Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Jo Vandeurzen in Tertio (2012)

VIEWS: 551 PAGES: 1

Minister Jo Vandeurzen ziet bij suïcidepreventie een rol weggelegd voor elke Vlaming.

More Info
									 TERTIO Dossier: Zelfdoding                                                                                      7 maart 2012  7


                      Zie de gekwetste mens
  Teksten: Joris Delporte | Onze   hele samenleving moet in actie komen om de hoge           opdracht van elke Vlaming en ook de kerk kan daarbij een voortrekkersrol spe-
  suïcidecijfers in Vlaanderen naar beneden te halen. Werk maken van pre-                 len. Dat vinden Vlaams minister Jo Vandeurzen en auteur Bart Demyttenaere.
  ventie, gekwetste mensen opvangen en een luisterend oor bieden; het is de                Deskundigen en hulpverleners uit kerk en maatschappij delen hun mening.   Minister Jo Vandeurzen ziet bij suïcidepreventie een rol weggelegd voor elke Vlaming  ‘Als samenleving zelfdoding
  niet langer doodzwijgen’
  “Het Vlaamse suïcidecijfer is met gemiddeld drie slachtoffers per dag rond-               2020 ten opzichte van 2000 (1.174 in het Vlaams       Ook voor de roep om laagdrempelige geestelijke
                                                      Gewest, nvdr). Tijdens een ‘Gezondheidsconfe-        gezondheidszorg is Vandeurzen niet doof. “Het
   uit dramatisch. En toch maakt het mij niet fatalistisch. Ik hoop het aantal
                                                      rentie Suïcidepreventie’ in december hebben         ambulante zorgaanbod voor mensen met psy-
  zelfdodingen zelfs met 20 procent terug te dringen tegen 2020”, zegt Vlaams               stakeholders, nabestaanden en hulpverleners         chologische problemen blijkt niet toegankelijk
   minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Tegelijk erkent hij               mij alvast de strategieën aangereikt om die         genoeg. Dat geef ik grif toe en daarom heeft mijn
                                                      doelstelling te bereiken. De concrete verta-        departement onlangs proefprojecten gelan-
   de inherente grenzen van het zorgbeleid. “Dit is meer een maatschappelijk
                                                      ling van die ambities volgt in een actieplan. Dat      ceerd die een ‘eerstelijns psychologische functie’
   dan een politiek verhaal. Preventie is een opdracht voor elke Vlaming.”                staat nu in de steigers en gaat daarna nog naar       organiseren. Daarbij voegen we gediplomeerde
                                                      de Vlaamse regering en het parlement. Voor         psychologen met expertise in geestelijke ge-
“Zelfdoding en psychische problemen blijven in     gers aanzetten om op tijd aan de alarmbel te trek-  harde beloftes vind ik het dus te vroeg. Toch        zondheidszorg toe aan de huisartsenkringen of
Vlaanderen te weinig bespreekbaar. Samen met      ken wanneer gekwetste collega’s, klasgenoten of   verzeker ik dat Vlaanderen één laagdrempelig        aan de Centra voor Algemeen Welzijnswerk.”
de economische crisis lijkt die zwijgzaamheid een   medeparochianen in moeilijkheden raken. Pre-     contactpunt krijgt voor wie met vragen zit over
belangrijke oorzaak voor de dramatisch hoge zelf-   ventie lijkt een taak voor alle Vlamingen.”     zelfdoding. Kenners dringen al langer aan op        Het haalbare doen
moordcijfers”, stelt een snipverkouden Jo Vandeur-                             dat online platform voor suïcidale burgers, hun       “Een noodzakelijke volgende stap is evenwel de
zen op zijn kabinet in Brussel. “Het taboe speelt in                            omgeving, nabestaanden en hulpverleners.”          professionele erkenning van klinisch psychologen
                              ‘Elke levendige gemeen-
de eerste plaats bij wie zijn zelfmoordgedachten                                                            en de terugbetaling van psychotherapie. Daar-
voor zich houdt, met mogelijk fatale gevolgen.       schap vormt een poten-             Vandeurzen doet alvast een andere toezegging:        toe houd ik overleg met de mutualiteiten om de
Maar ook de bredere samenleving durft de dialoog                              een richtlijn voor hulpverleners die met suïcidale     uiteenlopende initiatieven rond gedeeltelijke te-
                              tieel vangnet voor suïci-
nog te weinig aan met gekwetste medemensen.                                 patiënten omgaan.“Het werkveld voelt een grote       rugbetaling van psychotherapie te stroomlijnen.
Die voelen daardoor te weinig steun van hun om-       dale medemensen.’                behoefte aan die wetenschappelijke onderbou-        Toch bots ik hier op de grenzen van mijn Vlaamse
geving als ze bijvoorbeeld na een poging tot zelf-                             wing voor de diagnose en de behandelmethode.        bevoegdheden, want dat is hoofdzakelijk fede-
doding weer in hun parochies of scholen opduiken.   De Vlaamse minister die zijn volk over psychi-    Kwestie van de deskundigheid rond suïcide nog        rale materie, een bevoegdheid van mijn federale
Het stigma rond psychische problemen wegne-      sche problemen wil leren praten, heeft alvast    te verhogen binnen de sector. Ook focust het toe-      collega Laurette Onkelinx. Binnen de interminis-
men, blijft daarom een aandachtspunt binnen het    een sprekend cijferdoel waarmee hij zelfdoding    komstige actieplan nog nadrukkelijker op kwets-       teriële Conferentie Volksgezondheid probeer ik
Vlaamse beleid. Zo pompen we ook dit jaar geld     hoopt terug te dringen. “Onze jongste gezond-    bare doelgroepen. Daarbij denk ik onder anderen       het dossier rond terugbetaling wel op de agenda
in beeldvormingscampagnes rond dat thema. En      heidsdoelstelling mikt op 20 procent minder     aan gedetineerden, ouderen, mensen met psy-         te krijgen. Al lijkt het niet gemakkelijk om een bij-
meer algemeen steun ik alle initiatieven die bur-   geregistreerde ‘slachtoffers van zelfdoding’ in   chotische stoornissen of eetstoornissen.”          komende uitgavenpost te creëren in de huidige
                                                                                    context van besparingen. Een eerste stap die dan
                                                                                    meer haalbaar lijkt, is die erkenning van klinisch
                                                                                    psychologen. Daartoe zijn wetsvoorstellen in-
                                                                                    gediend die binnenkort in de Kamercommissie
                                                                                    Volksgezondheid aan bod komen.”


                                                                                    Niet fatalistisch
                                                                                    De minister botst op politieke grenzen in zijn
                                                                                    strijd tegen de hoge zelfdodingcijfers. Toch be-
                                                                                    nadrukt hij dat de thematiek hem niet fatalis-
                                                                                    tisch maakt. Hij steigert zelfs bij de suggestie
                                                                                    dat hij in een samenleving met afnemende co-
                                                                                    hesie dweilt met de kraan open. “Is de afbrok-
                                                                                    kelijking van de zuilen echt zo nefast voor de
                                                                                    geestelijke gezondheid? Ik ben geen socioloog.
                                                                                    Als beleidsman heb ik ook geen heimwee naar
                                                                                    weleer maar zoek ik oplossingen vanuit mijn
                                                                                    analyse van de actuele situatie. Daarbij stel ik
                                                                                    vast dat het zorgaanbod in Vlaanderen al fan-
                                                                                    tastisch is uitgebouwd. Tegelijk ondersteunen
                                                                                    we hulpverleners waar mogelijk nog extra om
                                                                                    zelfdoding te voorkomen. Maar opnieuw, dit is
                                                                                    niet alleen een beleidskwestie maar een maat-
                                                                                    schappelijk verhaal. Ik gruwel van de opdeling
                                                                                    tussen de gezonde, actieve Vlamingen en zij die
                                                                                    uit de boot vallen. Dat geldt voor dementeren-
                                                                                    den, psychiatrisch patiënten en suïcidale men-
                                                                                    sen. Iedereen dient meer aandacht te hebben
                                                                                 © rr
                                                                                    en ruimte te maken voor die kwetsbare groe-
De Limburgse beleidsman verzekert dat Vlaanderen één laagdrempelig contactpunt krijgt voor wie met vragen zit over zelfdoding.                     pen. Gewoon in het leven van alledag.”

								
To top