; 0010
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

0010

VIEWS: 1 PAGES: 32

 • pg 1
									                                   PARTEA I
Anul 178 (XXII) — Nr. 10          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE                         Joi, 7 ianuarie 2010


                                     SUMAR

                  Nr.                                        Pagina
                         ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
                         ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
                  278/3.297/2009. — Ordin al viceprim-ministrului, ministrul
                     administrației și internelor, interimar, și al ministrului
                     finanțelor publice pentru aprobarea versiunii a II-a a
                     Documentului-cadru de implementare a Programului
                     operațional „Dezvoltarea capacității administrative”
                     2007—2013................................................................  1–32

   ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
   ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
     MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR                          MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
        Nr. 278 din 16 noiembrie 2009                             Nr. 3.297 din 30 noiembrie 2009
                          ORDIN
         pentru aprobarea versiunii a II-a a Documentului-cadru de implementare
        a Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative” 2007—2013
     Având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. C (2007) 5.748 din 21 noiembrie 2007 privind adoptarea Programului
operațional „Dezvoltarea capacității administrative” de ajutor comunitar din partea Fondului Social European, în conformitate cu
obiectivul „Convergență”, în regiunile din România,
     în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
     în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea MinisteruluI Finanțelor
Publice, cu modificările și completările ulterioare,
     viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, interimar, și ministrul finanțelor publice emit emit următorul
ordin:
  Art. 1. — Se aprobă versiunea a II-a a Documentului-cadru             Art. 3. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în
de implementare a Programului operațional „Dezvoltarea              Monitorul Oficial al României, Partea I.
                                           Art. 4. — La data publicării prezentului ordin se abrogă
capacității administrative” 2007—2013, prevăzut în anexa care           Ordinul ministrului internelor și reformei administrative și al
face parte integrantă din prezentul ordin.                    ministrului economiei și finanțelor nr. 494/1.875/2008 privind
  Art. 2. — Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul        aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului
                                         operațional „Dezvoltarea capacității administrative” 2007—2013,
Finanțelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului        publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din
ordin.                                      9 iulie 2008.
            Viceprim-ministru,                             p. Ministrul finanțelor publice,
        ministrul administrației și internelor,                          Bogdan Drăgoi,
               interimar,                                  secretar de stat
              Vasile Blaga
   2                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010
                                                                             ANEXĂ

                                DOCUMENT-CADRU
            de implementare a Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”
                                   (Versiunea a II-a
                                   octombrie 2009)

  Listă de acronime                                 • asigurarea unei implementări și aplicări mai bune a
  ACIS — Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor             legislației;
structurale                                      • îmbunătățirea mecanismelor de reglementare, în special
  AM — Autoritate de management                         prin crearea unui model standardizat pentru măsurarea
  AM PODCA — Autoritatea de management pentru                  costurilor asociate prevăzute de legislația existentă;
Programul operațional „Dezvoltarea capacității administrative”            • asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activitățile
  ANAF — Agenția Națională pentru Administrare Fiscală             economice (resurse umane, baze de date, aspecte legislative);
  ASG — Agenția pentru Strategii Guvernamentale                   • îmbunătățirea procesului decizional în administrația publică;
  B — beneficiar                                  • asigurarea calității și eficienței furnizării serviciilor publice;
  CE — Comisia Europeană                              • creșterea numărului de funcționari publici cu calificare
  CSNR — Cadrul strategic național de referință                 profesională în managementul resurselor umane, finanțe,
  DCI — Documentul-cadru de implementare (a PO DCA)               economie și drept.
  DMI — Domeniu major de intervenție                        Luând în considerare analiza situației curente și analiza
  DPP — Direcția de politici publice                      SWOT a administrației publice din România, Guvernul a
  ECDL — Permisul european de conducere a calculatorului            identificat următoarele arii prioritare în care intervențiile PO DCA
  FEDR — Fondul European de Dezvoltare Regională                sunt necesare și pot avea cea mai mare valoare adăugată:
  FSE — Fondul Social European                           • consolidarea proceselor de luare a unor decizii eficiente și
  INS — Institutul Național de Statistică                    consolidarea proceselor de responsabilizare care îmbunătățesc
  MDRL — Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței             eficacitatea organizațională în cadrul administrației publice
  MFP — Ministerul Finanțelor Publice                      românești;
  MAI — Ministerul Administrației și Internelor                   • îmbunătățirea calității și eficienței standardelor în furnizarea
  MS — Ministerul Sănătății                           de servicii publice, cu accentul pus pe continuarea procesului
  PO — Program operațional                           de descentralizare.
  PO DCA — Programul operațional „Dezvoltarea capacității              S-a convenit asupra faptului că eficiența și impactul PO DCA
administrative”                                  pot fi îmbunătățite prin concentrarea sprijinului asupra anumitor
  SGG — Secretariatul General al Guvernului                   sectoare-cheie. Pentru a identifica sectoarele prioritare pentru
  SMIS — Single Management Information System (Sistemul             PO DCA a avut loc o consultare preliminară la nivel decizional,
unic de management al informației)                        pe baza stadiului actual de dezvoltare a strategiilor de
  SWOT — puncte forte, puncte slabe, oportunități, amenințări          descentralizare, pe baza responsabilităților din ce în ce mai mari
  UCRAP — Unitatea centrală pentru reforma administrației            ale administrației publice și pe baza contribuției generale la
publice                                      dezvoltarea socioeconomică la nivel național (avându-se în
  UE — Uniunea Europeană                            vedere alocarea bugetară pentru aceste sectoare, numărul
  UPP — Unitatea de politici publice                      funcționarilor publici care lucrează în aceste domenii, numărul
  I. INTRODUCERE                                instituțiilor subordonate și dimensiunea grupului-țintă — procent
  Programul     operațional    „Dezvoltarea    capacității      din populație care beneficiază de aceste servicii publice).
administrative” a fost elaborat pentru a contribui în mod               Conform Programului de guvernare, cap. 22 — Reforma
substanțial la punerea în practică a priorității tematice             administrației publice, precum și pe baza criteriilor mai sus
„Consolidarea unei capacități administrative eficiente”, stabilită        menționate, Guvernul României se va concentra pe 3 sectoare
în Cadrul strategic național de referință (CSNR).                 principale pentru continuarea procesului de descentralizare și
  Necesitatea de a investi în capacitatea instituțională            creșterea calității serviciilor publice: sănătate, educație și
este recunoscută de orientările strategice comunitare               asistență socială. Este prevăzut faptul că și alte sectoare pot
privind coeziunea, în acele state membre unde                   primi suport pe durata implementării PO DCA, în funcție de
performanța socioeconomică și buna guvernare constituie              evoluția condițiilor socioeconomice și de situația existentă în
câteva dintre principalele provocări ale perioadei de               administrația publică.
programare     2007—2013 1 .    Dezvoltarea    capacității         PO DCA va fi implementat prin 3 axe prioritare. Acestea sunt
administrative se referă la un set de schimbări structurale            legate în mod direct de obiectivele specifice ale PO DCA:
și de proces care permit guvernelor să îmbunătățească                 I. axa prioritară 1: Îmbunătățiri de structură și proces ale
formularea și implementarea programelor în vederea                managementului ciclului de politici publice;
obținerii de rezultate sporite.                            II. axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării
  Strategia Lisabona revizuită afirmă necesitatea unei mai           serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
bune legislații, precum și a unei mai bune elaborări și furnizări         descentralizare;
de politici publice în scopul asigurării condițiilor pentru creșterea         III. axa prioritară 3: Asistență tehnică.
economică și crearea de locuri de muncă. Dezvoltarea                 Obiectivul general al PO DCA este de a contribui la crearea
capacității administrative poate avea o contribuție directă la          unei administrații publice mai eficiente și mai eficace în
atingerea acestor obiective.                           beneficiul socioeconomic al societății românești.
  Instituțiile publice pot contribui la programele de dezvoltare          Documentul de față reprezintă Documentul-cadru de
socioeconomică prin exercitarea următoarelor funcții:               implementare (DCI) a Programului operațional „Dezvoltarea
  • îmbunătățirea proceselor de luare a deciziilor, inclusiv          capacității administrative” (PO DCA) pentru perioada
îmbunătățirea calității investițiilor importante (acumularea de          2007—2013 în România. Acesta este un document elaborat
cunoștințe și resurse umane) și a selecției de proiecte              de Autoritatea de management pentru PO DCA. Scopul DCI
(informații, reglementări și mecanisme de feed-back);               este de a prezenta:
    1 Întărirea capacității instituționale și a eficienței administrației publice și a serviciilor publice în următoarea perioadă de programare (2007—2013) —
DG ocupare, afaceri sociale și șanse egale.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                       3

  • descrierea detaliată a domeniilor majore de intervenție     strategică, precum și aceea de a dezvolta parteneriatele
pentru fiecare axă prioritară din PO DCA;               interinstituționale.
  • defalcarea fondurilor alocate pentru fiecare dintre aceste      Acest domeniu major va folosi asistența FSE pentru a sprijini
domenii majore de intervenție;                     dezvoltarea abilităților în formularea de politici publice și
  • câteva aspecte legate de procesul de implementare.        planificare strategică drept punct de plecare pentru mai bune
  Acest tip de document nu este solicitat în mod formal prin     alegeri de politici publice sprijinite de o disponibilitate și analiză
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 stabilind         îmbunătățite a informațiilor. Pregătirile pentru formularea de
prevederile generale referitoare la Fondul European de         politici publice și planificarea strategică au fost deja realizate,
Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de       astfel încât operațiunile se vor concentra pe instruirea
coeziune, ci prin cadrul metodologic național. Astfel, PO DCA     personalului din UPP-urile nou-create în ministere și unitățile
este completat de către DCI pentru a oferi îndrumare în ceea ce    echivalente din administrația locală. Se va acorda de asemenea
privește implementarea practică a asistenței financiare. DCI      sprijin pentru crearea de UPP-uri în alte domenii. România a
oferă o imagine mai detaliată a scopului PO DCA și a modului      colaborat cu Grupul de lucru al UE pentru o mai bună
în care acesta va sprijini administrația din România pentru a     reglementare și va lansa anumite inițiative prin acest domeniu
deveni mai eficace și mai eficientă. Documentul subliniază       major de intervenție, inclusiv evaluarea impactului
obiectivele la nivelul fiecărui domeniu major de intervenție și    reglementărilor, reducerea costurilor administrative și
specifică operațiunile eligibile care pot fi sprijinite prin PO DCA.  simplificarea administrativă etc.
DCI oferă, în special, informații legate de aspectele           Astfel, se recunoaște contribuția importantă pe care o mai
instituționale, beneficiari, proceduri, criterii de selecție a     bună reglementare o poate avea în îmbunătățirea cadrului de
proiectelor și detalii cu privire la alocările financiare, natura   politici și strategii, ceea ce ar trebui să ducă la o îmbunătățire
asistenței financiare disponibile (acolo unde este cazul), precum   directă în performanța administrativă. Deoarece majoritatea
și indicatori privind realizările imediate și rezultatele       domeniilor complexe de politici publice necesită răspunsuri
operaționale. Tabelele financiare oferă o prezentare generală a    interinstituționale, acest domeniu major de intervenție va sprijini
alocării orientative de fonduri la nivel de axă prioritară și de    de asemenea activitatea consiliilor interministeriale. În același
domeniu major de intervenție.                     timp, se vor urmări și aspecte legate de planificarea strategică
                                    vizând îmbunătățirea coerenței politicilor la nivel instituțional și
  II. DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENȚIE           a reformelor privind managementul cheltuielilor publice prin
  II.1. Axa prioritară 1 — Îmbunătățiri de structură și       alocarea fondurilor bugetare pe bază de performanță (bugetare
proces ale managementului ciclului de politici publice         pe programe).
  Cadrul strategic național de referință 2007—2013 (CSNR)        II.1.1.2. Operațiuni orientative
urmărește îmbunătățirea abordării strategice a politicilor         • elaborarea unui set de instrumente, metode și a unui cadru
regionale și de coeziune economică și socială din România și      instituțional (inclusiv planificarea strategică și bugetarea pe
realizarea unei coordonări cu politicile CE, în special cu       programe) specific unei abordări orientate către politici publice,
Strategia Lisabona, care dezvoltă politici pentru creșterea      care să ducă la o mai bună reglementare (și la reducerea
economică și crearea de noi locuri de muncă. Consolidarea       costurilor administrative) în administrația publică;
capacității administrative este una dintre principalele priorități     • instruirea specialiștilor implicați în procesul de formulare a
din CSNR, contribuind la dezvoltarea socioeconomică.          politicilor publice în ministerele de linie și în administrația publică
Intervențiile din această prioritate tematică se vor concentra pe   locală;
rezolvarea blocajelor din sectorul public care împiedică          • implementarea planurilor strategice și training în
dezvoltarea socioeconomică și pe cele mai importante elemente     planificarea strategică (inclusiv în bugetarea pe programe)
ale reformei administrației publice.                  pentru personalul de conducere din administrația publică
  Conform CSNR, obiectivul general al PO DCA este acela de      centrală și locală, inclusiv training pentru consiliile inter-
a contribui la crearea unei administrații publice mai eficiente și   ministeriale și un program de formare formatori;
mai eficace în beneficiul socioeconomic al societății românești.      • dezvoltarea de mecanisme pentru a promova și implementa
  Obiectivul acestei axe prioritare este să contribuie la o     inițiative de parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura
îmbunătățire durabilă a capacității administrației publice din     implicarea factorilor interesați în procesul de dezvoltare a
România, prin realizarea unor îmbunătățiri de structură și proces   politicilor publice.
ale managementului ciclului de politici publice.             II.1.1.3. Activități eligibile orientative
  II.1.1. Domeniul major de intervenție 1.1. — Îmbunătățirea        PO DCA nu finanțează instruire de tip vocațional.
procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ      • Consultanță, studii și instruire pentru elaborarea,
  II.1.1.1. Descriere                         dezvoltarea și/sau implementarea unui set de instrumente,
  Nevoia de a moderniza prevederile vizând elaborarea de       metode, standarde, proceduri și a unui cadru instituțional
politici publice a fost recunoscută de administrația din România    specific unei abordări orientate către politici publice, care să
prin strategii succesive de reformă a administrației publice încă   ducă la o mai bună reglementare
din anul 2001. Operațiunile acestui domeniu major de intervenție      • Dezvoltarea și furnizarea programelor de instruire (inclusiv
caută să răspundă următoarelor probleme:                realizare de curricule și materiale didactice) pentru specialiștii
  • deficiențe semnificative în formularea de politici publice —   implicați în procesul de formulare a politicilor publice în
mai ales pentru consultarea cu factorii interesați, întârzieri în   ministerele de linie și în administrația publică locală
planificarea și pregătirea legislației, ceea ce afectează          • Dezvoltarea și furnizarea programelor de instruire (inclusiv
implementarea politicilor sectoriale;                 realizare de curricule și materiale didactice) în domeniul
  • subestimarea eforturilor și capacității necesare pentru a    planificării strategice pentru personalul de conducere din
elabora propuneri de reformă bine documentate;             administrația publică centrală și locală, inclusiv instruire pentru
  • imperfecțiuni ale cadrului legislativ — numărul mare de legi   consiliile interministeriale, precum și dezvoltarea și furnizarea
și nevoia frecventă de modificare a acestora;             programelor de formare și de perfecționare formatori
  • numărul mare de reglementări pentru cetățeni și lipsa unui      • Consultanță, studii și instruire pentru elaborarea,
model standardizat de măsurare a barierelor administrative       actualizarea, revizuirea, testarea, implementarea și/sau
impuse prin legislație;                        dezvoltarea de mecanisme pentru a promova și implementa
  • slaba coordonare interinstituțională pentru rezolvarea      inițiative de parteneriat la toate nivelurile
problemelor comune.                             • Schimbul de bune practici și aplicarea pe scară largă a
  Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție    acestora, vizite de studiu, organizarea de seminare, conferințe,
este de a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor publice,   acordarea de premii în domeniul planificării strategice, politicilor
capacitatea de a realiza o mai bună reglementare și planificare    publice și implementării parteneriatelor
   4                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010

  • Studii/Cercetări, consultanță și instruire în domeniul                 • cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică;
planificării strategice pe termen mediu și lung și al bugetării pe             • cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru
programe                                        proiect;
  II.1.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile                       • cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru
  • cheltuieli pentru consultanță și expertiză;                    activități de conștientizare;
  • cheltuieli de personal;                                • cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit
  • cheltuieli cu deplasarea;                             și/sau electronic și abonamente pe durata de derulare a
  • cheltuieli pentru traduceri și interpretariat;
                                            proiectului;
  • cheltuieli aferente tipăririi și multiplicării de materiale;
                                              • cheltuieli privind achiziționarea serviciilor de audit;
  • cheltuieli pentru închirieri și leasing;
  • cheltuieli cu achiziția de materiale consumabile;                   • cheltuieli aferente garanțiilor bancare;
  • cheltuieli generale de administrație;                         • cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la
  • cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor         evenimente de genul conferințe, seminare, ateliere de lucru,
fixe sau a obiectelor de inventar;                           reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale.
  • cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale;                II.1.1.5. Utilizarea finanțării încrucișate FSE/FEDR
  • cheltuieli pentru servicii informatice și de comunicații;              Folosirea finanțării încrucișate FSE/FEDR este limitată la
  • taxe;                                       10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.
      II.1.1.6. Alocarea financiară orientativă

                                                                                 — euro —

                                              Contribuția publică națională*
                       Contribuția UE                                                 Contribuția
     An        TOTAL
                        (FSE)                              Alte surse                 privată
                                  Bugetul de stat    Bugetul local                 Total
                                                         publice
     2007       3.985.147       3.387.375       573.861         23.911       0          597.772        0
     2008       5.562.427       4.728.063       800.989         33.375       0          834.364        0
     2009       8.074.078       6.862.966      1.162.667         48.444       0         1.211.112        0
     2010       8.235.560       7.000.226      1.185.921         49.413       0         1.235.334        0
     2011       5.902.893       5.017.459       850.017         35.417       0          885.434        0
     2012       4.863.075       4.133.614       700.283         29.178       0          729.461        0
     2013       4.487.925       3.814.736       646.261         26.928       0          673.189        0
   TOTAL:       41.111.105      34.944.439       5.919.999        246.667        0         6.166.666        0
      *Distribuția sumelor între cele 3 tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcție de tipurile de proiecte și categoriile
de beneficiari.      II.1.1.7. Dimensiunea finanțării acordate
    Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor
speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora:
 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                             240.000—20.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                            Nu se aplică.
 Valoarea eligibilă a proiectului                                               Nu se aplică.
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                               85%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                        15%
 Contribuția comunitară din finanțarea acordată                                        100%
 Contribuția publică națională din finanțarea acordată                                    0%


      Pentru celelalte categorii de beneficiari:

 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                             240.000—20.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                            Nu se aplică.
 Valoarea eligibilă a proiectului                                               Nu se aplică.
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                               98%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                        2%
 Contribuția comunitară din finanțarea acordată                                        85,51%
 Contribuția publică națională din finanțarea acordată                                    14,49
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                                5

      II.1.1.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri-țintă și tipuri de cereri de propuneri de proiecte


                                                                      Tipuri de cerere
           Operațiuni                 Beneficiari             Grupuri-țintă             de propuneri
                                                                       de proiecte

                           • SGG — DPP
 • Elaborarea unui set de instrumente,
                           • MAI
 metode și a unui cadru instituțional
                           • Ministere                                 — Dezvoltarea de proiecte
 (inclusiv planificarea strategică și
                           • Agenții                                  — Cerere de proiecte cu
 bugetarea pe programe) specific                               •Administrația centrală și
                           • ONG-uri*                                 depunere continuă (fără
 unei abordări orientate către politici                           locală (instituții publice
                           • Universități                               termen-limită de depunere)
 publice, care să ducă la o mai bună                             și/sau angajații acestora)
                           • Autorități ale administrației                       — Cerere de proiecte cu
 reglementare (și la reducerea
                           publice locale**                              termen-limită de depunere
 costurilor   administrative)   în
                           • Asociațiile de dezvoltare
 administrația publică
                           intercomunitară2

                           • SGG — DPP
                           • Instituțiile publice din
                           sectoarele prioritare                            — Cerere de proiecte cu
 •Instruirea specialiștilor implicați în       • Ministere                                 depunere continuă (fără
                                               Administrația centrală și
 procesul de formulare a politicilor         • Agenții                                  termen-limită de depunere)
                                               locală (instituții publice
 publice în ministerele de linie și în        • MAI                                    — Cerere de proiecte cu
                                               și/sau angajații acestora)
 administrația publică locală            • ONG-uri*                                 termen-limită de depunere
                           • Universități                               — Dezvoltare de proiecte
                           • Autorități ale administrației
                           publice locale**

                           • SGG — DPP
                           • Instituțiile publice din
 • Implementarea planurilor strategice        sectoarele prioritare
 și training în planificarea strategică       • Ministere                                 — Cerere de proiecte cu
 (inclusiv în bugetarea pe programe)         • MAI                  • Administrația centrală și     depunere continuă (fără
 pentru personalul de conducere din         • Agenții                locală (instituții publice     termen-limită de depunere)
 administrația publică centrală și          • Autorități ale administrației     și/sau angajații acestora)     — Cerere de proiecte cu
 locală, inclusiv training pentru          publice locale**            • ONG-uri              termen-limită de depunere
 consiliile interministeriale și un         • ONG-uri*                                 — Dezvoltare de proiecte
 program de formare formatori            • Universități
                           • Asociațiile de dezvoltare
                           intercomunitară

                           • SGG — DPP               • Administrația centrală și
 • Dezvoltarea de mecanisme pentru          • Instituțiile publice din       locală (instituții publice     — Cerere de proiecte cu
 a promova și implementa inițiative de        sectoarele prioritare          și/sau angajații acestora)     depunere continuă (fără
 parteneriat la toate nivelurile pentru       • MAI                  • Ministerele prioritare cu     termen-limită de depunere)
 a asigura implicarea factorilor           • Autorități ale administrației     unitățile lor deconcentrate     — Cerere de proiecte cu
 interesați în procesul de dezvoltare a       publice locale**            • Serviciile descentralizate    termen-limită de depunere
 politicilor publice                 • ONG-uri*               din sectoarele prioritare      — Dezvoltare de proiecte
                           • Universități             • ONG-uri


      N O T Ă:
    ONG-urile și universitățile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puțin o autoritate a administrației publice (pentru asigurarea
implementării proiectului).
     2 Stabilite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare (de exemplu, zonele metropolitane,
aglomerările urbane etc.).
     * ONG-uri relevante în domeniul administrației publice (altele decât structurile asociative ale autorităților publice locale).
     ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unitățile administrativ-teritoriale și sectoarele municipiului București
(conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
   6                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010
  II.1.1.9. Grupuri-țintă                             • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea
  Vezi mai sus (II.1.1.8)                           de șanse, conform Ghidului solicitantului.
  II.1.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor            • Proiectul sau activități din proiectul pentru care se solicită
  2008—2015                                  finanțare nu a/au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice,
  II.1.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte            inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.
  Vezi mai sus (II.1.1.8)                             • Proiectul respectă legislația națională și comunitară.
  II.1.1.12. Criterii de eligibilitate și de evaluare/selecție           Criterii de evaluare/selecție
  Criterii de eligibilitate                            • Relevanța proiectului: se urmăresc și se evaluează modul
  A. Eligibilitatea beneficiarilor                      în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a
  • Solicitantul face parte din categoria de beneficiari           obiectivelor din strategiile naționale/locale/regionale și a
menționată în Ghidul solicitantului.                      obiectivelor instituției solicitante, modalitatea în care este
  • Solicitantul și partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc       prezentată nevoia/problema pe care proiectul dorește să o
condițiile stabilite în Ghidul solicitantului.                 rezolve și urgența intervenției.
  • Sumele prevăzute în declarația solicitantului privind             • Coerența și sustenabilitatea: se urmărește coerența
asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile sunt cel puțin     întregului proiect, din perspectiva realismului planului de
egale cu sumele declarate în cererea de finanțare.               activități și a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenți, în corelație
  • Solicitantul nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu    cu indicatorii specificați în DCI, a modalității în care partenerii,
acordarea finanțării din fonduri publice, conform Regulamentului        dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se
CE, EURATOM nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002          evaluează modul în care inițiativa/proiectul se corelează cu alte
privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al         inițiative, dacă planul de activități propus conduce la atingerea
                                        rezultatelor și scopului proiectului, modul în care rezultatele
Comunităților Europene, art. 93, cu excepția lit. d).
                                        proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia și elementul
  B. Eligibilitatea proiectului                       de noutate pe care proiectul îl propune.
  • Proiectul se încadrează în operațiunile prevăzute în Ghidul          • Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă
solicitantului.                                dovada existenței unui cadru adecvat pentru implementarea
  • Activitățile cuprinse în proiect corespund cel puțin unei        proiectului (resurse alocate — materiale și umane, roluri și
activități eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.           responsabilități clar definite), a experienței instituției solicitantului
  • Grupul-țintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte,       și a partenerului în gestionarea de proiecte și a experienței
conform Ghidului solicitantului.                        echipei de management propuse.
  • Valoarea totală a proiectului și contribuția financiară            • Eficiența cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanțarea
solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul            solicitată să fie adecvată raportat la activitățile desfășurate
solicitantului.                                pentru realizarea obiectivelor, activitățile să fie reflectate în
  • Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în       buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri și
Ghidul solicitantului.                             rezultate să fie satisfăcător.
  • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate,         • Contribuția la politicile UE: modalitatea în care proiectul
conform Ghidului solicitantului.                        contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și
  • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea       promovare a egalității de șanse (tot ceea ce proiectul propune
durabilă, conform Ghidului solicitantului.                   peste cerințele minime din cererea de proiecte).

     II.1.1.13. Indicatori de monitorizare și evaluare
     Indicatori de program:
    Indicatori                                    Ținte cumulative orientative
               Valoare   An de
 de realizare imediată
               de bază   bază     2007    2008  2009     2010     2011     2012  2013   2014    2015
     (output)

  Ghiduri și alte
  documente
                3     2007      3     3    3      5       8      11   11     11     11
  metodologice
   (număr)
  Zile participant
   la instruire      1.000    2006    1.000    1.000  5.000   18.000    40.000    70.000  99.000  117.000  130.250
    (număr)
  Indicatori de
   rezultat                    2007    2008  2009    2010     2011     2012  2013    2014    2015
    (result)
  Documente de
 politici publice și
 proiecte de acte
   normative
 nesatisfăcătoare       44     2006     44     44   44     40      36      31   26     23     20
   înapoiate
  inițiatorilor de
   către SGG
     (%)
  Reducere a
   costurilor        De
                     2007      0     0    0      4       7      11   15     17     20
  administrative     determinat
    (%)
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                   7

  Indicatori suplimentari:                       II.1.1.17. Organisme intermediare
  • Număr de participanți la sesiuni de instruire, din care:      Nu se aplică.
femei/bărbați                              II.1.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăților către
  • Număr de sesiuni de instruire                  beneficiari
  • Studii, analize, rapoarte, strategii                AM PODCA — Unitatea de plăți și contabilitate din cadrul
  II.1.1.14. Teme orizontale                     Compartimentului de management financiar
  • Dezvoltare durabilă                        II.1.2. Domeniul major de intervenție 1.2. — Creșterea
  Pentru a respecta cerințele legislației comunitare și pentru a  responsabilizării administrației publice
contribui la realizarea unei economii europene echilibrate,
                                     II.1.2.1. Descriere
durabile și inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie
abordat în cadrul tuturor proiectelor finanțate din fonduri        Acest domeniu major de intervenție răspunde următoarelor
structurale.                             probleme majore existente în administrația publică din România:
  Prin urmare, operațiunile finanțate în cadrul acestui domeniu   lipsa unor informații credibile în ceea ce privește activitatea
major de intervenție vor urmări respectarea principiilor       pentru a sprijini planificarea, monitorizarea și responsabilizarea,
dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de        precum și lipsa recunoscută a capacității de evaluare, de folosire
implementare, luând în considerare aspecte privind mediul       a feedbackului și a lecțiilor învățate din experiențele anterioare.
înconjurător (de exemplu, diminuarea impactului negativ asupra    Aceste aspecte sunt prezentate în analiza SWOT a PO DCA.
mediului).                                Cele două domenii orientative sprijinite sunt raportarea
  Proiectele trebuie să abordeze toate cele 3 dimensiuni ale    performanțelor și dezvoltarea unei culturi de monitorizare și
conceptului dezvoltării durabile, și anume dimensiunea        evaluare de programe. Raportarea performanțelor vizează
ecologică, economică și socială.                   îmbunătățirea conținutului rapoartelor (financiare și
  • Egalitate de șanse                       nonfinanciare) prin instruirea funcționarilor publici implicați în
  Egalitatea de șanse reprezintă un drept fundamental, o
                                   colectarea și analiza informațiilor în ceea ce privește activitatea
valoare comună și un obiectiv cheie al UE, fiind în același timp
o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii și o condiție     și pregătirea de rapoarte, precum și instruirea funcționarilor
absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere,    publici de conducere care iau decizii pe baza conținutului
ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE.     rapoartelor de activitate. Acest fapt va îmbunătăți transparența
  Astfel, solicitanții vor respecta prevederile legislației în   prin furnizarea către publicul larg a unor informații de mai bună
vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între    calitate asupra activității administrației publice.
femei și bărbați în domeniul muncii, egalității de șanse și        Introducerea evaluării de programe și politici, bazată pe
nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în     evaluarea eficacității și impactului, are ca scop creșterea calității
vedere toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze  analizei rezultatelor intervențiilor de politici publice, precum și o
nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent   mai mare responsabilizare față de rezultatele obținute și față de
de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,  contribuția la fixarea de obiective pentru ciclurile viitoare de
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală      politici publice.
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie     Aceste intervenții sunt considerate relevante pentru a fi
defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau
                                   sprijinite din FSE, deoarece există nevoia unor schimbări
efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau
exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a   culturale și comportamentale la nivelurile de management din
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,   administrația centrală, precum și din administrația locală.
în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte    Obiectivul specific este îmbunătățirea capacității în ceea ce
domenii ale vieții publice.                      privește responsabilizarea administrației publice.
  II.1.1.15. Ajutorul de stat                      În acest domeniu major de intervenție se pune accent pe
  Nu se aplică.                           implementarea și evaluarea elementelor ciclului de
  II.1.1.16. Clasificarea intervențiilor               management al politicilor publice. Indicatorii de rezultat aleși
  • Tema prioritară                         anticipează disponibilitatea rapoartelor de activitate și de
 Cod                Tema prioritară
                                   evaluare pentru a întări responsabilizarea administrației publice
                                   și a furniza o bază mai bine fundamentată care să se reflecte în
    Întărirea capacității instituționale la nivel național,    implementarea alegerilor strategice.
    regional și local                        II.1.2.2. Operațiuni orientative
    Mecanisme pentru îmbunătățirea elaborării de politici și     • dezvoltarea de metodologii și instrumente pentru
    programe, a monitorizării și evaluării la nivel național,   îmbunătățirea sistemelor și procedurilor de măsurare a
 81
    regional și local, dezvoltarea capacității de furnizare a   performanțelor și de raportare, inclusiv a mecanismelor de
    politicilor și programelor                  feedback asupra activității administrației publice, luându-se în
                                   considerare opinia societății civile și a publicului larg
                                   (cetățenilor);
  • Forma de finanțare
                                     • training pentru îmbunătățirea calității și frecvenței raportării
 Cod               Forma de finanțare          performanțelor administrației centrale și locale către beneficiarii
                                   direcți ai serviciilor publice și către grupurile de cetățeni;
 01   Asistență nerambursabilă                     • training în tehnici de măsurare a performanțelor și tehnici de
                                   raportare, inclusiv în elaborarea indicatorilor de performanță, în
                                   monitorizare și evaluare;
  • Dimensiunea teritorială
                                     • dezvoltarea unei baze de date la nivel național pentru
 Cod                Tipul teritoriului         colectarea, raportarea, analiza și publicarea datelor statistice
                                   relevante cu privire la performanțele administrației publice
 00   Nu se aplică.                         locale;
   8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010

  • elaborarea unor metodologii și a unui cadru instituțional               • Organizarea de seminare, conferințe, campanii de
pentru extinderea evaluării de politici și programe la nivelul             conștientizare în vederea creșterii responsabilizării administrației
administrației centrale și locale.                           publice prin schimburi de bune practici și aplicarea acestora pe
  II.1.2.3. Activități eligibile orientative                     scară largă
  Programul     operațional    „Dezvoltarea    capacității            II.1.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile
administrative” nu finanțează instruire de tip vocațional.
                                              • cheltuieli pentru consultanță și expertiză;
  • Consultanță, studii și instruire pentru dezvoltarea,
                                              • cheltuieli de personal;
implementarea și/sau integrarea de metodologii și instrumente
pentru îmbunătățirea sistemelor și procedurilor de monitorizare               • cheltuieli cu deplasarea;
și evaluare de programe                                   • cheltuieli pentru traduceri și interpretariat;
  • Dezvoltarea și furnizarea programelor de instruire (inclusiv             • cheltuieli aferente tipăririi și multiplicării de materiale;
elaborarea de curriculum și realizarea de materiale didactice)               • cheltuieli pentru închirieri și leasing;
pentru îmbunătățirea calității și frecvenței raportării                   • cheltuieli cu achiziția de materiale consumabile;
performanțelor administrației centrale și locale către beneficiarii             • cheltuieli generale de administrație;
direcți ai serviciilor publice și către grupurile de cetățeni                • cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor
  • Dezvoltarea și furnizarea programelor de instruire (inclusiv           fixe sau a obiectelor de inventar;
elaborarea de curriculum și realizarea de materiale didactice) în              • cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale;
tehnici de măsurare a performanțelor și tehnici de raportare
                                              • cheltuieli pentru servicii informatice și de comunicații;
  • Consultanță, studii și instruire pentru dezvoltarea,
                                              • taxe;
actualizarea și/sau managementul unei baze de date naționale
în vederea colectării, furnizării, analizei și publicării de statistici           • cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică;
relevante privind performanțele administrației publice locale                • cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru
  • Consultanță, studii și instruire pentru elaborarea,                proiect;
actualizarea, revizuirea, testarea și/sau implementarea unor                • cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru
metodologii și a unui cadru instituțional necesar extinderii              activități de conștientizare;
evaluării de politici și programe la nivelul administrației centrale            • cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit
și locale                                        și/sau electronic și abonamente pe durata de derulare a
  •·Instruirea personalului implicat în procesul de colectare și           proiectului;
analiză a informațiilor în ceea ce privește activitatea și pregătirea            • cheltuieli privind achiziționarea serviciilor de audit;
de rapoarte, precum și instruirea personalului de conducere care
                                              • cheltuieli aferente garanțiilor bancare;
iau decizii pe baza conținutului rapoartelor de activitate
                                              • cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la
  • Realizarea de studii/analize în vederea evaluării de
programe de politici, bazată pe evaluarea eficacității și                evenimente de genul conferințe, seminare, ateliere de lucru,
impactului                                       reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale.
  •·Organizarea de seminare, conferințe, campanii de                    II.1.2.5. Utilizarea finanțării încrucișate FSE/FEDR
conștientizare în vederea furnizării de informații către publicul             Folosirea finanțării încrucișate FSE/FEDR va fi limitată la
larg în legătură cu activitatea administrației publice                 10% din fondurile comunitare alocate unei axe prioritare.      II.1.2.6. Alocarea financiară orientativă

                                                                                   — euro –

                                              Contribuția publică națională*
                       Contribuția UE                                                 Contribuția
     An        TOTAL
                         (FSE)                              Alte surse                  privată
                                  Bugetul de stat    Bugetul local                  Total
                                                         publice

     2007        2.656.766       2.258.251        371.416        27.099        0           398.515        0
     2008        3.708.286       3.152.043        518.418        37.825        0           556.243        0
     2009        5.382.719       4.575.311        752.504        54.904        0           807.408        0
     2010        5.490.373       4.666.817        767.554        56.002        0           823.556        0
     2011        3.935.262       3.344.973        550.150        40.140        0           590.289        0
     2012        3.242.051       2.755.743        453.239        33.069        0           486.308        0
     2013        2.991.948       2.543.156        418.274        30.518        0           448.792        0
   TOTAL:       27.407.405       23.296.294      3.831.555        279.556        0          4.111.111       0


      * Distribuția sumelor între cele 3 tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcție de tipurile de proiecte și categoriile
de beneficiari.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                               9

    II.1.2.7. Dimensiunea finanțării acordate
    Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor
speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora:
 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                          240.000—20.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                         Nu se aplică.
 Valoarea eligibilă a proiectului                                            Nu se aplică.
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                            85%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                     15%
 Contribuția comunitară din finanțarea acordată                                     100%
 Contribuția publică națională din finanțarea acordată                                 0%
    Pentru celelalte categorii de beneficiari:
 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                          240.000—20.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                         Nu se aplică.
 Valoarea eligibilă a proiectului                                            Nu se aplică.
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                            98%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                     2%
 Contribuția comunitară din finanțarea acordată                                     85,88%
 Contribuția publică națională din finanțarea acordată                                 14,12
    II.1.2.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri-țintă și tipuri de cerere de propuneri de proiecte

                                                                     Tipuri de cerere
          Operațiuni                 Beneficiari             Grupuri-țintă             de propuneri
                                                                      de proiecte
 • Dezvoltarea de metodologii și
 instrumente pentru îmbunătățirea
                         • SGG — DPP               • Personalul implicat în      — Cerere de proiecte cu
 sistemelor și procedurilor de
                         • MAI                  raportarea             depunere continuă (fără
 măsurare a performanțelor și de
                         • MFP                  performanțelor,           termen-limită de depunere)
 raportare, inclusiv a mecanismelor
                         • Ministere               monitorizare și evaluare      — Cerere de proiecte cu
 de feedback asupra activității
                         • ONG-uri*               din administrația centrală     termen-limită de depunere
 administrației publice, luându-se în
                         • Universități             și locală              — Dezvoltare de proiecte
 considerare opinia societății civile și
 a publicului larg (cetățenilor)
 • Training pentru îmbunătățirea         • SGG — DPP               • Personalul implicat în      — Cerere de proiecte cu
 calității și frecvenței raportării       • MAI                  raportarea             depunere continuă (fără
 performanțelor      administrației     • MFP                  performanțelor,           termen-limită de depunere)
 centrale și locale către beneficiarii      • Ministere               monitorizare și evaluare      — Cerere de proiecte cu
 direcți ai serviciilor publice și către     • ONG-uri*               din administrația centrală     termen-limită de depunere
 grupurile de cetățeni              • Universități             și locală              — Dezvoltare de proiecte
                         • SGG — DPP               • Personalul implicat în      — Cerere de proiecte cu
 • Training în tehnici de măsurare a
                         • MAI                  raportarea             depunere continuă (fără
 performanțelor   și  tehnici de
                         • MFP                  performanțelor,           termen-limită de depunere)
 raportare, inclusiv în elaborarea
                         • Ministere               monitorizare și evaluare      — Cerere de proiecte cu
 indicatorilor de performanță, în
                         • ONG-uri*               din administrația centrală     termen-limită de depunere
 monitorizare și evaluare
                         • Universități             și locală              — Dezvoltare de proiecte
 • Dezvoltarea unei baze de date la                           • Personalul implicat în
                         • SGG — DPP
 nivel național pentru colectarea,                            raportarea
                         • MAI
 raportarea, analiza și publicarea                            performanțelor,
                         • MFP                                    — Dezvoltare de proiecte
 datelor statistice relevante cu privire                         monitorizare și evaluare
                         • MDRL
 la performanțele administrației                             din administrația centrală
                         • INS
 publice locale                                     și locală
                                             • Personalul implicat în
 • Elaborarea unor metodologii și a
                                             raportarea
 unui cadru instituțional pentru         • SGG — DPP
                                             performanțelor,
 extinderea evaluării de politici și       • MAI                                    — Dezvoltare de proiecte
                                             monitorizare și evaluare
 programe la nivelul administrației       • MFP
                                             din administrația centrală
 centrale și locale.
                                             și locală
    N O T Ă:
    ONG-urile și universitățile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puțin o autoritate a administrației publice (pentru asigurarea
implementării proiectului).
    * ONG-uri relevante în domeniul administrației publice (altele decât structurile asociative ale autorităților publice locale).
  10                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010
  II.1.2.9. Grupuri-țintă                                  • Proiectul sau activități din proiectul pentru care se solicită
  Vezi mai sus (II.1.2.8)                               finanțare nu a/au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice,
  II.1.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor              inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.
  2008—2015                                         • Proiectul respectă legislația națională și comunitară.
  II.1.2.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte                   Criterii de evaluare/selecție
  Vezi mai sus (II.1.2.8)                                  • Relevanța proiectului: se urmăresc și se evaluează modul
  II.1.2.12. Criterii de eligibilitate și de evaluare/selecție             în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a
  Criterii de eligibilitate                              obiectivelor din strategiile naționale/locale/regionale și a
  A. Eligibilitatea beneficiarilor                          obiectivelor instituției solicitante, modalitatea în care este
  • Solicitantul face parte din categoria de beneficiari               prezentată nevoia/problema pe care proiectul dorește să o
menționată în Ghidul solicitantului.                          rezolve și urgența intervenției.
  • Solicitantul și partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc              • Coerența și sustenabilitatea: se urmărește coerența
condițiile stabilite în Ghidul solicitantului.                     întregului proiect, din perspectiva realismului planului de
  • Sumele prevăzute în declarația solicitantului privind               activități și a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenți, în corelație
asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile sunt cel puțin          cu indicatorii specificați în DCI, a modalității în care partenerii,
egale cu sumele declarate în cererea de finanțare.
                                            dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se
  • Solicitantul nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu
acordarea finanțării din fonduri publice, conform Regulamentului            evaluează modul în care inițiativa/proiectul se corelează cu alte
CE, EURATOM nr. 1.605/2002, art. 93, cu excepția lit. d).                inițiative, dacă planul de activități propus conduce la atingerea
  B. Eligibilitatea proiectului                            rezultatelor și scopului proiectului, modul în care rezultatele
  • Proiectul se încadrează în operațiunile prevăzute în Ghidul            proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia și elementul
solicitantului.                                     de noutate pe care proiectul îl propune.
  • Activitățile cuprinse în proiect corespund cel puțin unei               • Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă
activități eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.                dovada existenței unui cadru adecvat pentru implementarea
  • Grupul-țintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte,            proiectului (resurse alocate — materiale și umane, roluri și
conform Ghidului solicitantului.                            responsabilități clar definite), a experienței instituției solicitantului
  • Valoarea totală a proiectului și contribuția financiară              și a partenerului în gestionarea de proiecte și a experienței
solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul                echipei de management propuse.
solicitantului.                                       • Eficiența cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanțarea
  • Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în           solicitată să fie adecvată raportat la activitățile desfășurate
Ghidul solicitantului.                                 pentru realizarea obiectivelor, activitățile să fie reflectate în
  • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate,           buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri și
conform Ghidului solicitantului.                            rezultate să fie satisfăcător.
  • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea              • Contribuția la politicile UE: modalitatea în care proiectul
durabilă, conform Ghidului solicitantului.                       contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și
  • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea            promovare a egalității de șanse (tot ceea ce proiectul propune
de șanse, conform Ghidului solicitantului.                       peste cerințele minime din cererea de proiecte).
      II.1.2.13. Indicatori de monitorizare și evaluare
      Indicatori de program:
    Indicatori                                        Ținte cumulative orientative
               Valoare    An de
 de realizare imediată
               de bază    bază     2007     2008    2009     2010     2011     2012   2013    2014   2015
     (output)
  Ghiduri și alte
  documente
                 0     2007      0      0      1      3       5       7    8     8     8
  metodologice
   (număr)
   Module de
 formare elaborate        0     2007      0      0      1      2       3       3    3     3     3
   (număr)
  Zile participant
   la instruire        0     2007      0      0    3.000     7.000    15.000    25.000  37.000   43.000  45.000
    (număr)
 Indicatori de rezultat   Valoare    An
                             2007     2008    2009     2010     2011     2012   2013    2014   2015
     (result)       de bază   de bază
  Instituții publice
  care realizează
  un raport anual
   de activitate,      81,33    2007     81,3     81,3     83      84      86      88    90    93    95
  conform Legii
   nr. 544/2001
     (%)
    Rapoarte
  de monitorizare
   și evaluare
 redactate/solicitate      0     2007      0      0     10      23      40      61    87    117    150
 de instituții publice
    centrale
    (număr)
      3  Estimare bazată pe studii ale Societății Academice din România (2007) Ghid practic: Raportul anual al instituțiilor publice.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                   11

  Indicatori suplimentari:                       II.1.2.17. Organisme intermediare
  • Număr de participanți la sesiuni de instruire, din care:      Nu se aplică.
femei/bărbați                              II.1.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăților către
  • Număr de sesiuni de instruire                  beneficiari
  • Studii, analize, rapoarte, strategii                AM PODCA — Unitatea de plăți și contabilitate din cadrul
  • Evenimente de comunicare și promovare              Compartimentului de management financiar
  II.1.2.14. Teme orizontale                       II.1.3. Domeniul major de intervenție 1.3. — Îmbunătățirea
  • Dezvoltare durabilă                       eficacității organizaționale
  Pentru a respecta cerințele legislației comunitare și pentru a    II.1.3.1. Descriere
contribui la realizarea unei economii europene echilibrate,        În ultimii 10 ani au avut loc schimbări semnificative în
durabile și inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie     structurile administrației centrale și locale — mai ales în ceea
abordat în cadrul tuturor proiectelor finanțate din fonduri      ce privește crearea de noi funcții și structuri, introducerea
structurale.                             tehnologiei informației și a câtorva elemente de reformă a
  Prin urmare, operațiunile finanțate în cadrul acestui domeniu   funcției publice. Aceste schimbări au necesitat revizuiri
major de intervenție vor urmări respectarea principiilor       structurale pentru a se asigura că structurile organizaționale ale
dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de        administrației publice sunt adecvate. O consecință a
implementare, luând în considerare aspecte privind mediul       implementării strategiei de descentralizare este nevoia de
înconjurător (de exemplu, diminuarea impactului negativ asupra    reorganizare structurală.
mediului).                                Obiectivul specific este acela de a sprijini îmbunătățirile de
  Proiectele trebuie să abordeze toate cele 3 dimensiuni ale    structură și proces care contribuie la eficacitatea
conceptului dezvoltării durabile, și anume dimensiunea        organizațională.
ecologică, economică și socială.                     Acest domeniu major de intervenție pune accentul pe
  • Egalitate de șanse
                                   sprijinirea activităților de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor
  Egalitatea de șanse reprezintă un drept fundamental, o
                                   de management al resurselor umane și pe consolidarea unei
valoare comună și un obiectiv cheie al UE, fiind în același timp
                                   capacități susținute de instruire pentru administrația publică.
o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii și o condiție
                                   Indicatorii de rezultat caută să ridice standardele generale de
absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere,
ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE.     cunoștințe și expertiză la nivelul funcționarilor publici de
  Astfel, solicitanții vor respecta prevederile legislației în   conducere. O investiție în capacitatea administrativă la acest
vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între    nivel este considerată foarte importantă pentru a dezvolta
femei și bărbați în domeniul muncii, egalității de șanse și      calitățile de leadership și de management în administrația
nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în     publică.
vedere toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze    Se prefigurează ca cel puțin 50% din fondurile alocate
nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent   acestui domeniu major de intervenție să fie direcționate către
de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,  cele 3 sectoare prioritare (sănătate, învățământul preuniversitar,
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală      asistență socială).
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie     II.1.3.2. Operațiuni orientative
defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau      • revizuirea structurilor și implementarea propunerilor care
efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau     rezultă din acestea, implementarea de instrumente moderne,
exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a   stabilirea și operaționalizarea unor structuri noi, cum ar fi: centrul
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,   pentru reforma managementului public, asociațiile de dezvoltare
în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte  intercomunitare, un corp de administratori publici profesioniști
domenii ale vieții publice.                      în administrația locală etc.;
  II.1.2.15. Ajutorul de stat                      • introducerea unor reforme privind managementul calității;
  Nu se aplică.                             • implementarea unui sistem de management al
  II.1.2.16. Clasificarea intervențiilor               performanțelor resurselor umane;
  • Tema prioritară                           • dezvoltarea funcției de management al instruirii
 Cod                Tema prioritară
                                   personalului din administrația publică;
                                     • elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare
    Întărirea capacității instituționale la nivel național,    managerială a personalului cu funcții de conducere din
    regional și local                       administrația publică;
    Mecanisme pentru îmbunătățirea elaborării de politici și     • module de pregătire în domenii ca achizițiile publice, ECDL,
    programe, a monitorizării și evaluării la nivel național,   limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul
 81                                  proiectelor etc.
    regional și local, dezvoltarea capacității de furnizare a
    politicilor și programelor                    II.1.3.3. Activități eligibile orientative
                                     PO DCA nu finanțează instruire de tip vocațional
                                     • Consultanță, studii și instruire pentru realizarea de
  • Forma de finanțare                        analize/diagnoze instituționale și implementarea propunerilor
                                   rezultate
 Cod               Forma de finanțare
                                     • Consultanță, studii și instruire pentru elaborarea,
 01   Asistență nerambursabilă                   actualizarea, revizuirea, testarea și/sau implementarea de
                                   metodologii, instrumente și proceduri necesare pentru crearea
  • Dimensiunea teritorială                     de noi structuri și pentru implementarea unor instrumente
                                   moderne de management
 Cod                Tipul teritoriului          • Consultanță, studii și instruire pentru elaborarea,
                                   actualizarea, revizuirea, testarea și/sau implementarea
 00   Nu se aplică.                         reformelor privind managementul calității
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010

  • Consultanță, studii și instruire pentru elaborarea,                  II.1.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile
actualizarea, revizuirea, testarea și/sau implementarea de                 • cheltuieli pentru consultanță și expertiză;
metodologii, instrumente și proceduri necesare pentru                    • cheltuieli de personal;
elaborarea și implementarea unui sistem de management al                  • cheltuieli cu deplasarea;
performanțelor resurselor umane                               • cheltuieli pentru traduceri și interpretariat;
  • Consultanță, studii și instruire pentru elaborarea,                  • cheltuieli aferente tipăririi și multiplicării de materiale;
actualizarea, revizuirea, testarea și/sau implementarea de                 • cheltuieli pentru închirieri și leasing;
metodologii, instrumente și proceduri necesare pentru                    • cheltuieli cu achiziția de materiale consumabile;
dezvoltarea funcției de management al instruirii personalului din              • cheltuieli generale de administrație;
administrația publică                                    • cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor
  • Consultanță și studii pentru elaborarea, actualizarea,               fixe sau a obiectelor de inventar;
                                              • cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale;
revizuirea, testarea și/sau implementarea unor programe
                                              • cheltuieli pentru servicii informatice și de comunicații;
universitare și postuniversitare de dezvoltare managerială a
                                              • taxe;
personalului cu funcții de conducere din administrația publică
                                              • cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică;
  • Dezvoltarea și furnizarea programelor de instruire (inclusiv              • cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru
realizare de curricule și materiale didactice) în domenii relevante           proiect;
pentru administrația publică, cum ar fi achizițiile publice, ECDL,             • cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru
limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul            activități de conștientizare;
proiectelor etc.                                      • cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit
  • Studii și instruire pentru implementarea unor sisteme de              și/sau electronic și abonamente pe durata de derulare a
măsurare a performanțelor organizaționale (indicatori de                proiectului;
performanță)                                        • cheltuieli privind achiziționarea serviciilor de audit;
  • Schimbul de bune practici și aplicarea pe scară largă a                • cheltuieli aferente garanțiilor bancare;
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminare, conferințe               • cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la
pentru dezvoltarea capacităților angajaților din administrația             evenimente de genul conferințe, seminare, ateliere de lucru,
publică de creștere a eficienței organizaționale                    reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale.
  • Stagii de practică pentru dezvoltarea capacităților viitorilor             II.1.3.5. Utilizarea finanțării încrucișate FSE/FEDR
angajați din administrația publică în vederea creșterii eficienței            Folosirea finanțării încrucișate FSE/FEDR este limitată la
organizaționale (inclusiv dezvoltarea activităților de mentorat).            10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

      II.1.3.6. Alocarea financiară orientativă
                                                                                 — euro —

                                              Contribuția publică națională*
                       Contribuția UE                                                Contribuția
     An         TOTAL                                        Alte surse
                         (FSE)       Bugetul de stat    Bugetul local                  Total       privată
                                                         publice

    2007         6.641.914      5.645.627        931.196         65.091        0          996.287        0
    2008         9.270.714      7.880.107       1.299.754         90.853        0         1.390.607        0
    2009        13.456.796      11.438.277       1.886.643        131.877        0         2.018.519        0
    2010        13.725.933      11.667.043       1.924.376        134.514        0         2.058.890        0
    2011         9.838.155      8.362.432       1.379.309         96.414        0         1.475.723        0
    2012         8.105.126      6.889.357       1.136.339         79.430        0         1.215.769        0
    2013         7.479.874      6.357.893       1.048.678         73.303        0         1.121.981        0
   TOTAL:        68.518.513      58.240.736       9.606.296        671.481        0        10.277.777         0


      II.1.3.7. Dimensiunea finanțării acordate
    Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor
speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora:
 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                             240.000—20.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                            Nu se aplică
 Valoarea eligibilă a proiectului                                               Nu se aplică
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                               85%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                        15%
 Contribuția comunitară din finanțarea acordată                                        100%
 Contribuția publică națională din finanțarea acordată                                    0%

     * Distribuția sumelor între cele 3 tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcție de tipurile de proiecte și categoriile
de beneficiari.
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                               13

     Pentru celelalte categorii de beneficiari:
 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                           240.000—20.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                          Nu se aplică.
 Valoarea eligibilă a proiectului                                             Nu se aplică.
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                             98%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                      2%
 Contribuția comunitară din finanțarea acordată                                      85,84%
 Contribuția publică națională din finanțarea acordată                                  14,16
     II.1.3.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri-țintă și tipuri de cerere de propuneri proiecte
                                                                  Tipuri de cerere de propuneri
           Operațiuni                 Beneficiari             Grupuri-țintă
                                                                      de proiecte
 •  Revizuirea   structurilor  • SGG — DPP
                   și
 implementarea propunerilor care   • MAI
 rezultă din acestea, implementarea • Ministere                      • Ministere, autorități ale     — Cerere de proiecte cu
                   • Agenții
 de instrumente moderne, stabilirea și                           administrației   publice     depunere   continuă  (fără
                   • Autorități ale administrației
 operaționalizarea unor structuri noi,                           locale și organismele lor      termen-limită de depunere)
 cum ar fi: centrul pentru reforma  publice locale**                   subordonate   (instituții    — Cerere de proiecte cu
                   • Universități
 managementului public, asociațiile de                           publice și/sau personalul      termen-limită de depunere
 dezvoltare intercomunitare, un corp • ONG-uri*                      acestora)              — Dezvoltare de proiecte
                   • Asociațiile de dezvoltare
 de administratori publici profesioniști
 în administrația locală etc.    intercomunitară
                   • SGG — DPP
                                              • Ministere, autorități ale
                   • Ministere
                                              administrației   publice
                   • Agenții                                         — Cerere de proiecte fără
                                              locale și organismele lor
                   • Autorități ale administrației                              termen-limită de depunere
 • Introducerea unor reforme privind                            subordonate   (instituții
                   publice locale**                                     — Cerere de proiecte cu
 managementul calității                                  publice și/sau personalul
                   • ONG-uri*                                        termen-limită de depunere
                                              acestora)
                   • Universități                                      — Dezvoltare de proiecte
                                              • Funcționari publici de
                   • Asociațiile de dezvoltare
                                              conducere
                   intercomunitară
                   • SGG — DPP
                                              • Ministere, autorități ale     — Cerere de proiecte cu
                   • Ministere
                                              administrației   publice     depunere   continuă  (fără
 • Implementarea unui sistem de • Agenții
                                              locale și organismele lor      termen-limită de depunere)
 management al performanțelor • Autorități ale administrației
                                              subordonate   (instituții    — Cerere de proiecte cu
 resurselor umane          publice locale**
                                              publice și/sau personalul      termen-limită de depunere
                   • ANFP
                                              acestora)              — Dezvoltare de proiecte
                   • Universități
                                              • Ministere, autorități ale     — Dezvoltarea de proiecte
                    • Ministere                     administrației   publice     — Cerere de proiecte cu
 •  Dezvoltarea    funcției  de
                    • MAI                        locale și organismele lor      depunere   continuă  (fără
 management al instruirii personalului
                    • Universități                   subordonate   (instituții    termen-limită de depunere)
 din administrația publică
                    • ONG-uri*                     publice și/sau personalul      — Cerere de proiecte cu
                                              acestora)              termen limită de depunere
                                              • Ministere, autorități ale
                                              administrației   publice
 •  Elaborarea  unor  programe                                              — Cerere de proiecte cu
                                              locale și organismele lor
 postuniversitare  de  dezvoltare                                              depunere   continuă  (fără
                                              subordonate   (instituții
 managerială a personalului cu funcții • Universități                                     termen-limită de depunere)
                                              publice și/sau personalul
 de conducere din administrația                                                — Cerere de proiecte cu
                                              acestora)
 publică                                                            termen-limită de depunere
                                              • Funcționari publici de
                                              conducere
                          • Ministere
                          • Agenții               • Ministere, autorități ale     — Dezvoltarea de proiecte
 • Module de pregătire în domenii ca
                          • Autorități ale administrației    administrației   publice     — Cerere de proiecte cu
 achizițiile publice, ECDL, limbi
                          publice locale**            locale și organismele lor      depunere   continuă  (fără
 străine, dezvoltarea de proiecte,
                          • ONG-uri*               subordonate   (instituții    termen-limită de depunere)
 licitarea și managementul proiectelor
                          • Universități             publice și/sau personalul      — Cerere de proiecte cu
 etc.
                          • Asociațiile de dezvoltare      acestora)              termen-limită de depunere
                          intercomunitară
     N O T Ă:
    ONG-urile și universitățile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puțin o autoritate a administrației publice (pentru asigurarea
implementării proiectului), cu excepția operațiunii „Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a
personalului cu funcții de conducere din administrația publică”.
     * ONG-uri relevante în domeniul administrației publice (altele decât structurile asociative ale autorităților publice locale).
     ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu AM sunt unitățile administrativ-teritoriale și sectoarele municipiului București (conform Legii nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare).
  14                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010
  II.1.3.9. Grupuri-țintă                             • Proiectul sau activități din proiectul pentru care se solicită
  Vezi mai sus (II.1.3.8)                           finanțare nu a/au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice,
  II.1.3.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor          inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.
  2008—2015                                    • Proiectul respectă legislația națională și comunitară.
  II.1.3.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte               Criterii de evaluare/selecție
  Vezi mai sus (II.1.3.8)                             • Relevanța proiectului: se urmăresc și se evaluează modul
  II.1.3.12. Criterii de eligibilitate și de evaluare/selecție        în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a
  Criterii de eligibilitate                         obiectivelor din strategiile naționale/locale/regionale și a
  A. Eligibilitatea beneficiarilor                      obiectivelor instituției solicitante, modalitatea în care este
  • Solicitantul face parte din categoria de beneficiari           prezentată nevoia/problema pe care proiectul dorește să o
menționată în Ghidul solicitantului.                      rezolve și urgența intervenției.
  • Solicitantul și partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc         • Coerența și sustenabilitatea: se urmărește coerența
condițiile stabilite în Ghidul solicitantului.                 întregului proiect, din perspectiva realismului planului de
  • Sumele prevăzute în declarația solicitantului privind
                                        activități și a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenți, în corelație
asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile sunt cel puțin
                                        cu indicatorii specificați în DCI, a modalității în care partenerii,
egale cu sumele declarate în cererea de finanțare.
                                        dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se
  • Solicitantul nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu
                                        evaluează modul în care inițiativa/proiectul se corelează cu alte
acordarea finanțării din fonduri publice, conform Regulamentului
CE, EURATOM nr. 1.605/2002, art. 93, cu excepția lit. d).           inițiative, dacă planul de activități propus conduce la atingerea
  B. Eligibilitatea proiectului                       rezultatelor și scopului proiectului, modul în care rezultatele
  • Proiectul se încadrează în operațiunile prevăzute în Ghidul       proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia și elementul
solicitantului.                                de noutate pe care proiectul îl propune.
  • Activitățile cuprinse în proiect corespund cel puțin unei           • Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă
activități eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.           dovada existenței unui cadru adecvat pentru implementarea
  • Grupul-țintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte,       proiectului (resurse alocate — materiale și umane, roluri și
conform Ghidului solicitantului.                        responsabilități clar definite), a experienței instituției solicitantului
  • Valoarea totală a proiectului și contribuția financiară         și a partenerului în gestionarea de proiecte și a experienței
solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul            echipei de management propuse.
solicitantului.                                   • Eficiența cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanțarea
  • Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în       solicitată să fie adecvată raportat la activitățile desfășurate
Ghidul solicitantului.                             pentru realizarea obiectivelor, activitățile să fie reflectate în
  • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate,      buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri și
conform Ghidului solicitantului.                        rezultate să fie satisfăcător.
  • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea         • Contribuția la politicile UE: modalitatea în care proiectul
durabilă, conform Ghidului solicitantului.                   contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și
  • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea       promovare a egalității de șanse (tot ceea ce proiectul propune
de șanse, conform Ghidului solicitantului.                   peste cerințele minime din cererea de proiecte).
  II.1.3.13. Indicatori de monitorizare și evaluare
  Indicatori de program:
    Indicatori                                   Ținte cumulative orientative
               Valoare   An de
 de realizare imediată
               de bază   bază     2007    2008  2009    2010     2011     2012  2013    2014    2015
     (output)
    Revizuiri                    0     0    0      2      3       3    3     3     34
   structurale        0    2007      0     0    5      13      24      37   53     71     905
    (număr)                     0     0    2      5      9      15   22     30     406
  Zile participant
   la instruire       0    2007      0     0   12.000   30.000   55.000    90.000  130.000  170.000  207.200
    (număr)
   Module
   de formare         0    2007      0     0    2      3      4       6   7     7      7
   (număr)

 Indicatori de rezultat   Valoare    An
                            2007    2008  2009     2010    2011     2012  2013    2014    2015
     (result)      de bază   de bază
  Structuri nou-
    create și
  reorganizate        0     2007      0     0    15     40      75      117   167    222     287
  operaționale
    (număr)
  Participanți la
 instruire certificați     0     2007      0     0   3.500    9.500   19.925    32.605  47.095   61.585   75.000
   (număr)
      4 În sectoarele prioritare.
      5 La nivel central.
      6 La nivel local.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                  15

  Indicatori suplimentari:                       II.1.3.17. Organisme intermediare
  • Număr de participanți la sesiuni de instruire, din care:      Nu se aplică.
femei/bărbați                              II.1.3.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăților către
  • Număr de sesiuni de instruire                  beneficiari
  • Studii, analize, rapoarte, strategii                 AM PODCA — Unitatea de plăți și contabilitate din cadrul
  II.1.3.14. Teme orizontale                     Compartimentului de management financiar
  • Dezvoltare durabilă                         II.2. Axa prioritară 2 — Îmbunătățirea calității și eficienței
  Pentru a respecta cerințele legislației comunitare și pentru a  furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul
contribui la realizarea unei economii europene echilibrate,      de descentralizare
durabile și inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie       Obiectivele principale ale CSNR 2007—2013 sunt
abordat în cadrul tuturor proiectelor finanțate din fonduri      îmbunătățirea abordării strategice a politicii de coeziune socială
structurale.                             și economică și a politicii regionale din România, precum și
  Prin urmare, operațiunile finanțate în cadrul acestui domeniu   coordonarea cu politicile CE, în special cu Strategia Lisabona,
major de intervenție vor urmări respectarea principiilor       care dezvoltă politici pentru creșterea economică și crearea de
dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de        noi locuri de muncă. Dezvoltarea unei capacității administrative
implementare, luând în considerare aspecte privind mediul       eficiente este una dintre principalele priorități ale CSNR,
înconjurător (de exemplu, diminuarea impactului negativ asupra    contribuind la dezvoltarea socioeconomică. Intervențiile acestei
mediului).                              priorități tematice se vor concentra atât pe rezolvarea blocajelor
  Proiectele trebuie să abordeze toate cele 3 dimensiuni ale    din sectorul public, care împiedică dezvoltarea socio-
                                   economică, cât și pe elementele esențiale ale reformei
conceptului dezvoltării durabile, și anume dimensiunea
                                   administrației publice.
ecologică, economică și socială.
                                     Conform CSNR, obiectivul general al PO DCA este acela de
  • Egalitate de șanse
                                   a contribui la crearea unei administrații publice mai eficiente și
  Egalitatea de șanse reprezintă un drept fundamental, o      mai eficace în beneficiul socioeconomic al societății românești.
valoare comună și un obiectiv cheie al UE, fiind în același timp     Obiectivul acestei axe prioritare este acela de a îmbunătăți
o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii și o condiție     calitatea și eficiența serviciilor furnizate de către administrația
absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere,    publică (centrală și locală).
ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE.       II.2.1. Domeniul major de intervenție 2.1. — Sprijin pentru
  Astfel, solicitanții vor respecta prevederile legislației în   procesul de descentralizare sectorială a serviciilor
vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între     II.2.1.1. Descriere
femei și bărbați în domeniul muncii, egalității de șanse și        Necesitatea procesului de descentralizare se reflectă prin
nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în     importanța deosebită acordată furnizării de servicii publice
vedere toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze  descentralizate în strategia de reformă a administrației publice.
nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent   Majoritatea ministerelor se află în diverse stadii de pregătire a
de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,  strategiilor de descentralizare. Analiza sectorială pentru PO DCA
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală      a identificat sănătatea, învățământul (preuniversitar) și asistența
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie   socială ca fiind sectoare prioritare. De asemenea, analiza
defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau    sectorială scoate în evidență următoarele probleme legate de
efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau     descentralizare în cele 3 sectoare prioritare:
exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a     • centralizare instituțională excesivă;
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,     • suprapuneri între structurile existente;
în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte    • disfuncții legislative în ceea ce privește distribuirea
domenii ale vieții publice.                      competențelor;
  II.1.3.15. Ajutorul de stat                      • prezentarea neclară a nivelurilor de luare a deciziilor;
  Nu se aplică.                             • rezistența structurilor administrative la descentralizare la
  II.1.3.16. Clasificarea intervențiilor               toate nivelurile.
  • Tema prioritară                           Intervențiile FSE vor viza impactul semnificativ al
                                   descentralizării asupra posturilor atât din administrația publică
 Cod                Tema prioritară
                                   centrală, cât și din cea locală, care preia noi responsabilități
    Întărirea capacității instituționale la nivel național,    operaționale. Sprijinul FSE este necesar pentru instruire și
    regional și local                       schimbări procedurale, acestea reprezentând o parte integrantă
                                   a procesului de descentralizare. În același timp, dezvoltarea
    Mecanisme pentru îmbunătățirea elaborării de politici și   unor noi competențe de management și standardele mai înalte
    programe, a monitorizării și evaluării la nivel național,   în relațiile cu clienții sunt necesare pentru a crește calitatea
 81
    regional și local, dezvoltarea capacității de furnizare a   serviciilor. Mai mult, trebuie să se acorde atenție deosebită
    politicilor și programelor                  folosirii fondurilor publice și responsabilizării în ceea ce privește
                                   cheltuirea acestora pentru a crește satisfacția cetățenilor față de
                                   eficiența serviciilor publice.
  • Forma de finanțare                          Obiectivul specific este acela de a sprijini schimbările de
                                   structură și proces care decurg din inițiativele de descentralizare
 Cod               Forma de finanțare          sectorială.
 01   Asistență nerambursabilă                     Se va acorda finanțare pentru instruire și asistență tehnică în
                                   sprijinul procesului de descentralizare, atât la nivelul elaborării
                                   de politici publice, cât și la nivelul furnizării de servicii.
  • Dimensiunea teritorială                       Se va acorda atenție deosebită sprijinirii mecanismelor de
                                   coordonare a strategiilor în fiecare sector. De asemenea, în
 Cod                Tipul teritoriului         alegerea grupurilor-țintă pentru a obține finanțare, o atenție
                                   deosebită se va acorda atât diferențelor între zonele urbane și
 00   Nu se aplică.                         rurale, cât și instituțiilor locale mai slab dezvoltate.
  16                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010

 Se estimează ca cel puțin 50% din fondurile alocate acestui              de conducere din spitale și alte instituții medicale (managerii de
DMI să fie absorbite de către cele 3 sectoare prioritare.                spital și membrii consiliilor de administrație)
  II.2.1.2. Operațiuni orientative                            • Studii și consultanță pentru evaluarea fazelor pilot ale
  • training și asistență tehnică pentru structurile implicate în           procesului de descentralizare și implementarea recomandărilor
planificarea și coordonarea procesului de descentralizare                evaluărilor
(comitetul tehnic interministerial, UCRAP, ministerele de linie);              • Studii, consultanță și instruire pentru optimizarea structurilor
  • elaborarea unor proceduri de cooperare între administrația            pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate
centrală și locală și între autoritățile locale și școli/spitale/servicii          • Studii și consultanță pentru a sprijini inițiativele de
de asistență socială descentralizate sau alte structuri implicate            descentralizare și pentru a îmbunătăți serviciile descentralizate
în procesul de descentralizare;                               • Schimbul de bune practici și aplicarea pe scară largă a
  • training pentru funcționarii publici din administrația publică          acestora, vizite de studiu, organizarea de seminare, conferințe
locală, mai ales din sectorul de educație (inclusiv pentru               și stagii practice.
reprezentanții autorităților locale în consiliile de administrație ale           II.2.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
școlilor) și din sectorul de sănătate pentru a implementa eficient             • cheltuieli pentru consultanță și expertiză;
noile servicii descentralizate;                               • cheltuieli de personal;
  • training pentru personalul de conducere din spitale și alte              • cheltuieli cu deplasarea;
instituții medicale (managerii de spital și membrii consiliilor de             • cheltuieli pentru traduceri și interpretariat;
administrație);                                       • cheltuieli aferente tipăririi și multiplicării de materiale;
  • sprijin pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de               • cheltuieli pentru închirieri și leasing;
                                              • cheltuieli cu achiziția de materiale consumabile;
descentralizare în învățământul preuniversitar și implementarea
                                              • cheltuieli generale de administrație;
recomandărilor evaluărilor;
                                              • cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor
  •   optimizarea   structurilor   pentru   noile   servicii
                                            fixe sau a obiectelor de inventar;
descentralizate/deconcentrate din cele 3 sectoare prioritare;                • cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale;
  • elaborarea de studii/strategii pentru a sprijini inițiativele de           • cheltuieli pentru servicii informatice și de comunicații;
descentralizare.                                      • taxe;
  II.2.1.3. Activități eligibile orientative
                                              • cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică;
  PO DCA nu finanțează instruire de tip vocațional.                    • cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru
  • Instruire și consultanță pentru structurile implicate în             proiect;
planificarea și coordonarea procesului de descentralizare                  • cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru
  • Studii și consultanță pentru dezvoltarea, implementarea              activități de conștientizare;
și/sau integrarea procedurilor de cooperare între administrația               • cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit
centrală și locală și între autoritățile locale și școli/spitale/servicii        și/sau electronic și abonamente pe durata de derulare a
de asistență socială descentralizate sau alte structuri implicate            proiectului;
în procesul de descentralizare                               • cheltuieli privind achiziționarea serviciilor de audit;
  • Studii, consultanță și instruire pentru îmbunătățirea                 • cheltuieli aferente garanțiilor bancare;
managementului serviciilor publice                             • cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la
  • Dezvoltarea și furnizarea programelor de instruire (inclusiv           evenimente de genul conferințe, seminare, ateliere de lucru,
realizare de curricule și materiale didactice) pentru funcționarii           reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale.
publici pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate             II.2.1.5. Utilizarea finanțării încrucișate FSE/FEDR
  • Dezvoltarea și furnizarea programelor de instruire (inclusiv            Folosirea finanțării încrucișate FSE/FEDR este limitată la
realizare de curricule și materiale didactice) pentru personalul            10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

  II.2.1.6. Alocarea financiară orientativă

                                                                                 — euro —

                                              Contribuția publică națională*
                       Contribuția UE                                                Contribuția
     An         TOTAL                                        Alte surse
                         (FSE)       Bugetul de stat    Bugetul local                  Total       privată
                                                         publice

    2007         6.262.375       5.323.019       864.208         75.149        0          939.356        0
    2008         8.740.958       7.429.814      1.206.252        104.891        0         1.311.144        0
    2009        12.687.836       10.784.661      1.750.921        152.254        0         1.903.175        0
    2010        12.941.594       11.000.355      1.785.940        155.299        0         1.941.239        0
    2011         9.275.974       7.884.578      1.280.084        111.312        0         1.391.396        0
    2012         7.641.976       6.495.680      1.054.593         91.704        0         1.146.296        0
    2013         7.052.453       5.994.585       973.239         84.629        0         1.057.868        0
   TOTAL:       64.603.167       54.912.692      8.915.237        775.238        0         9.690.475        0
     * Distribuția sumelor între cele 3 tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcție de tipurile de proiecte și categoriile
de beneficiari.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                           17

    II.2.1.7. Dimensiunea finanțării acordate
    Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor
speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora:
 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                        240.000—20.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                       Nu se aplică.
 Valoarea eligibilă a proiectului                                         Nu se aplică.
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                          85%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                   15%
 Contribuția comunitară din finanțarea acordată                                  100%
 Contribuția publică națională din finanțarea acordată                               0%

    Pentru celelalte categorii de beneficiari:

 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                        240.000—20.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                       Nu se aplică.
 Valoarea eligibilă a proiectului                                         Nu se aplică.
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                          98%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                   2%
 Contribuția comunitară din finanțarea acordată                                  86,03%
 Contribuția publică națională din finanțarea acordată                               13,97 %


    II.2.1.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri-țintă și tipuri de cerere de propuneri de proiecte


                                                                Tipuri de cerere
        Operațiuni                 Beneficiari            Grupuri-țintă          de propuneri
                                                                 de proiecte

                                           • Organismele responsabile
                                           de    planificarea   și
                                           coordonarea inițiativelor
 • Training și asistență tehnică pentru
                                           de descentralizare
 structurile implicate în planificarea și
                        • MAI                • Ministerele prioritare cu
 coordonarea     procesului    de
                        • Ministerele prioritare       unitățile lor deconcentrate; — Dezvoltarea de proiecte
 descentralizare (comitetul tehnic
                        • Ministere             serviciile descentralizate
 interministerial, UCRAP, ministerele
                                           din sectoarele prioritare
 de linie)
                                           • Administrația publică
                                           locală (instituții publice
                                           și/sau angajații acestora)
                                        • Organismele responsabile
                                        de    planificarea   și
                                        coordonarea inițiativelor
 • Elaborarea unor proceduri de
                        • MAI              de descentralizare           — Cerere de proiecte cu
 cooperare între administrația publică
                        • Ministerele prioritare    • Ministerele prioritare cu       depunere continuă (fără
 centrală și locală și între autoritățile
                        • Ministere           unitățile lor deconcentrate;      termen-limită de depunere)
 locale și școli/spitale/servicii de
                        • Autorități ale administrației serviciile descentralizate       — Cerere de proiecte cu
 asistență socială descentralizate sau
                        publice locale**        din sectoarele prioritare        termen-limită de depunere
 alte structuri implicate în procesul de
                        • ONG-uri*           descentralizate             — Dezvoltare de proiecte
 descentralizare
                                        • Administrația publică
                                        locală (instituții publice
                                        și/sau angajații acestora)
 • Training pentru funcționarii publici
 din administrația publică locală, mai                                         — Cerere de proiecte cu
 ales din sectorul de educație (inclusiv    • Ministerele prioritare       • Ministerele prioritare cu    depunere continuă (fără
 pentru reprezentanții autorităților      • MAI                unitățile lor deconcentrate;    termen-limită de depunere)
 locale în consiliile de administrație     • Autorități ale administrației   serviciile descentralizate     — Cerere de proiecte cu
 ale școlilor) și din sectorul de        publice locale**           din sectoarele prioritare     termen-limită de depunere
 sănătate pentru a implementa                                              — Dezvoltare de proiecte
 eficient noile servicii descentralizate
  18                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010

                                                                     Tipuri de cerere
           Operațiuni                  Beneficiari            Grupuri-țintă             de propuneri
                                                                      de proiecte

                                                           — Cerere de proiecte cu
 • Training pentru personalul de                                           depunere continuă (fără
                                              • Ministerul Sănătății și
 conducere din spitale și alte instituții                                       termen-limită de depunere)
                          • Ministerul Sănătății         membrii    comitetelor
 medicale (managerii de spital și                                           — Cerere de proiecte cu
                                              directoare ale spitalelor
 membrii consiliilor de administrație)                                        termen-limită de depunere
                                                           — Dezvoltare de proiecte
 • Sprijin pentru evaluarea fazelor-
                                         • Ministerul Educației,
 pilot   ale  procesului   de
                          •  Ministerul   Educației, Cercetării și Inovării și
 descentralizare în învățământul                                       — Dezvoltare de proiecte
                          Cercetării și Inovării    instituțiile acestuia de la
 preuniversitar și implementarea
                                         nivel local
 recomandărilor evaluărilor
                          • MAI
                                              • Organismele responsabile
                          • Ministerele prioritare
                                              de    planificarea   și    — Cerere de proiecte cu
                          • Autorități ale administrației
 • Optimizarea structurilor pentru noile                          coordonarea inițiativelor      depunere continuă (fără
                          publice locale**
 servicii descentralizate/                                 de descentralizare         termen-limită de depunere)
                          • Asociații de dezvoltare
 deconcentrate din cele 3 sectoare                             • Ministerele prioritare cu     — Cerere de proiecte cu
                          intercomunitară7
 prioritare                                        unitățile lor deconcentrate;    termen-limită de depunere
                          • Structuri asociative ale
                                              serviciile descentralizate     — Dezvoltare de proiecte
                          autorităților administrației
                                              din sectoarele prioritare
                          publice locale

                                                                — Cerere de proiecte cu
                                              • Autoritățile administrației    depunere continuă (fără
 • Elaborarea de studii/strategii pentru      • MAI
                                              publice centrale (instituții    termen-limită de depunere)
 a   sprijini  inițiativele   de       • Ministere
                                              publice și/sau angajații      — Cerere de proiecte cu
 descentralizare                  • ONG-uri*
                                              acestora)              termen-limită de depunere
                                                                — Dezvoltare de proiecte

     N O T Ă:
    ONG-urile și universitățile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puțin o autoritate a administrației publice (pentru asigurarea
implementării proiectului).


  II.2.1.9. Grupuri-țintă                               • Grupul-țintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte,
  Vezi mai sus (II.2.1.8)                             conform Ghidului solicitantului.
  II.2.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor              • Valoarea totală a proiectului și contribuția financiară
  2008—2015                                    solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul
  II.2.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte               solicitantului.
  Vezi mai sus (II.2.1.8)                               • Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în
  II.2.1.12. Criterii de eligibilitate și de evaluare/selecție           Ghidul solicitantului.
  Criterii de eligibilitate                              • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate,
  A. Eligibilitatea beneficiarilor                         conform Ghidului solicitantului.
  • Solicitantul face parte din categoria de beneficiari                • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea
menționată în Ghidul solicitantului.                         durabilă, conform Ghidului solicitantului.
  • Solicitantul și partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc            • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea
condițiile stabilite în Ghidul solicitantului.                    de șanse, conform Ghidului solicitantului.
  • Sumele prevăzute în declarația solicitantului privind               • Proiectul sau activități din proiectul pentru care se solicită
asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile sunt cel puțin        finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice,
egale cu sumele declarate în cererea de finanțare.                  inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.
  • Solicitantul nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu         • Proiectul respectă legislația națională și comunitară.
acordarea finanțării din fonduri publice, conform Regulamentului             Criterii de evaluare/selecție
CE, EURATOM nr. 1.605/2002, art. 93, cu excepția lit. d).                • Relevanța proiectului: se urmăresc și se evaluează modul
  B. Eligibilitatea proiectului                          în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a
  • Proiectul se încadrează în operațiunile prevăzute în Ghidul          obiectivelor din strategiile naționale/locale/regionale și a
solicitantului.                                   obiectivelor instituției solicitante, modalitatea în care este
  • Activitățile cuprinse în proiect corespund cel puțin unei           prezentată nevoia/problema pe care proiectul dorește să o
activități eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.              rezolve și urgența intervenției.

     * ONG-uri relevante în domeniul administrației publice (altele decât structurile asociative ale autorităților publice locale).
     ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu AM sunt unitățile administrativ-teritoriale și sectoarele municipiului București (conform Legii nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare).
     7 Stabilite conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare (de exemplu, zonele metropolitane, aglomerările urbane etc.).
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                           19

   • Coerența și sustenabilitatea: se urmărește coerența          responsabilități clar definite), a experienței instituției solicitantului
întregului proiect, din perspectiva realismului planului de          și a partenerului în gestionarea de proiecte și a experienței
activități și a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenți, în corelație   echipei de management propuse.
cu indicatorii specificați în DCI, a modalității în care partenerii,       • Eficiența cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanțarea
dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se            solicitată să fie adecvată raportat la activitățile desfășurate
evaluează modul în care inițiativa/proiectul se corelează cu alte
                                       pentru realizarea obiectivelor, activitățile să fie reflectate în
inițiative, dacă planul de activități propus conduce la atingerea
                                       buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri și
rezultatelor și scopului proiectului, modul în care rezultatele
proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia și elementul      rezultate să fie satisfăcător.
de noutate pe care proiectul îl propune.                     • Contribuția la politicile UE: modalitatea în care proiectul
   • Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă          contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și
dovada existenței unui cadru adecvat pentru implementarea           promovare a egalității de șanse (tot ceea ce proiectul propune
proiectului (resurse alocate – materiale și umane, roluri și         peste cerințele minime din cererea de proiecte).


      II.2.1.13. Indicatori de monitorizare și evaluare
      Indicatori de program:

    Indicatori                                    Ținte cumulative orientative
              Valoare  An de
 de realizare imediată
              de bază  bază    2007     2008  2009   2010     2011     2012     2013   2014     2015
    (output)

   Revizuiri                                                                100
                          0      0   5     15      30      46     63    81
   structurale       0    2007                                                (municipalități)
                          0      0   2     6      11      18     26    34
   (număr)                                                               42 (județe)

  Ghiduri și alte
  documente
               0    2007     0      0   3     6      11      16     21    23      25
  metodologice
   (număr)

  Zile participant
   la instruire      0    2007     0      0   3.000   6.500    11.000    16.500    22.500  27.000    31.300
    (număr)

 Indicatori de rezultat  Valoare   An
                         2007     2008  2009    2010     2011     2012    2013   2014     2015
     (result)     de bază  de bază

  Structuri nou-
                                                                       100
 descentralizate                 0      0    5    15      30      46     63    81
               0    2007                                                (municipalități)
  operaționale                  0      0    2     6      11      18     26    34
                                                                      42 (județe)
   (număr)

  Indicatori suplimentari:                            • Egalitate de șanse
  • Număr de participanți la sesiuni de instruire, din care:           Egalitatea de șanse reprezintă un drept fundamental, o
femei/bărbați                                 valoare comună și un obiectiv cheie al UE, fiind în același timp
  • Număr de sesiuni de instruire                      o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii și o condiție
  • Studii, analize, rapoarte, strategii                   absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere,
                                       ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE.
  II.2.1.14. Teme orizontale
                                         Astfel, solicitanții vor respecta prevederile legislației în
  • Dezvoltare durabilă                           vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între
  Pentru a respecta cerințele legislației comunitare și pentru a      femei și bărbați în domeniul muncii, egalității de șanse și
contribui la realizarea unei economii europene echilibrate,          nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în
durabile și inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie         vedere toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze
abordat în cadrul tuturor proiectelor finanțate din fonduri          nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent
structurale.                                 de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
  Prin urmare, operațiunile finanțate în cadrul acestui domeniu       convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală
major de intervenție vor urmări respectarea principiilor           cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie
dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de            defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau
                                       efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau
implementare, luând în considerare aspecte privind mediul
                                       exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a
înconjurător (de exemplu, diminuarea impactului negativ asupra        libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,
mediului).                                  în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte
  Proiectele trebuie să abordeze toate cele 3 dimensiuni ale        domenii ale vieții publice.
conceptului dezvoltării durabile, și anume dimensiunea              II. 2.1.15. Ajutorul de stat
ecologică, economică și socială.                         Nu se aplică.
  20                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010
  II.2.1.16. Clasificarea intervențiilor                      Serviciile publice trebuie să fie furnizate conform unui set de
  • Tema prioritară                               principii generale (de exemplu, egalitate, imparțialitate,
                                         continuitate, regularitate, transparență, libertatea alegerii,
 Cod                Tema prioritară
                                         amabilitate, promptitudine, consultare și „value for money”).
     Întărirea capacității instituționale la nivel național,         Furnizarea serviciilor trebuie să se bazeze pe standarde și
     regional și local                            obiective măsurabile în raport cu performanța reală. Politica
                                         îmbunătățirii serviciilor pentru cetățeni se aplică tuturor agențiilor
     Mecanisme pentru îmbunătățirea elaborării de politici și
                                         guvernamentale de la nivel central și local.
     programe, a monitorizării și evaluării la nivel național,
 81                                         II.2.2.2. Operațiuni orientative
     regional și local, dezvoltarea capacității de furnizare a
                                           • dezvoltarea, testarea și implementarea unor standarde de
     politicilor și programelor
                                         cost și calitate a serviciilor publice;
                                           • dezvoltarea de metode de măsurare a barierelor
  • Forma de finanțare                             administrative;
 Cod               Forma de finanțare                 • elaborarea de mecanisme/instrumente/proceduri pentru
                                         îmbunătățirea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv crearea
 01   Asistență nerambursabilă                        unei interfețe pentru bazele de date existente;
                                           • implementarea inițiativelor de reducere a duratei de livrare
  • Dimensiunea teritorială                           a serviciilor publice (de exemplu, ghișeul unic pentru cetățeni și
                                         în formă electronică, planificarea serviciilor destinate cetățenilor,
 Cod               Tipul teritoriului
                                         managementul documentelor, folosirea regulii aprobării tacite
 00   Nu se aplică.                              etc.);
                                           • training în domeniul evaluării performanțelor serviciilor
  II.2.1.17. Organisme intermediare
                                         publice;
  Nu se aplică.                                   • analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în
  II.2.1.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăților către
                                         vederea simplificării și reducerii barierelor administrative pentru
beneficiari
                                         cetățeni;
 AM PODCA — Unitatea de plăți și contabilitate din cadrul              • introducerea și menținerea în funcțiune a sistemelor de
Compartimentului de management financiar                     management, inclusiv EMAS8;
  II.2.2. Domeniul major de intervenție 2.2. — Îmbunătățirea            • folosirea mecanismelor electronice, de exemplu, portaluri
calității și eficienței furnizării serviciilor                  internet și baze de date;
  II.2.2.1. Descriere                                • implementarea unor documente-cadru privind furnizarea de
  Analiza situației curente a identificat existența unei            servicii publice (charters — documente care introduc un set de
preocupări a cetățenilor atât în privința promptitudinii și calității      principii generale privind calitatea furnizării de servicii către
în furnizarea serviciilor publice, cât și în privința lipsei orientării     cetățeni).
către cetățean a autorităților publice. Nu există informații             II.2.2.3. Activități eligibile orientative
credibile despre calitatea și eficiența serviciilor publice, iar           Programul    operațional    „Dezvoltarea    capacității
această problemă trebuie rezolvată pentru a îmbunătăți              administrative” nu finanțează instruire de tip vocațional.
considerabil furnizarea de servicii către cetățeni. Necesitatea           • Consultanță, studii și instruire pentru dezvoltarea, testarea,
acestor intervenții este prezentată mai jos:                   implementarea, revizuirea și/sau evaluarea unor standarde de
  • abordarea complexității proceselor și reglementărilor din         cost și calitate a serviciilor publice
perspectiva cetățenilor și a mediului de afaceri, în vederea             • Consultanță, studii și instruire pentru dezvoltarea,
simplificării și reducerii barierelor administrative;              revizuirea, implementarea și/sau integrarea de instrumente,
  • monitorizarea și reducerea timpului de furnizare a serviciilor       metode de identificare, măsurare și reducere a barierelor
(cu o reducere corespunzătoare a costurilor);                  administrative
  • introducerea unui sistem de calitate care să includă              • Studii și consultanță pentru elaborarea, actualizarea,
obiective măsurabile și standarde de comparare pentru serviciile         revizuirea, testarea și/sau implementarea de mecanisme,
destinate cetățenilor.                              instrumente, proceduri pentru îmbunătățirea managementului
  Obiectivul specific este acela de a îmbunătăți furnizarea de         financiar al instituțiilor publice, inclusiv crearea unei interfețe
servicii publice.                                pentru bazele de date existente
  Din punctul de vedere al logicii PO DCA, acest domeniu              • Studii, consultanță și instruire pentru dezvoltarea,
major de intervenție se concentrează pe calitatea furnizării           implementarea și/sau integrarea inițiativelor de reducere a
serviciilor publice. Consolidarea capacității administrative în         duratei de livrare a serviciilor publice
ceea ce privește managementul calității, promptitudinea și              • Consultanță, studii și instruire în domeniul evaluării
evaluarea serviciilor este considerată un element-cheie în            performanțelor serviciilor publice
îmbunătățirea eficienței serviciilor publice.                    • Studii/analize privind performanțele administrației publice
  Indicatorii de rezultat anticipează introducerea standardelor        în furnizarea serviciilor, inclusiv cercetarea satisfacției cetățenilor
de cost și calitate și a unui mecanism de evaluare a               și benchmarking
performanțelor în ceea ce privește furnizarea de servicii.              • Studii și consultanță pentru analiza problemelor specifice
Eficiența furnizării de servicii va fi monitorizată prin indicatori de      furnizării serviciilor publice în vederea simplificării și reducerii
eficacitate. Acest domeniu major va sprijini atât activități de         barierelor administrative pentru cetățeni
instruire și asistență tehnică pentru inițiativele locale de             • Consultanță, studii și instruire pentru introducerea,
simplificare administrativă, cât și analize de cost și creștere a        dezvoltarea, certificarea, implementarea și/sau menținerea în
promptitudinii în furnizarea serviciilor publice.                funcțiune a sistemelor de management

     8 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) este instrumentul UE adoptat în mod voluntar, pentru a certifica organizațiile care își îmbunătățesc în
mod continuu activitatea legată de mediul înconjurător. Organizațiile înregistrate EMAS sunt conforme din punct de vedere legal, introduc și mențin în funcțiune
un sistem de management de mediu și raportează rezultatele impactului lor prin publicarea unei declarații oficiale de mediu verificată în mod independent.
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                                  21

  • Consultanță, studii și instruire pentru dezvoltarea,                  • cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor
implementarea, integrarea și/sau folosirea mecanismelor                 fixe sau a obiectelor de inventar;
electronice                                         • cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale;
  • Consultanță, studii și instruire pentru elaborarea,                  • cheltuieli pentru servicii informatice și de comunicații;
actualizarea, revizuirea, testarea și/sau implementarea unor                 • taxe;
documente-cadru privind furnizarea de servicii publice                    • cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică;
  • Schimbul de bune practici și aplicarea pe scară largă a                • cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminare, conferințe             proiect;
și stagii de practică în îmbunătățirea calității și eficienței furnizării          • cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru
serviciilor                                       activități de conștientizare;
  • Revizuirea, dezvoltarea, optimizarea structurilor care                 • cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit
gestionează serviciile publice                              și/sau electronic și abonamente pe durata de derulare a
  II.2.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile                     proiectului;
  • cheltuieli pentru consultanță și expertiză;                      • cheltuieli privind achiziționarea serviciilor de audit;
  • cheltuieli de personal;                                • cheltuieli aferente garanțiilor bancare;
  • cheltuieli cu deplasarea;                               • cheltuieli pentru organizarea și/sau participarea la
  • cheltuieli pentru traduceri și interpretariat;                   evenimente de genul conferințe, seminare, ateliere de lucru,
  • cheltuieli aferente tipăririi și multiplicării de materiale;            reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activități transnaționale.
  • cheltuieli pentru închirieri și leasing;                        II.2.2.5. Utilizarea finanțării încrucișate FSE/FEDR
  • cheltuieli cu achiziția de materiale consumabile;                  Folosirea finanțării încrucișate FSE/FEDR este limitată la
  • cheltuieli generale de administrație;                       10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

      II.2.2.6. Alocarea financiară orientativă
                                                                                  — euro —
                                               Contribuția publică națională*
                       Contribuția UE                                                 Contribuția
     An         TOTAL                                         Alte surse
                         (FSE)       Bugetul de stat    Bugetul local                  Total       privată
                                                          publice
    2007        3.226.073       2.742.162        435.520         48.391        0          483.911         0
    2008        4.502.918       3.827.480        607.894         67.544        0          675.438         0
    2009        6.536.159       5.555.735        882.381         98.042        0          980.424         0
    2010        6.666.881       5.666.849        900.029        100.003        0         1.000.032         0
    2011        4.778.533       4.061.753        645.102         71.678        0          716.780         0
    2012        3.936.775       3.346.259        531.465         59.052        0          590.516         0
    2013        3.633.081       3.088.119        490.466         54.496        0          544.962         0
   TOTAL:       33.280.420      28.288.357       4.492.857        499.206        0         4.992.063         0

      II.2.2.7. Dimensiunea finanțării acordate
    Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor
speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora:
 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                              240.000—20.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                             Nu se aplică
 Valoarea eligibilă a proiectului                                                Nu se aplică
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                                85%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                         15%
 Contribuția comunitară din finanțarea acordată                                         100%
 Contribuția publică națională din finanțarea acordată                                     0%

      Pentru celelalte categorii de beneficiari:
 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                              240.000—20.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                             Nu se aplică
 Valoarea eligibilă a proiectului                                                Nu se aplică
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                                98%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                         2%
 Contribuția comunitară din finanțarea acordată                                         86,29%
 Contribuția publică națională din finanțarea acordată                                     13,71%

     * Distribuția sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcție de tipurile de proiecte și categoriile
de beneficiari.
 22                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010
    II.2.2.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri-țintă și tipuri de cerere de propuneri de proiecte

                                                                    Tipuri de cerere
         Operațiuni                  Beneficiari             Grupuri-țintă             de propuneri
                                                                     de proiecte

                         • MAI
                         • Ministere
                                             • Administrația publică
                         • Agenții
                                             centrală     (inclusiv    — Cerere de proiecte cu
                         • Structuri asociative ale
                                             serviciile deconcentrate)     depunere continuă (fără
•  Dezvoltarea,    testarea   și     autorităților administrației
                                             (instituții publice și/sau     termen-limită de depunere)
implementarea unor standarde de          publice locale
                                             angajații acestora)        — Cerere de proiecte cu
cost și calitate a serviciilor publice      • Asociații de dezvoltare
                                             • Administrația publică      termen-limită de depunere
                         intercomunitară9
                                             locală (instituții publice     — Dezvoltare de proiecte
                         • Autorități ale administrației
                                             și/sau angajații acestora)
                         publice locale**
                         • ONG-uri*

                                             • Administrația publică
                                             centrală     (inclusiv    — Dezvoltarea de proiecte
                         • MAI
                                             serviciile deconcentrate)     — Cerere de proiecte cu
                         • SGG-DPP
• Dezvoltarea de metode de                                (instituții publice și/sau     depunere continuă (fără
                         • Ministere
măsurare a barierelor administrative                           angajații acestora)        termen-limită de depunere)
                         • ONG-uri*
                                             • Administrația publică      — Cerere de proiecte cu
                         • Universități
                                             locală (instituții publice     termen-limită de depunere
                                             și/sau angajații acestora)

                         • MAI                  • Administrația publică
•      Elaborarea       de       • MFP                  centrală     (inclusiv    — Cerere de proiecte cu
mecanisme/instrumente/proceduri          • ANAF                 serviciile deconcentrate)     depunere continuă (fără
pentru îmbunătățirea sistemului de        • Structuri asociative ale       (instituții publice și/sau     termen-limită de depunere)
colectare a taxelor, inclusiv crearea       autorităților administrației      angajații acestora)        — Cerere de proiecte cu
unei interfețe pentru bazele de date       publice locale             • Administrația publică      termen-limită de depunere
existente                     • Autorități ale administrației     locală (instituții publice     — Dezvoltare de proiecte
                         publice locale**            și/sau angajații acestora)

• Implementarea inițiativelor de         • Ministere
reducere a duratei de livrare a          • Autorități ale administrației                      — Cerere de proiecte cu
serviciilor publice (de exemplu,         publice locale**            • Administrația publică      depunere continuă (fără
ghișeul unic pentru cetățeni și în        • Structuri asociative ale       centrală   și  locală     termen-limită de depunere)
formă   electronică,  planificarea      autorităților administrației      (instituții publice și/sau     — Cerere de proiecte cu
serviciilor destinate cetățenilor,        publice locale             angajații acestora)        termen-limită de depunere
managementul      documentelor,       • Asociații de dezvoltare                         — Dezvoltare de proiecte
folosirea regulii aprobării tacite etc.)     inter-comunitară

                         • MAI
                         • Ministere               • Administrația publică
                         • Agenții                centrală     (inclusiv    — Dezvoltarea de proiecte
                         • Structuri asociative ale       serviciile deconcentrate)     — Cerere de proiecte cu
• Training în domeniul evaluării         autorităților administrației      (instituții publice și/sau     depunere continuă (fără
performanțelor serviciilor publice        publice locale             angajații acestora)        termen-limită de depunere)
                         • Asociații de dezvoltare        • Administrația publică      — Cerere de proiecte cu
                         intercomunitară             locală (instituții publice     termen-limită de depunere
                         • Autorități ale administrației     și/sau angajații acestora)
                         publice locale**

                         • MAI
                         • Ministere               • Administrația publică
                         • Agenții                centrală     (inclusiv    — Dezvoltarea de proiecte
• Analiza problemelor specifice
                         • Structuri asociative ale       serviciile deconcentrate)     — Cerere de proiecte cu
furnizării serviciilor publice în
                         autorităților administrației      (instituții publice și/sau     depunere continuă (fără
vederea simplificării și reducerii
                         publice locale             angajații acestora)        termen-limită de depunere)
barierelor administrative pentru
                         • Asociații de dezvoltare        • Administrația publică      — Cerere de proiecte cu
cetățeni
                         intercomunitară             locală (instituții publice     termen-limită de depunere
                         • Autorități ale administrației     și/sau angajații acestora)
                         publice locale**

    9  Stabilite conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare (de exemplu, zonele metropolitane, aglomerările urbane etc.).
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                             23

                                                                   Tipuri de cerere
           Operațiuni                  Beneficiari          Grupuri-țintă            de propuneri
                                                                    de proiecte

                          • MAI
                          • Ministere             • Administrația publică
                          • Agenții              centrală     (inclusiv    — Cerere de proiecte cu
                          • Autorități ale administrației   serviciile deconcentrate)     depunere continuă (fără
 • Introducerea și menținerea în
                          publice locale**          (instituții publice și/sau     termen-limită de depunere)
 funcțiune  a  sistemelor de
                          • Structuri asociative ale     angajații acestora)        — Cerere de proiecte cu
 management, inclusiv EMAS10
                          autorităților administrației    • Administrația publică      termen-limită de depunere
                          publice locale           locală (instituții publice     — Dezvoltare de proiecte
                          • Asociații de dezvoltare      și/sau angajații acestora)
                          intercomunitară
                          • MAI
                          • Ministere             • Administrația publică
                          • Agenții              centrală     (inclusiv    — Dezvoltarea de proiecte
                          • Autorități ale administrației   serviciile deconcentrate)     — Cerere de proiecte cu
 •   Folosirea    mecanismelor
                          publice locale**          (instituții publice și/sau     depunere continuă (fără
 electronice, de exemplu, portaluri
                          • Structuri asociative ale     angajații acestora)        termen-limită de depunere)
 internet și baze de date
                          autorităților administrației    • Administrația publică      — Cerere de proiecte cu
                          publice locale           locală (instituții publice     termen-limită de depunere
                          • Asociații de dezvoltare      și/sau angajații acestora)
                          intercomunitară
                          • MAI
                          • Ministere
 • Implementarea unor documente-          • Agenții                               — Dezvoltarea de proiecte
 cadru privind furnizarea de servicii        • Autorități ale administrației   • Administrația publică      — Cerere de proiecte cu
 publice (charters — documente care         publice locale**          centrală   și  locală     depunere continuă (fără
 introduc un set de principii generale       • Structuri asociative ale     (instituții publice și/sau     termen-limită de depunere)
 privind calitatea furnizării de servicii      autorităților administrației    angajații acestora)        — Cerere de proiecte cu
 către cetățeni)                  publice locale                             termen-limită de depunere
                          • Asociații de dezvoltare
                          intercomunitară

     N O T Ă:
    ONG-urile și universitățile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puțin o autoritate a administrației publice (pentru asigurarea
implementării proiectului).
  II.2.2.9. Grupuri-țintă                              • Activitățile cuprinse în proiect corespund cel puțin unei
  Vezi mai sus (II.2.2.8)                            activități eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.
  II.2.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor             • Grupul-țintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte,
  2008—2015                                   conform Ghidului solicitantului.
  II.2.2.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte               • Valoarea totală a proiectului și contribuția financiară
  Vezi mai sus (II.2.2.8)                            solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul
  II.2.2.12. Criterii de eligibilitate și de evaluare/selecție         solicitantului.
  Criterii de eligibilitate                             • Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în
  A. Eligibilitatea beneficiarilor                       Ghidul solicitantului.
  • Solicitantul face parte din categoria de beneficiari              • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate,
menționată în Ghidul solicitantului.                       conform Ghidului solicitantului.
                                           • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea
  • Solicitantul și partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc
                                         durabilă, conform Ghidului solicitantului.
condițiile stabilite în Ghidul solicitantului.
                                           • Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea
  • Sumele prevăzute în declarația solicitantului privind            de șanse, conform Ghidului solicitantului.
asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile sunt cel puțin         • Proiectul sau activități din proiectul pentru care se solicită
egale cu sumele declarate în cererea de finanțare.                finanțare nu a/au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice,
  • Solicitantul nu se afla în una dintre situațiile incompatibile cu      inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.
acordarea finanțării din fonduri publice, conform Regulamentului           • Proiectul respectă legislația națională și comunitară.
CE, EURATOM nr. 1.605/2002, art. 93, cu excepția lit. d).               Criterii de evaluare/selecție
  B. Eligibilitatea proiectului                           • Relevanța proiectului: se urmăresc și se evaluează modul
  • Proiectul se încadrează în operațiunile prevăzute în Ghidul         în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a
solicitantului.                                  obiectivelor din strategiile naționale/locale/regionale și a

     * ONG-uri relevante în domeniul administrației publice (altele decât structurile asociative ale autorităților publice locale).
     ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unitățile administrativ teritoriale și sectoarele municipiului București
(conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
     10 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) este instrumentul UE adoptat în mod voluntar, pentru a certifica organizațiile care își îmbunătățesc în
mod continuu activitatea legată de mediul înconjurător. Organizațiile înregistrate EMAS sunt conforme din punct de vedere legal, introduc și mențin în funcțiune
un sistem de management de mediu și raportează rezultatele impactului lor prin publicarea unei declarații oficiale de mediu verificată în mod independent.
  24                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010

obiectivelor instituției solicitante, modalitatea în care este         responsabilități clar definite), a experienței instituției solicitantului
prezentată nevoia/problema pe care proiectul dorește să o           și a partenerului în gestionarea de proiecte și a experienței
rezolve și urgența intervenției.
   • Coerența și sustenabilitatea: se urmărește coerența           echipei de management propuse.
întregului proiect, din perspectiva realismului planului de            • Eficiența cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanțarea
activități și a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenți, în corelație
                                        solicitată să fie adecvată raportat la activitățile desfășurate
cu indicatorii specificați în DCI, a modalității în care partenerii,
dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se            pentru realizarea obiectivelor, activitățile să fie reflectate în
evaluează modul în care inițiativa/proiectul se corelează cu alte       buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri și
inițiative, dacă planul de activități propus conduce la atingerea
                                        rezultate să fie satisfăcător.
rezultatelor și scopului proiectului, modul în care rezultatele
proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia și elementul        • Contribuția la politicile UE: modalitatea în care proiectul
de noutate pe care proiectul îl propune.                    contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și
   • Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă
dovada existenței unui cadru adecvat pentru implementarea           promovare a egalității de șanse (tot ceea ce proiectul propune
proiectului (resurse alocate – materiale și umane, roluri și          peste cerințele minime din cererea de proiecte).
      II.2.2.13. Indicatori de monitorizare și evaluare
      Indicatori de program:

    Indicatori                                    Ținte cumulative orientative
              Valoare  An de
 de realizare imediată
              de bază  bază    2007     2008  2009   2010     2011     2012    2013  2014    2015
    (output)

 Sectoare în care
 sunt elaborate
                                                                    3 sectoare
 standardele de       0    2007     0      0    2     3       3      3     3    3
                                                                     prioritare
 cost și calitate
   (număr)
   Ghiduri de
  îmbunătățire a
   colectării       0    2007     0      0    1     1       2      2     2    2     2
   veniturilor
   (număr)

  Zile participant
   la instruire      0    2007     0      0   10.200   2.300    3.900    5.500    7.200  9.000   10.500
    (număr)

  Analize de
  simplificare
               7    2006     7      7   30     60      95     135     180   220     250
  administrativă
   (număr)

 Indicatori de rezultat  Valoare   An
                         2007     2008  2009    2010     2011     2012    2013   2014    2015
     (result)     de bază  de bază
 Sectoare în care
 s-au introdus
                                                                    3 sectoare
 standarde de        0    2007     0      0    2     3       3      3      3    3
                                                                     prioritare
 calitate și cost
   (număr)
   Gradul de
  colectare a
 veniturilor proprii
               84   2006     84     84    85    86      88      90     92   93     95
 ale administrației
  publice locale
    (%)
  Indicatori suplimentari:                          durabile și inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie
  • Număr de participanți la sesiuni de instruire, din care:         abordat în cadrul tuturor proiectelor finanțate din fonduri
femei/bărbați                                 structurale.
  • Număr de sesiuni de instruire                         Prin urmare, operațiunile finanțate în cadrul acestui domeniu
  • Studii, analize, rapoarte, strategii
                                        major de intervenție vor urmări respectarea principiilor
  • Participanți la schimb de experiență și bune practici
  II.2.2.14. Teme orizontale
                                        dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de
  • Dezvoltare durabilă                            implementare, luând în considerare aspecte privind mediul
  Pentru a respecta cerințele legislației comunitare și pentru a       înconjurător (de exemplu, diminuarea impactului negativ asupra
contribui la realizarea unei economii europene echilibrate,          mediului).
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                         25

  Proiectele trebuie să abordeze toate cele 3 dimensiuni ale          II.3. Axa prioritară 3 — Asistență tehnică
conceptului dezvoltării durabile, și anume dimensiunea              II.3.1. Domeniul major de intervenție 3.1. — Sprijin pentru
ecologică, economică și socială.                        implementarea, managementul general și evaluarea PO DCA și
  • Egalitate de șanse                            pentru pregătirea următorului exercițiu de programare
  Egalitatea de șanse reprezintă un drept fundamental, o            II.3.1.1. Descriere
valoare comună și un obiectiv-cheie al UE, fiind în același timp          Acest domeniu major de intervenție își propune să sprijine
                                        managementul, monitorizarea și controlul eficient al
o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii și o condiție
                                        implementării PO DCA și sprijinirea AM în îndeplinirea sarcinii
absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere,         sale de a pregăti și coordona regulile procedurale pentru
ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE.          management, monitorizare și control în cadrul sistemelor
  Astfel, solicitanții vor respecta prevederile legislației în        instituționale, legale și financiare existente.
vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între          În același timp, procesul complex de pregătire pentru
femei și bărbați în domeniul muncii, egalității de șanse și          intervențiile din perioada următoare de programare a fondurilor
nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în          structurale este de asemenea prevăzut prin acest domeniu
vedere toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze       major de intervenție. Principalele obiective sunt asigurarea
nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent       implementării și a managementului general al PO DCA,
de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,       pregătirea intervențiilor viitoarelor fonduri structurale și
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală          evaluarea activităților PO DCA.
                                         II.3.1.2. Operațiuni orientative
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie
                                          • sprijinirea managementului general al PO DCA. Acesta
defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau        include activități, precum asigurarea de expertiză externă,
efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau         contractarea unor studii pentru a îmbunătăți datele referitoare
exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a        la administrația publică, asigurarea cursurilor de formare pentru
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,        personal, sprijinirea întâlnirilor Comitetului de monitorizare etc.
în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte        • sprijinirea activităților de evaluare a PO pentru a asigura
domenii ale vieții publice.                          implementarea eficace a PO DCA.
  II.2.2.15. Ajutorul de stat                           • sprijinirea pregătirii viitoarelor intervenții ale fondurilor
  Nu se aplică.                                structurale. Aceasta include activități precum asigurarea de
  II.2.2.16. Clasificarea intervențiilor                   expertiză externă, elaborarea de evaluări ale nevoilor pentru
  • Tema prioritară                              viitoarea perioadă de programare etc.
                                         II.3.1.3. Activități eligibile orientative
 Cod                Tema prioritară                 • consultanță pentru asigurarea unui management și a unei
                                        implementări eficiente a PO DCA;
     Întărirea capacității instituționale la nivel național,          • consultanță pentru identificarea, evaluarea, selecția și
     regional și local                           contractarea proiectelor;
                                          • studii și analize pentru furnizarea de date pentru valorile de
     Mecanisme pentru îmbunătățirea elaborării de politici și
                                        bază ale indicatorilor, pentru îmbunătățirea datelor statistice din
     programe, a monitorizării și evaluării la nivel național,       domeniul administrației publice și pentru furnizarea informațiilor
 81
     regional și local, dezvoltarea capacității de furnizare a       necesare pentru monitorizarea PO DCA;
     politicilor și programelor                        • instruire pentru personalul AM PO DCA și pentru personalul
                                        direcțiilor din MAI implicate în gestionarea PO DCA în domeniile
  • Forma de finanțare                            relevante pentru această activitate;
                                          • achiziționarea de echipamente de tehnică de calcul (altele
 Cod               Forma de finanțare              decât cele legate de SMIS) și de echipamente de birotică;
                                          • consultanță, instruire și studii pentru activitățile privind
 01   Asistență nerambursabilă                       funcționarea Comitetului de monitorizare;
                                          • consultanță, instruire și achiziționarea de materiale
                                        relevante privind evaluarea PO DCA;
  • Dimensiunea teritorială
                                          • consultanță, instruire și studii pentru elaborarea
 Cod                Tipul teritoriului
                                        documentelor programatice necesare următoarei perioade de
                                        programare
 00   Nu se aplică.                              II.3.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
                                         • cheltuieli de personal;
                                         • cheltuieli pentru prestarea de servicii;
  II.2.2.17. Organisme intermediare
                                         • cheltuieli cu achiziția de active fixe, obiecte de inventar,
  Nu se aplică.                                furnituri de birou, materiale consumabile;
  II.2.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăților către       • cheltuieli generale de administrație;
beneficiari                                    • cheltuieli pentru închirieri și leasing.
                                         II.3.1.5. Utilizarea finanțării încrucișate FSE/FEDR
 AM PODCA — Unitatea de plăți și contabilitate din cadrul            Folosirea finanțării încrucișate FSE/FEDR este limitată la
Compartimentului de management financiar                    10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

  II.3.1.6. Alocarea financiară orientativă
                                                                        — euro —
                                         Contribuția publică națională*
                      Contribuția UE                                        Contribuția
     An        TOTAL                                     Alte surse
                        (FSE)     Bugetul de stat  Bugetul local                  Total   privată
                                                     publice
    2007        806.517        604.888     201.629       0           0          201.629    0
    2008       1.125.729        844.297     281.432       0           0          281.432    0
    2009       1.634.040       1.225.530     408.510       0           0          408.510    0
  26                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010

                                               Contribuția publică națională*
                        Contribuția UE                                                Contribuția
     An          TOTAL                                        Alte surse
                         (FSE)      Bugetul de stat     Bugetul local                Total        privată
                                                          publice
    2010          1.666.720      1.250.040       416.680         0           0         416.680        0
    2011          1.194.633       895.975       298.658         0           0         298.658        0
    2012           984.193       738.145       246.048         0           0         246.048        0
    2013           908.269       681.202       227.067         0           0         227.067        0
   TOTAL:          8.320.103      6.240.077      2.080.026         0           0        2.080.026        0
     * Distribuția sumelor între cele 3 tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcție de tipurile de proiecte și categoriile
de beneficiari.

      II.3.1.7. Dimensiunea finanțării acordate

 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                               240.000—20.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                              Nu se aplică.
 Valoarea eligibilă a proiectelor                                                Nu se aplică.
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                                 75%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                          25%
 Contribuția comunitară la finanțarea acordată                                          100%
 Contribuția publică națională la finanțarea acordată                                      0%

  II.3.1.8. Categorii de beneficiari eligibili                       II.3.1.12 Criterii de eligibilitate și de evaluare/selecție
  AM PODCA                                         Având în vedere caracterul particular al acestei axe prioritare
  II.3.1.9. Grupuri-țintă                                din punctul de vedere al beneficiarilor eligibili — Autoritatea de
 — AM PO DCA                                       management, mecanismul de aprobare a proiectelor din cadrul
 — Comitetul de monitorizare al PO DCA                          acestei axe trebuie să fie cât mai flexibil și cât mai rapid posibil.
 — personalul din alte direcții ale MAI implicat în gestionarea
                                             De aceea nu este necesară stabilirea unor criterii de selecție.
PO DCA
  II.3.1.10 Perioada orientativă de depunere a proiectelor
                                               Cu toate acestea, proiectele trebuie să respecte unele
  2008–2015                                       condiții minime: să se încadreze în obiectivele axei
  II.3.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte                 prioritare/domeniului major de intervenție/operațiunii, conform
  Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită              documentului-cadru de implementare, și să fie conforme cu
de depunere)                                       legislația comunitară și națională în vigoare.
      II.3.1.13. Indicatori de monitorizare și evaluare
      Indicatori de program:
      Indicatori                                        Ținte cumulative orientative
                 Valoare   An de
   de realizare imediată
                 de bază   bază    2007     2008     2009     2010     2011     2012    2013     2014      2015
       (output)
   Zile participant
    la instruire          0   2006     0      0      250     300      350      400    450     550      700
     (număr)
 Reuniuni ale comitetelor
 și grupurilor de lucru
                    0   2007     0      0       5       7      9       11    13      15      18
     relevante
     (număr)

   Indicatori de rezultat    Valoare   An
                             2007     2008     2009     2010     2011     2012    2013     2014      2015
       (result)       de bază  de bază

    Respectarea
   procentajului de
                    0   2007     0       0      50       60     70       80    85      90      100
   contractare stabilit
      (%)
  Indicatori suplimentari:                                abordat în cadrul tuturor proiectelor finanțate din fonduri
  • Număr de participanți la sesiuni de instruire, din care:               structurale.
femei/bărbați                                         Prin urmare, operațiunile finanțate în cadrul acestui domeniu
  • Număr de sesiuni de instruire
                                             major de intervenție vor urmări respectarea principiilor
  II.3.1.14. Teme orizontale
                                             dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de
  • Dezvoltare durabilă
  Pentru a respecta cerințele legislației comunitare și pentru a             implementare, luând în considerare aspecte privind mediul
contribui la realizarea unei economii europene echilibrate,                înconjurător (de exemplu, diminuarea impactului negativ asupra
durabile și inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie               mediului).
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                                 27

  Proiectele trebuie să abordeze toate cele 3 dimensiuni ale               II.3.1.17. Organisme intermediare
conceptului dezvoltării durabile, și anume dimensiunea                   Nu se aplică.
ecologică, economică și socială.                              II.3.1.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăților către
  • Egalitate de șanse                                beneficiari
  Egalitatea de șanse reprezintă un drept fundamental, o                AM PODCA — Unitatea de plăți și contabilitate din cadrul
valoare comună și un obiectiv cheie al UE, fiind în același timp            Compartimentului de management financiar
o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii și o condiție               II.3.2. Domeniul major de intervenție 3.2.—Sprijin pentru
absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere,             activitățile de comunicare și de promovare ale PO DCA
ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE.
                                              II.3.2.1. Descriere
  Astfel, solicitanții vor respecta prevederile legislației în
vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între               Acest domeniu major de intervenție are ca scop dezvoltarea
femei și bărbați în domeniul muncii, egalității de șanse și               unui sistem eficient de promovare a PO DCA prin diseminarea
nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în              informațiilor relevante, având ca rezultat un impact pozitiv
vedere toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze           asupra absorbției fondurilor. Pentru atingerea acestui scop vor
nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent            fi întreprinse anumite acțiuni, precum dezvoltarea unui plan de
de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,           comunicare pentru PO DCA, stabilirea unui sistem de informare
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală               publică referitor la programul operațional, realizarea de
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie            materiale informative și stabilirea unui sistem de schimb
defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau             informațional cu beneficiarii și cu alte părți interesate.
efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau                II.3.2.2 Operațiuni orientative
exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a
                                              • Sprijinirea activităților de comunicare și promovare ale PO
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,
în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte           DCA. Această operațiune include activități precum dezvoltarea
domenii ale vieții publice.                               și implementarea planului de comunicare al PO DCA, stabilirea
  II.3.1.15. Ajutorul de stat                             unui sistem de informare publică cu privire la PO DCA etc.
  Nu se aplică.                                      II.3.2.3. Activități eligibile orientative
  II.3.1.16. Clasificarea intervențiilor                         • instruire pentru personalul AM PODCA implicat în activitățile
  • Tema prioritară                                  de promovare și comunicare;
                                              • instruire și consultanță pentru crearea și administrarea
 Cod                 Tema prioritară                  website-ului AM PODCA;
                                              • elaborarea și diseminarea de materiale promoționale și de
     Asistență tehnică
                                            informare referitoare la PO DCA;
 85    Pregătirea, implementarea, monitorizarea și inspecția               • instruire pentru beneficiarii PO DCA în domenii specifice
 86    Evaluare și studii; informare și comunicare                  legate de PO DCA;
                                              • actualizarea și implementarea planului de comunicare al
                                            PO DCA;
  • Forma de finanțare                                  • organizarea de seminare, evenimente și campanii de
                                            informare și publicitate privind PO DCA.
                                              II.3.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile
 Cod                Forma de finanțare
                                              • cheltuieli de personal;
 01   Asistență nerambursabilă                             • cheltuieli pentru prestarea de servicii;
                                              • cheltuieli cu achiziția de active fixe, obiecte de inventar,
  • Dimensiunea teritorială                              furnituri de birou, materiale consumabile;
                                              • cheltuieli generale de administrație;
                                              • cheltuieli pentru închirieri și leasing.
 Cod                 Tipul teritoriului
                                              II.3.2.5. Utilizarea finanțării încrucișate FSE/FEDR
 00   Nu se aplică.                                  Folosirea finanțării încrucișate FSE/FEDR este limitată la
                                            10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

      II.3.2.6. Alocarea financiară orientativă
                                                                                 — euro —

                                              Contribuția publică națională*
                       Contribuția UE                                                Contribuția
     An         TOTAL                                         Alte surse
                         (FSE)       Bugetul de stat    Bugetul local                  Total       privată
                                                          publice
    2007         268.840        201.630        67.210        0           0           67.210        0
    2008         375.243        281.432        93.811        0           0           93.811        0
    2009         544.680        408.510       136.170        0           0          136.170        0
    2010         555.573        416.680       138.893        0           0          138.893        0
    2011         398.211        298.658        99.553        0           0           99.553        0
    2012         328.065        246.049        82.016        0           0           82.016        0
    2013         302.757        227.068        75.689        0           0           75.689        0
    TOTAL:        2.773.369       2.080.027       693.342        0           0          693.342        0
     * Distribuția sumelor între cele 3 tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcție de tipurile de proiecte și categoriile
de beneficiari.
  28                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010
     II.3.2.7. Dimensiunea finanțării acordate

 Valoarea totală a proiectelor (lei)                                      4.000—6.000.000
 Valoarea maximă a finanțării acordate                                     Nu se aplică.
 Valoarea eligibilă a proiectelor                                        Nu se aplică.
 Valoarea maximă a finanțării acordate din costul total eligibil                        75%
 Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului                                 25%
 Contribuția comunitară la finanțarea acordată                                 100%
 Contribuția publică națională la finanțarea acordată                              0%
  II.3.2.8. Categorii de beneficiari eligibili                II.3.2.12. Criterii de eligibilitate și de evaluare/selecție
  AM PODCA                                  Având în vedere caracterul particular al acestei axe prioritare
                                      din punct de vedere al beneficiarilor eligibili — AM, mecanismul
  II.3.2.9. Grupuri-țintă
                                      de aprobare a proiectelor din cadrul acestei axe trebuie să fie cât
  AM PODCA, potențialii beneficiari și publicul larg           mai flexibil și cât mai rapid posibil. De aceea nu este necesară
  II.3.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor        stabilirea unor criterii de selecție.
  2008—2015                                  Cu toate acestea, proiectele trebuie să respecte unele
                                      condiții minime: să se încadreze în obiectivele axei
  II.3.2.11. Tipuri de cereri de propunere de proiecte
                                      prioritare/domeniului major de intervenție/operațiunii, conform
  Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită       documentului-cadru de implementare, și să fie conforme cu
de depunere)                                legislația comunitară și națională în vigoare.
     II.3.2.13. Indicatori de monitorizare și evaluare
     Indicatori de program:
     Indicatori                                 Ținte cumulative orientative
                Valoare  An de
  de realizare imediată
                de bază  bază    2007   2008  2009    2010     2011     2012    2013     2014  2015
      (output)
    Evenimente
   de comunicare
                  0    —     0    0   13      15      17      19     21      23  30
    și promovare
     (număr)

   Indicatori de rezultat   Valoare   An
                           2007   2008  2009    2010     2011     2012    2013     2014  2015
      (result)      de bază  de bază

  Potențiali aplicanți
  care au participat
   la evenimentele        0    2007    0    0   250     320      380      430    470     500  500
   de comunicare
     (număr)

  Indicatori suplimentari:                          • Egalitate de șanse
  • Materiale de informare și publicitate                   Egalitatea de șanse reprezintă un drept fundamental, o
  • Zile participant la instruire — beneficiari              valoare comună și un obiectiv cheie al UE, fiind în același timp
  • Zile participant la instruire — structuri de gestionare        o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii și o condiție
  • Zile participant la instruire — alte structuri            absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere,
                                      ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE.
  II.3.2.14. Teme orizontale
                                        Astfel, solicitanții vor respecta prevederile legislației în
  • Dezvoltare durabilă                         vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între
  Pentru a respecta cerințele legislației comunitare și pentru a     femei și bărbați în domeniul muncii, egalității de șanse și
contribui la realizarea unei economii europene echilibrate,        nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în
durabile și inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie       vedere toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze
abordat în cadrul tuturor proiectelor finanțate din fonduri        nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent
structurale.                                de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
  Prin urmare, operațiunile finanțate în cadrul acestui domeniu     convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală
major de intervenție vor urmări respectarea principiilor          cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie
dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de           defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau
                                      efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau
implementare, luând în considerare aspecte privind mediul
                                      exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a
înconjurător (de exemplu, diminuarea impactului negativ asupra       libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,
mediului).                                 în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte
  Proiectele trebuie să abordeze toate cele 3 dimensiuni ale       domenii ale vieții publice.
conceptului dezvoltării durabile, și anume dimensiunea            II.3.2.15. Ajutorul de stat
ecologică, economică și socială.                       Nu se aplică.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                        29

  II.3.2.16. Clasificarea intervențiilor                     • Dimensiunea teritorială
  • Tema prioritară
                                         Cod               Tipul teritoriului
 Cod                Tema prioritară
                                        00    Nu se aplică.
    Asistență tehnică
                                         II.3.2.17. Organisme intermediare
 86   Evaluare și studii; informare și comunicare
                                         Nu se aplică.
  • Forma de finanțare                              II.3.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăților către

 Cod               Forma de finanțare              beneficiari
                                         AM PODCA — Unitatea de plăți și contabilitate din cadrul
 01   Asistență nerambursabilă
                                        Compartimentului de management financiar.

     III. PLANUL FINANCIAR
     Alocarea financiară pentru fiecare axă prioritară și domeniu major de intervenție este indicată în tabelul de mai jos. Tabelele
financiare prezentate în DCI au fost elaborate pe baza alocărilor financiare aprobate de CE, la nivel de axă prioritară în Programul
operațional „Dezvoltarea capacității administrative”.

                                                                         (euro)

                                         Contribuția publică națională
                      Contribuția UE                                       Contribuția
    An        TOTAL
                        (FSE)                         Alte surse             privată
                               Bugetul de stat  Bugetul local                 Total
                                                   publice

                                  TOTAL PO DCA
    2007       23.847.633      20.162.952     3.445.040       239.640      0         3.684.681    0
    2008       33.286.274      28.143.236     4.808.551       334.487      0         5.143.038    0
    2009       48.316.308      40.850.990     6.979.797       485.521      0         7.465.318    0
    2010       49.282.635      41.668.010     7.119.393       495.232      0         7.614.625    0
    2011       35.323.662      29.865.828     5.102.873       354.961      0         5.457.834    0
    2012       29.101.262      24.604.847     4.203.982       292.433      0         4.496.415    0
    2013       26.856.308      22.706.759     3.879.675       269.874      0         4.149.549    0
   TOTAL:     246.014.081      208.002.622    35.539.312      2.472.148       0        38.011.459    0

                  AXA PRIORITARĂ 1 — ÎMBUNĂTĂȚIRI DE STRUCTURĂ ȘI PROCES
                    ALE MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE
    2007       13.283.827      11.291.253     1.876.473       116.101      0         1.992.574    0
    2008       18.541.427      15.760.213     2.619.162       162.052      0         2.781.214    0
    2009       26.913.593      22.876.554     3.801.814       235.225      0         4.037.039    0
    2010       27.451.866      23.334.086     3.877.851       239.929      0         4.117.780    0
    2011       19.676.311      16.724.864     2.779.476       171.971      0         2.951.447    0
    2012       16.210.252      13.778.714     2.289.860       141.678      0         2.431.538    0
    2013       14.959.747      12.715.785     2.113.214       130.748      0         2.243.962    0
   TOTAL:     137.037.022      116.481.469    19.357.850      1.197.704       0        20.555.553    0

             DMI 1.1 — Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
    2007       3.985.147       3.387.375     573.861        23.911      0          597.772    0
    2008       5.562.427       4.728.063     800.989        33.375      0          834.364    0
    2009       8.074.078       6.862.966    1.162.667        48.444      0         1.211.112    0
    2010       8.235.560       7.000.226    1.185.921        49.413      0         1.235.334    0
    2011       5.902.893       5.017.459     850.017        35.417      0          885.434    0
    2012       4.863.075       4.133.614     700.283        29.178      0          729.461    0
    2013       4.487.925       3.814.736     646.261        26.928      0          673.189    0
   TOTAL:      41.111.105      34.944.439     5.919.999       246.667      0         6.166.666    0
30            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010

                                Contribuția publică națională
              Contribuția UE                                   Contribuția
   An    TOTAL                                Alte surse
               (FSE)     Bugetul de stat  Bugetul local            Total     privată
                                          publice

              DMI 1.2 — Creșterea responsabilizării administrației publice
 2007    2.656.766    2.258.251      371.416      27.099       0     398.515     0
 2008    3.708.286    3.152.043      518.418      37.825       0     556.243     0
 2009    5.382.719    4.575.311      752.504      54.904       0     807.408     0
 2010    5.490.373    4.666.817      767.554      56.002       0     823.556     0
 2011    3.935.262    3.344.973      550.150      40.140       0     590.289     0
 2012    3.242.051    2.755.743      453.239      33.069       0     486.308     0
 2013    2.991.948    2.543.156      418.274      30.518       0     448.792     0
 TOTAL:   27.407.405   23.296.294     3.831.555     279.556       0     4.111.111     0

               DMI 1.3 — Îmbunătățirea eficacității organizaționale
 2007    6.641.914    5.645.627    931.196      65.091     0          996.287     0
 2008    9.270.714    7.880.107   1.299.754      90.853     0         1.390.607     0
 2009    13.456.796   11.438.277   1.886.643     131.877      0         2.018.519     0
 2010    13.725.933   11.667.043   1.924.376     134.514      0         2.058.890     0
 2011    9.838.155    8.362.432   1.379.309      96.414     0         1.475.723     0
 2012    8.105.126    6.889.357   1.136.339      79.430     0         1.215.769     0
 2013    7.479.874    6.357.893   1.048.678      73.303     0         1.121.981     0
 TOTAL:   68.518.513   58.240.736   9.606.296     671.481      0        10.277.777     0

   AXA PRIORITARĂ 2 — ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI EFICIENȚEI FURNIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE,
            CU ACCENTUL PUS PE PROCESUL DE DESCENTRALIZARE
 2007    9.488.448   8.065.181 1.299.728   123.540    0     1.423.267              0
 2008    13.243.875  11.257.294 1.814.146   172.435    0     1.986.581              0
 2009    19.223.995  16.340.396  2.633.303   250.296    0     2.883.599              0
 2010    19.608.475  16.667.204  2.685.969   255.302    0     2.941.271              0
 2011    14.054.507  11.946.331 1.925.186   182.990    0     2.108.176              0
 2012    11.578.752   9.841.939 1.586.057   150.755    0     1.736.813              0
 2013    10.685.534   9.082.704 1.463.704   139.126    0     1.602.830              0
 TOTAL:   97.883.587  83.201.049 13.408.094  1.274.444    0     14.682.538              0

         DMI 2.1 — Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor
 2007    6.262.375   5.323.019     864.208     75.149      0        939.356      0
 2008    8.740.958   7.429.814    1.206.252    104.891      0       1.311.144      0
 2009    12.687.836  10.784.661    1.750.921    152.254      0       1.903.175      0
 2010    12.941.594  11.000.355    1.785.940    155.299      0       1.941.239      0
 2011    9.275.974   7.884.578    1.280.084    111.312      0       1.391.396      0
 2012    7.641.976   6.495.680    1.054.593     91.704      0       1.146.296      0
 2013    7.052.453   5.994.585     973.239     84.629      0       1.057.868      0
 TOTAL:   64.603.167  54.912.692    8.915.237    775.238      0       9.690.475      0

          DMI 2.2 — Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice
 2007    3.226.073   2.742.162    435.520        48.391      0        483.911    0
 2008    4.502.918   3.827.480    607.894        67.544      0        675.438    0
 2009    6.536.159   5.555.735    882.381        98.042      0        980.424    0
 2010    6.666.881   5.666.849    900.029       100.003       0       1.000.032    0
 2011    4.778.533   4.061.753    645.102        71.678      0        716.780    0
 2012    3.936.775   3.346.259    531.465        59.052      0        590.516    0
 2013    3.633.081   3.088.119    490.466        54.496      0        544.962    0
 TOTAL:   33.280.420   28.288.357   4.492.857       499.206       0       4.992.063    0
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010                                31

                                             Contribuția publică națională
                       Contribuția UE                                               Contribuția
     An         TOTAL                                       Alte surse
                        (FSE)       Bugetul de stat    Bugetul local                 Total       privată
                                                        publice
                           AXA PRIORITARĂ 3 — ASISTENȚĂ TEHNICĂ
    2007        1.075.357        806.518       268.839        0          0          268.839        0
    2008        1.500.972      1.125.729        375.243        0          0          375.243        0
    2009        2.178.720      1.634.040        544.680        0          0          544.680        0
    2010        2.222.293      1.666.720        555.573        0          0          555.573        0
    2011        1.592.844      1.194.633        398.211        0          0          398.211        0
    2012        1.312.259        984.194       328.065        0          0          328.065        0
    2013        1.211.027        908.270       302.757        0          0          302.757        0
   TOTAL:       11.093.472       8.320.104      2.773.368        0          0        2.773.368        0

               DMI 3.1. Sprijin pentru implementarea, managementul general, evaluarea PO DCA
                      și pentru pregătirea următorului exercițiu de programare
    2007         806.517        604.888       201.629        0          0          201.629        0
    2008        1.125.729        844.297       281.432        0          0          281.432        0
    2009        1.634.040      1.225.530        408.510        0          0          408.510        0
    2010        1.666.720      1.250.040        416.680        0          0          416.680        0
    2011        1.194.633        895.975       298.658        0          0          298.658        0
    2012         984.193        738.145       246.048        0          0          246.048        0
    2013         908.269        681.202       227.067        0          0          227.067        0
   TOTAL:        8.320.103      6.240.077      2.080.026        0          0        2.080.026        0

                 DMI 3.2. Sprijin pentru activitățile de comunicare și promovare ale PO DCA
    2007         268.840        201.630        67.210        0          0           67.210       0
    2008         375.243        281.432        93.811       0          0           93.811       0
    2009         544.680        408.510       136.170        0          0          136.170        0
    2010         555.573        416.680       138.893        0          0          138.893        0
    2011          398.211       298.658        99.553        0          0           99.553       0
    2012         328.065        246.049        82.016        0          0           82.016       0
    2013         302.757        227.068        75.689        0          0           75.689       0
   TOTAL:        2.773.369      2.080.027        693.342        0          0          693.342        0
  IV. ASPECTE LEGATE DE IMPLEMENTARE                           Beneficiarii vor juca rolul principal în managementul și
  IV.1. Cadrul general pentru implementarea PO DCA                 implementarea intervențiilor aprobate în cadrul PO DCA. Ei vor
  Guvernul României a desemnat Ministerul Administrației și             fi responsabili, de asemenea, și pentru organizarea licitațiilor și
Internelor11 ca Autoritate de management pentru Programul
operațional „Dezvoltarea capacității administrative”, prin              contractarea serviciilor și bunurilor.
Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de             Mecanismul de finanțare și implementare a fiecărui proiect
coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale.               din cadrul PO DCA va fi reglementat de un contract de finanțare
  AM este responsabilă pentru eficiența și acuratețea                semnat de beneficiar cu MAI sau prin ordin de finanțare semnat
managementului și pentru implementarea PO DCA în                   de ministrul administrației și internelor pentru proiectele la care
conformitate cu cerințele art. 60 din Regulamentul (CE)                beneficiar va fi MAI.
nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a
                                              Comitetul de monitorizare pentru PO DCA, structură
anumitor dispoziții generale privind Fondul European de
Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de               națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol
coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999             decizional în implementarea PO DCA, a fost constituit prin ordin
și ale Hotărârii Guvernului nr. 457/2008.                       al ministrului internelor și reformei administrative.

      11 În conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice
centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, se înființează Ministerul Administrației și Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.
  32                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/7.I.2010

  În data de 7 februarie 2008 a avut loc prima reuniune a           Reguli, aceasta este supusă deciziei de oportunitate a
Comitetului de monitorizare pentru PO DCA, reuniune în care a          secretarului de stat coordonator al reformei administrației
fost dezbătut și aprobat propriul regulament de organizare și          publice.
funcționare.                                     Odată    primită  aprobarea, începe  procesul de
  Ministerul Finanțelor Publice este desemnat să                dezvoltare/planificare a proiectului, AM acordând sprijin
îndeplinească rolul de autoritate de certificare pentru toate          solicitantului din perspectiva managementului de proiect
programele operaționale, fiind responsabil pentru elaborarea și         (planificării) pe o perioadă de maximum 3 luni.
transmiterea către CE a declarațiilor de cheltuieli și a cererilor de        În timpul perioadei de asistență sau după încheierea
plată certificate, în conformitate cu prevederile art. 61 din          acesteia, solicitantul poate depune cererea de finanțare.
Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006. Autoritatea de certificare           Aceasta este supusă aceleiași proceduri de verificare și
este un departament în cadrul Autorității de certificare și plată din      evaluare ca și cele care sosesc la AM în urma unei cereri de
cadrul Ministerului Finanțelor Publice.                     proiecte (vezi mai jos).
  Organismul desemnat să primească plățile din FEDR, FSE și            Cerere de proiecte
FC de la CE, pentru toate programele operaționale, este               AM, prin intermediul Ghidului solicitantului, stabilește
Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului           termenele și condițiile de desfășurare a acestor cereri. Astfel,
Finanțelor Publice.                               AM solicită potențialilor beneficiari să depună cereri de finanțare.
  Organismul desemnat să efectueze plățile către beneficiarii         Pe parcursul pregătirii cererilor de finanțare de către solicitant,
PO DCA este unitatea de plată din cadrul AM PO DCA din MAI.           AM pune la dispoziția acestora o linie telefonică și o adresă de
  Un organism asociat al Curții de Conturi a României a fost          e-mail dedicate tuturor întrebărilor/comentariilor din această
desemnat drept autoritate de audit pentru toate programele            etapă.
operaționale, în conformitate cu prevederile art. 59 din               Etapele procesului de verificare, evaluare și selecție a
Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006. Autoritatea de audit este           cererilor de finanțare depuse ca urmare a unei cereri de proiecte
independentă din punct de vedere operațional de autoritățile de         sau de idei de proiecte sunt prezentate pe scurt astfel:
management și de Autoritatea de certificare și plată.                1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității —
  Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale          cererile de finanțare sunt verificate din punct de vedere
(ACIS) este instituția responsabilă de coordonarea                administrativ pentru a determina dacă au fost furnizate toate
managementului și implementării instrumentelor structurale în          informațiile și documentele, în formatul solicitat și din punctul de
România. ACIS își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului         vedere al eligibilității solicitantului (și partenerului) și a
Finanțelor Publice. Responsabilitățile sale principale sunt să          proiectului.
coordoneze programarea, dezvoltarea și implementarea                 2. Evaluarea cererilor de finanțare — cererile de finanțare
programelor operaționale din cadrul CSNR și să asigure              care sunt eligibile și conforme din punct de vedere administrativ
coordonarea și coerența dintre programe și de asemenea cu            sunt evaluate pentru a li se determina calitatea, pe baza
Programul național pentru dezvoltare rurală și cu Programul           criteriilor aprobate de Comitetul de monitorizare (vezi „Criterii de
operațional pentru pescuit.                           eligibilitate și de evaluare/selecție”).
  IV.2. Principiile depunerii, selecției și evaluării               3. Selecția cererilor de finanțare — este realizată de
proiectelor                                   conducerea AM, pe baza recomandărilor din rapoartele de
  AM a stabilit două mecanisme prin care gestionează              evaluare întocmite de evaluatori.
solicitările de finanțare din PO DCA:                        4. Încheierea contractului de finanțare/Semnarea ordinului
  • cerere de idei de proiecte;                        de finanțare.
  • cerere de proiecte.                              IV.3. Procedura de modificare a documentului-cadru de
  Cerere de idei de proiecte (dezvoltare de proiecte)              implementare a PO DCA
  AM, prin intermediul ghidurilor solicitantului (Reguli pentru          Documentul-cadru de implementare a PO DCA se
cererile de idei de proiecte), stabilește condițiile/regulile de         aprobă/modifică prin ordin comun al ministrului administrației și
desfășurare a cererilor de idei de proiecte. Prin urmare, AM           internelor și al ministrului finanțelor publice.
solicită instituțiilor vizate să depună idei de proiecte sub forma          Inițierea procedurii de modificare a documentului-cadru de
unei fișe de proiect, anexă la Regulile pentru cererile de idei de        implementare a PO DCA revine AM pentru PO DCA. Modificările
proiecte. Fișa sosită la AM este analizată din punctul de vedere         propuse vor fi supuse avizării ACIS din cadrul Ministerului
al încadrării ideii de proiect în prevederile PO DCA și dacă           Finanțelor Publice, după care vor fi aprobate prin ordin comun
respectă regulile stabilite prin ghidul solicitantului aferent. După       al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor
această etapă, în cazul încadrării ideii de proiect în cerințele din       publice.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|436602]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
            Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10/7.I.2010 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei          ISSN 1453—4495

								
To top