0011 PARTEA I Anul 178 XXII — by monitorul-oficial

VIEWS: 4 PAGES: 16

									                                                  PARTEA I
Anul 178 (XXII) — Nr. 11                      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE                                     Vineri, 8 ianuarie 2010

                                                   SUMAR

Nr.                                                 Pagina  Nr.                                               Pagina

         DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE                              14. — Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a
                                                          funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către
Decizia nr. 1.625 din 3 decembrie 2009 referitoare la excepția de                          domnul Delcea Valentin ......................................................        10
    neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. c)
    și alin. 9 și 10 din Codul de procedură penală ................                2–3    15. — Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a funcției
                                                          publice de subprefect al județului Maramureș de către
         HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                                  domnul Boloș Constantin ....................................................        10
 1.   — Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a funcției                      16. — Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru doamna Böndi
    publice de subprefect al județului Arad de către domnul                           Gyöngyike din funcția publică de inspector guvernamental
    Remețan Florin ....................................................................       3      în funcția publică de subprefect al județului Maramureș ....                11
 2.   — Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul                         17. — Hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului
    Levente-Akos Horvath din funcția publică de inspector                            de serviciu al domnului Bâzoi Sevastian, prefect al județului
    guvernamental în funcția publică de subprefect al județului                         Mehedinți ............................................................................   11
    Arad ....................................................................................    4    18. — Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a funcției
                                                          publice de subprefect al județului Satu Mare de către domnul
 3.   — Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a funcției                        Mocan Firu Adrian................................................................      12
    publice de subprefect al județului Bihor de către domnul Pop
    Claudiu-Adrian ....................................................................       4    19. — Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a
                                                          funcției publice de subprefect al județului Satu Mare de către
 4.   — Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a funcției                        domnul Pataki Csaba ..........................................................       12
    publice de subprefect al județului Brașov de către domnul
    Niță Emil ..............................................................................    5    20. — Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Todea
                                                          Andrei-Barbu din funcția publică de prefect al județului Sălaj
 5.   — Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul                           în funcția publică de inspector guvernamental ....................             13
    Munteanu Codrin Dumitru din funcția publică de prefect al                        21. — Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Vegh
    județului Covasna în funcția publică de inspector                              Alexandru din funcția publică de inspector guvernamental în
    guvernamental ....................................................................       5      funcția publică de prefect al județului Sălaj ........................           13
 6.   — Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul
    György Ervin din funcția publică de subprefect al județului                               DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
    Covasna în funcția publică de prefect al județului Covasna                   6     4. — Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului
 7.   — Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a funcției                         Munteanu Codrin Dumitru în funcția publică de inspector
    publice de prefect al județului Hunedoara de către domnul                           guvernamental ....................................................................    14
    Gligor Dorin-Oliviu ..............................................................       6     5. — Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Todea
 8.   — Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Dézsi                         Andrei-Barbu în funcția publică de inspector guvernamental....              14
    Attila din funcția publică de inspector guvernamental în                          6. — Decizie pentru numirea doamnei Simona Steliana
    funcția publică de prefect al județului Hunedoara................                7       Tănăsescu în funcția de consilier de stat în cadrul
 9.   — Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a                            aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului ......                15
    funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de
    către domnul Gligor Dorin-Oliviu..........................................           7          ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
                                                              ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
10.   — Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a funcției
    publice de subprefect al județului Iași de către domnul Nacu                     98/2009.— Ordin al președintelui Autorității Naționale de
    Viorel Ionel ..........................................................................     8      Reglementare în Domeniul Energiei pentru abrogarea
                                                          Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare
11.   — Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a funcției                        în Domeniul Energiei nr. 43/2009 privind stabilirea tarifelor
    publice de prefect al județului Ilfov de către domnul Delcea                        reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și
    Valentin ................................................................................    8      aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a
                                                          gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ — S.A.........                 15
12.   — Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a
    funcției publice de prefect al județului Ilfov de către domnul                    2.154/2009. — Ordin al ministrului economiei pentru aprobarea
    Baranga Dan-Cornel............................................................         9      prescripțiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor
                                                          juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente”
13.   — Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a funcției                        și PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a
    publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul                          instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului
    Șerban Ion ..........................................................................      9      auxiliar de deservire” ..........................................................      16
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010

     DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
                           CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

                            D E C I Z I A Nr. 1.625
                              din 3 decembrie 2009

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) și alin. 9 și 10
                  din Codul de procedură penală
  Ioan Vida           — președinte               procurorului, cauza este reținută de instanță spre judecare are
  Nicolae Cochinescu      — judecător               consecințe procesuale extrem de importante pentru inculpat. În
  Aspazia Cojocaru       — judecător               plus, apare ca nejustificată vădita diferență de regim juridic față
  Acsinte Gaspar        — judecător               de ipoteza prevăzută de art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de
  Petre Lăzăroiu        — judecător               procedură penală, în care persoana față de care s-a dispus
  Ion Predescu         — judecător               neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală
  Puskás Valentin Zoltán    — judecător               sau încetarea urmăririi penale are un recurs direct, deși măsura
  Tudorel Toader        — judecător               dispusă este mai puțin severă, și anume trimiterea cauzei la
  Augustin Zegrean       — judecător               procuror.
  Iuliana Nedelcu        — procuror                 Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de
  Oana Cristina Puică      — magistrat-asistent           sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale
                                     Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și
  Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate    exprima punctele de vedere asupra excepției de
a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) și alin. 9 și 10 din Codul de  neconstituționalitate.
procedură penală, excepție ridicată de Anghel Ispir în Dosarul        Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
nr. 3.330/2/2009 (număr în format vechi 847/2009) al Curții de      Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
Apel București — Secția a II-a penală și pentru cauze cu minori      de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
și de familie.
  La apelul nominal răspund părțile Ștefan-Grigore Tecsi și                     C U R T E A,
Simona-Georgeta Dumitrescu, lipsind autorul excepției, față de      examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
care procedura de citare este legal îndeplinită.             judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile
  Cauza este în stare de judecată.                   procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile
  Părțile Ștefan-Grigore Tecsi și Simona-Georgeta Dumitrescu      Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, făcând        Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
trimitere, în acest sens, la jurisprudența în materie a Curții      competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
Constituționale.                             precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de         nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
respingere a excepției de neconstituționalitate, invocând           Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
jurisprudența Curții Constituționale.                   dispozițiile art. 2781 alin. 8 lit. c) și alin. 9 și 10 din Codul de
                                     procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru
               C U R T E A,
                                     modificarea și completarea Codului de procedură penală,
având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:    precum și pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul
  Prin Încheierea din 13 mai 2009, pronunțată în Dosarul        Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având
nr. 3.330/2/2009 (număr în format vechi 847/2009), Curtea de       următorul cuprins: „Judecătorul pronunță una dintre următoarele
Apel București — Secția a II-a penală și pentru cauze cu         soluții: [...] c) admite plângerea, prin încheiere, desființează
minori și de familie a sesizat Curtea Constituțională cu         rezoluția sau ordonanța atacată și, când probele existente la
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781        dosar sunt suficiente, reține cauza spre judecare, în complet
alin. 8 lit. c) și alin. 9 și 10 din Codul de procedură penală.      legal constituit, dispozițiile privind judecata în primă instanță și
Excepția a fost ridicată de Anghel Ispir cu ocazia soluționării unei   căile de atac aplicându-se în mod corespunzător.
cauze în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare în condițiile      În cazul prevăzut în alin. 8 lit. c), actul de sesizare a instanței
art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală.         îl constituie plângerea persoanei la care se referă alin. 1.
  În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul          Hotărârea judecătorului pronunțată potrivit alin. 8 lit. a) și b)
acesteia susține, în esență, că prevederile art. 2781 alin. 8 lit. c)   poate fi atacată cu recurs de procuror, de persoana care a făcut
și alin. 9 și 10 din Codul de procedură penală aduc atingere       plângerea, de persoana față de care s-a dispus neînceperea
dreptului la apărare și la un proces echitabil, întrucât încheierea    urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau
prin care judecătorul admite plângerea împotriva actului         încetarea urmăririi penale, precum și de orice altă persoană ale
procurorului de netrimitere în judecată și reține cauza spre       cărei interese legitime sunt vătămate.”
soluționare nu poate fi atacată decât odată cu fondul. Mai arată       În susținerea neconstituționalității acestor prevederi de lege,
că textele de lege criticate sunt în contradicție și cu dispozițiile   autorul excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale
art. 52, art. 6, art. 197 alin. 2, art. 250, art. 263, art. 300 și ale  ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale
art. 3001 din Codul de procedură penală.                 art. 24 referitoare la dreptul la apărare și ale art. 129 privind
  Curtea de Apel București — Secția a II-a penală și pentru       folosirea căilor de atac.
cauze cu minori și de familie consideră că prevederile            Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
art. 2781 alin. 8 lit. c) și alin. 9 și 10 din Codul de procedură     constată că prevederile art. 2781 alin. 8 lit. c) și alin. 9 și 10 din
penală contravin dispozițiilor art. 24 privind dreptul la apărare     Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului
din Legea fundamentală, deoarece lipsa unui recurs imediat în       instanței de contencios constituțional, prin raportare la aceleași
situația în care, după desființarea rezoluției sau ordonanței       dispoziții din Legea fundamentală invocate și în prezenta cauză
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010                       3

și cu motivări similare. Astfel, spre exemplu, prin Decizia         În plus, în prezenta cauză este invocată contradicția dintre
nr. 1.223 din 18 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial     prevederile de lege criticate și dispozițiile art. 52, art. 6, art. 197
al României, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2008, și prin
                                     alin. 2, art. 250, art. 263, art. 300 și ale art. 3001 din Codul de
Decizia nr. 18 din 8 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, Curtea a      procedură penală. Asemenea critici nu pot fi însă reținute,
respins criticile de neconstituționalitate aduse dispozițiilor      întrucât examinarea constituționalității unui text de lege are în
art. 2781 alin. 8 lit. c) și alin. 9 și 10 din Codul de procedură    vedere compatibilitatea acestuia cu dispoziții din Constituție sau
penală pentru motivele acolo arătate.                  din actele internaționale la care România este parte, iar nu
  Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina
                                     compararea prevederilor mai multor legi între ele și nici
reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și
considerentele deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și   coroborarea lor sau posibilele contradicții din cadrul legislației
în cauza de față.                            interne.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                         CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

                                În numele legii

                                 D E C I D E:
    Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) și alin. 9 și 10 din Codul de procedură
penală, excepție ridicată de Anghel Ispir în Dosarul nr. 3.330/2/2009 (număr în format vechi 847/2009) al Curții de Apel București —
Secția a II-a penală și pentru cauze cu minori și de familie.
    Definitivă și general obligatorie.
    Pronunțată în ședința publică din data de 3 decembrie 2009.

     PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                                 Magistrat-asistent,
                                                Oana Cristina Puică
             HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTĂRÂRE
               privind încetarea exercitării temporare a funcției publice
             de subprefect al județului Arad de către domnul Remețan Florin
                Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea
             nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
             completările ulterioare,
                în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
                Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
                Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
             exercitarea temporară a funcției publice de subprefect al județului Arad de către
             domnul Remețan Florin.

                               PRIM-MINISTRU
                                 EMIL BOC

                                          Contrasemnează:
                                     Ministrul administrației și internelor,
                                           Vasile Blaga

                București, 6 ianuarie 2010.
                Nr. 1.
4      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010

                  GUVERNUL ROMÂNIEI

               HOTĂRÂRE
    privind aplicarea mobilității pentru domnul Levente-Akos
    Horvath din funcția publică de inspector guvernamental
      în funcția publică de subprefect al județului Arad
      Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999
  privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările
  ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind
  intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
  mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
      în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
     Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului
  Levente-Akos Horvath i se aplică mobilitatea pentru funcția publică de subprefect
  al județului Arad.
                    PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                              Contrasemnează:
                          Ministrul administrației și internelor,
                                Vasile Blaga

     București, 6 ianuarie 2010.
     Nr. 2.
                  GUVERNUL ROMÂNIEI

              HOTĂRÂRE
    privind încetarea exercitării temporare a funcției publice
           de subprefect al județului Bihor
         de către domnul Pop Claudiu-Adrian
     Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea
  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
  completările ulterioare,
     în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
     Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
  exercitarea temporară a funcției publice de subprefect al județului Bihor de către
  domnul Pop Claudiu-Adrian.
                    PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                              Contrasemnează:
                          Ministrul administrației și internelor,
                                Vasile Blaga

     București, 6 ianuarie 2010.
     Nr. 3.
     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010              5

                GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTĂRÂRE
  privind încetarea exercitării temporare a funcției publice
 de subprefect al județului Brașov de către domnul Niță Emil
   Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
   în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
   Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
exercitarea temporară a funcției publice de subprefect al județului Brașov de către
domnul Niță Emil.
                  PRIM-MINISTRU
                   EMIL BOC

                            Contrasemnează:
                        Ministrul administrației și internelor,
                              Vasile Blaga

   București, 6 ianuarie 2010.
   Nr. 4.
                GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTĂRÂRE
 privind aplicarea mobilității pentru domnul Munteanu Codrin
 Dumitru din funcția publică de prefect al județului Covasna
    în funcția publică de inspector guvernamental
    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
   Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Munteanu
Codrin Dumitru i se aplică mobilitatea din funcția publică de prefect al județului
Covasna în funcția publică de inspector guvernamental.
   Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin
decizie a primului-ministru.

                  PRIM-MINISTRU
                   EMIL BOC

                            Contrasemnează:
                        Ministrul administrației și internelor,
                              Vasile Blaga

   București, 6 ianuarie 2010.
   Nr. 5.
6      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010

                  GUVERNUL ROMÂNIEI

               HOTĂRÂRE
    privind aplicarea mobilității pentru domnul György Ervin
     din funcția publică de subprefect al județului Covasna
      în funcția publică de prefect al județului Covasna
      Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999
  privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările
  ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind
  intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
  mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
      în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
     Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului
  György Ervin i se aplică mobilitatea pentru funcția publică de prefect al județului
  Covasna.

                    PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                              Contrasemnează:
                          Ministrul administrației și internelor,
                                Vasile Blaga

     București, 6 ianuarie 2010.
     Nr. 6.
                  GUVERNUL ROMÂNIEI

               HOTĂRÂRE
    privind încetarea exercitării temporare a funcției publice
          de prefect al județului Hunedoara
          de către domnul Gligor Dorin-Oliviu
     Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea
  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
  completările ulterioare,
     în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
     Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
  exercitarea temporară a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către
  domnul Gligor Dorin-Oliviu.

                    PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                              Contrasemnează:
                          Ministrul administrației și internelor,
                                Vasile Blaga

     București, 6 ianuarie 2010.
     Nr. 7.
     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010              7

                GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTĂRÂRE
   privind aplicarea mobilității pentru domnul Dézsi Attila
     din funcția publică de inspector guvernamental
   în funcția publică de prefect al județului Hunedoara
    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
   Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Dézsi
Attila i se aplică mobilitatea pentru funcția publică de prefect al județului
Hunedoara.
                  PRIM-MINISTRU
                   EMIL BOC

                            Contrasemnează:
                        Ministrul administrației și internelor,
                              Vasile Blaga

   București, 6 ianuarie 2010.
   Nr. 8.
                GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTĂRÂRE
 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice
       de subprefect al județului Hunedoara
       de către domnul Gligor Dorin-Oliviu
   Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
   în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
   Articol unic. — Domnul Gligor Dorin-Oliviu exercită, cu caracter temporar,
funcția publică de subprefect al județului Hunedoara până la organizarea
concursului în vederea ocupării definitive a postului.

                  PRIM-MINISTRU
                   EMIL BOC

                            Contrasemnează:
                        Ministrul administrației și internelor,
                              Vasile Blaga

   București, 6 ianuarie 2010.
   Nr. 9.
8      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010

                 GUVERNUL ROMÂNIEI


              HOTĂRÂRE
    privind încetarea exercitării temporare a funcției publice
           de subprefect al județului Iași
          de către domnul Nacu Viorel Ionel
     Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea
  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
  completările ulterioare,
     în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
     Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
  exercitarea temporară a funcției publice de subprefect al județului Iași de către
  domnul Nacu Viorel Ionel.

                   PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                             Contrasemnează:
                         Ministrul administrației și internelor,
                               Vasile Blaga

     București, 6 ianuarie 2010.
     Nr. 10.
                 GUVERNUL ROMÂNIEI


               HOTĂRÂRE
    privind încetarea exercitării temporare a funcției publice
   de prefect al județului Ilfov de către domnul Delcea Valentin
     Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea
  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
  completările ulterioare,
     în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
     Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
  exercitarea temporară a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către domnul
  Delcea Valentin.
                   PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                             Contrasemnează:
                         Ministrul administrației și internelor,
                               Vasile Blaga

     București, 6 ianuarie 2010.
     Nr. 11.
     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010              9

               GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTĂRÂRE
 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice
          de prefect al județului Ilfov
       de către domnul Baranga Dan-Cornel
   Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
   în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
   Articol unic. — Domnul Baranga Dan-Cornel exercită, cu caracter temporar,
funcția publică de prefect al județului Ilfov până la organizarea concursului în
vederea ocupării definitive a postului.

                  PRIM-MINISTRU
                   EMIL BOC

                            Contrasemnează:
                        Ministrul administrației și internelor,
                              Vasile Blaga

   București, 6 ianuarie 2010.
   Nr. 12.
               GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTĂRÂRE
  privind încetarea exercitării temporare a funcției publice
 de subprefect al județului Ilfov de către domnul Șerban Ion
   Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
   în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
   Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
exercitarea temporară a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către
domnul Șerban Ion.

                  PRIM-MINISTRU
                   EMIL BOC

                            Contrasemnează:
                        Ministrul administrației și internelor,
                              Vasile Blaga

   București, 6 ianuarie 2010.
   Nr. 13.
10      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010

                  GUVERNUL ROMÂNIEI

               HOTĂRÂRE
    privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice
           de subprefect al județului Ilfov
           de către domnul Delcea Valentin
      Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
   privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
   mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
   precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind
   Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
      în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

      Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
      Articol unic. — Domnul Delcea Valentin exercită, cu caracter temporar,
   funcția publică de subprefect al județului Ilfov până la organizarea concursului în
   vederea ocupării definitive a postului.

                    PRIM-MINISTRU
                      EMIL BOC

                               Contrasemnează:
                          Ministrul administrației și internelor,
                                Vasile Blaga

      București, 6 ianuarie 2010.
      Nr. 14.
                  GUVERNUL ROMÂNIEI

               HOTĂRÂRE
     privind încetarea exercitării temporare a funcției publice
          de subprefect al județului Maramureș
          de către domnul Boloș Constantin
      Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea
   nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
   completările ulterioare,
      în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

      Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
      Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
   exercitarea temporară a funcției publice de subprefect al județului Maramureș de
   către domnul Boloș Constantin.

                    PRIM-MINISTRU
                      EMIL BOC

                               Contrasemnează:
                          Ministrul administrației și internelor,
                                Vasile Blaga

      București, 6 ianuarie 2010.
      Nr. 15.
     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010              11

                GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTĂRÂRE
 privind aplicarea mobilității pentru doamna Böndi Gyöngyike
     din funcția publică de inspector guvernamental
  în funcția publică de subprefect al județului Maramureș
    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamnei Böndi
Gyöngyike i se aplică mobilitatea pentru funcția publică de subprefect al județului
Maramureș.
                  PRIM-MINISTRU
                   EMIL BOC

                            Contrasemnează:
                        Ministrul administrației și internelor,
                              Vasile Blaga

   București, 6 ianuarie 2010.
   Nr. 16.
                GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTĂRÂRE
 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu
 al domnului Bâzoi Sevastian, prefect al județului Mehedinți
    Având în vedere prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
   Articol unic. — Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al
domnului Bâzoi Sevastian, prefect al județului Mehedinți, ca urmare a îndeplinirii
cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare.
                  PRIM-MINISTRU
                   EMIL BOC

                            Contrasemnează:
                        Ministrul administrației și internelor,
                              Vasile Blaga

   București, 6 ianuarie 2010.
   Nr. 17.
12      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010

                  GUVERNUL ROMÂNIEI

               HOTĂRÂRE
     privind încetarea exercitării temporare a funcției publice
          de subprefect al județului Satu Mare
          de către domnul Mocan Firu Adrian
      Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea
   nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
   completările ulterioare,
      în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

      Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
      Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
   exercitarea temporară a funcției publice de subprefect al județului Satu Mare de
   către domnul Mocan Firu Adrian.

                    PRIM-MINISTRU
                      EMIL BOC

                               Contrasemnează:
                          Ministrul administrației și internelor,
                                Vasile Blaga

      București, 6 ianuarie 2010.
      Nr. 18.
                  GUVERNUL ROMÂNIEI

               HOTĂRÂRE
    privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice
         de subprefect al județului Satu Mare
           de către domnul Pataki Csaba
      Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
   privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
   mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
   precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind
   Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
      în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

      Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
      Articol unic. — Domnul Pataki Csaba exercită, cu caracter temporar, funcția
   publică de subprefect al județului Satu Mare până la organizarea concursului în
   vederea ocupării definitive a postului.

                    PRIM-MINISTRU
                      EMIL BOC

                               Contrasemnează:
                          Ministrul administrației și internelor,
                                Vasile Blaga

      București, 6 ianuarie 2010.
      Nr. 19.
     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010              13

                GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTĂRÂRE
          privind aplicarea mobilității
   pentru domnul Todea Andrei-Barbu din funcția publică
          de prefect al județului Sălaj
     în funcția publică de inspector guvernamental
    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
   Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Todea
Andrei-Barbu i se aplică mobilitatea din funcția publică de prefect al județului Sălaj
în funcția publică de inspector guvernamental.
   Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin
decizie a primului-ministru.

                  PRIM-MINISTRU
                   EMIL BOC

                            Contrasemnează:
                        Ministrul administrației și internelor,
                              Vasile Blaga

   București, 6 ianuarie 2010.
   Nr. 20.
                GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTĂRÂRE
 privind aplicarea mobilității pentru domnul Vegh Alexandru
  din funcția publică de inspector guvernamental în funcția
        publică de prefect al județului Sălaj
    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
   Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Vegh
Alexandru i se aplică mobilitatea pentru funcția publică de prefect al județului Sălaj.
                  PRIM-MINISTRU
                   EMIL BOC

                            Contrasemnează:
                        Ministrul administrației și internelor,
                              Vasile Blaga

   București, 6 ianuarie 2010.
   Nr. 21.
14      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010

   DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
                   GUVERNUL ROMÂNIEI
                  PRIMUL-MINISTRU

               DECIZIE
   privind numirea prin mobilitate a domnului Munteanu Codrin
     Dumitru în funcția publică de inspector guvernamental
      Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind
   intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
   mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
      în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
   Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al
   art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
   republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din
   Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,
      primul-ministru emite prezenta decizie.
     Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
   Munteanu Codrin Dumitru se numește în funcția publică de inspector
   guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

                     PRIM-MINISTRU
                      EMIL BOC

                               Contrasemnează:
                            Secretarul general al Guvernului,
                            Daniela Nicoleta Andreescu
      București, 6 ianuarie 2010.
      Nr. 4.


                   GUVERNUL ROMÂNIEI
                  PRIMUL-MINISTRU

                DECIZIE
           privind numirea prin mobilitate
       a domnului Todea Andrei-Barbu în funcția publică
            de inspector guvernamental
      Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind
   intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
   mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
      în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
   Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al
   art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
   republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din
   Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,
      primul-ministru emite prezenta decizie.
      Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Todea
   Andrei-Barbu se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în
   aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

                     PRIM-MINISTRU
                      EMIL BOC

                               Contrasemnează:
                            Secretarul general al Guvernului,
                            Daniela Nicoleta Andreescu
      București, 6 ianuarie 2010.
      Nr. 5.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010                    15

                            GUVERNUL ROMÂNIEI
                            PRIMUL-MINISTRU

                           DECIZIE
                pentru numirea doamnei Simona Steliana Tănăsescu
               în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu
                      de lucru al viceprim-ministrului
                Având în vedere propunerea domnului Markó Béla, viceprim-ministru al
             Guvernului României, formulată prin Adresa nr. 21/4/M.B. din 5 ianuarie 2010,
                în temeiul art. 3 alin. (5), al art. 15 lit. c) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001
             privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu
             modificările și completările ulterioare,
                primul-ministru emite prezenta decizie.
                Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona
             Steliana Tănăsescu se numește în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului
             propriu de lucru al viceprim-ministrului.
                              PRIM-MINISTRU
                                EMIL BOC
                                      Contrasemnează:
                                   Secretarul general al Guvernului,
                                   Daniela Nicoleta Andreescu

                București, 8 ianuarie 2010.
                Nr. 6.
   ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
   ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

                         ORDIN
     pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare
   în Domeniul Energiei nr. 43/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
 serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
                  realizate de S.C. VITAL GAZ — S.A.
    Având în vedere dispozițiile art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
    în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

    președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
  Art. 1. — Ordinul președintelui Autorității Naționale de     în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2009 privind         2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată    Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ — S.A., publicat    României, Partea I.
               Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                              Petru Lificiu

    București, 17 decembrie 2009.
    Nr. 98.
  16                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/8.I.2010

MINISTERUL ECONOMIEI

                         ORDIN
    pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice
 pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente” și PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului
  de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire”
    Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor
sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare,
    în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008*) privind organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei, cu modificările și completările ulterioare,
     ministrul economiei emite următorul ordin:
  Art. 1. — Se aprobă Prescripția tehnică PT CR 4-2009                Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
„Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la          prevederile din ordinele pentru aprobarea prescripțiilor tehnice,
instalații/echipamente”, prevăzută în anexa nr. 1.                  prevăzute în secțiunile 1 și 2 din anexa nr. 3, se abrogă.
                                            Art. 4. — Anexele nr. 1—3**) fac parte integrantă din
  Art. 2. — Se aprobă Prescripția tehnică PT CR 8-2009
                                           prezentul ordin.
„Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/                 Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire”,          României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la
prevăzută în anexa nr. 2.                              publicare.
                                   Ministrul economiei,
                                    Adriean Videanu
     București, 11 decembrie 2009.
     Nr. 2.154.

      *) Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 3 din 4 ianuarie 2010.
      **) Anexele nr. 1—3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al
Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                        &JUYDGY|436619]
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                             (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11/8.I.2010 conține 16 pagini.               Prețul: 3,20 lei            ISSN 1453—4495

								
To top