig på, i ett fullutrustat kontor på en representativ adress.
 Vi har all teknisk utrustning på plats samt de kringtjänster man kan    Anders Sundberg, vd och Åse Persson, marknads och försäljningschef
 tänkas behöva – allt på plats från första dagen.              på World Trade Center.
 Allt från städning, välutrustade konferensrum och telefonilösningar, till
 ditt morgonkaffe på kontoret.                        LTA Reklamkonsult AB har varit
                                       hyresgäst sedan 1992
                                       På frågan varför företaget flyttade in på World Trade Center svarade
                                       Lars Alfredsson, vd och ägare.
 Hur möter ni kundbehovet i dagens snabba väx-                – Det var stans bästa adress till ett bra pris. Närheten till Svenska Mäs-
 lande tempo?                                san var för mig viktig eftersom jag arbetar som säljare och besöker
 Det gäller att lyssna till vad kunden efterfrågar och därefter skapa för-  mässan ofta.
 utsättningar utefter det. Vi har ju flera olika segment för att anpassa   – Den stimulerande miljön bidrog också till val av lokal.
 oss till vad kunden önskar. Rena paketlösningar, virtuella kontorslös-   – Det allra viktigaste för mig som enmansföretagare var nog ailla fall
 ningar samt kunder som hyr mötesrum eller övriga tjänster av oss.      det enorma kontaktnätet som man får ta del av som hyresgäst.
 Vi har också samarbeten med andra businesscenters utanför Sverige.     Och så har vi ju en bra service runt omkring.
 Med allt klart på plats hos oss, kan fokus vändas till kundens kärn-
 verksamhet.
 Vilka är fördelarna med World Trade Center
 och dess nätverk?
 Vi har närmare 150 företag hos oss idag och då är nätverkande viktigt.
 I World Trade Centers globala nätverk finns ytterligare ca en miljon
 företag på 300 kontor över hela världen.
 Häruppe i norden finns närmare 10-talet World Trade Centers så kon-
 taktytan för den som önskar ger stora möjligheter.
 Vi är ett av de 100 World Trade Centers som är certifierade och vi erhöll
 i våras pris för våra affärslösningarvilket skapar större förutsättningar
 för oss att göra affärer som i gengäld kan erbjudas våra kunder.      Lars Alfredsson, vd LTA Reklamkonsult AB.
30.
Vem vinner valet 2010?Stefan Kraft, Anders Löwenberg, Jens Holmberg, Bitte Roth, Michael Natanaelsson, Hans-Jörgen
Brandt, Carl Mårtensson på Sund Kommunikation.

 MiG Frukost:


A
                          Public Affairs.

       nders Löwenberg, senior konsult             Kommunikation berättade hur
       och kontorschef i Göteborg, häl-             han ser på alliansen och so-
       sade alla tidiga MiG-are välkomna            cialdemokraternas möjligheter
till frukost med Sund Kommunikation som                att vinna nästa val.
arbetar inom områdena företagskommunika-               Det är ingen större skillnad på
tion, public affairs och marknads-pr.                 partierna så det är svårt att
                                   sia om vem som vinner 2010.
                                                     Stig-Björn Ljunggren har även full koll på micken.
– Vår uppgift är att ge strategiska råd, säger            Men helt klart skapas politik
Anders Löwenberg och berättar att Sund                på den mediala marknaden.      inför nästa val. Dessutom har partiet en ung
Kommunikation har drygt 40 konsulter förde-              Partiledaren måste ”gå ge-     finansminister som hittills levererat det som
lade på de tre kontoren i Göteborg, Stock-              nom rutan”. Men vem ska       han har lovat. Centern är experter på att le-
holm och Malmö. Sund Kommunikation ar-                man egentligen tro på?       verera till sina specifika grupper och där har
betar som strategiska rådgivare och bollplank             – Folk litar på auktoritärer, sä-  jordbruksminister Eskil Erlandsson en viktig
till företagsledningar i olika branscher. Anting-           ger Stig-Björn Ljunggren och    position.
en det handlar om medierelationer, krishante-             beskriver de olika partiernas
ring, investor relations eller annan extern och            frontfigurer. Kristdemokrater-    Tredje gången gillt
intern kommunikation.                         na har ett tydligt varumärke.    – Folkpartiet är alltid ett parti som vinner när
Christian Ekström, seniorkonsult med inrikt-             Partiet har en stark basorga-    det görs opinionsundersökningar, konstaterar
ning på public affairs nominerades till ”Årets            nisation och Göran Hägglund     Stig-Björn Ljunggren. De har dessutom skol-
Lobbyist” 1998 och 2006. Han ger en del tips             ser bra ut. Partiet vill oss väl  frågor som sitt huvudämne samt partiledaren
på vad man bör tänka på vid lobbying.                 men hänger ändå på gärds-      Jan Björklund som ofta syns i medierna.
– Det viktigaste av allt är att agera. Tänk på            gårn med sina 4 procent.      Socialdemokraterna förlorade valet 2006 men
att bra resultat kräver långsiktighet och plane-                             det var bara 60 000 röster som skiljde mel-
ring. Välj rätt argument liksom rätt arena och            – Moderaterna har en stor för-   lan dem och alliansen. Kanske blir det tredje
roll. Välj även dina vänner och fiender. Om-              del i och med att de har stats-   gången gillt för socialdemokraterna? I dagslä-
världsbevaka och ha beredskap samt kratta               ministern, säger Stig-Björn     get (september red anm) är det 50-50 mellan
i manegen.                              Ljunggren. Det är viktigt för    socialdemokraterna och alliansen. Vem som
                                   partiet att han syns. Sverige    vinner valet 2010 är ännu en öppen fråga.
Vem vinner valet?                   och statsminister Fredrik Reinfeldt tar snart
Stig-Björn Ljunggren fil dr i statsvetenskap,      över ordförandeskapet i EU och det kan vara
frilansskribent och även han konsult för Sund     avgörande för hur moderaterna ska lyckas               Text: Maria Boborg-Trané

                                                                              31.
 Den Goda Staden växer fram.                          Frölunda, 70-talets Nordost och rivningen av outhyrda spökbostäder
                                        i slutet av 80-talet. Med denna bakgrund och uppdraget att omvand-

   MiG Frukost:                               la det öde varvsområdet vid Göta älv till något attraktivt krävdes ett
                                        helt annat synsätt som grundade sig på kundens behov, önskemål Ä
       lvrummet öppnar upp med år 1621, kung Gustav II Adolf i      och betalningsförmåga. Man måste därtill kreera en tilltalande mix av
       högsätet och de konungsliga orden: Här ska staden ligga!     bostäder, arbetstillfällen, utbildning, handel, kultur, rekreation, nöjen,
       Besökaren fascineras av Göteborg som minutiös modell i      kommunikationer med mera. Hisingens stämpel av deportation skulle
 storformat från Glasklockan till Älvsborgsbron. Göta älv väller fram i    avlägsnas. Följaktligen kom Älvstranden att imponera alltmer med häf-
 blått omgiven av befintlig bebyggelse i snidade träfigurer och framtida     tiga och storstilade arrangemang. Ostindiefararen, världsstjärnor i ku-
 byggnation i vitt. Vägar, broar, torg och vattendrag – stadsmiljön fram-   bik, Leonardo da Vinci och Skagenmålarna lockade ut göteborgarna
 ställs exakt. Tändsticksstammade träd med gröna bollkronor strös ut      till nya områden vid vattennära stråk med byggkranar, växande hus-
 lite överallt. Här spelas på förståelse, fantasi och framtidstro. Intentio-  kroppar och annorlunda vyer. Försäljningen av lägenheter drog igång,
 nen är tydlig. Göteborg ska förknippas med vatten, vatten och ännu      accelererade vilt och har nu nästan tappat andan.
 mera vatten.                                 Idag och i morgon
 Älvstranden Utveckling AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Stad    Visioner, planarbeten, byggnationer, vägar, kommunikationer – allt
 sedan år 2005.                                forsar fram. Västra Eriksberg är stadens största byggarbetsplats.
 Johan Ekman, Kommunikation/Marknad, berättade så engagerat om         Lindholmen Science Park expanderar med raketfart. Lindholmspiren
 bolagets 130-åriga historia, att tiden flög iväg. Han betonade, att det    3 byggs ut med rejält kontorshus, hotell med 250 rum, 385 student-
 gäller att ha en öppen och tydlig dialog med göteborgarna, att analy-     lägenheter och 220 lägenheter. I Sannegårdshamnen finns Sveriges
 sera tillväxtskapande trender för Göteborg samt att ha ett aktivt erfa-    största passivhus med extremt låg energiförbrukning. Backaplan står
 renhetsutbyte globalt, nationellt och regionalt för att vårda varumärket   inför en behövlig omvälvning. I Kvillebäcken planeras 1600 – 1700 lä-
 Älvstranden. Det kännetecknas av nytänkande, handlingskraft, lyhörd-     genheter med annorlunda kvarterslösningar, internationell touche och
 het, öppenhet och professionalism. Mycket händer snabbt. Allt ska       rekoism som honnörsord. Centrala Älvstaden är en helt ny stadsdel på
 skötas effektivt.                               planeringsstadiet. Den inbegriper Frihamnen, Backaplan, Ringön och
 Igår                                     Gullbergsvass. Här planeras bostäder för 30 000 och arbetsplatser för
 En kort resumé av gångna tiders byggnation i Göteborg tog upp 30-ta-     40 000. Södra Älvstranden väntar med spänning på sin kommande
 let med Johanneberg som ansågs ligga för ocentralt, 40-talets Guld-      utformning.
 heden som fick öknamnet Skuldheden, 50-talets Kortedala, 60-talets                                 Text: Bia Eliasson
                         Kunskapssyn i förändring
                         Svenskens arbetsliv blir mer abstrakt, krävande och specialiserat. Vi förväntas
                         alla fortsätta lära nytt på jobbet. Inte minst med hjälp av den överallt närva-
                         rande informationstekniken.
                         Det kan vara värt att     tionell jämförelse är den genomsnittlige svensken kunnig.
                         komma ihåg den glo-      Den digitala tekniken påverkar hur vi arbetar, roar oss och
                         bala situationen vad      sköter våra dagliga aktiviteter.
                         gäller utbildning och     Tekniken medverkar till att idéer, värderingar, nyheter och
                         IT.               moden sprids både snabbt och globalt.
                        Fortfarande kommer        Tillgången till datorer och Internet påverkar de traditionella
                        mängder av barn aldrig i     sätten att organisera undervisning och lärande, både inom
                        kontakt med datorer, var     arbetslivet och hela utbildningsvägen, från förskolan till uni-
                       sig hemma eller i skolan.      versitetet.
                      På många håll är motstån-      En av många forskare inom området IT och lärande är Annika
                      det mot IT stort inom de       Lantz Andersson på Institutionen för pedagogik och didaktik,
                     traditionella skolsystemen.      Göteborgs universitet.
                     Internationellt är situationen     Tisdag den 11 november talar hon på Pedagogen om sitt forsk-
                    vad gäller utbildning extremt      ningsprojekt under rubriken ”Kunskapssyn i förändring”.
                   deprimerande och bakåtgående:       - Jag kommer att tala om informationssökning och lärande
     1,2 miljarder vuxna kan inte läsa, 500 miljoner barn går inte i     och om det förändrade kunskapsbegrepp som IT innebär, sä-
     skolan, 300 miljoner barn är barnarbetare.               ger Annika Lantz Andersson.
     Vi svenskar är bra på IT, informationsteknologi. I en interna-     Hela höstens program hittas på: www.ufn.gu.se
32.
Matrikel 2009/2010
Det är nu dags att producera
                                      Matr
                                      2009 ikel
nästkommande utgåva av Matrikeln.
                                        /2010
Matrikeln fyller en viktig funktion genom att
Du enkelt hittar nya lönsamma affärskontakter
inom MiG:s unika nätverk.
                                      T h
                                      Ta chansen atttt
                                        profilera
                                      Ditt företag för
                                      fler lönsamma
                                        affärer!

Det är vi som kontaktar Dig angående er representation i
nästkommande utgåva av Matrikeln
Helena Svensson, Jessica Andersson, Cathrine Dahl och Kicki Lidbeck
Lokaldelen i Sverige AB        KundService                Org. nr
Annonsbokningen            Tel 0200-119 119             556109-6149
Box 623, 301 16 Halmstad        Fax 0200-110 079             www.lokaldelen.se
                    e-post: kundservice@lokaldelen.se     www.annonsbokningen.se
   MiG Golfen 2008
   Öijareds Golfklubb.                                     Det vinnande laget bestod av: Mats Wallström,
                                                 Aptestart, Ulf Nilsson, och Johan Fogelklou,
                                                 Semcon Caran AB.
   Curt Lovnér, Gbg Försäkringsmäklare,
   Leif Andersson, Lokalbörsen och      Cecilia Bang-Melchier och Eva Pihl från BMW
   Torbjörn Olsén, Typografia Olsén AB.    Group Göteborg.
                                       Margaretha Melander Emmertz
   Helena Berntsson Casino Cosmopol, Sveppe Ljunggren, Hotel Pano-    och Ann-Marie Malm, Posten     Evert Jansson ser en livs
   rama, Linda Karlsson, MiG och Malin Ivekrans Casino Cosmopol.     Meddelande AB.           levande räv.

                             Evert Jansson, Affärseffekt AB,
                             Paul Urvall FLYGTAXI Sverige
                             AB och Ingrid Saarva, Frilans-
                             journalisten Sekronomen.
   Mikael Jonsson, Bergstrands Kafferosteri AB,
   Birgitta Hermanson, Folkspel i Sverige AB,                       Kim Weddmark, Volvo Bus Corporation och
   Michael Stenfeldt.                                   Bert Berntsson,Jabe konsult AB.
   Sjukgymnasten Anna-Karin Nihlén, Simon Alvermalm,    Ulrika Allansson, och Sveppe       Björn Öhman och Ulf Hedemyr,
   SEB och Ulla Arnqvist.                 Ljunggren, Hotel Panorama        Måsekullen AB.

34.
28.
Skaffa en adress
som märks.
              Etablering i Göteborg City
              - nu även kontor på Teatergatan/Avenyn
              - gör det du är bäst på så sköter vi resten!


              Vi erbjuder dig kontorsplats, kontorsrum för 1 - 10 personer, virtuellt
              kontor, konferensrum eller att vara en mötesplats med tillgång till vårt
              internationella affärsnätverk. Nu även med kontor vid Avenyn i Göteborg.
              Vi hjälper dig med allt du behöver för att vara bästa spelaren på plan!

              Det finns 300 WTC-kontor i närmare 100 länder och fler än 750.000
              medlemsföretag som alla är intresserade av affärsutbyte. Vill du vara
              med? Kontakta oss gärna för närmare information.
                                www.wtc-got.com - www.wtca.com
                               Kontakt: Åse Persson ase@wtc-got.com
                               Mässans gata 18, Göteborg, Sweden
                                  Tel. +46(0)31-83 69 06

GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ - VÄXJÖ                                35.
AVS MARKNADSFÖRENINGEN I
GÖTEBORG
POSTTIDNING B
          DESIGNA DIN EGEN
             MILJÖBIL.
         VÄLJ BLAND 20 MÖNSTER
           PÅ VOLVOC30.SE         Det finns många skäl att välja miljöbil från Volvo. Våra               i miljö- och säkerhetskörning (värde 3.250:–). Alla som
         Flexifuelbilar släpper ut upp till 80% mindre koldioxid               köper miljöbil får dessutom 10.000:– av staten.
         än bensinbilar vid körning. Det som återstår klimat-                 Men nu kan du också få mönsterfilm som tillval till din
         neutraliserar vi med vindkraftinvesteringar.                     Volvo C30. Mönsterfilmen täcker hela lacken och skyddar
          Sedan bjuder vi på en riktigt bra heldagsutbildning                den under tiden. Alla mönster finns på volvoc30.se.
Välkommen till din Volvohandlare.
VOLVO C30 KOSTAR FRÅN CA 180.900:– (1,6) EXKL LOKAL UTRUSTNING. BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING 4,9 L (1,6D) – 9,4 L (T5 AUT) / 100 KM.
KOLDIOXIDUTSLÄPP CO ² G/KM 129 (1,8D) – 224 (T5 AUT). MILJÖKLASS 2005. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. NÄR DU KÖPER EN NY BIL FRÅN VOLVO
INGÅR ALLTID VOLVO ASSISTANS SAMT VAGNSKDE- OCH ROSTSKYDDSGARANTI. WWW.VOLVOC30.SE                                Volvo. for life

								
To top