กำหนดการกรุงเทพฯ

Document Sample
กำหนดการกรุงเทพฯ Powered By Docstoc
					                 กำหนดกำรอบรม
  “Digital Marketing : กำรตลำดใหม่ บนโลกออนไลน์ สำหรับธุรกิจท่ องเที่ยว รุ่ นที่ 2”
              หลักสูตรสำหรั บผู้ไม่ มีเว็บไซต์
    วันที่ 23-25 พฤศจิกำยน 2553 ณ มหำวิทยำลัยศรีปทุม กรุงเทพมหำนคร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.    กล่าวเปิ ดงาน
            โดย คุณพัฒน์มาศ วงศ์พฒนศิริ   ั
             ้
            ผูอานวยการฝ่ ายส่ งเสริ มสิ นค้าการท่องเที่ยว
            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
09.15 – 10.15 น.    ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทาเว็บไซต์
            โดย คุณศิระ สัจจินานนท์
                   ้ั        ั
            กรรมการผูจดการบริ ษท เซเว่น ทิงค์ จากัด
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.               ั
            ระบบการจองที่พกออนไลน์
            โดย คุณธนิต บดีศร
                   ้ั      ั
            กรรมการผูจดการบริ ษท บลูเฮาส์ ทราเวล จากัด
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    การทา Digital Marketing สาหรับเว็บไซต์ท่องเที่ยว
                        ิ
            โดย คุณภาวุธ พงษ์วทยภาณุ
                   ้ั       ั
            กรรมการผูจดการบริ ษท ตลาด ดอท คอม จากัด
15.00 – 15.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 น.    เปิ ดประตูสู่โลกออนไลน์ไปกับเทคโนโลยีสุดล้ าจาก ททท.
            โดย คุณฐาปนีย ์ เกียรติไพบูลย์
            ผูอานวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
              ้
16.15 – 17.00 น.    ช่องทางการทาธุ รกรรมการเงินสาหรับธุ รกิจท่องเที่ยว
            โดย คุณวศิณา กันทรัพย์
            ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
8.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียน
9.00 – 10.15 น.   การสร้างและปรับแต่งเว็บไซต์ (Workshop)
           โดย คุณศิระ สัจจินานนท์
                 ้ั      ั
           กรรมการผูจดการบริ ษท เซเว่น ทิงค์ จากัด
10.15 – 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.   การติดตั้งระบบ eBooking (Workshop)
           โดย คุณธนิต บดีศร
                 ้ั     ั
           กรรมการผูจดการบริ ษท บลูเฮาส์ ทราเวล จากัด
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.              ่
           การโปรโมทเว็บไซต์ผาน Social Media (Workshop)
           โดย คุณอภิศิลป์ ตรุ งกานนท์
                         ้
           ที่ปรึ กษาและนักกลยุทธ์ดานการตลาดออนไลน์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
8.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียน
9.00 – 10.15 น.   การใช้งาน Google Maps เพื่อโปรโมทธุ รกิจ (Workshop)
           โดย คุณอภิศิลป์ ตรุ งกานนท์
                          ้
           ที่ปรึ กษาและนักกลยุทธ์ดานการตลาดออนไลน์
10.15 – 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.              ้
           การดูสถิติเว็บไซต์ดวย Google Analytics (Workshop)
           โดย คุณสุ ธี จันทร์ แต่งผล
           Senior Web Promotion Supervisor
              ั
           บริ ษท โมโน เทคโนโลยี จากัด
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.   กรณี ศึกษา: เมื่อเริ่ มก้าวเข้าสู่ โลกออนไลน์
           โดยคุณพรพนา เกษมเกียรติสกุล
            ้
           ผูบริ หาร LK Group Pattaya Co.,Ltd.
14.00 – 14.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 16.00 น.   แนวทางการวิเคราะห์และปรับปรุ งเว็บไซต์จากใจกูรู
16.00 – 18.00 น.   พิธีรับประกาศนียบัตร

          **********************************
                 กำหนดกำรอบรม
  “Digital Marketing : กำรตลำดใหม่ บนโลกออนไลน์ สำหรั บธุรกิจท่ องเที่ยว รุ่ นที่ 2”
               หลักสูตรสำหรั บผู้มีเว็บไซต์
     วันที่ 23-25 พฤศจิกำยน 2553 ณ มหำวิทยำลัยศรีปทุม กรุงเทพมหำนคร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.    กล่าวเปิ ดงาน
                         ั
            โดย คุณพัฒน์มาศ วงศ์พฒนศิริ
              ้
            ผูอานวยการฝ่ ายส่ งเสริ มสิ นค้าการท่องเที่ยว
            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
09.15 – 10.15 น.    เปิ ดประตูสู่โลกออนไลน์ไปกับเทคโนโลยีสุดล้ าจาก ททท.
            โดย คุณฐาปนีย ์ เกียรติไพบูลย์
            ผูอานวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
             ้
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.    การตลาดผ่าน Search Engine
            โดย คุณสุ ธี จันทร์ แต่งผล
            Senior Web Promotion Supervisor
               ั
            บริ ษท โมโน เทคโนโลยี จากัด
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    การตลาดผ่าน Social Media
            โดย คุณอภิศิลป์ ตรุ งกานนท์
                          ้
            ที่ปรึ กษาและนักกลยุทธ์ดานการตลาดออนไลน์
15.00 – 15.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น.    การโฆษณาผ่าน Online Rich Media
                       ิ
            โดย คุณภาวุธ พงษ์วทยภาณุ
                  ้ั     ั
            กรรมการผูจดการบริ ษท ตลาด ดอท คอม จากัด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.    การหาลูกค้าผ่านระบบ Affiliate Marketing
            โดย คุณธนิต บดีศร
                  ้ั     ั
            กรรมการผูจดการบริ ษท บลูเฮาส์ ทราเวล จากัด
10.00 – 10.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.00 น.    การตลาดผ่าน E-mail
            โดย คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์
                  ้ั      ั
            กรรมการผูจดการบริ ษทอินโฟจิเนชัน จากัด
                              ่
11.00 – 12.00 น.    การโฆษณาผ่าน Mobile Marketing
            โดย คุณศิระ สัจจินานนท์
                  ้ั       ั
            กรรมการผูจดการบริ ษท เซเว่น ทิงค์ จากัด
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น.    เครื่ องมือใหม่ๆออนไลน์ที่ควรรู ้จาก Google
            โดย คุณสุ ธี จันทร์ แต่งผล
            Senior Web Promotion Supervisor
               ั
            บริ ษท โมโน เทคโนโลยี จากัด
14.45 – 15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น.    HTML 5: มาตรฐานเว็บยุคใหม่แห่งอนาคต
            โดย คุณศิระ สัจจินานนท์
                  ้ั        ั
            กรรมการผูจดการบริ ษท เซเว่น ทิงค์ จากัด
16.00 – 17.00 น.    เขียนแผนธุ รกิจ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
08.30 –09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.   The eBooking era
           โดย คุณธนิต บดีศร
                ้ั      ั
           กรรมการผูจดการบริ ษท บลูเฮาส์ ทราเวล จากัด
10.00 – 10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น.   การดูแลรักษาลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์
           โดย คุณธี รวัฒน์ กิ่งแก้วโสภณ
           Direct of Marketing, Ramada D'ma Bangkok Hotel
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.                      ้
           กรณี ศึกษา: การขยายธุ รกิจออนไลน์ให้กาวไกล
           โดยคุณโดม เผือกขจี
           Operations Manager
           บ้านอัมพวา รี สอร์ท แอนด์ สปา
14.00 – 14.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 16.00 น.   แนวทางการวิเคราะห์และปรับปรุ งเว็บไซต์จากใจกูรู
16.00 – 18.00 น.   พิธีรับประกาศนียบัตร

          *******************************

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:132
posted:4/6/2012
language:Thai
pages:5