(2) Lists of 2209 English Verbs

Document Sample
(2) Lists of 2209 English Verbs Powered By Docstoc
					                                                  hคำศัพท์: abate
(อะเบท' ) vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทำ, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ(

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lessen, moderate)
คำศัพท์: abbreviate
(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, กำรย่อ -abbreviator n., -abbreviation n.

ตัวอย่ำง:
*The word "inch" is abbreviated "in" คำว่ำ "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18 )
คำศัพท์: abide
                      ่
(อะไบดฺ' ) vi. รักษำหรือ ปฏิบัติตำม,อำศัยอยู,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n.(

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stay, bear, live -A. evade)
คำศัพท์: abort
( อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้ำนกำรแพร่พันธ์ของโรค (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
miscarry, go wrong)
คำศัพท์: abscond
(แอบสฺคอนดฺ' ) vi. หลบหนี
คำศัพท์: absorb
(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอำ,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภำระ
คำศัพท์: abstain
(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในกำรกินและดื่ม,อดเหล้ำ, สละสิทธิ์ -abstainer n

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
forbear, desist)
คำศัพท์: abuse
(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทำงผิด, ใช้มำกเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรำ, กล่ำวร้ำย. -abusive
คำศัพท์: accede
(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตำม, เสด็จขึ้นเสวยรำชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมำถึง, กำลังครอบงำ, เ
คำศัพท์: accelerate
(แอคเซล' เลอเรท) vt. เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น. -acceleration n. -accelerator n. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hasten, spur)
                     2


คำศัพท์: accent
(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมำยเสียงหนัก, กำรเน้นเสีย
คำศัพท์: accentuate
(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่ำนเน้น, ทำให้เด่น,อ่ำนซ้ำ,ใส่เครื่องหมำยเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
emphasize)
คำศัพท์: accept
(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
agree)
คำศัพท์: accommodate
                       ่
(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมำะ, จัดที่ให้อยู, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
คำศัพท์: accompany
(อะคัม' พะนี) vt. มำกับ, ไปกับ ,ติดตำม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
go along with)
คำศัพท์: accost
(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้ำอย่ำงกล้ำหำญ, เข้ำไปทัก, ชักชวนลูกค้ำ, กำรต้อนรับ (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
greet, salute, approach)
คำศัพท์: accuse
(อะคิวซ' ) vt.,vi. กล่ำวหำ, ต่อว่ำ, ใส่ควำม (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
charge, blame, incriminate)
คำศัพท์: ache
(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสำร, เวทนำ, อยำก, ควำมปวด. -achingly adv. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
suffer, yearn, hurt, want)
คำศัพท์: acknowledge
(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นควำมจริง), รับรอง, แจ้งว่ำได้รับ,เห็นคุณค่ำ. -acknowledgeable adj., -a
คำศัพท์: acquiesce
(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
คำศัพท์: act
                                        ์
(แอคทฺ) n.,vt.,vi. กำรกระทำ, พฤติกำรณ์, ฉำก, องก์(ละคร) , กำรเล่นละคร, ฤทธิ, อำนำจ, กำรดำเนินคดี,

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
perform, do, pl
                      3


คำย่อของ activated clotting enzyme
คำศัพท์: adapt
(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมำะ, ดัดแปลง. -adaptive adj. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
adjust, fit)
คำศัพท์: add
(แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม.
คำศัพท์: address
(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (กำร) ปรำศรัยกับ, (กำร)พูดกับ, (กำร)เตรียม, คำปรำศรัย,
คำศัพท์: adhere
                       ิ
(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกำะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐ,ร่วมเป็นภำค ี(

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cling, stick, join, unite -A. separate, split)
คำศัพท์: adjust
(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
adapt, regulate, harmonize)
คำศัพท์: administer
(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดกำร, ดำเนินกำร, บริหำร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
คำศัพท์: admire
(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
approve)
คำศัพท์: admit
(แอสดมิท' ) vt.,vi. ให้เข้ำ,รับเข้ำ, ให้สิทธิเข้ำได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสำรภำพ, รับ, รับรอง. -

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
let in, concede)
คำศัพท์: admonish
(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ำกล่ำว, ห้ำม. -admonishment n.
คำศัพท์: adore
(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคำรพ, บูชำ,รัก.
คำศัพท์: adorn
(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่ำสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
คำศัพท์: advance
(แอดวำนซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้ำงหน้ำ, ก้ำวหน้ำ, เสนอควำมเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง), เพิ่ม (อัต

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
forward)
                      4


คำศัพท์: advertise
(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ' ) vt.,vi. แจ้งควำม, โฆษณำ, ประกำศ.
คำศัพท์: advise
(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ควำมเห็น, บอก ข่ำว,ให้คำปรึกษำ(

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
direct)
คำศัพท์: advocate
(vt. แอด' โวเคท; -n. แอด' โวเคท,
คำศัพท์: affirm
                    ิ
(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัต, พิสูจน์เป็นควำมจริง, รับรอง (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
state, assert)
คำศัพท์: affix
(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่(ควำม). -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้ำย, คำนำหน้ำ.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fasten, attach -A. split)
คำศัพท์: afraid
(อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
scared, fearful -A. confident, fearless)
คำศัพท์: aggravate
(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคำยเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv
คำศัพท์: agree
(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ำกันได้,ลงรอย, เห

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
concur, comply, assent
คำศัพท์: aid
(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเครำะห์, อนุเครำะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, กำรอำศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย
คำศัพท์: aim
(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้ำหำ, มุ่งหมำย, จุดประสงค์, ควำมมุ่งหมำย, กำรเล็งเป้ำ. -aimer n. -aimful adj -a

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mark, goal, aspiration)
คำศัพท์: air
(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอำกำศ, ผึ่งอำกำศ, ทำให้ลมเข้ำออกได้สะดวก,ออกควำมคิดเห็น, ออกอำกำศ, ออ
คำศัพท์: alert
     ฺ
(อะเลิร์ท' ) n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
คำศัพท์: align
                     5


(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลำยเป็นเดียวก
คำศัพท์: allege
(อะเลจฺ') vt. กล่ำวหำ, อ้ำง,ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
คำศัพท์: allow
(อะเลำ') vt.,vi. ยอมให้, อนุญำตให้, จ่ำยให้, ยกให้, พิจำรณำ, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้ (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
permit, confess -A. refuse, deny, withhold)
คำศัพท์: allude
(อะลูด') vi. พูดถึง, พูดเป็นนัย, พำดพิงถึง, แย้ม, หมำยถึง(

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
refer, hint , indicate)
คำศัพท์: alter
(ออล' เทอะ) vt.,vi. เปลี่ยน ,แปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร -alteration n. ทำหมัน
คำศัพท์: alternate
(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเป

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
interchange, )
คำศัพท์: always
(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลำ, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีกำรยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตำยตัว, เด็ดข

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
eternally, perpetually)
คำศัพท์: amble
(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตำมสบำย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้ำเหยำะย่ำง -ambler n. (stroll)
คำศัพท์: amend
(อะเมนดฺ') vt.,vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -
คำศัพท์: amuse
(อะมิวซ) vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ให้ควำมอภิรมย์แก่, ทำให้ ขบขัน
คำศัพท์: analyse
(แอน' นะไลซ) vt. วิเครำะห์, แยกธำตุจำแนกแยกแยะ, วิภำค, วิเครำะห์
คำศัพท์: analyze
(แอน' นะไนซ) vt. =analyse (ดู)
คำศัพท์: anoint
(อะนอยทฺ') vt. เจิมน้ำมัน, ทำด้วยของเหลว, ทำน้ำมัน. -anointer n. -anointment n. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bless, consecrate, hallow)
คำศัพท์: annotate
(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมำยเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดควำมประกอบ. -annotative, annotatory adj. -a
                     6


คำศัพท์: announce
(อะเนำซฺ') vt.,vi. ประกำศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้ำที่เป็นโฆษก, โฆษณำ
คำศัพท์: annoy
(อะนอย') vt. รบกวน, ทำให้รำคำญ
คำศัพท์: answer
(อำน' เซอะ) n.,vt.,vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว.
คำศัพท์: antagonise
( แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้ำน, เป็นปรปักษ์

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
turn against,make hostile-A. befriend, please
คำศัพท์: anticipate
(แอนทิส' ซะเพท) vt. คำด, มุ่งหวัง, ทำนำย, ลงมือกระทำกำรก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้ำ, บังเกิดล่วงหน
คำศัพท์: apologise
(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis(z)er n.
คำศัพท์: apologize
(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis(z)er n.
คำศัพท์: appeal
(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อำศัย,ดึงดูดใจ,ซำบซึ้ง. -appealer n. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
request, call)
คำศัพท์: appear
(อะเพียร์') vi. ปรำกฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มำถึง, เกิดขึ้น (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
arise, emerge)
คำศัพท์: appease
(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตำม,สนองควำมอยำกรู้อยำกเห็น,แก้กระหำย.
คำศัพท์: applaud
(อะพลอด') vt.,vi. ปรบมือให้,ปรบมือ,สรรเสริญ (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cheer,clap, acclaim)
คำศัพท์: apply
(อะไพล')vt.,vi. ใช้,ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์,แผ่บน,สมัคร,ขอ,ร้องเรียน, บอกกล่ำว,
คำศัพท์: appraise
(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีรำคำ.
คำศัพท์: appreciate
(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่ำ,แสดงควำมพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่ำสูงขึ้น. -appreciator n.-a

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     7


recognize,acknowledge
คำศัพท์: approach
(อะโพรช') vt.,vi. เข้ำใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ำมำทุกที,จวน,มีควำมสำมำรถเกือบเท่ำกับ,เริ่ม.-n. กำรเข้ำใกล้,
คำศัพท์: approve
(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยำบัน,พอใจ. -approver n.
คำศัพท์: arc
                          ่
(อำร์ค) n. ส่วนโค้ง,ควำมโค้ง,สะพำนเรืองแสงที่อยูระหว่ำงปลำยหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ำยค
<คำอ่ำน>เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในกำรหลอมรวมข้อมูลจำกหลำยๆแฟ้มเข้ำเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เ
โปรแกรมประเภทนี้จะสำมำรถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมำก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจำนบันท
คำศัพท์: arch
(a)eology (อำร์คีออล'โลจี) n. โบรำณคดี. -arch(a)eologist n.
คำศัพท์: argue
(อำร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คำรม, อ้ำงเหตุผล,อภิปรำย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่ำ,แสดงให้เห็นว่ำ-

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
debate)
คำศัพท์: arrange
(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดกำร, เตรียม,เตรียมกำร,ปรึกษำ,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable a

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
assort, adjust -A. disarrange)
คำศัพท์: articulate
(อำร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สำมำรถพูดได้,ชัดเจน,มีควำมหมำย. -vt. ออกเส

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
clear,enunciate -A. indistinct,confused)
คำศัพท์: ascend
(อะเซนดฺ')vi.,vt. ขึ้น,ประสบควำมสำเร็จ,เฟื่องฟู

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
advance,rise
คำศัพท์: ascertain
(แอสเซอเทน') vt. เสำะหำ, ค้นคว้ำ,สืบหำ,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน.-ascertainment n. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
discover, determine)
คำศัพท์: ask
(อำสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้ำสร้ำงจำกไม้ ash (นิยำยในประเทศสแกนดิเนเวียน). -S...
คำศัพท์: assail
(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ำยร้ำย,รุกรำน,กล่ำวหำ,ทำร้ำย-assailer,assailment n.
คำศัพท์: assault
(อะซอลทฺ') n. กำรโจมตีอย่ำงรุนแรง,กำรจู่โจม,กำรข่มขืน,กำรทำลำย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลำย,
                      8


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
attack,abuse,rape)
คำศัพท์: assay
(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเครำะห์, ประเมินค่ำ,พยำยำม. -n. กำรหำปริมำณของโลหะ (โดยเฉพำะเ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
test, analyze, examination)
คำศัพท์: assent
(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. กำรตกลง,กำรยินยอม. -assentation n. -assentive adj.(

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
concur, agree, allow -A. dissent, disagree, denial)
คำศัพท์: assert
     ฺ                     ์
(อะเซิร์ท') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์),อ้ำง, แสดงสิทธิ,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษำ. -asserter, assertor n. -assertor
คำศัพท์: assess
(อะเซส') vt. ประเมิน, กำหนด
คำศัพท์: assign
(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมำย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมำยให้,อ้ำงว่ำ,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
designate,appoint, attribute)
คำศัพท์: assist
(อะซิสทฺ') vt.,vi. ช่วยเหลือ, สงเครำะห์, สนับสนุน,สงเครำะห์,เข้ำร่วม. -assister, assistor n. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
aid,help, support,tend -A. hinder, hamper)
คำศัพท์: assume
                    ิ
(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐำน,นึกเอำ,สมมุต, รับ,ครอง,ยึดเอำดื้อๆ ,ประจำ, เข้ำรับตำแหน่ง,แสดง,ปรำกฎ,เสแ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
embrace, adapt, don -A. renounce,abjure)
คำศัพท์: assure
(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
คำศัพท์: attach
(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วำงอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อำยัด,จับกุม. -vi. ผูก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fasten, join,secure -A. detach, quit)
คำศัพท์: attack
(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้ำตี,ทำร้ำย,เล่นงำน,ลงมือทำ,(โรค) เป็น,(ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่ม
คำศัพท์: attempt
      ฺ
(อะเทมพฺท') vt.,n. พยำยำม,ทดลอง
คำศัพท์: attend
                      9


(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คำดหมำย,ให้ควำมสนใจ,ตำม.
คำศัพท์: aver
(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยควำมมั่นใจ,ยืนยันข้อเท็จจริง (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
attest,affirm,swear )
คำศัพท์: avert
(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่ำย,บิดเบน,ปัดออก,เบือนหน้ำ. -avertible,avertable adj. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
deflect, divert -A. face,confront)
คำศัพท์: avoid
(อะวอยด์') -vt. ออกห่ำงจำก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
คำศัพท์: avow
(อะเวำ') vt. ประกำศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสำรภำพ, ปฏิญำณ,สบถสำบำน. -avower n. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
testify, avouch -A. deny,hide)
คำศัพท์: await
(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้ำคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n.(

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wait for)
คำศัพท์: awaken
(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
คำศัพท์: b
(บี) พยัญชนะตัวที่2ของภำษำอังกฤษ
คำศัพท์: babble
(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่ำม,พูดไม่เป็นสำระ,พูดจ้อ,เปิดเผยควำมลับ n. กำรพูดพล่ำมหรือไม่เป็น
คำศัพท์: backhand
                             ื
(แบค'แฮนดฺ) n. กำรตีลูกบอลทำงด้ำนตรงข้ำมกับมือที่ถอไม้ตี,กำรเขียนไปทำงซ้ำย

     ่
คำศัพท์ยอย:
backhandness n. ดูbackhand
คำศัพท์: badger
(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคำญ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
harass,nag
คำศัพท์: badmouth
(แบด'เมำธฺ) vt. วิจำรณ์,ต่อว่ำ
คำศัพท์: baffle
(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (กำร,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่ำๆ
                     10     ่
คำศัพท์ยอย:
bafflement n. ดูbaffle
baffler n. ดูbaffle
baffling adj. ดูbaffle

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
defeat
คำศัพท์: bait
(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lure -A. calm -Conf. bate
คำศัพท์: bake
(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผิง,ปิ้ง,อบ,เผำ,ย่ำง,อบให้แห้ง,เผำให้แห้ง n. กำรย่ำงหรืออบอำหำร
คำศัพท์: balance
(แบล'เลินซฺ) n. ควำมสมดุล,ดุลยภำพ,สติ,ควำมสุขุม,ตำชั่ง,ตำเต็ง,ตำชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีค

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
symmetry -Conf. rest
คำศัพท์: ball
(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตำ,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวำส,งำนรื่นเริงขนำดใหญ

     ่
คำศัพท์ยอย:
baller n.

คำที่มีควำมหมำยเหม
คำศัพท์: bang
(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,กำรทุบอย่ำงแรง,กำรชนหรือกระทบอย่ำงแรง,กำรเคลื่อน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wallop
คำศัพท์: banish
(แบน'นิช) vt. เนรเทศ,ขับ,ไล่ไป

    ่
คำศัพท์ยอย:
banishment n. ดูbanish
banisher n. ดูbanish

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
exile -A. retain
คำศัพท์: banter
(แบน'เทอะ) {bantered,bantering,banters} n.,vt.,vi. ล้อเล่น,กระเซ้ำหยอกเล่น

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     11


banterer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
raillery
คำศัพท์: bare
(แบร์) adj. เปลือย,เปล่ำ,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมำก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ๆ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
naked
คำศัพท์: bargain
(บำร์'เกน) n. กำรต่อรองรำคำ,สิ่งที่ได้มำด้วยกำรต่อรองรำคำ,สินค้ำรำคำถูก vi.,vt. ต่อรองรำคำ,ตกลง -Phr
คำศัพท์: barge
(บำร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่ำงช้ำๆ ชนกัน,ถลำ,โผล่พรว

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
boat
คำศัพท์: bark
(บำร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสำรละลำยฟ
คำศัพท์: barrage
(บะรำจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. กำรระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่ำนไฟ,กำรระดมโจมตี,กำรทะ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
artiller
คำศัพท์: barter
(บำร์'เทอะ) {bartered,bartering,barters} vi.,vt.,n. (กำร)แลกเปลี่ยนสินค้ำ,แลกเปลี่ยน,ขำย

     ่
คำศัพท์ยอย:
barterer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
exchange
คำศัพท์: bash
(แบช) vt. โจมตี,ตีแรง,ทุบบู้บี้,ทุบเสียงดัง n. กำรตีอย่ำงแรง,กำรสโมสรหรือกำรเลี้ยงที่รื่นเริง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wallop
คำศัพท์: bask
(บำสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตำกให้อุ่น,ตำกแดด,อำบแดด,ได้รับควำมสุข vt. เผยกับควำมอุ่นหรือ
คำศัพท์: bat
(แบท) {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,กำรตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ควำมเร็ว,ก้ำว,ค้ำง

แบ็ต <คำอ่ำน>ใช้เป็นนำมสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่ำ batch file เช่น autoexec.ba
คำศัพท์: bathe
                    12


                        ่
(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อำบน้ำ,จุมน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ำยน้ำ,อำบแดด

    ่
คำศัพท์ยอย:
bather n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
dip
คำศัพท์: bawl
(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวำด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
roar,bellow
คำศัพท์: bay
(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่ำวเล็ก,ที่เว้ำของเทือกเขำ,มุข,ชื่อเสียง(bays),สีน้ำตำลปนแดง,ม้ำหรือสัต
คำศัพท์: beam
                         ่
(บีม) n. คำน,ไม้ขวำง,ขื่อแป,รอด,คร่ำว,คันรถ,คันชัง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คำนหำม,เขำแกน,ลำแสง,ลำรังส
คำศัพท์: bear
(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภำระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทำน,
Bear_ดำวจระเข้,Little B
คำศัพท์: beat
(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคำะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่ำ,เก่งกว่ำ,โ
คำศัพท์: beautify
(บิว'ทิไฟ) {beautified,beautifying,beautifies} vt.,vi. ทำให้สวย,ทำให้งำม,สวยขึ้น.

     ่
คำศัพท์ยอย:
beautification n. ดูbeautify
beautifier n. ดูbeautify

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
adorn -A. spoil
คำศัพท์: beckon
(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (กำร)ให้สัญญำณด้วยศีรษะหรือมือ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
beckoner n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
gesture
คำศัพท์: become
(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลำยเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มำเป็น,สอดคล้องกัน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
happen,befit
คำศัพท์: beg
                     13


(เบก) vt. ขอทำน,ขอ,อ้อนวอน,ขอควำมกรุณำ -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น)

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
entreat
คำศัพท์: begin
(บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ

    ่
คำศัพท์ยอย:
beginner n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
initiate -Conf. start
คำศัพท์: behave
(บิเฮฟว์') {behaved,behaving,behaves} vi.,vt. ปฎิบัติตัว,ประพฤติ,กระทำตัว

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
conduct
คำศัพท์: behold
(บิโฮลดฺ') {beheld,beheld,beholding,beholds} vt. เห็น,ดู,ดูที่ -interj. ดูซิ!

    ่
คำศัพท์ยอย:
beholder n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
notice
คำศัพท์: belch
(เบลชฺ) vt.,vi. {belched,belching,belches} เรอ,พ่นออก
คำศัพท์: believe
(บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธำ,เชื่อว่ำ,เข้ำใจว่ำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
believable adj. ดูbelieve
believer n. ดูbelieve

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
postulate,hold -A. disbelieve,doubt
คำศัพท์: belittle
(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ควำมสำคัญลดน้อยลง

     ่
คำศัพท์ยอย:
belittler n. ดูbelittle

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
deride -A. promote
คำศัพท์: bellow
                    14


(เบล'โล){bellowed,bellowing,bellows} vi. คำรำม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว

     ่
คำศัพท์ยอย:
bellower n.
คำศัพท์: bemoan
(บิโมน') {bemoaned,bemoaning,bemoans} v. คร่ำครวญ,ร้องไห้สะอึกสะอื้น แสดงควำมสงสำรต่อ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
weep -A. rejoice,
คำศัพท์: bend
(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้ำว,โน้ม,ดัด,หัน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
curve
คำศัพท์: berate
(บิเรท') {berated,berating,berates} vt. ด่ำ,ตำหนิอย่ำงรุนแรง
คำศัพท์: beseech
(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง

    ่
คำศัพท์ยอย:
beseecher n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
solicit
คำศัพท์: bestow
(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรำงวัลให้,ให้ใช้,จ่ำย,สละให้,เก็บ,วำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
bestowal n. ดูbestow
bestowment n. ดูbestow

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
present,grant
คำศัพท์: bet
(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้ำคำดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงิน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
gamble,risk
คำศัพท์: betray
(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยควำมลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผ

     ่
คำศัพท์ยอย:
betrayal n.
betrayer n.
                    15


คำศัพท์: bicker
(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (กำร)ทะเลำะวิวำท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่ำงรวดเร็ว,สั่น,ระย

     ่
คำศัพท์ยอย:
bicker n. ดูbicker
คำศัพท์: bid
(บิด) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (กำร)ออกคำสั่ง,สั่ง,กล่ำว,บอก,ให้รำคำ,ประมูลรำคำ,เช

     ่
คำศัพท์ยอย:
bidder n. ดูbid -Conf. bade
คำศัพท์: bind
(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (กำร)ผูก,มัด,พัน,เข้ำปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผ

    ่
คำศัพท์ยอย:
bindable adj. ดูbind

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tie
คำศัพท์: bite
(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอำหำร,ต่อย(แมลง),ยึดแน่น,เกำะแน่น,โกง,มีผลต่อ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
nibble
คำศัพท์: blame
(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่ำวโทษ,ตำหนิ,ประณำม,นินทำ,กล่ำวร้ำย,โยนควำมผิดให้ -Phr

     ่
คำศัพท์ยอย:
blamer n.
blameful adj. ดูblame
blameless adj. ดูblame -Conf. put
คำศัพท์: blanch
(บลำนชฺ) {blanched,blanching,blanches} vt. ทำให้ขำว,ฟอกให้ขำว,ฟอก,ทำให้หน้ำซีด vi. กลำยเป็นส

    ่
คำศัพท์ยอย:
blancher n.
blanching n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
whiten
คำศัพท์: blare
(แบลร์) vi. ส่งเสียงดัง n. เสียงประโคม
คำศัพท์: blaspheme
                                            ่
(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมำท,กล่ำวร้ำย,ด่ำ ,ดูหมินศำสน
                    16


     ่
คำศัพท์ยอย:
blasphemer n. ดูblaspheme
คำศัพท์: bleat
(บลีท) {bleated,bleating,bleats} n.,v. (ร้อง)เสียงร้องแพะๆ(แพะ,แกะ,ลูกวัว),ร้องคร่ำครวญ,กำรพูดโง่ๆ

     ่
คำศัพท์ยอย:
bleater n. ดูbleat
คำศัพท์: bleed
(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้ำโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจำย
คำศัพท์: blend
(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (กำร)ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mix
คำศัพท์: bless
(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีควำมสุข,ส

     ่
คำศัพท์ยอย:
blesser n.

คำที่มีควำมหมำย
คำศัพท์: blind
(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้)ตำบอด,ไม่สำมำรถเข้ำใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมำเหล้ำ,มืด,ไ

    ่
คำศัพท์ยอย:
blindness n. ดูblind

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
s
คำศัพท์: blink
(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตำ,หยีตำ,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญำณไฟกะพริบ -n. กำรกะพริบตำ,กำรมอ
คำศัพท์: block
(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n.
                                              ่
ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกทีแบ่งออ
คำศัพท์: blot
(บลอท) n.,vt.,vi. (ทำให้เป็น,เป็น)จุด,ดวง,รอยเปื้อน,มลทิน,กำรลบออก ,ขจัดออกหมด,ทำลำย
คำศัพท์: blow
(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่ำลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปำก,พ่นลมหำยใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ร
ลมแรง,พำยุ,กำรเป่ำลม,กำรต
คำศัพท์: blubber
(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่ำงผิวหนังและกล้ำมเนื้อของปลำวำฬ,กำรร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอ

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     17


blubberer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
weep
คำศัพท์: bludgeon
(บลัช'เจิน) {bludgeoned,bludgeoning,bludgeons} n. กระบอง vt. ตีด้วยกระบอง,รังแก,บังคับ

    ่
คำศัพท์ยอย:
bludgeoner n. ดูbludgeon
bludgeoneer n. ดูbludgeon

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
club
คำศัพท์: bluff
(บลัฟ) vt.,vi.,n. (กำร)หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมำ,โผงผำง,หน้ำตรงดิ่ง -n. ผำชัน
คำศัพท์: blunder
(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ควำมผิดพลำด -v. ทำผิดพลำด,เดินเซ่อ,งุ่มง่ำม,ซุ่มซ

     ่
คำศัพท์ยอย:
blunderer n. ดูblunder
blunderful adj. ดูblunder
blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลำดได้ง่
คำศัพท์: blurt
(เบลอทฺ) {blurted,blurting,blurts} vt. พูดโพล่งออกมำ,โพล่ง -n. คำพูดที่โพล่งออกมำ
คำศัพท์: blush
(บลั€) {blushed,blushing,blushes} vi. หน้ำแดง,ละลำย,ขวยใจ vt. ทำให้แดง,หน้ำแดง -n. หน้ำแดง,สีแ

     ่
คำศัพท์ยอย:
blusher n. ดูblush
blushfulness n. ดูblush
คำศัพท์: bluster
(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (กำร)พัดอย่ำงแรง,พัดคำรำม,คำรำม,กล่ำวตะคอก,พ

     ่
คำศัพท์ยอย:
blusterer n.
blustery,blusterous adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
storm,rage ,boast
คำศัพท์: boast
(โบสทฺ) {boasted,boasting,boasts} vt. คุยโต,คุยโว,อวดอ้ำง,โม้ -n. เรื่องคุยโม้,สิ่งที่คุยโม้

    ่
คำศัพท์ยอย:
boaster n.
                    18


คำศัพท์: bob
(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. กำรผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หำงม้ำที่ตัดสั้น,ทุ่น
ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมำอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยำยำมงับสิ่งที่แขวนอ
คำศัพท์: boggle
(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอำด,หดตัว vt. ทำใ

     ่
คำศัพท์ยอย:
boggler n. ดูboggle
คำศัพท์: bolster
(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่ำง,หมอนรอง,หมอนยำว,เหล็กคำนรถ,ล

     ่
คำศัพท์ยอย:
bolsterer n. ดูbolster
คำศัพท์: bolt
(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดำน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,กำรหนีอ
ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดกำรสนับสนุน,ยิง(ลูกศร,ขีปนำวุธ),พูดโพล่งออกมำ,กลืนอย่ำงรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ย
คำศัพท์: bond
(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญำ,สิ่งผูกมัด,พันธนำกำร,สลัก,ตรวน,โซ่,
เกี่ยวกับควำ
คำศัพท์: boo
(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (กำร)คำอุทำนแสดงกำรเหยียดหยำมกำรไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเ
คำศัพท์: boom
(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,กำรขึ้นสูงอย่ำงรวดเร็วของรำคำหรือกำรขำย,ร
คำศัพท์: boost
(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (กำร)ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจำสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนต

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lift,raise
คำศัพท์: bop
(บอพ) {bopped,bopping,bops} n. ดนตรีแจ๊ชแบบหนึ่ง vt.,n. (กำร)ต่อย,ตี

     ่
คำศัพท์ยอย:
bopper n. ผู้เล่นดนตรี
คำศัพท์: bore
(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n.
อดีตกำลของbear,เจำะรู,ไซ,เจำะช่อง,คว้ำน,เปิดทำง,แหวกทำง,ควำมรำคำญ,คนน่ำเบื่อ,คนพูดมำก,สิ่งที่น
คำศัพท์: boss
(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นำยจ้ำง,นำย,ผู้บังคับบัญชำ, ผู้นำ -v. เป็นนำยเหนือ,ควบคุม,บ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
superior
คำศัพท์: bounce
(เบำซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (กำร)(ทำให้)กระโดด,เด้งกลับ(เช็ค),กระโดดโลดเต้น,ค
                      19


คำศัพท์: bound
(เบำดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้ำเล่ม,ท้อง
กำลังจะ,ไปทำง,พร้อมทีจะ ่
คำศัพท์: bow
(เบำ) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลำ,น้อม,ยอม -n.
กำรโค้ง,กำรคำนับ,กำรคำนับอำลำ,กำรยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้ำไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,
คำศัพท์: brace
(เบรส) n. เสำค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสำ,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พำด,สำยหนึ่ง,วงเล็บปีกกำ vt. ห

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fortify
คำศัพท์: brag
(แบรก) {bragged,bragging,brags} v. คุยโว,โม้ -n. สิ่งที่คุยโว,คนคุยโว adj. ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง

     ่
คำศัพท์ยอย:
bragger n. ดูbrag
braggy adj. ดูbrag
คำศัพท์: braid
(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถักผม,ถักเปีย,ถักสำย,เล็ม,ขอบผ้ำ-n. สำยถัก,เปีย,ดิ้นเงินดิ้นทอง

     ่
คำศัพท์ยอย:
braider เครื่องถัก,ผู้ถัก
braiding กำรถัก,สิ่งที่ได้จำกกำรถัก
คำศัพท์: brandish
(แบรน'ดิช) {brandished,brandishing,brandishes} vt. กวัดแกว่ง(อำวุธ) -n. คลื่น,กำรกวัดแกว่งอำวุธ

     ่
คำศัพท์ยอย:
brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง(อำวุธ)
คำศัพท์: brawl
(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (กำร)ทะเลำะวิวำทอย่ำงเสียงดัง,กำรเอะอะโวยวำย

     ่
คำศัพท์ยอย:
brawler n. ดูbrawl
คำศัพท์: bray
(เบร) {brayed,braying,brays} n. เสียงลำร้อง,เสียงแตรเป่ำ vt. ออกเสียงคล้ำยลำร้อง,บดละเอียด,ทุบแต
คำศัพท์: break
(เบรค)(broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บำดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำใ
กำรแตกออก,กำรหยุดพัก,ตอนฟ้ำสว่ำง

หยุดหมำยถึง กำรสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงำนอย่ำงกระทันหัน เรำอำจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแ
คำศัพท์: breathe
(บรีธ) vi.,vt. หำยใจเข้ำออก,หำยใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบำยลม,เป่ำ,ปล่อยกลิ่นออกมำ,พักหำยใจ,กระซิบ -Id.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     20


exhale,inhale -Conf.breath,breadth
คำศัพท์: bribe
(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
bribable adj. ดูbribe
bribeable adj. ดูbribe
briber n. ดูbribe
bribee n. ดูbribe

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
graft
คำศัพท์: bridle
(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้ำ,สำยบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สำยรั้ง,สิ่งบังคับกำรหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,กำรเช

     ่
คำศัพท์ยอย:
bridler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
curb,ch
คำศัพท์: brighten
(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่ำง,ทำให้ร่ำเริง vi. เปล่งแสง,สว่ำง,ร่ำเริง,เบิกบำน -A. darken
คำศัพท์: bring
(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอำมำให้,นำมำให้,พำมำ,นำมำสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำอ
Id.(bring in ยอมแพ้)
คำศัพท์: bristle
(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ำยขน,ขนแปรง,หนวดเครำของคน vt.

     ่
คำศัพท์ยอย:
bristleness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
r
คำศัพท์: broach
(โบรชฺ) {broached,broaching,broaches} n. เครื่องคว้ำนรู,เหล็กเสียบ,โบสถ์หรือเจดีย์ยอดเหลี่ยม vt. เจำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
broacher n. -Conf. brooch
คำศัพท์: broaden
(บรอด'เดิน) {broadened,broadening,broadens} vt.,vi. ทำให้กว้ำง,กว้ำงขึ้น

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
spread
คำศัพท์: brood
                      21


(บรูด) {brooded,brooding,broods} n. คอกหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,พันธุ์หนึ่ง,ชนิดหนึ่ง vi. กก (ไข่),ใช้ปีกโอบคุ้ม
คำศัพท์: browse
(เบรำซ) {browsed,browsing,browses} v. กินหญ้ำ,กิน,แทะ,เลี้ยงตำมทุ่งหญ้ำ,มองเผิน,อ่ำนอย่ำงเผิน. n

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
skim
คำศัพท์: brush
(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครำรุงรัง,หำงหยำบใหญ่ ของสัตว์(เช่นสุนัขจิ้ง
ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
คำศัพท์: buck
               ้                ้    ้
(บัค) n. กวำงตัวผู้,มั่งตัวผู,กระต่ำยตัวผู้,ม้ำตัวผู้,แกะตัวผู,แพะตัวผู,สัตว์ตัวผู้,ชำย,ชำยหนุ่ม,นิโกรชำย,อินเด
คำศัพท์: buckle
(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
clip
คำศัพท์: buff
(บัฟ) n. หนังหนำสีเหลืองอ่อน vt. ลดกำลัง
คำศัพท์: buffet
(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. กำรทุบ,กำรตี,กำรต่อย,กำรกระทบอย่ำงแรง. ตู้เก็บตู้ชำมผ้ำค
คำศัพท์: bug
                       ิ
(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลนทรีย์,ควำมบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ควำมคล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fault,defect

จุดบกพร่องหมำยถึง ปัญหำที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมำจำกคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้กำรทำงำ
ที่แปลว่ำ ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดกำรลัดวงจรขึ้น) กำรแก้ไขจุดบกพร่อ
คำศัพท์: build
(บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้ำง,ก่อสร้ำง,ก่อ,ปลูก,สถำปนำ,สร้ำงสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
erect -A. demolish
คำศัพท์: bulge
(บัลจฺ) v. นูน,โปน,พอง,ถลน,เพิ่มขึ้น n. ส่วนที่นูน
คำศัพท์: bully
                                        ่
(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพำล,แมงดำ,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู,ขู่เข็ญ,คุกคำม,ทำให้กล
คำศัพท์: bumble
(บัม'เบิล) {bumbled,bumbling,bumbles} vt. กระทำผิดอย่ำงมำก,เดินโซเซ,พูดตะกุกตะกัก vi. ทำเสียงค
คำศัพท์: bump
(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจำกงำน,ยก vi
คำศัพท์: bunch
                    22


(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cluster
คำศัพท์: bundle
(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมำก. vt. มัดเข้ำด้วยกัน,ส่งไ

     ่
คำศัพท์ยอย:
bundler n.
คำศัพท์: burn
(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผำ,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดด
คำศัพท์: burp
(เบอร์พ) {burped,burping,burps} n. กำรทำให้เรอ,กำรเรอ. vt. ทำให้เรอ
คำศัพท์: burrow
(เบอ'โร) {burrowed,burrowing,burrows} n. โพรง -v. เจำะรู,เจำะโพรง
คำศัพท์: burst
(เบอสทฺ) {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (กำร)ระเบิด,แตกออก,ระเบิดแตก,ผลิ,พอง,ปริ,ปะทุขึ้นอย่ำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
explode
คำศัพท์: bury
(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด(ควำมคิด) ออก -Id.(bury the h

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
inhume
คำศัพท์: bustle
(บัส'เซิล) vi.,n. (กำร)กระวีกระวำด,กุลีกุจอ,เต็มไปด้วย,ที่ถ่ำงกระโป่งบำน,กำรบำน
คำศัพท์: butcher
(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขำยเนื้อ,คนฆ่ำสัตว์ขำย,คนที่ฆ่ำคนตำยอย่ำงทำรุณ,

     ่
คำศัพท์ยอย:
butcherer n.
คำศัพท์: button
(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้ำ,พนักงำนบริกำร,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสำท

     ่
คำศัพท์ยอย:
buttoner n.
คำศัพท์: buzz
(บัซ) {buzzed,buzzing,buzzes} n. เสียงผึ้งร้องหึ่ง,เสียงเครื่องบิน,เสียงพึมพำ,ข่ำวลือ,รำยงำน,เสียงกระซ
คำศัพท์: c
(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข๑๐๐ของโรมัน,สัญลักษณ์ทำงเคมีของธำตุคำร์บอน

ภำษำซีเป็นภำษำระดับสูง (high level language) ภำษำหนึ่ง ที่ใช้ในกำรเขียนโปรแกรม ภำษำนี้เริ่มต้นมำจ
                     23


                                ื่
ควำมที่ภำษำซีเป็นภำษำที่ใช้ง่ำยและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชอเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่ำงดี เช่น Lotus
และเรียนรู้ได้ง่ำยเกือบจะเท่ำกับภำษำเบสิก2. โปรแกรมภำษำซีใช้เวลำของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมำก
(แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภำษำเบสิกและภำษำปำสกำล ซึ่งหำกนำไปใช้กับเครื่องต่ำงต
คำศัพท์: cackle
                                    ๊
(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (กำร)ร้องเสียงกะต๊ำกหรือกุกๆ (ไก่),หัวเรำะกั๊กกั๊ก,พูดเสียง

     ่
คำศัพท์ยอย:
cackler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cluck
คำศัพท์: cajole
(คะโจล') {cajoled,cajoling,cajoles} vt.,vi. ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อใจ n.

     ่
คำศัพท์ยอย:
cajoler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
coax
คำศัพท์: calculate
(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่ำ,เข้ำใจว่ำ,คำดคะเน,คิดว่ำ,เดำ,วำงแผ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
compute -Conf. estimate
คำศัพท์: call
(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (กำร)เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่ำนออกเสียง,เข้ำใจว่ำ,ถือ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
exclaim

เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมำยถึง กำรสั่งให้โอนย้ำยกำรทำงำนชั่วครำวจำกโปรแกรมหลัก (main pr
โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจำกคำสั่ง "call" นั้น
คำศัพท์: calm
(คำล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ควำมสงบ,ควำมเงียบสงบ,ภำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
calmness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
quiet
คำศัพท์: caper
(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. กำรกระโดดโลดเต้น,กำรยั่วเย้ำ,อำชญำกร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
skip,prank,frolic
                     24


คำศัพท์: capitulate
(คะพิช'ชุเลท) {apitulated,apitulating,apitulates} vi. ยอมแพ้,ยินยอม

     ่
คำศัพท์ยอย:
capitulant n. ดูcapitulate
capitulator n. ดูcapitulate

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
surrender
คำศัพท์: capture
                     ู
(แคพ'เชอะ) n. กำรจับได้,กำรยืดได้,สิ่งที่ถกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ำยึดได้,ตีได้,ทำให้สน

    ่
คำศัพท์ยอย:
capturer n. ดูcapture

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
take

เก็บภำพจับภำพ (ข้อมูล)หมำยถึง กำรสั่งเก็บภำพที่แสดงอยู่บนจอภำพทั้งหมด หรือ เฉพำะบำงส่วนเอำไว้เป
2.... เรียงไปตำมลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภำพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด
Word ฯ อย่ำงไรก็ตำม หำกจะเลือกเก็บเฉพำะบำงส่วนของภำพที่ปรำกฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
คำศัพท์: care
(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (กำร)เอำใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยำกได้,ชอบ,รัก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
attention
คำศัพท์: careen
(คะรีน') {careened,careening,careens} vt.,n. (กำร)เอียง,ทำให้เอียง vi. คว่ำ,เอียง,วิ่งเอียง,วิ่งโคลง S.
คำศัพท์: caress
(คะเรส') vt.,n. (กำร)สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้ำประโลม

    ่
คำศัพท์ยอย:
caressingly adv. ดูcaress
caressive adj. ดูcaress
caressing adj. ดูcaress

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pamper,embrace
คำศัพท์: carol
(แคร์'รอล) {carolled,carolling,carols} n.,v. (ร้อง)เพลง,เพลงคริสต์มำส,เพลงสดุดี

     ่
คำศัพท์ยอย:
carol(l)er n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                    25


sing
คำศัพท์: carry
(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หำบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,ส
ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู

เลขทดตัวทดหมำยถึง ค่ำที่เกิดจำกกำรบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมำกกว่ำหรือ
คำศัพท์: carve
(คำร์ฟว) {carved,carving,carves} v. ตัด,แกะ,สลัก,เฉือน,สับ,ชำแหละ,แล่,หั่น

    ่
คำศัพท์ยอย:
carver n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cut
คำศัพท์: cast
(คำสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n.
(กำร)ขว้ำง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่ำน,เปลื้อง,ปลด,ลอก(ครำบ),ทอด(แสง,เงำ,สำยตำ),ปลด,ลง,หย่อน,ทำนำย

     ่
คำศัพท์ยอย:
คำศัพท์: castle
(คำส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสำท,คฤหำสน์,ป้อมปรำกำร,ตัวหมำกรุกฝรั่งที่เทียบเท่ำกับเร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
palace
คำศัพท์: catalog
(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรำยชื่อ,รำยชื่อ,ระบบรำยชื่อ vt. ใส่รำยชื่อในบัญชีรำยชื่อ

     ่
คำศัพท์ยอย:
cataloger,
cataloguer,catalogist n.
คำศัพท์: catapult
(แคท'ทะพัลทฺ) n. เครื่องเหวี่ยงขีปนำวุธ,หนังสติ๊ก,เครื่องเหวี่ยงกระสุน.vt. เหวี่ยงกระสุน
คำศัพท์: categorise
(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัด

    ่
คำศัพท์ยอย:
categorist n. ดูcategorise
categorization n. ดูcategorise

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
classif
คำศัพท์: categorize
(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัด
                      26


    ่
คำศัพท์ยอย:
categorist n. ดูcategorise
categorization n. ดูcategorise

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
classif
คำศัพท์: caterwaul
vi. ร้องเสียงคล้ำยเสียงแมวที่ร้องหำคู่
คำศัพท์: caution
(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ควำมระมัดระวัง,กำรตักเตือน,กำรคำดโทษ -v. เตือน,แนะ

     ่
คำศัพท์ยอย:
cautioner n.
cautionary adj.
คำศัพท์: cavort
(คะวอร์ท') vi. กระโดด,กระโดดโลดเต้น,เต้น,เดินป้อ,ขี่ม้ำด้วยท่ำผึ่งผำย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
skip
คำศัพท์: caw
(คอ)n. เสียงร้องของอีกำ vi. ร้องเสียงกำๆ
คำศัพท์: cease
(ซีส) vi. หยุด,ยุติ,เลิก,เว้น,ตำย vt. หยุด,เลิก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
quit -Conf. seize
คำศัพท์: celebrate
                                 ี
(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธ,เฉลิม,ประกำศ,สรรเสริญ,ยกย

     ่
คำศัพท์ยอย:
celebrative adj. ดูcelebrate
celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
คำศัพท์: center
(เซน'เทอะ) n.,vi.,vt. ดูcentre
คำศัพท์: centre
(เซน'เทอะ) n. ศูนย์กลำง,ใจกลำง,จุดสำคัญ,หัวใจ,เป้ำ -v. รวมศูนย์,อยู่ตรงกลำง,
คำศัพท์: certify
                       ู
(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง,พิสูจน์,ลงนำมเป็นพยำน,พิสจน์ให้เห็น

     ่
คำศัพท์ยอย:
certifier n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
testify
                     27


คำศัพท์: challenge
(แชล'ลินจฺ) v.,n. (กำร) ท้ำ,ท้ำทำย,ท้ำดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
คำศัพท์: chant
(ชำนทฺ) n. เพลง,กำรร้องเพลง,กำรท่อง,กำรสวดมนต์,ท่วงทำนองกำรร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต

     ่
คำศัพท์ยอย:
chantingly adv.
คำศัพท์: chaperone
(แ€พ'พะโรน) n. หญิง(มีอำยุหรือแต่งงำนแล้ว)ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชำยหนุ่มหรือหญิงสำวที่ยังไม่แต่งงำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
chaperonage n.
คำศัพท์: charge
(ชำร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วำงเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่ำวหำ,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,
คำศัพท์: chase
(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไล่ตำม -n. กำรไล่ตำม,สัตว์ที่ถูกไล่,กำรแสวงหำ,สัตว์ที่ล่ำมำได้,ผู้ล่ำ
คำศัพท์: chasten
(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ,ทำใ ์

     ่
คำศัพท์ยอย:
chasteningly adv.
chastener n.
chastenment n.
คำศัพท์: chat
(แชท) vi.,n. (กำร)คุยกันเล่น

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
converse
คำศัพท์: chatter
(แชท'เทอะ) {chattered,chattering,chatters} v.,n. (กำร)พูดจำปำกจัด,พูดฉอดๆ

    ่
คำศัพท์ยอย:
chattery adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
prattle
คำศัพท์: cheat
(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด.

    ่
คำศัพท์ยอย:
cheater n.
cheatingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     28


defraud
คำศัพท์: check
(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลำย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมำยตร
(ลงชื่อ(เข้ำพักในโรงแ
คำศัพท์: cheer
(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (กำร)ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้ำด้วยกำรโห่ร้อง -n
คำอวยพรเวลำดื่มหรือเวลำจำกกั
คำศัพท์: cherish
(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยควำมรัก.

     ่
คำศัพท์ยอย:
cherishingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sustain -A. neglect
คำศัพท์: chew
(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลำย,ทำให้บำดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ย

    ่
คำศัพท์ยอย:
chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด
chew out ด่ำว่ำ -n. กำรเคี้ยว,ปริมำณเต็มปำก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
คำศัพท์: chide
(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่ำ,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง(ลม),คำรำม,แสดงควำมไม่พอ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
rebuke
คำศัพท์: chill
(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ควำมหนำว,ควำมเยือกเย็น,ควำมหมดสนุก,ควำมเฉยเมย -adj. หนำว,หน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
coldness
คำศัพท์: chime
(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวำน,เพลงระฆัง,เสียงก

     ่
คำศัพท์ยอย:
chime i
คำศัพท์: chip
(ชิพ) {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่ำหรือมีค

ชิป <คำอ่ำน>หมำยถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้ำที่ เหมือนสำร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหร
แต่มีขนำดเล็กนิดเดียว รำคำถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภำพสูงมำก ถ้ำชิปใดมีทั้งหน่วยควำมจำ หน่วยคำนวณ
เครื่องมือแพทย์ ฯดู microprocessor ประกอบ
                     29


คำศัพท์: chirp
(เชิร์พ) {chirped,chirping,chirps} v.,n.(ทำ)เสียงร้องของนกหรือแมลง (จ๊อกๆ,กรี๊ดๆ)

     ่
คำศัพท์ยอย:
chirper n. ดูchirp
chirpingly adv. ดูchirp
คำศัพท์: chisel
(ชิซ'เซิล) {chiseled,chiseling,chisels} n. สิ่ว,สลัก vt. ตัดด้วยสิ่ว,สลัก,โกง,หลอกลวง vi. สลักด้วยสิ่ว

     ่
คำศัพท์ยอย:
chiseler n. ดูchisel
คำศัพท์: chitter
vi. คุยเล่น,สนทนำเล่น,สั่นหนำวสั่น
คำศัพท์: choke
(โชค) vt. ทำให้หำยใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้ำม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
garrotte

     ่
คำศัพท์ยอย:
choker n.
คำศัพท์: chomp
vt. vi. เคี้ยวอย่ำงแรงและดัง
คำศัพท์: choose
(ชูส) (chose,chosen,choosing,chooses) vt. เลือก,คัดเลือก,สมัคร. vi. เลือก,เลือกสรร,ชอบ. -Phr. (can

    ่
คำศัพท์ยอย:
chooser n. ดูchoose
choosingly adv. ดูchoose

คำที่มีค
คำศัพท์: chop
(ชอพ) v.ตัด,ผ่ำ,สับ,โค่น,ฟัน,ถำง,ฟัน,ตัดขำด,เปลี่ยนทิศทำงอย่ำงฉับพลัน,โต้เถียง -n. กำรตัด,กำรผ่ำ,ชิ้น
คำศัพท์: chortle
(คอร์'เทิล) vt. vi.,n. หัวเรำะฮะฮะ.
คำศัพท์: chuck
(ชัค) {chucked,chucking,chucks} vi.,n. (กำร)ตบเบำๆ,แตะ,เชย,เชย(คำง) โยน,ทอย,เหวี่ยง,ทิ้ง,ไล่ออก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pat,tap
คำศัพท์: cinch
(ชินช) n. สำยคำด,สำยคำดท้อง,สำยคำดอำนม้ำ,สิ่งที่แน่นอนและง่ำย,ผู้ที่จะชนะแน่นอน
คำศัพท์: cite
                     30


                                             ี
(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้ำงอิง,กล่ำวอ้ำง,กล่ำวสนับสนุน,ออกหมำยเรียกตัวมำศำล,สดุด,ชมเชย,กร

     ่
คำศัพท์ยอย:
citable adj. ดู
citatory adj. ดูcitation
citeable adj. ดู
citatory adj. ดูcitation
citer n. ดู
citatory adj.
คำศัพท์: claim
(เคลม) vt.,n.(กำร)เรียกร้อง,อ้ำงสิทธิ,อ้ำง,สิทธิเรียกร้อง,สิทธิ,สิทธิเรียกร้อง,สิ่งที่เรียกร้อง
คำศัพท์: clamor
(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่ำน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
คำศัพท์: clang
(แคลง) n. เสียงดังแกล๊งๆ v. ดังแกล๊งๆ
คำศัพท์: clap
(แคลพฺ) {clapped,clapping,claps} vt. ตบเบำๆ,ตีเสียงดังเปรี้ยง,ตีปีก,กระพือปีก,ตบมือ,ปิดดังปั๊ง,รีบทำ,เอ
คำศัพท์: clarify
(แคล'ริไฟ) {clarified,clarifying,clarifies} vt. ทำให้ชัดเจน vi. ใสสะอำด,กลำยเป็นเข้ำใจง่ำยขึ้น

     ่
คำศัพท์ยอย:
clarification n.
clarity n. ดูclarify
คำศัพท์: clash
(แคล€) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดัง
คำศัพท์: clasp
(คลำสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,กำรโอดกอด,กำรจับมือกัน,ก
คำศัพท์: classify
                                      ่
(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู,จัดให้เป็นประเภทควำมล

     ่
คำศัพท์ยอย:
classifiable adj. ดูclassify
คำศัพท์: claw
(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ำมกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ำยคีม,เครื่องมือคล้ำยคีม v. ใช้อุ้งเล็บห
คำศัพท์: clean
                          ์
(คลีน) adj. สะอำด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ,สุจริต,ไม่หยำบคำย,ไม่มีกัมมันตภำพรังสี,ไม่มีรอยแ
คำศัพท์: cleanse
(คลีนซ) {cleansed,cleansing,cleanses} vt. ทำให้สะอำด vi. กลำยเป็นสะอำด

     ่
คำศัพท์ยอย:
cleansable adj.
คำศัพท์: clear
(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอำด,ไร้มลทิน,ชัดเ
                     31


คำศัพท์: clench
(เคลนชฺ) {clenched,clenching,clenches} vt. หุบแน่น(มือ,ฟัน,ปำก),กำแน่น,ปิดแน่น,จับแน่น,กำหนดแน่น
คำศัพท์: click
(คลิค) {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดำะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่ง

กด (เมำส์ )คลิก <คำอ่ำน>หมำยถึง กำรกดนิ้วในจังหวะสั้นๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมำส์ (
            ้       ่
โดยเลื่อนเมำส์ให้ลูกศรชีอยู่ที่คำสั่งทีต้องกำรก่อน จึงค่อยกด (ในภำษำไทยอำจใช้สั้น ๆ ว่ำ "กดเมำส์ " ) ใน
คำศัพท์: climb
(ไคลบฺ) v.,n. (กำร)ปีน,ไต่,ลอยขึ้น,เลื้อยพันขึ้น,ไต่เต้ำขึ้น.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
ascend
คำศัพท์: clinch
(คลินชฺ) v.,n. (กำร) ตอกติด,ยึดติด,กำหนดแน่นอน,โอบกอด,กอดจูบอย่ำงรุนแรง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
clench
คำศัพท์: cling
(คลิง) {clung,clung,clinging,clings} v. ยึด,ติดกับ,ทำให้เกิดเสียงกังวำน n. เสียงกังวำน
คำศัพท์: clink
v. ทำให้เกิดเสียงกริ้งเบำๆ n. คุก
คำศัพท์: clip
(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (กำร)ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่ำงแรงและรวดเร็ว,ตีอ

     ่
คำศัพท์ยอย:
clips n.,pl. กรรไกร,เคร
คำศัพท์: clop
            ้
n. เสียงเกือกไม้กระทบพืนvi.ดังเป็นเสียงกล๊อบๆ
คำศัพท์: close
(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนำ,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้ำ,มิดช
(กำร)ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถำนที่ปิด
คำศัพท์: club
(คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้(ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้),ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
staff,
คำศัพท์: cluck
(คลัค) n.,v. (ร้องเสียง)เสียงร้องกะต๊ำกของไก่ตัวเมีย,คนทึ่ม
คำศัพท์: clutch
                                                ่
(คลัทชฺ) {clutched,clutching,clutches} v. คว้ำ,กำ,เกำะ,ฉวย,ยึด,พยำยำมคว้ำ n. ก้ำมปู,คลัตช์(เครืองเก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
grasp
                    32


คำศัพท์: coach
                       ้
(โคชฺ) {coached,coaching,coaches} n. รถม้ำสี่ลอขนำดใหญ่,รถยนต์โดยสำร,รถไฟโดยสำรชั้นถูกที่สุด,เ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
trainer,tutor
คำศัพท์: coax
(โคคซฺ) {coaxed,coaxing,coaxes} vt. เกลี้ยกล่อม,คะยั้นคะยอ,หลอก,ลวง vi. เกลี้ยกล่อม

     ่
คำศัพท์ยอย:
coaxingly adv. ดูcoax
คำศัพท์: cock
                                     ้
(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้ำ,นักต่อสู,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแ
คำศัพท์: coddle
vt. เอำอกเอำใจ,พะนอ,โอ๋ n. ผู้เอำอกเอำใจ.
คำศัพท์: coerce
(โคเอิซ') {coerced,coercing,coerces} vt. บีบบังคับ,บังคับ,ขู่เข็ญ,
คำศัพท์: coil
(คอยลฺ) {coiled,coiling,coils} v. ขด,ม้วน,ขดเป็นวง,เคลื่อนเป็นวง n. ขดลวด,ม้วน,วง
คำศัพท์: collapse
(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้)(กำร)ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บ

     ่
คำศัพท์ยอย:
collapsible adj. ดูcollapse
collapsable adj. ดูcollapse
collapsibility n. ดูcoll
คำศัพท์: collect
(คะเลคทฺ') {collected,collecting,collects} vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เก็บ(เงิน,บัญชี,ค่ำเช่ำ,ฯลฯ),คุมสติ,สำรว

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
obtain,receive,gather
คำศัพท์: collide
(คะไลดฺ') {collided,colliding,collides} vi. ปะทะกันโครม,ชนกันโครม,ขัดแย้ง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
smash -Conf. knock
คำศัพท์: color
(คัล'เลอะ) n. สี,สำรสี,รงควัตถุ,ธง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hue,pigment,flag
คำศัพท์: colour
(คัล'เลอะ) n. สี,สำรสี,รงควัตถุ,ธง
                    33


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hue,pigment,flag
คำศัพท์: comb
(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขำแคบ vt. หวี(ผม),ขจัดออก
คำศัพท์: combine
(คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. กำรรวมก

    ่
คำศัพท์ยอย:
combinability n. ดูcombine
combinable adj. ดูcombine

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
unite
คำศัพท์: comfort
(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. กำรปลอบโยน,ค

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
solace
คำศัพท์: command
(คะมำนดฺ') {commanded,commanding,commands} v. บัญชำ,สั่ง,สั่งกำร,ควบคุม,มีอำนำจเหนือ,ควรได

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
order
คำศัพท์: commence
(คะเมนซฺ') ฐcommenced,commencing,commences} vi.,vt. เริ่ม,ริเริ่ม,เริ่มต้น,ได้รับปริญญำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
commenceable adj. ดูcommence
commencer n. ดูcommence

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
begin -Conf. start,begin
คำศัพท์: commend
(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ควำมไว้วำงใจ,ฝำกฝัง,สรรเสริญ

     ่
คำศัพท์ยอย:
commendable adj. ดูcommend
commendableness n. ดูcommend
คำศัพท์: comment
(คอม'เมินทฺ) {commented,commenting,comments} n.,vi.,vt. (ให้)ข้อคิดเห็น,ควำมเห็น,ข้อสังเกต,คำอ

     ่
คำศัพท์ยอย:
commenter n.
คำศัพท์: commiserate
                    34


(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงควำมเสียใจกับ,เห็นใจ,สง

    ่
คำศัพท์ยอย:
commiseration n. ดูcommiserate

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pity,sympathize
คำศัพท์: commit
(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมำย (หน้ำที่ ควำมไว้วำงใจ),ส่งโ

     ่
คำศัพท์ยอย:
committable adj.
คำศัพท์: commune
(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคำม,ประชำคม,ชุมชน,ชุมนุมมกำรแลกเปลียนข้อ  ่
คำศัพท์: communicate
(คะมิว'นิเคท) {communicated,communicating,communicates} vt. ให้ควำมรู้,ส่ง,ถ่ำยทอด,ติดต่อ,บอก

    ่
คำศัพท์ยอย:
communicator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
convey
คำศัพท์: compare
(คัมแพร์ '){compared,comparing,compares} vt .เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมำ. vi. เทียบได้กับ,สู้ได้,เท

     ่
คำศัพท์ยอย:
comparer n. ดูcompare -Conf. contrast
คำศัพท์: compel
(คัมเพล') {compelled,compelling,compels} vt. บังคับ,ผลักดัน,เกณฑ์,ใช้วิธีบังคับ,ได้มำโดยกำรบังคับ,ต

    ่
คำศัพท์ยอย:
compeller n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
enforce
คำศัพท์: compete
(คัมพีท') {competed,competing,competes} vi. แข่งขัน,แข่ง,ชิงกัน,ชิงชัย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
contend,engage in a contest
คำศัพท์: complain
(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่ำวหำ,ฟ้อง,แสดงควำม

    ่
คำศัพท์ยอย:
complainer n. ดูcomplain
                   35คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
murmur,lament
คำศัพท์: compliment
(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงควำมป

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
flatter -Conf. complement
คำศัพท์: comply
(คัมไพล') {complied,complying,complies} vi. ทำตำม,ยินยอม

    ่
คำศัพท์ยอย:
complier n. ดูcomply

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
confirm,yield
คำศัพท์: comport
(คัมพอร์ท',-โพร์ท') {comported,comporting,comports} vt . ประพฤติ,แสดงออก. vi. เข้ำได้กับ n. ควำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
conduct,act

     ่
คำศัพท์ยอย:
comportment n. ดูcomport
คำศัพท์: compose
(คัมโพซ') {composed,composing,composes} vt.ประกอบด้วย,ก่อตัวเป็น,แต่ง,ทำเป็น,สำรวมใจ,ตั้งสติ,เ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
make,form
คำศัพท์: comprehend
(คอมพริเฮนดฺ') {comprehended,comprehending,comprehends} vt. เข้ำใจ,หยั่งรู้,รวมทั้ง,กินควำมกว้ำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
perceive -A. exclude -Conf. apprehend
คำศัพท์: compress
(คัมเพรส') {compressed,compressing,compresses} vt. บีบ,อัด,กด,ทำให้แข็ง. vi. ได้รับกำรบีบ,ได้รับก

     ่
คำศัพท์ยอย:
compressibility n. ดูcompress
compressible adj. ดูcompress
compres
คำศัพท์: compromise
(คอม'พระไมซ) n. กำรประนีประนอม,กำรยอมรับ,กำรตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่งๆกลำงๆ vt. ประนีประนอม,ย

    ่
คำศัพท์ยอย:
                    36


compromiser n. ดูcompromise

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
arra
คำศัพท์: conceal
(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
concealedly adv. ดูconceal
concealedness n. ดูconceal
concealer n. ดูconceal

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hide,cover -A. display
คำศัพท์: concede
(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตำย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอ

    ่
คำศัพท์ยอย:
conceder n. ดูconcede

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
yield,assent -A. deny
คำศัพท์: concenter
(คอนเซน'เทอะ) vi.,vt. ดูconcentre

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
concentrate
คำศัพท์: concentrate
(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อ

     ่
คำศัพท์ยอย:
concentrative adj. ดูconcentrate
concentrator n. ดูconcent
คำศัพท์: conclude
(คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
finish,infer,deduce
คำศัพท์: concur
(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่ำงบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
assent -A. contend,deny
คำศัพท์: condemn
(คันเดมน์') {condemned,condemning,condemns} vt. ประณำม,ตำหนิ,ตัดสินว่ำมีควำมผิด
                    37    ่
คำศัพท์ยอย:
condemnable adj. ดูcondemn
condemningly adv. ดูcondemn

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
blame,censure -A. praise,approve
คำศัพท์: condescend
(คอนดิเซนดฺ') {condescended,condescending,condescends} vt. ยอมรับ,ถ่อมตัวลง,ล้มลงมำ,ก้มหัวให

    ่
คำศัพท์ยอย:
condescendent adj. ดูcondescend
condescender n. ดูcondescend

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
patronize,deign
คำศัพท์: condone
(คันโดน') {condoned,condoning,condones} vt. อภัย,ไม่เอำโทษ,ไม่เอำผิด adj.

    ่
คำศัพท์ยอย:
condoner n. ดูcondone

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
forgive,excuse
คำศัพท์: conduct
(คอน'ดัคทฺ) {conducted,conducting,conducts} n. ควำมประพฤติ,กำรปฎิบัติ,กำรชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') น

    ่
คำศัพท์ยอย:
conductible adj. ดูconduct
conductibility n. ดูconduct

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
deportment,b
คำศัพท์: confer
(คันเฟอร์') {conferred,conferring,confers} vt. ให้เป็นของขวัญเป็นเกียรติหรืออื่นๆ,ประสำทให้. vi. ปรึกษ

    ่
คำศัพท์ยอย:
conferment,conferral n.
conferrable adj. ดูconfer
conferrer n. ดูconfer

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกั
คำศัพท์: confess
(คันเฟส') {confessed,confessing,confesses} vi.,vt. สำรภำพ,สำรภำพควำมผิด,ยอมรับผิด.
                    38


    ่
คำศัพท์ยอย:
confessable adj. ดูconfess
confessingly adv. ดูconfess

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
disclose,concede,admit -A. deny,conceal,cover
คำศัพท์: confide
(คันไฟดฺ') vi.,vt. มอบ,ไว้วำงใจ,มอบควำมลับไว้อย่ำงไว้วำงใจ,ปรับทุกข์.

     ่
คำศัพท์ยอย:
confider n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
trust,tell,entrust
คำศัพท์: confirm
(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพ

    ่
คำศัพท์ยอย:
confirmer n. ดูconfirm
confirmor n. ดูconfirm

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
prove,assure -A. de
คำศัพท์: confront
(คันฟรันทฺ') {confronted,confronting,confronts} vt. เผชิญหน้ำกับ,พบกับ,นำมำร่วมกันเพื่อตรวจสอบหร

    ่
คำศัพท์ยอย:
confrontment n.
confronter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
oppose,face,meet -A. avoid,shun
คำศัพท์: confuse
(คันฟิวซ') confused,confusing,confuses} vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน

    ่
คำศัพท์ยอย:
confusable adj. ดูconfuse
confusably adv. ดูconfuse
confusedly adv. ดูconfuse
confusedness n. ดูconfuse

คำที่มีควำมหมำยเหมือ
คำศัพท์: congratulate
(คันแกรช'ชะเลท) {congratulated,congratulating,congratulates} vt. แสดงควำมยินดี,อวยพร.
                    39


     ่
คำศัพท์ยอย:
congratulator n. ดูcongratulate
congratulatory adj. ดูcongratulate
คำศัพท์: conjecture
(คันเจค'เชอะ) n. กำรเดำ,กำรทำย,กำรคำดคะเน,กำรอนุมำน,ข้อสรุปจำกกำรอนุมำน vt. เดำ,ทำย,คำดคะเน

     ่
คำศัพท์ยอย:
conjecturable adj. ดูconjecture
conjecturer n. ดูconjecture
คำศัพท์: connect
(คะเนคทฺ') {connected,connecting,connects} vt.,vi.เชื่อมกับ,เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์กับ

    ่
คำศัพท์ยอย:
connectedness n. ดูconnect
connecter n. ดูconnect
connector ดูconnect

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
link
คำศัพท์: connote
(คะโนท') v. มีควำมหมำยว่ำ,แฝงควำมหมำยว่ำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
suggest
คำศัพท์: consent
(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. กำรอนุญำต,ควำมเห็นชอบ,กำรยินยอม. vt. อนุญำต,เ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
compliance -A. dissent
คำศัพท์: consider
(คันซิด'เดอะ) {considered,considering,considers} vt. พิจำรณำ,ครุ่นคิด,คิด,คำนึงถึง

    ่
คำศัพท์ยอย:
considerer n. ดูconsider

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
examine,ponder
คำศัพท์: console
(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบำยใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นท

คำที่มีควำม
คำศัพท์: consort
(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สำมีหรือภรรยำ,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อ

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     40


corsorter n.
consortion n. -Conf. concert
คำศัพท์: conspire
(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วำงแผนร้ำยร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
conspirator,conspirer,conspiratress
conspiringly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
plot
คำศัพท์: constrict
(คันสทริคทฺ') {constricted,constricting,constricts} vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หดตัว,กด,ทำให้ช้ำลง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
constrictive adj. ดูconstrict

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bind
คำศัพท์: consult
(คันซัลทฺ') {consulted,consulting,consults} v. ปรึกษำ,หำรือ,ขอควำมเห็น,ปรึกษำหมอ,พิจำรณำ,ปรึกษำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
consultable adj. ดูconsult
consulter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
confer
คำศัพท์: contemplate
(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,มุ่งหมำย,เข้ำญำน

     ่
คำศัพท์ยอย:
contemplator n.
คำศัพท์: contend
(คันเทนดฺ') {contended,contending,contends} vi. แข่งขัน,ต่อสู้ vt. ยืนยัน,โต้เถียง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
contendingly adv. ดูcontend
คำศัพท์: continue
(คันทิน'นิว) {continued,continuing,continues} vi. ติดต่อ,ต่อเนื่อง vt. ทำให้ต่อเนื่อง,.

    ่
คำศัพท์ยอย:
continuable adj. ดูcontinue
continuedly adv. ดูcontinue
continuedness n. ดูcontinue
                    41


continuer n. ดูcontinue
continuingly adv. ดูcontinue
คำศัพท์: contort
     ฺ
(คันทอร์ท') vi.,vt. บูดเบี้ยว,บิดเบี้ยว
คำศัพท์: contract
(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญำ,ข้อตกลง,หนังสือสัญญำ,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด(โรค,นิสัย)

     ่
คำศัพท์ยอย:
contractible adj. ดูcontract
contractibility n. ดูcontract

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
agreement
คำศัพท์: contradict
(คอนทระดิคทฺ') {contradicted,contradicting,contradicts} vt. โต้แย้ง,เถียง,ปฏิเสธ. vi. กล่ำวแย้ง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
contradicter n. ดูcontradict
contradictor n. ดูcontradict
คำศัพท์: contribute
(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับ

    ่
คำศัพท์ยอย:
contributive adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
give
คำศัพท์: control
(คันโทรล') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (กำร)ควบคุม,มีอำนำจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชำ,ยับ

     ่
คำศัพท์ยอย:
controllability n. ดูcontrol
controllableness n. ดูcontrol

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hold,rule,restraint
คำศัพท์: converse
(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนำ,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) กำรสนทนำ,กำรคุยกัน
คำศัพท์: convey
(คันเว') {conveyed,conveying,conveys} v. ขนส่ง,นำ,พำ,นำไป,ถ่ำยทอด,ถ่ำยเท,โอน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
move,carry
คำศัพท์: convince
                     42


(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ำกระทำผิด

คำศัพท์ยอย:่
convincedly adv. ดูconvince
convincingly adv. ดูconvince
convincibility n. ดูconvince
convincedness n. ดูconvince
convincingness
คำศัพท์: convulse
(คันวัลสฺ') {convulsed,convulsing,convulses} vt. สั่นสะเทือนอย่ำงรุนแรง,ทำให้สั่นสะเทือนอย่ำงรุนแรงด
คำศัพท์: coo
                                              ่
(คู) {cooed,cooing,coos} vi. ขันกู่ๆ (เสียงนกพิรำบหรือนกเขำ),ร้องเสียงดังกล่ำว,พูดกระซิบเรืองรักๆ ใคร

     ่
คำศัพท์ยอย:
cooer n. ดูcoo
cooingly adv. ดูcoo interj. เสียงอุทำนแสดงควำมแปลกใจ
คำศัพท์: cool
(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบำย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้ำด้ำน,หน้ำหนำ,ไร้ควำมกระต

     ่
คำศัพท์ยอย:
co
คำศัพท์: cooperate
(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ

    ่
คำศัพท์ยอย:
cooperator n. ดูcooperate
co-operator n. ดูcooperate

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
assist,help,plot
คำศัพท์: coordinate
                                                ่
(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนำนกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ำกัน,ประสำนกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลทีมีควำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
c
คำศัพท์: copy
(คอพ'พี) n. สำเนำ,ฉบับสำเนำ,๑เล่ม,๑ฉบับ,๑ชุด,เล่มตัวอย่ำง vt.,vi. คัดลอก,ลอกแบบ,เลียนแบบ,เอำอย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reproduce,imitate -A. prototype -Conf. facsimile
คำศัพท์: corner
(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม(ฟุตบอล) vt.,vi.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
trap
                    43


คำศัพท์: correct
(คะเรคทฺ') {corrected,correcting,corrects} vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,แก้,ตำหน'(เพื่อแก้ไข),ลงโทษ (เพื่อ

     ่
คำศัพท์ยอย:
correctable adj.
correctible adj.
correctness n. ดูcorrect
คำศัพท์: cosset
(คอส'ซิท) {cossetted,cossetting,cossets} n. คนโปรด,ลูกแกะที่เลี้ยงด้วยมือตนเอง,สัตว์เลี้ยง. vt. ตำมใ
คำศัพท์: cough
(คอฟ) {coughed,coughing,coughs} n. กำรไอ,เสียงไอ vi.,vt. ไอ,กระแอม. -Phr. (cough up ให้อย่ำงไ
คำศัพท์: counsel
(เคำ'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษำ,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนกำร

    ่
คำศัพท์ยอย:
counselable,counsellable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
suggesti
คำศัพท์: count
(เคำทฺ) {counted,counting,counts} v.,n. (กำร) นับ,นับจำนวน,นับค่ำ,คิด,คิดว่ำ,นับว่ำ,ถือ,เข้ำใจว่ำ,หวังว
นับถอยหลัง(ไปยังศูนย์)) -
คำศัพท์: counter
                                             ้
(เคำ'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้ำ/ ติดต่อกับธุรกิจกับผูที่มำหำ),เคำ
คำศัพท์: counteract
(เคำ'เทอะแอคทฺ) vt. ต่อต้ำน,ขัดขวำง,โต้ตอบ,ตีโต้

    ่
คำศัพท์ยอย:
counteraction n. ดูcounteract
counteractive adj. ดูcounteract

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
resist,oppose
คำศัพท์: court
(คอร์ท) {courted,courting,courts} n. สนำม,ลำน,ศำล,คณะกรรมกำรบริหำร,รำชสำนัก,สภำ,กำรเกียว,กำ้
คำศัพท์: cover
(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมำซึ่ง ป้องกันคุ้มก
ที่ปิด,ฝำ,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยำงนอก,
คำศัพท์: covet
(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรำรถนำ (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น)อย่ำงไม่เหมำะสม,อ

    ่
คำศัพท์ยอย:
coveter n. ดูcovet
                    44


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
desire,lust -A. relinquish
คำศัพท์: cower
(คำว'เออะ) {cowered,cowering,cowers} vt.,vi. หมอบด้วยควำมกลัว,ยืนหรือนั่งเอำเข่ำชิดกันและก้มตัวด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cringe,shrink -A. strut
คำศัพท์: cozen
(คัซ'เซิน) {cozened,cozening,cozens} vt.,vi. โกง,หลอกลวง,ต้ม

    ่
คำศัพท์ยอย:
cozener n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
deceive,cheat
คำศัพท์: crack
(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้),มีเสียงแครกๆ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยงๆ,ระ

     ่
คำศัพท์ยอย:
crack a crib บุกเข
คำศัพท์: cradle
(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คำนเปล,แคร่,ร่ำงร่อนแร่ vt. วำงในเปล,เอ
คำศัพท์: cram
(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่ำงตะกละตะกลำม,กินมำกเกินไป,ศึกษำอย่ำงเร่ง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
press,pack,crowd
คำศัพท์: crane
(เครน) {craned,craning,cranes} n. ปั้นจั่นยกของหนัก,นกกระ-เรียน vt. เอำปั้นจั่นยกของขึ้นลง,ยืดคอ vi

     ่
คำศัพท์ยอย:
cranelike,cranely adj.
คำศัพท์: crash
                                  ่
(แคร€) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลันดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือช

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกั
คำศัพท์: crave
(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหำย,อยำกได้มำก,เงื่อน,ต้องกำร,ปรำรถนำ,อ้อนวอน vi. ปรำรถ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
ask,desire
คำศัพท์: crawl
(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลำน,เลื้อย,แล่นคลำน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้ำวหน้ำอย่ำงช้ำ,
                      45


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
creep
คำศัพท์: crease
(ครีส) {creased,creasing,creases} n. รอยพับ,รอยจีบ,รอยย่น,รอยรีด,รอยยับ vt. ทำให้เป็นรอยพับ(รอยจ
คำศัพท์: crimp
(คริมพฺ) {crimped,crimping,crimps} vt. จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม
คำศัพท์: cringe
(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ(ในท่ำประจบประแจง หรือม

     ่
คำศัพท์ยอย:
cringingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
flinch,
คำศัพท์: crinkle
(คริง'เคิล) {crinkled,crinkling,crinkles} vt.,vi. (ทำให้)ย่น,เป็นคลื่น,หยิก,เกิดเสียงกริ๊งๆ n. ลอน,คลื่น,สิ่ง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
twist,wrinkle,twirl,crackle -A. smooth
คำศัพท์: criticise
(คริท'ทิไซซ) n. = criticize
คำศัพท์: criticize
(คริท'ทิไซซ) {criticized,criticizing,criticizes} vi.,vt. วิจำรณ์,จับผิด.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
evaluate
คำศัพท์: critique
(คริทิด') {critiqued,critiquing,critiques} n. บทวิจำรณ์,บทวิจำรณ์สั้นๆ,วิธีกำรวิจำรณ์. vt. วิจำรณ์,วิเครำะ
คำศัพท์: croak
(โครค) {croaked,croaking,croaks} vi. ร้องเสียงแหบแห้ง,ร้องเสียงอย่ำงกบ,ตำย. vt. ออกเสียงหรือพูดเส
คำศัพท์: crook
(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้ำด้ำมงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทำงโค้ง,คนทุจริต,คนหลอก
คำศัพท์: croon
(ครูน) {crooned,crooning,croons} vt.,vi. ร้องเพลงเบำๆ,ร้องเพลงกับตัวเอง n. กำรร้องเพลงเบำๆ กับตัว
คำศัพท์: crop
(ครอพ) {cropped,cropping,crops} n. พืชผล,ธัญพืช,กำรเพำะปลูก vt. เก็บเกี่ยว,ตัด,ตัดผม,เด็ด vi.
คำศัพท์: cross
(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กำกบำท,ไม้กำงเขน,-Phr. (the
Crossไม้กำงเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตำย),สัญลักษณ์ศำสนำคริสต์,ศำสนำคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรำ,กำรตัด
คำศัพท์: crouch
(เครำชฺ) {crouched,crouching,crouches} vi.,vt.,n. (กำร)หมอบ,ย่อตัวลง,ย่อตัวและเข่ำชิดแบบนอบน้อม
                     46


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bend,stoop,bow
คำศัพท์: crow
(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกำ,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้ำ -Phr. (a white crow ข

     ่
คำศัพท์ยอย:
crowingly adv.
คำศัพท์: crowd
(เครำดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมำกๆ,กลุ่มคนที่ชมกำรแสดงหรืออื่นๆ vt. เบีย
คำศัพท์: crumble
(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย
คำศัพท์: crumple
(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลำย vi. หดย่น
คำศัพท์: crunch
(ครันชฺ) {crunched,crunching,crunches} n. บดด้วยฟัน,เคี้ยวเสียงดัง,บดเสียงดัง,กระทืบเสียงดัง. vi. เค

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
craunch
คำศัพท์: crush
                         ้
(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลำย,ทำให้โศกเศร้ำ. n

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
smash,
คำศัพท์: cry
(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (กำร,เสียง)ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตำ,กำ
คำศัพท์: cuddle
(คัด'เดิล) {cuddled,cuddling,cuddles} vt. รัด,กอด,โอบกอด vi. นอนกอด n. กำรกอด,กำรโอบกอด.

     ่
คำศัพท์ยอย:
cuddlesome adj. ดูcuddle
cuddly adj. ดูcuddle
คำศัพท์: cue
(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนำรม
คำศัพท์: cuff
(คัฟ) n. ข้อมือเสื้อ,ส่วนที่พับขึ้นของขำ,กุญแจมือ vt. ใส่ข้อมือเสื้อ,พับข้อมือเสื้อ,พับขำกำงเกง,ใส่กุญแจม
คำศัพท์: cup
(คัพ) n. ถ้วย,ถ้วยกีฬำ,ปริมำณควำมจุหนึ่งถ้วย
คำศัพท์: curb
(เคิร์บ) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบ่อ,ริม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งควบคุม vt. รั้งม้ำ,เหนี่ยวรั้ง,ควบคุม,ระงับ,กั้นขอบ,

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
check
                    47


คำศัพท์: curl
(เคิร์ล) {curled,curling,curls} n. ผมหยิก,ผมลอน,ม้วนผม,ลอนผม,สิ่งที่โค้งงอ,ภำวะที่โค้งงอ vi. งอ,หยิก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
coil
คำศัพท์: curse
(เคิร์ส) n. คำสำปแช่ง,คำแช่งด่ำ,คำสบถ,ควำมหำยนะ,ภัยภิบัติ,ควำมอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้ำย,ส

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
exoriate,damn
คำศัพท์: curtsey
(เคอร์ท'ซี) n.,ดูcurtsy
คำศัพท์: curtsy
(เคอร์ท'ซี) n. กำรถอนสำยบัว vi. ถอนสำยบัว
คำศัพท์: curve
(เคิร์ฟว) n. เส้นโค้ง,ทำงโค้ง,แนวโค้ง
คำศัพท์: cuss
(คัส) n. คำสำปแช่ง,คำสบถ,คำสำบำน vt. ด่ำ,สำป,แช่ง
คำศัพท์: cut
(คัท) {cutted,cutting,cuts} v. ตัด,หั่น,ฟัน,แล่ n. กำรตัด,กำรหั่น,กำรฟัน,บำดแผล,ชิ้นที่ถูกตัดออก,ปริมำ
คำศัพท์: dab
(แดบ) vt.ป้ำย,แต้ม,ตบเบำๆ n. รอยป้ำย,รอยแต้ม,จำนวนเล็กน้อย,ผู้ชำนำญ

     ่
คำศัพท์ยอย:
dabber n. ที่ดุน,สิ่งที่ใช้แตะเบำๆ,
คำศัพท์: dally
(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่ำเวลำ vt.ทำให้หมดเปลืองเวลำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
dallier n. ดูdally
dallyingly adv. ดูdally

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
idle
คำศัพท์: dampen
(แดม'เพิน) vt. ทำให้ชื้น,ทำให้หมำด,ทำให้หดหู่ใจ vt. กลำยเป็นชื้น
คำศัพท์: dance
(ดำนซฺ) {danced,dancing,dances} vi.,n.(กำร)เต้นรำ,เต้นระบำ,กระโดดโลดเต้น ,กระโดดขึ้นลง
คำศัพท์: dandle
vt. เล่นหัวหรือหยอกล้อกับเด็ก,โอ๋
คำศัพท์: dangle
(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (กำร)ห้อยอย่ำงหลวมๆ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมำ,ติดสอย
                    48    ่
คำศัพท์ยอย:
dangler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
swing
คำศัพท์: dare
(แดร์) {dared,daring,dared} vt.,n. (กำร)กล้ำทำ,กล้ำเผชิญหน้ำ,หำญ,ท้ำทำย
คำศัพท์: darken
(ดำร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้ำหมอง vi. กลำยเป็นมืดหรือคลุมเคร
คำศัพท์: dart
(ดำร์ท) {darted,darting,darts} n. หลำว,ลูกดอก,กำรพุ่งเข้ำไปอย่ำงฉับพลัน,เกมขว้ำงลูกดอกเข้ำเป้ำ,เห

     ่
คำศัพท์ยอย:
dartingly adv. ดูdart
dartingness n. ดูdart

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
spurt
คำศัพท์: dash
(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สำดอย่ำงแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลำย,ทำให
กำรสำดน้ำ,เสียงสำดน้ำ,ปริมำณน้อยๆที่ผสมเข้ำสิ่งอื่น,เครื่องหมำย (๛),ข
คำศัพท์: dawdle
(ดอด'เดิล) v. ฆ่ำเวลำ,อืดอำด,ลอยชำย

     ่
คำศัพท์ยอย:
dawdler n. ดูdawdle
dawdlingly adv. ดูdawdle -S.idle
คำศัพท์: daydream
vi.,n. (กำร)ฝันกลำงวัน,ปล่อยควำมคิดไปตำมอำรมณ์

    ่
คำศัพท์ยอย:
daydreamer n. ดูdaydream
daydreamy adj. ดูdaydream

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wish
คำศัพท์: deadpan
(เดด'แพน) adj. ตำย,ไร้อำรมณ์
คำศัพท์: deal
(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดกำร,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้ำขำย,ประพฤติ. n. กำรติดต่อธุรกิจ,ก
คำศัพท์: debate
(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (กำร)ถกเถียง,อภิปรำย,พิจำรณำ,ชิงชัย,ต่อสู้
                     49


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
argue
คำศัพท์: decide
(ดิไซดฺ') vt. ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตัดสิน,ชี้ขำด vi. ตัดสิน,ชี้ขำด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
determine -A. waver
คำศัพท์: decipher
(ดิไซ'เฟอะ) vt. แปลควำมหมำย,ถอดรหัส.

     ่
คำศัพท์ยอย:
decipherability,
decipherer n.
คำศัพท์: declaim
(ดิเคลม') v. พูดโว,พูดโผงผำง,พูดที่ครึกโครม ,ท่องออกเสียง ,พูดชุมชน
คำศัพท์: declare
(ดิแคลร์') v. ประกำศ,แถลงกำรณ์,แจ้ง(กำรชำระภำษี),เรียก(ไพ่)

     ่
คำศัพท์ยอย:
declarer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
avow
คำศัพท์: decline
(ดิไคลน') vi.,n. (กำร)เอียง,ลำด,เสื่อมลง,ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ยอม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lessen
คำศัพท์: decorate
(เดค'คะเรท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง

คำศัพท์ยอย:่
decorateness n. กำรประดับหรือตกแต่ง
คำศัพท์: decree
(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชำ,คำพิพำกษำ,พระรำชกฤษฎีกำ,ประกำศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชำ,พิพำกษำ,ประก
คำศัพท์: decry
(ดิไคร') {decried,decrying,decries} vt. ประณำม,ด่ำว่ำ,คัดค้ำนเสียงดัง,กดรำคำ,ตีรำคำต่ำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
denounce
คำศัพท์: dedicate
          ิ  ิ
(เดด'คิเคท) vt. อุทศ,อุทศตัว,ถวำย,ใช้ไปในทำง adj. ซึ่งอุทิศแก่

    ่
คำศัพท์ยอย:
                    50


dedicator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
consecrate
คำศัพท์: deduce
(ดิดิวซฺ') vt. อนุมำนจำก,ลงควำมเห็นหรือสรุปจำก.

     ่
คำศัพท์ยอย:
duducibility n. ดูdeduce
duducibleness n. ดูdeduce
deducible adj. ดูdeduce
คำศัพท์: deem
(ดีม) {deemed,deeming,deems} vt. รู้สึกว่ำ,เข้ำใจว่ำ,เชื่อว่ำ. vi. เชื่อว่ำ
คำศัพท์: defend
                                      ั
(ดิ'เฟนดฺ') {defended,defending,defends} vt. ป้องกัน,ต้ำน,พิทักษ์,แก้ตวให้,เป็นทนำยให้,แก้ต่ำง

    ่
คำศัพท์ยอย:
defender n. ดูdefend

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
protect
คำศัพท์: defer
(ดีเฟอร์') {deferred,deferring,defers} v. คล้อย,อนุโลม,เชื่อตำม,ทำตำม,ยึดเวลำ,หน่วงเหนี่ยว,ผลัดผ่อน

     ่
คำศัพท์ยอย:
deferable adj. ดูdefer
deference n. ดูdefer
คำศัพท์: defile
(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทำงแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว

     ่
คำศัพท์ยอย:
defilement n. ดูdefile
คำศัพท์: define
(ดิไฟน์') vt. ให้คำจำกัดควำม,อธิบำย,บัญญัติศัพท์,ทำให้ชัดเจน,กำหนด,จำกัดวง

     ่
คำศัพท์ยอย:
definability n. ดูdefine
definer n. ดูdefine
คำศัพท์: deflate
(ดิเฟลท') vt. ปล่อยอำกำศหรือแก๊สพิษออก,ลดภำวะเงินเฟ้อ,ลดรำคำ,ทำให้น้อยลง,ทำให้แฟบ

     ่
คำศัพท์ยอย:
deflator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     51


empty -A. inflate
คำศัพท์: deflect
(ดีเฟลคทฺ') vt.,vi. หันเห,บ่ำยเบน

     ่
คำศัพท์ยอย:
deflector n. ดูdeflect
คำศัพท์: defy
(ดิไฟ') vt. ท้ำ,ท้ำทำย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้ำน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
oppose
คำศัพท์: delay
(ดิเล') {delayed,delaying,delays} v.,n.(กำร) เลื่อน,ผลัด,ทำให้ถ่วงเวลำ,ถ่วงเวลำ,เสียเวลำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
defer
คำศัพท์: deliberate
(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
deliberateness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
think
คำศัพท์: delegate
(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้ำที่ให้ทำกำรแทน,แต่งตั้งตัวแทน

    ่
คำศัพท์ยอย:
delegable adj. ดูdelegate

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
legate
คำศัพท์: deliver
(ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้ำม,ส่งจดหมำย,ส่ง,ส่งต่อ,เสน

     ่
คำศัพท์ยอย:
deliverable adj. ดูdeliver
deliverer n. ดูdeliver
คำศัพท์: demand
(ดีมำนดฺ') n. ควำมต้องกำร,อุปสงค์ vt. ต้องกำร,เรียกร้อง,ถำม,ขอทรำบ
คำศัพท์: demonstrate
(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สำธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงควำมรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง

    ่
คำศัพท์ยอย:
                    52


demonstration n. ดูdemonstrate
demonstrative adj. ดูdemonstrate
demonstrator n. ดูdemonstrate
คำศัพท์: demur
(ดิเมอร์') vi.,n. (กำร)คัดค้ำน,ลังเล.

    ่
คำศัพท์ยอย:
demurrable adj. ดูdemur

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
object
คำศัพท์: denounce
(ดิเนำซฺ') vt. ประณำม,กล่ำวโทษ,ติเตียน,ประกำศเลิก,บอกเลิก.

    ่
คำศัพท์ยอย:
denouncement n.
denouncer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
accuse
คำศัพท์: deny
(ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
dispute -A. affirm
คำศัพท์: deplore
(ดิพลอร์') vt. เสียใจมำก,ไม่เห็นด้วย,ตำหนิ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
delight
คำศัพท์: deposit
(ดิพอส'ซิท) {deposited,depositing,deposits} vt. ทับถม,สะสม,กอง,ฝำกไว้,ฝำกเงิน,วำงไข่ vi. ฝำกไว้.
คำศัพท์: deride
                            ู
(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเรำะเยำะ,ดูถก,เย้ยหยัน

     ่
คำศัพท์ยอย:
derider n.
deridingly adv.
คำศัพท์: descend
(ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมำ,สืบสำยโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่
คำศัพท์: describe
(ดิสไครบ์') vt. พรรณนำ,บรรยำย,อ่ำน,บอก,แถลง,ระบุ,วำด,ทำแผนภูมิ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     53


describable adj. ดูdescribe
describer n. ดูdescribe

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
relate
คำศัพท์: desecrate
(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น(สถำนที่เคำรพ)

    ่
คำศัพท์ยอย:
desecrater n. ดูdesecrate
desecrator n. ดูdesecrate
desecration n. ดูdesecrate

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
profane -A. consecrate
คำศัพท์: design
(ดิไซนฺ') v. ออกแบบ,วำงแผน,มุ่งหมำย,คิด,กำหนด,ประสงค์.

     ่
คำศัพท์ยอย:
designed adj. n. แบบ,
คำศัพท์: despair
(ดิสแพร์') n. กำรสูญเสียควำมหวัง,ควำมหมดหวัง,สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง,สิ้นควำมหวัง
คำศัพท์: despoil
(ดิสพอยล์') vt. แย่ง,ปล้น,ปล้นสะดม,ตัดสิทธิ์.

     ่
คำศัพท์ยอย:
despoiler n.
despoilment n.
คำศัพท์: detach
(ดิแทชฺ') vt. ถอดออก,ส่งไปเป็นพิเศษ
คำศัพท์: determine
                         ิ
(ดิเทอร์'มิน) vt. กำหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุต,ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
determinable adj.
determinability n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
decide
คำศัพท์: devour
(ดิเวำ'เออะ) vt. กลืน,กินอย่ำงตะกละ ตะกลำม,เผำผลำญ,ใช้อย่ำงสิ้นเปลือง,หมกมุ่น.

    ่
คำศัพท์ยอย:
devourer n. ดูdevour
devouringly adv. ดูdevour
                     54


คำศัพท์: diagnose
(ได'อักโนส) v. วินิจฉัย,ตรวจโรค,วิเครำะห์.

    ่
คำศัพท์ยอย:
diagnosable adj. ดูdiagnose

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
analyze
คำศัพท์: dictate
(ดิค'เทท) v. บอกให้เขียนตำม,สั่ง,บงกำร n. คำสั่ง,คำบอก
คำศัพท์: differ
(ดิฟ'เฟอะ) {differed,differing,differs} vi. แตกต่ำงจำก,ผิดกัน.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
contrast
คำศัพท์: differentiate
(ดิฟฟะเรน'ชิเอท) v. ทำให้แตกต่ำงกัน,เปลี่ยน,แยกจำแนก,แยก,แบ่งแยก.

     ่
คำศัพท์ยอย:
differentiation n. ดูdifferentiate
differentiator n. ดูdifferentiate

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
distinguish
คำศัพท์: dig
(ดิก) {digged,digging,digs} v.,n. (กำร)ขุด,ขุดหำ,ขุดค้น,ขุดคุ้ย,จิก,แทง,ชอบ,เข้ำใจ,ทำงำนหนัก,เรียนห
คำศัพท์: digress
vi. วกวนนอกเรื่อง,พูดหรือเขียนนอกประเด็น,หันไปทำงข้ำง

     ่
คำศัพท์ยอย:
digresser n.
คำศัพท์: dilate
(ไดเลท') vt. ทำให้กว้ำงออก,พูดหรือบรรยำยเสียยืดยำว. vi. ขยำยออก,ถ่ำงออก
คำศัพท์: dim
(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่ำง,พร่ำ,คลุมเครือ,เลือนรำง,เชื่องช้ำ,ท้อแท้,ห

     ่
คำศัพท์ยอย:
dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
คำศัพท์: dimple
(ดิม'เพิล) n. ลักยิ้ม,รอยบุ๋ม,ละลอกน้ำ -v. (ทำให้)เกิดรอยบุ๋ม

     ่
คำศัพท์ยอย:
dimply adj.
คำศัพท์: dip
                      55


(ดิพ) {dipped,dipping,dips} vt.,n. (กำร)จุ่ม,แช่,จ่อม,จม,ลด,ตัก,เอียง,ล้วง,ล้วงควำม,พลิกอ่ำน.
คำศัพท์: direct
(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทำง,นำทำง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยกำร,บัญชำกำร,จ่ำหน้ำซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,

    ่
คำศัพท์ยอย:
directness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
control,straight,candid
คำศัพท์: disagree
(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลำะ,ไม่เหมำะ,ทำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
dissent,quarrel
คำศัพท์: disapprove
(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญำต.

    ่
คำศัพท์ยอย:
disapprover n. ดูdisapprove

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
criticize
คำศัพท์: disbelieve
vt. ไม่เชื่อ

คำศัพท์ยอย:่
disbeliever n. ดูdisbelieve
คำศัพท์: discern
                          ี
(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้ำใจ,รู้ด,หยั่งรู้.

     ่
คำศัพท์ยอย:
discerner n. ดูdiscern
discernible adj. ดูdiscern
discerning adj. ดูdiscern
discernment n. ดูdiscern

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
perceive
คำศัพท์: discipline
(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,กำรฝึกฝน,กำรลงโทษ,สำขำวิชำ,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทำงศำสนำ vt. ฝึกฝน,

     ่
คำศัพท์ยอย:
discipliner n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     56


order
คำศัพท์: disclaim
(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธควำมเป็นเจ้ำของ,ออกตัว
คำศัพท์: disclose
(ดิส'โคลส) vt. เปิดเผย n. กำรเปิดเผย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
discloser n. ดูdisclose
คำศัพท์: discombobulate
(ดิสคัมบอบ'ยะเลท) vt. ทำให้ยุ่ง,ก่อกวน,ทำให้สับสน
คำศัพท์: discourage
(ดิสเคอ'ริจฺ) vt. ทำให้ท้อใจ,ขัดขวำง,ไม่เห็นด้วย.
คำศัพท์: discover
(ดิสคัฟ'เวอะ) vt. ค้นพบ,มองออก,เปิดเผย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
discoverable adj. ดูdiscover
discoverer n. ดูdiscover

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
discern -A. miss
คำศัพท์: discriminate
                      ั
(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รกมักที่ชัง,วินิจฉัย.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
distinguish
คำศัพท์: discuss
(ดิสคัส') {discussed,discussing,discusses} vt. อภิปรำย,โต้ตอบ,สำธยำย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
discusser n. ดูdiscuss

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
debate,argue
คำศัพท์: disentangle
vt.,vi. ปลด,เปลื้อง, ทำให้หำยยุ่ง,ชำระสะสำง
คำศัพท์: disfavor
(ดิสเฟ'เวอะ) n. ควำมไม่ชอบ,ควำมไม่เห็นด้วย,กำรกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
disgrace
คำศัพท์: disfavour
(ดิสเฟ'เวอะ) n. ควำมไม่ชอบ,ควำมไม่เห็นด้วย,กำรกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด
                      57คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
disgrace
คำศัพท์: disguise
(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกำยที่ป

    ่
คำศัพท์ยอย:
disguiser n. ดูdisguise
disguisement n. ดูdisguise

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mask,change,camouf
คำศัพท์: dishevel
(ดิสเชฟ'เวิล) vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ทำให้ยู่ยี่,ทำให้ไม่เรียบร้อย.
คำศัพท์: dislodge
               ่
(ดิสลอจฺ') vt. ขับออกจำกที,เอำออก vi. เคลื่อนจำกที่

    ่
คำศัพท์ยอย:
dislodgement n. ดูdislodge
dislodgment n. ดูdislodge

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
remove
คำศัพท์: dismiss
(ดิสมิส') vt. ไล่ออก,เลิก,บอกให้เลิกแถว,ไม่พิจำรณำ,แย้งกลับ,ไม่รับฟ้อง,ยกฟ้อง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
dismissible adj. ดูdismiss
dismissive adj. ดูdismiss
คำศัพท์: dismount
(ดิสเมำทฺ') vi. ลงจำกรถ,ลงจำกหลังม้ำ. vt. เอำลง,ยกลง. n. กำรลงจำกรถหรือหลังม้ำ,กำรเอำลง
คำศัพท์: disparage
          ู
(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถก,ดูหมิ่น,ใส่ร้ำย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
disparager n. ดูdisparage
disparaging adv. ดูdisparage
คำศัพท์: displace
         ่
vt. ทำให้เคลื่อนที,เคลื่อนที่,เข้ำแทนที่,ไล่,ปลด.

     ่
คำศัพท์ยอย:
displacer n. ดูdisplace

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
move
                    58


คำศัพท์: display
(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. กำรแสดง,กำรโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
exhibit

แสดงผลหน่วยแสดงผลหมำยถึงกำรแสดงผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว ห
คำศัพท์: disport
(ดิสพอร์ท') vt. หำควำมเพลิดเพลิน,สนุกสนำน,ทำให้เพลิดเพลิน. vi.,n.(ควำม)สนุกสนำน,เพลิดเพลิน
คำศัพท์: dispute
(ดิสพิวทฺ') vi.,vt.,n.(กำร)โต้เถียง,โต้แย้ง,ทะเลำะ

     ่
คำศัพท์ยอย:
disputer n. ดูdispute

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
debate,argument
คำศัพท์: disregard
vt.,n. (กำร)ไม่สนใจ,มองข้ำม,ไม่เอำใจใส่,ไม่นำพำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
neglect,ignore
คำศัพท์: disrespect
(ดิสริสเพคทฺ') n. กำรขำดควำมเคำรพนับถือ,กำรดูหมิ่น,ควำมไม่เคำรพยำเกรง
คำศัพท์: dissemble
                ่
(ดิเซม'เบิล) vt. อำพรำง,กลบเกลือน,แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น,กลบเกลื่อน.

    ่
คำศัพท์ยอย:
dissembler n. ดูdissemble
dissemblingly adv. ดูdissemble

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
conceal,pretend,affect
คำศัพท์: dissolve
                                   ิ
(ดิซอลว') vi.,vt. ละลำย,กระจำยตัว,หลอมเหลว,กลำยเป็นของเหลว,แตกตัว,ยุต,สิ้นสุด

    ่
คำศัพท์ยอย:
dissolvability n. ดูdissolve
dissolvable adj. ดูdissolve

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
divide,melt,disappear,fade -A. solidify,thicken,unite
คำศัพท์: distance
(ดิส'เทินซฺ) n.ระยะทำง,ระยะทำงไกล,ช่วงเวลำ,จุดหรือบริเวณที่อยู่ไกล,ทำงไกล. vt. ทิ้งระยะไกล
                    59คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
length,space,remove
คำศัพท์: distinguish
(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่ำง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่ำง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดง

     ่
คำศัพท์ยอย:
distinguishable adj. ดูdistinguish
distinguisher n. ดูdistinguish
distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish
dis
คำศัพท์: distort
      ฺ
(ดิสทอร์ท') vt. บิดเบียน,ทำให้ผิดรูป,ทำให้ผิดส่วน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
distorter n. ดูdistort
distortive adj. ดูdistort

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
deform,misshape,mislead
คำศัพท์: distract
(ดิสแทรคทฺ') vt. ทำให้เขว,ทำให้ว้ำวุ่น,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ทำให้รำคำญใจ

     ่
คำศัพท์ยอย:
distracter n. ดูdistract
distractibility n. ดูdistract
distractible adv. ดูdistract
distractive adj. ดูdistract

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bewilder,per
คำศัพท์: distrust
(ดิสทรัสทฺ') vt. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วำงใจ n. ควำมแคลงใจ,ควำมไม่ไว้วำงใจ,ควำมสงสัย

     ่
คำศัพท์ยอย:
distruster n. ดูdistrust

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mistrust
คำศัพท์: disturb
(ดิสเทิร์บ') vt. รบกวน,กวน, ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบำก

     ่
คำศัพท์ยอย:
disturber n. ดูdisturb
คำศัพท์: dither
                       60


(ดิธ'เธอะ) n. กำรสั่น,กำรสั่นสะเทือน,ควำมตื่นเต้น,ควำมกลัว. vi. สั่น,สั่นสะเทือน
คำศัพท์: dive
(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอำหัวลง,เข้ำเกี่ยวข้องด้วยอย่ำงเต็มที่. vt. ทำใ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
dump,joint,pad,hol
คำศัพท์: divert
                        ่
(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบียงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทำง,เพลิดเพลิน,หำควำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
divertedly adv. ดูdivert
diverter n. ดูdivert
divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert

คำที่มีควำมหมำยเหมือนก
คำศัพท์: divide
(ดิไวดฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบ่ง,แบ่งแยก,แตกกิ่งก้ำนสำขำ,หำร n. ทำงแยก,กำรแบ่งสรร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
separate,part
คำศัพท์: divulge
(ดิวัลจฺ') vt. เปิดเผย,ประกำศ.

คำศัพท์ยอย: ่
divulgement n. ดูdivulge
divulger n. ดูdivulge
คำศัพท์: dodder
vi. สั่น,สั่นระริก,เดินเตำะแตะ,เดินโงนเงน.
คำศัพท์: dodge
(ดอด) vi.,vt.,n. (กำร)หลบ,เลี่ยง,บอกปัด

     ่
คำศัพท์ยอย:
dodger n. ดูdodge
คำศัพท์: doff
(ดอฟ) {doffed,doffing,doffs} vt. เปลื้อง,ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิกล้ม,เผยอ,ถอด,เปิด.

คำศัพท์ยอย:่
doffer n
คำศัพท์: doodle
(ดู'เดิล) vt. ,vi. เขียนหรือวำดอย่ำงเปะปะ,เขียนหรือวำดขยุกขยิกอย่ำงใจเหม่อลอย,ท่องเที่ยวไปตำมอำรม
คำศัพท์: dote
(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ควำมรักมำกเกินไป,ชอบมำกเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน(โดยเฉพำะใน
คำศัพท์: doubt
                    61


(เดำทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ควำมสงสัย,ควำมไม่แน่ใจ,ควำมกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
doubtable adj. ดูdoubt
doubtably adv. ดูdoubt
doubter n. ดูdoub
คำศัพท์: downplay
vt. สบประมำท,ดูหมิ่น,ป้ำยร้ำย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
play down,make little of
คำศัพท์: doze
(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (กำร)ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลำในกำรงีบหลับ

    ่
คำศัพท์ยอย:
dozer n. ดูdoze

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
nap
คำศัพท์: draft
(ดรำฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n.
ต้นร่ำง,ฉบับร่ำง,กำรร่ำง,กำรวำด,กำรสเก็ตช์ภำพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่ำง,เครื่องเป่ำลม,เครื่องควบคุม
คำศัพท์: drag
(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลำก,ดึง,กวำด,ครำด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำมำ,เอ้อ

หมำยถึง กำรใช้เมำส์ลำกเอำสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภำพจำกตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บำงทีใช้หมำยถึงก
คำศัพท์: drain
(เดรน) vt. ระบำยน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อยๆไหลออก,ถ่ำยออก. n. เครื่องระบำย,สิ่งที่ใช้ระบำย,กำรค่อยๆไหลอ

     ่
คำศัพท์ยอย:
drainer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
คำศัพท์: dramatise
(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ำยละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่ำทึ่ง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
dramatiz(s)able adj.
dramatiz(s)er n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
intensify
คำศัพท์: dramatize
(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ำยละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่ำทึ่ง.
                    62


    ่
คำศัพท์ยอย:
dramatiz(s)able adj.
dramatiz(s)er n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
intensify
คำศัพท์: drape
(เดรพ) {draped,draping,drapes} vt. สวมเสื้อผ้ำ,แต่งกำย,จัดเสื้อผ้ำ,จัดม่ำน,แขวน. vi. แขวน,ประดับ,ตก

     ่
คำศัพท์ยอย:
drapable,drapeable adj.
คำศัพท์: draw
(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลำก,โก่ง,น้ำว,ถอน,จับ(ฉลำก),เอำออก,ดึงออก,ชักนำ,ว
กำรดึง,กำรลำก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,กำรเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
คำศัพท์: drawl
(ดรอล) {drawled,drawling,drawls} vt.,vi.,n. (กำร)พูดอย่ำงช้ำๆ,กล่ำวช้ำๆ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
drawler n.
drawlingly adv.
drawlingness n.
drawly adj.
คำศัพท์: dream
(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรำรถนำ,สิ่งที่สวยงำมประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ

    ่
คำศัพท์ยอย:
dreamer n.
dreaminglyadv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
illusion,fantasy,vis
คำศัพท์: drench
(เดรนชฺ) vt.,n. (กำร)ทำให้เปียกโชก,แช่,แช่น้ำ,อำบน้ำ,จุ่มน้ำ,ทำให้เต็มไปด้วย,กรอกยำให้สัตว์,ทำให้ดื่ม.

     ่
คำศัพท์ยอย:
drenchingly adv.
คำศัพท์: dribble
(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (กำร)หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อยๆ เคลื่อน,ค่อยๆ หำยไป
คำศัพท์: drift
(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n.(กำร)ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจำกทิศทำง

     ่
คำศัพท์ยอย:
driftingly adv. ดูdrift

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                      63


float,mound,wander
คำศัพท์: drill
(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่ำน,เครื่องเจำะ vt.,vi. เจำะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจำะรู,ฝึกฝน

คำศัพท์ยอย:่
drillable adj. ดูdrill
driller n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
exercise,practice,bore,tteach
คำศัพท์: drink
                          ่
(ดริ้งคฺ) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดื่ม,อึก,ดืมให้พร,ดื่มเหล้ำ n. เครื่องดื่ม,เครื่องดื่มหนึ่งอึก,กำรดื่มเห
คำศัพท์: drip
(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สำดไปทั่ว. n. กำรไหลออกเป็นหยด,

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
drop,dribble
คำศัพท์: drive
(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน(สัตว์เลี้ยง),ลอย(ซุง) vi. แ
กำรขับ,กำรขับขี่,ทำงรถ,สัตว์ที่ไล่ตำม,สัตว์(ที่ต้อน),กำรรุกทำงทหำร,พลังงำน,แรงกระตุ้น,กลไกในกำรขับ,ห
drive)
คำศัพท์: drivel
(ดริฟ'เวิล) {drivelled,driveling,drivels} v ปล่อยให้น้ำมูกหรือน้ำลำยไหลย้อนออกมำ,พูดเหลวไหล n. คำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
driveler n. ดูdrivel
driveller n. ดูdrivel
drivelingly adv. ดูdrivel
drivellingly a
คำศัพท์: drone
(โดรน) n. ผึ้งตัวผู้,กำฝำก,เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทำงไกล,เสียงหึ่งๆคล้ำยผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ
คำศัพท์: droop
(ดรูพ) vi.,vt.,n.(กำร)ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยำน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม(สุขภำพ),อ่อนแอลง,ท้อใจ,ควำมก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sack,bend,weary,decline
คำศัพท์: drop
(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยำด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยำ,ลูกตุ้ม,กำรตกลง vi.,vt. (ทำ
คำศัพท์: drum
(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคำะจังหวะ. ดรัม <
จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่ำนหัวบันทึก (write head) และอ่ำนข้อควำมออกโดยหัวอ่ำน (read head) จึง
(magnetic disk)โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่ำ magnetic drum
คำศัพท์: dry
                      64


(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผำก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหำยน้ำ,เฉยเมย,ไร้อำรมณ์,ไม่หวำน. v

     ่
คำศัพท์ยอย:
dryable adj. ดู dry
dryly adv. ดูdry
dryness n.ดูdry
คำศัพท์: dub
(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (กำร) เอำดำบแตะไหล่(ให้เป็นอัศวิน),ให้ฉำยำ,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ
คำย่อของ dysfunctional uterine bleeding
คำศัพท์: duck
(ดัค) n. เป็ด,ที่รัก,ทูนหัว,สัตว์เลี้ยง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
immerse,submerse,dip
คำศัพท์: duel
(ดู'เอิล) n. กำรดวลกัน,กำรต่อสู้กัน,กำรต่อสู้กันตัวต่อตัว.

     ่
คำศัพท์ยอย:
duelistic adj. ดูduel
duellistic adj. ดู duel

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
contest,contend
คำศัพท์: dump
(ดัมพฺ) vt. ทิ้งขยะ,ทิ้ง,เท,ทุ่มเท,ขับไล่,ยกเลิก vi. ตกลงมำอย่ำงกะทันหัน,ทิ้งขยะ. n. กองขยะ,ที่ทิ้งขยะ,ก

    ่
คำศัพท์ยอย:
dumper n. ดูdump

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
throw
คำศัพท์: dust
(ดัสทฺ) {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธุลี,ละออง,ดิน,สิ่งที่ไร้ค่ำ,ขี้เถ้ำ,ขยะ,ร่ำงกำยของมนุษย์อนุภำค
คำศัพท์: dye
(ได) {dyed,dying,dyes} n. สีย้อม,สำรสี. vt. ย้อมสี. vi. ให้สี,ย้อมสี.

    ่
คำศัพท์ยอย:
dyable adj. ดูdye
dyeable adj. ดูdye
dyer n. ดูdye

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
imbue
คำศัพท์: e
(อี) พยัญชนะอังกฤษตัวที่๕
                    65


คำศัพท์: ease
(อีซ) n. ควำมสะดวก,ควำมสบำย,ควำมง่ำย,ควำมไร้กังวล, ควำมแคล่วคล่อง,ควำมง่ำยดำย. vt.,vi. พักผ่อน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
comfort
คำศัพท์: east
(อีสทฺ) n.,adj. ทิศตะวันออก,ภำคตะวันออก, -Phr. (the East ประเทศแถวตะวันออกไกลหรือกลำง)

     ่
คำศัพท์ยอย:
eastness n. ดูeast
คำศัพท์: eat
(อีท) vt. กิน,รับประทำน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลำย vi. กิน,รับประทำน,กัดกร่อน n. อำหำร -Phr. (eat one's

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
consume
คำศัพท์: eavesdrop
(อีฟวซ'ดรอพ) vi.,vt. ลอบฟัง,แอบฟัง,ขโมยฟัง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
eavesdropper n.
คำศัพท์: echo
(เอค'โค) n. เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,กำรซ้ำ,กำรเลียนแบบ,กำรหวนกลับ,ผู้เลียนแบบ,กำรสะท้อนกลับของค

    ่
คำศัพท์ยอย:
echoer n. ดูecho

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reverberation,imitation,imitate -pl. echoes
คำศัพท์: edge
(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้ำง,เขตแดน,สัน,ด้ำนคมของใบมีด,ควำมคม,เหลี่ยม,เนินเขำ,หน้ำผำ,ข้อได้เปรียบ,ตำแ

คำที่มีควำมหมำยเหมือ
คำศัพท์: educate
(เอด'จุเคท) vt. ให้กำรศึกษำ,สั่งสอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้ควำมรู้ vi. อบรม,สั่งสอน
คำศัพท์: effuse
(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,กำรจำยออก,ส่องแสง,พูดมำก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
คำศัพท์: elaborate
(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต,ซับซ้อน vt.,vi. วำงแผนอย่ำงละเอียด,ทำอย่ำงประณีต,บรรยำยอย่ำงละเอียด

     ่
คำศัพท์ยอย:
elaboration n. ดูelaborate
elaborative adj. ดู
elaborator n. ดู laborate
                     66


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
develop -A. simple
คำศัพท์: elbow
(เอล'โบ) n. ศอก,ข้อศอก,สิ่งหรือส่วนที่งอคล้ำยข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ vt.,vi. ดันด้วยข้อศอก -Phr. (up to t
คำศัพท์: elect
(อิเลคทฺ') {elected,electing,elects} vt.,vi. คัดเลือก,เลือก adj. รักษำกำร,ซึ่งได้รับกำรเลือก,ถูกเลือก. -n

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
choose
คำศัพท์: elevate
(เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lift up
คำศัพท์: elucidate
(อิลิว'ซิเดท) vt. ทำให้ชัดเจน,อธิบำย,ชี้แจง

คำศัพท์ยอย:่
elucidation n. ดูelucidate
elucidative adj. ดูelucidate
elucidator n. ดูelucidate
คำศัพท์: elude
(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก

    ่
คำศัพท์ยอย:
eluder n. ดูelude

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
shun
คำศัพท์: emboss
ทำให้นูนหรือดุนออกมำสลักให้นูน,ประดับ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
embossing adj. ดูemboss
embossment n. ดูemboss
คำศัพท์: embrace
(เอมเบรส') vt. สวมกอด,อุ้ม,อ้ำแขนรับ,รวบรวม,ล้อมรอบ,ยึดเอำ,รวม,ประกอบด้วย,ลงมือทำ,เข้ำใจ. vi. สว

    ่
คำศัพท์ยอย:
embossable adj. ดูembrace
embossment n. ดูembrace
embossr n. ดูembrace

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
encircle
                    67


คำศัพท์: embroider
(เอมบรอย'เดอะ) v. ถัก,ถักลำย,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง. .

คำศัพท์ยอย: ่
embroideer n. ดูembroider
embroidery n. ดูembroider
คำศัพท์: emerge
     ฺ
(อีเมิร์จ') vi. โผล่ออกมำ,ปรำกฎออกมำ,พัฒนำ,มีตัวตน
คำศัพท์: emphasise
(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ควำมสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ
คำศัพท์: emphasize
(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ควำมสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ
คำศัพท์: employ
(เอมพลอย') vt. จ้ำง,ว่ำจ้ำง,ใช้,ใช้สอย,ใช้เวลำ. -n. กำรจ้ำง,กำรว่ำจ้ำง,กำรบริกำร,อำชีพ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
employability n. ดูemploy
employable adj. ดูemploy
employer n. ดูemploy

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
engage
คำศัพท์: empower
vt. ให้อำนำจ,มอบอำนำจ,อนุญำต.

     ่
คำศัพท์ยอย:
empowerment n. ดูempower
คำศัพท์: empty
                                ่
(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่ำงเปล่ำ,ไม่มีคนอยู,ไม่มีอะไร,ไม่มีควำมหมำย,ไร้สำระ,เป
คำศัพท์: emulate
(เอม'มิวเลท) vt. เอำอย่ำง,พยำยำมเลียนแบบ,พยำยำมจะให้เท่ำเทียมหรือดีกว่ำ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
emulation n. ดูemulate
emulative adj. ดูemulate

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
imitate
คำศัพท์: encase
vt. ใส่ในถุงหุ้ม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
incase
คำศัพท์: encircle
                     68


(เอนเซอร์'เคิล) {encircled,encircling,encircles} vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
encirclement n. ดูencircle
คำศัพท์: enclose
(เอนโคลซ') vt. ปิด,ล้อมรอบ,สอดใส่ไว้,มีอยู่ใน,ประกอบด้วย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
enclosable adj. ดูenclose

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
inclose.
คำศัพท์: encompass
(เอนคัม'เพิส) vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ,ปิด,ผนึก,รวมทั้ง,บรรลุผล.

    ่
คำศัพท์ยอย:
encompassment n. ดูencompass

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
surround
คำศัพท์: encounter
(เอนเคำ'เทอะ) vt. เผชิญหน้ำ,พบ,ประสบ,ปะทะ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
encounterer n.
คำศัพท์: encourage
(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน

    ่
คำศัพท์ยอย:
encouragement n. ดูencourage
encourager n. ดูencourage

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
inspirit
คำศัพท์: end
(เอนดฺ) n. ปลำย,ท้ำย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้ำย,มรณกรรม,ควำมพินำศ,ควำมหำยนะ,ผลเบื้องปลำย,ผลปร
หำเงินให้พอกับควำมต้องก
คำศัพท์: endorse
                                      ิ
vt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนำมเห็นด้วยหรืออนุมัต,บันทึกข้อควำมไว้ในใบอนุญำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
endorsable adj. ดูendorse
endorsement n. ดูendorse
indorsement n. ดูendorse
endorser n. ดูendorse
                     69


indor
คำศัพท์: endure
                      ้
(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทำน,ยืนยง,อดกลัน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bear,
คำศัพท์: energize
(เอน'เนอไจซ) v. กระตุ้นกำรทำให้,ให้พลังงำน.

    ่
คำศัพท์ยอย:
energiser n. ดูenergize
energizer n. ดูenergize

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
activate
คำศัพท์: enfold
(เอนโฟลดฺ') vt. ห่อ,หุ้ม,ห้อมล้อม,พับกอด

    ่
คำศัพท์ยอย:
enfolder n. ดูenfold
enfoldment n. ดูenfold

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
embrace
คำศัพท์: enforce
(เอนฟอร์ส') vt. ทำให้ปฎิบัติตำม,ใช้กำลังบังคับ,บังคับให้เป็นไปตำมกฎหมำย

     ่
คำศัพท์ยอย:
enforceability n. ดูenforce
enforcer n. ดูenforce
enforcive adj. ดูenforce
enforcement n. ดูenforce
คำศัพท์: engage
                        ้
(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมำย,สู้รบ,ต่อสู,จ้ำง,ว่ำจ้ำง,พัวพัน,ทำให้ทำงำนในด้ำน,ทำงำนอยู่,เชื่อมต่อก

    ่
คำศัพท์ยอย:
engager n. ดูengage

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bind
คำศัพท์: engrave
(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จำรึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท

    ่
คำศัพท์ยอย:
engraver n.
                     70คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
carve
คำศัพท์: engulf
(เอนกัลฟฺ') vt. กลืน,จุ่ม,ดูด,ท่วม,ครอบคลุม.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
ingulf.

     ่
คำศัพท์ยอย:
engulfment n. ดูengulf
คำศัพท์: enhance
vt. ทำให้สูงขึ้น,ทำให้มำกขึ้น,เพิ่ม,เสริม,ยกระดับ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
enhancement n. ดูenhance
enhancer n. ดูenhance
enhancive adj. ดูenhance

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
improve
คำศัพท์: enjoy
(เอนจอย') {enjoyed,enjoying,enjoys} v. ชอบ,พอใจ, สนุก, สำรำญใจ.
คำศัพท์: enlighten
(เอนไล'เทิน) n. สอน,ให้ควำมรู้,ให้ควำมสว่ำง, ให้ควำมสำเร็จ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
enlightenedly adv. ดูenlighten
enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. กำรให้ควำมรู้,กำรให้ควำมกระจ่ำง,กำรให้ควำมส
the Enlightenment
คำศัพท์: enquire
(เอนไคว'เออะ) vt.,vi. ดูinquire
คำศัพท์: enshroud
(เอนชเรำดฺ') vt. ปกคลุม,ปิดบัง
คำศัพท์: ensnare
vt. จับกุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกลวง,ดัก.

     ่
คำศัพท์ยอย:
ensnarer n.
คำศัพท์: enter
(เอน'เทอะ) v. เข้ำ,เข้ำไป,เข้ำมำ,เริ่ม.,แทง,สอด,ร่วม,เป็นสมำชิก,ลงทะเบียน,สมัครเข้ำเป็น,ยื่น,เสนอ, -Ph

    ่
คำศัพท์ยอย:
enterable adj.
                    71


enterer n.
คำศัพท์: entertain
(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนำน,ต้อนรับ,รับรองแขก,เชิญไปเลี้ยง,ยอมรับ,รับ,รับพิจำ
คำศัพท์: entice
(เอนไทสฺ') vt. ล่อลวง,ชักนำไปในทำงผิด,ทำให้หลงเข้ำใจผิด.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lure
คำศัพท์: entreat
(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
entreatingly adv. ดูentreat
entreatment n. ดูentreat

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
implore,beg
คำศัพท์: entwine
(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
intwine

    ่
คำศัพท์ยอย:
entwinement n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
twist
คำศัพท์: enumerate
(อินิว'มะเรท) vt. นับ,ยกตัวอย่ำง,ระบุ,ยกขึ้นมำกล่ำว,จำระไน.

    ่
คำศัพท์ยอย:
enumeration n. ดูenumerate
enumerative adj. ดูenumerate
enumerator n. ดูenumerate

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tally
คำศัพท์: enunciate
(อินัน'ซิเอท) vt. อ่ำนออกเสียง,ออกเสียง,กล่ำวอย่ำงชัดแจ้ง,ประกำศ,แถลง,สำธยำย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
enunciation n. ดูenunciate
enunciative adj. ดูenunciate
enunciatory adj. ดูenunciate
                       72


enunciator n. ดูenunciate
คำศัพท์: envision
(เอนวิซ'เชิน) vt. นึก,คิด,หลับตำ,แลเห็น
คำศัพท์: envy
                                ู
(เอน'วี) {envied,envying,envies} n. ควำมอิจฉำ,ควำมริษยำ,สิ่งที่ถกอิจฉำ -vt. อิจฉำ,ริษยำ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
envier n. ดูenvy

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
jealousy
คำศัพท์: equivocate
(อีควิฟ'โวเคท) vi. พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย

คำศัพท์ยอย:่
equivocation n. ดู
equivocator n. ดูequivocate
equivocator n. ดูequivocate
คำศัพท์: erase
(อีเรซฺ') vt.,vi. ลบออก,ขีดฆ่ำ,ถูออก

     ่
คำศัพท์ยอย:
erasable adj. ดูerase
คำศัพท์: escape
(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (กำร)หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก.

    ่
คำศัพท์ยอย:
escapable adj. ดูescape
escapee n. ดูescape
escaper n. ดูescape

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
flee
คำศัพท์: escort
(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ.
คำศัพท์: espy
(อีสไพ') vt. เห็น,เหลือบเห็น,แลไปเห็น

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sight
คำศัพท์: establish
(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้ำง,สถำปนำ,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์

    ่
คำศัพท์ยอย:
                    73


establisher n. ดูestablish
คำศัพท์: estimate
(เอส'ทิเมท) v.,n. (กำร)ประมำณ,ประเมิน,กะ,ตีรำคำ,คำนวณ,คิด,วินิจฉัย,ควำมคิดเห็น,ค่ำที่ประเมิน,รำคำท

    ่
คำศัพท์ยอย:
estimator n. ดูestimate

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
evaluate
คำศัพท์: etch
(เอทชฺ) vt.,n. (กำร)แกะ,สลัก,กัดกร่อน,แช่กัด,กัดสลัก

    ่
คำศัพท์ยอย:
etcher n. ดูetch

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
engrave
คำศัพท์: evade
(อีเวด') {evaded,evading,evades} vi. หลบ,หลีก,หนี,เลี่ยง. -evader n.
คำศัพท์: evaluate
(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่ำ,หำค่ำ,ตีรำคำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
evaluation n. ดูevaluate
evaluative adj. ดูevaluate
evaluator n. ดูevaluate

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
weigh
คำศัพท์: evoke
(อีโวค') vt. เรียกปลุก,นำมำซึ่ง

     ่
คำศัพท์ยอย:
evoker n. ดูevoke
คำศัพท์: exaggerate
(อิกแซจ'จะเรท) vt.,vi. พูดเกินควำมจริง,อวดโต,เพิ่มหรือขยำยเกินกว่ำปกติ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
exaggeration n. ดูexaggerate
exaggerator n. ดูexaggerate
exaggerated adj. ดูexaggerate
คำศัพท์: examine
(อิกแซม'มิน) {examined,examining,examines} vt. สอบ,ทดสอบ,ตรวจสอบ

    ่
คำศัพท์ยอย:
                    74


examinable adj. ดูexamine
examiner n. ดู examine
examingly adv ดูexamine

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
scrutinize
คำศัพท์: excavate
(เอคซฺ'คะเวท) vt. เจำะ,ขุด,ขุดรู,ขุดอุโมงค์,
คำศัพท์: exchange
(อิคซฺเชนจฺ') v.,n. (กำร)แลกเปลี่ยน,แลกเงินตรำ,โต้ตอบ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
exchanger n. ดูexchange
exchangeable adj. ดูexchange
exchangeability n. ดูexchange
exchangeably adv. ดูexchange
คำศัพท์: exclaim
(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทำน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
exclaimer n. ดูexclaim
exclamation n. ดูexclaim
exclamatory adj. ดูexclaim
คำศัพท์: exclude
(เอคซฺคลูด') vt. กันออกไป,แยกออกไป,กันไม่ให้เข้ำมำ,ไล่ออก,ขับไล่ออก

     ่
คำศัพท์ยอย:
excludability n. ดูexclude
excludable adj. ดูexclude
excludible adj. ดูexclude
excluder n. ดูexclude
exclusory adj. ดูexclude
คำศัพท์: excuse
                                           ้
(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลือง. n. คำข

     ่
คำศัพท์ยอย:
excusableness n. ดูexcuse
excusably adv. ดูexcuse
excuser n. ดูexcuse
คำศัพท์: exhale
(เอคซฺเฮล') vi. หำยใจออก,ปล่อยออก,กระจำยออกมำ,ฟุ้ง,พลุ่ง,ระเหยออก
คำศัพท์: exhibit
(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง,แสดงนิทรรศกำร,ออกแสดง,อธิบำย,แสดงต่อศำล(พยำนหลักฐำน) n. นิทรรศกำร,ส

    ่
คำศัพท์ยอย:
                    75


exhibitor,exhibiter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
display
คำศัพท์: exhort
      ฺ
(เอคซอร์ท') v. เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,ตักเตือน,สนับสนุน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
exhortation n.
exhorter n.
คำศัพท์: expand
(อิคซฺแพนดฺ') v. ขยำย,แผ่,ทำให้กว้ำงออก,เพิ่ม,คลี่ออก,ยืดออก,บำน

    ่
คำศัพท์ยอย:
expandable,expandible adj.
expander

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
widen
คำศัพท์: expect
(อิคซฺเพคทฺ') {expected,expecting,expects} vt. คำดหมำย,คำดว่ำ vi. ตั้งครรภ์.

     ่
คำศัพท์ยอย:
expectable adj.
expectably adv.
คำศัพท์: experience
(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบกำรณ์,ควำมชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
exposure
คำศัพท์: explain
(เอคซฺ'เพลน) {explained,explaining,explains} v. อธิบำย,ชี้แจง
คำศัพท์: exploit
(เอคซฺ'พลอยทฺ) {exploited,exploiting,exploits} n. ควำมสำมำรถ,พฤติกำรณ์ที่ดีหรือกล้ำหำญ,ควำมสำเร

     ่
คำศัพท์ยอย:
exploitable adj.
exploitative adj.
exploiter n.
คำศัพท์: explore
(เอคซฺพลอร์') (explored,exploring,explores} v. สำรวจตรวจค้น,สำรวจ,ตรวจ,วินิจฉัย
คำศัพท์: expose
(อิคซฺโพซ') vt. เผย,เปิด,เปิดเผย,นำออกแสดง,
                      76


     ่
คำศัพท์ยอย:
exposable adj.
exposer n.
คำศัพท์: expound
(อิคซเพำดฺ') vt. อธิบำย,ชี้แจง,สำธก,แก้ตัว.

     ่
คำศัพท์ยอย:
expounder n.
คำศัพท์: express
(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงควำมคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่อ
ขบวนรถด่วน,กำรส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
คำศัพท์: extend
(อิคซฺเทนดฺ') v. ขยำยออก,ยืดออก, ประเมินค่ำ, ไปถึง,เพิ่มขึ้น.

    ่
คำศัพท์ยอย:
extendibility,extendability n.
extendible,extendable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stretch,reach
คำศัพท์: extinguish
                      ิ
(อิคซฺทิง'กวิช) vt. ดับ,ทำให้สิ้น,ยกเลิก,ยุต,ชำระหนี้.

     ่
คำศัพท์ยอย:
extinguishable adj.
extinguishment n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
douse
คำศัพท์: extract
(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอำออก,ได้มำจำก,อนุมำน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หำค่ำรำก(roo

    ่
คำศัพท์ยอย:
extractability,extractibility n.
extractable,extractible adj.

คำที่มีควำ
คำศัพท์: extricate
(เอคซฺ'ทริเคท) vt. ทำให้หลุด, ปล่อยแก๊สออก.

     ่
คำศัพท์ยอย:
extrication n.
คำศัพท์: exult
(อิกซัลทฺ') vi. รื่นเริงอย่ำงมำก,ดีอกดีใจมำก
                    77


     ่
คำศัพท์ยอย:
exultingly adv.
คำศัพท์: eye
(อำย) n. ตำ,นัยน์ตำ,จักษุ,สำยตำ,กำรดู,กำรจ้อง,ควำมตั้งใจ,ควำมคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทำงลม,ตำข

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
observe,wa
คำศัพท์: eyeball
(อำย'บอล) n. ลูกตำ. -vt. จ้องดู,เพ่งดู,ตรวจดูอย่ำงละเอียด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stare
คำศัพท์: fabricate
(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์,คิดค้น,ปลอม,ปลอมแปลง,เสกสรร,ทอ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
fabricative adj.
fabricator n.
คำศัพท์: face
                                              ่
(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้ำ,หน้ำ,โฉม,รูปโฉม,หน้ำตำ,ด้ำนหน้ำ,ควำมหน้ำด้ำน,ควำมทะลึง,กำ
โดยตรง) vi. หันหน
คำศัพท์: fail
(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สำมำรถ,ได้ต่ำกว่ำกำหนด,สอบตก,ขำดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เส

คำที่มีควำมหมำยเห
คำศัพท์: faint
(เฟนทฺ) {fainted,fainting,faints} adj. สลัวๆ,เลือนๆ,อ่อนกำลัง,เป็นลม,หน้ำมืด,วิงเวียน,ขำดควำมกล้ำ,
คำศัพท์: fake
                        ่
(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
คำศัพท์: fall
(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่ำง,สูญเสีย,ตำย,พังลง,เสื่อม,(แสง) ส
กำรตก,กำรร่วง,กำรลด,กำรถอย,กำรเ
คำศัพท์: falter
(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (กำร)เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,

     ่
คำศัพท์ยอย:
falterer n.
faltering adj.
falteringly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
doubt,hesitate
คำศัพท์: familiarise
                     78


(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก

     ่
คำศัพท์ยอย:
familiarisation,familiarization n.
familiariser,familiarizer n.
คำศัพท์: familiarize
(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก

     ่
คำศัพท์ยอย:
familiarisation,familiarization n.
familiariser,familiarizer n.
คำศัพท์: fan
(แฟน) {fanned,fanning,fans} n. พัด,พัดลม,เครื่องเป่ำ,คนคลั่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใด,คนคลั่ง v. พัด,กระตุ้น,ปล

     ่
คำศัพท์ยอย:
fanner n.
คำศัพท์: fasten
(ฟำส'เซิน) vt. ผูก,แน่น,รัดแน่น,มัดแน่น,ยึด,ตรึง,ติด,รวมที่,ให้ควำมสนใจ,เพ่ง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
fastener n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
affix
คำศัพท์: favor
(ฟะ'เวอะ) n. ควำมกรุณำ,กำรกระทำที่กรุณำ,ควำมสงเครำะห์,ควำมประทับใจ,ควำมนิยม,ควำมเข้ำข้ำง,ไมต
เพื่อผลประโยชน
คำศัพท์: favour
(ฟะ'เวอะ) n. ควำมกรุณำ,กำรกระทำที่กรุณำ,ควำมสงเครำะห์,ควำมประทับใจ,ควำมนิยม,ควำมเข้ำข้ำง,ไมต
เพื่อผลประโยชน
คำศัพท์: fawn
(ฟอน) n. ลูกกวำง(โดยเฉพำะที่ยังไม่หย่ำนม),สีเหลืองอมน้ำตำล. vi. (กวำง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระ

     ่
คำศัพท์ยอย:
fawner n.
fawningly adv.
fawningness n.
คำศัพท์: fear
(เฟียร์) n. ควำมกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวำดกลัว
คำศัพท์: feel
(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทรำบซึ้ง,เห็นใจ,เข้ำใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหำ -n. กำรรู้สึก,กำรส

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sense,perceive,touch
                    79


คำศัพท์: feign
(เฟน) {feigned,feigning,feigns} vt. แกล้งทำ,แสร้ง,แสร้งทำ,เสกสรรค์,ปลอม,เลียนแบบ. vi.แสร้ง,ปั้นเรื่อ

     ่
คำศัพท์ยอย:
feigner n.
feigningly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
simulate,affect
คำศัพท์: feint
(เฟนทฺ) n. กำรโจมตีแบบกลลวง,กำรเสแสร้ง. vt. โจมตีแบบกลลวง,เสแสร้ง
คำศัพท์: fence
                         ้
(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกัน,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬำฟันดำบ,ควำมชำนำญ
เล่นหรือฝึกฝนกำรฟันดำบ,ล้อมรั้ว,
คำศัพท์: fend
                          ั
(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทกษ์,ปัดเป่ำ,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้ำน,ต่อต้ำน,หล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
ward off
คำศัพท์: fetch
(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอำมำ,ไปหยิบมำ,เอำมำ,นำมำ,ทำให้มำ,ขำยได้,ได้,(สูดลมห

     ่
คำศัพท์ยอย:
fetch a breat


ไปนำมำหมำยถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจำกหน่วยควำมจำเข้ำไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) เพื่อทำก
คำศัพท์: fib
(ฟิบ) n. คำโกหกเล็กๆ น้อยๆ,ควำมผิดเล็กๆ น้อยๆ,พูดโกหกเล็กๆ น้อยๆ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
fibber n.
คำศัพท์: fiddle
(ฟิด'เดิล) n. ซอ,ไวโอลิน -Id. -Phr. (play second fiddle (to) เชื่อฟัง,เป็นมือรองของ). v. เล่นซอหรือไว

     ่
คำศัพท์ยอย:
fiddler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
dawdle
คำศัพท์: fidget
(ฟิด'จิท) vi. อยู่ไม่สุข,หงุดหงิด,อำรมณ์เสีย. vt. ทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระสับกระส่ำย,ทำให้อำรมณ์เสีย. -n

    ่
คำศัพท์ยอย:
                      80


fidgeter n.
fidgetingly adj.
fidgety adj.

คำที่มีควำมห
คำศัพท์: file
(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสำร,ปึกเอกสำร,เอกสำรเป็นเรื่องๆ หนึ่ง,หมวดเอกสำร,แ

                           ่
หมำยถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสือที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่ำจะเป็นจำนบันทึกธรรมด
              ื่
แต่ละเรื่องต่ำงก็ต้องมีชอเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่ำ "แฟ้มข้อมูล"
คำศัพท์: fill
(ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,

     ่
คำศัพท์ยอย:
fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. (fill in กรอก,บันทึกลง)
คำศัพท์: find
(ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หำ,ได้รับ,จัดหำ,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขำด,บรรลุ,ก่อให้เกิด

    ่
คำศัพท์ยอย:
                        ั            ่      ้
find oneself รู้ถึงควำมสำมำรถของตนและรู้วิธีใช้มน. -Phr.(all found ทุกสิงทุกอย่ำงที่ตอง

                     ่
หำเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหำข้อมูลทีต้องกำรในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้ำเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word
บำงทีอำจใช้หมำยถึงกำรค้นหำแฟ้มข้อมูลว่ำเก็บไว้ในสำรบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด
คำศัพท์: finger
(ฟิง'เกอะ) n. นิ้วมือ,ควำมยำวเป็นนิ้วมือ(ประมำณ4 นิ้ว),ควำมกว้ำงของนิ้วมือ(เป็นหน่วยวัด),สิ่งที่คล้ำยนิ้วม

     ่
คำศัพท์ยอย:
คำศัพท์: finish
(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอำชนะได้สิ้น

     ่
คำศัพท์ยอย:
fi
คำศัพท์: fish
(ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลำ,เนื้อปลำ,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลำ,จับปลำ,ล้วงออก,ดึง

     ่
คำศัพท์ยอย:
fish,fishes
คำศัพท์: fit
(ฟิท) {fitted,fitting,fits} adj.เหมำะ,เหมำะสม,สมควร,คู่ควร,สอดคล้อง,ถูกต้อง,(สุขภำพ)ปกติ,(สุขภำพ)ส
จัดหำเตรียม,จัดหำเสื้อผ้ำ,เ
คำศัพท์: fix
(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt.
ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งควำมสนใจ,ป้ำยควำมผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัด
คำศัพท์: flail
                     81


             ี
(เฟลลฺ) n. ไม้นวดข้ำว,ไม้ต,ดิ้ว,เครื่องกวำดทุ่งระเบิด. vt. ตำด้วยไม้นวดข้ำว,ตี,เฆี่ยน vi. ยกขึ้นยกลง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
beat
คำศัพท์: flank
(แฟลงคฺ) n. สีข้ำงหนึ่งของคนหรือสัตว์ระหว่ำงซี่โครงกับตะโพก,เนื้อของบริเวณดังกล่ำว,ข้ำง,ด้ำนข้ำง,ส่วน
คำศัพท์: flap
(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (กำร)ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ข
คำศัพท์: flare
(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (กำร)ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่ำงกระทันหัน,ส่องแสงสว่ำงแววว

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
burn
คำศัพท์: flash
(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวำบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,กำรปรำกฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,กำรแสด
คำศัพท์: flatten
(แฟลท'เทิน) vt. ทำให้แบนหรือเรียบ,vi. กลำยเป็นแบน,กลำยเป็นเรียบ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
flattener n.
คำศัพท์: flatter
(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ,(ภำพ,รูป) สวยเกินควำมเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน
คำศัพท์: flaunt
(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยำม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก(

     ่
คำศัพท์ยอย:
flaunter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
flourish,brandish
คำศัพท์: flee
                            ่
(ฟลี) {fled,fled,fleeing,flees} vi. หนี,หลบหนี,เคลื่อนทีอย่ำงรวดเร็ว,บิน. vt. หลบหนีจำก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
vanish
คำศัพท์: flex
(เฟลคซฺ) vt.,vi. งอ,โค้ง n. กำรงอ,กำรโค้ง,สำยไฟฟ้ำที่งอได้,สำยที่งอได้,แถบที่งอได้

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tilt
คำศัพท์: flick
(ฟลิค) vt.,n. (กำร)เคำะเบำๆ,เฆี่ยนเบำๆ,ดีด,กระเดำะ,กระโดก,ขยับอย่ำงรวดเร็ว,หวดเบำๆ. vi. กระตุก,สะบ
                     82


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
strike,flip
คำศัพท์: flinch
(ฟลินชฺ) vi. ถอย,หด,ผงะ,ถอยหนี,หดตัวด้วยควำมเจ็บปวด n. กำรถอย,กำรหด
คำศัพท์: fling
(ฟลิง) vt.,n. (กำร)เหวี่ยง,ขว้ำง,โยน,ทุ่ม,สลัดทิ้ง,โผ,โผน,โถม,กรำดสำยตำ,ผลัก.
คำศัพท์: flip
(ฟลิพ) vt.,n. (กำร) โยน,ติด(เหรียญ),เหวี่ยงขึ้นในอำกำศให้หมุนคว้ำง,สะบัด,พลิก(ไพ่),โบก,กระตุก(เบ็ด)

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
flick,jerk,twirl
คำศัพท์: flirt
             ้
(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจำเกียว,เล่นรัก,ทำเล่นๆ,เคลื่อนอย่ำงกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ด

คำศัพท์ยอย:่
flirtingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
toy,trifle
คำศัพท์: flit
(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่ำนไปแวบเดียว,ผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว,จำกไป,ตำย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
dart,whisk,flitter,flutter
คำศัพท์: float
(โฟลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำใหั,กำร)ลอย,ล่องลอย,ขึ้นลงอย่ำงอิสระ(อัตรำกำรเปลี่ยนของเงิน),สิ่งที่ลอย

     ่
คำศัพท์ยอย:
floatable adj.
floatability n.
คำศัพท์: flop
(ฟลอพ) {flopped,flopping,flops} v.,n. (กำร)ล้มลงอย่ำงกะทันหัน(โดยเฉพำะที่มีเสียงดัง),ล้มเหลว,เปล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
thud
คำศัพท์: flounce
(เฟลำซฺ) vi. ขยับตัว,โยกตัว,สะบัดตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้นรน,เดินส่ำยตัว. vt. เย็บรอยจีบหรือลำยหยัก n. ก
คำศัพท์: flounder
(เฟลำ'เดอะ) v.,n. (กำร)ดิ้น,ดิ้นรน,บำกบั่น,ตะเกียกตะกำย,ชื่อปลำทะเลตัวแบน

     ่
คำศัพท์ยอย:
flounderingly adv.
คำศัพท์: flourish
                      83


(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงำม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรำ. n. กำรแ

     ่
คำศัพท์ยอย:
flourisher n.
คำศัพท์: flout
(เฟลำทฺ) vt.,n. (กำร)เยำะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมำท,เหยียดหยำม,คำพูดที่เยำะเย้ยหรือดูหมิ่น.

     ่
คำศัพท์ยอย:
flouter n.
floutingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mock
คำศัพท์: flow
(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวียน,ออกจำก,หลั่ง,มีประจำเดือน,ดำเนินไปอย่ำงรำบรื่นและติดต่อกัน,เต็มไปด้วย,ขึ้น,
กำรไหล,กำรไหลเวียน,สิ่งที่ไหล,กระแสน้ำ,กำรไหลบ่ำ,กำรหลั่ง,กำรมีประจำเดือน,กำรเคลื่อนตัวของพลังงำ
คำศัพท์: fluff
(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบำ,ก้อนปุยนิ่มและเบำ,ขนอ่อน,ควำมผิดพลำด,สิ่งที่ไร้ค่ำ,ละครที่ไร้สำระ,หญิงส
คำศัพท์: flush
(ฟลัช) {flushed,flushing,flushes} n. อำกำรหน้ำแดง,กำร(อำรมณ์)ไหลทะลัก,กำลังวังชำ,ควำมกระชุ่มกร
หน้ำแดงขึ้น,ทำให้หน้ำแดงขึ้น,ท่วม,ล้ำงด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง,ทำให้ตื่นเต้น,แดงขึ้น,ไหลพุ่ง,ไหลทะลัก. vt. ทำ
คำศัพท์: flute
(ฟลูท) {fluted,fluting,flutes} n. ขลุ่ย,รำง,ร่อง,ร่องเล็บมือ,รำงเว้ำ vi. เป่ำขลุ่ย. vt. ขับร้องเสียงคล้ำยขลุ่ย
คำศัพท์: flutter
(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (กำร,ทำให้)กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมำอย่ำงรวดเร็ว,

     ่
คำศัพท์ยอย:
flutterer n.
คำศัพท์: foam
(โฟม) n. ฟอง,ฟองเหงื่อ,ฟองน้ำลำย,ฟองที่เกิดจำกกำรฉีดเครื่องดับเพลิง,ยำงฟองน้ำ,ทะเล. vi. เกิดฟอง,

    ่
คำศัพท์ยอย:
foamless adj.
foamy adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
froth,effervescence
คำศัพท์: focus
(โฟ'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดควำมสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hub,center,eye,heart -pl. focuses,foci
คำศัพท์: fold
(โฟลดฺ) {folded,folding,folds} vt. พับ,ทบ,ห่อ,ไขว้,ปิด,ผนึก,หุ้ม,ผสม. vi. พับ,ปิด. -Phr. (fold up ล้มเห
                     84คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pleat
คำศัพท์: follow
(ฟอล'โล) vt. ติดตำม,ตำม,ตำมหลัง,ยอมตำม,ทำตำม,มองตำม,ลอกตำม,เอำอย่ำง,เดินไปตำม,เชื่อฟัง,เนื่อ

     ่
คำศัพท์ยอย:
followable adj.
คำศัพท์: fondle
(ฟอน'เดิล) {fondled,fondling,fondles} vt. ลูบไล้ด้วยควำมรัก,จบด้วยควำมรัก,กอด. vi. แสดงควำมชอบ

     ่
คำศัพท์ยอย:
fondlingly adv.
คำศัพท์: forbid
(ฟอร์บิด') vt. ห้ำม,ยับยั้ง,ไม่อนุญำต,ป้องกัน,ขัดขวำง,ทำให้เป็นไปไม่ได้.

     ่
คำศัพท์ยอย:
forbiddance n.-forbidder n.
คำศัพท์: force
(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนำจ,อิทธิพล,ผลบังคับทำงกฎหมำย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบ

     ่
คำศัพท์ยอย:
able adj.
force
คำศัพท์: forecast
(ฟอร์'คำสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนำย,คำดคะเน,พยำกรณ์,วำงแผน. vi.

    ่
คำศัพท์ยอย:
forecaster n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
prognosis
คำศัพท์: forewarn
vt. เตือนล่วงหน้ำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
forwarner n.
คำศัพท์: forge
(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตำหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปล

     ่
คำศัพท์ยอย:
forgeable adj.
forger n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     85


mold,c
คำศัพท์: forget
(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม.

     ่
คำศัพท์ยอย:
forgettable adj.
forgetter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lose
คำศัพท์: forgive
(ฟอร์กิฟว') {forgave,forgiven,forgives} vt. ยกโทษให้,อภัย,ยกหนี,vi. อภัย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
forgivable adj.
forgiver n.
forgiveness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
remit,pardon
คำศัพท์: form
(ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่ำง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ควำมสำมำรถ,ฝีเท้ำ. vt. สร้ำงเป็นร
คำศัพท์: fortify
(ฟอร์'ทิไฟ){fortified,fortifying,fortifies} vt. ทำให้แข็งแรง,จัดกำรป้องกัน,สร้ำงสิ่งป้องกันข้ำศึก,เพิ่มไวต

     ่
คำศัพท์ยอย:
fortifiable adj.
fortifier n.
fortifyingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
คำศัพท์: frame
(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่ำง,ร่ำงกำย,โครงสร้ำง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภำพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (กำรตีเบสบอล
framable,frameable ad
คำศัพท์: free
(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับกำร

    ่
คำศัพท์ยอย:
freeness n.

คำที่มีควำมหมำยเห
คำศัพท์: freeze
(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้)แข็งตัวกลำยเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบำง
คำศัพท์: fret
                     86


(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n.(ควำม)(ทำให้)รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
irritate,chafe,vex -A. please,delight
คำศัพท์: frisk
(ฟริสคฺ) vi.,vt. (กำร)กระโดดโลดเต้น,ค้นตัว.

     ่
คำศัพท์ยอย:
frisker n.
friskingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
gambol,frolic,leap
คำศัพท์: frolic
(ฟรอล'ลิค) {froliced,frolicing,frolics} vi.,n.(กำร)หยอกเย้ำ,เล่นหยอกเย้ำ,เล่นสนุกสนำน,กระโดดโลดเต

     ่
คำศัพท์ยอย:
frolicker n.
คำศัพท์: froth
(ฟรอธ) n. ฟอง,ฟองน้ำลำย,สิ่งที่ไร้ค่ำ,กำก,กำกเดน. -v. ปกคลุมไปด้วยฟอง,ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้น,ปล่อยฟ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bubbles,foam
คำศัพท์: frown
(เฟรำน) vi. คิ้วขมวด,ทำหน้ำนิ่วคิ้วขมวด,บึ้ง,แสดงควำมไม่พอใจ,ถมึงตึง. vt. ทำหน้ำนิ่วคิ้วขมวด. n. หน้ำน

    ่
คำศัพท์ยอย:
frowner n.
frowningly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sulk,scowl
คำศัพท์: fumble
(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหำ,คลำเปะปะ,ทำอย่ำงซุ่มซ่ำม. n. กำรคลำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
fumblingly adv.
fumblingness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bumble,grope
คำศัพท์: fume
(ฟิวมฺ) {fumed,fuming,fumes} n. ควัน,ไอ,ไอน้ำ,สิ่งที่ระเหยออก,อำรมณ์โกรธเป็นควัน. vt. หำยใจออกเป

    ่
คำศัพท์ยอย:
                      87


fumeless adj.
fumer n.
fumingly adv.
คำศัพท์: furl
(เฟิร์ล) vt. ม้วนแน่น,ม้วน,หุบ,ห่อ,รูด. vi. เป็นม้วน. n. กำรม้วน,กำรหุบร่มหรือมัด,กำรห่อปีก,สิ่งที่เป็นม้วน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
furlable adj.
furler n.
คำศัพท์: furrow
(เฟอ'โร) n. ร่อง,ร่องดิน,รอยย่น. vt. ทำให้เกิดร่อง,ทำให้เกิดรอยย่น. vi. เกิดเป็นร่องขึ้น,เป็นร่อง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
furrower n.
furrowy adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wrinkle,groove,line
คำศัพท์: fuss
                                              ี้
(ฟัส) {fussed,fussing,fusses} n. ควำมจู้จี้,กำรคัดค้ำน,กำรบ่น,ควำมวุ่นวำย. vt. วุ่นวำย,จู้จ,บ่น,คัดค้ำน. v

     ่
คำศัพท์ยอย:
fusser n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fret,complain
คำศัพท์: g
(จี) พยัญชนะอังกฤษตัวที่๗,เสียงG
คำศัพท์: gabble
(แกบ'เบิล) {gabbled,gabbling,gabbles} vi. พูดพร่ำ,พูดฉอดๆ,(ไก่) ร้องเสียงกระต๊ำกๆ. vt. พูดฉอดๆ n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
chatter,babble,prattle
คำศัพท์: gag
                                             ี
(แกก) {gagged,gagging,gags} vt.,n. ปิดปำก,อุดปำก,ใช้เครื่องถ่ำงปำก,จำกัดกำรพูด,พูดโดยไม่มบท,ส
             ุ
เครื่องถ่ำงปำก,สิ่งที่ใช้อดปำก,กำรจำกัดเสรีภำพในกำรพูด,เรื่องตลก,กลอนสด,กำรพูดโดยมีบท

คำที่มีควำม
คำศัพท์: gallivant
(แกล'ละเวินทฺ) vi. เที่ยวไป,เที่ยวเตร่,เที่ยวหำดควำมสำรำญ.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
galavant

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     88


gallavanter n.
คำศัพท์: gallop
(แกล'ลัพ) vi. ควำมบ้ำ,วิ่งควบ,วิ่งกระโดดอย่ำงรวดเร็วเหมือนม้ำ. vt. ทำให้ม้ำวิ่งควบ. n. ท่ำวิ่งควบของม้ำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
galloper n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
trot,run
คำศัพท์: gamble
(แกม'เบิล) {gambled,gambling,gambles} vi. พนัน,เล่นกำรพนัน,พนันขันต่อ,เสี่ยงโชค. vt. สูญเสียจำกก

    ่
คำศัพท์ยอย:
gambler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wager,bet,play,game
คำศัพท์: gambol
(แกม'เบิล) vi. กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,กำรเล่นซน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
skip about
คำศัพท์: gape
(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (กำร)อ้ำปำกค้ำง,อ้ำปำกหำว,หำวนอน,เปิดออกกว้ำง,ควำมกว้ำงของ

     ่
คำศัพท์ยอย:
gaper n.
gapingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stare,gaze,glare
คำศัพท์: gargle
(กำร์'เกิล) {gargled,gargling,gargles} vt. ล้ำงคอ,กลั้วคอ,บ้วนปำก,เสียงดังจำกกำรกลั้วคอ. n. น้ำยำกล

     ่
คำศัพท์ยอย:
gargler n.
คำศัพท์: gasp
(กำสพฺ) n. กำรหอบ,กำรอ้ำปำกหำยใจ,กำรหำยใจไม่ค่อยออก,กำรอ้ำปำกค้ำงด้วยควำมประหลำดใจ. vi. ห

    ่
คำศัพท์ยอย:
gasply adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
gulp,pant,sigh
คำศัพท์: gather
                    89


(แกธ'เธอะ) vt.,vi.,n. (กำร)รวบรวม,จัดรวม,สะสม,ขมวดคิ้ว,สิ่งที่เก็บรวม

    ่
คำศัพท์ยอย:
gatherable n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
assemble,mass
คำศัพท์: gauge
(เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมำณ,รังวัด n. เกณฑ์มำตรฐำน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนำด,วิธีกำรประเมิน
คำศัพท์: gawk
(กอค) vt. จ้องมองอย่ำงแปลกใจ,จ้องมองอย่ำงโง่ๆ. n. คนที่เซ่องุ่มง่ำม
คำศัพท์: gaze
(เกซ) vi.,n. (กำร)จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stare,gape
คำศัพท์: generalize
vt. วำงหลัก,พูดคลุม,ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป,ลงควำมเห็น. vi. ลงควำมเห็นทั่วไป,พูดคลุม.

     ่
คำศัพท์ยอย:
generalizer,generaliser n.
คำศัพท์: gesture
(เจส'เชอะ) vi.,vt.,n. (กำร)แสดงอำกัปกิริยำแสดงลักษณะท่ำทำงชี้มือชี้ไม้,ให้สัญญำณ

     ่
คำศัพท์ยอย:
gestural adj.
gesturer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
action,sign,indication,signal,motion
คำศัพท์: get
(เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มำ,ได้รับ,เอำ,ไปเอำมำ vi. มำถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัด
คำศัพท์: gibber
(กิบ'เบอะ) vi.,n. (กำร)พูดไม่ชัด,พูดโง่ๆ,สนทนำ.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
gibberish,babble
คำศัพท์: giggle
(กิก'เกิล) vi. หัวเรำะคิกคัก.

     ่
คำศัพท์ยอย:
giggler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     90


snigger,titter,chuckle,twitter
คำศัพท์: give
(กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอำให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถีย
คำศัพท์: glance
(กลำนซฺ) vi.,vt. ชำเลืองมอง,มองแวบเดียว,มองผำดๆ. vt. ชำเลืองมอง,โฉบผ่ำนหน้ำ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
glancingly

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
peek,graze
คำศัพท์: glare
(แกลร์) n. แสงเจิดจ้ำที่เข้ำตำ,กำรจ้องเขม็ง,ผิวหน้ำเรียบที่เจิดจ้ำ,ควำมครึกโครม vi. ส่องแสงเจิดจ้ำ,จ้องเข
คำศัพท์: glide
(ไกลดฺ) v.,n. (กำร) ลื่นไหล,ร่อน,เลื้อย,เคลื่อนที่อย่ำงเร็วและแผ่วเบำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
glidingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
slither,slip
คำศัพท์: glimpse
(กลิมซฺ) n. กำรมองแวบเดียว,กำรปรำกฎขึ้นแวบเดียว,ควำมคิดชั่วขณะ,กำรสะดุดใจ,แสงริบหรี่. v. มองแวบ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
glance,inkling
คำศัพท์: gloat
(โกลท) vi.,n. (กำร)มองด้วยควำมอิ่มใจมำกหรือละโมบ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
gloater n.
gloatingly adv.
คำศัพท์: glow
(โกล) n.,vi. (เปล่ง)แสงที่เปล่งออกมำ,แสงเรือง,ควำมแดงเรื่อ,สีเลือด,ควำมสดใสของสี,ควำมเร่ำร้อน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
gleam,colour,burn
คำศัพท์: glower
(โกล'เออะ) vi. จ้องเขม็งอย่ำงถมึง n. หน้ำตำที่แสดงควำมไม่พอใจหรือควำมโกรธ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
gloweringly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                      91


scowl,frown,lower
คำศัพท์: gnash
(แนช) v.,n. (กำร)ขบฟัน,กัดฟัน,บดฟัน.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
grind
คำศัพท์: gnaw
(นอ) vt.,vi. แทะ,กัด,ขบ,ทำให้สึกกร่อน,รบกวน,ทรมำน.

    ่
คำศัพท์ยอย:
gnawer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
nibble,chew,erode,rankle,fret
คำศัพท์: go
(โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จำกไป,กลำยเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pass,move,proceed
คำศัพท์: goad
(โกด) n. เครื่องกระตุ้น,ปฏัก vt. กระตุ้น,ไล่,ยุแหย่,ปลุกปั่น
คำศัพท์: gobble
(กอบ'เบิล) v. กลืนตะกละตะกลำม,คว้ำหมับ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
gulp
คำศัพท์: goggle
(กอก'เกิล) n. แว่นตำกันลม,กำรจ้องเขม็ง,กำรกลอกตำ. v.,adj. จ้องเขม็ง,กลอกตำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
goggles n.,pl. แว่นตำกันลม
คำศัพท์: goose
(กูส) n. ห่ำน,เนื้อห่ำน,ห่ำนตัวเมีย,คนโง่,คนทึ่ม.
คำศัพท์: gossip
(กอส'ซิพ) n. กำร(คำ)นินทำ,กำร(คำ)ซุบซิบ,คนที่ชอบนินทำคน vi. นินทำ,ซุบซิบ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
gossipingly adv.
gossipy adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hearsay

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     92


gossipry n.
คำศัพท์: gouge
(กอจ) n. สิ่งแซะร่องชนิดหนึ่ง,ร่องที่เกิดจำกกำรแซะด้วยสิ่ว vt. แซะ,ขุด

     ่
คำศัพท์ยอย:
gouger n.
คำศัพท์: grab
                                             ู
(แกรบ) {grabbed,grabbing,grabs} v.,n. (กำร)ฉวย,คว้ำ,แย่ง,โฉบ,จับ,โกยเอำ n. กำรฉวย,สิ่งที่ถก(ฉวย

    ่
คำศัพท์ยอย:
grabber n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
seize
คำศัพท์: grade
(เกรด) n. ชั้น,ระดับ,ขั้น,ขีด,ตอน,ชนิด.

    ่
คำศัพท์ยอย:
grades n. โรงเรียนประถม,กำรเอียงลำด,พันธ์ผสม vt. แบ่งออกเป็นขั้นๆ,แบ่งออกเป็นชนิด,ทำให้รำบ,ผสม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
step,slope,rank
คำศัพท์: grapple
            ่
(แกรพ'เพิล) n. ตะขอ,ทีจับ,กำรจับ,กำรคว้ำ,กำรชกกัน. vt. จับ,คว้ำ,ยึด. vi. ยึดด้วยตะขอ,ใช้ตะขอ,ยึด,จับ,
คำศัพท์: grasp
(กรำสพฺ) vt.,vi.,n. (กำร)ยึด,จับ,กำแน่น,คว้ำ,เข้ำใจ,รู้ซึ้ง

     ่
คำศัพท์ยอย:
grasper n.
คำศัพท์: grate
(เกรท) n.,vt. (ใส่)ตะแกรง,ลูกกรง,ตำข่ำย,ตะกรับในเตำไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ย

     ่
คำศัพท์ยอย:
grater,n.
คำศัพท์: gravitate
(แกรฟ'วิเทท) vi. จมลง,ตก,โน้มเอียงเข้ำหำ
คำศัพท์: graze
(เกรซ) v. เลี้ยงหญ้ำ,ให้สัตว์เลี้ยงกินหญ้ำ,ดูแลสัตว์ที่อยู่บนทุ่งหญ้ำ,แตะหรือถูเบำๆ,ถำกไป,เฉียดไป,เช็ด,ค

     ่
คำศัพท์ยอย:
grazer n.
grazingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                      93


tou
คำศัพท์: greet
(กรีท) vt. ทักทำย,คำนับ,รับรอง,ต้อนรับ. vi. คำนับ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
greeter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
address
คำศัพท์: grieve
(กรีฟว) vi. เสียใจ,สลดใจ. vt. เสียใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้สลดใจ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sadden
คำศัพท์: grill
(กรีล) n. โครงย่ำง,ตะแกรงเหล็กย่ำง,อำหำรเนื้อย่ำง,= grille vt. ย่ำง,อัง,ทำเป็นช่องๆ คล้ำยตะแกรงย่ำง.

คำศัพท์ยอย:่
griller n.
คำศัพท์: grimace
(กริม'เมส) n. หน้ำตำบูดบึ้ง,หน้ำตำบู้บี้. vi. ทำหน้ำตำบูดบึ้งหรือบู้บี้.

    ่
คำศัพท์ยอย:
grimacer n.
grimacingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
scowl
คำศัพท์: grin
(กริน) vi.,vt.,n. (กำร)ยิ้มกว้ำง,ยิ้มเห็นไรฟัน,แยกเขี้ยวยิงฟัน

     ่
คำศัพท์ยอย:
grinner n.
grinningly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
smirk,smile
คำศัพท์: grind
                                              ่
(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (กำร)ฝน,บด,โม่,ถูอย่ำงแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี,เคี่ยวเข

     ่
คำศัพท์ยอย:
grindable adj.
grindingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                    94


cr
คำศัพท์: grip
(กริพ) n. กำรจับ,กำรยึด,กำรกำ,กำลังยึดจับ,ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจ,วิธีกำรจับมือ,เครื่องยึด,เครื่องหนีบ,

     ่
คำศัพท์ยอย:
grip
คำศัพท์: gripe
                  ่
(ไกรพฺ) v.,n. (กำร) ยึด,จับ,กุม,กดขี,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม(ใบเรือ)

     ่
คำศัพท์ยอย:
gripes อำกำรปวดแน่นในท้อง.
griper n.
gripingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pinch,cramp
คำศัพท์: grit
(กริท) n. หินกรวด,กรวดทรำย,ฝุ่น,ผง,ควำมบึกบึน,ควำมทรหด,ควำมแข็งแกร่ง. vt. บด,ขบ(ฟัน) vi. ทำเสีย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sand, grind,crunch
คำศัพท์: groan
(โกรน) n.,v. (ส่ง)เสียงครวญครำง,เสียงพึมพำแสดงควำมไม่พอใจหรืออื่นๆ,ปรำรถนำ,ถูกบีบคั้น,รับน้ำหนัก

    ่
คำศัพท์ยอย:
groaner n.
groaningly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lament,moan
คำศัพท์: groom
(กรูม) n. เจ้ำบ่ำว,คนเลี้ยงม้ำ,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชำย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอำดหมดจด,ดูแลม้ำ,เตรีย

     ่
คำศัพท์ยอย:
groomer n.
คำศัพท์: grope
(โกรพ) vi. คลำหำ,ค้นหำอย่ำงไม่แน่ใจ vt. ค้นหำ,สืบหำ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
groper n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
search
คำศัพท์: grouch
(เกรำชฺ) vi. บ่น,แสดงควำมไม่พอใจ n. คนขี้บ่น,คนที่มีอำรมณ์บูดบึ้ง
                     95คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
complain
คำศัพท์: ground
                        ่
(เกรำดฺ) n. พื้น,พื้นดิน,ดิน,ที่ดิน,สนำม,สถำนที,บริเวณ,เขต,เรื่องรำว,หัวเรื่อง,ท้องน้ำ,ท้องทะเล,ก้นน้ำ,หลัก
คำศัพท์: grovel
(กรัฟ'เวิล) vi. นอนเอำหน้ำลง,เกลือกกลั้ว,กระทำตัวในสิ่งที่ไม่ดี'

    ่
คำศัพท์ยอย:
groveler,groveller n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
crawl,fawn
คำศัพท์: growl
(โกรล) v. คำรำม,บ่นด้วยควำมโกรธ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
growlingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
snarl,grumble
คำศัพท์: grumble
(กรัม'เบิล) vi.,vt.,n. (กำร)บ่น,คำรำม,ครวญ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
grumbler n.
grumblingly adv.
grumbly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
repine,complain,whine
คำศัพท์: grump
(กรัมพฺ) n. คนขี้บ่น,grumps อำรมณ์ไม่ดี,อำรมณ์บูดบึ้ง
คำศัพท์: grunt
(กรันทฺ) vi.,vt. ทำเสียงทำงจมูกแสดงควำมไม่พอใจ,ทำเสียงฮึดฮัด,บ่น. n. เสียงฮึดฮัดแสดงควำมไม่พอใจ

    ่
คำศัพท์ยอย:
gruntingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
grumble
คำศัพท์: guarantee
(แกเรินที') n. กำรประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                    96


warranty, certify,affirm
คำศัพท์: guard
         ้                           ั
(กำร์ด) n.,vt. (ผู)พิทักษ์,เฝ้ำ,ป้องกันรักษำ,ดูแล,คุ้มครอง,ทหำรยำม,องค์รกษ์.

    ่
คำศัพท์ยอย:
guarder n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
watch,oversee
คำศัพท์: guess
(เกส) vt.,vi.,n. (กำร) เดำ,คำดคะเน,ทำย,คิดว่ำ,เข้ำใจว่ำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
guesser n.
guessingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
believe
คำศัพท์: guffaw
(กูฟอ ) n. กำรหัวเรำะลั่น
คำศัพท์: guide
(ไกดฺ) vt. แนะแนว,แนะนำ,นำทำง,ชี้แนะ,ควบคุม. n. คนนำทำง,มัคคุเทศก์,เครื่องนำทำง,สิ่งชี้นำ,รำงน้ำ,เข

     ่
คำศัพท์ยอย:
guidingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lead,direct
คำศัพท์: gulp
(กัลพฺ) vt.,vt.,n. (กำร)กลืนอย่ำงติดคอ,กล้ำกลืน,กลืนอย่ำงมูมมำม

     ่
คำศัพท์ยอย:
gulpingly adv.
gulpy adj.
คำศัพท์: gurgle
(เก้อ'เกิล) vi. ไหลโครก,ทำให้เกิดเสียงไหลโครก. vt. กลั้วคอเสียงดัง. n. กำรไหลโครก,เสียงไหลโครก,เส

     ่
คำศัพท์ยอย:
gurglingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
babble,purl,sputter
คำศัพท์: gush
(กัช) vi.,vt.,n. (กำร)ไหลพุ่ง,ไหลบ่ำ,ทะลัก,ปะทุ,หลำก,พูดพล่ำม,พูดมำกเกินไป.
                    97


    ่
คำศัพท์ยอย:
gushingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
spurt,spout
คำศัพท์: guzzle
(กัซ'เซิล) vi.,vt. ดื่มหรือกินอย่ำงตะกละตะกลำม

     ่
คำศัพท์ยอย:
guzzler n.
คำศัพท์: gyrate
(ไจ'เรท) vi. หมุนเวียน,หมุนเป็นวงกลม adj. เป็นลอน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
gyrator n.
gyratory adj.
คำศัพท์: hack
(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,ครำด,ทำให้เสียหำย,ทำให้ได้รับบำดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่ำง,ไอครอกๆ,เตะแข้ง,ไปเรื่อย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
chop,cut
คำศัพท์: haggle
(แฮก'เกิล) vi. ทะเลำะ,เถียง,ต่อล้อต่อเถียง. vi. ตัดหรือฟันอย่ำงอุตลุด,เสียงรบกวน. n. กำรเถียง,กำรต่อล้อ

     ่
คำศัพท์ยอย:
haggler n.
คำศัพท์: hail
(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทำย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.กำรร้องเรียก,กำรร้องเชิญ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกั
คำศัพท์: halt
(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (กำร)หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขำเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stand,check

ชะงัก1. กำรที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงำนตำมชุดคำสั่ง ซึ่งอำจเกิดจำกกำรขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีควำ
เพื่อทำกำรตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจำนบันทึก กำรหยุดแบบนี้ ถ้ำผู้คุมเครื่อง (operator) ก
คำศัพท์: hand
(แฮนดฺ) n. มือ,กำมือ -Phr. (at hand ใกล้,แค่เอื้อม)
คำศัพท์: handle
(แฮน'เดิล) n. ด้ำม,มือถือ vt. สัมผัส,แตะ,จับ,จัดกำร vi. กระทำ,จัดกำร

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     98


handleable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
manipulate,control,grip
คำศัพท์: harass
(แฮ'รัส) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควำญ,รำวี,ทำให้กลัดกลุ้ม.

    ่
คำศัพท์ยอย:
harasser n.
harassment n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
vex
คำศัพท์: harden
vt. ทำให้แข็ง,ทำให้จิตใจด้ำน,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแกร่งขึ้น vt. แข็งขึ้น,(จิตใจ)ด้ำนหรือเหี้ยมขึ้น,มั่งคงขึ้น

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fortify,solidity
คำศัพท์: hark
(ฮำร์ค) vt. ฟัง n. กำรร้องตะโกนให้สุนัขไปตำมกลิ่น
คำศัพท์: harmonize
(ฮำร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้)ประสำนกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
harmonizable,harmonisable.
harmonization n.
harmonizer n.
คำศัพท์: harry
(แฮ'รี) vt.,vi. รบกวน,ก่อนกวน,ทรมำน,ทำลำย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hector,harass
คำศัพท์: harvest
             ่                              ์
(ฮำร์'เวสทฺ) n. ฤดูเก็บเกียว,ผลเก็บเกี่ยว,กำรเก็บเกี่ยว,ปริมำณที่เก็บเกี่ยวได้,ผลพันธุ,ผล,ดอกผล,vt. เก็บเก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
result,produce
คำศัพท์: hassle
(แฮส'เซิล) vi.,n. (กำร)โต้เถียง,ทะเละ,วิวำท,รบกวน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
quarrel,squabble,irritate
คำศัพท์: hasten
(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้ำ
                     99    ่
คำศัพท์ยอย:
hastener n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
drive,run,hurry
คำศัพท์: haul
                                     ่
(ฮอล) vt.,vi. ดึง,ลำก,ฉุด,ชัก,ทำให้ต่ำลง n. กำรดึง,กำรลำก,สิ่งที่ถูกดึง,สิงที่จับได้,ปริมำณกำรลำเลียง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pull,tow
คำศัพท์: head
(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อำรมณ์เส
คำศัพท์: heal
(ฮีล) vt. รักษำ,ทำให้คืนดีกัน. vi. หำยดี,หำย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
healable adj.
healer n.
คำศัพท์: health
(เฮลธฺ) n. สุขภำพ,กำรอวยพรให้สุขสบำย,ควำมแข็งแรง,กำลังวังชำ
คำศัพท์: hear
(เฮียร์) {heard,hearing,hears} vt. ฟัง,ได้ยิน,สดับ,รับฟัง,ได้ยินมำว่ำ,พิจำรณำ. vi. ฟัง,ได้ยิน.

    ่
คำศัพท์ยอย:
hearable adj.
hearer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
heed,listen
คำศัพท์: hearten
(ฮำร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ควำมมั่นใจ,

     ่
คำศัพท์ยอย:
hearteningly adv.
คำศัพท์: heat
(ฮีท) n. ควำมร้อน,ควำมรุนแรง,กำหนัด,ฤดูกำหนัด vt. ทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น,เร้ำอำรมณ์,ทำให้ตื่นเต้น
คำศัพท์: heave
(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (กำร)ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สำว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญครำง,ถอนใจ,อำเจียน,ขึ้นล

     ่
คำศัพท์ยอย:
heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้ำ
คำศัพท์: heckle
(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถำม,ตื้อถำม,ซักถำม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่ำน.
                     100    ่
คำศัพท์ยอย:
heckler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
challenge,bait
คำศัพท์: hector
(เฮค 'เทอะ) n. คนที่ชอบขู่ขวัญคนอื่น,คนขี้รังแก. vt. ขู่ขวัญ,รังแก
คำศัพท์: hedge
                                                 ้
(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวำง,เครื่องล้อม,กำรวำงเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรัว,กั้น,

    ่
คำศัพท์ยอย:
hedger n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fence
คำศัพท์: heed
(ฮีด) v.,n. (กำร)สนใจ,เอำใจใส่,สังเกต.

    ่
คำศัพท์ยอย:
heeder n.
heedful adj.
heedness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
attention
คำศัพท์: heft
(เฮฟทฺ) n. น้ำหนัก,ส่วนสำคัญ. vt. ยกขึ้นเพื่อหยั่งน้ำหนัก,ยก
คำศัพท์: help
(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. กำรช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทำนขอควำมช่วยเหลือ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
aid,assist -A. resist,destroy
คำศัพท์: hem
(เฮม) vt. ปิดล้อม,ขลิบริม n. ขอบ,ริม,ม้วนขอบ -n. (กำร)อุทำน"แฮ่ม!"หรือ"ฮึม!",พูดไม่เต็มปำก interj. แฮ

    ่
คำศัพท์ยอย:
hemmer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
edge,
คำศัพท์: herald
(เฮอ'เริลดฺ) n. ผู้ถือสำร,ผู้นำก่อน,สิ่งที่นำก่อน,ผู้ป่ำวประกำศ. vt. ประกำศ,แถลง,แจ้งให้ทรำบ,เป็นลำง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     101


envoy
คำศัพท์: hesitate
(เฮช'ชิเทท) vi. ลังเลใจ

     ่
คำศัพท์ยอย:
hesitater,hesitator n.
hesitatingly adv.
คำศัพท์: hew
(ฮิว) vt.,vi. ผ่ำ,ฟัน,ตี,แทง,สับ,ตัด,โค่น,ฟำดฟัน
คำศัพท์: hiccup
(ฮิค'คัพ) n. อำกำรสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึก
คำศัพท์: hide
(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพรำง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน
คำศัพท์: hike
(ไฮคฺ) vt.,n. (กำร)เดินทำงไกลด้วยเท้ำ,ธุดงค์,เดินทำงไกลโดยไม่ขึ้นรถ,ปลิวขึ้น,ขึ้นรำคำอย่ำงรวดเร็ว,เพิ่ม

     ่
คำศัพท์ยอย:
hiker,n.
คำศัพท์: hint
(ฮินทฺ) vt.,n. (กำร)บอกใบ้,พูดเป็นนัย,แย้ม,พูดเปรย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
hinter n.
hintingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tip,trace,allude
คำศัพท์: hiss
(ฮิล) n.,v. (เปล่งเสียง)เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงเดือด,เสียงไม่พอใจ

     ่
คำศัพท์ยอย:
hisser n.
hissingly adv.
คำศัพท์: hit
(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มำถ

คำศัพท์ยอย:่
hit it off เข้ำกันได้กับ n. กำรปะทะ,กำรชน,กำรตี,กำรต่อย,กำรชก

คำที่มีค
คำศัพท์: hitch
(ฮีทชฺ) v. ผูกเชือก,ผูกปม,เกี่ยวกับ,ผูกกับ,สมรส,เดินขำเป๋. n. กำรผูกเชือก,กำรผูกปม,กำรสะดุด,อุปสรรค,ส

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     102


snag,obstacle,fasten
คำศัพท์: hoard
(ฮอร์ด) n.,vt. (กำร)เก็บสะสม,สิ่งที่เก็บสะสม.

    ่
คำศัพท์ยอย:
hoarder n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stockpile
คำศัพท์: hobble
(ฮอบ'เบิล) vi.,vt. (ทำให้)เดินขำเป๋,เดินกระโผลกกะเผลก,ดำเนินไปอย่ำงไม่รำบรื่น. n. ที่ผูกม้ำหรือสัตว์อื่น

    ่
คำศัพท์ยอย:
hobbler n.
hobblingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
walk lamely
คำศัพท์: hog
(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอำอย่ำงละโมบ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
hogger n.
คำศัพท์: hoist
(ฮอยซฺ) vt. ยกขึ้น,ดึงขึ้น,ชักขึ้น. n. เครื่องยก,ลิฟต์ กว้ำน,ปั้นจัน,รถยก,กำรยก,ธงที่ชักขึ้น,กำรชักรอก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
elevate,raise
คำศัพท์: hold
(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (กำร)ถือ,จับ,กุม,คว้ำ,เกำะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ค

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
grasp,persist -A. relea
คำศัพท์: holler
(ฮอล'เลอะ) v. ร้องดัง,ตะโกน,โอดครวญ,ร้องทุกข์,n. เสียงโอดครวญ,เสียงร้องตะโกน
คำศัพท์: hone
(โฮน) n. หินลับมีด,เครื่องขัดรูหรือขยำยรู. vt. ลับมีค,ขัดรู,ขยำย vi. คร่ำครวญ,ปรำรถนำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
strop
คำศัพท์: honk
(ฮองคฺ) n. เสียงห่ำนร้อง vi. ร้องเสียงห่ำน,กดแตรรถให้ดัง
คำศัพท์: hook
(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลำ,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพรำง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดำว,คุ้งแม่น้ำ -P
                      103


ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
คำศัพท์: hoot
(ฮูท) v.,n. (เสียง)ร้องเสียงอย่ำงนกเค้ำแมว,ตะโกนออกอย่ำงไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj.

    ่
คำศัพท์ยอย:
hooter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
jeer
คำศัพท์: hop
(ฮอพ) {hopped,hopping,hops} vi. กระโดด,รีบเดินทำงในระยะสั้น. vt. กระโดดข้ำม,ขึ้นรถ,ขึ้นเครื่องบิน

     ่
คำศัพท์ยอย:
hops n. ดอกฮอพ(ใช้ปรุง
คำศัพท์: hope
(โฮพ) n. ควำมหวัง,ควำมปรำรถนำ,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คำดหมำย,ปรำรถนำ,ไว้วำงใจ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
expectation
คำศัพท์: hound
(เฮำดฺ) n. สุนัขล่ำเนื้อ,คนต่ำช้ำ,ขี้ยำ vt. ล่ำสัตว์,ไล่ตำม,กระตุ้น,ส่งเสริม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
harass,pursue
คำศัพท์: hover
(ฮัฟ'เวอะ) vt.,n. (กำร)บินฉวัดเฉวียน,บินร่อน,โฉบ,เตร่อยู่ใกล้,อยู่ใกล้,ร่อแร่.

     ่
คำศัพท์ยอย:
hoverer n.
hoveringly adv.
คำศัพท์: howl
(เฮำลฺ) vt.,vi. หอน,ร้องโหยหวน,หัวเรำะเสียงดัง. n. เสียงหอน,เสียงร้องโหยหวน
คำศัพท์: huddle
                        ่
(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่ำงรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้ำอย่ำงเร่ง

     ่
คำศัพท์ยอย:
huddler n.
huddli
คำศัพท์: huff
(ชัฟ) n. คนบ้ำนนอก,ชำวชนบท,คนขี้เหนียว adj. อ้วน,อ้วนกลม,ภูมิใจ,เต็ม ไปด้วยควำมหยิ่งยโส
คำศัพท์: hug
(ฮัก) vt. กอด,รัด,ชอบ,ยึดมันใน,เลียบ,ฝั่ง. vi. ใกล้ชิด,ยึดติด. -n. กำรกอด กำรรัด

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     104


huggable adj.
hugger n.
gingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
press,embrace
คำศัพท์: hum
(อึม) interj. คำอุทำนแสดงกำรลังเลสงสัย
คำศัพท์: humor
(ฮิว'เมอะ) n. ควำมตลกขบขัน,อำรมณ์ขัน -Phr. (out of humo(u)r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน). vt. ทำให้พึงพอใจ

    ่
คำศัพท์ยอย:
humorful,humourful adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pleasantry,wit
คำศัพท์: humour
(ฮิว'เมอะ) n. ควำมตลกขบขัน,อำรมณ์ขัน -Phr. (out of humo(u)r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน). vt. ทำให้พึงพอใจ

    ่
คำศัพท์ยอย:
humorful,humourful adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pleasantry,wit
คำศัพท์: hunch
(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อห
คำศัพท์: hurl
(เฮิร์ล) vt. ขว้ำง,เหวี่ยง,ปำ,โยน,สลัด,ดีด,ร้องเสียงดัง vi. ขว้ำง(อำวุธ) -n. กำรขว้ำง,กำรเหวี่ยง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
propel,fling,heave
คำศัพท์: hurrah
                       ิ
(ฮะรำ') interj.,n. คำอุทำนหรือกำรแสดงควำมปิติยนดีควำมพอใจหรืออื่นๆ,ควำมเกรียวกรำว,ควำมวุ่นวำย v

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hurray commotion
คำศัพท์: hurry
(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ควำม,ทำให้)รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จำกไปอย่ำงรวดเร็ว

     ่
คำศัพท์ยอย:
hurriedly adv.
hurriedness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
rush,hasten,move
                     105


คำศัพท์: hurt
(เฮิร์ท) vt.,vi. ทำให้(รู้สึก)บำดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตรำย,ทำให้เจ็บใจ,ทำให้เสียใจ. -n. กำรทำให้ได้ร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
injure,wound,harm
คำศัพท์: hurtle
(เฮฮ'เทิล) v.,n. (กำร)พุ่ง,เคลื่อนไปอย่ำงรวดเร็วมำก,เบียดและผลักอุตลุด,กระทบ,ชน.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
charge,rush,crash
คำศัพท์: hush
(ฮัช) {hushed,hushing,hushes} interj. คำอุทำนขอให้เงียบ. vi.,adj. เงียบ,ปิดบัง,ทำให้สงบ,บรรเทำ. -n

     ่
คำศัพท์ยอย:
hushedly adv.
hushful adj.
hushfully n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
silence,quiet
คำศัพท์: hustle
(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หำกินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. กำรกระท

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
jostle,push,goad
คำศัพท์: i
(ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ ๙เป็นสระด้วย
คำศัพท์: idea
(ไอเดีย') n. ควำมคิด,มโนคติ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
image,concept
คำศัพท์: identify
                     ่
(ไอเดน'ทิไฟ) vt. ชี้ตัว,หำเอกลักษณ์,บอกชือ,จำแนกแยกแยะ,พิสูจน์เอกลักษณ์.

     ่
คำศัพท์ยอย:
identifiable adj.
identifiableness n.
identifier n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
recognize,name
คำศัพท์: ignore
(อิกนอรฺ') vi. ไม่สนใจ,ละเลย,ไม่ยอมรับรู้.
                     106     ่
คำศัพท์ยอย:
ignorable adj.
ignorer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
disregard -A. heed
คำศัพท์: illustrate
(อิ'ลัสเทรท) v. แสดงให้เห็น(ด้วยภำพ,ตัวอย่ำงหรืออื่นๆ),อธิบำย,ยกตัวอย่ำง,ทำให้เข้ำใจ

     ่
คำศัพท์ยอย:
illustrable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
depict,picture
คำศัพท์: imagine
(อิแมจ'จิน) v. จินตนำกำร,นึกเอำเอง,วำดมโนภำพ,นึกคิด,วำงแผน,คำดกำรณ์
คำศัพท์: imitate
(อิม'มิเทท) vt. เลียนแบบ,ลอกแบบ,ลอกเลียน,เอำอย่ำง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
imitator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mimic
คำศัพท์: impale
(อิมเพล') vt. แทงทะลุ,เสียบ,เสียบทะลุ,ทำให้หมดหวัง.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
empale.

    ่
คำศัพท์ยอย:
impaler n.
impalement n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
spike
คำศัพท์: impart
(อิมพำร์ทฺ') vt. บอก,แจ้ง,เล่ำเรื่อง,เผย,ให้,มอบ,แบ่งให้,ส่ง

    ่
คำศัพท์ยอย:
impartation,impartment n.
imparter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                      107


divulge,reveal,discover
คำศัพท์: implant
(อิมพลำนทฺ' ) vt. ใส่, สอดใส่, ใส่เข้ำไปใน, ฝัง, ปลูกฝัง, ย้ำยใส่. -n. เนื้อเยื่อที่ปลูกฝัง, สิ่งที่ปลูกฝัง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
implanter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
instill
คำศัพท์: implore
(อิมพลอร์' ) vt. ขอร้อง, เรียกร้อง, วิงวอน, อ้อนวอน.

    ่
คำศัพท์ยอย:
implorer n.
imploringly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
beseech, entreat)
คำศัพท์: imply
(อิมไพล' ) vt. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีควำมหมำยว่ำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
impliedly adv. (indicate)
คำศัพท์: impose
(อิมโพซ' ) vt. จัดเก็บภำษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอำ, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง

    ่
คำศัพท์ยอย:
imposer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
place, intrude
คำศัพท์: impress
(อิมเพรส' ) vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อควำมคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรำ, ทำร่องรอย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
impresser n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
imprint, affect
คำศัพท์: imprint
(อิม' พรินทฺ) n. รอยกด, รอยประทับ, ชื่อสำนักพิมพ์บนหน้ำแรกของหนังสือ. -vt. กด, ประทับ, ประทับใจ, ต

     ่
คำศัพท์ยอย:
imprinter n.
คำศัพท์: improve
                      108


            ี
(อิมพรูฟช' ) vt. ทำให้ดขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ำมำกขึ้น.

    ่
คำศัพท์ยอย:
improve on (upon) ปรับปรุง, แก้ไข.
improvable adj.
improvability, improvableness n. improver n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
incautious
คำศัพท์: improvise
(อิม' พระไวซ) vt., vi. กระทำหรือประพันธ์อย่ำงไม่ได้มีกำรตระเตรียมมำก่อน หรืออย่ำงทันทีทันควัน, ว่ำกล

    ่
คำศัพท์ยอย:
improviser n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
extemporize, devise
คำศัพท์: inch
(อินชฺ) n. หน่วยควำมยำวที่เท่ำกับ 1ซ12 ฟุตหรือ 2.54 เซนติเมตร, จำนวนเล็กน้อยมำก.
คำศัพท์: incline
(อินไคลนฺ' ) vi. โน้มเอียง, โน้มน้ำว, เบี่ยงเบน, ออกจะ, ค่อนข้ำง, เอียงลำด, พิง. -vt. ทำให้โน้มเอียง, โค้ง

    ่
คำศัพท์ยอย:
inclinometer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
slope, slant, decline
คำศัพท์: include
(อินคลูด' ) vt. ประกอบด้วย, รวมอยู่, ใส่ไว้ใน, คลุมถึง, นับรวมเข้ำ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
includable, includible adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
incorporate
คำศัพท์: increase
(อินคริส' ) vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มำกขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) กำรเพิ่มมำกขึ้น, กำรเพิ่มพูน, ผลจำกกำรเพิ่ม

     ่
คำศัพท์ยอย:
increasable adj.
increasingly adv.
increaser n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
addition
                     109


คำศัพท์: incriminate
(อินคริม' มะเนท) vt. กล่ำวโทษ, ใส่ร้ำย, กล่ำวหำ, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
incrimination n.
incriminator n.
incriminatory adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
accuse
คำศัพท์: indicate
(อิน' ดะเคท) vt. ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้.

     ่
คำศัพท์ยอย:
indicatable, indicatory adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
betoken, imply)
คำศัพท์: indulge
(อินดัลจฺ') vi.,vt. หมกมุ่น,ทำตำมควำมต้องกำร,ปล่อยตัว.

     ่
คำศัพท์ยอย:
indulger n.
indulgingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
yield to -A. deny
คำศัพท์: infer
(อินเฟอร์') vt. อนุมำน,สรุป,ส่อให้เห็น,ลงควำมเห็น,ชี้ให้เห็นว่ำ,แนะนำ,อนุมำน,สรุป.

     ่
คำศัพท์ยอย:
inferable,inferible,inferrible adj.
inferably adv.
inferrer n.
คำศัพท์: inflame
(อินเฟลม') vi.,vt. (ทำให้)ลุกเป็นไฟ,โกรธมำก,ร้อนเผำ,มีอำรมณ์รุนแรง,อักเสบ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
inflamer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
enflame
คำศัพท์: inflect
(อินเฟลคทฺ') v. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้เฉ,ออกเสียงต่ำ,ผันไปตำมบุรุษและพจน์.
                       110


     ่
คำศัพท์ยอย:
inflectness n.
inflective adj.
inflector n.
คำศัพท์: influence
                          ้
(อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนำจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผูมีอิทธิพลโน้มน้ำว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนำจโน้มน้ำว.

     ่
คำศัพท์ยอย:
influenceable adj.
influencer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
control,power
คำศัพท์: inform
(อินฟอร์ม') v. บอก,แจ้ง,ทำให้เต็มไปด้วย,ดลใจ,ฟ้องร้อง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
informble adj.
informedly adv.
informingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
apprise,advise
คำศัพท์: infuse
(อินฟิวซ') vt. กรอกใส่,ใส่,ฉีด,ซึมซำบ,แช่,ชง,เทลงใน. vi. ผ่ำนกระบวนกำรแช่,ชง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
infuser n.
infusive adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
imbue
คำศัพท์: inhale
(อินเฮล') vt. สูดเข้ำปอด,หำยใจเข้ำ. vi. สูด,สูบ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
inhalation n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
gasp
คำศัพท์: initiate
(อินิช'ชีเอท) vt. ริเริ่ม,เริ่มนำ,นำเข้ำ,นำไปให้รู้จัก. adj. เริ่มแรก n. ผู้ถูกพำไปให้รู้จัก.

     ่
คำศัพท์ยอย:
initiator n.
                    111


initiatress n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
start,
คำศัพท์: inject
(อินเจคทฺ') vt. ฉีด,ฉีดยำ,พ่น,ฉีดพ่น,เป่ำ,ล่วงล้ำ,สอด (คำพูด).

     ่
คำศัพท์ยอย:
injectable adj.
injector n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
instill,insert,interject
คำศัพท์: ink
(อิงคฺ) n. หมึก,หมึกเขียน. vt. ทำหรือเขียนด้วยหมึก.
คำศัพท์: inquire
(อินไคว'เออะ) vt. ถำมหำ,ไต่ถำม,สอบถำม. vi. ถำม,สอบถำม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถำม

     ่
คำศัพท์ยอย:
inquirable adj.
inquirer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
enquire
คำศัพท์: inscribe
(อิน'สไครบฺ) vt. จำรึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรำยกำรจำรึกในควำมทรงจำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
inscribable adj.
inscribableness n.
inscriber n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
write,engrave
คำศัพท์: insert
(อินเซิร์ท') vt. ใส่เข้ำ,สอด,แทรก,บรรจุ,ปลูก. n. สิ่งแทรก,ใบแทรก.

     ่
คำศัพท์ยอย:
insertable adj.
inserter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
inject
คำศัพท์: insinuate
(อินเซีย'นุเอท) vt.,vi. บอกเป็นนัย,พูดเป็นเชิง,แย้ม,สอดแทรก.
                     112     ่
คำศัพท์ยอย:
insinuatory adj.
insinuately adv.
insinuator n.- S. intimate,suggest
คำศัพท์: insist
(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกรำน,ยืนหยัด,เรียกร้อง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
insister n.
insistly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
urge,maintain,assert
คำศัพท์: inspect
(อินสเพคทฺ') vt. ตรวจสอบอย่ำงละเอียด.

     ่
คำศัพท์ยอย:
inspectable adj.
inspectingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
examine
คำศัพท์: inspire
(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้ำใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดำล,ทำให้เกิด,หำยใจเข้ำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
inspirable adj.
inspirative adj.
inspirer n.
inspiringly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
motivate,inhale
คำศัพท์: instigate
(อิน'สทิเกท) vt. กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น.

     ่
คำศัพท์ยอย:
instigatingly adv.
instigative adj.
instigator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
urge
คำศัพท์: instruct
                     113


(อินสทรัคทฺ') vt. สั่งสอน,แนะนำ,ชี้แนะ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
instructible adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
inform
คำศัพท์: insult
(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมำท,โจมตี,จู่โจม. n. กำรสบประมำท,กำรโจมตี,สิ่งที่สบประมำท,บำดแผล.

     ่
คำศัพท์ยอย:
insulter n.
insultingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
abuse
คำศัพท์: interact
(อินเทอแรคทฺ') vi. ทำปฏิกิริยำกับ,มีปฏิกิริยำต่อ. n. ละครสลับฉำก,กำรหยุดพักระหว่ำงฉำก

     ่
คำศัพท์ยอย:
interactive adj.
คำศัพท์: intercept
(อิน'เทอเซพทฺ) vt.,n. (กำร)ขัดขวำง,สกัดกั้น,บัง,ตัด,ยับยั้ง,ทำให้หยุด,ดักฟัง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
interceptive adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
arrest
คำศัพท์: interfere
(อินเทอเฟียร์') vi. แทรกแซง,ยุ่ง,สอดแทรก,ก้ำวก่ำย,ขัดขำ,รบกวน,แย้งกัน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
interferer n.
interferingly adv.
คำศัพท์: interject
(อินเทอเจคท'ฺ) vt. พูดสอดขึ้น,สอดเข้ำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
interjector n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
interrupt
คำศัพท์: interpret
(อินเทอ'พรีท) vt. อธิบำย,ชี้แจง,แปล,ล่ำม. vi. ล่ำม,แปล,อธิบำย.
                     114     ่
คำศัพท์ยอย:
interpretability n.
interpretable adj.
interpretably adv.
interpreter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
elucidate
คำศัพท์: interrogate
(อินเทอ'ระเกท) vt.,vi. สอบถำม,ซักถำม,ซักไซ้.

     ่
คำศัพท์ยอย:
interrogatingly adv.
คำศัพท์: interrupt
(อินทะรัพทฺ') vt. ขัดขวำง,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,พูดสอด,ตัดบท,ขัดจังหวะ.
คำศัพท์: intervene
(อินเทอวีน') vt. แทรกแซง,ก้ำวก่ำย,เกิดขึ้นระหว่ำง,เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวำง,ยุ่ง

     ่
คำศัพท์ยอย:
intervener,intervenor n.
intervenient adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
interfere
คำศัพท์: interview
(อิน'เทอวิว) n. กำรสัมภำษณ์,กำรเข้ำพบเพื่อสอบถำม,รำยงำนกำรสัมภำษณ์ vt. สัมภำษณ์

     ่
คำศัพท์ยอย:
interviewer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
parley,meeting
คำศัพท์: intone
(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่ำนออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพำะ. vi. ออกเสียงเฉพำะสวดมนต์.

     ่
คำศัพท์ยอย:
intoner n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hum,chant
คำศัพท์: introduce
(อินทระดูซ') vt. แนะนำ,นำเข้ำ,นำสู่,เข้ำสู่,เริ่มนำ,อรัมภบท,เกริ่น,เผยแพร่.

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     115


introducer n.
introducible adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
present
คำศัพท์: inventory
(อิน'เวนทอรี) n. รำยกำรสิ่งของ,รำยกำรทรัพย์สิน,รำยกำรสินค้ำ,แคทตำล็อก,สิ่งของทรัพย์สินหรือสินค้ำใน

คำศัพท์ยอย:่
inventoriable adj.
inventorial adj.
คำศัพท์: invert
(อินเวิร์ท') vt.,vi. กลับกัน,พลิกกลับ,คว่ำ,กลับหัวกลับหำง,สับเปลี่ยน. adj. กลับ,สับเปลี่ยน. n. ผู้พลิกกลับ
คำศัพท์: investigate
(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ,สืบสวน,ไต่สวน,สอบสวน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
investigable adj.
investigative,investigatory adj.
investigator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
search,inquire
คำศัพท์: invite
(อินไวทฺ') vt. เชื้อเชิญ,เชิญ,ขอร้อง,ร้องขอ,ก่อให้เกิด,นำมำซึ่ง. vi. เชิญ,นำมำซึ่ง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
inviter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
call for,ask
คำศัพท์: invoke
(อินโวค') vt. เรียกผี,ปลุกผี,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน,ก่อให้เกิด,นำมำซึ่ง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
invocable adj.
invoker n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
call
คำศัพท์: irritate
(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคำยเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสำท,ทำให้อักเสบ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
irritator n.
                    116คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
exasperate
คำศัพท์: iterate
(อิท'ทะเรท) vt. กล่ำวซ้ำ,กล่ำวย้ำ,ทำซ้ำ,ย้ำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
iteration n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reiterate
คำศัพท์: j
(เจ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่10
คำศัพท์: jab
(แจบ) {jabbed,jabbing,jabs} vt.,vi.,n. (กำร)ทิ่ม,แหย่,แทง,แย็บ,ต่อยอย่ำงรวดเร็ว

     ่
คำศัพท์ยอย:
jabbingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
poke
คำศัพท์: jam
(แจม) {jammed,jamming,jams) v.,n. (กำร) อัด,ยัด,เบียด,ดัน,อัดจนติดขัด,ออก,ส่งคลื่นวิทยุ,รบกวน,อัด

    ่
คำศัพท์ยอย:
jammer n. ดูjam

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
squeeze
คำศัพท์: jangle
(แจง'เกิล) {jangled,jangling,jangles} v.,n. (เสียง)(ทำให้)ดังจำกกำรกระทบกับโลหะ,ดังกรุ๊งกริ๊ง,พูดอย่ำ
คำศัพท์: jeer
(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (กำร)เย้ยหยัน,หัวเรำะเยำะ

     ่
คำศัพท์ยอย:
jeerer n. ดูjeer
jeeringly adv. ดูjeer

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mock,sneer
คำศัพท์: jerk
(เจิร์ด) {jerked,jerking,jerks} n. กำรกระตุก,กำรเกร็งกระตุก,กำรสะบัด,กำรกระซำก,กำรฉุด,กำรเหวี่ยง,กำ
กระตุก,เกร็งกระตุก,สะบัด,กระชำก,ฉุด,เหวี่ย
คำศัพท์: jest
                     117


(เจสทฺ) {jested,jesting,jests} n. คำพูดล้อเล่น,คำพูดตลก,กำรล้อเล่น,เรื่องตลก,,เรื่องขบขัน,สิ่งที่ขบขัน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
jestful adj.
คำศัพท์: jibe
(เจบ) {jibed,jibing,jibes} v.,n. (กำร)เคลื่อนไปข้ำงหนึ่ง,เปลี่ยนทิศทำง.
คำศัพท์: jiggle
(จิก'เกิล) {jiggled,jiggling,jiggles} vt.,vi. เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงกระตุก,เคลื่อนกระตุก. n. กำรเคลื่อนขึ้นเค
คำศัพท์: jingle
(จิง'เกิล) {jingled,jingling,jingles} vt. ทำเสียงโลหะกระทบกัน,ทำให้เกิดเสียง,สัมผัส,บทกวีที่มีเสียงสัมผ

     ่
คำศัพท์ยอย:
jingler n. ดูjingle
jingly adv. ดูjingle

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tinkle,clink
คำศัพท์: jog
(จอก) {jogged,jogging,jogs} vt.,n. (กำร)ชนเบำๆ,กระทุ้งเบำๆ,ผลักเบำๆ,เขย่ำเบำๆ,ทำให้ทำงำน,โดยก
คำศัพท์: join
(จอยนฺ) {joined,joining,joins} vt.,vi.,n. (กำร)เชื่อม,ติด,ต่อ,ร่วม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
connect,merge,unite
คำศัพท์: joke
                      ่
(โจค) {joked,joking,jokes} n. เรื่องตลก,เรืองเล่นๆ,เรื่องล้อเล่น,เรื่องขำๆ,คำตลก,สิ่งขบขัน,สิ่งง่ำยๆ vi. ล

     ่
คำศัพท์ยอย:
jokingly adv. -S.jest
คำศัพท์: jolt
(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (กำร)กระทุ้ง,กระแทก,เขย่ำ,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่ำย,ต่อยจนมึน,ท

     ่
คำศัพท์ยอย:
jolter n. ดูjolt
joltingl
คำศัพท์: jostle
(จอส'เซิล) vt.,vi. กระแทก,ผลัก,ดัน,กระทุ้ง,อยู่ชิดกัน,ต่อสู้กัน,รบกวน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
jostler n. -S.justle
คำศัพท์: judge
(จัดจฺ) {judged,judging,judges} n. ผู้พิพำกษำ,ตุลำกำร,ผู้ตัดสิน v. พิพำกษำ,ตัด,สิน,ชี้ขำด,วินิจฉัย,เดำ,

    ่
คำศัพท์ยอย:
                    118


judgeable adj. ดูjudge
judger n. ดูjudge
judgeship n. ดูjudge
คำศัพท์: juggle
(จัก'เกิล) vt.,vi.,n. (กำร)เล่นกล,เล่นตบตำ,แสดงลวดลำย,หลอกลวง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
deception,manipulate
คำศัพท์: jumble
(จัม'เบิล) {jumbled,jumbling,jumbles} v. ปนเป,ทำยุ่งเหยิง,ทำวุ่น,ผสมกันยุ่ง. n. สิ่งที่ผสมกันยุ่ง,ควำมส

    ่
คำศัพท์ยอย:
jumblement n. ดูjumble
jumbler n. ดูjumble
jumblingly adv. ดูjumble

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mix,muddle
คำศัพท์: jump
(จัมพฺ) {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (กำร)กระโดด,กระดก,โลดเต้น,ไปอย่ำงรวดเร็ว,จู่โจม n. กำรกระ
แน่ชัด,แม่นยำ
คำศัพท์: justify
                                  ์
(จัส'ทิไฟ) {justified,justifying,justifies} vt.,vi. แสดงควำมบริสุทธิ,พิสูจน์ว่ำถูกต้อง,สนับสนุนควำมบริสุท

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
legitimize
คำศัพท์: jut
(จัท) vi. ขยำยออก,ยื่นออก n. สิ่งที่ยื่นออกมำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
juttingly,adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
project
คำศัพท์: k
(เค) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 11,เสียง K

ย่อมำจำก kilobyte (กิโลไบต์) มีค่ำเท่ำกับ 1,024 ไบต์ (210 ) บำงทีก็ใช้ตัวย่อ ว่ำ KB ใช้เป็นหน่วยวัดควำ
เก็บข้อมูลได้ไม่เกิน (720x1024) 737,280 ตัวอักขระ หรือถ้ำบอกว่ำหน่วยควำมจำขนำด 64 เคไบต์ ก็แปลว
คำศัพท์: keen
(คีน) adj. คม,แหลม,คมกริบ,หลักแหลม,ไวมำก,จัด,กล้ำ,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม.

    ่
คำศัพท์ยอย:
keenness n. ดูkeen
                     119


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
eager,sharp,acute
คำศัพท์: keep
(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษำ,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักต
ด้วยควำ
คำศัพท์: kick
(คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้ำน,ตีกลับ,มีกำลังวังชำ n.
กำรเตะ,กำรเตะลูกออกนอกเส้น,กำรไล่ออกจำกงำน,กำรถีบกลับ(ของปืน),ข้อขัดแย้ง,กำรบ่น,พลังงำน,กำล
คำศัพท์: kiss
(คีส) vt.,vi. จูบ,จุมพิต n. กำรจูบ,กำรจุมพิต,กำรพัดเบำๆ,กำรโชยของลม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
touch,caress
คำศัพท์: knead
(นีด) vt. นวด,ปั้น.

     ่
คำศัพท์ยอย:
kneader n. ผู้นวด,ผู่ปั้น
คำศัพท์: knee
(นี) n. เข่ำ,ตัก,vt. กระทบด้วยเข่ำ,แตะด้วยเข่ำ
คำศัพท์: kneel
(นีล) vi. คุกเข่ำ,คุกเข่ำลง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
kneeler n.
คำศัพท์: knit
(นิท) vt. ถัก,ชุน,ขมวด,เชื่อมต่อ,ประสำน,ย่น. vi. เชื่อมติดกัน,ย่น.

     ่
คำศัพท์ยอย:
knittable adj. ดูknit
knitter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
unite,weave
คำศัพท์: knock
(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคำะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. กำรเคำะ,เสียงเคำะ,กำรวิจำ
(knock out
คำศัพท์: knot
(นอท) n. ปม,เงื่อน,โบว์,ปัญหำ,เงื่อนงำ,ควำมผูกพัน,กลุ่มเล็ก,กระจุก,ตำไม้,หน่วยควำมเร็วหนึ่งไมล์ทะเลห

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tie,,bond,tangle
คำศัพท์: kowtow
                    120


(เคำ'เทำ) vi. ก้มลงเอำหน้ำผำกแตะพื้น -S.kneel,stop,fawn
คำศัพท์: l
(เอล) พยัญชนะอังกฤษตัวที่12
คำศัพท์: label
(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลำก,ป้ำย,คำอธิบำย,คำนิยำม,เครื่องหมำย,สัญ

     ่
คำศัพท์ยอย:
labeler n. ดูlabel
labeller n. ดูlabel

คำที่มีควำมหมำยเหมือนก
คำศัพท์: lace
(เลส) {laced,lacing,laces} n. ลูกไม้,ดิ้น,ดิ้นเงิน,ดิ้นทอง,สำยถัก,สำยรัดรองเท้ำ,สิ่งทอลำยฉลุ vt. ผูกสำย
คำศัพท์: lament
(ละเมนทฺ') vt.,vi.,n. (ควำม)เสียใจ,โศกเศร้ำ,โทมนัส.

    ่
คำศัพท์ยอย:
lamenter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sorrow,grieve
คำศัพท์: land
(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกรำก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
soil,g
คำศัพท์: languish
(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโ

     ่
คำศัพท์ยอย:
languisher n.
languishing adj. ดlanguishู
คำศัพท์: lap
(แลพ) {lapped,lapping,laps} n. หน้ำตัก,ตัก,ที่เป็นแอ่ง,ชำยเสื้อ,กระพุ้งผ้ำ,กำรควบคุม,กำรรับผิดชอบ,กำ
คำย่อของ laparotomy,leucine aminopeptidase,left atrail presaure,leukocyte alkaline phosphatase
คำศัพท์: lash
(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. กำรเฆี่ยน,กำรหวด,กำรตี,กำรโบย,แส้,ปลำยแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด(เห

     ่
คำศัพท์ยอย:
lasher n.
คำศัพท์: latch
(แลทชฺ) {latched,latching,latches} n. กลอน,สำยยู,สลัก,สลักประตู,กลอนหน้ำต่ำง,สลักกุญแจ. vt. ลงก
คำศัพท์: lather
                     121


              ่
(แลธ'เธอะ,ลำ'เธอะ) n. ฟองสบู,ฟอง,ภำวะที่ตื่นเต้น,ภำวะที่เร่ำร้อน,ช่ำงกลึง vi. กลำยเป็นฟอง,เป็นฟอง vt
คำศัพท์: laud
                           ี
(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุด,ยกย่อง. n.

     ่
คำศัพท์ยอย:
lauds n. ชั่วโมงแห่งกำรร้องเพลงสรรเสริญภำวนำในตอนเช้ำ(ศำสนำโรมันคำทอลิก)
lauder n. ดูlaud
laudator n. ดูlaud

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
praise
คำศัพท์: laugh
(ลำฟ) {laughed,laughing,laughs} vi. หัวเรำะ,ยิ้ม vt. หัวเรำะเยำะ,เยำะเย้ย. n. กำรหัวเรำะ -Phr. (laugh

    ่
คำศัพท์ยอย:
laughter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
chuckle,snicker
คำศัพท์: launch
(ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย(ดำวเทียม,ทุ่นระเบิด),เหวี่ยง,ยิง,ท

คำที่มีควำมหม
คำศัพท์: lavish
(แลฟ'วิช) adj. ฟุ่มเฟือย,ใจป้้ำ,มำกเกินไป,เกินขอบเขต.

     ่
คำศัพท์ยอย:
lavisher n. ดูlavish
lavishment n. ดูlavish
lavishness n. ดูlavish

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
abundant,profuse
คำศัพท์: lay
(เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วำง,ปู,พำด,ลำด,ปู,ปล่อย,ทำ,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงรำก,กำหนด
วำงไข่,ออกไข่,พนัน,วำงเดิมพัน,ขันต่อ,วำงโครงกำร,นอ
คำศัพท์: lead
(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พำ,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้ำ,พูดนำ,สั่ง,บัญ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:conduct,guide
คำศัพท์: leaf
(ลีฟ) {leafed,leafing,leafs} n. ใบไม้,ใบ,กลีบดอก,หน่วยหน้ำหนังสือ2หน้ำ(หนึ่งแผ่น),แผ่นโลหะบำงๆ,ช
คำศัพท์: lean
(ลีน) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi. เอียง,เอน,ลำด,โน้มเอียง,พำดพิง,พึ่งพำ. vt. เอียง
                      122


ผอม,ไม่ค่อยมีเนื้อ,ไม่ค่อยเต็ม,ไม่อุดมสมบูรณ์,ขำดแคลน,ซึ่งมีสำรมีสีมำกกว่ำน้ำมัน
คำศัพท์: leap
(ลีพ) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi. กระโดด,เผ่น,โจน,ข้ำม,จู่โจม. vt. กระโดดข้ำม,ผ่ำนข้ำม,ทำให้กร
อย่ำงกะทันหันและแน่นอน. -Phr.(by leaps and bounds รวรดเร็วมำก)

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:spring,skip,jump
คำศัพท์: leave
(ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จำกไป,ออกจำก,จำก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. v
คำศัพท์: lecture
(เลค'เชอะ) {lectured,lecturing,lectures} n. คำบรรยำย,คำปรำศรัย,คำปำฐกถำ. vi. บรรยำย,ปรำศรัย,แส
คำศัพท์: leer
(เลียร์) vi.,n. (กำร)ชำยตำมองอย่ำงเสน่หำ,มองค้อน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
leeriness n. ดูleer

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
smirk
คำศัพท์: lend
(เลนดฺ) vt. ให้ยืม,ให้ยืมเงิน,ให้,มอบให้,ปรับตัว. vi. ยืม,ยืมเงิน,กู้เงิน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
lender n.
คำศัพท์: lengthen
(เลง'เธิน) vt. ทำให้ยำวขึ้น. vi. ยำวขึ้น.

    ่
คำศัพท์ยอย:
lengthener n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
increase
คำศัพท์: level
(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. รำบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ำกัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt
vi. ทำให้รำบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนำนกับพื้น,บอกควำมจริง,adv. โดยแนวรำบ,เป็นเส้นแนวนอน
-Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
คำศัพท์: lick
(ลิคฺ) {licked,licking,licks} vt. เลีย,เลียออก,เลียเกิน,ไฟ (แลบ),ตี,เฆี่ยน,ชนะ,มีชัย. ์n. กำรเลีย,ปริมำณอำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
licker n, ดู lick
คำศัพท์: lie
(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ควำมเท็จ,กำรหลอกลวง,กำรพูดโกหก,สิ่งที่หลอกล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:fabrication
                      123


คำศัพท์: lift
(ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน
คำศัพท์: lighten
(ไล'เทิน) vi.,vt. (ทำให้)เบำขึ้น,จำงขึ้น,สว่ำงขึ้น,โล่งอก,เบิกบำน,ลดลง,ลดหย่อน,เบำขึ้น,ง่ำยขึ้น,แวววับ,ส

     ่
คำศัพท์ยอย:
lightener n. ดูlighten

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
brighten
คำศัพท์: lilt
(ลิลทฺ) n. จังหวะเพลงที่ได้จังหวะ,กำรร้องเพลงเป็นจังหวะ. vt.,vi. ร้องเพลงเป็นจังหวะ,ร้องอย่ำงร่ำเริง,กระ
คำศัพท์: limp
(ลิมพฺ) {limped,limping,limps} vi.,adj. เดินปวกเปียก,เดินขำเป๋,กระทำอย่ำงอ่อนระโหย,เหนื่อยอ่อน,อ่อน

     ่
คำศัพท์ยอย:
limper n. ดูlimp
คำศัพท์: linger
                                 ่
(ลิง'เกอะ) v. อ้อยอิ่ง,เกร่,เอ้อระเหย,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังเหลืออยู,ไม่รู้จักหำย,อืดอำด

     ่
คำศัพท์ยอย:
lingerer n. ดูlinger
lingeringly adv. ดูlinger
คำศัพท์: lisp
ลิสพ์ย่อมำจำก List Programming เป็นชื่อภำษำคอมพิวเตอร์อีกภำษำหนึ่ง ภำษำนี้เกิดขึ้นในรำว ๆ ต้น ค.ศ
language) และกำรเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของปัญญำประดิษฐ์
คำศัพท์: list
(ลิสทฺ) n.,v. (ลง) รำยกำร,รำยชื่อ,บัญชีรำยชื่อ,สำรบำญ,รำยชื่อหลักทรัพย์.
คำศัพท์: listen
(ลิส'เซิน) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั้งใจฟัง,เชื่อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ได้ยิน

     ่
คำศัพท์ยอย:
listenable adj. ดูlisten
listener n. ดูlisten -Phr. (listen in แอบฟัง)

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hear -A. ignore
คำศัพท์: load
(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวำงน้ำหนักบรรทุก,ภำระ,สิ่งที่เป็นภำระ,น
บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่ำงมำกมำย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้ำ,เพิ่ม adv. มำก,มำกมำย
คำศัพท์: loaf
(โลฟ) {loafed,loafing,loafs} n. ก้อนขนมปัง,ขนมปังแถวหนึ่ง,ขนมเค้กแถวหนึ่ง,อำหำรที่เป็นก้อน vi. เดิน
คำศัพท์: lob
                    124


(ลอบ) {lobbed,lobbing,lobs} vt.,vi. ตีลูก (เทนนิส) โด่งและไกล,ยิง(ลูกกระสุน)โด่ง. n. ลูก(เทนนิส,คริค

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pitch,throw,heave,loft
คำศัพท์: lock
(ลอค) {locked,locking,locks} n. กุญแจ,เครื่องมือที่ให้ปิด,เครื่องกัก,เครื่องกัน,นกสับ,กำรติดขัด,ห้องปิดอ

     ่
คำศัพท์ยอย:
locks ผมที่ศีรษะ,ปอยขน,ปอยฝ้ำยหรือเส้นใย -Phr. (lock,stock,and barrel ทั้งสิ้น ทั้งหมด สมบู
คำศัพท์: loiter
(ลอย'เทอะ) vt. เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย,เถลไถล,ปล่อยเวลำให้ผ่ำนไปโดยเปล่ำประโยชน์ vi. ปล่อยเวลำให

     ่
คำศัพท์ยอย:
loiterer n. ดูloiter
คำศัพท์: loll
(ลอล) {lolled,lolling,lollsว vi.,vt. เอน,เอนกำย,เอกเขนก,ห้องแกว่งไปแกว่งมำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
loller n. ดูloll
lollingly adv. ดูloll

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lean,recline,relax,lounge
คำศัพท์: long
(ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยำว,ไกล,นำน,ยำวนำน,ช้ำ,สูง,เสียงยำว n. ระยะเวลำอันยำวนำน,สิ่ง
ยำวนำน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลำที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลำที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตรำบใด
คำศัพท์: look
(ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรำกฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้ำ v
(look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยำม)
คำศัพท์: loom
                           ่
(ลูม) {loomed,looming,looms} n. เครื่องทอผ้ำ,หูก,กี,ศิลปะและกระบวนกำรทอ,ส่วนของพำยที่อยู่ระหว่ำ
คำศัพท์: loop
(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,กำรตีลังกำ,วงจรปิดของไฟฟ้ำหรือแม่เหล็ก,ทำงวงแหวน,ทำงหลบรถ,เส
ย่ำนธุรกิจในกรุงชิคำโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่ำไปในช่องคลอด
คำศัพท์: loosen
(ลู'เซิน) v. แก้,คลำย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลำยออก,ทำให้หำยท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (lo
คำศัพท์: lope
(โลพ) {loped,loping,lopes} vi.,n. (กำร)วิ่งเหยำะย่ำง,สำวเท้ำยำวๆ. vt. ทำให้ (ม้ำ)วิ่งเหยำะย่ำง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bound,gallop
คำศัพท์: lose
(ลูส) {lost,losing,loses} vt. ขำดทุน,สูญ,เสีย,แพ้,ทำให้สูญเสีย,พลำด,เสียโอกำส vi. ได้รับควำมเสียหำย
                     125     ่
คำศัพท์ยอย:
losable adj. losableness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fail-A. find
คำศัพท์: lounge
(เลำจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลำ
เก้ำอี้โซฟำสำหรับนั่งเล่น,สถำนที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่ม
คำศัพท์: lower
(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระด
                          ้
ท้องฟ้ำมืดลง,ลักษณะอำกำรที่คุกคำม,กำรขมวดคิว,หน้ำตำบูดบึ้,ฟันล่ำง,ขำกรรไกรล่ำง.
คำศัพท์: lug
(ลัก) {lugged,lugging,lugs} vt.,vi. ลำก,ดึง,ฉุดคร่ำ,ดึงดัน,ดึงลำก. n. กำรลำก,กำรฉุดคร่ำ,หู,ใบหู,ส่วนท
คำศัพท์: lull
                                                ึ
(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สกว่ำปลอด

     ่
คำศัพท์ยอย:
lullingly adv. ดูlull
คำศัพท์: lumber
(ลัม'เบอะ) {lumbered,lumbering,lumbers} n. เศษไม้,ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อนๆ,ของระเกะระกะที่ไม่มีปร

คำศัพท์: lunge
                                     ่
(ลันจฺ) {lunged,lunging,lunges} vi.,vt.,n. (กำร)ทิ่ม,แทง,พุ่งใส่,ถลัน,เคลือนไปข้ำงหน้ำอย่ำงรวดเร็ว

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stab,plunge
คำศัพท์: lurch
(เลิร์ชฺ) n. กำรเอียงวูบ,กำรเซถลำ,กำรซวนเซ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
lurchingly adv. ดูlurch
คำศัพท์: lure
(เลียว'เออะ) {lured,luring,lures} n. สิ่งล่อ,เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,เหยื่อตกปลำ. vi. ล่อ,ดึงด

     ่
คำศัพท์ยอย:
luringly adv. ดูlure

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
temptation
คำศัพท์: lurk
(เลิร์ค) {lurked,lurking,lurks} vi. ซุ่มซ่อน,ดักซึ่ม,แอบแฝง,สิงสู่,คอยอยู่.

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     126


lurker n. ดูlurk
lurkingly adv. ดูlurk
คำศัพท์: m
(เอม) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ ๑๓
คำศัพท์: maintain
(เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษำไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่ำใช้จ่ำย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
maintainable adj.
maintainer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
continue,support,uphold -A. cease
คำศัพท์: manage
(แมน'นิจฺ) v. จัดกำร,จัด,ควบคุม,ดูแล,บริหำร,ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น,ประสบควำมสำเร็จ,มีอิทธิพลต่อ,พลิกแ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
direct
คำศัพท์: maneuver
(มะนู'เวอะ) n. กำรซ้อมรบ,(วิธี)กำรยักย้ำยหรือหลบหลีก,อุบำย,แผนกำร v. ซ้อมรบ,ยักย้ำย,หลบหลีก,วำงแ

    ่
คำศัพท์ยอย:
maneuverable adj.
maneuverability n.
maneuverer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stratagem,plan
คำศัพท์: mangle
(แมง'เกิล) vt. ตัดเฉือนหรือขยี้จนเสียรูปเสียร่ำง,ทำให้เสีย,ทำให้เสียหำย,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้แหลกเหลว,รีด

    ่
คำศัพท์ยอย:
mangler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
คำศัพท์: manhandle
                   ี
(แมน'แฮนเดิล) vt. ปฏิบัติต่ออย่ำงไม่ด,ผลักไส,กระทำโดยแรงมนุษย์ (ไม่ได้ใช้เครื่องกลไก)
คำศัพท์: manipulate
                         ่
(มะนิพ'พิวเลท) vt. จัดกำร,จับต้อง,ใช้,ยักย้ำย,เปลียนแปลงให้เหมำะสม. จัดดำเนินกำรหมำยถึง กำรปรับข้อ

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     127


manipulatable adj.
manipulative adj.
manipulatelyadv.
manipulateness n.
คำศัพท์: manoeuvre
(มะนู'เวอะ) n.,vt.,vi. =maneuver(ดู)
คำศัพท์: march
(มำร์ชฺ) vi.,vt. (ทำให้)เดินแถว,เดินขบวน. n. กำรเดินแถว,กำรเดินขบวน,ควำมก้ำวหน้ำ,
คำศัพท์: mark
(มำร์ค) n. คะแนน,เครื่องหมำย,หมำย,แกงได,รอย,จุด,แต้ม,เป้ำ,เป้ำหมำย,สัญลักษณ์,มำตรฐำน,ควำมสำค
ทำเครื่องหมำย,ทำรอย,ทำให้เป็นแผลเป็น,เป็นมลทิน,ทำให้เป็นจุด,ชัด,กะ,แสดงให้ปรำกฎชัด,เพ่งเล็ง,มุ่งห
คำศัพท์: marvel
(มำร์'เวิล) n. สิ่งที่น่ำพิศวงหรือชื่นชม,บุคคลที่น่ำพิศวงหรือชื่นชม,ควำมประหลำดใจ,ควำมพิศวง. v. ประหล

     ่
คำศัพท์ยอย:
marvelment n.
คำศัพท์: mash
                                  ั
(แมช) n. ก้อนเละเทะก้อนที่เกิดจำกกำรคลุกเคล้ำกัน,ก้อนอำหำรและที่ให้กบม้ำและวัวควำย,ข้ำวต้มข้น. vt

     ่
คำศัพท์ยอย:
masher n.
คำศัพท์: mask
(แมสคฺ,มำสคฺ) n. หน้ำกำก,สิ่งปิดบัง,มำรยำ,กำรหลอกลวง,ผู้สวมหน้ำกำก,กำรเต้นรำสวมหน้ำกำก,สิ่งที่คล้ำ
คำศัพท์: massage
(มะซำจฺ') v. กำรนวดกล้ำมเนื้อ,เทคนิคกำรนวดกล้ำมเนื้อ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
massager,massagist n.
คำศัพท์: match
(แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ,คู่ปรับ,ผู้ที่เท่ำเทียม,กำรสมรส,กำรเข้ำคู่กัน,เกมกีฬำ,กำรแข่งขัน,กำรเข้ำแข่งขัน. v. เท่ำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
matchable adj.
matcher n.
คำศัพท์: maul
(มอล) n. ค้อนหนักชนิดหนึ่ง (เช่นที่ใช้สำหรับตอกเข็มตึก),กระบอกหนัก. vt. จัดกำรหรือใช้อย่ำงไม่นิ่มนวล

     ่
คำศัพท์ยอย:
mauler n.
mauller n.
คำศัพท์: maunder
(มอน'เดอะ) vi. พูดเพ้อเจ้อ,พูดพล่อย,ไปๆ มำๆ อย่ำงไร้จุดหมำย,กระทำอย่ำงกับใจไม่อยู่กับตัว.
                      128


    ่
คำศัพท์ยอย:
maunderer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
grumble
คำศัพท์: mean
(มีน) vt. มุ่งหมำย,มีเจตนำ,ตั้งใจ,หมำยถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมำซึ่ง,มีควำมหมำยต่อ,มีควำมสำคัญต่อ. vi. ตั้ง
ค่ำเฉลี่ย
คำศัพท์: meander
                                                ่
(มีแอน'เดอะ) vi. วกเวียน,ร่อนเร่,พูดวกเวียน. n. ทำงวกเวียน,ทำงเขำวงกต,กำรวกเวียน,กำรเคลื่อนทีวกเวีย

    ่
คำศัพท์ยอย:
meanderer n.
meanderingly adv.
meanderous adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
twist,turn
คำศัพท์: measure
(เมช'เชฺอะ) n. มำตรกำร,ปริมำณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยกำรวัด,ปริมำณที่แน่นอน,กฎหมำย,จังหวะ,หน่วยเม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
extent
คำศัพท์: meddle
(เมด'เดิล) vi. เข้ำยุ่ง,ยุ่ง,เสือก.

     ่
คำศัพท์ยอย:
meddler n.
meddlingly adv.
คำศัพท์: mediate
(มี'ดิเอท) vt.,vi.,adj. ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้ำอยู่ระหว่ำงกลำง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
mediateness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reconcile,settle
คำศัพท์: meditate
(เมด'ดิเทท) vi. คิดคะนึง,ไตร่ตรอง,เพ่งพิจำรณำดู,มุ่งหมำย,เข้ำฌำน. vt. มุ่งหมำย,วำงแผน.

    ่
คำศัพท์ยอย:
meditatingly adv.
meditator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                    129


intend
คำศัพท์: meet
(มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลำยเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตำ,ขัดแย้ง,

     ่
คำศัพท์ยอย:
meetly adv.
meetness n.
คำศัพท์: melt
(เมลทฺ) {melted,melted/molten,melting,melts} vi.,vt. (ทำให้)ละลำย,หลอม,สูญไป,ผ่ำนไป,เปลี่ยนเป็น

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fuse
คำศัพท์: memorize
(เมม'มะไรซ) vt. จำ,จำใส่ใจ,ท่องจำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
memorizable adj.
memorization n.
memorizer n.
คำศัพท์: menace
           ุ                      ่
(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คกคำม,กำรคุกคำม,อันตรำย,ภยันตรำย. v. คุกคำม,ขู,เป็นภัย,เป็นอันตรำย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
menacer n.
menacingly adv.
คำศัพท์: mend
(เมนดฺ) vt. ซ่อมแซม,แก้ไข,ปะ,แก้,ทำให้ถูกต้อง,ปรับปรุง. vi. ดีขึ้น,เจริญขึ้น. n. กำรซ่อมแซม,กำรแก้ไข,ก

    ่
คำศัพท์ยอย:
mendable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกั
คำศัพท์: mention
(เมน'เชิน) vt. กล่ำวถึง,เอ่ยถึง,อ้ำงอิง,พูดพำดพิง. n. กำรกล่ำวถึง,คำอ้ำง -Phr. (not to mention นอกเหน

    ่
คำศัพท์ยอย:
mentioner n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
refer,name,cite
คำศัพท์: meow
(เมียว,มีเอำ') n. เสียงร้องของแมว. vi. ทำหรือร้องเสียงดังกล่ำว.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
miaow,miaou
                      130


คำศัพท์: mesh
(เมช) n. ตำของแห,ตำของตะแกรง,ตำของตำข่ำย,วิธีกำรจับ,วิธีกำรยึด,ร่ำงแห,ตำข่ำย,สิ่งถัก,สิ่งทอ v. จับก
คำศัพท์: mew
(มิว) n. เสียงแมวร้อง. vi. ทำเสียงดังกล่ำว
คำศัพท์: migrate
(ไม'เกรท) vi. อพยพ,ย้ำยถิ่น,อยู่ไม่เป็นที่.

    ่
คำศัพท์ยอย:
migrator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
journey,move
คำศัพท์: mime
(ไมม,ฺ มิม) n. ละครใบ้,โขน,กำรแสดงท่ำทำงล้อเลียน,ผู้แสดงท่ำทำงหรือละครดังกล่ำว. vt. ล้อเลียน,จำลอ

    ่
คำศัพท์ยอย:
mimer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mummery
คำศัพท์: mimic
(มิม'มิค) vt.,adj. ล้อเลียน,ล้อ,จำลอง. n. นักล้อเลียน,สิ่งที่ล้อเลียนสิ่งอื่น

    ่
คำศัพท์ยอย:
mimicker n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
imitate
คำศัพท์: mince
(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้นๆที่เล็กมำก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้ำวสั้นๆอย่ำงนุ่มนว

     ่
คำศัพท์ยอย:
mincer n.
คำศัพท์: mind
(ไมน์ดฺ)n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ควำมคิด,ปัญญำ,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ควำมตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ควำมจำ -Phr.
ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้ำน,สังเกต,จำได้
คำศัพท์: mingle
(มิง'เกิล) v. ผสม,ปนกัน,รวมกัน,ประสำน,เข้ำร่วม.

    ่
คำศัพท์ยอย:
minglement n.
mingler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                    131


blend,mix
คำศัพท์: miss
(มิส) vt. พลำด,ทำพลำด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้ำง,ปำพลำด,พลำดโอกำส,พลำดรถไฟหรือพำหนะอื่นๆ,ทำหำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lose,fail
คำศัพท์: misunderstand
(มิสอันเดอสแทนดฺ') {misunderstood,misunderstanding,misunderstands} vt.,vi. เข้ำใจผิด,ตีควำมหม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
misread,mistake
คำศัพท์: moan
(โมน) n. กำรครวญครำง,เสียงครวญครำง,เสียงลมที่คล้ำยเสียงครวญครำง,กำรโทมนัส vt. ครวญครำง,ครำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
groan,bemoan
คำศัพท์: mock
(มอค) v. เยำะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้ำทำย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้ำงหุ่นจำลอ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
defy
คำศัพท์: model
(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่ำง,บุคคลตัวอย่ำง,สิ่งที่เป็นตัวอย่ำง,แบบโครงสร้ำง adj. เป็นตัวอย่ำง. v

    ่
คำศัพท์ยอย:
modeler n.
modeller n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
standard
คำศัพท์: modify
(มอด'ดะไฟ) vt.,vi. แก้ไข,ดัดแปลง,แปร,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง,ลดควำมรุนแรง,ลดหย่อน.

    ่
คำศัพท์ยอย:
modifiability n.
modifiable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
soften,
คำศัพท์: moisten
(มอย'เซิน) vt.,vi. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,กลำยเป็นชื้นหรือเปียก.

    ่
คำศัพท์ยอย:
moistener n.
                      132


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
damp,wet -A. dry,parch
คำศัพท์: mold
(โมลดฺ) n. รำ,ขี้รำ,เชื้อรำมแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่ำงจำกแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่ำง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิด

    ่
คำศัพท์ยอย:
moldability n.
moldable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
m
คำศัพท์: molest
(มะเลสทฺ') vt. รบกวน,เข้ำยุ่ง,รุกรำนทำงเพศ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
molestation n.
molester n.
คำศัพท์: mollify
(มอล'ละไฟ) vt. ทำให้อ่อนโยน,ลดหย่อน,ทำให้สงบ,ปลอบ,ระงับโทสะ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
mollification n.
mollifier n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mitigate
คำศัพท์: mollycoddle
(มอล'ลี่คอดเดิล) n. ผู้ชำยหรือเด็กชำยผู้ชำยที่ถูกตำมใจจนเคยตัว,หน้ำตัวเมีย vt. ตำมใจ,เอำใจ,พะนอ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
mollycoddler n.
คำศัพท์: monitor
(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้ำที่ช่วยครูดูแลควำมประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเห

                           ่
ตัวจอภำพหมำยถึง ตัวจอภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครืองปลำยทำง (terminal) จอภำพนั้นมีหลำยช
                                  ่
(high resolution) ขนำดมำตรฐำนจะมีควำมละเอียด 1024 x 768 จุด แบบทีผลิตออกมำขำยใหม่ ๆ จะมีข้อ
คำศัพท์: moo
(มู) vi. เปล่งเสียงวัว n. เสียงวัว
คำศัพท์: more
(โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มำกกว่ำ n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่ำหรือ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
greater,extra
คำศัพท์: motion
                      133


             ่
(โม'เชิน) n. กำรเคลื่อนที,อำนำจกำรเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว,วิธีกำรหรือท่ำทำงในกำรเดิน,กิริยำท่ำทำง,ข้อ

     ่
คำศัพท์ยอย:
motioner n.
คำศัพท์: motivate
(โม'ทะเวท) vt. กระตุ้น,ดลใจ
คำศัพท์: mould
(โมลดฺ) n. รำ,ขี้รำ,เชื้อรำมแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่ำงจำกแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่ำง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิด

    ่
คำศัพท์ยอย:
moldability n.
moldable adj.


คำศัพท์: mount
(เมำน์ทฺ) v.,n. (กำร)ขึ้น,ปีนขึ้น,ลุกขึ้น,ขึ้นม้ำ,ยกขึ้น,ตั้งปืนใหญ่,วำงยำม,ติดภำพ,ติดตัวอย่ำง,เตรียมตัวอย่ำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
mountable adj.
คำศัพท์: mourn
(มอร์น) vi.,vt. ไว้ทุกข์,อำลัย,เศร้ำโศก,เสียใจ,คร่ำครวญ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
deplore,lamen
คำศัพท์: mouth
(เมำธฺ) n. ปำก,ช่องปำก,โพรงปำก,
คำศัพท์: move
           ่
(มูฟว) vi. เคลื่อนที,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้ำวหน้ำ,เจริญ,จำหน่ำยไป,จำกไป,ถ่ำยท้อง,มีบทบำท,ดำเนินกำร,เสน
       ่                ่ ่
กำรเคลื่อนที,กำรเคลื่อนไหว,กำรเปลี่ยนถิ่นทีอยู,กำรสู่จุดหมำยปลำยทำง,กำรเดินหมำกรุก,แต้ม,กำรรกระท
คำศัพท์: muffle
(มัฟ'เฟิล) vt. หุ้มห่อคอหรือใบหน้ำ(เพื่อกันหนำวหรือเพื่อเป็นที่บัง),ห่อหุ้มเพื่อป้องกันเสียง,อุดเสียง,ระงับเ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
swathe
คำศัพท์: mumble
                                                    ้
(มัม'เบิล) vi. พูดพึมพำ,พูดไม่ชัด vt. พูดพึมพำ,อ้ำอึ้งอยู่ในปำก. n. เสียงพึมพำ,เสียงพูดที่ไม่ชัด,คำพูดอูอ

    ่
คำศัพท์ยอย:
mumbler n.
mumblingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
murmur -A. speak up
คำศัพท์: munch
                    134


(มันชฺ) v. เคี้ยวอย่ำงแรง(มักมีเสียง)

     ่
คำศัพท์ยอย:
muncher n.
คำศัพท์: murmur
(เมอ'เมอ) n. เสียงพึมพำ,กำรบ่น,กำรบ่นอุบอิบ,เสียงเต้นของหัวใจที่มีลิ้นผิดปกติที่ได้ยินผ่ำนเครื่องฟันเสียง

    ่
คำศัพท์ยอย:
murmurer n.
murmuring adj.
murmuringly adj.

คำศัพท์: muse
(มิวซ) v. รำพึง,ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,จ้องอย่ำงใคร่ครวญ

    ่
คำศัพท์ยอย:
muser n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
ponder
คำศัพท์: mutilate
(มิว'ทะเลท) vt. ตัดแขนหรือขำหรือส่วนสำคัญของร่ำงกำยออก,ทำให้เสียโฉม,ทำให้พิกำร,ทำอันตรำย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
mutilation n.,adj.
mutilator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
maim
คำศัพท์: mutter
(มัท'เทอะ) v. (กำร)พูดพึมพำ,บ่น.

     ่
คำศัพท์ยอย:
mutterer n.
mutteringly adv.
คำศัพท์: n
(เอน) พยัญชนะอังกฤษตัวที่๑๔
คำศัพท์: nag
(แนก) v.,n. (กำร)ถำกถำง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หำเรื่องจับผิด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
harass
คำศัพท์: nail
(เนล) n. ตะปู -Id. (hit the nail on the head พูดถูกจุด,ทำถูกจุด) vt. ยืดด้วยตะปู,ตรึง,
คำศัพท์: name
                    135


                  ื่
(เนม) n. ชื่อ,นำม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชอ
คำศัพท์: nap
(แนพ) {napped,napping,naps} v. งีบหลับ,ม่อยหลับ,เผลอ n. กำรนอนหลับในระยะเวลำอันสั้น

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
doze,sleep
คำศัพท์: narrate
(แนร์'เรท,แนเรท') {narrated,narrating,narrates} v. เล่ำเรื่อง,บรรยำย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
narratable adj.
narrator,narrater n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tell
คำศัพท์: narrow
(แน'โร) adj. แคบ,จำกัด,คับแคบ,เกือบไม่สำเร็จ,เกือบไม่พอ,ระมัดระวัง,ประหยัด,ขี้เหนียว vi. กลำยเป็นแค
คำศัพท์: navigate
(แนฟ'วิเกท) vt. เดินเรือ,ขับเครื่องบิน,นำทำง,นำวิถี

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sail,guide
คำศัพท์: neaten
(นีท'เทิน) vt. ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดูเกลี้ยงเกลำ
คำศัพท์: neglect
(นิเกลคทฺ') vt.,n. (กำร)ไม่สนใจ,ไม่เอำใจใส่,ทอดทิ้ง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
neglectedness n.
neglectter,
neglector n.
คำศัพท์: negotiate
(นิโก'ช ' เอท) vi.,vt. เจรจำ,จัดกำร,แลกเป็นเงิน,ซื้อขำย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
negotiator n.
คำศัพท์: neigh
(เน) vi. ร้องอย่ำงม้ำ. n. เสียงม้ำ
คำศัพท์: nestle
(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่ำงเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอำศัยอยู่อย่ำงสบำย,ทำรัง,ต

     ่
คำศัพท์ยอย:
nestler n.
คำศัพท์: never
                      136


(เนฟ'เวอะ) adv. ไม่เคย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
not ever
คำศัพท์: nibble
(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็กๆ. n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ก

     ่
คำศัพท์ยอย:
nibbler n.

นิบเบิล <คำอ่ำน>หมำยถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ำกับสี่บิต เพรำะ 8 บิตเท่ำกับ 1 ไบต์ ดู byte ประก
คำศัพท์: nick
(นิค) n. ร่อง,ช่อง,บำก, -Phr. (in the nick of time ในช่วงเวลำที่สำคัญ). vt. ทำร่อง,ทำช่อง,ทำบำก,ตัด,ผ
คำศัพท์: nip
(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (กำร)หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป

    ่
คำศัพท์ยอย:
nipper n.

คำศัพท์: nod
(นอด) {nodded,nodding,nods} v.,n. (กำร) ผงกศีรษะ,ก้มศีรษะ,พยักหน้ำให้มำ,สัปหงก,สะเพร่ำ,เอนลง,

     ่
คำศัพท์ยอย:
noddingly adv.
คำศัพท์: nominate
                                 ื่
(นิม'มิเนท) vt. เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,ระบุชอ. adj. เกี่ยวกับชื่อเฉพำะ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
nominator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
name
คำศัพท์: notch
(นอทชฺ) n.,v. (ทำ)บำก,รอยบำก,รอยตัด,ช่อง,ร่อง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cut,nick
คำศัพท์: note
(โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก(เป็นลำยมือ) สั้นๆ,บันทึก,จดหมำย,หมำยเหตุ,สำสน์,สำร,ธนบัตร,
(compare notes แลก เปลี่ยนควำมคิดเห็น)
คำศัพท์: notice
(โน'ทิส) {noticed,noticing,notices} n. ข่ำวสำร,ข้อควำมที่เตือน,หมำยเหตุ,ข้อสังเกตุ,กำรเตือน,กำรสังเก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     137


remark,note,heed
คำศัพท์: notify
(โน'ทิไฟ) vt. แจ้งควำม,แจ้ง,ประกำศ,บอกให้ทรำบ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
notifiable adj.
notifier n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
inform
คำศัพท์: nudge
(นัดจฺ) v. (กำร)ถอง,ดุน,ดัน,เอำศอกดุน.

    ่
คำศัพท์ยอย:
nudger n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
elbow
คำศัพท์: number
(นัม'เบอะ) n. ตัวเลข,จำนวน vt. หำจำนวน vi. เป็นจำนวน,เป็นทั้งหมด
คำศัพท์: nurse
(เนิร์ซฺ) {nursed,nursing,nurses} n. นำงพยำบำล,หญิงเลี้ยงเด็ก,แม่นม,ผึ้งงำน vt.,vi. พยำบำล,ดูแล,รักษ
คำศัพท์: nuzzle
                                            ้
(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (กำร) ดุนด้วยจมูก(ในกำรดมกลิ่น),สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู,กระแซะ,แนบ
คำศัพท์: o
(โอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่๑๕
คำศัพท์: obey
(โอเบ') {obeyed,obeying,obeys} vi.,vt. เชื่อฟัง,ยอมตำม

     ่
คำศัพท์ยอย:
obeyer n.
obeyingly adv.
คำศัพท์: object
(ออบ'เจคทฺ) {objected,objecting,objects} n. สิ่งของ,วัตถุ,สิ่งที่เข้ำใจได้,เรื่อง,เรื่องรำว,จดหมำย,เป้ำหม

    ่
คำศัพท์ยอย:
objector n.

คำศัพท์: oblige
(อะไบลจฺ) {obliged,obliging,obliges} vt. บังคับ,บีบบังคับ,เกณฑ์,ขอให้ทำ,ผูกมัด,ทำบุญคุณให้,กรุณำ,ท

     ่
คำศัพท์ยอย:
obligedly adv.
obligedness n.
                     138


obliger n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
gratif
คำศัพท์: observe
(อับเซอฟว') vt. สังเกต,มองดู,คอยดู,สังเกตกำรณ์,ปฏิบัติตำม,ปฏิบัติหน้ำที่,รักษำวินัย,รักษำกฎหมำย,ประก
คำศัพท์: obsess
(ออบเซส') {obsessed,obsessing,obsesses} vt. ครอบงำ,สิง,,ทำให้ทุกข์ใจ,ทำให้ลำบำก,หลอกหลอน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
obsessingly adv.
obsessor n.
คำศัพท์: occupy
                                    ่
(ออค'คิวไพ) vt. ครอบครอง,ยึดครอง,ครอง,ใช้เวลำ,มุ่งมั่น,ยุ่งอยู่,อำศัยอยู,มีถิ่นที่อยู่

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
seize
คำศัพท์: offer
(ออฟ'เฟอะ) v.,n. (กำร) เสนอ,กล่ำวว่ำจะยกให้,มอบ,ถวำย,ให้,เสนอรำคำ,บอกรำคำ,บอกขำย,ขอแต่งงำน

     ่
คำศัพท์ยอย:
offerer n.
offeror n.
คำศัพท์: ogle
(โอ'เกิล) vt. ทำตำหวำน
คำศัพท์: ooze
(อูซ) vi.,n. (กำร)ไหลซึม,ซึมออก,เยิ้ม,รั่ว,สิ่งที่ซึมออกมำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
seep,leak
คำศัพท์: open
(โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้ำง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงม

     ่
คำศัพท์ยอย:
openly adv.
openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มควำมเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (t
คำศัพท์: opine
(โอไพน์') vt.,vi. มีควำมคิดเห็น,แสดงควำมคิดเห็น,รู้สึกว่ำ,เข้ำใจว่ำ
คำศัพท์: oppose
(อะโพซ') v. ต่อต้ำน,คัดค้ำน,ไม่เห็นด้วย,เป็นปรปักษ์

    ่
คำศัพท์ยอย:
opposer n.
opposingly adv.
                    139


opposed,opposing adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
check,resist
คำศัพท์: oppugn
                     ้
(อะพูน) vt. ประณำม,โต้แย้ง,โจมตี,ตั้งกระทูถำม.

     ่
คำศัพท์ยอย:
oppugner n.
คำศัพท์: opt
(ออพทฺ) vi. เลือก,คัดเลือก

     ่
คำศัพท์ยอย:
optant n.
คำศัพท์: orate
(โอเรท',ออเรท',ออ'เรท) vi.,vt. กล่ำวคำปรำศรัย,กล่ำวคำโวหำร,แสดงสุนทรพจน์
คำศัพท์: order
(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนำณัติ,หนังสือมอบอำนำจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกำย,คณะสงฆ์,อนุกร
vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชำ,แต่งตั้งให้เป็นพระ
คำศัพท์: organise
(ออร์'กะไนซ) vt.,vi. สร้ำง,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง,รวบรวม,ทำให้มีประสิทธิภำพ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
organisable adj.
organizable adj.
organisation n.
organization n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
systematize,sort
คำศัพท์: organize
(ออร์'กะไนซ) vt.,vi. สร้ำง,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง,รวบรวม,ทำให้มีประสิทธิภำพ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
organisable adj.
organizable adj.
organisation n.
organization n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
systematize,sort
คำศัพท์: orient
(โอ'เรียนทฺ,ออ'เรียนท) n. -Phr. (the Orient ประเทศในแถบบูรพำทิศ,บูรพำทิศ) adj. ทิศตะวันออก -v. ปร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     140


adapt,adjust
คำศัพท์: ornament
(ออ'นะเมินทฺ) n. เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง vt. ประดับ,ตกแต่ง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
adornment
คำศัพท์: outdo
(เอำทฺ'ดู) vt. เอำชนะ,พิชิต,ทำดีกว่ำ,ดีกว่ำ,เหนือกว่ำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
exceed
คำศัพท์: outline
(เอำทฺ'ไลนฺ) n. เค้ำโครง,รูปร่ำง,สัณฐำน,เค้ำหน้ำ,เส้นรอบนอก,ภำพคร่ำวๆ,แผนผังสังเขป,ต้นร่ำง. vt. ร่ำงเค

     ่
คำศัพท์ยอย:
outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อควำมสำคัญ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sketch,plan,draw
คำศัพท์: outmaneuver
(เอำทฺมะนู'เวอะ) vt. ชนะในเชิงเหลี่ยม,ชนะด้วยกำรพลิกแพลง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
exercise
คำศัพท์: outwit
                          ี
(เอำทฺ'วิท) vt. ชนะด้วยสติปัญญำ,ต้ม,หลอกลวง,คิดได้ดกว่ำ
คำศัพท์: overbear
(โอ'เวอะแบร์) vt. ชนะ,เหนือกว่ำ,ลำหน้ำ,ท่วม,ครอบงำ. vi. ให้ผลมำกเกินไป,มีลูกมำกเกินไป.

    ่
คำศัพท์ยอย:
overbearer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
dominate
คำศัพท์: overhear
(โอ'เวอะเฮียร์) vt. แอบได้ยิน,ได้ยินโดยบังเอิญ
คำศัพท์: overlook
(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้ำม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภำพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภำพที่ป
คำศัพท์: overturn
(โอ'เวอะเทิร์น) vt.,vi.,n. (กำร)ล้มล้ำง,คว่ำ,พลิกตัว
คำศัพท์: p
(พี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่16,phosphorus,
คำศัพท์: pace
                    141


(เพสด) adj. โดยรับกำรอนุญำตจำก,ขอโทษ n.,vi.,vt. ก้ำว,ฝีเท้ำ,ลักษณะกำรก้ำว

     ่
คำศัพท์ยอย:
paced adj.
คำศัพท์: pack
(แพค) n.,v. ห่อ,มัด,กลุ่มคน,ฝูง vt. คัด,เลือก,รวบรวม

     ่
คำศัพท์ยอย:
packer n.
คำศัพท์: pad
(แพด) n. เบำะ,เครื่อง,บุรอง,เสียงฝีเท้ำที่เบำ,เสียงแปะๆ,ตรอก,ซอย,โจรปิดทำงปล้น vi.,vt. บุ,รอง,ตัน,อุด

     ่
คำศัพท์ยอย:
padding n.
คำศัพท์: paddle
(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พำย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตำะแตะ,เขี่ยด้วยมือ
แพดเดิล <คำอ่ำน>หมำยถึง อุปกรณ์นำเข้ำข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ำยกับก้ำนควบคุม (joystick) ผิด
มักใช้ในกำรเล่นเกมส์เท่ำนั้น
คำศัพท์ยอย:่
paddler n.
คำศัพท์: paint
(เพนท) n. สี,สีทำ vt.,vi. ทำส'

     ่
คำศัพท์ยอย:
painting n.
คำศัพท์: palaver
(พะแลฟ'เวอะ) v.,n. (กำร)พูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,เจรจำ,หำรือ,คะยั้นคะยอ

     ่
คำศัพท์ยอย:
palaverer n.
คำศัพท์: pale
(เพล) adj. ซีด -v. ทำให้ซีด,ล้อมรั้ว,โอบล้อม,ล้อมรอบ n. ไม้แหลม,ไม้รั้ว
คำศัพท์: palm
(พำล์ม) n. ฝ่ำมือ,ต้นปำล์ม,รำงวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตรำแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ควำมสำเร็จ
คำศัพท์: palpate
adj.,ซึ่งมีอวัยวะสัมผัส vi. สัมผัสดู
คำศัพท์: pamper
(แพม'เพอะ) vt. เอำใจ,ตำมใจ
คำศัพท์: panic
(แพน'นิค) n. ควำมตกใจกลัว,หญ้ำ -v. ตกใจกลัว

    ่
คำศัพท์ยอย:
panicky adj
                   142คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
alarm
คำศัพท์: pant
(แพนท) vi.,n. หำยใจลึกและเร็ว,ปรำรถนำ
คำศัพท์: parade
(พะเรด) n. ขบวนแห่. vi. เดินแห่
คำศัพท์: paraphrase
n. (กำร)ถ่ำยข้อควำม
คำศัพท์: pardon
(พำร์'ดัน) n. กำรให้อภัย,ละเว้นโทษ
คำศัพท์: parrot
                    ู้
(แพ'รัท) n. นกแก้ว -v. พูดตำมโดยไม่รควำมหมำย
คำศัพท์: parry
(แพ'รี่) n.,vi. ป้องปัด,หลบหลีก
คำศัพท์: part
(พำร์ท) n. ส่วน,บริเวณ,หน้ำที่ vi.,vt. แบ่งแยก
คำศัพท์: pass
(พำส) v. ผ่ำน,แซง,ยติ,นำส่ง,n. ถนน,หนทำง,สิทธิผ่ำน,กำรสอบผ่ำน,บัตรผ่ำน กำรส่งลูก,ท่ำส่งลูก,กำรบิน
คำศัพท์: pat
(แพท) vt.,n. ตบเบำๆก้อนเล็กๆ adj.,adv. ตรงประเด็น,ตรงจุด,พร้อมแล้ว,หนักแน่น,ไม่เปลี่ยนแปลง
คำศัพท์: patch
(แพช) n. แผ่นปะหย่อม,แต้ม,คนโง่ vt. เสริม,ปะซ่อม

     ่
คำศัพท์ยอย:
patchy adj.
คำศัพท์: patrol
(พะโทรล') vt. ลำกตระเวน n. พนักงำน
คำศัพท์: patronize
(เพ'ทระไนซ) vt. อุปถัมม์
คำศัพท์: pause
(พอซ) n. กำรหยุดชะงักชั่วครำว. -v. หยุดชั่วครำว
คำศัพท์: paw
(พอ) n. เท้ำสัตว์,อุ้งเล็บมบิดำ -v. ตะปบ,ตะกุย
คำศัพท์: peck
(เพค) n. 8ควอร์ต vi.,n. (กำร)จิก,ขว้ำง,ก้อนหิน,เหน็บแหนม,ขว้ำงก้อนหิน,โยนก้อนหิน
คำศัพท์: peek
(พีค) vi.,n. แอบมอง,มองตำมช่อง,มองแวบหนึ่ง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
spy,peep,glance,peer
                     143


พีก <คำอ่ำน>เป็นคำสั่งหนึ่งของภำษำเบสิก (BASIC) ที่จะสั่งให้แสดงที่อยู่ที่แน่นอนของข้อมูลในหน่วยคว
คำศัพท์: peel
(พีล) vt. ปอกเปลือก,เลำะกะเทำะ,ถอดเสื้อผ้ำ vi. (เปลือก)ลอกออกมำ,หลุด n. เปลือก

    ่
คำศัพท์ยอย:
peelable adj.
peeler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
skin,layer,pare,hull,husk
คำศัพท์: peep
(พีพ) vi. แอบมอง,ลอดมอง,มองตำมช่อง,มองแวบเดียว,ปรำกฎให้เห็นเพียงลำงๆ. n. กำรแอบมอง,เสียงร้อ
คำศัพท์: peer
(เพียร์) n. คนทีมีฐำนะหรือตำแหน่งเท่ำกัน,ขุนนำง,ท่ำนดยุค ท่ำนเอิร์ลท่ำนแบรอนหรือขุนนำงอื่นๆ,เพื่อน v

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
equivalent,equal
คำศัพท์: pelt
(เพลทฺ) vt. ระดมยิง,ระดมขว้ำง,โจมตีอย่ำงดุเดือด,วิ่ง,ต่อยหรือตีอย่ำงดุเดือด,ฝนตกอย่ำงกระหน่ำ,ลอกหน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
strike,beat,rush,speed
คำศัพท์: perch
(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกำะ,ที่เกำะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐำนะสูง,ไม้,รำว,เสำ,ป

    ่
คำศัพท์ยอย:
percher n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
vantage,roost
คำศัพท์: perform
                ิ
(เพอฟอร์ม') vt.,vi. กระทำ,ปฎิบัต,ดำเนินกำร,ทำให้บรรลุควำมสำเร็จ,แสดง,บรรเลง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
performable adj.
performer n.
คำศัพท์: perk
(เพิร์ค) vi. เชิดหน้ำ,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมำ,เสือก,ทะลึ่ง,วำงมำด,วำงท่ำ vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่ำนad

    ่
คำศัพท์ยอย:
perkish adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
perky
                     144


คำศัพท์: permit
                ิ                      ิ
(เพอมิท') vt.,vi. อนุญำต,อนุมัต,ยินยอม,เปิดโอกำส,ตกลง. n. ใบอนุ-ญำต,ใบอนุมัต,ใบยินยอม,กำรอนุญำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
permitter n.
permiter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tolerate,allow,grant,permission -A. forbid
คำศัพท์: persist
(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกรำน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทำน,ฝังแน่น

     ่
คำศัพท์ยอย:
persister n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
persevere
คำศัพท์: perspire
(เพอสไพ'เออ) vi. เหงื่อออก
คำศัพท์: persuade
(เพอสเวด') vt. ชักชวน,ชักจูง,จูงใจ,โอ้โลม,แนะนำ,ทำให้เชื่อ,กล่อม

    ่
คำศัพท์ยอย:
persuadability n.
persuadable adj.
persuader n.
persuadably adv.
persuadedly adv.
persuadingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
induce,convince,influenc
คำศัพท์: peruse
(พะรูซ') vt. อ่ำน,อ่ำนตรวจ,พินิจพิจำรณำ,มองอย่ำงละเอียด,สำรวจ,อย่ำงละเอียด.

    ่
คำศัพท์ยอย:
peruser n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
read
คำศัพท์: pester
(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควำน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยำกใจ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
pesterer n.
                      145


คำศัพท์: pet
(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงควำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
pettable,adj.
คำศัพท์: pick
(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลำะ,แทะ,เจำะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน(ขน),ฉกฉวย,ดึงออก,หำเหตุ,ห
คำศัพท์: picture
(พิค'เชอะ) n. ภำพ,รูปภำพ,ภำพวำด,ภำพถ่ำย,แผ่นภำพ,ภำพอันสวย,ภำพยนตร์,ภำพพจน์,ภำพจินตนำกำร,
คำศัพท์: pierce
(เพียส) vt. ทิ่ม,แทง,เจำะ,ไช,มองทะลุ,ทะลุผ่ำน,ทะลวง,ค้นคว้ำ,(เสียง)แทรกผ่ำน,vi. ทิ่ม,แทง,เจำะ,ไช,ท

     ่
คำศัพท์ยอย:
piercable adj.
piercer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
penetrate,bore
คำศัพท์: pile
(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมำก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้ำ,ตอม่อสะพำน,เสำเข็ม,เสำปัก,ขน,ขนนิ่ม,
คำศัพท์: pin
(พิน) n. เข็ม,เข็มหมุด,หมอ,สลัก,ปิ่น,เข็มกลัด,ลิ่ม,สลัก,เหรียญตรำ,เข็มอิสริยำภรณ์,หัวเสียบ,ที่หนีบผ้ำ,ลูก
กลัดติด,กลัด,ปัก,ตรึง,ตอก,หนีบ,ล้อมคอก,กล่ำวหำ,ทำให้กระจ่ำงชัด
คำศัพท์: pinch
(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิง,ตัดแ้
กำรหยิก,กำรหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ควำมขัดสน,สถำนกำรณืที่ลำบำก,ควำมกดดัน
คำศัพท์: pine
(ไพนฺ) n. ต้นสน ,ไม้สน,สับปะรด -v. อยำกได้มำก,ใคร่จะ,ทนทุกข์ด้วยควำมคิดถึง,ร่วงโรย,โศกเศร้ำ
คำศัพท์: pinpoint
(พิน'พอยทฺ) n. ปลำเข็ม,เรื่องเล็กๆน้อยๆ,หัวเข็มหมุด vt. หำตำแหน่งแน่นอน,เจำะจง,เน้น adj. แน่นอน,แม
คำศัพท์: pipe
(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,ก

คำศัพท์: pitch
(พิทชฺ) vt. กำง(เต็นท์),ตั้ง (ค่ำย),โยน,ขว้ำง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขำย,ตั้งโชว์สินค้ำ,ปูทำง,เล่ำนิยำ
ระดับ,ระดับเสียง,ยำงมะตอย,น้ำมันดิบ,ยำงไม้,ตำแหน่ง,ควำมลำด,จุดสูงสุด,ควำมบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงล
คำศัพท์: pity
(พิท'ที) n. ควำมสงสำร,ควำมเมตตำ,ควำมเห็นอกเห็นใจ -Phr. (take (have) on pity แสดงควำมปรำนีต่อ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sympathy
คำศัพท์: pivot
                     146


(พิฟ'เวิท) n. แกนหมุน,เดือยหมุน,จุดตั้งแกน,หลัก,ทหำรหลัก,กำรหมุนรอบบนเท้ำหนึ่ง. vi. หมุนรอบบนเดือ
คำศัพท์: placate
(เพล'เคท,แพลค'เคท) vt. ทำให้สงบ,ปลอบโยน,ปลอบใจ,ทำให้พอใจ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
placater n.
placation n.
คำศัพท์: place
        ่
(เพลส) n. สถำนที,บริเวณ,จุดหมำย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐำนะ,ตำแหน่ง,สภำพ,สถำนกำรณ์,เทศะ,หน้ำที่,กำรงำน,
จัด,วำง,กะ,คำดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอำไว้,ฝำก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วำงลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
คำศัพท์: plait
(เพลท) n. รอยจีบ,รอยพับ,เปีย. vt. จีบพับเป็นจีบ,ถัก(เป็นเปีย)

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
braid,pleat
คำศัพท์: plan
(แพลน) n. แผน,แผนกำร vi.,vt. วำงแผน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
scheme
คำศัพท์: plant
(พลำนทฺ) n. พืช,ต้นไม้,โรงงำน vt. เพำะ,ปลูก,เพำะเลี้ยง,ปักวำง,ฝัง,ตั้ง,สร้ำง,แทรก
คำศัพท์: play
(เพล) n. กำรเล่น,กำรละเล่น,กำรหยอกล้อ,กำรหยอกเย้ำ,กำรแสดง,กำรบรรเลง,ละคร,เรื่องละคร,กำรปฏิบัต

     ่
คำศัพท์ยอย:
playable adj.
playability,n.
คำศัพท์: plead
(พลีด) vt.,vi. แก้ต่ำง,แก้ฟ้อง,ขอร้อง,วิงวอน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
pleadable adj.
pleader n.
pleading n.
คำศัพท์: please
(พลีซ) vi.,vt. (ทำ)ให้ควำมเพลิดเพลิน,ให้ควำมพอใจ,พอใจ,ต้องกำร.

     ่
คำศัพท์ยอย:
pleasable adj.
pleaseness n.
pleaser n.
คำศัพท์: pledge
(เพลดจฺ) n. คำปฏิญำณ,คำมั่นสัญญำ,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,กำรวำงมัดจำ,กำรดื่มอวยพร. -Phr
                     147     ่
คำศัพท์ยอย:
pledgeable adj.
pledger
คำศัพท์: plod
(พลอด) v.,n. (กำร) เดินอย่ำงหนักอึ้งหรือลำบำก,ค่อยๆเดิน,เพียรพยำยำม

    ่
คำศัพท์ยอย:
plodder n.
plodness n

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
drudge
คำศัพท์: plop
(พลอพ) n.,v..adv. (ทำให้เกิด)เสียงดังป๋อมหรือแปะ,กำรตกลงไปดังป๋อมหรือแปะ.
คำศัพท์: plot
(พลอท) n. ที่ดินแปลเล็ก,แผน,แผนกำร,แผนกำรลับ,แผนที่,แผนผัง.,ที่ดินแปลเล็ก vt.,vi. แบ่งที่ดินออกเป
คำศัพท์: plow
(เพลำ) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวำดหรือไถหิมะ,ดำวไถ vi. ไถกวำด,ไส,ปรำบให้เรียบ,แล่นฝ่ำผิวน้ำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
ploughable adj.
plowable adj.
plougher n.
plower n.
คำศัพท์: pluck
(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด(นิ้ว),ไม่ให้สอบผ่ำน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก

     ่
คำศัพท์ยอย:
pluckup ถอนรำก. n. กำรดึก,กำรเด็ด,กำรถอน,กำรเก็บ,เครื่องในสัตว์(หัวใจ,ตับ,ปอด)ควำมกล้ำหำญ,เครื่อ
คำศัพท์: plug
                                               ุ
(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยำสูบที่อดแน่นหรือใช้ป
ตรำกตรำทำงำน,เสียบสำยไฟ
คำศัพท์: plump
(พลัมพฺ) adj.,v. (กลำยเป็น,ทำให้)จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้ำงอ้วน

     ่
คำศัพท์ยอย:
plumpness n. vi. ตกลงมำฮวบ,พูดโพล่ง,โผล่พรวด,n. กำรตกลงฮวบ,เสียงตกลงมำฮวบ adj. โดยตรง,ทื่อ
คำศัพท์: plunge
                                       ้
(พลันจฺ) vt.,vi.,n. (กำร)จุ่ม,จุ้ม,จ้วง,โผ,พรวด,สอด,ทำให้ถลำเข้ำ,ผลัก,เป็นหนี,สถำนที่กระโดดน้ำ,สถำนท

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
immerse
คำศัพท์: point
                     148


                 ่
(พอยทฺ) n. จุด,จุดประสงค์,จุดเครืองหมำย,จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลำยแหลม,สถำนที่,ตำแหน่ง,ทิศทำง,ขั้น,ตอ
(inpoint เข้ำประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง)
คำศัพท์: poke
(โพค) v. แหย่,กระทุ้ง,กระแทก,ปัก,เสียบ,ดัน,กระตุ้น,ค้นหำ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
poke fun at หัวเรำะ. n. กำรผลัก,กำรดัน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
prod,

โพก <คำอ่ำน>เป็นคำสั่งหนึ่งในภำษำเบสิก (BASIC) ที่สั่งกำหนดให้เก็บค่ำใดค่ำหนึ่งในเลขที่อยู่ (addres
คำศัพท์: polish
(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้)(สภำพ)เป็นเงำวำว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่ำงรวดเร็ว,ควำมประณีตละเอียด,ควำมงดงำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
polished adj.
คำศัพท์: ponder
(พอน'เดอะ) vi.,vt. ครุ่นคิด,คำนึง,ไตร่ตรอง,พิจำรณำ.
คำศัพท์: pontificate
(พอนทิฟ'ฟะคิท) n. ตำแหน่งสังฆรำช. vi. พูดจำหยิ่งยโส,พูดแบบวำงท่ำวำงทำง,ทำหน้ำที่สังฆรำช
คำศัพท์: pop
(พอพ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ดนตรีที่นิยมกัน,ท่วงทำนองที่นิยมกัน,ศิลปะที่แพร่หลำย vi. ทำให้เกิดเสียงป๊อก,
คำศัพท์: pore
(พอร์) n. รูเล็กๆ,รูขน,ขุมขน vi. ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,พินิจ,อ่ำนอย่ำงตั้งใจ,ศึกษำอย่ำงตั้งใจ
คำศัพท์: pose
(โพซ) v.,n. (กำร)วำงท่ำ,วำงทำง,ตั้งท่ำ,วำงมำด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน

    ่
คำศัพท์ยอย:
posingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
position
คำศัพท์: position
                        ่
(พะซิช'เชิน) n. ตำแหน่ง,ที่มั่น,ฐำนะ,ฐำนะสังคมทีสูง,สภำพ,ชั้น,งำน,กำรจัดวำง,กำรสันนิษฐำน vt. จัดวำง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
location
คำศัพท์: postulate
                                              ้
(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง,ยืนยัน,อ้ำง,วำงสมมุติฐำน,วำงหลัก. n. สมมุติฐำน,หลัก,หลักฐำน,หลักกำรพืนฐำน,

     ่
คำศัพท์ยอย:
postulation n.
postulational adj.
                    149คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
demand premise
คำศัพท์: pounce
(เพำซฺ) vi. โฉบลงอย่ำงรวดเร็ว,โจมตี,จู่โจม. vt. โฉบตะครุบ. n. อุ้งเล็บของสัตว์ประเภทเหยี่ยว
คำศัพท์: pound
(เพำดฺ) n. ปอนด์ (หน่วยน้ำหนัก),ปอนด์ vt.,n. (กำร)ทุบ,ต่อย,ตี,ตำ,บด,กรอกใส่,ยิงกระหน่ำ,เดินด้วยฝีเท้ำ
คำศัพท์: pour
(พอ,พอร์) vt.,vi.,n. (กำร)เท,ริน,รำด,หลั่ง,กรอก,ระบำย,ปล่อยออก,(ฝน)ตกลงมำอย่ำงแรง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
pourability n.
pourable adj.
pourer n.
pouringly adv.
คำศัพท์: pout
(เพำทฺ) vi. ยื่นปำก,บุ้ยปำก,ทำหน้ำบึ้ง,ทำหน้ำไม่พอใจ,โป่ง,บวม,ยื่น. vt. ยื่นปำก,บุ้ยปำก. n. กำรยื่นปำก,ก

     ่
คำศัพท์ยอย:
poutful adj.
poutingly adv.
คำศัพท์: practice
(แพรค'ทิส) n. กำรปฏิบัติ,กำรดำเนิน,กิจวัตร,กิจกำร,พิธีกำร,กำรฟ้องร้อง,ควำมเป็นจริง,กำรวำงแผน,เล่ห์. v

     ่
คำศัพท์ยอย:
practicer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
operation,
คำศัพท์: practise
(แพรค'ทิส) vt.,vi. =practice

     ่
คำศัพท์ยอย:
practiser n.
คำศัพท์: praise
                       ี
(เพรซ) vt.,n. (กำร)สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุด.

     ่
คำศัพท์ยอย:
praiseful adj.
praiser n.
คำศัพท์: prance
(แพรนซฺ,พรำนซฺ) vi.,n. (กำร)(ม้ำ)ชูขำหน้ำขึ้นทั้ง2ขำ,ขี่ม้ำอย่ำงสบำย,ไปอย่ำงแคล่วคล่อง,กำรขี่ม้ำเดินโอ

    ่
คำศัพท์ยอย:
                      150


prancer n.
prancingly adv.
คำศัพท์: pray
(เพร) vt. สวดมนต์,อธิษฐำน,ขอร้อง,วิงวอน,ภำวนำ,ขอได้โปรด.

     ่
คำศัพท์ยอย:
prayingly adv.
คำศัพท์: preach
(พรีช) vt.,vi. เทศน์,แสดงธรรม,ธรรมกถำ,สั่งสอน (แบบเลือกเข้ำมำหรือยึดยำด)

     ่
คำศัพท์ยอย:
preaching n. คำสอน
คำศัพท์: predict
(พรีดิคทฺ') vt.,vi. ทำนำย,บอกล่วงหน้ำ,พยำกรณ์.

    ่
คำศัพท์ยอย:
predictability n.
predictable adj.
predictor n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
prophesy,foretell
คำศัพท์: preen
(พรีน) vt. (นก) ใช้ขนด้วยปำก,เสยขนด้วยปำก,แต่งตัว (ตัวเอง) สวยงำม. vi. แต่งตัว,ภำคภูมิใจ(ตัวเอง)

     ่
คำศัพท์ยอย:
preener n.
คำศัพท์: prefer
(พรีเฟอร์') vt. ชอบมำกกว่ำ,โอนเอียงมำกกว่ำ,เสนอ,ยื่น,เลื่อนตำแหน่ง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
preferredly adv.
preferredness n.
preferably adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
like bette
คำศัพท์: prepare
(พรีแพร์') vt..vi. เตรียม,ฝึก,ปรุง,ผลิต.

     ่
คำศัพท์ยอย:
preparer n.
คำศัพท์: prescribe
            ่       ิ
(พรีสฺไครบ') vt. ออกคำสัง,กำหนด,บัญญัต,ชี้แนะ,แนะนำ,สั่งยำ,เสนอ.
                     151


     ่
คำศัพท์ยอย:
prescriber n.
prescribable adj.
คำศัพท์: present
            ่    ่
(เพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู,ปรำกฎอยู,ปัจจุบัน,เดี๋ยวนี้,ต่อหน้ำ,เข้ำร่วม n. เวลำปัจจุบัน,ขณะนี้,กริยำปัจจุบัน vt

     ่
คำศัพท์ยอย:
presents n. เอกสำรปัจจุบัน -Phr. (at pres
คำศัพท์: press
(เพรส) vt.,vi.,n. (กำร)กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังค
       ู
หรือสภำพที่ถกบีบ,ข่ำวหนังสือพิมพ์
คำศัพท์: pressure
(เพรส'เชอะ) n. ควำมกดดัน,กำรกด,กำรอัด,กำรเบียด,กำรบีบคั้น,แรงกดดัน,ควำมกดดันของบรรยำกำศ,กำร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pressing
คำศัพท์: presume
                                   ่
(พรีซูม') vt. สันนิษฐำน,สมมุติเอำว่ำ,อนุมำน,ทึกทัก,เข้ำใจเอำเอง,ลองเชือ,ถือสิทธิ. vi. ถือสิทธิ,ทึกทัก,ทำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
presumedly adv.
presumer n.
presumingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
assume,suppose
คำศัพท์: prevaricate
(พริแว'ริเคท) vi. โกหก,พูดกลับกลอก,พูดหลบหลีก,พูดปัดภำระ

     ่
คำศัพท์ยอย:
prevarication n.
prevaricative adj.
prevaricatory adj.
prevaricator n.
คำศัพท์: prick
(พริค) n. กำรแทง(ทิ่ม,ตำ,เจำะ),รอยแทง,เครื่องเจำะ,ประตัก,ลึงค์,ศูนย์กลำงเป้ำธนู,ผู้ชำยที่น่ำกลัว,อำวุธแ
คำศัพท์: primp
(พริมพฺ) vt.,vi. ตกแต่งอย่ำงพิถีพิถัน,แต่งตัวอย่ำงพิถีพิถัน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
preen,prink
คำศัพท์: print
(พรินทฺ) vt. พิมพ์,ฝัง,ประทับ,สลัก,ทำให้เกิดภำพแท้จริง (จำกภำพเน็กกำติฟว์). vi. ทำให้เกิดภำพ,เกิดภำพ
ไม่ตีพิพม์)
                    152


คำศัพท์: probe
(โพรบ) vt. ทอสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเ

    ่
คำศัพท์ยอย:
probable adj.
prober n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือ
คำศัพท์: proceed
(โพรซีด') vi. ดำเนินกำร,กระทำกำร,กระทำต่อไป,ปฏิบัติ,ลงมือ,เริ่ม,เกิดจำก,ออกจำก.

    ่
คำศัพท์ยอย:
proceeder n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
go forward,continue
คำศัพท์: proclaim
(โพรเคลม') vt. ประกำศ,แถลง,ประกำศสงครำม,ประกำศอย่ำงเปิดเผย,ประกำศสรรเสริญ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
proclaimer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
announce,declare
คำศัพท์: procrastinate
(โพรแครส'ทิเนท) vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ชักช้ำ,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน

     ่
คำศัพท์ยอย:
procrastination n.
procrastinative,procrastinatory adj.
procrastinator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
put off
คำศัพท์: prod
(พรอด) vt.,n. (สิ่งที่,กำร)แยง,แหย่,กระทุ้ง,แทง,กระตุ้น,ปลุกเร้ำ,ลงประตัก.

    ่
คำศัพท์ยอย:
prodder n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
urge
คำศัพท์: produce
(พระดิวซฺ') v. ให้กำเนิด,ผลิต,ก่อ,ก่อให้เกิด,จัดหำ,แสดง,เสนอn. ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์,ลูก
                     153


    ่
คำศัพท์ยอย:
producibility n.
producible,produceable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
yield
คำศัพท์: profess
(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้ำงตัว,นับถือ (ศำสนำ),ปฏิญำณตัว,ประกำศ,เป็นศำสตรำจำรย์,ถือเป็นอำช

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
proclaim

     ่
คำศัพท์ยอย:
professed adj.
professedly adv.
คำศัพท์: proffer
(พรอฟ'เฟอะ) vt.,n. (กำร)เสนอ,ยื่นให้,มอบ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
profferer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
offer
คำศัพท์: prognosticate
(พรอสนอส'ทิเคท) vt. ทำนำยจำกอำกำรโรค,ทำนำย,คำดคะเน

    ่
คำศัพท์ยอย:
prognosticator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
forecast
คำศัพท์: progress
(โพร'เกรส) n. ควำมก้ำวหน้ำ,กำรก้ำวไปข้ำงหน้ำ,ควำมเจริญ,กำรเดินหน้ำ,กำรคืบหน้ำ -Phr. (in progress

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
advance
คำศัพท์: prohibit
(โพรฮิบ'บิท) vt. ห้ำม,ป้องกัน,ขัดขวำง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
prohibiter,prohibitor n.
คำศัพท์: project
(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงกำร,แผนกำร,โครงกำรวิจัย,โครงกำรค้นคว้ำ,โครงกำรเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,อ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     154


plan,venture
คำศัพท์: promenade
(พรอมมะเนด') n. กำรเดินเล่น,กำรเดินทอดน่อง,กำรเดินแสดงตัว,งำนเต้นรำ vt. เดินเล่น,เดินทอดน่อง vi.

    ่
คำศัพท์ยอย:
promanader n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
walk,saunter
คำศัพท์: promise
(พรอม'มิส) n. สัญญำ,คำมั่นสัญญำ,ลักษณะหรือท่ำทีที่ดี. vt. สัญญำ,ให้คำมั่นสัญญำ,เป็นเครื่องบอก,รับปำ
คำศัพท์: promote
(พระโมท') vt. สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อน,กระตุ้น,ก่อกำร,ก่อตั้ง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
promotable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
further,upgrade
คำศัพท์: prompt
                       ั
(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทนใด,(เงิน) จ่ำยได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน

     ่
คำศัพท์ยอย:
promptness n.
คำศัพท์: prong
(พรอง) n. ส้อม,ง่ำม,ครำด,เครื่องมือที่เป็นง่ำม,สำขำของลำธำร. vt. แทงด้วยส้อมหรือง่ำมหรือครำด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fang,tooth
คำศัพท์: pronounce
(พระเนำซฺ') vt. ออกเสียง,อ่ำน,แถลง,ประกำศ,กล่ำว,วินิจฉัย,ตัดสิน(คดี),ออกเสียง,แถลง,ประกำศ

    ่
คำศัพท์ยอย:
pronounceable adj.
pronouncer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
enunciate
คำศัพท์: prop
(พรอพ) vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ค้ำ n. ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,สิ่งหนุน,ผู้สนับสนุน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
support
คำศัพท์: propel
                      155


                 ่
(โพรเพล') vt. ขับดัน,ขับเคลื่อนที,ทำให้ไปข้ำงหน้ำ,ลำก,ดุน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
drive,compel
คำศัพท์: prophesy
(พรอฟ'ฟิซี) vt. ทำนำย,พยำกรณ์,บอกล่วงหน้ำ. vi. เป็นลำง,ทำนำย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
prophesiable adj.
prophesier n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
predict,foretell,augur
คำศัพท์: propose
(โพรโพซ') vt. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น,ขอ(แต่งงำน),แนะนำ,แต่งตั้ง,วำงแผน vi. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น.

    ่
คำศัพท์ยอย:
proposable adj.
proposer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
offer,present
คำศัพท์: proposition
(พรอพพะซิซ'เชิน) n. กำรสอน,ข้อเสนอ,แผน,โครงกำร,หัวข้อ,ข้อวินิจฉัย,ญัตติ,เรื่องรำว,ปัญหำ,จุดประสงค

     ่
คำศัพท์ยอย:
propositional adj.
คำศัพท์: prostrate
                                           ิ
(พรอส'เทรท) vt. นอนคว่ำ,หมอบรำบ,นอนรำบ,หมดกำลัง,ถูกพิชิต. adj. นอนคว่ำ,หมอบรำบ,ถูกพิชต,หมด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lay flat,prone,bow
คำศัพท์: protect
                        ้
(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษำ,อำรักขำ,คุมกันอุตสำหกรรมในประเทศไทย โดยกำรจัดเก็บภำษีอำก
คำศัพท์: protest
(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้ำน,ประท้วง,ประกำศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ(บิล) n. (โพร'เทสทฺ) กำร

     ่
คำศัพท์ยอย:
protester n.
protestingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
objection
คำศัพท์: provoke
(พระโวค') vt. ยุแหย่,กระตุ้น,ปลุกปั่น,ก้ำวร้ำว,ก่อให้เกิด,ยั่ว
                     156     ่
คำศัพท์ยอย:
provoking adj.
คำศัพท์: prowl
(เพรำลฺ) vi. เที่ยวออกหำกิน. vi. เดินด้อมๆ มองๆ. n. กำรเที่ยวออกหำกิน,กำรเดินด้อมๆมองๆ. -prowlingly

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stalk,hunt
คำศัพท์: pry
                           ้
(ไพร) vi.,n. เที่ยวค้น,ลอดมอง,จ้องมอง,สอดส่องดู,สอดรูสอดเห็น vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มำด้วยควำมลำบำก. n

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
peer,peep
คำศัพท์: pucker
(พัค'เคอะ) vt.,vi. พับ,ทำให้หดย่น,หน้ำนิ่วคิ้วขมวด. n. รอยพับ,รอยย่น,ภำวะยุ่งเหยิง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
puckerer.
puckery adj.
คำศัพท์: puff
(พัฟ) n. กลุ่มควัน(หมอก,ไอ),กำรพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้ำ,ผ้ำห่ม,บ

     ่
คำศัพท์ยอย:
puffingly
คำศัพท์: pull
(พูล) v.,n. (กำร)ดึง,ลำก,ทิ้ง,จูง,กระชำก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พำย(เรือ),ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มำ
คำศัพท์: pummel
(พัม'เมิล) vt. ตีหรือเฆี่ยนหรือต่อยหลำยๆครั้ง. n. =pommel (ดู)
คำศัพท์: pump
(พัมพฺ) n. เครื่องสูบ,เครื่องสูบลม,โรงสูบ,กำรสูบ,กำรชักขึ้นชักลง -v. สูบ,ใช้เครื่องสูบ,ชักขึ้นชักลง,สูบลม,ส

    ่
คำศัพท์ยอย:
pumper n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
interrogate,probe
คำศัพท์: punch
(พันชฺ) n. เครื่องตอกรู,เครื่องปั๊ม,หมัด,หมัดเด็ด vt. เจำะ,ต่อย,ไล่แหย่
คำศัพท์: puncture
(พังคฺ'เชอะ) n. กำรเจำะ,กำรแทง,กำรตำ,กำรทำให้แฟบ,รูเจำะ,รูแทง. vt. เจำะ,เจำะรู. vi. กลำยเป็นถูกเจำะ

    ่
คำศัพท์ยอย:
puncturable adj.
puncturer n.
                     157คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
perforating
คำศัพท์: punish
(พัน'นิช) vt.,vi. ลงโทษ,ทำให้ได้รับโทษ,ทำให้เจ็บปวด,ทำรุณ,ใช้สิ้นเปลือง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
punisher n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
penalize,injure,hurt
คำศัพท์: purr
(เพอ) n.,v. (เกิด) เสียงคล้ำยเสียงหำยใจที่ได้ยินในเครื่องฟัง,เสียงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์,เสียงรัวของ

     ่
คำศัพท์ยอย:
purringly adv. -S.pur
คำศัพท์: purse
(เพิร์ส) n. ถุงเงิน,กระเป๋ำเงิน,กระเป๋ำถือ,เงินรวบรวม,เงินสำหรับใช้จ่ำย. vt. หด,ย่น,ใส่ในถุงหรือกระ-เป๋ำเงิน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pouch,money
คำศัพท์: pursue
(เพอซู') vt.,vi. ติดตำม,ไล่ตำม,ตำมจับ,ดำเนินตำม,ปฏิบัติตำม,ดำเนินกำรต่อไป.

    ่
คำศัพท์ยอย:
pursuer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
chase,proceed
คำศัพท์: push
(พุช) vt.,vi.,n. (กำร) ผลัก,ดัน,ยัน,ไส,แทง(บิลเลียด),รุกไปข้ำงหน้ำ,ทำให้ยื่นออก,สนับสนุน,ส่งเสริม,รุก,เ
คำศัพท์: put
(พูท) vt. วำง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้ำย,บอก,แจ้ง,บรรยำย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ(ภำษี),ลง
กำรขว้ำง,กำรเหวี่ยง,สัญยำที่เปิดโอกำสให้ขำยของได้จำนวนหนึ่งภำยในเวลำที่กำหนดไว้
คำศัพท์: q
(คิว) พยัญชนะตัวที่17ของภำษำอังกฤษ,รูปตัว Qหรือq
คำศัพท์: quack
(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น)หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม(คน),คุยโว,(เสียง)

     ่
คำศัพท์ยอย:
quackish adj.
quackishness n.
คำศัพท์: quaff
                      ่
(ควำฟ,ควอฟ) vt.,vi.,n. (กำร)ดื่มอย่ำงเต็มที,ดื่มอึกใหญ่.
                      158     ่
คำศัพท์ยอย:
quaffer n.
คำศัพท์: quail
(เควล) n. นกกระทำ vi. หมดกำลังใจ,กลัว,หัวหด,หดตัว
คำศัพท์: quake
(เควค) vi.,n. (กำร)สั่นเทำ,สั่น,สั่นสะเทือน,ไหว,ยวบ,แผ่นดินไหว

    ่
คำศัพท์ยอย:
quakingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
shake
คำศัพท์: qualify
                ิ
(ควอล'ละไฟ) vt. ทำให้มีคุณสมบัต,เรียกชื่อ,ปรับตัว,พรรณนำ vi. มีคุณสมบัติ

     ่
คำศัพท์ยอย:
qualifiable adj.
qualifyingly adv.
คำศัพท์: quarrel
(ควอ'เริล) {quarrel(l)ed,quarrel(l)ing,quarrels} vi.,n. (กำร)ทะเลำะ,วิวำท,ถกเถียงด้วยควำมโกรธ,บ่น,โ

    ่
คำศัพท์ยอย:
quarreler,quarreller n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
argument
คำศัพท์: quaver
(เคว'เวอะ) vi. สั่น,สั่นเทำ,vi. พูดเสียงสั่น,n. กำรสั่น,เสียงสั่น,เสียงดนตรีเสียงที่8

    ่
คำศัพท์ยอย:
quaverer n.
quaveringly adv.
quavery adj.
quaverous adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tremble,vibrate
คำศัพท์: query
(ควี'อะรี) n. คำถำม,กำรสอบถำม,เครื่องหมำยคำถำม,ควำมสงสัย vt. ถำม,สอบถำม,ตั้งคำถำม.

    ่
คำศัพท์ยอย:
queryingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                       159


inquiry,probe
คำศัพท์: question
                               ้
(เควส'เชิน) n. คำถำม,ประโยคคำถำม,ปัญหำ,กำรถำม,กำรสอบถำม,กระทู,เรื่องที่อภิปรำย -v. ถำม,สอบถำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
questioner n.
questionable adj.
questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ไ
คำศัพท์: quibble
(ควิบ'เบิล) vi.,n. (กำร)พูดเล่นลิ้น,พูดสองนัย,กำรพูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง,พูดถำกถำง,พูดเสียดสี

     ่
คำศัพท์ยอย:
quibbler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
equivocate,dodge
คำศัพท์: quicken
(ควิค'เคิน) vi.,vt. (ทำให้) เร็วขึ้น,ไวขึ้น,มีชีวิตชีวำขึ้น,เริ่มมีลักษณะของสิ่งมีชีวิต.

     ่
คำศัพท์ยอย:
quickener n.
คำศัพท์: quiet
(ไค'อิท) adj.,vt.,vi. (ทำให้)เงียบ,สงบ,สงัด,ปรำศจำกสิ่งรบกวน,เรียบๆ,อยู่เฉย,นิ่งเฉย n. ควำมเงียบ,ควำม

     ่
คำศัพท์ยอย:
quietly adv.
quietness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tranquillity,calm,serene
คำศัพท์: quip
(ควิพ) n. คำคม,คำเยำะเย้ย,สำนวน,โวหำร,คำตบลตะแลง,กำรพูดคำดังกล่ำว,กำรกระทำที่แปลกประหลำด

     ่
คำศัพท์ยอย:
quipster n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
jest,gibe,sally
คำศัพท์: quirk
(เควิร์ค) n. กำรเล่นสำนวน,กำรเล่นโวหำร,กำรกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติกำรณ์ที่ประหลำด,กำรบิด
คำศัพท์: quiver
(ควิฟ'เวอะ) vt.,vi.,n. (กำร)สั่น,สั่นเทำ,สั่นนิดๆสั่นระริก,รัว,กระพือปีก.,ถุงหรือกระบอกลูกธนู

    ่
คำศัพท์ยอย:
quiverer n.
                      160


quiveringly adv.
quivery adj.
คำศัพท์: quiz
                       ิ
(ควิซ) vt.,n. (กำร)ทดสอบ,สอบ,สอบถำมอย่ำงใกล้ชด,ซักไซร้,ซักถำม,เล่นตลก,หลอกลวง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
quizer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
examine,questioning
คำศัพท์: quote
(โควท) vt.,n. (กำร)อ้ำงอิง,อ้ำง,อ้ำงคำพูด,เอำคำพูดของ...มำ,แจ้งรำคำ,ใส่เครื่องหมำยคำพูด(" ") vi. อ้ำง

    ่
คำศัพท์ยอย:
quoter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
repeat,cite,refer to
คำศัพท์: r
€gime (ระจีม') n. ระบบกำรปกครอง,ระบบสังคม,กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
system of rule
คำศัพท์: race
(เรส) vi.,vt.,n. (กำร)วิ่งแข่ง,วิ่งอย่ำงรวดเร็ว,แข่งม้ำ.,แข่งขันควำมเร็ว,กำรแข่งขัน,ควำมเชี่ยว,เชื้อชำติ,ชนช
คำศัพท์: rage
(เรจฺ) n. ควำมเดือดดำล, ควำมรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่นๆ,ควำมรุนแรงของอำรมณ์,ควำมอยำกอำหำรห

     ่
คำศัพท์ยอย:
ragingly adv.
คำศัพท์: raise
(เรส) vt.,vi. (กำร)ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้ำง,ตั้งเสำ,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง


คำศัพท์: rake
(เรค) n. ครำด,เครื่องครำด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้ำชู้,กำรเอียง,กำรเอียงลำด -v. ครำด,ขูด,กวำด,เส

     ่
คำศัพท์ยอย:
raker n.
คำศัพท์: rally
(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้ำจิตใจ. vi. รวมกัน,มำช่วยเหลือ,ห
กำรชุมนุม,กำรรวบรวม,กำรระดมพล,กำรสำรวม,งำนชุมนุม,กำรชุมนุมแข่งรถยนต์ทำงไกล,กำรโต้กลับ,กำรต
คำศัพท์: ram
                         ่                    ่
(แรม) n. แกะตัวผู้,กลุ่มดำวแกะ,เครื่องกระทุ้ง,เครืองกะแทก,เครื่องตอกเสำเข้ม,กำรยัดเยียดเรืองรำวลงในส
                      161


กำรเข้ำถึงโดยสุ่ม หมำยถึง กำรเข้ำถึงหน่วยควำมจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลำในกำรเข้ำถึงเท่ำกันหมด ไม่ต้องต
หรือเมกะไบต์ ทำงำนได้รวดเร็วมำก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหำยไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขำยทั่วไ

    ่
คำศัพท์ยอย:
rammer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
strike,batter,cram
คำศัพท์: ramble
(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wander,stroll,stray
คำศัพท์: ransack
(แรน'แซค) vt. ค้นหำทุกแง่ทุกมุม,ค้นหำกระจุยกระจำย,ปล้นสะดม.

    ่
คำศัพท์ยอย:
ransacker n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
search,scour,plunder
คำศัพท์: rant
(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (กำร)พูดโผงผำง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่ำว,กำรหำควำมสุขสำรำญอย่ำงเต

     ่
คำศัพท์ยอย:
ranter n.
rantingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
rave
คำศัพท์: rap
(แรพ) vt.,vi.,n. (กำร)เคำะ,ตี,เคำะหรือตีเป็นจังหวะ,พูดโผงผำง,พูดโพล่ง,ด่ำว่ำ,ตำหนิ,โทษสำหรับกำรกระ

    ่
คำศัพท์ยอย:
rapper n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
strike,hit
คำศัพท์: rasp
             ้
(รำสพฺ,แรสพฺ) vt.,vi. ถูดวยตะไบหยำบ,ขูด,ครูด,ทำให้ระคำยเคือง,เกิดเสียงกำรถูกด้วยตะไบที่หยำบ

     ่
คำศัพท์ยอย:
rasper n.
raspish adj.
                      162


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
grate
คำศัพท์: ratify
(แรท'ทิไฟ) vt. ให้สัตยำบัน,ยืนยัน,อนุมัติ

     ่
คำศัพท์ยอย:
ratifier n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
corroborate,approve
คำศัพท์: rationalise
(แรช'ชะเนิลไลช) vt.,vi. จัดให้เข้ำหลักแห่งเหตุผล,ขจัดradical(ดู)ออกจำกสมกำรหรือค่ำของคณิตศำสตร

     ่
คำศัพท์ยอย:
rationalisation n.
rationaliszation n.
rationaliser n.
rationalizer n.
คำศัพท์: rationalize
(แรช'ชะเนิลไลช) vt.,vi. จัดให้เข้ำหลักแห่งเหตุผล,ขจัดradical(ดู)ออกจำกสมกำรหรือค่ำของคณิตศำสตร

     ่
คำศัพท์ยอย:
rationalisation n.
rationaliszation n.
rationaliser n.
rationalizer n.
คำศัพท์: rattle
(แรท'เทิล) vi.,vt. (ทำให้)ส่งเสียงรัว(เอี๊ยดๆ,กรอกแกรก,แกร๊กๆ...),เคลื่อนที่,วิ่ง,พูดอย่ำงรวดเร็ว,ทำให้วุ่น,
คำศัพท์: ravage
(แรฟ'วิจฺ) vt.,vi. ทำให้เสียหำย,ทำให้เกิดผลร้ำย,ทำลำย,ปล้นสะดม.

    ่
คำศัพท์ยอย:
ravagement n.
ravager n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
havoc, damage)
คำศัพท์: rave
(เรฟว) vi.,vt.,n. (กำร)พูดเพ้อเจ้อ,พูดคลั่ง,ชมเชยอย่ำงมำก,ทำให้เกิดเสียงรุนแรง

     ่
คำศัพท์ยอย:
raver n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tribute
                    163


คำศัพท์: reach
(รีชฺ) vt.,vi. (กำร)ถึง,มำถึง,ไปถึง,บรรลุ,ยื่น,เอื้อม,เป็นจำนวนถึง,ขอบเขต,ระยะที่ไปถึง,ช่วงระยะทำง,ช่วงแ

    ่
คำศัพท์ยอย:
reachable adj
reacher n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
extend,present,touch
คำศัพท์: react
             ิ
(รีแอคทฺ') vi. แสดงปฏิกิรยำโต้ตอบ,โต้ตอบ,ต่อต้ำน,คัดค้ำน,แวดงปฏิกิริยำทำงเคมี

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
response
คำศัพท์: read
(รีด) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อ่ำน,อ่ำนออกเสียง,เข้ำใจควำมหมำย,ทำนำย,คำดกำรณ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
decipher,peruse
คำศัพท์: ready
(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้ำว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่ำย vt. เต
เตรียมพร้อม)
คำศัพท์: realise
(รี'อะไลซ) vt. เข้ำใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรำรถนำ,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้ก

     ่
คำศัพท์ยอย:
realisable adj.
realizable adj.
realisably adv.
คำศัพท์: realize
(รี'อะไลซ) vt. เข้ำใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรำรถนำ,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้ก

คำศัพท์ยอย:่
realisable adj.
realizable adj.
realisably adv.
คำศัพท์: rearrange
(รีอะเรนจฺ') vt. จัดใหม่,ปรับปรุง
คำศัพท์: reason
(รี'เซิน) n. เหตุผล,มูลเหตุ,สติสัมปชัญญะ,ควำมสำนึก,กำรพิจำรณำที่ดี,จิตปกติ,ควำมพอควร,ควำมไม่บ้ำ v

     ่
คำศัพท์ยอย:
reasoner n.
คำศัพท์: rebuff
                     164


(รีบัฟ') vt.,n. (กำร)บอกปัด,ปฏิเสธ,หยุดยั้ง,ขับออก

    ่
คำศัพท์ยอย:
rebuffable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reject
คำศัพท์: rebuke
(รีบิวคฺ') vt.,n. (กำร)ดุ,ดุด่ำ,ต่อว่ำ,ประณำม,ตำหนิ,ว่ำกล่ำว

    ่
คำศัพท์ยอย:
rebukingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reprove,reprimand
คำศัพท์: recall
(รีคอล') vt.,n. (กำร)ระลึก,รำลึก,หวนคิด,เรียกกลับ,นำกลับ,เพิกถอน,ยกเลิก,ฟื้นฟู

     ่
คำศัพท์ยอย:
recallable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
remember
คำศัพท์: recap
(รีแคพ') vt. ปะยำงรถ n. ยำงรถที่ได้รับกำรปะ

     ่
คำศัพท์ยอย:
recappable adj.
คำศัพท์: reciprocate
                          ึ
(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สกต่ำงตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้ำงหน้ำและถอยหลังส

     ่
คำศัพท์ยอย:
reciprocative adj.
reciprocatory adj.
reciprocation n.
reciprocator n.
คำศัพท์: recite
(รีไซทฺ') v. ท่อง,ท่องจำ,ท่องให้ครูฟัง,ว่ำปำกเปล่ำ,อำขยำน,อ่ำนออกเสียง,สำธยำย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
retell,narrate
คำศัพท์: reckon
(เรค'เคิน) vt. นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี,ประเมิน,นับถือ,พิจำรณำ,คิด vi. นับ,คำนวณ,คิดบัญชี,คิด -P
คำศัพท์: reclaim
(รีเคลม') vt.,n. (กำร)หักร้ำงถำงพง,บุกเบิก,ทำประโยชน์ที่ดิน,ทำให้ที่ดินใช้กำรได้,ทำประโยชน์จำกของเส
                    165     ่
คำศัพท์ยอย:
reclaimant n.
reclaimable adj.
คำศัพท์: recline
(รีไคลน') vi. เอนไปข้ำงหลัง,พิง,เอนกำย,หนุน,เอกเขนก vt. ทำให้เอนไปข้ำงหลัง

     ่
คำศัพท์ยอย:
reclinable adj.
reclination n.
recliner n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lie back or down
คำศัพท์: recognise
(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทำย,แสดงว่ำเห็นคุณค่ำ,แสดงว่ำรู้จัก,สำนึก

     ่
คำศัพท์ยอย:
recognisability n.
recognizability n.
recognis(z)able adj.
recognisably adv.
recognizably adv.
คำศัพท์: recognize
(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทำย,แสดงว่ำเห็นคุณค่ำ,แสดงว่ำรู้จัก,สำนึก

     ่
คำศัพท์ยอย:
recognisability n.
recognizability n.
recognis(z)able adj.
recognisably adv.
recognizably adv.
คำศัพท์: recoil
(รีคอยล์') vi.,n. (กำร)ถอยหลัง,ล่ำถอย,หดตัว,ระยะสะท้อนกลับของปืน,แรงสะท้อนกลับมำของปืน

     ่
คำศัพท์ยอย:
recoilingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
withdraw,finch
คำศัพท์: recollect
(เรค'คะเลคทฺ') v. ระลึก,จำได้,รำลึก,คิดคะนึง,หวนคิด

     ่
คำศัพท์ยอย:
recollective adj.
                     166


คำศัพท์: recommend
(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝำกฝัง,มอบ,ทำให้อยำกได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ

คำศัพท์ยอย:่
recommendable adj.
recommendation n. recommendatory adj.
คำศัพท์: reconsider
(รีคันซิด'เดอะ) vt.,vi. พิจำรณำใหม่,พิจำรณำทบทวน,คิดใหม่,แปรญัตติใหม่

    ่
คำศัพท์ยอย:
reconsideration n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
rethink
คำศัพท์: recount
(รีเคำนทฺ') vt.,n. (กำร)นับอีก,นับใหม่,คำนวณใหม่,คิดใหม่,บรรยำย,สำธยำย,เล่ำ,ระบุ
คำศัพท์: recover
(รีคัฟ'เวอะ) vt. เอำกลับคืน,เอำมำได้อีก,กู้,ค้นพบใหม่,พบอีก,คืนสภำพ,กลับอย่ำงเดิม,ทำให้คืนสภำพ,ทำใ

     ่
คำศัพท์ยอย:
recoverable adj.
คำศัพท์: recuperate
(รีคิว'เพอเรท) vi.,vt. (ทำให้)ฟื้นคืน,พักฟื้น,กลับมีสภำพหรือกำลังเหมือนเดิม,กู้,เอำคืน

    ่
คำศัพท์ยอย:
recuperation n.
recuperator n.
recuperative adj.
recuperatory adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
recover,recoup
คำศัพท์: recruit
(รีครูท') n. สมำชิกใหม่,ทหำรใหม่ vi.,vt. เกณฑ์ทหำรใหม่,จ้ำงคนใหม่,รับคนใหม่,จัดให้มีเสบียงใหม่,ฟื้นฟ

     ่
คำศัพท์ยอย:
recruitable adj.
recruiter n.
คำศัพท์: redden
(เรด'เดิน) vt. ทำให้เป็นสีแดง vi. กลำยเป็นสีแดง,หน้ำแดง (ด้วยควำมโกรธ)

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
blush
คำศัพท์: reel
                      167


(รีล) n. หลอด,หลอดด้ำย,หลอดไม้รวก,รอกม้วน,เครื่องม้วน,จำนม้วน,เครื่องปั่นด้ำย,ปริมำณด้ำยหรือเทปห
พูดหรือเขียนหรือผลิตออกมำอย่ำงรวดเร็วและง่ำยดำย)
คำศัพท์: refer
(รีเฟอ') v. อ้ำงถึง,อ้ำงอิง,พำดพิง,กล่ำวถึง,เกี่ยวโยงไปถึง,ค้นหำ(หลักฐำน,พจนำนุกรม),เสนอแนะ,ถำม

     ่
คำศัพท์ยอย:
referable adj.
referrable adj.
referral n.
referrer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
attribute,impute,consign
คำศัพท์: reference
(เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. กำรอ้ำงอิง,กำรอ้ำงถึง,หนังสืออ้ำงอิง,เครื่องหมำยอ้ำงอิง,บุคคลที่อ้ำงถึง,ควำมสัมพันธ์,ห

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mention,source
คำศัพท์: refill
(รีฟิล') vt. ใส่อีก,เติมอีก,บรรจุอีก n. (รี'ฟิล),สิ่งที่เติมเข้ำไปใหม่ (เช่นไส้ดินสอ)

     ่
คำศัพท์ยอย:
refillable adj.
คำศัพท์: refine
(รีไฟนฺ') vt.,vi. ทำให้(กลำยเป็น)บริสุทธิ์,ซัก,ฟอก,กลั่น,สกัด,ขัดเกลำ,ทำให้สุภำพเรียบร้อย

     ่
คำศัพท์ยอย:
refinable adj.
refiner n.
คำศัพท์: reflect
                                                 ่
(รีเฟลคทฺ') vt.,vi. สะท้อนกลับ,ส่องกลับ,สะท้อนภำพให้เห็น,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ส่อให้เห็น,นำมำสู่ (ชือเสียง

     ่
คำศัพท์ยอย:
reflectibility n.
reflectingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cast back,mirror,show,ponder
คำศัพท์: refrain
                                         ่    ่
(รีเฟรน') vi.,vt. ระงับ,ข่มจิต,กลั้น,ละเว้น,เลิก,หยุดยั้ง n. (เพลงหรือบทกวี)ลูกคู,บทลูกคู,บทซ้ำ,บทรับ,ทำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
refrainment n.
คำศัพท์: refuse
(รีฟิวซ') vt.,vi. ปฏิเสธ,ไม่ยอม,ไม่ยอมให้,ไม่ยอมรับสิทธิ n.(เรฟ'ฟิวซ) ขยะ,กำก,สิ่งของที่ทิ้งแล้ว,เศษที่ใช
                      168    ่
คำศัพท์ยอย:
refusable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
decline -A. accept
คำศัพท์: refute
(รีฟิวทฺ') vt. พิสูจน์ว่ำไม่จริง,โต้แย้ง,หักล้ำง,ลบล้ำง,ปฏิเสธ,

     ่
คำศัพท์ยอย:
refutability n.
refutable adj.
refuter n.
คำศัพท์: regain
                    ้
(รีเกน') vt. เอำกลับมำ,ได้คืน,เอำคืน,กู,มีสติอีก,กลับไปสู่,ฟื้นสติ,มำถึงอีก

     ่
คำศัพท์ยอย:
regainable adj.
regainer n.
คำศัพท์: regale
(รีเกล') vt.,n. (กำร)ให้ควำมเพลิดเพลินสนุกสนำนแก่,ทำให้ปีติยินดี,เลี้ยงต้อนรับด้วยอำหำรอันโอชะ,อำหำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
regalement n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
delight,enchant,feast
คำศัพท์: regard
(รีกำร์ด') vt. พิจำรณำ,ถือว่ำ,เห็นว่ำ,จ้องมอง,เอำใจใส่,นับถือ,เคำรพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. กำรอ้ำงอิง,ควำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
regards n. ควำมเคำรพนับถือ
regardable adj.

คำศัพท์: regret
(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ควำมเสียใจ,ควำมรู้สึกเสียใจ,ควำมโทมนัส,ควำมสลดใจ

     ่
คำศัพท์ยอย:
regrets n. กำรปฏิเสธกำรเชิญอย่ำงสุภำพ
regretable adj.
regrettable adj.
regretter n.
regrettingly adv. (

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
dep
                      169


คำศัพท์: reinforce
(รีอินฟอร์ส') vt. เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,สนับสนุน,ทำให้แข็งแรง,ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น,เพิ่ม,เสริม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
strengthen,reenforce
คำศัพท์: reiterate
(รีอิท'เทอเรท) vt. กล่ำวซ้ำ,กระทำซ้ำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
reiterable adj.
reiteration n.
reiterative

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
repeat,iterate,stress
คำศัพท์: reject
(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ,ทิ้ง,ไม่ยอมรับ,บอกปัด,อำเจียน,ละทิ้ง,n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด

     ่
คำศัพท์ยอย:
rejectable adj.
rejecter n.
rejective adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
rebuff,throw away
คำศัพท์: rejoice
                 ิ
(รีจอยซฺ') vi. ดีใจ,ยินดี,ปลื้มปีต,รื่นเริง vt. ทำให้ดีใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้ปลื้มปีติ

     ่
คำศัพท์ยอย:
rejoiceful adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
delight,gladden
คำศัพท์: relate
(รีเลท') vt. บอก,เล่ำ,บรรยำย,ทำให้มีควำมสัมพันธ์กัน,ทำให้เกี่ยวข้องกัน,vi. เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์,สอดคล้อง

     ่
คำศัพท์ยอย:
relatability n.
relatable adj.
relater n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tell,narrate,delineate
คำศัพท์: relax
(รีแลคซฺ') vt.,vi. ผ่อน,คลำย,ปล่อย,ทำให้หำยกังวล,ระบำยท้อง
                       170     ่
คำศัพท์ยอย:
relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
slacken
คำศัพท์: relay
(รีเล') {relaid,relaying,relays} vt. ถ่ำยทอด,สิ่งเป็นทอดๆ,ผลัดเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเวร,วำงใหม่,นอน
ม้ำหรือสุนัขที่ใช้สับเปลี่ยน,เจ้ำหน้ำที่ผลัดเปลี่ยน,กำรวิ่งผลัด,เครื่องถ่ำยทอดเสียง,เครื่องถ่ำยทอดภำวะกระแ
คำศัพท์: release
n. ข่ำวสำหรับหนังสือพิมพ์
คำศัพท์: relent
(รีเลนทฺ') vi.,vt. (ทำให้)ผ่อนคลำย,บรรเทำ,ยกโทษ

     ่
คำศัพท์ยอย:
relentingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
soften,weaken
คำศัพท์: relinquish
(รีลิง'กวิช) vt. ยกเลิก,สละ,ปลดปล่อย,ถอน

     ่
คำศัพท์ยอย:
relinquisher n.
relinquishment n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
renounce,give up
คำศัพท์: relish
(เรล'ลิช) n. รสชำติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ควำมอร่อย,ควำมชอบ,ควำมรื่นเริง,สิ่งที่ให้คว
คำศัพท์: rely
(รีไล') vi. ไว้วำงใจ,เชื่อใจ,วำงใจ,เชื่อมั่น,อำศัย,พึ่งพำอำศัย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
depend confidently
คำศัพท์: remain
             ่                  ่       ่
(รีเมน') vi. ยังคง,ยังอยู,เหลือ,ค้ำง,พักอย่,n. สิ่งที่เหลืออยู,สิ่งที่ค้ำงอยู,

    ่
คำศัพท์ยอย:
                                ่
remains บทประพันธ์ของผู้ตำยที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์,ลักษณะที่เหลืออยู,ซำกศพ,ซำกสัตว์หรือพืช,เศษ,เศษอำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stay behind,survive,
คำศัพท์: remark
                     171


(รีมำร์ค') vt. เอ่ย,พูด,กล่ำว,สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น vi. สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น n. กำรเอ่ย,กำรพูด,กำรใ

    ่
คำศัพท์ยอย:
remarker n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
perceive,observe,heed
คำศัพท์: remember
(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งควำมคิดถึงให้,ให้รำงวัล,ให้ของขวัญ,เตือนควำม

    ่
คำศัพท์ยอย:
rememberer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
recall
คำศัพท์: remind
(รีไมน์ด') vt. เตือนควำมจำ,เตือน,ทำให้ระลึกถึง,ทำให้จำได้

     ่
คำศัพท์ยอย:
reminder n.
คำศัพท์: reminisce
(เรม'มะนิส) vi. รำลึกถึงอดีต,ระลึกถึงอดีต,ระลึกถึง,จำได้,หวนระลึกถึง
คำศัพท์: remonstrate
(รีมอน'สเทรท) vt. คัดค้ำน,ทัดทำน,ประท้วง,โต้แย้ง vi. คัดค้ำนหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล

    ่
คำศัพท์ยอย:
remonstration n.
remonstrative adj.
remonstrator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
protest,object,contend
คำศัพท์: remove
(รีมูฟว') vt. เอำออก,ย้ำย,โยกย้ำย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กำจัด,ปลด,ปลดเปลื้อง,ไล่ออก,ฆ่ำ,ลอบฆ่ำ vi. ย

     ่
คำศัพท์ยอย:
remover n.
คำศัพท์: rend
(เรนดฺ) {rent,rending,rends} vt.,vi. ฉีก,ฉีกขำด,ตัด,แยก,ผ่ำ,ดึงออก,รบกวนด้วยเสียงดัง,ทำลำยจิตใจ

     ่
คำศัพท์ยอย:
rendible adj.
คำศัพท์: repeat
(รีพีท') vt.,vi.,n. (กำร)พูดซ้ำ,ทำซ้ำ,ย้ำ,ทำใหม่,ท่อง,ว่ำตำม,ทบทวน,ทำซ้ำรอย,สิ่งที่กระทำซ้ำ
                    172


    ่
คำศัพท์ยอย:
repeatability n.
repeatable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
iterate,recite,rehearse
คำศัพท์: repel
(รีเพล') vt. ขับไล่,ผลักออก,ตีกลับ,ต้ำนทำน,โต้กลับ,ด้ำนกำรซึมผ่ำน,ยับยั้ง,ปฏิเสธ,ขจัด,ทำให้รังเกียจ vi.

     ่
คำศัพท์ยอย:
repellence,repelency n.
repeller n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reject,refuse -A. accept,attract
คำศัพท์: repent
(รีเพนทฺ') vi. สำนึกผิด,เสียใจในควำมผิดที่กระทำไป,สำนึกบำป vt. สำนึกผิด,เสียใจ,เศร้ำใจ adj. เลื้อย,คล

    ่
คำศัพท์ยอย:
repenter n.
repentingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
regret,lament
คำศัพท์: replace
(รีเพลส') vt. แทนที่,สวมตำแหน่ง,ทำหน้ำที่แทน,รับช่วง,ชดใช้คืน

     ่
คำศัพท์ยอย:
replaceability n.
replaceable adj.
replacer n.
คำศัพท์: reply
(รีไพล') vi. ตอบ,ตอบได้,สนองตอบ,สะ-ท้อน,ก้องกลับ,ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ,กำรตอบ

     ่
คำศัพท์ยอย:
replier n.
คำศัพท์: report
(รีพอร์ท') n. รำยงำน,คำแถลง,คำประกำศ,ข่ำวลือ,เรื่องซุบซิบ,บันทึก,บันทึกกำรบรรยำย,ชื่อเสียง,เสียงดังร

     ่
คำศัพท์ยอย:
reporter ผู้สื่อข่ำว
คำศัพท์: repress
(รีเพรส') vt.,vi. อดกลั้น,ปรำบปรำม,ควบคุม,ข่มจิต,ข่มอำรมณ์,ระงับ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
                    173


represser,
repressor n.
repressible adj.
repression n.
repressive adj.
คำศัพท์: reprimand
(เรพริมำนดฺ') vt.,n. (กำร)ประณำม,กล่ำวหำอย่ำงรุนแรง

    ่
คำศัพท์ยอย:
reprimander n.
reprimandingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
condemnation,censure
คำศัพท์: reproach
(รีโพรช') vt.,n. (กำร)ต่อว่ำ,ดุ,ตำหนิ,ติเตือน,ประณำม,ทำให้ถูกตำหนิ,ทำให้ขำยหน้ำ,ข้อตำหนิ,สิ่งที่ทำให้ข

คำศัพท์ยอย:่
reproachable adj.
reproachableness n.
reproachably adv.
reproacher n.
reproachingly adv.
คำศัพท์: repudiate
                        ้
(รีพิว'ดิเอท) vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,ทอดทิง

    ่
คำศัพท์ยอย:
repudiable adj.
repudiative adj.
repudiation n.
repudiator n.
repudiatory adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
disavow,reject,discredit
คำศัพท์: repulse
(รีพัลซฺ') vt.,n. (กำร)ขับออก,ขับไล่ไสส่ง,ผลัก,ปัดแข้งปัดขำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
repulser n.
repulsive adj.
repulsion n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
repel,rebuff
คำศัพท์: request
                     174


(รีเควสทฺ') n. กำรขอร้อง,ควำมต้องกำร,คำขอร้อง,คำเรียกร้อง,คำอ้อนวอน,สิ่งที่ขอร้อง,ควำมต้องกำร -Phr

    ่
คำศัพท์ยอย:
requester n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
desire,wish,appeal
คำศัพท์: rescind
(รีสซินดฺ') vt. ยกเลิก,เลิกล้ม,ลบล้ำง,เพิกถอน,กลับ,ฆ่ำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
rescindable adj.
rescinder n.
rescindment n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
annul,cancel,void,
คำศัพท์: resent
(รีเซนทฺ') vt. ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ,แค้นใจ

     ่
คำศัพท์ยอย:
resentingly adv.
resentive adj.
คำศัพท์: reside
(รีไซดฺ') vi. อยู่อำศัย,อยู่เป็นเวลำนำน,พำนักอยู่อย่ำงถำวร,อยู่ประจำ,อยู่กับ ,ตั้งใหม่เป็นปุ่มหนึ่งบนเครื่องพ
จะเป็นคำสั่งให้ยกเลิกค่ำที่กำหนดใหม่ แล้วกลับไปใช้ค่ำเดิม

     ่
คำศัพท์ยอย:
resider n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
dwell,live,stay
คำศัพท์: resign
                              ิ
(รีไซน์') vt.,vi. ลำออก,ลำออกจำกตำแหน่ง,ยอม,สละ,ยอมอยู่ใต้อทธิพล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
give up
คำศัพท์: resist
(ริซิสทฺ') vt.,vi. ต้ำน,ต่อต้ำน,ต้ำนทำน,สกัดกั้น,ทดต่อ,ขัดขืน,ขัดขวำง,อดทน

     ่
คำศัพท์ยอย:
resistingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
withstand,confront
                     175


คำศัพท์: respect
(รีสเพคทฺ') n. ควำมนับถือ,ควำมเคำรพ,ควำมยำเกรง,ควำมคำรวะ,ควำมเอำใจใส่,ควำมสัมพันธ์,ควำมเกี่ยวข

    ่
คำศัพท์ยอย:
respecter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
regard,esteem
คำศัพท์: respond
(รีสพอนดฺ') vi. ตอบ,พูดตอบ,ตอบสนอง,โต้ตอบ,ขำนรับ,รับ,vt. พูดตอบ n. ผลตอบ,กำรตอบ,ฝำผนังที่ต่อก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reply -A. ignore
คำศัพท์: rest
                                        ั       ่
(เรสทฺ) n. กำรพักผ่อน,กำรพัก,กำรนิ่งเฉย,กำรตำย,กำรหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พก,ที่พักผ่อน,ทีสำหร
คำศัพท์: restate
(รีสเทท') vt. กล่ำวอีก,กล่ำวใหม่,แถลงอีก,แถลงใหม่

     ่
คำศัพท์ยอย:
restatement n.
คำศัพท์: restrain
                          ้
(รีสเทรน') vt. ยับยั้ง,หยุดยั้ง,หักห้ำม,อดกลั้น,กลัน,ดึงบังเหียน,รั้ง,จำกัด,คุม,ควบคุม,ข่มใจ

     ่
คำศัพท์ยอย:
restrainability n.
restrainable adj.
restrainedly adv.
restrainingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
repress,hinder
คำศัพท์: resume
(รีซูม') vt. เริ่มต้นใหม่,กลับคืนใหม่,คืนสู่สภำพเดิม,เข้ำครอบครองใหม่ vi. ดำเนินต่อไปใหม่,เริ่มต้นใหม่

     ่
คำศัพท์ยอย:
resumer n.
คำศัพท์: retaliate
(รีแทล'ลิเอท) vi.,vt. ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
retaliative,retaliatory adj.
retaliator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
requite
                    176


คำศัพท์: retch
(เรทชฺ) vi. พยำยำมอำเจียน,รู้สึกคลื่นเหียน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
vomit
คำศัพท์: retire
(รีไท'เออะ) vi. ถอยออก,ถอนตัว,ไปนอน,เข้ำนอน,ปลด,ปลดเกษียณ,ออกไป,จำกไป,ปลีกตัว,ซ่อนตัว,สละโ

     ่
คำศัพท์ยอย:
retirer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
quit,resign,withdraw
คำศัพท์: retort
(รีทอร์ท') vt.,vi. โต้ตอบ,โต้แย้ง,ย้อนตอบ n. หลอดแก้วคอยำวสำหรับกลั่น

     ่
คำศัพท์ยอย:
retorter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reply to
คำศัพท์: retract
(รีแทรคทฺ') vt.,vi. หดกลับ,หด,ร่น,ถอน,เพิกถอน,ถอย

     ่
คำศัพท์ยอย:
retractability n.
retractibility n.
retractable adj.
retractible adj.
retraction n.
retractive adj.
retractor n.
คำศัพท์: retreat
(รีทรีท') vi. ล่ำถอย,ถอย,เพิกถอน,ยกเลิก,หลบตัว,หลบหนี,สละสิทธิ,(แก้มหน้ำผำก)ตอบ,เอียงลำด n. กำร

     ่
คำศัพท์ยอย:
retreatal adj.
retreatingn
คำศัพท์: retrieve
                                        ้
(รีทรีฟว') vt.,vi. (กำร)เอำคืนมำ,ทำให้คืนสู่สภำพเดิม,ซ่อมแซม,กู้,ช่วยชีวิต,กอบกู,(คอมพิวเตอร์)เก็บข้อมูล

คำศัพท์ยอย: ่
retrievable adj.
คำศัพท์: return
(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมำ,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก(อำวุธ)กลับ,
                     177


                    ่
กำรกลับ,กำรกลับคืน,กำรกลับมำ,กำรคืนสู,กำรตอบ,กำรโต้ตอบ,กำรโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอก
คำศัพท์: reveal
(รีวีล') vt.,n.(กำร)เปิดเผย,เผย,แสดงให้เห็น,แสดง,ควำมสว่ำง,เรื่องที่เปิดเผย

     ่
คำศัพท์ยอย:
revealability n.
revealableness n.
revealable adj.
revealor n.
revelative adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
disclose,expose
คำศัพท์: revel
(เรฟ'เวิล) vi.,n. (กำร)ชอบมำก,มีควำมสุขมำก,หลง,สนุกสนำน,เที่ยวสำมะเลเทเมำ,ครึกครื้น,งำนสนุกสนำน

     ่
คำศัพท์ยอย:
reveler n.
reveller n.
revelment n.
revelry n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
delight,festivity -A. dislike
คำศัพท์: revere
(รีเวียร') vt. เคำรพนับถือ,บูชำ,ยำเกรง

คำศัพท์ยอย: ่
reverable adj.
reverer n.
คำศัพท์: reverse
(รีเวิร์ส') n. ส่วนกลับ,ด้ำนตรงกันข้ำม,กำรกลับกัน,กำรถอยหลัง,ด้ำนกลับ,เกียร์ถอยหลัง,ควำมเครำะห์ร้ำย,ค
หันหรือเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้ำม,กลับ,พลิกกลับ,เปลี่ยนเป็น
คำศัพท์: revert
                   ่
(รีเวิร์ท') vi. กลับสู่สภำพเดิม,คืนสู,คืนกลับ vt. ทำให้กลับกัน,กลับคำพิพำกษำ,หมุนกลับ,กลับทิศทำง

     ่
คำศัพท์ยอย:
revertibility n.
revertible adj.
revertive adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
regress,return
คำศัพท์: review
(รีวิว') n. กำรทบทวน,กำรพิจำรณำใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,กำรวิจำรณ์,บทวิจำรณ์,กำรตรว
                     178     ่
คำศัพท์ยอย:
reviewal n.
review
คำศัพท์: revise
(รีไวซ') vi.,n. (กำร)แก้ไขใหม่,ปรับปรุงใหม่,เปลี่ยนรูปแบบกำรพิมพ์ใหม่,ตรวจปรู๊ฟแก้ไขใหม่,สิ่งที่ปรับปรุง

     ่
คำศัพท์ยอย:
revisability n.
revisable,revisible adj.
reviser,revisor n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
edit,alter
คำศัพท์: revoke
(รีโวค') vt.,vi. ยกเลิก,เพิกถอน,ลบล้ำง,เรียกกลับคืน

    ่
คำศัพท์ยอย:
revokable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
annul
คำศัพท์: reward
(รีวอร์ด') n. รำงวัล,เงินรำงวัล,สิ่งตอบแทน vt. ให้รำงวัล,ตอบแทน,ชดเชย,ทดแทน

    ่
คำศัพท์ยอย:
rewardable adj.
rewardableness n.
rewardably adv.
rewarder n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pay,remuneration
คำศัพท์: reword
(รีเวิร์ดฺ') vt. ใช้ถ้อยคำใหม่,เปลี่ยนสำนวนใหม่,กล่ำวซ้ำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
recast
คำศัพท์: rhyme
(ไรมฺ) n. เสียงสัมผัสในบทกวี,คำที่มีเสียงคล้องจอง,บทกวีที่มีเสียงคล้องจอง -Phr. (rhyme or reason เห

    ่
คำศัพท์ยอย:
rhymer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     179


rime
คำศัพท์: riddle
                                   ่
(ริด'เดิล) n. ปัญหำ,ปริศนำ,คำปริศนำ,สิ่งที่ทำให้ฉงน,ตะแกรง,กระชอนที่รอน,ตรวจสอบ,วิเครำะห์ vi. ทำให

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
puzzle,enigma,mystery
คำศัพท์: ridicule
(ริด'ดะคิว) vt.,n. (กำร)หัวเรำะเยำะ,เยำะเย้ย,ยั่วเย้ำ,หยอกล้อ

     ่
คำศัพท์ยอย:
ridiculer n.
คำศัพท์: rifle
(ไร'เฟิล) n. ปืนยำว,ปืนเล็กยำว,ปืนไรเฟิล, rifles กองทหำรปืนยำว vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นร่องในลำกล้องป
คำศัพท์: ring
(ริง) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ล้อ,ห่วง,วงปีของต้นไม้,ทำงวงกลม,สนำมวัวแข่ง,สนำม
ล้อมวง,กลำยเป็นวงแหวน
คำศัพท์: rinse
(รินซฺ) vt. ล้ำง,ล้ำงมือ,ล้ำงปำก,สระผม,ซักผ้ำ,ชะล้ำง,ริน n. กำรล้ำง,น้ำที่ใช้ล้ำง,น้ำยำล้ำงผม

     ่
คำศัพท์ยอย:
rinsable,rinsible adj.
คำศัพท์: rip
(ริพ) vt.,n. (กำร)ตัด,ฉีก,ผ่ำ,ชำแหละ,กรีดขำด,คว้ำน,เลื่อย,ส่วนที่ตัดหรือผ่ำออก

     ่
คำศัพท์ยอย:
rippable adj.
คำศัพท์: riposte
(รีโพสทฺ') n. (กำรฟันดำบ)กำรแทงกลับอย่ำงฉับพลัน,กำรโต้ตอบอย่ำงฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่ำงฉับพลัน
คำศัพท์: rise
                                            ้
(ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (กำร)ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู,เจริญเติบโต,ปรำกฎข
คำศัพท์: roam
(โรม) vi. ท่องเที่ยว,ท่องเที่ยวไปเรื่อย,เดินเตร่ vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่ n. กำรท่องเที่ยว,กำรท่องเที่ยวไปเรื่อ

    ่
คำศัพท์ยอย:
roamer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wander,rove,ramble
คำศัพท์: roar
(รอร์) vi.,vt.,n. (กำร,เสียง)คำรำม,แผดเสียงดัง,ร้องเสียงดังก้อง,หัวเรำะลั่น,ส่งเสียงดังอึกทึกครึกโครม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bawl,yell
                      180


คำศัพท์: roast
(โรสทฺ) vt.,vi. ย่ำง,ปิ้ง,ผิงไฟ,อบ,ทำให้อุ่น,ตำหนิอย่ำงรุนแรง,ล้อเล่น n. เนื้อย่ำง,เนื้อปิ้ง,เนื้ออบ,สิ่งที่ถูกย่ำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
ridicule
คำศัพท์: rock
(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตรำย,ภัยพิบัติ,รำกฐำนอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (กำร)
คำศัพท์: roll
(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่ำนพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทำง,เริ่มปฏิบัติกำร,ดำเนิน
คำศัพท์: romp
(รอมพฺ) vi.,n. (กำร)เล่นอึกทึกครึกโครม,วิ่งเล่น,เล่นอย่ำงครื้นเครง,กระทำอย่ำงรวดเร็ว,กำรประสบควำมสำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
romper n.
rompingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
play,gambol,sport
คำศัพท์: rotate
(โร'เทท) vi. หมุน,หมุนรอบ,หมุนเวียน,โคจรรอบ,สับเปลี่ยน vt. ทำให้หมุนรอบ,ทำให้หมุนเวียน,ทำให้สับเป

คำศัพท์ยอย: ่
rotatable adj.
คำศัพท์: round
(เรำดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลำยเป็น)กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมำ,มำก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว
สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,กำรหมุนรอบ,กำรตรวจ,กำรลำดตระเวณ,(กำ
คำศัพท์: rouse
(เรำซ) vt.,n. (กำร)ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,กำรดื่มเหล้ำร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
awaken
คำศัพท์: rub
(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. กำรถู,กำรขัด,กำรสี,กำรนวด,กำรลูบ,สิ่งระค

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
spread,chafe,contact,obstacle
คำศัพท์: ruffle
                                             ่
(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สำก,ทำให้หยำบ,(นกหรือไก่)พองขนรอบคอ,กระเพือม,พับเ
กำรเป็นคลื่น,กำรกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ำยขนปุยรอบคอนก,ควำมยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ควำมเคืองใจ

คำศัพท์: ruin
(รู'อิน) n. ควำมพินำศ,ควำมหำยนะ,ซำกปรักหักพัง,สถำนที่ปรักหักพัง,ควำมล่มจม,กำรล้มละลำย vi. ทำให

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     181


ruinable adj.
ruiner n.
คำศัพท์: rumble
                                      ่
(รัม'เบิล) vi.,vt.,n. (ทำให้,เสียง)ดังก้อง,ดังฟ้ำร้อง,แล่นเสียงดังก้อง,กระหึม

    ่
คำศัพท์ยอย:
rumbler n.
rumblingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
drum,boom,roll
คำศัพท์: ruminate
              ้
(รู'มะเนท) vi.,vt. เคี้ยวเอือง,รำพึง,ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,ทบทวน

    ่
คำศัพท์ยอย:
rumination n.
ruminative adj.
ruminatively adv.
ruminator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
chew the cud,muse,ponder
คำศัพท์: rummage
(รัม'มิจฺ) vt.,vi. (กำร)ค้นทั่ว,ค้นทุกซอกทุกมุม,ค้นกระจุย,ค้นหำ,สิ่งของสัพเพเหระ

    ่
คำศัพท์ยอย:
rummager n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
root,ransack,poke,probe
คำศัพท์: run
(รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. วิ่ง,เเข้ำแข่ง,รีบ,ขับ,แล่น,เดินเครื่อง,ดำเนินกำร,ปฏิบัติกำร,(เวลำ)ผ่ำ
กำรวิ่ง,ระยะทำงที่ไป,เส้นทำง,ทำงน้ำไหล,เที่ยวเรือ,เที่ยวรถ,ควำมต่อเนื่อง,ก้ำวหน้ำ,ทิศทำง,ดำเนินงำนหม
คำศัพท์: rush
(รัช) vi.,n. (กำร)วิ่ง,วิ่งเข้ำไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพรำด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรำกฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอ

    ่
คำศัพท์ยอย:
rushingly adv.

คำศัพท์: rustle
(รัส'เซิล) vi.,vt. (ทำให้)เกิดเสียงกรอบแกรบ(คล้ำยเสียงเสียดสีกันของใบไม้เป็นต้น),เกิดเสียงดังกล่ำว,กระ

     ่
คำศัพท์ยอย:
rustingly adv.
คำศัพท์: s
                     182


            ่
(เอส) n. พยัญชนะตัวที19ของภำษำอังกฤษ
คำศัพท์: salute
(ซะลูท') vt.,vi.,n. (กำร) คำนับ,แสดงควำมเคำรพ,แสดงคำรวะ,ยิงสลุต,วันทยหัตถ์,กล่ำวต้อนรับ,ทักทำย,ถ

     ่
คำศัพท์ยอย:
saluter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
welcome,greet
คำศัพท์: salvage
                          ั       ่                  ้
(แซล'วิจฺ) n. กำรกู้เรือ,กำรกู้ทรัพย์สินให้พ้นภัยพิบติ,ทรัพย์สินทีกอบกู้ให้พ้นควำมเสียหำย,เรือที่กอบกูขึ้นมำ
คำศัพท์: satirize
(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยำะเย้ย,ถำกถำง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
satirisation n.
satirization n.
satiriser n.
satirizer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lampoon
คำศัพท์: satisfy
(แซท'ทิสไฟ) vt.,vi. ทำให้พอใจ,สนองควำมพอใจ,ทำให้จุใจ,ทำให้แน่ใจ,แก้ปัญหำ,ขจัด,ชำระหนี้,ชดเชย

     ่
คำศัพท์ยอย:
satisfiable adj.
satisfier n.
satisfyingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
repay,pay,disburse
คำศัพท์: saturate
(แซซ'ชะเรท) vt. ทำให้อิ่มตัว, ทำให้โชก,ทำให้เปื่อม,ทำลำยรำบคำบ,ทำให้มีสินค้ำเต็มไปหมด.

    ่
คำศัพท์ยอย:
saturater n.
saturator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
impregnate,drench
คำศัพท์: saunter
(ซอน'เทอะ) vi.,n. (กำร)เดินทอดน่อง,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหยลอยชำย.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     183


promenade,stroll
คำศัพท์: savage
(แซฟ'วิจฺ) adj. ดุร้ำย,ป่ำเถื่อน,โหดร้ำย,โหดเหี้ยม,ทำรุณ,เหมือนคนบ้ำ,โกรธจัด,หยำบคำย,รุนแรง

    ่
คำศัพท์ยอย:
savagely adv.
savageness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
barbarous,wild,inhuman
คำศัพท์: save
                                       ้
(เซฟว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วย,ช่วยชีวิต,ประหยัด,สงวน,รักษำ,คงไว้,ป้องกัน,กู้,กอบกู,รีบไปให้ทัน,ไถ่บำป vi. ป

     ่
คำศัพท์ยอย:
savable adj.
saveable adj.
saver n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
salvage,rescue,preserve,hoard
คำศัพท์: savor
                                  ้
(เซ'เวอะ) n. รส,รสชำติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพำะ,ลักษณะเฉพำะ,อำนำจกระตุนใจ,ควำมอร่อย,กำรทำให้ตื่นเต
แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชำด
คำศัพท์: savour
                                   ้
(เซ'เวอะ) n. รส,รสชำติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพำะ,ลักษณะเฉพำะ,อำนำจกระตุนใจ,ควำมอร่อย,กำรทำให้ตื่นเต
แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชำด
คำศัพท์: say
(เซ) vt.,vi. พูด,กล่ำว,บอก,เล่ำ,ว่ำ,แสดงควำมเห็น adv. ประมำณ,ยกตัวอย่ำง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธ

     ่
คำศัพท์ยอย:
sayer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
utter,pronounce
คำศัพท์: scamper
(สแคม'เพอะ) vi.,n. (กำร)วิ่งอย่ำงรีบเร่ง,ไปอย่ำงรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
scurry,scuttle,rush
คำศัพท์: scan
(สแคน) vt.,vi. ตรวจอย่ำงละเอียด,มองกวำด,ดูผ่ำนๆตำ,วิเครำะห์เสียงสัมผัสของบทกวี,อ่ำนบทกวีโดยพิจำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
scannable adj.
scanner n.
                    184คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
inspect,scrutinize,peruse,glan
คำศัพท์: scatter
(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (กำร,ทำให้)กระจัดกระจำย,ทำให้กระเจิง,สำด,โปรย,หว่ำน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห

     ่
คำศัพท์ยอย:
scatterable adj.
scatterer n.
คำศัพท์: scheme
(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงกำร,แผนกำร,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบกำรจัดกำร,เพทุบำย,แผนร้ำย,แผนภำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
schemer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
plan
คำศัพท์: school
                       ่
(สคูล) n. โรงเรียน,ระบบกำรศึกษำ,กำรศึกษำ, กลุมนักเรียน,ภำคเรียน,,ฝูงปลำ,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
academy,institute,college
คำศัพท์: scoff
(สคอฟ) vi.,n. (กำร)พูดเยำะเย้ย,กำรล้อเลียน,เสียดสี

     ่
คำศัพท์ยอย:
scoffer n.
scoffingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sneer,jeer,fleer
คำศัพท์: scold
                                    ่
(สโคลดฺ) vt.,vi.,n. (กำร)ดุด่ำ,ด่ำด้วยควำมโกรธ,ตำหนิ,ต่อว่ำ,ว่ำ,บุคคลทีชอบด่ำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
scolder n.
scoldingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reprimand
คำศัพท์: scoop
(สโคพ) n. ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถังตัก,พลั่วตัก,ปริมำณดังกล่ำว,โพรง,กำรตักด้วยทัพพี(กระบวย...),กำร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
trowel,shovel,ladle,spoon
                     185


คำศัพท์: score
(สคอร์) n. รอยบำก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บำก,เส้นขีด,หมำย,รำยกำรบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่ส
ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบำก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.

คำศัพท์: scorn
            ู                      ่
(สคอร์น) vt.,n. (กำร)ดูถก,ดูหมิ่น,สบประมำท,ปฎิเสธอย่ำงสบประมำท,สิ่งทีดูถูก,สิ่งที่ดูหมิ่น

    ่
คำศัพท์ยอย:
scorner n.
scorningly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
contempt
คำศัพท์: scour
(สเคำร์'เออะ) vt.,vi.,n. (กำร)ขัดให้สะอำด,ขัดเงำ,ขัดอย่ำงแรง,ถูอย่ำงแรง,ถูให้สะอำด,ลอกท้องร่อง,กรอก

คำศัพท์: scowl
(สเคำลฺ) vi.,vt.,n. (กำร)ทำหน้ำนิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้ำบึ้ง,ถลึงตำ,ทำหน้ำขรึม,ลำยมือหวัด.

     ่
คำศัพท์ยอย:
scowlingly adv.
คำศัพท์: scramble
(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (กำร)ปีนป่ำย,ตะกำย,ช่วงชิง,แย่งหำ,เบียดเสียดเข้ำไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่อ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
crawl,clamber,mix
คำศัพท์: scrape
(สเครพ) vt.,vi.,n.
(กำร)ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยควำมยำกลำบำก,อดออม,กระท
คำศัพท์: scratch
(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกำ,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจำกกำรแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนิน
รอยข่วน(เกำ,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย),กำรถอนตัวจำกกำรแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
คำศัพท์: scream
(สครีม) n.,v. (ส่ง)เสียงร้องกรี๊ด,เสียงแหลมและดัง,ผู้ที่ทำให้หัวเรำะท้องแข็ง,สิ่งที่ทำให้หัวเรำะท้องแข็ง,เส

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
screech,yell,screak
คำศัพท์: screech
(สครีชฺ) vi.,vt.,n. (ร้อง)เสียงกรี๊ด,(ส่ง)เสียงแหลมและดัง,ส่งเสียงแสบแก้วหู.

    ่
คำศัพท์ยอย:
screecher n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     186


shriek
คำศัพท์: screw
(สครู) n. ตะปูควง,ควงตัวผู้,สลักเกลียว,เดือยเกลียว, ตัวหนอน,รูเกลียว,สิ่งที่เป็นเกลียว,ไขควง,กำรบิด,กำร
คำศัพท์: scribble
(สคริบ'เบิล) vt.,vi. เขียนอย่ำงรีบเร่ง,ประพันธ์อย่ำงลวกๆ,สำง(ขน)อย่ำงหยำบๆ n. ลำยมือหวัด,บทประพันธ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
scratch,scrawl
คำศัพท์: scribe
(สไครบฺ') n. เสมียน,ผู้คัดลอก,เจ้ำหน้ำที่คัดลอก,อำลักษณ์,เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สอน


คำศัพท์: scrub
                                               ์
(สครับ) vt. ถูอย่ำงแรง,ขัดอย่ำงแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้ำง,ล้ำงแก๊ส,ทำให้อำกำศบริสุทธิ,ทำงำนหนัก,เลื่อ
ต้นไม้เล็กๆ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่ำปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬำชั้นสอง,ไม้กวำดแป
คำศัพท์: scrutinise
(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้ำใจ,พินิจพิเครำะห์,ตรวจสอบอย่ำงละเอียด,ตรวจสอบอย่ำงพิถีพิถัน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
scrutinisation n.
scrutinization n.
scrutiniser n.
scrutinizer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
probe,scan
คำศัพท์: scrutinize
(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้ำใจ,พินิจพิเครำะห์,ตรวจสอบอย่ำงละเอียด,ตรวจสอบอย่ำงพิถีพิถัน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
scrutinisation n.
scrutinization n.
scrutiniser n.
scrutinizer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
probe,scan
คำศัพท์: scuff
(สคัฟ) vi. เดินลำกขำ,ใช้เท้ำกวำดถู,ถลอก,ลึก. vt. ขูด,ครูด,กวำด,แกว่ง,ถู. n. เสียงขูด(ครูด,กวำด,แกว่ง,ถ
คำศัพท์: scurry
(สเคอ'รี) vi.,vt.,(กำร)ไปอย่ำงรีบเร่ง,เร่งรีบ,ส่งไปยังรีบเร่ง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
scuttle,scamper,dash
                     187


คำศัพท์: scuttle
(สคัท'เทิล) vi. วิ่งอย่ำงรีบเร่ง,วิ่งอ้ำว,รีบเร่ง,ถังกว้ำงและตื้น,จมเรือโดยกำรเจำะรูทท้องเรือ,ทอดทิ้ง,ทำลำย
คำศัพท์: seal
(ซีล) n. ตรำประทับ,สัญจกร,แมวน้ำ,แผ่นผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,ครั่งผนึก,เครื่องผนึก,เครื่องกันรั่ว,เครื่องเชื่อมโล

     ่
คำศัพท์ยอย:
sealable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
imprint,pledg
คำศัพท์: seam
(ซีม) n. ตะเข็บ,ตะเข็บผ้ำ,รอยเย็บ,รอยต่อ,เส้นต่อ,แนวต่อ,(ธรณีวิทยำ)ชั้นบำง. vt. เย็บตะเข็บ,เย็บต่อ,ต่อ,

    ่
คำศัพท์ยอย:
seamer n.
seamless adj.

คำศัพท์: search
(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หำ,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถำม,สืบหำ,สืบสวน,พินิจพิเครำะห์ -Phr. (search me คำอุท

    ่
คำศัพท์ยอย:
searchable adj.
searchness

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
probe
คำศัพท์: section
(เซค'เชิน) n. กำรตัดออก,ส่วนที่ตัดออก,ส่วนตัด,ท่อน,ส่วน,ตอน,ข้อ,ชิ้น,ช่วง,มำตรำ,หมวด,วรรค,หมู่,หน่วย

    ่
คำศัพท์ยอย:
sectional adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
part,division,district
คำศัพท์: secure
(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนำ,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วำงใจได้,ไร้กังวล,แน่นอ vt. ได้มำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
securable adj.
คำศัพท์: see
(ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หำ,สังเกต,พบ,ผ่ำน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทรำบ,ได้ทรำบ,เข้ำใ
(see about ตร
คำศัพท์: seem
(ซีม) vi. ดูเหมือน,ดูคล้ำย,ดูรำวกับ,ดูท่ำทำง,ปรำกฎเป็น,ประหนึ่ง
                     188


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
look,manifest
คำศัพท์: seep
(ซีพ) vi. ซึมออก,ไหลซึม,ซึมรั่ว,รั่ว,แผ่,แพร่. n. น้ำที่ซึมออก,บ่อน้ำที่มีน้ำไหลซึมออกมำ,น้ำพุเล็ก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
soak through,ooze
คำศัพท์: seethe
(ซีธ) vi. เป็นฟอง,กลำยเป็นฟอง,เดือด,พล่ำน,คึกคัก,เร่ำร้อน,ตื่นเต้น vt. ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เดือด,ควำมเ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
foam,boil
คำศัพท์: seize
(ซีซ) vt.,vi. จับ,จับกุม,จับตัว,ยึด,ฉวย,ถือเอำ,ยึดครอง,ยึดถือ,ชิง,ครอบงำ,ครอบครอง,เข้ำใจ,ถือโอกำส.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
seise.

     ่
คำศัพท์ยอย:
seizable adj.
seizer n.
seizor n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
take,grasp,apprehend
คำศัพท์: select
(ซีเลคทฺ') vt. เลือก,เลือกเฟ้น,คัด,คัดเลือก,เลือกสรร,สรรหำ. adj. ผ่ำนกำรเลือกเฟ้นมำแล้ว,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง

     ่
คำศัพท์ยอย:
selectly adv.
selectness n.
selector n. -S.choose,chosen,choice
คำศัพท์: sense
(เซนซฺ) n. ควำมรู้สึก,ไหวพริบ,ประสำททั้งห้ำ,ประสำทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ควำมสำมำรถในกำรพิน
รู้สึก,ตระหนัก,เข้ำใจควำมหมำย,เข้ำใจ,ฟื้นขึ้น(จำกกำรสลบ),สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
คำศัพท์: sentence
(เซน'เทินซฺ) n. ประโยค,กำรตัดสิน,กำรตัดสินลงโทษ,กำรพิพำกษำ,กำรลงโทษ,คติพจน์,คำคม,สุภำษิต. v

    ่
คำศัพท์ยอย:
sentencer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
judgment,opinion,verdict
คำศัพท์: separate
(เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจำยออก,ไม่ต่อเนื่อง,เ
                     189    ่
คำศัพท์ยอย:
separateness n.

คำศัพท์: serenade
(เซอระเนด') n. เพลงมโหรีในยำมรำตรี,เพลงรักในยำมรำตรี,เพลงเกี้ยวของหนุ่มชำวสเปน,ดนตรีประกอบเพ

     ่
คำศัพท์ยอย:
serenader n.
คำศัพท์: serve
(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริกำร,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริกำรอำหำร,ต้อนรับแขก,ให้ควำมช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,ม
ผสมพันธุ์กับ,รับหน้ำที่,สนองควำมต้องกำร,ส่งหมำยศำล,
คำศัพท์: set
(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วำง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหำมำ,จัดกำร,เตรียมกำร vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมำะก
              ่
กำรตั้ง,กำรจัดตั้ง,ชุด,เครืองชุด,กำรเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทำ
คำศัพท์: settle
(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดกำร,วำง,จ่ำยเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้ำ,ตั้งรกรำก,ตั้งหลักฐำน,ทำให้สงบ,ทำใ

คำศัพท์: sever
(เซฟ'เวอะ) vt.,vi. แยกออก,ตัดขำด,พรำก,ขำด,แบ่งแยก

     ่
คำศัพท์ยอย:
severedly adv.
severingly adv.
rable adj.
คำศัพท์: sew
(โซ) (sewed,sewn,sewed,sewign,sews} vt. เย็บ,เย็บผ้ำ,ซ่อมปะ,ซ่อมแซม,เย็บปิด,เย็บปิดผ้ำ. vi. เย็บ,ผ
คำศัพท์: shake
(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n.
(กำร)เขย่ำ,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวำย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือ
คำศัพท์: shape
(เชพ) n. สัณฐำน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่ำง,รูปร่ำง,โฉม,ทรวดทรง,กำรกำหนดสัณฐำน(รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..)
ก่อร่ำง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ
คำศัพท์: share
(แชร์) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,ส่วนร่วมมือ,ส่วนที่รับผิดชอบ,หุ้นส่วน vt. แบ่งส่วน,แบ่งสรร,แบ่งเฉลี่ย,แบ

    ่
คำศัพท์ยอย:
sharable adj.
shareable adj.
sharer n.

คำศัพท์: sharpen
(ชำร์พ'เพิน) vt.,vi. ทำให้คม,ฝนให้คม,เพิ่ม,ทำให้รุนแรงขึ้น,กลำยเป็นคม,ฉับพลัน.
                    190


    ่
คำศัพท์ยอย:
sharpener n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
edge,hone,strop
คำศัพท์: shatter
(แชท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้)แตกละเอียด,แตกเป็นชิ้นๆ,เสื่อมเสีย,เสียหำย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
shatterer n.
shatteringly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bust,break
คำศัพท์: shave
(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi. โกน,โกนด้วยมีดโกน,ทำให้โกร๋น,ทำให้โล้น,ผ

คำศัพท์ยอย:่
shavab
คำศัพท์: shear
(เชียร์) (sheared,shorn/sheared,shearing,shears} vt.,vi. ตัด,ตัดออก,ตัดขน,ตัดเล็ม,ตัดขำด,ฟัน,เอำออ
กำรตัด,กำรตัดขนแกะ,แรงตัด,กรรไกรขนำดใหญ่,ใบมีดของกรรไกร,เครื่องตัด,แท่นตัด,สิ่งที่ตัดออก,ปริมำณ
คำศัพท์: sheathe
(ชีธ) vt. ใส่ปลอก,ใส่ฝัก,หุ้ม,คลุม,บ้ง,หดเล็บเข้ำ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
sheather n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
envelop
คำศัพท์: shed
(เชด) {shed,shedding,sheds} vt.,vi. ปลด,ปล่อย,สลัด,ปลง,ไหล,ไหลออก,หลุด,ร่วง,ลอกครำบ,ขับออก
(มักเป็นแบบเปิดข้ำง)

คำศัพท์: shelter
                        ั
(เชล'เทอะ) n. ที่กำบัง,ที่หลบภัย,ที่หลบซ่อน,ที่พกอำศัย,ที่ลี้ภัย,ที่เป็นร่มไม้ชำยคำ,กำรป้องกันหรือหลบภัย

คำศัพท์: shield
(ชีลด) n. โล่,ตรำประจำตระกูล,สมำคมหรือโรงเรียน,เกรำะหรือกระดองที่หน้ำอก,ตรำตำรวจหรือนำยอำเภอ,

     ่
คำศัพท์ยอย:
shielder n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
คำศัพท์: shift
                     191


                        ่
(ชิฟทฺ) vi.,vt.,n. (กำร)เลื่อน,เคลื่อน,ย้ำย,เคลือนย้ำย,ยัก,เปลี่ยน,สับ เปลี่ยน,หมุนเวียน,แกว่ง,เสี่ยง,บ่ำยเบ
คำศัพท์: shine
(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้)(ควำม)ส่องแสง,ส่องสว่ำง,ส่อง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
beam,excel brilliance
คำศัพท์: shirk
(เชิร์ค) vt. หนีงำน,หนีภำระหน้ำที่,หนีควำมรับผิดชอบ.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
soldier,malinger
คำศัพท์: shiver
(ชิพ'เวอะ) vi. สั่น,สั่นระริก,ตัวสั่น(ใบเรือ)ปลิวสะบัด,แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,แตกออก,ทำให้แตกออกเป

     ่
คำศัพท์ยอย:
shiverer n.
shiveringly adv.
คำศัพท์: shock
(ชอค) n. กำรกระทบกระแทกอย่ำงกะทันหัน,อำกำรสะเทือน,อำกำรสะเทือนทำงใจอย่ำงกะทันหัน,อำกำรตื่น
ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่ำขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่ำงแรง,ตีอย่ำงแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตก
คำศัพท์: shoo
(ชู) intetj. คำอุทำนที่ใช้ไล่แมวสุนัขหรือสัตว์อื่นๆ. vi. ไล่ไปโดยใช้เสียง "ชู" vt. ขอร้องให้ไป,บังคับให้ไป
คำศัพท์: shoot
(ชูท) vt.,vi.,n. (กำร)ยิง,พุ่ง,งอก,ออกหน่อ,ถ่ำยภำพ,ตีลูกกอล์ฟ,โยนลูกเต๋ำ,เริ่ม,เริ่มพูด,กำรปฎิบัติกำรอย่ำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
shooter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hit,wound
คำศัพท์: shorten
(ชอร์ท'เทิน) vt. ทำให้สั้น,ทำให้ลดน้อยลง,ย่อ,หดสั้น,ลดขนำด,ลดกำลัง,ลดประ-สิทธิภำพ,ทำให้กรอบ. vi

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lessen,reduce
คำศัพท์: shoulder
(โชล'เดอะ) n. ไหล่,บ่ำ,สะบัก,ไหล่เสื้อ,ไหล่เขำ,ไหล่ถนน,ขอบถนน,ท่ำแบกปืน. vt.,vi. ใช้ไหล่ดัน,ใช้ไหล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
endure,assume,take on
คำศัพท์: shout
(เชำทฺ) vi.,vt.,n. (กำร)ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,กำรร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เส

    ่
คำศัพท์ยอย:
                      192


shouter

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
yell
คำศัพท์: shove
(ชัฟว ) vt.,n. (กำร)ผลัก,ดัน,ผลักใส,เข็น vi. ดัน

    ่
คำศัพท์ยอย:
shover n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
propel,push,impel
คำศัพท์: shovel
(ชัฟ'เวิล) n.,v. (ตักด้วย)พลั่ว,เสียม,เครื่องตัก,เครื่องเซำะ. ขุด.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
spade,scoop,dredge
คำศัพท์: show
(โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉำย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบำย,นำไปดู,บอกใ
ควบคุมกิจกำรหรือสถำนกำรณ์)
คำศัพท์: showcase
(โช'เคส) n. ตู้กระจกแสดงสินค้ำ,ตู้แสดง,สิ่งที่แสดงจุดเด่นของสิ่ง ของหรือคน. vt. แสดง,ทำให้เห็นจุดเด่น

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
exhibit
คำศัพท์: shower
(เชำ'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมำปรอยๆ,กำรตกลงมำเป็นจำนวนมำก,กำรอำบน้ำโดยกำรใช้ฝ

    ่
คำศัพท์ยอย:
showery n.

คำศัพท์: shred
            ้
(ชเรด) n. เศษ,ชิ้นเล็กชินน้อย,เศษผ้ำ,เศษเนื้อ vt.,vi. (ถูก)ตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ฉีกออกเป็นเศษ,ฉีก

    ่
คำศัพท์ยอย:
shredder n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
piece,strip
คำศัพท์: shriek
(ชรีค) vi.,n. (กำร,เสียง)ร้องกรีด,ร้องหวีด,ร้องเสียงหลง,หัวเรำะเสียงหลง. vt. ทำให้เกิดเสียงร้องดังกล่ำว.

     ่
คำศัพท์ยอย:
shrieker n.
shriekingly adv.
                     193


คำศัพท์: shrink
(ชริงคฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้,กำร)หดตัว,หลบหน้ำ,ตัวหด,ย่น,เหี่ยว,(ขนำด)ลดลง,กลัว vt. ทำให้หดตัว,ทำให้ล

     ่
คำศัพท์ยอย:
shrinkable adj.
shrinker n.
shrinkingly adv.
คำศัพท์: shrug
                           ู
(ชรัก) vt. ยักไหล่(เพื่อแสดงควำมไม่สนใจหรือดูถกหรืออื่นๆ) vi. ยักไหล่ -Phr. (shrug off ไม่สนใจ เฉยเม
คำศัพท์: shudder
(ชัด'เดอะ) vi. สั่นกระตุก,สั่นระริก,สั่นเทำ,ตัวสั่น. n. กำรสั่น ดังกล่ำว.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
shake
คำศัพท์: shuffle
(ชัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (กำร)เดินลำกเท้ำ,เดินลำกขำ,เอำเท้ำลำกไปมำบนพื้น,เดินงุ่มง่ำม,เดินอุ้ยอ้ำย,หลบหล

     ่
คำศัพท์ยอย:
shuffler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
intermix,scuff,shi
คำศัพท์: shut
(ชัท) vt.,vt.,n. (กำร)ปิด,งับ,ปิดประตู,งับ,พับ,หุบ,หนีบ,เก็บ,หลับตำ,หยุด,หยุดเปิด,ล้อมไว้,ใส่กลอน adj.
คำศัพท์: sidle
(ไซ'เดิล) vi. เคลื่อนไปทำงข้ำง,เอียงตัว,เอียงข้ำง,เดินข้ำง,เดินเอียง. vt. ทำให้เดินข้ำง. n. กำรเอำข้ำงเดิน
คำศัพท์: sift
                                   ์
(ซิฟทฺ) vt. ร่อน,ตรวจอย่ำงละเอียด,สอบถำมอย่ำงละเอียด,เลือกพันธุ,คัดเลือก. vi. ร่อน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
sifter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sieve,analyze
คำศัพท์: sigh
(ไซ) vi.,vt.,n.(กำร)ถอนหำยใจ,ถอนใจ,ใฝ่ฝัน,ละ-ห้อยหำ,เพรียกร้อง,เสียงถอนหำยใจ

     ่
คำศัพท์ยอย:
sigher n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
murmur
คำศัพท์: sign
(ไซน์) n. เครื่องหมำย,สัญลักษณ์,ลำง,นิมิต,กำรบอกใบ้,อำกำร,ร่องรอย,รอยเท้ำ,รำศี. vt.,vi. ลงนำม,เซ็นช
                      194


หยุดกระจำยเสียง
คำศัพท์: signal
(ซิก'เนิล) n.,v. (เป็น) สัญญำณ,เครื่องแสดง,สัญญำ,ลำง,นิมิต,สิ่งบอกใบ้,เครื่องบอกใบ้,อำกำร,อำกัปกิริยำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
signale
คำศัพท์: silence
(ไซ'เลินซฺ) n. ควำมเงียบ,กำรไม่พูด,กำรเก็บไว้ในใจ,กำรลืมเลือน,กำรปิดบัง,กำรเก็บไว้เป็นควำมลับ,กำรไร
คำศัพท์: simmer
(ซิม'เมอะ) vt.,vi.,n. (กำร)เคี่ยว,ตุ๋น,ต้ม,เดือดกรุ่นๆ,ต้มอำหำรให้ร้อนต่ำกว่ำจุดเดือดหน่อย, simmer down

    ่
คำศัพท์ยอย:
simmeringly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
seethe
คำศัพท์: simper
(ซิม'เพอะ) vi.,vt.,n. (กำร)ยิ้มแหยๆ,ยิ้มแห้งๆ vt. พูดและยิ้มแหยๆ.
คำศัพท์: sing
(ซิง) {sang,sung,singing,sings} vi.,vt.,n. (กำร)ร้องเพลง,(นก)ร้อง,กำรขับร้อง,เสียงร้องเพลง,เสียงเพล

     ่
คำศัพท์ยอย:
singable adj.
singingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
carol,chant
คำศัพท์: sink
(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้)จม,จมลง,จมหำยไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพ
อ่ำง,อ่ำงล้ำง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้ำย,หลุมน้ำ,
คำศัพท์: sip
(ซิพ) vt.,vi. จิบ,ดื่มทีละนิด,ดื่มจิบ n.. กำรจิบ,กำรดื่มทีละนิด,กำรดื่มจิบ,ปริมำณเล็กน้อยของกำรจิบ ,ซิป <
เรียงกันเหมือนหวี ซึ่งมำต่อเอำเองไม่ได้ ต้องติดตั้งมำจำกโรงงำนเลยดู SIMM เปรียบเทียบ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tipple,nip,imbibe
คำศัพท์: sit
(ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้ำนั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกำะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแ

คำศัพท์: size
(ไซซ)n.ขนำด vt. แบ่งแยกตำมขนำด,ประเมินตำมขนำด size up ประเมิน ประมำณ วินิจฉัยได้มำตรฐำน ได

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
magnitude,immensity,rank
                    195


คำศัพท์: sketch
(สเคทชฺ) n. ภำพที่วำดอย่ำงหวัดๆ,ภำพร่ำง,ภำพหยำบ,ต้นร่ำง,เรื่องสั้นๆ,บทละครสั้นๆ,บทประพันธ์สั้นๆ,รำย

    ่
คำศัพท์ยอย:
sketcher n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
picture,de
คำศัพท์: skewer
(สคิว'เออะ) n. เหล็กเสียบเนื้อย่ำง,ไม้เสียบเนื้อย่ำง,เหล็กหรือไม้สำหรับยึดติด,ไม้กลัด,มีด,ดำบ vt. ยึดหรือ
คำศัพท์: skid
                                       ื่
(สคิด) n. ไม้จิ้มไม่ให้ล้อหมุน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องบังคับล้อหมุน,ไม้บุรองไม่ให้ลนไถล,แผ่นรองรับน้ำหนัก,รำงเล
คำศัพท์: skim
            ่
(สคิม) vt. ตักของสิ่งทีลอยอยู่บนผิวหน้ำของเหลวออก,ขว้ำงแฉลบ,เกิดเป็นฝ้ำอยู่บนผิวหน้ำ,ทำให้คลุมไปด
คำศัพท์: skip
(สคิพ) vi.,vt.,n. (กำร)กระโดด,กระโดดข้ำม,กระโดดเชือก,เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว,หนีอย่ำงลับๆ,ข้ำม,ข้ำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
jump,hop
คำศัพท์: skulk
          ้
(สคัลคฺ) vi.,n. (ผู)หลบ,ซ่อน,หลบมุม,เดินลับๆ ล่อๆ,หลบหนีง่ำย,แสร้งทำเป็นป่วย.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
slink
คำศัพท์: slam
(สแลม) vt.,vi.,n. (กำร)ปิดประตูดังและแรง,วำงดังโครม,ตีเสียงดัง,ต่อว่ำอย่ำงรุนแรง,เสียงดังที่เกิดจำกกำร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
clap,shut,push,bang
คำศัพท์: slander
(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (กำร)ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ำยป้ำยสี,หมิ่นประมำท

     ่
คำศัพท์ยอย:
slanderer n.
slanderous adj.
คำศัพท์: slap
(สแลพ) n. กำรตบ,กำรตบหน้ำ,กำรวำงสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวำงลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม

    ่
คำศัพท์ยอย:
slapper n.

คำศัพท์: slash
(สแลช) vt.,vi.,n. (กำร)เฉือน,ฟัน,ฟันอย่ำงแรง,แทงอย่ำงแรง,หวด,สลัดแส้,เฆี่ยน,ตี,ตัดลง,ตัดรำคำ,ลดรำค
(เฉือน...)อย่ำงแรง,รอยฟันที่ลึก,กำรเย็บเป็นทำงยำว,รอยฟัน,บำดแผลที่ฟัน,กำรตัด,กำรลด,กำรเปลี่ยนแปล
                     196


คำศัพท์: sleep
(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (กำร)นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด(ควำมป

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
doze
คำศัพท์: slice
(สไลซฺ) n. แผ่นบำง,แผ่นเฉือน,ชิ้นบำงๆ,ส่วนแบ่งบำงๆ,ส่วน,มีดหั่น,มีดปำด,ลูก(กอล์ฟ)แฉลบข้ำง. vi.,vt.

     ่
คำศัพท์ยอย:
sliceable adj.
slicer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
คำศัพท์: slick
(สลิค) adj.,vt. (ทำให้)ลื่น,เป็นมัน,เรียบเป็นมัน,ไพเรำะ,สุภำพ,เรียบร้อย,คล่องแคล่ว,ชำนำญ,มีเล่ห์เหลี่ยม
คำศัพท์: slide
(สไลดฺ) {slid,slid/slidden,sliding,slides} vi.,vt. (ทำให้)ลื่น,ไถล,เลื่อนไถล,ร่อน,ล่อง,ค่อยๆ ผ่ำนไป,ถลำ
                                                  ่
กำรลื่นไถล,กำรล่อง,กำรค่อยๆผ่ำนไป,ผิวหน้ำลื่น,สิ่งที่ลื่นไหล,รำงเลื่อน,สิ่งที่พังลงมำ,ดินหรือหิมะทีไหลลง
คำศัพท์: sling
(สลิง) {slung,slung,slinging,slings} n. ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน,หนังสติ๊ก,ห่วงแขวนของ,สำยสะพ
เหวี่ยง,ขว้ำง,โยง,โยงขึ้น,แขวน,แกว่ง,ห้อย,ชักรอก
คำศัพท์: slink
(สลิงคฺ) {slunk,slunk,slinking,slinks} vi. เดินอย่ำงลับๆ ล่อๆ,(ผู้หญิง)เดินช้ำๆ อย่ำงยั่วกิเลส,กำเนิดเร็วก่อ

     ่
คำศัพท์ยอย:
slinkingly adv.
คำศัพท์: slip
(สลิพ) vi.,n. (กำร)ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลำ,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้ำวพลำด,พลำด,(เวลำ)ผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว,
ทำให้ไปอย่ำงรำบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้ำ,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉำก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มอง
ข้อผิดพลำด,ปลอกหมอน,เศษผ้ำ,กำงเกงในผู้หญิง,กำงเกงในอำบน้ำผู้ชำย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
คำศัพท์: slither
(สลิธ'เธอะ) vi.,vt.,n. (ทำให้)(กำร)ลื่นไหล,เลื่อนไหล,ไถล,เลื้อย

     ่
คำศัพท์ยอย:
slithery adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
slink,glide,slide
คำศัพท์: slobber
(สลอบ'เบอะ) vi. ปล่อยให้น้ำลำยไหล,แสดงควำมรู้สึกมำกเกินไปvt. ทำให้เปื้อนน้ำลำย n.. น้ำลำยไหล,ขอ
คำศัพท์: slosh
(สลอช) n. หิมะกึ่งละลำย,เลน,โคลน,เสียงกระเด็นของโคลน. vi. สำด,กระเด็น,แกว่งของเหลวในภำชนะให

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     197


slush
คำศัพท์: slouch
(สลอชฺ) vi.,n. (กำร)นั่งหรือยืนด้วยกำรงอตัว,เดินตัวงอ,ทำให้ลู่ต่ำลง,บุคคลที่ซุ่มซ่ำมอุ้ยอ้ำย,กำรลู่ต่ำลงมำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
sloucher n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
shamble
คำศัพท์: slumber
(สลัม'เบอะ) vi.,vt. นอนหลับ(โดยเฉพำะหลับไปงีบหนึ่ง),อยู่ในภำวะสงบ,ปล่อยเวลำให้ผ่ำนไปโดยกำรนอน

    ่
คำศัพท์ยอย:
slumberer n.
slumberless adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sleep,doze
คำศัพท์: slump
(สลัมพฺ) vi.,n. (กำร)ตกต่ำมำก,ตกฮวบลง,ซบเซำ,ล้มลง,ลู่ต่ำลง,โค้งหลังลง,ลดอย่ำงฉับพลันและมำก,จมล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fail,fall,slouch,decline
คำศัพท์: slur
(สเลอ) vt.,vi.,n. (กำร)ทอดเสียงอย่ำงคลุมเครือ,ทอดเสียง,ร้องทอด,ออกเสียง,ทำอย่ำงรีบร้อน,ทำให้ด่ำงพ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
slight,skimp,mumble
คำศัพท์: smack
(สแมค) n. รสชำติ,รส,กลิ่น,ปริมำณเล็กน้อย,จำนวนนิดหน่อย,ท่ำทำง,ทำนอง,เรือจับปลำ vi. มีรส,มีรสชำต
คำศัพท์: smash
(สแมช) vt.,vi.,n.
(กำร)ทำให้แตกละเอียด,ตีแตกละเอียด,ทำลำยสิ้นเชิง,ตีอย่ำงแรง,ตีแตกพ่ำย,ขว้ำงอย่ำงแรง,เหวี่ยงอย่ำงแร
เกี่ยวกับควำมสำเร็จอย่ำงมำก
คำศัพท์: smear
(สเมียร์) vt. ทำ,ทำเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ำยสี,ใส่ร้ำย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่ำ. n.. สีทำ,สิ่ง

     ่
คำศัพท์ยอย:
smearer n.
คำศัพท์: smell
(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสำว,ทดสอบจำกกลิน vi.     ่
                                     ่
กลิ่น,ประสำทกลิ่น,นำสิกประสำท,ควำมสำมำรถในกำรดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิน,กำรดมกลิ่น,รสชำด,อิทธิพล
คำศัพท์: smile
(สไมล์)vi.,vt. ยิ้ม,ยิ้มเยำะ,ยิ้มแย้ม,แสดงควำมเห็นชอบด้วยกำรยิ้ม,ยิ้มสรวล,ยิ้มร่ำเริงn.. กำรยิ้ม,ลักษณะอำ
                    198     ่
คำศัพท์ยอย:
smiler n.
คำศัพท์: smite
(สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี(ตบ,ต่อย,ฟำด,ฟัน) อย่ำงแรง,ทำลำยยับเยิน

    ่
คำศัพท์ยอย:
smiter n.

คำศัพท์: smoke
(สโมค) n. ควัน,เขม่ำ,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีควำมหมำย,ควำมไม่ชัดแจ้ง,ควำมคลุมเครือ,กำรส
             ้
มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึนมำ,สูบบุหรี่
คำศัพท์: smooch
(สมูช) vi. จูบ,จุมพิต,แตะเบำๆ,vt.,n. =smutch
คำศัพท์: smooth
(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (กำร)(ทำให้)เรียบ,ลื่น,รำบ,รำบรื่น,รำบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเรำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
smoothable adj.
smoother n.
คำศัพท์: smother
(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หำยใจยำก,ทำให้หำยใจหอบ,ดับ,ทำให้ตำย,ขจัด,ทำลำยล้ำง,ข่มอำรมณ์,ข่มใจ,อดกล
ควันหนำจนหำยใจลำบำก,สภำพที่หำยใจลำบำก,สภำพที่ถูกข่มเอำไว้,หมอกหนำจัด,ควำมยุ่งเหยิง
คำศัพท์: smoulder
(สโมล'เดอะ) vi. ใช้ไฟอ่อนๆ,อบหรือเผำโดยไม่มีเปลวไฟ,คุ,ระอุ,อัดอั้นในใจ,กรุ่นอยู่ในใจ. n.. ควันที่พ่นโข

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
smoulder
คำศัพท์: smudge
(สมัดจฺ) n.,vi.,vt. (ทำ,เกิด)รอยเปื้อน,รอยเปรอะ,รอยด่ำงพร้อย,ควันที่ทำให้หำยใจลำบำก,ควันไล่แมลง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
smudgedly adv.
smudgeless adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
soil,smear,stain,smutch
คำศัพท์: snake
(สเนค) n. งู,ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง,คนกลับกลอก,ชำยที่ชอบหลอกลวงหญิงสำว vt.,vi. คดเคี้ยวไปมำ,เคลื่อนต

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reptile,serpent,
คำศัพท์: snap
(สแนพ) vt.,vi.,n.
                     199


(กำร)ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่ำงแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่ำงฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย
คำศัพท์: snarl
(สนำร์ล) vi.,vt.,n.(กำร)เห่ำ,คำรำม,แยกเขี้ยวคำรำม,พูดอย่ำงโกรธเคือง,พูดตะคอก,เสียงเห่ำ,เสียงคำรำม

     ่
คำศัพท์ยอย:
snarler n.
snarlingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
grumble,growl,snap,grumble
คำศัพท์: snatch
(สแนทชฺ) vi.,n. (กำร)ฉก,ฉวย,ฉวยโอกำส,แย่งชิง,คว้ำไป,จิก,ตอด,กระชำก,ดึง,ลักพำ,คร่ำ,จี้เอำตัวไป,เศษ

    ่
คำศัพท์ยอย:
snatcher n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
seize,grab,clutch
คำศัพท์: sneak
           ้
(สนีค) vi.,vt.,n. (ผู)เดินหลบ,เดินลับๆ ล่อๆ,ทำลับๆ ล่อๆ,ดอด,แอบ,แอบทำ,ด้อม,ลัก,ขโมย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
skulk,slink
คำศัพท์: sneer
(สเนียร์) vi.,vt.,n. (กำร)หัวเรำะเยำะ,เยำะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยำะ,ถำกถำง,เหน็บแนม.

    ่
คำศัพท์ยอย:
sneering adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
scoff,mock,gibe,jeer
คำศัพท์: sneeze
             ู
(สนีซ') vi. จำม,แสดงกำรดูถกโดยกำรย่นจมูก -Phr. (sneezze at เยำะเย้ย เย้ยหยัน)

     ่
คำศัพท์ยอย:
sneeze n.
sneezy adj.
คำศัพท์: snicker
(สนิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (กำร)หัวเรำะในใจ,ยิ้มในใจ,หัวเรำะคิกๆ,(ม้ำ)ร้อง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
snickeringly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
giggle,snigger,snort
                    200


คำศัพท์: sniff
                                        ู        ่
(สนิฟ) vi.,n. (กำร)สูดอำกำศ,สูดกลิ่น,สูดด้วยจมูกอย่ำงมีเสียง,ดม,จูบด้วยจมูก,ดูถก,เหยียดหยำม,กลินเล็ก

     ่
คำศัพท์ยอย:
sniffer n.
sniffingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sniffle,snuff,inhale
คำศัพท์: snigger
(สนิก'เกอะ) vi.,vt.,n. =snicker(ดู)

     ่
คำศัพท์ยอย:
sniggerer n.
sniggeringly adv.
คำศัพท์: snip
(สนิพ) vt.,vi. ตัดด้วยขำกรรไกร,เล็มด้วยขำกรรไกร,ตัดเล็ม. n.. กำรตัดหรือเล็มด้วยขำกรรไกร,ชิ้นหรือเศษ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cut
คำศัพท์: snipe
(สไนพฺ) n. นกปำกซ่อม,กำรดักยิง,ผู้ที่น่ำเหยียดหยำม,ก้นบุหรี่หรือซิกำร์ vi. ล่ำนกดังกล่ำว,ดักยิง,ดักโจมต

     ่
คำศัพท์ยอย:
sniper n.
คำศัพท์: snivel
(สนิฟ'เวิล) vi.,vt.,n. (กำร)ร้องไห้น้ำมูกไหล,ร้องไห้สูดจมูก,น้ำมูกไหล,สูดน้ำมูกไหล,สูดน้ำมูกเสียงดัง

     ่
คำศัพท์ยอย:
snivels อำกำรหวัดมีน้ำมูกไหล
sniveler,sniveller n.
คำศัพท์: snooze
(สนูซ) vi.,n. (กำร)นอน,นอนหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,นั่งสัปหงก.

     ่
คำศัพท์ยอย:
snoozer n.
snoozy adj.
คำศัพท์: snore
(สนอร์) vi.,n. (กำร)กรน,นอนกรน,เสียงกรน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
snorer n.
คำศัพท์: snort
(สนอร์ท) vi.,vt. (สัตว์)หำยใจรุนแรง,(สัตว์)เปล่งเสียงทำงจมูก,หำยใจรุนแรง,ดูถูก n. เสียงหำยใจรุนแรง,เส
                      201     ่
คำศัพท์ยอย:
snorter n.
snortingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
snuff
คำศัพท์: snub
(สนับ) vt.,n. (กำร)ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยำม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่ำงไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่ำงมำก,ตรึงห

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
ignore,neglect
คำศัพท์: snuff
                         ์                       ์
(สนัฟ) vi.,vt.,n. (กำร)สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,สูดยำนัตถุ,ดูถูก,เหยียดหยำม,ตัดไส้เทียน,ดับ,กลิ่น,ยำนัตถุ,รสชำต
คำศัพท์: snuffle
(สนัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (กำร)สูดจมูก,สูดเข้ำจมูก,ดมกลิ่นเสียงดัง,ดมกลิ่นอย่ำงสุนัข,ออกเสียงทำงจมูก,พูดเส

     ่
คำศัพท์ยอย:
snuffler n.
snuffly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
snuff,sn
คำศัพท์: soak
(โซค) vi.,n. (กำร)จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมำ,จำนำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
seep,steep
คำศัพท์: sob
(ชอบ) vi.,vt.,n. (กำร)ร้องไห้สะอึกสะอื้น,ร่ำไห้,สะอื้น,ทำเสียงสะอื้น,เสียงสะอึกสะอื้น,เสียงร่ำไห้

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cry,weep,keen,wail
คำศัพท์: sober
(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมำ,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขำม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนำกำร,มีเหตุผล vt

    ่
คำศัพท์ยอย:
soberingly adv.
soberly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
moderate
คำศัพท์: social
(โซ'เชิล) adj. เกี่ยวกับสังคม,เกี่ยวกับกำรอยู่เป็นหมู่
                    202


     ่
คำศัพท์ยอย:
socially adv.
socialness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
amiable
คำศัพท์: socialise
(โซ'ชะไลซ) vt.,vi. =socialize(ดู)

     ่
คำศัพท์ยอย:
socialisation n.
คำศัพท์: socialize
(โซ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นสังคม,จัดตั้งชุมชน. - vi. คบหำสมำคม,วิสำสะ.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
socialise.

     ่
คำศัพท์ยอย:
socializable adj.
socialization n.
socializer n.
คำศัพท์: soften
(ซอ'เฟิน) vi.,vt. (ทำให้)กลำยเป็นนิ่ม,กลำยเป็นอ่อนลง,กลำยเป็นอ่อนโยน,กลำยเป็นละมุนละไม
คำศัพท์: somersault
(ซัม'เมอะซอลทฺ) vi.,n. (กำร)ตีลังกำ,หกคะเมน,เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
somerset,summersault,summerset
คำศัพท์: soothe
(ซูธ) vt.,vi. ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทำ,ลด.

    ่
คำศัพท์ยอย:
soother n.
soothingly adv.
soothingness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
calm,allay
คำศัพท์: sort
(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่ำง,ลักษณะ,ท่ำทำง,อำกัปกิริยำ vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม

     ่
คำศัพท์ยอย:
sortable adj.
คำศัพท์: sough
(เซำ,ซัฟ) vi. เกิดเสียงซู่ซ่ำ,ทำเสียงอุบ-อิบ,ทำเสียงน้ำไหลในลำธำร. n. เสียงดังกล่ำว.
                    203     ่
คำศัพท์ยอย:
fully adv.
คำศัพท์: sound
                                                ่
(เซำน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกำศ,ปรำกฎ,ประกำศ,ออกเสียง,ใช้เครืองตร
แข็งแรง,มีสุขภำพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐำนะกำรเงินดี,มีควำมสำมำรถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมำย,ไ
คำศัพท์: span
(สแพน) n. ช่วงห่ำง,กว้ำงหนึ่งคืบ(ประมำณ9นิ้ว),กำรขยำยปีก,ระยะเวลำ,ระยะกว้ำง,ก้ำว,สมัย,ชั่วอำยุ vt. ว

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stretch
คำศัพท์: spank
(สแพงคฺ) vt. ตีก้น,ไปอย่ำงรวดเร็ว,(ม้ำ)วิ่งเร็ว n. กำรตีก้น
คำศัพท์: spasm
(สแพส'ซึม) n. อำกำรกล้ำมเนื้อกระตุก,ควำมรู้สึกหรือพลังที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน
คำศัพท์: speak
(สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่ำว,แสดงควำมเห็น,สนทนำ,เจรจำ,ปรำศรัย,ต

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
talk,mention
คำศัพท์: specify
(สเพส'ซิไฟ) vt.,vi. กำหนด,ระบุ,ระบุรำยละเอียด,อธิบำยอย่ำงละเอียด,ระบุชื่อ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
specificative adj.
specifier n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
particularize,detail,name
คำศัพท์: speculate
(สเพค'คิวเลท) vi. พิจำรณำ,เก็ง,เดำ,ครุ่นคิด,เสี่ยงโชค,คำดกำรณ์,ซื้อขำยหำกำไร,ค้ำขำย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
speculation n.
speculative adj.
speculator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
conjecture,ponder,meditate
คำศัพท์: spell
(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมำซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนต
คำศัพท์: spike
(สไพคฺ) n.,vt. (ยึดติดด้วย)เดือยแหลม,ตะปูรำงรถไฟ,ตะปูยักษ์,ตะปูรองเท้ำ,สิ่งที่ยำวแหลม,เขำแหลมของ
คำศัพท์: spill
                    204


(สพิล) {spilt/spilled,spilling,spills} vi.,vt. (ทำให้)หก,ล้น,ทะลัก,หกคะเมน,กระเด็น,กระจำย n. สิ่งที่หก(

     ่
คำศัพท์ยอย:
spiller n.
คำศัพท์: spin
(สพิน) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (กำร)ปั่น,กรอ,ฟั่น,ทอ(ไหม),พ่น(ไหม),ม้วน,ทำให้หมุน,คว

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
rotate,whi
คำศัพท์: spit
(สพิท) {spat/spit,spitting,spits} vi.,vt. ถ่มน้ำลำย,พ่น,ถุย,บ้วนกระเด็น,เสียบ,แทง. n. น้ำลำยที่ถ่มออก,ก

     ่
คำศัพท์ยอย:
spitter n.
คำศัพท์: spite
                                              ่
(สไพทฺ) n. เจตนำร้ำย,ควำมมุ่งร้ำย,ควำมโกรธเคือง,ควำมอำฆำตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนำร้ำย กลันแกล้ง
คำศัพท์: splash
(สแพลช) vt.,vi.,n. (กำร)สำด,กระเด็น,ทำให้เปียก,ทำให้เปรอะเปื้อน,พรม,กระเด็นเปื้อน,กระโดดน้ำ,เล่นน้ำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
splasher n.
คำศัพท์: splay
(สเพลย์) vt.,adj. ขยำยออก,แผ่ออก,กำงออก,ผำยออก,เบิกออก vi. เอียง,ลำด,แผ่,ขยำย. n. ผิวหน้ำที่เป็น

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
spread,ungainly
คำศัพท์: splinter
(สพลิน'เทอะ) n. ชิ้น,เศษ,สะเก็ด,ซีกไม้,แผ่นไม้บำงๆ,แผ่นแตก vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ vi. แตก
คำศัพท์: split
(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (กำร)ผ่ำ,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่ว
adj. แยก
คำศัพท์: splutter
(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (กำร)พูดอย่ำงรวดเร็วอย่ำงละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปำะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมำ,ต
คำศัพท์: spoil
(สพอยลฺ) {spoilt/spoiled,spoiling,spoils} vt. ทำให้เสีย,ทำให้แย่,ทำอันตรำย,โอ๋จนเสียคน,ทำให้เสื่อมเส

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
คำศัพท์: spot
(สพอท) n. จุด,แต้ม,ดวง,หยด,จุดด่ำง,จุดดำ,มลทิน,สถำนที่,ตำแหน่ง,เงินสด,จำนวนเล็กน้อย,ปริมำณที่ดื่ม
ทันที,ฉับพลัน
คำศัพท์: sprawl
(สพรอล) vi. นอนเหยียด,นั่งเหนียด,เหยียดเท้ำ,เหยียดแขน,เลื้อยคลำน vt. เหยีดดแขนขำ. n. ควำมพยำย
                     205


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
loll,lounge
คำศัพท์: spread
                                        ่
(สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (กำร)แผ่,แพร่,กระจำย,กำง,คลี,ปู,ละเลง,ทำ,ทำใ

    ่
คำศัพท์ยอย:
spreadable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
คำศัพท์: spring
(สพริง) {sprang/sprung,sprung,springing,springs} vi.,vt.(ทำให้)กระโดด,เด้ง,ดีด,ดีดตัว,ทะลัก,ไหลท
สปริง,ลวดสปริง,ลำน,ควำมยืดหยุ่น,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุธรรมชำติ,กำรกระโดด,แหล่งกำเนิด,ระยะแรกเริ่ม
คำศัพท์: sprinkle
(สพริง'เคิล) vt.,vi.,n. (กำร)พรม,โปรย,โรย,หว่ำน,(ฝน)ลงประปรำย,ฉีดให้เปียก.,สิ่งที่ใช้พรม(โรย,โปรย),ก
คำศัพท์: sprint
(สพรินทฺ) vi.,vt.,n. (กำร)วิ่งเต็มฝีเท้ำ,วิ่งด้วยควำมเร็วสูงสุด,วิ่งแข่ง,ไปด้วยควำมเร็วสูงสุด,ควำมเร็วสูงสุดใ

     ่
คำศัพท์ยอย:
sprinter n.
คำศัพท์: spur
(สเพอร์) n. เดือยส้นรองเท้ำ,เดือยไก่,สิ่งกระตุ้น,สิ่งปลุกเร้ำ,เนินแหลม,ทิวเขำแหลม,กิ่งไม้,กิ่งสั้น,ประตัก,ส
คำศัพท์: sputter
(สพัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (กำร)พ่นออก,พุ่งออก,ฉีดออก,ถ่มน้ำลำย,(เครื่องยนต์)ดังเป็นพักๆ,ดังเปำะแปะ,พูดล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
spatter,stutter
คำศัพท์: spy
             ้
(สไพ) n. จำรชน,จำรบุรุษ,ผูสอดแนม,นักสืบ,นักสืบรำชกำรลับ,สปำย vi.,vt. สอดแนม,เป็นจำรชน,เป็นนักส

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
agent,scout,snoop,pry
คำศัพท์: squall
(สควอล) n. ลมพำยุที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน(มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ),ควำมโกลำหลอย่ำงกะทันหัน,ควำมยุ่ง

     ่
คำศัพท์ยอย:
squallish adv.
คำศัพท์: square
              ั
(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลำนกว้ำง,สนำมกว้ำง,สี่แยก,ไม้ฉำก,ตำรำงหมำกรุก,จำนวนยก
ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉำก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,คว
คำศัพท์: squash
(สควอช) vt.,vi. กด,รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด,ถูกกด(รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด),ทำให้ยับเยิน,ทำลำย,ทำให
squash_tennis)
คำศัพท์: squat
                     206


(สควอท) vi.,vt.,n. (กำร)(ทำให้)(กำร)นั่งยองๆ,นั่งขัดสมำธิ,นั่งรำบ,นั่งถ่ำย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ข

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stocky,chunky,
คำศัพท์: squawk
(สควอค) vi.,vt.,n. (เสียง)ร้องเสียงด้วยควำมเจ็บปวดหรือตกใจ(เช่น เสียงร้องของเป็ดหรือไก่) บ่นเสียงดัง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
scream,squal
คำศัพท์: squeak
(สควีค) n. เสียงเอี๊ยดๆ (ของบำนพับเป็นต้น),เสียงเจี๊ยกๆ(ของหนูหรือสัตว์อื่น),กำรหลบหนีจำกภัยหรือควำ


คำศัพท์: squeal
(สควีล) n. เสียงร้องแหลม (เช่น เนื่องจำกควำมเจ็บปวด ควำมกลัว). vi. ร้องเสียงแหลม,บอกเปิดเผย,ซัดท

     ่
คำศัพท์ยอย:
squealer n.
คำศัพท์: squeeze
(สควีซ) vt.,vi.,n. (กำร)บีบ,รัด,เบียด,คั้น,กด,อัด,รีด,ขูดรีด,บังคับ,ทำให้ลดน้อยลง,สกัด,ดัน,กอด,,จำนวนเ

    ่
คำศัพท์ยอย:
squeezer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
press,compr
คำศัพท์: squint
(สควินทฺ) vt.,vi.,adj.,n. (กำร)มองค้อน,หรี่ตำ,ชำเลืองมอง,พริ้มตำ,ชม้ำยตำ,มองเอียงๆ

     ่
คำศัพท์ยอย:
squintingly adv.
squinty adj.
squinter คนตำเหล่,คนตำเข
คำศัพท์: squirm
(สเคิร์ม) vi.,n. (กำร)กระดุกกระดิก,ดิ้น,ดิ้นรน,ดิ้นไปมำ,บิดงอ,รู้สึกไม่สบำยใจ,รู้สึกอึดอัดใจ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
squirmingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wriggle
คำศัพท์: squirt
(สเควิท) vt.,vi.,n. (กำร)พ่น,ฉีด,พุ่ง,ฉีดให้เปียก,พ่นให้เปียก,บุคคลที่ไม่สำคัญและน่ำรำคำญ,บุคคลร่ำงเล็ก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                    207


spurt,jet,stream
คำศัพท์: stab
(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. กำรแทง,กำรทิ่ม,กำรจิ้ม,กำรพยำยำมในระยะสั้น,บำดแผลจำกกำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
jab,pierce
คำศัพท์: stabilize
(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้)กลำยเป็นคงที่(มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภำพ).

     ่
คำศัพท์ยอย:
stabilisation,stabilization n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
secure,brace -A. loosen
คำศัพท์: stack
         ้
(สแทคฺ) n. กองที่ซอนกัน,ซุ้มปืน,สุม,จำนวนมำกมำย,กลุ่มปล่องไฟบนหลังคำ vt.,vi. กอง,ลุม,ก่ำยขึ้น,จัดไ

เรียงทับซ้อนใช้ในเรื่องโครงสร้ำงกำรเก็บข้อมูล หมำยถึง กำรเก็บข้อมูลโดยเรียงทับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ กำรเร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bundle,pile,gather
คำศัพท์: stagger
(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (กำร)(ทำให้)เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่ำย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
totter,stun
คำศัพท์: stain
(สเทน) vt.,vi. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นรอยด่ำง,แต้มสี,ทำให้มีมลทิน. n. สีแต้ม,สีย้อม,สีที่เปรอะเปื้อน,

     ่
คำศัพท์ยอย:
stainability n.
stainable adj.
stainer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
speck,blot,tarnish,st
คำศัพท์: stalk
(สทอลคฺ) n. ก้ำนพืช,ลำต้น,ก้ำน,แกน,ปล่องไฟสูง,ขำแก้วเหล้ำ,ลำเนื้อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง vi.,vt.,n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
axis,stem,peduncle,pedicel
คำศัพท์: stall
(สทอล) n. คอก,คอกสัตว์,แผงลอย,ที่นั่งยกพื้นของพระในโบสถ์ฝรั่ง,ที่นั่งแถวยำวในโบสถ์หรือโรงละคร,ข้อ

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     208


stalls n. ที่นั่ง
คำศัพท์: stammer
(สแทม'เมอะ) vi.,vt. พูดตะกุกตะกัก,พูดติดอ่ำง. n. กำรพูดตะกุกตะกัก,กำรพูดติดอ่ำง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
stammerer n.
stammeringly adv.
คำศัพท์: stamp
                                ้
(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n.
ตรำประทับ,ตรำ,รอยด่ำงประทับ,ดวงตรำไปรษณียำกร,ลักษณะเฉพำะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมำย,สิ่งที่เห็นได้ช
คำศัพท์: stand
                                               ่
(สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้)(กำร)ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู,ค้ำงอยู่,ยืน
คำศัพท์: stare
(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (กำร)จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตำ,เด่นชัด,เตะตำ,โต้งๆ,(ขน)ตั้งชัน. stare down จ้อง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
glare,gaze,eye
คำศัพท์: start
               ้
(สทำร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตังต้น,ลงมือ,ทำกำร,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรำกฎออกมำอย่ำ
คำศัพท์: startle
(สทำร์'เทิล) vi.,vt. (ทำให้)สะดุ้งตกใจ. n. สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งรบกวน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
startlingly adv.
คำศัพท์: state
(สเทท) n. สภำพ,สถำนกำรณ์,ฐำนะ,ลักษณะ,อำกำร,สภำพทำงอำรมณ์,อำรมณ์,มลรัฐ,รัฐ,ประเทศ,กิจกำรข
             ่
เกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่,เกียวกับรำชกำร,เกี่ยวกับพิธี,เกี่ยวกับรัฐ
คำศัพท์: station
(สเท'เชิน) n. สถำนี,ที่ทำกำร,สำนักงำน,สถำนที่,ตำแหน่งหน้ำที่,ฐำนะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อำศัย,ฟำร์ม

     ่
คำศัพท์ยอย:
stational adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
location
คำศัพท์: stay
       ่   ่                                       ่
(สเท) vi. อยู,พักอยู,คงอยู่,ยืนหยัด. vt. หยุด,ยั้ง,ควบคุม,สกัด,หน่วงเหนี่ยว,คอย,สนับสนุน n. กำรอยู,กำรพ
คำศัพท์: steady
(สเทด'ดี) adj.,vt.,vi.,adv. (ทำให้,กลำยเป็น)มั่นคง,แน่นอน,สม่ำเสมอ,เป็นนิสัย,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,

     ่
คำศัพท์ยอย:
steadier n.
steadily adv.
                    209


steadiness n
คำศัพท์: steeple
                    ์
(สที'เพิล) n. ยอดสูง,หลังคำแหลม,ยอดเจดีย,หอคอยยอดเจดีย์

    ่
คำศัพท์ยอย:
steepled adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
spire
คำศัพท์: step
(สเทพ) n. ก้ำว,จังหวะ,ฝีเท้ำ,เสียงก้ำว,ท่ำทำงในกำรก้ำว,ตำแหน่ง,ฐำนะ,ขั้น,ระดับ,ชั้น,ขั้นบันได,แผ่นเหยีย
คำศัพท์: stick
(สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n.
กิ่งไม้,ไม้เท้ำ,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้ำน,คัน,ด้ำม,แท่ง,เสำ,หนำม,ไม้คุมกำรบรรเลงของวงดนตรี,กำร
คำศัพท์: stiffen
(สทีฟ'เฟิน) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้แข็งทื่อ,ทำให้ตรง,ทำให้แน่น,ทำให้เหนียวหนืด vi. กลำยเป็นแข็งทื่อ,แข็ง

     ่
คำศัพท์ยอย:
stiffener n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
harden,solidify,firm
คำศัพท์: stifle
                                          ้
(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หำยใจไม่ออก,อุดปำก,บีบคอ,ฆ่ำโดยกำรทำให้หำยใจไม่ออก,ปรำบปรำม,ขยี,กำจัด,อ

คำศัพท์ยอย:่
stifler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
suffocate
คำศัพท์: still
(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปรำศจำกเสียง,ปรำศจำกสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภำพนิ่ง n. ค
        ้
ในขณะนี้,บัดนี,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลำ
คำศัพท์: stimulate
(สทิม'มิวเลท) vt. กระตุ้น,เร้ำใจ,เร้ำ,ปลุกใจ,ส่งเสริม,กระตุ้นประสำท,ชูกำลัง. vi. เป็นตัวกระตุ้น,ชูกำลัง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
stimulability n.
stimulator n.
stimulater adj.
stimulation n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
rouse,arouse,urge
                    210


คำศัพท์: stipulate
(สทิพ'พิวเลท) vi. ระบุ,กำหนด,วำงเงื่อนไข. vt. ระบุ,กำหนด,สัญญำ,รับรอง,นัดหมำย. -stipulable adj.

     ่
คำศัพท์ยอย:
stipulator n.
stipulatory adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
require
คำศัพท์: stir
                      ่                           ื่
(สเทอร์) vt. กวน,คน,แกว่ง,ไกว,ค่อยๆเคลือน,เขย่ำ,แหย่,ขยับ,คุ้ย,เขี่ย,ปลุก,ปลุกเร้ำ,กระตุ้น,ทำให้ตนเต้น,
กำรกวน(คน,แกว่ง,ไกว...),เสียงกวน,ควำมตื่นเต้น,ควำมโกลำหล,ควำมรู้สึก,อำรมณ์
คำศัพท์: stitch
(สทิทชฺ) n. ตะเข็บ,เข็มหนึ่ง,วิธีกำรเย็บปักหรือตะเข็บ,ผลงำนเย็บปักหรือตะเข็บ,จำนวนเล็กน้อย,ส่วนหนึ่ง,อ
คำศัพท์: stock
(สทอคฺ) n. คลังสินค้ำ,พัสดุ,สินค้ำในร้ำน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้ำน,ด้ำม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไ
คำศัพท์: stockpile
(สทอค'ไพลฺ) n. คลังพัสดุ,คลังสินค้ำ,คลังแสง,คลังอำวุธยุทธภัณฑ์. vi. เก็บไว้ในคลังดังกล่ำว -stockpiler

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stock,stock
คำศัพท์: stoke
(สโทค) n. คุ้ย เขี่ยและใส่ฟืน(แก่กองไฟ ควบคุมเตำ,ใส่เชื้อเพลิง. vi. เขี่ยถ่ำนหินในเตำ,ควบคุมไฟในเตำใ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stir
คำศัพท์: stoop
(สทูพ) vi.,vt.,n. (กำร)ก้ม,ก้มลง,โค้ง,โก้งโค้ง,ห่อตัว,ยืนย่อตัว,ถ่อมตัว,(เหยี่ยว)ถลำลง,โฉบลง,ลดลง,ยอม

    ่
คำศัพท์ยอย:
stooper n.
stoopingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
nod,bend,kneel,bow
คำศัพท์: stop
                      ิ
(สทอพ) vt.,vi.,n. (กำร)หยุด,ห้ำม,ยับยั้ง,ยุต,จอด,เลิก,ขัดขวำง,ป้องกัน,ตัดขำด,อุด,จุก,ปิด,พัก,(มวย)ชนะ
คำศัพท์: store
(สทอร์) n. ร้ำน,ร้ำนค้ำ,ห้องพัสดุ,ห้องเก็บของ,พัสดุ,สิ่งที่เก็บสะสมไว้,กำรเก็บสะสม,ปริมำณมำก,จำนวนมำ
          ี่
เครื่องใช้และพัสดุทจำเป็น
คำศัพท์: storm
(สทอร์ม) n. พำยุ,มรสุม,ลมมรสุม,กำรระดมยิง,กำรโหม กระหน่ำ,ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมำอย่ำ
(ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,พำยุ)โหมกระหน่ำ,ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ถลันออกไปด้วยควำมโกรธ,พูดอย่ำงรุนแรง
                    211


คำศัพท์: stow
(สโท) vt. เก็บ,เก็บรักษำ,บรรจุ,ใส่,กอง,หยุด,ทำให้อยู่หรือพัก,หยุด, stow away แอบซ่อนอยู่ในเรือหรือเค

    ่
คำศัพท์ยอย:
stowable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pack,cram,jam
คำศัพท์: straddle
(สแทรด'เดิล) vi. ถ่ำงขำ,ยืนกำงขำ,นั่งกำงขำ,นั่งคร่อม,คร่อม. vt. ถ่ำงขำ,สนับสนุนทั้งสองข้ำง,เหยียบเรือส

     ่
คำศัพท์ยอย:
straddlingly
คำศัพท์: straighten
                                ี
(สเทรท'เทิน) vt.,vi. ทำให้ตรง,กลำยเป็นตรง,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ด,กลำยเป็นดี. -straightener n.
คำศัพท์: strain
(สเทรน) vt.,vi.,n.
(กำร)ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยำยเกินไป,ต้องกำรมำกเกินไป,เทของ
คำศัพท์: strangle
(สแทรง'เกิล) vt. รัดคอ,เค้นคอ,บีบคอ,จำกัด,บีบบังคับ,บีบคอจนหำยใจไม่ออก
คำศัพท์: strap
(สแทรพ) n. สำยหนัง,หนังรัด,สำยรัด,เข็มขัดหนัง,สำยหิ้ว,สำยผ้ำ,สำยโลหะ,นำงโลม,แส้หนัง vt. ยึดด้วยห

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
band
คำศัพท์: stray
                                 ้
(สเทร) vi. บ่ำยเบน,หันเห,หลงทำง,พลัดพรำก,เร่ร่อน,พเนจร.adj.,n. (ผู)หลงทำง,พลัดพรำก,พเนจร,ร่อนเ

     ่
คำศัพท์ยอย:
strayer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
rove,roam,lose,deviate
คำศัพท์: streak
(สทรีค) n. เส้นหลำยสี,ริ้วลำย,เส้น,ทำง,ชั้น,ช่วง,กำรต่อเนื่อง,สำยแร่. vi.,vt. (ทำให้)กลำยเป็นเส้นหลำยส

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stripe,band,trace
คำศัพท์: strengthen
(สเทรง'เธิน) vi.,vt. (ทำให้)แข็งแรงขึ้น,มีพลังมำกขึ้น,มีประสิทธิภำพมำกขึ้น.

    ่
คำศัพท์ยอย:
strengthener n.
                    212


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fortify
คำศัพท์: stress
(สเทรส) n. ควำมตึงเครียด,ควำมบังคับ,กำรบีบคั้น,ควำมฉุกละหุก,เสียงหนัก,กำรกด,กำรดัน,แรงกดดัน,ตัวก

    ่
คำศัพท์ยอย:
stressness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
emphasis
คำศัพท์: stretch
                                                  ่
(สเทรทชฺ) vt.,n. (กำร) ขึง,ดึง,ยื่น,ยื่นออก,ยืด,ขยำยออก,เหยียด,ถ่ำงแผ่,เอื้อม,ทำสุดขีด,พยำยำมเต็มที,โ

    ่
คำศัพท์ยอย:
stretchability n.
stretchable adj.

คำที่มีค
คำศัพท์: stride
(สไทรดฺ) {strode,stridden/strid,striding,strides} vt.,vi.,n. (กำร)เดินก้ำวยำว,ก้ำนยำว,เดินจังหวะยำว,เด

     ่
คำศัพท์ยอย:
strider n.
stridingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
step,pa
คำศัพท์: strike
(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi.
ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคำะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด(ไม้ขีดไฟ),ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับต
คำศัพท์: strip
(สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวำด,ถอด,แก้ผ้ำ,รีดนม,ตัดเนื้อหำ,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแ

คำศัพท์: strive
                                                   ้
(สไทรฟว) {strove/strived,striven/strived,striving,strives} vi. พยำยำมหนัก,มุ่งมั่น,ฝ่ำฟัน,ดิ้นรน,ต่อสู,แ

     ่
คำศัพท์ยอย:
striver n.
strivingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
apply,try,attempt
คำศัพท์: stroke
(สโทรค) กำรตี,กำรทุบ,กำรตอก,กำรเคำะ,กำรลูบ,กำรคลำ,กำรพำยเรือ,ขีดหนังสือ,อำกำรปัจจุบันทันด่วนขอ
ดินสอแปรงหรือมีดแกะสลัก,ระยะพุ่ง,ระยะวิ่ง,กำรดำเนินกำร,ควำมพยำยำม,เหตุกำรณ์หรือโอกำสที่เกิดขึ้นอ
                    213


คำศัพท์: stroll
(สโทรล) vi.,vt.,n. (กำร)เดินทอดน่อง,เดินเล่น,เดินเตร่,ร่อนเร่,พเนจร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
ramble,saunter,walk
คำศัพท์: struggle
             ้
(สทริก'เกิล) ดิ้นรน,ต่อสู,แข่งขัน

    ่
คำศัพท์ยอย:
struggler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
effort,conflict,fight
คำศัพท์: strum
(สทรัม) vt. เล่นเครื่องดนตรีประเภทสำยอย่ำงเปะปะหรือไม่ชำนำญ,ทำให้เกิดเสียงโดยกำรเล่นดังกล่ำว. n.

     ่
คำศัพท์ยอย:
strummer n.
คำศัพท์: strut
(สทรัท) vi. เดินวำงมำด vt. ค้ำ,ยัน,หนุน. n. กำรเดินวำงมำด ,ไม้ค้ำ,ไม้เท้ำแขน,ไม้ยัน,เสำค้ำ.
คำศัพท์: stuff
(สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธำตุแท้,ควำมเชี่ยวชำญ,ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะอย

คำศัพท์: stumble
(สทัม'เบิล) vi.,n. (กำร)สะดุด,สะดุดเท้ำ,พลำดเท้ำ,เตะเอำตอ,ผิดพลำด,เดินโซเซ,ทำผิดพลำด,ลังเล,พูดต

    ่
คำศัพท์ยอย:
stumblingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน
คำศัพท์: stump
(สทัมพฺ) n. ตอ,ตอไม้,สิ่งที่กุดด้วน,ส่วนที่เหลือ,เศษ,เศษดินสอ,โคนที่เหลือ,ก้ำนที่เหลือ,กำรสะดุดเท้ำ,กำร

     ่
คำศัพท์ยอย:
stumps n. ขำ
คำศัพท์: stutter
(สทัท'เทอะ) vi.,vt. พูดติดอ่ำง,พูดตะกุกตะกัก.

     ่
คำศัพท์ยอย:
stutterer,stutteringly adv.
คำศัพท์: style
(สไทลฺ) n.
ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่ำทำง,สำนวน,โวหำร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีกำร,วิธีกำรเขียน,แบบอย่ำง,ลีลำ,คำขน
คำศัพท์: subdue
                       214


(ซับดู',ซับดิว') vt. ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้อ่อนลง,ลดเสียงลง,ทำให้เชื่อง,เอำชนะ,พิชิต,ทำให้สงบ,ข่มอำรม

คำศัพท์ยอย: ่
subduableadj.
subdueness n.
subduably adv.
subduer n.
คำศัพท์: submerge
(ซับเมิร์จฺ') vt.,vi. จมลงใต้น้ำ,ดำน้ำ,จุ่ม,แช่.

     ่
คำศัพท์ยอย:
submergence n.
คำศัพท์: submit
(ซับมิท') vt.,vi. ยอม,ยอมตำย,ยอมจำนน,อ่อนน้อม,เสนอ,เสนอให้พิจำรณำ,เข้ำใจว่ำ.-submittable,subm

    ่
คำศัพท์ยอย:
submittal n.
submittingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
abide,defer,resign,surrender,yield -A. resist
คำศัพท์: subside
(ซับ'ไซดฺ) vi. จมลง,ทรุด,ตกตะกอน,นอนก้น,ลดลง,บรรเทำลง,ถอยลง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
subsidence n.
subsider n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
settle,sink
คำศัพท์: succeed
(ซัคซีด') vi. ประสบควำมสำเร็จ,บรรลุผล,เจริญ,รับช่วง,ตำมหลัง,เกิดต่อเนื่อง. vt. เกิดต่อเนื่อง,ตำมหลัง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
succeedable adj.
succeeder n.
succeedingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
achieve,fulfill,follow
คำศัพท์: succumb
(ซะคัมบฺ') vi. ยอม,ยอมจำนน,เชื่อฟัง,ตกอยู่ในอำนำจ,ได้รับโรค,ได้รับบำดแผล,แก่,ตำย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
succumber n.
                      215คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
yield,submit,die -A. persist,endure
คำศัพท์: suck
(ซัค) vt. ดูด,ดูดด้วยปำก,ดูดนิ้ว,จิบ,ดูดซึม,ดูดซับ,ดูดนม. vi. ดูด, -Phr. (suck in โกง,หลอกลวง) n. กำรด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sip,draw in,swallow,gulp
คำศัพท์: submerse
(ซับเมิร์ส') vt. จุ่มลง,แช่,ดำน้ำ,ทำให้อยู่ใต้น้ำ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
submersion n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
submerge
คำศัพท์: suffer
(ซัฟ'เฟอะ) vt.,vi. ประสบ,ได้รับ,ได้ผ่ำน,ทน,อดทน,ยอม,ประสบ,อนุญำต.

     ่
คำศัพท์ยอย:
sufferable adj.
ableness n.
sufferably adv.
sufferer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bear,feel,undergo
คำศัพท์: suggest
(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง

    ่
คำศัพท์ยอย:
suggestible adj.
suggestive adj.
suggester n.
suggestingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
propose,imply
คำศัพท์: sulk
            ้
(ซัลคฺ) vi.,n. (ควำม,ผู)เคืองใจหรือโกรธเคืองโดยไม่ยอมปริปำกพูด,มีอำรมณ์บูดหมอง
คำศัพท์: summarise
(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด.

    ่
คำศัพท์ยอย:
summarisable adj.
                    216


summarizable adj.
summarisation n.
summarization n.
summaris(z)er n.
summaris(z)t n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
abridge
คำศัพท์: summarize
(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด.

    ่
คำศัพท์ยอย:
summarisable adj.
summarizable adj.
summarisation n.
summarization n.
summaris(z)er n.
summaris(z)t n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
abridge
คำศัพท์: summon
                                    ื่
(ซัม'เมิน) vt. เรียก,เรียกตัว,เรียกประชุม,ออกหมำยเรียก,ปลุกเร้ำ,ปลุกให้ตน,กระตุ้น.

    ่
คำศัพท์ยอย:
summonable adj.
summoner n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
call
คำศัพท์: supervise
(ซูเพอะไวซ) vt. ดูแล,ควบคุม,จัดกำร,อำนวยกำร,ตรวจตรำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
oversee
คำศัพท์: supplement
(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภำคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศำหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
supplementation n.
supplementer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
rider,postscript,additon,codici
คำศัพท์: supply
                    217


                                      ่
(ซะไพล') vt.,vi.,n. (กำร)จัดหำ,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหำให

     ่
คำศัพท์ยอย:
suppliable adj.
supplier n.

คำศัพท์: support
               ้
(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,กำร,ผู)ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัว

    ่
คำศัพท์ยอย:
supportly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bear,sustain,uphold
คำศัพท์: suppose
                    ิ
(ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอำ,คำดคะเน,สมมุต,อนุมำน,นึกเอำ,คิด,จินตนำกำร.

    ่
คำศัพท์ยอย:
supposable adj.
supposably adv.
supposer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
guess,conjecture
คำศัพท์: surge
(เซิร์จฺ) n. คลื่นแรง,คลื่นยักษ์,ลักษณะขึ้นๆ ลงๆ,กระแสไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นอย่ำงรุนแรง,คลื่นรบกวนมำก,กำรวน
คำศัพท์: surmise
(เซอไมซ') vt.,vi.,(กำร)คำดกำรณ์,เดำ,ทำย,ดำดคะเน,เก็ง,นึก,คิด. vi. เดำ,ทำย

    ่
คำศัพท์ยอย:
surmisable adj.
surmisedly adv.
surmiser n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
guess
คำศัพท์: surprise
                                  ั
(เซอไพรซ') vt.,n. (กำร)ทำให้ประหลำดใจ,จู่โจม,ทำให้กระทำโดยไม่ให้รู้ตว ,กำรจู่โจมไม่ให้รู้ตัว,ควำมรู้ส

     ่
คำศัพท์ยอย:
surpriser n.
คำศัพท์: surrender
(ซะเรน'เดอะ) vt.,vi.,n. (กำร)ยอม,ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตำม,ตำมใจ,สละ,ละทิ้ง,ปล่อย,ทอดทิ้ง,คืน,ยกเ

    ่
คำศัพท์ยอย:
                    218


surrenderer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
yield,give
คำศัพท์: surround
(ซะเรำนฺดฺ') vt. ล้อมรอบ,โอบล้อม,แวดล้อม,ห้อมล้อม. n. สิ่งที่โอบล้อม,บริเวณแวดล้อม.

    ่
คำศัพท์ยอย:
surroundedly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
encompass,circle,encircle
คำศัพท์: survey
(เซอเว') vt.,vi.,n. (กำร)สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเครำะห์,ตรวจตรำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
surveyable adj.
คำศัพท์: suspect
(ซัสเพคทฺ') vt.,vi.,adj. สงสัย,ข้องใจ,กังขำ,คำดคิด,คำดคะเน. n. (ซัส'เพคทฺ) ผู้ต้องหำ,ผู้ถูกสงสัย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
suspecter n.
suspectible adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mistrust
คำศัพท์: suspend
(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วครำว,ให้พักงำน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วครำว,หย

    ่
คำศัพท์ยอย:
suspendibility n.
suspendible adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hang,banish,defer,swing -A. reinstate
คำศัพท์: swab
(สวอบ) n. ฟองน้ำ ผ้ำ สำลีหรือวัตถุซับอื่นๆ ที่ใช้ซับแผลหรือทำยำหรือซับพื้น,กลำสีเรือ,อินทรธนู. vt. ซับล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
swob
คำศัพท์: swagger
(สแวก'เกอะ) vi.,n. (กำร)เดินวำงท่ำ,เดินเชิดหน้ำ,วำงท่ำอย่ำงใหญ่,คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลว

    ่
คำศัพท์ยอย:
swaggerer n.
                   219


swaggeringly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stride
คำศัพท์: swallow
(สวอล'โล) n. นกนำงแอ่น vt. กลืน,ขยอก,กลืนน้ำลำย,ยอมรับโดยไม่มีกำรถำม,เอำกลับ,เอำคืน,อดกลั้น,ออ

     ่
คำศัพท์ยอย:
swallowable adj.
คำศัพท์: swat
              ู
(สวอท) vt.,n. (กำร)ตบ,ตี,ตีลกอย่ำงแรง(โดยเฉพำะเพื่อไปให้ไกล),กริยำช่อง2&3ของsweat(ดู)

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
swot

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
whack
คำศัพท์: sway
(สเว) vi.,vt.,n. (กำร)แกว่ง,ไกว,โยก,โอน,เอน,ไปๆ มำๆ,ไหว,ขึ้นๆลงๆ,ใช้อำนำจ,ปกครอง,ครอบงำ,,ทำให

    ่
คำศัพท์ยอย:
swayable adj.
swayer n.
swayful adj.
swayingly adv.

คำที
คำศัพท์: swear
(สแวร์) {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สำบำน,ปฎิญำณ,กล่ำวคำปฎิญำณ,ให้คำปฎิญำณ,สบถ,
ทำให้ศำลออกหมำยศำลโดยกำรกล่ำวหำภำยใต้กำรปฎิญำณตน- s
คำศัพท์: sweat
(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,กำรที่เหงื่อออก,ควำมกังวลใจ,หยำดน้ำ,ควำมเหนื่อ
ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงำนหนัก,ใช้งำนหนักแต่ให้ค่ำจ้ำงต่ำ, sweat
คำศัพท์: sweep
(สวีพ) {swept,swept,sweeping,sweeps} vt. กวำด,ปัด,ปัดกวำด,ขยับ,ขจัด,ทำให้ผิวหน้ำสะอำด,พัด,หัน
กำรกวำด,กำรปัดกวำด,กำรกวำดสำยตำ
คำศัพท์: swell
(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยำยตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น
คำศัพท์: swerve
(สเวิร์ฟว) vi.,vt.,n. (กำร)หักเลี้ยว,หันอย่ำงฉับพลัน,เปลี่ยนทิศอย่ำงฉับพลัน.
คำศัพท์: swoon
(สวน) vi. สลบ,เป็นลม n. กำรสลบ,กำรเป็นลม,จิตที่เคลิบเคลิ้ม.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                    220


swound,faint
คำศัพท์: swill
(สวีล) n. อำหำรเหลว,อำหำรกึ่งเหลว,ขยะ,เศษอำหำร,เศษอำหำรในครัว,เศษอำหำรติดจำนหรือก้นหม้อ,เห

     ่
คำศัพท์ยอย:
swiller n.

คำศัพท์: swim
(สวิม) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (กำร)ว่ำย,ว่ำยน้ำ,ลอยน้ำ,ลอยคว้ำง,ล่องลอย,ท่วม,จุ่ม

     ่
คำศัพท์ยอย:
swimmer n.
คำศัพท์: swing
(สวิง) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n.
(กำร)แกว่ง,ไกว,แกว่งไกว,กวัดแกว่ง,โล้,ห้อย,แขวน,แขวนคอ,หัน,หันเห,เปลี่ยนแปลง,ระยะที่แกว่ง,เส้นทำ
คำศัพท์: swipe
(สไวพฺ)vt.,n. (กำร)ตีอย่ำงแรง,ตบอย่ำงแรง,หวด,ขโมย,ดื่มเหล้ำคำใหญ่.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
strike,smack,pilfer
คำศัพท์: swirl
(สเวิร์ล) vi.,vt.,n.(กำร)หมุน,หมุนรอบ,วน,วนเวียน,วิงเวียนศรีษะ,สิ่งที่บิดงอ,เส้นขดงอ,ควำมยุ่งเหยิง,ควำม
คำศัพท์: swish
(สวิช) vi.,vt.,n. (กำร,เสียง)เฆี่ยน,หวด,สะบัดแส้,ลงแส้,เกิดเสียงเสียดสีของแพรหรือฝนตก,ไม้นวด,ไม้เฆี่ย

     ่
คำศัพท์ยอย:
swisher n.
คำศัพท์: switch
(สวิทชฺ) n. ที่เปิดปิด,หัวเปิดปิด,กำรเปิดปิด,กำรเปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยน,สะพำนไฟ,ไม้เฆี่ยน,ไม้เท้ำ,กำรหวด,ก

     ่
คำศัพท์ยอย:
switcher n.
คำศัพท์: swivel
(สวิฟ'เวิล) n. ห่วงสับ,เดือยสับ,ขอสับ,หัวต่อหมุน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
swing
คำศัพท์: sympathise
(ซิม'พะไธซ) vi. เห็นอกเห็นใจ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
sympathiser n.
sympathizer n.
                       221


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
commiserate
คำศัพท์: sympathize
(ซิม'พะไธซ) vi. เห็นอกเห็นใจ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
sympathiser n.
sympathizer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
commiserate
คำศัพท์: t
(ที) พยัญชนะตัวที่20ของภำษำอังกฤษ
คำศัพท์: tackle
(แทค'เคิล) n. กว้ำน,กำรจับคนที่พำลูกวิ่งในกีฬำรักบี้. vt. จัดกำร แก้ปัญหำ,รับมือ,เล่นงำน,จับคนที่พำลูกม

     ่
คำศัพท์ยอย:
tackler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
try,undertak e
คำศัพท์: tailor
(เท'เลอะ) n. ช่ำงตัดเสื้อ vi.,vt. ตัดเสื้อ.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
shape,adapt,fit
คำศัพท์: take
(เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (กำร)เอำ,เอำมำ,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มำ,พำ,จัด,ใช้,จด,มีผ

     ่
คำศัพท์ยอย:
takable adj.
takeable adj.
taker n. -Phr. (take after คล้ำย) -
คำศัพท์: talk
(ทอล์ค) vi.,vt.,n. (กำร)พูด,สนทนำ,เจรจำ,ปรำศรัย,โจษจัน,เรื่องสนทนำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
talkability n.
talkable adj.
talker n. -Phr. (talk big คุยโต คุยโว)

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
converse,utter,speech
คำศัพท์: tally
                               ่
(แทล'ลี) n. ไม้เครื่องหมำย,ติ้ว,ป้ำยเครื่องหมำย,ขีดหรือบำกเครืองหมำยสำหรับนับ,กำรบันทึก,บัญชี,คะแน
                     222


สอดคล้อง
คำศัพท์: tame
(เทม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลำยเป็น)เชื่อง,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง,อ่อนน้อม,เชื่อฟัง,คล้อยตำม,จืดชืด,ไม่ตื่นเต้น

     ่
คำศัพท์ยอย:
tameness n.
tamer n.
tameable adj.
tamable adj.
tameability n.
tamability
คำศัพท์: tangle
                        ้                   ้
(แทง'เกิล) vi.,vt. (ทำให้)ยุ่งเหยิง,พัวพัน,ต่อสู,โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง,กำรต่อสู,กำรทะเลำะวิวำท,กำรโต

     ่
คำศัพท์ยอย:
tanglement n.
tangler n.
tangly adv.
คำศัพท์: tantalize
(แทน'ทะไลซ) vt. ยั่วเย้ำ,ทำให้น้ำลำยไหล.

     ่
คำศัพท์ยอย:
tantalisation n.
tantalization n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
bait,tease
คำศัพท์: tap
(แทพ) vt.,vi.,n. (กำร,เสียง)แตะอย่ำงแผ่วเบำ,เตะเบำๆ,ตบเบำๆ,เคำะตอกเบำๆ vt.,n.
(กำร)ทำให้ไหลออก,ลอบต่อสำยโทรศัพท์(เพื่อดักฟัง),ใส่ก๊อก,ใส่จุก,แยกต่อ,แบ่งน้ำ,เรียกร้อง,ตอกหรือทำ
คำศัพท์: target
(ทำร์'กิท) n. เป้ำ,เป้ำหมำย,จุดมุ่งหมำย,โล่กลม,เป้ำกำรเยำะเย้ย. vt. ตั้งเป้ำหมำย

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mark,bull's-eye,victim
คำศัพท์: task
(ทำสค) n. งำน,งำนหนัก,เรื่องที่ยำก,ภำระหน้ำที่,vt. ทำให้ทำงำนหนักมำกหรือเกินไป,ใช้สมองหนัก,ทำให

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
job,work,burden
คำศัพท์: taste
(เทสทฺ) n. รส,รสนิยม,รสชำติ,กำรชิมรส,ประสำทรส,ควำมพอใจ,ควำมสำมำรถในกำรเลือกเฟ้น,ควำมสำมำร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
relish,savour,feel
                    223


คำศัพท์: tattle
(แทท'เทิล) vi.,vt.,n. (กำร)เปิดเผยข่ำว,เปิดเผยควำมลับ,คุย,นินทำ,นินทำ,พูดไม่เป็นสำระ,พูดมำก,ซุบซิบ

     ่
คำศัพท์ยอย:
tattlingly adv.
คำศัพท์: tattoo
(เททู') n.รอยสัก,ลำย(รูป)สัก,กำรสัก vt. สัก,สักเป็นลำย

     ่
คำศัพท์ยอย:
tattooer,tattooist n.
คำศัพท์: taunt
(ทอนทฺ',ทำนทฺ) vt.,n. (กำร)เหน็บแนม,หัวเรำะเยำะ,สบประมำท,ยั่วยุ,เยำะเย้ย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
taunter n.
tauntingly adv.
คำศัพท์: tear
(แทร์) n. น้ำตำ,ของเหลวที่คล้ำยน้ำตำ vi. น้ำตำไหลออกมำ vt.,vi.,n. (กำร)ฉีก,ฉีกขำด,ฉีกออก,ดึง,ทิ้ง,รื้อ
คำศัพท์: tease
            ้
(ทีซ) vt.,vi.,n. (กำร,ผู)ยั่ว,เย้ำ,แหย่,ล้อ,กวนโทโส,ทำให้(เส้นใย)เป็นขุยขน

     ่
คำศัพท์ยอย:
teasingly adv.
คำศัพท์: teeter
(ที'เทอะ) vi. เดินโซเซ vt. เล่นไม้กระดำนหก,กระดกขึ้นลง,เคลื่อนที่อย่ำงไม่มั่นคง. n. กระดำนหก,กำรเคล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
waver
คำศัพท์: tell
(เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่ำ,พูด,บรรยำย,เปิดเผย,จำแนกควำมแตกต่ำง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนำย,ทำให

     ่
คำศัพท์ยอย:
tellable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
คำศัพท์: temper
(เทม'เพอะ) n. อำรมณ์,นิสัย,ภำวะแห่งจิต,สำรที่เติมเข้ำไปเปลี่ยนคุณสมบัติ,ทำงสำยกลำง,กำรประนีประนอ

    ่
คำศัพท์ยอย:
temperability
temperable adj.
temperer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     224


disposition,anger,rag
คำศัพท์: tempt
(เทมพฺทฺ) n. ล่อ,ยั่วใจ,ล่อใจ,ยั่วยวน,หยั่งเชิง,ทดสอบ,ล่อให้ทำชั่ว.

     ่
คำศัพท์ยอย:
temptable adj.
คำศัพท์: tend
(เทนดฺ) vt. เลี้ยง(สัตว์),เฝ้ำดูแล,ดูแล,คอยรับใช้,โน้มเอียง,โน้มน้ำว,มักชอบvi. คอยรับใช้, -Phr. (tend on

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
lean,incline,verge
คำศัพท์: tense
(เทนซฺ) n. กำล(ในไวยำกรณ์),กริยำแสดงเวลำ,กลุ่มของกริยำหรือกำลดังกล่ำว adj. ตึง,ตรึงแน่น,รัดแน่น,เ

    ่
คำศัพท์ยอย:
tenseness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stretched,taut
คำศัพท์: test
                            ู
(เทสทฺ) vt.,vi.,n. (กำร,ส่ง)ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพิสจน์,สำรวจ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
testability n.
testable adj.
testingly adv.
คำศัพท์: testify
(เทส'ทะไฟ) vi.,vt. พิสูจน์,เป็นพยำน,สำบำนตัว,แถลง,ยืนยัน.

     ่
คำศัพท์ยอย:
testification,
testifier n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
witness,bear,affirm
คำศัพท์: thank
(แธงคฺ) vt. ขอบคุณ,ขอบใจ,แสดงควำมขอบคุณ,แสดงกำรเห็นคุณค่ำ n. ควำมรู้สึกขอบคุณ,กำรแสดงควำม

     ่
คำศัพท์ยอย:
thanks n. ฉันขอขอบคุณ(ย่อจำกI_thank_you),-Phr. (thanks to เนื่องจำก).
thanker n.
คำศัพท์: thaw
(ธอ) vi.,vt. (ทำให้)(กำร)(น้ำแข็ง,หิมะ)ละลำย,(อำกำศ)อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลำย,มุ่งร้ำยน้อยล
คำศัพท์: theorise
                      225


(เธียอะไรซ) vi. สร้ำงทฤษฎี.

     ่
คำศัพท์ยอย:
theorisation n.
theorization n.
theoriser n.
theorizer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
imagine,speculate
คำศัพท์: theorize
(เธียอะไรซ) vi. สร้ำงทฤษฎี.

     ่
คำศัพท์ยอย:
theorisation n.
theorization n.
theoriser n.
theorizer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
imagine,speculate
คำศัพท์: think
(ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ควำมคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยำกจะ,เข้ำใจว่ำ,รู้สึกว่ำ,คิดว่ำ,ถือว่ำ. v

     ่
คำศัพท์ยอย:
thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่ำเหมำะสม) ,-Phr. (think up วำงแผน คิดขึ้น
คำศัพท์: thrash
(แธรช) vt.,n. (กำร)เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟำด,ทำให้ปรำชัยอย่ำงสิ้นเชิง,ตีพ่ำยแพ้,ยกขำขึ้นลงอย่ำงรวดเร็ว(ในก

    ่
คำศัพท์ยอย:
thrasher n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
beat,flog,flail
คำศัพท์: thread
(เธรด) n. เส้น (ป่ำน,ปอ,ด้ำย,ไหม,ใยสังเครำะห์),ด้ำยหลอด,เส้นเรียวเล็ก,เส้นใย,เรื่องต่อเนื่อง,สำยควำมค

    ่
คำศัพท์ยอย:
threader n.

คำศัพท์: threaten
(เธรท'เทิน) vt.,vi. คุกคำม,ขู่เข็ญ,เตือนภัย,เป็นลำงร้ำย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
threatener n.
threateningly adv.
                     226


คำศัพท์: throttle
(ธรอท'เทิล) n. ลิ้นบังคับของเหลว,ลิ้นบังคับอำกำศ,ลิ้นบังคับกระแส. vt. เค้นคอ,บีบคอ,ฆ่ำบีบคอ,อุด,จุก,บ

     ่
คำศัพท์ยอย:
throttler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
choke,strangle,stifle
คำศัพท์: throw
(โธร) vt.,vi.,n. (กำร)ขว้ำง,ปำ,โยน,ทอด,เหวี่ยง,สำด,ยิง,พ่น,ส่อง,สำด,เหยียด,พุ่ง,สลัด,ผลัก,สวมอย่ำงรีบ
คำศัพท์: thrust
(ธรัสทฺ) vt.,vi. ผลัก,ดัน,ยัน,ยัด,แทง,เสียบ,สอด,เสือก,ซุก,โถม,พุ่งเข้ำใส่,ตี,ทิ่ม,ผลักอย่ำงแรง,เหน็บแนม,

     ่
คำศัพท์ยอย:
thruster n.

คำศัพท์: thumb
       ้
(ธัมบฺ) n. นิวหัวแม่มือ,นิ้วแรกของสัตว์ vt. (ใช้นิ้วหัวแม่มือ)ทำสกปรกแตะพลิกหน้ำหนังสืออย่ำงรวดเร็ว,ดีด
thumb
คำศัพท์: thump
(ธัมพฺ) vi.,vt.(กำร,เสียง)ทุบหรือตีให้เกิดเสียงดัง,เดินด้วยฝีเท้ำหนัก,(หัวใจ)เต้น.

    ่
คำศัพท์ยอย:
thumper n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
slam,thud
คำศัพท์: thunder
(ธัน'เดอะ) n. ฟ้ำร้อง,เสียงฟ้ำร้อง,เสียงดังสนั่น,เสียงขู่คำรำม,กำรขู่คำรำม,vi.,vt. (ทำให้เกิด)ส่งเสียงดังสน


คำศัพท์: thwack
(ธแวค) vt.,n. (กำร)หวด,ฟำด,เฆี่ยน

     ่
คำศัพท์ยอย:
thwacker n.
คำศัพท์: tick
(ทิค) n.,vi.,vt. (เกิด,ทำ)เสียงดังติ๊กๆของนำฬิกำ,ขณะ,ช่วงระยะเวลำอันสั้น,เครื่องหมำยจุด,เครื่องหมำยจด
คำศัพท์: tickle
             ้                                     ๊ ้
(ทิค'เคิล) vt. ทำให้จั๊กจี,ทำให้คัน,ทำให้ขัน,ยั่ว,จี้,ทำให้อยำก,กระตุ้น,ทำให้ชอบอกชอบใจ vi. รู้สึกจักจี,รู้ส
คำศัพท์: tidy
(ไท'ดี) adj. เป็นระเบียบเรียบร้อย,สะอำดหมดจด,สะอำดสะอ้ำน,ดีพอควร,เป็นที่น่ำพอใจ,สบำย,มำกมำย vt

คำศัพท์: tie
                     227


(ไท) vt. (ใช้เชือกหรือสำยอื่นๆ) ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,จำกัด,ทำคะแนนเท่ำกัน,ผูกพันเป็นสำมีภรรยำ vi. ผูก,
สิ่งที่ใช้ผูก
คำศัพท์: tighten
(ไท'เทิน) vt.,vi. ทำให้แน่นหนำ,ทำให้รัดกุม,กลำยเป็นแน่นหนำ,กลำยเป็นรัดกุม,กวดขัน.

    ่
คำศัพท์ยอย:
tightener n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
tauten,stretch
คำศัพท์: tilt
(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้ำใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ต
เต็มที่
คำศัพท์: time
(ไทมฺ) n. เวลำ,ช่วงเวลำ,กะเวลำ,โอกำส,สมัย,ยุค,กำล,ฤดูกำล,ครั้ง,ช่วง,อำยุ,วันตำย,เท่ำ,จังหวะ,อัตรำควำ
คำศัพท์: tingle
(ทิง'เกิล) vi. รู้สึกปวดเสียวคล้ำยหนำมแทง,รู้สึกซ่ำ,รู้สึกเสียว. n. ควำมรู้สึกดังกล่ำว,กำรทำให้ปวดเสียว,กำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
tinglingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
jingle,tinkle,ping
คำศัพท์: tinker
(ทิง'เคอะ) n. ช่ำงบัดกรี,ช่ำงปะหม้อ,คนงำนที่ไม่ชำนำญ,ช่ำงไร้ฝีมือ,คนงำนที่ซุ่มซ่ำม,คนจรจัด,คนยิปซี,ปล
บัดกรี,ปะ,ซ่อมแซมอย่ำงไม่ชำนำญ.

คำศัพท์ย
คำศัพท์: tinkle
(ทิง'เคิล) vi. เกิดเสียงติ๊งๆ(เช่นเสียงกระดิ่ง),เล่นดนตรีอย่ำงลวกๆให้เกิดเสียงติ๊งๆหรือเบำๆ. vt. ทำให้เกิดเ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
ping
คำศัพท์: tiptoe
(ทิพ'โท) n. ปลำยนิ้วเท้ำ,หัวนิ้วเท้ำ vi. เดินเขย่งเท้ำ. adj.,adv. ขย่งเท้ำ,มีควำมต้องกำร,ใจจดใจจ่อ,ระมัด
คำศัพท์: titter
(ทิท'เทอะ) vi. หัวเรำะในใจ,หัวเรำะไม่เต็มเสียง. n. กำรหัวเรำะในใจ,กำรหัวเรำะไม่เต็มเสียง

     ่
คำศัพท์ยอย:
titterer n.
titteringly adv.
คำศัพท์: toast
                                     ั
(โทสทฺ) n. แผ่นขนมปังปิ้ง(ย่ำง,อังไฟ),กำรดื่มอวยพร,กำรดื่มให้พร,ผู้ที่ได้รบกำรดื่มอวยพร,ดื่มอวยพร vt.,
                     228


     ่
คำศัพท์ยอย:
toaster n..
คำศัพท์: toddle
(ทอด'เดิล) vi. เดินโซเซ,เดินเตำะแตะ n. กำรเดินโซเซ,กำรเดินเตำะแตะ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
totter
คำศัพท์: toe
(โท) n. นิ้วเท้ำ,ปลำยเท้ำ,หัวแม่เท้ำ,ส่วนที่คล้ำยหัวแม่เท้ำ,ปลำยนอกของไม้ตีกอล์ฟ,เชิงเนิน,ส่วนปลำยขอ
toes มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
คำศัพท์: toil
                                         ้
(ทอยลฺ) n. งำนหนัก,งำนตรำกตรำ,กำรตรำกตรำ,ควำมเหน็ดเหนื่อย,สงครำม,กำรต่อสู,กำรดิ้นรน. vi. ทำงำ
ประสบควำมสำเร็จด้วยกำรตรำกตรำทำงำน.


คำศัพท์: tolerate
(ทอล'เลอเรท) vt. อดทน,ทนทำน,อดกลั้น,ทนต่อ,ต้ำนฤทธิ์ยำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
tolerative adj.
tolerably adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
permit,put up with
คำศัพท์: toot
(ทูท) vi.,vt. (ทำ)ส่งเสียงตุ๊ด(เสียงแตร,เสียงหวูด) n. เสียงดังกล่ำว.

     ่
คำศัพท์ยอย:
tooter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sound,tootle,blare
คำศัพท์: topple
(ทอพ'เพิล) vt. ทำให้คว่ำ,ทำให้ล้มลง,โค่นล้ม vi. ล้มลง,คว่ำลง,โอนเอนทำท่ำจะล้ม
คำศัพท์: toss
(ทอสฺ) vt.,vi.,n. (กำร)โยน,ขว้ำง,ปำ,เหวี่ยง,ทอย,เขย่ำ,แกว่ง,สอด(คำพูด),แกว่ง,กวน,กระสับกระส่ำย,เคล

     ่
คำศัพท์ยอย:
tosser n.
คำศัพท์: tote
(โทท) vi.,vt. รวมยอด,รวม,แฝงไว้

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
carry,convey
                     229


คำศัพท์: totter
(ทอท'เทอะ) vi.,n. (กำร)เดินเตำะแตะ,เดินโซเซ,เดินโอนเอน,มีลักษณะอำกำรที่จะล้ม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
waver,teeter,shake
คำศัพท์: touch
(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (กำร)สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดกำร,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประท
คำศัพท์: toughen
(ทัฟ'เฟิน) vi.,vt. (ทำให้)กลำยเป็นเหนียว,ทนทำน,บึกบึน,ทำให้ยำก.

    ่
คำศัพท์ยอย:
toughener n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
harden
คำศัพท์: tousle
(ทู'เซิล) vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ขยี้ผม. n. ควำมยุ่งเหยิง,ควำมกระเซิง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
disorder
คำศัพท์: tower
(เทำ'เออะ) n. หอสูง,หอคอย,เจดีย์ vi. อยู่สูง,ยืนตระหง่ำน,สูงขึ้นมำก,บินสูง,ตั้งตระหง่ำน.

    ่
คำศัพท์ยอย:
towery adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
belfry,spire,minaret,citadel,fort
คำศัพท์: toy
                          ่
(ทอย) n. ของเล่น,เครื่องเล่น,ของเด็กเล่น,สิ่งที่มีคำเล็กน้อย,ของกระจอก,สัตว์ที่มีขนำดเล็ก,บุคคลร่ำงเตี้ย
คำศัพท์: trace
(เทรส) n. สำยบังเหียน,สำยดึง,สำยโยงม้ำกับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้ำ,รอยทำง,ทำงเล็ก,รอยควำมท
ตำมรอย,ติดตำม,สืบเสำะ,สืบสวน,สอบสวน,ลำกเส้น,วำงแผน
คำศัพท์: track
(แทรคฺ) n. ร่องรอยทำงเดิน,ทำงเดินเท้ำ,รำงรถ,รอยทำงรถ,ทำงเกวียน,ทำงในป่ำ,รอยเท้ำ,ลู่วิ่ง,ทำงรถไฟ,ช
the track ตรงเป้ำ
คำศัพท์: trade
(เทรด) n.,adj. (เกี่ยวกับ)กำรค้ำ,กำรค้ำขำย vt.,vi. ค้ำขำย,แลกเปลี่ยนสินค้ำ,แลกเปลี่ยน, -Phr. (trade in

     ่
คำศัพท์ยอย:
tradable,tradeable adj.
คำศัพท์: trail
(เทรล) n. รอยทำง,รอย,รอยเท้ำ,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่นๆที่ตำมหลัง,ส่วนหำงชำยกระโปรง,ท้ำ
ตำมรอย,ตำมกลิ่น,ลำก,นำมำด้วย,อยู่หลัง,ล้ำหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตำม,ค่อยๆเปลี่ยน,ปรำชัยในกำรแข่ง
                     230


คำศัพท์: tramp
(แทรมพฺ) n. คนจรจัด,ผู้เดินทำงด้วยเท้ำ,ผู้พเนจร,กำรเดินทำงด้วยเท้ำ,เสียงฝีเท้ำที่หนัก,หญิงมั่วโลกีย์ vi.,

     ่
คำศัพท์ยอย:
tramper n.
trampish adj.
trampishly adv.
trampishness n.
คำศัพท์: trample
(แทรม'เพิล) vi. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ vt. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ,กระทืบไฟให้ดับ. n. กำรย่ำ,กำรเหยียบ,กำรกระท

     ่
คำศัพท์ยอย:
trampler n.
คำศัพท์: transcribe
(แทรซฺ'ไครบฺ) vt. คัด,ลอก,ถ่ำยสำเนำ,ทำสำเนำ,ถอดควำม,อัดเสียง,กระจำยเสียงจำกเสียงที่บันทึกไว้,บันท

     ่
คำศัพท์ยอย:
transcriber n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
take down,copy
คำศัพท์: translate
(แทรน'ซฺเลท) vt.,vi. แปล,ถ้อยควำม,แปลควำมหมำย,แปลง,เปลี่ยน,ย้ำย

     ่
คำศัพท์ยอย:
translatability n.
translatable adj.
translator,translater n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
construe,render,change,alter
คำศัพท์: transmit
(แทรนซฺ'มิท,แทรนซ'มิท) vt. ส่งผ่ำน,ส่งต่อ,ถ่ำยทอด,แพร่เชื้อ,กระจำย,กระจำยเสียง,ส่งสัญญำณ,ส่งคลื่น,

    ่
คำศัพท์ยอย:
transmittable adj.
transmittible adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
send,convey
คำศัพท์: trap
(แทรพ) n. กับดัก,หลุมพรำง,ตำข่ำย,แร้ว,เครื่องดักสัตว์,ท่อโค้งเก็บน้ำ,ช่องมีฝำปิด,ปำก,ตำรวจ,นักสืบ. vt.

     ่
คำศัพท์ยอย:
traps n. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคำะ
                      231คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
snar
คำศัพท์: travel
(แทรฟ'เวิล) vi.,vt.,n. (กำร)เดินทำง,ท่องเที่ยว,ทัศนำจร,เดินทำงด้วยเท้ำ,เคลื่อนย้ำย,ไปมำหำสู่ไปอย่ำงรว

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
journey,wander,proceed,pass,touring,tour,voyage
คำศัพท์: traverse
(แทรฟ'เวิร์ส) vt. เดินข้ำม,ขวำง,ขัดขวำง,ตัดผ่ำน,ตัดทะลุ,กระโดดเชือก,เดินขึ้นลงข้ำมเขำ,ทำให้เดินขวำง,
เดินข้ำม,ผ่ำน,หันกระบอกปลำยปืนไปยัง,ปืนเขำในรูปตัวZ,กำรเดินข้ำม,กำรเดินผ่ำน,กำรขวำง
คำศัพท์: tread
                            ้         ่
(เทรด) vt.,vi.,n. (กำร)ย่ำ,เหยียบ,เดินไปมำ,ใช้เข้ำบดขยี,ย่ำยี,บดขยี้,กดขี,เต้นรำ,เสียงฝีเท้ำ,วิธีกำรเดิน,ว

คำศัพท์: treasure
(เทรช'เ€อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่ำ,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่ำ,บุคคลที่มีคุณค่ำสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่ำ,

    ่
คำศัพท์ยอย:
treasurable adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
treasury,riches,cherish,va
คำศัพท์: treat
(ทรีท) vt.,vi.,n. (กำร)กระทำกับ,ปฎิบัติกับ,รักษำ,เยียวยำ,จัดกำร,พิจำรณำ,ใส่กับ,เลี้ยง,ต้อนรับ,จัดหำอำห

     ่
คำศัพท์ยอย:
treatable adj.
treater n. treatment n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
behave,medicate,entertainment
คำศัพท์: tremble
(เทรม'เบิล) vi.,n. (กำร)สั่น,สั่นเทำ,สั่นไหว,ตัวสั่น,สั่นระริก,กลัว,เป็นทุกข์,สั่นสะเทือน .

    ่
คำศัพท์ยอย:
trembler n.
tremblingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
shake,quiver,teeter,sway
คำศัพท์: trick
                         ่
(ทริค) n.,adj.,vt.,vi.(ใช้)อุบำย,กลอุบำย,เล่ห์เหลียม,ภำพหลอน,วิธีพลิกแพลง,นิสัยแปลกๆ,เคล็ดลับ,กำรเ

     ่
คำศัพท์ยอย:
tricker n.
                      232


trickingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
decepti
คำศัพท์: trill
(ธริล) vi. ไหลริน,เป็นสำยเล็กน้อย. vt. ทำให้เกิดกำรไหลริน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
flow in a thin,trickle
คำศัพท์: trim
(ทริม) vt. เล็ม,ขริบ,ตัดแต่ง,ทำให้เสมอกัน,ตีสองหน้ำ,เลียบฝั่ง,ประดับ,ดุ,ด่ำ,ตี,เฆี่ยน,ทำให้แพ้. vi. เดินสำ
คำศัพท์: trip
(ทริพ) vi.,vt.,n. (กำร)เดินทำง,เดินทำง,เดินสะดุด,สะดุดล้ม,ขัดขวำง,ทำให้ล้ม,เดินหรือวิ่งอย่ำงรวดเร็ว,จับ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
journey
คำศัพท์: triumph
(ไทร'อัมฟฺ) vi.,n. (กำร)ได้รับชัยชนะ,ประสบชัยชนะ,ยินดีเนื่องจำกควำมสำเร็จ,ฉลองชัยชนะ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
triumpher n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
conquest,victory,outdo,rejoice,exult
คำศัพท์: trot
(ทรอท) vi.,vt.,n. (กำร)(ทำให้)(ม้ำ) วิ่งเหยำะย่ำง,ไปอย่ำงรีบร้อน,วิ่งเรียบ,วิ่งช้ำๆ,วิ่งพำ,วิ่งนำ,วิ่งอวด,แนะ
คำศัพท์: trounce
(เทรำซฺ) vt. เฆี่ยนหรือโบยตีอย่ำงแรง,ทำโทษ,ทำให้ปรำชัย,ทำให้พ่ำยแพ้.

    ่
คำศัพท์ยอย:
trouncing n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
punish,thrash,whip,cane
คำศัพท์: trudge
(ทรัดจฺ) vi.,vt.,n. (กำร)เดินอย่ำงเมื่อยล้ำ,เดินอย่ำงเหน็ดเหนื่อย,ย่ำ
คำศัพท์: trumpet
(ทรัม'พิท) n. แตร vi.,vi. เป่ำแตร,เปล่งเสียงร้องคล้ำยเสียงแตร

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
fanfare,blast
คำศัพท์: trundle
                                            ้
(ทรัน'เดิล) vt.,vi. ทำให้กลิ้ง,หมุน,กลิ้ง,เลื่อน,ปั่น,ม้วน. n. ล้อเล็ก,ล้อกลิ้ง,รถที่มีลอเตี้ย.
                     233


     ่
คำศัพท์ยอย:
trundler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
roll along,roll
คำศัพท์: trust
(ทรัสทฺ) n. ควำมเชื่อถือ,ควำมไว้วำงใจ,ควำมมั่นใจ,ควำมหวัง,สิ่งที่ไว้ใจได้,บุคคลที่ไว้ใจได้,บริษัทใหญ่ที่ร
เกี่ยวกับสินเชื่อ
คำศัพท์: try
(ไทร) vt.,n. (ควำม) พยำยำม,พิสูจน์,ทดลอง,สอบสวน,พิจำรณำคดี,อดทน,ซ้อม. vi. พยำยำม ทดลอง -PH

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
essay,attempt,assay,test
คำศัพท์: tuck
(ทิค) vt.,vi. จับผ้ำ,พับผ้ำ,พับ,พับแขนเสื้อ,รด,ดื่ม,หดสั้น n. สิ่งที่พับสั้น,ผ้ำที่พับ,รอยจีบ,ขนม,ของรับประท

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cover,wrap,swathe
คำศัพท์: tug
(ทัก) vt.,vi.,n. (กำร)ดึง,ลำก,ออกแรงดึงหรือลำก,ใช้เรือลำก,โยง,พ่วง,ทำงำนหนัก,ชักชวน,เรือลำก,สิ่งที่ใ

    ่
คำศัพท์ยอย:
tugger n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
drag,tow,haul
คำศัพท์: tumble
                                      ้
(ทัม'เบิล) vi.,vt.(ทำให้)ล้ม,ล้มลง,ตกลง,หกคะเมน,ตีลังกำ,ถลำ,พังลง,กลิงไปมำ,พลิกไปมำ,ทำให้ยุ่งเหยิง
กำรล้มลง,กำรตกลง,กำรพังลง,กำรแสดงกำยกรรม,กำรหมดอำนำจ,ควำมสนใจ,ควำมยุ่งเหยิง,กองที่ซอนกัน    ้
คำศัพท์: tune
(ทูน) n. ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ควำมสอดคล้อง,สำระสำคัญ vi. ปรับเสียง,ปรับเสียงดนตรี,ปรับเครื่อง tune
คำศัพท์: turn
(เทิร์น) vt.,vi.,n.
(กำร)หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่ำย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีกำรเปลี่ยนแปลง,เส้น
คำศัพท์: tutor
(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้ำที่)ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบำล

     ่
คำศัพท์ยอย:
tutorship n.
คำศัพท์: tweak
(ทวีค) vt.,n. (กำร)บิด,ดึง,หยิก,กระตุก,ทิ้ง,หนีบ,ควำมร้อนใจ,อำกำรกระสับกระส่ำย
คำศัพท์: twiddle
(ทวิด'เดิล) vt.,vi. ทำเล่น,คลำเล่น,กระดิกนิ้วเล่น. -Phr. (twiddle one's thumbs ขี้เกียจ,ไม่ทำอะไร,กำรท
                    234


คำศัพท์: twinkle
                                 ่
(ทวิง'เคิล) n.,vi.,vt. (เกิด)แสงระยิบระยับ,แสงแวววำว,แสงริบหรี,ชั่วพริบตำ,กำรกระพริบตำ,กำรขยิบตำ
คำศัพท์: twirl
(ทเวิร์ล) vi.,vt.,n. (กำร)หมุนอย่ำงรวดเร็ว,ปั่น,บิดอย่ำงเร็ว,ขว้ำงลูก,หำงตวัดของตัวอักษร.

     ่
คำศัพท์ยอย:
twirler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
whirl
คำศัพท์: twist
(ทวิสทฺ) vt.,vi.,n. (กำร)บิด,บิดเป็นเกลียว,งอ,โค้ง,ขัน,คลุกเคล้ำ,คลึง,ร้อย,ขด,พันรอบ,ทำให้เป็นเกลียว,ท
บิด,งอ,เบี้ยว,ไปอย่ำงคดเคี้ยว,ฟั่น,คลึง,ร้อย,ขยัก.,ม้วนใบยำ,ขนมม้วน,ลักษณะกวน,เหล้ำผสม,ผู้หญิง
คำศัพท์: twitch
(ทวิทชฺ) vi.,vt.,n. (กำร)ดึง,ชัก,ทิ้ง,กระตุกอย่ำงรวดเร็ว,กระตุกด้วยควำมเจ็บปวด

     ่
คำศัพท์ยอย:
twitcher n.
twitchingly adv.
คำศัพท์: twitter
(ทวิท'เทอะ) vi.,vt.,n. (กำร)(นก)ส่งเสียงร้อง-จ้อกแจ้ก,พูดเบำ และรวดเร็ว,หัวเรำะคิกคัก,(ตัว)สั่นด้วยควำม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
warble,chirp,trill
คำศัพท์: u
          ่
(ยู) n. พยัญชนะตัวที21ของอักษรภำษำอังกฤษ
คำศัพท์: ululate
(ยูล'อะเลท) vi. คำรำม,เห่ำ,หอน,ร้องเสียงโหยหวน,ร้องคร่ำครวญ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
ululation n.
คำศัพท์: unbend
(อันเบนดฺ') vt.,vi. ปลด,คลำย,ทำให้หย่อน,ทำให้ตรง,ลดหย่อน,ปลด

     ่
คำศัพท์ยอย:
unbendable adj.
คำศัพท์: unbind
(อันไบน์ดฺ') vt. ปล่อย,ปลด,ปลดปล่อย,แก้,คลำย,ทำให้อิสระ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
release,free
คำศัพท์: unbuckle
(อัน'บัค'เคิล) vt. แก้เงื่อน,ปลดเข็มขัด,แก้เงื่อนรองเท้ำ. vi. อ่อนโยน,คลำยออก
                     235


คำศัพท์: unbutton
(อันบัท'เทิน) vt.,vi. ปลดกระดุม

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
free,unfasten
คำศัพท์: unclasp
(อันคลำสพฺ') vt.,vi. ปลด,ปลดมือ,ปล่อยมือ,ปลดจำกกำรยึดเกำะ.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
unfasten,release
คำศัพท์: unclench
(อันเคลนชฺ') vi.,vt. คลำยออก,ทำให้คลำยออก,ทำให้ปล่อยออก
คำศัพท์: uncoil
(อัน'คอยลฺ') vt.,vi. แก้ออก,คลี่ออก,เปิดเผย,ม้วนออก,กำงออก,ขยำยออก
คำศัพท์: uncover
(อันคัฟ'เวอะ) vt. เปิดเผย,เปิดออก,เปิดโปง,เปิดหมวก. vi. เปิด,เปิดออก,เปิดหมวก
คำศัพท์: uncurl
(อัน'เคิร์ล) vt.,vi. ทำให้ตรง,คลี่ออก,คลำยออก,กำรทำให้ตรง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
straighten out
คำศัพท์: understand
                                 ้
(อันเดอะสแทนดฺ') vt.,vi. เข้ำใจ,รู้,รู้จัก,เข้ำใจควำมหมำย,เรียนรู,เชื่อ,ยอมรับว่ำเป็นควำมจริง,เห็นอกเห็นใจ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
comprehend
คำศัพท์: understate
(อันเดอะสเทท') vt. บรรยำยไม่เต็มที่,กล่ำวถึงอย่ำงไม่เต็มที่.

     ่
คำศัพท์ยอย:
understatement n.
คำศัพท์: undo
(อันดู') vt. เปลี่ยนกลับ,ทำให้มีผลกลับกัน,ขจัด,,ปลด,ทำลำย,ทำให้เกิดควำมหำยนะ,อธิบำย,แปล,ถอดควำ
คำศัพท์: undulate
(อัน'ดิวเลท) vi.,vt.,adj. (ทำให้)เป็นคลื่น,กระเพื่อม. vt. ทำให้เป็นคลื่น,ทำให้ขึ้นๆลง ๆ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
undulator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
swing,fluctuate
คำศัพท์: unfasten
(อันฟำส'เซิน) vt. ปลดออก,ปล่อย,ถอด
                    236คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
release,undo
คำศัพท์: unfold
              ่
(อันโฟลดฺ') vt.,vi. คลำย,คลี,แผ่,กำง,ค่อยๆโผล่ปรำกฎตัว,ปล่อยจำกดอก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
spread out,openก
คำศัพท์: unfurl
(อันเฟิร์ล') vt.,vi. คลี่ออก,คลำยออก,กำงออก,เปิดออก,เปิดเผย,แสดง

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
unfold
คำศัพท์: unhand
(อันแฮนดฺ') vt. ปล่อยมือ,เอำมือออก
คำศัพท์: unhook
(อันฮุค') vt. ปลดข้อออก,ปลดตะขอ
คำศัพท์: unlace
(อันลิส') vt. แก้,คลำย,ปลด,เอำออก,หั่นเป็นชิ้นๆ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
unfasten
คำศัพท์: unleash
(อันลี€') vt. ปล่อย,คลำย,ทำให้อิสระ,แก้ออก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
free,release
คำศัพท์: unlock
(อันลอค') vt.,vi. ถอดกลอน,ปล่อยออก,ไขกุญแจ,เปิดออก,เปิดเผย

     ่
คำศัพท์ยอย:
unlockable adj.
คำศัพท์: unmake
(อันเมค') vt. ทำลำย,เพิกถอน,ยกเลิก,ล้ม,ล้ำง,ปลดออก,เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง,ทำให้สูญเสีย.

    ่
คำศัพท์ยอย:
unmaker n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
destroy,annul,relese,undo
คำศัพท์: unmask
(อันมำสคฺ') vt.,vi. เปิดเผย,เปิดโปง,ฉีกหน้ำกำก,เปิดหน้ำกำก,เปิดเผยควำมจริง.

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     237


unmasker n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
disclose,expose
คำศัพท์: unpin
(อันพิน') vt. ดึงสลักออก,ดึงเข็มกลัดออก
คำศัพท์: unravel
(อันแรฟ'เวิล) vt.,vi. แก้,ปลด,ปล่อย,เป็นอิสระ.

    ่
คำศัพท์ยอย:
unraveler,unraveller n.
unravelment n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
make plain,solve
คำศัพท์: unroll
               ่
(อันโรล') vt.,vi. ม้วนออก,คลีออก,กำงออก,เปิดออก,ปูออก,นำแสดง
คำศัพท์: untie
(อันไท') vt.,vi. แก้มัด,แก้ออก,ทำให้หลุด,ปล่อย,คลำย,ทำให้อิสระ.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
unfasten
คำศัพท์: unveil
(อันเวล') vt.,vi. เปิดผ้ำคลุมออก,เปิดเผย,เปิดโปง,ประกำศให้รู้ทั่วไป

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
reveal
คำศัพท์: unwind
(อันไวนดฺ') vt.,vi. ม้วนออก,คลี่ออก,แก้,คลำย,ปล่อย,ขยำย,ผ่อนคลำย.
คำศัพท์: unwrap
         ่
(อันแรพ') vi. คลีออก,แก้ออก,แก้ห่อ,เปิดออก
คำศัพท์: urge
(เออจฺ) vt.,vi.,n. (กำร)เร่ง,กระตุ้น,ผลักดัน,หนุน,เร้ำ,แหย่,เร้ำใจ,ปลุกเร้ำ,แรงกระตุ้น,แรงชักนำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
urger n.
urgingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
force,drive,beg,entreat
คำศัพท์: usher
(อัช'เชอะ) n. เจ้ำหน้ำที่ต้อนรับ,เจ้ำหน้ำที่นำแขกไปยังที่นั่ง,เจ้ำหน้ำที่ขำนชื่อ,เจ้ำหน้ำที่ส่งสำร,กองหน้ำ vt

    ่
คำศัพท์ยอย:
                     238


ushership n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
attendant,guid
คำศัพท์: utter
(อัท'เทอะ) vt. เปล่งเสียง,ออกเสียง,พูด,กล่ำวคำพูด,เล่ำ,ทำให้รู้กันทั่ว,ทำให้หมุนเวียน,ขับออก,อำเจียน. a

     ่
คำศัพท์ยอย:
utterable adj.
utterer n.
utterness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
express
คำศัพท์: v
          ่
(วี) n. พยัญชนะตัวที22ของภำษำอังกฤษ
คำศัพท์: vacillate
(แวส'ซะเลท) vi. เปลี่ยนแปลง,หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
vacillator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wobble,waver,totter
คำศัพท์: veer
(เวียร์) vi.,vt. เปลี่ยนทิศทำง,หัน,หันทิศทำง,เห,หวนไปตำมลม. n. กำรเปลี่ยนทิศทำง,กำรเปลี่ยนตำแหน่ง

     ่
คำศัพท์ยอย:
veeringly adv.
คำศัพท์: venture
(เวน'เชอะ) n. กำรเสี่ยง,กำรเสี่ยงภัย,กำรผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจกำรเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนใน

     ่
คำศัพท์ยอย:
venturer n. -Phr. (at a venture ตำมโอกำส ตำมยถ
คำศัพท์: verbalize
(เวอ'เบิลไลซ) vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงเป็นคำๆ,แสดงเป็นวำจำทำให้เป็นกริยำ.

     ่
คำศัพท์ยอย:
verbalisation n.
verbalization n.
verbaliser n.
verbalizer n.
verbalism n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     239


say,express
คำศัพท์: verify
(เว'ริไฟ) vt. พิสูจน์ควำมจริง,ตรวจสอบควำมเป็นจริง,ยืนยันควำมเป็นจริง,ค้นหำควำมจริง.

     ่
คำศัพท์ยอย:
verifiabiliry n.
verifiable adj.
verifier n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
test,weigh,assay
คำศัพท์: vibrate
(ไว'เบรท) vi. สั่น,สั่นสะเทือน,สั่นไหว,ระรัว,ระริก,เคลื่อนขึ้นลงอย่ำงรวดเร็วและซ้ำๆให้แกว่ง,ทำให้ระรัว,ทำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
vibratingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
oscillate
คำศัพท์: view
(วิว) n. ภำพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สำยตำ,กำรมอง,กำรสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนำ
ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
คำศัพท์: visualise
(วิช'ชวลไลซ) vt.,vi. ทำให้มองเห็น,ทำให้มองเห็นภำพพจน์,นึกภำพ,จินตนำกำร.

     ่
คำศัพท์ยอย:
visualisation,visualization n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
imagine,picture
คำศัพท์: visualize
(วิช'ชวลไลซ) vt.,vi. ทำให้มองเห็น,ทำให้มองเห็นภำพพจน์,นึกภำพ,จินตนำกำร.

     ่
คำศัพท์ยอย:
visualisation,visualization n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
imagine,picture
คำศัพท์: vituperate
(ไวทู'พะเรท) vt. จับผิด,ด่ำว่ำ,ประณำม,กล่ำวร้ำย,ใช้ผรุสวำท.

    ่
คำศัพท์ยอย:
vituperator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                    240


berate,vilify,rebuke,abuse
คำศัพท์: vocalise
(โว'คะไลซ) vt.,vi. เปล่งเสียง,เอ่ย,พูด,ออกเสียง,ร้องเสียง,ทำให้มีเสียง,เปลี่ยนเป็นเสียงสระ,กลำยเป็นเสีย
คำศัพท์: vocalize
(โว'คะไลซ) vt.,vi. เปล่งเสียง,เอ่ย,พูด,ออกเสียง,ร้องเสียง,ทำให้มีเสียง,เปลี่ยนเป็นเสียงสระ,กลำยเป็นเสีย
คำศัพท์: vociferate
(โวซิฟ'เฟอเรท) vt.,vi. ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู,ตะโกนร้อง,ส่งเสียงเอะอะโวยวำย.

     ่
คำศัพท์ยอย:
vociferator n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
shout,bawl
คำศัพท์: volley
                 ่
(วอล'ลี) n. กำรระดมยิง,ลูกกระสุนทีถูกยิงออกพร้อมกัน,กำรปะทุออกเป็นชุด vt. ระดมยิงเป็นชุด

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stream,flow
คำศัพท์: volunteer
(วอล'เลินเทียร์) n.,adj.,vt. อำสำสมัคร
คำศัพท์: vomit
(วอม'มิท) n. กำรอำเจียน,สิ่งที่อำเจียนออกมำ,สิ่งที่พ่นออกมำ. vi.,vt. อำเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่น.

    ่
คำศัพท์ยอย:
vomitive adj.
vomitous adj.
vomiter,n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
throw up,retch,erupt
คำศัพท์: vote
(โวทฺ) n. กำรออกเสียง,กำรเลือกตั้ง,คะแนนเสียง,บัตรคะแนนเสียง,สิทธิกำรออกเสียง,จำนวนคะแนนเสียง,ม
คำศัพท์: vouch
(เวำชฺ) vi.,vt.,n. (กำร)รับรอง,รับประกัน,ค้ำประกัน,ประกัน,เป็นพยำน,สนับสนุน,ยืนยัน.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
support,guarantee
คำศัพท์: vow
(เวำ) vt.,vi.,n. (คำ,กำร)สำบำน,ปฎิญำณ,ให้คำมั่น,บน,บนบำน,อธิษฐำน. take vows ให้คำปฎิญำณ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
oath,pledge,promise,assure
คำศัพท์: w
                     241


(ดับ'เบิลยู) n. พยัญชนะตัวที่23ของภำษำอังกฤษ
คำศัพท์: waddle
(วอด'เดิล) vi.,n. (กำร)เดินเตำะแตะเหมือนเป็ด,เดินเหมือนเป็ด

     ่
คำศัพท์ยอย:
waddler n.
waddlingly adv.
waddly adv.
คำศัพท์: wade
(เวด) vi.,n. (กำร)ลุย,เดินลุย,ตะลุย,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ,ไปอย่ำงยำกลำบำก vt. ผ่ำนอย่ำงลำบำก,ลุย -Phr. (wad

     ่
คำศัพท์ยอย:
wadable adj.
wadeable adj.
คำศัพท์: waft
(วำฟทฺ,แวฟทฺ) vt. vi.,n. (กำร)พัด,พัดพลิ้ว,สะบัดพลิ้ว,กระพือ,วูบ,ฉิว,เสียงที่ได้ยินนิดหน่อย,กลิ่นจำง

    ่
คำศัพท์ยอย:
wafter n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
send lightly
คำศัพท์: wag
                                      ิ้
(แวก) vt. vi.,n. (กำร)แกว่งไกว,แกว่ง,ขึ้นๆลงๆ,กระดิก,กระดก(ลิ้น),ชี้มือชี้นว,สั่นหัว

    ่
คำศัพท์ยอย:
wagger n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
shake
คำศัพท์: wager
(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,กำรพนันขันต่อ,กำรวำงเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ

    ่
คำศัพท์ยอย:
wagerer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
gamble,bet,stake
คำศัพท์: waggle
(แวก'เกิล) vi. vt.,n. (กำร)กระดิก,แกว่ง,โยกไปมำ

    ่
คำศัพท์ยอย:
wagglingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                    242


wobble,shake
คำศัพท์: wail
(เวล) vi. vt.,n. (กำร,เสียง) คร่ำครวญ,ร้องคร่ำครวญ,ร่ำไห้,ร้องโหยหวน,(ลม) พัดเสียงดังโหยหวน,ร้องสะ

     ่
คำศัพท์ยอย:
wailer n.
wailingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
mourn,grieve,cry
คำศัพท์: wait
(เวท) vi. คอย,รอคอย,หวัง,รอ,รั้งรอ,เลื่อนไป,ช้ำไป,เสียเวลำ,รับใช้,ปรนนิบัติ vt. คอย,รอคอย -Phr. (wait

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
linger,await
คำศัพท์: wake
(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเ

    ่
คำศัพท์ยอย:
waker n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
watch vigil
คำศัพท์: walk
(วอล์ค) vi. vt. เดิน,ดำเนินวิถีชีวิต -Phr. (walk out ประท้วงโดยกำรเดินออกจำกที่ประชุม) n. กำรเดิน,ระย

     ่
คำศัพท์ยอย:
walkable adj.
คำศัพท์: wallop
(วอล'ลัพ) vt.,n. (กำร)เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง,ตีอย่ำงรุนแรง,ตีพ่ำยแพ้ยับเยิน,ควบม้ำ,อิทธิพลที่มีมำก,ควำมร

     ่
คำศัพท์ยอย:
walloper n.
คำศัพท์: wallow
                                              ั
(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยควำมยำกลำบำก,n. กำรกลิ้งกำรเกลือกกลิ้ง,สถำนที่สตว์เกล

    ่
คำศัพท์ยอย:
wallower n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
grovel,flounder,revel
คำศัพท์: waltz
(วอลทฺซฺ) n. vt. vi.,adj. (กำร)เต้นรำจังหวะวอลทซ์ดนตรีจังหวะวอลทซ์
คำศัพท์: wander
                     243


(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมำยแน่นอน,ทิ้งควำมสนใจ,สำบสูญ,หลงท

    ่
คำศัพท์ยอย:
wanderer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
stray,roam
คำศัพท์: warble
(วอร์'เบิล) vi. vt.,n. (กำร)ร้องเสียงรัว,เพรียกร้อง,เปล่งเสียงดนตรี,เพลงรัว

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
chirp
คำศัพท์: warm
(วอร์ม) adj. vt. vi. (ทำให้)(กลำยเป็น)อบอุ่น,อุ่น,มีมิตรไมตรี,มีชีวิตชีวำ,คึกคัก,สด,มีอำรมณ์รัก,เห็นอกเห็น

    ่
คำศัพท์ยอย:
warmer n.
warmish adj.
warmly adv.
warmness n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
luk
คำศัพท์: warn
(วอร์น) vt. เตือน,เตือนสติ,แจ้งให้ทรำบ

    ่
คำศัพท์ยอย:
warning n.,adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
caution,notify
คำศัพท์: warp
(วอร์พ) vi. vt. งอ,โค้ง,บิด,ทำให้งอ,โก่ง,ทำให้โค้ง,ทำให้บิด,ทำให้เบี้ยว,บิดเบือน,ทำให้วิปริต,n. ส่วนงอ,ส

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
turn,contort
คำศัพท์: wash
                                        ์
(วอช) vt. vi. ล้ำง,ชะล้ำง,ซัก,ซักล้ำง,ซัด,เซำะ,สระ(ผม),กลั้ว,โกรก,ทำให้บริสุทธิ,ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก n.
ล้ำงหน้ำ)
คำศัพท์: watch
(วอทชฺ) vt. vi.,n. (กำร)เฝ้ำ,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ำยำม ,นำฬิกำข้อมือ,กำรเฝ้ำยำม,กำรดูแล

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
guard,sentry,sentinel,look,observe
คำศัพท์: water
                    244


(วอ'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสำบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจำง,ผสมน้ำ,ทำ
waterer
คำศัพท์: wave
(เวฟว) n. คลื่น,ลอน,ควำมหวั่นไหว,กำรเคลื่อนตัวเป็นกลุ่ม,กำรแกว่ง,กำรโบกไปมำ,กำรเป็นลอน,น่ำนน้ำ,ท
คำศัพท์: waver
(เว'เวอะ) vi.,n. (กำร)แกว่งไปมำ,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมำ,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผ

     ่
คำศัพท์ยอย:
waverer n. waveringly adv.
คำศัพท์: wear
(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (กำร)สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่ำ,ครอง,ใช้,ส

     ่
คำศัพท์ยอย:
wearer,n.
คำศัพท์: weave
(วีฟว) {wove,woven,weaving,weaves} vt. vi. ทอ,สำน,ถัก,ชักใย,ร้อย,เรียบเรียง,หลบหลีก,ประกอบ,ปะ
คำศัพท์: wedge
                                     ่
(เวจฺ) n. ลิ่ม,รูปลิ่ม,เหล็กงัด,วิธีกำร,หนทำง vt. vi. แยกออก,ผ่ำออก,ตอกลิมเข้ำไป,ทะลวง,แทรก,อัด,จิ้ม

    ่
คำศัพท์ยอย:
wedgelike adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
keystone,chock,gambit,crowd
คำศัพท์: weep
(วีพ) {wept,wept,weeping,weeps} vi. vt.,n. (กำร)ร้องไห้,ร่ำไห้,หลั่งน้ำตำ,หยด,รั่ว,(หนอง)ไหล,ซึมออ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
sob,cry,wail,bawl
คำศัพท์: weigh
(เว) vt. ชั่ง,หนัก,ถ่วง,ทำให้หนัก,พิจำรณำ,ยก,ชัก,ถอน (สมอเรือ) vi. หนัก,มีควำมสำคัญ,มีอิทธิพล,เป็นภำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
weighable adj.
weigher n. -Phr. (weigh anchor ถอนสมอเรือ ทำให้หนัก กด ทับ เป็นภำระ) -Phr. (weigh in ชั่ง
คำศัพท์: welcome
                                         ้
(เวล'คัม) interj. ขอต้อนรับ n. กำรต้อนรับ vt. ต้อนรับ,รับด้วยควำมยินดี adj. ยินดีตอนรับ,ได้รับอนุญำต,ได

    ่
คำศัพท์ยอย:
welcomely adv.
welcomeness n.
                     245


welcomer n.
คำศัพท์: wet
(เวท) {wetted/wet,wetting,wets} adj. เปียก,โชก,ชื้น,แฉะ,อนุญำตหรือเห็นด้วยกับกำรขำยเหล้ำหรือกล
กลำยเป็นเปียก
คำศัพท์: whack
(แวค) vt. vi. ตีเสียงดัง,หวดเสียงดัง n. กำรตีเสียงดัง,กำรหวดเสียงดัง,กำรทดลอง,กำรพยำยำม,ส่วน,หุ้นส

     ่
คำศัพท์ยอย:
whacker n.
คำศัพท์: wheedle
(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอำ,ปลอบโยน,ป้อยอ

    ่
คำศัพท์ยอย:
wheedler n.
wheedlingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
coax,cajole
คำศัพท์: wheeze
(วีซ) vi.,n. (กำร)หำยใจด้วยควำมลำบำก,หำยใจหอบ,หำยใจเสียงดังฮืดๆ,เสียงดังกล่ำว,คำตลกเก่ำๆ,คติพ

    ่
คำศัพท์ยอย:
wheezer n.
wheezingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pant,gasp,puff
คำศัพท์: whet
(เวท) vt. ฝน,ลับให้คม,ทำให้อยำก,กระตุ้น n. กำรฝน,กำรลับให้คม,กำรทำให้อยำก,สิ่งที่ใช้ฝนหรือลับให้ค

     ่
คำศัพท์ยอย:
whetter n.
คำศัพท์: whimper
(วิม'เพอะ) vi. vt.,n. (เสียง)ร้องครำง(สุนัข),ร้องเอ๋งๆ,ร้องไห้กระซิก

     ่
คำศัพท์ยอย:
whimperer n.
whimperingly adv.
คำศัพท์: whine
(ไวน์) vi. vt. (สุนัข)ครำง,ร้องเสียงต่ำ,หอน,บ่นอู้อี้,ส่งเสียงครวญครำง,พูดเสียงสะอื้น,พูดอย่ำงหงุดหงิด,บ่น

     ่
คำศัพท์ยอย:
whiner n.
คำศัพท์: whinny
                     246


(วิน'นี) vi. vt. (ม้ำ)ส่งเสียงดีใจ,n. เสียงร้องดีใจของม้ำ,เสียงม้ำร้อง
คำศัพท์: whip
(วิพ) vt.,n. (กำร)หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่ำงเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอำชนะอ
พุ่ง,หวดแส้,ตกปลำ
คำศัพท์: whisk
(วิสคฺ) vt. vi.,n. (กำร)ปัด,กวำด,สะบัด,แกว่ง,คว้ำ,ฉวย,เอำไปอย่ำงรวดเร็ว,ขนส่งอย่ำงเร่งรีบ vt. ตีหรือปั่นไ
คำศัพท์: whisper
(วิส'เพอะ) vi. vt.,n. (กำร)กระซิบ,พูดเสียงแผ่วเบำๆ,พูดเบำๆและเป็นกำรส่วนตัว,ส่งเสียงเบำๆ,ส่งเสียงซู่ซ่ำ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
hint,inkling
คำศัพท์: whistle
(วิส'เซิล) vi. ผิวปำก,เป่ำนกหวีด,เปิดหวูด,เป่ำหวูด,เป่ำแตร,เพรียกร้อง,เคลื่อนที่รวดเร็วจนเกิดเสียงดังหวือ

คำศัพท์: whittle
(วิท'เทิล) vt.,.vi. เหลำ,เฉือน,ตัด,เกลำ,ถำก,หั่นให้น้อยลง,เอำออกทีละน้อย,ทำให้ลดน้อยลง n. มีด(โดยเ

     ่
คำศัพท์ยอย:
whittler n.
คำศัพท์: who
(ฮู) pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่ำวได้ว่ำพอจะกล่ำวเช่นนั้น)
คำศัพท์: whoop
(ฮูพ) n. กำรร้อง,กำรกู่ร้อง,กำรร้องอย่ำงนกเค้ำแมว,เสียงร้องดังกล่ำว,เสียงไอกรน vi. vt. ร้องเสียงดังกล่ำว

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
shout
คำศัพท์: widen
(ไว'เดิน) vt.,vi. ทำให้กว้ำง,ขยำยกว้ำง,ขยำยออก

    ่
คำศัพท์ยอย:
widener n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
broaden
คำศัพท์: wield
(วีลดฺ) vt. ใช้(อำนำจ),แกว่ง,กวัดแกว่ง,รำ,จัดกำร,ปกครอง

    ่
คำศัพท์ยอย:
wieldable adj.
wielder n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
brandish,handle
คำศัพท์: wiggle
                     247


                                       ้
(วิก'เกิล) vi. vt.,n. (กำร)กระดิก,ขยับ,ปิด,ส่ำย,เลื้อย,ไช,ดิน,แกว่ง,เส้นคดเคียว

    ่
คำศัพท์ยอย:
wiggler
wiggly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
twist,wriggle,waggle
คำศัพท์: wilt
(วิลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้)(กำร)ร่วงโรย,เหี่ยวแห้ง,อับเฉำ,อ่อนกำลัง,เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคดังกล่ำว auxv

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wilt disease
คำศัพท์: wince
(วินซฺ) vi.,n. (กำร)หดตัว,สะดุ้ง,หดถอย,ถอย

    ่
คำศัพท์ยอย:
wincer n.
wincingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
shrink,flinch
คำศัพท์: wind
(วินดฺ,ไวน์ดฺ) n.
ลม,กระแสลม,ลมเป่ำ,เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่ำ,ลมหำยใจ,หำยใจ,ควำมสำมำรถในกำรหำยใจ,แรงอิทธิพล
คำศัพท์: windmill
                      ิ
(วินดฺ'มิล) n. กังหันลม,ควำมชั่วร้ำยที่สมมุต,เครื่องเฮลิคอปเตอร์ vt. หมุนรอบโดยอำศัยแรงลม
คำศัพท์: wink
(วิงคฺ) vi.,vt.,n. (กำร)กระพริบ,ขยิบตำ,ส่งสำยตำ,ขยับตำ,ระยิบระยับ,สิ้นสุด,กลั่นน้ำตำ,จำนวนน้อยที่สุด,ใน

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
blink,twinkle
คำศัพท์: wipe
(ไวพฺ) vt.,n. (กำร)เช็ด,เช็ดให้สะอำด,ถู,ลบ,ป้ำย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้ำเช็ดหน้ำ, -Phr.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
brush,rub,mop,swipe
คำศัพท์: wish
(วิช) vt.,vi.,n. (กำร)ปรำรถนำ,ประสงค์,ต้องกำร,อยำกให้,หวัง,อวยพร,ให้พร,สั่ง,สิ่งที่ปรำรถนำ, -Phr. (wis

    ่
คำศัพท์ยอย:
wisher n.
wishless adj.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
                     248


desire
คำศัพท์: withdraw
(วิธ'ดรอ) vt.,vi. ถอน,ถอนคืน,เก็บคืน,ดึงกลับ,หด,เลิก

    ่
คำศัพท์ยอย:
withdrawable adj.
withdrawer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
draw away,remove
คำศัพท์: withhold
                             ิ
(วิธ'โฮลดฺ) vt.,vi. ระงับ,ยับยั้ง,ขัดขวำง,อำยัด,ไม่อนุมัต,ไม่อนุญำต,ยั้งมือ,ถอนกลับ

    ่
คำศัพท์ยอย:
withholder n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
restrain
คำศัพท์: witness
(วิท'นิส) n. พยำน,ผู้เห็น,ผู้เซ็นชื่อรวมเป็นพยำน,หลักฐำน,คำให้กำรเป็นพยำน vt.,vi. ดู,เห็น,เห็นด้วยตำ,เป

    ่
คำศัพท์ยอย:
witnessable adj.
witnesser n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
testifier,evidence
คำศัพท์: wobble
(วอบ'เบิล) vt.,n. (อำกำร)โซเซ,โอนเอน,โยกไปมำ,ส่ำย,โคลงเคลง,สั่น,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
wabble,stagger,sway,dodder
คำศัพท์: wonder
(วัน'เดอะ) vi.,vt. รู้สึกประหลำดใจ,รู้สึกงงงวย,รู้สึกกังขำ,รู้สึกสงสัย n. สิ่งที่ทำให้ประหลำดใจ,ควำมประหล

    ่
คำศัพท์ยอย:
wonderer n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
surprise,miracle,doubt,
คำศัพท์: woo
(วู) vt. ขอควำมรัก,เกี้ยว,ของแต่งงำน,แสวงหำ,วิงวอน,เชื้อเชิญ,ล่อใจ vi. เกี่ยวผู้หญิง

    ่
คำศัพท์ยอย:
wooingly adv.
                    249คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
pay suit,court,make
คำศัพท์: work
(เวิร์ค) n. งำน,กำรงำน,กำรทำงำน,สิ่งที่ทำ,ผลิตผลจำกกำรทำงำน,งำนฝีมือ,สิ่งก่อสร้ำง,งำนฝีมือ,ผล,พฤต
จัดกำร,ควบคุม,ใช้สอย,ใช้งำน,ทำให้ได้ผ
คำศัพท์: worry
(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้)(ควำม)เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลำ

     ่
คำศัพท์ยอย:
worrier n.
คำศัพท์: worship
                                    ่
(เวอร์'ชิพ) vt.,vi.,n. (กำร)บูชำ,สักกำระ,บวงสรวง,กรำบไหว้,สวดมนต์,สิ่งทีบูชำ,ใต้เท้ำ,ท่ำน,ฐำนะที่มีเกียร

    ่
คำศัพท์ยอย:
worshiper,worshipper n.
worshippingly
worshipingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
homage
คำศัพท์: wrack
                                            ่ ิ
(แรค) n. ควำมฉิบหำย,ควำมหำยนะ,กำรทำลำย,สิ่งที่ถูกทำลำย,ซำกปรักพัง,เรืออับปรำง,พืชทะเลทีตดอยู่บ
คำศัพท์: wrangle
(แรง'เกิล) vi.,vt.,n. (กำร)ทะเลำะ,โต้เถียง,ถกเถียง,ต้อน(สัตว์มำรวมกัน)

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
quarrel,argue
คำศัพท์: wrap
(แรพ) vt.,n. (สิ่งที่) ห่อ,มัด,พัน,ม้วน,คลุม,ปิดบัง,อำพรำง vi. ห่อตัวเอง,ถูกห่อ,ถูกม้วน, -Phr.(wrapped u

    ่
คำศัพท์ยอย:
wraps n. เสื้อผ้ำชั้นนอก

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
envelop,conceal
คำศัพท์: wreck
                           ี
(เรค) n. สิ่งที่อับปำง,ซำกปรักพัง,ซำกเรือแตก,บุคคลที่มสุขภำพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้)อับปำง,ประสบ

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
raze,destroy,wrack,ruin
คำศัพท์: wrench
(เรนชฺ) vt.,vi. บิด,ขัน,ขันชะเนำะ,ไข,ทำเคลื่อน,ทำเคล็ด n. ประแจ,คีม,กำรบิด,กำรขับ,กำรขันชะเนำะ,กำรไ
                     250


คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
twist,jerk,pain
คำศัพท์: wrest
(เรสทฺ) vt.,n. (กำร)บิด,ขัน,ขันชะเนำะ,ดึง,กระชำก,แย่ง,พรำก,เอำไปโดยกำรใช้แรง

     ่
คำศัพท์ยอย:
wrester n.
คำศัพท์: wrestle
                              ้
(เรส'เซิล) vi.,vt.,n. (กำร)ปล้ำ,ปลุกปล้ำ,ปล้ำกันอุตลุด,ต่อสูกันอุตลุด

     ่
คำศัพท์ยอย:
wrestler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
contend
คำศัพท์: wriggle
(ริก'เกิล) vi.,vt.,n. (กำร)บิดตัว,กระดิก,ดิ้นไปมำ,เคลื่อนตัวคล้ำยหนอน,เดินคดเคี้ยว,เลื้อย,หลบหลีก,หนีรอ

     ่
คำศัพท์ยอย:
wrigglingly adv.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
twist,wiggle
คำศัพท์: wring
              ้
(ริง) vt.,vi. บิด,บีบ,รัด,คัน,ขัน,เบียด,ขูดรีด,ขู่เข็ญ,บีบคั้น,บังคับ
คำศัพท์: wrinkle
(ริง'เคิล) n. รอยย่น,รอยยับ,ร่อง,สัน vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยับ,เพทุบำย,เล่ห์เหลี่ยม,เครื่องมือยอดเยี่ยม vi. ย่น

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
crumple,crease
คำศัพท์: write
(ไรทฺ) vt.,vi. เขียน,เขียนหนังสือ,เขียนจดหมำย,แต่งหนังสือ,กรอกหนังสือ,บรรยำย,ประพันธ์,ลงนำม,บันทึก

     ่
คำศัพท์ยอย:
writable adj.
คำศัพท์: writhe
(ไรธฺ) vi.,vt. บิด,บด,บิดงอ,บิดเบี้ยว,บิดกำย,ชักงอ,ชักดิ้น n. อำกำรดังกล่ำว

     ่
คำศัพท์ยอย:
writher n.
writhingly adv.
คำศัพท์: y
          ่
(ไว) n. พยัญชนะตัวที25ของภำษำอังกฤษ pl.,n. Y's,Ys,ys
คำศัพท์: yank
                      251


(แยงคฺ) vt.,vi.,n. (กำร)กระชำก,ดึงอย่ำงแรง
คำศัพท์: yap
(แยพ) vi.,n. (กำร)เห่ำ,หอน,ปำก

     ่
คำศัพท์ยอย:
yapper n.
yappingly adv.
คำศัพท์: yawn
(ยอน) vi.,n. (กำร)หำว,หำวนอนอ้ำปำกกว้ำง,รูเปิด,ช่อง,ช่องแตกร้ำว

    ่
คำศัพท์ยอย:
yawner n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
gape
คำศัพท์: yawp
(ยอพ,ยำพ) vi.,n. (กำร)ร้องเสียงดัง,ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม,พูดโง่ๆ และเสียงดัง,

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
yaup.

คำศัพท์ยอย:่
yawper
คำศัพท์: yearn
(เยิร์น) vi. อยำก,ต้องกำรมำก,คิดถึงอย่ำงรักใคร่,ใฝ่ฝัน

    ่
คำศัพท์ยอย:
yearner n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
crave,desire,after
คำศัพท์: yell
                              ้
(เยล) vi.,vt.,n. (กำร)ตะโกน,โห่,ร้อง,แผดเสียง,ถ้อยคำที่ใช้รองเชียร์

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
cry out,bellow
คำศัพท์: yelp
(เยลพฺ) vt.,vt.,n. (กำร)ร้องเอ๋ง,เห่ำเอ๋ง

     ่
คำศัพท์ยอย:
yelper n.
คำศัพท์: yield
(ยีลดฺ) vt.,vi. ให้ผล,ผลิต,ให้,เกิด,ยอม,ยอมให้,ยอมจำนน,อ่อนข้อให้ n. กำรให้ผล,สิ่งที่เป็นผลขึ้น,ผล,ผล

    ่
คำศัพท์ยอย:
                    252


yieldable adj.
yielder n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
furnish,produce
คำศัพท์: yowl
(เยำลฺ) vi. ร้องเสียงยำวแสดงควำมไม่พอใจหรือผิดหวัง,ว้ำย!. n. เสียงร้องดังกล่ำว

    ่
คำศัพท์ยอย:
yowler n.

คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน:
howl,yowling cry

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:99
posted:4/7/2012
language:Thai
pages:252
About i am a student of B.Sc