kssr by zanis_86

VIEWS: 106 PAGES: 19

									KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 DOKUMEN STANDARD PRESTASI
   PENDIDIKAN ISLAM
     TAHUN 1
      1
                    MATLAMAT KURIKULUM

Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh
dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian
supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat                    OBJEKTIF KURIKULUM

1.  Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan betul, dan bertajwid
2.  Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian
3.  Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya
4.  Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih
5.  Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan
6.  Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ‘ain serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan
   umat Islam
7.  Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah SAW sebagai asas perkembangan tamadun
   manusia
8.  Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan membaca dan menulis
   jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa
                           2
BAND                 PERNYATAAN STANDARD
 1   Mengetahui asas membaca al-Quran, Hadis terpilih, menghafaz surah tertentu, mengetahui asas
    akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi


 2   Memahami asas bacaan al Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah tertentu, memahami asas
    akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi

 3   Mempamerkan kebolehan asas membaca al Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah
    hafazan, melakukan asas ibadah, adab, memahami asas akidah, sirah Rasululllah SAW serta
    boleh membaca dan menulis asas jawi


 4   Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan,
    menghayati asas akidah, sirah Rasulullah SAW, melaksanakan ibadah, adab tertentu serta mampu
    membaca dan menulis jawi


 5   Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan
    dengan betul, menghayati asas akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengaplikasi ibadah dan adab
    serta mampu membaca dan menulis jawi dengan baik


 6   Mahir membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan sempurna,
    menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan
    harian serta mahir membaca dan menulis jawi
                      3
BAND   PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR                 EVIDENS


    B1
 1   Mengetahui asas membaca Al- B1D1                    B1D1E1
    Quran, Hadis terpilih, menghafaz Boleh mengenal huruf-huruf hijaiyah  Mengenalpasti huruf hijaiyah yang berbaris satu
    surah tertentu, mengetahui asas tunggal berbaris satu di atas.     di atas dan bunyi huruf yang hampir sama.
    akidah, ibadah, adab, sirah
    Rasululllah SAW dan jawi.
Tahu                  B1D2                 B1D2E1
                    Boleh mengenal dan menghafaz     Mengenalpasti surah-surah hafazan iaitu
                    Surah-surah hafazan tertentu     Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas.

                                       B1D2E2
                                       Menghafaz sebahagian surah hafazan.


                     B1D3                 B1D3E1
                     Mengetahui pengertian Rukun Iman   Menyebut mengiakan / menggeleng kepala
                     dan Beriman kepada Allah.      (body language) seperti mengangguk, memberi
                                       isyarat mengenai pengertian Rukun Iman.

                                       B1D3E2
                                       Beriman kepada Allah


                     B1D4                 B1D4E1
                     Boleh menyebut pengertian Rukun   Menyebut mengiakan / menggeleng kepala
                     Islam dan mengucap dua kalimah    (body language) seperti mengangguk, memberi
                     syahadah.              isyarat mengenai pengertian Rukun Islam.

                                       B1D4E2
                                       Mengucap dua kalimah syahadah.                         4
B1D5                 B1D5E1
Boleh menyebut dan menyatakan    Menunjukkan pergerakan badan (body
mengenai konsep bersuci (berwuduk)  language) seperti mengangguk dan memberi
dan beristinjak           isyarat mengenai konsep bersuci (berwuduk)
                   dan beristinjak


B1D6                 B1D6E1
Boleh menyebut perkara-perkara    Menunjukkan pergerakan badan (body
berkaitan solat.           language) seperti mengangguk / menggeleng
                   kepala mengenai nama solat, bilangan rakaat
                   dan waktunya.


B1D7                 B1D7E1
Boleh menyatakan salasilah      Menunjukkan pergerakan badan (body
keturunan nabi Muhammad SAW.     language) seperti mengangguk atau
                   menggeleng kepala serta menyebut nama ibu,
                   bapa dan datuk nabi Muhammad SAW.


B1D8                 B1D8E1
Boleh menyatakan peristiwa      Menyebut peristiwa semasa kelahiran Nabi
kelahiran nabi Muhammad SAW     Muhammad SAW.


B1D9                 B1D9E1
Boleh menyatakan kisah penyusuan   Menyebut nama ibu susu nabi Muhammad
nabi Muhammad SAW.          SAW.
    5
B1D10              B1D10E1
Boleh menyatakan adab makan,  Menyebut atau menunjukkan pergerakan badan
minum, adab bersama ibu bapa,  (body language) seperti mengangguk /
rakan dan guru.         menggeleng kepala mengenai adab makan dan
                minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan
                guru.


B1D11              B1D11E1
Boleh mengenal, menyebut dan  Menyebut atau menunjukkan pergerakan badan
menulis huruf jawi tunggal.   (body language) seperti mengangguk /
                menggeleng kepala mengenai huruf jawi
                tunggal.

                B1D11E2
                Menyebut, menulis dan membezakan huruf
                yang hampir sama bentuk dan bunyi
    6
 BAND    PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR                EVIDENS


  2    B2
      Memahami asas bacaan Al      B2D1                B2D1E1
Tahu dan  Quran, hadis terpilih, menghafaz  Boleh membunyikan huruf hijaiyah  Membaca kalimah yang bersambung dengan
 Faham   surah-surah tertentu, memahami   yang bersambung.          huruf mad.
      asas akidah, ibadah, adab, sirah
      Rasululllah SAW dan jawi
                       B2D2                B2D2E1
                       Boleh menyebut kalimah yang    Membaca kalimah yang mengandungi tanda
                       mengandungi huruf mad dan tanda  dan bacaan mad.
                       bacaan mad.


                       B2D3                B2D3E1
                       Boleh menghafaz ayat-ayat lazim  Menghafaz surah Al-Fatihah, Al-Nas, Al-Falaq
                       serta menamakan surah.       dan Al-Ikhlas


                       B2D4                B2D4E1
                       Boleh menyatakan Rukun Iman    Menyenaraikan Rukun Iman secara rawak dan
                                         tidak mengikut urutan.


                       B2D5                B2D5E1
                       Boleh menyatakan Rukun Islam dan  Menyenaraikan Rukun Islam secara rawak dan
                       boleh mengucap dua kalimah     tidak mengikut urutan.
                       syahadah
                                         B2D5E2
                                         Menyebut lafaz dua kalimah syahadah dan
                                         ertinya dengan betul.                           7
B2D6                 B2D6E1
Boleh menyebut dan menyatakan    Menyatakan cara bersuci (berwuduk) dan
mengenai konsep bersuci (berwuduk)  beristinjak.
dan beristinjak.


B2D7                 B2D7E1
Boleh menyebut perkara-perkara    Menerangkan nama solat fardu, bilangan rakaat
berkaitan solat.           dan waktu.B2D8                 B2D8E1
Boleh menyatakan salasilah      Menyebut salasilah keturunan nabi Muhammad
keturunan nabi Muhammad SAW     SAW sebelah ibu dan bapa.B2D9                 B2D9E1
Boleh menyatakan peristiwa      Menyebut peristiwa semasa dan selepas Nabi
kelahiran nabi Muhammad SAW     Muhammad SAW dilahirkan.B2D10                B2D10E1
Boleh menyatakan kisah penyusuan   Menyebut nama ibu dan ibu susuan nabi serta
nabi Muhammad SAW          tempoh penjagaannya.
    8
B2D11               B2D11E1
Boleh menyatakan adab makan dan  Menyebut adab-adab sebelum, semasa dan
minum, adab bersama ibubapa,   selepas makan serta adab bersama ibubapa,
rakan dan guru.          rakan dan guru.


B2D12               B2D12E1
Boleh mengenal, menyebut dan   Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi
menulis huruf jawi yang boleh   yang boleh disambung dan tidak boleh
disambung dan tidak boleh     disambung serta membezakannya.
disambung.
    9
  BAND       PERNYATAAN             DESKRIPTOR                EVIDENS
            STANDARD

   3     B3
         Mempamerkan kebolehan     B3D1                 B3D1E1
 Tahu, Faham   asas membaca Al Quran     Boleh membaca kalimah, potongan   Membaca kalimah yang mengandungi
dan Boleh Buat  dan   hadis   terpilih,  ayat dan ayat pendek dengan betul.  bacaan panjang dan pendek, tanwin,
         menghafaz surah-surah                        Nun dan Mim sakinah, qalqalah dan
         hafazan, melakukan asas                       huruf-huruf sakinah.
         ibadah, adab, memahami
         asas   akidah,   sirah
         Rasululllah SAW serta     B3D2                 B3D2E1
         boleh   membaca   dan   Boleh membaca potongan ayat-ayat   Membaca potongan ayat-ayat pendek
         menulis asas jawi.       pendek yang terdapat di dalam al-  yang terdapat dalam al-Quran dengan
                        Quran.                betul


                        B3D3                 B3D3E1
                        Boleh menghafaz ayat-ayat lazim   Menghafaz surah Al-Fatihah, Al-Nas,
                        mengikut makhraj yang betul dan   Al-Falaq dan Al-Ikhlas dengan betul dan
                        fasih.                fasih.


                        B3D4                 B3D4E1
                        Boleh menyebut Rukun Iman      Menyenaraikan Rukun Iman dengan
                        dengan betul mengikut urutan.    betul dan mengikut urutan.


                        B3D5                 B3D5E1
                        Boleh menyebut Rukun Islam      Menyenaraikan Rukun Islam dengan
                        dengan betul mengikut urutan     betul dan mengikut urutan.


                        B3D6                 B3D6E1
                              10
Boleh menyatakan cara bersuci dan  Menyatakan cara bersuci dan
beristinjak.             beristinjak dengan betul

B3D7                 B3D7E1
Boleh melakukan wuduk dengan     Melakukan wuduk dengan betul
betul.

                   B3D8E1
B3D8                 Menghafaz lafaz dan niat solat.
Boleh menyebut lafaz dan niat solat.

                   B3D9E1
B3D9                 Melakukan adab makan dan minum,
Boleh menyatakan adab makan dan   adab bersama ibu bapa, rakan dan guru
minum, adab bersama ibu bapa,
rakan dan guru.

                   B3D10E1
B3D10                Mengenal, membaca, menulis membina
Boleh mengenal, membaca,       perkataan daripada suku kata terbuka.
menulis dan membina perkataan
daripada suku kata terbuka dan    B3D10E2
tertutup.              Mengenal, membaca, menulis membina
                   perkataan daripada suku kata tertutup.

                   B3D10E3
                   Membina perkataan daripada suku kata
                   terbuka  tertutup dan tertutup 
                   terbuka.


                   B3D11E1
B3D11                Membaca, membina dan menulis
Boleh membaca, membina dan      rangkai kata
menulis rangkai kata.

       11
12
 BAND     PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR                 EVIDENS


   4    B4
       Mempamerkan kemahiran       B4D1                 B4D1E1
Tahu, Faham  membaca Al-Quran, hadis      Membaca potongan ayat-ayat      Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat yang
 dan Boleh  terpilih, menghafaz surah-surah  pendek yang mengandungi pelbagai   mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan,
Buat dengan  hafazan, menghayati asas     baris dan tanda dengan makhraj    waqaf, tanda bacaan panjang, nun dan mim
 Beradab   akidah, sirah Rasulullah SAW,   yang betul dan fasih.        syaddah, alif lam qamariah dan alif lam
       melaksanakan ibadah, adab                       syamsiah dan huruf-huruf bertasydid.
       tertentu serta mampu membaca
       dan menulis jawi
                        B4D2                 B4D2E1
                        Boleh menghafaz semua ayat-ayat   Menghafaz surah Al-Fatihah, Al-Nas, Al-Falaq
                        lazim mengikut makhraj yang betul,  dan Al-Ikhlas mengikut makhraj yang betul,
                        fasih dan bertajwid.         fasih dan bertajwid.


                        B4D3                 B4D3E1
                        Boleh menyatakan cara bersuci dan  Menyatakan alat-alat yang boleh / tidak boleh
                        beristinjak dengan betul.      dibuat bersuci dan beristinjak dengan cara yang
                                           betul.

                        B4D4
                        Boleh melakukan wuduk dengan     B4D4E1
                        betul dan sempurna.         Melakukan wuduk dengan betul dan sempurna
                                           (rukun dan sunat)

                        B4D5                 B4D5E1
                        Boleh menyatakan lafaz niat dan   Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya
                        melakukan perlakuan solat dengan   serta melakukan perlakuan solat dengan betul.
                        betul.

                            13
B4D6                 B4D6E1
Boleh menyatakan adab makan dan   Melakukan adab makan dan minum serta
minum, adab bersama ibu bapa,    membaca doa sebelum dan selepas makan
rakan dan guru dengan betul.     dengan betul.

                   B4D6E2
                   Melakukan adab bersama ibu bapa, rakan dan
                   guru dengan betul.


B4D7                 B4D7E1
Boleh mengenal, membaca, menulis   Mengenal, membaca, menulis membina
dan membina perkataan daripada    perkataan daripada suku kata terbuka dengan
suku kata terbuka dan tertutup    betul.
dengan betul.
                   B4D7E2
                   Mengenal, membaca, menulis membina
                   perkataan daripada suku kata tertutup dengan
                   betul.

                   B4D7E3
                   Membina perkataan daripada suku kata terbuka
                    tertutup dan tertutup  terbuka dengan betul.


B4D8                 B4D8E1
Boleh membaca, membina dan      Membaca, membina dan menulis rangkai kata
menulis rangkai kata dengan betul.  dengan betul.
    14
 BAND     PERNYATAAN STANDARD              DESKRIPTOR                 EVIDENS


   5    B5
       Mengaplikasi     kemahiran  B5D1                 B5D1E1
Tahu, Faham  membaca Al-Quran dan hadis     Boleh / Mampu membaca potongan    Membaca potongan ayat-ayat pendek yang
 dan Boleh  terpilih, menghafaz surah-surah  ayat dan ayat-ayat pendek dengan   mengandungi Mim dan Nun sakinah yang
Buat dengan  hafazan    dengan   betul,  betul, fasih dan bertajwid.      bertemu dengan huruf-huruf tertentu, bacaan
 Beradab   menghayati asas akidah dan                        panjang enam harakat pada tanda melintang
 Terpuji   sirah   Rasulullah   SAW,                      bersyaddah ( ّ ), tanda-tanda waqaf dan wakaf
       mengaplikasi ibadah dan adab                       pada kalimah tertentu (Huruf muqattaah)
       serta mampu membaca dan                         dengan betul, fasih dan bertajwid
       menulis jawi dengan baik.                        .


                         B5D2                 B5D2E1
                         Boleh menghafaz semua ayat-ayat    Menghafaz surah Al-Fatihah, Al-Nas, Al-Falaq
                         lazim di bawah mengikut makhraj    dan Al-Ikhlas dengan makhraj yang betul, fasih
                         yang betul, fasih dan bertajwid dan  dan bertadwir.
                         bertadwir.                         B5D3                 B5D3E1
                         Boleh menyatakan beristinjak dengan  Menyatakan cara beristinjak berserta adab
                         betul dan sempurna.          qada’ hajat dengan betul dan sempurna.                         B5D4                 B5D4E1
                         Boleh melakukan wuduk dengan     Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhi
                         betul, sempurna dan beradab.     perkara-perkara makruh serta membatalkan
                                            wuduk dengan betul, sempurna dan beradab.                             15
B5D5                B5D5E1
Boleh menyatakan lafaz niat dan  Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya
melakukan perlakuan solat dengan  serta melakukan perlakuan solat dengan
sempurna.             sempurna. B5D6               B5D6E1
Boleh menyatakan adab makan dan  Beristiqamah melakukan adab makan dan
minum, adab bersama ibu bapa,   minum serta membaca doa sebelum dan
rakan dan guru dengan betul dan  selepas makan.
istiqamah.
                  B5D6E2
                  Beristiqamah melakukan adab bersama ibu
                  bapa, rakan dan guru.


B5D7                B5D7E1
Boleh membaca, membina dan     Membaca, membina dan menulis ayat mudah
menulis ayat mudah dengan betul.  dengan betul dan berterusan.
    16
 BAND     PERNYATAAN STANDARD              DESKRIPTOR                  EVIDENS


   6    B6
       Mahir membaca Al-Quran dan     B6D1                  B6D1E1
Tahu, Faham  hadis terpilih, menghafaz surah-  Membaca potongan ayat dan ayat-     Membaca potongan ayat al Quran dengan
 dan Boleh  surah hafazan dengan sempurna,   ayat pendek mengikut makhraj yang    makhraj dan bertajwid, menjaga adab-adab
Buat dengan  menghayati akidah dan sirah    betul, fasih dan bertajwid serta    membaca al Quran seperti berwuduk dan
 Beradab   Rasulullah SAW, mengamalkan    menjaga adab membaca al Quran      menutup aurat serta boleh membetulkan
  Mithali  ibadah dan adab dalam       dan layak menjadi naqib.        bacaan rakan.
       kehidupan harian serta mahir
       membaca dan menulis jawi.

                         B6D2                  B6D2E1
                         Boleh menghafaz dengan fasih ayat-   Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq
                         ayat lazim mengikut makhraj yang    dan al-Ikhlas dengan makhraj yang betul,
                         betul, bertajwid, bertadwir dan boleh  bertajwid, bertadwir dan boleh dicontohi.
                         menjadi naqib.                         B6D3                  B6D3E1
                         Boleh menyatakan beristinjak      Menyatakan beristinjak berserta adab qada’
                         dengan betul, sempurna dan       hajat dan dicontohi.
                         dicontohi.


                         B6D4                  B6D4E1
                         Boleh melakukan wuduk dengan      Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhi
                         betul, sempurna, beradab dan      perkara-perkara makruh serta membatalkan
                         dicontohi.               wuduk serta boleh dicontohi.


                             17
B6D5                B6D5E1
Menyatakan lafaz niat dan      Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya
melakukan perlakuan solat dengan  serta melakukan perlakuan solat dengan
sempurna beristiqamah dan boleh   sempurna dan boleh dicontohi.
diteladani.


B6D6                B6D6E1
Boleh menyatakan adab makan dan   Beristiqamah melakukan adab makan dan
minum, adab bersama ibu bapa,    minum serta membaca doa sebelum dan
rakan dan guru, dengan betul,    selepas makan dan boleh dicontohi.
istiqamah dan boleh dicontohi.
                  B6D6E2
                  Beristiqamah melakukan adab bersama ibu
                  bapa, rakan dan guru serta boleh dicontohi


B6D7                B6D7E1
Membaca, membina dan menulis    Membaca, membina dan menulis ayat mudah
ayat mudah dengan betul dan boleh  dengan betul dan berterusan serta
diteladani.             mengaplikasikan dalam penulisan jawi serta
                  boleh dicontohi.
    18
19

								
To top