Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH - DOC by 90Eo8VzF

VIEWS: 32 PAGES: 81

									             SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
             WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
      Gmina Mikołajki, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie.


          PRZETARG NIEOGRANICZONY
   na wykonanie usługi o wartości mniejszej niż kwoty określone w
       przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

„Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice,
gmina Mikołajki ”

               CPV –45100000-8, 45200000-9,


Zamawiający:
Gmina Mikołajki
Urząd Miasta i Gminy Mikołajki,
ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
http://www.bip.mikolajki.pl
e- mail: mikolajki@mikolajki.pl
tel. (0-87) 4219050
faks: (0-87) 4219099
                            Burmistrz Miasta Mikołajki
                              ZATWIERDZAM
   Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

               Mikołajki, październik 2007 r.
              ZAWARTOŚĆ SIWZ

Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I. IFORMACJE OGÓLNE.
II. ZAMAWIAJĄCY
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY.
VI.WADIUM PRZETARGOWE.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
XII. KRYTERIA OCENY OFERT.
XIII. FORMALNOŚCI DOKONYWANE PO WYBORZE OFERTY.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY.
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, KTÓRE WYKONAWCA WINIEN     UWZGLĘDNIĆ PRZY
PRZYGOTOWANIU OFERTY.

ROZDZIAŁ B - WARUNKI UMOWNE
I. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW
II. PODWYKONAWSTWO.
III. UMOWA.

ROZDZIAŁ C - ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
 Załącznik nr 3 - Informacja o zrealizowanych zadaniach i potwierdzenie ich należytego
 wykonania.
 Załącznik nr 4 - Wykaz personelu przewidzianego do wykonania zamówienia.
 Załącznik nr 5- Wykaz podwykonawców
ROZDZIAŁ D:
 Specyfikacja techniczna
Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I. IFORMACJE OGÓLNE.

1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i ma na celu
  ustalenie wykonawcy, który kompleksowo i w terminie zrealizuje przedmiotowe
  zamówienie.

2. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena. Zamawiający przyzna zamówienie
  wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę i spełni jednocześnie warunki określone w
  niniejszej specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia do 20.12.2007 r.


II. ZAMAWIAJĄCY

    1. Pełna nazwa zamawiającego:
    Gmina Mikołajki
    2. Adres do korespondencji
    Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
    3. Internet: http://www.bip.mikolajki.pl
    e- mail: mikolajki@mikolajki.pl
    4. Numer telefonu: (0-87) 4219050
     faks: (0-87) 4219099

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r.
nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - wartość szacunkowa zamówienia mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie: „Sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki ”

1. Opis przedmiotu zamówienia :
  a) Przygotowanie terenu pod budowę:
     1. Roboty rozbiórkowe
     2. Roboty ziemne
     3. Roboty odwodnieniowe
  b) Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
   ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej:
      1. Roboty betonowe
      2. Roboty montażowe
  c) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE           SPOSOBU    PRZYGOTOWANIA       I
DOSTARCZENIA OFERTY.

    Warunkiem nie odrzucenia (rozpatrzenia) oferty jest spełnienie zasad określonych w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" z późniejszymi zmianami
oraz następujących wymagań dotyczących sposobu przygotowania i dostarczenia oferty:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelna i w języku
  polskim.

2. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym, konieczne jest przedstawienie
  tłumaczenia dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt
  wykonawcy.

3. Oferta musi zawierać dokładną nazwę, adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty.

4. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego
  wymogami określonymi w SIWZ.

5. Odpowiedzi muszą być udzielone na wszystkie pytania zawarte w załącznikach.
  W przypadku braku miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

6. Ewentualne poprawki w ofercie należy omówić w uwadze, zaopatrzonej podpisem
  Wykonawcy oraz odpowiednio datować.

7. Oferty muszą być dostarczone na adres podany niżej:

    Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach
    ul. Kolejowa 7
    11-730 Mikołajki,
    pokój 102

8. Oferty muszą być dostarczone w terminie najpóźniej do dnia 30 października 2007 r.
do godz.12.00.

9. Oferty mogą być dostarczone jako przesyłka polecona za zwrotnym pokwitowaniem
odbioru lub doręczone za pokwitowaniem podpisanym przez przedstawiciela UMiG w
Mikołajkach.

10. Oferty muszą być dostarczone w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej)
  z następującymi napisami:
10.1. Koperta zewnętrzna:
      - adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,
 następująca adnotacja: Oferta na „ Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
 tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki ”
       - wskazówka: "Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert".
10.2. Koperta wewnętrzna.
      - adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,
      - nazwa i adres wykonawcy,
 następująca adnotacja: Oferta na: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
 tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki ”
   Oferta musi być kompletna tj. zawierać wypełniony druk oferty ze wszystkimi
   wymaganymi załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków
   zawartych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dowód
   wniesienia wadium.

11. Oferty muszą być odpowiednio podpisane. Wymagany jest podpis osób uprawnionych ze
strony Wykonawcy pod każdą stroną, całą ofertą, wszystkimi oświadczeniami Wykonawcy,
wszystkimi formularzami wyszczególnionymi w specyfikacji zawierającymi miejsce na
podpis Wykonawcy. Strony muszą być ponumerowane i zabezpieczone przed dekompletacją.
VI.  WADIUM PRZETARGOWE.

    Wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach
bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia
9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz.
1158 z późn. zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiającego.
1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 30 października 2007 r.
do godz.12.00 w wysokości 1500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) przelewem na
rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach:
  BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006
  z dopiskiem: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w
  miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki ”
   Datą wniesienia wadium jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.

2. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach
  ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6
  ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
  Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.), - należy złożyć w kasie UMiG
  Mikołajki do dnia 30 października 2007 r. do godz.12 00
 3. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, jeżeli:
     - upłynął termin związania z ofertą,
     - Zamawiający unieważnił przetarg,
     - zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:
   - który wycofał ofertę przed terminem składania ofert,
    - który został wykluczony z postępowania,
    - którego oferta została odrzucona.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w
  przypadkach gdy:
    - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
    - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH
   OCENY.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie
 art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz musi spełniać warunki
 wymienione w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 tejże ustawy:

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY
SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

 Opis warunków udziału w postępowaniu: art. 22 ust. 1 pkt. 1 posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;

art.22 ust.1 pkt.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

art. 22 ust. 1 pkt. 3 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

art. 22 ust. 1 pkt. 4 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Art.22.ust.1 pkt. 1 - prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

- zapewnią aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób
legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalnościach:
sieci i instalacji kanalizacyjnych ;

Art. 22 ust.1 pkt. 2:

- wykonali należycie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niż
1 000 000,- każde w charakterze głównego wykonawcy, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie,

Art. 22 ust. 1 pkt. 3:

- posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wys.
min. 400 tys. zł;

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gosp. na kwotę
min. 400 tys. zł;

Art. 22.ust. 1 pkt. 4 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
(szczegółowo opisany w art. 24 u. p. z. p.)

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

Art. 22 ust. 1 pkt. 1

wymagane dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dział. gosp.,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z odpisem uprawnień
budowlanych w wymaganych specjalnościach oraz aktualne zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa;

Art. 22 .ust.1 pkt. 2

wymagane dokumenty:

- wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 5 lat o podobnym charakterze do postępowania
przetargowego z określeniem ich wartości i zakresu wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty
te zostały wykonane należycie (np. protokół odbioru, referencje), a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie,

Art. 22 ust.1 pkt. 3:

wymagane dokumenty:

- informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bank. potwierdzająca wys.
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert na kwotę min. 400 tys. zł;

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę
min. 400 tys. zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gosp. Dopuszcza
się załączenie promesy polisy lub promesy innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że
Wykonawca zostanie ubezpieczony od odpow. cyw. w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na wymagane w SIWZ kwoty, z zastrzeżeniem, że wybrany Wykonawca najpóźniej w
dniu podpisania umowy ma obowiązek przedstawienia stosownego dokumentu;

Art. 22 ust.1 pkt. 4:

wymagane dokumenty:

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- dokument potwierdzający wniesienie wadium;

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie został wykluczony na
podstawie art. 24 u. p. z . p.
  1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
    Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
    siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio.
  2. Oferenci z innych państw członkowskich mogą składać dokumenty równoważne
    odpowiadające polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, tj.
    odpowiedniki zaświadczeń z ZUS-u, Krajowego Rejestru Karnego, Urzędu
    Skarbowego, Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą
    dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do
    uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie zgodnie z art. 26 ust. 3 – Pzp.
  4. Dokumenty i informacje mogą być przedstawione w formie oryginałów lub
    kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę
    uprawnioną do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.
  5. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy
    załączyć komplet wymaganych dokumentów, wystawionych indywidualnie na każdy
    z podmiotów oraz dokumenty, które muszą być podpisane przez osoby uprawnione
    do reprezentowania wszystkich podmiotów (pełnomocnictwo)

VIII. SPOSÓB  POROZUMIEWANIA            SIĘ   ZAMAWIAJĄCEGO       Z
 WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
  Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
  Joanna Wróbel tel (087) 4219050, fax (087) 4219099, e- mail: joannawrobel@mikolajki.pl

3. Każdy wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień
  dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego przed
  upływem 6 dni od terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień
  wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków
  zamówienia.

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie zamawiającego
dnia 30 października 2007 r. o godz.12.30.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także
  informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunki
  płatności.

4. Na posiedzeniu niejawnym zamawiający dokona oceny ofert od strony spełnienia
  wymogów formalnych, warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia i zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone
  rozliczenie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

2. Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być liczona z dokładnością do
  dwóch miejsc po przecinku.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT.

 Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena. Zamówienie zostanie przyznane
 wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę i którego oferta nie zostanie odrzucona.

XIII. FORMALNOŚCI DOKONYWANE PO WYBORZE OFERTY.

1. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się
  o zamówienie.

2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie
  informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.
3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą z punktu
  widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania
  umowy.

5.  Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym    niż 7
dni od dnia ogłoszenia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, w miejscu wskazanym przez
zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
   WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do wniesienia
  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu
  zamówienia (netto).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następującej formie:
  w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach
  ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6
  ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
  Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wykonawca w swojej ofercie powinien zadeklarować w jakiej formie wniesie
  zabezpieczenie należytego wykonania.

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY.

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść protest
  wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
  zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie
  ustawy.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł
  powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z
  zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot
  nieuprawniony.

4. Zamawiający rozstrzyga protest zgodnie z art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych..

5. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje wykonawcy odwołanie do Prezesa
  Urzędu Zamówień Publicznych .
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, KTÓRE WYKONAWCA WINIEN
   UWZGLĘDNIĆ PRZY PRZYGOTOWANIU OFERTY.

1.  Wykonawca uwzględni w swojej ofercie potrzebę opracowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, stosownie do
wymagań stron (Wykonawcy i Zamawiającego ).


Rozdział B - WARUNKI UMOWNE

I. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW

 W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w
 umowie oraz zakresu prac i obowiązków zamawiającego i wykonawcy, będzie
 obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:
   a) Umowa,
   b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
   c) Oferta z załącznikami,II. PODWYKONAWSTWO.

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo jedynie z podwykonawcami
  wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej. Wartość prac podwykonawców nie może
  przekraczać 30% wartości ogólnej zadania.

2. Za wyjątkiem podwykonawców zaproponowanych już w ofercie przetargowej wykonawca
  nie będzie zawierał umów z podwykonawcami bez uprzedniej zgody zamawiającego.

3. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialnym w stosunku do zamawiającego
  za zlecone do podwykonania części usług .

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Zamawiający będzie dokonywał kontroli
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminie do 3 dni przed dokonaniem
płatności Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nie dokonania płatności na rzecz
podwykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z wynagrodzenia
Wykonawcy kwot należnych podwykonawcy.
IV. UMOWA projekt

                          UMOWA Nr .............
                     na wykonanie robót budowlano-montażowych


zawarta w dniu .......... 2007 r. w Mikołajkach, pomiędzy Gminą Mikołajki, reprezentowaną przez:

1. Piotra Jakubowskiego                  - Burmistrza Miasta Mikołajki,
przy kontrasygnacie Skarbnika               - Haliny Budrewicz

zwaną dalej "Zamawiającym"
a
...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................zwanym            dalej
"Wykonacą", wybranym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonym w Biuletynie
Zamówień Publicznych nr ........ z dnia ............... pod poz. ........., w dniu ........ 2007 r. w
Mikołajkach reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................

2. ........................................................................................

                                      §1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości
Woźnice, gmina Mikołajki ”

                                      §2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie roboty w okresie:
rozpoczęcie robót po podpisaniu umowy, zakończenie robót 20 grudnia 2007 r.

                                      §3


Integralne części składowe niniejszej umowy to:
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. dokumentacja projektowa,
3. oferta Wykonawcy z załącznikami,
4. harmonogram realizacji zadania.


                                      §4

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i pokrycia roszczeń z tytułu
usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy
(netto) tj. kwoty ........................... zł.
(słownie: ..........................................................................................................................)
2. 70% zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwolniona
Wykonawcy w ciągu 30 dni od końcowego odbioru robót i przekazania inwestycji do eksploatacji,
zaś 30% - w ciągu czternastu dni po upływie okresu gwarancji.

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania robót jest wniesiona przez Wykonawcę
...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

4. Zabezpieczeniem na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu usuwania wad i usterek w
okresie gwarancyjnym jest wniesiona przez Wykonawcę. .................................................
...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

5. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonany zakres robót i 12 miesięczny okres
gwarancji na urządzenia chyba, że karta gwarancyjna określa okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Koszt napraw i przeglądów gwarancyjnych obciążają Wykonawcę także w okresie gwarancyjnym
wynikającym z karty gwarancyjnej.

                                       §5

1. Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości...........................zł
(słownie............................................................................zł) bez podatku VAT. Wartość
wynagrodzenia z podatkiem VAT wynosi .................................. zł

2. W swoim wynagrodzeniu Wykonawca uwzględnił:
- koszty przywrócenia terenu i uzbrojenia podziemnego do stanu pierwotnego,
- koszty zasilania elektrycznego placu budowy,
- koszty organizacji placu budowy,
- koszty obsługi geodezyjnej,
- koszty odbiorów technicznych, prób, pomiarów i badań przez instytucje do tego celu
 powołane,
- koszty organizacji placu budowy i ubezpieczenia budowy,
- koszty rozruchu systemu kanalizacyjnego.


                                       §6

Strony ustalają następujący zakres obowiązków:
1. Zamawiający:

   - przekaże plac budowy z wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi,
   - przekaże projekt budowlany zadania w 1 egz. i dziennik budowy,
   - zapewni nadzór inwestorski.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
   - wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi
    warunkami technicznymi, normami państwowymi, branżowymi i sztuką
    budowlaną oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami w trakcie realizacji
    inwestycji,
   - usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w czasie budowy wpisami do
     dziennika budowy,
    - usuwania wszelkich usterek i wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminach 14
     dni od daty powiadomienia,
    - wykonania robót nie objętych niniejszą umową , jeżeli są one niezbędne ze
      względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
    - zawiadomienia wszystkich stron o terminie wejścia na grunty z robotami budowl.
    - zapewnienia obsługi geodezyjnej.

                       §7

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie urządzenia pomocnicze,
zbędne materiały, odpady itp.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu
pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w uzgodnionym terminie przekazania robót.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak
również za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z
prowadzonymi robotami budowlanymi.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za działania przy realizacji inwestycji swoich
podwykonawców (wskazanych w ofercie). Wartość prac zleconych podwykonawcom nie może
przekraczać 30% wartości zadania.

                       §8

1. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom Polskich Norm oraz przepisom o
dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom projektu technicznego.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności z
Polską Normą lub aprobatę techniczną.

                       §9

1.   Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury i protokółu odbioru robót.
2.   Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
    …………………………………………………………………………
        ( nr rachunku bankowego i nazwa banku)
                       § 10

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  1.
    a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w
      wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
    b) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi w wysokości 0,2%
      wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
   c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
    10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
  rzeczywiście poniesionej szkody .

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
   a) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn zależnych
     od Zamawiającego 10% wynagrodzenia umownego,
   b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy 0,5% wynagrodzenia umownego za
     każdy dzień zwłoki,
   c) za nieterminowe płatności faktur - odsetki na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający ma prawo potrącenia z faktury końcowej kary umownej.

                      § 11

1. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek wykonania
przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia
Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.

2. Zakończenie wszystkich prac i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych badań,
prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza zapisem w dzienniku budowy. O osiągnięciu
gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.

3. Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu umowy
potwierdzonego przez inspektora nadzoru, w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wyznaczy
datę odbioru końcowego.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

                      § 12

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w trakcie realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

                       § 13
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

                       § 14
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

                    § 15
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2005 z późniejszymi zmianami.

                     § 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze
                    stron.
     ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA
Rozdział C - ZAŁĄCZNIKI
                                                             Załącznik nr 1
Formularz ofertowy


............................................................

............................................................
      (nazwa i adres Wykonawcy)
         OFERTA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Nazwa zadania:

   „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości
   Woźnice, gmina Mikołajki ”

      Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym oświadczam że:
1. Oferuję wykonanie prac projektowych za cenę:
...............................(słownie...............................................................................) bez VAT
...............................(słownie..................................................................................) z VAT.
Wykonawca w wycenie usługi uwzględnił całość kosztów związanych z zakresem
opracowania.

2. Deklaruję termin realizacji do dnia ........................
3. Udzielam gwarancji na okres 36 miesięcy.
4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, terenem
  realizacji inwestycji oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji
  zamówienia.
5. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą na czas określony w SIWZ.
6. Wadium przetargowe w kwocie 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) zostało wniesione w
  dniu ...................... w formie .......................................................................................................
7. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
  przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
  jej na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Oświadczam, że znany jest mi obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
  zamówienia,         które      wniosę       w     formie      ...............................................................
  ........................................................................................................................................
9. Zobowiązuję się do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, stosownie do
  wymagań stron (Wykonawcy i Zamawiającego).
 10. Oświadczam, że oferta moja składa się z ......................... ponumerowanych stron.


Data .........................
                                                   Podpis Wykonawcy
                                                   (osoby upoważnionej)
                                                               Załącznik nr 2
................................................
(nazwa i adres wykonawcy)
                     OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne dotyczące:
  „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości
  Woźnice, gmina Mikołajki ”


w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że:

........................................................................................................................................
                              nazwa wykonawcy

........................................................................................................................................
                               adres wykonawcy

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu na podstawie artykułu 24 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dn. 29.01 .2004 r.
5) nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych
informacji, jeżeli będą wymagane:
    .................................................................................................................
    .................................................................................................................
Do niniejszego oświadczenia dołączono wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty

.......................dnia......................                                         .................................................................
                                         podpis Wykonawcy (osoba upoważniona)
................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

                                       Załącznik nr 3 .

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH I POTWIERDZENIA
ICH NALEŻYTEGO WYKONANIA


Lp. Nazwa i lokalizacja Zamawiający Wartość        Długość    Okres realizacji
  zadania             zadania                data
                             projektowanej sieci rozp/zak.
                             kanalizacyjnej
Załączam ................. szt. dokumentów potwierdzających, że wyżej wymienione prace projektowe
zostały wykonane z należytą starannością


Data ..................................                                   Podpis Wykonawcy
                                   (osoba upoważniona)


                              ............................................
................................................
(nazwa i adres wykonawcy)


                                                       Załącznik nr 4WYKAZ PERSONELU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA


Lp.    Branża             Imię i Nazwisko  Wykształcenie          Nr uprawnień Staż pracy
                                              oraz     nr
                                              zaświadczenia
                                              o
                                              przynależności
                                              do  właściwej
                                              Okręgowej Izby
                                              Inżynierów
                                              Budownictwa
1.    2.               3.        4.                5.       6.
Do niniejszego wykazu dołączyć:
1. Kserokopie uprawnień.
2. Kserokopie zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby.
................................
( miejsce i data)


                                ...........................................................
                                podpis Wykonawcy (osoba upoważniona)
................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

                                              Załącznik nr 5.WYKAZ PODWYKONAWCÓW
przewidzianych do realizacji zamówienia

Lp.                  Zakres    prac   projektowych Wartość  prac          prac
    Nazwa i adres podwykonawcy   przewidzianych do wykonania  projektowych
                     przez podwykonawcę      przewidzianych do
                                    wykonania przez
                                     podwykonawcę
1.
2.
3.
4.
                   Ogółem:


Data ..............................                 Podpis Wykonawcy
                                  (osoba upoważniona)
                              .............................................
Rozdział D

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO -
TŁOCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNICE,
GMINA MIKOŁAJKI
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
  Zawartość opracowania
Strona tytułowa
Zawartość opracowania


CPV – 45000000-7 – Roboty budowlane
       ST – 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE


  CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
       ST – 01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
       ST – 01.02. ROBOTY ZIEMNE
       ST – 01.03. ROBOTY ODWODNIENIOWE


  CPV – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie
  wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
       ST – 02.01. ROBOTY BETONOWE
       ST – 02.02. ROBOTY MONTAŻOWE
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                        ST-00.00

WYMAGANIA OGÓLNE
              CPV – 45000000-7 – Roboty budowlane


      ST-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE


  1.    WSTĘP
  1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
       Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne
       dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu na
       budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźnice w zakresie realizacji:

       1. Roboty rozbiórkowe.
       2. Budowa kanałów sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
       3. Budowa przewodów tłocznych ścieków sanitarnych.

  1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
       Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót
       opisanych w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

  1.3.   Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi
  1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
      wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem podziału według
      Wspólnego Słownika Zamówień:

            CPV – 45000000-7 – Roboty budowlane
 ST-00.00.           Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości
                Woźnice w gminie Mikoajki.

            CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
        ST-01.01.   Roboty rozbiórkowe.
        ST-01.02.   Roboty ziemne.
        ST-01.03.   Roboty odwodnieniowe.
            CPV – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
        obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
        wodnej
        ST-02.01   Roboty betonowe.
        ST-02.02.   Roboty montażowe.

  Opis realizowanych obiektów wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót
  znajduje się w projekcie budowlano-wykonawczym.
UWAGA:
ZAKRES ROBÓT STANOWI CZĘŚĆ ZAKRESU PROJEKTU BUDOWLANEGO
PN.: „KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA I TŁOCZNA NA
TRASIE: LELEK – WOŹNICE – KOLONIA MIKOŁAJKI –MIKOŁAJKI
(OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW), GM. MIKOŁAJKI WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW”.


1.3.2.  W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych
     norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna
     część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w
     których są wymienione.
     Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.
     Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni
     przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

     Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi
     regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach
     Technicznych.

     Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
     odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.

1.4.   Określenia podstawowe.

     Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w
     każdym przypadku następująco:

     Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
     Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

     Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
     inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z
     realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót.

     Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z
     Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
     Inspektora.

     Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu
     budowlano-wykonawczego.

     Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i
     stanowiący część jego oferty.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.

        Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za
     ich zgodność z Projektem budowlano-wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i
     poleceniami Inspektora.

1.5.1.   Przekazanie Placu Budowy.
    W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i
współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru,
oraz Projekt budowlano-wykonawczy i Specyfikacje Techniczne.
  1.5.2. Projekt budowlano-wykonawczy.
         Projekt budowlano-wykonawczy (część obejmująca przedmiotowy zakres)
      załączony do Dokumentacji Przetargowej zawiera niżej wymienione rysunki:


      Rys. nr 15/61   Mapa syt.-wys. w skali 1:1000
      Rys. nr 16/61   Mapa syt.-wys. w skali 1:1000
          Rys. nr 17/61   Mapa syt.-wys. w skali 1:1000
      Rys. nr 35/61   Profil podłużny – P6 – S128;
      Rys. nr 36/61   Profil podłużny – S134K – S 152; S129 – S 164; S157 – S 168;
      Rys. nr 37/61   Profil podłużny – P4 – S 128R;
      Rys. nr 38/61   Profil podłużny – P4 – S 105; S95 – S 109;
      Rys. nr 41/61   Profil podłużny – P5 – S98;

      Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji,
      zakresu i charakteru robót.

1.5.3.  Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

  Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Projektu
  budowlano-wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania
  ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

1.5.4.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę.

     1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
      budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.
     2. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-
      wykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i
      ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną
      inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach
      jednostkowych Robót.
     3. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-
      ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w
      cenach jednostkowych Robót.

1.5.5.  Zgodność Robót z Projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi.

     1. Projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
      przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania
      zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono
      we wszystkich dokumentach.

      W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów
      określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w
      następującej kolejności pod względem ważności:
        - Specyfikacje Techniczne
        - Projekt budowlano-wykonawczy
      Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w
      Projekcie budowlano-wykonawczym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich
      wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora, który zadecyduje o dokonaniu
      niezbędnych zmian lub uzupełnień.
     2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem
      sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi,
      projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w
      Projekcie budowlano-wykonawczym oraz w Specyfikacjach Technicznych.
     3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską
      zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego
      przedziału tolerancji.
      Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych
      odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
     4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Projektem budowlano-
      wykonawczym, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą
      jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te
      rozebrane na koszt Wykonawcy.

     UWAGA:
     W uzgodnieniu z Zamawiającym dokonano zmian jakościowych (w stosunku do zapisów
     w projekcie budowlano- wykonawczym) materiałów użytych do realizacji zadania.

1.5.6.  Zabezpieczenie Placu Budowy.

     1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
      uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji
      określoną w Projekcie budowlano-wykonawczym. W zależności od potrzeb i postępu
      Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę.
     2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć
      tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła
      ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki
      widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia
      zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.
     3. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać
      wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i
      usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora o tym incydencie.
     4. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy,
      w
      tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe
      standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe
      bezpieczeństwo osób zatrudnionych.
     5. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót

1.5.7.  Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
  uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

     1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic
      będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być
      zatwierdzona przez Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych
      winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą
      utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót.
    1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony
     środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.
    2.  Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:

       a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane,
         aby nie powodowały zakłóceń ruchu drogowego i nie powodowały zniszczeń w
         środowisku naturalnym.
       b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
       - zanieczyszczeniami środowiska pyłami, paliwem, olejami, materiałami
         bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
       - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
       - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu
       - możliwością powstania pożaru
       c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować
         zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim
    2. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w
     odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa.

    1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej
    2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
     magazynach oraz w Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt
     przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
    3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
     będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
    4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
     wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

    1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do
     użycia.
    2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
     stężeniu większym niż dopuszczalne.
    3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia
     wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
     oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

    1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące
     bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o
     zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i
     warunki sanitarne.
    2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i
     odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
     zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
    3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
     pracującego na Placu Budowy.
    4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
     są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.
    5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się
      do
          bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi.
          W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe:
          Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną
          Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze
          Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp.
          Dojścia na budowę i oświetlenie
          Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne
          Sprzęt pomiaru gazu
          Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki
           umywalnie i toalety
          Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
         Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
że wszelkie
          wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla
pracowników
          oraz warunki socjalne są spełnione.
    6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne
środki
     ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt
     monitorowania i ratunkowy.
        7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na
    bezpieczeństwo
         wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.
        8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik
    Budowy winien
         sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan
    bezpieczeństwa i
         ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki
    prowadzenia
         robót.

1.5.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

    1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
     własności publicznej lub prywatnej.
    2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem
     koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
     publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
     własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
     powstaniem uszkodzenia.
    3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
     Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie
     Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
    4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje
     podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
     instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu
     Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie
     przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie
     przeprowadzenia wymienionych robót.
    5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4
     powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym,
     roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
     przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji
     Kontraktu.
    6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń
     podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
     odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a
     także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu
     powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.
    7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie
     wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i
     powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt
     Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża
     Wykonawcę.

1.5.13. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów.

    1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
     związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
     elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14. Opieka nad Robotami.

    1. Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i
     Sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu.
    2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie,
     to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż
     24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor może
     natychmiast zatrzymać Roboty.
    3. W zakresie od przekazania Placu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za
     właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
     Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.
    4. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą
     oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w
     Kontrakcie.
    5. Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych przewodów tłocznych, Wykonawca
     będzie odpowiedzialny za wykonanie podłączeń do czynnych kanałów ściekowych i
     uczestniczenia w ich włączeniu do eksploatacji.

1.5.15. Przestrzeganie prawa.

    1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i
     władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób
     są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.
    2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje
     wymienione w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich.

1.5.16. Prawa patentowe.

    1. Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione
     użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są
     chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien
    spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania
    chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.
   2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed
    przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania,
    urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora
    Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić
    ich kopie.
   3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa
    finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

2.   MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
   1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być:

       Nowe i nieużywane

       Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych
       Specyfikacjach Technicznych i w Projekcie budowlano-wykonawczym oraz
       innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów
       Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i
       świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia
       1993r. certyfikaty bezpieczeństwa

   2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów

   1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
    Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
    zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
    zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań
    laboratoryjnych i próbki.
   2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie
    oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła.
   3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
    Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania
    Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót.
   4. Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych.

   1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
    pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła
    wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi
    wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.
   2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i
    laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.
   3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
    wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót.

2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów.
   1. Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
    sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
    sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych
    inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości.
   2. W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
    następujące warunki:

       W czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc
       Wykonawcy oraz producentów Materiałów.
       Inspektor będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni,
       gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

   1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
    Placu Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli Inspektor
    zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których
    zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

   2. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane
    Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie
    zapłaceniem


2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów.

   1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla
    wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą
    jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
   2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w
    miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
    zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót
    miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę
    do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów.

   1. Jeżeli Projekt budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidują
    możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to
    Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed
    użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie
    konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
    Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.

3.   SPRZĘT.

   1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje
    niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót
    powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
    jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia
    Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W
    przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i
    zaakceptowany przez Inspektora.
   2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z
    zasadami określonymi w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach
     Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym
     Kontraktem.
   3.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie
     utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
     ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
   4.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
     sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
   5.  Jeżeli Projekt budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidują
     możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
     powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy
     tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później
     zmieniony bez zgody Inspektora.
   6.  Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu
     zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4.    TRANSPORT

   1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
    wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych
    Materiałów.

   2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
    określonymi w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych i
    wskazaniach Inspektora, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
   3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące
    przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom
    Kontraktu, będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy.
   4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
    spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

   1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych
    Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.
   2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
    wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
    Projekcie budowlano-wykonawczym lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora
    Nadzoru.
   3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
    wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru)
    przez Wykonawcę na własny koszt.
   4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
    Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
   5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów
    Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Projekcie budowlano-
    wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy
    podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i
    prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
    czynniki wpływające na Roboty.
   6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później
    niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
    finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

   1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
    programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony
    sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
    gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym,
    Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
    Inspektora.
   2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

     Część ogólną podającą:

      a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
      b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
      c. zasady BHP
      d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
      e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
        poszczególnych elementów Robót
      f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
        wykonywanych Robót
      g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
        własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
        badań)
      h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów
        pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
        technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
        Inspektorowi.

     Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane:

      a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi
      b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku
        materiałów itp.
      c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas
        transportu
      d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
        legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
        materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
        Robót
      e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi
        wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości Robót.

   1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
    osiągnąć założoną jakość Robót.
   2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów.
    Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium,
    sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
    Materiałów oraz Robót.
  3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z
   częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
   kontraktowymi.
  4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt
   badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych
   określających procedury badań.
  5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
   niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli
   niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
   Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia
   dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
   zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

  6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

  1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
   próbek.
  2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
  3. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych
   Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych
   badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
   razie koszty te poniesie Zamawiający.
  4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez
   Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
   Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary.

  1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
   norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach
   Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury
   zaakceptowane przez Inspektora.
  2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
   Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
   pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego
   akceptacji.

6.5. Raporty z badań.

  1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak
   najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia
   jakości.
  2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według
   dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

  1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
   kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca
   zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.
  2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Projektu
    budowlano-wykonawczego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań
    dostarczonych przez Wykonawcę.
  3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania
    niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
    niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
    przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na
    własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Projektem budowlano-
    wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych
    lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu.

  1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
    każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w
    sposób jednoznaczny jej cechy.
  2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte
    wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone
    przez Wykonawcę Inspektorowi.
  3. Inspektor może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną
    zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne
    legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność
    ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub
    urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1.  Dziennik budowy.

  1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
    Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do
    końca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy
    spoczywa na Wykonawcy.
  2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu
    Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
    na Placu Budowy.
  3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która
    dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy
    będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.
  4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
    numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
  5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

       Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy
       Datę przekazania Wykonawcy Projektu budowlano-wykonawczego
       Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia Jakości i
       harmonogramu Robót
       Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót
       Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
       przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora
       Daty i przyczyny wstrzymania Robót
       Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów
       częściowych i końcowych.
       Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
       Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą
       pogodą
       Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projekcie
       budowlano-wykonawczym
       Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
       wykonywania Robót
       Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót
       Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
       przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał
       Inne istotne informacje o przebiegu Robót

  6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą
    przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska
  7. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez
    Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska
  8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant
    nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

6.8.2.  Księga Obmiarów.

  1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości
    wykonanych Robót.
  2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych
    w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne.

  1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów,
    receptury, kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w Programie
    Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia
    Robót
6.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy

   1. Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
    następujące dokumenty:
      a. Pozwolenie na realizację Inwestycji
      b. Protokóły przekazania Placu Budowy
      c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
      d. Świadectwa Przejęcia Robót
      e. Protokóły z narad i ustaleń
      f. Korespondencja na budowie

6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy.

   1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
    zabezpieczonym
   2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast
    odtworzyć w formie przewidzianej prawem.
   3. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je
    udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.

7.    OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót.

   1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Projektem
    budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w
    wycenionym Przedmiarze Robót.
   2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
   3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów
   4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
    Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
    wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora.
   5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z
    płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym
    przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów.

   1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo
    wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi.
   2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to
    objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój.
   3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach –
    zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
   4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
    zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
    uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku
    miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi.
    Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
   1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed
    ich użyciem.
   2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać
    ważne świadectwa atestacji.
   3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
    technicznym przez cały okres realizacji Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia.

   1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom
    Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób
    ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów.

   1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a
    także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie
    Wykonawcy Robót.
   2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót
   3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów.

   1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają
    następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

      a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu
      b. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót
        odpowiednio dla odcinka lub całości Robót)
      c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa
        Wypełnienia Gwarancji)

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

   1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z
    Warunkami Kontraktu.

8.3. Świadectwo Przejęcia Robót.

   1. Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.4. Dokumenty Przejęcia Robót.

   1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia
    sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
   2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
    dokumenty:

       Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
       Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą
       naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i
       ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o
       geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
       Specyfikacje Techniczne
       Uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i
       ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń.
       Receptury i ustalenia technologiczne
       Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów
       Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze
       Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości.
       Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów.
       Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
       pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
       Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości.
       Sprawozdanie techniczne
       Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych
       Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

   3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

       Zakres i lokalizację wykonanych Robót
       Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu budowlano-
       wykonawczego przekazanej przez Inspektora
       Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót
       Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót

8.5. Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji

   1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków
    Kontraktu będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny.
   2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu
    odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w
    Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

   1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
    prowadzonymi robotami.
   2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
    być przygotowana nowa dokumentacja.
   3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w
    oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o
    wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi.
   4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót powinna
    być przygotowana w najnowocześniejszym typie oprogramowania CAD.
    Powyższa dokumentacja powinna być również dostarczona na dyskietkach lub płytach
    CD ROM – ach.
   5. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora,
    przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.

9.    ODBIÓR ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne.
   1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z
    Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane
    w wycenionym Przedmiarze Robót
   2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania
     składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
     Projekcie budowlano-wykonawczym.
   3. Cena jednostkowa obejmuje:

       a. Robociznę bezpośrednią
       b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i
         transportu
       c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na
         Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
       d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia
       e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej
         Specyfikacji Technicznej
       f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa
         budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i
         likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi
         itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na
         rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
         koszty ogólne Wykonawcy, itp.
       g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót.
       h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu
         Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym.
       i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

   4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE.

   Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
   przepisami obowiązującymi w Polsce.

   Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe,
   instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i
   Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni
   zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania
   Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie
   postanowiono inaczej.
   Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
   odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                    ST-01.01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE


 CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
   ST-01.01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

11.   WSTĘP
11.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej

     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
     i odbioru robót rozbiórkowych na trasie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
     Woźnice w zakresie realizacji:

     4. Budowa kanałów sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
     5. Budowa przewodów tłocznych ścieków sanitarnych.

11.2.    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
   Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
   Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

11.3.    Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.

   Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót rozbiórkowych i usunięcia
   rozebranych elementów gruzu z Placu Budowy.

1.3.1. Roboty rozbiórkowe elementów drogi.

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót
   związanych z rozbiórką elementów drogi, wykonywanych w ramach robót
   przygotowawczych i obejmują:
      Mechaniczne rozebranie nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych
      Wywóz rozebranych elementów pasa drogowego na składowisko odpadów
       komunalnych

   Materiały nie wykorzystane do ponownego wbudowania stanowią własność Inwestora. W
   ramach robót rozbiórkowych wykonawca winien posortować materiały oddzielając gruz od
   materiałów, które można użyć na innych obiektach.

11.4.    Określenia podstawowe.

   Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Projektem Budowlano-
   Wykonawczym oraz ST-00.00.

11.5.    Wymagania dotyczące robót.

11.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót

   Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z projektem budowlano-
   wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania
   podano w ST-00.00.

12.   MATERIAŁY
       Dla robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje się zużycia
       materiałów

13.    SPRZĘT

   Sprzęt odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie
   organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.
   Między innymi do robót rozbiórkowych należy zastosować następujący sprzęt:
      Koparka
      Piła mechaniczna do cięcia asfaltu
      Młot pneumatyczny
      Sprężarka powietrza
      Samochody ciężarowe
      Narzędzia

14.    TRANSPORT

   Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i
   wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
   Inspektora.

15.    WYKONANIE ROBÓT
15.1.     Wymagania ogólne.
   Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.
15.2.     Wymagania szczegółowe.

   a.  Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym,
      wytyczenie i trwałe oznaczenie robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu,)
   b.  Przed właściwą rozbiórką krawędzie nawierzchni bitumicznej naciąć mechanicznie piłą
      do asfaltu
   c.  Gruz oraz materiał z rozbiórki należy wywieźć z Placu Budowy na miejsce wskazane
      przez Inspektora, Wszystkie koszty związane z wywozem i złożeniem gruzu i materiału
      rozbiórkowego na wskazanym miejscu należy wliczyć w cenę jednostkową robót
      rozbiórkowych.

16.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
16.1.     Wymagania ogólne.
   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. Kontrolowane będą
   następujące elementy:
          Zgodność i kompletność robót rozbiórkowych z Projektem budowlano-
          wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi.
          Usunięcie gruzu z Placu Budowy
          Wywóz elementów i gruzu na uzgodnione z Inspektorem miejsce wywozu.

17.    OBMIAR ROBÓT.
17.1.     Ogólne zasady obmiaru Robót.
   Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00-00.
17.2.     Jednostki obmiaru
   Jednostką obmiaru Robót jest:
          Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – m2 z dokładnością do 1 m2
          Wywóz gruzu – m3 z dokładnością do 1 m3

  18.   ODBIÓR ROBÓT.
  18.1.    Ogólne zasady odbioru robót.
     Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00

  19.   PODSTAWA PŁATNOŚCI.
  19.1.    Ogólne wymagania dotyczące płatności.
     Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00
  19.2.    Płatności.

     Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.1 niniejszej ST dla
     robót rozbiórkowych.
     Zakres robót jest podany w p. 1.3 niniejszej ST.
     Cena Robót obejmuje odpowiednio:
            wytyczenie i trwałe oznaczenie zakresu rozbiórek
            rozbiórki nawierzchni bitumicznej i podbudowy tłuczniowej
            załadowanie gruzu koparko-ładowarką
            wywóz z Placu budowy materiału rozbiórkowego i złożenie go w
             wyznaczonym miejscu

  20.   PRZEPISY ZWIĄZANE.

          PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów


 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                        ST-01.02

ROBOTY ZIEMNE


 CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
     ST-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1.    WSTĘP
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
       odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla budowy kanalizacji
       sanitarnej w miejscowości Woźnice w zakresie realizacji:

       6. Budowa kanałów sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
       7. Budowa przewodów tłocznych ścieków sanitarnych.

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
    Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
     Biorąc pod uwagę rangę obiektów i przewidywaną budowę geologiczną projektowane
     obiekty należy zaliczyć do II-ej kategorii geotechnicznej posadowienia
     (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września
     1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
     budowlanych).
     Dokumentację wykonano na podstawie wizji lokalnej i badań wykonanych w lipcu 2004 roku.
     Badania terenowe obejmowały wykonanie siedemnastu wierceń nierurowanych o
     głębokościach 5,0 – 6,8 m ppt. Łącznie wykonano 96,1 mb wierceń.
     Miejsca wierceń zostały wytyczone w dowiązaniu do stałych elementów zagospodarowania
     terenu. Wysokość otworów została określona na podstawie podkładu geodezyjnego.

   Trasa III – Mikołajki – Woźnice – trasa kolektora przebiega przez wysoczyznę

   polodowcową i lokalnie przez misę jeziorną jeziora Łuknajno oraz skrajem misy jeziornej

   jeziora Tałtowisko.

     Przepompownia P1 – wysoczyzna polodowcowa, skraj misy jeziornej jeziora
     Tałtowisko. Teren badań stanowi nieużytek lekko nachylony w kierunku południowo
     wschodnim.
     Przepompownia P2 – wysoczyzna polodowcowa. Teren badań stanowią pola uprawne.
     Powierzchnia terenu nachylona w kierunku południowo-zachodnim.
     Przepompownia P3 – wysoczyzna polodowcowa. Teren wykorzystywany jako
     pastwisko i sad. Powierzchnia terenu nachylona w kierunku południowo zachodnim.
     Przepompownia P4 – zagłębienie bezodpływowe w obrębie wysoczyzny. Jest to
     nieużytek. Powierzchnia terenu płaska.
     Przepompownia P5 – tak jak dla przepompowni P4.
     Przepompownia P6 – wysoczyzna polodowcowa. Teren przepompowni ścieków.
     Powierzchnia płaska.
Przepompownia P1 (kolonia Mikołajki) – wysoczyzna polodowcowa. Teren badań
wykorzystywany jako pola uprawne. Powierzchnia terenu lekko nachylona w kierunku
północno – zachodnim.
Przepompownia P2 (kolonia Mikołajki) – wysoczyzna polodowcowa. Na badanym
terenie znajdują się pola uprawne. Powierzchnia terenu nachylona w kierunku
wschodnim.
Przepompownia P3 (kolonia Tałty) – lokalizacja na skraju wysoczyzny i niewielkiego
obniżenia bezodpływowego. Powierzchnia terenu badań jest płaska. Znajdują się tu
pola uprawne.
Na badanym terenie znajduje się uzbrojenie podziemne w postaci wodociągów i kabli
energetycznych.

W wykonanych wierceniach do maksymalnej głębokości 6,8 m poniżej powierzchni
terenu występują osady holoceńskie i plejstoceńskie.
Do holocenu zaliczono nasypy i glebę, osady jeziorno bagienne w postaci torfów i
namułów oraz osady wodne w postaci glin pylastych, piasków gliniastych i piasków.
Do plejstocenu włączono osady wodnolodowcowe w postaci glin pylastych zwięzłych,
piasków gliniastych i piasków drobnych oraz osady lodowcowe wykształcone jako
piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W gruntach podłoża wydzielono jedenaście warstw
geotechnicznych dla, których wartości parametrów geotechnicznych określono metodą
B korelacyjną na podstawie normy (PN 81/B-03020) w oparciu o określony w
badaniach terenowych stopień plastyczności IL dla gruntów spoistych i stopień
zagęszczenia ID dla gruntów niespoistych. Parametry te określono na podstawie oporu
świdra podczas wiercenia i badań makroskopowych.
Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:
Warstwa I – nasypy. Miąższość tej warstwy dochodzi do 1,3 metra. W skład nasypów
wchodzą piaski próchniczne z dodatkami cegieł i innych materiałów odpadowych
powstałych w trakcie budowy istniejących obiektów. Grunty należące do tej warstwy
należy traktować jako słabonośne i muszą być one usunięte spod fundamentów.
Warstwa II – osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym o
stopniu plastyczności IL = 0,30.
Warstwa III – osady jeziorno – bagienne w postaci namułów, kredy jeziornej i gytii.
Grunty należące do tej warstwy posiadają bardzo niekorzystne parametry i muszą być
usunięte spod fundamentów projektowanych obiektów.
Warstwa IV – osady pochodzenia wodnego wykształcone jako gliny pylaste w stanie
plastycznym na pograniczu miękkoplastycznego o stopniu plastyczności IL = 0,50.
Warstwa V – osady wodne w postaci piasków gliniastych w stanie plastycznym o
stopniu plastyczności IL = 0,35.
Warstwa VI – osady wodne występujące w postaci piasków drobnych w stanie
luźnym o stopniu zagęszczenia ID = 0,30. Grunty należące do tej warstwy są
częściowo nawodnione.
Warstwa VII – wodnolodowcowe piaski drobne i średnie, średniozagęszczone o
stopniu zagęszczenia ID = 0,40. Grunty należące do tej warstwy są częściowo
nawodnione.
Warstwa VIII – wodnolodowcowe muły w postaci glin pylastych zwięzłych w stanie
plastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,35.
Warstwa IX – lodowcowe piaski gliniaste w stanie miękkoplastycznym o stopniu
plastyczności IL = 0,60.
Warstwa X – lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym o
stopniu plastyczności IL = 0,35.
    Warstwa XI – takie same grunty jak w warstwie X ale w stanie twardoplastycznym o
    stopniu plastyczności IL = 0,20.

    Dla gruntów należących do warstw I, II i III parametrów nie podano. Określenie ich
    wymagałoby wykonania dodatkowych badań terenowych i laboratoryjnych co dla
    potrzeb niniejszej dokumentacji nie jest konieczne. Grunty należące do warstwy VIII
    zaliczono do grupy B/C pod względem stopnia konsolidacji natomiast grunty należące
    do warstw IX, X i XI do grupy B zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.
    Wodę gruntową stwierdzono w większości wykonanych otworów. Wyjątkiem jest
    otwór wykonany w miejscu projektowanej przepompowni P4 na kolonii Mikołajki
    (trasa Mikołajki – Woźnice – Lelek) gdzie wody gruntowej do głębokości 5,0 m ppt
    nie stwierdzono. W pozostałych otworach woda gruntowa występuje zarówno w
    warstwie piasków i posiada zwierciadło swobodne lub napięte jak również w postaci
    sączeń śródglinowych. Stwierdzony w badaniach poziom wód gruntowych należy
    przyjąć jako zbliżony do średnich. W innych mniej korzystnych porach roku lub po
    okresie intensywnych opadów poziom wód gruntowych może być nieco wyższy nawet
    o około 0,5 metra a woda gruntowa w postaci sączeń może się pojawiać w innych
    miejscach i na innych głębokościach.
    Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano na załączniku nr 3 (tabela
    parametrów geotechnicznych), profile słupkowe wierceń na załączniku nr 4.

    Wnioski

    1. Badania objęły duży obszar gdzie występują różne grunty o zróżnicowanym
     pochodzeniu i właściwościach.
    2. Dla potrzeb budowy projektowanych przepompowni korzystne parametry
     posiadają grunty zaliczone do warstw V, VI, VII, VIII, X i XI. Grunty zaliczone
     do warstw I, II i III charakteryzują się bardzo niekorzystnymi parametrami
     geotechnicznymi i muszą być usunięte spod fundamentów projektowanych
     przepompowni. Grunty zaliczone do warstw IV i IX posiadają słabsze parametry i
     wykorzystanie ich jako bezpośredniego podłoża wymaga sprawdzenia zgodnie z
     wymogami normy PN-81/B-03020.
    3. Warunki wodne są mało korzystne. Woda gruntowa występuje w postaci sączeń
     śródglinowych i w warstwie piasków. Należy się liczyć z możliwością pojawienia
     się wody gruntowej na stropie glin lub w postaci sączeń śródglinowych w innych
     miejscach i na innych głębokościach w mniej korzystnych porach roku. W
     istniejących warunkach wodnych należy liczyć się z koniecznością zastosowania
     odwodnienia igłofiltrami w przypadku przepompowni P4, P5, P6 (Woźnice), P2
     (Pszczółki), P2 (Tałty), P1, P2, P3 (Stare Sady).
    4. Głębokość przemarzania gruntów w rejonie Mikołajek wynosi 1,2 metra zgodnie z
     normą PN-81/B-03020.


    Zakres robót ziemnych dla podanych powyżej w p. 1.1. obiektach jest następujący

1.3.1. Wykop liniowy wąskoprzestrzenny pod kanały grawitacyjne i przewody tłoczne

    Roboty obejmują wykopy szalowane wypraskami stalowymi lub rozporową ścianką
    szczelną.
    Wykopy w miejscach występowania wody gruntowej należy odwodnić za pomocą
    igłofiltrów zgodnie z ST-01.03. „Roboty odwodnieniowe”.
Przed robotami montażowymi na dnie wykopu należy wykonać zagęszczoną podsypkę
piaskową, przygotowanie podłoża z uformowaniem na kąt 90o oraz uformowanie dołków
montażowych w miejscach połączeń rur.
Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać zagęszczoną obsypkę ochronną
kanałów i przewodów oraz zasypanie wykopu gruntem dowiezionym pod nawierzchnię
utwardzoną lub zasypanie wykopu gruntem rodzimym w pozostałych przypadkach.
1.3.2. Odwóz nadmiaru gruntu z wykopów

     Roboty ziemne obejmują:
     -  Transport nadmiaru gruntu na składowisko odpadów na odległość do 10 km:

1.3.3. Dowóz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych i wymiany gruntu

     Roboty ziemne obejmują:
     -  Transport zakupionego gruntu z wyrobiska według Wykonawcy z zastrzeżeniem
       wymogów opisanych w ST-00.00. SPECYFIKACJA OGÓLNA.
     -  Wymianie gruntu podlega urobek wysokości 1,0 m na odcinkach kanalizacji w pasie
       drogowym drogi gminnej.

2.    MATERIAŁY

     -  grunt piaszczysty i żwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie
       podsypek, obsypek i wymianę gruntu po wykopach w nawierzchniach utwardzonych
       (żwiry i pospółki, grunt niewysadzinowy o wskaźniku wodoprzepuszczalności K 10 ≥ 6 x
       10 -5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5).

3.    SPRZĘT

    -  koparka
    -  spycharka
    -  niwelator
    -  walce
    -  ubijaki
    -  płyty i walce wibracyjne
    -  samochody ciężarowe
    i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w
    projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

 4.   TRANSPORT

     Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i
     wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
     Inspektora.

 5.   WYKONANIE ROBÓT
 5.1.  Wymagania ogólne
     Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.
     Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót:
     d. Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym,
      wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót
      ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia),
     e. Odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem –
      na odległość wg pkt. 1.3.3. niniejszej ST.
     f. Zakup i dowóz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewodów
      i wymiany gruntu pod nawierzchnie utwardzone z odległości wg pkt. 1.3.3. niniejszej ST,
     g. Przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie),
     h. Wykonanie obsypek ochronnych (zagęszczenie),
     i.  Zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków, gruntem
        zakupionym lub gruntem rodzimym – piaszczystym bez gruzu i większych części stałych
        ( < 20 mm), dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru.
UWAGA:
DLA BUDOWY KANALÓW SANITARNYCH W PASIE DROGI GMINNEJ, W CELU
UMOŻLIWIENIA POPRAWNIE WYKONANEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ,
PRZYJĘTO WYMIANĘ GRUNTU NA WYSOKOŚCI 1,0 M PONIŻEJ TERENU. DO
WYWOZU NALEŻY PRZYJĄĆ NAJGORSZY JAKOŚCIOWO UROBEK, POD
WZGLĘDEM WYKONANIA NAWIERZCHI UTWARDZONEJ.

5.2.   Warunki szczególne wykonania Robót

Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Projekcie budowlano-wykonawczym i
być równe, szerokość wykopu powinna dostosowana do średnicy przewodu.
    1. Roboty przygotowawcze
     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
     terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

     Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.

     Projektowaną oś kanałów i przewodów oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z
     założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą
     drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami.

     Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
     odcinkach prostych co około 30 – 50 m.

     Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu
     stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.
     Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich
     rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi.
     Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zainstalować instalacje i urządzenia
     odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
     gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i konserwować przez
     cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak aby nie została
     naruszona struktura w podłożu wykonywanego przewodu ani też w podłożu obiektów
     sąsiednich.

     W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze
     umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych.

    2. Odwodnienie wykopów
     Odwodnienie wykopu realizować zgodnie z ST-01.03.

    3. Roboty ziemne
     Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-99/B-06050, PN-B/10736.
     Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się
     lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
     razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację.
     Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych.
     Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać
     ręcznie.
     Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których
     dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie
     połączeń. Deskowanie poziome ścian należy prowadzić w miarę głębienia wykopu.
     Deskowanie pionowe zabić przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozić do
     miejsca składowania.
     Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości
     większej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m.
     Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Projekcie budowlano-
     wykonawczym, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym
     do rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
     powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.
     Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości
     równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed
     osiadaniem i odkształceniem.
     W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopu
     pomostami z barierkami dla przejścia pieszych.

    4. Przygotowanie podłoża
     Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed
     przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
     Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
       - nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm
       - materiał nie może być zmrożony
       - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału
     Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95.

    5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
     Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
     obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
     wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodów
     przeprowadza się w trzech etapach:
       - etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków
         na złączach,
       - etap II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy
         ochronnej w miejscach połączeń,
       - etap III – zasypka wykopu gruntem dowiezionym (przy wielkości ziaren
         do 20 mm) lub gruntem rodzimym dopuszczonym przez Inspektora, warstwami z
         jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań oraz rozpór ścian wykopu.
     Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stany pierwotnego z
     zastrzeżeniem uzgodnień z zarządcami dróg na całej długości trasy kanałów i przewodów,
     zgodnie z ST-02.03.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.   Ogólne wymagania
     Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2.   Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru
     Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
          zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
          określenie gruntu i jego uwarstwienia,
          określenie stanu terenu,
          ustalenie metod odwodnieniowych.

     Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
         sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na
          Placu Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
          sprawdzenie metod wykonania wykopów,
          badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
          badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
          badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
          wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
          badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża
          wzmocnionego z kruszywa mineralnego,
          badanie w zakresie zgodności z Projektem Budowlano-Wykonawczym i warunkami
          określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
          badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
          badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników
          zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
    Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.

7.2.  Jednostki obmiaru
    Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
    dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem (nasypy) z dokładnością do 1 m3
    oraz m3 układania i zagęszczenia podsypki z dokładnością do 1 m3.

8.   ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
    Ogólne zasady odbioru robót podano w TS-00.00.

8.2.  Warunki szczegółowe
8.2.1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające
    zakryciu:
          wykopy, przekopy,
          przygotowanie podłoża,
          zasypanie zagęszczenia wykopu.

8.2.2. Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami
    technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

8.2.3. Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on wykop dla
    całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki pomiędzy miejscami
    przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności
    Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2.  Płatności
    Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
    Zakres robót podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.
    Cena obejmuje odpowiednio:
        wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie
        krawędzi wykopów,
        wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie,
        umocnienie ścian wykopów,
        utrzymanie wykopów w stanie suchym (wg ST-01.03.),
        usunięcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy, na odległość wg pkt. 1.3.3. niniejszej
        ST,
        przewozy, złożenie ziemi,
        koszty zakupu materiału do wymiany gruntu,
        plantowanie dna wykopu,
        pryzmowanie odkładu
        zasypanie wykopów materiałem dowiezionym z uzgodnionego z Inspektorem
        źródła,
        badania materiału,
        uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

    -  PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów
    -  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe
    -  PN/B/10736
    -  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” lub
      odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo” SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                       ST-01.03

ROBOTY ODWODNIENIOWE


 CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
    ST-01.03. ROBOTY ODWODNIENIOWE

1.   WSTĘP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
      Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
      dotyczące wykonania robót odwodnieniowych wykopów liniowych i miejscowych
      dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźnice w zakresie realizacji:

      8. Budowa kanałów sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
      9. Budowa przewodów tłocznych ścieków sanitarnych.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
    Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą Robot odwodnieniowych wykopu
    linowego realizowanych instalacją odwodnieniową igłofiltrową.
        Odwodnienie zestawem igieł. Przyjęto igły 50 mm w rozstawione dwustronnie co
    około 1,0 m na odcinku S128 – S134.

        Górną krawędź filtra zapuszczać na głębokość 0,50 m poniżej dna wykopu. Wodę z
    instalacji odpompowywać do cieków melioracyjnych.

       UWAGA: Poziom wody gruntowej został namierzony w korzystnych warunkach
    atmosferycznych i poziomie wód gruntowych. Po okresach szczególnie wzmożonych
    opadów atmosferycznych oraz zwłaszcza po wiosenno jesiennych roztopach należy
    uwzględnić wyższy poziom wód gruntowych o ok. 0,5.

1.3.1. Odwodnienie igłofiltrami
    Występuje na całej długości projektowanych kanałów grawitacyjnych, przewodów
tłocznych
    i przepompowni ścieków.

    Zakres robót obejmuje:
            wpłukanie igieł
            ułożenie przewodu ssawnego i podłączenie igieł
            ułożenie przewodu tłocznego
            pompowanie
            demontaż instalacji

1.4.  Określenia podstawowe
   Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Projektem Budowlano-
Wykonawczym oraz ST-00.00.
1.5.  Wymagania dotyczące robót

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót
    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Projektem Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

1.5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące Robót
   Dno wykopu należy utrzymywać w stanie suchym przez cały czas trwania robót
montażowych.

2.   MATERIAŁY
    -selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie obsypki filtracyjnej

3.   SPRZĘT
    -zestaw igłofiltrowy z agregatem pompowo – próżniowym i orurowaniem
    -pompy odwodnieniowe
    - inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
    projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4.   TRANSPORT
    Samochód skrzyniowy i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
Inspektora.

5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Wymagania ogólne
    Wymagania ogólne podano w ST-00.00.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Wymagania ogólne
    Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.

6.2.  Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

    Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych
    Materiałów z Projektem Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi i
    Poleceniami Inspektora.
    -badanie obniżonego poziomu wody gruntowej

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót
    Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.
7.2.   Jednostki obmiaru
              komplety dla zestawów pompowych
              sztuki dla igłofiltrów
              ilość godzin prac pomp dla pompowania wody

8.    ODBIÓR ROBÓT

8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót

     Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.


8.2.   Warunki szczegółowe odbioru Robót

     Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu robót ziemnych i trwa aż do
     zakończenia robót montażowych .
     Należy sprawdzić:

              zgodność wykonania z Projektem Budowlano-Wykonawczym i
              zapisami w Dzienniku Budowy,
              przez cały czas robót montażowych należy kontrolować poziom
              obniżonego zwierciadła wody
              w trakcie robót odwodnieniowych należy obserwować stal
              przyległych obiektów budowlanych


9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.   Ogólne wymagania dotyczące płatności

     Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2.   Płatności

   Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2. niniejszej
   specyfikacji.
   Zakres Robót jest podany w p. 1.3. niniejszej ST

   Cena obejmuje odpowiednio:
           roboty przygotowawcze,
           montaż instalacji odwodnieniowych
           pompowanie wody
           uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.  PRZEPISY ZWĄZANE

       „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,
       tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”
       „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw
       sztucznych”
       lub/i odpowiednie normy i przepisy krajów UE.
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                         ST-02.01.

ROBOTY BETONOWE


 CPV – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej      ST-02.01. ROBOTY BETONOWE

 1.    WSTĘP
 1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
       odbioru robót betonowych dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
       Woźnice w zakresie realizacji:

       10. Budowa kanałów sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
       11. Budowa przewodów tłocznych ścieków sanitarnych.

 1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
     Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
     przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3.   Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
     Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót betonowych związanych z
     wykonaniem bloków betonowych.

 1.3.1. Bloki oporowe

      Po uprzednim wykonaniu wykopu (wg ST-01.02. – Roboty ziemne) i odwodnieniu wykopu
      (wg ST-01.03. – Roboty odwodnieniowe), po wykonaniu montażu rurociągów tłocznych i
      kaskad zewnętrznych przy studniach kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać blok
      oporowy z betonu B-15 zgodnie z Projektem budowlano wykonawczym i zestawieniami w
      ST-02.02.

 1.4.   Określenia podstawowe
      Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Projektem budowlano wykonawczym oraz
    ST-00-00.

 1.5.   Wymagania dotyczące Robót
 1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót
     Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
     Projektem budowlano wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.
     Ogólne wymagania podano w ST-00.00.
2.  MATERIAŁY
           beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości lub wyrób betonu (cement wg
           PN-B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250)
           zaprawy wg PN-90/B-14501
           dodatki uszczelniające do betonu
           inne materiały pomocnicze

   Wymagania dotyczące materiałów:

   Stosowane materiały j.w. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.
   Beton hydrotechniczny
   Dowóz betonu gwarantowanej jakości zakupionego w wytwórni. Alternatywnie wyrób betonu
   na placu budowy.

   Wszelki beton powinien być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność ze
   stosownymi normami krajowymi.
   Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca
   powinien uzyskać aprobatę tego źródła i powinien zapewnić Inspektora, że zakład
   dostarczający ma aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może
   spełniać wymogi Kontraktu.

   Podłoże pod przepompownie oraz nadlanie nad płytę dolną zbiornika przepompowni
   należy wykonać z betonu o klasie nie mniejszej niż B-15.

   W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy:
         wymaga się, aby cement charakteryzował się niskim ciepłem hydratacji,
         cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w
          PN-B-19705,
         do betonu klasy B 15 zaleca się cement marki 35,
         kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-86/B-06712,
         woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.

3.  SPRZĘT
          wibratory wgłębne do zagęszczania betonu
          szalunki systemowe
   i inny sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w
   projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4.  TRANSPORT, WYLEWANIE I ZAGĘSZCZANIE
   Samochody skrzyniowe samowyładowcze i inne środki transportu, odpowiadające pod
   względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót
   zaakceptowanym przez Inspektora.

   Wymagania szczegółowe:
   Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą pompy
   przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
      Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to
   wykonalne przy użyciu metody zapobiegającej segregacji i utracie składników i
   utrzymać wymaganą urabialność. Powinien być wylany jak najbliżej jego docelowego
   miejsca, a cały sprzęt do transportu betonu powinien być utrzymany w czystości.
      Wykonawca powinien odpowiednio powiadomić Inwestora o jego zamiarze
   rozpoczęcia betonowania. Taka notatka nie może być później niż 24 godziny przed
   pracą.
   Beton powinien być dokładnie zagęszczony w jego końcowej pozycji w ciągu 30 minut od
   wylania z mieszacza chyba, że przewożony jest w pracujących ciągle urządzeniach
   mieszających, wtedy czas ten powinien wynosić do 2 godzin od wprowadzenia cementu do
   mieszacza i 30 minut od wylania z urządzenia mieszającego.
5.    WYKONANIE ROBÓT
5.1.   Wymagania ogólne
     Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

5.2.   Wymagania szczegółowe
5.2.1.  Wytwarzanie betonu
     W przypadku wyrobu betonu na placu budowy należy przestrzegać wymagań:
        dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%,
        dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej
         dokładności,
        dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%
        urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po
         zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,
        wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 (wartość nie większa niż
         0.45),
        konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,
        badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie w
         warunkach budowy

5.2.2.  Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

        Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z
     zasadami sztuki budowlanej. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości
     >0,75 m od powierzchni na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa,
     należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja
     zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m).

5.2.3.  Pielęgnacja betonu

        Bezpośrednio po zakończeniu betonowania powierzchnie betonu należy
     przykryć lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z
     betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.

     5.2.4. Betonowanie w niskich temperaturach

    Betonowanie przy temperaturach otoczenia poniżej 2 oC dopuszczone będzie, jeżeli
zostaną wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich
temperatur.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.   Ogólne wymagania
     Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.


6.2.   Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów
z Projektem budowlano-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora.
6.3.  Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie Robót betonowych i odbioru

    Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robót polegają na bieżącym, w miarę
    postępu robót sprawdzaniu jakości używanych Materiałów i zgodności wykonywanych Robót
    z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inspektora.
    Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, które
    przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być
    sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika
    Budowy.

    Sprawdzenie Materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich są zgodne z Dokumentacją
    Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inspektora i czy są zgodne ze
    świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi

    Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

    Powierzchnie betonowe w końcowym wyrobie nie powinny mieć oderwanych
nieregularności do rozmiarów zauważalnych gołym okiem. Odchylenia od powierzchni
opisanych w Kontrakcie nie powinny być większe niż następujące dopuszczalne ilości.

         Typ wykończenia        Odchylenie od linii, poziomu wymiary
                         po przekątnej lub długość (mm)
         Łatą lub szorstkie                10
          Wszelkie inne                  5

    Badania przy odbiorach prowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735.

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót
    Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.


7.2.  Jednostki obmiaru
    Jednostką obmiaru jest:

           m3 – dla betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie
           wbudowaną ilość betonu,

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót
    Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.

8.2.  Warunki szczegółowe odbioru Robót
    Należy sprawdzić:
        zgodność wykonania z Projektem budowlano-wykonawczym i zapisami w
         Dzienniku Budowy,
        użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów,
          zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze
          stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych
          dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników
          pomiarów i badań,
          naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
          w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
          dokonać szczegółowych oględzin robót,
          odchyłki od powierzchni, jakość wykonanych robót.

 9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności
    Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.
 9.2.  Płatności

    Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.
    Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.
    Cena obejmuje odpowiednio:
                 roboty przygotowawcze i pomiarowe,
                 zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiałów,
                 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
        „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”,
        Normy i wytyczne podane w niniejszej ST
    lub odpowiednie normy i przepisy krajów UE.

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                       ST-02.02.

ROBOTY MONTAŻOWE


 CPV – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
     ST-02.02. ROBOTY MONTAŻOWE

1.    WSTĘP
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej
       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
       dotyczące wykonania robót montażowych dla budowy kanalizacji sanitarnej w
       miejscowości Woźnice w zakresie realizacji:

       12. Budowa kanałów sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
       13. Budowa przewodów tłocznych ścieków sanitarnych.

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
     Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
     przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
     Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
     grawitacyjnej, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków z uwzględnieniem
     poniższych uwag ogólnych:
       ze względu na montaż rur przewodowych z RAU-PE 100 bez wbudowanego przewodu
       miedzianego, nad przewodami z PE należy ułożyć taśmę PE z wtopioną wkładką
       identyfikacyjną z drutu miedzianego
       przejścia przewodów tłocznych przez ściany obiektów sieciowych wykonać jako przejścia
       łańcuchowe
       sposób odwodnienia wykopów został ujęty w ST-01.03 „Roboty odwodnieniowe”
       prace betonowe wykonać według ST-02.01. „Roboty betonowe”
       prace rozbiórkowe wykonać według ST-01.01. „Roboty rozbiórkowe”

     W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi:

1.3.1.  Kanały ściekowe kanalizacji

Łączna długości projektowanej sieci wg średnic:

     PP SN 10     - Ø 250 mm -    180,0 mb
     PP SN 10     - Ø 200 mm -    401,0 mb
     PP SN 10     - Ø 160 mm -     17,0 mb (przyłącza)
    Tab. nr 1    Zestawienie odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Lp.     Odcinki       Rodzaj     Długość     Spadek
                materiału
1.  S97 – S98        PP SN10 200  50,0      5 o/oo
2.  S98 – S106        PP SN10 200  26,0      29 o/oo
3.  S106 – S107R       PP SN10 200  5,0      29 o/oo
4.  S98 – S99        PP SN10 200  44,0      5 o/oo
5.  S99 – S100        PP SN10 200  24,0      5 o/oo
6.  S100 – S101       PP SN10 200  30,0      5 o/oo
7.  S106 – S106P       PP SN10 160  5,0      120 o/oo
8.  S129 – S128R       PP SN10 250  4,0      10 o/oo
9.  S129 – S157       PP SN10 200  12,0      93 o/oo
10.  S129 – S130       PP SN10 250  16,0      10 o/oo
11.  S130 – S131       PP SN10 250  38,0      10 o/oo
12.  S131 – S132       PP SN10 250  30,0      10 o/oo
13.  S132 – S156       PP SN10 200  16,0      76 o/oo
14.  S132 – S133       PP SN10 250  32,0      10 o/oo
15.  S133 – S153       PP SN10 200  16,0      69 o/oo
16.  S133 – S134K       PP SN10 250  14,0      10 o/oo
17.  S134K – S135       PP SN10 250  46,0      4 o/oo
18.  S134K – S148       PP SN10 200  23,0      20 o/oo
19.  S148 – S149       PP SN10 200  44,0      15 o/oo
20.  S149 – S150       PP SN10 200  35,0      10 o/oo
21.  S150 – S151       PP SN10 200  22,0      20 o/oo
22.  S151 – S152       PP SN10 200  36,0      10 o/oo
23.  S149 – S155       PP SN10 200  18,0      50 o/oo
24.  S150 – S150P       PP SN10 160  6,0      50 o/oo
25.  S151 – S151P       PP SN10 160  6,0      50 o/oo


1.3.2. Przewody tłoczne
    Należy wykonać przewody tłoczne z przepompowni:

      1. Przepompownia P4 – PE100 SDR 11 Ø 125 mm; - 633,0 mb
      2. Przepompownia P5 – PE100 SDR 11 Ø 75 mm; - 97,0 mb


1.3.3. Studnie na sieci grawitacyjnej
    Studnie na sieci grawitacyjnej należy wykonać z elementów prefabrykowanych PP Ø 1000
    AWASCHACHT oraz z betonu klasy nie mniejszej niż B 45 i wodoszczelności W 8, typ BS
    1200/II wersja D4 z dennicą PREDL wykonaną z kopolimeru PP. Na przyłączach studnie
    należy wykonać z elementów prefabrykowanych PP Ø 400/315 AWA.

    Rodzaj zastosowanego materiału przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu studni.
Zestawienie studni:
   przelotowe, podłączeniowe AWASCHACHT ø 1000 - 16 kpl,
   rozprężne (wytracające energię) AWASCHACHT ø 1000 - 2 kpl,
   przelotowe, podłączeniowe bet. ø 1200 - 5 kpl, w tym kaskady – 1 kpl.
   na przyłączach PP AWA ø 400/315 – 4 kpl.
     Tab. nr 2   Zestawienie studni na kanałach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Lp. Nr studni Wysokość               Materiał
       studni
1. S97    2,14           AWA PP Ø 1000
2. S98    2,69           betonowa B45 W8 Ø 1200
3. S99    2,77           AWA PP Ø 1000
4. S100    3,05           AWA PP Ø 1000
5. S101    1,60           betonowa B45 W8 Ø 1200
6. S106    2,54           AWA PP Ø 1000
    R
7. S107    2,00           AWA PP Ø 1000
    R
8. S128    1,93           AWA PP Ø 1000
9. S129    2,27           betonowa B45 W8 Ø 1200
10. S130   2,83           AWA PP Ø 1000
11. S131   2,91           AWA PP Ø 1000
12. S132   2,91           AWA PP Ø 1000
13. S133   3,23           AWA PP Ø 1000
     K
14. S134   3,47           betonowa B45 W8 Ø 1200
15. S135   3,06           betonowa B45 W8 Ø 1200
16. S148   2,01           AWA PP Ø 1000
17. S149   1,95           AWA PP Ø 1000
18. S150   2,20           AWA PP Ø 1000
19. S151   1,86           AWA PP Ø 1000
20. S152   1,80           AWA PP Ø 1000
21. S153   2,28           AWA PP Ø 1000
22. S154   2,10           AWA PP Ø 1000
23. S155   1,95           AWA PP Ø 1000
     P
24. S106   1,94           AWA Ø 315/400 – dz. nr 57
     P
25. S150   2,00           AWA Ø 315/400 – dz. nr 649/226
26. S151P   1,86           AWA Ø 315/400 – dz. nr 649/231
     P
27 S152    1,76           AWA Ø 315/400 – dz. nr 649/3001.4.   Określenia podstawowe
     Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Projektem budowlano-wykonawczym oraz
    ST-00.00.

1.5.   Wymagania dotyczące Robót

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót
     Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
     Projektem budowlano-wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.
     Ogólne wymagania podano w ST-00.00.
2. MATERIAŁY

     -  rury i kształtki AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO z litą ścianką
     -  rury i kształtki RAU-PE 100 SDR 11 RAUPROTECT II
     -  rury stalowe ochronne
     -  studzienki na sieci grawitacyjnej z elementów prefabrykowanych z PP 1000 mm typu
       „AWASCHACHT”
     -  studzienki na sieci grawitacyjnej i tłocznej z elementów prefabrykowanych betonowe
       B45, W8 Ø 1200 typu BS 1200/II wersja D4 z dennicą PREDL wykonane z
       kopolimeru PP
     -  studzienki na przyłączach z elementów prefabrykowanych z PP AWA 400/315 mm
     -  włazy żeliwne typu D Ø 600 na studniach betonowych
     -  włazy żeliwne typu D Ø 600 na studniach z tworzyw sztucznych
     -  stopnie złazowe
     -  zaprawy wg PN-90/B-14501
     -  przejścia szczelne
     -  materiały do przeprowadzenia prób szczelności
     -  inne materiały pomocnicze

     Roboty betonowe przy wykonywaniu studzienek wg ST-02.01. – ROBOTY BETONOWE.

    Wymagania dotyczące materiałów:

     Stosowane materiały j.w. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.

3.    SPRZĘT

     Sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie
     organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4.    TRANSPORT I SKŁADOWANIE

     Samochody skrzyniowe i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów
     i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
     Inspektora.
     Pakiety rur z PE i PP nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być
     przenoszone. Rur z PE i PP nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne
     przewietrzanie.
     Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. Rury w trakcie
     składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.


5.    WYKONANIE ROBÓT
5.1.   Wymagania ogólne
     Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.
5.2.   Wymagania szczegółowe
5.2.1. Układanie rur
     Roboty wykonywać wg:
     „Warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom II –
     Instalacje sanitarne i przemysłowe
 „Warunków technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

   Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i sprzętu.
   Przewody łączyć za pomocą kształtek zgodnie z instrukcjami producentów rur.
   Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od
   obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność,
   aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po
   wykonaniu połączenia.

   Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie.
   Należy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się ziemi lub innego materiału oraz
   zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być
   wykonane odpowiednie pomiary.

   Taśma sygnalizacyjna powinna być ułożona od 500 do 600 mm powyżej rury.
   Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak
   przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inspektora. Wszelkie rury ułożone z
   odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone
   prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na
   połączenia.
   Roboty ziemne wg ST-01.02.

      Kanały grawitacyjne

   Kanały ze względu na lokalizację w pasach drogowych oraz w terenie o wysokim poziomie
   wód gruntowych należy wykonać z rur kanalizacyjnych z polipropylenu z wewnętrzną
   warstwą z polietylenu sieciowanego (PEX) o podwyższonej odporności na wycieranie i
   płukanie wysokociśnieniowe produkowanych zgodnie z normą PN EN 1852-1 typu
   AWADUKT PP SN 10 (REHAU). Rury użyte do budowy kolektorów powinny być
   sygnowane wewnątrz w sposób umożliwiający identyfikację zastosowanego materiału
   powykonawczo metodą inspekcji kamerą. Sygnowanie powinno zawierać następujące
   informacje:
   nazwa produktu i producenta
   materiał
   średnica nominalna
   sztywność obwodowa
   Przy budowie wszystkich przewodów kanalizacji grawitacyjnej należy przestrzegać
   wytycznych normy PN-EN 1610.
   Wymagane parametry techniczne rur klasy ciężkiej SN 10 (typu AWADUKT PP
   SN 10 RAUSISTO):
1.  Rura produkowana wg normy PN-EN-
   1852-1
2.  Materiał:                   Polipropylen, bez wypełniaczy
3.  Kolor:                     Brunatno-pomarańczowy
4.  Wewnętrzna warstwa z polietylenu
   sieciowanego o podwyższonej odporności
   na ścieranie.
5.  Sztywność obwodowa:              Klasa SN 10, 10 kN/m2
6.  Zakres głębokości wbudowania:         0,5 – 8,0 m
     Zalecana max. temperatura ścieków:
  7.
     -długotrwała                 60 st. Celsjusza
     -krótkotrwała                90 st. Celsjusza
  8.  Max.prędkość ścieków w kanale:        10 m/s
  9.  Odporność na płukanie wysokociśnieniowe:
                       I.        Spełnia wymagania normy
                           DIN V19517

  10. Uszczelka zabezpieczona przed         System Safety Lock
    wysunięciem:
  11. Uszczelki wykonane z duroplastycznego materiału SBR wg. EN 681
  12. Kształtki odpowiadają wymiarom wg.PN-EN 1401 i PN-EN 1852

WYMIARY
   Lp          Opis         Wymiary, mm: DN x grubość ścianki
   1     Rura kanalizacyjna PP SN10         160 x 5,8
   2     Rura kanalizacyjna PP SN10         200 x 7,3
   3     Rura kanalizacyjna PP SN10         250 x 9,1

    Każda rura musi posiadać fabrycznie zamontowaną dwuzłączkę tworzącą kielich. Kielichy
    rur i kształtek wyposażone są w elastomerową uszczelką typu Safety Lock zabezpieczoną
    przed wypchnięciem podczas montażu poprzez specjalny pierścień zamykający trwale
    uszczelkę w gnieździe kielicha. Oznacza to, iż podczas prac instalacyjnych nie ma
    możliwości ręcznie usunąć uszczelki, a tym samym zminimalizowane jest ryzyko błędów
    montażowych.

        Przewody tłoczne

    Przewody tłoczne należy wykonać z rur kanalizacyjnych z wewnętrzną współwytłaczaną
    warstwą ochronną RAUSISTO, niewymagających wykonania podsypki i osypki,
    dopuszczonych do wykonywania metodami bezwykopowymi. Wymagania dla przewodów
    tłocznych:

    Charakterystyka podwyższonej odporność na obciążenia punktowe udokumentowana
    według następujących parametrów:
    -badanie na obciążenia punktowe wg Dr. Hessel – wymagany brak pęknięcia w trakcie
    badania po 8.760 h dla parametrów 80°C / 4 MPa / 2% Arkopal N-100;
    -test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z PN-EN ISO 12814-4 wymagane
    minimum 3.300 h. Rury powinny charakteryzować się udokumentowanym systemem
    zapewnienia jakości dla parametrów 80°C / 4 MPa / 2% Arkopal N-100;
    - testy FNCT dla każdej partii surowców potwierdzone świadectwem kontroli i
    odbioru.

    Zgrzewanie:
    Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego i
    odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać
    przy pomocy pędzla.
    Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej
    specjalnym heblem.
    Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, gdy na obu
    zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostaną się do
    wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.

    Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce obie
    części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym
    miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż
    10 % grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce
    bezpośrednio przed zgrzewaniem.
    Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta.

5.2.2. Studzienki na sieci grawitacyjnej i tłocznej BS II, Wersja D4

    Na kanalizacji zamontować studzienki rewizyjne o średnicy 1200 mm. Studzienki wykonać z
    elementów prefabrykowanych z betonu B ≥ 45 z wbudowanymi stopniami złazowymi,
    łączonych na uszczelki trwale elastyczne, z gotowym dnem (z dennicą PREDL z kopolimeru
    PP), otworami z wbudowanymi fabrycznie tulejami przejściowymi. Studnie przykryć płytą
    pokrywową żelbetową i pierścieniem dystansowym betonowym z włazem żeliwnym Ø 600
    mm typu ciężkiego klasy D (40 t).
    Monolityczna dolna część studni z zabetonowaną w zakładzie prefabrykacji wkładką z
    odpornego na agresję chemiczną Polipropylenu lub GRP, zabezpieczającą kinetę i spocznik
    przed działaniem ścieków, ze zintegrowanymi przejściami szczelnymi wyposażonymi w
    uszczelki, z kanałem głównym prostym lub odchylonym o wysokości całkowitej, spadek
    zgodnie z projektem. Dopływy boczne wyrównane w dnie lub w szczycie, pod kątem
    przewidzianym w projekcie. Spocznik zabezpieczony antypoślizgowo.
    Górna powierzchnia włazów studni rewizyjnych zlokalizowanych w jezdni musi mieć rzędną
    dostosowaną do rzędnej nawierzchni jezdni.
    Studnie posadowić na podsypce piaskowej grubości 15 cm i podłożu z tłucznia gr.15 cm
    We wskazanych w projekcie studzienkach wykonać kaskady z kształtek PP i obetonować
    betonem B-15.

5.2.3. Studnie na sieci grawitacyjnej wersja z tworzywa sztucznego typ „AWASCHACHT”

    Na sieci grawitacyjnej zamontować studzienki przelotowe i podłączeniowe
    prefabrykowane z polipropylenu karbowane Ø 1000. W celu dostosowania rzędnej włazu
    studzienki z terenem, należy zamontować teleskop. Studnie przykryć włazem żeliwnym Ø
    600 D 400.
    Stożek studni oraz pierścienie wyprodukowane z polipropylenu (PP) metodą
    prasowania wtryskowego jako jednoczęściowe elementy.
    Elementy studni:
    - kineta z kielichami nastawnymi, umożliwiającą regulację kąta na połączeniu
    kielichowym do 5°,
    - pierścień dystansowy karbowany łącznie z drabiną i pierścieniem uszczelniającym o
    wysokościach 250, 500, 1000 mm,
    - stożek DN100/625
    - pokrywa odlewana AWASCHACHT DN 625 z płytą rozkładającą obciążenie;

5.2.4. Studnie przyłączeniowe

    Elementy studni:
    - kineta z polipropylenu przelotowa 400 mm,
    - rura wznośna PVC 400 mm,
    - uszczelka manszetowa 400/300 mm
    - rura teleskopowa PVC 300 mm
    - teleskopowy adapter do włazów
    - właz klasy B 125;

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne wymagania
    Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2.  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
    Należy przeprowadzić następujące badania:
    - zgodności z dokumentacją projektową,
    - materiałów zgodnie z wymaganiami norm,
    - ułożenia przewodów:
        głębokości ułożenia przewodu,
        ułożenia przewodu na podłożu,
        odchylenia osi przewodu,
        odchylenia spadku,
        zmiany kierunków przewodów,
    - kontrola połączeń przewodów,
    - szczelności przewodu,
    - prawidłowości położenia budowli w planie,

    Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej
    (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, który
    powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokółu
    i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
    Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta
    dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane
    normami warunki techniczne.


7.   OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót
    Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2.  Jednostki obmiaru
    Jednostką obmiaru jest:

            mb – przewody, z dokładnością do 1,0;
            szt. – kształtki, armatura, studnie,

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót
    Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.
    Po wymaganych próbach i badaniach należy wykonać odbioru instalacji wg „Warunków
    technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunków
    technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II.
8.2.  Warunki szczegółowe odbioru Robót
    Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu przewodu i przeprowadzeniu badań jak
    w pkt. 6.2.

    Należy sprawdzić:
           zgodność wykonania z Projektem budowlano-wykonawczym i zapisami w
             Dzienniku Budowy,
           użycie właściwych Materiałów zgodnych z Projektem budowlano-
             wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi oraz dokumenty dotyczące
             jakości tych Materiałów,
           prawidłowość zamontowania i działania armatury,
           prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń,
           szczelność całego przewodu.

    W trakcie odbioru należy:
            sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu
             wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do
             Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości
             Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,
            sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji
             powykonawczej,
            sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
            dokonać szczegółowych oględzin robót


9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności
    Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2.  Płatności
    Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.
    Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.
    Cena obejmuje odpowiednio:
            roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc
             montażu armatury i urządzeń,
            zakup, dostarczenie Materiałów,
            montaż rur, kształtek, przyłączeń,
            montaż armatury i wyposażenia,
            wykonanie studzienek,
            wykonanie prefabrykowanych elementów,
            płukanie i czyszczenie przewodów,
            próba szczelności przewodów i kanałów,
            pomiary i badania kontrolne,
            geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
            uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
   Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
   odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

   10.1. Normy

   PN-B-10735       Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
               odbiorze.
   PN-81/C-89203     Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
   PN-85/C-89205     Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
   PN-87/H-74051     Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
   PN-74/C-89200     Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
   PN-B-10729-92     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
   BN-72/3233-72     Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.
   BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
   PN-B-10725       Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
   PN74/B-10733      Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.
   Wymagania
               i badania przy odbiorze.
   PN-85/H-74306     Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie
               nominalne do 1 MPa.
   PN-86/B-09700     Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
               wodociągowych.
   PN EN 13101      Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu.
               Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności
   PN EN 1610       Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
   pr EN 13476      Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
               sewerage – structured-wall piping systems of unplasticized polyvinyl
               chloride (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) – Part 1:
               Specifications for pipes, fittings and the system.
   PN EN 1852-1      Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
               do odwadniania i kanalizacji
   PN EN 12201-2     Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody –
               polietylen (PE) – część 2: Rury.
   PN EN 13244-2     Ciśnieniowe, podziemne i nadziemne systemy przewodów rurowych z
               tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i
               ściekowej – polietylen (PE) – Część 2: Rury.

   10.2. Inne

   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
   - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
   najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
   środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833).
   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
   higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
   - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844) z późn. zmianami.
   - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. poz.
   414) z póź. zm. oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane
   oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

								
To top