Docstoc

Liten skola med eleven i centrum_

Document Sample
Liten skola med eleven i centrum_ Powered By Docstoc
					gymnasium
      GTIs Gymnasieskola 2012
   Liten skola
   med eleven
   i centrum!
                 Öppet hus!
              Onsdag 9/11 kl. 18.30–21
               Lördag 26/11 kl. 12–14
               Lördag 21/1 kl. 12–14
              Onsdag 25/4 kl. 18.30–20
Liten skola med många möjligheter!
We
  Gti
             Liten skola                     Gratis skollunch
             GTI är den lilla skolan med ett stort innehåll.   med matkort
             Här kan du få en gymnasieutbildning av hög     Skollunchen är gratis och på GTI använder
             kvalitet på något av våra fem program.       vi systemet med matkort. Det innebär att du
             Skolan är liten, vilket gör att vi kan ta sär-   kan välja att äta din lunch på ca 15 restau-
             skild hänsyn till varje enskild elev. Alla elever  ranger nära GTI i Vasastan.
             har en mentor, vilket ger en trygg kunskaps-
             utveckling. Det ger dig bra förutsättningar,
             vare sig du vill läsa vidare eller börja jobba
             direkt efter gymnasiet.

Våra
program:
Fyra högskoleförberedande program: Natur-       Samhälls-
 vetenskaps-    vetenskaps-            Ekonomi-                 Teknik-
 programmet     programmet            programmet                programmet
                                                     m
                                                    iu
                                                   as
                                                 mn
                                                gy
  På GTI jobbar alla tillsammans
för att skapa en trygg och trevlig
    studiemiljö. Då blir lärandet  trivsel & god                    Ligger mitt
   roligt och kunskaperna sitter
                    stämning     Eget Café.
   fast. Detta har gjort att både                             i stan.
  elever och lärare trivs på GTI.
    Söker du till GTI kan du vara
 säker på att få en bra utbildning
  inför framtiden. Och ha roligt
  under tiden, det är ju inte fel!          GTI har ett eget café som he-   GTIs Gymnasieskola ligger i
                            ter Talang Café och restaurang.  Vasastan i centrala Göteborg.
                            Där kan du fika, äta frukost   I kvarteren runt GTI finns flera
                            och din skollunch m.m.      andra gymnasieskolor, Univer-
                                             sitetet och Handelshögskolan.
                                             Vasastan är ju också känd för
                                             alla sina caféer där studen-
Ett yrkesprogram:                                    terna trivs.
 Datatekniska
 programmet                                       www.gti.se
 Känd skola           Behöriga             Här är ingen
 från 1927.           lärare.             utanför.


GTI grundades 1927 och är en  På GTI är nästan alla lärare   Eftersom GTIs Gymnasieskola
av Göteborgs äldsta skolor.  behöriga. 85 % av våra lärare  är en relativt liten skola, är
Tusentals elever har genom   har examen från Lärarhögsko-   man inte anonym. Vi försöker
åren tagit examen på GTI.   lan och målet är att alla våra  alltid att se till varje enskild
                lärare skall vara behöriga.   elevs bästa och skapa bra
                                stämning och en personlig
                                atmosfär på skolan. Vi tror att
                                det är en bra grund för att du
                                skall få goda kunskaper under
                                din gymnasietid.
   Här följer alla våra program:
Natur-            Naturvetenskapsprogrammet
vetenskaps-
programmet


Tema:
Ett hållbart
Europa
    do a
      n!
   on es
  l L ier
til tud
  S
      Exempel på     Ett nationellt program där du kan välja mellan inriktningen Naturvetenskap eller inriktningen Natur-
    ämnen & kurser:    vetenskap och Samhälle. Detta är ett högskoleförberedande program, som lämpar sig för dig som tänkt
        Matematik   läsa vidare till exempelvis civilingenjör, veterinär eller läkare. Förutom matematik läser du här bl a fysik,
           Kemi   kemi, biologi, svenska och flera främmande språk.
          Biologi
           Fysik  Naturen tillhör alla!                  delar ut i klassen. Din nästa lektion är en Samhälls-
 Miljö- och energikunskap  Ett tema i utbildningen är Ett Hållbart Europa och   kunskapslektion där du och en klasskamrat hjälps åt
       Datorteknik   vi jobbar med aktuella frågor som rör vår natur. På   att förbereda ett rollspel som går ut på att förhandla
         Engelska   gymnasiet väljer man själv många valbara kurser och   om framtidens energiförsörjning. Vid lunchtid väljer
         Historia  du kan på så sätt ge en egen profil på din gymnasie-  du och fyra klasskamrater sushi och nästa lektion
         Geografi  utbildning. Är du mest intresserad av naturvetenskap,  är idrott. Dagen avslutas med ett språkpass där du
          Filosofi  kanske du fördjupar dig i biologi, fysik och kemi. Är  skriver en text om italiensk musik.
         Psykologi  du mer intresserad av samhällsfrågor, kanske du väl-
               jer att fördjupa dig i geografi och samhällskunskap.  Studieresa till London
     Samhällskunskap
               GTIs Naturvetenskapsprogram ger dig goda kunskaper   I årskurs två gör vi en studieresa till London (som
          Idrott
               och en stabil grund att stå på inför framtiden.     skolan betalar), för att undersöka hur en storstad
                                           löser problem och frågor om vatten, luft, mark och
               En vanlig dag på Naturvetenskapsprogrammet       energi. London är idag en storstad med ett starkt
               Din första lektion på morgonen är kanske en labora-   miljötänkande och vi tittar närmare på hur man
               tion i Kemi där läraren Carl hjälper dig ta reda på   arbetar där.
               vilket det okända ämnet är i en blå vätska som han
Samhälls-          Samhällsvetenskapsprogrammet
vetenskaps-
programmet


Fokus:
Det Nya
Europa
   ra esa
  l P ier
    g!
til tud
  S
     Exempel på    Ett nationellt program med inriktningen Samhällsvetenskap. Detta är ett högskoleförberedande
   ämnen & kurser:    program, som lämpar sig för dig som tänkt läsa vidare till exempelvis jurist, psykolog,
    Samhällskunskap   journalist, lärare, socionom eller polis.
        Historia
    Religionskunskap   Programmet för dig som vill ha               om era intryck från studiebesöket som ni gjorde med
        Engelska   en bred utbildning                     religionen.
        Svenska   På Samhällsvetenskapsprogrammet dominerar
     Moderna språk   humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.        Fokus på det nya Europa
        Geografi  Utbildningen syftar till att vi skall lära känna vår roll  Idag kan vi resa och till och med arbeta fritt i nästan
         Filosofi  i ett växande Europa. Europas länder kommer närmare     hela Europa. Behovet av kunskap om Europa och de
              varandra, gränser suddas ut och människor bor och      nya förutsättningar som finns har aldrig varit större
        Psykologi
              arbetar i nya länder. På GTIs samhällsprogram vill vi    än nu. Du kanske vill vara med och utforma fram-
     Naturkunskap
              sätta fokus på vår identitet i Det Nya Europa.       tidens EU? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet på
         Idrott
                På Samhällsvetenskapsprogrammet får du mycket      gymnasiet en bra bas att stå på.
              språkundervisning, t ex i flera främmande språk.
                                            Studieresa till Prag!
              En vanlig dag på                      – Lär dig mer om det nya Europa på plats
              Samhällsvetenskapsprogrammet                I årskurs 2 gör eleverna på GTIs Samhällsvetenskaps-
              Direkt på morgonen har du kanske Spanska där ni dis-    program en studieresa till Prag som betalas av
              kuterar en film som ni sett under en tidigare lektion.   skolan. Tjeckien är ett av Östeuropas länder där den
              Din nästa lektion är i Samhällskunskap där läraren     ekonomiska och demokratiska utvecklingen går med
              Ella berättar att ni ska förbereda en debatt om hur     rasande fart. På studieresan upplever vi på plats hur
              man kan minska brottsligheten i samhället. Lunchen     det nya Europa växer! Prag är en av Europas vack-
              idag blir på en thai-restaurang. Efter lunch har ni Re-   raste och bäst bevarade huvudstäder och grundlades
              ligion där ni går på studiebesök. Dagen avslutas med    redan på 800-talet. Sök till GTIs Samhällsvetenskaps-
              en lektion i Engelska där läraren Sofie ber er skriva    program och följ med till Prag du också!
Ekonomi-
              Ekonomiprogrammet
programmetEuropa-
perspektiv
   ra esa
  l P ier
    g!
til tud
  S
     Exempel på    Ett nationellt program med inriktningen Ekonomi. Detta är ett högskoleförberedande program,
   ämnen & kurser:   som lämpar sig för dig som tänkt läsa vidare till exempelvis civilekonom, jurist eller ett yrke
    Samhällskunskap  inom marknadsföring.
        Historia
    Företagsekonomi  Ekonomiprogrammet                     restaurang, så ni kan fortsätta prata om några saker
         Juridik  – programmet för dig som vill ha             som ni inte kände er riktigt klara med tidigare.
     Marknadsföring  en ekonomisk grundutbildning               Nästa lektion är Moderna språk och eftersom du valt
   Entreprenörskap och  På Ekonomiprogrammet får du kunskaper inom sådant     tyska är det nu dags för dig att läsa en text om tysk
      företagande  som du behöver om du skall starta eget företag eller   musik som ni sedan diskuterar i klassen. När ni är
        Psykologi  arbeta med handel mellan olika länder. Det är t ex    klara med det, är det dags att skriva tyska texter till
              ekonomiämnen och markandsföring. Ekonomiska        svenska låtar.
    Religionskunskap
              frågor är viktiga för utvecklingen av samhället. Det
        Engelska
              gäller både utvecklingen av länder och företag. På    Studieresa till Prag!
        Svenska
              Ekonomiprogrammet får du kunskaper så att du kan     – Upplev den snabba ekonomiska
     Moderna språk
              vara med och påverka den utvecklingen!          utvecklingen på plats
      Naturkunskap                               I årskurs 2 gör eleverna på GTIs ekonomiprogram en
         Idrott  En vanlig dag på Ekonomiprogrammet            studieresa till Prag som betalas av skolan. Tjeckien
              Det första du gör på morgonen är att du går till sal   är ett av Östeuropas länder där den ekonomiska och
              2 där läraren i Marknadsföring, Evaliz, sätter igång   demokratiska utvecklingen går med rasande fart.
              ett projekt där ni skall marknadsföra svenska företag   På studieresan upplever vi på plats hur det nya
              i Tjeckien. Din andra lektion är i Svenska där ni skall  Europa växer! Prag är en av Europas vackraste och
              skriva en reklamtext som skall vara till hjälp i mark-  bäst bevarade huvudstäder och grundlades redan på
              nadsföringen. Lunchen väljer ni att äta på skolans    800-talet.
Teknik-
              Teknikprogrammet
programmetBli en
samhälls-
byggare
      r!
    to
   da
 en
Eg
      Exempel på
    ämnen & kurser:
              Teknikprogram med dataprofil!
        Matematik
              Ett nationellt program med inriktningarna Informations- och medieteknik samt Samhällsbyggande och
          Fysik
              miljö. Detta är ett högskoleförberedande program, som lämpar sig för dig som tänkt läsa vidare på
          Kemi  teknisk högskola eller på någon annan naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning.
         Svenska
         Engelska
              Teknik med datainriktning                skicka in till Göteborgs Posten. Efter lunch, som idag
Hållbart samhällsbyggande
              Teknikprogrammet på GTI är profilerat mot datatek-    blir på en pizzeria, är det dags för Miljö- och ener-
       Datorteknik  nik. Det är programmet för dig som är dataintresse-   gikunskap. Just nu undersöker och jämför ni olika
     Programmering   rad och som planerar att studera på teknisk högsko-   motortypers påverkan på miljön. Den sista lektionen
     Webbutveckling  la. Du läser Programmering och Webbutveckling och    för dagen är Idrott. Idag är det elever som håller i
           CAD  lär dig hur avancerad datateknik används inom olika   idrottslektionen och de har bestämt att ni ska ha ett
          Idrott  teknikområden. Du läser också om tekniken roll i     danspass.
              samspelet mellan människa och natur. Miljöaspekten
              är viktig och du lär dig om hållbar utveckling.     Egen bärbar dator
                                           På våren i årskurs 1 får du en egen bärbar dator.
              En vanlig dag på teknikprogrammet            Du kommer att använda din laptop i många ämnen
              Du kanske börjar dagen med Matematik. Läraren      under resten av din gymnasietid. Du kan logga in
              Lasse delar upp er i grupper och ber er tillsammans   på skolans trådlösa nät. Datorn hjälper dig i ditt
              diskutera hur man kan visa att vinkelsumman i en     skolarbete när du söker information eller gör dina
              triangel alltid är 180°. Nästa lektion är Svenska, där  uppgifter både i skolan och hemma.
              du på din laptop skriver en debattartikel som du ska
Datatekniska
               Datatekniska programmet
programmetLär dig
den senaste
datatekniken
      r!
    to
   da
 en
Eg
      Exempel på
    ämnen & kurser:
               GTI – Göteborgs datagymnasium
       Datorteknik  Datatekniska programmet är programmet för alla dataintresserade! Vi ger en avancerad datautbildning
      Nätverksteknik  som passar både dig som redan kan mycket och dig som vill börja lära dig från grunden. Programmet
      Programmering   är ett nationellt program och vår variant av inriktningen Dator- och kommunikationsteknik på
      Webbutveckling  El- och energiprogrammet.
 Webbserverprogrammering
               Datateknik                        rammering där ni, i C++, hanterar en databas som
 Kurser med spelutveckling
               På GTIs Datatekniska program finns många data-      organiserar ditt personliga musikarkiv.
      Elektronik och  tekniska kurser. Oavsett vilken typ av datorteknik
     mikrodatorteknik  du är intresserad av, finns där något för dig. Bland   Alla har 15 veckors praktik
   Kommunikationsnät   kurserna du läser eller kan välja att läsa finns Pro-  Eftersom Datatekniska programmet är ett yrkespro-
           CAD  grammering, Webbutveckling, Nätverksteknik eller     gram, är en del av utbildningen arbetsplatsförlagd
         Svenska  Elektronik och mikrodatorteknik. Är du intresserad av  (APL). Under 15 veckor, som är fördelade på årskurs
         Engelska  att utveckla dataspel, finns kurser där detta ingår.   2 och 3, är du ute på arbetsplatser och praktiserar.
          Idrott                              Ämneskombinationen på programmet och den obliga-
               En vanlig dag på Datatekniska programmet         toriska praktiken gör dig väl rustad när du söker jobb
               Din första lektion när du kommer till skolan är i    i framtiden. Efter gymnasiet kan du söka jobb som t
               Datorteknik, där ni tillsammans undersöker hur ett    ex IT-Supporttekniker, Nätverkstekniker, Servicetekni-
               grafikkort fungerar och hur det påverkar en dators    ker inom data eller IT eller som Teknisk säljare.
               prestanda. Din nästa lektion är i Matematik där
               läraren Simon delar upp er i grupper som skall göra   Egen bärbar dator
               presentationer om matematiken bakom hur en dator     På våren i årskurs 1 får du en egen bärbar dator.
               tänker. Efter lunch, som idag är på en kinarestau-    Du kommer att använda din laptop i många ämnen
               rang, är det dags för Engelska. Ni skall skriva texter  under resten av din gymnasietid. Du kan logga in
               som förklarar hur en dator fungerar som ”till och med  på skolans trådlösa nät. Datorn hjälper dig i ditt
               era föräldrar ska förstå”. Er sista lektion är i prog-  skolarbete när du söker information eller gör dina
                                           uppgifter både i skolan och hemma.
Vad tycker elever och lärare om skolan och prog
  Natur-                    Samhälls-
  vetenskaps-                  vetenskaps-                 Ekonomi-
  programmet                  programmet                  programmet”Jag funderade på några olika gymnasier,   ”Det jag gillar med GTI är att den påmin-  ”Det är lite speciellt att gå på GTI. Elev-
men fastnade för GTI. Det är en liten     ner mycket om min gamla skola i Landa-    erna har många olika nationaliteter och
mysig skola med väldig bra stämning. Här   la; en mindre skola med bra gemenskap.    det är som att plugga på en internatio-
är det ingen som känner sig utanför, det   Jag läser samhällsprogrammet för att det   nell skola. Jag har lärt känna många på
känns tryggt. Skolan ligger bra till och   är en bred utbildning och jag får behörig-  skolan och jag känner mig väldigt trygg
naturprogrammet har de ämnen jag behö-    het till högskolan. Målet är att komma in  här. Jag sökte till samhällsprogrammet
ver för att kunna läsa vidare. Jag hoppas   på polishögskolan. Det är mycket som är   med kulturinriktning eftersom det ver-
komma in på läkarlinjen. Dessutom ska     bra här, inte minst matkortet som gör att  kade roligt. Dessutom är det en bra grund
det bli riktigt kul att åka till London med  vi kan äta lunch på olika restauranger i   för att läsa marknadsföring på IHM, som
klassen till våren!”             närheten. Nästa termin åker vi på studie-  jag funderar på. Skolan ligger centralt,
                       resa till Prag – det ska bli kul.”      det är nära till allt och restaurangkortet
Stephaanie Hannoun läser andra året på                           är jättebra.”
naturvetenskapsprogrammet           Alexandra Monrel, läser andra året på
                       samhällsprogrammet              William Stenberg läser tredje året på
                                              samhällsprogrammet, inriktning kultur
grammen?!
                                                           m
                                                          iu
                                                         as
                                                        mn
                                                       gy
                                                   Skanna
   Teknik-                       Datatekniska                QR-koden
   programmet                     programmet                 och gilla oss
                                                   på facebook


  ”GTI är en modern skola med dynamik i        ”På datatekniska programmet kan jag     Gilla oss på facebook så
  utbildningen. Jag lägger upp mina lektio-      läsa de ämnen jag gillar: fysik, kemi och
  ner så att eleverna är väl förberedda när      matte i kombination med datateknik.     får du senaste nytt från
  de börjar på högskolan. Genom att varva       Det är som att plugga natur fast med    GTIs Gymnasieskola!
  teorin med spännande laborationer blir       spelutveckling, programmering och dator-
  det lättare för eleverna att förstå hur det     teknik på schemat. Jag vill gärna läsa
  fungerar. Dessutom betyder det kolossalt      på Chalmers och jobba med datateknik i
  mycket att skolan är liten – här lär jag      framtiden. Det är många små saker som
  känna alla mina elever.”              gör skolan så bra: centralt läge, mindre
                            skola, restaurangkortet, alla duktiga
  Allan Hedin undervisar i digitalteknik och ellära  lärare och inte minst gemenskapen på
                            skolan. Här känner alla varandra och det
                            är lätt att få nya kompisar.”
                                                  www.gti.se
                            Mikael Gordani läser andra året på
                            datatekniska programmet
                                                                                            www.sommar.se
Träffa oss på www.gti.se
                                                                         m
                                                                        iu
                                                                      as
                                                                      mn
                                                                    gy
                                                         LLÉN
                                                     NYA A


                                                             n
                                                          gata
                                                        Park
                                                                                 Asch
                                                              n
                                                            gata
                                                                        Erik
                                                         Stor
                                                                                   eber
                                 Hagakyrkan
                                                               Karl
                                                                         Dah
                                                                                        Vasa-
                                                                                     gsga
                                                                                        platsen
                                                                Gus
                                                    Vikt
                                                                         lberg
                                            Sigrid ecks        GTIs ie-
                                                                                       tan
                                                      or
                                                                tavs
                                                b
                                             Rude asium         as
                                                     iaga
                                                          n
                                                                            sgat
                                              ymn          Gym la
                                                                  gata
                                             G     atan      sko                               Univer
                                                      tan
                                               ansg
                                                                              an
                                            Bellm
                                                                    n
                                                                g  atan
                                                              Vasa
                                                                      Schillerska
                                                                      Gymnasiet
                                                                                           Enge

                                            VASASTADEN


        GTIs Gymnasieskola            Elever från många kommuner          Skolläkare      Engelbrekts-
        GTIs Gymnasieskola startade hösttermi-  Våra program är riksrekryterande och     GTIs Gymnasieskola har en skolläkare
                                                              skolan
Natur-     nen 1998 och är en fristående gymnasie-  på GTIs Gymnasieskola går elever från     och en skolsköterska som har sin mot-
vetenskaps-
programmet   skola. Vi har programmen:         många olika kommuner. Alla elever som     tagning alldeles i närheten av skolan.
                             kommer från Göteborgs kommun får
        •	 Naturvetenskapsprogrammet       skolkort som gäller på lokaltrafiken i    APL
         med inriktningarna           Göteborg.                   På Datatekniska och Motor- och Datatek-
Samhälls-     – Naturvetenskap                                   niska programmen är 15 veckor av
vetenskaps-    – Naturvetenskap och samhälle     Eleverna trivs                utbildningen arbetsplatsförlagd, s k APL.
programmet
        •	 Samhällsvetenskapsprogrammet	     GTIs Gymnasieskola är en liten skola och   Första praktikperioden kommer i andra
         med inriktningen:           det innebär många fördelar. Som elev är    läsåret och skolan ordnar praktikplat-
         – Samhällsvetenskap          man aldrig anonym och alla känner alla.    serna.
        •	 Ekonomiprogrammet	
Ekonomi-
programmet    med inriktningen:           Idrott                    Centralt läge
         – Ekonomi               Idrottsundervisningen har vi i Landala    Skolan ligger på Karl Gustavsgatan 5,
        •	 Teknikprogrammet            Sporthalls stora och fina idrottshallar. På  nära Vasaplatsen i centrala Göteborg.
         med inriktningen:           GTI finns dessutom en idrottsförening,
         – Informations- och medieteknik    GTI IF.                    Övriga utbildningar
Teknik-      – Samhällsbyggande och miljö                             GTIs Gymnasieskola är en del av skolan
programmet
        •	 Datatekniska	programmet        Skollunch                   GTI som grundades år 1927. På GTI har
         (Yrkesprogram)             Med det s k Matkortet kan du välja      under många år funnits eftergymnasiala
                             mellan ca 15- restauranger i närheten av   tekniska utbildningar vid sidan av
        Intagning centralt via          skolan för att äta din skollunch. Skol-    gymnasieskolan.
Datatekniska  GR Gymnasieintagning           lunchen
programmet   Intagningen till GTIs Gymnasieskola    är gratis.
        sker som till alla andra gymnasieskolor
        i Göteborg, via Göteborgsregionens    Frukost
                                                                       GTIs GymNASIESKoLA
        gymnasieintagning. Du söker till oss   I skolans café kan du äta frukost billigt
        genom din SYV eller på Internet. Varje  varje morgon.                                      Karl Gustavsgatan 5
        hösttermin tar vi in ca 120 elever på                                                       Box 3040
        gymnasieskolan.              Böcker
                                                                            400 10 Göteborg
                             Eleverna betalar ingenting för littera-
                             turen.                                        Telefon 031-17 49 40
                                                                           Fax 031-13 63 05
                                                                              kansli@gti.se
                                                                                www.gti.se

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:4/8/2012
language:Swedish
pages:12