Docstoc

Mariella Delgado

Document Sample
Mariella Delgado Powered By Docstoc
					Mariella Delgado
Mariella Delgado
 t  V l
styr Volvo
med säker hand
                                   www.bohusbanken.se
Vi är Årets
Af färsbank – igen!
Vi är glada att Sveriges beslutsfattare        Att tänka nytt ger resultat och nu fort-
röstat fram oss som årets Affärsbank –        sätter vi på det spåret. Är du intresse-
för andra året i rad. Det tackar vi för        rad av vad Årets Affärsbank kan göra
genom att forsätta vara nyskapande och        för dig är du välkommen att boka ett
växa tillsammans med våra kunder.           möte med oss på www.bohusbanken.se
Utmärkelsen Årets Affärsbank är helt i        eller ringa på 031-360 99 80.
linje med vår ambition att hela tiden         Välkommen!
vara bäst inom det vi levererar, oavsett
om det gäller privat- eller företagskunder.
Östra Hamngatan och Södra Hamngatan, Hisingen,
Lerum, Torslanda, Sisjön, Uddevalla och Kungsbacka.
                     En tidning från:    Tidningsproduktion:   Redaktionsråd:      Annons:         Profilfotograf
                     Marknadsföreningen i  Eskils Tryckeri AB   Daniel Erixson      Britt-Marie Löfstrand  Eva Stööp
                     Göteborg        Åsboholmsgatan 15    Jan Norén        Redigering & repro:   Tryck:
                     Tfn: 031–83 69 11   Box 381, 503 12 Borås  Britt-Marie Löfstrand  Niclas Nilsson     Eskils Tryckeri AB
                     eller 031–83 69 12   Tel. 033–23 28 00    Maria Derner       033-23 28 90      Redaktör:
                     E-post: bitte@mig.se  Fax: 033–23 28 03    Ansvarig utgivare:    mig@eskilstryckeri.se  Britt-Marie Löfstrand
                     Hemsida: www.mig.se  www.eskilstryckeri.se  Jan Norén
 Årgång 22        Nr 6 • 2007
                      60 dagar som VD på MiG
Innehåll
                       Skulle jag drista mig att göra en lik-
10-12.                    nelse så skulle jag vilja säga att mina
Profil                    första 60 dagar förflutit som en enda
➠ Mariella Delgado              innehållsrik, trevande och spännan-
                       de smekmånad. Alla har varit otro-
                       ligt vänliga, informativa och engage-
                       rade. Några sysselsättningar förutom
14-15.                    MiG har jag inte alls behövt fundera
MiG Mingel                  över .
➠ Var du där?                Kanske är det så att MiG kan liknas
                       vid ett äktenskap. Ingendera överle-
                       ver i längden utan engagemang,
                       känsla och kärlek till sitt ”kall”.
16.                     60 dagar med min kollega Britt-              Vi har precis i dagarna startat upp
Årets Informatör               Marie Löfstrand har fått mig att bli            ett mentorsprogram med Peter
➠ Joakim Kenndal               alltmer övertygad att det är en san-            Antonsson som drivande coach och
                       ning utan modifikation. Sällan eller            programansvarig i samarbete med
                       aldrig har jag stött på en mer enga-            Lennart Lundin och Henrik Lad-
                       gerad person som alltid sätter MiG i            ström (MiG Future). Det är ett av
18.                     första rummet. Därtill ska tilläggas,           flera MiG-projekt där hjälp till själv-
Årets Design                 alla ni medlemmar och styrelseleda-            hjälp ska vara en språngbräda för
➠ Sjöräddningssällskapet           möter som brinner för MiG och               ungdomar in i yrkeslivet.
                       engagerar er på olika sätt. Med detta           Ett utökat samarbete behövs med
                       som bakgrund kan jag lova att jag ser           bl.a. byråer som arbetar med mark-
                       på min uppgift både seriöst och med            nadsföring av olika slag, Göteborgs-
24-25.                    ett stort ansvar .                     Ambassadörer, olika kommunala
MiG Golfen                  Mina möten med medlemmar och                bolag som arbetar med Göteborg
➠ MiG-mästaren Fredrik Liljeberg       ickemedlemmar har varit otaliga              och dess framtid, skolor, medieföre-
                       under den här tiden. Av er medlem-             tag, nöjesetablissemang och andra
                       mar har jag fått mycket bakgrunds-             Göteborgsbaserade företag. Vi har
27.                     information och idéer. Av ickemed-             börjat inleda samarbeten med ovan
                       lemmar många synpunkter varför de             nämnda partners vilket på sikt kom-
Haralds krönika               inte är medlemmar vilket om man              mer att innebära en utökning av
➠ Elak blogg nedlagd             vänder på det blir användbara råd             MiG’s produktportfölj.
                       till förädling av vårt nuvarande kon-           Sist men inte minst, ha en underbar
                       cept.                           höst och fortsatt trevlig läsning.
30.                     MiG ska vara en självklar och viktig
Nya medlemmar                plattform för ungdomar som är i                        Kristina Cohn Linde
➠ Peter Antonsson kommer tillbaka!      början av sin yrkeskarriär.                                  VD
                                                                         MiG Aktuellt • 3
Trend


  Nestlé – globala märken, med lokal
  smak och reklam
  Nestlé har sedan starten 1866 utmärkt
  sig genom innovation och har idag en
  forskningsbudget på €1 miljard. Nescafé,
  Nestlé, Buitoni, Maggi, Nestea och Puri-
  na utgör basen i imperiet med drygt
  8 000 varumärken.
  Många varumärken finns endast i ett
  enda land eller på en enda kontinent.
                         Claes Bjerkne chef för Göteborg & Co tackar för priset som bästa turistorganisation, ett pris
  Dotterbolagen producerar reklam, men     professionellt agerande och framgångar inom europeisk turism.
  profileringen är de noga med.


                         kaffesorter av extra hög kvalitet eftersom   Värt att ta efter!
                         japaner är kräsna kaffekännare.         Ett lysande och långsiktigt samarbete
                         I Spanien säljs Nescafé som är en bland-    mellan det offentliga och näringslivet gav
                         ning av kaffe och cacao med mildare       pris.
                         smak än Classic.                Det är något som också andra städer bör
                         I Ryssland, som är världens största mark-    försöka ta efter enligt European Cities
                         nad för snabbkaffe, säljs Nescafé, med     Marketing, ECM. Det är en paraplyor-
                         och utan socker, i portionsförpackningar    ganisation för 130 europeiska städer från
                         och också styckevis.              30 länder. Medlemmar är städernas res-
                         Man känner alltid igen en Nescafé-pro-     pektive turistorganisationer inom områ-
                         dukt var som helst i världen. Det står     dena privatturism och
  Nestlé anpassar produkterna efter tycke                            affärsturism (kongres-
                         alltid Nescafé på förpackningen även i
  och smak i olika länder                                    ser och möten). Svens-
                         länder med andra alfabet.
  Undantag är bröstmjölkersättning och                             ka medlemsstäder är
  katt- och hundmat, eftersom spädbarn                             Stockholm, Göteborg
                         Interaktiva reklambudskap på storbild-
  och husdjur har samma preferenser över-                            och Malmö. Göteborg
                         skärm
  allt. Nestlé framstår som en motpol till                           & Co tog hem priset i
                         Reklam minns man genom interaktion.
  Coca Cola, som marknadsför samma                               konkurrens     med
                         Programmerare och multimedia-desig-
  dryck i samma förpackning över hela                              Köpenhamn, Liver-
                         ners har börjat kombinera visualisering,
  världen.                                           pool, Reykjavik och
                         realtid och Internetteknologi för rekla-
  Nestlé skräddarsyr nästan alla sina pro-                           Valencia.
                         mändamål. En betraktare av en reklam-
  dukter. Det främsta exemplet är frystor-
                         bildskärm kan således styra och intera-
  kat kaffe, Nescafé. 70 år efter lanseringen                          Borgmästare skapar
                         gera med skärmens rörliga bilder genom
  har Nescafé 56% av den globala markna-                            marknad för miljöbilar
                         att gestikulera. Därigenom inpräglas
  den.                                             Borgmästare Delanoë
                         budskapet på ett djupare plan.
  Nescafé är ett av Nestlés guldkorn. Bas-                           vill inte införa träng-
                         En teknologi från Fraunhofer-Institut
  produkten Nescafé finns i ett stort antal                           selavgifter i Paris efter-
                         für Intelligente Analyse- und Informa-
  varianter och namnet modifieras vid                              som det försvårar för Borgmästaren Michael
                         tionssysteme, IAIS, utnyttjas för interak-                 Bloomberg skapar en stor
  behov. Basprodukten hette från början                             förortsbor att ta sig in marknad för hybridbilar.
                         tiv reklam via storbildskärm.
  Classic, men går under namnet Red Cup                             i centrum. I stället sat-
  i Italien och Sélection i Frankrike.                             sar man på cyklar och miljöbilar som
                                                 invånarna får låna eller hyra för att
  Hundratals olika Nescafé-varianter i                             använda inom Paris. Sommaren 2007
  världen skräddarsydda                                     infördes ett system med lånecyklar som
  I Mexiko där Nescafé har 85% av mark-                             går under namnet Vélib.
  naden, är kaffet starkare och beskare i                            Borgmästare Michael Bloomberg satsar
  smaken.                                            på miljön i New York genom att bestäm-
  I Malaysia är Nescafé smaksatt med ing-                            ma att 13 000 taxibilar i New York ska
  efära och honung och berikat med kal-                             bytas ut mot mer miljövänliga alternativ
  cium.                     ”Point screen-technology” –           till 2009.
  I Vietnam säljs Nescafé i aluminiumbur-    datorns funktioner styrs med gester utan att          Marianne Reuterskiöld, VD
  kar (vid sidan av Coca Cola och vatten    man berör skärmen.
  på flaska i läskhyllan) och dricks kall.
  I Japan säljs drickfärdig Nescafé gjord av
4 • MiG Aktuellt
Fråga skatteexperten

 Fråga: Vad innebär de nya föreslagna reglerna              Möjligheternas Hus
 om slopad fastighetsskatt?

 Svar: Regeringen lämnade nyligen en lagrådsremiss angående
 förslaget om slopad fastighetsskatt. Förslaget innebär att den
 statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffas och ersätts av
 en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgiften för småhus
 föreslås bli 6 000 kronor, dock högst 0,75 % av taxeringsvär-
 det. För flerbostadshus föreslås fastighetsavgiften bli 1 200
 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av taxeringsvär-
 det. För fastigheter som inte räknas som bostadsfastigheter
 gäller de tidigare reglerna för statlig fastighetsskatt.

                   En annan förändring som före-
                   slås är att kapitalvinsten vid
                   försäljning av privatbostäder
  ?
                   höjs från 20 % av vinsten till
                   22 % av vinsten. Det föreslås
                   också ske ett antal förändringar
                   i systemet med uppskov med
                   beskattning av kapitalvinst vid   Välkommen till en inspirerande
                   försäljning av privatbostad.
                   Exempelvis ska ett uppskovsbe-
                                     och kreativ miljö – där mötet,
                   lopp vid försäljning av en pri-   konferensen eller banketten
                   vatbostad från och med den 1     överträffar alla förväntningar.
                   januari 2008 inte kunna bli
                   större än 1,6 miljoner kronor
                   per fastighet. Det nya taket för
                   uppskovsbelopp ska alltså bara
                   gälla för försäljningar som sker
                   under 2008 eller senare, vilket
                   innebär att äldre uppskovsbe-
                   lopp kan uppgå till högre
  Slopad              belopp.
  fastighets-            En annan förändring är att
  skatt?              uppskovsbelopp föreslås bli
                   räntebelagda med motsvarande
                   0,5 % av uppskovsbeloppet.
                   Det ska noteras att räntebe-
                   läggningen av uppskovsbelop-
                   pen gäller alla uppskov alltså
                   även de som är knutna till för-
                   säljningar som har skett tidigare
                   än 2008. Räntan tas ut genom
                   att en särskild schablonintäkt
                   på 1,67 % av uppskovsbelop-
                   pet tas upp i inkomstslaget
                   kapital och beskattas med den
                   normala kapitalskattesatsen om
                   30 %.

                   Förslagen föreslås träda i kraft
  Kerstin Berndtsson        den 1 januari 2008 och tilläm-
  kerstin.berndtsson@deloitte.se
                   pas första gången vid 2009 års   Tel. 031-772 39 50 · bokning@chalmrest.se
                   taxering.
                                           www.chalmrest.se
                   www.deloitte.se
                                                      MiG Aktuellt • 5
MiG-Frukost


  Lyft företaget - låna
  in en chef
  MiG drog igång höstens aktiviteter år
  2007 på en aptitretande arena. Världs-
  kulturmuseet öppnade dörrarna på vid
  gavel och önskade välkommen till en
  global mötesplats, där det satsas på över-
  gripande teman som miljö, aids och traf-
  ficking. Syftet är att få människor att
  förstå olika kulturer, väcka debattlust
  och sträva mot ett gemensamt
  ansvarstagande i framtiden.

  ¨What a wonderful morning¨ och Kärlek
  måste vi ha¨ värmde gott som bakgrund
  till morgonens röstträning. Det var hest.
  Det var skrovligt. Armar sveptes runt
  mer eller mindre graciöst. Här fram-                                Uppifrån och ner: Carl-Magnus Hedin, Thomas
                                                   Person, Bo Rutberg och Leo Demeere från
  trädde en domptör av klass i hästsvans                               Sevenco, morgonens värdar.
  och prickigt. GöteborgsAmbassadör
                         Minique Brynnel och Magnus Karlberg förgyllde
  Monique Brynnel visade prov på enorma     morgonen med ljuvliga toner.
  röstresurser som förstärktes av en ljuvlig
  akustik. Med en fot i Göteborg och en i
  Melbourne ansvarar hon för ett kulturut-
  byte mellan länderna. Intresset för svens-
  ka artister är stort i Australien och svens-
  ka företags sponsring ger valuta för peng-
  arna. Här framträdde Magnus Karlberg,
  countertenor. Det var en mäktig röst
  med stark förmåga att beröra.

  Chef att hyra
  Nisse på Manpower har blivit ett begrepp
  för den smidige, skicklige ersättaren på
  var arbetsplats. Thomas Person, vd
  Sevenco, betonade vikten av att även
                                        MiG:arna bänkade
  kunna hyra in högpresterande ledare.                    sig tätt, tätt...
  Ofta sker kraftfulla förändringar snabbt
  exempelvis vid expansion, profilering,
  rekrytering eller rationalisering. Ett före-
  tag kan plötsligt stå utan beslutsfattare,
  då en chef har lämnat, stolen är tom och    förändra aktuellt företag och få det på     Magnus Hedin gick från konsult till
  ärenden samlats på hög. Sevenco starta-    fötter.                     informationschef vid Göteborg City Air-
  des år 1963 i syfte att erbjuda högpreste-                           port. Det är nu Sveriges snabbast växan-
  rande interimschefer. De ska kunna       Goda exempel                  de flygplats. Antalet resande har ökat
  starta utan startsträcka, ha en operativ    Bo Rutberg, t f CFO Mekonomen, beto-      från 9 000 till 650 000 på sex år. Namnet
  roll, leverera maximalt och lämna sitt     nade att man som konsult måste vara       är känt och har gott anseende. Man
  uppdrag på överenskommet datum –        lyhörd, ha en stor bredd arbetsmässigt     inriktar sig på en bra relation med media
  utan uppsägningstid eller fallskärm. Den    och ha en gedigen erfarenhet av olika      och allmänhet, en god omvärldsbevak-
  inhyrda konsulten ska finnas med i före-    branscher. Uppdraget innebär ofta att      ning samt en satsning på viktiga nätverk
  tagets verksamhet i minst sex månader.     man ska vara ett neutralt bollplank, bidra   för att synas och kunna skapa strategiska
  Denna investering ska betala sig på ett år.  med stabilitet och handfasta råd i verk-    allianser.
  Sevencos erbjudande har fungerat över     samhet och budgetarbete samt stötta vid            Text: Catharina Perlenius
  förväntan. Konsulterna brinner för att     styrelsemöten och årsstämmor. Carl              Bild: Britt-Marie Löfstrand
6 • MiG Aktuellt
MiG-Frukost
                 Alektum ger både kunden
                 och pengarna tillbaka
 Sjukdom, dödsfall, arbetsbrist, felaktiga   gedigen kompetens leder till hög lyckan-   fordringar och ta kreditrisken. Delgiv-
 investeringar eller en orealistisk lånebild  degrad vid indrivning av uteliggande     ning och kreditupplysning gör tjänsten
 kan snabbt förändra den privata budge-    fordringar. Företagets kunder är mycket   total. Många gäldenärer försvinner
 ten. Plötsligt är månaden längre än      prismedvetna. En framgångsfaktor är att   snabbt bort i geografin. Därför står Alek-
 lönen, bidragen och andra intäkter. Spar-   Alektum bara fakturerar vid lyckat resul-  tum även för indrivning utomlands.
 grisens tid är förbi. De flestas skräck är  tat.
 att sitta med en tom plånbok, ett länsat                          Ekonomiskt synsätt
 konto och utan ekonomisk ljusning vid     Tjänster                   Alektum betonar, att man når resultat via
 horisonten. Hur kan man ta sig ur en     Alektum har i nuläget 1,5 miljoner akti-   långsiktigt arbete, god branschkänne-
 tillfällig betalningssvårighet och komma   va ärenden fördelade på runt 400 gälde-   dom, effektivt arbetssätt och hårt arbe-
 på fötter utan att förlora värdigheten?    närer. Man erbjuder alla slags inkasso-   tande medarbetare. Tanken är att mini-
 Alektum kan vara till hjälp.         tjänster som ett traditionellt och nytän-  mera kundförluster med bibehållande av
                        kande bolag. Det är primärt att för kun-   kundrelationer. En god dialog med kun-
 Alektum är ett av Europas ledande inkas-   den bindande villkor tas med redan när    den krävs i alla steg. Många företag anli-
 sobolag inriktat på konsumentinkasso     avtal sluts. Förståelse finns för att en   tar Alektum exempelvis skolfotografer,
 och långtidsbevakning. Man erbjuder      betalningssvårighet sällan är permanent.   parkeringsbolag, banker, postorderfirmor
 tydligt paketerade tjänster och driver in   Man understryker vikten av rätt åtgärd i   och fastighetsföretag. Så välj Alektum för
 fordringar utan att riskera goda kundre-   rätt tid. Detta baseras på en konstant    marknadens mest effektiva inkassosys-
 lationer. Alektum grundades år 1988      uppdatering, ett anpassat teknikstöd och   tem med skräddarsydda lösningar, en
 som ett privatägt Göteborgsföretag under   ett jordnära förhållningssätt. Alektum    hög lyckandegrad och telefoninkasso
 namnet Allmänna Inkassobyrån. Man       kan överta kundfaktureringen helt och    med delgivning. Här bjuds ett tydligt
 har alltid haft fokus på kunden, inkasse-   hållet, gå in i avtalstext, begära kredit-  ekonomiskt koncept utan tveksamma
 rat förfallna fordringar och gått med     upplysning och se till att kunden får ett  extrakostnader. Och bäst av allt! Man tar
 vinst. Nu finns fler än 150 medarbetare i   smidigt fakturaflöde. Här saluförs även   bara betalt, när man lyckas.
 åtta länder. Företaget omsätter 150 mil-   service rörande påminnelser. Man har en
 joner skr och är etablerat i Norden, Bal-   unik modell för långtidsbevakning. Alek-          Text: Catharina Perlenius
 tikum och Tyskland. God kvalitet och     tum kan också köpa upp ett företags                Bild: Robert Olsson
     Peter Hellman, Lena Rönnkvist och Anders Svensson Alektum Inkasso.
                                                              MiG Aktuellt • 7
 MiG-Frukost
   Enkelt att hitta.se
hitta.se har hittat rätt: fr v vd Rui Brites de Sousa, Mikael Gustafsson,  Désirée Fäldt, Fastighetsägarna, Lill Emanuelsson, Dag Emanuelsson och
Ingemar Grip, Dennis Brambeck, Henrik Malm,. Martin Odenljung,       Leif Elggren, Connect och Röda Korset region Syd i frukostsamspråk.
Johan Jaarnek och Henrik Andersson.


   Nummerupplysning på Internet. Enklare än att bläddra i           Vad och var?
   telefonkatalogen och snabbare än att ringa. I alla fall om man       På frukostmötet i Konserthuset visade Rui Brites de Sousa
   har en bra uppkoppling. Bäst är hitta.se om man får tro vd         siffra på siffra på hur verksamheten vuxit sedan starten i juni
   Rui Brites de Sousa, som leder vägen och i dag basar över          2004. I våras jublade man över att för första gången ha mer
   Sveriges största nummerupplysning på nätet.                 trafik än konkurrenten eniro.se.
                                         – 2005 var vi först med mobilnummer på Internet, vi fick ny
   Världen nästa? undra någon i MiG-publiken och nog såg det          design, vi marknadsförde oss via Idol och hitta.se blev ett
   ut som det lockade. Men även om ett par, tre år kan tyckas         begrepp.
   vara kort tid, så har hitta.se hittills valt att skynda långsamt      I en detaljerad design rensade man bland sökmöjligheterna.
   när man utmanat och gått om eniro.se på marknaden. I dag          Det resulterade i förstasidans vad? och var?. Svaret får nu
   har man 2,2 miljoner unika besökare per vecka.               avgöra om man som användare tycker träffen är bra eller inte.
                                         Ganska nytt är att man bland branscher kan söka på tolv
   Framgångsfaktorer?                             språk- en hjälp för invandrargrupper även om svaret fortfa-
   – Hitta.se är enkelt att använda, ger relevanta svar, väldigt        rande kommer på svenska.
   mycket är gratis och vi har varit först med många tjänster.
   – Vi har behållit fokus på kärnaffär och produkt och har kvar        Allianser viktiga
   nästan alla nyckelpersoner från starten. Ett enkelt och ärligt       Bilder av portar på varje adress började man med för två år
   utbud har gett framgång, konstaterar han.                  sedan för att skapa nyfikenhet och locka besökare. Med drag-
   hitta.se visar fasta nummer och adresser till alla företag och       bara kartor underlättas adressletandet. Förra året började man
   privatpersoner. Branschsättning är även det gratis, men före-        visa satellitbilder och kartor i helskärm, passerade Passagen
   tag betalar för att hamna längs upp bland sökresultaten.          och Lunarstorm på marknaden, och har senast kopplat kartor
   hitta.se visar adress och vägbeskrivning på kartor, där finns        till Blocket.se.
   trafiknytt, väder och funktioner som GPS-position och mät-         – Det är väldigt praktiskt att kunna se var varorna finns samt
   funktion för promenad och cykeltur. Numera kan man också          kunna verifiera adress och nummer till säljaren, förklarade
   nå hitta.se via telefon eller sms på 118 020.                Rui Brites de Sousa. Bara ett exempel på de allianser hitta.se
                                         söker för att utveckla sök- och upplysningstjänsten.

                                                          Text och bild: Bia Eliasson
 8 • MiG Aktuellt
MiG-Frukost


 Hänförande hotell
 med hjärta och
 harmoni
 Kenneth Kumlin, Magdalena Törnkrantz, Bo Samuelsson, Gen Jacobsson,        Lars-Olof Oskarsson och Hans Karold tackar för
 Elisabeth Welwenbach och Lars-Olof Oskarsson.                   applåderna.

 Hur bygger man sitt hus? Hur inreder man sitt hem? Hur        ferensövernattning. Hotellet har 123 rum, 20 konferensloka-
 planerar man sin trädgård? Svaret finns i den kinesiska vis-     ler, restaurang, bar och en festvåning för 250 personer. Asia
 hetsläran Feng Shui som bygger på de fem elementen och den      Spa står för själsligt och fysiskt välbefinnande enligt öster-
 osynliga livsenergi som alstras i allt levande och finns i all    ländskt tankesätt. Arken Hotel och Konferens har 149 rum
 materia. Konsten är att finna vägar för att nyttja kraften och    med 246 bäddar, 40 konferenslokaler, två restauranger, en
 inte hamna i konflikt med negativa flöden. Detta är en led-      relax-avdelning och en kongressal med plats för 1000 perso-
 stjärna för Arken Hotell och Konferens i Göteborg och Var-      ner. Allt är fräscht, mjukt färgsatt och nyinrett med finger-
 bergs Stadshotell & Asia Spa.                     toppskänsla - ergonomiska möbler, trådlöst bredband, Dux-
                                    sängar, 26-tums platt-tv och enhetligt målade väggdekoratio-
 Det är en speciell känsla att lämna den myllrande torghan-      ner. Båda hotellen ingår i världens största hotellkedja, Best
 deln, gå in på anrika Varbergs Stadshotell, mötas av en spän-     Western Hotels, som erbjuder 4 300 hotell i 82 länder. Gäs-
 nande sekelskiftesinteriör, ta den breda rödklädda trappan      terna finner det bekvämt. Förmånsprogram ger mervärde till
 upp, passera en proffsig konferensavdelning och åka längst      stamgäst och bokningar. Ett kvalitetssäkringssystem med årlig
 upp till ett rofyllt spa med en fantastisk utsikt över hav och    uppdatering borgar för trygghet.
 halländsk natur. Den 1 januari 2007 övertog ägarna Arken
 Hotell i Göteborg. Här har genomförts en rasande snabb        Säkerhet
 förvandling med känsla för det estetiska. Ytorna har fyllts med    Hotellbranschen blir alltmer utsatt för skottlossning, stöld,
 levande ljus, strama växtarrangemang, asiatiska skåp och       brand, gisslantagning och hot. Resenären måste nyttja kassa-
 skulpturer. Breda rottingmöbler dyker upp överallt och färg-     skåp för värdesaker samt vara uppmärksam på utrymningspla-
 stäms med kuddar i jordnära färger. Målsättningen är, att det     ner, nödutgångar, befintliga brandsläckare och övervaknings-
 som nåtts utvecklingsmässigt på tio år i Varberg ska nås på tre    kameror. Man bör kolla av personalens säkerhetsmedvetande,
 år i Göteborg.                            sekretessinsikt och förväntade beteende vid en katastrof. För-
                                    säkringsbolagen ställer allt högre krav. Det kan komma att
 Hotell                                förutsättas en säkerhetscertifiering för hotell. En hotellöver-
 År 2007 utvaldes Varbergs Stadshotell & Asia Spa som en        nattning ska vara riskfri och trivsam, utan att gästen ska
 anläggning i Sveriges Bästa Bord samt till Sveriges bästa kon-    behöva låsas in och förses med trygghetslarm.
                                                      Text: Catharina Perlenius
                                                     Bild: Britt-Marie Löfstrand
                                                              MiG Aktuellt • 9
Profil
   Utmaningarna
   driver henne
   framåt


          Efter flera år utomlands har Mariella Delgado återvänt
          till Göteborg. Hon lämnar vd-stolen för Volvo i Tjeckien
          och ser med stor tillförsikt fram emot nya utmaningar
          som marknadschef för Volvo Personvagnars nordiska
          marknad.
          – Det här ska bli jätteroligt. Jag får ett nytt och spän-
          nande arbete och sist men inte minst – jag är tillbaka i
          underbara Göteborg.
10 • MiG Aktuellt
Fakta om Mariella Delgado

Ålder: 52 år.
Familj: En son och ett barnbarn.
Bor: Centrala Göteborg.
Utbildning: Designutbildning, Reseledar-
utbildning och Civilekonomutbildning på
Handelshögskolan i Göteborg.
Karriär i urval: PK-banken, transportföre-
taget Seabourne Express och Volvo.
Fritid: Läsa, resa, träna.
Profil
  Mariella Delgado
  Det är fredag eftermiddag och Mariella     Utomlands är Volvo och Sverige enormt     gamla arbetsplats mot Volvo. Sedan dess
  Delgado har avverkat sin första arbets-     starkt. Jag känner mig faktiskt lite som    har det rullat på.
  vecka på kontoret i Angered. Sista efter-    en omvänd ambassadör för Volvo och       Efter några år blev hon regionansvarig
  middagsmötet är avslutat och hon kan      Sverige.                    för Latinamerika. Hon reste sex veckor,
  pusta ut. Hur har veckan varit?         Mariella Delgado betonar att alla bilar är   var hemma en vecka och sedan iväg igen.
  – Rolig! Alla mina förväntningar har      väldigt bra annans skulle de inte finnas    Efter ett tags resande över halva jordklo-
  verkligen bekräftats när det gäller jobbet.   tillgängliga på marknaden. Det gäller     tet beslutade dock Volvo att öppna för-
  Det finns hur mycket som helst att göra     därför att hitta en differentiering.      säljningskontor i Brasilien.
  och det känns som en rolig utmaning.      – Vi har våra kärnvärden, kvaliteten och    Mariella Delgado lämnade senare Brasi-
  Egentligen hade inte Mariella Delgado      säkerheten. Just nu arbetar vi mycket     lien för Mexico, där hon blev kvar i sex
  planerat någon flytt från Prag. Hon triv-    med miljön och precis som inom säker-     år, tre år som marknadsdirektör och tre
  des bra och kände att hon hade mer att     hetsområdet har Volvo även där en lång     år som vd. Men därefter tyckte hon att
  ge. Men när jobbet i Göteborg blev       historia, vilken vi dessvärre inte lyckats   hon hade gjort sitt i Latinamerika. Nu
  ledigt väcktes intresset och när chefen för   nå ut med. Det är inte många som vet att    ville hon tillbaka till Europa. Hon ham-
  Volvo Personvagnar, Thomas Andersson,      Volvos miljöarbete började redan 1945.     nade i Prag i Tjeckien där hon har varit
  erbjöd henne arbetet tvekade hon inte.     Sedan skulle jag gärna vilja göra Volvo    vd under de tre senaste åren.
  Nja, kanske lite ändå…             roligare. Idag upplever många varumär-
  – Det här jobbet har jag tänkt på i flera    ket som lite präktigt. Här finns mycket    Viktigt att kommunicera
  år, berättar Mariella Delgado. Min tanke    att utforska.                 Ledarskap och att skapa goda relationer
  var att det skulle bli mitt sista jobb innan                          med människor har alltid intresserat
  pensioneringen. Men jag vågade inte       Från Peru till Sverige             Mariella Delgado.
  vänta – den här möjligheten kanske ald-     Mariella Delgado är född och uppvuxen     – Att vara ledare är ett arbete i sig och
  rig mer skulle återkomma.            i Peru. Efter en fyraårig designutbildning   varje person har sitt eget sätt att leda,
  Mariella Delgado har stor internationell    och arbete som designer träffade hon sin    säger hon. Jag försöker alltid att sätta mig
  erfarenhet, vilken hon givetvis kommer     dåvarande svenske man. Så småningom      in i andra människors situation - vad
  att ha stor nytta av i sitt nuvarande      gick flyttlasset till Göteborg och en helt   finns bakom just den här personen - och
  arbete. Hon ser fram emot att komma ut     ny värld öppnade sig.             utifrån det ta reda på hur man tar emot
  och träffa återförsäljarna och lära sig den   – Jag hade aldrig tidigare varit i Sverige,  mitt ledarskap. Jag tycker det är viktigt
  nordiska marknaden. En god relation       kunde inte språket och hade aldrig sett    att delegera, att ge människor ansvar
  med återförsäljarna är A och O för att     snö!                      samt att respektera medarbetarna. Jag
  göra bra affärer.                Under åtta månader läste hon svenska.     förklarar alltid vad jag tänker göra innan
  – Visst ska vi göra reklam och marknads-    Hon lärde sig språket snabbt och kom på    jag fattar ett beslut. Det finns alltid
  föra vårt varumärke men det viktigaste är    det viset tidigt in i det svenska samhället.  beslut som är svåra att acceptera, men
  ändå att se till att allt vi gör resulterar i  Dessvärre var det svårt att få jobb som    om man vet varför beslutet måste fattas
  affärer och det gör vi genom återförsäl-    designer i början på 70-talet, vilket gjor-  är det lättare att ta det till sig.
  jarna.                     de att hon sadlade om och började på      På frågan om hon upplever det som ett
                          Handelshögskolan i Göteborg.          kliv ner på karriärstegen att gå från en
  Tillbaka till rötterna             Hon är i grunden marknadsförare. Men      position som vd till att ansvara för Volvos
  Mariella Delgado säger att hon behöver     av olika anledningar kom hon in på för-    marknadsföring, svarar hon:
  lite mer tid på sig än en vecka för att     säljningssidan ganska snart efter avsluta-   – Om jag är vd eller inte har inte så stor
  berätta hur hon kommer att arbeta som      de studier. Efter en kort sejour på trans-   betydelse – titeln är inte det viktigaste.
  marknadschef. Men hon är ändå säker på     portföretaget Seabourne Express i Göte-    För mig är det viktigt med nya utma-
  att det blir en inriktning på kvalitet,     borg värvades hon till Volvo.         ningar, att hela tiden lära mig nya saker
  säkerhet och miljö.               – Jag glömmer det aldrig! Den 21 decem-    och att gå till jobbet med ett leende på
  – Vi ska vårda varumärket och gå tillbaka    ber 1985 fick jag ett samtal och erbju-    läpparna.
  till våra rötter på Volvo och se varifrån vi  dande om jobb. Tre dagar innan julafton
  kommer. Den här informationen har        – det kändes inte alls särskilt lockande.           Text: Maria Boborg-Trané
  gått förlorad under senare år. Därför är    Mariella Delgado hade aldrig haft en
  det viktigt att påminna marknaden. Det     tanke på att jobba inom bilindustrin
  finns en otrolig styrka i varumärket.      men i januari 1986 bytte hon ut sin
12 • MiG Aktuellt
MIG-Frukost

                Brinn för hemsidan dygnet runt
                         Många företag och organisationer talar om vikten av att skapa
                         en attraktiv och levande webbplats. Man önskar en kontinu-
                         erlig uppdatering vare sig det gäller Göteborgs kommun,
                         Lunarstorm, Volvo eller Bolibompa. Hur man än tänker och
                         vad man än gör, handlar det om en effektiv kommunikation
                         med lämpliga lösningar för att besökare ska få snabba svar på
                         Internet. Allt för att nå ut maximalt oberoende av ålders-
                         grupp, krav, önskemål och ekonomisk bärkraft.

                         iweb erbjuder anpassade webblösningar för olika branscher.
                         Man vill effektivisera kommunikationen via Internet för att
                         förstärka företagens varumärken och skapa nya affärsmöjlig-
 Bo Gustafsson, iweb, Jens Lindgren, Freeport,
                         heter. Bo Gustafsson, vd och ägare till iweb, startade företaget
 Irene Nettéus, iweb, Carina Strand, Freeport,
 Tobias Rejgård, iweb.              år 2000. Han är fascinerad av webben och betonar vikten av
                         kundservice och strategi i en verklighet, där individen möts av
                         tusentals kommersiella budskap om dagen.

                         iweb
                         Flertalet aktörer vill synas via en läcker och lockande hemsida.
                         iweb understryker, att man måste vara stringent inför en pre-
                         sentation på Internet. Detta förutsätter en intensiv dialog
                         med kunden, vilket omfattar en intern uppdatering av med-
                         arbetarnas förståelse, krav och önskemål. Hemsidan ska bestå
                         av lagom mycket information. Less is more! Den ska vara
                         aktuell, intressant, relevant, trovärdig och framför allt aptitre-
                         tande för att entusiasmera medarbetare, informera befintliga
Emelina Frick, Veronica Ljungberg och
                         kunder och bredda målgruppen. Affärsidén betonar vikten av
Anders Jimgren Försäljningskademien.
                         ett effektivt informationsflöde via användarvänliga lösningar
                         - så enkelt att chefen klarar det. Ett publiceringssystem ska
                         vara smart, dynamiskt och värdefullt för alla involverade. En
                         besökare måste snabbt kunna navigera rätt via en god sök-
                         funktion. Varbergs kommun stod först i kön för iweb:s tjäns-
                         ter. Nu har man skapat fler än 400 webbplatser för en mängd
                         företag från Business Region Göteborg och Volvo Penta till
                         organisationer och golfklubbar.

                         Freeport
 Krögaren Dan Lexö funderar själv på att börja  En av iwebs kunder är Freeport Designer Outlet i Kungs-
 cykla, Helena Lennerstad tyckte det var en   backa. Detta affärscentrum erbjuder starka varumärken till
 bra idé.                    kraftigt reducerat pris. Provkollektioner och restlager saluförs
                         för 30 % – 70 % under marknadsvärdet. Outleten är en
                         arbetsplats för 250 personer. Här är det öppet 362 dagar om
                         året. Man har 1,5 miljoner besökare på årsbasis. Fyrtio buti-
                         ker och tre restauranger delar på 18 000 kvadratmeters yta
                         med tillgång till 1 000 fria P-platser. En gemensam hemsida
                         utgör navet och ansiktet utåt. 15 000 – 30 000 besökare på
                         Internet noteras per månad. Detta innebär, att alla involve-
                         rade måste kunna leverera en lättläst text inom givna ramar,
                         uppdatera fortlöpande, utvärdera responsen och bygga vidare.
                         Första intrycket av hemsidan kan vara avgörande för besök
                         och köp. En mix av stjärnskribent, trendsetter och modeora-
 Sonja Kollberg, Fashion for Business,
 Gun Nybratt, Chalmers Fastigheter,       kel är värd sin vikt i guld, när det gäller att sätta Freeport på
 Katarina Thorsen och Daniel Johansson,     kartan.
 SATS.                                         Text: Catharina Perlenius
                                           Bild: Britt-Marie Löfstrand
                                                     MiG Aktuellt • 13
                                        Johan Fogelklou och Sonja Kollberg
      MINGLET
           Bilder: Britt-Marie Löfstrand
           Jeanette Thörnqvist, Kristina Cohn
           Linde och Susanne Gawell
                                     Claes Bjerkne                    Bengt Linde
      Bert Berntsson och Anders Karlsson
                                                       Lennart Ekström tillsammans
                                                       med Katrin Nielsen och Kristina
                                                       Hejdenber Sedström
                       Björn Johansson, Carl Fredrik
Mingelpinglan Gunilla Lindström        Larsson och Daniel Karlsson                   Susanna Trifunovska
                                                              Maria Johansson
                                     Eva Söderberg

                    Anki Kling,
                    P-O Lundgren
                    och Lena Eriksson

 Kristina Cohn Linde, Lena Serner och
 Lizelotte Edvinsson

  Gun-Britt Lawurn
                               Lennart Magnusson, Linda Charlotte Karlsson och Alf Billing
Kristin Dalberg  Inger & Berndt Eskilsborn, Anders Hermansson och Lars-Gunnar Egby      Ingela Hammarberg och John Goldbach
 Årets Informatör
  Har inte missat ett mediesamtal
  Stena Lines informationschef Joakim Kenndal talar långsam-    gänglighet. Vad jag vet så har jag inte missat ett mediesam-
  mare i teve än till vardags och de som känner honom väl      tal.
  tycker att han är övertydlig – Det viktiga är att folk förstår,  Vad betyder utmärkelsen?
  förklarar han.                          – Att få priset var fantastiskt roligt. Jag blev stolt när jag fick
                                   veta att juryn pratat runt bland mina kunder- journalisterna-
  Årets informatör 2006 har gjort det alla pratar om. Skrivit    och att deras omdömen påverkat. Då har man uppnått det
  meningar och klockat tiden. Tränat om och om igen för att få   man strävat efter.
  med rätt information i radioinslag på kanske tio sekunder.    Fast egentligen tycker han Guldkossan lika mycket är Stena
  Numera klarar han sig med att skriva ner ett par punkter.     Lines och hans fyra kommunikatörers.
  – Det gäller att planera arbetet och vara förberedd. Men teo-
  rin måste sitta i ryggmärgen om man ska kunna agera efter     36 fartyg- åtta länder
  den. Jag vill vara tydlig och visa respekt för kunder och all-  Joakim Kenndal ansvarar för Stena Lines kommunikation i
  mänhet.                              åtta länder, på 36 färjor och med 6000 medarbetare. Började
                                   bygga upp kommunikationsavdelningen när han kom till
  Levererar trovärdighet                      Stena Line för åtta år sedan och har i princip hand om alla
  – Ska man ge service till journalister måste man förstå deras   mediekontakter.
  jobb, ha en bra relation och mandat att uttala sig. Jobbet byg-  Han har dagliga kontakter på engelska, men överlåter en del
  ger på att leverera trovärdighet och det i sin tur kräver till-  åt PR-byråer som vet hur man agerar i respektive land.
16 • MiG Aktuellt
                           Julbord
                                     Nya Älvsborgs Fästning
                                D
PR eller marknadsföring?                 JULBOR          På kajen blir ni mottagna med
                                        fa
                                        facklor och går tillsammans med
Han anser att att marknadsförare och informa-
                              fr. 565:-
törer har mycket gemensamt i yrket.                      vå personal upp till våra häftiga
                                        vår
– Vi har länge arbetat med PR och marknadsfö-               lokale i fästningsmurarna där ni får
                                     lokaler
ring integrerat. Processen är densamma, skillna-      njuta av ett klassisk julbord med delikatesser från
                                     klassiskt
den att vi som informatörer ska prata med och       Bohuslän. I priset ingår båtresa t/r Lilla Bommen
nå fler grupper. Vi har inte pengar att köpa       med glögg och pepparkakor samt vårt julbord.Vill ni
medieplats för utan måste hitta egna kanaler.      kan ni även testa på Fångarna på Fortet där man får
Pressmeddelanden görs i flera olika versioner       arbeta och lösa uppgifter i grupp. Premiär 29/11.
beroende på var i Sverige och var i världen mål-
gruppen finns.
– Att skriva så det passar handlar både om res-
pekt och om att det ger bättre resultat i medi-
erna.                         Börjessons
                           Restaurang & Utflyktsbåtar
                           Res
En öppen kultur
Stena Lines kommunikationspolicy är snabb-      Välko
                           Välkommen ombord på något          JULBO
                                                       RD
het, öppenhet och trovärdighet. En ganska       av vår vackra fartyg och njut av
                             våra                 ombord
                                                     fr. 485:
vanlig policy som Joakim Kenndal har förvaltat    Göteb
                           Göteborgs underbara skärgård.
                                               glögg, ju
                                                   lbord &   -
ovanligt väl.                                                 kaffè
                           Välj mellan M/S S:t Erik som
– -En öppen atmosfär och kultur inom Stena      är en vacker och unik båt byggd 1881
Line och korta kontaktvägar öppnar för samma                       bord
                           som i den fina restaurangen ombord serverar ett
sätt att möta kunder och allmänhet, tror han.          traditionellt julbord med klassiska favoriter,
Viktigast för Stena Line?                        eller M/S Lasse Dahlquist där ni kan
– Jag har alltid tyckt interninformation är                 njuta av ett havsinspirerat julbord
underskattad. Att 6000 medarbetare på färjorna                 med inslag av vilt, och bli
förstår vad som händer är viktigt.                        underhållna av vår trubadur
– Speciellt i Göteborg, där alla har en relation                 Peter Wall. Premiär 28/11.
till Stena, är det viktigt att den externa informa-
tionen fungerar. Medarbetarna ska veta att de
spelar roll för företaget även på fritiden.
– Det är också viktigt att visa att våra färjor har
ändrats de senaste åren, att det blivit modernare
och fräschare ombord.
           Text och bild: Bia Eliasson


 Juryns motivering:
 - visat förtroendefullt lugn i pressade
 situationer
 - visat stor förståelse för vikten av tydlighet
 och respekt gentemot kunder och allmänhet
 - gjort sig känd för tillgänglighet och       www.borjessons.com www.alvsborgsfastning.se
 servicekänsla för massmedia.                   tel. 031-60 96 60                                                       MiG Aktuellt • 17
 Årets Designpris
                                       Sjöräddning i
                                       modern tappning
  – Design är livsviktigt för Sjöräddningssällskapet, förklarar vd
  Rolf Westerström med MiG:s designpris.

                                     Rescue Ilse Sanne, som tjänstgör på räddningsstation Käringön, är
                                     privat donerad.

  – Design är livsviktig för oss. Den är     flotta, fler för fritidsbåtfolket.      – Inställelsetiden är 10-15 minuter året
  viktig både för säkerhet och ergonomi      Sjöräddarna får utbildning, men jobbar    om. I detta nu har vi 350 frivilliga som
  och den är viktig för att synas, säger Rolf   humanitärt. Båtarna är designade, köpta    är lediga från sitt jobb och kan nås via
  Westerström. Han är vd för Sjörädd-       och utrustade genom donationer och      personsökare, berättar Rolf Westerström
  ningssällskapet, som vann Årets design     medlemsavgifter. Hälften är mindre än     när MiG-aktuellt är på besök i Långe-
  2006 just för sin målmedvetna design-      tio år gamla. Systersällskapet på Färöarna  drag. Utsikten från de nya lokalerna
  satsning.                    har just beställt likadana.          räcker långt över inloppet till Göteborg.
                          – Det ser vi som ett erkännande av den    Wallenius och Stena möts i farleden så
  – Vår design visar att vi är med i tiden.    design vi valt.                här års, medan fritidsbåtarna ligger för-
  Vi lever helt på privata donationer. Att vi   Någonstans i skärgården utanför Göte-     töjda i hamnen nedanför och väntar på
  uppmärksammas för att vi är moderna       borg testas en annan intressent sjörädd-   vintervila.
  och nytänkande är viktigt för att vi ska få   ningens nya rescuerunners, en liten rädd-   – Man söker sig till sjöräddningen för att
  support.                    ningsfarkost som är snabb och lätt och    man är motiverad och tycker det är roligt
                          minskar skaderisken vid räddningsarbe-    att hjälpa människor, säger Rolf Wester-
  Ostatligt och frivilligt            te.                      ström.
  Sjöräddningssällskapet har putsat fjäd-                            Och hoppas kunna jobba ännu mer med
  rarna men håller fast vid kärnvärdena:     Numera finns 1600 frivilliga nära 70     design, få fortsatt uppmärksamhet och
  trygghet, säkerhet och frivillighet. Vill    räddningsstationer och 140 båtar från     mer resurser att stötta sjö- och båtfolk.
  markera frivilligheten och att verksamhe-    Piteå till Strömstad och vid våra fyra
  ten bekostas privat, inte statligt.       stora insjöar.                       Text och bild: Bia Eliasson
  Logotypen har blivit modernare, men
  visar fortfarande de svenska färgerna runt   Möjligheten att öka beredskapen runt
  St Georgs-korset, symbolen för det       insjöarna diskuteras.
  humanitära. Båtarna hålls i rött och gult
  för att synas och kännas igen.

  Den uppmärksammade marknadskam-
  panj som synts runt om i landet är en del     SSRS- råd till sjöfolk:
  av den nya designen och har gett bra        En enkel livförsäkring är att för-
  draghjälp. Medlemmarna dubblats till        vara mobiltelefonen i ett vatten-
  63 000 på kort tid och många har väckts      tätt hölje, som man kan prata
  till ett nytt intresse att göra sitt.       igenom. Nästan alla som larmar
                            själva blir räddade.
  100-årig insats
  Sjöräddningssällskapet fyller 100 år i år.     Mer på: ssrs.se
  Grundades 1907 av eldsjälar i brist på
  statlig sjöräddning. Genom åren har det
  blivit färre insatser för handels- och fiske-
18 • MiG Aktuellt
Det är
dags för barnen!
I september samlade Satellitkonferensen Dags för barnen
drygt 6500 deltagare på 21 orter i landet. Initiativet till kon-
ferensen hade tagits av äldre- och folkhälsominister Maria          Företagsarrangemang och
Larsson och den blev en kraftfull nationell mobilisering för         konferens i historisk miljö.
utsatta barn. Syftet är att stärka det lokala och regionala arbe-
tet med barn i riskmiljöer, med ett särskilt fokus på barn till      10% rabatt på möteslokal.
missbrukande föräldrar.                          Kontakta oss gärna för offert!
                                   Tel 031-334 16 00 Fax 031-334 16 09
De närmare 700 personer som deltog på biografen Draken i
                                       www.gunneboslott.se
Göteborg representerade en mycket stor bredd från social-
                                                                 medlemsförmåner
tjänsten i kommunerna, lokala politiker, mödra- och barnhäl-
sovården, förskolan, skolan, beroendevård/psykiatri och frivil-
ligorganisationer. Konferensen i Göteborg leddes av Anna
Mannheimer och ett av de starkaste inslagen var hennes sam-         Boka Årets Julkonsert!
tal med Karin, som beskrev vad det inneburit för henne att
                                     Orsa spelmän, Triple & Touch
växa upp med en pappa som missbrukade men också den
                                         med flera...
hjälp hon fått av att delta i gruppverksamheten på Bona Via.
                                          Scandinavium
En viktig lärdom från forskningen är att barn i riskmiljöer har
en avsevärt förhöjd risk att senare i livet utveckla egna drog-   För varje konsertbiljett du köper, går
problem eller andra problem i livet. Pedagogiska gruppverk-      200 kronor till Star School och
samheter har visat sig vara ett bra stöd för att barn och ung-    bekostar Star Schoolprogrammet för
domar skall få dela sina erfarenheter med andra barn och se      en elev under ett helt år. Gör din
att man inte är ensam. Det innebär också en stor skuldavlast-       beställning via Star School.
ning att det inte är barnets fel att mamma eller pappa drick-     www.starschool.co.za/julkonserten/
er.

Jag anser att det måste finnas ett strukturerat arbete i alla
kommuner så att dessa utsatta barn kan få nödvändig hjälp.
För att nå dit krävs både beredskap och kompetens hos de
personer som i t.ex. skolan möter barn i riskmiljöer. Det krävs
också att det finns bra insatser att erbjuda i form av grupp-
verksamheter och individuellt utformade stödinsatser. En
viktig förutsättning är att det finns tydliga strukturer för sam-
verkan.

Att anordna konferensen Dags för barnen är ett exempel på
Länsstyrelsens arbete med alkohol- och drogförebyggande
arbete i Västra Götalands län. Genom att sprida kunskap om
goda exempel och nya metoder som skall vara ett stöd för det
lokala arbetet som bedrivs i kommunerna. Ett annat viktigt
område är att förbättra samarbetet mellan de regionala myn-
digheterna i länet genom ”Västra Götalandssamverkan mot
droger”. Här deltar kommunalförbunden, Västra Götalands-
regionen, Länsstyrelsen, Polisen, Göteborgs Stad, Kriminal-
vården, Vägverket och Tullen.                    Gratis
En fråga där vi kommer att samarbeta framöver är aktiviteter    flyttstädning.
mot langningen av illegalt införd alkohol. De försök som      Vi bjuder dig som är MiG-medlem
gjorts med gemensamma kampanjer har visat på goda resultat     och som säljer din bostad genom
när det har gällt att uppmärksamma alla oss vuxna att en hel    oss på flyttstädningen.
del av den illegalt införda alkoholen säljs till våra ungdomar.
Dessutom har kampanjerna fått allmänheten att tipsa polisen
                                  Ring 031-17 70 70
så att de kan göra tillslag mot dem som säljer alkoholen. Nu
skall vi diskutera hur vi skall utvidga detta samarbete här i
                                  Årets lokala mäklare i Göteborg, med Sveriges mest
vårt län.
                                  nöjda kunder, enligt tidningen Privata affärer.
                      Göran Bengtsson
           Länsöverdirektör i Västra Götalands Län
                                                       MiG Aktuellt • 19
                                                                                          Helene Winberg och Robert Olsson, Frontside.

       MIG-Partner
                                                          Christin Antoni, SKYLTiDEAL Sverige AB och
                           Tummen upp för MiG Partner.                  Jan Norén, Arkitektkopia.
                           Ronny Olsson, Malmö Aviation, Janne Norén, Arkitekt-
                           kopia och Anne-Marie Malm, Posten


   Gunilla Gelin-Thorstensson, Göteborg-Land-
   vetter Airport, Ulla Arnqvist, Scandic Hotel
   Crown och Christin Browall, SKYLTiDEAL
   Sverige AB beundrar taket.
Det riktigt strålar om Margareta Melander, Posten
Sverige och Greger Emmertz, Office Management.
                           Hans Backman, SKF och Johan Holmberg,
                           Sveriges Exportråd.                     Lena Eriksson, Restaurang Palace                             Paul Urvall, Flygtaxi
                                                         föreslår en skål för MiG!                                 och Katarina Stensryd,
                                                                                                      Nääs Fabriker.


                                 Göteborg – Berlin
                                                                             Vilken arena! Patrik Fredriksson och
                                                                             Fredrik Abrahamsson från Got Event.
  MiG Partner kliver in på historisk mark.
                                                                Hur kul är det att äta med pinnar? Lena Rönnkvist
                                                                och Anders Svensson, Alektum.
                                    Cristina Magnusson och Claes Ryding,
                                    Eskils Tryckeri.


                                                                                                    Roger Strömberg, BRG,
                                                                                                    funderar.


     Äkta paret Farzieh Khosravi-Mardkhe och Kamran
     Redjamand, Lundsbrunn Konferens & Kurort.
                                                                               Ann-Charlotte Sävenholt,
                                                          Jörgen Källman, Arkitektkopia, en av   TeliaSonera Sverige AB, njuter
                              Catarina Fredriksson, iweb och Pernilla Zahr,      föreläsarna på Ambassaden.         av den Asiatiska maten.
                              Göteborgs-Posten

Wolfgang Greinert och
Britt-Marie Löfstrand.


                                                                                                 Leon Lewandowski, Speak Marketing
                                                                                                 AB känner fotografens blickar.
                                  Marie Lindström, TeliaSonera Sverige AB och PeO Axelsson,
                                  Stena Line tycks ha fått ett litet problem?
  Eva Petersen, NTI AB och Mona Ulvåknippa, Stena Line,
  dinerade ihop.                                                       Yvonne Fredriksson, Göteborgs-Posten.


                                                                                     Jeanine Holmgren, NTI AB och Arne Ekdahl SEB trivdes i
       20 • MiG Aktuellt
                                                                                     varandras sällskap.
Årets hemliga studieresa var hemlig för samtliga 55 deltagarna
tills vi anlände med Flygbussarna till Göteborg City Airport.                                 Specia
Där togs sällskapet emot av Carl-Magnus Hedin, informa-                                   erbjud l-
tionschef Göteborg City Airport som arrangerade en VIP-in-                                 för dig ande
                                                                 s
checkning och bjöd på bubbel och tilltugg i ett avgränsat rum                               MIG-m om är
                                                                 edlem.
                                                              Välkom
i avgångshallen.                                                          men!
Carl-Magnus Hedin informerade om flygplatsen och lite om
vad som kommer att hända framöver på Göteborg City Air-
port.

Air Berlin representerades Mats Jacobsson, nordenchef som
höll ett kort anförande om etableringen i Säve.
I mitten av sommaren introducerade Air Berlin en daglig
avgång från Göteborg City Airport direkt till Berlin. Bolaget
grundades redan 1978 och är idag Europas tredje största låg-
kostnadsbolag och Tysklands näst största flygbolag.

Besök på Ambassaden
Vi fick en inledning av Gösta Graffman på Svenska Ambassden
och ett intressant föredrag av Jörgen Kjellman, Arkitektkopia
om historien runt platsen.
                                    Friskare företag med SATS!
                                    På SATS har vi allt du behöver för att lyckas med din träning.
                                    Hos oss får du träningsvägledning, instruktion, tillgång till
Jörgen Kjellman berättade:                       personliga tränare och Sveriges bredaste träningsutbud.
Dessa kvarter kallades diplomatkvarteren där alla större länder     Välkommen in till något av våra 44 träningscenter,
hade sina ambassader i stora vackra palats. Det var arkitekt      6 av dem i Göteborg, så berättar vi mer.

Albert Speen som fick uppdrag att bygga upp diplomatstaden
men så kom andra världskriget och bomberna föll över staden,
                                    www.sats.se
mycket raserades bland annat den Finska och den Svenska
ambassaden och återuppbyggdes aldrig utan ambassaderna
flyttades till Bonn.
Efter sammanslagningen av öst och väst bestämdes att Berlin
åter skulle bli huvudstad och Sverige ville flytta tillbaka. Det
blev en diskussion mellan de fem nordiska länderna om att slå
ihop alla ambassaderna till samma plats.
Statens Fastighetsverk som äger bland annat våra utländska
ambassader och konsulat gick ut med en arkitekttävling i mit-
ten av 90-talet och 1993 samlades alla fem nordiska länderna
till en gemensam diplomatisk närvaro genom att söka
bygglov.

För Sveriges del vann Wingårdh Arkitektkontor AB, de övriga
länderna utsåg sina arkitekter.
Byggnationen började 1995 med hjälp av Arkitektkopia och
invigningen stod i oktober 1999. Mycket av byggnadsmateria-
let kommer från Sverige, mest syns i trappan som är betsad
björk och kalksten från Gotland finns i muren golvet är av
Emmabodagranit. Inredningen har gjorts av White Arkitekter
i Göteborg.

Hans Backman, SKF höll ett mycket intressant föredrag om
företaget likaså Johan Holmberg från Sveriges Exportråd och
vad de hjälper svenska företag med när de skall etablera sig i
Berlin.
                                  EGENTLIGEN BORDE det vara en självklarhet för alla tryckerier. Och på
Vad är en studieresa till Berlin utan en guidad busstur för att  Eskils är vi vana att ge våra kunder det lilla extra. Eskils hantverkskunnande
besöka alla historiska platser. Detta bjöd Berlin Turistbyrå oss  i kombination med den senaste tekniken och eget bokbinderi kallas ofta
på. En fantastisk guide delade med sig av sina gedigna kunska-   den säkra vägen till resultat utöver det vanliga. Själva kallar vi det kort och
                                  gott för tryckfrihet.
per på ett både humoristiskt och kunskapsorigenterat sätt. Vi
gjorde även ett besök på Museum Island och Bode Museum.      Vill du veta mer om vad tryckfrihet enligt
                                  Eskils kan innebära för ditt företag?
Det hela avslutades med fantastisk show ” Soap” .         Ring 033-23 28 00. www.eskilstryckeri.se


              Text och bild: Britt-Marie Löfstrand


                                                                 MiG Aktuellt • 21
MiG-Future           Bra start med yoga före frukost

                         Det blev lite svettigt, lite värk i små-    om och bli yogalärare i stället för forskare
                         musklerna dagen efter, men också en      i Köpenhamn. Företaget har nu firat
                         nöjd och pigg kropp att tillbringa dagen    20-årsjubileum i Göteborg.
                         i. Yoga före frukost ihop med MiG       – Sinnena blev skarpare, jag såg naturen
                         Future på Göteborgs Yoga Centrum visa-     klarare och ville fördjupa kunskapen.
                         de sig vara ett mycket bra sätt att inleda   Under åren i Göteborg har yoga blivit
                         arbetsdagen.                  allt mer erkänt och populärt och jag är
                                                 stolt över att ha varit med och påverkat.
                         Leela Hansen, vd och lyengaryogalärare,    Avkopplande träning
                         välkomnade till en timmes pröva på-      – Yoga är ett effektivt sätt att träna och
                         yoga och MiG- deltagarna lärde sig räta    samtidigt gå ner i varv. Man får bättre
                         ut nacken, dra bak skuldrorna och pressa    hållning, lär sig hantera stress och det är
                         in kroppen i trivselställning så gått det   helt enkelt bra för kroppen. Egentligen
                         gick.                     handlar yoga om att träna sin förmåga
                         Mattor, snören, klossar, filtar och kuddar   att vara närvarande i nuet, förklarade
                         togs till hjälp medan Leela Hansen       Leela.
    Grundaren Leela Hansen har nyss      demonstrerade och korrigerade för att
    firat 20-årsjubileum för sitt företag
    Göteborgs Yoga Centrum.          deltagarna skulle uppleva yoga på rätt     Balans på sikt
                         sätt.                     I lyengaryoga tänker man långsiktigt- på
                                                 kroppen om fem, tio eller fyrtio år. Det
                         Yoga för livet                 handlar om att utöva yogaställningarna
                         Hon kom i kontakt med yoga redan på      balanserat så att kroppen håller och till
                         1970- talet och bestämde sig för att sadla   och med blir bättre.
                                                 Göteborgs Yoga Centrum (www.yoga-
                                                 centrum.com) har ett brett program med
                                                 25 kurser på olika nivåer varje vecka och
                                                 cirka 20 personer i varje grupp. Centret
                                                 erbjuder också drop-in yoga.
                                                 Leela Hansen och fem andra lärare
                                                 undervisar och Leela utbildar också
                                                 lyengaryogaledare, med deltagande från
                                                 hela Skandinavien.
 Leela Hansen ser till att alla gör rätt.                            Nina Josefsson, i ledningen för MiG
 Framifrån närmast kameran Melina                                Future i Göteborg, höll i mötestrådarna
 Garhed, Malena Andersson och                                  vid den första kunskapshöjande aktivite-
 Gunilla Annerbratt.             Leela Hansen och Göteborgs Yoga Centrum      ten under hösten och passade på att be
                        bjöd MiG Future på ett morgonpass i yoga.     om tips för kontorsmiljö.
                                                 – Sträck på dig en gång i timmen, dra in
                                                 svanskotan och dra in nacken. Att vrida
                                                 på sig är bra för spänningar i nacke och
                                                 skuldror. Har man möjlighet att lägga sig
                                                 på golvet med fötterna på stolen så gör
                                                 det gott för ryggen och blodcirkulatio-
                                                 nen.
                                                        Text och bild: Bia Eliasson


                        Välförtjänt vila efter en timmes koncentration.
                        Närmast i bild Jessica Nauckhoff, Faktum, MiGs
                        vd Kristina Cohn Linde och Emma Johansson,
   En övning att göra lite när det     Bayer.
   känns som det behövs.
 22 • MiG Aktuellt
MiG Aktuellt • 23
MIG-Golf
                                              MiG mästaren 2007
                                              Fredrik Liljeberg

          st  agare Da me                  ag  are Herr                st  agare Herr
        Pri         r             Pr is t        A             Pri         B


          1. Pia Wiréus             1. Rickart Fredriksson               1. Fredrik Liljeberg
          2. Lisa Lindelöf            2. Per Dalqvist                   2. Bengt Andrén
          3. Ingrid Saarva            3. Anders Benjaminsson               3. Ulf Nilsson
                    Världspresident försvarar de yngsta
                    Att bry sig om de yngsta      Även om svensk förskola håller hög klass måste den återkom-
                     barnens behov under-        mande försvaras. Ingrid Pramling Samuelsson är bland annat
                     stryks världen över. Men i     kritisk till aktuella planer från regeringshåll att förändra den
                     praktiken ses de små bar-     framtida lärarutbildningen som bland annat ges vid Göte-
                     nen ofta som ett bihang      borgs universitet. Hon kritiserar främst synsättet att arbete
                    till familjen och inte alls     med de yngsta barnen kräver mindre kunskap.
                    som lika viktiga som skol-     - Att påstå att arbete med de yngsta barnen kräver mindre
                    barnen. Ingrid Pramling       kunskap är falskt, säger hon.
                    Samuelsson är professor i      Strax efter att Ingrid Pramling Samuelsson i år fick UNESCO-
                    pedagogik vid Göteborgs       professuren utsågs hon till OMEPs världspresident under
                    universitet och inneha-       perioden 2008-2010, något som skedde i mitten av juli i
                   vare av en ny UNESCO-         Mexico City vid OMEPs världskongress ”Barns rätt till ut-
                   professur. Hon anser att        bildning”..
                  svensk förskola står sig väl in-    Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, OMEP,
  ternationellt men att den återkommande måste försvaras.         är en världsorganisation som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år
  - Den svenska förskolan har en mycket hög kvalitet inter-        i mer än 60 länder. Målsättningen är att barnen ska ges bästa
  nationellt sett och förskollärarutbildningen är ett föredöme,      förutsättningar för en god uppväxt.
  säger Ingrid Pramling Samuelsson, som blev Sveriges första        OMEP har en rådgivande status till UNESCO, UNICEF, EU
  professor i förskolepedagogik, 1996.                   och Europarådet. OMEP bildades 1948 och första president
  Skillnaderna är stora mellan olika länder vad gäller synen på      var Alva Myrdal.
  de yngsta.                                - Då var fred ett övergripande tema för OMEP. Idag handlar
  - Dessutom saknar många länder något som på något sätt lik-       arbetet mer om social, ekonomisk och ekologisk hållbar ut-
  nar förskola, på andra håll är den förskola som finns dålig,       veckling, säger Ingrid Pramling Samuelsson.
  säger Ingrid Pramling Samuelsson.
24 • MiG Aktuellt
                                                          Posten
                                 Jan Arpsten, Sonja Danilov och Gösta Palmqvist  Margareta Melander och
                                                          Ann-Marie Malm
Skinngruppen
Lennart Ström, Martin Luther, Johan Eriksson
och Anders Benjaminsson
                                              Anders Benjaminsson, Lennart Ström
                                              och Martin Luther

                                                                    Comwell
                                                                    Anna Pettersson
Lisa Lindelöf, Frida Wiréus, Birgitta Herrman och  Flygtaxi och Jetshop
Ulla Ruut                      Paul Urvall och Peter Hafström
                                                          Peter Landén, Björn Öhman och
                                                          Martin Söderlund
                                       GP
                                       Lars Wede,
     BMW Group Göteborg                         Magnus Bengtsson
     Cecilia Bang-Melchior      Greger Emmertz här tillsammans
                      med Kristina Cohn Linde
                                                 Budget
                                                 Louise Johansson tillsammans
                                                 med Britt-Marie Löfstrand
                                                                            Torild Berg,
                                                                            en veteran i
                                                                            golfsamman-
                                                                            hang

                                  Moa Säf och Gösta Palmqvist
                                  var de första golfarna som
     Eskils Tryckeri                     hörsammade After Golf.        Aina Willén, Anne Jonson och
     Peter Karlsson, Bengt Löfqvist och Hans Höglund                        Camilla Assarsson                                                                     MiG Aktuellt • 25
Smedjan          En kväll i Mannerströms Smedja
  Det finns många anledningar att träffas i  Abondance, en hårdost från Savoie i
  Smedjan vanligtvis har man matlagnings-   Franska alperna
  arrangemang, skaldjurskvällar, släktträf-  Sörmlands Ädel från Jürss Gårdsmejeri
  far men också andra kundaktiviteter.    Och så vill jag också dela med mig gene-
  Inne i smedjan möts man av vitkalkade    röst av vinerna som passade därtill som
  väggar, oljad ek och den bevarande     jag rekommenderar att köpa om ni skul-
  Smedjehärden.                le hitta dem någonstans eftersom de inte
  MiG valde att samla ett axplock av MiG   säljs på Systembolaget.
  medlemmar för att avsmaka goda viner    Sancerre – Sauvignon Blanc, Thomas
  till fantastiska ostar.           Labaille, Frankrike, Loire
  Detta gjordes tillsammans med Linnéga-   Riesling Am Berg – Romas Pfaffl, Ries-   Benny Palm och Henry Dreifeldt
  tans Ostaffär och Restaurang Sjömagasi-   ling, Österrike
  nets för kvällens sommelier Magnus     Atrium Merlot – Torres, Spanien Pene-
  Johansson och Marie Anfinset som är     des Recioto della Valpolicella – Stefano
  marknadsansvarig på Restaurang Sjöma-    Accordini, Italien, Veneto.
  gasinet.
  De gudomliga ostar som vi fick möjlig-      Text och bild: Britt-Marie Löfstrand
  heter att avnjuta var:
  Dèlice dÁrgental som är en krämig färsk-
  ost från Bourgogne fjord på komjölk
  Selles sur Cher som är en getost lagrad i
  aska från Loirdalen                                   Anna-Karin Nihlen och Gen Jacobsson
  Gres des Vogres, en kitttost från Alsace
  som lagras i vinkällare
                          Ann och Sture Hegerfors         Kerstin Schröder och Kenneth Gärdmark
  Markus Johansson                                    Marie Anfinset och Martin Eriksson
Anders Sundberg          Kristina Cohn Linde och Lena Apler Jan Hellström          David Stenström
26 • MiG Aktuellt
Haralds Krönika                                           Skjortor i 3
                                                  ärmlängder.
                                                 Köp 3 betala för 2.
 Det hände nåt märkligt häromdagen. Den elakaste skribenten
 i Sverige valde att lägga ner sina elaka skriverier. Han mådde
 dåligt på sina egna elakheter.
 Den minnesgode läsaren av mina texter i MiG-Aktuellt kan-
 ske kommer ihåg när jag förde ett resonemang i denna spalt
 för två år sedan på temat ”elakhet som underhållning”. Den
                                                   Kungstorget 2,
 gången var det med anledning att vi just hade haft Guldfru-                     vid saluhallen.
 kost och jag hade själv i rollen som konferencier varit mer elak                  Vardag 10–18,
 än nånsin och noterade att ni hade skrattat mer än nånsin. Så                    Lördag 11–16
                                                                     medlemsförmåner
 hade skett av den enkla anledningen att elakhet kan vara kul.
 Så har det alltid varit och kommer alltid att vara. Men mitt
 resonemang då gick ut på att det gäller att hålla sig på rätt sida
 en relativt subtil gräns för att inte elakheten ska övergå från
 underhållning till ren och plump taskighet.
 Vad som hänt i dagarna nu är att Alex Schulman slutat blog-
 ga. Han har i ett års tid skrivit dagbok på nätet. Först på saj-
 ten Stureplan.se men sedermera värvad till Aftonbladet.se.
                                   Som MiG Medlem erhåller du 20% på en
 Hans blogg har gått under rubriken ”Att vara Alex Schulman”      personbiljett gällande en dagsx mellan
 och har i stort handlat om hans egna göranden och låtanden.         Göteborg-Fredrikshavn.
 Men det som lockat de många läsarna och som var den         Ange medlemsnummer samt bokningskod
 direkta orsaken till att han blev värvad till Aftonbladet var att   MiG vid bokningstillfället. Erbjudandet
 han med jämna mellanrum gick till personangrepp i sina          gäller endast ordinarie priser.
 texter. Han spydde galla över allt och alla. Och han spydde            Boka din resa på
 galla på ett fräckare och mer elakt sätt än vad som varit bruk-         telefon 031-704 00 00,
 ligt i Sverige.                                 eller via din resebyrå.
 Ur min tidigare text saxar jag: ”Från åhörarplats finns dock ett
 läge när den roande, kittlande spydigheten plötsligt bli kall,
 helt malplacerad och elak på riktigt. Och det är när man som
 åhörare bedömer att den som blir utsatt för spydigheten inte
 svarar upp eller kan ta en verbal smocka. Men det är också när
 den kittlande, roande spydigheten framförs på fel sätt. Man
 kan vara mjukt tyken och man kan vara fyrkantigt tyken.”
 Alex har i sina texter uteslutande varit fyrkantigt tyken.
 Läsarna har dragits till hans blogg som flugor till en sockerbit,
 lockade av det kittlande i det elaka. Alex Schulmans blogg har
 varit som ett slags verbalt (om än skrivet) gladiatorspel, med
 Alex som den framgångsrike gladiatorn som till publikens       Uppge ditt medlemsnummer vid
 jubel lyckats ta heder och ära av alla som rört sig på arenan.     bokning och du får ett unikt
 Han har konsekvent gått över gränsen från underhållning till          erbjudande.
 taskspeleri.
 Som publik (läsare) har man besparats det obehagliga efter-
 som den drabbade och publik aldrig varit på samma plats (så
 klart). Obekymrat har publiken kunnat skratta rått åt påhop-
 pen.
 Nu säger Schulman att han själv mår dåligt av sina elakheter      Översättning     Tolkning     Utbildning
 och slutar med omedelbar verkan att blogga. Framgångsme-
 kanismen i texterna slår nu tillbaks på författaren.           Alla språk - Alla fackområden - Alla filformat

 Intressant!!
                                      Vi är ledande i Norden och den givna
 Vad som är än mer intressant är att Alex Schulman nu spyr         samarbetspartnern för alla språkbehov.
 galla över sina läsare som ”tvingat” honom att vara elak. Plöts-
                                      MiG-medlemmar ges 10 % rabatt
 ligt är han själv utan ansvar och skyller på sina läsare. Han
 säger sig nu hata den publik som burit fram honom.
 Märkligt!!
                                           www.semantix.se

                         Harald Treutiger         Telefon: 031 743 99 50
                                        E-post: goteborg@semantix.se
                                                           MiG Aktuellt • 27
                                 typer av undersökningar, få fram snabba resultat
      Att mäta är att veta!                 och analyser, kommenterar Philip Nilsson som är
                                 utvecklingsansvarig på WWR.
                                 Bland WWRs kunder kan nämnas IKEA, Polisen
      ”Att mäta är att veta” är devisen för
                                 och Volvo men även medelstora och små
      undersöknings- och mjukvaruföretaget World
      undersöknings-                    organisationer som t.ex. Göteborgssymfonikerna
      Wide Research AB (WWR), som sedan länge är
                                 och IHM. Vi arbetar även internationellt då
                          MiG-
      en trogen samarbetspartner till MiG med MiG -     systemet är anpassat för olika språk och bygger
      dialogen och andra undersökningar.          på Internetkommunikation, tillägger Philip.

                                 VAD VILL DU VETA?
                                 Vad vill du veta? Varför vill du veta det? När du vet
                                 det, kan du göra något åt det? Kommer du att
                                 göra något åt det? Dessutom, går det att mäta
                                 förändringen?
                                 Detta är en bra checklista när man gör
                                 undersökningar. Följer man den blir man med
                                 stor sannolikhet framgångsrik, intygar Patrik.
                    kontoret
          VD Patrik Rydén vid kontore t i Göteborg
                                        Utvecklingsansvarig Philip Nilsson
      Patrik Rydén, VD för företaget och en engagerad
      MiG:are har tillsammans med sina medarbetare             Mi
                                 107 700 SVAR I M i G-DIALOGEN
      för några år sedan tagit steget in på         Efter snart tre år och 98 frukostar har mer än
      undersökningsmarknaden. Med ett egenutvecklat     5800 enkäter registrerats med totalt över
      webbaserat management,- undersöknings- och      100 000 frågor besvarade i MiG-Dialogen.
      analyssystem med tillhörande konsulttjänster för   Dialogen är en tjänst som WWR har tagit fram i
      undersökningar hjälper WWR företag och andra     samarbete med MiG och den har rönt stor
      organisationer att utveckla sina verksamheter.    uppskattning hos frukostvärdarna. Därutöver har
                                 den även givit värdefull information till MiG-
      SPARAR PENGAR
         PENGAR                     styrelsen och kansliet. Svarsfrekvensen har i
      Med kund- och medarbetarundersökningar,        genomsnitt varit 35 %. WWR har genom MiG fått
      aktivitetsuppföljningar, kompetensinventeringar    många trevliga kontakter och ett flertal uppdrag.
      och en rad andra undersökningar bidrar WWR till    Vi uppskattar det forum MiG utgör för oss i
      att både spara och tjäna pengar. Det har skett en   kontaktskapande syfte och inte minst med alla
      revolution på undersökningsmarknaden de        intressanta föredrag och aktiviteter, avslutar
      senaste åren avseende enkelheten och         Patrik och Philip.
      snabbheten att göra undersökningar. Vi har
      bestämt oss för att vara en av huvudaktörerna på
      denna marknad, berättar Patrik. Med innovativ
      teknik och ett komplett system skall vi göra det
      enklare och billigare för våra kunder att göra alla
28 • MiG Aktuellt
West Sweden                               Hyra konferensrum
                                    i Göteborgs centrum?
Margot höjer rösten                          Som MiG-medlem har du
 Tycker Du att EU är för långt ifrån oss vanliga medborgare?
                                    20% rabatt på våra priser!

 Ja, Du är inte ensam. Detta är ett av EU:s största problem
 runt om i Europa, att helt enkelt bli accepterade för vad det
 är- En samarbetsorganisation mellan Europeiska stater med
 gemensamt mål att utveckla Europa.                      Mässans gata 18, Göteborg
                                      Tel 031-83 69 00 www.wtc-got.com
                                                                 medlemsförmåner
 EU är stort och komplext. Det består av framförallt av 27
 medlemsländer men även av massor med Europeiska Institu-
 tioner, som Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet,
 Ministerrådet, Domstolen, Revisionsrätten, etc., etc.        Vid uppvisandet av ditt
                                    medlemskort får du
 Dessa sysslar med komplexa frågeställningar som direkt       10% rabatt på våra ordinarie
 påverkar människors vardag. Dessutom så arbetar medlems-
 länderna och institutionerna separat, där var och en har sina
                                   priser, på smycken och
 olika prioriteringar och olika sätt att kommunicera dessa. Det      prydnadsvaror
 gör att det ofta blir svårt att diskutera Europeiska frågor på    vid kontant betalning.
 såväl europeisk, nationell, regional som lokal nivå. Inte undra
 på att folk blir konfunderade och ibland tveksamt inställda till
 denna koloss.

 Nu skall det bli ändring på detta. Det har ”vår” Kommissio-
 när Margot Wallström bestämt sig för.

 Hon vill att kommunikationen, som är hennes ansvarsområde
 i EU-Kommissionen, skall bli mycket mer koordinerat och
 genomtänkt.                                          Ring
                                                031-
 Hon vill exempelvis att barnen redan i skolan får lära sig hur                651 515
 EU fungerar.
                                               Uppge kund-
 Hon vill ha fler öppna debatter runt om i Europa om europe-
                                                nummer
 iska frågor.
                                               280941 och
 Hon vill att institutionerna samordnar sin information på ett
                                               visa upp ditt
 betydligt bättre sätt än idag..
                                              medlemskort så
                                              erhåller du 10%
 Hon vill ha ”management partnerships” med respektive med-
                                               rabatt på din
 lemsland om en frivillig kommunikations agenda.
                                                 resa.
 Hon vill att politikerna i de nationella parlamenten och Euro-
 paparlamentet kommunicerar bättre med varandra via olika
 forum och även med mer möten och debatter dem emellan.       TANKA PÅ STATOIL

 Margot har vidare föreslagit att en ny internet strategi för att  Som medlem i MiG har du rabatt på bensin
                                  och diesel.
 medborgarna skall kunna ”möta varandra” och diskutera       Vi satsar på nöjda kunder och är angelägna
 europeiska frågor. Även en audiovisuell strategi skall tas fram  om att vårt samarbetesavtal med MiG
 för att stödja media till att producera och sända program om    fungerar till belåtenhet.
 europeiska frågor.                         För information om gällande rabatt och
                                  ansökan om kontokort kontakta MiG´s kansli
 Förhoppningsvis kanske vi alltså så småningom vet lika       eller ring Statoils Kundservice på
 mycket om hur EU fungerar och agerar som administrationen     08-429 63 00
 och politiken i vårt eget land

 Kjell Peterson President West Sweden, kp@westsweden.se
                                                       MiG Aktuellt • 29
                             pr
Nya medlemmar
                               es Få
                                 en r
                                  te jag
                                   ra
                        Peter Antonsson     m
                                      ig
                        Välkommen tillbaka!     ?

                        Vad har du för bakgrund?           narier, föreläsningar och utbildningar)
                        Jag är 47 år och har arbetat med       Vad är din syn på marknadsföring?
                        utveckling av människor och organisa-     Om jag inte syns, finns jag inte. Det
                        tioner i 26 år. Min bana började i Flyg-   spelar ingen roll hur meriterad jag eller
                        vapnet 1979, där jag fick min grundut-    verksamheten än är om inte omgiv-
                        bildning i ledarskap och teknik. Jag är    ningen vet om det. Det gäller att våga
                        utbildad ledarskapstränare och coach     stå på sig, synas, höras och märkas i
                        inom Dale Carnegie och är DIHM        många olika sammanhang.
                        marknadsekonom. Jag har bl.a. varit
                        anställd på Volvo Huvudkontoret som      Varför blev du medlem igen?
                        IS/IT-Manager under tre år.          Ändrade familjeförhållanden gjorde att
  Du har varit bort från MiG några år,
  varför?
                                               jag återigen hade möjlighet att vara
  Har varit hemma och tagit hand om
                        Vad arbetar du med nu?            med på MiG:s FrukostKlubb. Och inte
                        Jag arbetar i första hand inom fyra      minst efter ett kreativt möte med MiG:s
  våra barn William 4 år och Louise 3 år
                        utvecklande huvudområden:           Vd Kristina Cohn Linde angående
  från Syd Korea. Nu gör jag en nystart i
                        • Ledarskapscoach och Livscoach        mentorskap som just startats.
  arbetslivet och har valt att synas, höras
                        • Chefsutvecklare
  och märkas.
                        • Ledare för Mentorprogram
  Mitt förstaval föll på MiG.
                        • Grupputveckling (workshops, semi-
  Vad gjorde du under tiden?
  Jag har utvecklat mina färdigheter inom
  coaching och chefsutveckling, både
  genom att coacha och utveckla chefer      Namn     Efternamn     Företag               Värvad av
  men också genom egen utbildning och      Johan     Juvén       KY Akademien             Peter Liljegren
                         Line     Steffensen    Färdtjänst Göteborg
  certifiering till ICF coach (Internatio-    Daniel    Johansson     SATS Sports Club Sweden AB      Moa Säf
  nal Coach Federation). Jag har utveck-     Ulf      Lundquist                       Jan Arpsten
  lat egna utbildningar och koncept inom     Anita     Dahlberg
                         Johanna    Selim       Skanska Nya Hem AB
  balanserat ledarskap, coaching och       John     Goldbach     CC Marketing AB
  coachande ledarskap.              Charlotta   Oom        Collector AB             Kristina Cohn Linde
                         Lillemor   Walenius     Metro Nordic Sweden AB
                         Leo      Demeere      Sevenco
  Vad vill du ha ut av ditt medlemskap?     Cecilia    Reuterborg    Hammer & Hanborg Syd AB
  Att få chans att nå ut med min överty-     Louise    Hintze      HSB Göteborg             Lars-Göran andersson
                         Henrik    Svensson     Chalmers Tekniska Högskola
  gelse, kompetens och förmåga att lyfta     Patricia   Rawecka      Chalmers Tekniska Högskola
  människor. Jag har valt att i första hand   Peter     Antonsson     Aspectra               Lennart Lundin
                         Johan     Kjellborg     Fin Corp AB             Moa Säf
  jobba med chefer som har personalan-      Lennart    Dahl       Comitus               Kristina Cohn Linde
  svar. Som chef är situationen ofta utsatt.   Emma     Hultén      Göteborgs Univeristet
                         Marie     Onäng       Astra Tech              Christian Gertzén
  Chefen förväntas med andra ord åstad-     Thina     Nordin      Handelshögskolan
  komma mer med mindre resurser.         Madeleine   Holt       Sportex/Sportringen         Eva Jakobsson
  Jag har fungerande verktyg på detta      Tommy     Svensson
                         Nicklas    Rask       Validate Technology Syd AB      Morgan Carlsson
  dilemma och vill nå ut till så många      Pia      Hagman      KY Akademien             Peter Liljegren
  som möjligt.                  Johanna    Bergendahl    KY Akademien             Peter Liljegren
                         Malin     Engelbregktsson  KY Akademien             Peter Liljegren
                         Alex     Mammos      KY Akademin             Peter Liljegren
                         Erika     Öhlin       KY Akademin             Peter Liljegren
                         Therese    Olofsson     KY Akademin             Peter Liljegren
                         Lisa     Andersson     FörsäljningsAkademien
30 • MiG Aktuellt
              I GÖTEBORG
AVS MARKNADSFÖRENINGEN 09.10.2007 15:23:48
    3161_MIG_180x255.ai         Uhr
POSTTIDNING B

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:111
posted:4/8/2012
language:Swedish
pages:32