Don xin nhap hoc by xiuliliaofz

VIEWS: 149 PAGES: 1

									Phòng giáo dục và đào tạo       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Thành phố Vũng Tàu            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     --------
TRƯỜNG MN MINH ĐĂNG

              ĐƠN XIN NHẬP HỌC
   KÍNH GỬI : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON MINH ĐĂNG

  Họ tên trẻ : …………………………………………………………………………………
  Sinh ngày………tháng……..năm 200 …….      Nam, nữ : ……………....
  Cân nặng lúc sinh : ……………(kg).
  Sinh đủ hay thiếu tháng: ………………………Sinh thường hay khó :…………………….
  Tình hình sức khoẻ trước khi nhập học :
  …………………………………………………………………………………...................
  ………………………………………………………………………………………………

  Họ tên mẹ: ……………………………………………Nghề nghiệp : ……………………...
  Nơi công tác: …………………………………………Điện thoại :…………………………
  Họ tên cha: …………………………………………...Nghề nghiệp : ………………………
  Nơi công tác: ………………………………………....Điện thoại :………………………....
  Địa chỉ liên lạc gia đình: …………………………………………………………….............
  Điện thoại nhà riêng: ……………………………………………………………………......

      Nếu được nhà trường tiếp nhận cháu vào học, gia đình tôi xin chấp hành tốt mọi nội
  quy, quy chế của trường đề ra.

                       Vũng tàu, ngày  tháng    năm 20
                             Phụ huynh

Hồ sơ nhập học gồm :
 1. Đơn xin nhập học
 2. Bản sao khai sinh
 3. Sổ khám sức khoẻ- Sổ tiêm chủng

								
To top