; סמינר מחקרי - סוגיות עדכניות בחקר מנהיגות
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

סמינר מחקרי - סוגיות עדכניות בחקר מנהיגות

VIEWS: 93 PAGES: 7

 • pg 1
									‫‪Department of Management‬‬                                  ‫המחלקה לניהול‬
                 ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
               ‫הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר‬
                    ‫המחלקה לניהול‬
                      ‫תשע"ב‬
                     ‫סמסטר ב'‬


                          ‫שם הקורס: סמינר מחקרי- סוגיות מתקדמות בחקר מנהיגות‬

                                         ‫מספר הקורס: 68818868‬

                                         ‫שם המרצה: דר' אלון ליסק‬

      ‫שעת קבלה: ימי שלישי בשעה 11:08 בתיאום מראש, או מועד אחר בתיאום מראש. חדר 838, בניין 18 .‬

                                          ‫טלפון: 6809068-60‬

                                 ‫דואר אלקטרוני: ‪lisaka@som.bgu.ac.il‬‬

                                              ‫תיאור הקורס:‬
 ‫בעולם תחרותי וגלובלי, מנהיגות אפקטיבית בארגונים מהווה גורם מפתח להצלחה. לפיכך, חקר המנהיגות מהווה את‬
 ‫אחד הענפים המרכזיים בתחום ההתנהגות הארגונית. סמינר זה עוסק בסוגיות עדכניות במחקר המנהיגות, אשר ניצבות‬
                                       ‫בחזית המחקר העכשווי בתחום.‬
 ‫במסגרת הסמינר, הסטודנטים יחשפו לחקר המנהיגות על גווניה השונים ושיטות המחקר השונות הנהוגות בה. בנוסף,‬
  ‫יערך דיון נרחב בארבע סוגיות מרכזיות: הופעת מנהיגות, יחסי מנהיגים-מונהגים, מנהיגות בקבוצות רב תרבותיות‬
 ‫ומנהיגות וחדשנות. במסגרת הסמינר, הסטודנטים יקראו קריאה ביקורתית את החומר הנלמד ויוכיחו בקיאות בחומר‬
                     ‫זה, יבחרו נושא על פי עניין אישי ויכתבו הצעת מחקר עצמאית בתחום.‬

                                             ‫מטרת הקורס:‬
             ‫מטרת העל של הקורס היא פיתוח היכולת המחקרית של הסטודנטים במאפיינים הבאים:‬
                    ‫8. חשיפת הסטודנטים לתחום חקר המנהיגות ולסוגיות עדכניות בו.‬
                    ‫6. פיתוח היכולת לקריאה מחקרית-ביקורתית של ספרות אקדמית.‬
   ‫3. פיתוח היכולת לכתיבת עצמאית של הצעת מחקר בתחום המנהיגות, כולל יכולת לאינטגרציה של ספרות‬
                       ‫אקדמית ופיתוח יכולת לכתיבה מחקרית ממוקדת ובהירה.‬
      ‫דרישת קדם: התנהגות ארגונית מיקרו + מקרו, שיטות מחקר בניהול, שיטות מחקר בהתנהגות ארגונית.‬
  ‫שיטת הלימוד: הרצאות בנושאי הקורס, דיון, קריאה ביקורתית, הצגת מאמרים ע"י הסטודנטים, פגישות אישיות עם‬
                          ‫צוותי המחקר במחצית השנייה של הקורס.‬
                                            ‫דרישות הקורס:‬
  ‫הגשת הצעת מחקר כתובה (בזוגות), המבוססת על אחת מהסוגיות שנדונו בסמינר, שלושה שבועות לאחר‬     ‫8.‬
  ‫סיום הסמסטר (68.0.08( . ציון העבודה הוא %18 מציון הסמינר. ציון זה כולל %18 מציון הסמינר על‬
  ‫הצגה (אישית) של עיקרי ההצעה בפני הכיתה בשיעור האחרון. הוראות לעבודה יינתנו בשיעור הראשון.‬
             ‫הצגת מאמר מרשימת המאמרים של הסמינר בפני הכיתה- %18 מציון הסמינר.‬     ‫6.‬
  ‫הגשה של סיכום ביקורתי (עד עמוד) למאמר מוגדר בכל שבוע , על פי קריטריונים שיינתנו בכיתה- %16‬   ‫3.‬
                                          ‫מציון הסמינר.‬
                          ‫השתתפות פעילה בשיעורים - %1 מציון הסמינר.‬   ‫6.‬


                          ‫1‬
                 )‫ביבליוגרפית הסמינר (מאמרים להצגה ולסיכום יבחרו מתוך הרשימה הנ"ל‬
Amit, Popper, Gal, Maman-Levi & Lisak. (2009). Leadership Shaping Experiences: A
comparative study of leaders and non-leaders. Leadership and Organization Development
Journal, 30 (4), 302-318.

Avolio, B.J., & Gibbons, T.C. (1988). Developing transformational leaders: A life span approach.
In J.A. Conger, R.N. Kanungo (Eds.), Charismatic leadership: The elusive factor in
organizational effectiveness (pp. 276-308). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Avolio, B.J, Walumbwa, F.O. & Weber, T.D. Leadership: Current Theories, Research, and Future
Directions, Annual Review of Psychology 60 (2009), pp. 421-449.

Brett, J; Behfar, K.,& Kern, M. (2006). Managing Challenges in Multicultural Teams. Harward
Business Review, November, 84-91.

Carmeli, A., Gelbard, R. and Gefen, D.(2010). The importance of innovation leadership in
cultivating strategic fit and enhancing firm performance. The Leadership Quarterly, 21, 339-349.

Chan, K. Y., & Drasgow, F. (2001). Toward a theory of individual differences and leadership:
Understanding the motivation to lead. Journal of Applied Psychology, 86(3), 481-498.

Dvir, T., Eden, D., Avolio, B. J., & Shamir, B. (2002). Impact of transformational leadership on
follower development and performance: a field experiment. Academy of Management Journal,
45(4), 735–744.

Dvir, T. & Shamir, B.(2003). Follower developmental characteristics as predicting
transformational leadership: A longitudinal study. The Leadership Quarterly, 14, 327-344.

Ehrhart, M. G., & Klein, K. J. (2001). Predicting followers' preferences for charismatic
leadership: The influence of follower values and personality. The Leadership Quarterly, 12(2),
153-179.

Eisenbeiss, S. A., van Knippenberg, D., & Boerner, S. (2008). Transformational leadership and
team innovation: Integrating team climate principles. Journal of Applied Psychology, 93(6),
1438–1446.

Foti, R.J. & and Hauenstein, N.M. A. (2007). Pattern and Variable Approaches in Leadership
Emergence and Effectiveness. Journal of Applied Psychology, 92(2), 347-355.

Gibson, C. B., & Gibbs, J. L. (2006). Unpacking the concept of virtuality: The effects of
geographic dispersion, electronic dependence, dynamic structure, and national diversity on team
innovation. Administrative Science Quarterly, 51(3), 451-495.

Graen , G . B . & Uhi –Bien , M .(1995) . Relationship –based approach to leadership :
Developing of leader-member exchange (LMX) theory over 25 years : Applying a multi level
domain theory. Leadership Quarterly, 6 , (2) , 219-247.

Hackman, R.J. (2010). What is this thing called leadership?. In N. Nohria and R. Khurana (Eds.).
Handbook of Leadership Theory and Practice (pp.107-116). Boston: Harvard Business Press.


                        2
Howell, J.M. & Shamir, B. (2005). The role of followers in the charismatic leadership process:
Relationship and their consequences. Academy of Management Review, 30(1), 96-112.

House, R, J & Adytia, R, N .(1997). The social scientific study of leadership : Qou vadis ?
Journal of Management, 23(3) , 409-472.

Joshi, A.& Lazarova., M. B (2005). Do “global” teams need “global” leaders?: Identifying
leadership competencies in multinational teams. D. L. Shapiro, M. A. Von Glinow, J. Cheng, eds.
Managing Multinational Teams: Cultural, Organizational, and National Influences. (pp 281-
302). Elsevier Press, Oxford, UK.

Joshi, A., Lazarova, M. B., & Liao, H. (2009). Getting everyone on board: The role of
inspirational leadership in geographically dispersed teams. Organization Science, 20(1), 240-252.

Kearney, E., & Gebert, D. (2009). Managing diversity and enhancing team outcomes: The
promise of transformational leadership. Journal of Applied Psychology, 94(1), 77-89.

Kempster, S. & Parry, K.W. (2011). Grounded theory and leadership research: A critical realist
perspective. The Leadership Quarterly, 22, 106-120.

Lord, R. G., Brown, D. J., & Freiberg, S. J. (1999). Understanding the dynamics of leadership:
The role of follower self-concepts in the Leader Follower relationship. Organizational Behavior
and Human Decision Processes, 78(3), 167-203.

Lord, R.G. & Emrich, C.G. (2000). Thinking outside the box by looking inside the box:
Extending the cognitive revolution in leadership research. Leadership Quarterly, 11(4), 551–579
Mumford, M.(2011). A hale farewell: The state of leadership research. The Leadership Quarterly,
22, 1–7.

Malhorta, A., Majchrzak, A. & Rosen, B.(2007). Leading Virtual Teams. Academy of
Management Perspective (Feb), 60-70.

Meindl, J. R. 1995. The romance of leadership as a follower centric theory: A social
constructionist approach. Leadership Quarterly, 6, 329–341.
Mumford, M.D., Scott, G.M., Gaddis, B. &, Strange, J.M. (2002). Leading creative people:
Orchestrating expertise and relationships. The Leadership Quarterly, 13, 705-750.

Popper, M., Amit, K., Gal, R., Sinai, M. & Lisak, A. (2004). The capacity to lead: Major
psychological differences between “leaders” and “non-leaders". Military Psychology, 16,(4),
245- 263.

Popper, M., Mayseless, O., Castelnovo, O. (2000). Transformation leadership and attachment.
Leadership Quarterly, 11, 267-289.

Pieterse, A.N., Van Knippenberg, D., Schippers, M. and Stam, D. (2010). Transformational and
transactional leadership and innovative behavior: The moderating role of psychological
empowerment. Journal of Organizational Behavior, 31, 609–623

Rosing, K., Frese, M. & Bausch, A. Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation
relationship:  Ambidextrous  leadership,  The   Leadership   Quarterly   (2011)
doi:10.1016/j.leaqua.2011.07.014
                        3
Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic
leadership: A self-concept based theory. Organization Science, 4, 577-594.

Taggar, S.; Hackew, R. & Saha, S.(1999). Leadership Emergence in Autonomous Work Teams:
Antecedents and Outcomes. Personnel Psychology, 52, 899-926

Zhang X. & Bartol, K.M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The
influence of psychological empowerment, intrinsic motivation and creative process engagement.
Academy of Management Journal, 53(1), 107-128.


                       :‫פירוט נושאי הקורס והביבליוגרפיה הרלוונטית לכל נושא‬

                                   ‫מאמרים‬       ‫שם מערך‬
      Avolio, B.J, Walumbwa, F.O. & Weber, T.D. Leadership: Current      ‫מחקר מנהיגות‬
      Theories, Research, and Future Directions, Annual Review of           ‫-כללי‬
      Psychology 60 (2009), pp. 421-449.

      Hackman, R.J.(2010). What is this thing called leadership?. In N.
      Nohria and R. Khurana (Eds.). Handbook of Leadership Theory and
      Practice (pp.107-116). Boston: Harvard Business Press.

      House , R, J & Adytia , R, N .(1997) . The social scientific study of
      leadership : Qou vadis ? Journal of Management , 23 , 3 , 409-472.

      Kempster, S. & Parry, K.W. (2011). Grounded theory and leadership
      research: A critical realist perspective. The Leadership Quarterly, 22
      , 106-120.

      Lord, R.G. & Emrich, C.G. (2000). Thinking outside the box by
      looking inside the box: Extending the cognitive revolution in
      leadership research. Leadership Quarterly, 11(4), 551–579

      Mumford, M.(2011). A hale farewell: The state of leadership
      research. The Leadership Quarterly, 22 , 1–7.

      Amit, Popper, Gal, Maman-Levi & Lisak. (2009). Leadership        ‫הופעת מנהיגות‬
      Shaping Experiences: A comparative study of leaders and non-
      leaders. Leadership and Organization Development Journal, 30 (4),
      302-318.

      Avolio, B.J., & Gibbons, T.C. (1988). Developing transformational
      leaders: A life span approach. In J.A. Conger, R.N. Kanungo (Eds.),
      Charismatic leadership: The elusive factor in organizational
      effectiveness (pp. 276-308). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
                        4
Chan, K. Y., & Drasgow, F. (2001). Toward a theory of individual
differences and leadership: Understanding the motivation to lead.
Journal of Applied Psychology, 86(3), 481-498.

Foti, R.J. & and Hauenstein, N.M. A. (2007). Pattern and Variable
Approaches in Leadership Emergence and Effectiveness. Journal of
Applied Psychology, 92(2), 347-355.

Popper, M., Amit, K., Gal, R., Sinai, M. & Lisak, A. (2004). The
capacity to lead: Major psychological differences between
“leaders” and “non-leaders". Military Psychology,16,(4), 245- 263.

Popper, M., Mayseless, O., Castelnovo, O. (2000). Transformation
leadership and attachment. Leadership Quarterly, 11, 267-289.

Taggar, S.; Hackew, R. & Saha, S.(1999). Leadership Emergence in
Autonomous Work Teams: Antecedents and Outcomes. Personnel
Psychology, 52, 899-926

Graen , G . B . & Uhi –Bien , M .(1995) . Relationship –based      -‫יחסי מנהיגים‬
approach to leadership : Developing of leader-member exchange         ‫מונהגים‬
(LMX) theory over 25 years : Applying a multi level domain
theory . Leadership Quarterly , 6 , (2) , 219-247.

Dvir, T., Eden, D., Avolio, B. J., & Shamir, B. (2002). Impact of
transformational leadership on follower development and
performance: a field experiment. Academy of Management Journal,
45(4), 735–744.

Dvir, T. & Shamir,B.(2003). Follower developmental characteristics
as predicting transformational leadership: A longitudinal study. The
Leadership Querterly,14, 327-344.
Ehrhart, M. G., & Klein, K. J. (2001). Predicting followers'
preferences for charismatic leadership: The influence of follower
values and personality. The Leadership Quarterly, 12(2), 153-179.

Howell, J.M. & Shamir, B. (2005). The role of followers in the
charismatic leadership process: Relationship and their consequences.
Academy of Management Review, 30(1),96-112.

Lord, R. G., Brown, D. J., & Freiberg, S. J. (1999). Understanding
the dynamics of leadership: The role of follower self-concepts in the
Leader Follower relationship. Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 78(3), 167-203.

Meindl, J. R. 1995. The romance of leadership as a followercentric
theory: A social constructionist approach. Leadership Quarterly, 6,
329–341.

                   5
Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational
effects of charismatic leadership: A self-concept based theory.
Organization Science, 4, 577–594.

Brett, J; Behfar, K.,& Kern, M. (2006). Managing Challenges in       ‫מנהיגות‬
Multicultural Teams. Harward Business Review, November, 84-91.     -‫בקבוצות רב‬
                                      ‫תרבותיות‬
Gibson, C. B., & Gibbs, J. L. (2006). Unpacking the concept of
virtuality: The effects of geographic dispersion, electronic
dependence, dynamic structure, and national diversity on team
innovation. Administrative Science Quarterly, 51(3), 451-495.
Joshi, A.& Lazarova., M. B (2005). Do “global” teams need “global”
leaders?: Identifying leadership competencies in multinational teams.
D. L. Shapiro, M. A. Von Glinow, J. Cheng, eds. Managing
Multinational Teams: Cultural, Organizational, and National
Influences.(pp 281-302). Elsevier Press, Oxford, UK.

Joshi, A., Lazarova, M. B., & Liao, H. (2009). Getting everyone on
board: The role of inspirational leadership in geographically
dispersed teams. Organization Science, 20(1), 240-252.


Kearney, E., & Gebert, D. (2009). Managing diversity and enhancing
team outcomes: The promise of transformational leadership. Journal
of Applied Psychology, 94(1), 77-89.

Malhorta, A., Majchrzak, A. & Rosen, B.(2007). Leading Virtual
Teams. Academy of Management Perspective (Feb), 60-70.
                                      ‫מנהיגות‬
Carmeli, A., Gelbard, R. and Gefen, D.(2010). The importance of      ‫וחדשנות‬
innovation leadership in cultivating strategic fit and enhancing firm
performance. The Leadership Quarterly, 21, 339-349.

Eisenbeiss, S. A., van Knippenberg, D., & Boerner, S. (2008).
Transformational leadership and team innovation: Integrating team
climate principles. Journal of Applied Psychology, 93(6), 1438–
1446.

Mumford, M.D., Scott, G.M., Gaddis, B. &, Strange, J.M.(2002).
Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships.
The Leadership Quarterly,13, 705-750.

Pieterse, A.N., Van Knippenberg, D., Schippers, M. and Stam, D.
(2010). Transformational and transactional leadership and innovative
behavior: The moderating role of psychological empowerment.
Journal of Organizational Behavior, 31, 609–623

Rosing, K., Frese, M. & Bausch, A. Explaining the heterogeneity of
the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership, The
Leadership Quarterly (2011), doi:10.1016/j.leaqua.2011.07.014

                   6
Zhang X. & Bartol, K.M. (2010). Linking empowering leadership
and employee creativity: The influence of psychological
empowerment, intrinsic motivation and creative process engagement.
Academy of Management Journal, 53(1), 107-128.
                  7

								
To top