Darbu pirkimo dokumentai 1_2 by 90Eo8VzF

VIEWS: 437 PAGES: 312

									Pirkimo dokumentai                     Turinys
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
              PIRKIMO DOKUMENTAI


        SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
        DARBŲ PIRKIMAS
     SKAUDVILĖS NUOTEKŲ VALYMO
      ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA
                       2009 Spalis
                                   1
Pirkimo dokumentai                       Turinys
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

 SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS
              DARBAMS
Pirkimo numeris <79957> .
Projekto pavadinimas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Tauragės rajone                        TURINYS
I SKYRIUS         KONKURSO SĄLYGOS
1 skirsnis        Nurodymai dalyviams
2 skirsnis        Pasiūlymo forma ir priedai

II SKYRIUS        SUTARTIES SĄLYGOS
1 skirsnis        Rangos sutartis
2 skirsnis        Bendrosios sutarties sąlygos
3 skirsnis        Konkrečios sutarties sąlygos
4 skirsnis        Užtikrinimo ir garantijų formos
III SKYRIUS        TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
IV SKYRIUS        DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠČIAI
1 skirsnis        Bendrosios kainodaros nuostatos
2 skirsnis        Bendros pasiūlymo kainos sudėtinės dalys
V SKYRIUS         BRĖŽINIAI IR KITI DOKUMENTAI
                                         2
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                    1 Skyrius. Konkurso sąlygos
TURINYS:                                                                  puslapio nr.

                    1 SKIRSNIS. NURODYMAI DALYVIAMS
  A. Bendrosios nuostatos ................................................................................................................................ 5
    1. Bendrosios nuostatos ............................................................................................................................... 5
    2. Pirkimo objektas ...................................................................................................................................... 5
    3. Lėšų šaltinis ............................................................................................................................................. 6
    4. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai.
    (Sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą konkurse) ......................................................... 6
    5. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai.
    (Tiekėjų teisė verstis veikla, ekonominė ir finansinė būklė, techninis ir profesinis pajėgumas) ............... 11
    6. Vienas pasiūlymas iš vieno konkurso dalyvio ....................................................................................... 14
    7. Pasiūlymo išlaidos ................................................................................................................................. 14
    8. Aiškinamasis susirinkimas ir statybvietės apžiūra ................................................................................. 14
  B. Pirkimo dokumentai .............................................................................................................................. 15
    9. Pirkimo dokumentų turinys .................................................................................................................... 15
    10. Pirkimo dokumentų išaiškinimas ir patikslinimas ............................................................................... 15
  C. Pasiūlymų rengimas ............................................................................................................................... 16
    11. Pasiūlymo kalba ................................................................................................................................. 166
    13. Pasiūlymo kainos ................................................................................................................................. 17
    14. Pasiūlymų vertinimo ir mokėjimo valiuta ............................................................................................ 18
    15. Pasiūlymo galiojimas ........................................................................................................................... 18
    16. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ....................................................................................................... 18
    17. Alternatyvūs dalyvių pasiūlymai ......................................................................................................... 19
    18. Pasiūlymo parengimas ir pasirašymas ................................................................................................. 19
  D. Pasiūlymų pateikimas ............................................................................................................................ 20
    19. Vokų su pasiūlymais užklijavimas žymėjimas ir pateikimas ............................................................... 20
    20. Pasiūlymų pateikimo laikas ir vieta ..................................................................................................... 20
    21. Pavėlavę pasiūlymai............................................................................................................................. 21
    22. Pasiūlymų atšaukimai, pakeitimai ir papildymai ................................................................................. 21
  E Vokų su pasiūlymais atplėšimas ir pasiūlymų vertinimas ................................................................... 21
    23. Vokų su pasiūlymais atplėšimas .......................................................................................................... 21
    24. Vertinimo procedūros konfidencialumas ............................................................................................. 22
    25. Pasiūlymų paaiškinimai ....................................................................................................................... 23
    26. Pasiūlymų tikrinimas ir jų atitikimas pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams .................. 23
    27. Pasiūlymų vertinimas ir lyginimas ....................................................................................................... 24
    28. Pasiūlymo klaidos ................................................................................................................................ 26
    29. Pasiūlymų atmetimo priežastys ............................................................................................................ 26
    30. Perkančios organizacijos teisė atmesti visus pasiūlymus ..................................................................... 26
  F. Konkurso laimėtojo nustatymas ........................................................................................................... 27
    31. Konkurso laimėtojo nustatymo kriterijai ir preliminari pasiūlymų eilė ............................................... 27
    32. Sprendimas dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo .................................................................................. 27
    33. Konkurso laimėtojo paskelbimas ir Rangos sutarties pasirašymas ...................................................... 27
    34. Etinės nuostatos ................................................................................................................................... 28
    35. Pretenzijos ir skundų nagrinėjimas, taikinimas ir žalos atlyginimas .................................................... 28
  1 straipsnis. Bendrosios nuostatos .............................................................................................................. 66
  2 straipsnis. Užsakovas ................................................................................................................................ 70
  3 straipsnis. Inžinierius ................................................................................................................................ 71
  4 straipsnis. Rangovas ................................................................................................................................. 71
  5 straipsnis. Projektavimas ......................................................................................................................... 77
  6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai .................................................................................................... 78


                                                                                   3
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                   Pirkimo dokumentai.
                                            I skyrius. Konkurso sąlygos
                                            1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

  7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė ..................................................................................... 78
  8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas ...................................................................................... 79
  9 straipsnis. Baigiamieji bandymai............................................................................................................. 79
  10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui ......................................................................................................... 80
  11 straipsnis. Atsakomybė už defektus ...................................................................................................... 81
  12 straipsnis. Bandymai po baigimo ........................................................................................................... 81
  13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai ...................................................................................................... 81
  14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas ............................................................................................... 83
  18 straipsnis. Draudimas ............................................................................................................................. 87
  19 straipsnis. Nenugalima jėga ................................................................................................................... 91
  20 straipsnis. Pretenzijos ginčai ir arbitražas............................................................................................ 92
  21 straipsnis. Auditai ir kontrolė ................................................................................................................ 92
  Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Banko garantija) ..................................................................... 94
  Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Draudimo bendrovės laidavimas ) ........................................ 95
  Atlikimo užtikrinimo forma (Banko garantija) ........................................................................................ 96
  Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Banko garantija)................................................. 97
  Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Draudimo bendrovės laidavimas) ..................... 98
  Sulaikomų pinigų garantijos forma (Banko garantija) .............................................................................. 1
  Sulaikomų pinigų laidavimo rašto forma (Draudimo bendrovės laidavimas) .......................................... 2
                                                                              4
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                   A. Bendrosios nuostatos
1. Bendrosios    1.1  Perkančioji organizacija yra Tauragės rajono savivaldybės administracija
  nuostatos        kuri vykdys pirkimo procedūras. Užsakovo funkcijas atliks UAB ,,Tauragės
              vandenys“ administruos projekto įgyvendinimą, kaip nustatyta LR Statybos
              įstatyme bei pirkimo (rangos) sutarties sąlygose.
           1.2  Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos 2005m. gruodžio 22 d.
              Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme Nr. X-471(Žin., 1996, Nr.
              84-2000, 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 57-2529, Nr. 123-5579; 2004, Nr.
              7-130, Nr. 96-3520, Nr. 116-4321; Žin., 2006, Nr. 4-102 Žin., 2007,
              Nr.114-4630 Žin., 2008, Nr.81-3179 ). Taip pat sąvokos apibrėžtos rangos
              sutarties sąlygose (žr. pirkimo dokumentų II skyrių).
           1.3  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
              įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2008, Nr.81-3179)
              (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Tauragės rajono savivaldybės
              administracijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
              sistemoje (toliau – CVPIS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų
              taisyklėmis (patvirtintomis rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
              2009 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 5-853) (toliau – Taisyklės), Lietuvos
              Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis
              kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei
              konkurso sąlygomis.
           1.4  Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.
           1.5  Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
              pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo
              reikalavimų.
           1.6  Pirkimo dokumentų reikalavimai taikomi visiems fiziniams ar juridiniams
              asmenims ir asmenų grupei, įmonėms ar ūkinėms bendrijoms, įsteigtoms ir
              veikiančioms bet kurioje valstybėje pagal civilinės, komercinės ar viešosios
              teisės nuostatas ir turinčioms bet kurioje iš šių valstybių įstatymais
              numatytą buveinę, centrinę administraciją arba pagrindinę verslo vietą.
           1.7  Pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo
              dokumentų reikalavimais ir bendrosiomis bei konkrečiosiomis šios pirkimo
              sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, sutartyje
              nenumatytas, sąlygas.
           1.8  Konkurso dalyvis turi pateikti pasiūlymą, apimantį visus pirkimo
              dokumentuose nurodytus pirkimo objekto darbus.
           1.9  Laimėjęs dalyvis turės užbaigti darbus iki Baigimo laiko datos, nurodytos
              “Pasiūlymo priede” (žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“).
2. Pirkimo      2.1  Perkamų projektavimo ir statybos darbų apimtys, funkcines bei techninės
objektas          savybės nurodytos pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose. Šie
              dokumentai pateikti pirkimo dokumentų II-V skyriuose. Pirkimas apima
              visus darbus, kokius reikia suprojektuoti ir atlikti tam, kad pasiekti
              nustatytus techninius reikalavimus ir funkcines savybes nepriklausomai nuo
              to, ar tokie darbai yra aprašyti pateiktuose dokumentuose ar ne.
           2.2  Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie:
                Rekonstruoti Skaudvilės gyvenvietės nuotekų valymo įrenginius
                (pastatyti naują mechaninio valymo grandį ir rekonstruoti esamus
                biologinio valymo įrenginius). Rekonstruojamos nuotekų valyklos

                           5
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                 apkrova teršalais – 1400 EGS, didžiausias hidraulinis našumas – 38
                 m3/h. Nuotekų valykloje reikia pašalinti organines ir skendinčiąsias
                 medžiagas,   pagal  galiojančius  įprastinius  aplinkosauginius
                 reikalavimus. Dumblo apdorojimui numatyti tik dumblo tankinimo
                 įrenginiai.
           2.3   Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
3. Lėšų šaltinis   3.1   Šis projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos
               Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias
               veiksmų programas.

4. Minimalūs     4.1   Konkurse gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje
kvalifikacijos        registruoti rangovai.
reikalavimai
           4.2   Kiekvienas konkurso dalyvis privalo tenkinti perkančiosios organizacijos
dalyviams ir
               nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, priklausomai nuo to, ar
dalyvio
               dalyvis pateikia pasiūlymą kaip atskiras ūkio subjektas (t.y. jis gali turėti
kvalifikaciją
               subrangovus, tačiau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiškas ūkio
įrodantys
               subjektas), toliau vadinamas pavieniu dalyviu, ar pasiūlymą teikia ūkio
dokumentai.
               subjektų grupė (partneriai) jungtinės veiklos sutarties pagrindu, toliau
(Sąlygos,
               vadinamas jungtinės veiklos dalyviu. Prie kvalifikacijos reikalavimų
draudžiančios ir
               nurodyta, kokius reikalavimus turi atitikti visi jungtinės veiklos partneriai
ribojančios
               kartu ir kokius reikalavimus turi atitikti kiekvienas atskirai.
tiekėjų
dalyvavimą          Kvalifikaciniai reikalavimai       Dokumentai, įrodantys konkurso
konkurse)                               dalyvio atitikimą reikalavimams
           4.2.1   Pavienis dalyvis/ jungtinės    Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos
                veiklos dalyvio kiekvienas     dalyvio kiekvienas partneris privalo
                partneris    privalo   būti  būti įregistruotas įstatymo nustatyta
                įregistruotas įstatymo nustatyta  tvarka.   Lietuvos   Respublikoje
                tvarka.              registruotas dalyvis pateikia: valstybės
                                 įmonės Registrų centro išduotą
                                 juridinio asmens (įmonės) registravimo
                                 pažymėjimo rangovo parašu ir
                                 antspaudu patvirtintą kopiją, asmuo,
                                 besiverčiantis veikla turint verslo
                                 liudijimą, – verslo liudijimo dalyvio
                                 parašu ir antspaudu patvirtintą kopiją.
                                 (žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pasiūlymo
                                 forma ir priedai“, 2.1 punktas)
           4.2.2   Pavienis dalyvis/ jungtinės     Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos
                veiklos dalyvio kiekvienas     dalyvio kiekvienas partneris pateikia
                partneris privalo turėti Lietuvos kvalifikacijos dokumentus, kurie pagal
                Respublikos Statybos įstatymo   Lietuvos   Respublikos   įstatymus
                ir kitų teisės aktų nustatyta   suteikia teisę Lietuvos Respublikoje
                tvarka išduotus kvalifikacijos   atlikti   pirkimo   dokumentuose
                dokumentus, suteikiančius teisę  nurodytus ypatingo statinio statybos
                Lietuvos Respublikoje atlikti   darbus ir ypatingo statinio techninį
                pirkimo      dokumentuose  darbo projektą (jei dalyvis nesamdys
                nurodytus ypatingo statinio    techninio darbo projekto rengėjo pagal
                statybos darbus ir ypatingo    subrangos sutartį) arba jungtinės
                statinio techninį darbo projektą  veiklos sutartyje jam priskirtą tokių
                (jei dalyvis nesamdys techninio  darbų dalį.
                darbo projekto rengėjo pagal
                                 Dalyviai   iš  užsienio  pateikia
                subrangos sutartį) arba jungtinės
                                 kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos
                veiklos sutartyje jam priskirtą
                                 pažymą, patvirtinančią, kad pateikti
                tokių darbų dalį.

                           6
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija          Pirkimo dokumentai.
                                   I skyrius. Konkurso sąlygos
                                   1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                                      kvalifikacijos  dokumentai  pagal
                                      šalies, kurioje dalyvis registruotas,
                                      įstatymus jiems suteikta teisę atlikti
                                      pirkimo dokumentuose nurodytus
                                      ypatingo statinio statybos darbus ir
                                      ypatingo statinio techninį darbo
                                      projektą arba jungtinės veiklos
                                      sutartyje jam priskirtą tokių darbų
                                      dalį.1
                                      (žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pasiūlymo
                                      forma ir priedai“, 2.1 punktas)
            4.2.3  Dalyvis, kuris yra fizinis asmuo,     Pateikiamas    išrašas iš  teismo
                 arba dalyvio, kuris yra juridinis     sprendimo arba Informatikos ir ryšių
                 asmuo, vadovas ar ūkinės         departamento prie Vidaus reikalų
                 bendrijos tikrasis narys (nariai),    ministerijos ar valstybės įmonės
                 turintis (turintys) teisę juridinio    Registrų centro Lietuvos Respublikos
                 asmens vardu sudaryti sandorį,      Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
                 ir buhalteris (buhalteriai) ar      dokumentas, patvirtinantis jungtinius
                 kitas (kiti) asmuo (asmenys),       kompetentingų institucijų tvarkomus
                 turintis (turintys) teisę surašyti ir   duomenis, arba atitinkamos užsienio
                 pasirašyti dalyvio apskaitos       šalies   institucijos  dokumentas
                 dokumentus, neturi neišnykusio      (originalas arba tinkamai patvirtinta
                 ar nepanaikinto teistumo ir dėl      kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60
                 dalyvio (juridinio asmens) per      dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
                 pastaruosius 5 metus nebuvo        pabaigos. Jei dokumentas išduotas
                 priimtas     ir    įsiteisėjęs  anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
                 apkaltinamasis         teismo   ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
                 nuosprendis už dalyvavimą         terminas, toks dokumentas yra
                 nusikalstamame susivienijime,       priimtinas.
                 jo organizavimą ar vadovavimą
                 jam,    už    kyšininkavimą,
                 tarpininko      kyšininkavimą,
                 papirkimą, sukčiavimą, kredito,
                 paskolos ar tikslinės paramos
                 panaudojimą ne pagal paskirtį ar
                 nustatytą    tvarką,   kreditinį
                 sukčiavimą,        mokesčių
                 nesumokėjimą,       neteisingų
                 duomenų apie pajamas, pelną ar
                 turtą pateikimą, deklaracijos,
                 ataskaitos ar kito dokumento
                 nepateikimą, nusikalstamu būdu
                 gauto    turto   įgijimą    ar
                 realizavimą, nusikalstamu būdu
                 įgytų    pinigų   ar    turto

1
 Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus
darbus ir, norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje turi kreiptis į LR teisės aktuose nurodytą
instituciją (Statybos produkcijos sertifikavimo centrą) dėl turimų kvalifikacijos dokumentų pripažinimo. Jeigu
Dalyvis gauna neigiamą sprendimą ar negauna teigiamo sprendimo iki numatytos sutarties pasirašymo datos, sutartis
su juo nebus pasirašyta.

                               7
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

               legalizavimą, dėl kitų valstybių
               tiekėjų   nėra  priimtas   ir
               įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
               nuosprendis už 2004 m. kovo 31
               d. Europos Parlamento ir
               Tarybos direktyvos 2004/18/EB
               dėl viešojo darbų, prekių ir
               paslaugų   pirkimo   sutarčių
               sudarymo tvarkos derinimo 45
               straipsnio 1 dalyje išvardytuose
               Europos Sąjungos teisės aktuose
               apibrėžtus nusikaltimus.
           4.2.4  Dalyvis (fizinis asmuo) neturi    Pateikti: išrašą iš teismo sprendimo
               teistumo (arba teistumas yra     arba    Informatikos   ir  ryšių
               išnykęs ar panaikintas), dėl     departamento prie Vidaus reikalų
               dalyvio (juridinio asmens) per    ministerijos ar valstybės įmonės
               pastaruosius 5 metus nebuvo      Registrų centro Lietuvos Respublikos
               priimtas    ir   įsiteisėjęs  Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
               apkaltinamasis       teismo  dokumentą, patvirtinantį jungtinius
               nuosprendis už nusikalstamas     kompetentingų institucijų tvarkomus
               veikas nuosavybei, turtinėms     duomenis, arba atitinkamos užsienio
               teisėms ir turtiniams interesams,   šalies institucijos dokumentą (originalą
               intelektinei   ar  pramoninei   arba dalyvio parašu ir antspaudu
               nuosavybei, ekonomikai      ir  patvirtintą kopiją), išduotą ne anksčiau
               verslo tvarkai, finansų sistemai,   kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
               valstybės tarnybai ir viešiesiems   termino pabaigos. Jei dokumentas
               interesams, išskyrus 3 punkte     išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
               išvardytas veikas.          terminas ilgesnis nei pasiūlymų
                                  pateikimo terminas, toks dokumentas
                                  yra priimtinas.
           4.2.5  Dalyvis    yra    įvykdęs Pateikti   Valstybinės   mokesčių
               įsipareigojimus, susijusius su inspekcijos išduotą dokumentą arba
               mokesčių mokėjimu.       valstybės įmonės Registrų centro
                               Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                               nustatyta tvarka išduotą dokumentą,
                               patvirtinantį jungtinius kompetentingų
                               institucijų tvarkomus duomenis, arba
                               atitinkamos užsienio šalies institucijos
                               išduotą dokumentą (originalą arba
                               rangovo parašu ir antspaudu patvirtintą
                               kopiją), išduotą ne anksčiau kaip 30
                               dienų iki pasiūlymo pateikimo termino
                               pabaigos. Jei dokumentas išduotas
                               anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
                               ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
                               terminas, toks dokumentas yra
                               priimtinas.
           4.2.6  Dalyvis nėra padaręs rimto Pateikiama dalyvio deklaracija( psl. 43)
               profesinio pažeidimo,  kurį
               perkančioji organizacija gali

                            8
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

               įrodyti bet kokiomis teisėtomis
               priemonėmis. Šiame punkte
               vartojama sąvoka ,,profesinis
               pažeidimas" suprantama kaip
               konkurencijos,        darbo,
               darbuotojų saugos ir sveikatos,
               apliknkosaugos teisės aktų
               pažeidimas, už kurį tiekėjui,
               kuris yra fizinis asmuo, yra
               paskirta      administracinė
               nuobauda, o dalyviui, kuris yra
               juridinis asmuo, - ekonominė
               sankcija, nustatyta Lietuvos
               Respublikos įstatymuose, kai
               nuo sprendimo, kuriuo buvo
               paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
               dienos praėjo mažiau kaip vieni
               metai.    Jeigu    pirkime
               dalyvaujantis dalyvis, kuris yra
               juridinis   asmuo,    pažeidė
               Lietuvos       Respublikos
               konkurencjos    įstatymo    5
               straipsnį, toks pažeidimas pagal
               šį punktą laikomas profesiniu,
               jeigu nuo sprendimo paskirti
               Lietuvos       Respublikos
               konkurencijos       įstatyme
               nustatytą ekonominę sankciją
               įsiteisėjimo   dienos   praėjo
               mažiau kaip 3 metai.
           4.2.7  Pavienis dalyvis/ jungtinės      Konkurso    dalyvio    pasirašyta
               veiklos dalyvio kiekvienas      deklaracija, kurioje patvirtinama, kad
               partneris   apie  nustatytų    dalyvis šiame pasiūlyme nėra pateikęs
               reikalavimų atitikimą   nėra    melagingos informacijos.
               pateikęs      melagingos
               informacijos, kurią perkančioji
               organizacija gali įrodyti bet
               kokiomis       teisėtomis
               priemonėmis.
           4.2.8 Papunkčiuose 4.2.3 – 4.2.7 reikalaujamos pažymos ir deklaracijos
           pateikiamos kartu su konkurso dalyvio pasiūlymu (žr. I skyrius, 2 skirsnis
           „Pasiūlymo forma ir priedai“, 1.4 punktas).Pažymas ir deklaracijas nuo
           4.2.3- 4.2.6 tai pat turi pateikti Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio
           kiekvienas partneris.

           4.3   Jungtinės veiklos dalyvis, kuris pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos
               sutarties pagrindu, turi pateikti 4.2 punkte nurodytas pažymas, atestatus ir
               deklaracijas, išduotas kiekvienam jungtinės veiklos partneriui atskirai.
           4.4   Visos LR valstybės institucijų ar šalies, kurioje konkurso dalyvis
               registruotas, kompetentingų valstybės institucijų pažymos privalo būti
               išduotos ne anksčiau kaip 30 dienų iki galutinio pasiūlymų teikimo termino
               dienos, nurodytos skelbime apie ši pirkimą (neįskaičiuojant pratęsimo laiko,
               jeigu toks buvo) arba iki galiojimo termino pabaigos (jei dokumente
               nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymo pateikimo terminas).


                            9
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

           4.5   Pasiūlyme konkurso dalyvis privalo pateikti pažymų originalus arba
               atsakingo įmonės darbuotojo patvirtintas kopijas.
           4.6   Jeigu dalyvis negali pateikti 4.2.3-4.2.8 papunkčiuose nurodytų dokumentų,
               nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje
               išduodami dokumentai neapima 4.2.3-4.2.6 papunkčiuose keliamų
               klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji
               netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs
               kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba
               kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba
               šalyje, iš kurios jis atvyko, o 4.2.4 papunktyje nurodytais atvejais, kai
               dalyvis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs
               veiklą.
           4.6.1 Vietoj dokumentų, patvirtinančių dalyvio atitikimą kvalifikaciniams
              reikalavimams, įvardintiems 4.2.1., 4.2.2. (jei Viešųjų pirkimų tarnybos
              išduotoje pažymoje nurodyti ne visi dokumentai ir duomenys, reikalaujami
              4.2.2 papunktyje, dalyvis turi pateikti papildomus dokumentus, įrodančius
              jo kvalifikaciją), 4.2.3 - 4.2.6 ir 4.2.6 papunkčiuose, dalyvis gali pateikti
              Viešųjų pirkimų tarnybos pažymą apie savo buvimą oficialiame patvirtintų
              tiekėjų sąraše.
           4.7 Tuo atveju, kai pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, kartu su
             pasiūlymu turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis, kuri turi tenkinti šiuos
             reikalavimus:
           4.7.1 Jungtinės veiklos sutartis privalo Visų jungtinės veiklos partnerių
              būti sudaryta pagal galiojančius pasirašyta ir notaro patvirtinta
              teisės aktus ir patvirtinta notaro. jungtinės veiklos sutartis.
              Jungtinės veiklos sutartis negali
              būti sudaroma tarp daugiau kaip
              3 tiekėjų.
           4.7.2  Jungtinės   veiklos   sutartyje
               privalo    būti    nurodyta
               informacija apie visų jungtinės
               veikos partnerių įgaliojimų,
               atsakomybės bei numatomų
               vykdyti darbų pasiskirstymą
               (įsipareigojimų dalis bendroje
               pasiūlymo    kainoje).   Visi
               jungtinės veiklos partneriai turi
               būti solidariai atsakingi už
               prievolių       perkančiajai
               organizacijai vykdymą pagal
               pirkimo sutarties sąlygas.
           4.7.3  Šioje sutartyje privalo būti
               įvardintas pagrindinis partneris,
               kuris bus juridiškai atsakingas
               už visos rangos sutarties
               vykdymą ir bus įgaliotas bet
               kurio ir visų partnerių vardu
               priimti      perkančiosios
               organizacijos  ir  užsakovo
               nurodymus, įskaitant ir su lėšų
               mokėjimu susijusius dalykus.
                            10
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

           4.7.4  Jungtinės  veiklos  sutartyje
               privalo būti suteikti įgaliojimai
               konkrečiam asmeniui (vieno iš
               partnerių darbuotojui) pasirašyti
               pasiūlymą ir, laimėjus konkursą,
               pirkimo sutartį visų jungtinės
               veikos partnerių vardu.
           4.7.5  Jungtinės   veiklos  sutartyje
               privalo būti įrašytas jungtinės
               veikos partnerių įsipareigojimas
               nekeisti  jungtinės   veiklos
               sutarties projekto įgyvendinimo
                                (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
               metu.
                                forma ir priedai“, 1.3 punktas)


5. Minimalūs     5.1   Dalyviai kartu su pasiūlymu privalo pateikti reikalaujamą informaciją apie
kvalifikacijos        kvalifikaciją bei kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, kaip
reikalavimai         nurodyta žemiau:
dalyviams ir
dalyvio
kvalifikaciją
įrodantys      Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai     Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys
dokumentai.                                  dokumentai
(Tiekėjų teisė
verstis veikla,
ekonominė ir
finansinė būklė,
techninis ir
profesinis
pajėgumas)
           5.1.1  Pavienio dalyvio/ jungtinės      Pateikti patvirtintas pavienio dalyvio /
               veiklos dalyvio (visų jungtinės    kiekvieno jungtinės veiklos partnerio
               veiklos   partnerių  bendrai)   atskirai įmonės 2006-2008 m. pelno
               vidutinė   metinė  bendroji   (nuostolių) ataskaitų kopijas. (Jeigu
               apyvarta per pastaruosius 3      įmonė registruota ar veiklą pradėjo
               finansinius metus (2006, 2007,    vykdyti vėliau nei 2006 m., pateikti
               2008 m.) arba per laiką nuo      pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas nuo
               dalyvio įregistravimo dienos     registravimo ar veiklos pradžios.) (žr.
               (jeigu dalyvis vykdė veiklą      I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
               mažiau nei 3 finansinius metus)    forma ir priedai“, 2.2 punktas)
               turi būti ne mažesnė kaip 3 mln.
               litų be PVM.
           5.1.2  Pavienio dalyvio/ jungtinės      Pateikti patvirtintą pavienio dalyvio /
               veiklos dalyvio (pagrindinio     pagrindinio jungtinės veiklos partnerio
               jungtinės veiklos partnerio)     2008 m. įmonės balanso kopiją (žr. I
               2008 m. kritinio likvidumo      skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma
               rodiklis (trumpalaikio turto ir    ir priedai“, 2.2 punktas)
               atsargų skirtumo santykis su
               trumpalaikiais) įsipareigojimais)
               turi būti ne mažesnis nei 0,8.
           5.1.3  Pavienis dalyvis / bent vienas    Pateikti pavienio dalyvio / jungtinės
               jungtinės veiklos partneris privalo  veiklos partnerio įvykdytų svarbiausių
               turėti generalinio rangovo patirtį
                                  statybos objektų sąrašą, sutarties vertę,
               per pastaruosius 5 metus arba per
                                  užsakovo bent vieną pažymą apie tai,

                            11
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija       Pirkimo dokumentai.
                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

               laiką nuo dalyvio įregistravimo    kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai,
               dienos (jei dalyvis vykdė veiklą    kartu pridedant Statinių pripažinimo
               mažiau nei 5 metus), turi būti     tinkamais naudoti aktų kopijas.
               tinkamai įvykdęs bent vieną
               statybos darbų objektą, apimantį
               bendruosius bei specialiuosius
               statybos darbus, kurios vertė yra ne
               mažesnė nei 2 mln. Lt be PVM.

                                   (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
                                   forma ir priedai“, 2.3 punktas)
           5.1.4. Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos
                                   Pridėti pavienio dalyvio / kiekvieno
           dalyvis (visi jungtinės veiklos partneriai
                                   jungtinės veiklos partnerio įvykdytų
           bendrai) per 5 metus (jei įmonė veikia
                                   svarbiausių statybos darbų sutarčių
           trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos
                                   sąrašą,     nurodant     sutarties
           registravimo pradžios) iki pasiūlymų
                                   pradžios/pabaigos datas, sutarties vertę
           pateikimo dienos privalo būti atlikęs
                                   , pateikiant trumpą sutarties aprašymą,
           miestų buitinių nuotekų valymo
                                   užsakovo bent viena pažyma apie tai ,
           įrenginių  statybos   /rekonstrukcijos
                                   kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai,
           rangos darbų sutartį , kuri atitinka bent
                                   pateikiant kartu Statinių pripažinimo
           vieną iš nurodytų sąlygų: a) sėkmingai
                                   tinkamais naudoti aktų kopijas arba, jei
           atlikti ne mažiau kaip vieni miesto
                                   toks aktas neišrašomas, užsakovo
           nuotekų valymo įrenginiai, kurių
                                   patvirtinimus,    įrodančius,   kad
           našumas - ne mažesnis kaip 5000 g.e.; b)
                                   svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai,
           sėkmingai atlikti vieni ar keli miesto
                                   nurodant atliktų darbų fizinius
           nuotekų valymo įrenginiai, kurių
                                   parametrus     (paklotų/rekonstruotų
           sukaupta bendra darbų vertė privalo būti
                                   vandentiekio/nuotekų tinklų ilgius) ir
           ne mažiau kaip 2 mln. Lt.
                                   darbų sumą. Pirmiau aprašyti užsakovo
                                   patvirtinimai kartu su pasiūlymu turi
                                   būti pateikti ir tuo atveju, jei Statinio
                                   pripažinimo tinkamu naudoti akte nėra
                                   įrašytų atliktų darbų fizinių parametrų.
           5.1.4  Pavienis dalyvis/ jungtinės      Pridėti pavienio dalyvio pasirašytą
               veiklos dalyvis (visi jungtinės    priesaikos pažymą/jungtinės veiklos
               veiklos partneriai bendrai) savo    pagrindinio  partnerio pasirašytą
               ištekliais privalo atlikti ne     priesaikos pažymą.
               mažiau kaip 60% visos sutarties
                                   (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
               vertės
                                   forma ir priedai“, 1.4 punktas)
           5.1.5  Pavienis dalyvis/ jungtinės      Pridėti pavieniam dalyviui / jungtinės
               veiklos dalyvis (visi jungtinės    veiklos partneriams išduotas banko
               veiklos   partneriai bendrai)    pažymas:
               privalo turėti bent 1 mln. litų.
                                   (a) apie konkurso dalyvio turimą
               sukauptų apyvartinių lėšų arba
                                   pinigų kiekį sąskaitose, arba
               galimybę gauti paskolą, kurios
               pakaktų užtikrinti aukščiau      (b) apie konkurso dalyvio turimą
               paminėtas apyvartines lėšas per    kredito liniją, nurodant jos dydį,
               visą Sutarties trukmę.         paskirtį ir likutį, arba
                                   (c) deklaraciją, kad bankas suteiks
                                   konkurso dalyviui atitinkamo dydžio
                                   paskolą/kreditinę liniją, šį pripažinus
                                   konkurso laimėtoju


           5.1.6. Sutarties įgyvendinimui paskirtų Pateikti     informaciją  apie  sutarties


                            12
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

           vadovaujančių darbuotojų ( pagrindinio vykdymui numatomą paskirti bendrą
           personalo) darbo patirtis ir kvalifikacija konkurso dalyvių darbuotojų skaičių.
           privalo būti ne mažesnė nei nurodyta
                                 Pridėti pavienio dalyvio/jungtinės
           žemiau:
                                 veiklos dalyvio:
           1) Rangovo atstovas ( įgaliotas
                                 Pagrindinio personalo, kuris numatytas
           generalinio rangovo/jungtinės veiklos
                                 Sutarties vykdymui, sąrašą, ( pateikti
           sutarties pagrindinio partnerio); patirtis
                                 tik vieną formą tiek pavienio dalyvio,
           – 5 metai darbo stažo statybos srityje,
                                 tiek jungtinės veiklos dalyvio atveju);
           gebėjimas laisvai bendrauti lietuvių
                                 pagrindinio   personalo  gyvenimo
           kalba arba su nuotolinio vertėjo
                                 aprašymus     ir   kvalifikacijos
           pagalba;patirtis bent viename projekte,
                                 dokumentus, kurie pagal Lietuvos
           vykdytame pagal FIDIC sutarčių
                                 Respublikos įstatymus suteikia teisę
           sąlygas.
                                 pagrindiniam personalui Lietuvos
           2) Atestuotas statinio projekto vadovas: Respublikoje eiti ypatingo statinio
           patirtis   5  metai  darbo   stažas statybos vadovo ir ypatingo statinio
           projektavimo srityje bei patirtis bent projekto vadovo pareigas.
           viename projekte, projektuojant nuotekų
           valymo įrenginius, gebėjimas laisvai Dalyvio iš užsienio ekspertai pateikia
           bendrauti lietuvių kalba arba su kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos
           nuotolinio vertėjo pagalba.         pažymą, patvirtinančią, kad pateikti
                                 kvalifikacijos dokumentai pagal šalies,
           3) Atestuotas statinio statybos vadovas:
                                 kurioje dalyvis registruota, įstatymus
           patirtis – 5 metai darbo stažo statybos
                                 jiems suteikta teisę eiti ypatingo
           srityje, iš kurių bent 3 metai darbo stažo
                                 statinio statybos vadovo ir atitinkamų
           dirbant statinio statybos vadovu bei
                                 statybos specialiųjų darbų vadovų
           patirtis   bent  viename   projekte,
                                 pareigas .
           statant/rekonstruojant nuotekų valymo
           įrenginius, gebėjimas laisvai bendrauti Pridėti informaciją kaip prašoma I
           lietuvių kalba arba su nuotolinio vertėjo skyriaus 2 skirsnio 2.5 punkte
           pagalba.                  „Specialistai“
                5.1.7.Pavienis      dalyvis/  Pridėti informaciją apie tiekėjo turimą
               jungtinės veiklos dalyvis (visi    įrangą. Jei įranga ne nuosava, pateikti
               jungtinės veiklos partneriai     nuomos, panaudos ar kt. sutarties
               bendrai) privalo turėti įrenginius  kopijas
               ir   technines   priemones,
               įgalinančias užtikrinti tinkamą
               sutarties įgyvendinimą. Dalyvis    žr. I skyrius 2 skirsnis 2.7 punktas)
               turi turėti šiuos įrenginius ir
               technines       priemones:
               ekskavatorius - 0,5 m³ talpos
               kaušu - 1 vnt., vibroplokštė, 300
               kg - 1 vnt.; autosavivartis, 10 t -
               1 vnt.


           5.2  Jei pasiūlyme numatyta subranga, bendra visų subrangovų atliekamų darbų vertė
              negali viršyti 40 % visos sutarties vertės. Pridėti pavienio dalyvio/jungtinės
              veiklos pagrindinio partnerio pasirašytą priesaiką bei pateikti informaciją
              apie darbus numatomus perduoti subrangovams. žr. I skyrius 2 skirsnis


                           13
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

              „Pasiūlymo forma ir priedai“, 1.4 ir 2.4 punktus). Rangovas privalo
              užtikrinti, kad visi jo paskirti subrangovai atitiktų tinkamumo reikalavimus
              (4.2.1- 4.2.7) ir turėtų teisę verstis jiems priskirta veikla.

           5.3  Dokumentų (t.y. įmonės registracijos pažymėjimas, sertifikatai, balansų ir
              pelno (nuostolių) ataskaitos, priėmimo – perdavimo aktai ir kt.), kopijos
              privalo būti patvirtintos atsakingo įmonės darbuotojo.
           5.4  Tais atvejais, kai dalyvis savo finansinę būklę privalo patvirtinti banko ar
              kitos finansinės institucijos išduotu dokumentu, toks dokumentas privalo
              būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
              galutinio termino dienos nurodytos skelbime apie ši pirkimą.
           5.5  Jeigu dalyvis negali pateikti nurodytų kvalifikacijos dokumentų, jis turi
              teisę pateikti lygiaverčius dokumentus, kurie pateikia informaciją apie visus
              kvalifikacijos reikalavimuose nustatytus klausimus. Papildoma informacija
              dėl dalyvio kvalifikacijos, kurią pageidauja pateikti dalyvis, gali būti
              pateikta dalyviui priimtinoje formoje.
           5.6  Visos pasiūlymo formoje nurodomos sumos turi būti išreikštos litais (visų
              kitų valiutų perskaičiavimai į litus privalo būti atlikti pagal Lietuvos Banko
              nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų
              pateikimo termino dieną). Tai netaikoma ne Lietuvos Respublikoje esančių
              kompetentingų institucijų ir bankų išduotiems dokumentams ir ne Lietuvos
              Respublikoje registruotų dalyvių pateiktoms metinėms finansinėms
              ataskaitoms.
6. Vienas      6.1  Konkurso dalyvis gali pateikti tiktai vieną pasiūlymą, skirtą tam pačiam
pasiūlymas iš        pirkimui kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris. Joks
vieno konkurso       konkurso dalyvis negali būti kito dalyvio subrangovu, jeigu jau pateikia
dalyvio           pasiūlymą kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris tam
              pačiam pirkimui. Jei tas pats konkurso dalyvis pateikia daugiau nei vieną
              pasiūlymą, visi pasiūlymai dėl Sutarties, kuriuose dalyvauja tas konkurso
              dalyvis, bus atmesti.
           6.2  Subrangovų   dalyvavimas   keliuose  pasiūlymuose      neribojamas
              nepriklausomai nuo atliekamų darbų rūšies.
7. Pasiūlymo     7.1  Konkurso dalyvis padengia visas išlaidas, susijusias su konkurso
išlaidos          dokumentų rinkinio įsigijimu, konkurso pasiūlymo parengimu, lankymusi
              statybvietėje ir pasiūlymo pateikimu. Perkančioji organizacija ir Užsakovas
              nėra atsakingi už šias išlaidas, neatsižvelgiant į konkurso eigą ar rezultatą.
8. Aiškinamasis   8.1  Perkančioji organizacija numato rengti aiškinamąjį susirinkimą ir
susirinkimas ir       statybvietės apžiūrą, kaip nurodoma skelbime apie pirkimą.
statybvietės
           8.2  Konkurso dalyviui rekomenduojama dalyvauti aiškinamajame susirinkime,
apžiūra
              apžiūrėti statybvietę ir jos apylinkes, kad susipažinti su visa pasiūlymui
              rengti reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas
              aplinkybes, prieš rengiant ir pateikiant Pasiūlymą.
           8.3  Perkančioji organizacija parengia ir išsiunčia aiškinamojo susirinkimo ir
              lankymosi statybvietėje protokolą visiems konkurso dalyviams, kurie
              įsigijo pirkimo dokumentus. Šie protokolai yra pirkimo dokumentų dalis.
           8.4  Konkurso dalyviai, gavę aiškinamojo susirinkimo ir lankymosi
              statybvietėje protokolą, privalo per 1 darbo dieną nuo jo gavimo dienos
              raštu patvirtinti, jog minėtus dokumentus gavo. Konkurso dalyviui,
              nedalyvavusiam Aiškinamajame susirinkime ir statybvietės apžiūroje bei
              pirkimo dokumentus įsigijusiems po aiškinamojo susirinkimo, protokolas
              bus išsiųstas kartu su pirkimo dokumentais.


                           14
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams


                   B. Pirkimo dokumentai
9. Pirkimo     9.1  Pirkimo dokumentų rinkinį sudaro visi dokumentai nurodyti pirkimo
dokumentų         dokumentų turinyje (2 psl.), kurie turi būti skaitomi kartu su aiškinamojo
turinys          susirinkimo ir lankymosi statybvietėje protokolu (žr. Konkurso sąlygų 1
             skirsnio 8.3 punktą) ir pirkimo dokumentų paaiškinimais, papildymais bei
             pataisomis, parengtais ir gautais pagal šių konkurso sąlygų 1 skirsnio 10
             straipsnio reikalavimus.
          9.2  Skelbimas apie pirkimą yra šių pirkimo dokumentų sudėtinė dalis.
          9.3  Pirkimo dokumentai yra paruošti lietuvių kalba. Jeigu papildomai prie
             pirkimo dokumentų pateikiamas jų vertimas į anglų kalbą viršenybę turi
             lietuvių kalba parengti dokumentai.
          9.4  Konkurso dalyvis yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo dokumentų
             rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant visus siųstus paaiškinimus, papildymus,
             pataisas bei protokolus, ir už visos pasiūlymui rengti reikalingos informacijos
             surinkimą, kuri gali turėti įtakos Pasiūlymo kainai arba Sutarties atlikimui. Jei
             Dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, joks jo reikalavimas pakeisti
             pasiūlymo kainą, grindžiamas esamos situacijos nežinojimu, klaidomis ar
             praleidimais dalyvio pasiūlyme ir įsipareigojimuose, nebus priimtas.
10. Pirkimo    10.1 Konkurso dalyviai gali raštu prašyti Perkančiosios organizacijos paaiškinti
dokumentų        pirkimo dokumentus su sąlyga, kad tokie prašymai bus gauti ne vėliau kaip
išaiškinimas ir     prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
patikslinimas
          10.2 Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu
            jis pateiktas laiku, atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo
            dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama konkurso dalyviui, kartu siunčia
            paaiškinimus ir visiems kitiems dalyviams, įsigijusiems pirkimo dokumentus,
            bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Konkurso dalyviai
            privalo per 1 darbo dienas nuo tokio atsakymo gavimo dienos raštu
            patvirtinti, jog jį gavo.
          10.3 Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija
            savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokie
            paaiškinimai (patikslinimai) visiems pirkimo dokumentus įsigijusiems
            konkurso dalyviams išsiunčiami ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki
            pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Konkurso dalyviai privalo per 1
            darbo dieną nuo tokio papildymo gavimo dienos raštu patvirtinti, jog jį gavo.
            Paskelbta informacija tikslinama paskelbiant skelbimą apie pirkimą
            patikslinimą.
          10.4 Jeigu Perkančioji organizacija aiškina (tikslina) pirkimo dokumentus ir negali
            pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) ar aiškinamojo susirinkimo ir
            lankymosi statybvietėje protokolo pateikti taip, kad visi konkurso dalyviai
            juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo
            termino pabaigos, arba atsiranda kitos aplinkybės, tuomet Perkančioji
            organizacija priima sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą laikui,
            per kurį konkurso dalyviai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
            šiuos paaiškinimus (patikslinimus), aiškinamojo susitikimo ir statybvietės
            apžiūros protokolus ar naujas aplinkybes. Pasiūlymų pateikimo laikas
            tikslinamas paskelbiant skelbimo pakeitimą. Papildomi pranešimai apie
            pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems pirkimo
            dokumentus įsigijusiems konkurso dalyviams. Konkurso dalyviai privalo per
            1 darbo dieną nuo tokio pranešimo gavimo dienos raštu patvirtinti, jog jį
            gavo.                           15
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams


                   C. Pasiūlymų rengimas
11. Pasiūlymo   11.1. Pasiūlymą ir visus su juo susijusius dokumentus konkurso dalyvis privalo
kalba          pateikti lietuvių kalba.
          11.2. Ne Lietuvos Respublikoje registruotų konkurso dalyvių ne lietuvių kalba
             pateiktų originalių dokumentų ir pažymų arba jų kopijų vertimai į lietuvių
             kalbą privalo būti atlikti ir patvirtinti vertimų biuro, turinčio teisę verstis tokia
             veikla.
          11.3. Visa konkurso dalyvių korespondencija su perkančiąja organizacija turi vykti
             lietuvių kalba.
12. Dokumentai 12.1. Konkurso dalyvis privalo pasiūlymą pateikti pagal pirkimo dokumentuose
sudarantys      pateiktą formą (žr. Konkurso sąlygų, 2 skirsnį „Pasiūlymo forma ir priedai“),
pasiūlymą      įrašydamas reikalingą informaciją ir pridėdamas reikalaujamus dokumentus.
           Konkurso dalyvio pasiūlymą sudaro šie dokumentai:
              (a) “Pasiūlymo raštas” ir “Pasiūlymo priedas” (žr. I skyrius 2 skirsnis
                pasiūlymo forma ir „Pasiūlymo forma ir priedai“, 1.1 punktas);
              (b) pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pagal konkurso sąlygų, 1 skirsnio 16
                straipsnio nuostatas (žr. 2 skyrius 4 skirsnis „Užtikrinimo ir garantijų
                formos“);
              (c) įgaliojimas, jei taikoma (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir
                priedai“, 1.2 punktas);
              (d) jungtinės veiklos sutartis (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir
                priedai“, 1.3 punktas);
              (e) pažymos ir sąžiningumo deklaracija (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
                forma ir priedai“, 1.4 forma);
              (f) kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (žr. I skyrius 2 skirsnis
                „Pasiūlymo forma ir priedai“, 2.1 punktas);
              (g) finansinė ataskaita (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir
                priedai“, 2.2 punktas);
              (h) svarbiausių statybos objektų sąrašas (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
                forma ir priedai“, 2.3 punktas);
              (i) kokybės užtikrinimo sistema (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma
                ir priedai“, 2.5 punktas;( jei reikalaujama pirkimo dokumentuose tuomet
                pateikiama)
              (j) subrangovai (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 2.4
                punktas);
              (k) darbo planas (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.1
                punktas);
              (l) siūlomų įrengimų techninės charakteristikos (žr. I skyrius 2 skirsnis
                „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.2 punktas);
              (m) siūlomų medžiagų techninės charakteristikos (žr. I skyrius 2 skirsnis
                „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.3 punktas)
              (n) rangovo techninis pasiūlymas (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma
                ir priedai“, 3.4 punktas)
              (o) sutarčiai vykdyti numatomos įrangos ir mechanizmų sąrašas (žr. I
                skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.5 punktas);
              (p) įkainuoti Darbų kainų žiniaraščiai (žr. IV skyrius „Darbų kainų

                           16
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                žiniaraščiai“; I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 4
                punktas);

          12.2. Konkurso dalyvio pateiktą pasiūlymą sudaro dvi dalys: 1) Techninis
             pasiūlymas ir 2) Finansinis pasiūlymas.
             12.2.1 Techninį pasiūlymą sudaro: pasiūlymo raštas (techninis pasiūlymas),
                 pasiūlymo galiojimo užtikrinimas bei kvalifikacijos ir techninio
                 pasiūlymo dokumentai (t.y. Pasiūlymo formos 1.1 – 3.9 punktuose
                 nurodyti dokumentai (Techniniame pasiūlyme neturi būti nurodyta
                 pasiūlymo kaina);
              12.2.2 Finansinį pasiūlymą sudaro: pasiūlymo raštas (finansinis
                 pasiūlymas), įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (žr. Pasiūlymo
                 formos 4.2 punktas);
          12.3. Konkurso pasiūlymai privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų
             reikalavimus be jokių konkurso dalyvių padarytų pakeitimų, nukrypimų ar
             išlygų, galinčių bet kokiu būdu:
                (a) turėti neigiamą poveikį pirkimo dokumentuose numatytoms darbų
                  apimtims, kokybei ar atlikimo trukmei;
                (b) riboti Perkančiosios organizacijos ir/ar Užsakovo teises arba
                  konkurso dalyvio įsipareigojimus nurodytus Konkurso ir Sutarties
                  sąlygose;
                (c) pažeisti lygiateisiškumo principus, vertinant kitų konkurso dalyvių
                  pasiūlymus.

          12.4 Pasiūlymai su aukščiau paminėtais pakeitimais, nukrypimais ar išlygomis bus
          pripažinti neatitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmesti.
13. Pasiūlymo   13.1. Konkurso dalyvio pasiūlymas ir pasiūlymo kaina turi apimti visus pirkimo
kainos          objekto darbus, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 skirsnio 1.8 punkte. Į
             pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:
             a)   visų pirkimo objekto darbų nurodytų ar kitaip paminėtų bent viename
                 iš sutartį sudarančių dokumentų, kuriuos konkurso dalyvis įsipareigoja
                 perkančiajai organizacijai suprojektuoti, įvykdyti ir pabaigti, atlikimo
                 išlaidos;
             b)   defektų ištaisymo pagal Sutarties sąlygas išlaidos;
             c)   pastatytų objektų eksploatavimo išlaidos       derinimo-paleidimo
                 laikotarpiu iki Perėmimo pažymos išdavimo.
          13.2. Konkurso dalyvis įrašo visų darbų, aprašytų pirkimo dokumentuose, pozicijų
             kainas be PVM, remdamasis naujausiais SISTELA sustambintais statybos
             darbų kainų apskaičiavimo dydžiais. Pozicijos, kurių įkainis daugiau kaip
             25% neatitiks sustambintų statybos darbų kainų, privalės būti pagrįstos
             dokumentais (sutartimis su tiekėjais, subrangovais ir t.t.). Pozicijos, kurių
             kaina nenurodyta, nebus apmokėtos, laikant, kad jos įtrauktos į kitas Darbų
             kainų žiniaraščio nurodytas pozicijas.
          13.3. Į konkurso dalyvio nurodytą kainą įtraukiamos visos išlaidos, muitai,
             mokesčiai ir rinkliavos, kurios dalyvio yra mokėtinos pagal sutartį arba dėl
             bet kurios kitos nors priežasties.
          13.4. Pridėtinės vertės mokestis pasiūlymo kainoje ir pasiūlymo rašte nurodomas
             atskirai.
          13.5. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme
             nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos

                           17
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija    Pirkimo dokumentai.
                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                             1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

              nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas,
              nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.
              Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės
              atsisakyti Pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis
              dalimis.
          13.6. Pasiūlymo kaina, tarpinės sumos ir pozicijų kainos darbų kainų žiniaraščiuose
             privalo būti nurodomos dvejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Atliekant
             skaičiavimus naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina
             nustatyti skaičių suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis
             po kablelio.
14. Pasiūlymų   14.1. Pasiūlymai bus vertinami Lietuvos Respublikos litais (Lt), todėl konkurso
vertinimo ir       dalyvis nurodo pozicijų kainas ir Pasiūlymo kainą litais. Jeigu pasiūlyme
mokėjimo         kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal
valiuta         Lietuvos Banko nustatytą lito ir tos valiutos kursą paskutinę pasiūlymų
             pateikimo termino dieną.
          14.2. Mokėjimai pagal sutartį bus atliekami valiutomis, nurodytomis konkrečiose
             sutarties sąlygose (žr. Sutarties sąlygų 3 skirsnio 14 straipsnį).
15. Pasiūlymo   15.1. Konkurso dalyviai savo pasiūlymuose turi nurodyti pasiūlymo galiojimo
galiojimas        terminą. Pasiūlymai turi galioti 90 dienų po pasiūlymų pateikimo termino
             dienos imtinai. Pasiūlymai, kurių galiojimo laikotarpis trumpesnis, bus
             atmetami. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad
             pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
          15.2. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija gali
             prašyti, kad konkurso dalyviai pratęstų Pasiūlymų galiojimo terminą iki
             konkrečiai nurodytos datos. Dalyvis gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas
             teisės į savo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
          15.3. Konkurso dalyvis, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir
             apie tai raštu praneša perkančiajai organizacijai, privalo pratęsti pasiūlymo
             galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikti naują pasiūlymo galiojimo
             užtikrinimą. Jeigu Dalyvis neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą
             pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba
             nepateikia naujo pasiūlymo užtikrinimo, laikoma, jog jis atmetė prašymą
             pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.
          15.4. Perkančiajai organizacijai paprašius ir laimėjusiam konkurso dalyviui
             sutikus, Pasiūlymo galiojimas pratęsiamas dar 60 dienų nuo konkurso
             laimėtojo paskelbimo dienos.
16. Pasiūlymo   16.1. Konkurso dalyvis kartu su savo pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajai
galiojimo        organizacijai pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tokios formos, kokia nurodyta
užtikrinimas       Sutarties sąlygų, II skyriaus 4 skirsnio „Užtikrinimo ir garantijų formos“,
             arba kitokios formos atitinkančios čia išdėstytus pagrindinius reikalavimus,
             tačiau iš anksto suderintos su Perkančiąja organizacija.
          16.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 50 000
             (penkiasdešimt tūkstančių litų) LTL ir turi būti išduotas Perkančiajai
             organizacijai kaip vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visai
             reikalaujamai sumai.
          16.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas - tai Lietuvos Respublikoje ar užsienyje
             registruoto banko išduota banko garantija ar draudimo bendrovės išduotas
             laidavimo raštas.
          16.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad, Konkurso sąlygų 1
             skirsnio 16.10 punkte nurodytais atvejais perkančiajai organizacijai
             pareikalavus, pasiūlymą užtikrinanti institucija iškart išmokės pasiūlymo

                           18
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

              galiojimo užtikrinime nurodytą sumą;
          16.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas banko ar draudimo
             bendrovės, esančios bet kurioje šalyje dalyvio pasirinkimu. Jei pasiūlymą
             užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, dalyvis turi įsitikinti,
             kad ji priimtina perkančiajai organizacijai. Prieš pateikdamas pasiūlymo
             galiojimo užtikrinimą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos
             patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
             Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne
             vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas
             iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo
             užtikrinimą, gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio
             subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai
             arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė;
          16.6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo trukmė tokia pat kaip ir pasiūlymo
             galiojimo trukmė, t.y. 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos
             imtinai. Prieš baigiantis užtikrinimo galiojimo terminui Perkančioji
             organizacija gali prašyti konkurso dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo
             užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.
          16.7. Visi pasiūlymai, pateikti be pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ar pateikti su
             netinkamos formos užtikrinimu bus atmetami.
          16.8. Perkančiajai organizacijai paprašius ir laimėjusiam konkurso dalyviui sutikus,
             pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pratęsiamas 60 dienų po pranešimo
             laimėjusiam dalyviui išsiuntimo. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas bus
             grąžintas po to, kai dalyvis pateiks reikiamą Atlikimo užtikrinimą ir pasirašys
             Sutartį.
          16.9. Konkurso nelaimėjusių dalyvių pasiūlymų galiojimo užtikrinimai bus
             grąžinami laimėjusiam dalyviui pateikus Atlikimo užtikrinimą.
          16.10. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas gali būti taikomas, jeigu:
             16.10.1 dalyvis atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nustatytu
                  Pasiūlymo rašte, išskyrus kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 skirsnio
                  15.2 punkte; arba
              16.10.2 konkurso laimėtojas per nustatytą laiką:
               a)   nepasirašo Rangos sutarties, ar
               b)   nepateikia reikalaujamo Atlikimo užtikrinimo.
          16.11. Jungtinės veiklos pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas visų
              jungtinės veiklos pagrindu veikiančių partnerių, kurie teikia pasiūlymą,
              vardu.
17.        17.1. Alternatyvūs dalyvių pasiūlymai nepriimami ir nebus nagrinėjami.
Alternatyvūs
dalyvių
pasiūlymai


18. Pasiūlymo   18.1. Konkurso dalyvis parengia vieną pasiūlymo dokumentų originalą, įdėdamas
parengimas ir      dokumentus kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 skirsnio 12 punkte, ir aiškiai
pasirašymas       pažymi užrašu “ORIGINALAS”. Taip pat dalyvis pateikia dvi pasiūlymo
             kopijas, aiškiai pažymėtą užrašu “KOPIJA”. Pasiūlymo kopija reiškia
             autentišką originalo kopiją. Tačiau esant kokiam nors neatitikimui ar
             trūkumui pasiūlymų kopijose, vadovaujamasi pasiūlymo originalu.
          18.2. Pasiūlymo originalas turi būti atspausdintas arba įskaitomai parašytas

                           19
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

              neištrinamu rašalu ir privalo būti pasirašytas asmens ar asmenų, tinkamai
              įgaliotų pasirašyti konkurso dalyvio vardu. Visi puslapiai turi būti
              sunumeruoti eilės tvarka ranka, mašinėle ar spausdintina forma..
          18.3. Pasiūlymo originalo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir
             paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti dalyvio ar jo įgalioto asmens
             parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą
             sudarančių lapų skaičius, išskyrus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą,
             kuris privalo būti pridėtas prie pasiūlymo atskirai, jo neįsiuvant ir
             nenumeruojant. Į pasiūlymą turi būti įdėta, susiūta ir sunumeruota pasiūlymo
             galiojimo užtikrinimo kopija.
          18.4. Pasiūlymo dokumentuose pateiktas tekstas negali būti taisomas ranka. Esant
             reikalui, iki pasiūlymo pateikimo, konkurso dalyvis gali atlikti savo
             pasiūlyme pastebėtų klaidų atitaisymą, atsižvelgiant į 22.2 punkto nuostatas.


                  D. Pasiūlymų pateikimas
19. Vokų su    19.1. Konkurso pasiūlymas turi būti pateiktas užklijuotame voke ar pakete.
pasiūlymais
          19.2. Konkurso dalyvis privalo pateikti pasiūlymą naudojant „dviejų vokų“
užklijavimas
             sistemą, t.y. į vieną bendrą išorinį voką/paketą turi būti sudedami du atskiri,
žymėjimas ir
             užklijuoti vidiniai vokai/paketai, ant vieno iš kurių turi būti užrašyta
pateikimas
             “Techninis pasiūlymas”, o ant kito – “Finansinis pasiūlymas”. Ant kiekvieno
             iš jų turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, dalyvio pavadinimas ir adresas.
             Pasiūlymų kopijos ir originalai gali būti sudėti į atskirus vokus/ paketus.
          19.3. Ant išorinio voko ar bendro paketo turi būti nurodyta:
             (a) Perkančiosios organizacijos pavadinimas, kaip nurodyta skelbime apie
                pirkimą;
             (b)  Pirkimo pavadinimas ir pirkimo numeris, kaip nurodyta pirkimo
                 dokumentuose ir skelbime apie pirkimą;
             (c)  Užrašas „Negalima atplėšti iki <nurodykite vokų atplėšimo datą>“;
             (d)  Dalyvio pavadinimas ir adresas;
             (e)  Voko ar paketo numeris ir bendras vokų/paketų skaičius, kai konkurso
                 pasiūlymas sudėtas į kelis vokus ar paketus.
          19.4. Šiam pirkimui konkurso dalyviai negali pateikti pasiūlymą elektroninėmis
             priemonėmis.
20. Pasiūlymų   20.1. Pasiūlymai turi būti įteikti perkančiajai organizacijai žemiau nurodytu adresu:
pateikimo        Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė 12, 202 kabinetas.
laikas ir vieta
          20.2. Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas nurodytas skelbime apie pirkimą.
          20.3. Visi konkurso pasiūlymai privalo būti pristatyti Perkančiosios organizacijos
             adresu iki skelbime apie pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino
             registruotu arba kurjerių paštu, arba įteikti dalyvio įgalioto asmens
             perkančiosios organizacijos atstovui. Visais atvejais Perkančiosios
             organizacijos atstovas pasiūlymo įteikimo metu surašo rašytinį patvirtinimą,
             kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo datą ir valandą bei
             minutę. Šio patvirtinimo vienas egzempliorius įteikiamas pasiūlymą
             įteikusiam asmeniui, kitas saugomas perkančiojoje organizacijoje.
          20.4. Perkančioji organizacija registruoja gautus pasiūlymus ir užtikrina jų
             saugojimą iki vokų atplėšimo posėdžio.
          20.5. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti galutinį pasiūlymų pateikimo

                           20
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

              terminą pagal konkurso sąlygų 1 skirsnio 10.4 punkto nuostatas.
21. Pavėlavę    21.1. Perkančioji organizacija informuos konkurso dalyvius, jeigu jų pasiūlymai
pasiūlymai        bus gauti po galutinio pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto skelbime apie
             pirkimą.
          21.2. Vokai su pavėlavusiais konkurso pasiūlymais nebus atplėšiami ir pasiūlymai
             nebus vertinami. Pavėlavusius pasiūlymus Perkančioji organizacija grąžins
             juos pateikusiems Tiekėjams.
          21.3. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas
             neužklijuotame voke.
          21.4. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus
             atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
22. Pasiūlymų   22.1. Konkurso dalyvis, pateikęs pasiūlymą, gali jį pakeisti ar atsiimti, raštu
atšaukimai,       pranešęs apie tai iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto
pakeitimai ir      skelbime apie pirkimą. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui pasiūlymų
papildymai        keisti ar atsiimti neleidžiama.
          22.2. Kiekvieno dalyvio pranešimas apie atšaukimą ar pakeitimą parengiamas,
             užklijuojamas, antspauduojamas, pažymimas ir pateikiamas pagal šio
             skirsnio 20 ir 21 punktų reikalavimus, papildomai pažymint voką atitinkamai
             “ATŠAUKIMAS” arba “PAKEITIMAS”.
          22.3. Pasiūlymų atšaukimai ir pakeitimai neleidžiami pasibaigus pasiūlymų
             pateikimo terminui. Pavėlavę, atšaukti arba kitais pasiūlymais pakeisti
             pasiūlymai bus grąžinti konkurso dalyviams neatplėšti.
          22.4. Jei dalyvis atšaukia savo pasiūlymą laikotarpyje tarp pasiūlymų pateikimo
             termino ir šiose konkurso sąlygose nurodyto pasiūlymo galiojimo termino
             pabaigos, jis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, kaip numatyta šio
             skirsnio 16 punkte.


      E Vokų su pasiūlymais atplėšimas ir pasiūlymų vertinimas
23. Vokų su    23.1. Perkančioji organizacija direktoriaus įsakymu sudaro Viešojo pirkimo
pasiūlymais       komisiją (toliau – Komisija), kuri vykdo jai nustatytas užduotis ir veikia
atplėšimas        pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija dirba pagal ją sudariusios
             organizacijos patvirtintą darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik
             raštiškas perkančiosios organizacijos užduotis bei įpareigojimus. Už
             komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija.
          23.2. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyks
             Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė, mažoji posėdžių salė 305 kab. Posėdis
             prasidės skelbime apie pirkimą nurodytą dieną, valandą ir minutę.
          23.3. Komisija atplėšia visus vokus su pasiūlymais, taip pat vokus su atšaukimais ir
             pakeitimais, minėtais šio skirsnio 22 punkte, kurie gauti nepasibaigus jų
             pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi
             pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai (toliau
             dalyviai) bei viešuosius pirkimus kontroliuojančios institucijos.
          23.4. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir
             dalyvaujančių Komisijos posėdyje dalyvių akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir
             tuo atveju, jei į šį posėdį dalyvis neatvyksta. Vokai su pasiūlymais atplėšiami
             eilės tvarka pagal jų pateikimo laiką.
          23.5. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašo posėdyje
             dalyvaujantys Komisijos nariai.


                           21
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

          23.6. Komisija patikrina ar pasiūlymo originalas patvirtintas dalyvio parašu, ar
             pasiūlymo lapai susiūti ir sunumeruoti. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu
             Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems dalyviams
             viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo
             trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.
          23.7. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją
             raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems
             pasiūlymus pateikusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų
             atplėšimo procedūroje dalyvaujantis dalyvis turi teisę asmeniškai susipažinti
             su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija
             perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios
             konfidencialios informacijos.
          23.8. Kadangi perkančioji organizacija vertins pasiūlymus pagal jų ekonominį
             naudingumą, vokai su pasiūlymais busi atplėšiami dviejuose Komisijos
             posėdžiuose ir surašomi du atskiri protokolai. Laikomasi procedūrų aprašytų
             šio skirsnio 23.2 – 23.7 punktuose.
          23.9. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai pažymėti „Techninis pasiūlymas“,
             kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei
             dokumentai. Pirmojo Komisijos posėdžio metu surašomas Viešojo pirkimo
             komisijos vokų su techniniais pasiūlymo duomenimis atplėšimo procedūros
             protokolas.
          23.10. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai komisija patikrina, ar pateiktų
             pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo
             dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose
             nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio
             patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu
             pranešti visiems dalyviams, kartu nurodydama antro vokų su pasiūlymais
             atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu komisija, patikrinusi ir įvertinusi
             pirmame voke dalyvio pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas
             vokas pažymėtas „Finansinis pasiūlymas“ su pasiūlyta kaina saugomas kartu
             su kitais dalyvio pateiktais dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
             tvarka. Antrojo Komisijos posėdžio metu surašomas Viešojo pirkimo
             komisijos vokų pažymėtų „Finansinis pasiūlymas“ su nurodytomis kainomis
             atplėšimo procedūros protokolas.
          23.11. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo
             procedūroje dalyvaujantiems dalyviams skelbiamas pasiūlymą pateikusio
             dalyvio pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos
             (betranšėjiniu būdu planuojamų patiesti tinklų ilgis) ir ar yra pateiktas
             pasiūlymo galiojimo užtikrinimas..
          23.12. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje
             dalyvaujantiems dalyviams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio
             pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai sutarties kaina,
             išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma
             kaina, nurodyta žodžiais.

24. Vertinimo   24.1. Susipažinti su informacija, susijusia su konkurso pasiūlymų nagrinėjimu,
procedūros        aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai pirkimo komisijos nariai bei
konfidencialu      jos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios
mas           organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, pagal
             Lietuvos Respublikos įstatymus turintys teisę susipažinti su šia informacija.
          24.2. Tais atvejais, kai konkurso dalyviai prašo paaiškinti pasiūlymo atmetimo arba
             laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, Perkančioji
             organizacija negali atskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė

                           22
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

             perkančioji organizacija ar laimėjęs konkurso dalyvis, taip pat jei jos
             atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams,
             teisėtiems konkurso dalyvių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti
             sąžiningą konkurenciją.
          24.3. Jei dalyvis po vokų su pasiūlymais atplėšimo ir iki siūlomo konkurso
             laimėtojo paskelbimo (preliminarios eilės patvirtinimo) nori susisiekti su
             perkančiąja organizacija bet kokiu su pirkimo procesu susijusiu klausimu, jis
             turi tai daryti raštu.
25. Pasiūlymų   25.1. Komisija, norėdama palengvinti pasiūlymų nagrinėjimą, vertinimą ir
paaiškinimai       lyginimą, gali bet kurio konkurso dalyvio paprašyti paaiškinti savo
             pasiūlymus, įskaitant pateiktą informaciją apie dalyvio kvalifikaciją, dalyvio
             techninį pasiūlymą ir pasiūlymo kainos detalų išaiškinimą.
          25.2. Komisijos prašymas paaiškinti pasiūlymą ir konkurso dalyvio atsakymas į jį
             privalo būti pateikiami raštu. Konkurso dalyviai turi pateikti išsamius ir
             vienareikšmiškus paaiškinimus per komisijos nustatytą terminą. Jeigu
             reikalinga pateikti papildomus dokumentus, kuriuos išduoda kitos
             institucijos, konkurso dalyvis turi teisę paprašyti nukelti tokių dokumentų
             pateikimo terminą, tačiau ne ilgiau nei praktiškai yra reikalinga dokumentui
             gauti. Visi paaiškinimai siunčiami (8 446) 70 801 faksu arba pristatomi
             kurjerio perkančiajai organizacijai (adresas kaip nurodyta šio skirsnio 20.1
             punkte).
          25.3. Nagrinėjant konkurso dalyvio pasiūlyme pateiktą techninę ir finansinę
             informaciją, komisija negali siekti, siūlyti ar leisti konkurso dalyviui pakeisti
             pasiūlymo esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių
             pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu
             pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši nuostata netaikoma tikrinant dalyvių
             kvalifikaciją. Konkurso dalyviai, komisijai paprašius, gali pateikti
             papildomus duomenis ir dokumentus apie jų kvalifikaciją.
          25.4. Komisija neatsižvelgs į jokius techninio ar finansinio pasiūlymo papildymus
             arba pagerinimus, jeigu tokie būtų pateikti kartu su konkurso dalyvio
             paaiškinimu, atsakant į komisijos užduotus klausimus. Tokiu atveju bus
             vertinama tik informacija nurodyta konkurso dalyvio pasiūlyme.
          25.5. Komisija nenagrinėja konkurso dalyvių pateiktų pasiūlymo patikslinimų ar
             paaiškinimų, pateiktų po vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pabaigos,
             kurių komisija nebuvo prašiusi, kad juos pateiktų konkurso dalyvis. Į tokius
             paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama tikrinant pasiūlymą.
26. Pasiūlymų   26.1. Komisija tikrindama visų konkurso dalyvių pasiūlymus nustato, ar
tikrinimas ir jų     konkretaus dalyvio pasiūlymas:
atitikimas
             (a) ar konkurso dalyvis savo pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis
pirkimo
               apie savo kvalifikaciją;
dokumentuose
keliamiems        (b) ar konkurso dalyvis atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
reikalavimams       (c) ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
               (t.y. tinkamai pasirašytas, sukomplektuotas ir susiūtas; pateiktas
               priimtinas galiojimo užtikrinimas ir t.t.).
          26.2. Konkurso dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis Pirkimo
             dokumentuose nustatytais kriterijais (žr. šio skirsnio 4 ir 5 punktus) ir
             procedūromis. Pirkimo dokumentų I skyriuje 3 skirsnyje pateiktos vertinimo
             lenteles nr.1-4 yra komisijos instrumentas nustatyti konkurso pasiūlymų
             atitikimą pasiūlymo pateikimo ir kvalifikacijos reikalavimams.
          26.3. Komisija turi teisę atlikti bet kurios konkurso dalyvio pasiūlyme esančios
             informacijos patikrinimą, jei mano, kad tai reikalinga pasiūlymo nagrinėjimo ir

                           23
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

             vertinimo tikslais.
          26.4. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio konkurso
             dalyvio pasiūlymo kvalifikacinių duomenų atitikimo minimaliems
             kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentuose.
27. Pasiūlymų   27.1. Komisija vertina ir lygina tik tuos techninius pasiūlymus, kurie pripažinti
vertinimas ir      atitinkančiais pasiūlymo pateikimo ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus
lyginimas        pagal šio skirsnio 26 punktą. Šie pasiūlymai bus vertinami pagal
             „ekonominio naudingumo“ kriterijų, kurį sudaro dvi dalys: Betranšėjiniu
             būdu planuojamų nutiesti tinklų ilgis metrais ir kaina.
          27.2. Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – betranšėjiniu būdu planuojamų
             nutiesti tinklų ilgis metrais (vandentiekio ir nuotekų tinklų kartu). Reikšmė
             apskaičiuojama įvertinant Rangovo planuojamų darbų apimtis, atliekamas
             betranšėjiniu būdu.
          27.3. Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – pasiūlymo kaina. Pasiūlymo
             kaina apskaičiuojama įkainuojant pirkimo dokumentų IV skyriaus „Darbų
             kainų žiniaraščius“ laikantis konkurso sąlygų 1 skirsnio 13 straipsnio (I
             skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 4.2 punktas) nuostatų.
             Skaičiavimuose taikomos pasiūlymo kainos, paskelbtos per vokų su
             finansiniais pasiūlymais atplėšimą.
          27.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
               Vertinimo kriterijai          Lyginamasis svoris ekonominio
                                    naudingumo įvertinime
           (C) Pasiūlymo kaina                 X=90
           (T) Eksploatavimo išlaidos             Y=10
          27.5. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo
             kainos C ir kriterijaus (T) balus:
                             S = C+T;
          27.6. Kriterijaus (T) balai apskaičiuojami kriterijaus reikšmę (T p) palyginant su
             geriausia to kriterijaus reikšme šiuo atveju (T max). Todėl didžiausio pasiūlyto
             betranšėjiniu būdu planuojamų nutiesti tinklų ilgio (Tmax) ir vertinamo
             pasiūlymo betranšėjiniu būdu planuojamų nutiesti tinklų ilgio (Tp) santykis
             padauginamas iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y).
                                Tp
                              T=     Y ;
                                Tmax

          27.7. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos
             (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos
             lyginamojo svorio (X):
                              C min
                           C     X;
                              Cp
          27.8. Vertindama techninius pasiūlymus, komisija patikrina kiekvieną pasiūlymą,
             nustatydama:
             (a) ar atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (vienas
               pasiūlymas iš vieno dalyvio, pasiūlymo kalba, du atskiri vokai, nėra
               išlygų ir pakeitimų);
             (b) ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
               (t.y. atitinka technines specifikacijas, tinkamas darbo planas ir laiko

                           24
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

               grafikas, pasiūlyme nėra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties
               sąlygų);

          27.9. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymo atitikimo pirkimo
             dokumentų   techniniams   reikalavimams.   Techninius  reikalavimus
             atitinkantiems pasiūlymams komisija paskaičiuoja kriterijaus (T) balus pagal
             27.6 punkte nurodytą formulę. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus
             bei apie kvalifikacijos duomenų patikrinimo rezultatus (žr. šio skirsnio 26.4
             punktą) praneša perkančioji organizacija kaip nurodyta konkurso sąlygų 1
             skirsnio 23.10 punkte. Laikantis konkurso sąlygų 23 straipsnio nuostatų
             nustatytu laiku atplėšiami vokai su finansiniais pasiūlymais.

          27.10. Vertindama finansinius pasiūlymus, komisija patikrina kiekvieną pasiūlymą,
             nustatydama:
             (a) ar apima visus pirkimo objekto darbus;
             (b) ar pasiūlyme teisingai apskaičiuota pasiūlymo kaina (ar kainos
               apskaičiavimas atitinka Pirkimo dokumentų sąlygas);
             (c) ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos,
               kainos, viršijančios turimą biudžetą;
             (d) ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir nepagrįstos kainos.
          27.11. Konkurso dalyvių pasiūlymai vertinami vadovaujantis konkurso sąlygose
             nustatytais kriterijais ir procedūromis.
          27.12. Komisija, vertindama pasiūlymą, neatsižvelgs į jokius nukrypimus ir
             papildymus, sąlygojančius neprašytą naudą perkančiajai organizacijai. Tai
             reiškia, kad toks pasiūlymas bus laikomas atitinkančiu minimalius techninius
             ir/arba finansinius reikalavimus, tačiau jokie konkurso dalyvio pasiūlytos
             kainos koregavimai dėl darbų kokybės pagerinimo arba siūlomų atlikti
             papildomų darbų, palyginus su pirkimo dokumentų reikalavimais, nebus
             atliekami, jį vertinant ir lyginant su kitų konkurso dalyvių pasiūlymais.
          27.13. Komisija palygina vertinamų pasiūlymų        kainas  su   perkančiosios
             organizacijos šiam pirkimui turimu biudžetu.
          27.14. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija raštu
             kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu,
             reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu
             dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, komisija pasiūlymą
             privalo atmesti.
          27.15. Komisija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į:
             (a) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą;
             (b) pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas
               tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;
             (c) dalyvio siūlomų darbų originalumą;
             (d) norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių darbų
               atlikimo vietoje, laikymąsi;
             (e) dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą.

          27.16.Neįprastai maža kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų
          tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį
          vidurkį. Jei pasiūlymą yra pateikęs tik vienas tiekėjas, komisija turi teisę spręsti, ar
          pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža
          kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti

                           25
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija       Pirkimo dokumentai.
                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

          per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą,
          įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti
          riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai
          įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos
          iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta
          kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis
          analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis
          kainomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo
          priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo
          procedūros ataskaitoje.
          27.16.
          27.17. Jei pasiūlymą yra pateikęs tik vienas tiekėjas, komisija turi teisę spręsti, ar
             pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža.
          27.18. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno atplėšto finansinio pasiūlymo
             atitikimo pirkimo dokumentų finansiniams reikalavimams. Finansinius
             reikalavimus atitinkantiems pasiūlymams komisija paskaičiuoja kriterijaus
             (C) balus pagal šio skirsnio 27.7 punkte nurodytą formulę bei ekonominį
             naudingumą (S) pagal šio skirsnio 27.5 punkte nurodytą formulę.
28. Pasiūlymo   28.1. Esant neatitikimui tarp pasiūlyme nurodytos kainos, išreikštos skaičiais ir
klaidos         žodžiais, teisinga laikoma pasiūlymo kaina, nurodyta žodžiais.
          28.2. Komisija, vertindama dalyvio       techninį  pasiūlymą,  netaiso  dalyvio
             skaičiavimų ir padarytų prielaidų.
29. Pasiūlymų   29.1. Komisija atmeta konkurso dalyvio pasiūlymą, jeigu:
atmetimo          29.1.1 dalyvis neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų;
priežastys
               29.1.2 dalyvis savo pasiūlyme nepateikė arba pateikė netikslius ar
                  neišsamius duomenis apie savo atitikimą minimaliems
                  kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems šio skirsnio 4 ir 5
                  punktuose, ir, Perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;
               29.1.3 visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių buvo
                  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos
                  kainos;
               29.1.4 buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir dalyvis Komisijos
                  prašymu nepateikė tinkamo kainos pagrįstumo įrodymo;
               29.1.5 pasiūlymas    neatitiko  pirkimo   dokumentuose   nustatytų
                   reikalavimų. Tame tarpe, bet neapsiribojant:
                  o pasiūlymas netinkamai susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio
                     lapo antrojoje pusėje nepatvirtintas dalyvio ar jo įgalioto
                     asmens parašu, ar nenurodytas įgalioto asmens vardas,
                     pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius;
                  o nepateiktas ar pateiktas netinkamas pasiūlymo galiojimo
                     užtikrinimas;
                  o nepateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija;tiekėjo deklracija.
                  o pasiūlymas neapima visų pirkimo objekto darbų;
                  o siūlomi darbai, įskaitant ir numatomas naudoti medžiagas
                     neatitinka techninių specifikacijų reikalavimų;
                  o pateiktas klaidingas (neatitinkantis LR teisės aktų reikalavimų)
                     techninis pasiūlymas;
                  o pasiūlyme yra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties
                     sąlygų;
                  o pasiūlymo kaina ar jos sudedamosios dalys yra nurodytos
                     techniniame pasiūlyme.
               29.1.6 dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė

                            26
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                   aritmetinių klaidų ar ištaisė nesivadovaudamas 13.5 punkto
                   reikalavimų.
30. Perkančios   30.1. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet
organizacijos      kuriuo metu iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras,
teisė atmesti      jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.
visus
          30.2. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, nedelsdama,
pasiūlymus
             ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo, apie jį
             praneša konkurso dalyviams. Jeigu konkursas buvo nutrauktas prieš
             pasiūlymų atplėšimą, visi pasiūlymai grąžinami juos pateikusiems konkurso
             dalyviams jų neatplėšus.
          30.3. Jeigu visi gauti pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų arba
             nevisiškai juos atitinka, perkančioji organizacija gali, LR viešųjų pirkimų
             įstatymo (VPĮ) nustatyta tvarka atmetus visus pasiūlymus ir iš esmės
             nekeisdama pirkimo sąlygų, pradėti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų
             derybų būdu. Į derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai,
             atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos
             ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus.
          30.4. Perkančioji organizacija neatsako už konkurso dalyvių patirtus nuostolius dėl
             aukščiau minėtų aplinkybių ar aplinkybių, susijusių su pirkimo procedūrų
             nutraukimu, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.
               F. Konkurso laimėtojo nustatymas
31. Konkurso    31.1 Komisija neatmestus pasiūlymus vertina pagal ekonominio naudingumo (S)
laimėtojo        balus (žr. šio skirsnio 27.17 punktą) ir sudaro preliminarią pasiūlymų eilę.
nustatymo        Preliminari pasiūlymų eilė nustatoma pasiūlymų ekonominio naudingumo
kriterijai ir      mažėjimo tvarka. Pirmasis yra įrašomas pasiūlymas, kurio įvertintas
preliminari       ekonominis naudingumas yra didžiausias.
pasiūlymų eilė
          31.2 Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas – preliminari pasiūlymų eilė
            nesudaroma.
          31.3 Perkančioji organizacija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
            nuo sprendimo priėmimo praneša pasiūlymus pateikusiems konkurso
            dalyviams apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę, o dalyviui, kurio
            pasiūlymas neįrašytas į šią eilę, – ir jo pasiūlymo atmetimo priežastis.
32.        32.1 Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl
Sprendimas       laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių
dėl konkursą      konkurso dalyvių pretenzijos ir skundai (jeigu tokių bus gauta), bet ne
laimėjusio       anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę
pasiūlymo        išsiuntimo konkurso dalyviams dienos. Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą
            pateikia tik vienas konkurso dalyvis.
          32.2 Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų
            įstatymo nustatyti Tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai.
          32.3 Perkančioji organizacija, gavusi konkurso dalyvio raštu pateiktą prašymą
            nurodyti laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl
            kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, atsako nedelsdama, ne vėliau
            kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
          32.4 Perkančioji organizacija, patvirtinusi pasiūlymų eilę ir priėmusi sprendimą dėl
            laimėjusio pasiūlymo, nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokio
            sprendimo priėmimo, apie jį praneša visiems konkurso dalyviams.
33. Konkurso    33.1 Konkurso dalyviui, kurio pasiūlymas priimamas ir pripažįstamas laimėjusiu,
laimėtojo        perkančioji organizacija praneša raštu iki pasiūlymo galiojimo termino

                           27
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

paskelbimas ir      pabaigos. Pranešimas reiškia sutikimą sudaryti pirkimo sutartį. Pranešime
Rangos          Perkančioji organizacija nurodo terminą (ne trumpiau kaip 7 dienas ir ne
sutarties         ilgiau kaip 23 dienas), iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį (toliau -
pasirašymas        sutartis) ir kada pateikti Atlikimo užtikrinimą.
          33.2 Pranešimas gali būti parengtas kvietimo atvykti išsiaiškinti sutarties nuostatas
            forma, nurodant klausimus, kuriems konkurso dalyvis turėtų pasirengti.
            Apsiribojama tik tomis sutarties nuostatomis, kurios atsiranda iš dalyvio
            pasiūlymo ir pirkimo dokumentų, bei neturėjo esminės įtakos išrenkant
            konkurso laimėtoją, laikantis pagrindinių VPĮ principų. Susitikimo rezultatai
            išdėstomi raštu susitikimo protokole, kurį pasirašo abi šalys, po to jis
            įtraukiamas į sutarties dokumentų paketą.
          33.3 Iki numatytos sutarties pasirašymo dienos laimėjęs konkursą dalyvis privalo
            paskirtį statinio statybos vadovą. Neįvykdžius šio reikalavimo sutartis nebus
            pasirašyta.
          33.4 Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako
            ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties
            atlikimo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateikta sąžiningumo deklaracija yra
            melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta
            sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo
            dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti
            pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo
            sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas
            po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį bei sulaiko jo pasiūlymo
            galiojimo užtikrinimą.
          33.5 Visų draudimų ir taikytinų baudų dydžiai skaičiuojami nuo sutarties kainos
            (be PVM).
34. Etinės     34.1 Jei konkurso dalyvis bando paveikti viešojo pirkimo komisiją pasiūlymų
nuostatos        nagrinėjimo, aiškinimo ir vertinimo metu, ar pateikė melagingą sąžiningumo
            deklaraciją, jo pasiūlymas yra atmetamas.
          34.2  Teikdamas pasiūlymą, dalyvis turi pareikšti, kad nėra susijęs su jokiu galimu
             interesų konfliktu ir, kad jis nėra finansiškai susijęs arba kitaip konkrečiai
             susijęs su jokiu kitu dalyviu ar projekte dalyvaujančiomis šalimis, įskaitant
             konsultantą, kuris ruošė šiuos pirkimo dokumentus . Jei tokia situacija kiltų
             dalyvis privalo įrodyti, kad neįgavo pranašumo lyginant su kitais konkurso
             dalyviais. Konkurso dalyviui neįrodžius, kad neįgavo pranašumo, jo
             pasiūlymas bus atmestas.

35. Pretenzijos  35.1 Pretenzijos pateikiamos perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo
ir skundų        dienos, kurią konkurso dalyvis sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo
nagrinėjimas,      teisėtų interesų pažeidimą.
taikinimas ir
          35.2 Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas dalyvių pretenzijas, kurios gautos
žalos
            iki pirkimo sutarties sudarymo.
atlyginimas
          35.3 Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo
            procedūras, kol šios pretenzijos bus išnagrinėtos ir priimtas sprendimas.
            Pirkimo procedūros, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, nestabdomos,
            jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių
            nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas.
          35.4 Perkančioji organizacija turi pratęsti pirkimo procedūrų terminus pirkimo
            procedūrų sustabdymo laikui. Priėmus sprendimą dėl pretenzijos, pirkimo
            procedūros tęsiamos. Jei dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami anksčiau
            tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji
            organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus, nurodydama terminų pratęsimo

                           28
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

             priežastis ir, jei reikia, paskelbia apie tai patikslinant skelbimą.
          35.5 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą
            sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie
            priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją
            pateikusiam tiekėjui.
                            29
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija    Pirkimo dokumentai.
                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                             2 skirsnis. Pasiūlymo forma


              1 Skyrius. Konkurso sąlygos

              2 skirsnis. Pasiūlymo forma ir priedai
                           30
                           Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija    Pirkimo dokumentai.
                                                        I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                        2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                           PASIŪLYMO RAŠTAS. Techninis pasiūlymas
                           Pirkimo numeris:   ...................
                           Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
                                         Tauragės rajone

                                                                <vieta ir data>
                           Perkančioji organizacija/
                           Tauragės rajono savivaldybės administracija,
                           Respublikos g.2
                           LT-72255 Tauragė
                           Lietuva
                           Tel. 8 (446) 62813
                           Faks.8 (446) 70801
                           Užsakovas:
                           UAB „Tauragės vandenys“
                           Šlaito 2, LT-5900, Tauragė, Lietuva
                           Tel. 8 (446) 611 74
Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti
                           Faks.8 (446) 611 91
                             1. PATEIKĖ
                                           Konkurso dalyvio pavadinimas       Dalyvio adresas
                             Konkurso dalyvis /
                             jungtinės veiklos
                             pagrindinis partneris

                             Partneris 1*
                             * Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi
                             partneriais.
                             2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ
                             Vardas, pavardė
                             Adresas
                             Telefonas
                             Faksas
                             El. paštas
                             3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA
                           Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

                             1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 200… m. ..….. mėn. .. d. skelbimo apie
                               pirkimą Nr. ……… bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų
                               sutinkame su visomis jų nuostatomis.
                             2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių
                               išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių
                               rekonstrukcija“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti
                               defektus.
                             3. Mūsų pasiūlymo kaina yra nurodyta atskirai, mūsų finansiniame pasiūlyme,
                               pateikiamame voke su užrašu “Finansinis pasiūlymas”.


                                                      31
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija       Pirkimo dokumentai.
                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                2 skirsnis. Pasiūlymo forma

  4. Betranšėjiniu būdu planuojamų nutiesti vamzdynų ilgis (kriterijus T) yra
    ...........................m.[skaitmenimis] (.......................................[žodžiais]).
  5. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.
    Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame <nurodyti užtikrinimo būdą, dydį,
    dokumentus ir garantą ar laiduotoją>.
  6. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes pateiksime darbų Atlikimo užtikrinimą,
    sudarantį 10% (dešimt procentų) priimtos bendros sutarties sumos, kaip to reikalauja
    Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2 straipsnis, pradėsime darbus kuo greičiau po Darbo
    pradžios ir baigsime darbus per Baigimo laiką ir ištaisysime visus defektus.
  7. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai,
    vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam
    konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam
    konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos. [Kaip jungtinės veiklos
    partneriai, mes patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai visi kartu ir kiekvienas
    atskirai yra atsakingi pagal įstatymus už sutarties vykdymą, o pagrindinis partneris yra
    įgaliotas duoti ir priimti nurodymus kiekvieno partnerio atskirai ir visų partnerių kartu
    vardu. Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis parneris yra atsakingas už šios
    sutarties vykdymą, tame tarpe už mokėjimus, o visi jungtinės veiklos partneriai
    privalo išlikti jungtinėje veikloje viso sutarties vykdymo laikotarpio metu].
  8. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti
    Sutartį.
  9. Mes patvirtiname, kad šio pasiūlymo pateikimo metu neturime potencialaus interesų
    konflikto ar kokių nors santykių su kitais konkurso dalyviais ir kitomis šalimis,
    dalyvaujančiomis konkurso procedūrose, kaip nurodyta Nurodymų konkurso
    dalyviams 34.2 punkte. Mes nedelsdami pranešime Užsakovui apie bet kokius
    aukščiau nurodytų aplinkybių pasikeitimus, įvykusius bet kuriame Sutarties vykdymo
    etape.
  10. Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkančioji organizacija
    nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus
    nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija
    nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti,
    ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
  11. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti
    pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo ir kad ji pasilieka sau
    teisę, negavus finansavimo, sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies šio pirkimo
    darbų. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokiu
    būdu atsakinga.

  _______________________________    ___________________   ____________________________________
  (įgalioto asmens pareigos)       (parašas)            (vardas, pavardė)


Bendrovės antspaudas:

A.V.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr      Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas             Dokumento
  .                                          puslapių skaičius

                           32
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija    Pirkimo dokumentai.
                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                             2 skirsnis. Pasiūlymo forma

1.    1.1 Pasiūlymo priedas
2.    1.2 Įgaliojimas
3.    1.3 Jungtinės veiklos sutartis
     ………………..
                           33
                           Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                             2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                           PASIŪLYMO RAŠTAS. Finansinis pasiūlymas
                           (Dėmesio. Ši informacija pateikiama atskirame voke)

                           Pirkimo numeris:   ....................
                           Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės
                                          rajone
                                                                     <vieta ir data>
                           Perkančioji organizacija:
                           Tauragės rajono savivaldybės administracija,
                           Respublikos g.2
                           LT-72255 Tauragė
                           Lietuva
                           Tel. 8 (446) 62813
                           Faks.8 (446) 70801
                           Užsakovas:
                           UAB „Tauragės vandenys“
                           Šlaito 2, LT-5900, Tauragė, Lietuva
                           Tel. 8 (446) 611 74
                           Faks.8 (446) 611 91
Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti
                             1. PATEIKĖ
                                            Konkurso dalyvio pavadinimas            Dalyvio adresas
                             Konkurso dalyvis /
                             jungtinės veiklos
                             pagrindinis partneris

                             Partneris 1*
                             * Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi
                             partneriais.
                             2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ
                             Vardas, pavardė
                             Adresas
                             Telefonas
                             Faksas
                             El. paštas
                             3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA
                           Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:
                             1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 200… m. ..….. mėn. .. d. skelbimo apie
                               pirkimą Nr. ……… bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų
                               sutinkame su visomis jų nuostatomis.
                             2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių
                               išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „ Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių
                               rekonstrukcija“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti
                               defektus.
                             3. Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: ................................................ Lt [skaitmenimis]
                               ,....ct[skaitmenimis] (...................................................................... litų [žodžiais]
                               ,....ct[skaitmenimis]).


                                                       34
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                  I skyrius. Konkurso sąlygos
                                  2 skirsnis. Pasiūlymo forma

    PVM (19% pasiūlymo kainos) sudaro .............................................. Lt [skaitmenimis]
    ,....ct[skaitmenimis] (...................................................................... litų [žodžiais]
    ,....ct[skaitmenimis]).
    Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra :                          Lt [skaitmeninis]
    ,....ct[skaitmenimis]
    (                        litų   {žodžiais] ,....ct[skaitmenimis]).
  4. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.
  5. Mes pateikiame šį pasiūlymą savo teisėmis ir [kaip jungtinės veiklos partneriai,
    vadovaujami <pagrindinio partnerio pavadinimas>] šiam konkursui. Mes
    patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui,
    nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos. [Kaip jungtinės veiklos partneriai, mes
    patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra
    atsakingi pagal įstatymus už sutarties vykdymą, o pagrindinis partneris yra įgaliotas
    duoti ir priimti nurodymus kiekvieno partnerio atskirai ir visų partnerių kartu vardu.
    Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis parneris yra atsakingas už šios sutarties
    vykdymą, tame tarpe už mokėjimus, o visi jungtinės veiklos partneriai privalo išlikti
    jungtinėje veikloje viso sutarties vykdymo laikotarpio metu].
  6. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti
    sutartį.
  7. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti
    pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo ir kad ji pasilieka sau
    teisę, negavus finansavimo, sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies šio pirkimo
    darbų. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokiu
    būdu atsakinga


  _______________________________     ___________________     ____________________________________
  (įgalioto asmens pareigos)        (parašas)              (vardas, pavardė)


Bendrovės antspaudas:

A.V.

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI:

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil.Nr    Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas                 Dokumento puslapių
  .                                               skaičius
1.   4.1 Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai
2.
                            35
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                  I skyrius. Konkurso sąlygos
                                  2 skirsnis. Pasiūlymo forma

1.1 PASIŪLYMO PRIEDAS
Pirkimo numeris:    ......................
Sutarties pavadinimas: SKAUDVILĖS       NUOTEKŲ             VALYMO       ĮRENGINIŲ
            REKONSTRUKCIJA
(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

                      Bendrųjų arba              Patvirtinimas
    Skirsnių aprašymas        specialiųjų sutarties
                      sąlygų skirsniai
Sutarties Nr.                           XXXXX
                                  UAB „Tauragės vandenys“
Užsakovas
                                  Šlaito 2, LT-5900, Tauragė, Lietuva
(Galutinis paramos gavėjas)
                       1.1.2.2 ir 1.3    Tel. 8 (446) 611 74
pavadinimas, adresas telefonas,
faksas                               Faks.8 (446) 611 91
                                  Tauragės rajono savivaldybės
                                  administracija,
Perkančioji organizacija                      Respublikos g.2
pavadinimas, adresas telefonas,       1.1.2.11 ir 1.3    LT-72255 Tauragė
faksas                               Lietuva
                                  Tel. 8 (446) 62813
                                  Faks.8 (446) 70801
                                  Lietuvos Respublikos Aplinkos
Įgyvendinančioji institucija                    ministerijos Aplinkos projektų valdymo
pavadinimas, adresas telefonas,       1.1.2.13 ir 1.3    agentūra, A.Juozapavičiaus g. 9-610, LT-
faksas                               09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas
                                  (8 5) 272 25 63
Rangovas
pavadinimas, adresas, telefonas,       1.1.2.3 ir 1.3
faksas
Rangovo atstovas
vardas, pavardė, adresas,          1.1.2.5 ir 4.3
telefonas, faksas
Inžinierius
(Užsakovo atstovas)
                       1.1.2.4 ir 1.3    Įrašyti turi Užsakovas
vardas, pavardė, adresas,
telefonas, faksas
Baigimo laikas                1.1.3.3 ir 8.2    18 mėnesių nuo darbų pradžios datos

                                  12 mėnesių laikotarpis po statinio
Pranešimo apie defektus laikas         1.1.3.7      pripažinimo tinkamu naudoti akto
                                  pasirašymo datos
Informacijos perdavimo                       Faksimile (ne el. paštu) ir patvirtinimas
                         1.3
priemonės                             paštu
Taikoma teisė                   1.4       Lietuvos Respublikos teisė

Pagrindinė kalba                 1.4       Lietuvių kalba

Bendravimo kalba                 1.4       Lietuvių                            36
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                    Bendrųjų arba             Patvirtinimas
    Skirsnių aprašymas       specialiųjų sutarties
                    sąlygų skirsniai
                               Nuo Darbo pradžios iki Statinio
Teisė naudotis statybviete           2.1
                               pripažinimo tinkamu naudoti

Atlikimo užtikrinimo suma            4.2      10% priimtos sutarties sumos be PVM

Terminas per kurį Rangovas turi
pranešti Inžinieriui apie
Užsakovo reikalavimuose             5.1      Per 28 dienas nuo Darbo pradžios datos
nustatytas klaidas, neatitikimus ar
trūkumus

Įprastinės darbo valandos            6.5      Nuo 8 val. iki 17 val..

                               Rangovas per 28 dienų po pranešimo apie
                               darbų pradžią turi pateikti konkurso
                               pasiūlyme pateiktos programos pataisymą.
                               Vadovaujantis šia pataisyta programa bus
                               nustatyta kokia apimtis darbų turi būti
                               atlikta iki kalendorinių metų paskutinės
                               dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai
                               numatytų darbų apimčių iki kalendorinių
                               metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo
                               datos bus taikomos kompensacijos dėl
Kompensacija dėl Darbų
uždelsimo               8.7 ir 14.4 ir 14.15(b) darbų uždelsimo.

                               Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių
                               metų pabaigos:   0,01% nuo neatliktų
                               darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
                               (suma nustatoma pagal suderintą
                               mokėjimų grafiką)

                               Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo
                               datos: 0,05% nuo priimtos sutarties
                               sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

Sutarta didžiausia kompensacijos
                        8.7      15 % nuo priimtos sutarties sumos
dėl uždelsimo suma

                               10 % (iš Suvestinio darbų kiekių
Užsakovo rezervas               13.5
                               žiniaraščio)

                               5 % nuo faktinės sumos, kurią turi
Rangovo pridėtinių išlaidų ir
                       13.5 (b)     sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas
pelno procentas
                               arba paslaugas iš Užsakovo rezervo

Išankstinis mokėjimas             14.2      Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos
                           37
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija       Pirkimo dokumentai.
                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                     Bendrųjų arba             Patvirtinimas
    Skirsnių aprašymas        specialiųjų sutarties
                     sąlygų skirsniai
Mokėjimo dalių skaičius      ir      14.2      Pateikus   Atlikimo   užtikrinimą  ir
pasirinktas mokėjimo laikas                   Išankstinio mokėjimo garantiją, vienas
                                mokėjimas per :
                                1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų
                                kompensavimo      būdas:     28
                                dienas;
                                2) jei projekto išlaidoms taikomas
                                sąskaitų apmokėjimo būdas: per 5 darbo
                                dienas nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės
                                paramos ir LR Valstybės biudžeto
                                lėšų   gavimo   iš  Įgyvendinančios
                                institucijos į Perkančiosios organizacijos
                                (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą
                                (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios
                                institucijos ir nuosavos (jei tokios
                                numatytos) lėšos).


Išankstinio mokėjimo grąžinimo
                        14.2(a)     Pirmas tarpinis mokėjimas
pradžia
Išankstinio mokėjimo grąžinimo
                        14.2(b)     40% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
norma

Sulaikymo procentas              14.3 (c)     5% tarpinio mokėjimo pažymos sumos

Sulaikomų pinigų riba             14.3 (c)     5% priimtos sutarties sumos

Mažiausia tarpinio mokėjimo
                        14.6      500.000,00 Lt
pažymos suma

Mokėjimo valiuta                14.15      Sutarties valiuta yra litai

Draudimo vietos sutvarkymo                   Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne
išlaidų po draudiminio įvykio         18.2(i)     mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba
draudimo suma                          ekvivalentiškai sumai Eurais
Nenumatytų papildomų išlaidų                  Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne
projektuotojams, ekspertams ir         18.2(ii)     mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba
Inžinieriui draudimo suma                    ekvivalentiškai sumai Eurais
                                Ne daugiau kaip 50.000,00 litų suma
Maksimali išskaitos (franšizės)
                        18.2      arba ekvivalentiška suma Eurais
suma
                                kiekvienai apdraustai pozicijai
                                Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų
Rangovo civilinės atsakomybės
                        18.3      suma arba ekvivalentiška suma Eurais
privalomojo draudimo suma
                                vienam draudiminiam įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės)                 Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma
                        18.3
suma                              arba ekvivalentiška suma Eurais
Statinio projektuotojo civilinės                Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų
atsakomybės privalomojo             18.5      suma arba ekvivalentiška suma Eurais
draudimo suma                          vienam draudiminiam įvykiui

                            38
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija       Pirkimo dokumentai.
                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                    Bendrųjų arba              Patvirtinimas
    Skirsnių aprašymas      specialiųjų sutarties
                    sąlygų skirsniai
Maksimali išskaitos (franšizės)                 Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma
                        18.5
suma                              arba ekvivalentiška suma Eurais
                                Ne mažesnė nei 500.000,00 litų suma
                                arba ekvivalentiška suma Eurais
                                vienam draudiminiam įvykiui, jeigu
Profesinės civilinės atsakomybės
                        18.6       statinio projektavimui reikalingų
draudimo suma
                                inžinerinių tyrinėjimų darbai bus
                                atliekami iki projektavimo sąlygų
                                sąvado išdavimo datos
Maksimali išskaitos (franšizės)                 Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma
                        18.6
suma                              arba ekvivalentiška suma Eurais

Ginčų nagrinėjimo komisijos
                        20.2       Vienas (1)
narių skaičius

                                Vieną – tarpusavio susitarimu, o
Ginčo nagrinėjimo komisijos
                        20.3       nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių
narius skirs (jei nebus susitarta)
                                sąjunga
                                Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis
Arbitražo taisyklės              20.6       komercinis arbitražo procedūros
                                reglamentas
Arbitražo kalba                20.6       Lietuvių

Arbitražo vieta                20.6       Vilnius


  _______________________________    ___________________   ____________________________________
  (įgalioto asmens pareigos)       (parašas)            (vardas, pavardė)
                           39
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija    Pirkimo dokumentai.
                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                             2 skirsnis. Pasiūlymo forma

1.2 ĮGALIOJIMAS
1.2.1 Pridedame oficialų įgaliojimą (ar jį atitinkančio dokumento patvirtintą kopiją),
   suteikiantį pasirašančiajam asmeniui teisę pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus
   su šiuo pirkimu susijusius dokumentus (taip pat ir Rangos Sutartį konkurso laimėjimo
   atveju).

Oficialus įgaliojimas reiškia pagal įmonės įstatus aukščiausios valdymo grandies vadovo
suteiktą teisę nurodytam asmeniui pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su tuo
susijusius dokumentus. Jei pasiūlymą pasirašo vadovas, kuris pagal patvirtintus įmonės
įstatus turi teisę tai daryti, pateikti įmonės įstatų kopiją.

Jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, tokiu įgaliojimu bus pripažinta teisingai, pagal
4.7 punkte išvardintus reikalavimus, pasirašyta jungtinės veiklos sutartis.]
                           40
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                   Pirkimo dokumentai.
                                            I skyrius. Konkurso sąlygos
                                            2 skirsnis. Pasiūlymo forma

1.3 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS
(pildo tik jungtinės veiklos dalyvis)
1.3.1 Pateikiame informaciją apie jungtinės veiklos sutartį:
      1    Jungtinės veiklos dalyvio pavadinimas
          .................................................................................................................................
      2    Pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas
      .......................……........................…………………………...........................................
      3    Kitų jungtinės veiklos partnerių pavadinimai:
       i) ............................................................................................…
       ii) ............................................................................................…
       kiti1 ............................................................................................…
      4    Numatytas atsakomybės tarp jungtinės veiklos partnerių pasidalijimas (%),
          nurodant kiekvieno partnerio vykdomų darbų tipą:
          Pagrindinis jungtinės veiklos partneris
          Atliekamų darbų sritis (pobūdis):
          ................................................................................................…….........................
          ...........................................................................................................................
          Atliekamų darbų procentas: ........... %
          Kiti jungtinės veiklos partneriai
          Atliekamų darbų sritis (pobūdis):
          ..............................................................................................……….......................
          .............................................................................................................................
          Atliekamų darbų procentas: ........... %

1.3.2 Pridedame visų partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.

Žiūrėkite Nurodymai dalyviams, 4.7 punktas.
1
  turi būti tiek įrašų, kiek yra jungtinės veiklos partnerių.

                                    41
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija    Pirkimo dokumentai.
                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                             2 skirsnis. Pasiūlymo forma

1.4 PAŽYMOS IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA
1.4.1 Pateikiame dokumentus ir pažymas
Pridėkite žemiau nurodytus dokumentus, taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 4.2.3 –
4.7 punktus bei 5.1.5 ir 5.2. papunkčius.

    1    Išrašas iš Teismo sprendimo arba Valstybės įmonės Registrų centro bei
        Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
        ministerijos arba šalies, kurioje konkurso dalyvis registruotas, kompetentingos
        valstybės institucijos pažyma.

    2    LR Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių pažyma
        arba šalies, kurioje konkurso dalyvis registruotas, kompetentingos valstybės
        institucijos pažyma.

    3    Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos
        teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma arba šalies, kurioje
        konkurso dalyvis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos pažyma.

    4    Pavienio dalyvio/kiekvieno jungtinės veiklos dalyvio deklaracijos pagal
        Nurodymai dalyviams 4.2.6 ir 4.2.7 papunkčių reikalavimus;

    5    Pavienio dalyvio pasirašyta priesaikos pažyma/jungtinės veiklos pagrindinio
        partnerio ir atitinkamų partnerių pasirašytos priesaikos pažymos, kad atliks
        darbų savo jėgomis nemažiau nei nurodyta 5.1.4 papunktyje.

    6  Pavienio dalyvio/pagrindinio jungtinės veiklos partnerio priesaikos pažyma,
       kad subrangovų atliekamų darbų vertė neviršys 40 % visos sutarties vertės.
1.4.2 Pridedame konkurso dalyvio [visų jungtinės veiklos partnerių atskirai] pasirašytą
   konkurso dalyvio sąžiningumo deklaraciją pagal pirkimo dokumentuose nurodytą
   formą.
                           42
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                 Pirkimo dokumentai.
                                          I skyrius. Konkurso sąlygos
                                          2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                                              Forma patvirtinta
                                              Lietuvos Respublikos ūkio ministro
                                              2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 4- 41
                                              Lietuvos Respublikos ūkio ministro
                                              2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 4-373 (nuo
                                              2008 m. rugsėjo 15 d.)
                                              (Žin., 2008, Nr. 98-3817) redakcija)


                            (Herbas arba prekių ženklas)

  __________________________________________________________________________________________________________
                           (tiekėjo pavadinimas)
  __________________________________________________________________________________________________________
                        (tiekėjo kodas ir kiti duomenys)
______________________________________________
     (adresatas (perkančioji organizacija))

                        TIEKĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

                        20XX m. ________________________ d. Nr.
                           ________________________
                           (deklaracijos sudarymo vieta)

   1. Aš, ________________________________________________________________________________________________ ,
                     (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))________________________________________________ ,
                                                  ( tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________________
                         (perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame ____________________________________________________________________________________________
                    (pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
_________________________________________________________________________________________________________ ,

skelbtame _______________________________________________________________________________________________
                    (leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,
_________________________________________________________________________________________________________
                data ir numeris arba kvietimo pateikti pasiūlymą ar dalyvauti derybose išsiuntimo
_________________________________________________________________________________________________________ ,
                                 data ir numeris)
nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už
sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą.
   2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,
1996, 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu
__________________________________________________________________________________________________________
                                 (tiekėjo pavadinimas)
pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas, o tuo atveju, jeigu pasiūlymas bus jau pripažintas laimėjusiu, bus laikoma, kad
___________________________________________________________________________________________________________
                                 (tiekėjo pavadinimas)
atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, ir su juo pirkimo sutartis nebus sudaroma,
taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo.
   3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
   4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.


  ____________________                __________________             ______________________________
  (deklaraciją sudariusio asmens pareigos)          (parašas)                  (vardas, pavardė)

  A.  V.______________
                                   43
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                 Pirkimo dokumentai.
                                          I skyrius. Konkurso sąlygos
                                          2 skirsnis. Pasiūlymo forma


                             Herbas arba prekių ženklas

                              (Tiekėjo pavadinimas)

 (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas,
    juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
                       TIEKĖJO DEKLARACIJA
                          _____________ Nr.______
                             (Data)
                             _____________
                            (Sudarymo vieta)
      1. Aš, ______________________________________________________________ ,
       (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,
                                  (Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
                (Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _________________________________________________________________
           (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
skelbtame
____________________________________________________________________________
          (Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,
____________________________________________________________________________ ,
                data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra
padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta
administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, - ekonominė sankcija, nustatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo,
pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą
laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme
nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
    2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas
pasiūlymas bus atmestas.
    3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
    4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas
ūkio subjektas.


(Deklaraciją sudariusio asmens                   (Parašas)                (Vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)
                                  44
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                  I skyrius. Konkurso sąlygos
                                  2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2.1 KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI
(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)
Pridėkite žemiau nurodytus dokumentus, taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 4.2.1 –
4.2.2 punktus.
2.1.1  Pridedame registravimo pažymėjimo kopiją.
2.1.2  Pateikiame kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus t.y. pavienio dalyvio/ jungtinės
     veiklos dalyvio kvalifikacijos atestatus, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus suteikia
     teisę atlikti Lietuvos respublikoje jam priskirtus darbus.

               ARBA (Dalyviams, registruotiems užsienio šalyse)

2.1.3  Pateikiame kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos pažymą, patvirtinančią, kad pateikti
     kvalifikacijos dokumentai pagal šalies, kurioje dalyvis registruotas, įstatymus suteikia teisę
     atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus ir ypatingo statinio
     techninį darbo projektą arba jungtinės veiklos sutartyje priskirtą tokių darbų dalį.1
1
 Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti
jam priskirtus darbus ir, norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje turi kreiptis į
LR   teisės aktuose nurodytą instituciją (Statybos produkcijos sertifikavimo centrą) dėl turimų
kvalifikacijos dokumentų pripažinimo. (Jeigu Dalyvis gauna neigiamą sprendimą ar negauna teigiamo
sprendimo iki numatytos sutarties pasirašymo datos, sutartis su juo nebus pasirašyta.
.

                             45
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija          Pirkimo dokumentai.
                                   I skyrius. Konkurso sąlygos
                                   2 skirsnis. Pasiūlymo forma2.2 FINANSINĖ ATASKAITA
(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)


Pridėkite žemiau nurodytus dokumentus, taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.1, –
5.1.2 punktus.
2.2.1 Pateikiame informaciją apie metinę pastarųjų trejų (3) metų apyvartą:
                     METAI      2006        2007       2008
     PAVADINIMAS                    Lt         Lt        Lt
     Apyvarta


Paskutinių metų trumpalaikiai įsipareigojimai, trumpalaikio turto ir atsargų skirtumas ir
kritinio likvidumo rodiklis:

                               METAI
                                       2008
               PAVADINIMAS
                                       Lt

               Trumpalaikiai įsipareigojimai

               Trumpalaikio turto ir atsargų
               skirtumas

               Kritinio likvidumo rodiklis

2.2.2 Pridedame paskutinių trejų (3) finansinių metų įmonės pelno (nuostolio) ataskaitų ir
   paskutinių metų balanso kopijas.
                             46
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                  I skyrius. Konkurso sąlygos
                                  2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2.3 SVARBIAUSIŲ STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS
(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)
2.3.1 Pateikiame per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo
   pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai savo jėgomis užbaigtų svarbiausių
   statybos rangos sutarčių sąrašą:
Išvardinkite visą žemiau prašomą informaciją. Taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio
5.1.3 – 5.1.4 punktus.

                                                   Ar išduota
                   Bendra                              galutinė
                   darbų, už                            Perėmimo
                          Darbų              Pagrindinis
                   kuriuos                             pažyma
           Bendra            pradžios             rangovas (R),
                   rangovas            Perkančioji           (Priėmimo-
         projekto vertė,         data / Atlikta          jungtinės
   Projekto             buvo            organizacija /        perdavimo aktas)?
          aprašymas ir          Darbų  darbų,           veiklos
  pavadinimas           atsakingas,           Užsakovas /          - Taip (pridėkite
           fiziniai          pabaigos  %          partneris (KP)
                   vertė ir             Vieta              kopiją1)
          parametrai           data             ar subrangovas
                   fiziniai                          - Dar ne (sutartis
                                            (S)
                  parametrai                            vykdoma)
                                                 - Ne (nurodykite
                                                   priežastis)
2.3.2 Pateikiame statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijas ir/arba užsakovų
   patvirtinimus, kad darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai (nurodant atliktų darbų sudėtį).
1
 Jei konkurso dalyvio patirtis yra įgyta būnant subrangovu, tokiu atveju vietoj aukščiau nurodytų dokumentų
dalyvis gali pridėti raštą, pasirašytą darbų generalinio rangovo, kuriame patvirtinama, kad konkretūs to
subrangovo darbai buvo sėkmingai atlikti ir priduoti, taip pat rašte turi būti aprašyti subrangovo atliktų darbų
fiziniai parametrai.

                             47
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2.4 SUBRANGOVAI

2.4.1 Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir
   pateikiame šią informaciją apie subrangovus:
          Darbai, numatyti   Subrangovo pavadinimas ir    Procentinė
         vykdyti subrangos       adresas       subrangos vertė
           pagrindais                    nuo pasiūlymo
                                     kainos, %
         1.
         2.
         3.
Pastaba:     Bendra subrangos dalis neturi viršyti, dalies nurodytos Konkurso sąlygų 1
         skirsnio 5.2 papunktyje.
                           48
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija        Pirkimo dokumentai.
                                 I skyrius. Konkurso sąlygos
                                 2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2.5   SPECIALISTAI
(jungtinės veiklos atveju pildyti visiems partneriams kartu)


   2.5.1  Pateikiame informaciją apie numatomus specialistus, numatytus sutarties įgyvendinimui.

Nr Vardas, pavardė        Numatomos pareigos      Kvalifikacija    Patirtis vandentvarkos
                 projekte           (atestato nr.)   srityje
1.                Rangovo atstovas
2.                Projekto vadovas
3.                Statinio statybos vadovas
4.                Specialiųjų statybos
                 darbų vadovas
                 (mechanikos d.)
5.                Specialiųjų statybos
                 darbų vadovas
                 (elektrotechnikos d.)

Pateikite informaciją kaip prašoma konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.6 punkte.
                            49
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija       Pirkimo dokumentai.
                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2.7   TURIMOS ĮRANGOS SĄRAŠAS
(jungtinės veiklos atveju pildyti visiems partneriams kartu. Būtina nurodyti VISUS sutarties darbams numatomus
naudoti mechanizmus ir įrangą)


    2.7.1 Pridedame planuojamos darbams vykdyti turimos nuosavos ir/ar nuomojamos
       įrangos sąrašą (nuomos ar panaudos atveju- pridėti nuomos ir/ar panaudos
       sutartis).

Nr        Įrangos pavadinimas               Nuosava (N)/nuomojama (M)
1.
2.
3.
4.
5.
..
Pateikite informaciją kaip prašoma konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.9 punkte.
                           50
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija    Pirkimo dokumentai.
                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                             2 skirsnis. Pasiūlymo forma

3.1 DARBO PLANAS
3.1.1 Pridedame darbų vykdymo planą (laiko grafiką):
Pridėkite pagrindinių darbų etapų vykdymo stulpelinį grafiką, nurodantį pagrindines veiklas:
Inžinerinių tyrinėjimų, Techninio projekto, Darbo projekto rengimą, Projekto derinimo ir
statybos leidimo gavimo terminus, sklypo paruošimo/griovimo-ardymo darbus, atskirų
statinių/ statybos objekto dalių bendrastatybinius, mechanikos ir elektrotechnikos darbus,
derinimą ir išbandymą.]
                           51
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              2 skirsnis. Pasiūlymo forma

3.2 SIŪLOMŲ ĮRENGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
    3.2.1 Pridedame informaciją apie įrengimus.


Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius (t.y. siurblius, sukomplektuotas siurblines,
ir t.t.)
   Įrenginio tipas ir paskirtis                (pvz. gamykloje sukomplektuota
                                nuotekų siurblinė)
   Gamintojas ir kilmes šalis
   Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)
   Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m            [pavadinimai konkrečiam įrengimui
                                pagal technines specifikacijas]
   Instaliuotas galingumas (kW)
   Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h)
   Slėgio aukštis (m.v.st.)
   Matavimo ribos (kg)
   Kiti parametrai:
                           52
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              2 skirsnis. Pasiūlymo forma

3.3 SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
    3.3.1 Pridedame informaciją apie medžiagas.


Pateikite informaciją apie svarbiausias (t.y. vamzdynų, šulinių (vandens ir nuotekų)
medžiagas, betoną, metalo konstrukcijas, filtravimo medžiagos (jei naudojama) (turi būti
nurodytas baigtinis medžiagų sąrašas)
   Medžiagos tipas ir paskirtis                (pvz. PE vamzdžiai))
   Gamintojas ir kilmės šalis
   Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)
   Medžiagos techninės charakteristikos:
   Storis mm                         [pavadinimai konkrečiai medžiagai
                                pagal technines specifikacijas]
   Rulono matmenys (plotis ilgis) m
   Tankis kg/m3 arba svoris g/m2
   Pralaidumo koeficientas
   Atsparumas pradūrimui, N
   Įtempimo stiprumas, kN/m Išilginis/skersinis
   Suvirinimo, sujungimo tipas
   Kitos savybės:
                           53
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               2 skirsnis. Pasiūlymo forma

3.4 RANGOVO TECHNINIS PASIŪLYMAS
    3.4.1 Pridedame Rangovo techninį pasiūlymą:

Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus
techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas,
projektavimo kriterijai, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto
formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką
informacijos kiekį vertinimo tikslams. Rangovo pasiūlymą sudaro šie skyriai ir skirsniai:

1    Įrenginių pajėgumas ir našumas
1.1   Vandens kiekiai ir savybės
    Pagrindiniai į įrenginius įtekančio srauto duomenys pagal technines specifikacijas / Užsakovo
    reikalavimus.
1.2   Paruošto vandens kokybės standartai
    Patvirtinimas, kad siūlomieji projektai atitiks Užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus,
    o taip pat kita aktuali informacija apie tai.
1.3   Technologinio proceso sąranga
    1.3.1 Įžanga – Biologinio valymo atveju pateikiamos nuorodos į kitus įrenginius, kuriuose
    sėkmingai taikomos konkrečios technologinių procesų sistemos ar variantai, esant panašioms
    sąlygoms (nebūtinai turi būti šio konkurso dalyvio pastatyti įrenginiai).
    1.3.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai technologinio proceso parametrai,
    kuriais yra grindžiami technologiniai skaičiavimai, pateikiant informacijos šaltinius,
    pagrindžiančius pasirinktąsias vertes (tokiems technologinių procesų parametrams yra
    būdingas tam tikras verčių diapazonas, dalyvis neturėtų nuolatos rinktis artimų ribinėms
    verčių).
    1.3.3 Technologinio proceso skaičiavimai – nurodykite skaičiavimų metodiką įskaitant ir
    kompiuterių programinėje įrangoje naudojamas formules (atitinkamais atvejais), pateikite
    pradinius duomenis ir skaičiavimų rezultatus kiekvienam svarbiausiam įrenginiui arba
    ruošimo etapui esant vidutiniam ir didžiausiam srautui.
    1.3.4 Plovimo vandens kiekiai – pateikite plovimo vandens ir nuosėdų kiekio skaičiavimus,
    kuriuose būtų aiškiai parodyta, kuriose vandens ruošimo stadijose susidaro plovimo vanduo
    m3/d (m3/h) ir nuosėdos kg/dieną (kg/metus).
1.5   Suvartojimo skaičiavimai
    1.4.1 Elektros energija – pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi esantieji ir siūlomieji
    technologiniai įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo
    trukmė esant vidutinio ir didžiausio srauto bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos
    suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai esant projektinėms sąlygoms.
    Suskaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis technologijai bei visoms kitoms
    reikmėms, įskaitant plovimo vandenį, rezervuarų tuštinimą ir objekto drenažo siurblių darbą,
    apšildymą, apšvietimą, ventiliaciją ir smulkias energijos sąnaudas pastatuose, objekto lauko
    apšvietimą ir pan.
    1.4.2 Chemikalai – pateikiami pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso
    skaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai esant
    projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis. Siūlomasis chemikalų dozavimas pagrindžiamas
    pagalbine informacija – pagrindinėmis cheminėmis lygtimis ir pan.
2    Siūlomųjų darbų aprašymas
2.1   Įrenginiai ir statiniai
    Pateikiamas išsamus pagrindinių statinių aprašymas bei pateikiama tokia informacija:
    2.1.1 Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų matmenys, rezervuarų tūrio, grindų ploto ir
    kiti duomenys.
    2.1.2 Statybos darbų vykdymo būdas – pvz., vietoje liejamos gelžbetonio konstrukcijos,
    montuojami jau išlieti betono elementai; taip pat – statybos darbų medžiagos ir apdaila.
    2.1.3 Numatoma patiekti mechaninė ir elektrotechninė įranga, įskaitant pagrindinius
    konstrukcinius ypatumus, našumo duomenis ir pan.
    2.1.4 Atjungimo priemonės (išjungiamosios sklendės ir pan.).

                           54
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               2 skirsnis. Pasiūlymo forma

    2.1.5 Atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju, atliekant priežiūrą,
    apvedimai ir pan.
    2.1.6 Numatoma patiekti keliamoji įranga.
    2.1.7 Prieigos į visas vietas ir skyrius, kuriose yra įrenginiai, priemonės bei saugos
    priemonės, įskaitant avarinių situacijų pavojingose vietose nuostatus (chemikalų saugyklos ir
    pan.).
    2.1.9 Kvapų kontrolės priemonės (atitinkamais atvejais).
    2.1.10 Šildymas, apšvietimas ir ventiliacija, kurią numatoma užtikrinti pastatuose.
    Turi būti aprašomos ir esamų įrenginių dalys, kurias numatoma panaudoti naujuose
    įrenginiuose, tačiau jų aprašymus galima apriboti, pateikiant tik modifikacijas ir numatomas
    papildomas priemones.
2.2   Vamzdynai ir sklendės
    2.2.1 Vamzdynų sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos.
    2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas,
    nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.
2.3   Elektros darbai
    2.3.1 Aukštos ir vidutinės įtampos elektros grandinių, bei numatomos pateikti aparatūros
    aprašymas.
    2.3.2 Variklių valdymo centrų ir pavarų kiekviename tokiame centre sąrašas.
2.4   Instrumentuotės ir valdymo sistemos darbai
    2.4.1 Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui
    bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį ir pateikimo
    vietą, ar rodmenys tik rodomi, ar jie įrašomi ir archyvuojami.
    2.4.2 Įrenginių SCADA priemonių aprašymas, šių priemonių eksploatacinės funkcijos,
    pagrindinių procesų valdymo algoritmai.
    2.4.3 Nešiojamųjų prietaisų, mėginių ėmimo prietaisų ir laboratorinės įrangos sąrašas.
2.5   Pagalbiniai darbai ir patarnavimai statybvietėje
    Pagalbinių darbų, kurie nėra pagrindinių technologinių procesų dalis, aprašymas, įskaitant:
        plovimo vandens panaudojimas arba nuvedimas
        bendrosios paskirties drenažo sistema – rezervuarų, talpų ištuštinimui ir pan.
        objekto teritorijos apšvietimas
        keliai, takai ir teritorijos landšafto sutvarkymas
        lietaus vandens nuotekų surinkimas ir pašalinimas (nuo pastatų ir grindinių)
        aptvėrimai ir vartai
2.6   Architektūriniai aspektai
    Naujųjų įrenginių išdėstymo teritorijoje metmenys, preliminarūs pasiūlymai dėl statybinių
    projektų.
3    Įrenginių veikimas, valdymas ir priežiūra
3.1   Įrenginių veikimas ir valdymas
    3.1.1 Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos aprašymas.
    3.1.2 Įrenginių darbo ir valdymo nustatymų koregavimo, atsižvelgiant į kintantį vandens
    suvartojimą (srautą).
3.2   Įrenginių priežiūra
    3.2.1 Įrenginių pagrindinių dalių priežiūros poreikių glaustas aprašymas.
    3.2.2 Rekomenduojamų atsarginių dalių, tepalų ir kitų vartojamųjų reikmenų pagrindinėms
    įrenginių dalims penkerių metų trukmės eksploatacijai preliminarus sąrašas.
    3.2.3 Rekomenduojamų specializuotų įrankių preliminarus sąrašas.
4    Brėžiniai
    Pateikiami mažu mažiausiai šie brėžiniai ir schemos:
        Technologinių proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų
         pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat – visas pagrindines ir pagalbines
         srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis (vamzdžių
         diametrus, kanalų skerspjūvius ir pan.).
        Hidraulinis profilis (tik pasiūlymams su gravitaciniai filtrais ) – “išilginis” pjūvis,
         besidriekiantis pro visus įrenginius, nuo „žalio“ vandens padavimo iki švaraus                           55
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija       Pirkimo dokumentai.
                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                2 skirsnis. Pasiūlymo forma

        vandens rezervuaro. Hidraulinis lygis pateikiamas tik didžiausio srauto sąlygomis ir
        nulinio srauto sąlygomis.
        Bendrojo išdėstymo planai, ne mažiau kaip 1:500 mastelio:
        o     pagrindinis išdėstymo planas, kuriame parodyta visų technologinių įrenginių
             dalių vieta, taip pat – pagalbiniai statiniai ir pastatai, įskaitant pagrindinius
             tinklus;
        o     atskiras išdėstymo planas, kuriame parodomi kiti tinklai.
        Pagrindinių technologinio proceso dalių (statinių) planai ir pjūviai, ne mažesnio kaip
        1:200 mastelio, kuriuose pateikiami pagrindiniai matmenys, konstrukcijų lygio
        duomenys ir įrenginių pagrindinių dalių išdėstymas.
5    Gamintojo techninė literatūra
Šiame skyriuje pateikiama įrenginių gamintojų literatūra, o taip pat kita literatūra, kurioje nurodomos
techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai,
nuorodos ir pan. Pateikiama tik betarpiškai su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę
technologinę įranga (t.y. vandens aeravimo įrenginiams, siurbliams, orapūtėms, proceso valdymo
įrangai). Bendrojo pobūdžio katalogai ir reklaminė medžiaga neteiktina.
                           56
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija    Pirkimo dokumentai.
                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                             2 skirsnis. Pasiūlymo forma
                           57
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija      Pirkimo dokumentai.
                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                               2 skirsnis. Pasiūlymo forma

3.5 SIŪLOMŲ DARBŲ PAGRINDINIAI PARAMETRAI
    3.5.1  Pridedame pagrindinių parametrų lentelę:

Dalyviai turi pateikti pagrindinius siūlomų darbų parametrus iš techninio Rangovo pasiūlymo.
Jeigu dalyvio pasiūlyme nenurodomi parametrai įrašyti „netaikoma“, jeigu lentelėje nėra
nurodyta reikiamo parametro dalyvis gali papildyti lentelę.

Visi duomenys turi būti pateikti didžiausiems debitams ir apkrovoms, esant projektinei
apkrovai ir srautui. Visur, kur nenurodyta kitaip, visi medžiagų kietų dalelių kiekiai skystyje
turi būti nurodyti kaip sausų medžiagų kiekiai.
Pavadinimas                        Vienetai   Reikšmė(s)   Pastabos
Debitai ir apkrovos:
Projektinis vandens ruošimo įrenginių našumas       m3/d
Didžiausias valandos našumas                m3/h
[pagal technines specifikacijas ir užsakovo
reikalavimus surašyti svarbiausius technologinius
parametrus]

Vandens aeravimo įrenginiai:
Vandens filtravimo įrenginiai (filtrai):
Plovimo sistema:
Reagentų ūkis
Nuosėdų sukaupimas ir atskirimas:
                           58
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    I skyrius. Konkurso sąlygos
                                    2 skirsnis. Pasiūlymo forma

   3.5.2 Pridedame užpildytas pasirašytas garantijas.
1. ĮRENGIMŲ HIDRAULINIO NAŠUMO GARANTIJA

Mes, …………………………………,….., šiuo užtikriname, kad maksimalus įrenginių
hidraulinis našumas bus ne mažesnis nei <Įrašyti skaičių iš Techninių specifikacijų/Užsakovo
reikalavimų> m³/d, kas sudaro 100% planuojamo našumo.

Įrenginiai bus bandomi prieš priimant juos eksploatacijai (prieš pasirašant darbų priėmimo-
perdavimo aktą).

Rangovas garantuoja, kad įrenginiai gali pasiekti šį našumą nesunaudodami per didelio
vandens kiekio, neprarasdami hidrostatinio slėgio ir neperkraudami nei vieno elemento
procese.

Jei garantiniu bandymo laikotarpiu hidraulinis įrenginių našumas negali būti pasiektas, tuomet
įrenginius reikės išbandyti iš naujo siekiant nustatyti maksimalų hidraulinį našumą, kurį
įrenginiai gali pasiekti. Žemesnysis našumas tuomet taps realiu maksimaliu hidrauliniu
našumu įrenginiams.

Jeigu garantuojamas maksimalus hidraulinis našumas bandymų metu nepasiekiamas,
Rangovas sumoka baudą, kuri apskaičiuojama taip: iš maksimalaus garantuojamo hidraulinio
našumo (<Įrašyti skaičių iš Techninių specifikacijų/Užsakovo reikalavimų> m³/d) atimamas
realus maksimalus hidraulinis našumas ir šis skirtumas padauginamas iš 1000 Lt.

Bandymų metu Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad bus laikomasi visų reikalavimų nurodytų
Techninėse specifikacijose/Užsakovo reikalavimuose. Tuo atveju jei vandens kokybė
neatitinka garantuotų vandens kokybės parametrų, Rangovas įsipareigoja ištirti priežastis ir,
kur įmanoma, atlikti įrenginių veikimo pakeitimus, kad būtų pasiekti garantuoti vandens
kokybės parametrai.

Finansinės sankcijos tampa mokėtinomis pasibaigus defektų šalinimo laikotarpiui, t.y. po
vienų metų nuo darbų perdavimo.


Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)
Data: .................................
                              59
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    I skyrius. Konkurso sąlygos
                                    2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2. VANDENS KOKYBĖS GARANTIJA

Mes, …………………………………,….., šiuo užtikriname, kad vandens kokybės
reikalavimai nurodyti Techninėse specifikacijose / Užsakovo reikalavimuose <nurodyti
dokumentą ir punktą> bus pasiekti, kai maksimalus planuojamas įrenginių našumas yra
<Įrašyti skaičių iš Techninių specifikacijų/Užsakovo reikalavimų> m³/d esant visoms
galimoms eksploatacijos sąlygoms.

Tyrimai bus atliekami prieš priimant įrenginius eksploatacijai (prieš pasirašant darbų
priėmimo-perdavimo aktą) ir vienus metus po darbų užbaigimo ir priėmimo t.y. defektų
šalinimo laikotarpio metu.

Jei garantinio bandymo laikotarpiu vandens kokybė neatitiks vandens kokybės garantijos
esant reikalaujamam našumui <Įrašyti skaičių iš Techninių specifikacijų/Užsakovo
reikalavimų> m³/d, įrenginiai bus išbandomi dar kartą, esant žemesniam našumui, tol kol bus
pasiekta garantuota vandens kokybė. Žemesnysis našumas tuomet taps realiu maksimaliu
įrenginių našumu.

Jeigu nepasiekiami vandens kokybės reikalavimai, kurie nurodyti Techninėse specifikacijose /
Užsakovo reikalavimuose <nurodyti dokumentą ir punktą>, Rangovas sumoka baudą, kuri
apskaičiuojama taip: iš planuojamo maksimalaus našumo (<Įrašyti skaičių iš Techninių
specifikacijų/Užsakovo reikalavimų> m³/d) atimamas įrenginių našumas, kuriam esant
pasiekiami vandens kokybės reikalavimai ir šis skirtumas padauginamas iš 1500 Lt.

Baudos tampa mokėtinomis pasibaigus garantijos laikotarpiui, t.y. po vienų metų nuo darbų
perdavimo.Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)
Data: .................................
                              60
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija     Pirkimo dokumentai.
                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                              2 skirsnis. Pasiūlymo forma


  4. ĮKAINUOTI DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠČIAI
(Dėmesio. Ši informacija pateikiama atskirame voke)

4.1 Pridedame įkainuotą suvestinį darbų kainų žiniarašti, kurie parengti pagal IV skyriaus
  „Darbų kainų žiniaraščiai“ formas.

4.2 Pridedame bendros pasiūlymo kainos sudėtines dalis, kurios parengtos pagal IV skyriaus
  „Darbų kainų žiniaraščiai“ formas:
Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai / Pasiūlymo kainos bendrosios sumos išskirstymo lentelės turi būti
pateiktos ir elektroninėje versijoje (diskelyje arba CD).
Įkainiai darbų kainų žiniaraščiuose privalo būti nurodomi dvejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
Atliekant skaičiavimus naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina nustatyti skaičių
suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis po kablelio.
                           61
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Pirkimodokumentai. Sutarties sąlygos
                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                    1 skirsnis. Rangos sutartis
               Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
                     Rangos Sutartis Nr. ............
tarp:
Tauragės rajono savivaldybės administracija, adresas: Respublikos g. 2, LT-72255,
Tauragė, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“
UAB ,,Tauragės vandenys“, įmonės kodas 179249836, adresas:Šlaito g. 2, LT-5900, Lietuva
(toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),


Atstovaujančios vieną sutarties šalį,
ir
                           , įmonės kodas:          , adresas:

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“),
atstovaujantis kitą sutarties šalį
atsižvelgdami į tai, kad
    (a)  Šis projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos
        Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias
        veiksmų programas;
    (b)  Perkančioji organizacija, veikdama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
        2007-10-17 nutarimo Nr. 1139 “Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp
        institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metu Europos Sąjungos struktūrinės
        paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ nuostatas, patvirtino
        Rangovą viešo konkurso Nr. <įrašykite pirkimo numerį> nugalėtoju vykdyti šį
        projektą, ir
    (c)  Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą pilnai atlikti
        projekto "VP3-3.1-AM-01-V,, Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
        Tauragės rajone“sutarties Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
        inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus ir ištaisyti atsiradusius
        defektus,
šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:
1.    Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios
     jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2.    Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra
     suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):
    (a)   Ši Rangos Sutartis,
    (b)   Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo
        dokumentų paaiškinimai, jei taikoma,
                            62
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Pirkimodokumentai. Sutarties sąlygos


    (c)   Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu
    (d)   Konkrečios sutarties sąlygos,
    (e)   Bendrosios sutarties sąlygos,
    (f)   Užsakovo reikalavimai,
    (g)   Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“),
    (h)   Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
    (i)   Kiti dokumentai ir priedai.
3.    Rangovas šia sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakovas
     sumokės Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per
     nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų.

4.    Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, už tinkamai atliktus ir
     laiku užbaigtus, sutartyje numatytus Darbus.

5.    PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei
     tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu.

6.    Priimta sutarties suma (be PVM) sudaro:
     _______________ Lt, (suma žodžiais __________________________________litų),
     Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
     _______________ Lt, (suma žodžiais __________________________________litų),
     Priimta sutarties suma, įskaitant PVM yra:
     _______________ Lt, (suma žodžiais _________________________________litų).
7.    Užsakovas mokėjimus darys litais.
8.    Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
     tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų
     įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų
     pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
9.    Tai paliudydamos šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 sutarties vienodą teisinę galią
     turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai
     Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją..
10.   Sutarties galiojimo terminas 30 mėn. (18 mėn. darbų baigimo laikas + 12 mėn.
     pranešimų apie defektus laikas + 28 d. atlikimo pažymos išdavimui).
11.   Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
                           63
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Pirkimodokumentai. Sutarties sąlygos


UŽSAKOVAS (GALUTINIS PARAMOS                            RANGOVAS:
GAVĖJAS)/ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:
Pasirašyta ir patvirtinta                             Pasirašyta ir patvirtinta
...................................................................…….....     ...................................................................…….....
................................................................… ...........   ................................................................… ...........
Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)                 Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)
........................................................................…...    ........................................................................…...
Pareigos                                      Pareigos
...............................................................................  ...............................................................................
Pilnai tinkamai įgaliotas                             Pilnai tinkamai įgaliotas
pasirašyti................................................................     pasirašyti................................................................
………..........................................................vardu         ………......................................................... vardu

Data.........................................                   Data.........................................
                                       64
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Pirkimodokumentai. Sutarties sąlygos


                2 skirsnis. Bendrosios sutarties sąlygos

Projekto Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone
Bendrosios sutarties sąlygos yra:

          RANGOVO PROJEKTUOJAMŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ
            DARBŲ ELEKTROS IR MECHANIKOS ĮRENGINIŲ
            Projektavimo ir Statybos bei Įrangos sutarties sąlygos
                   FIDIC „Geltonoji“ knyga,
                 Pirmasis lietuviškas leidimas 2003

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas
  1. Šią Sutartį sudariusių šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos Sutarties sąlygose, kurias
    sudaro Bendrosios sutarties sąlygos (lietuviškas leidimas) ir Konkrečios sutarties
    sąlygos (žr. Sutarties sąlygų 3 skirsnį).
  2. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002
    „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.
  3. Bendrosiose sąlygose pateikiamos nuorodos į bet kuriuos būtinus duomenis, esančius
    pasiūlymo Priede arba (techniniais klausimais) į technines specifikacijas.
  4. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų
    sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios
    sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose,
    galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
  5. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties
    dokumentų. Konkurso dalyvis/ rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų1.
  6. Vykdydamas šią sutartį, Rangovas privalo turėti aukščiau nurodytą Bendrųjų sutarties
    sąlygų leidimą.
1
 Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Lietuvos statybų projektavimo institutas“
(Jeruzalės g. 45, LT - 08420 Vilnius) arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-
1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901.
                           65
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos


                3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

Bendrosios nuostatos
1. Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus.
Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų
dalis. Konkrečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

                 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
1.1 punktas     Sąvokos
1.1.1        Sutartis
          Papildyti papunktį 1.1.1.2 “Rangos sutartis”
          Užsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai įforminti raštu ir pasirašyti
          nustatyta tvarka, pagal kurį Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti
          Darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas,
          priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutarties kainą.
          Pakeisti papunktį 1.1.1.7 “Rangovo siūlymas”
          „Rangovo siūlymas“ – į sutartį įtrauktas dokumentas, įvardytas kaip Techninis
          pasiūlymas, kurį Rangovas įteikė kartu su Pasiūlymo raštu. Šiame dokumente yra
          įtraukta techninė informacija.,
1.1.2        Šalys ir asmenys
          Papildyti papunktį 1.1.2.2 “Užsakovas”
          Užsakovas yra nurodytas Pasiūlymo priede. Užsakovas taip pat yra paramos gavėjas,
          kuris investuoja ES ir LR ir nuosavas lėšas į statybą, atlieka užsakovo funkcijas ir
          reiškia galutinį atliktų darbų gavėją.
          Papildyti papunktį 1.1.2.4 “Inžinierius”
          Inžinierius taip pat yra Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – asmuo, Užsakovo
          paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą (žr.1.1.2.12).
          Papildyti papunktį 1.1.2.5 “Rangovo atstovas“
          Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas.
          Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.11 “Perkančioji organizacija”
          Perkančioji organizacija nurodyta pasiūlymo rašto priede.
          Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.12 „Statinio statybos techninė priežiūra“
          Užsakovas organizuoja statinio statybos techninė priežiūrą (nuo statinio statybos
          pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar
          statinys statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų,
          LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio
          saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
          Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.13 “Įgyvendinančioji institucija”
          Įgyvendinančioji institucija nurodyta pasiūlymo rašto priede.
1.1.3        Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
          Papildyti papunktį 1.1.3.5 „Perėmimo pažyma”
          Ši sąvoka sutarties sąlygose apima ir statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka
          išduodamą Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą (1.1.6.11).
                           66
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimo apie defektus laikas“
          Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia LR Civiliniame
          kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (12 str. 5 dalis) nustatyto garantinio
          laiko statiniams.
          Garantinis laikas – laikas per kurį rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka
          normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas
          naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.
          Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktas
          Statybos perdavimo ir priėmimo aktas – dokumentas, pasirašomas prieš išduodant
          Perėmimo pažymą vadovaujantis 10 straipsnio [Perdavimas Užsakovui] nuostatomis.
1.1.4        Pinigai ir mokėjimai
          Pakeisti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina“
          Sutarties kaina – kaina, suma (be PVM), apibrėžta 14.1 punkte [Sutarties kaina], kartu
          su Sutartyje numatytais patikslinimais, už kurią Rangovas įsipareigoja tinkamai ir laiku
          atlikti darbus bei ištaisyti defektus.
          Papildyti papunktį 1.1.4.7 “Tarpinio mokėjimo pažyma“
          Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Tarpinio mokėjimo
          pažymas ar Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė
          patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
          Papildyti papunktį 1.1.4.10 „Rezervinė suma“
          Rezervinė suma taip pat apima ir Užsakovo rezervą , kuris yra nurodytas suvestiniame
          Darbų kainų žiniaraštyje arba Bendros pasiūlymo kainos išskirstyme.
          Pakeisti papunktį 1.1.4.12 „Ataskaita“
          Rangovo pateikiamų mokėjimo dokumentų visuma (Suvestinis atliktų darbų aktas,
          Detalus atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra) tarpiniam mokėjimui gauti, kurie
          pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas].
          Papildyti nauju papunkčiu 1.1.4.13 „Rangovo pateikiami dokumentai mokėjimui
          gauti“
          Rangovo pateikiami dokumentai mokėjimui gauti tai:
          (a) Suvestinis atliktų darbų aktas;
          (b) Detalus atliktų darbų aktas;
          (c) PVM sąskaita faktūra,
          kurie pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas].
                            67
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

1.1.6        Kitos sąvokos
          Papildyti papunktį 1.1.6.1 “Rangovo dokumentai“
          Ši sąvoka taip pat apima Statinio projektą, kuris yra Normatyviniais statybos
          techniniais dokumentai nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami Užsakovo
          sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai,
          brėžiniai), skirti statybai įteisinti ir vykdyti. Normatyviniai dokumentai nustato
          techninio ir darbo projekto etapus.
          Techninis projektas - laikantis Užsakovo reikalavimų, projektavimo sąlygų ir teritorijų
          planavimo dokumentų reikalavimų parengtas projektas, atitinkantis STR 1.05.06:2005
          reikalavimus, pagal kurį išduodamas leidimas statybai.
          Darbo projektas - dokumentas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai
          statybos montavimo darbams atlikti.
          Statinio techninis darbo projektas – projektas, apjungiantis Techninį projektą ir Darbo
          projektą.
          Papildyti papunktį 1.1.6.5 “Įstatymai”
          Ši sąvoka taip pat apima Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos
          Statybos įstatymą bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (t.y. statybos
          techninius reglamentus, statybos ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles,
          standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus
          statybą reglamentuojančius teisės aktus.
          Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.7 „Statybvietė“
          Statybvietės ribos nustatomos Statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kurios
          gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis.
          Statybos sklypas – žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas
          (teritorijos dalis), kuriame atliekami darbai.
          Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.10 „Darbų atlikimo grafikas“
          Dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi
          atlikti Darbus ar užbaigti jų teikimą pagal Sutartį ar šalių suderintus Darbų atlikimo
          terminus.
          Tai darbų programos sudėtinės dalies dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar
          terminai, per kuriuos Rangovas turi tinkamai atlikti ir užbaigti sutartyje numatytus
          darbus. Pagal situaciją atnaujintas Darbų atlikimo grafikas neatleidžia rangovo nuo
          atsakomybės už vėlavimus pagal Pasiūlymo priede nurodytus Darbų ar Darbų grupių
          Baigimo terminus.
          Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.11 „Statinio pripažinimas tinkamu naudoti“
          Statinio pripažinimas tinkamu naudoti – STR 1.11.01:2002 “Statinių pripažinimo
          tinkamais naudoti tvarka” nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas
          ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo
          dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus
          esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus.
1.5 punktas     Dokumentų pirmumas
          Pakeisti punktą:
          Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo
          tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:
          (a) Rangos Sutartis,
          (b) Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo
          dokumentų paaiškinimai, jei taikoma,
          (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
                           68
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
          (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
          (f) Užsakovo reikalavimai,
          (g) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“),
          (h) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
          (i) Kiti dokumentai ir priedai (pvz. atliktų darbų aktų ir tarpinio/galutinio mokėjimo
          pažymos formos, darbų atlikimo grafikas).

          Jeigu dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, tai Inžinierius privalo
          išleisti būtinus paaiškinimus arba nurodymus.
1.10 punktas    Užsakovo naudojimasis rangovo dokumentais
          Papildyti punktą:
          Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai
          naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas    Konfidenciali informacija
          Papildyti punktą:
          Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina
          jo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be
          išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad būtų paskelbta arba atskleista bet
          kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.
          Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos
          Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis
          bei duomenų apsaugą.
          Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas
          netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie
          pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos
          institucijos.
1.13 punktas    Įstatymų laikymasis
          Pakeisti punktą:
          Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje
          galiojančių įstatymų.
          Užsakovas turi būti atlikęs visas privalomas Nuolatinių darbų teritorijų planavimo bei
          Poveikio aplinkai vertinimo procedūras tam, kad Rangovas galėtų pradėti rengti
          Techninį darbo projektą bei vykdyti statybos darbus. Užsakovas privalo pateikti
          rangovui minėtų patvirtintų bei suderintų dokumentų kopijas. Užsakovas taip pat
          privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei kaip kitaip
          atstovauti statytoją Darbų projektavimo, vykdymo bei Statinio pripažinimo tinkamu
          naudoti metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų
          nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų
          nevykdymo.


          Rangovas privalo teikti visus reikiamus pranešimus, paraiškas valstybinėse įmonėse,
          mokėti mokesčius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, suderinimus bei
          pažymas statybos Darbams projektuoti, vykdyti, užbaigti laiku ir ištaisyti defektus kaip
          nurodyta Užsakovo reikalavimuose. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad
          Užsakovas nenukentėtų dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų nevykdymo.
1.15 punktas    Perkančiosios organizacijos funkcijos
          Perkančioji organizacija vykdo pirkimo procedūras pagal šią sutartį numatytiems
          darbams atlikti.
                           69
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos1.16 punktas    Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos
          Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos
          projektų valdymo agentūra pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17
          nutarimą Nr. 1139 “Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų,
          įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metu Europos Sąjungos struktūrinės paramos
          panaudojimo strategiją ir veiksmų programas” ir šiuo nutarimu patvirtintas
          “Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013
          metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
          programas, taisykles”.

                      2 straipsnis. Užsakovas
2.1 punktas     Teisė naudotis Statybviete
          Pakeisti pirmą pastraipą
          Užsakovas pasiūlymo priede nurodytu terminu (terminais) privalo suteikti Rangovui
          Statybvietės valdymo teisę. Inžinerinių tyrinėjimų darbams Rangovui suteikiamos
          statybvietės valdymo teisė Užsakovo reikalavimuose nurodytais būdais, tačiau
          Užsakovas gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus Atlikimo užtikrinimą.
          Rangovas gali vykdyti statybos darbus tik gavęs statybos leidimą.


2.2 punktas     Leidimai, licencijos arba suderinimai
          Papildyti punktą:
          Jei Rangovas prašo Užsakovo pagalbos gaunant Lietuvos teisės aktų, jų pataisų
          kopijas, informaciją apie vietinius papročius ir pan. ar gaunant leidimus, licencijas arba
          suderinimus, Užsakovas ar Įgyvendinančioji institucija gali reikalauti kompensuoti
          tokios pagalbos išlaidas.
          Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių Institucijų savo lėšomis.
          Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo
          ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar
          inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
          Konsultuojantis su kitomis vietinėmis įstaigomis ar inžinerinius tinklus
          eksploatuojančiomis organizacijomis, Inžinierius ir Užsakovas sudaro Rangovui grafiką,
          aukščiau nurodytiems leidimams gauti.
2.6 punktas     Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
          Papildyti nauju punktu:
          Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų
          grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų
          medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo
          ūkinę komercinę veiklą.
          Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų
          kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui.
          Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie
          nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir
          normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į rangovo ūkinę komercinę
          veiklą.
2.7 punktas     Kitų institucijų dalyvavimas užsakovui vykdant savo pareigas ir įgyvendinant
          teises

                           70
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          Papildyti nauju punktu:
          Įstatymų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytais atvejais, priimant
          projektavimo ir statybos darbų rezultatą kartu su Užsakovu dalyvauja ir atitinkamų
          valstybės ir savivaldybės institucijų atstovai.

                     3 straipsnis. Inžinierius
3.1 punktas     Inžinieriaus pareigos ir teisės
          Papildyti punktą:
          Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra
          ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su
          statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų)
          sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.
          Inžinierius kartu yra Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir vykdo
          pastarojo funkcijas kaip nustatyta LR Statybos įstatyme ir statybos techniniuose
          reglamentuose. Jis yra Užsakovo atstovas vykdantis statinio statybos priežiūrą (žr.
          1.1.2.12 papunktį).
          Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų
          pagal žemiau išvardintus šių sąlygų punktus:
           (a)   4.4 (b) poskyris, duodantis leidimą patvirtinti „kitus siūlomus
           Subrangovus“. Išankstinis rašytinis patvirtinimas nereikalingas esant aplinkybėms,
           aprašytoms 7.6 (c) poskyryje.
           (b)   13.3 poskyris Pakeitimų patvirtinimai.
           (c)   13.5 poskyris Rezervinės sumos;
           (d)   8.8 poskyris Darbo sustabdymas.

3.6 punktas     Vadybiniai susirinkimai
          Papildyti nauju punktu:
          Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis
          dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti
          Darbų atlikimo grafiko vykdymą, apžvelgti pasirengimą busimam darbui, pristatyti
          siūlomus pakeitimus ir rezervinių sumų panaudojimus, spręsti kitus sutarties vykdymo
          klausimus.
          Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems
          dalyviams ir Užsakovui. Atsakomybė už veiksmus, kuriuos reikalinga atlikti turi būti
          įrašoma į protokolą, ir, jei nėra susitarimo pagal šią Sutartį, Inžinierius turi priimti
          sprendimą.
                      4 straipsnis. Rangovas
4.1 punktas     Bendrosios Rangovo prievolės
          Pakeisti pirmą pastraipą:
          Rangovas privalo atlikti reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, parengti Statybos techninių
          reglamentų nustatytos apimties projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus ir ištaisyti defektus,
          kaip numatyta pagal Sutartį. Baigti Darbai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį,
          nurodytą Sutartyje.
          Papildyti punktą:
          Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą
          Statinio techninį darbo projektą ir vadovautis LR teisės aktais (žr. 1.1.6.5 papunktį).
          Rangovas privalo vykdyti darbų atlikimo metu gautus Inžinieriaus ir Užsakovo
                           71
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          rašytinius nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms,
          normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir nėra kišimasis į Rangovo ūkinę
          veiklą.
          Rangovas įformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus
          statinio statybos dokumentus ir perduoda juos Užsakovui.
          Rangovas (jeigu reikia) atlieka konstrukcijų tyrimus bei atidengia paslėptas
          konstrukcijas ir paslėptus darbus bei atlieka bandymus.
          Pagal STR 1.05.06: 2005 Rangovas turi paruošti Statinio techninį darbo projektą.
          Rangovas yra atsakingas už savalaikį Statinio techninio darbo projekto brėžinių
          pateikimą Inžinieriui patvirtinti
          Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos formos statybos
          darbų vykdymo žurnalą (LR aplinkos ministro 2002 m. spalio 31 d. įsakymas Nr.571
          “Dėl statybos darbų žurnalo formos patvirtinimo”). Žurnalas turi būti pildomas kasdien,
          puslapiai numeruojami ir kasdien žurnale turi pasirašyti Rangovas ir Inžinierius. Žurnale
          Rangovas turi pasirašyti kasdien, o Inžinierius – už dienos darbus, juos priimdamas.
          Rangovas privalo atlikti sutartyje sulygtą darbą iš savo medžiagos, savo priemonėmis ir
          jėgomis, jeigu Užsakovo reikalavimuose nenurodyta kitaip. Rangovas, atliekantis darbą
          iš savo medžiagos, atsako už blogą medžiagos kokybę.
          Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų
          reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar Sutartyje numatytų
          statybos darbų rodiklių.


4.2 punktas     Atlikimo užtikrinimas
          Panaikinti antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:
          Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti
          pateiktas banko garantijos forma.
          Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki
          avanso išmokėjimo Rangovas turi pristatyti Užsakovui atlikimo užtikrinimą bei jo
          patvirtintą kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas
          Užsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl
          Užsienio šalyje garantiją išduodančio juridinio asmens pasirinkimo.
          Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir
          išduotas Užsakovo vardu.
          Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavusi informaciją, kad Sutarties
          atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems
          ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.
          Panaikinti trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti:
          Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto
          pasirašymo dienos. Jeigu atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksčiau
          negu pasirašomas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, tai Rangovas įsipareigoja
          pratęsti atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpį iki šiame paragrafe nurodytos datos
          bei pateikti Užsakovui ir Inžinieriui tai patvirtinantčius dokumentus.
          Panaikinti šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:
          Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą, per 21 dieną po Statybos
          techninių reglamentų nustatyta tvarka Statinio pripažinimo tinkamų naudoti.
4.3 punktas     Rangovo atstovas
          Papildyti punktą:

                           72
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas.
          Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai,
          Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
          Rangovas, net ir tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki
          darbų pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir
          jo kvalifikaciją.
          Inžinieriui / Užsakovui turi būti pranešta apie bet kokius esminius Rangovo atstovo
          pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos būtinos statybos rangos sutarčiai įvykdyti,
          nenustojo galioti.
4.4 punktas     Subrangovai
          Papildyti punktą:
          Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų,
          susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu.
          Bendra visų Subrangovų atliekamų Darbų vertė negali viršyti 40 % Priimtos sutarties
          sumos.
          Kartu su prašymu pakeisti sutartyje nurodytą Subrangovą arba paskirti naują
          Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas
          Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus:
           1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR
            Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę
            vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytų ypatingo statinio projektavimo ir/ar
            statybos darbų dalį, kuriai subrangovas numatomas samdyti.
           2. Kiekvienas subrangovas privalo atitikti konkurso sąlygų 1 skirsnio 4.2 punkte
            nurodytus tinkamumo reikalavimus
          Papildyti pastraipą (b):
          (b) punkto pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos tiekėjų“.
          Išankstinio pritarimo neturi būti reikalaujama, jeigu subrangos vertė yra mažesnė nei
          0,1% Priimtos sutarties sumos.
4.6 punktas     Bendradarbiavimas
          Papildyti pastraipą (c):
          … tokių kaip Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, Visuomenės sveikatos
          centras, policija, elektros, dujų, šilumos, vandens, gatvių apšvietimo ir kitas inžinerines
          komunikacijas eksploatuojančios įmonės, kelių priežiūros tarnybos bei savivaldybė.
          Papildyti punktą:
          Sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
          pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties
          šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims
          pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl
          atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.
4.8 punktas     Sauga darbe
          Papildyti punktą:
          f) Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje
            galiojančių įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į
            visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti
            aplinkosauginius reikalavimus.
          g) Rangovas bus atsakingas už tinkamą nuotekų ir atliekų tvarkymą visose savo
                           73
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

             darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.
          Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo
          naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo užsakovo naudojamos teritorijos
          eksploatuojant esamus įrenginius. Tai turi būti suderinta ir susitarta su Užsakovu.
          Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus
          įrenginius. Tačiau tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų,
          turinčių teisę būti statybos aikštelėje, saugumą.
          Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio
          Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir
          Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip
          to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.
4.9 punktas     Kokybės užtikrinimas
          Papildyti nauju papunkčiu 4.9.1 „Kokybės sistema“
          a) Rangovas turi pateikti savo Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą per 28 dienas
            nuo darbų pradžios datos.
          b) Inžinierius turi įvertinti pateiktą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą ir grąžinti
            jį Rangovui per 14 dienų nuo gavimo datos, kartu pateikdamas reikalingus
            komentarus, reikalavimus ar įtrauktinus pakeitimus.
          c) Per 14 dienų Inžinierius gali pakartotinai grąžinti Kokybės užtikrinimo sistemos
            aprašymą Rangovui, iki jį galutinai patvirtins parašu.
          d) Rangovo vėlavimas gauti Inžinieriaus patvirtinimą Kokybės užtikrinimo sistemos
            aprašymui yra Rangovo atsakomybėje. Rangovui nesuteikiama papildomas laikas
            dėl tokio vėlavimo, išskyrus atvejį, kai Inžinieriaus atsakymas į Rangovo pateiktą
            aprašymą trunka ilgiau nei 14 dienų.
          e) Rangovo tarpinio mokėjimo pažymos ir sąskaitos turi būti sulaikytos tol, kol
            Inžinierius raštu nepatvirtina Rangovo Kokybės užtikrinimo sistemos.
          Papildyti nauju papunkčiu 4.9.2 „Reikalavimai kokybės sistemai“
          a) Rangovo Kokybės užtikrinimo sistema turi apimti:
            i)    Kiekvieno produkto ar atliekamų darbų kokybės sekimui būtinas priemones
                 per visą sutarties galiojimo laikotarpį,
            ii)    Kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės procedūras apimančias visų
                 medžiagų tiekimą, gamybą, statybą ir Rangovo bei visų jo subrangovų
                 teikiamas paslaugas.
          b) Rangovo Kokybės kontrolės bandymai ir inspekcijos turi apimti, tačiau tuo
            neapsiribojant:
            i)    Bandymus ir inspekcijas reikalaujamus pagal šias ir bendrąsias sutarties
                 sąlygas;
            ii)    Bandymus, kurie reikalingi pademonstruoti, kad medžiagos ir įranga
                 atitinka šios Užsakovo reikalavimus.
          c) Rangovas turi atlikti praktinius medžiagų ir įrangos bandymus taip, kad jų rezultatus
            Inžinierius galėtų išnagrinėti iki medžiagos/įranga bus panaudota Darbams.
          Papildyti nauju papunkčiu 4.9.3 „Kokybės sistemos turinys“
          Kokybės užtikrinimo sistemoje turi būti įtraukta, neapsiribojant:
           Inspekcijų ir bandymų planai visoms medžiagoms ir statybos darbams;
           Veiksmų, kuriems reikalingas Inžinieriaus patvirtinimas, tvarkaraštis;
           Neatitikimo identifikavimas ir veiksmų procedūros;
           Duomenys apie Kokybės priežiūros personalą ir jų ryšį su Rangovo kompanija;
                            74
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

           Numatomų inspektavimų ir bandymų sąrašas;
           Šiems inspektavimams ir bandymams parengtų patikros lapų pavyzdžiai.
          Papildyti nauju papunkčiu 4.9.4 „Profesinės sveikatos ir darbo saugos
          užtikrinimas“
          Kokybės užtikrinimo sistemoje turi būti apibūdintos šios profesinės sveikatos ir darbo
          saugos sąlygos:
           Pilnas kiekvieno statybos proceso aprašymas;
           Pavojų apžvalga kiekvienai zonai;
           Saugos užtikrinimo planas kiekvienam statybos procesui ar veikimui;
           Profesinės sveikatos ir saugos patikrinimų sąrašas kiekvienam statybos procesui;
           Aplinkosaugos kontrolės planas.
          Profesinės sveikatos ir saugos sąlygos Kokybės užtikrinimo sistemoje turi užtikrinti,
          kad žmonės darbo vietoje ar šalia (net pašaliniai) būtų saugūs nuo bet kurių pavojų.
          Papildyti nauju papunkčiu 4.9.5 „Stebėjimas ir testavimas“
          Sutarties laikotarpiu Rangovas turi vykdyti jo atliekamų darbų priežiūrą pagal
          Inžinieriaus patvirtintą dokumentą (Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą).
          Neatitikimo šios sistemos reikalavimams atveju, Rangovas turi nedelsiant informuoti
          Inžinierių apie tokio neatitikimo pobūdį, nurodant visas detales ir siūlomus ištaisymo
          veiksmus.
          Papildyti nauju papunkčiu 4.9.7 „Dokumentavimas“
          Rangovas prieinamoje vietoje laiko visą paruoštą dokumentaciją ir įrašus, kaip kad
          reikalinga objektyvios informacijos ar duomenų pateikimui, pagrindžiant darbų
          kokybės atitikimą įvairiems Užsakovo reikalavimams. Inžinierius turi teisę su šia
          medžiaga susipažinti. Užbaigus darbus, Rangovas turi pateikti Inžinieriui visus
          Kokybės užtikrinimo sistemą liečiančius dokumentus ar tokią jų dalį, kuri bus
          pareikalauta.
          Papildyti nauju papunkčiu 4.9.8 „Patikrinimų ir bandymų planai“
          Patikrinimų ir bandymų planai įrangos/medžiagų gamybos vietose turi būti pateikti
          Inžinieriui tvirtinti ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki jų vykdymo pradžios. Baigtų
          patikrinimų ir bandymų ataskaitų kopijos turi būti pateiktos Inžinieriui per 14 dienų po
          šių bandymų užbaigimo.
4.16 punktas    Prekių pervežimas
          Papildyti (a) punkto pabaigoje:
          “ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją
          apie atvežamų prekių kokybės atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją ir
          informaciją apie muitinės terminalą, į kurį prekės ketinamos pristatyti”.
4.19 punktas    Elektra, vanduo ir dujos
          Papildyti punktą:
          Rangovas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos
          tiekimu reikalingu statybos poreikiams.
          Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros
          energija tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas.
          Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir vandenį ir
          kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas    Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos


                           75
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų
          nepateikia.
4.21 punktas    Darbų eigos ataskaitos
          Pakeisti punktą sekančiai
          Rangovas kas antrą mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti
          Inžinieriui du egzempliorius.
          Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:
          (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą,
          gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;
          (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai;
          (c) saugos darbe statistika;
          (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie
          visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato
          Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo.
4.23 punktas    Rangovo veiksmai Statybvietėje
          Papildyti punktą:
          Jokios svarbios operacijos, ypač esamų kelių arba inžinerinių tinklų kirtimas arba
          uždarymas, neturi būti vykdomos be raštiško atitinkamų tarnybų sutikimo ir
          Inžinieriaus informavimo. Rangovas turi raštu kreiptis į Inžinierių mažiausiai prieš 7
          dienas prieš numatomą operaciją. Į pareiškimą jis turi įtraukti visas operacijos detales,
          programą, pagrindines samdomas įmones ir visų būtinų leidimų kopijas pagal punktą
          1.13.
          Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinų kelių įrengimu, kelių,
          visuomeninio transporto uždarymu.
          Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir memorialinių
          lentų pastatymu.
          Informaciniai stendai ir memorialinės lentos turi būti įrengti projekto statybvietėse
          atitinkamai pagal ES ir Sanglaudos fondo reikalavimus. Tokie stendai ir
          memorialinės lentos turi talpinti informaciją apie Europos Sąjungos dalyvavimą
          projekte.
          Stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami ne vėliau
          kaip 6 mėnesiai po statinio pripažinimu tinkamu naudoti patvirtinimo, pakeitus juos
          memorialinėmis lentomis.
4.25 punktas    Esamos inžinerinės komunikacijos
          Papildyti nauju punktu:
          Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti
          esamus inžinerinius tinklus, privalo susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip
          elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu.
          Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms,
          vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus
          darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.
          Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinierinių
          tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas
          padengia tokių darbų sąnaudas.
                             76
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos


                    5 straipsnis. Projektavimas
5.1 punktas     Bendri projektavimo įsipareigojimai
          Pakeisti pirmą pastraipą:
          Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio techninį darbo projektą
          vadovaudamasis STR 1.05.06:2005 “Statinio projektavimas” nuostatomis. Projektą turi
          rengti įmonė (Rangovas arba jo pasamdytas Subrangovas), turinti teisę (galiojantį
          kvalifikacijos atestatą) projektuoti ypatingus statinius (STR 1.01.06:2002 „Ypatingi
          statiniai“). Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo įmonės ir
          projekto vadovo, kurio teisės ir pareigos pateiktos STR 1.05.06:2005 “Statinio
          projektavimas”, pavadinimą, pavardę su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos
          atestatų kopijas.
          Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui atsakingų už
          projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už projektavimą asmenų
          sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis.


          Pakeisti trečią ir ketvirtą pastraipas:
          Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], privalo išnagrinėti
          Užsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo
          sąlygas, nužymėjimo duomenis ir kitus dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete,
          patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuotekų ir t.t. kokybinius ir
          kiekybinius rodiklius), užsakyti ir atlikti visus projekto parengimui reikalingus
          aikštelės ir/arba statinių tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas per Pasiūlymo priede
          nurodytą laiką, skaičiuojamą nuo Darbo pradžios, privalo pranešti Inžinieriui apie visas
          Užsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar kitus
          trūkumus.
          Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo nuspręsti, ar taikytinas 13 straipsnis
          [Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu būdu pranešti Rangovui. Jeigu patyręs
          Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiūlymo pateikimo tyrinėdamas
          Statybvietę ir profesionaliai nagrinėdamas Užsakovo reikalavimus ar kitą Užsakovo
          dokumentaciją būtų galėjęs surasti klaidą, neatitikimą ar kitą trūkumą, tai Baigimo
          laikas neturi būti pratęsiamas ir Sutarties kaina neturi būti taisoma.


          Papildyti:
          Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio darbo projekto rengimo
          dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais.
          Užsakovas gali paprašyti Rangovą nurodyti projektuojamo statinio energijos resursų
          poreikius (pvz. elektros, šilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi
          parengti privalomuosius techninio darbo projekto rengimo dokumentus.
          Statinio techninis darbo projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo
          sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų
          bei atitikti STR 1.05.06:2005 reikalavimus.


5.6 punktas     Darbų įvykdymo dokumentai
          Papildyti nauju punktu:
          Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. Jei
          reikalinga, Rangovas turi būti atsakingas už kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos
          pateikimą iš atitinkamų institucijų. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis
          (3) egzemplioriais.

                           77
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos


               6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai
6.5 punktas     Darbo valandos
          Papildyti punktą:
          Rangovo darbo valandos bus nuo 8.00 iki 17.00 val. penkios (5) dienos į savaitę.
          Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo.
6.6 punktas     Tarnautojų ir darbininkų patalpos
          Papildyti punktą:
          Rangovas turi aprūpinti savo personalą tinkamomis buities patalpomis laikantis LR
          Higienos normų.


6.9 punktas     Rangovo personalas
          Papildyti punktą:
          Tuo atveju, kai yra abejonių dėl rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu
          Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo
          kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
6.12 punktas    Užsienio personalas ir darbo jėga
          Papildyti nauju punktu:
          Rangovas gali atsivežti personalą iš užsienio, jei tai reikalinga Darbų užbaigimui.
          Rangovas turi užtikrinti, kad personalas yra aprūpintas gyvenamąja vieta, vizomis ir
          darbo leidimais. Rangovas turi būti atsakingas už personalo sugrąžinimą atgal arba į
          personalo nuolatinę gyvenamąją vietą. Personalo narių arba jų šeimos narių mirties
          atveju Šalyje, Rangovas turi pasirūpinti jų grįžimu į savo šalį arba laidotuvėmis.
6.13 punktas    Iškilmės ir religinės šventės
          Papildyti nauju punktu:
          Visuose sandėriuose su personalu ir darbo jėga, Rangovas turi gerbti šalyje pripažintas
          poilsio dienas ir religines ar kitas šventes.
6.14 punktas    Priemonės nuo vabzdžių ir kitų parazitų
          Papildyti nauju punktu:
          Rangovas turi pastoviai laikytis atsargumo priemonių, kad apsaugoti aikštelėje samdytą
          personalą ir darbo jėgą nuo vabzdžių įkandimo, žiurkių ir kitų parazitų ir sumažinti
          pavojų sveikatai ir tuo pačiu bendriems nepatogumams.
6.15 punktas    Epidemija
          Papildyti nauju punktu:
          Įvykus ligų ar epidemijos protrūkiui, Rangovas turi laikytis ir vykdyti Užsakovo šalies
          vyriausybės arba vietinių medicininių ir sanitarinių valdžios organų nurodymų,
          įsakymų ir reikalavimų, kad tikslingai susitvarkyti ir įveikti susidariusią situaciją.

            7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė
7.1 punktas     Vykdymo būdas
          Papildyti punktą (a):
          (a) ...... bei galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.
          Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių
          savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius
                           78
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas
          tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų
          gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti
          pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio
          saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.
7.6 punktas     Ištaisymo darbas
          Papildyti punktą:
          c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

            8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas
8.2 punktas     Baigimo laikas
          Papildyti punktu (c):
          c) kai LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduodamas Statinio pripažinimo tinkamu
            naudoti aktas.
8.3 punktas     Programa
          Pirmą pastraipą ir a), b), c), d) papunkčius pakeisti:
          Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo
          pateikti Inžinieriui išsamią programą su patikslintu Darbų atlikimo grafiku (lyginant su
          Rangovo pasiūlyme pateiktu Darbų atlikimo laiko grafiku). Rangovas taip pat privalo
          pateikti pataisytą programą visuomet, kai ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų
          eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti:
              i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateiktos inžinerinių tyrinėjimų,
                projektavimo, projektų derinimo ir ištaisymo pagal gautas Užsakovo
                pastabas terminai, LR valstybinių ir savivaldybinių valdžios institucijų
                nustatytų procedūrų terminai dėl leidimų ir suderinimų gavimo, statybos
                darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo
                terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko
                terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų
                atlikimo eiliškumą.
              ii. susipažinimo laikotarpius pagal 5.2 punktą [Rangovo dokumentai] ir visus
                 kitus laikotarpius dokumentams pateikti, patvirtinimus bei pritarimus,
                 kurie nurodyti Užsakovo reikalavimus;
              iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir
              iv. statybos darbų technologijos projektą parengtą vadovaujantis STR
                 1.08.02:2002 “Statybos darbai” nuotatomis. Statybos darbų technologijos
                 projektas turi būti parengtas iki Statybos leidimo gavimo.
          Rangovo Programa turi būti parengta techninio pasiūlymo pagrindu, turi būti aiški ir
          apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią
          pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų
          eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Programa turi būti pateikta lietuvių
          kalba.
          Jeigu pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagristi
          pirminiai įsipareigojimai, Rangovas Darbų atlikimo grafiką ir programą turi būti
          nedelsiant pataisyti. Šalys susitaria dėl tokių pataisymų geranoriškai
          bendradarbiaudamos, siekiant atlikti darbus maksimaliai gerai ir ekonomiškai.

                 9 straipsnis. Baigiamieji bandymai
9.1 punktas     Rangovo prievolės

                           79
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          Papildyti punktą:
          Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2002
          „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“. Baigiamieji bandymai taip pat apima
          valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės
          apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus,
          tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
          procedūrų metu.
9.4 punktas     Nepavykę Baigiamieji bandymai
          Papildyti punktą:
          Minimalūs priimtini atlikimo kriterijai yra tokie, kaip nurodyta Užsakovo
          reikalavimuose. Jei kokie nors kriterijai nėra paminėti, tai jie turi būti atlikti pagal
          Lietuvos standartus, statybos taisykles ir gerą inžinerinę praktiką.

                10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui
10.1 punktas    Darbų ir Grupių perėmimas


          Darbų ir Grupių perėmimas
          Pakeisti punktą sekančiai:
          Išskyrus kaip numatyta 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai]. Darbus
          Užsakovas perima: (i) kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant 8.2 punkte [Baigimo
          laikas] aprašytus atvejus, bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai
          Darbams buvo išduotas tinkamai pasirašytas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
          aktas.
          Rangovas užbaigęs Darbus bei atlikęs Nuolatinių darbų bandymus (išskyrus Statinio
          pripažinimo tinkamu naudoti komisijos narių inicijuojamus bandymus) su prašymu dėl
          Statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros pradėjimo gali kreiptis į Inžinierių ne
          anksčiau kaip prieš 14 dienų, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti Statinio
          pripažinimo tinkamu naudoti procedūrai pradėti.
          Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 21 dieną privalo:
                 a. kartu su Užsakovu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos
                   inspekciją dėl Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tam, kad būtų
                   pradėta Statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūra. Rangovui
                   atlikus Statinio pripažinimo tinkamu naudoti proceso metu privalomus
                   Baigiamuosius bandymus, kaip nurodyta 9.1 punkte [Rangovo
                   prievolės], Inžinierius privalo išduoti Rangovui Statybos darbų
                   perdavimo ir priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo
                   baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių
                   nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos Darbus naudojant
                   numatytiems tikslams pasiekti, sąrašą. Statybos darbų perdavimo ir
                   priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius. Kartu su
                   kitais privalomaisiais dokumentais šis dokumentas pateikiamas
                   Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai prieš išduodant
                   Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą.
                 b. atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį
                   Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu
                   atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį
                   punktą kreiptis su kitu prašymu.
          Jeigu Inžinierius neorganizuoja kreipimosi arba Užsakovas nesikreipia į Valstybinę
          teritorijų planavimo ir statybos inspekciją arba neatmeta Rangovo prašymo per 21

                           80
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          dieną ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę
          reikalauti laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko
          pratęsimas].
          Rangovas privalo sudaryti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai tinkamas
          darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią
          aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus
          bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas ir ištaisyti nustatytus defektus.


                11 straipsnis. Atsakomybė už defektus
11.1 punktas    Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas
          Pridėti paragrafą (c):
          c) dalyvauti visuose būtinuose patikrinimuose ir bandymuose per Pranešimo apie
          Defektus laiką, atlyginti visus Užsakovo nuostolius, dėl atsiradusių defektų, užfiksuotų
          per Pranešimo apie defektus laiką.
          Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo
          nustatyti per pranešimo apie defektus laiką, kaip nurodyta pasiūlymo rašto priede.
          Pranešimo apie defektus laikas pradedamas skaičiuoti nuo Statinio pripažinimo
          tinkamu naudoti.
11.12        Garantinis terminas
punktas
          Įterpti naują punktą:
          Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas
          sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą.
          Garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies
          reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) nustatyta tvarka. Garantinis
          terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas
          10.1).
          Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka užsakovo
          reikalavimų / techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus
          rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.
          Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus
          per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus
          susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.
          Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl
          nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.
          Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą
          nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui.

                      12 straipsnis. Bandymai po baigimo
12.1 punktas    Bandymų po baigimo procedūra
          Papildyti punktą:
          Įgyvendinančioji institucija, Užsakovas arba Perkančioji organizacija turi teisę
          inicijuoti bet kokius bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo
          lėšomis.
                     13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai
                           81
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

13.1 punktas    Teisė daryti pakeitimus
          Pakeisti pirmą pastraipą:
          Inžinierius, prieš išduodamas Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą, turi teisę
          inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra neišvengiami Sutartyje nurodytiems tikslams
          pasiekti.
13.5 punktas    Rezervinės sumos

          Pakeisti visą punktą:

          Kiekviena visa arba dalinė Rezervinė suma yra taikoma tuo atveju, jeigu yra nurodyta
          atitinkamame Žiniaraštyje. Tokia suma turi būti naudojama tik Žiniaraštyje
          numatytiems Darbams, Įrangai ar Medžiagoms pirkti laikantis Inžinieriaus nurodymų ir
          pagal tai atitinkamai turi būti pataisyta Sutarties kaina.

          Užsakovo rezervas turi būti naudojamos tik laikantis Inžinieriaus nurodymų ir pagal tai
          atitinkamai turi būti pataisyta Sutarties kaina. Užsakovo rezervas gali būti naudojamas
          Darbams, Įrangai, Medžiagoms ar paslaugoms pirkti, kurios tiesiogiai susijusios su,
                (i) nenumatytomis fizinėmis sąlygomis pagal 4.12 punktas [Nenumatomos
                  fizinės sąlygos],
                (ii) atvejais numatytais 13.7 punkte [Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo],
                (iii) atvejais numatytais 13.8 punkte [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] (jei
                  taikoma) arba,
                (iv) aiškiai įrodomais praleidimais, netikslumais ar klaidomis Užsakovo
                  reikalavimuose, dėl kurių Rangovas negali įvykdyti savo sutartinių
                  įsipareigojimų.

          Užsakovo rezervas yra nurodytas Pasiūlymo priede. Užsakovo rezervo naudojimo
          atžvilgiu Inžinierius gali nurodyti:
               (a) darbą, kurį privalo atlikti Rangovas (įskaitant Įrangą, Medžiagas arba
                 reikiamas suteikti paslaugas), įvertinamą pagal 13.3 punktą [Pakeitimų
                 tvarka]; ir (arba)
               (b) Įrangą, Medžiagas arba paslaugas, kurias turi nupirkti Rangovas ir už kurias į
                 Sutarties kaina turi būti įtraukta:
                    (i) faktinės sumos, kurias sumoka (arba privalo sumokėti) Rangovas. ir
                    (ii) suma už pridėtines išlaidas ir pelnas, kurie apskaičiuojami kaip
                    faktinių sumų sumokėtų Rangovo pagal šio punkto (i) papunktį
                    procentas taikant Pasiūlymo priede įrašytą procentų dydžio normą.

                    Rangovas, Inžinieriaus reikalavimu, privalo kaip įrodymus pateikti
                    sąmatines kainas, sąskaitas faktūras, čekius ir sąskaitas arba kvitus.
          Jeigu, apmokėjimui už Darbus šiame punkte nurodytais atvejais, Užsakovo rezervas
          bus viršijamas, papildomas mokėjimas Rangovui turi būti atliekamas iš Užsakovo lėšų.
13.7 punktas    Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo

          Papildyti punktą

          Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių,
          apmokamas iš Užsakovo rezervo. Jei sutartyje nenumatytas Užsakovo rezervas ar jis
          nepadengia padidėjusios kainos, tuomet kainos padidėjimą apmoka Užsakovas

                            82
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          nuosavomis lėšomis.

          Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių,
          apskaitomas įtraukiant jį į Užsakovo rezervą.

          Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo.

          Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties
          pusės.

                   14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas
14.1 punktas    Sutarties kaina
          Papildyti punktą:
          Sutartyje nurodyta Priimta sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio ir atskirai
          pridėtinės vertės mokestis.
          Priimta sutarties suma apima visus pagal sutartį reikalingus atlikti darbus. Kainų
          žiniaraščiuose turi būti nurodytos kainos bendromis sumomis.
          Jeigu sutartyje nurodyta fiksuota kaina (bendra suma), Rangovas turi įvertinti sutarties
          vykdymo išlaidas bei prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio. Rangovas neturi teisės
          reikalauti ją padidinti, o Užsakovas – sumažinti.
          Sutarties vykdymo metu, Užsakovas pasilieka teisę apmokėti už faktiškai atliktus darbus,
          priklausomai nuo turimo finansavimo apimčių, o negavus finansavimo atsisakyti tam
          tikrų darbų grupių arba darbų dalių.
          Jeigu Užsakovas atsisako darbų grupes arba darbų dalies numatytos Sutartyje, sutarties
          kaina atitinkamai sumažinama.
          Jeigu siekiant atlikti visus pagal sutartį reikalingus darbus reikia atlikti papildomus
          darbus, kurie atsirado dėl nenumatytų fizinių sąlygų (žr. 4.12 punktas), arba kitais
          sutartyje numatytais atvejais (13.1), rangovui turi būti atlyginama sutarties dokumentuose
          nurodytomis fiksuoto įkainio kainomis, sutartyje nurodytais padieniais įkainiais, o jeigu
          įkainių nėra – vadovaujantis LR Aplinkos ministro patvirtinta statybos skaičiuojamų
          kainų metodika.
                                
          Rangovas išsamiai ir tiksliai tvarko sąskaitas ir įrašus ir kvitus, susijusius su visomis
          išlaidomis ir su kitais Užsakovo vykdomais mokėjimais, susijusiais su darbais.
          Rangovas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų
          mokesčius ir kitus apmokestinimus taikomus už Lietuvos teritorijos ribų.
          Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydis darbams, atliktiems pagal šią Sutartį,
          Rangovui bus mokamas pagal Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio
          įstatymą.
          Jei Rangovas yra Užsienio juridinis asmuo, jam PVM bus mokamas tik įsiregistravus
          Lietuvoje PVM mokėtoju pagal galiojančius LR įstatymus ir pateikus registracijos
          kopiją Užsakovui.
14.2 punktas    Išankstinis mokėjimas
          Pakeisti trečia pastraipą:
          Išankstiniam mokėjimui gauti Rangovas turi pateikti Užsakovui nustatytos formos
          garantiją ar laidavimo raštą, ir išankstinio mokėjimo sąskaitą.
          Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko garantijos ar draudimo
          bendrovės laidavimo forma. Užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovo arba Rangovo
                           83
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje garantiją
          išduodančio banko ar laidavimą išduodančios draudimo bendrovės pasirinkimo.
          Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose
          pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi
          galioti iki tol, kol pateikiama paskutinė sąskaita, kurioje pilnai padengiamas išankstinis
          mokėjimas.
          Bendra išankstinio mokėjimo suma turi būti tokia, kokia nustatyta Pasiūlymo priede.
          Išankstinį mokėjimą Užsakovas perveda Rangovui ne vėliau kaip
          1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas;
          2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo
          ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš
          Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą
          projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei
          tokios numatytos) lėšos).


14.3 punktas    Kreipimasis dėl tarpinio mokėjimo
          Pakeisti punktą:
          Kreipimasis dėl tarpinio mokėjimo
          Rangovas, ne dažniau kaip kas mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui keturis egzempliorius
          Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir
          PVM sąskaitą faktūrą.
          Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai, prieš sąskaitos mokėjimui
          pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo
          patvirtinti pakeitimų orderis(iai) (arba inžinieriaus nurodymas rangovui).


14.4 punktas    Mokėjimų žiniaraštis (grafikas)
          Pakeisti 14.4 punktą nauju:
          Per 28 dienas po sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo parengti mokėjimų
          grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą Šalių neįpareigojančiais mėnesiniais
          mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. Rangovas kas ketvirtį
          privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką.
          Tarpinių mokėjimų sumos bus apskaičiuotos atitinkamai pagal faktiškai atliktų darbų
          kiekį. Jei bus nustatyta, kad realus progresas yra didesnis, nei tas, kuriuo paremta
          tarpinio mokėjimo pažyma, tai Inžinierius turi siekti Užsakovo patvirtinimo didesniam
          mokėjimui, pagal Rangovo pateiktą pažymą, pagal 14.3 papunktį. Jei toks patvirtinimas
          negautas, Inžinierius turi patvirtinti tik tuos darbus, kurie atitinka tarpinio mokėjimo
          pažymą ir kuri neviršija mokėjimų grafike nustatytos sumos.
          Rangovas yra atsakingas už numatytų darbų atlikimą laiku ir už mokėjimų grafike
          numatytų sumų įsisavinimą.
          Iki kalendorinių metų pabaigos neatlikus darbų suderintame mokėjimų grafike
          numatytai sumai, rangovui bus skaičiuojami delspinigiai po 0,01% už kiekvieną
          uždelstą dieną nuo neatliktų darbų vertės, kuri nustatoma vadovaujantis suderintu
          mokėjimų grafiku.
14.6 punktas    Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas
          Pakeisti antrą sakinį:
          Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus t.y. Suvestinį
          atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir
          patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo.
                           84
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          Antrą pastraipą išbraukti
          Papildyti punktą:
          Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas
          klaidas ir netikslumus, pateikti statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius
          dokumentus.
          Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi
          būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų
          aktus.


14.7 punktas    Mokėjimas
          Pastraipas (a) ir (b) pakeisti taip:
          a) Išankstinį mokėjimą Užsakovas perveda Rangovui ne vėliau kaip:
          1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas;
          2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo
          ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš
          Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą
          projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei
          tokios numatytos) lėšos).
          b) sumą, patvirtintą kiekvienoje sąskaitoje, ne vėliau kaip:
          1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas;
          2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo
          ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš
          Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą
          projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei
          tokios numatytos) lėšos).
          Papildyti 14.7:
          Rangovui bus mokama įvertinus minimalią tarpinio mokėjimo sumą, nurodytą
          Pasiūlymo priede.
          Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas padaro mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
14.8 punktas    Pavėluotas mokėjimas
          Išbraukti antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:
          Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir ES 2007-2013 m.
          struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą
          Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų
          programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą
          Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos
          lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami.
14.9 punktas    Sulaikomų pinigų mokėjimas
          Pakeisti punktą:
          Kai išduodamas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, ištaisyti defektai bei
          pabaigti smulkūs darbai nurodyti pagal 10.1 punkto [Darbų ir Grupių perėmimas] (a)
          papunktį ir Rangovui pateikus Sulaikytų pinigų sumai garantiją arba laidavimo raštą,
          Inžinierius ir Užsakovas privalo patvirtinti pasiūlymo priede nurodytos sulaikomų pinigų
          sumos mokėjimą Rangovui. Jeigu Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
          išduodamas Grupei, tai atitinkamas Sulaikomų pinigų mokėjimo procentas turi būti
          patvirtintas pagal Pasiūlymo priede įrašytą tos Grupės skaitinę išraišką procentais
          Rangovui pateikus atitinkamo dydžio Sulaikomų pinigų garantiją arba laidavimo raštą.
          Sulaikomų pinigų garantija arba laidavimo raštas turi būti pateiktas banko garantijos arba
                           85
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          draudimo bendrovės laidavimo rašto forma. Garantija arba laidavimo raštas turi būti
          išduota Užsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl
          Rangovo šalyje garantiją išduodančio banko arba laidavimo raštą išduodančios draudimo
          bendrovės pasirinkimo.
          Sulaikomų pinigų garantija arba laidavimo raštas turi būti pateiktas pagal pirkimo
          dokumentuose pateiktas formas ir galioti visą Pranešimo apie defektus laiką.
          Jei tokia garantija arba laidavimo raštas nepateikiama, sulaikomų pinigų mokėjimas
          sumokamas tik Inžinieriui išdavus Atlikimo pažymą pagal Sutarties sąlygų 11.9
          punktą.
          Sulaikomiems pinigams gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui sulaikomų pinigų
          sąskaitą.
          Užsakovas Rangovui sulaikytus pinigus perveda ne vėliau kaip
          1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas;
          2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo
          ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš
          Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą
          projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei
          tokios numatytos) lėšos)
          Atitinkamas kiekvienos Grupės procentas turi būti Grupės skaitinė išraiška procentais,
          įrašyta Pasiūlymo priede. Jeigu Pasiūlymo priede Grupės skaitinė išraiška procentais
          neįrašyta, tai pagal šį punktą tokios Grupės atžvilgiu nei vienos Sulaikomų pinigų dalies
          procentas neturi būti išmokamas.
14.10        Pakeisti punktą
punktas       Darbų baigimo ataskaita ir galutinis atsiskaitymas
          Rangovas, po Statinio pripažinimo tinkamu naudoti bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra)
          smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], per 28
          dienas privalo Inžinieriui pateikti Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą
          ir PVM sąskaitą faktūrą keturis egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl
          Tarpinio mokėjimo pažymų], parodydamas:
          (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti;
          (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau pagal Sutartį ar kaip kitaip jam mokėtinas
          sumas.
          Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinių mokėjimo pažymų
          patvirtinimas].
          Jeigu, pagal šio punkto papunktį (b) jokių mokėtinų sumų nėra, tai Užsakovo
          mokėjimas pagal šiuos pateiktus Rangovo mokėjimo dokumentus turi būti laikomas
          Galutinis, o sutarties punktai 14.11 [Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos] ir
          14.13 [Galutinio mokėjimo pažymos išdavimas] neturi būti taikomi.
14.12        Prievolių įvykdymas
punktas
          Pakeisti antrą sakinį:
          Šiame rašte gali būti nurodyta, kad atleidimas įsigalioja nuo tos dienos kai Rangovas
          atgauna Sulaikytų pinigų garantiją ir neapmokėtą šios bendros sumos likutį; tokiu
          atveju atleidimas privalo įsigalioti tą pačią dieną.
14.15        Mokėjimo valiutos
punktas
          Panaikinti ir pakeisti punktą:
          Sutarties valiuta yra litas (LTL).
          Atsiskaitymo valiuta yra litas (LTL).
                             86
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

14.16        Permokėtų sumų grąžinimas
punktas
          Įterpti naują punktą:
          Rangovas privalo gražinti Užsakovui 45 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo
          viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo
          dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio
          gražinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus.
          Sumos, kurias reikia gražinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi
          gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis.
          Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl gražinamų sumų, turi būti padengti išimtinai
          Rangovo sąskaita.

                     18 straipsnis. Draudimas
18.1 punktas    Bendrieji draudimo reikalavimai
          Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:
          Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis" yra Rangovas,
          atsakingas už šiame straipsnyje numatytų draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame
          punkte nurodytos draudimo sutarties vykdymą. Rangovo kiekviena draudimo sutartis
          privalo būti sudaryta, remiantis raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis ir
          jam priimtinoje draudimo bendrovėje. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje
          numatytas sąlygas.

          Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad
          apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi
          subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo
          liudijimu (polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems,
          nurodytiems šiame straipsnyje ir (i) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo veikti
          visų papildomai apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti
          Užsakovo personalo vardu, (ii) papildomai visiems apdraustiesiems, išskyrus
          Užsakovą, neturi būti suteikiama teisė gauti draudimo išmokos tiesiogiai iš draudimo
          bendrovė arba tiesiogiai turėti kitų reikalų su draudimo bendrove, ir (iii) Rangovas
          privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje draudimo
          bendrovės nurodytų sąlygų.
          Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos,
          turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga
          nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudimo bendrovių gautos draudimo išmokos turi
          būti naudojamos nuostoliams padengti arba žalai ištaisyti.
   Rangovas š Rangovas šiame straipsnyje nurodytais laikotarpiais Užsakovui privalo pateikti:

          (a)   įrodymą, kad šiame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir
          (b)   draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad buvo
          apdrausta, kaip nurodyta 18.2 [Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimas], 18.3
          [Rangovo civilinės atsakomybės draudimas], 18.5 [Projektuotojo civilinės
          atsakomybės draudimas] ir 18.6 [Profesinės civilinės atsakomybės draudimas, jeigu
          šis punktas taikomas] punktuose.
          Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (polise),
          Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį
          dokumentą. Visada, kai draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo
          įmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.
          Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų.
          Rangovas privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kuriuos atitinkamus
          Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų
                           87
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          pagal šio straipsnio reikalavimus.
          Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų
          be išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudimo bendrovė padaro (arba mėgina
          padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė
          draudimo bendrovė, privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai Šaliai.
          Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo
          sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba
          nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto
          reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdama bet kurios kitos
          teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti draudimo sutartis šiame straipsnyje
          nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę
          sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas
          įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje. Jeigu Užsakovas
          pats sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai
          Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui
          arba Užsakovas turi teisę vienašališkai, neteismine tvarka, sumažinti Sutarties kainą
          sumokėtų draudimo įmokų suma.

          Niekas šiame straipsnyje neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių
          prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus
          nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudimo bendrovės,
          privalo padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos
          įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas
          nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina
          draudimo sutartyje draudimo bendrovės nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokie
          nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo
          bendrovė, privalo atlyginti Rangovas.
          Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 [Užsakovo
          pretenzijos] punkto nuostatas.


18.2 punktas    Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimas
          Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:
          Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki
          Darbų pradžios datos sudaryti statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį ir
          apdrausti Darbus, Įrangą, Medžiagas, Baigiamuosius bandymus ne mažesne draudimo
          suma kaip Priimta sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), papildomai
          draudimo liudijime (polise) numatant:
          (i)   Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą draudimo vietos sutvarkymo
          išlaidoms po draudiminio įvykio padengti;
          (ii)  Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą nenumatytoms papildomoms
          išlaidoms projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui atlyginti;

          Ši draudimo sutartis privalo įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti
          pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
          pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
          akto pasirašymo datos. Draudimo sutarties garantinio termino draudimo apsaugos
          laikotarpis pasibaigia praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams po Statinio
          pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė)
          pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas
          savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši draudimo
          sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.
          Rangovas privalo užtikrinti statybų/montavimo visų rizikų draudimo sutarties sąlygų
          laikymasi iki šios draudimo sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galiotų
          nuostoliams arba žaloms, už kurias atsako Rangovas ir kurios kyla dėl priežasčių,
                           88
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                     II skyrius. Sutarties sąlygos
                                     3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          atsiradusių dar iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos, sukeltų
          Rangovo ir/arba Subrangovų, atliekant Darbus.
18.3 punktas    Rangovo civilinės atsakomybės draudimas
          Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:
          Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki
          Darbų pradžios datos sudaryti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
          sutartį Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos
          Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo
          draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti
          pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
          pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
          akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali
          viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti
          (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs
          anksčiau negu nurodyta šiame punkte.
18.4 punktas    Rangovo personalo draudimas
          Šis punktas laikomas negaliojančiu
18.5 punktas    Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas
          Įterpti naują punktą:
          a) jeigu Rangovas veikia kaip pavienis dalyvis ir turi teisę verstis projektavimo veikla,
          tai iki Darbų pradžios datos Rangovas privalo sudaryti statinio projektuotojo civilinės
          atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto
          techninio ir/arba darbo projekto Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal
          Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus
          reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo statinio projektavimo
          sąlygų sąvado išdavimo dienos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1
          punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statinio
          pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė)
          pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas
          savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši
          draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte, arba
           jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla, tai Rangovas įsipareigoja
          teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytas subrangos sutartis su turinčiais teisę
          verstis projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdys Sutartyje numatytus techninio
          ir/arba darbo projekto projektavimo darbus ir 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų
          laikotarpyje po šių sutarčių pasirašymo pateikti Užsakovui subrangovų statinio
          projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų (polisų)
          patvirtintas kopijas Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai visam pasirašytose
          sutartyse su subrangovais nurodyto techninio ir/arba darbo projekto atlikimo
          laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38
          straipsnių keliamus reikalavimus. Maksimali išskaita (franšizė) pagal kiekvieną
          draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos;
          b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis
          projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai iki statinio
          projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dienos privalo sudaryti vieną atskirą statinio
          projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai
          atlikto Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo projekto Pasiūlymo priede nurodytai
          draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38
          straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo
          statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dienos, iki kurios turi būti pateiktas
          įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir
          turi galioti iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos. Maksimali

                            89
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos
          sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo
          draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame
          punkte, arba
          kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis
          projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo projekto
          ar jo dalies projektavimo darbus atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę
          statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi
          Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos
          įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kiekvieno jungtinės
          veiklos sutarties dalyvio (partnerio) privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo
          statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dienos, iki kurios turi būti pateiktas
          įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir
          turi galioti iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos. Maksimali
          išskaita (franšizė) pagal kiekvieną draudimo sutartį atskirai negali viršyti Pasiūlymo
          priede nurodytos sumos. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo
          sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši
          draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte
18.6 punktas    Profesinės civilinės atsakomybės draudimas
          Įterpti naują punktą:
          Šis punktas galioja tik tuo atveju, kai Rangovas arba jo pasamdytas (-i) subrangovas (-
          ai) vykdo statinio projektavimui reikalingus inžinerinius tyrinėjimus iki savivaldybės,
          kurios teritorijoje vykdomi Darbai, arba jos įgaliotos institucijos statinio projektavimo
          sąlygų sąvado išdavimo dienos. Tokiu atveju per 20 (dvidešimt) dienų po Sutarties
          pasirašymo:
          a) jeigu Rangovas, veikiantis kaip pavienis dalyvis, arba jo pasamdytas (-i)
          Subrangovas (-ai), priklausomai nuo to kas atliks Sutartyje numatytam statinio
          projektavimui reikalingų inžinerinių tyrinėjimų darbus, privalo iki Darbo pradžios
          datos sudaryti šią profesinės civilinės atsakomybės savanoriško draudimo sutartį
          Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai su Užsakovu raštu suderintomis draudimo
          sąlygomis. Ši draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi
          būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
          pastraipas, ir turi galioti Perėmimo pažymos išdavimo datos. Maksimali išskaita
          (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos.
          Rangovas arba jo pasamdytas subrangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti
          (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta
          šiame punkte bei pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą)
          patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, arba

          b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai, visi jungtinės veiklos
          sutarties dalyviai (partneriai), atliekantys Sutartyje numatytam statinio projektavimui
          reikalingų inžinerinių tyrinėjimų darbus, bendrai iki Darbo pradžios datos privalo
          sudaryti vieną atskirą profesinės civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartį
          Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai su Užsakovu raštu suderintomis draudimo
          sąlygomis. Ši draudimo sutartis turi apimti ir jungtinės veiklos sutarties dalyvių
          (partnerių) pasamdytų Subrangovų galimas klaidas vykdant inžinerinių tyrinėjimų
          darbus. Draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti
          pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
          pastraipas, ir turi galioti iki Perėmimo pažymos išdavimo datos. Maksimali išskaita
          (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos.
          Jungtinės veklos sutarties dalyviai (partneliai) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti
          (atnaujinti) šią bendrą profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ši
          sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte bei pateikti Užsakovui šios
          draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.
18.7 punktas    Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimo sutartyje numatytų draudimo bendrovės
                           90
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu
          Įterpti naują punktą:
          Kaip draudžiančioji Šalis - Rangovas ir draudimo bendrovė sudaro statybos/montavimo
          visų rizikų draudimo sutartį, kuria apdraudžia visus vykdomus Darbus, Medžiagas ir
          Įrangą. Sudarytoje draudimo sutartyje yra išvardinti ne draudiminiai įvykiai ir
          numatytos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus nuostoliams Rangovui ir/arba Užsakovui
          draudimo bendrovė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Inžinierius ir Rangovo atstovas
          privalo užtikrinti, kad Statybvietėje Rangovo ir jo subrangovų personalas vykdytų
          draudimo bendrovės sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:
   (a) laikytis (a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;
         (b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių
         naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų
         techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;
         (c) Darbų metu Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas, priėmęs spendimą pakeisti
         techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš
         pradedant vykdyti šiuos Darbus, Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas privalo šiuos
         keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio arba darbo projekto
         dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir jo
         paskirtu Inžinieriumi;
         (d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis
         bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir/arba norminiais
         aktais numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;
         (e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų
         Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio,
         narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;
         (f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba subrangovų įrengmais dirbtų ir
         juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, kuris turi
         pažymėjimus, leidžiančius dirbti su šiais Rangovo ir/arba subrangovo įrengimais;
         (g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę
         tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją;
         (h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos
         sandėliuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje
         esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar
         rakinamose patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei
         Rangovo įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri
         prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;
         (i) vienos darbo dienos laikotarpyje raštu informuoti draudimo bendrovę, Inžinierių ir
         Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius
         nuostolius;
         (j) Rangovui ir/arba jo subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima
         pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo bendrovė
         arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius
         nuostolius.

                   19 straipsnis. Nenugalima jėga
19.1 punktas    Nenugalimos jėgos sąvoką
          Pakeisti punktą:
          Nė viena šalis neatsako už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos.
          Šalys susitaria nenugalimą jėgą suprasti taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos
          civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
          Šalis negalinti vykdyti pagal šią sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos
          aplinkybių veikimo privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai per dešimt dienų nuo
          tokių aplinkybių atsiradimo dienos.
                           91
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                    II skyrius. Sutarties sąlygos
                                    3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

          Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis 1996-07-15 d. LR
          Vyriausybės nutarimu Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos
          jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”.
          Jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti
          darbų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks,
          pridedant pakankamą bet ne didesnį kaip 35 dienų laikotarpį darbams atnaujinti.
             20 straipsnis. Pretenzijos ginčai ir arbitražas
20.2 punktas    Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
          Pakeisti antrą pastraipą tokiu tekstu:
          Ginčų nagrinėjimo komisiją (GNK) sudaro vienas asmuo.
20.6 punktas    Arbitražas
          Papildyti punktą:
          Arbitražo vieta turi būti Vilnius, Lietuva.

                  21 straipsnis. Auditai ir kontrolė
21.1 punktas    Visuomeninių organizacijų kontrolė ir auditai
          Įterpti naują punktą:
          Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos
          auditorių teismui patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto
          įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų,
          sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie
          patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo.
          Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolę ir patikrinimus
          vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Komisijos įstatymais, kad būtų apsaugoti
          Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.
          Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos
          biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta
          Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa
          dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu,
          ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos,
          Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams, turi remtis
          konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos
          įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi
          būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą.
          Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.
          Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir
          Europos auditorių teismo teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet
          kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias
          sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.
                            92
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija             Pirkimo dokumentai.
                                    4 skirsnis. Užtikrinimo formos


                  II Skyrius. Sutarties sąlygos

               4 skirsnis. Užtikrinimų ir garantijų formos
                           93
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                     Pirkimo dokumentai.
                                            4 skirsnis. Užtikrinimo formos


         Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Banko garantija)
      [Bankas/dalyvis turi užpildyti Banko garantijos formą pagal nurodymus, duotus skliausteliuose.]
__________________________________________________________
[įrašykite banko pavadinimą ir išduodančio filialo ar skyriaus adresą]

Gavėjas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija
Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė, Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Perkančioji
organizacija“),
Data: [įrašykite datą]
PASIŪLYMO GARANTIJA Nr.: [įrašykite numerį]

Mus informavo, kad [įrašykite dalyvio pavadinimą] (toliau vadinamas „Dalyviu“) pateikė jums
savo pasiūlymą, pasirašytą [įrašykite datą] (toliau vadinamą „Pasiūlymu“) Skaudvilės nuotekų
valymo įrenginių rekonstrukcija” pagal Skelbimą apie pirkimą Nr. [įrašykite].

Be to, mes suprantame, kad pagal jūsų sąlygas Pasiūlymai turi būti užtikrinti Pasiūlymų garantija.

Dalyvio prašymu mes [įrašykite banko pavadinimą] šiuo raštu neatšaukiamai įsipareigojame
sumokėti jums bet kokią sumą ar sumas, neviršijančias bendros sumos <nurodykite sumą> (suma
žodžiais) gavę iš jūsų pirmą pareikalavimą raštu, lydimą raštiško pareiškimo, tvirtinančio, kad
Dalyvis pažeidė savo įsipareigojimus pagal pasiūlymo sąlygas, kadangi Dalyvis:

     (1)  atsiėmė savo Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlymo rašte;
        arba
     (2)  pranešus jam apie jo Pasiūlymo priėmimą iš perkančiosios organizacijos pusės,
        pasiūlymo galiojimo laikotarpiu
        (a) nepasirašo ar atsisako pasirašyti Sutartį, jei reikalaujama arba
        (b) nepristato ar atsisako pristatyti darbų atlikimo užtikrinimą, sutinkamai su konkurso
        sąlygomis.
Ši garantija pasibaigs: (a) jei Dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, mums gavus Dalyvio
pasirašytos Sutarties bei Dalyvio pristatyto jums darbų atlikimo užtikrinimo kopijas, arba (b) jei
Dalyvis nelaimi, tai (i) mums gavus jūsų pranešimo Dalyviui, kad jis nelaimėjo, kopiją; arba (ii) po
Dalyvio Pasiūlymo galiojimo pabaigos.
Todėl bet kokį pareikalavimą apmokėjimui pagal šią garantiją mūsų įstaiga turi gauti iki aukščiau
nurodytos datos.
Šiai garantijai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos
Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.
[įgalioto atstovo parašas]
                             94
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                     Pirkimo dokumentai.
                                            4 skirsnis. Užtikrinimo formos


   Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Draudimo bendrovės laidavimas )
    [Laiduotojas/dalyvis turi užpildyti pasiūlymo laidavimo formą pagal nurodymus, duotus skliausteliuose.]

LAIDAVIMO SUTARTIES NR. [įrašykite laidavimo numerį]
ŠIUO LAIDAVIMU Skolininkas [įrašykite dalyvio pavadinimą] (toliau vadinamas „ Skolininku “)
ir Draudimo bendrovė [įrašykite laiduotojo vardą, juridinį statusą ir adresą], (toliau vadinamas
„Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja Tauragės rajono savivaldybės administracijai, adresu
Respublikos g. 12, LT-72255, Tauragė , Lietuva (toliau vadinamam „Perkančiąja organizacija“)
<nurodykite suma> (suma žodžiais) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo draudimo
sutartį.
KADANGI Skolininkas pateikė raštišką pasiūlymą Perkančiajai organizacijai, išduotą [numeris]
dieną [mėnuo], [metai], Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (toliau vadinamą
„Pasiūlymu“) pagal Skelbimą apie pirkimą Nr. [įrašykite].
TODĖL ŠIO ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGA yra tokia, kad jei Skolininkas:
(1)   atsiima Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlymo rašte; arba
(2)   jam pranešus apie jo Pasiūlymo priėmimą iš Perkančiosios organizacijos pusės Pasiūlymo
     galiojimo laikotarpiu;
     (a)   nepasirašo ar atsisako pasirašyti Sutartį sutinkamai su konkurso sąlygomis, jei
         reikalaujama; arba
     (b)   nepristato ar atsisako pristatyti darbų atlikimo užtikrinimą sutinkamai su konkurso
         sąlygomis;
tada Laiduotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų sumokėti Perkančiajai
organizacijai iki aukščiau nurodytos sumos gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką
pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, su sąlyga, kad savo
reikalavime Perkančioji organizacija nurodys, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš aukščiau
nurodytų įvykių, pažymint kuris įvykis (įvykiai) įvyko.
Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, t.y. iki
[metai], [mėnuo], [diena]. Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti Pasiūlymų galiojimo
laikotarpį, Skolininkas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto
galiojimas Perkančiosios organizacijos prašymu turi būti Laiduotojo pratęstas.
Perkančiosios organizacijos reikalavimas sumokėti jai priklausančią sumą turi būti pateiktas
Laiduotojui ne vėliau kaip paskutinę laidavimo rašto galiojimo dieną.
Šis laidavimo raštas išduotas laiduotojo 200_ m. _____ mėn. ____ d. _____________ patvirtintų
______________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau vadinama
„Taisyklėmis“) pagrindu. Esant prieštaravimams taro šio laidavimo rašto teksto ir Taisyklių
nuostatų, pirmumo teisė bus teikama šio laidavimo rašto tekstui.
Šiam laidavimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto
reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.
TAI LIUDYDAMI, Skolininkas ir Laiduotojas įformino šį dokumentą savo atitinkamais vardais šią
[įrašykite datą] dieną.

SKOLININKAS: __________________
________________________________           _______________________________
[įgalioto atstovo parašas]              [vardas, pavardė ir pareigos spausdintinėmis raidėmis]
LAIDUOTOJAS: _________________
Bendras spaudas (kur tinkama)
________________________________           _______________________________
[įgalioto atstovo parašas]              [vardas, pavardė ir pareigos spausdintinėmis raidėmis]
                             95
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                Pirkimo dokumentai.
                                       4 skirsnis. Užtikrinimo formos


              Atlikimo užtikrinimo forma (Banko garantija)


Sutarties pavadinimas: Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Šlaito g. 2, LT-5900, Tauragė, Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad                    (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų
rangovas, sudaręs šią Sutartį, kurioje jo reikalaujama gauti atlikimo užtikrinimą.

Mes, (atlikimo užtikrinimą išduodančios institucijos pavadinimas) _____________________
, Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Gavėjui (Užsakovui), Rangovo vardu
besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________
(„garantuota suma“, įrašyti žodžiais: __________________________ ), raštu gavę pirmąjį jūsų
reikalavimą. Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote
nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Mes sutinkame, kad nuo atsakomybės, prisiimtos pagal šį atlikimo užtikrinimą, mūsų neatleidžia
joks Sutarties sąlygų ar vykdomų Darbų pakeitimas ar papildymas, dėl kurių gali susitarti Rangovas
ir jūs.

Šis atlikimo užtikrinimas įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną. Jis bus pagrįstas, pilnai galiojantis ir
efektyvus tol, kol mes gausime pasirašyto Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtintą
kopiją.
Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta
aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos
Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.
Data ____________________ Parašas(ai) __________________________________________
                           96
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija               Pirkimo dokumentai.
                                      4 skirsnis. Užtikrinimo formos


        Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Banko garantija)


Sutarties pavadinimas: Skaudvilės nuotekų valymo įrenginiųrekonstrukcija

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Šlaito g. 2, LT-5900, Tauragė , Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad                   (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų
rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį reikalaujama
gauti garantiją.

Mes, (banko/draudimo bendrovės pavadinimas) __________      ,  Rangovo    prašomi,  čia
neatšaukiamai garantuojame jums, Užsakovui, Rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą
arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ („garantuota suma“, įrašyti žodžiais:
__________________________ ), raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą. Ši garantuota suma bus
išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo
ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Šis užtikrinimas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos. Garantuota suma gali būti sumažinama jums
grąžintų išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie paliudijami Mokėjimo pažymų, išduotų pagal
Sutarties sąlygų 14.6 punktą, nuorašais. Gavę iš Rangovo kiekvieną tokį nuorašą, mes nedelsdami
jums pranešime apie atitinkamai pataisytą garantuotą sumą.

Šis užtikrinimas nustoja galioti, kai Rangovas gražina visą išankstinio mokėjimo sumą ir garantuota
suma sumažinama iki nulio.
Užtikrinimo galiojimo terminas – darbų atlikimo terminas. Jeigu Rangovas avansą grąžina
ankščiau-garantija/ laidavimo raštas bus grąžinti Rangovui.
Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo
bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.
Data ___________________        Parašas(ai) _________________________________________
                            97
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija              Pirkimo dokumentai.
                                     4 skirsnis. Užtikrinimo formos
   Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Draudimo bendrovės
                 laidavimas)

Sutarties pavadinimas: Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Šlaito g. 2, LT-5900, Tauragė , Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad               (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų
Rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį
reikalaujama gauti laidavimo raštą.

Mes, (draudimo bendrovės pavadinimas) _______________      neatšaukiamai    laiduojame
Užsakovui, kad ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų Rangovo vardu besąlygiškai sumokėsime
Jums bet kokią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ laiduojama suma,
(įrašyti žodžiais: __________________________ ), raštu gavę pirmą Jūsų reikalavimą, kuriame turi
būti nurodyta, kad Rangovas negrąžino Užsakovui visos arba dalies išankstinio mokėjimo sumos
Sutartyje numatytomis sąlygomis ir išmokama suma teisėtai priklauso Jums pagal pasirašytos
Sutarties sąlygų 14.2 punktą.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Šis laidavimo raštas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos, nepriklausomai nuo to ar Rangovas
draudimo įmoką už šį laidavimo raštą draudimo bendrovei yra sumokėjęs ar dar ne. Laiduojama
suma bus mažinama Jums grąžintų išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie nurodomi Mokėjimo
pažymose, išduotose pagal Sutarties sąlygų 14.6 punktą.

Šis laidavimo raštas nustoja galioti, kai Rangovas gražina visą išankstinio mokėjimo sumą ir
laiduojama suma sumažinama iki nulio, bet ne vėliau kaip iki [metai], [mėnuo], [diena]. Užsakovui
paprašius pratęsti laidavimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas įsipareigoja pranešti draudimo
bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Užsakovo prašymu turi būti
draudimo bendrovės pratęstas.

Laidavimo rašto galiojimo terminas – darbų atlikimo terminas. Jeigu Rangovas avansą grąžina
ankščiau - laidavimo raštas bus grąžintas draudimo bendrovei anksčiau, negu baigsis šio laidavimo
rašto galiojimo laikotarpis.

Užsakovo reikalavimas sumokėti jam priklausančią sumą turi būti pateiktas draudimo bendrovei ne
vėliau kaip paskutinę laidavimo rašto galiojimo dieną.

Šis laidavimo raštas išduotas laiduotojo 200_ m. _____ mėn. ____ d. _____________ patvirtintų
______________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau vadinama
„Taisyklėmis“) pagrindu. Esant prieštaravimams taro šio laidavimo rašto teksto ir Taisyklių
nuostatų, pirmumo teisė bus teikama šio laidavimo rašto tekstui.

                           98
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija          Pirkimo dokumentai.
                                 4 skirsnis. Užtikrinimo formos

Šiam laidavimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto
reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.

Data ________________________      Parašas(ai
                           99
                            Pirkimo dokumentai.
                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


Sulaikomų pinigų garantijos forma (Banko garantija)

Sutarties pavadinimas: Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Šlaito g. 2, LT-5900, Tauragė , Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad                  (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų
rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti anksčiau mokėjimą sulaikomų pinigų, kuriems pagal
Sutartį reikalaujama gauti užtikrinimą.

Mes, (sulaikomų pinigų garantiją išduodančios institucijos pavadinimas)          ,
Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Užsakovui, Rangovo vardu besąlygiškai
sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ („garantuota
suma“, įrašyti žodžiais: __________________________), raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą. Ši
garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote nurodyti jūsų pateikto
reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos. Bet kuriuo metu mūsų finansiniai įsipareigojimai
neturi būti didesni už visą Rangovui jūsų pagal Sutarties sąlygų 14.9 punkto reikalavimus
atiduodamą sulaikomų pinigų sumą, kurios dydį liudija mums Rangovo perduodami Mokėjimo
pažymų, išduotų pagal Sutarties sąlygų 14.6 punktą, nuorašai.

Ši garantija nustos galioti, kai mes gausime Atlikimo pažymos, išduotos pagal Sutarties sąlygų 11.9
punktą, nuorašą.
Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta
aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos
Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.


Data ____________________ Parašas(ai) __________________________________________
                                                 1
                            Pirkimo dokumentai.
                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

Sulaikomų pinigų laidavimo rašto forma (Draudimo bendrovės laidavimas)

Sutarties pavadinimas: Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Šlaito g. 2, LT-5900, Tauragė , Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad                 (toliau vadinamas „Rangovu“) yra
sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti anksčiau mokėjimą sulaikomų pinigų, kuriems pagal Sutartį
reikalaujama pateikti sulaikytų pinigų laidavimo raštą.

Mes, (draudimo bendrovės pavadinimas) _________________     neatšaukiamai    laiduojame
Užsakovui, kad ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų, Rangovo vardu, besąlygiškai sumokėsime
Jums bet kokią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ laiduojama suma,
(įrašyti žodžiais: __________________________ ), raštu gavę Jūsų pirmą pareikalavimą, kuriame
turi būti nurodyta, kad Rangovas neįvykdė arba netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus Sutartyje
numatyto pranešimo apie defektus laikotarpio metu ir išmokama suma teisėtai priklauso Užsakovui
pagal pasirašytos Sutarties sąlygų 11. skirsnį.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Šis laidavimo raštas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos, nepriklausomai nuo to ar Rangovas
draudimo įmoką už šį laidavimo raštą draudimo bendrovei yra sumokėjęs ar dar ne. Bet kuriuo metu
mūsų įsipareigojimai pagal šį laidavimo raštą nebus didesni už visą Rangovui Jūsų pagal Sutarties
sąlygų 14.9 punkto reikalavimus sumokėtą sulaikomų pinigų sumą.

Šis laidavimo raštas nustos galioti pasibaigus Sutartyje numatytam defektų ištaisymo laikotarpiui,
bet ne vėliau kaip iki [metai], [mėnuo], [diena].

Užsakovo reikalavimas sumokėti jam priklausančią sumą turi būti pateiktas draudimo bendrovei ne
vėliau kaip paskutinę laidavimo rašto galiojimo dieną.

Šis laidavimo raštas išduotas draudimo bendrovės 200_ m. _____ mėn. ____ d. _____________
patvirtintų ______________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau
vadinama „Taisyklėmis“) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo rašto teksto ir
Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikama šio laidavimo rašto tekstui.

Šiam laidavimo raštui bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto
reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.


Data ____________________ Parašas(ai) __________________________________________
            III Skyrius. Užsakovo reikalavimai
                                                 2
                                                  Pirkimo dokumentai.
                                                  IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija                              Bendrieji Užsakovo reikalavimai
                                     I DALIS

TURINYS
1   BENDROSIOS TECHNINĖS SĄLYGOS ................................................................................................. 9
  1.1   Apžvalga ................................................................................................................................................ 9
    1.1.1   Dokumentai, sudarantys Užsakovo reikalavimus .................................................................... 9
  1.2   Įžanga .................................................................................................................................................... 9
    1.2.1   Projektas ...................................................................................................................................... 9
    1.2.2      Pagrindiniai tikslai .....................................................................................................................10
    1.2.3      Kontraktinis suderinimas ..........................................................................................................10
    1.2.4   Įrenginių patikimumas ir atsarga .............................................................................................10
  1.3   Darbų turinys ........................................................................................................................................10
  1.4   Darbų apimtis .......................................................................................................................................10
    1.4.1   Bendrieji dalykai ........................................................................................................................10
    1.4.2   Klimatinės sąlygos......................................................................................................................11
  1.5   Bendrieji dalykai ..................................................................................................................................11
    1.5.1   Numatomas tarnavimo laikas ...................................................................................................11
    1.5.2      Garantijos ...................................................................................................................................11
    1.5.3      Pagrindiniai projektavimo kriterijai ........................................................................................12
    1.5.4      Pakeičiamumas...........................................................................................................................12
    1.5.5      Metalų suderinamumas .............................................................................................................12
    1.5.6      Korpusai .....................................................................................................................................13
    1.5.7      Gedimai .......................................................................................................................................13
    1.5.8      Prieiga .........................................................................................................................................13
    1.5.9      Energijos naudingumo koeficientas .........................................................................................13
    1.5.10      Turto apsauga ............................................................................................................................13
    1.5.11      Pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai ................................................................................14
    1.5.12      Santykis su aplinka ....................................................................................................................15
    1.5.13      Įrangos ir medžiagų laikymas bei apsauga ..............................................................................15
    1.5.14      Standartai ...................................................................................................................................15
    1.5.15      Matavimo vienetai......................................................................................................................16
    1.5.16      Medžiagos ir įranga, aprobavimai ir pakeitimai .....................................................................16
    1.5.17      Išpildymo dokumentai ...............................................................................................................17
    1.5.18      Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas ...........................................................18
    1.5.19      Perdavimas .................................................................................................................................19
    1.5.20      Patalpos Rangovo darbuotojams ..............................................................................................20
    1.5.21      Patalpos Inžinieriui, Užsakovo atstovui ir jo darbuotojams ..................................................21
    1.5.22      Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitarinė įranga ..........................................................21
    1.5.23      Elektros tiekimas........................................................................................................................21
    1.5.24      Pavyzdžiai ...................................................................................................................................21
    1.5.25 Mokymas ....................................................................................................................................22
2   ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SPECIFIKACIJOS .............................................................................23

                                                                                       3
                                                  Pirkimo dokumentai.
                                                  IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

  2.1     Bendri reikalavimai statybos aikštelei ..................................................................................................23
  2.2     Pamatai .................................................................................................................................................23
  2.3     Bandymų įranga ....................................................................................................................................23
  2.4     Statybvietės paruošimas .......................................................................................................................23
   2.4.1     Riboženklių pastatymas.............................................................................................................23
   2.4.2      Požeminės komunikacijos .........................................................................................................23
   2.4.3      Statybvietės išvalymas ...............................................................................................................23
   2.4.4   Ardymas......................................................................................................................................24
  2.5   Architektūriniai darbai ..........................................................................................................................24
   2.5.1   Pateikiami dokumentai ir medžiagų tvirtinimas .....................................................................24
   2.5.2      Durys ir langai ............................................................................................................................24
   2.5.3      Apdailos sąrašas .........................................................................................................................27
   2.5.4      Aplinkos tvarkymas ...................................................................................................................30
   2.5.5   Keliai ir aikštelės ........................................................................................................................31
  2.6   Konstrukcijos ........................................................................................................................................32
   2.6.1   Bendrieji konstrukciniai ir architektūriniai reikalavimai......................................................32
   2.6.2      Projektavimas.............................................................................................................................33
   2.6.3      Betono darbai .............................................................................................................................33
   2.6.5      Kokybės kontrolė .......................................................................................................................35
   2.6.6      Armavimas .................................................................................................................................36
   2.6.7      Darbų vykdymas ........................................................................................................................36
   2.6.8      Betonavimas ...............................................................................................................................38
   2.6.9      Konstrukcinis plienas ................................................................................................................42
   2.6.10      Kėlimo įranga .............................................................................................................................43
   2.6.11      Patikrinimas ...............................................................................................................................44
   2.6.12      Montavimas ................................................................................................................................44
   2.6.13      Įvairios metalo konstrukcijos....................................................................................................44
   2.6.14      Turėklai, laiptai ir aikštelės ......................................................................................................44
   2.6.15      Mūro darbai ...............................................................................................................................45
   2.6.16  Kasimas, užpylimas ir sutankinimas užstatomose teritorijose ..............................................46
  2.7   Žemės darbai ........................................................................................................................................46
   2.7.1   Bendrieji reikalavimai ...............................................................................................................46
   2.7.2   Nusausinimas..............................................................................................................................48
3  MECHANINĖS ĮRANGOS IR VAMZDŽIŲ SPECIFIKACIJOS .........................................................49
 3.1   Šildymas, vėdinimas ir kiti sanitarinės technikos darbai ......................................................................49
   3.1.1   Santechnikos darbai ..................................................................................................................49
   3.1.2   Šildymas, ventiliacija ir kondicionavimas ...............................................................................52
  3.2   Vamzdynai ............................................................................................................................................80
   3.2.1   Kokybės užtikrinimas ................................................................................................................80
   3.2.1.1     Gamykliniai bandymai ..............................................................................................................80
   3.2.2      Medžiagos ...................................................................................................................................81
   3.2.3      Sklendės ir vožtuvai ...................................................................................................................85
   3.2.4      Slėgio matuokliai ........................................................................................................................88
   3.2.5      Įvairios fasoninės dalys ir priedai .............................................................................................88
   3.2.6      Montavimas ................................................................................................................................88

                                                                                       4
                                                  Pirkimo dokumentai.
                                                  IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    3.2.7   Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas ..........................................................89
   3.3.   Vamzdynų renovacija ...........................................................................................................................91
    3.3.1   Išvalymas ....................................................................................................................................91
    3.3.2      Vamzdyno renovacija ................................................................................................................91
    3.3.3      Praplovimo vandens išleidimas .................................................................................................93
    3.3.4      Aprūpinimas CCTV sistemomis ...............................................................................................93
    3.3.5      Patikra po renovacijos ...............................................................................................................93
    3.3.6      Renovuotų vamzdžių priėmimas ..............................................................................................94
    3.3.7      Išbandymas .................................................................................................................................94
    3.3.8   Nuotakyno kolektorių ir vandens tiekimo vamzdynų patikrinimas CCTV įranga ..............96
   3.4 Kieto kuro katilinės techninės specifikacijos ...............................................................................................98
    3.4.1 Bendri reikalavimai ............................................................................................................................98
    3.4.2 Kokybė .................................................................................................................................................99
    3.4.3 Garantijos ............................................................................................................................................99
    3.4.4 Paviršiaus apsauga ..............................................................................................................................99
    3.4.5 .Šilumos izoliacija ................................................................................................................................99
    3.4.6 Kontrolė ir bandymai .........................................................................................................................99
    3.4.7 Eksploatacijos ir techninės priežiūros .............................................................................................100
    3.4.8 Įranga ................................................................................................................................................100
4.   BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI ............................................104
   4.1   Kodai standartai ir pagrindinės nuostatos ...........................................................................................104
   4.2   Apsauga nuo kondensacijos ................................................................................................................104
   4.3   Komponentų apsauga nuo per didelės temperatūros ..........................................................................104
   4.4   Grandinės projektavimas ....................................................................................................................104
   4.5   Elektros tiekimas ................................................................................................................................105
   4.6   Elektriniai varikliai .............................................................................................................................105
   4.7   Elektros magistralių sistemos .............................................................................................................106
   4.8   Skirstomasis skydas ir pultai ..............................................................................................................106
   4.9   Laidai ..................................................................................................................................................107
   4.10   Laidų perėjimai ...................................................................................................................................107
   4.11   Laidų padėklas ir kopėčios .................................................................................................................107
   4.12   Įžeminimas .........................................................................................................................................108
   4.13   Valdymo pultas ...................................................................................................................................108
   4.14   Papildoma baterija ..............................................................................................................................109
   4.15   Apšvietimas ........................................................................................................................................110
   4.16   Gaisro gesinimas ................................................................................................................................111
   4.17   Standartai, taisyklės ir normos ............................................................................................................111
   4.18   Leidimai..............................................................................................................................................112
   4.19   Brėžiniai .............................................................................................................................................112
   4.20   Derinimas su vietine elektros tinklų įmone ........................................................................................112
   4.21   Ryšių sistema ......................................................................................................................................112
   4.22   Zonų klasifikacija ir korpusai .............................................................................................................112
   4.23   Įranga ir įrengimai ..............................................................................................................................112
    4.23.1   Bendroji dalis ...........................................................................................................................112
    4.23.2      Įrangos patikrinimas ir išbandymas gamykloje ....................................................................113
    4.23.3      Dažnio keitikliai .......................................................................................................................113
    4.23.4      “Minkšti” starteriai .................................................................................................................113
    4.23.5      Rozetės ......................................................................................................................................113
    4.23.6      Apšvietimo jungikliai ...............................................................................................................114
    4.23.7      Variklių apsaugos jungikliai ...................................................................................................114


                                                                                       5
                                                 Pirkimo dokumentai.
                                                 IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   4.23.8     Sujungimų dėžutės ...................................................................................................................114
   4.23.9     Šviestuvai ir lempos .................................................................................................................114
   4.23.10       Avariniai šviestuvai .............................................................................................................114
   4.23.11       Žemos įtampos kabeliai ir laidininkai................................................................................114
   4.23.12   Kabelių montavimas ............................................................................................................115
  4.24   Darbų kokybė .....................................................................................................................................118
   4.24.1  Saugos reikalavimai .................................................................................................................118
   4.24.2     Saugos priemonės montuojant ................................................................................................118
   4.24.3     Valymas ....................................................................................................................................118
   4.24.4     Jungikliai, rozetės ir plokštės ..................................................................................................118
   4.24.5     Nenaudojamos angos ...............................................................................................................118
   4.24.6   Žymėjimas ................................................................................................................................118
  4.25   Statybvietės išbandymas .....................................................................................................................119
   4.25.1   Bendroji dalis ...........................................................................................................................119
   4.25.2     Bandymai montavimo metu ....................................................................................................119
   4.25.3   Bandymų įranga .......................................................................................................................119
  4.26   Elektros darbų patikrinimas ................................................................................................................120
   4.26.1   Bendroji dalis ...........................................................................................................................120
   4.26.2     Patikrinimo pažymėjimas .......................................................................................................120
   4.26.3     Pagrindinis žemos įtampos skirstomasis įrenginys ...............................................................120
   4.26.4   Paskirstymo skydai ..................................................................................................................120
  4.27   Paskirstymo skydo ir plokštės prietaisai .............................................................................................120
   4.27.1   Grandinės išjungiklis (diapazonas IN = 100 A -o 630 A). ......................................................121
   4.27.2     Miniatiūriniai grandinės išjungikliai (diapazonas IN = 2 A - 80 A) .....................................121
   4.27.3     Kontaktoriai .............................................................................................................................121
   4.27.4     Termorelės ................................................................................................................................121
   4.27.5     Relės ..........................................................................................................................................121
   4.27.6     Relės ..........................................................................................................................................122
   4.27.7     Darbo laiko skaitikliai .............................................................................................................122
   4.27.8     Sumatoriai ................................................................................................................................122
   4.27.9     Režimų išrinkimo/valdymo perjungikliai ..............................................................................122
   4.27.10       Mygtukai ..............................................................................................................................122
   4.27.11       Srovės transformatoriai ......................................................................................................123
   4.27.12       Srovės keitikliai ....................................................................................................................123
   4.27.13       Indikacinės lemputės ...........................................................................................................123
   4.27.14       Indikaciniai displėjai ...........................................................................................................123
   4.27.15    Užraktai ................................................................................................................................123
  4.28   Elektros matavimo indikatoriai...........................................................................................................123
   4.28.1   Bendroji dalis ...........................................................................................................................123
   4.28.2     Ampermetrai ............................................................................................................................123
   4.28.3     Voltmetrai .................................................................................................................................124
   4.28.4  kWh ir kVAr skaitikliai...........................................................................................................124
 4.29   Matavimo grandinės ...........................................................................................................................124
5  VALDYMO PRIEMONĖS IR MATAVIMO PRIETAISAI .................................................................125

                                                                                      6
                                                  Pirkimo dokumentai.
                                                  IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

  5.1   Bendras ...............................................................................................................................................125
  5.2   Matavimo prietaisai ............................................................................................................................125
    5.2.1   Bendra dalis ..............................................................................................................................125
    5.2.2      Elektromagnetiniai debitomačiai............................................................................................126
    5.2.3      Ultragarsiniai debitomačiai .....................................................................................................126
    5.2.4      Slėgio keitikliai .........................................................................................................................126
    5.2.5      Lygio matuokliai ......................................................................................................................126
    5.2.6      Taikymas ..................................................................................................................................127
    5.2.7      Kabeliai .....................................................................................................................................127
    5.2.8      Signalų centras .........................................................................................................................127
    5.2.9   Dokumentacija ir brėžiniai .....................................................................................................127
6   PRIEŽIŪROS, VALDYMO IR INFORMACIJOS PERDAVIMO SISTEMA ...................................128
  6.1   Įžanga .................................................................................................................................................128
  6.2   Rangovo atsakomybė ..........................................................................................................................129
  6.3   Tiekimo apimtys .................................................................................................................................129
  6.4   Sistemos konfigūracija .......................................................................................................................129
  6.5   Kompiuterinės įrangos aprašymas ......................................................................................................129
    6.5.1   Tinklo struktūra .......................................................................................................................129
    6.5.2      Kompiuterinė įranga dispečerinėje ........................................................................................130
    6.5.3      PLC sistema ..............................................................................................................................131
    6.5.4      Programuojami loginiai valdikliai (PLV) ..............................................................................131
    6.5.5      Bendroji programų įranga ......................................................................................................132
    6.6.1      Kompiuterinio tinklo programinė įranga ..............................................................................133
    6.6.2      Dispečerinės programinė įranga .............................................................................................133
    6.6.3      Grafikų sudarymas ..................................................................................................................134
    6.6.4      Grafinių funkcijų vykdymas ...................................................................................................134
    6.6.5      Aliarmo signalų valdymas .......................................................................................................134
    6.6.6      Komandinių punktų programos .............................................................................................135
    6.6.7      Ataskaitos .................................................................................................................................135
    6.6.8      Nukrypimų kreivės ..................................................................................................................136
    6.6.9      Veikimo laikas ..........................................................................................................................136
    6.6.10      PLC sistemos programa ..........................................................................................................136
    6.6.11      Valdikliai ..................................................................................................................................136
    6.6.12      Analogiškų ribų dydžiai ..........................................................................................................136
    6.6.13      Programinės įrangos veikimas ................................................................................................136
    6.6.14      Dokumentai – valdymas ir priežiūra ......................................................................................136
    6.6.15  Apmokymai – valdymas ir priežiūra ......................................................................................137
  6.7   Valdymo įrenginių spintos (CUB) ......................................................................................................137
    6.7.1   Bendroji dalis ...........................................................................................................................137
    6.7.2      Mechaninė struktūra ...............................................................................................................137
    6.7.3      Instaliacija ................................................................................................................................138
    6.7.4      PLC sistema ..............................................................................................................................138
    6.7.5      Relės ..........................................................................................................................................138
    6.7.6      Galvanizuoti keitikliai .............................................................................................................138


                                                                                       7
                                                Pirkimo dokumentai.
                                                IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   6.7.7      Saugikliai ..................................................................................................................................138
   6.7.8      Terminalų blokai......................................................................................................................138
   6.7.9      Apšvietimas ..............................................................................................................................138
   6.7.10     Kabelių tipai .............................................................................................................................138
   6.7.11     Išdėstymas ................................................................................................................................139
   6.7.12     Kabelių žymėjimas ...................................................................................................................139
   6.7.13     Specifikacijos ............................................................................................................................139
   6.7.14     Valdymo lygiai..........................................................................................................................141
   6.7.15     Apsauga nuo viršįtampio .........................................................................................................141
   6.7.16     Diagnostika ...............................................................................................................................141
   6.7.17  Gamyklinis patikrinimas ir išbandymas ................................................................................141
 6.8   SCADA sistema ..................................................................................................................................142
   6.8.1  Valdymo lygiai..........................................................................................................................142
   6.8.2      Sistemos veikimo principai......................................................................................................142
   6.8.3      Vietinės kontrolės sistemos ......................................................................................................142
   6.8.4      Duomenų perdavimas ..............................................................................................................143
   6.8.5      Išplėtimo galimybės .................................................................................................................143
   6.8.6      Reikalavimai SCADA sistemai ...............................................................................................143
                                                                                    8
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija1   BENDROSIOS TECHNINĖS SĄLYGOS
1.1     Apžvalga
    Užsakovo reikalavimų (techninių sąlygų) tikslas - nustatyti pagrindinius techninius
reikalavimus, keliamus sutarčiai Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių projektui, jo apimčiai,
naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Techninėse sąlygose yra
detaliai nurodyti reikalaujami atlikti darbai bei nustatyti pirkimo konkurso pasiūlymų vertinimo
kriterijai.
    Pirkimo konkurso nugalėtojas, Rangovas turės parengti techninį (detaliųjį) projektą. Todėl
pirkimo dokumentacijoje pateikti brėžiniai yra tik eskiziniai, nurodantys kokio technologinio
proceso reikalaujama. Brėžiniai detalizuoti tik tiek, kiek reikalinga projekto ribų ir pagrindinio
darbo turinio nustatymui, bei tam, kad konkurso dalyviai ir būsimasis Rangovas galėtų suprasti, ko
yra ir bus reikalaujama. Šie Užsakovo reikalavimai tuo pačiu yra Darbų sutarties sudarymo
pagrindas. Brėžinių ir techninių reikalavimų paskirtis - nurodyti kokie gali būti naudojami
pagrindiniai technologiniai įrenginiai, įtaisai ir prietaisai.
    Rangovas atsako už projektavimą, statybos leidimo gavimą, statybą, gamybą (taip pat ir tą,
kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, priežiūrą, Užsakovo darbuotojų apmokymą, patikrinimą
vietoje, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių bei visos valyklos paleidimą.
    Rangovas privalo atkreipti dėmesį į šių techninių sąlygų punktus, kuriuose keliami konkretūs
reikalavimai jam ir jo tiekėjams, kadangi nukrypimai nuo eksploatavimui keliamų reikalavimų
nebus leidžiami nei konkurso metu, nei įrenginių paleidimo bei eksploatacijos metu.
29.1.7 1.1.1  Dokumentai, sudarantys Užsakovo reikalavimus
   Pirkimo konkurso dokumentų trečiasis tomas yra pavadintas Užsakovo reikalavimai.
Užsakovo reikalavimai surašyti dvejose dalyse; Bendrosios techninės sąlygos sudaro Užsakovo
reikalavimų pirmąją dalį (III tomas, I dalis) ir Specialieji reikalavimai, sudaro antrąją dalį (III
tomas, II dalis).
1.2     Įžanga
    Šios Techninės sąlygos suskirstytos į atskiras dalis, ir kiekviena iš jų turi būti priimama, kaip
abipusiškai paaiškinanti ir papildanti sutarties bei kitas su tuo susijusias sąlygas.
    Nuotekų valymo įrenginių apimtį lemia technologinio proceso mastai ir reikalavimai, pateikti
specialiose bei bendrosiose techninėse sąlygose, nustatančiose standartus, kuriuos valymo
įrenginiai, procesai ir įranga turi atitikti.
    Elektros ir mechaninė įranga turi būti laikomos svarbiausiais šio projekto elementais,
lemiančiais sėkmingą įrenginių darbą ir eksploatavimą, įranga privalo nepriekaištingai veikti, kiek
tai yra reikalinga duotose sąlygose, ir privalo būti tinkama netgi esant pačioms sudėtingiausioms
numatomoms eksploatavimo sąlygoms.
    Nors įranga yra standartiniai gaminiai įsigyjami iš gamintojų, Rangovas turi įvertinti, kaip
kiekvienas įrenginys tinka aplinkos sąlygoms, kuriose jie bus eksploatuojami, ir užtikrinti, kad
standartiniuose įrenginiuose butų atliktos modifikacijos, kurios atrodys reikalingos tam, kad
įrenginiai būtų sumontuoti patikimai, paprastai, tvirtai ir saugiai, bei atitiktų visus šių techninių
sąlygų reikalavimus.
    Pateikti techniniai reikalavimai, bei kiti su šia technologija susiję, atitinkamuose skyriuose
apibrėžti reikalavimai, bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią
technologinio proceso projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją.
29.1.8 1.2.1  Projektas
   Kitose specifikacijų dalyse aprašomi projekto tikslai, nurodomi pagrindiniai projekto
komponentai, pateikiami išsamūs jiems keliami reikalavimai ir aprašymai, padėsiantys Rangovu
susidaryti bendrą vaizdą. Pateikiama bendra darbų apžvalga, kur nurodomas darbų turinys ir
apimtys, kurios pateikiamos visiems pirkimo konkurso dalyviams.


                                                    9
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.9 1.2.2  Pagrindiniai tikslai
   Šio projekto pagrindiniai tikslai:
   Busimas Rangovas turės rekonstruoti esamus Skaudvilės gyvenvietės nuotekų valymo
įrenginius. Pastatyti naują mechaninio valymo grandį ir rekonstruoti esamus biologinio valymo
įrenginius. Jokių inžinerinių tinklų, įrengimų ir konstrukcijų statyti ar rekonstruoti už esamos
Skaudvilės nuotekų valyklos teritorijos nenumatoma. Rekonstruojamos nuotekų valyklos apkrova
teršalais – 1400 EGS, didžiausias hidraulinis našumas – 38 m3/h. Rangovas turės nugriauti kelis
esamus pastatus valyklos teritorijoje.
   Instaliuoti elektros instaliaciją ir mechaninę įrangą, kuri naudingai tarnautų ne trumpiau kaip
15 metų ir per tą laiką nebūtų reikalingas pagrindinės įrangos keitimas ir renovacijos.
   Atlikti civilinės statybos ir komunikacijų tiesimo darbus, kurių tarnavimo laikas būtų ne
trumpesnis kaip 30 metų, t.y. per tą laiką galėtų būti reikalingas tik pagrindinės įrangos keitimas ir
renovacija.
   Detalios techninės specifikacijos, nuotekų valyklų ir vandens ruošyklų našumai ir apkrovos,
bei technologiniai reikalavimai yra pateikti atitinkamose III tomo dalyse – Specialieji reikalavimai.
29.1.10 1.2.3  Kontraktinis suderinimas
   Darbų ribos ir/arba apimamos arba neapimamos zonos kontraktiniam suderinimui yra
nustatomos pagal brėžiniuose smulkiai apibrėžtas ir/arba nurodytas darbų ribas, ir pagal aukščiau
esančiame skirsnyje „Pagrindiniai tikslai" nurodytas darbo apimtis visų darbų kontekste, ir/arba
kaip kitaip raštu susitarus.
   Darbai apsiriboja Skaudvilės nuotekų valymo įrenginiais, privažiavimo keliu iki Skaudviles
nuotekų valyklos. Jeigu yra reikalingi prijungimai prie įrangos, esančios už statybvietės ribų, jie turi
būti atlikti laikantis nurodytų instrukcijų ir galimų nurodymų brėžiniuose.
29.1.11 1.2.4  Įrenginių patikimumas ir atsarga
   Nuotekų valyklos projektas turi užtikrinti atskirų sekcijų veikimo patikimumą ir lankstumą.
Procesus valdantys elementai (pagrindinė įranga, energijos tiekimo ir paskirstymo sistemos,
valdymo paneliai ir centrai, duomenų apdorojimo sistemos ir t.t.) turi būti suprojektuoti numatant
pakankamą atsargą.
   Nuotekų valyklos veikimo patikimumas turi būti užtikrintas numatant atsarginės įrangos,
rezervinių pajėgumų, apylankų ir panašių įrenginių panaudojimą taip, kad valyklos galėtų
patenkinamai dirbti tuomet, kai dėl būtinų priežiūros procedūrų pagrindinė elektros ir mechaninė
įranga, civiliniai statiniai tam tikrą laiką negalės gerai funkcionuoti arba funkcionuos blogiau negu
paprastai.
1.3     Darbų turinys
   Medžiagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro užbaigtą projektą, turi apimti ir
įrengimą ar instaliavimą, kuris visiškai atitinktų nurodytus standartus.
   Rangovas, atlikdamas reikalaujamus įvertinimus, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie turės
įtakos jo kainai/kainoms, o taip pat į darbo, kuris turės būti atliktas, mastą ir kokybę.
   Jeigu darbų eigoje Rangovas norėtų nukrypti nuo šiose techninėse sąlygose išdėstytų
reikalavimų, jis turėtų aiškiai šį faktą konstatuoti, aiškiai nurodydamas savo motyvus ir kainų
skirtumą, kuris susidarys, jeigu Užsakovas sutiks su šiais nukrypimais. Priešingu atveju bus
laikoma, kad Rangovas darbus atliks tiksliai laikydamasis visų reikalavimų, nesvarbu, ar tai bus, ar
nebus tiesiogiai suformuluota.
   Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad jo subrangovai ir tiekėjai būtų
informuoti apie šiose techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus, ir tik jis atsako už garantiją, kad
visų šių reikalavimų bus laikomasi.
1.4     Darbų apimtis
29.1.12 1.4.1  Bendrieji dalykai
   Darbų apimtį sudaro visų nuotekų valyklai ir įrenginiams reikalingų priemonių tiekimas ir
montavimas, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą, preliminarinį įrengimų paleidimą

                                                    10
                            Pirkimo dokumentai.
                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

ir perdavimą eksploatuoti, kaip tai numatyta sutarties dokumentuose, kuriuose reikalaujama,
pastatyti nuotekų valymo įrenginius, kurie visiškai atitinka jiems keliamus reikalavimus. Rangovas
atsako už detaliojo projekto (techninio projekto) parengimą ir jo patvirtinimą pagal Lietuvoje
galiojančius teisės aktus, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo
būklės brėžinių parengimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą (anglų ir lietuvių
kalbomis), darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą.
    Kaip nurodyta šio tomo 1.1 dalyje, brėžiniai, pateikti pirkimo dokumentuose, yra eskiziniai ir
skirti tik bendram supratimui ir informacijai, kadangi Rangovas, vykdydamas sutartinius
įsipareigojimus ir statybos planą, yra atsakingas už visą projektavimą, o taip pat už visų valymo
įrenginių darbą ir ekonomišką eksploatavimą (žiūr. Priedas prie skyriaus Konkurso dalyvis,
Bausmės už nevykdymą).
    Konkurso dalyviai, ruošdami savo konkursinį pasiūlymą, gali naudotis visais pirkimo
konkurso dokumentacijoje pateiktais brėžiniais.
    Rangovas yra/bus pilnai atsakingas už techninio (detaliojo) projekto rengimą, jo patvirtinimą,
leidimo statybai gavimą, projekto įgyvendinimą, statybos planavimą, visų valymo įrenginių darbą ir
ekonomišką eksploatavimą. Tik Rangovas yra atsakingas už nuotekų išvalymo rezultatus ir
konkurso metu deklaruotų eksploatacinių išlaidų patvirtinimą.
29.1.13 1.4.2  Klimatinės sąlygos
   Planuodamas ir projektuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančius
Lietuvos meteorologines sąlygas ir jų poveikį darbų vykdymui bei valymo įrenginių, jų įrangos ir
sudedamųjų dalių darbui. Žemiau pateikiama bendra informacija Rangovui, kuri neatleidžia jo nuo
sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.
   Žemiau yra pateiktos Tauragės miesto klimatinės sąlygos.
   Tauragėje ir jos apylinkėse klimatą formuoja netoli esanti Baltijos jūrą, Žemaičių aukštumos.
Lietuvos klimatas yra jūrinis pereinantis į žemyninį. Vidutinis metinis kritulių kiekis yra apie
850mm. Didžiąja dalimi krituliai iškrenta lietaus pavidalu vasaros ir rudens mėnesiais, nors nemažai
liūčių pasitaiko ir žiemos mėnesiais.
   Vidutinė mėnesio temperatūra kinta nuo –4 iki +17ºC. Vidutinė metinė temperatūra yra 6,4-
6,8ºC. Žiemą ji nukrinta iki –20 ºC. Storas ledo sluoksnis vandens telkiniuose išsilaiko iki 3-4
žiemos periodo mėnesių.

1.5     Bendrieji dalykai
29.1.14 1.5.1  Numatomas tarnavimo laikas
   III tomo 1.2.2 skirsnyje yra nurodytas komponentų ir įrengimų minimalus tarnavimo laikas.
Šių reikalavimų patenkinimui, Rangovas turi numatyti kapitalinius įrangos patikrinimus kas
penkerius metus, o laikotarpiuose tarp jų - techninę pagrindinių įrenginių priežiūrą, kad einamųjų
remontų metu būtų apsiribojama tik nedidelių gedimų pašalinimu.
29.1.15 1.5.2  Garantijos
   Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai,
įranga ir valymo įrenginiai bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo
nustatytų reikalavimų, kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų.
   Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrūktų dėl Rangovo kaltės, jis, ir niekas kitas, turi
prisiimti visą atsakomybę už tokius veiksmus ir patirti visas savo veiksmų pasekmes.
   Šios techninės sąlygos reikalauja, kad gamintojas garantuotų, jog jo produktas, tinkamai
naudojamas (dėl to būtina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas)
neturės defektų dviejų metų laikotarpyje, skaičiuojant nuo užbaigtų darbų perėmimo datos. Be to, ši
garantija turi būti suteikta tiek Rangovo (kaip Užsakovo pirkimų agento) vardu, kai jis nėra
gamintojas, tiek ir Užsakovo (kaip savininko) vardu, nes pirkimų agentas pildo Užsakovo
techninėse sąlygose nurodytas sąlygas.
   Jei garantiniame laikotarpyje išryškėtų gamintojo pateikto produkto defektas, turi būti
gamintojo garantija, kad jis pakeis gaminį su defektu savo sąskaita, įskaitant naujo gaminio

                                                   11
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

atgabenimo, gaminio su defektu išgabenimo išlaidas, o taip pat bet kokias aptarnaujančio personalo
dėl to patirtas išlaidas, per 48 valandas skaičiuojant nuo to momento, kai jam raštu bus apie tai
pranešta, sutinkamai su tuo, kas išdėstyta skirsnyje „Pagrindiniai tikslai".
   Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuotų Rangovą ir Užsakovą apie atsiradusio
defekto priežastį, kad ateityje, jei reikės ir susidurs su panašia įranga, galėtų būti atsargesni.
Gamintojo nesugebėjimas informuoti Užsakovą ir Rangovą apie defekto priežastis turi būti
traktuojamas, kaip labai netinkamas gamintojo poelgis ir nepateisinamas aplaidumas.
   Gamintojas turi garantuoti, kad gamintojo aplaidumas nebus ta priežastis, dėl kurios
Užsakovas ir Rangovas galėtų susižeisti ar mirti.
   Gamintojas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos ir kiti panašūs
dokumentai tiekiamai įrangai, yra ne tik skirti garantavimui užtikrinti, bet yra parašyti aiškiai ir
suprantamai, o darbuotojai, kurie yra apmokyti dirbti su šia įranga, arba tie, kurie su ja dar
nesusidūrė, bet yra pakankamai kvalifikuoti, galėtų nustatyti įrangos sutrikimų priežastis, saugiai ją
eksploatuoti arba vėl paleisti į darbą. Instrukcijos ir dokumentai, kurie neatitinka šių reikalavimų,
turi būti traktuojami, kaip tiekėjo arba gamintojo didelio aplaidumo įrodymas.
   Visos kitos sąlygos yra tokios, kokių galima tikėtis iš atsakingo gamintojo.
29.1.16 1.5.3  Pagrindiniai projektavimo kriterijai
   Įvairūs darbų projektai, ir darbai, kaip visuma, turi ne tik užtikrinti paprastą eksploatavimą ir
priežiūrą, bei patikimą įrangos veikimą, bet ir būti visiškai priimtini pagal šiuos kriterijus:
        užtikrintas įrangą eksploatuojančių ir prižiūrinčių darbuotojų saugumas;
        saugios darbo sąlygos;
        sumažintas triukšmas ten, kur nuolatos dirba žmonės;
        nereikia naudoti laikinų atramų tikrinant arba eksploatuojant įrangą;
        iki minimumo sumažinta gaisro rizika;
        nėra vandens sukeliamų pažeidimų grėsmės;
        nėra parazitų ir gyvūnų keliamos grėsmės;
        nedaug tiekėjų arba tik vienas tiekėjas;
        vartojimo reikmenys gaunami vietoje;
        geras energijos naudingumo koeficientas;
        nebrangios atsarginės detalės;
        mažas dėvėjimosi greitis;
        atitinka nustatytus eksploatavimo kriterijus.
29.1.17 1.5.4  Pakeičiamumas
   Siekdamas, kad sudedamosios dalys, įranga ir detalės būtų tiekiami iš vienintelio tiekėjo,
Rangovas turi išsiaiškinti, kokios sudedamosios dalys atlieka panašią, o gal net tą pačią, funkciją ir
/arba yra tos pačios paskirties, ir parinkti bendrą komponentą, tokiu būdu sumažindamas kintamųjų
kiekį ir padidindamas pakeičiamumo galimybes. Kuo mažiau bus gamintojų ir kuo mažiau
kintamųjų, tuo lengvesnis bus apmokymas, ekonomiškesnis eksploatavimas, priežiūra, paprastesnis
smulkus remontas ir detalių užsakymas.
   Rangovas turi užtikrinti, kad jo tiekėjai žino apie šį reikalavimą ir jis turi būti laikomas
atsakingu už tai, kad užtikrins koordinuotą sudedamųjų dalių gavimą iš skirtingų gamintojų ir/arba
tiekėjų.
29.1.18 1.5.5  Metalų suderinamumas
   Kontaktuojantys metalai turi būti parinkti taip, kad nevyktų galvaninė korozija. Rangovo
sprendimas pasirinkti atitinkamus metalus, turi būti pagrįstas tarptautiniu mastu žinomais faktais ir

                                                     12
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

praktika, kurioje metalų suderinamumas vaidina svarbią rolę. Jei dėl to tiekėjui arba gamintojui kyla
sunkumų, apie tai būtina pranešti Inžinieriui. Be raštiško Inžinieriaus sutikimo negalima naudoti
korozijos slopinimo priemonių.
29.1.19 1.5.6  Korpusai
    Visa nauja elektros ir mechaninė įranga, skirta montavimui technologinio proceso zonoje, turi
turėti IP-54 tipo korpusus, kad atitiktų bent IEC 144 standartus. Visose kitose vietose tinka IP 44
tipo korpusai, Be raštiško Inžinieriaus pritarimo, nukrypimai nuo šių reikalavimų yra neleistini.
    Korpuso stiprumo laipsnis neturi būti sumenkintas jungiant kabelius, tiesiant vamzdžius ar
įtaisant mygtukus, indikatorines lemputes, slėgmačius, sklendes, matuoklius arba distancinio
valdymo mechanizmus.
29.1.20 1.5.7  Gedimai
    Įvykus gedimui, kuris gali trukdyti eksploatavimą po darbų užbaigimo arba neleisti užbaigti
darbų, tuo atveju, jei gedimas įvyksta vietoje, jis gali būti pašalintas vietoje, gavus Inžinieriaus
sutikimą, o tuo atveju, jei gedimas įvyksta iki pristatymo į vietą, gaminys turi būti grąžintas į
gamyklą pataisymui vežėjo sąskaita, o Rangovui turi būti pratęstas laikas, nepaisant to, kad
Užsakovas laikomas turinčiu teisę pasikliauti Rangovo vežėju. Rangovas turi būti užsitikrinęs, kad
jo vežėjas yra šiuo požiūriu atitinkamai apsidraudęs. Kiekvienas gedimo atvejis turi būti įvertintas
atskirai, su Inžinieriumi susitariant, kokio laipsnio ir kokiu metodu atliekamas remontas yra
reikalingas, kad būtų tariamasi su tinkamais gamintojais dėl remonto atlikimo. Su gedimu susijusių
faktų nuslėpimas nuo Inžinieriaus laikomas dideliu Rangovo nusižengimu ir priklausomai nuo šio
nusižengimo laipsnio, pagal Inžinieriaus priimtą sprendimą, tai gali būti pagrindas anuliuoti sutartį
ir po to pateikti ieškinį Rangovui.
29.1.21 1.5.8  Prieiga
   Visi prietaisai, įrengimai, mazgai ir detalės, įskaitant įtaisytuosius korpusuose arba valymo
įrenginiuose, turi būti išdėstyti taip, kad būtų lengvai prieinami, bei esant būtinybei, išimti remontui
arba priežiūros procedūroms atlikti.
   Jautrūs įrengimai negali būti montuojami ant vibruojančių dangčių ar durelių.
   Šios techninės sąlygos nurodo, kad bet kuri įrengimo dalis galėtų būti nesunkiai išimta,
nepažeidžiant jokios kitos įrengimo dalies.
29.1.22 1.5.9  Energijos naudingumo koeficientas
   Visa elektros įranga, kuri pastoviai dirbs baigus darbus, turi būti suprojektuota, pastatyta
ir/arba valdoma tokiu būdu, kad praktiškai iki minimumo būtų sumažintas eksploatacijai reikalingas
energijos kiekis.
   Visa mechaninė įranga, kuri pastoviai dirbs baigus darbus, turi būti suprojektuota ir pastatyta
tokiu būdu, kuris įgalintų optimalią eksploataciją. Negalima siekti ribinio mechaninių sistemų
efektyvumo jų tvirtumo sąskaita.
   Inžinierius turi patikrinti visą įrangą ir sistemas, bei įvertinti energijos naudingumo
koeficientą. Jei Inžinierius padaro išvadą, kad nėra pasiektas pakankamas energijos naudingumo
koeficientas, Rangovas privalo ištaisyti susidariusią padėtį.
   Jeigu Rangovas nepašalina šio trūkumo, Inžinierius įvertina koks yra energijos skirtumas tarp
esamo ir pageidaujamo energijos sunaudojimo, ir kokia susidarys šios perteklinės energijos kaina
per 10 metų, ir šią sumą atima iš sumos, kuri turi būti sumokėta Rangovui.
29.1.23 1.5.10 Turto apsauga
    Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per
visą darbų laikotarpį, nuo pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio
turto, esančio statybvietėje ar teritorijoje greta jos vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo
sugadinimo jam vykdant darbus pagal šią Sutartį.
    Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kokio Rangovo veiksmo, klaidos ar
nerūpestingumo turi būti reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir
sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė būklė.

                                                   13
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir
visiškai atsako, už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių,
žymių, purvo ir kt., pradedant jų statyba ar montavimu ir baigiant perdavimu.
   Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio
atliekant darbus pagal šią Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų
sureguliavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės,
Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei
nustatyti.
29.1.24 1.5.11 Pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai
   Rangovas turi parengti ir vykdyti planą, numatantį saugaus darbo užtikrinimą, atliekant
darbus pagal šią sutartį. Plane turi būti numatyta:
       saugumą užtikrinanti įranga, priemonės ir vietoje dirbančių darbuotojų apmokymas ja
       naudotis;
       tinkamas darbuotojų skaičius vietoje: visuose projekto etapuose ir dirbant su
       konkrečiais mechanizmais;
       tinkama darbuotojų kvalifikacija, atitinkanti jų atliekamą veiklą;
       procedūros, kurios turi būti atliktos nelaimingų atsitikimų atvejais ir atsakomybė už
       jas;
       priemonės nuo gaisro, degalų ir chemikalų išsiliejimo.

    Rangovas privalo laikytis visų valstybės ir vietos lygmenyje galiojančių potvarkių ir
praktikoje naudojamų taisyklių.
    Vieną saugaus darbo užtikrinimo plano kopiją Rangovas privalo įteikti Inžinieriui prieš
pradedant darbus vietoje.
    Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, tam kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose
tranšėjose. Visos tranšėjos, iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, kurios gali būti pavojingos
žmonėms, turi būti gerai apšviestos, pradedant pusvalandžiu prieš saulėlydį ir baigiant pusvalandžiu
po saulėtekio, ir kitu paros metu esant blogam matomumui. Lempų išdėstymas ir kiekis turi būti
toks, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir dydis.
    Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras,
perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto
sugadinimo. Visi ženklai su užrašais turi būti lietuvių kalba bei tenkinti reikalavimus, išdėstytus
atitinkamuose dokumentuose.
    Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kurios užkirstų kelią gaisrams darbo vietoje,
pastatuose ar greta jų, ir pasirūpinti visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis.
Statybvietėje draudžiama deginti šiukšles ir kitokias atliekas.
    Jei darbų rajone dėl kuro cisternų ar panašių įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo
pavojus, Rangovas turi nedelsdamas atkreipti į tai kompetetingų institucijų ir Inžinieriaus dėmesį.
Rangovas turi imtis visų saugos priemonių ir laikytis visų kompetetingų institucijų bei Inžinieriaus
nurodymų, kad būtų išvengta gaisro ar sprogimo.
    Medžius ir augalus galima iškasti ir pašalinti tik tuo atveju, kai gaunamas raštiškas
Inžinieriaus sutikimas. Jeigu Rangovas netyčia pažeidžia viešose vietose augančius medžius ir
augalus, jis privalo ištaisyti padėtį savo sąskaita.
    Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi
pasirūpinti tokia pastolių sistema, kuri yra patvirtinta kompetetingų institucijų, o taip pat laikinu
apšvietimu ir/arba energijos šaltiniu darbų vietoje.
                                                  14
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.25 1.5.12 Santykis su aplinka
   Vykstant statybos darbams, žmonės gali patirti tam tikrų nepatogumų. Tai turi pripažinti abi
projekte dalyvaujančios pusės. Dėl to, Rangovas privalo iki minimumo sumažinti nepatogumus,
kuriuos žmonės gali patirti dėl vykdomų statybos darbų.
   Rangovas turi parengti, įgyvendinti ir nuolatos – nuo pradžios iki projekto užbaigimo -
tobulinti neigiamo poveikio sumažinimo priemonių planą. Šį planą turi patvirtinti Inžinierius.
29.1.26 1.5.13 Įrangos ir medžiagų laikymas bei apsauga
    Rangovas privalo kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje
laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal esamus statybos poreikius.
    Medžiagos ir įranga turi būti sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų instrukcijomis. Visos
išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir
papildomai neapmokamos. Medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos
žemiau išvardintos sąlygos:
       Inžinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dėl sandėliavimo statybvietėje; ir
       Inžinierius turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą.

   Tais atvejais, kai mechanizmus ir/arba įrangą ruošiamasi sumontuoti ir/ar padėti galutinėje jų
laikymo vietoje, prieš juos atgabenant, turi būti galutinai paruošta, taip kaip nurodo Inžinierius,
viskas, kas būtina tinkamam mechanizmų ir/arba įrangos laikymui: pamatai, sutvirtinimo ir
apdengimo priemonės, priėjimas.
29.1.27 1.5.14 Standartai
    Visame projekte medžiagoms ir konstrukcijoms naudojami LR, EN ir tarptautiniai standartai
ir kodai. Tačiau vietoj tarptautinių standartų taikomi lietuviški standartai, jei pastarieji yra griežtesni
už atitinkamą tarptautinį standartą, nurodytą specifikacijose. Iš panašios medžiagos pagaminti
gaminiai turi būti suderinami, kad būtų galima juos sukeisti be specialių adapterių.
    Projekte naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte
naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo
pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimantį Lietuvos standartą.
Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės
standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.
    Vamzdžiai ir sklendės turi būti žymimi etiketėmis, rodančiomis srauto tekėjimo kryptį
sistemoje. Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.

   Ant mašinų, įrengimų, vožtuvų, plokščių turi būti nerūdijančio plieno etiketės, kuriose
nurodoma: detalės numeris, gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir kiti
duomenys.

   Perspėjantieji ženklai ir spalvos negali pakeisti apsauginių priemonių ir prietaisų.
Perspėjamuosius ženklus ir spalvas tvirtina Inžinierius. Juose turi būti įspėjama apie:
       sprogimo ar gaisro pavojų teritorijoje;
       triukšmą, viršijantį saugų dydį;
       nuodingas ar toksiškas medžiagas, saugomas teritorijoje, įskaitant pirmosios pagalbos
       priemones;
       automatiškai paleidžiamus ir veikiančius prietaisus;
       prietaisus su judančiomis dalimis, nuo kurių gali įvykti nelaimė;
       statinių, blokuojančius praėjimus;
       paslydimo ar nukritimo pavojų.

                                                     15
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


29.1.28 1.5.15 Matavimo vienetai
   Projektas bus įgyvendinamas naudojant metrinę sistemą. Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir
matmenys bei parametrai turi būti žymimi pagal metrinę/tarptautinę (SI) matavimo vienetų sistemą.
Reikalavimas metriniam (SI) žymėjimui taikomas visiems objektams ir daigtams ir visiems
matavimo dydžiams.
   Projekte turi būti naudojami standartiniai žymėjimai ir sutrumpinimai pagal tarptautinę SI
matavimo vienetų sistemą. Nereglamentuotiems žymėjimams naudoti reikia gauti raštišką
Inžinieriaus ir Užsakovo sutikimą.
   Tarptautiniai standartai ir jų žymėjimai (tokie kaip ISO, EN ir kt.) gali būti naudojami
projekte, kartu su lietuviškais standartais.
   Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir įrenginiams, yra laikomi kaip
minimalūs reikalavimai kokybei, kurių negalima mažinti ir pažeisti.
29.1.29 1.5.16 Medžiagos ir įranga, aprobavimai ir pakeitimai
   Visų medžiagų, komponentų ir įrengimų, kurie sudarys ilgai tarnaujančių užbaigtų darbų dalį,
naudojimas turi būti Inžinieriaus aprobuotas prieš juos perkant arba montuojant. Medžiagų,
komponentų ir įrangos dokumentaciją Rangovas turi pateikti Registracijos lape. Inžinierius
paprastai stengiasi užtikrinti medžiagų, komponentų ir įrengimų tinkamumą ir atitikimą
konkretiems reikalavimams.
   Visos medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos, išskyrus gamyklinius bandymus, ir atitikti
Techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus.
     Jeigu konkursinėje dokumentacijoje yra nurodyti kokie nors įrangos gamintojai ar konkretūs
tipai, tai turi būti traktuojama tiktai kaip nuoroda į įrangos/medžiagos kokybės standartą, kurio
reikia laikytis. Lygiavertiškos medžiagos/įranga gali būti naudojamos, jeigu tiekiamos
medžiagos/įranga atitinka technines specifikacijas ir tenkina kilmės reikalavimus nustatytus
konkursinėje medžiagoje.
     Gamintojų produktai turi būti lygiavertiški specifikuotiems. Faktas, jog kuriam nors
gaminiui yra patvirtinti ar nurodyti gamintojų pavadinimai, nereiškia, kad gaminys neprivalo atitikti
šiam gaminiui keliamų eksploatacinių, konstrukcinių ar kitokių reikalavimų. Visais atvejais
“Techninių specifikacijų” reikalavimai yra viršesni už gamintojo standartus. Darbui gali būti
naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti iš pradžių, arba tie, kurie Rangovo prašymu buvo
patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prašymas dėl pakeitimo, yra
suprantama, jog patvirtinimas duodamas su sąlyga, jog bus griežtai laikomasi visų Sutarties sąlygų
ir šių sąlygų:
    Bet kuri medžiaga ar detalė, kurią prašoma patvirtinti aukščiau minėta tvarka, išimtinai
Inžinieriaus nuomone turi būti lygiavertė specifikacijose nurodytai medžiagai ar detalei. Kad nebūtų
uždelsti darbai, bandymai ar patikrinimai, turi būti turimas pakankamas reikiamos kokybės tokių
medžiagų ar detalių kiekis; turi būti turimas pakankamas kiekis pagal specifikacijose nurodytą
spalvų, struktūros, matmenų, matavimo prietaisų, tipų ir gamybos būdų asortimentą; jos turi atitikti
specifikacijose nurodytas medžiagas ir detales pagal stiprumą, patvarumą, efektyvumą, tarnavimo
laiką, suderinamumą su esamomis sistemomis, aptarnavimo lengvumą ir sąnaudas; jos turi atitikti
konstrukciją; jų naudojimui neturi būti reikalingas papildomas darbas ar kito rangovo darbo
pakeitimai be to rangovo raštiško sutikimo;
    Prie prašymo dėl pakeitimo turi būti pridėti visi duomenys, reikalingi Inžinieriui, tam kad jis
galėtų atlikti gamintojo prekių įvertinimą, t.y. firmos ženklai, modelių numeriai, detalės techniniai
duomenys, pagaminimo data, išbandymų aktai, pavyzdžiai, duomenys apie ankstesnį naudojimą ir
kt.;
    Be to, Rangovas turi peržiūrėti ir pateikti Inžinieriui patvirtinti visus brėžinius, kuriuos
reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo;

                                                  16
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Prie prašymo dėl medžiagų pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimų turi
būti pridedamas detalus sąrašas visų kitų medžiagų ar detalių, kurioms daro įtaką minėtas
pakeitimas ar koregavimas. Priešingu atveju Inžinierius turi teisę atmesti bet kokį panašų prašymą ir
nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus (visa
tai atliekant Rangovo sąskaita), arba pateikti Rangovui sąskaitą už visas papildomas išlaidas,
susijusias su tokiu pakeitimu.
    Visi pakeisti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti pritaikyti, sumontuoti, prijungti,
naudojami, valomi ir kt. pagal raštiškus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip;
    Rangovas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl vėlavimo ar nuostolių, susijusių su tuo, kad
Inžinieriui prireikė papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiūlytą pakeitimą, arba su tuo, kad
Inžinierius nepatvirtino tokio pakeitimo. Už visus tokius vėlavimus yra atsakingas tik pakeitimo
prašantis Rangovas ir jis organizuoja savo darbą taip, kad prarastas laikas būtų kompensuotas;
   Siūlomo pakeitimo priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Sutarties
dokumentų reikalavimų vykdymą.
29.1.30 1.5.17 Išpildymo dokumentai
29.1.30.1 1.5.17.1   Išpildymo brėžiniai
   Rangovas pateikia Užsakovui diskelių su brėžiniais (parengtais Auto-CAD® formate)
komplektą. Rangovas turi turėti atspausdintų statybos brėžinių komplektą, kuriame kasdien raudona
spalva pažymimi atlikti darbai ir visi pakeitimai. Šių brėžinių komplektas, bet kuriuo metu turi būti
pateiktas patikrinimui.
   Greta naujų pastatytų objektų, Rangovas turi žymėti visus duomenis, gautus kasinėjimo darbų
metu. Vykdydamas darbus Rangovas, kartą per mėnesį, visus duomenis iš minėto brėžinių
komplekto turi perkelti į negatyvus arba Auto-CAD failus ir pateikti Inžinieriui dvi atspausdintas
kopijas, rodančias atliktą darbą ir pakeitimus.
   Visi papildomi darbai išpildymo brėžiniuose turi būti pažymėti masteliu, bent jau lygiu
Užsakovo brėžinių masteliui. Šie papildomi brėžiniai turi būti negatyvai, juose turi būti nuorodos į
kitus brėžinius. Papildomų lapų dydis turi būti ne didesnis nei A1 formato.
   Baigęs visus darbus Rangovas pateikia negatyvus ir juos pasirašo, patvirtindamas, kad darbai
buvo atlikti taip, kaip parodyta. Du šių negatyvų atspaudų ant popieriaus komplektai turi būti
pateikti Inžinieriui patvirtinti. Gavęs Inžinieriaus patvirtinimą, Rangovas turi pateikti negatyvus, du
komplektus CD-ROM’ų ir Auto-CAD skaitmeniniais failais su išpildymo brėžiniais ir 4 atspaudų
popieriuje komplektus, pažymėtus “Išpildymo brėžiniai”.
   Išpildymo brėžiniuose turi būti visa informacija, esanti aukščiau minėtuose atspaudų
komplektuose, bei kai kurios kitos modifikacijos, atsiradusios Sutarties vykdymo metu. Išpildymo
brėžiniai turi būti ne didesni nei A1 formato, patvirtintos kokybės 75 mikronų braižybinė plėvelė.
Darbai bus baigti ir patvirtinti, kai Inžinieriui bus pateikti išpildymo brėžiniai ir jis juos raštu
patvirtins.

29.1.30.2 1.5.17.2   Kiti dokumentai
   Kartu su išpildomaisiais brėžiniais, kuriuos Rangovas turės pateikti pagal sutarties sąlygas
Užsakovui, Rangovas taip pat turės pateikti Užsakovui po dvi kopijas žemiau išvardintos
dokumentacijos:
       geotechninių tyrinėjimų ataskaitą;
       technologinių talpų sienų ir dugno stabilumo bandymų rezultatus;
       visų bendrųjų bandymų rezultatus ir sertifikatus;
       statybinių konstrukcijų skaičiavimus ir brėžinius;
       technologinio proceso aprašymą;

                                                   17
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       kiekvienos registracijos lapo kopiją su priedais.

29.1.30.3 1.5.17.3   Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos
   Rangovas turi pateikti visą dokumentaciją apie įrenginius, pagal IEC 37 rekomendacijose
nurodytus reikalavimus, kuriuose yra pateikiami minimalūs priimtini reikalavimai. Taip pat turi būti
pateikta įrangos dokumentacija, kartu su visų konstrukcijų brėžiniais, elektros schemomis, dalių
specifikacijomis ir pan. Visos pateikiamos informacijos kokybė turi atitikti Inžinieriaus keliamus
reikalavimus. Visa dokumentacija turi būti perduota Užsakovui iki įrenginių priėmimo.
   Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jų fotokopijos
ar pan., ištepti, suplėšyti ar kitaip pažeisti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi būti gamintojo
rekomenduojami priežiūros nurodymai, su patarimais, kaip įrangą išmontuoti periodiniams
patikrinimams ir priežiūrai.
   Instrukcijose turi būti susijusi techninė informacija, apimanti tokius duomenis, kaip:
eksploatacinės charakteristikos, kreivės, veikimo aprašymai, fizinės dimensijos ir pan. Visos
instrukcijos turi būti anglų ir lietuvių kalbomis.
   Instrukcijose turi būti:
       kiekvienos pateiktos įrangos pozicijos montavimo ir korekcinės/prevencinės
       priežiūros nurodymai;
       darbo instrukcijos su aiškiai nurodytomis eksploatacinėmis charakteristikomis
       priėmimo dienai;
       ryšio tinklų diagramos, visų Rangovo paruošti instaliacijų brėžiniai, nurodantys
       instaliacijos darbų išpildymą;
       visų sudėtinių dalių gamintojų pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai;
       atsarginių dalių sąrašas.

   Vienas komplektas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų anglų ir lietuvių kalbomis turi būti
pateiktas Inžinieriaus patvirtinimui. Gavęs Inžinieriaus raštišką patvirtinimą, Rangovas pristato tris
komplektus įrištų instrukcijų anglų ir lietuvių kalbomis Inžinieriui. Darbai laikomi neužbaigti,
norint atlikti perdavimą iki tol, kol eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos nepateiktos Inžinieriui.
29.1.31 1.5.18 Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas
29.1.31.1 1.5.18.1   Bendroji dalis
   Projekto įgyvendinimui Rangovas, aikštelėje turi turėti pakankamą skaičių kvalifikuotų
prižiūrėtojų, mechanizmų operatorių ir kito reikalingo personalo, bei tinkamą įrangą, įrankius ir
prietaisus.
   Rangovas atsako už statybos ir montavimo darbų tikslumą, todėl privalo pasamdyti patyrusį
matininką, kad šis nužymėtų visas linijas ir lygius.
   Kartu su gamykliniais brėžiniais turi būti pateikti visi gamintojo nurodymai su leidžiamomis
tolerancijomis.
   Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius, ir pagal gamintojo specifikacijas,
brėžinius ir tolerancijas.
   Iki bandymų pradžios, bandymų procedūros ir metodai turi būti pateikti Inžinieriaus
patvirtinimui.
29.1.31.2 1.5.18.2   Bandymų ir mokymo metu padaryta žala
   Įranga ir visi įrenginiai išliks Rangovo atsakomybėje visą apmokymų ir bandymų laikotarpį.
Rangovas atsako už galimą žalą įrengimams, medžiagoms, įrankiams ir prietaisams.
                                                    18
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.31.3 1.5.18.3   Gamintojų specialistų paslaugos
   Gamintojų atstovų paslaugos statybos ir garantiniu laikotarpiu turi būti apmokamos Rangovo
sąskaita. Įrangos gamintojų personalo įdarbinimas, sutarties įgyvendinimui, neatleidžia Rangovo
nuo jo atsakomybės ir įsipareigojimų nurodytų sutartyje.
29.1.31.4 1.5.18.4   Bendrieji bandymų nurodymai
    Prieš kviesdamas į atliktų darbų apžiūrą, Rangovas sutvarkyti ir išvalyti kiekvieną tikrinamą
komponentą, tam kad būtų galima patikrinti visus paviršius, detales, įrangą, kuri pilnai turi atitikti
visus reikalavimus pateiktus šiose specifikacijose.
    Įvairiose “Techninių specifikacijų” sąlygose yra nurodomi bandymai ir jų dažnis, kuriuos
Rangovas privalo atlikti tikrindamas darbų kokybę. Rangovo dėmesys atkreipiamas į tai, kad
nurodytas dažnis yra tik apytikris. Laikydamasis “Specialiųjų Sutarties sąlygų” ir “Bendrųjų
Sutarties sąlygų”, Inžinierius turi teisę keisti bandymų dažnį, jei mano, kad tai reikalinga.
    Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti bandymų sertifikatą,
charakterizuojantį tas prekes, ir keturias tokio sertifikato kopijas pateikti Inžinieriui. Tokie
sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus, o sertifikatuose
turi būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad būtų
nustatytas į statybvietę atvežtų medžiagų ar kitų prekių atitikimas sertifikatams.
29.1.32 1.5.19 Perdavimas
29.1.32.1 1.5.19.1   Bendroji dalis
   Perdavimo procedūros turi būti vykdomos pagal Lietuvos Statybos techninius reglamentus
(STR), Lietuvos techninius standartus (LST), Statybos taisykles (ST) ir techninius reikalavimus (TR)
ir FIDIC teisinius reikalavimus. Rangovas atsako už atitinkamų dokumentų paruošimą ir pateikimą,
privalomų patvirtinimų gavimą, susijusių su perdavimo/priėmimo procedūromis.
   Specialiųjų techninių specifikacijų 8 skirsnyje (III skyriuje, II dalis) yra aprašytos
technologinio proceso įvykdymo garantijų patikros procedūros, o baudos už technologinio proceso
garantijų nevykdymą yra nurodytos I skyriuje.

29.1.32.2 1.5.19.2   Užbaigimo patikrinimo testai
   Rangovas turi atlikti visus užbaigimo patikrinimo testus, kurie vadovaujantis FIDIC sutarties
sąlygomis vadinami “Baigiamieji bandymai”. Baigiamieji bandymai atliekami iki Statinių
pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos. Jų metu Rangovas turi įrodyti,
kad pastatyta nuotekų valykla pasiekia deklaruotą išvalymo efektyvumą.
29.1.32.3 1.5.19.3   Perėmimo procedūra
    Užsakovas perima užbaigtus pagal Sutarties sąlygas darbus, išskyrus neesminius nukrypimus,
neturinčius įtakos naudojantis darbais atitinkamai paskirčiai, kurių užbaigimo testų rezultatai
teigiami ir įteikiamas perdavimo raštas pripažįstant, kad pastarasis buvo įteiktas pagal toliau
nurodytus straipsnius.
    Jei Rangovo darbai padalinti į dalis, jis turi teisę kreiptis dėl atskirų perdavimo raštų
atskiroms dalims.
    Užsakovas negali naudotis nė viena darbų dalimi, nebent perėmimo raštas buvo išduotas
atsižvelgiant į tokias aplinkybes.
    Tačiau jei Užsakovas vis tiek naudojasi darbais, ta darbų dalis, kuriai išduotas perdavimo
raštas laikoma perduota, pradedant naudojimosi darbais diena. Pagal Rangovo pareikalavimą
atitinkamai Užsakovas turi išduoti perėmimo raštą. Jei Užsakovas naudojasi dalimis darbų iki
perėmimo, Rangovas turi suteikti galimybę anksčiau palaipsniui perimti, dėl galimybės atlikti
užbaigimo patikrinimo testus.
    Darbai laikomi neperimtais, jei neatitinka Sutarties reikalavimų.
    Jei darbai perimami pagal šį skirsnį, Rangovas vis tiek turi atlikti Testus per įsipareigojimų už
defektų ištaisymo laikotarpį. Inžinierius turi pareikalauti vykdyti testus 14 dienų pranešimu ir
vadovaujantis FIDIC 11.6 skirsnio reikalavimus.

                                                   19
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Visos Rangovo išlaidos, patirtos atliekant Testus įsipareigojimų už defektų ištaisymą
laikotarpiu, turi būti įskaitytos į Sutarties kainą.
29.1.32.4 1.5.19.4    Bandymai po perėmimo
   Rangovas turi atlikti nuotekų valyklų išvalymo efektyvumo ir deklaruotų eksploatacijos
išlaidų lygį patvirtinančius bandymus, šie bandymai vadovaujantis FIDIC vadinami “Bandymai po
baigimo”.
   Bandymai po baigimo atliekami po Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto
pasirašymo dienos.
29.1.32.5 1.5.19.5    Defektai po perėmimo laikotarpio
     Kai dalis darbų perimta atskirai, atsakomybės už defektus laikotarpis įsigalioja nuo perėmimo
datos.
   Rangovas privalo, pagal FIDIC 10.3 skirsnį, atsakyti už defektus, visų darbų dalių defektus ar
nuostolius, galimus atsakomybės už defektus laikotarpiu, kurie kyla dėl:
     (a) medžiagų broko, apdailos ar projekto, arba
      (b)  Rangovo veiksmų ar praleidimų atsakomybės už defektus laikotarpiu.

    Rangovas kuo įmanoma greičiau savo lėšomis turi ištaisyti defektus ar nuostolius ir
informuoti Užsakovą kada defektai bus ištaisyti.
    Aptikę tokius defektus ar nuostolius, Užsakovas ar Inžinierius turi nedelsiant apie tai
informuoti Rangovą.
    Atsakomybės už darbų defektus laikotarpis pratęsiamas atitinkamu laikotarpiu, per kurį
darbais negali būti pasinaudota dėl defektų ir nuostolių. Jei tik dalis darbų yra nepriimtini,
atsakomybės už defektus laikotarpis pratęsiamas tik šiai daliai. Kitu atveju šis laikotarpis
pratęsiamas daugiau nei vienerius metus. Kai įranga pristatyta ar įrengta, Rangovui įsipareigojimai
pagal šį skirsnį netaikomi dėl defektų daugiau nei tris metus, nuo pristatymo sulaikymui arba
tokiam laikotarpiui, kaip gali būti nurodyta kituose skirsniuose.
    Jei defektai ar trūkumai negali skubiai būti ištaisyti, Rangovas pritariant Inžinieriui arba
Užsakovui, gali pašalinti iš statybvietės remontui bet kurią dalį su defektu ar trūkumais.
    Jei pakeitimas ar atnaujinimas gali turėti įtakos darbų užbaigimui, Užsakovas gali pareikalauti
kad užbaigimo patikrinimo testai būtų pakartoti kiek tai yra būtina. Reikalavimas privalo būti
įteiktas raštu per 28 dienas, atlikus pakeitimus ar atnaujinimus. Testai turi būti vykdomi pagal
FIDIC 11.6 skirsnį.
    Iki galutinio apmokėjimo išdavimo, Rangovui yra prieinamos visos darbų dalys ir darbiniai
bei darbų vykdymo užrašai. Ši teisė suteikiama Užsakovo darbo valandomis Rangovo sąskaita ir
atsakomybe. Tokia teisė gali būti suteikta ir įgaliotiems Rangovo atstovams, bendraujant raštiškai
įvardintiems Inžinieriaus.
    Inžinierius tvirtina visus testus, kuriuos Rangovas mano esant reikalingus. Šių testų išlaidos ir
atsakomybė už rezultatus tenka Rangovui.
    Rangovas neatsako už defektus dėl Užsakovo ar Inžinieriaus pateikto ar nurodyto projekto.
    Jei atsakomybės už darbų ar jų dalies defektus laikotarpis pasibaigė ir Rangovas įvykdė savo
įsipareigojimus pagal Sutarties sąlygas nustatytiems darbams ar jų daliai, Inžinierius per 28 dienas
turi išduoti Užsakovui ir Rangovui atsakomybės už darbų defektus įvykdymo aktą kaip
patvirtinimą.
    Išskyrus ypatingai sudėtingus atvejus, Užsakovo nuostolių atlyginimas pagal šį skirsnį turi
būti taikomas nuostolių atlyginimui dėl bet kokių defektų.
29.1.33 1.5.20 Patalpos Rangovo darbuotojams
   Rangovas turi aprūpinti biuru, visuomeninėmis patalpomis, būstais ir kitomis reikalingomis
patalpomis tiek savo paties darbuotojus tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartį dirba jo kontroliuojami,
sutinkamai su Lietuvos darbo įstatymais ir sutarties sąlygomis (6.6 pastraipa).                                                   20
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.34 1.5.21 Patalpos Inžinieriui, Užsakovo atstovui ir jo darbuotojams
   Rangovas turi suteikti patalpas, kurioje dirbs tik Inžinierius ir jo darbuotojai. Patalpas
Rangovas turės suteikti per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo. Jos turi būti tinkamai įrengtos,
užrakinamos, bent 20 m² ploto, su tinkamu (daugiau negu 300 liuksų) apšvietimu ir elektrine
šildymo įranga, užtikrinančia ne mažesnę negu 20C temperatūrą. Rangovas privalo šias patalpas
išlaikyti ir apmokėti visas išlaidas už elektrą ir sunaudotą vandenį. Rangovas turi prižiūrėti ir
reikalui esant remontuoti šias patalpas ir jose esantį inventorių bei atlikti šių patalpų valymo ir
tvarkymo darbus. Rangovas turi apmokėti šių patalpų elektros ir kitas eksploatacines išlaidas. Šios
patalpos ir įranga Inžinieriui ir jo darbuotojams suteikiamos visu statybos ir garantiniu darbų
laikotarpiu.
29.1.35 1.5.22 Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitarinė įranga
29.1.35.1 1.5.22.1   Bendroji dalis
   Rangovas pateikia visą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi koordinuoti ir
įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių
reikalavimus, taip pat pagal visus teisės aktus ir taisykles.
   Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant. (tačiau neapsiribojant) jų
montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi padengti Rangovas.
29.1.35.2 1.5.22.2   Laikinas vandens tiekimas
   Rangovas turi įrengti laikino vandens tiekimo įrenginius, kaip nurodyta sutarties sąlygose ir
Rangovas turi padengti visas su tuo susijusias išlaidas.
29.1.35.3 1.5.22.3   Laikina nuotekų šalinimo sistema
   Rangovas turi įrengti ir apmokėti visą laikiną vamzdyną, įskautant siurblius, jei jie reikalingi,
laikinam nuotekų padavimui į esamą pagrindinę siurblinę statybos metu taip, kaip reikalauja
Inžinierius. Numatomų darbų planas pateikiamas Inžinieriui patvirtinti.
29.1.35.4 1.5.22.4   Laikinas elektros tiekimas
   Rangovas savo sąskaita turi sumontuoti, eksploatuoti ir aptarnauti visą reikiamą elektros
energijos tiekimo sistemą, skirtą statybos tikslams, lauko administracinėms patalpoms ir
išbandymams. Rangovas turi suderinti reikiamą energijos tiekimą su AB “VST” (elektros tiekimo
kompanija). Rangovas turi sumokėti vietinei Elektros tiekimo kompanijai visus mokesčius už
prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrengimus laikinos energijos tiekimo
sistemos montavimui. Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos
tiekimo sistemą, suderindamas tai su vietine Elektros tiekimo kompanija. Jei bus naudojamos
variklinių generatorių stotys, tuomet šios stotys turi būti akustiškai ekranuotos specialiose patalpose
apsaugant nuo gretimų gyvenamųjų rajonų.
29.1.36 1.5.23 Elektros tiekimas
   Normali darbinė įtampa yra 380/220 V AC ir 50 Hz dažnumas. Laikinas įtampos svyravimas
elektros tinkluose tiekiančiuose elektrą į įrenginius galimas iki +/- 15%. Elektros tiekimo
nutraukimas galimas neilgesniam kaip 2,5 valandų laikotarpiui.
Pagal IEC 364, galimas tiekimas bus sukonfigūruotas TNS tipui.
29.1.36.1 1.5.23.1   Sanitarinės paslaugos
   Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikina tualeto ir prausyklų
įranga pakankamam savo darbuotojų skaičiui. Patalpose turi būti palaikoma švara ir užtikrinamas
nuotekų šalinimas.
29.1.37 1.5.24 Pavyzdžiai
   Inžinierius turi galimybę reikalauti, kad Rangovas pateiktų bet kokių įrenginiuose eančių
medžiagų ar įrangos pavzdžius. Tokius pavyzdžius Rangovas turi pateikti prieš darbų pabaigimo
aktavimą tam, kad Inžinierius galėtų atlikti bandymus su pavyzdžiu. Po darbų užbaigimo šie
pavyzdžiai liks Užsakovo nuosavybė.


                                                     21
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.38 1.5.25 Mokymas
29.1.38.1 1.5.25.1   Bendroji dalis
   Rangovas turi apmokyti Užsakovo personalą dirbti su sumontuotais įrengimais. Mokymas
dalinamas į dvi skirtingų lygių grupes, bei į praktinį bei teorinį laikotarpius. Mokymo programos
bei individualaus mokymo programos turi būti pateiktos Inžinieriaus patvirtinimui.
   Mokymų tikslas yra toks, jog, dirbdami kartu su Rangovo darbuotojais, Užsakovo atstovai
(darbuotojai) įgytų pagrindines žinias ir įgūdžius, reikalingus eksploatacijai ir priežiūrai.
29.1.38.2 1.5.25.2   Eksploatacijos ir priežiūros personalo mokymas
   NVĮ eksploatacinis personalas turi būt apmokomas statybos, montavimo ir paleidimo-
derinimo laikotarpiu. Užsakovas paskirs tinkamą personalą, kurio darbą prižiūrės Rangovas.
Apmokomų NVĮ darbuotojų skaičius – 4 (keturi). Išsilavinimo lygį ir mokymo poreikius nurodys
Inžinierius.
   Rangovas nebus atsakingas už jo mokomų žmonių žinių įsisavinimo kokybę, tačiau jis turi
Užsakovą ir Inžinierių informuoti apie tuos apmokomus asmenis, kurių jo nuomone negalima
tinkamai apmokyti.
   Užsakovo darbuotojai taip pat bus teoriškai mokomi apie pagrindinius objekto komponentus,
jų veikimą ir priežiūrą. Mokymas vyks lietuvių kalba, kurį ves profesionalus Rangovo pasamdytas
instruktorius. Teorinio mokymo trukmė - trys (3) darbo dienos.
   Paleidžiant įrenginius turi būti trys (3) apmokymų darbo dienos Užsakovo technologinių
procesų specialistams, o po mėnesio dar trys (3) darbo dienos papildomų apmokymų.
   Atlyginimus mokomam Užsakovo personalui už visą mokymo laiką mokės Užsakovas.
Rangovas informuos Inžinierių apie lankomumą.
                                                  22
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija2   ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SPECIFIKACIJOS
2.1     Bendri reikalavimai statybos aikštelei
   Rangovas turi atlikti visus reikalingus topografinius, geologinius ir kitus techninius
tyrinėjimus aikštelėje, jei jis laiko juos būtinais, norint parengti techninį projektą kuris yra
reikalingi sutarties įgyvendinimui.

   Savivaldybė padės Rangovui gauti visus esamus brėžinius, ataskaitas ir kitą reikalingą
techninę informaciją susijusią su aikštele.
2.2     Pamatai
   Darbų apimtyje pastatų pamatai nenumatyti, tačiau yra kolektorių, vamzdynų ir kamerų
pamatai.
2.3     Bandymų įranga
   Bandymus turi atlikti sertifkuota laboratorija, kuri bus suderinta su Inžinieriumi.
2.4     Statybvietės paruošimas
29.1.39 2.4.1  Riboženklių pastatymas
    Inžinierius pateikia Rangovui viso sklypo ribas, nustatytas projektuojant objektą ir duomenis
apie sklypo riboženklius ir geodezinį tinklą. Rangovas atsako už visų žymėjimo taškų ir
riboženklių, reikalingų darbo zonoje pradedant darbą, pastatymą.
    Rangovas turi užtikrinti, kad žymėjimo taškų ir riboženklių išdėstymas bei aukštis nebūtų
pakeistas statybos metu. Jei tokie taškai atsiduria tose vietose, kurios turi būti užstatytos, Rangovas
turi pastatyti naujus žymėjimo taškus ir riboženklius prieš panaikindamas senuosius. Rangovas turi
pateikti Inžinieriaus patvirtinimui naujų žymėjimo taškų ir riboženklių skaičiavimus ir išmatavimus,
o jokie pirminiai taškai ar lygių atžymos negali būti panaikinti be Inžienieriaus žinios.
    Naujų taškų tikslumas turi būti toks pats, kaip ir pirminių.
29.1.40 2.4.2  Požeminės komunikacijos
   Prieš pradėdamas statybos darbus statybvietėje Rangovas turi išsikviesti nustatyta tvarka į
objektą ir susitarti su Užsakovu ir kitais požeminių komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar
pažymėtų vietas, kur yra išsidėstę jų objektai, kad jie nebūtų sugadinti statybos metu.
   Laikinas požeminių komunikacijų išramstymas ir apsauga bei jų remontas Rangovui jas
pažeidus įeina į sutarties kainą.
29.1.41 2.4.3  Statybvietės išvalymas
   Statybvietės išvalymas apima visų kliūčių, kurios gali trukdyti objekto statybai, pašalinimą.
Šie darbai turi apimti visą statybvietės teritoriją. Tai turi būti atliekama nesutrikdant esamų
įrenginių eksploatacijos.
   Valymo ir lyginimo darbai apima visų medžių, krūmų, kitos augmenijos, šaknų ir kitų
trukdančių medžiagų pašalinimą iš aikštelės.
   Medžiai turi būti išrauti arba nupjauti kiek įmanoma arčiau žemės tik tada, kai tai nurodo
Inžinierius. Šakos ir lapai turi būti pašalinti ir sudeginti iki pelenų arba išgabenti už statybvietės
ribų. Naudinga mediena tampa Užsakovo nuosavybe ir turi būti supjaustyta reikiamais ilgiais bei
sukrauta statybvietėje.
   Kelmai ir šaknys - tiek esantys, tiek likę nupjovus medžius, turi būt išrauti ir išvežti už
statybvietės ribų. Susidariusios duobelės turi būti užpiltos patvirtinta medžiaga ir suplūktos iki tokio
grunto tankio, kaip ir aplinkinis gruntas.
   Medžiagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi būti sudėtos statybvietėje. Kitas medžiagas
Rangovas turi pašalinti pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias
su medžiagų pašalinimu (maksimalus transportavimo atstumas 10 km) .                                                   23
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.42 2.4.4  Ardymas
   Visi esami pastatai ir statiniai turi būti nugriauti ir jų stovėjimo vieta sutvarkyta. Rangovas
padengia visas išlaidas, susijusias su medžiagų pašalinimu (maksimalus transportavimo atstumas 10
km) .
2.5      Architektūriniai darbai
29.1.43 2.5.1  Pateikiami dokumentai ir medžiagų tvirtinimas
   Prieš užsakydamas ar gamindamas medžiagas bei gaminius, Rangovas pateikia Inžinieriaus
patvirtinimui:
        visus Rangovo parengtus montavimo ir išdėstymo brėžinius, rodančius konstrukcines
        detales, medžiagas, duris ir langus kt.;
        medžiagų bandymų pažymėjimus, pasirašytus gamintojo; ir
      Inžinieriaus reikalaujamus bandinius ir reikiamus medžiagų aprašymus.
   Medžiagos, prekės ir atlikimas turi būti geriausios kokybės ir atitikti standartą, kuris yra jiems
taikomas.
29.1.44 2.5.2  Durys ir langai
29.1.44.1 2.5.2.1    Bendroji dalis
   Durys ir langai surinkti gamykloje, standartiniai.
   Medžiagos ir tipai atitinka - šią specifikaciją.
   Leistinos durų matmenų paklaidos pateiktos 5.1 lentelėje.
   Langų ir durų furnitūra turi atitikti gamintojo brėžinius ir yra tvirtinama Inžinieriaus. Užraktai
pagal Užsakovo nurodymus.
   Langai ir durys turi atitikti vietinius atsparumo ugniai reikalavimus. Lauko durys turi atlaikyti
75 kg/m2 vėjo jėgą.

   Sujungimai tarp durų ir langų staktų/rėmų ir pastatų turi būti atlikti “pistoletu” tepama
nestingstančia mastika.
Durų tolerancijos
             Funkcija                    Tolerancija (mm)
Pagrindinė                 Antrinė
Matmenys                    ---               ±2
Persimetimas                 į plotį               2
“                       į ilgį               4
“                      įstrižai               5
Kampų persisukimas        iš vertikalios plokštumos            4
                    500 mm atstumu               1
29.1.44.2 2.5.2.2    Plieninės durys
   Lauko durys ir vidaus durys valymo įrenginių teritorijoje turi būti plieninės. Durų
konstrukcija - plieninių tuščiavidurių sekcijų karkasas ir besiūliai plieno lakštai iš abiejų pusių.
Stakta iš plieno profilių ir įtaisoma į sieną ar tvirtinama ankeriniais varžtais.
29.1.44.3 2.5.2.3    Įstiklinimas
   Visas pristatytas stiklas turi būti tokios pačios kokybės. Min. stiklo storis 4 mm, stiklas.
   Metalinės durys ir langai stiklinami užlenkiant kraštelį arba naudojant mastiką, pagal
gamintojo rekomendacijas.
29.1.44.4 2.5.2.4    Užraktai
   Visos durys, išskyrus vidaus duris persirengimo kambaryje, turi būti su užraktais. Visi
siurblinės apžiūros šuliniai ir sklendžių kameros turi turėti pakabinamas spynas. Spynų raktų
sistemą turi patvirtinti Inžinierius.

                                                    24
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.44.5 2.5.2.5    Apdaila
          2.5.2.5.1   BENDROJI DALIS
   Visa vidaus apdaila ir paviršiaus medžiagos yra nurodytos “Patalpų apdailos lentelėje”.
   Lauko sienos dažomos kaip nurodyta “Dažymo” skyriuje.
   Apdailos darbus atlieka kvalifikuoti patyrę apdailininkai.
   Rangovas pateikia Inžinieriui po 2 kiekvienos apdailos medžiagos ir spalvos pavyzdžius ir
Inžinierius patikrina išsirinktą variantą.
   Visi apdailinami paviršiai turi būti tvirti, stabilūs, nuriebalinti, visiškai inertiški, kad būtų
galima atlikti jų apdailą pagal gamintojo nurodymus.
   Būtina laikytis gamintojo nurodytų darbo sąlygų temperatūros ir drėgmės požiūriu.
          2.5.2.5.2   TINKAS
   Tinkui naudojamą medžiagą turi sudaryti smėlis, cementas ir švarus gėlas vanduo.
   Tinkas dengimui ruošiamas iš 1 dalies cemento ir 2 smėlio. Konsistencija parenkama pagal
pagrindą. Tinko storis ne mažiau 3 mm ir ne daugiau 6 mm. Ši medžiaga stingdoma nemažiau 3
dienų nuolat drėkinant, prieš dedant tinko sluoksnį.
   Mišinys paruošiamajam sluoksniui daromas pagal lentelę.

 Mišinys paruošiamajam tinko sluoksniui             Mišinio proporcijos
                              Cementas  Kalkės    Smėlis
 Vidinis tinkas         Lygios sienos         1      2      9
 Ant tinko bus dedama      Keraminės plytelės      1      0     3-4
                Išorinis tinkas        1      1      6

   Prieš tinkuojant sienos tinkamai sudrėkinamos.
   Nominalus paruošiamojo sluoksnio storis yra 10 mm ir niekur negali būti mažiau už 8 mm ar
daugiau už 12 mm. Jei sienos nelygumams išlyginti reikalingas storesnis sluoksnis, dedami keli
paruošiamieji sluoksniai.
   Užbaigtas tinko sluoksnis stingdomas ne mažiau 24 val. uždengus nuo saulės ir vėjo.
   Iki kito sluoksnio dengimo turi praeiti ne mažiau 7 dienos.
   Apdailinio sluoksnio mišinys ruošiamas pagal lentelę.

 Apdailinio tinko sluoksnio mišiniai               Mišinio proporcijos
                              Cementas  Kalkės   Smėlis
 Vidinis tinkas                        1      2     9
 Išorinis tinkas                       1      1     6

    Jei ant sienos bus klijuojamos plytelės, apdailinis tinko sluoksnis nededamas, tačiau
dengiamos sienos, kurios bus užstatytos baldais, įranga ir pan.
    Prieš tinkuojant apdailiniu sluoksniu siena gerai sudrėkinama.
    Nominalus apdailinio tinko sluoksnio storis yra 8 mm, niekur negali būti mažesnis nei 6 mm
ar storesnis nei 10 mm.
    Nutinkuotas paviršius galutinai apdorojamas apdailinimo lenta. Tinkas stingdomas ne
trumpiau nei 24 val. nuo užbaigimo, uždengus nuo saulės ir vėjo.
    Užbaigtame lygiame paviršiuje 2500 mm atkarpoje svyravimai negali viršyti +/- 6 mm. Tai
taikoma ir sienoms, kurios bus apklijuojamos plytelėmis.
          2.5.2.5.3   KERAMINĖS PLYTELĖS
Plytelių klijavimas ant sienų
   Naudojamos standartinės glazūruotos plytelės 150 x 150 mm arba 300 x 300 mm.                                                     25
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Plytelės cemento ir smėlio skiediniu tvirtinamos prie užbaigto vertikalaus paviršiaus.
Statmenos ir gulsčios siūlės turi būti ištisinės. Visos siūlės apdailinamos baltu cementu, baigtoje
sienoje neturi būti įskilusių, įdužusių ar kitaip sugadintų plytelių.
   Lipniąja medžiaga plytelės tvirtinamos pagal tokios medžiagos gamintojo nurodymus.
   Užbaigtas paviršius nuo plokštumos 3 m atkarpoje gali nukrypti ne daugiau  5 mm.
Plytelių klijavimas ant grindų
   Grindims sausose patalpose naudojamos standartinės 300 x 300 mm plytelės. Drėgnose
patalpose naudojamos neslidžios keraminės plytelės. Laboratorijose klijuojamos rūgštims atsparios
keraminės plytelės. Vandens absorpcija neturi viršyti 4 %.
   Plytelės tvirtinamos 20 - 40 mm storio cemento tinku ar gamykline lipniąja medžiaga pagal
gamintojo nurodymus. Visose patalpose, išskyrus tas, kur sienos išklijuotos plytelėmis,
plintusinėmis plytelėmis išklijuojama 100 mm aukščio plintusinė juosta.
   Plytelės tvirtai prispaudžiamos, siūlės tiesios ir statmenos sienų sujungimams, ne mažiau nei 6
mm pločio, apdailintos skiediniu, atitinkančiu plytelių spalvą.
   Užbaigtas paviršius nuo plokštumos 2 m atkarpoje gali nukrypti ne daugiau  2 mm.
          2.5.2.5.4    LAKŠTINIO METALO GAMINIAI
   Palangės, sienų parapetai ir ventiliatorių pamatai apskardinami plonalakščiu plienu. Stogo
parapeto apskardinimas užleidžiamas nuo parapeto viršaus iki 20 mm virš plytelių paviršiaus.
Sandariklio medžiaga yra PVF2 padengtas galvanizuotas plonalakštis plienas, ne plonesnis nei 0.6
mm.
   Stogo nuolydžiai turi būti min. 1 : 60. Hidroizoliaciją turi sudaryti 2 sluoksniai ruberoido.
Sluoksnių tempiamasis stiprumas >8 kN/m silpnąja kryptimi ir galutinis įtempis 30 % (-20C).
          2.5.2.5.5    DAŽYMAS
   Turi būti laikomasi šios dažymo specifikacijos, dažų gamintojo nurodymo, dažų džiūvimo
sąlygų ir darbų saugos reikalavimų.
   Apdailos specifikacijoje nenurodyti paviršiai - vamzdžiai, kolonos ir pan. dažomi aplinkos
spalva, išskyrus paviršius, kurie apdorojami pagal mechanikos, elektros įrangos ar prietaisų
specifikacijas.
   Darbas pradedamas tik po to, kai Inžinierius patikrina ir priima ne mažiau kaip 2 m2
kiekvienos rūšies dažomo paviršiaus.
29.1.44.6 Dažymo medžiagos
   Gamykliniai dažai į objektą pristatomi uždaruose gamykliniuose induose. Laikomasi dažų
gamintojo nurodymų dėl dažų laikymo ir darbo saugos.
1)   Paviršiaus paruošimas
   Paviršius turi būti nepažeistas, vientisas, lygus, kad dažai reikiamai kibtų ir būtų laikomasi
gamintojo nurodymų.
2)   Valymas ir pirminis paruošimas
   Paviršiai, kurie bus dažomi, nuriebalinami pagal dažų gamintojo nurodymus.
   Palaidos dulkės, smėlis ir kt. medžiagos nuo akmens ir betono paviršių pašalinamos,
kruopščiai nuvalant šepetėliu ar nupučiant suspaustu oru.
   Skylės, plyšiai, nelygumai ir pan. užlyginami skiediniu pagal Inžinieriaus nurodymus.

3)   Dažymas
   Dažant laikomasi Inžinieriaus nurodyto dažų derinio, kodo ir dažymo darbų sekos.
4)   Dažymo ir džiūvimo sąlygos
   Dažymo metu oro, dažomo paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti bent + 12 oC, bet ne
daugiau + 35 oC. Reikia laikytis gamintojo nurodyto minimalaus sluoksnių džiūvimo laikotarpio.
   Jei dažų gamintojo duomenų lapuose nėra detalių instrukcijų, aplinkos sąlygos dažymo darbų
metu turi būti tokios: oro, dažomo paviršiaus ir dažų minimali temperatūra turi būti +12oC, bet
neviršyti +35oC.


                                                   26
                               Pirkimo dokumentai.
                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.44.7 Tinkuotų paviršių dažymas
   Vidaus ir išoriniam dažymui naudojami grybeliui ir šarmams atsparūs emulsiniai latekso
dažai, nurodyti “Patalpų apdailos lentelėje”.
29.1.44.8 Akmens ir betono paviršių dažymas
   Paviršius dažomas grybeliui ir šarmams atspariais emulsiniais latekso dažais.
29.1.44.9 Lentų ir medžio paviršių dažymas
   Dažoma alkidiniais dažais.
29.1.44.10        Dažų plėvelės storis
   Lauko paviršiai dažomi ne mažiau trijų kartų. Vidaus dažymui reikalingi du sluoksniai.
   Turi būti laikomasi gamintojo nurodymų.
29.1.44.11        Užbaigimo spalvos
   Naudojamas spalvas turi peržiūrėti Inžinierius.
29.1.44.12        Laikinas saugojimas, pakavimas, perkėlimas ir gabenimas
   Nudažyti objektai neliečiami tol, kol dažai pakankamai neišdžiūsta.
29.1.45 2.5.3  Apdailos sąrašas
29.1.45.1 Santrumpos
          Santrumpos    Santrumpų reikšmės
Grindys       CON        Betonas, užgeležintas
          CER        Keraminės grindų plytelės, 100 x 100 mm arba 150 x 150 mm
          TIL        Tipinės grindų plytelės 300x300
          EPO        Epoksidiniai dažai
          DOU        Dvigubos grindys su antistatine sistema
Pakraščių      CER        Keraminės plytelės
apdaila
          TIL        Tipinės grindų plytelės 300x300
          EPO        Epoksidiniai dažai, aukštis 300 mm
Vidaus       CON        Betonas, klojinių apdaila
sienos
          LAT        Emulsiniai Latekso dažai
          CER        Keraminės plytelės, 150 x 150 arba 300x 300mm
          GLA        Glazūruotos plytelės
          ACI        Rūgštims atsparūs kokliai ir gruntavimas
Lubos        CON        Betonas, klojinių apdaila
          LAT        Emulsiniai Latekso dažai
          SUS        Pakabinamos lubos, akustinės panelės
29.1.45.2
29.1.45.3 2.5.3.1         Patalpų apdailos sąrašas
Patalpos pavadinimas       Grindys Sienos    Lubos Pakraščių            Pastabos
                               apdaila
Siurblių patalpa          EPO      EPO  LAT  EPO          Įrangos pamatai EPO
Rezervuarai, aerotankai      CON      CON  CON
nusėsdintuvai ir kt..
Grotų kanalas           CON      CON  CON
Grotų salė             EPO      CON  CON      EPO      Įrangos pamatai EPO
Dumblo sausinimo patalpa      EPO      EPO  LAT      EPO
ir chemikalų laikymo
vietos
Aukštos ir žemos įtampos      DOU      LAT  LAT
                                                      27
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

skydų patalpos
Prieangis ir koridorius      CER    LAT  LAT      CER
(administraciniame
pastate)
Dirbtuvės ir garažas       EPO    LAT  LAT      EPO
Persirengimo           CER    GLA  LAT      ---       Sienų padengimo
kambarys/nešv.                                    aukštis 2.0 m
Persirengimo           CER    GLA  LAT      ---       Sienų padengimo
kambarys/šv.                                     aukštis 2.0 m
Dušas               CER    GLA  LAT      ---
WC                CER    GLA  LAT      ---       Sienų padengimo
                                           aukštis 2.0 m
Vandens kokybės          CER    GLA  LAT      ---       Sienų padengimo
kontrolės patalpa                                  aukštis 2.0 m
Biurai ir darbo kambariai     CER    LAT  LAT      CER
                                                   28
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.45.4 2.5.3.2   Dažų ir dangų pritaikymo ir medžiagų lentelė
             N    Ap               Prit               Med
             r    raš              aiky               žiag
             .    ym               mas                a
                 as
             1    Da
             .    žai
                 vid
                 ini
                 am
                 s
                 pa
                 vir
                 šia
                 ms
             1    LA               Val                ---
             .    T               yma
             1    (sie              s ir
                 nos              šveit
                 ir               imas
                 lub
                 os)
                                2                 Emu
                                pade               lsini
                                ngi                ai
                                mas                latek
                                                 so
                                                 daža
                                                 i
             2    Da               Val                ---
             .    žai              yma
                 išo              s ir
                 rin              šveit
                 ia               imas
                 ms
                 pa
                 vir
                 šia
                 ms
                                3                 Emu
                                pade               lsini
                                ngi                ai
                                mas                latek
                                                 so
                                                 daža
                                                 i
             3    Vi               Val                ---
             .    din              yma
                 ės               s ir
                 epo              šveit
                 ksi              imas
                 din

                                                     29
                               Pirkimo dokumentai.
                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                 ės
                 da
                 ng
                 os
                                  paru               2
                                  oši                kom
                                  mas                pone
                                                   ntini
                                                   s
                                                   epok
                                                   sidin
                                                   is
                                                   pade
                                                   ngi
                                                   mas
                                  Pad                2
                                  engi               kom
                                  mas                pone
                                                   ntini
                                                   s
                                                   epok
                                                   sidin
                                                   is
                                                   pade
                                                   ngi
                                                   mas
                                  Bendras dažų storis 0.5 mm
29.1.46 2.5.4  Aplinkos tvarkymas
29.1.46.1 2.5.4.1    Geotekstilė arba filtrinis audinys
   Geotekstilė klojama tarp užpildo ir natūralaus grunto, kai gruntas smulkus (dumblinas smėlis,
dumblas ar molis), kad smulkus podirvis nepatektų į užpylimo medžiagą arba stambias sudėtines
medžiagas. Geotekstilė turi būti klojama pagal gamintojo specifikacijas.
   Geotekstilė turi būti pagaminta iš patvarių sintetinių polimerų ir turi turėti šias savybes:
        maks. porų skersmuo Ø95 = 0,05 mm
        svorio kategorija >200 g/m2
        pralaidumas, k-dydžio diapazonas: 10-3 - 10-4 m/s
        tempiamasis stiprumas (ardančioji apkrova) > 15 kN/m
29.1.46.2 2.5.4.2    Nedengtų plotų išlyginimas
   Baigus objekto statybos darbus plotai turi būti išlyginti iki lygaus paviršiaus. Tam turi būti
naudojama tinkama iškasta medžiaga (dirvožemis arba durpžemis).
29.1.46.3 2.5.4.3    Aplinkos tvarkymas
   Nedengtų plotų apželdinimo rūšį ir laiką turi nurodyti Inžinierius. Rangovas turi suplanuoti
augalų ir reikalingų trąšų pristatymą ir apželdinimo darbų pradžią. Trąšos pristatomos
standartiniuose maišuose, ant kurių turi būti pažymėtas svoris, turinio aprašymas ir gamintojo
pavadinimas. Apželdinimui naudojama žemė turi būti be akmenų, grumstų, augalų, šaknų ir kitų
pašalinių dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir panašių medžiagų, kenkiančių augalams.
   Visi augalai turi būti sveiki, be defektų, nepažeisti saulės, sveika žieve, be nulūžusių ir
negyvų šakelių, ūgliai mažiausiai 1 metų. Augalai turi būti su normaliais, gerai išsivysčiusiais šakų


                                                       30
                               Pirkimo dokumentai.
                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

vainikais ir stipriomis šaknimis. Rangovas turi pasirūpinti lentelėmis ir aptverti visus medžių ir
augalų plotus, kaip nurodo Inžinierius.

    Rangovas iškasa duobes medžiams, kurių gylis turi būti lygus medžio gumbui plius 500 mm.
Kiekvienos duobės skersmuo turi būti mažiausiai du kartus didesnis už medžio gumbą. Augalai
sodinami tiksliai vertikaliai. Prieš užpilant duobes, iš jų turi būti pašalintos visos atliekos, akmenys
ir pan. Duobės turi būti užpilamos žemėmis, prisodrintomis trąšomis.
    Rangovas atsako už želdinių apsaugą ir laistymą po jų pasodinimo iki tol, kol baigia vykdyti
darbus. Rangovas pagal pirmines specifikacijas pakeičia visus želdinius, kurie žūna, suserga ar
tikėtinai žus iki garantinio laikotarpio pabaigos.
    Želdinius, paveiktus aukštos įtampos kabelių klojimo, Rangovas atstato į pirminę padėtį,
buvusią iki kabelių klojimo.
29.1.46.4 2.5.4.4   Tvora
   Nuotekų valymo įrenginių vieta turi būti aptverta gamykloje pagaminta, suderinto tipo, 1,8 m
aukščio saugia vieline tvora su galvanizuotais ir epoksidine derva nudažytais plieniniais stulpeliais.
   Turi būti įrengti nauji užrakinami pagrindiniai vartai transportui ir dveji užrakinami vartai
pėstiesiems.

           2.5.5   Keliai ir aikštelės

Įrengdamas naujas ar atstatybamas esamų kelių ir aištelių dangas, Rangovas turi vadovautis šių
reglamentų reikalavimais: STR 2.06.03:2001 “Automobilių keliai”; R33-01 “Automobilių kelių
žemių sankasa”; R 34-01 “Automobilių kelių žemių pagrindai”; R 35-01 “Automobilių
asfaltbetonio ir žvyro dangos”, ST 9306149.03:2003 “Miestų gatvių asfaltbetonio dangų tiesimo
darbai”; ST 2235248.01:1999 “Bendrieji kelių tiesimo taisymo darbai”.
29.1.46.5 2.5.5.1   Sudėtinis pasluoksnis ir kelių danga
    Sudėtinis kelių pagrindas ir pasluoksnis turi būti sukloti ir sutankinti pagal šias Specifikacijas
ir pagal brėžiniuose nurodytas linijas, lygius, nuolydžius, matmenis ir pjūvius. Jei gruntas yra
smulkus (smulkus smėlis, dumblas ar molis), pasluoksnio medžiaga turi būti atskirta nuo natūralaus
podirvio filtrine medžiaga (geotekstile).
    Visa pasluoksniui naudojama medžiaga turi būti be organinių medžiagų ir molio grumstų.
Smėlis pasluoksniui paskleidžiamas ir sutankinamas ne storesniais nei 200 mm sluoksniais.
Išlaikymo modulio E2 dydis turi būti 90 MPa ar daugiau.
    Antrosios ir pirmosios apkrovos stadijų santykis E2 / E1 turi būti iki 2,2 tiek pasluoksniui,
tiek kelio pagrindui, o pavieniai dydžiai neturi skirtis nuo nurodytų dydžių daugiau nei 30%.
    Be to, pasluoksnio medžiaga turi atitikti lentelės reikalavimus.
    Užpylimo medžiaga turi būti supresuota iki tankio, ne mažesnio nei 90% modifikuoto
Proctor’o tankio.
    Pasluoksnio sutankinimas turi būti atliktas iš karto po to, kai medžiaga paskleidžiama.
    Medžiaga turi būti maišoma stacionarioje maišymo įrangoje, elektrinės maišyklės ar kaušo
tipo, veikimo režimas ištisinis arba partijomis. Inžinierius gali savo nuožiūra leisti Rangovui
naudotis kitomis Rangovo siūlomomis kelio dangos sudėtinių dalių maišymo priemonėmis.
    Tankinant drėgmės kiekis turi būti diapazone nuo 1.0 % virš/iki 0.5% žemiau optimalaus
kiekio.
    Skaldos danga pilama ir paskirstoma tolygiai.
    Skaldos dangos sutankinimas turi būti pradėtas iš karto po paskleidimo, kad būtų pasiektas
santykinis tankis, lygus bent 95 % maksimalaus sauso tankio. Kiekvienos dienos paklota atkarpa
turi būti tikrinama mažiausiai trimis testais, kad būtų užtikrintas minėto reikalavimo laikymasis, o
jei Inžinierius mano esant reikalinga, tokie testai atliekami ir dažniau. Bandomosios skylės
užpildomos reikiamai sutankintomis medžiagomis.
29.1.46.6 2.5.5.2   Bituminio kelio pagrindas
   Prieš pradedant kloti bituminę kelio dangą, Inžinierius patikrina ir patvirtina kelio pagrindą.
                                                    31
                                  Pirkimo dokumentai.
                                  IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Apatinį asfaltbetonio sluoksnį sudaro karštu būdu padengtas sumaišytas asfaltbetonis,
mechaniškai paskirstomas ir voluojamas, laikantis normų.
   Sudėtinės medžiagos turi būti be augalinių ar organinių priemaišų, molio, kalkių ar kitų
medžiagų, kurios trukdytų gerai pakloti pagrindą ar neigiamai veiktų paviršiaus tvirtumą ar
patvarumą. Sudėtinės medžiagos, be to, turi būti be sulfatų, chloridų ir kt. medžiagų (taip pat ir be
irstančių), kurios galėtų skaidytis džiūnant ar maišant arba vėliau, veikiant oro sąlygoms.
   Smulkiosios sudėtinės medžiagos turi būti skalda, jose negali būti jokių pašalinių medžiagų.
   Skaldos dangos medžiaga turi atitikti lentelės reikalavimus.
29.1.46.7 2.5.5.3     Viršutinis kelių ir aikštelių sluoksnis
           2.5.5.3.1    BENDROJI DALIS
    Keliai ir aikštelės turi būti nulyginti ir padengti granuline ar bitumo medžiaga, kaip nurodyta
brėžiniuose arba kaip nurodo Inžinierius. Prieš dengiant viršutinį sluoksnį, pasluoksnį turi patikrinti
ir patvirtinti Inžinierius.
    Viršutinis sluoksnis turi būti klojamas pagal brėžiniuose nurodytas formas bei lygius ir atitikti
jam keliamus laikomosios galios reikalavimus.
           2.5.5.3.2    GRANULIUOTAS PAVIRŠIUS
   Granuliuoti paviršiai turi būti žvyro ar skaldyto žvyro, dalelių dydis nuo 0 iki 20 mm.
Granuliuoto sluoksnio storis turi būti 100 mm, jis sulyginamas į vieną sluoksnį ir gerai
sutankinamas iki 95 % santykinio tankio.

           2.5.5.3.3    BITUMINIS PAVIRŠIUS
   Asfaltbetonio danga turi būti sudaryta iš karštai klojamo asfaltbetonio, mechaniškai
paskirstyto ir suvoluoto min. 50 mm storiu pagal vietines normas.
29.1.46.8 2.5.5.3.4    Tolerancijos
   Paviršiaus medžiaga turi būti klojama tokiu tikslumu, kad maksimalus leidžiamas skirtumas
tarp paviršiaus ir apatinio šono trijų (3) metrų tiesiklių, padėtų lygiagrečiai tinkamu kampu
centrinės kelio linijos atžvilgiu tose vietose, kur nurodo Inžinierius, atitiktų lentelėje nurodytus
nukrypimus.

Paviršiaus medžiagos tolerancijos

   Paviršiaus medžiaga       Maks. atstumas po 3 m ilgio bandomaisiais tiesikliais (mm)
                       išilgai kelio        skersai kelio
 Viršutinis sluoksnis               3               5
 Pagrindas                     5               8
 Bituminis kelio sluoksnis             8              10

   Rangovas pateikia reikiamą kiekį 3 m ilgio tiesikliu.
   Jei viršijami nurodyti nukrypimai arba ribos, visas plotas turi būti išardytas ir padengtas iš
naujo, laikantis nurodytų reikalavimų.
   Viršutinio sluoksnio bandymai turi būti atliekami iš karto po to, kai bus baigti paviršiaus
klojimo darbai, o visi pataisymai atlikti prieš kelio atidarymą transportui. Bandymai pataisyti dangą
apdailinant neleidžiami. Nepriimtus plotus Rangovas tvarko savo sąskaita.
           2.5.5.3.5    BORDIŪRAI IR NUTEKAMIEJI GRIOVELIAI
   Bordiūrai ir nutekamieji grioveliai turi būti iš akmens ar betono ir klojami ant betono. Jei
klojimo spindulys mažesnis už 12 m, naudojami lenkti bordiūrai ir nutekamieji grioveliai
2.6     Konstrukcijos
29.1.47 2.6.1  Bendrieji konstrukciniai ir architektūriniai reikalavimai
   Pagrindinės konstrukcijos projektuojamos pagal šiuos reikalavimus:


                                                      32
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Betoninės konstrukcijos žemiau žemės paviršiaus: technologiniai rezervuarai ir pan. -
        gelžbetonis liejamas statybvietėje, vandenį laikantys rezervuarai - iš vandenims
        nepralaidaus betono, išorinė izoliacija požeminėms dalims.
        Betono plokštė žemės lygyje: gelžbetonio konstrukcijos, tiems paviršiams, ant kurių
        nėra antstato, numatoma termoizoliacija ir vandens izoliacija;
        Antžeminė dalis: išorinės sienos: iš surenkamų gelžbetonio elementų arba tinkuoto ir
        dažyto silikatinių plytų mūro su termoizoliacija;
        Antžeminė dalis: gelžbetonis, liejamas statybvietėje, arba surenkamos gelžbetonio
        konstrukcijos;
        Laiptai ir platformos: karštai galvanizuotas plienas;
        Antžeminė dalis: vidinės sienos: iš surenkamų gelžbetonio elementų arba tinkuoto
        silikatinių plytų mūro; apdaila pagal “Patalpų apdailos lentelę”;
        Antžeminė dalis: stogas: iš surenkamų gelžbetonio elementų su termoizoliacija ir
        rulonine stogo danga
29.1.48 2.6.2  Projektavimas
   Rangovas pateikia Inžinieriui patvirtinti:
        Visus brėžinius ir skaičiuojamuosius brėžinius, parengtus Rangovo;
        Medžiagų išbandymų sertifikatus darbuose naudojamam cementui, agregatams ir
        plienui;
        Visų medžiagų ir įrengimų, kurie bus panaudoti išliekamiesiems darbams, kilmės
        sertifikatus.
29.1.49 2.6.3  Betono darbai
29.1.49.1 2.6.3.1        Bendroji dalis
    Betono darbai turi būti atliekami pagal Lietuvoje galiojančio LST EN 206-1:2002 ”Betonas. 1
dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis” reikalavimus.
    Inžinieriui arba Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas turi parengti ir prieš pradėdamas
darbus pateikti jam kalendorinį darbų grafiką (papildantį darbų vykdymo programą), kuriame
išdėstomas betonavimo darbų vykdymas. Rangovas privalo pranešti Inžinieriui apie visus tokius
darbus likus ne mažiau kaip 48 val. iki jų pradžios. Betonas pradedamas lieti tik gavus raštišką
Inžinieriaus leidimą.
29.1.49.2 2.6.3.2        Medžiagos
          2.6.3.2.1    CEMENTAS
   Rangovas pateikia Inžinieriui, patvirtinti siūlomų cemento gamintojų pavadinimus. Cementas
turi būti paprastas portlando cementas ir atitikti Lietuvos standarto LST EN 197-1:2001/A1:2004
“Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai”
reikalavimus.
   Sulfatams atsparus cementas turi atitikti BS 4027 ar analogiškus reikalavimus.
   Į statybvietę galima pristatyti tik šviežią cementą ir jo partijos naudojamos pristatymo eilės
tvarka. Jei cementas pristatomas maišuose, jie laikomi vandens nepraleidžiančioje pašiūrėje ar
pastate esant ne mažiau kaip 8C, sudedant maišus ant sausų lentų virš grindų, kad maišai nebūtų
pažeisti.
          2.6.3.2.2    UŽPILDAI
   Smulkūs ir rupūs užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003/AC:2005 reikalavimus betonui ir
LST EN 13055-1:2004 lengvajam betonui. Be to, jie turi būti chemiškai inertiški šarminės reakcijos
atžvilgiu, nebent jei betono mišinys būtų pakeistas taip, kad tokia reakcija neįvyktų. Išskyrus
atvejus, kai yra nurodyta kitaip, užpildų granuliometrinė sudėtis turi būti tokia:

                                                  33
                            Pirkimo dokumentai.
                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       10 mm max. dydis, rūšiuotas - “smulkiam” betonui.
      20 mm max. dydis, rūšiuotas - armuotam betonui sijoms bei sienoms ir plokštėms, ne
       storesnėms kaip 400 mm.
   Užpildų, skirtų vandenį sulaikančiam betonui, vandens absorpcija neturi viršyti 3 %.
Jei Užsakovo atstovas reikalauja, Rangovas turi pateikti šių bandymų rezultatus:

       Sijojimo analizė
       Molio, dumblo ir dulkių kiekio analizė
       Organinio užterštumo analizė
       Druskos kiekio analizė
       Forma ir poringumas
      Stiprumas
  1) ir 2) testai kartu su drėgmės matavimu atliekami visiems bandomiesiems mišiniams.
  Užpildo sudėtis
   Nominali granuliometrinė      % sauso užpildo pagal svorį, pvz. kalcio karbonato
         sudėtis
         (mm)         įprastinis gelžbetonis  skysčius sulaikantis betonas
          20              10               5
          10              15              15
      Smulkus užpildas           45              30

           2.6.3.2.3   VANDUO
   Betonui ir skiediniui naudojamas vanduo turi būti iš geriamo vandens vandentiekio arba
Inžinieriaus patvirtinto šaltinio. Vanduo plovimui ir betono stingdymui turi būti toks, kad nekenktų
užbaigto betono stiprumui ir išvaizdai.
29.1.49.3 2.6.3.2.4    Priedai
   Priedus galima naudoti tik tada ir ten, kur nurodo Inžinierius. Leidžiama naudoti tik tokius
priedus, kuriuos galima dozuoti tam tikrais kiekiais kalibruotu mechaniniu dozatoriumi, ir tie, kurie
dedami tiesiai į maišomą vandenį. Jei tam pačiam betono mišiniui leidžiama naudoti kelių rūšių
priedus, juos reikia dozuoti atskirai.

       Plastifikavimas. Rangovas turi pridėti patvirtintą plastifikatorių, kai, Inžinieriaus
       nuomone, antraip nebus gautas reikiamas mišinys arba kai betono paviršiuje perdaug
       išsiskiria cemento pieno.
       Stingdymą sulaikantys priedai. Kai liejami dideli betono kiekiai arba dirbama karštyje,
       Rangovas gali pridėti patvirtintą priedą hidratacijos karščiui sumažinti.
       Stingdymą greitinantys priedai. Rangovas gali naudoti šiuos priedus tik betonavimui
       šaltame ore ir tik Inžinieriui leidus. Šie priedai nenaudojami PVC ar PE vamzdžių
       masyviesiems ramsčiams.
   Kad būtų užtikrintas maksimalus betono nepralaidumas ir tankis, Inžinieriui leidus, galima
naudoti atitinkamus priedus..
29.1.49.4 2.6.3.2.5    Betono stiprumas
   Betono stiprumo vertinimas grindžiamas charakteringuoju stiprumu, kuris apibrėžiamas kaip
betono stiprumas po 28 dienų, nustatytas standartiniu būdu.
29.1.49.5 2.6.3.2.6    Betono maišymas
   Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2000 7 ir 8 lentelėse pateiktus reikalavimus.
                                                  34
                            Pirkimo dokumentai.
                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Gniuždomojo stiprumo klasės:
1)   Betono mišinys C15 - Liesasis betonas.
        gniuždomasis stiprumas C15 klasės
        max. užpildo dydis 10 mm
        apie užpildą ir cementą žr. aukščiau
        min.cemento kiekis 180 kg/m3
      max. laisvo vandens/ cemento santykis 0.8
2)   Betono mišinys C35A - Vandenį sulaikančios konstrukcijos.
        gniuždomasis stiprumas C35 klasės
        max. užpildo dydis 20 mm
        apie užpildą ir cementą žr. aukščiau
        min.cemento kiekis 325 kg/m3
        max.cemento kiekis 400 kg/m3
      max. laisvo vandens/ cemento santykis 0.55
3)   Betono mišinys C25 - Kitos betono konstrukcijos.
        gniuždomasis stiprumas C25 klasės
        max. užpildo dydis 20 mm
        apie užpildą ir cementą žr. aukščiau
        min.cemento kiekis 275 kg/m3
        max. laisvo vandens/ cemento santykis 0.65
29.1.50 2.6.5  Kokybės kontrolė
    Pagrindinis kokybės kontrolės būdas turi būti kubelio gniuždymo testas 28 dieną, išskyrus
konstrukcijas, kuriose betono kiekis yra mažas ir kurių tvirtumą galima nustatyti kitu Inžinieriaus
leistu būdu. 5 pirmas betonavimo dienas turi būti imama po 8 mėginius ir padaroma 40 kubelių,
pagal kuriuos nustatomas mišinio tinkamumas.
    Kubeliai analizuojami po 4 (10 grupių), nustatant kiekvienos grupės vidutinį tvirtumą. Betono
mišinio proporcijos yra priimtinos tik tada, jei įvykdomi visi LST EN 206-1:2002 standartų
reikalavimai. Jei analizės rezultatai neatitinka šių reikalavimų, mišinio proporcijos turi būti
koreguojamos tol, kol nustatyti reikalavimai bus įvykdyti.
    Jei 28 dieną reikalavimai neįvykdyti, Rangovas turi pateikti įrodymus, kad konstrukcijos
elementas yra patenkinamos būklės. Tai galima padaryti paėmus Inžinieriaus patvirtintos rūšies
mėginius iš patvirtintos vietos ir ištyrus juos Inžinieriaus patvirtintoje laboratorijoje.
    Jei ir laboratorinė analizė parodo, kad betonas neatitinka reikalavimų, Rangovo sąskaita visi
susiję konstrukciniai elementai nugriaunami ir pastatomi nauji.
    Tam, kad būtų nustatytas ir visą laiką išlaikytas tinkamas betono mišinys tam tikrai
konstrukcijai, Rangovas turi vykdyti betono sutankinimo faktoriaus bandymus pagal LST EN 206-
1:2002 visais šiais intervalais:
    1)    kiekvienam į statybvietę atvykstančios betono maišyklės kroviniui,
    2)    kiekvieniems 6 m3 statybvietėje bet kuria maišykle sumaišyto betono,
    3)    Inžinieriui pareikalavus.                                                 35
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.51 2.6.6  Armavimas
29.1.51.1 2.6.6.1   Plienas
   Armatūriniam plienui, kurs bus naudojamas statybos aikštelėje liejamoms gelžbetonio
konstrukcijoms armuoti, Rangovas turi pateikti atitikties deklaracijas, pagal STR 1.03.02:2002.
29.1.51.2 2.6.6.2   Pateikiama medžiaga
   Greta iš anksto pateikiamų tvirtinimui gamyklinių bandymų sertrifikatų Rangovas pateikia
pažymėjimą, patvirtinantį, kad bandiniai, paimti iš strypų, pristatytų į statybvietę, išlaikė
tempiamojo stiprumo testą. Bandinių ėmimo dažnis ir kokybės kontrolės metodas turi būti nurodyti
Inžinieriaus pagal kitur Sutartyje numatytas sąlygas.
29.1.51.3 2.6.6.3   Gaminimas ir laikymas
    Visa armatūra pjaustoma ir lankstoma šaltuoju būdu, tiksliai laikantis matmenų. Jei plieno
armatūra pristatoma jau pagaminta, ji turi būti reikiamai surišta ir sužymėta, kad vėliau ją būtų
galima tvarkyti nepadarant žalos ir iš karto pagal išdėstymo schemą.
    Armatūros negalima pakartotinai lenkti ar tiesinti.
    Plieno armatūra laikoma ant padėklų ar kitaip, su sąlyga, kad ji bus virš žemės, ir visą laiką
reikiamai uždengta. Armatūra laikoma tvarkingai, aiškiai sužymėta, kad ją lengvai būtų galima
atsirinkti.
29.1.51.4 2.6.6.4.   Valymas ir dėjimas
    Prieš pradedant naudoti armatūrą, nuo jos gerai nuvalomos nuodegos, rūdys, dangos likučiai
ir kiti nešvarumai, galintys susilpninti sukibimą su betonu.
    Visa armatūra dedama tiesiai į vietą, paliekant brėžiniuose nurodytus tarpus arba
vadovaujantis kitais nurodymais. Ji tvirtinama surišant susikirtimo taškuose išdeginta viela arba
tinkamais gnybtais, taip kad ji visiškai nejudėtų. Jei leidžiamas užleidžiamasis jungimas, strypai
užleidžiami vienas ant kito per mažiausiai 45 skersmenis, jei nenurodyta kitaip. Inžinieriui
patvirtinus, surenkami betono blokeliai ar metalinės fiksavimo “kėdės”, naudojamos horizontalios
armatūros fiksavimui plokštėse, sijose ar pamatuose. Negalima armatūros dėti taip, kad tarp jos ir
baigto liejinio paviršiaus būtų mažesnis betono sluoksnis, nei minimumas, nurodytas brėžiniuose.
29.1.51.5 2.6.6.5   Armatūros suvirinimas
   Armatūra statybvietėje nevirinama, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.Visas virinimo
procedūras turi iš anksto raštu patvirtinti Inžinierius.
29.1.51.6 2.6.6.6   Įmontuojamos dalys
   Jei į betoną įmontuojami vamzdžiai, alkūnės ar kt., jie turi būti gerai įtvirtinti, kad negalėtų
judėti, ir turi būti be jokios dangos. Rangovas imasi priemonių, kad betonuojant nesusidarytų oro
kišenės, ertmės ar kt. defektai.
29.1.52 2.6.7  Darbų vykdymas
29.1.52.1 2.6.7.1   Bendroji dalis
    Betono liejinių formos gali būti iš medžio, faneros, plieno ar kitos patvirtintos medžiagos.
Tokių medžiagų rūšį, kokybę, tvirtumą ir matmenis tvirtina Inžinierius. Rangovas projektuoja,
konstruoja ir išardo formas. Netinkamos ir nešvarios formos nenaudojamos. Deformuotos arr kitaip
pažeistos formos iš statybvietės pašalinamos.
    Betono liejinių formos gaminamos tiksliai pagal išmatavimus ir betono rūšį, sandarios ir
pakankamai tvirtos, kad neleistų pasislinkti ar nusėsti atramoms. Formų paviršius turi būti lygus.
Vidaus sujungimams naudojami varžtai ir armatūra išdėstomi taip, kad visur, kur betono paviršius
liesis su vandeniu ar oru, metalo nebūtų. Formos gaminamos taip, kad jas būtų galima demontuoti
liejinių nedaužant ir neiškeliant svertu. Visiems atsikišusiems sijų, kolonų ir kitų elementų
kampams nusklembti dedamos reikiamos įformės.
    Visos formos turi būti pakankamai lengvos, sandarios, kad vibruojant betoną nebūtų skiedinio
skysčio nuostolių. Inžinieriui nurodžius į formą atgręžtos lentos sandrinamos putgumės juostomis ar
kita patvirtinta izoliacine medžiaga.

                                                     36
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Formos, kurios dėl ilgo naudojimo susidėvėjo arba, Inžinieriaus nuomone, neatitinka tam
tikrų reikalavimų, nenaudojamos. Dėžės skylių formavimui konstruojamos taip, kad jas būtų galima
lengvai pašalinti nepažeidžiant betono. Užtikrinimas jų vėdinimas, tam kad išeitų oras. Po to jos
sandarinamos taip, kad nebūtų skiedinio skysčio nuostolių. Polistirolo plokštes skylių formavimui
galima naudoti tik leidus Inžinieriui.
    Prieš liejant betoną, visi paviršiai, ant kurio jis bus pilamas, nuvalomi suspaustu oru,
pašalinamas vanduo ir visos pašalinės medžiagos.
    Formų suveržimo trauklės nenaudojamos, jei jos sudaro tiesioginį nuotėkio kelią ar palieka
atvirą skylę konstrukciniame vandenį sulaikančiame elemente arba po bet kurio statiniu baigtu
žemės lygiu.
29.1.52.2 2.6.7.2   Formos
1)   Pjautinės formos (A tipas)
    Tai formos, pagamintos iš glaudžiai sujungtų pjautų lentų ar kitos patvirtintos medžiagos.
    Smulkūs paviršiaus defektai dėl patekusio oro ar vandens leistini, tačiau paviršius turi būti
    be įdubų, dėmių, korėtumo ir pan.

2)   Apdailinės formos (“Fair Face Finish”) (B tipas )
    Betono paviršius turi būti lygus, tolygios faktūros ir išvaizdos. Tai aukštos kokybės kietas
    lygus betono užbaigimas, kurį galima pasiekti esant aukštai betono kokybei ir kieto lygaus
    paviršiaus formoms.
    Betono paviršius turi būti lygus, leidžiamos tik labai mažos paviršiaus ydos, be jokių dėmių
    ar spalvos pakeitimo. Betonui dar nesustingus, visi defektai, Inžinieriui leidus, ištaisomi
    specialiai paruoštu cementu ir smulkia pasta.

3)   Tolerancijos
    Baigti betono paviršiai neturi turėti akimi pastebimų nukrypimų. Atsižvelgiant į
    reikalaujamą armatūros uždengimą betonu, kiti paviršių nukrypimai neturi viršyti lentelėje
    nurodyto leistino lygio:
Leistini betono paviršių nukrypimai
  Apdailos tipas           Nukrypimas nuo linijos,   Staigus nukrypimas (mm)
                    horizontaliai, vertikaliai,
                   skerspjūvio arba ilgio (mm)
  Pjautinės formos                10              5
  Visos kitos                   5              3

4)   Smūgiavimas ir formų pašalinimas
    Formos turi būti nuimamos be smūgio, nesutrikdant betono.

    Vertikalių paviršių formos arba nuolydžio formos, į kurias betonas nesiremia išlinkiuose,
    demontuojamos tada, kai betonas sutvirtėja tiek, kad gali atlaikyti vėjo jėgą, galinčią atsirasti
    demontuojant ir
    betono stiprumas (kaip patvirtina kubų testai) pasiekė 5 N/mm2; arba
    jei betone yra tik portlandcementis ir jei kubų analizė neatliekama, turi būti praėjęs
    minimalus laikotarpis nuo betono užpylimo: nesandarintoms faneros formoms - 11 valandų
    esant 15 0C ir nelaidžioms formoms - 8 val. esant 15 0C.

    Formos, į kurias išlinkiuose betonas remiasi, demontuojamos, kai:
    betono stiprumas (kaip patvirtina kubų testai) pasiekė 10 N/mm2; arba
    dvigubai viršija jį veiksiančią jėgą, žiūrint, kuris dydis didesnis; arba


                                                    37
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    jei betone yra tik portlandcementas ir jei kubų analizė neatliekama bei nėra jokios su
    Inžinieriumi suderintos procedūros - iki smūgiavimo turi praeiti laikotarpis, apskaičiuotas
    pagal lentelėje pateiktą formulę.

Laikotarpis iki formos smūgiavimo
 Formos rūšis                    Laikotarpis, apskaičiuotai vidutinei aplinkos
                               temperatūrai tarp 5 ir 25°C
 Perdengimų ir sijų apatinių paviršių formos           100 ÷ (t + 10) dienų
 Plokščių ir sijų atramos                    250 ÷ (t + 10) dienų

29.1.53 2.6.8  Betonavimas
29.1.53.1 2.6.8.1    Bendrosios sąlygos
   Prieš pradedant stambų betonavimo darbą, Rangovas parengia ir suderina su Inžinieriumi
numatomų darbų grafiką. Tai, kad Inžinierius šį grafiką patvirtina, neatleidžia Rangovo nuo
atsakomybės už aukščiausią betonavimo darbų kokybę. Betonas liejamas tik Inžinieriui susipažinus
su gruntu, esančiu po liejiniu, ir jo charakteristikomis bei jas patvirtinus.
   Prieš liejant betoną vanduo iš tranšėjų nešalinamas. Iš formų išpučiamos arba išplaunamos
šiukšlės ir nešvarumai, betono maišymo ir liejimo įrangos vidiniai paviršiai nupučiami suspaustu
oru.
   Betoną galima pradėti lieti tik tada, kai Inžinierius apžiūri visą armatūrą, ankerinius varžtus,
vamzdžius, movas ir kitas dalis, montuojamas į liejinį, bei jas patvirtina.
   Visi betono liejimo darbai atliekami šviesiu paros metu, išskyrus atvejus, kai Inžinierius
leidžia juos atlikti kitu metu. Jei nėra galimybės baigti betono liejimo darbus šviesiu metu, jie
nepradedami. Gavus specialų leidimą vykdyti darbus, būtina įrengti pakankamą apšvietimą
užtikrinančius prožektorius.
   Jei Rangovas nuspręstų maišyti betoną statybvietėje, Inžinierius turi patvirtinti komponentų
dozavimo įrenginį. Užpildas ir cementas dozuojami pagal svorį, vanduo pagal tūrį. Skiedinio
maišymo mašinos, jos kiekio ir galios turi pakakti nenutrūkstamam šviežio betono tiekimui.
Inžinieriui pareikalavus, Rangovas patikrina visus skiedinio dozavimo (maišymo) įrangos matavimo
prietaisus ir sukalibruoja juos. Patikrinimai atliekami taip dažnai, kaip reikalauja Inžinierius.
Patikrinimų išlaidas apmoka Rangovas.
29.1.53.2 2.6.8.2    Liejimas
   Sumaišius betoną, jis kuo greičiau liejamas į formas. Jokiu būdu nenaudojamas betonas, kuris
į paskirties vietą nepateks per 30 min. nuo išleidimo iš maišyklės, išskyrus tada, kai yra pervežamas
specialioje automaišyklėje. Šiuo atveju gabenimo laikas yra 2 val. nuo cemento patekimo į maišyklę
arba 30 min. nuo skiedinio išleidimo iš jos.
   Betonas liejamas tokiu būdu, kuris užtikrina komponentų neatsiskyrimą ir armatūros
nepajudėjimą iš vietos.
   1)    Neleistina mesti betoną iš didesnio nei 1 m atstumo arba versti didelį jo kiekį į vieną
        vietą, o paskui išsklaidyti po formą ir išlyginti.
   2)    Betonas liejamas taip, kad jėga, kuria šlapias betonas veiks formą, neviršytų jos
        projektinio atsparumo.
   3)    Betonas liejamas horizontaliais sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis formoje liejamas
        betoną pilant kuo arčiau jo galutinės vietos formoje. Rupus užpildas atitraukiamas nuo
        paviršiaus ir betonas įspaudžiamas po vamzdžiais ir armatūra bei aplink juos,
        nepajudinant jų iš vietos.
   4)    Betonas sutankinamas nepertraukiamai veikiant jį reikiamais įrankiais ir naudojant
        mechaninius vibratorius.


                                                   38
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   5)   Mechaniniai vibratoriai turi būti patvirtinto tipo, tiesiai į betoną skleidžiantys
       virpesius, kurių intensyvumo turi pakakti betono judėjimui ir nusėdimui. Vibratorių
       darbas yra kruopščiai kontroliuojamas. Trukmė turi būti tokia, kad betonas būtų
       visiškai sutankintas, tačiau pernelyg nesujudintas, kad neatsiskirtų jo sudedamosios
       dalys. Būtina užtikrinti, kad liejiniai būtų tvirti, sutankinti, nelaidūs vandeniui ir lygūs,
       kad nesusidarytų cemento pienelis.
   6)   Dėl kokios nors priežasties nutraukus betonavimą pakankamai ilgam laikui (30 min.),
       sustabdymo vietoje panaudojamas betonavimo siūlės tarpiklis, kad būtų gautas gerai
       sutankintas, lygus, reikiamos formos sujungimas, kurį turi patvirtinti Inžinierius. Jei
       pakraščiuose sustingęs betonas yra prastos kokybės ir nesutankintas, jis nudaužomas
       iki tvirto betono ir tada liejama toliau.
29.1.53.3 2.6.8.3   Betonavimas karštoje aplinkoje (virš +20 oC temperatūroje)
   Betonuoti neleidžiama, jei jo dėjimo vietos temperatūra viršija +38 oC. Kad temepratūra būtų
žemesnė, nei minėta, reikia imtis šių priemonių:
   1)   Visos užpildo krūvos, vandens vamzdžiai, bakai ir maišyklės saugomos nuo
       tiesioginių saulės spindulių.
   2)   Rupiam užpildui neleidžiama įkaisti, nuolatos jį liejant vandeniu, jei tai įmanoma.
   3)   Maišymo vandeniui neleidžiama įkaisti, į vandens bakus nuolat dedant ledą.
   4)   Greitai kietėjantis cementas nenaudotinas.
   5)   Jei minėtų priemonių nepakanka, betonuojama vėsesniu dienos metu ar naktį, kaip
       nusprendžia Inžinierius.
   6)   Jei oro temepratūra yra virš +20oC, reikia atsižvelgti į maišymo vandens išgaravimą.
       Kad būtų išlaikytas reikiamas cemento ir vandens santykis, į skiedinį dedama
       patvirtinto plastifikatoriaus.
   7)   Siekiant sumažinti betono džiūvimą jo gabenimo ir liejimo metu, formos ir armatūra,
       kai įmanoma, vėsinama vandeniu ir saugoma nuo tiesioginių saulės spindulių.
29.1.53.4 2.6.8.4   Betonavimas drėgnomis sąlygomis
   Betonavimas ištisinio lietaus laikotarpiais neleidžiamas, nebent jei užpildo atsargos,
maišyklės, pervežimo priemonės ir betonuojamos vietos yra reikiamai uždengtos.
   Lietingu oru Rangovas užtikrina, kad darbą būtų galima greitai užbaigti naudojant
betonavimo siūlės tarpiklį. Naujai užbetonuotą vietą reikia tinkamai apsaugoti nuo lietaus.
29.1.53.5 2.6.8.5   Betonavimas šaltu oru
   Kai aplinkos temepratūra yra žemesnė, nei +2 C, betonuoti galima tik įvykdžius šias sąlygas:
  1)   visi mišiniui naudojami komponentai turi būti be sniego, ledo ir šerkšno;
  2)   prieš pilant betoną, klojiniai, armatūra ir kiti paviršiai, su kuriais liesis naujas betonas,
      neturi būti padengti sniegu, ledu ar šerkšnu, o jų temperatūra turi būti virš 0 C;
  3)   pradinė betono temperatūra liejimo metu turi būti bent +10C;
  4)   temperatūra betono paviršiuje turi būti palaikoma ne žemesnė nei +10C visuose
      taškuose, kol betonas pasieks 5 N/mm² stiprumą, patvirtintą kubelių, laikytų panašiose
      sąlygose, testais; ir
  5)   temperatūros betono paviršiuje turi būti matuojamos ten, kur, kaip manoma, turi būti
      žemiausia temperatūra.
   Rangovas imasi priemonių, kad betono temperatūra per pirmas 5 dienas po liejimo nenukristų
iki 0C.


                                                     39
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.53.6 2.6.8.6   Apsauga ir kietėjimas
    Būtina atkreipti dėmesį į tinkamą viso betono kietėjimą ir apsaugą. Darbas turi būti
apsaugotas nuo daiktų, tekančio vandens, ar kitokių paviršiaus pažeidimų.
    Išlieti ir apdailinti betono liejiniai turi būti saugomi ir kietinami.
    Baigti paviršiai ir sienų kraštai, esantys ten, kur turi vykti judėjimas ir statybos darbai, turi
būti reikiamai apsaugoti nuo sugadinimo laikinais dangčiais ar kitaip, kaip nurodo Inžinierius.
    Jei naudojamas stingdantis junginys, Rangovas turi įrodyti tinkamą jo paskleidimą betone.
Junginį turi patvirtinti Inžinierius.
29.1.53.7 2.6.8.7   Konstrukcinės jungtys
   Išskyrus atvejus, kai konstrukcinės jungtys yra parodytos patvirtintuose brėžiniuose,
Rangovas turi gauti iš Inžinieriaus tokių jungčių vietų ir detalių patvirtinimą, prieš pradėdamas bet
kokius darbus.
   Iki pat konstrukcinių sujungimų betonavipas privalo vykti nenutrūkstamai.
   Betono liejinio, prie kurio gretinamas naujas liejinys, paviršius turi būti be cemento pienelio ir
pašiurkštintas tiek, kad užpildo dalelės būtų matomos, bet neišjudintos. Jungties paviršius
nuvalomas prieš pat liejant naują liejinį.
   Kai įmanoma, jungiami paviršiai turi būti ruošiami, kai betonas jau susigulėjęs, bet dar
nesukietėjęs.
29.1.53.8 2.6.8.8   Siūlių sandarikliai ir jungimo medžiagos
1)   Sandarikliai
    Vandenį sulaikančiose konstrukcijose kiekviename sujungime įbetonuojamas nerūdijančio
plieno (AISI 304 ar lygiavertis) juostelė, 2 mm storio, h = 200 mm arba jai analogiški sandarikliai.
    Sandariklis dedamas ir išlaikomas tiksliai nustatytoje vietoje. Jis jokiu būdu negali būti
tvirtinamas smaigais ar kitomis priemonėmis, kurios galėtų prakiurdinti sandariklį, išskyrus atvejį,
kai sandariklio konstrukcijoje yra numatyti smaiginiai flanšai.
    Visi sandarikliai suvirinami.

2)    Siūlių tarpiklių ir hermetikų naudojimas.
    Tarpikliai ir hermetikai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas. Nuėmus formą,
atsiveriantis siūlės tarpiklis tvarkingai apipjaunamas. Jis turi visiškai užpildyti siūlę, išskyrus
hermetikui paliekamą vietą. Tarpiklis gerai įtvirtinamas, į siūlę ir hermetikui paliktą vietą
neleidžiama patekti betonui bei pakenkti siūlei.
    Tarp tarpiklio ir hermetiko dedama polietileno plėvelė, neleidžianti jiems sukibti. Prieš
naudojant tarpiklį ir hermetiką, siūlė išvaloma. Jei užbaigta siūlė yra matoma, gretimi paviršiai
maskuojami, kad nepakeistų spalvos. Hermetiku tvarkingai užpildoma jam skirta vieta, jo paviršius
turi atrodyti švarus ir tvarkingas.
29.1.53.9 2.6.8.9   Betono apdaila be formų
1)   Bendroji dalis
   Visi atviri betono paviršiai turi būti kieti, lygūs, neporėti, be vandens ar oro ertmių ir panašiai.
   Visi išsikišimai nušlifuojami silicio karbido akmeniu ar kitokiomis patvirtintomis
priemonėmis, dulkės ir nešvarumai gerai nuplaunami švariu vandeniu.
2)   Paviršiaus apdaila
   Apdaila medine trintuve: gerai išlygintas paviršius glotniai nutrinamas. Reikia stengtis
neapdoroti betono daugiau, negu reikia lygiam paviršiui gauti.
   Apdaila plienine mentele: naudojama, kai drėgmės plėvelė dingusi ir betonas yra pakankamai
sukietėjęs, kad į paviršių neprasisunktų cemento pienelis. Sukietėjęs paviršius apdorojamas
paspaudžiant, tam kad būtų gautas tankus, lygus, vienodas paviršius be mentelės žymių.
   Jei apdailos rūšis nenurodyta, naudojama apdaila medine trintuve.
3)   Taisymas

                                                      40
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Korėti ar pažeisti betono paviršiai, kurie, Inžinieriaus nuomone, nėra tokie, kad juos reikėtų
nuimti ir pakeisti naujais, taisomi kiek galima greičiau po formos nuėmimo tokiu būdu: 1:1½
portlandcemento ir smėlio mišinio, naudojant silicio karbido akmenį, užpildomos visos paviršiaus
poros, tokiu būdu, kad paviršiuje neliktų daugiau medžiagos, nei būtina visiškam porų užpildymui,
ir galiausia būtų gautas vienodas, lygus, tankus ir vienos spalvos paviršius.
29.1.53.10       2.6.8.10    Netinkamo betono ardymas ir pakeitimas
   Inžinieriui nurodžius Rangovas išardo ir pakeičia betoną bet kurioje, bet kurios konstrukcijos
dalyje, jei, Inžinieriaus nuomone:
       betonas neatitinka specifikacijų;
       betone yra kenksmingos medžiagos, galinčios pakenkti betonui;
       korėti ar pažeisti plotai yra per dideli;
       baigtų liejinių matmenys neatitinka brėžinių ir leistinų tolerancijų;
       armatūros betono apsauginis sluoksnis neišlaikytas;
       betono apsauga ir kietėjimas statybos laikotarpiu buvo netinkama ir jis buvo pažeistas;
       Inžinieriaus nurodyti taisymo darbai buvo atlikti nepatenkinamai;
       dėl netinkamų formų, per ankstyvo sujudinimo ar per didelės apkrovos betonas buvo
       deformuotas ar pažeistas;
       dėl bet kokio iš išvardintų aplinkybių derinio betono kokybė tapo nepatenkinama.
29.1.53.11       2.6.8.11    Baigtų konstrukcijų nelaidumo vandeniui išbandymas
   Geras betono sutankinimas turi užtikrinti visų vandenį sulaikančių konstrukcijų nelaidumą
vandeniui. Rangovas atsako už tai, kad betonas būtų nelaidus vandeniui. Liejiniams susitingus iki
projektinio betono tvirtumo, išbandomas konstrukcijų nelaidumas. Rangovas parūpina darbo jėgą,
vandenį, energiją ir kitas priemones, būtinas bandymų atlikimui. Vandenį sulaikančios
konstrukcijos turi būti išbandytos prieš atliekant užpylimą, darant pylimus ir pan.
   Laikoma, kad atviri paviršiai yra nelaidūs vandeniui, jei per bandomąjį 7 dienų laikotarpį
nesimato jokių vandens tekėjimo požymių ir jie yra sausi.
   Konstrukcijose, kurių paviršiai paslėpti ir jų negalima apžiūrėti, vanduo laikomas 21 dieną.
Tada išmatuojamas vandens lygis ir toliau matuojama 7 dienas kas 24 val. Atsižvelgiama į vandens
nuostolį dėl išgaravimo ir susigėrimo. Laikoma, kad konstrukcija nelaidi vandeniui, jei vandens
lygis nenukrinta daugiau nei 1/500 vidutinio vandens gylio pilname bake arba daugiau kaip 10 mm
(žiūrint, kuris dydis mažesnis), atsižvelgus į išgaravimą ir įsigėrimą.
   Kai rezervuarai atviri, būtina deramai atsižvelgti į atmosferos sąlygas per visą bandymų
laikotarpį.
   Visi vandenį sulaikančių konstrukcijų nesandarumai, atsiradę dėl įtrūkimų, porų ir pan.,
pašalinami epoksidinės dervos injekcija, vandeniui nelaidžiu epoksidiniu tinku ar kitu patvirtintu
būdu. Šie taisymo darbai ir papildomi nelaidumo testai atliekami Rangovo sąskaita.
29.1.53.12       2.6.8.12    Betoną apsaugantis sluoksnis
   Apsauginis sluoksnis paslėptiems betono paviršiams turi būti tvirta bituminė danga.
   Bituminę dangą turi sudaryti skvarbus bituminis gruntas ir trisluoksnė danga bituminiu
pagrindu, kurią galima uždėti teptuku, mentele ar purkštuvu, gaunat visiškai sausą 1 mm plėvelę.
Uždėjus ant vertikalaus paviršiaus, danga neturi nutekėti.
29.1.53.13       2.6.8.13    Surenkamo betono konstrukcijų tolerancijos
   Surenkamo betono konstrukcijų tolerancijos:
    kolonos
    ilgis    ±10 mm ar L/1000, kuris didesnis
    skerspjūvis ±10 mm

                                                  41
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    kreivumas:    ±10 mm ar L/750, kuris didesnis
    sijos
    ilgis:      ±15 mm ar L/1000, kuris didesnis
    skerspjūvis:   ±10 mm
    kreivumas:    ±10 mm ar L/500, kuris didesnis
    sienos
    ilgis,aukštis:  ±10 mm
    storis:     ±5 mm
29.1.54 2.6.9  Konstrukcinis plienas
29.1.54.1 2.6.9.1    Bendroji dalis
   Inžinieriui pareikalavus, Rangovas parengia ir prieš pradėdamas darbus pateikia jam
kalendorinį grafiką (papildantį darbų vykdymo programą), kuriame detaliai išdėstomas visų plieno
konstrukcijų darbų vykdymas.
   Bandymų pažymėjimai Inžinieriui pateikiami kuo greičiau, prieš pradedant darbus.
29.1.54.2 2.6.9.2    Medžiagos
   Konstrukcinis plienas turi atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Varžtai turi atitikti
galiojančių Lietuvos standartų reikalavimus.
29.1.54.3 2.6.9.3    Gaminimas
          2.6.9.3.1    GAMINIMAS GAMYKLOJE
   Rangovas pateikia gamyklinius brėžinius su visomis statybai reikalingomis detalėmis.
   Plieno konstrukcijos išardomos tokio ilgio dalimis, kad būtų patogu gabenti ir sandėliuoti.
   Komponentai, kuriuose yra suvirinamų jungčių, laikinai sumontuojami gamykloje, nustatant,
ar komponentai statybvietėje reikiamai jungsis.
   Visi montavimo darbai ir sujungimai gamykloje atliekami suvirinant. Visi konstrukciniai
sujungimai suvirinami. Mišrus sujungimas neleidžiamas.
   Rangovas pateikia Inžinieriui visus jo reikalaujamus įrodymus, kad Rangovo suvirintojai yra
reikiamos kvalifikacijos ir gali suvirinti objekte siūles pagal visas mechanines specifikacijas.
   Prieš virinimo darbus Rangovas suderina su Inžinieriumi suvirinimo būdą ir procedūras,
kurie, juos patvirtinus, taikomi visiems suvirinimo darbams.
          2.6.9.3.2    MECHANINĖS ĮRANGOS PAVIRŠIŲ APSAUGA
   Parenkant dažymo sistemas reikia atsižvelgti į klimatines ir korozines aikštelės sąlygas.
   Paviršių padengimo reikalaivmai grindžiami dažų gamintojo reikalavimais ir Inžinieriaus
nurodymais.
   Nedažomi: nerūdijančio plieno bakai, indai, vamzdžiai ir pan. bei tie vamzdžiai, kurie bus su
izoliacija.
   Visi objektai, kuriems reikalinga paviršiaus apsauga, turi būti pristatomi į statybvietę su
gamyklos, cecho, gamintojo ar pan. uždėtu grunto ir pagrindiniu dažų sluoksniu. Statybvietėje
padengiama tik paskutiniuoju spalvotu sluoksniu.
   Parinktas dažymo medžiagas galima pakeisti tik gavus raštišką Užsakovo leidimą.
   Visi matuokliai, guolių paviršiai, siurbliai, elektros varikliai ir pan., kurių paviršius
nedengiamas, dažymo metu turi būti uždengti.
   Turi būti nudažyta 50 mm į betoną įleidžiamų plieninių konstrukcijų ilgio.
   Kad būtų galima išmatuoti dažų sluoksnius, kiekvienas dažų sluoksnis turi būti skirtingų
spalvų. Viršutinio sluoksnio spalva turi būti parinkta vadovaujantis Lietuvos normomis.
   Į statybvietę pristatomų objektų viršutinio sluoksnio spalva yra standartinė gamintojo spalva,
išskyrus statybvietėje gaminamus objektus, kurių spalva - pagal rekomendacijas.
   Neizoliuoti plieniniai ir ketaus vamzdžiai turi būti dengiami korozijai atspariais dažais,
derinat spalvas pagal transportuojamą terpę vadovaujantis ISO standartais.
    I.   Dažymo medžiagos ir jų saugojimas
    Medžiagos dažymui pristatomos į aikštelę gamintojo įpakavime.


                                                  42
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Dažymo medžiagos saugomos gerai vėdinamoje patalpoje vadovaujantis gamintojo
    reikalavimais.
    II.   Plieno paviršiai
    Prieš nuimant rūdis ir dažymą, paviršius turi būti nuvalytas. Po to paviršius turi būti
    nupūstas.
    III.  Dažymas
    Negalima naudoti purškiamo dažymo būdo. Dažyti galima tik tokiomis oro sąlygomis,
    kurios atitinka gamintojo rekomendacijas.
    Gruntai ir plovikliai turi būti naudojami tik vadovaujantis gamintojo reikalavimais.
          2.6.9.3.3    DAŽYMO SISTEMOS
Kodas     Objektų vieta ir oro sąlygos     Dažymo sistema
EP 1     Į vandenį panardinta įranga ir    2 dalių epoksidiniai dažai, bendras sauso
       konstrukcijos             sluoksnio storis 250 (m)
EP 2     Įranga ir konstrukcijos        2 dalių epoksidiniai dažai, bendras sauso
       vyraujančiomis oro sąlygomis     sluoksnio storis 150 (m)
EP 3     Į vandenį panardinti karštai cinkuoti 2 dalių epoksidiniai dažai, bendras sauso
       objektai               sluoksnio storis 150 (m)
EP 4     Karštai cinkuoti objektai       2 dalių epoksidiniai dažai, bendras sauso
       vyraujančiomis sąlygomis       sluoksnio storis 120 (m)
ZN                         Karštas cinkavimas
    IV.   Dažytų konstrukcijų/įrangos gabenimas ir tvarkymas
    Prieš gabenant dažytas konstrukcijas jos turi būti gerai išdžiuvusios. Konstrukcijų kėlimui
    naudojami tekstiliniai diržai, guma ar plastmase dengti lynai ar juostos. Naudojant
    nepadengtus lynus ar juostas tarp jų ir konstrukcijos turi būti įterpiami apsauginiai
    sluoksniai.
    Sandėliuojant dažytas konstrukcijas tarp jų turi būti įterpiami apsauginiai sluoksniai.

    Pažeisti plotai turi būti atstatomi naudojant tą pačią dažymo sistemą.

   Visa tai, kas aukščiau išvadrinta, turi būti atlikta vadovaujantia mechaninės dalies
specifikacijomis.
29.1.55 2.6.10 Kėlimo įranga
    Į Rangovo tiekimų apimtis įeina visa kėlimo įranga ir mechanizmai, reikalingi visų
technologinių įrengimų, kurių svoris virš 50 kg aptarnavimui ir iškėlimui/nuleidimui montavimo ar
remonto metu.
    Keltuvai ir kranai turi būti rankinio valdymo skirti perkėlimui, perstūmimui ir kėlimui uždara
plieno grandine.
    Visos grandinės turi būti iš elektriniu būdu suvirinto plieno, grūdintos, poliruotos, žingsnis
tikslus.
    Grandininis keltuvas turi būti sudarytas iš rėmo, korpuso, reduktoriaus ir flanšinės apkrovos
movos su preciziškais ritininiais guoliais, kėlimo ir valdymo grandinių, apsaugos nuo perkrovos
įtaisu, mechaniniais stabdžiais ir kablio užraktu.
    Pakabinamas tiltinis kranas turi būti sudarytas iš rankinio valdymo keltuvo, perkėlimo ir
perstūmimo bėgių, užkirtiklių ir kitų papildomų sudėtinių dalių, tokių, kaip tvirtinimo varžtai ir
pan., būtinų normaliam ir efektyviam krano eksploatavimui.
    Visos krano sudėtinės dalys turi būti mažiausiai 5 saugumo klasės, medžiagų atsparumas -
maksimalus. Maksimalus tilto išlinkimas, esant norminei apkrovai, turi būti 1/800 tarpatramio.
Rangovas privalo užtikrinti linijų ir lygių tolerancijų išlaikymą krano gamintojo nurodytose ribose.
    Visa kėlimo įranga turi būti pagaminta pagal reikalavimus, nustatytus įrangai jos pagaminimo
šalyje, ir Rangovas privalo pateikti pažymėjimą ir leidimą, įrodančius tokį atitikimą.
                                                   43
                               Pirkimo dokumentai.
                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.56 2.6.11 Patikrinimas
   Visos medžiagos ir darbų kokybė tikrinami gamykloje ir pristačius į statybvietę. Inžinieriui
visada turi būti prieinamos visos gamintojo patalpos patikrinimui. Tačiau toks patikrinimas
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už čia nurodytų reikalavimų laikymąsi.
29.1.57 2.6.12 Montavimas
   Prieš montavimą Rangovas pateikia Inžinieriui naudojamų metodų, montavimo sekos
aprašymą, konstrukcinio plieno darbams siūlomos įrangos sąrašą. Toks pateikimas ar patvirtinimas
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užtikrinti reikiamus metodus, įrangą, darbo kokybę bei
saugą.
   Laikinos pakylos ir pastoliai, reikalingi plieno konstrukcijų montavimui, yra montavimo
darbų dalis.
   Visos metalo konstrukcijų dalys tiksliai sugretinamos ir gerai įtvirtinamos, taip išlaikant jas
per visą darbų eigą.
   Dujinį pjovimo fakelą galima naudoti gamykloje padarytoms konstrukcinių elementų
klaidoms ištaisyti tik kiekvienam konkrečiam atvejui .
   Karkasai statomi įrengiant laikinus ramsčius, kurie užtikrina, kad konstrukcija atlaikys visas
apkrovas, tarp jų ir montavimo įrangos bei jos darbo. Ramsčiai paliekami tol, kol reikalinga
saugumui užtikrinti. Baigęs darbą Rangovas išveža ramsčius kartu su kita savo įranga.
29.1.58 2.6.13 Įvairios metalo konstrukcijos
29.1.58.1 2.6.13.1    Bendroji dalis
   Galutinė sienose ar kituose konstrukciniuose elementuose tiesiamų vamzdžių, techninio
aptarnavimo durelių, dangčių ar kitų fiksuotų metalo konstrukcijų, įrangos ir įrenginių vieta
nustatoma, koordinuojant ją su mechaniniais ir elektros darbais.
   Įvairios metalo konstrukcijos apima, bet neapsiriboja:
       Ventiliacijos vamzdžius;
       Vamzdžius ir alkūnes sienose ar kituose konstrukciniuose elementuose;
       Nerūdijančio plieno laiptus ir kopėčias;
       Techninio aptarnavimo dureles, karkasus, dangčius.
29.1.58.2 2.6.13.2    Medžiagos
   Varžtai, veržlės, įvorės turi būti pagamintos iš galvanizuoto anglinio plieno, išskyrus
požeminius varžtinius sujungimus, kur naudojami nerūdijančio plieno varžtai, veržlės ir poveržlės.
Varžtai turi turėti šešiakampes veržles. Visi varžtai ir veržlės turi būti standartinių dydžių.
   Konstrukcinio plienio profiliai turi būti standartinių dydžių ir formų.
   Bet kokios panardintos plieno konstrukcijos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno, AISI
304 ar lygiavertis.
29.1.58.3 2.6.13.3    Vamzdžiai ir alkūnės sienose ar kituose konstrukciniuose elementuose
   Visos alkūnės ir sienų vamzdžiai turi būti montuojami prieš liejant betoną, atvirose betono
sienose arba angose vėlesnis vamzdžių ir alkūnių montavimas neleidžiamas.
29.1.58.4 2.6.13.4    Techninės priežiūros durelės, karkasai ir dangčiai
   Techninio aptarnavimo durelės, karkasai ir dangčiai turi būti skirti vienodai dinaminei 500
kg/m2 apkrovai. Jie turi būti su rėmais, inkarais, kėlimo rankenomis ir sraigtiniais tvirtinimais.
   Atraminiai paviršiai ir tvirtinimo apkabos turi būti bent 6 mm storio.
29.1.59 2.6.14 Turėklai, laiptai ir aikštelės
29.1.59.1 2.6.14.1    Turėklai
   Turėklai ir statramsčiai gaminami iš min. 40 mm anodinio aliuminio vamzdelio. Visi objekte
atliekami turėklų sujungimai veržiami varžtais arba kniedijami. Lenkimo vietose vamzdelis
sulenkiamas iki reikiamo kampo jo nedeformuojant. Prireikus turėklai jungiami kompensaciniais

                                                   44
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

sujungiamais. Viršutinio turėklo vidurio ašis turi būti 1 m virš montavimo plokštės ir turi atlaikyti
horizontalią 800 N/m jėgą. Vidurinysis turėklas turi būti 0,5 m virš plokštės. Tarpai tap statramsčių
neturi viršyti 1,5 m.
   Inžinieriui pateikiami darbiniai brėžiniai, nurodant matmenis ir tvirtinimo metodus.
           2.6.14.1.1   SIENINIAI KRONŠTEINAI
   Sieniniai turėklai tvirtinami prie sienos kronšteinais. Visi tuėklų galai pasukami 90o į sieną ir
paliekami 10 mm atstumu nuo sienos.
29.1.59.2 2.6.14.2    Metaliniai laiptai ir aikštelės
           2.6.14.2.1   BENDROJI DALIS
    Apie pagrindines plieno kolonas ir sijas žr. “Konstrukcinis plienas”.
    Plieniniai laiptai ir aikštelės gaminami iš karštai galvanizuoto plieno konstrukcijų, atviro tipo
grotelių grindims.
    Atvira plieno grindų konstrukcija sudaryta iš lygiagrečių atraminių strypų ir skersinių
stačiakampio skerspjūvio skersinių, kurie slėgimo būdu privirinami prie viršutinės nešančiųjų
strypų briaunos. Atraminių išilginių atstumas nuo centro iki centro - ne daugiau 33 mm, skersinių -
57 mm. Grindų danga iš 800 - 1000 mm pločio plokščių. Visa sistema konstruojama taip, kad
išlaikytų min. dinaminę 250 kg/m2 apkrovą.
    Suvirinimas jungimams nenaudojamas. Taikomas tik jungimas varžtais. Atskiros dalys
gaminamos taip, kad varžtų išoriniuose paviršiuose nebūtų matyti. Visi sujungimai turi būti labai
tvirtai suveržti, dalių jungtys tvirtos. Siūlės turi būti ištisinės ir ten, kur matosi, labai lygiai
nušlifuotos.
    Visų jungčių varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti galvanizuoto plieno.
    Laiptelių pakopos gaminamos su 30 mm pločio abrazyvine iškiša.
           2.6.14.2.2   GAMINIMAS
   Rangovas pateikia Inžinieriui patikrinti konstrukcinius skaičiavimus ir detalius brėžinius,
kuriuose nurodomi matmenys ir statybai reikalingi duomenys.
   Visos plieninės dalys pagaminus yra galvanizuojamos karštu būdu. Dalys nuvalomos,
kruopščiai nuėsdinamos ir galvanizuojamos, užkertant kelią rūdims.
29.1.60 2.6.15 Mūro darbai
29.1.60.1 2.6.15.1    Medžiagos
           2.6.15.1.1   PLYTOS
   Darbams naudojamos vietinės silikatinės plytos.
           2.6.15.1.2   SKIEDINYS
   Skiedinys turi būti tiksliai išmatuotas pagal tūrį ir gerai sumaišomas, kol mechaniniu
maišytuvu lygiai paskirstoma maišomoje partijoje. Faktinis maišymo laikas - ne trumpiau 2 min.
           2.6.15.1.3   BETONINĖS MŪRO SĄRAMOS
   Mūro darbams naudojamos armuotos surenkamo gelžbetonio sąramos.
   Paviršiuje esančių sąramų faktūra ir apdaila turi kuo labiau atitikti betono faktūrą ir apdailą.
Kiekviename sąramos gale turi būti ne mažesnė nei 200 mm atraminė dalis.
           2.6.15.1.4   MŪRIJIMAS
   Po plytų pagrindu įrengiamas vienas lieso betono sluoksnis, ne plonesnis nei 100 mm.
   Ne mažesnio nei 100 mm aukščio padai įrengiami visose sienose baigtiniame grindų lygyje
ankeriniu būdu įtvirtinant vertikalius armatūros strypus.
   Visos plytos klojamos ant lygaus cemento sluoksnio, visiškai uždengiant skiediniu jų galus.
Visi sujungimai visiškai užpildomi skiediniu. Plytų eilės turi būti lygios, sienos tiesios, ertmės
aplink karkasines dalis visiškai užpildytos skiediniu.
   Mūras darbo eigoje visą laiką saugomas. Kai darbai nevyksta, sienos uždengiamos mediena ar
brezentu.
   Pagreitintas mūro džiovinimas draudžiamas. Mūro drėgmė palaikoma visomis reikiamomis
priemonėmis, kol skiedinys gerai sugula.

                                                    45
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Įvairios detalės įmūrijamos vykdant mūro darbus. Kitų sričių atstovai iš anksto informuoja
apie tai, ką jie pateiks įmūrijimui. Mūrijant specialiai paliekamos vietos, kad vėliau nereikėtų pjauti.
Visus mūro pjovimo ir užpildymo skiediniu darbus, įmūrijant reikiamas detales, turi atlikti
mūrininkai naudodamiesi specialiomis priemonėmis.
           2.6.15.1.5   BANDINIAI
  Inžinieriui patvirtinti pateikiami trys kiekvienos siūlomos naudoti medžiagos bandiniai.
Naudojama medžiaga turi būti identiška patvirtintiems bandiniams.
29.1.61 2.6.16 Kasimas, užpylimas ir sutankinimas užstatomose teritorijose
29.1.61.1 2.6.16.1    Pastatai ir statiniai
   Užpilti plotai turi būti sutankinami taip, kad tankis sudarytų ne mažiau 95 % maksimalaus
sauso tankio, gauto modifikuotu Proctor’o sutankinimo testu. Be to, medžiaga turi būti tokia, kad
atlaikymo modulis būtų min. E1 = 25 MPa, matuojant plokštės išlaikymo metodu, užpylimo
paviršiuje.
   Jei natūralus popaviršinis sluoksnis yra smulkiagrūdis (molis, dumblas ar priemolis), tarp
užpildo medžiagos ir natūralaus grunto reikia pakloti geotekstilinę filtruojančią membraną.
   Pamatai turi būti kasami pagal linijas ir nuolydžius ar pakilimus, parodytus brėžiniuose. Jų
dydis turi būti pakankamas statybai. Suplūkto žvyro ar susmulkintos medžiagos sluoksnis, kaip
parodyta brėžiniuose, turi būti supiltas po klojinio ir atraminiu sluoksniais. Žvyras arba susmulkinta
medžiaga turi būti susmulkinta tolygiai, granulių dydis 1-100 mm.
   Galutinis iškasų lyginimas iki galutinio lygio turi būti atliekamas prieš pat klojant pamatus,
kad galutinis iškasos dugnas būtų apsaugotas nuo nepalankaus poveikio. Neleistina, kad iškasos
dugnas būtų užtvindytas. Netinkama medžiaga iškasos dugne turi būti pakeista sutankintu smėliu ar
žvyru. Šis užpildas turi būti pilamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 150 mm.
Kiekvienas sluoksnis turi būti kruopščiai sutankintas mechaniniais presais.
   Užpylimas aplink statinius atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 150 mm,
iki brėžiniuose nurodyto lygio. Kiekvienas sluoksnis turi būti kruopščiai sutankintas mechaniniais
presais. Užbaigtas pylimas turi būti lygiai pakilęs aplink pastatus.
29.1.61.2 2.6.16.2    Požeminis drenažas po statiniais
   Kur reikia, aplink statinius turi būti įrengtas požeminis drenažas. Požeminis drenažas turi būti
perforuoto plastiko, kurio skersmuo ne mažesnis už 100 mm, o apžiūros šuliniai iš termoplastiko ar
betono. Vamzdžiai turi būti užpilti mažiausiai 150 mm storio žvyru, kurio max. grūdelių dydis
neviršija 20 mm, o <0.5 mm dydžio grūdeliai neviršija 10 % svorio.
29.1.61.3 2.6.16.3    Žemės sankasų kasimas ir užpylimas
   Visas kasimas ir užpylimas vykdomas pagal aukščiau pateiktus “Bendruosius reikalavimus”.
   Jei kasimas reikalingas dangos įrengimui, iškasos dugnas turi būti išlygintas taip, kad danga
būtų lygi.
   Leidžiama sankasos lygio ir iškasos dugno tolerancija yra ±50 mm. Užpilama smėliu,
pasižyminčiu tokiomis savybėmis:
   1)   dalelių, byrančių pro 0,002 mm tinklelį, neturi būti daugiau 10 %
   2)   dalelių, byrančių pro 0,425 mm tinklelį, skysčio riba neturi viršyti 25 %, o
       plastiškumo indeksas - neviršyti 6 %

   Užpylimo medžiaga supresuojama iki 90 % maksimalaus sauso tankio, gaunamo modifikuotu
Proctor’o sutankinimo bandymu.
2.7     Žemės darbai
29.1.62 2.7.1  Bendrieji reikalavimai
29.1.62.1 2.7.1.1    Bazinis lygis
   “Bazinis lygis” yra lygis, iki kurio turi būti išlygintas esamas žemės paviršius po statybvietės
valymo, kelmų išrovimo ir pan.


                                                   46
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.62.2 2.7.1.2   Statybinis lygis
   “Statybinis lygis” yra lygis, iki kurio atliekamas kasimas arba užpylimas, kad būtų galima
pradėti objekto statybą.
29.1.62.3 2.7.1.3   Darbo juostos plotis
   Dirbant ant esamų kelių ar šaligatvių, darbo juostos plotis neturi viršyti pusės bendro kelio
pločio, įskaitant šalikeles ar kelkraščius. Nežiūrint šio reikalavimo, bet kuriuo metu būtina užtikrinti
eismą, nebent jei Rangovas pasirūpina reikiamomis apylankomis.
29.1.62.4 2.7.1.4   Pylimai ir bendro užpylimo zonos
    Kai galutiniams lygiams pasiekti, statybvietę būtina užpilti gruntu, prieš pradedant užpylimą,
teritoriją būtina išvalyti, išrauti šaknis ir kelmus, o dirvožemį nuskusti ir supilti į kaupus,
nekliudančius statybai. Krantines reikia įrengti pagal linijas, nuolydžius ar lygius, nurodytus darbo
brėžiniuose. Smėlinis gruntas pilamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm. Šie
sluoksniai turi būti suplūkti naudojant tokius metodus, kurie užtikrintų reikiamą grunto tankį.
    Užpilama iki brėžiniuose nurodyto lygio.
    Pylimų ir bendrų užpylimų medžiaga turi būti granulių struktūros, susmulkinta taip, kad tiktų
suplūkti iki nurodyto tankio, joje neturi būti organinių medžiagų ar daugiau nei 15 proc. molio ar
dumblo pagal svorį. Kai laikinai reikia pakelti žemės paviršių statybos metu, pilamas toks pat
gruntas, tokiais pat sluoksniais ir taip pat suplūkiamas.
29.1.62.5 2.7.1.5   Kasimas
   Kasimas apima bet kokių rūšių medžiagų kasimą, reikalingą statybos darbams.
   Kasimo darbai turi būti atliekami pagal linijas, matmenis ir gylius, nurodytus brėžiniuose.
   Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų
pėstiesiems ir automobilių eismui. Visas gruntas turi būti supiltas taip, kad nekeltų pavojaus
darbams ir personalui ar tretiesiams asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar pravažiavimų ir
neužpiltų statinių sienų ir medžių.
   Žmonių saugumo užtikrinimui, Rangovas savo sąskaita turi įrengti aptvarus, apšvietimą,
perspėjamuosius ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas ir organizuoti apsaugos
tarnybas tam, kad būtų įvykdyti Inžinieriaus ir specifikacijų reikalavimai.
   Ten, kur tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas
komunikacijas, būtina įrengti atitinkamus išramstymus ir sutvirtinimus.
29.1.62.6 2.7.1.6   Papildomas kasimas
    Ten, kur vykdomi papildomi kasimo darbai, Rangovas turi užpilti tas vietas patvirtinta
užpylimo medžiaga, kuri suplūkiama taip, kaip numatyta atitinkamai medžiagai, arba betonu, jei
konkrečiu atveju taip nurodo Inžinierius.
    Jei kasama vieta dėl nenumatytų priežasčių įgriūna, Rangovas atsako už kasimo vietos
atstatymą. Rangovas taip pat yra atsakingas už tai, kad būtų atstatytos kelių, gatvių ir/ar šaligatvių
dangos, pažeistos dėl tokių nenumatytų atvejų.
29.1.62.7 2.7.1.7   Kasimo vietų apsauga nuo vandens
   Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant
gruntinį vandenį, paviršines nuotekas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio.
29.1.62.8 2.7.1.8   Užpylimas ir iškasto grunto perteklius
   Iškasto grunto perteklius gali būti panaudotas užpylimui tik leidus Inžinieriui.
   Prireikus visas iškastas gruntas tvarkingai supilamas išilgai iškasų kraštų, su sąlyga, kad ji
netrukdys eismui, priėjimui prie pastatų ir kt. Jei tai trukdo, tai gruntas išvežamas į laikiną sąvartą, o
vėliau atvežamas užpylimui.
   Iškasto grunto perteklius šalinamas Rangovo sąskaita.
29.1.62.9 2.7.1.9   Užpylimo medžiagos ir užpylimo išbandymas
   Inžinieriaus nuožiūra paimami kiekvienos užpylimo medžiagos, kuri bus naudojama, rūšies
bandiniai. Bandymai atliekami Rangovo sąskaita.


                                                     47
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Atliekant užpylimo darbus, Inžinieriaus reikalavimu turi būti paimti grunto bandiniai, siekiant
nustatyti sutankintos medžiagos tankį. Jei tankis mažesnis, nei nurodyta specifikacijose, reikia
sutankinti papildomai. Negalima toliau pilti užpylimo medžiagos, kol nebus pasiektas reikiamas
anksčiau užpiltos medžiagos tankis. Jei tankis vis dar nepatenkinamas, užpylimo medžiaga turi būti
pašalinta, nuimant 150 mm anksčiau sėkmingai išbandytą sluoksnį, ir atliekamas tolesnis
tankinimas, kol bus pasiekti patenkinami rezultatai. Tik tada galima pilti papildomą užpildo
medžiagą. Tankio bandymai atliekami Inžinieriaus nurodymu Rangovo sąskaita.
   Sutankinimo bandymus tranšėjose Rangovas atlieka vidutiniškai kas 50 m. Grubių medžiagų
tankis gali būti atliekamas plokštės išlaikymo metodu.
29.1.63 2.7.2  Nusausinimas
29.1.63.1 2.7.2.1   Darbo apimtis
   Rangovas atlygina vandens pašalinimo sistemos išlaidas. Jis taip pat apmoka visas išlaidas,
susijusias su požeminio drenažo, pastatų, statinių ir komunikacijų atstatymu, kurios buvo pažeistos
vandens pašalinimo proceso metu. Rangovas atsako už žalą, susijusią su vandens šalinimo sistemos
gedimais dėl Rangovo nerūpestingumo. Rangovas atsako už tai, kad jo darbas atitiktų visus
taikomus vietinius reikalavimus.
   Vandens pašalinimas apima paviršinio vandens, atsirandančio darbo vietoje, nukreipimą,
surinkimą ir pašalinimą, gruntinio vandens pašalinimą iš naujų tranšėjų, kad būtų galima dirbti
sausomis sąlygomis.
29.1.63.2 2.7.2.2   Bendroji informacija
   Prieš pradėdamas vandens šalinimo darbus, Rangovas ir Inžinierius turi kartu patikrinti ir
nustatyti visų statinių ir prie statybvietės esančių statinių, iš kurių reikia pašalinti vandenį, būklę.
Visi statiniai, dėl kurių gali būti pareikštos pretenzijos, turi būti nufotografuoti. Rangovas į savo
pasiūlymą įtraukia tokių nuotraukų sąnaudas. Rangovas pateikia Inžinieriui vieną komplektą
nuotraukų su pridedamu aprašymu.
29.1.63.3 2.7.2.3   Pateikiama medžiaga
   Rangovas pateikia Inžinieriaus patvirtinimui, smulkų vandens šalinimo operacijų sekos
aprašymą.
   Aprašyme turi būti (tačiau neapsiriboti):
   1)  Planai, kuriuose nurodomi vandens šalinimo ir nuvedimo būdai ir vietos. Prie plano
      pridedamuose brėžiniuose nurodomos visos detalės, kad darbas būtų aiškiai
      pailiustruotas.
   2)  Naudojamų medžiagų ir įrangos sąrašas.
   3)  Vandens šalinimo sistemos projektiniai skaičiavimai.

    Tai, kad Inžinierius patikrina Rangovo planus ir metodus, neatleidžia Rangovui atsakomybės
už sėkmingą vandens šalinimo darbų atlikimą.
    Rangovas pateikia žurnalus, kuriuose žymimi kasdien atlikti darbai, įrašant vandens kokybės
testų rezultatus vandens išleidimo vietoje, laiką ir testų trukmę, paros išpylimo kiekius, pateikiant
duomenis apie šulinių montavimą ir pašalinimą, bendras pastabas apie sistemą, pvz. įrangos
veikimo laiką ir gedimus.
                                                      48
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


3   MECHANINĖS ĮRANGOS IR VAMZDŽIŲ SPECIFIKACIJOS
3.1     Šildymas, vėdinimas ir kiti sanitarinės technikos darbai
29.1.64 3.1.1  Santechnikos darbai
29.1.64.1 3.1.1.1   Bendrosios sąlygos
   Šalto ir karšto vandens sistemos turi atitikti STR 2.07.01:2003 standarto reikalavimus.
29.1.64.2 3.1.1.2   Slėginio vamzdyno išbandymas
   Rangovas atlieka spaudimo testus, patikrindamas santechninės įrangos sandarumą. Izoliuotini
vamzdžiai išbandomi slėgiu prieš izoliavimą.
   Išbandymo slėgis 1.0 MPa, laikas - bent 30 min. Po išbandymo spaudimu, vamzdžiai
praplaunami ne mažesne nei 1 m/s vandens srove. Užbaigus praplovimą, ištekantis vanduo turi būti
švarus. Praplovimas trunka mažiausiai 15 minučių.
   Įbetonuojami arba įmūrijami vamzdžiai apvyniojami, pvz., storu krepiniu popieriumi.
29.1.64.3 3.1.1.3   Vamzdžių medžiaga
1)   Variniai vamzdžiai
   Karšto vandens sistemai visada naudojami variniai vamzdžiai. Jie taip pat naudojami ir šalto
vandens sistemai. Varinių vamzdžių jungtys turi būti kapiliarinės. Lentelėje pateikti reikalaujami
varinių vamzdžių išoriniai skersmenys ir sienelių storiai:

   Išorinis skersmuo (mm)          Sienelių storis (mm)
         12                  1,0
         15                  1,0
         18                  1,0
         22                  1,0
         28                  1,2
         35                  1,5
         42                  1,5
         54                  1,5
         63                  2,0
         108                  2,0
2)   Polietileno vamzdžiai
   Polietileno vamzdžiai naudojami tik šalto vandens vamzdynui, klojamam žemėje. Jungtys
suvirinamos arba jungiamos mechaniniu būdu. Nominalus slėgis turi būti 1.0 MPa. Lentelėje
pateikti reikalaujami vamzdžių išoriniai skersmenys ir sienelių storiai:
                                                   49
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


   Išorinis skersmuo (mm)           Sienelių storis (mm)
         32                   3,0
         40                   3,7
         50                   4,6
         63                   5,8
         75                   6,9
         90                   8,2
         140                   12,7

3)   uPVC nuotakyno vamzdžiai
   Jie turi atitikti požeminių vamzdžių specifikaciją.
29.1.64.4 3.1.1.4    Vamzdžių pakabos ir atramos
   Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai nuimamos ir reguliuojamos. Pakabos turi būti
pakankamai arti viena kitos, kad vamzdžiai nesideformuotų.
   Maksimalūs. atstumai tarp pakabų ir atramų:
        1.50 m, kai DN mažiau už 25 mm
        2.25 m, kai DN mažiau už 25 - 40 mm
       3.00 m, kai DN mažiau už 50 - 65 mm
   Vamzdžių tvirtinimo priemonės turi sumažinti triukšmo susidarymą ir perdavimą. Pakabos ir
laikikliai turi būti tokie, kad vamzdžiai galėtų laisvai plėstis, nesukeldami triukšmo.
   Lygiagrečiai nutiestų horizontalių vamzdžių plieninės atraminės apkabos tvirtinamos prie
bendros sekcijos. Varinių vamzdžių pakabos tose vietose, kur susiliečia su vamzdžiu, turi būti
varinės, arba korozijai turi būti užkertamas kelias kitu būdu, pvz. naudojant atitinkamai suderintus
metalus.
   Grupiniam tvirtinimui vertikaliose šachtose, kur įrengtos atskiros atraminės apkabos,
įrengiama plieninė juosta, tvirtinama prie sienos ar grindų.
   Atstumas tarp vamzdžių išorinių paviršių (su šilumine izoliacija) turi būti ne mažesnis nei:
        60 mm kai vamzdžio skersmuo mažiau už 150 mm
        100 mm kai vamzdžio skersmuo yra 150 - 200 mm
        150 mm kai vamzdžio skersmuo yra virš 250 mm

Visų juodųjų metalų paviršių apdorojimas turi būti:
    1)   nupūtimas smėliu iki Sa2½ laipsnio gamykloje suvirintų komponentų;
    2)    gruntavimas antikoroziniu gruntu;
    3)    dažymas dviem patvirtintų dažų sluoksniais.

   Užbaigus montažinį suvirinimą, suvirintos detalės nušlifuojamos iki Sa2 laipsnio,
padengiamos nauju gruntu ar galutine dažų danga.
29.1.64.5 3.1.1.5    Sklendės ir prietaisai
          3.1.1.5.1   UŽDAROMOSIOS SKLENDĖS
   Visos uždaromosios sklendės turi būti įrengtos gerai prieinamose vietose, tinkamiausias
aukštis - 1-2 m.
   Šios sklendės turi būti tokių tipų:
   1)   DN 10 - 50, rutulinės
      medžiaga turi būti atspari korozijai

                                                  50
                            Pirkimo dokumentai.
                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      korpusas iš ketaus arba alavo
      rutulinis antgalis iš chromuoto ketaus arba žalvario
      tarpiklis PTFE
      nominalus slėgis 1.0 MPa
   2)    DN 65 ir aukščiau, uždoriai
      medžiaga turi būti atspari korozijai
      korpusas iš ketaus arba įrankinio plieno
      uždoris ir sandariklių paviršiai iš bronzos ar įrankinio plieno
      nominalus slėgis 1.0 MPa
           3.1.1.5.2    ATBULINIAI VOŽTUVAI
   1)    DN 10 - 50, nespyruokliniai su horizontaliu disku
      korpusas iš bronzos ar įrankinio plieno
      tarpiklis iš bronzos ar įrankinio plieno
      nominalus slėgis 1.0 MPa
   2)    DN 65 ir daugiau, su pleištu tarp flanšų
      korpusas iš ketaus
      tarpiklis iš nerūdijančio plieno
      nominalus slėgis 1.0 MPa
           3.1.1.5.3    ORO IŠLEIDIMO VENTILIAI (VANTUZAI)
      korpusas iš bronzos ar įrankinio plieno
      tarpiklis iš bronzos ar įrankinio plieno
      nominalus slėgis 1.0 MPa
           3.1.1.5.4    FILTRAI
      korpusas iš įrankinio plieno arba ketaus
      tinklelis iš nerūdijanči plieno
      nominalus slėgis 1.0 MPa
           3.1.1.5.5    ŽARNŲ JUNGTYS
        Tipas : montuojamos ant sienos, su antgaliu, chromuotos
        Fitingai : antivakuuminė sklendė ir 20 m galinga PVC žarna su tinkamu žarnos
        laikikliu, reguliuojamu išleidimo antgaliu.
29.1.64.6 3.1.1.6     Prietaisai
   Prietaisai turi būti žinomos markės, geros kokybės, patvarūs, vieningos išvaizdos. Prietaisai
turi būti patikimai pritvirtinti prie konstrukcijų.
           3.1.1.6.1    PRAUSTUVAI
        Dydis:       apie 600 x 500, sieniniai;
        Medžiaga:      baltas emaliuotas porcelianas;
        Maišytuvas:     chromuotas viensvertis maišytuvas, tvirtinamas prie praustuvo;
        Fitingai:      chromuotas sifonas, chromuotas nutekėjimo vamzdis su sandarinimo
                  žiedais arba chromuotas ant sienos montuojamas vamzdis su
                  sandarinimo žiedais, ketaus pakabomis, grandine ir dugno kamščiu.

   Chromuotos rutulinės sklendės su chromuotu lanksčiu vamzdžiu montuojamos prie karšto ir
šalto vandens vamzdžių.
          3.1.1.6.2    DUŠAI
   Chromuotas dušo maišytuvo komplektas:
     viensvertis maišytuvas
     viršuje tvirtinamas dušas
     rankinis antgalis su 1,5 m žarna
     rutulinė atjungimo sklendė
     visi reikiami fitingai.


                                                 51
                               Pirkimo dokumentai.
                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Avariniai dušai chloratorinėje yra originalūs gamintojo dušai su viršuje tvirtinamu dušu, akių
ir veido dušais ir visais reikiamais fitingais.
          3.1.1.6.3    IŠPUODŽIAI
   Tipas:      Baltas prie grindų tvirtinamas išpuodis iš porceliano su bakeliu, ne mažiau 6
        ltr.
   Fitingai: Plastiko sėdynė ir dangtis, tyli prisipildymo sistema ir chromuota jungtis po cisterna.
        Chromuota rutulinė atjungimo sklendė šaltam vandeniui, su chromuotomis
        lanksčiomis žarnomis.
          3.1.1.6.4    PLAUTUVĖS
   Tipas: :          Prie sienos tvirtinama nerūdijančio plieno plautuvė (apie 600 x 450
             mm) su įmontuota apsauga nuo purslų
   Maišytuvas:    Prie sienos tvirtinamas viensvirtis maišytuvas su sukamu čiaupu, chromuotas.
   Fitingai :     Sifonas su nutekėjimo vamzdžiu ir flanšu grindims ar sienai, chromuotas.
29.1.64.7 3.1.1.7    Trapai
   Grindų trapai administraciniame pastate turi būti termoplastikiniai. Reikalui esant turi būti
montuojami pakėlimo iki reikiamo lygio žiedai. Tose vietose, kur galimas sąlytis su nuotekomis,
grindų trapai turi būti iš nerūdijančio plieno.
29.1.64.8 3.1.1.8    Vandens šildytuvai
    Vandens šildytuvo galia nustatoma pagal šilto vandens poreikį. Vandens bakų projektinis
slėgis min. 1,0 MPa.
    Prie vandentiekio jungiamas vamzdinėmis movomis, į elektros tinklą - per rozetę. Šildytuvas
turi išleidimo vamzdį arba apsauginį vožtuvą - vakuumo pašalintuvą. Įtekėjimo vamzdis su
atbuliniu vožtuvu ir atjungimo sklendėmis. Bakas apšiltintas akmens vata, iš emaliuoto plieno arba
vario. Viso įrenginio korpusas iš dažyto plieno, pagal architektūrinę aplinką. Korpuso priekis
nuimamas.
    Termostato nustatymą galima reguliuoti apie + 30 oC - + 85 oC ribose. Automatinis
išjungimas pasiekus + 90 oC, rankinis nustatymas į pradinę padėtį.
    Vandens pašildymo bakas yra su variniu persipylimo vamzdžiu nuo apsauginio vožtuvo
artimiausios tinkamos vietos.
29.1.64.9 3.1.1.9    Izoliacija
   Visi karšto vandens vamzdžiai turi būti apšiltinti. Be termoizoliacijos galima palikti tik
trumpas atšakas. Izoliacijai naudojama Armaflex tipo medžiaga privalo būti tokio storio:
     20 mm, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm;
     30 mm, kai vamzdžio skersmuo virš 50 mm.

29.1.65 3.1.2  Šildymas, ventiliacija ir kondicionavimas
   Šildymo-vėdinimo sistema turi atitikti toliau išvardintus Lietuvos standartus arba jiems
lygiaverčius Europos standartus:
        STR 1 05 06: 2005 Statinio projektavimas;
        “Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, Ūkio ministro įsakymas
        Nr. 4-80, 2005-02-24 (Žin., 2005, Nr. 30-945)
        STR 2.09.02: 2005 Šildymas – vėdinimas ir oro kondicionavimas ;
        STR 2.09.03:1999 Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija;
        STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika;
        RSN156-94 Statybinė klimatologija;
        Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės;
        Garo ir karšto vandens vamzdynų saugaus eksploatavimo taisyklės;
                                                    52
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       HN 33:2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamoje ir darbo aplinkoje.
       Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai;
       RSN 143-92 Visuomeniniai pastatai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai;
       STR 2.09.04.2002. Pastato šildymo sistemos galia, šilumos suvartojimas;
       STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika;
       HN 33-2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamajai ir darbo aplinkai;
       HN 69- 2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo aplinkoje;
       Priešgaisrinė sauga: pagrindiniai reikalavimai RSN 133-91;
       BPST-01-97 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės.

   Mechaninė ventiliacija turi būti numatyta visoms patalpoms, kur vyks technologiniai procesai
bei toliau išvardintose patalpose: dušuose, prausyklose, elektros skydinių patalpose ir operatorinėje.
Kitose netechnologinio proceso patalpose turi būti užtikrinta natūrali ventiliacija.
   Visose patalpose, kurios įeina į darbų apimtį, turi būti numatyta mechaninė ventiliacija pagal
Lietuvoje galiojančius standartus ir darbosaugos reikalavimus.
   Grotų patalpoje (arba pačiose grotose – jeigu jos yra uždaros), nuodriebų konteinerių, dumblo
sausinimo įranga ir dumblo talpos, įrengtos patalpose turi būti su vietinio ištraukimo įranga.
   Patalpose, kuriose numatomas elektrinis šildymas, radiatorių kiekis ir išdėstymas nustatomas
techniniame projekte, atsižvelgiant į galiojančius techninius reikalavimus.

29.1.65.1 3.1.2.1   Elektriniai šildymo prietaisai
   Elektriniams šildymo prietaisams keliami šie reikalavimai:
      elektrinio šildymo radiatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno,
       sienelės lakšto storis ne mažesnis kaip 1,0 mm;
       elektrinio radiatoriaus paviršius turi būti padengtas korozijai atsparia danga, didžiausia
       leidžiama paviršiaus temperatūra neturi viršyti 70C;
       elektrinių radiatorių gamyba ir gamybos kokybė turi atitikti EN, ISO9002 standartų
       reikalavimus;
       elektrinis radiatorius turi būti parenkamas pagal nurodomą skaičiuotiną šilumos kiekį
       (instaliuotą galią), turi būti komplektuojamas kartu su elektroniniu
       termoreguliatoriumi, ne mažesnės kaip IP45 klasės drėgnose patalpose, kitose - IP34
       klasės;
       elektrinis radiatorius turi būti supakuotas į polietileninę plėvelę, kampai turi būti
       apsaugoti plastmasiniais antdėklais; radiatorius turi būti atsargiai pakraunamas ir
       iškraunamas, be smūgių, kad nebūtų pažeidžiama dekoratyvinė paviršiaus danga;
       transportuojami kartu su įpakavimu;
       supakuoti elektriniai radiatoriai turi būti sandėliuojami ant padėklų uždarose ir
       sausuose patalpose, kuriose nėra agresyvių, koroziją sukeliančių medžiagų; net
       supakuotų į polietileninę plėvelę radiatorių negalima sandėliuoti atvirame ore; nuimti
       nuo padėklų radiatoriai turi būti laikomi vertikaliai;
       radiatorius turi būti sukomplektuotas     kartu   su   tvirtinamosiomis  detalėmis,
       jungiamuoju laidu ir kištuku;
       elektriniams radiatoriams turi būti suteikta 5 metų garantija;                                                     53
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       elektrinis radiatorius turi būti montuojamas, remiantis gamintojo instrukcijomis, turi
       būti patikimai įžemintas;
       atstumas nuo radiatoriaus iki grindų ar iki palangės turi būti ne mažesnis kaip 110 mm.

29.1.65.2 3.1.2.2        Kanalinis ventiliatorius
   Kanalinis ventiliatorius naudojamas išsiurbti orą iš patalpų. Jis tvirtinamas apkabomis prie
lubų arba prie sienos. Ventiliatorius komplektuojamas su tvirtinimo detalėmis. Kanalinio
ventiliatoriaus jungtys su ortakiu turi būti lengvai išardomos, jungimo vietose turi būti sandarinimo
tarpinės. Kanalinio ventiliatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,0 mm storio
galvanizuoto plieno lakštų. Ventiliatoriaus variklis turi būti su termoapsauga.
29.1.65.3 3.1.2.3    Lauko grotelės
    Lauko oro grotelės turi būti pagamintos iš aliuminio ar cinkuoto lakštinio plieno, atsparaus
korozijai, turi būti tiekiamos su apsauginiais tinklais. Grotelės turi būti su horizontaliomis,
profiliuotomis plokštelėmis, apsaugotomis nuo kritulių. Oro greitis grotelių pralaidos plote neturi
viršyti 2 m/s.
29.1.65.4 3.1.2.4 Grotelės oro šalinimui
   Oro šalinimo grotelių priekinė panelė pagaminta iš aliuminio, o kitos dalys iš cinkuoto
lakštinio plieno. Grotelės komplektuojamos su reguliavimo sklende. Siurblių skyriuje ir priėmimo
rezervuare vietoje grotelių naudoti metalinį apsauginį tinklelį.
29.1.65.5 3.1.2.5    Ventiliatorius
   Ventiliatorius turi būti vienpusio įsiurbimo su atgal lenktomis lopetėlėmis. Ventiliatoriaus
variklis IP54 saugos klasės su termoapsauga. Ventiliatorius turi būti sumontuotas ant antivibracinių
atramų. Pageidautina galimybė derinimo metu nustatyti projektinį oro srautą pasirenkant
ventiliatoriaus sukimosi greitį integruoto autotransformatoriaus pagalpa.
29.1.65.6 3.1.2.6    Garinis drėkintuvas
   Garinis drėkintuvas turi būti elektroninis su panardinamais elektrodais ir keičiamu plastikiniu
garo cilindru. Drėkintuvas turi būti su vandens įleidimo ir išleidimo vožtuvais, vandens lygio
jungikliu, garo skirstytuvu.
29.1.65.7 3.1.2.7    Pagalbinis elektrinis kaloriferis
    Elektrinis kaloriferis naudojamas kai TKKK veikia sausinimo režimu. Elektrinis kaloriferis
turi būti pagamintas iš aliuminio (su plokštelėmis) su žemos kaitinimo paviršiaus temperatūra,
galinčia išvengti oro jonizacijos. Elektrinio kaloriferio galingumas turi būti valdomas pakopiškai
(ne mažiau trijų pakopų). Konstrukcijoje turi būti integruotas perkaitimo termostatas su rankiniu
atstatymu, automatinis jungiklis trumpo jungimo atvejui.
29.1.65.8 3.1.2.8    Oro filtras
   Oro filtras turi būti panelinis, ne žemesnės kaip G4 (EU4) klasės.

29.1.65.9 3.1.2.9    Ortakiai
   Ortakiai gaminami iš nerūdijančio plieno, cinkuoto lakštinio plieno arba aliuminio. Visose
atšakose įrengiami matavimo liukeliai su uždaromais dangteliais. Tranzitinių ortakių atsparumas
ugniai turi atitikti STR 2.09.02:1998 priedo “L” reikalavimus, visų ortakių sandarumas – pagal
priedo “H” reikalavimus. Visose patalpose kuriose gali susidaryti sieros vandenilis, tokiose kaip
grotinė, smėliagaudė, dumblo sausinimo įrenginiai ir pan., galima naudoti tik nerūdijančio plieno
ortakius ir kanalus.
   Alkūnių minimalus spindulys lygus ortakio pločiui. Atskiros grandys tarpusavyje jungiamos
pagal galimybes: apvalūs mažesnio diametro suneriant bei naudojant sandarinančias tarpines.
Sujungimo būdo pagrindinis reikalavimas – sandarumas, patikimumas ir bendra gera išvaizda.
   Ruošiant ortakių pakabinimą reikalingi atstumai tarp pakabų: 4 m, kai ortakio kraštinė arba
diametras neviršija 400 mm.

                                                   54
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


    Ortakiai ir jų fasoninės dalys
    Ortakių sienelių storis:
      apvaliems iki 200 mm skersmens ne mažiau 0,5 mm
       apvaliems 250-400 mm skersmens ne mažiau 0,6 mm
      iki Ø500-800 mm skersmens ne mažiau 0,7mm.
   Stačiakampiams (su didžiausia kraštine iki 1000 mm ) s-0,7 mm storio su valcuotomis
standumo įdubomis.
   Ortakių sekcijų siūlės, fasoninių dalių atskiri elementai turi būti užsandarinti.
   Apvalių ortakių alkūnės gaminamos štampuojant arba iš atskirų elementų. Posūkio vidutinis
spindulys sudaro 1,5 D. Ortakių sekcijos tarpusavyje arba su fasoninėmis dalimis jungiamos su
guminėmis tarpinėmis moviniu sujungimu. Sujungimai turi būti hermetiški sandarumo klasė “D”.
   Ortakiai turi būti jungiami griežtai vadovaujantis ortakių gamintojo instrukcijomis. Ortakių
ruošiniai turi būti sukomplektuoti su jungimo bei pritvirtinimo detalėmis.

    Rankinio valdymo sklendės
   Reguliuojamos sklendės apvaliuose ortakiuose turi būti diafragmos tipo. Sklendės turi būti su
uždarymo-atidarymo žymėmis, reguliavimo lygio indikatoriumi ir prietaisu, skirtu sklendės
padėčiai fiksuoti.
   Ortakių sekcijos tarpusavyje, o taip pat su fasoninėmis dalinus jungiamos flanšais arba
beflanšiniu sujungimu. Sujungimai turi būti standūs bei hermetiški, flanšų plokštuma statmena
ortakio ašiai.
    Vėdinimo sistemų ir ortakių montavimas
    Rangovas įrengia visas ventiliacijos sistemas. Rangovas turi teisę pasiūlyti
  medžiagas, kurios yra tolygios ar geresnės kokybės, nei nurodyta. Inžinieriui
  patvirtinti turi būti pateikti medžiagų pavyzdžiai ar brošiūros.
        Brėžiniai ir techninės specifikacijos papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi
  darbai, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse
  specifikacijose.
    Visi ventiliacijos sistemos sujungimai yra sandarinami tarpinėmis ir papildomai lipnia
  aliuminio juosta.
    Montuojant vėdinimo sistemas turi būti užtikrinta:
      sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas;
       ortakių ašių tiesumas;
      galimybė prieiti remonto metu.
   Prieš montavimą tikrinama ar į ortakių vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų.

29.1.65.10       3.1.2.10    Oro tiekimo įranga
   Tai įrenginys izoliuotame korpuse, sudarytas iš atskirų sekcijų: oro užsklandos, oro filtro EU5
klasės, išcentriniai ventiliatoriai su elektros dviejų greičių varikliu, su plokšteliniu rekuperatoriumi,
elektriniu šildytuvu, lanksčių jungčių ortakių prijungimui, įvorių matavimo ir kontrolės jutiklių
įrengimui.Ventiliatoriaus darbo ratas turi būti tikrinamas ir valomas mažiausiai vieną kartą metuose.
Oro filtras turi būti keičiamas mažiausiai du kartus metuose. Būtina apsauga nuo perkrovų.
Agregatas komplektuojamas su automatiniu valdymu. Ventiliatoriaus sukimosi greitis
reguliuojamas tiristoriaus arba transformatoriaus pagalba, jei tai vieno greičio ventiliatorius.
29.1.65.11       3.1.2.11    Garso slopintuvai
   Garso slopintuvai gaminami iš cinkuoto perforuoto lakštinio plieno, su garsą absorbuojančios
pluoštinės medžiagos įdėklais: medžiaga turi būti visiškai nehigroskopinė, pluoštas visiškai atsparus

                                                    55
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

korozijai esant oro greičiui iki 25 m/s, tinkama naudoti temperatūroje nuo +5C iki +50C ir esant
10% - 100% santykiniam oro drėgnumui ir atitikti atsparumo ugniai reikalavimus. Laikoma, kad
šiai paskirčiai tinka akmens vata, kurios tankis 60-80 kg/m3. Perduodamo oro garso slopintuvai turi
mažinti triukšmą iki 40 dB(a) dviejų kvadratinių metrų perdavimo plotui, o maksimalus slėgio
kritimas turi būti 30 Pa.

29.1.65.12       3.1.2.12    Ugnies vožtuvai su lydžia jungtimi
       uždarymo mechanizmo korpusas iš aukšto temperatūrinio atsparumo plieno (termiškai
       izoliuotas);
       ugniavožtis automatiškai turi užsidaryti per 30 sek. (gaisro metu);
       horizontaliame ortakyje priešgaisrinis vožtuvas gali būti su viena arba su keliomis
       mentėmis;
      vožtuvas turi būti pagamintas iš 1,6 mm storio lakštinio plieno, suformuojant tolygaus
       atsparumo ugniai sluoksniuotą plieno struktūrą, jis turi būti cinkuotas ar kitaip
       apsaugotas nuo korozijos;
      korpusas reikiamai sutvirtinamas, atstumas tarp vožtuvo briaunų ir korpuso turi būti
       mažiausiai 0,25 mm;
      jei vožtuvas montuojamas sienoje ar perdangoje, korpusas turi turėti išsikišimus
       įmontavimui arba rėmą, ne mažesnį nei 35 x 35 x 6 mm;
      kiekviename gale kiekviena vožtuvo mentė turi būti pritvirtinta (ne centriniame taške)
       prie nerūdijančio plieno ašies, kuri turi laisvai suktis ant nerūdijančio plieno šerdies, jo
       atrama turi būti už korpuso;
      vožtuvas turi užsidaryti atsiremdamas į 25 x 25 x 3 mm stabdiklį, padarytą iš geležies
       kampų, kuris pritaisomas prie viso apvalaus korpuso apskritimo ilgio,-suveriamojo
       vožtuvo menčių užleidimas turi būti bent 20 mm;
      vožtuvai įjungiami svorio principu naudojant lydžiąją (50 C) jungtį, lydus elementas
       turi suveikti esant 50 C;
      vožtuvą atviroje padėtyje palaiko paleidžiantysis įtaisas, sudarytas iš lydžiosios
       jungties ir daugiagyslio laido ar plieninio lyno;
      vožtuvo korpuse arba gretimame ortakyje turi būti durelės, leidžiančios pasiekti
       mentes ir lydųjį elementą.
   Rangovas pateikia dokumentus, kuriuose nurodomas priešgaisrinio vožtuvo tipas ir duomenys
apie jo patvirtinimą.

29.1.65.13       3.1.2.13    Reguliavimo sklendės
   Vėdinimo sistemų hidrauliniam sureguliavimui ant ortakių atšakų naudojamos oro
reguliavimo sklendės. Jos viduje yra metalinė mentelė, kurią pasukant galima keisti skerspjūvį oro
pratekėjimui.Turi turėti reguliavimo svirties fiksaciją. Sklendės konstrukcija turi garantuoti srauto
matavimo tikslumą. Sklendės korpusas pagamintas iš plieninės cinkuotos skardos. Sklendė
jungiama su ortakiais moviniu sujungimu per gumines tarpines, kurios užtikrina vėdinimo sistemų
hermetiškumą.

29.1.65.14       3.1.2.14    Plafonas
   Oro kiekio reuliavimas 0-100 %. Montuojamas pakabinamose lubose. Metalinis. Su srieginiu
pajungimo žiedu.Galimas jungimas lankčiu ortakiu.

29.1.65.15           3.1.2.15 Komponentų standartiškumas.
       Kad ateičiai laikomų atsarginių dalių kiekiai būtų kiek įmanoma mažesni ir
supaprastėtų objekte atliekami darbai, rangovas turi siekti standartizuoti įvairių sistemų,

                                                    56
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

sudarančių šią specifikacijų dalį, komponentus. Visus panašią funkciją atliekančius
komponentus numatoma pirkti iš to paties tiekėjo.
               Sritys, kuriose reikalingas standartizavimas
    Vamzdžiai ir armatūra
    Siurbliai
    Varikliai
    Juostos (juostinių pavarų)
    Sklendės
    Izoliacijos medžiagos
    Elektros ir valdymo elementai
    Matavimo prietaisai

29.1.65.16           3.1.2.16 Komponentus identifikuojančios etiketės
    Visos įrengimų pozicijos ir su jomis susijusios sklendės, komutavimo aparatai ir
  valdikliai turi būti aiškiai pažymėti naudojant schemose nurodytą numeravimo sistemą. Ši
  sistema taikoma techninės priežiūros vadovuose, išpildymo brėžiniuose ir visuose kituose
  dokumentuose, kuriais inžinierius ir užsakovas gali naudotis galutinai perdavus pastatą.
        Identifikuojančios etiketės turi būti iš trafolito ar kitos patvirtintos medžiagos, su
  juodais įrašais baltame fone, jei nėra susitarta kitaip. Raidės turi būti “linotipijos” stiliaus, ne
  mažesnės kaip 5 mm. Etiketės turi būti mažiausiai dviem žalvariniais sraigtais pritvirtintos
  ant visos įrangos, sklendžių, siurblių valdiklių ir jungiklių ar greta jų. Užrašai turi būti
  lietuvių kalba.
    Lipnia juostele tvirtinamos etiketės iš plastmasės neleidžiamos.

29.1.65.17           3.1.2.17 Klimato duomenys
    1) Išorės projektavimo sąlygos:
                                                      57
                         Pirkimo dokumentai.
                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                          Tauragė
                                             o
     Aukščiausia lauko t vasarą
                           +26,1
                                             C
     Drėgnumas esant aukšč. lauko temp.                        %

                                             s
                                             a
                                             n
                                             t
                                             i
                                             k
                                             i
                                             n
                            80
                                             ė
                                             .

                                             d
                                             r
                                             ė
                                             g
                                             m
                                             ė
                                             .
                                             o
     Žemiausia lauko t žiemą
                            -21                C


    2) Vidaus projektavimo sąlygos:
                                             o
     Aukščiausia kondicionuojamų patalpų t
                           +24,3
     vasarą                                      C
     Atitinkamas aukšč. drėgnumas                           %

                                             s
                                             a
                                             n
                                             t
                                             i
                                             k
                                             i
                                             n
                            50
                                             ė
                                             .

                                             d
                                             r
                                             ė
                                             g
                                             m
                                             ė
                                             .
     Žemiausia patalpų t visose naudojamose
                            +20                o
     patalpose žiemą (išskyrus sandėliavimo

                                               58
                            Pirkimo dokumentai.
                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

     patalpas)                                       C


    Anksčiau minėtos patalpų sąlygos matuojamos patalpos centre 1,5 m virš grindų.

29.1.65.18       3.1.2.18 Oro judėjimas
  Didžiausias oro greitis naudojamoje zonoje (0 - 1,8 m virš grindų), sukeltas oro
  kondicionavimo, ventiliacijos ar oro šildymo – 0,15 m/s.

    Įrenginių keliamo garso stiprumas patalpose neturi viršyti šių dydžių:

     Administracinės patalpos,       35  dB(A)
     Persirengimo patalpos ir
                        40  dB(A)
     pan.

    Matavimai atliekami patalpos centre 1,5 m virš grindų.
                                                  59
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

  Oro įleidimo ir išleidimo sistemų keliamo garso lygis lauke 10 m atstumu nuo garso
  šaltinio neturi viršyti 40 db(a).


29.1.65.19           3.1.2.19 Vamzdžių ir ortakių identifikavimas.
                    Vamzdžiai ir ortakiai turi būti identifikuojami spalva pagal
             EN/ISO ar pan. reikalavimus. Vamzdžiai turi būti pažymėti ties visais
             jungimais, iš abiejų sklendžių, prietaisų, įleidimų į sienas pusių, taip pat
             tuo atveju, kai vamzdžiai ilgi (maždaug kas 6 m).
                Jei vamzdžiai sumontuoti labai arti vienas kito, žymėjimai turi būti
             atliekami ant visų vamzdžių iš anksto nustatytose vietose.
                Spalvinis kodavimas atliekamas dažais arba spalvota juostele.
             Naudojamą būdą turi patvirtinti inžinierius. Šiuo tikslu rangovas
             pateikia jam pavyzdį.
                Spalvota juostelė gali būti siauresnė nei nurodyta lentelėje, jei
             vamzdžiai nedideli arba jei yra mažai vietos.
                Ortakiai identifikuojami pagal EN/ISO ar panašius patvirtintus
             reikalavimus.
                Prie visų kodinių pažymėjimų turi būti srauto krypties rodyklė.

29.1.65.20       3.1.2.20 Vibracijos slopinimas.
    Visos sudėtinės dalys, kurios gali vibruoti ar sukelti vibraciją (ventiliatoriai, siurbliai,
  kompresoriai ir pan.) turi būti izoliuoti nuo pastato konstrukcijų patvirtintais vibracijos
  slopintuvais iš neopreno, plieninių spyruoklių ar pan. patvirtintų priemonių, kad į pastatą
  vibracija nebūtų perduodama.
    Nežiūrint į tai, kad inžinierius patvirtina konkretų vibracijos slopinimo įtaisą, rangovui
  tenka visa atsakomybė už vibracijos pašalinimą ir šiose specifikacijose nurodytų garso
  kriterijų laikymąsi.

29.1.65.21           3.1.2.21 Pranešimas prieš uždengimą
    Rangovas raštu informuoja inžinierių apie bet kurių darbų ar medžiagų parengtumą
  uždengimui izoliacine medžiaga, žemėmis ar pan. ir palieka šiuos darbus/medžiagas
  neuždengtus tol, kol inžinierius juos patikrina ir patvirtina.
    Jei šio reikalavimo nesilaikoma, inžinieriaus nurodymu tokie darbai ar medžiagos turi
  būti atidengti ir paskui vėl sutvarkyti rangovo sąskaita.
     Pastato vidinėse konstrukcijose esantys vamzdžių sujungimai – siūlės neleistinos.

29.1.65.22           3.1.2.22 Matavimo prietaisai
    Bendrieji reikalavimai
    Matavimo prietaisai, davikliai ir pan. turi būti montuojami tokiose vietose, kur jie yra
  lengvai prieinami ir matomi prižiūrinčiajam personalui nenaudojant kopėčių ir pan. Jie turi
  būti apšviesti dirbtiniu apšvietimu kaip numatyta šiose specifikacijose. Rankinių žibintų
  naudojimas neturi būti reikalingas. Manometrai tikrinami ir kalibruojami prieš montuojant ir
  po to. Jei kuris nors instrumentas negali būti sureguliuotas taip, kad jo parodymai atitiktų
  nustatytas tikslumo ribas, rangovas turi jį pakeisti savo sąskaita. Manometrų sukeliamas
  sistemos slėgio kritimas turi būti minimalus. Jei manometras montuojamas mažesnio nei 50
  mm skersmens vamzdžiuose, montavimo vietose vamzdis turi būti pakeistas į 50 mm.
  Montuojant manometrus reikia atsižvelgti į izoliacijos storį.
    Visos tiekiamos sudėtinės dalys (komponentai) turi būti:
    - standartinės;
    - lengvai keičiamos;

                                                    60
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    - naujos ir be defektų;
    - patikimai veikiančios;
- vidutinis visų pozicijų veikimas iki gedimo turi būti numatytas ilgesniam nei 2 metų
laikotarpiui.

29.1.65.23       3.1.2.23 Oro tiekimo įranga
              Oro tiekimo įranga surenkama iš šių sudėtinių dalių: vožtuvų,
           filtrų, rotrinio rekuperatoriaus, vandeninio šildytuvo ir ventiliatoriaus.
Uždarymo vožtuvai turi būti iš cinkuoto lakštinio plieno. Plokštės dengtos plastiku.
Vožtuvo sandarumas turi atitikti 3 tipo reikalavimus, elektros pavara turi būti
proporcingo reguliavimo pavara.

29.1.65.24       3.1.2.24 Specialieji reikalavimai ventiliacijos įrengimams gaminti:
Turi būti tinkami eksploatuoti žiemos metu (T= -22°C) ir vasarą (T=+32°C) apšiltintos
ventkameros erdvėje. Jų dalys (sekcijos) turi būti moduliuotos.
Dalių (sekcijų) jungimo į agregatą priemonės turi garantuoti patogų surinkimą bei
išardymą.
Dalių (sekcijų) sienutės turi būti dvigubos ir pagamintos iš 1,5-2 mm storio cinkuoto
lakštinio plieno, tarpsienį užpildant šilumine izoliacija.
Šiluminės izoliacijos storis (tarpsienio plotis) turi būti paskaičiuotas priklausomai nuo
medžiagų šilumos perdavimo koeficiento (0,35 W/m² K, kai K=43...45°C) bei nuo jos
atsparumo ugniai gaisro metu (tiri būti ne mažiau 0,75 valandos) ir skleidžiamo akustinio
triukšmo lygio (turi būti ne daugiau 40 dBA).
Oro tiekimo į patalpas bei šalinimo iš patalpų kryptimi turi būti numatytos triukšmo
slopinimo priemonės tokios, kad triukšmo, sklindančio iš patalpas aptarnaujančio
agregato lygis neviršytų 40 dBA.
Ventagregato galinių sekcijų (minkšti intarpai) jungtys turi būti flanginės ir su
lanksčiomis jungtimis (suporintos).
            Agregatai turi būti aukštos kokybės ir atitikti EN/ISO reikalavimus.
Korpusas turi būti su išoriniu lakštinio plieno aptaisu, kuris turi būti cinkuotas ar
nudažytas kaip nurodyta kitur šiose specifikacijose.
Visas korpusas ar jo dalys iš vidaus padengiamos ugniai atsparia izoliacine medžiaga, pvz.
stiklo pluoštu ar akmens vata. Šios medžiagos šilumos perdavimo koeficientas neturi
viršyti 0,9 W/m², o minimalus storis turi būti 25 mm. Korpusų sienelės dvigubos, jų
K=0,35 W/m²K, ir su ugniai atsparia izoliacija (0,75 h).
        Izoliacijos sluoksnis dedamas iš vidaus kartu su cinkuotu lakštiniu plienu.
Korpusas sutvirtinamas kampais arba plieno profiliais. Jis turi būti tvirtas, stovėti
savarankiškai ir likti sandarus esant maksimaliam teigiamam ir neigiamam slėgiui,
atsižvelgiant į atitinkamo ventiliatoriaus veikimą.
Prireikus visas korpusas turi būti montuojamas ant tvirto atremto pagrindo, siekiant
lygumo.
Korpusas turi būti su tikrinimo plokštelėmis, leidžiančiomis pasiekti bet kurią
aptarnavimo, patikrinimo ar valymo reikalingą dalį. Skląsčiai turi būti lengvai atidaromi
ir užsandarinti neopreno tarpikliais.
  Higieninio išpildymo vėdinimo įranga turi atitikti keliamus Higieninis gamybinius
reikalavimus. Padidinto higieninio saugumo kameros vidinės sienelės, ir ventiliatorius
dažytos specialiais higieniniais dažais (miltelinis dažymas), o įrenginio dugnas pagamintas
iš nerūdijančio plieno skardos ir su nuo lydžiu į durelių puse (turi būti įrengtas specialus
drenažas plovimo vandeniui nuvesti į kanalizacijos trapą).

29.1.65.25       3.1.2.25 Šildytuvai


                                                  61
                           Pirkimo dokumentai.
                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

  Oro šildytuvas vandeninis. Jo rėmas pagamintas iš glazūruoto plieno, šildymo
  elementas ir vamzdeliai iš vario. O briaunelės iš aliuminio. Maks. darbinė temperatūra
  +150°C, max darbinis slėgis 1,6Mpa, testuotas slėgis 2,1Mpa. Vandens kaloriferių
  darbas reguliuojamas trieigiu vožtuvu. Cirkuliacijos palaikymui įrengti ir siurbliai su
  reguliuojama armatūra.

      Ventiliatoriai
  Ventiliatoriai su dvigubu įleidimu ir “V” pavara, išcentrinio tipo su į priekį išlenktomis
  mentėmis. Ventiliatorius neturi veikti greičiu, viršijančiu 75% gamintojo nustatyto
  maksimalaus greičio (aps/min). Tai taikoma ir elektros motorų apkrovai, nprs
  ventiliatorius, motoras, lelektros įrenginiai, korpusas ir kitos sistemos sudėtinės dalys
  turi būti tokios konstrukcijos, kad galėtų be pertrūkio veikti galia, siekiančia 115%
  esamos galios.
  Ventiliatorius ir motoras montuojami ant bendro rėmo. Tarp rėmo ir korpuso turi būti
  priešvibraciniai įtaisai.
  Motorai turi būti dviejų ar vieno greičio kaip nurodyta brėžiniuose ir montuojami ant
  bėgių, kad būtų galima reguliuoti diržą.
  Ventiliatoriaus korpuso anga jungiama su korpusu naudojant nesusidėvinčią, sandarią
  ir nedegią lanksčią jungtį. Sparnuotė turi būti dinamiškai subalansuota ir turėti
  rutulinių guolių atramą. Sparnuotė ir spiralė turi būti cinkuotos karštuoju būdu.
  Visa ventiliatoriaus ir motoro konstrukcija turi būti atspari korozijai ir tinkama veikti
  šiose specifikacijose nurodytose temperatūros, drėgnumo ir slėgio sąlygomis.
  Prietaisui neveikiant oro vožtuvas turi būti uždarytas. Valdymo ir reguliavimo įranga
  turi užtikrinti minimalų oro suvartojimą.

       Dūmų šalinimo ventiliatoriai
    Ašinis dūmų šalinimo ventiliatorius su reguliuojamomis mentėmis. Sertifikuotas CTICM
  šalinti 400 oC temperatūros orą ar dūmus minimaliai 2 valandas. Pagamintas iš grūdinto
  galvanizuoto plieno.
    Darbo ratas iš 6 kreipiamų aliuminio lydinio menčių, mentės pakreipimo kampas iš
  grafiko gaunamas pagal reikiamą slėgį.
    Srauto tekėjimo kryptis: Mentės→el.variklis.
    Pst=450Pa, D=1250mm.
    Elektros variklis trifazis (~400V, 50Hz), asinchroninis, 7.5 kW galingumo, atsparumas
  karščiui 400°C/2h. Apsaugos klasės: IP-55, Klasė H.
    Triukšmo lygis į ortakį ne didesnis nei 85 dB(A).
    Turi turėti atitikties sertifikatus, bei pasus.
    Komplekte tiekimas su apsaugine grotele.
                                                 62
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


      Filtrai
    Kišeniniai filtrai.
    Šiuos filtrus sudaro kasetės, kuriose yra vienkartinės poliamido pluošto plokštelės ar kt.
  dirbtinė pluoštinė medžiaga. Šios medžiagos darbo temperatūros diapazonas turi būti iki
  100C, o efektyvumas atitinkantis bazinį filtrą EU5.
    Kasečių sandarumą užtikrina neopreno tarpikliai. Jos montuojamos ant slenkančių ričių,
  kad būtų lengviau nuimti.
  Kiekviena filtro sekcija turi turėti diferencialinį manometrą, rodantį slėgio kritimą
  visame filtre. Manometras turi būti kalibruotas paskaliais naudojant vandenį, kuris
  dažomas, kad būtų lengviau nuskaityti parodymus. Filtras turi turėti garso
  signalizavimo sistemą, suveikiančią pasiekus ribinį užterštumo lygį.
    Aukštesnės klasės nei EU8 filtro sekcijos turi būti įrengtos už ventiliatoriaus
  sekcijos.

      Aukšto efektyvumo filtrai
    Aukšto oro filtravimo filtras turi atitikti ne žemesnę nei EU-13, ir EU-14 klasę pagal EN
  1822 (valymo efektyvumas 99.99%). Filtro korpusas pagamintas iš galvanizuoto plieno
  skardos ar nerūdijančio plieno. Rėmo konstrukcija su sandarinimo poliretanine tarpine.
    Montuojamas difuzoriaus pajungimo dėžėje, difuzoriaus dėžė turi turėti konstrukciją,
  kuri leistų lengvai įdėti naują filtrą, bei lengvai valoma.
    Maksimali darbinė temperatūra 70 oC, drėgmė 100%.
    Slėgio kritimas per filtrą 250Pa.
    Visi filtrai turi būti sertifikuoti EN 1822 ir turėti pasus.

29.1.65.26       3.1.2.26 Triukšmo slopintuvai
    Garso slopintuvai pagal poreikį įmontuojami oro kondicionavimo sistemose arba
  patalpose, atsižvelgiant į tai, koks triukšmo slopinimas reikalaujamas.
    Rangovas privalo užtikrinti, kad oro kondicionavimo įrangos keliamas triukšmas
  neviršytų šioje specifikacijoje nurodyto lygio.
    Slopintuvai gaminami iš storo cinkuoto lakštinio plieno, su garsą absorbuojančios
  pluoštinės medžiagos įdėklais. Ši medžiaga turi būti visiškai nehigroskopinė, pluoštas
  visiškai atsparus korozijai esant oro greičiui iki 25 m/s, tinkama naudoti temperatūroje nuo
  +5C iki +50C ir esant 10% - 100% santykiniam oro drėgnumui ir atitikti atsparumo ugniai
  reikalavimus. Laikoma, kad šiai paskirčiai tinka akmens vata, kurios tankis 60-80 kg/m3.
    Tose patalpose, kurioms yra nurodyti triukšmo kriterijai, rangovas privalo išmatuoti
  visus garso spektrus (nuo 60 Hz iki 8 kHz). Matavimai turi būti atliekami įrengtame pastate,
  tačiau be žmonių, ir tokiu dienos ar nakties metu, kai foninis triukšmas mažiausias. Spektrai
  matuojami veikiant oro kondicionavimo sistemai ir jai neveikiant.
    Šiems matavimams naudojamus prietaisus turi patvirtinti inžinierius.
    Jei kuri nors oro kondicionavimo įranga neatitiktų triukšmui keliamų reikalavimų,
  rangovas imasi visų priemonių, kad įrenginiai atitiktų šias specifikacijas.
    Perduodamo oro garso slopintuvai turi mažinti triukšmą ne mažiau kaip 40 dB(a) dviejų
  kvadratinių metrų perdavimo plotui, o maksimalus slėgio kritimas turi būti 20 Pa. Garso
  matavimai turi būti registruojami pagal ISO 374, 2 metodą.

29.1.65.27       3.1.2.27 Priešgaisriniai vožtuvai
    Priešgaisriniai vožtuvai turi būti ties kiekvienu ortakiu kaip nurodyta brėžiniuose arba
  kiekviename taške, kur ortakis kerta gaisrinę ribą.
                                                   63
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Priešgaisriniai vožtuvai turi būti matomi ir prieinami techninei priežiūrai, o jei vožtuvą
  reikia pašalinti nuo gaisrinės ribos, tuomet ortakis tarp vožtuvo ir šios ribos turi būti
  padengtas ugniai atsparia medžiaga.
  Kiekvieno priešgaisrinio vožtuvo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis nei sienos ar
  perdangos, per kurią eina ortakis. Jei nenurodyta kitaip, jo atsparumas ugniai turi
  būti 2 val.
    Horizontaliame ortakyje priešgaisrinis vožtuvas gali būti su viena mente arba su
  keliomis mentėmis; vertikaliame ortakyje pastarojo tipo vožtuvas nemontuojamas.
        Vožtuvas turi būti pagamintas iš 1,6 mm storio lakštinio plieno, suformuojant
  tolygaus atsparumo ugniai sluoksniuotą plieno/asbesto/plieno struktūrą. Jis turi būti
  cinkuotas ar kitaip apsaugotas nuo korozijos.
    Priešgaisrinis vožtuvas turi būti cinkuoto bent 1,6 mm storio lakštinio plieno korpuse,
  kuris reikiamai sutvirtinamas. Atstumas tarp vožtuvo briaunų ir korpuso turi būti mažiausiai
  0,25 mm kiekvieniems 25 mm vožtuvo skersmens ar pločio. Jei vožtuvas montuojamas
  sienoje ar perdangoje, korpusas turi turėti išsikišimus įmontavimui arba geležinių kampų
  rėmą, ne mažesnį nei 35x35x6 mm, kiekviename gale. Kiekviena vožtuvo mentė turi būti
  pritvirtinta (ne centriniame taške) prie nerūdijančio plieno ašies, kuri turi laisvai suktis ant
  nerūdijančio plieno šerdies. Šerdies atrama turi būti už korpuso. Vožtuvas turi užsidaryti
  atsiremdamas į 25x25x3 mm stabdiklį, padarytą iš geležies kampų, kuris pritaisomas prie
  visų keturių stačiakampio korpuso pusių arba prie viso apvalaus korpuso apskritimo ilgio.
  Suveriamojo vožtuvo menčių užleidimas turi būti bent 20 mm.
    Vožtuvai įjungiami svorio principu naudojant lydžiąją (70C) jungtį. Jungčiai pakeisti
  turi būti numatytos durelės.
    Vožtuvą atviroje padėtyje palaiko paleidžiantysis įtaisas, sudarytas iš lydžiosios jungties
  ir daugiagyslio laido ar plieninio lyno. Arba vožtuvo mentę galima paleisti lydžiuoju
  elementu, esančiu kasetės korpuse. Lydus elementas turi suveikti esant 70C. Vožtuvo
  korpuse arba gretimame ortakyje turi būti durelės, leidžiančios pasiekti mentes ir lydųjį
  elementą.
  Rangovas pateikia inžinieriui dokumentus, kuriuose nurodomas priešgaisrinio vožtuvo
  tipas ir duomenys apie jo sertifikavimą.

29.1.65.28       3.1.2.28 Ortakiai ir jų fasoninės dalys
    Ortakiai gaminami pagal brėžiniuose nurodytus matmenis iš geriausios kokybės karštai
  cinkuoto plieno pagal EN/EUROVENT/ISO.
    Jei montuojami termostatai ar pan. įtaisai, ortakis turi būti sutvirtintas naudojant lakštus,
  kurie turi būti dviem matmenys storesni nei įprastiniai.
    Jei ortakiai eina per betono sienas ar perdangas, metalo storis turi būti dviem
  matmenimis didesnis nei įprastinis. Šios į vidų įeinančios dalus turi būti su į viršų nukreiptu
  lanku ir įtvirtinamos lengvais ankeriais. Jungtis užsandarinama standartiniu guminiu
  tarpikliu ir apvyniojama juosta.
    Kertant gaisrines pertvaras įleidimas turi būti sustiprintas naudojant patvirtintus būdus ir
  medžiagas.
    Įleidžiamos vietos turi būti labai rūpestingai užsandarintos oro ir triukšmo atžvilgiu.
    Jei ortakiai sujungti su ventiliatoriais ar ventiliatorių ritėmis, tam, kad į pastatą nebūtų
  perduodama vibracija, turi būti naudojamos lanksčios pluoštu sustiprinto neopreno jungtys,
  kurių ilgis bent 150 mm. Lanksčiosios jungtys tvirtinamos prie ventiliatorių ir ortakių
  fiksavimo žiedais arba įtvirtinamos tarp geležies kampų.
  Žemiau nurodytas oro greitis ortakiuose neturi būti viršytas. Brėžiniuose nurodyti
  ortakių dydžiai yra minimalūs orientaciniai dydžiai. Jei oro greitis yra mažesnis už
  žemiau nurodytą, naudojamų ortakių dydžiai turi būti tokie, kaip nurodyta
  brėžiniuose, arba didesni.


                                                    64
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                       Maks. greitis esant 115% projektinio
           Oro masė
                              greičio
          0 - 300 m3/h               3.0 m/s
         300 - 500 m3/h              3.5 m/s
         500 - 650 m3/h              3.7 m/s
         650 - 1000 m3/h              4.2 m/s
         1000 - 1500 m3/h              4.5 m/s
         1500 - 2500 m3/h              5.0 m/s
         2500 - 3500 m3/h              5.4 m/s
         3500 - 5000 m3/h              6.0 m/s
         5000 - 10000 m3/h             7.0 m/s
        10000 - 30000 m3/h             8.0 m/s

    Visos išilginės jungtys, kai naudojami mažesnio nei 15 matmens lakštai, turi būti
  sukniedytos, suvirintos arba sulituotos. Storesnių lakštų siūlės turi būti sukniedytos arba
  suvirintos.
    Ortakiuose su išilginėmis siūlėmis turi būti naudojamos kniedės, kurių centrai ne didesni
  nei 40 mm. Turi būti užtikrintas siūlių sandarumas užtaisant jas reikiamu mišiniu. Kur
  įmanoma, siūlės neturi būti matomos.
    Visos slenkančiosios jungtys turi būti mažiausiai 50 mm ilgio tiek apvaliuose, tiek
  stačiakampiuose ortakiuose: jos turi būti sutvirtintos savaime įsisriegiančiais varžtais,
  atstumai tarp centrų 50 mm, nebent jei būtų nurodyta kitaip. Esant kampiniams flanšiniams
  sujungimams naudojami 6 mm cinkuoti varžtai iki 32 x 32 mm ir 8 mm cinkuoti varžtai
  didesniems dydžiams. Sujungimai užtaisomi gumine juostele.
    Ištėkis iš oro paskirstymo sistemos neturi viršyti 10% viso paskirstomo oro kiekio. Turi
  būti atliekami išbandymai kaip nurodyta šiose specifikacijose.
    Visos siūlės ortakiuose, kuriuos veikia lauko sąlygos, turi būti su kampiniais geležiniais
  flanšais, nepralaidžios orui ir vandeniui. Sandarinama tinkamu mišiniu arba reikiamai
  paruoštu tarpikliu. Kniedžių ir varžtų žingsnis kampinėse siūlėse turi būti toks, kad flanšas
  neišlinktu užbaigus siūlę.
    Angų rankai skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. Dengiamosios plokštės turi
  būti dviem dydžiais storesnės, nei ortakis ir tvirtinamos kryžminio strypo ir varžto ar kitu
  patvirtintu metodu.
    Užlenkimai turi būti padaryti kiek įmanoma sklandžiau. Segmentai neturi viršyti 15
  laipsnių, o centrinės linijos spindulys ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis už ortakio plotį.
  Atšakos daromos 135 laipsnių arba didesniu kampu ir atliekamos tiksliai išpjaunant
  skylę pagrindiniame ortakyje, kad kraštai neišsikištų į atšakinio ortakio dalį. Tada ant
  atšakinio ortakio padaromas apverstas lankas, per visą apskritimo ilgį besiremiantis į
  pagrindinį ortakį, siūlė sukniedijama, o prireikus ir sulituojama, kad siūlės būtų
  nelaidžios orui.
    Jei ortakių sekcijoms padidinti ar sumažinti naudojami kūgiai, didžiausias kūgis šone
  neturi būti statesni nei 1:7, arba 16 laipsnių. Jei vietos sąlygos reikalauja statesnio kūgio, turi
  būti naudojami kreiptuvai.
    Kreiptuvų vietos turi būti tiksliai parinktos, kad būtų užtikrintas vienodas greitis arba
  greičio pokytis. visi aštrūs posūkiai, ventiliatorių jungtys, difuzinės dėžutės ir pan. turi būti
  atlikti naudojant kreiptuvus.
    Visi laikikliai ir atramos pakoreguojamos, kad būtų pasiektas geras išlyginimas. Jos turi
  būti reikiamo stiprumo ir pakankamos, kad ortakis tvirtai laikytųsi.
    Tvirtinant laikiklius ir atramas prie betono blokų sienų, betono plokščių ar pan., turi būti
  naudojami metaliniai kaiščiai, trinkelės ar pan. inžinieriaus patvirtintos medžiagos.
    Visi naudojami varžtai, veržlės, atramos ir pan. pagaminus turi būti cinkuojami ir tarp jų
  bei jungiamųjų metalinių dalių neturi būti korozijos.
                                                     65
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Grotelės gaminamos iš presuoto aliuminio. Grotelės turi būti nuimamos, tvirtinamos
  tokiu būdu, kad jas būtų galima nuimti nepakenkiant pastatui. Jei grotelės nenuimamos, turi
  būti užtikrintas ortakių prieinamumas reguliavimo ir priežiūros reikmėms.
    Oro įleidimo ir išleidimo grotelės turi būti iš cinkuoto metalo ar aliuminio su reikiamu
  kampu bei atstumu nustatytomis žaliuzėmis, kad nepatektų lietaus vanduo ir dulkės.
  Žaliuzės turi būti uždengtos tinkleliu nuo vabzdžių.
  Turi būti numatyti vožtuvai oro srautui reguliuoti. Vožtuvai daromi iš cinkuoto
  lakštinio plieno ir turi būti pakankamai tvirti bei tokios formos, kad neatsirastų
  vibracija. Kad vožtuvai būtų reikiamoje padėtyje, ortakio išorėje turi būti kreiptuvas
  su fiksuojamojo varžto rozete.
    Tiekiamojo ir išnaudotojo oro vožtuvai turi būti su reikiamu darbiniu ir uždarymo įtaisu,
  parodančiu “atidarymo” ir “uždarymo” padėtį. Įtaisui esant uždarytam ištėkis neturi viršyti
  5%.
    Visa minkštojo plieno įranga turi būti cinkuota. Necinkuotos dalys (pvz., laikikliai) turi
  būti apsaugotos nuo atmosferos poveikio.
  Ortakių sistema turi būti netrukdomai prieinama valymui. Tiesiose ortakių linijose
  atstumas tarp priėjimo angų atstumas neturi viršyti 10 m.


       Stačiakampiai ortakiai
      Stačiakampiai ortakiai turi būti cinkuoti ir pagaminti pagal šiuos reikalavimus:
            Maksimalus atstumas tarp siūlių / standumo briaunų
                               B           S         M
                       N       e           u         i
                       o                            n
                       m       r           r         i
                       i       u           u         m
                       n       m           m         a
                       a       b           b         l
                       l       e           e         u
                       u       l           l         s
                       s       i           i
                               ų           u         t
                       l                            a
                       a       a           a         r
                       k       r           r         p
     Šono
                       š                            i
     ilgis
                       t       k           k         n
     (mm)
                       o       r           r         i
                               y           y         ų
                       s       ž           ž
                       t       m           m         s
                       o       i           i         t
                       r       n           n         a
                       i       i           i         n
                       s       ų           u         d
                                                   u
                       (        p             p       m
                       m        l             l       o
                       m        y             y
                       )        š             š       b
                               i             i       r

                                                   66
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                               ų             u        i
                                                     a
                               (             (        u
                               m             m        n
                               m             m        ų
                               )             )
                                                     k
                                                     a
                                                     m
                                                     p
                                                     i
                                                     n
                                                     i
                                                     s

                                                     p
                                                     j
                                                     ū
                                                     v
                                                     i
                                                     s

                                                     (
                                                     m
                                                     m
                                                     )
     iki
             0,75        neribotas      neribotas            nėra
     400
               4
               0
               1

             1,00–        1500       neribotas        25 x 25 x 3

               6
               0
               0
               6
               0
               1

             1,25–        1500        2000          25 x 25 x 3

               8
               0
               0
               8
               0
               1
             1,25         1200        1500          25 x 25 x 3
               –


                                                    67
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

               1
               0
               0
               0
               1
               0
               0
               1

             1,50–       800         1200           40 x 40 x 4

               1
               5
               0
               0
               1
               5
               0
               1

             1,50–       800         800           40 x 40 x 4

               2
               2
               5
               0
               2
               2
               5
               1

             1,50-       600         600           50 x 50 x 5

               3
               0
               0
               0

    Ortakiai turi būti tiksliai sumontuoti pjūvyje ir nepersukti.
    Ortakių iki 500 mm kryžminės siūlės turi būti “C” spraustelio tipo ir užsandarintos
  skystu mastikos sandarikliu ar klijuojama tarpine.
    Ortakių, kurių siauroji pusė viršija 500 mm. kryžminės siūlės turi būti kampinės-
  flanšinės ir užsandarintos skystu mastikos sandarikliu ar klijuojama tarpine.
    Išilginiai sujungimai turi būti “užrakto” tipo, kniedytomis / suvirintomis užleistinėmis
  siūlėmis ir užsandarinti. Horizontalūs ortakiai paremiami strypais ir horizontaliais ilginiais.
    Kiekvienas strypas turi išlaikyti ortakį plius vieno žmogaus svorį (100 kg).
       Nereikalinga, kai pakabos būtų pritvirtintos prie standumo briaunų ar flanšų.
                   Strypo                 Maksimalus
   Ilgojo šono ilgis ar             Atrama x elementas
                  skersmuo                  atstumas
    skersmuo (mm)                   (mm)
                   (mm)                    (mm)
       iki 300          8         20 x 3        3000
      301 – 600          8        25 x 25 x 3       3000

                                                    68
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

     601 – 1000         10        40 x 40 x 4            2500
     1001 – 1600         10        50 x 50 x 5            2500

    Stačiakampiams išnaudotojo oro ortakiams, kurių ilgesnysis šonas yra iki 300 mm,
  leidžiama naudoti 20 x 3 mm plokščias juostines pakabas, tvirtinamas prie ortakio šonų.
  Jei yra nurodytas ištisinis garų barjeras, tarp ortakio ir barjero turi būti įtaisoma
  nesuspaudžiama medžiaga, kurios storis lygus izoliacijos storiui. Tinka kamštis, guma
  arba kietmedis.

      Apskirieji ortakiai
  Apskritieji ortakiai – spiralinio tipo, iš tokio storio cinkuoto plieno:
        Ortakio skersmuo (mm)             Min. storis (mm)
             iki 100                    0,5
            101 - 200                    0,6
            201 - 500                    0,8
            501 - 1000                    1,0

    Fasoninės dalys (alkūnės, trišaliai, tarpvamzdžiai ir kt.) pagamintos presavimo arba
  įtraukimo būdu ir privalo atitikti patentuotos gamyklinės sistemos reikalavimus. Po
  pagaminimo fasoninės dalys turi būti cinkuotos karštuoju būdu.
    Ortakiai surenkami įvorės/movos metodu: tiesieji galai yra įvorės, fasoninės dalys –
  movos. sujungimai užsandarinami ir užtvirtinami atitinkamai guminiais tarpikliais ir
  kniedėmis.
    Fasoninės ir kt. dalys, kurios yra įstatomos į pagrindinių ortakių šonus sandarinamos
  patvirtinta mastika, kuri turi išsaugoti elastingumą 0oC - 80oC temperatūroje.
    Ortakiai paremiami taip pat, kaip ir stačiakampiai ortakiai.
  Rangovas, prieš užsakydamas medžiagas, turi gauti inžinieriaus patvirtinimą
  siūlomiems apvaliesiems ortakiams bei fasoninėms dalims.

       Lankstieji ortakiai
        Lankstieji ortakiai turi būti pagaminti iš stiklo pluoštu sutvirtinto plasticizuoto
  PVC aptaiso ant metalinės spiralės, arba daugiasluoksnio aliuminio. Maksimalus ilgis – 1 m
  ties galinėmis jungtimis. Prieš užsakant medžiagas šiuos ortakius turi patvirtinti inžinierius.
                      Atitinkami diametrai:
                      D - 100 mm
                      D - 125 mm
                      D - 160 mm
                      D - 200 mm
                      D - 250 mm
                      D - 315 mm
                      D - 355 mm
                      D - 406 mm
    Lankstūs bei kiti ortakiai sujungimo vietose sandarinami silikoniniu minkštu tarpikliu,
    bei sujungimo vietose apvyniojami aliuminio folijos armuota lipnia juosta.
                                                   69
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Ortakiai ir gaminiai turi atitikti EN arba ISO reikalavimus.

29.1.65.29       3.1.2.29 Ortakių izoliavimas
    Termoizoliacija (tik tiekiamieji ortakiai).
    Visi paviršiai dengiami 40 mm storio stiklo pluošto ar akmens vatos dembliais.
  Demblius tvirtinti lipnia juosta.
    Izoliacinės medžiagos šilumos perdavimo koeficientas neturi viršyti 0,042 W/m oC,
  tankis turi būti 40 - 60 kg/m3. Visi sujungimai, flanšai ir pan. izoliuojami tokio paties storio
  izoliacija, kaip ir ortakiai.
    Izoliacijos sluoksnis turi būti dengiamas aliuminio folija, kurios storis mažiausiai 0,2
  mm, ir stipriu popieriumi. Folijos sujungimai dengiami aliuminine ar plastmasine juostele,
  siekiant užtikrinti nepertraukiamą garų barjerą.
    Ant folijos dedamas brezentinio audinio apdaras, kuris apvyniojamas ant izoliuoto
  ortakio kraštus užleidžiant 25 mm. Brezentas prieš naudojant turi būti rūpestingai
  sumirkytas lipnioje pastoje, o apvyniojus dar padengiamas pastos sluoksniu. Išdžiūvęs
  paviršius turi būti tvirtas, lygus ir be raukšlių.
    Jei ortakiai matomi, dengiama dviem posluoksniais, dviem dažų sluoksniais ir
  blizgančiais dažais, kurių spalva nurodyta skyr. “Dažymas”.
    Priešgaisrinė izoliacija.
    Ortakiai, kertantys gaisrines dalis, kurių jie neaptarnauja, turi turėti priešgaisrinę
  izoliaciją, nebent jei juose būtų įmontuoti priešgaisriniai vožtuvai. Tai taikoma ir
  tiekiamiesiems, ir traukos ortakiams. Tiekiamųjų ortakių atveju priešgaisrinė izoliacija
  pakeičia termoizoliaciją.
    Priešgaisrinės izoliacijos medžiaga turi būti išbandyta ir patvirtinta pripažintos
  institucijos. Taikomas standartas – 60/120 min. atsparumas ugniai atsižvelgiant į gaisro ribos
  klasifikaciją.
    Ortakiai izoliuojami 2 m atstumu į abi puses nuo priešgaisrinių vožtuvų.
    Priešgaisrinė izoliacija įrengiama pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir taisykles.
    Stačiakampiai ortakiai.
    Kad būtų pasiekta 60 min. priešgaisrinė apsauga, visi paviršiai dengiami 25 mm storio
  akmens vatos dembliais dviem sluoksniais. Antrojo sluoksnio sujungimai turi būti išdėstyti
  pagal pirmojo sluoksnio sujungimus (min. atstumas 80 mm). Dembliai tvirtinami cinkuoto
  plieno kabėmis, kniedijamomis prie ortakio paviršiaus. Kabės turi kirsti izoliaciją stačiais
  kampais ortakio paviršiaus atžvilgiu. Kabės prispaudžiamos fiksuojančiomis plokštelėmis su
  skylutėmis ir tada užlenkiamos 90o. Kabės ir plokštelės turi būti žemiau nurodytų matmenų.
    Maks. atstumas tarp kabių: 350 mm.
    Maks. atstumas tarp kabės ir užbaigto izoliacinio sluoksnio krašto: 100 mm.
    Kabių medžiaga: 18 x 0,8 mm cinkuotas juostinis plienas arba kita juostinė medžiaga,
  kurios pjūvio plotas min. 15 mm2.
    Fiksuojančios plokštelės: min. plotas 1200 mm2, storis min. 0,8 mm.
    Tiekiamieji ortakiai dengiami aliuminio armuotos folijos sluoksniu, storis ne mažiau 0,2
  mm, siūlės visiškai užsandarinamos.
  Tiekiamieji ir traukos ortakiai aptaisomi šiluminės izoliacijos sluoksniu kaip nurodyta
  “Termoizoliacijos” skyriuje. Matomi ortakiai taip pat nudažomi.

    Apskritieji ortakiai.
  Kad būtų pasiekta 60 min. priešgaisrinė apsauga, visi paviršiai dengiami 50 mm storio
  akmens vatos dembliais. Išilginiai sujungimai turi būti išdėstyti min. 50 mm atstumu.
  Dembliai pritvirtinami 13 x 0,4 mm cinkuoto plieno juostelėmis, atstumai tarp centrų
  300 mm.

    Bendrieji reikalavimai.

                                                    70
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

  Visuose horizontaliuose ortakiuose su priešgaisrine izoliacija didžiausias atstumas tarp
  atramų neturi viršyti 2 m, nežiūrint, kas nurodyta kitose šių specifikacijų vietose.

29.1.65.30       3.1.2.30 Oro tiekimo / ištraukimo grotelės.
        Bendrieji reikalavimai
    Rangovas tiksliai parenka oro tiekimo sklaidytuvus, groteles ir kt., laikydamasis šių
  kriterijų:
    - oro eiga turi užtikrinti tolygų oro pasiskirstymą be stovinčio oro “kišenių”.
    - sugebėjimas veikti esant iki 12oC tiekiamo oro / patalpos oro skirtumui, tuo pat metu
  išlaikant minimalius horizontaliuosius ir vertikaliuosius patalpos temperatūros gradientus.
    - dirbtinai traukiamo oro greitis žmonių naudojamose ir darbo patalpose (1,8 m virš
  grindų ir 0,5 m atstumu nuo sienų) ne daugiau 0,3 m/s.
    Tiekimo ir ištraukimo įtaisams taikomi šie papildomi reikalavimai:
    - triukšmo lygis neturi viršyti specifikacijose nurodytų lygių,
    - plaunami paviršiai, kuriuos lengva prižiūrėti.
  Rangovas turi įrodyti, kad šių reikalavimų laikomasi, po pirmųjų ventiliacijos sistemų
  sumontavimo atliekant visos apimties išbandymus. Kitas sistemas galima montuoti tik
  tada, kai inžinierius patvirtina šių išbandymų rezultatus.
    Tiekimo sklaidytuvai.
  Lubų ir sienų tiekiamieji sklaidytuvai turi būti sukonstruoti taip, kad išleidimas galėtų
  būti keičiamas 180 laipsnių diapazone. Oro reguliavimo mentės dalinamos į trumpus
  (apie 100 mm segmentus), kad srauto kryptį būtų galima reikiamai keisti per visą
  sklaidytuvo ilgį. Turi būti vienas arba du plyšiai atsižvelgiant į bendrąjį oro srautą.
  Oro srauto greitis ir išleidimo kryptis turi būti reguliuojami priekinėje sklaidytuvo
  dalyje. Prie užpakalinės sklaidytuvo dalies tvirtinamos priverstinės ventiliacijos dėžės,
  turinčios srauto vožtuvus ir akustinį aptaisą. Rėmai turi būti iš anoduoto aliuminio
  arba dengti karštai džiovinta emale. Įrenginiai gaminami pagal brėžinius.
    Ištraukiamosios grotelės.
    Lubose esantieji ištraukiamieji sklaidytuvai turi būti statmeni žaliuzių mentėms,
  esančioms sulig išoriniu rėmu. Konstrukcija plieno ar aliuminio, apdaila – karštai džiovinta
  emalė. Konstrukcija turi būti lengvai nuimama valymui ir vėl įtaisoma (be įrankių).
    Ištraukiamosios grotelių apdaila turi atitikti tose patalpose esančių tiekiamųjų
  sklaidytuvų apdailą. Groteles sudaro horizontaliai profiliuoti strypai. Užpakalinėje dalyje
  tvirtinamos priverstinės ventiliacijos dėžės su akustiniu aptaisu ir srauto reguliavimo
  vožtuvais.
    Kur reikalinga ištraukiamieji vožtuvai pjūvyje turi būti apskritimo formos, šerdis
  reguliuojama ir nustatoma į norimą padėtį. Triukšmo lygis turi būti žemas. Vožtuvas
  įstumiamas į porėmį, todėl jį galima lengvai išimti valymui. Konstrukcija plieno ar
  aliuminio, apdaila – balta emalė. Vožtuvas turi būti toks, kaip parodyta brėžinyje.
    Ištraukiamosios grotelės tualetuose.
    Cirkuliarinės baltos emaliuoto plieno grotelės su reguliuojamais ekscentriniais kūgiais.
  Esant projektiniam srautui ir slėgio kritimui triukšmo lygis neturi būti aukštas. Slėgio
  kritimas turi būti mažiausiai 100 Pa, kad būtų užtikrintas geras oro pasiskirstymas.
  Maksimalus leidžiamas triukšmo lygis aptarnaujamose patalpose - 45 dB(a).
    Įrenginiai montuojami ant spyruoklių, su specialiai pagamintais rėmais ortakyje.
  Grotelės turi atitikti brėžinius.
    Išorinės žaliuzės.
    Įleidžiamosios/ištraukiamosios žaliuzės pastatuose savo forma, medžiaga ir apdaila turi
  būti kiek įmanoma laibiau pritaikytos prie pastato. Jei triukšmo skaičiavimai rodytų, kad
  prie žaliuzių reikalingas slopinimas, galima panaudoti triukšmo mažinimo įtaisą (“Halton”
  tipo ar pan.) kaip parodyta brėžiniuose. Išorinės žaliuzės turi būti su cinkuotos ar plastiku
  dengtos vielos tinkleliu iš vidinės pusės. Paviršius fosfatuotas ir emaliuotas.

                                                  71
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

     Gaminiai turi būti pagaminti ir sertifikuoti pagal Europos Sąjungos standartus.
    Mažo judesio kiekio oro skirstytuvas
    Montuojamas prie sienos. Parenkamas pagal projektinį oro kiekį, slėgio perkritį, ir
  paskirstomo oro greitį kuris neturi viršyti 0,2 m/s.
    Tiekiamas oras paskirstomas per priekinę ir abi šonines sienutes. Sienutės
  pagamintos iš cinkuotos perforuotos skardos, o korpusas iš cinkuotos skardos.
    Skirstytuvo keliamas triukšmas neturi kelti, didinti triukšmo lygio patalpoje
  daugiau nei leistina galiojančiose normose HN33-2003.
    Pajungimo anga gali būti apvali ar ją hidrauliškai atitinkanti stačiakampė.
  Pajungiamas iš viršaus.
    Slėgio nuostoliai ne didesni kaip 50 Pa.
    Spalva ir konkretus skirstytuvo išpildymas, prieš užsakant (tipas) turi būti
  suderintas su architektūrinės ir vėdinimo dalių projektuotojais.
    Mažo judesio kiekio oro skirstytuvo komplektą sudaro: rankinio reguliavimo
  vožtuvas, triukšmo slopintuvas,
    Skirstytuvas turi turėti lengvai išardoma konstrukciją ar lengvai nuimamą panelį
  jo valymui.
    Komplekte taip pat turi būti numatytos visos reikalingos apdailos medžiagos (pvz.:
  ortakio uždengimo skydai, tinkas ir pan.)

29.1.65.31       3.1.2.31 Vėdinimo sistemų montavimas.
    Montuojant vėdinimo sistemas turi būti užtikrinta:
       - sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas;
       - ortakių ašių tiesumas;
       - GALIMYBĖ PRIEITI REMONTO METU.
    Prieš montavimą tikrinama, ar į ortakių vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų.
    Ortakių montavimas.
    Vertikalūs ortakiai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 2 mm vienam metrui ilgio
  ortakio. Ortakiai skirti transportuoti drėgnam orui neturi būti su išilgine siūle apatinėje
  ortakio dalyje ir montuojami su nuolydžiu 1-1,5 % link drenažo vietos (pagal oro srauto
  judėjimo kryptį).
    Ortakių sekcijos jungiamos naudojant purios ar monolitinės gumos 4-55 mm storio
  tarpines.
       Horizontalūs bei vertikalūs ortakiai tvirtinami atstumu ne didesniu kaip 4 m.

29.1.65.32           3.1.2.32 Vėdinimo sistemų išbandymas ir priėmimas
    Vėdinimo sistemų įrengimai priimami atlikus išbandymus ir sureguliavus, o taip pat
  apžiūrėjus sistemų įrengimų išorę.
    Išbandymas prieš paleidimą turi būti atliktas siekiant nustatyti:
        - ar ventiliatoriaus našumas atitinka projektinį;
        - ortakių ir kitų sistemos elementų sandarumus;
        - kiek faktiški tiekiamo ir išsiurbiamo oro kiekiai atitinka projektinius;
        - oro pašildytuvų tolygų šildymą.
    Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius.
    Natūralaus vėdinimo sistemos tikrinamos pagal trauką grotelių angose.
    Nesandarumų dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal
  papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro kiekį, kuris neturi viršyti 10 % ventiliatoriaus
  našumo.
                                                  72
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

  Ventiliacijos sistemų išbandymas turi būti atliekamas esant visiškai technologinei
  vėdinamų patalpų apkrovai.
    Matavimo prietaisai.
    Likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki pradedant atidavimą eksploatacijai rangovas
  pateikia inžinieriui patvirtinti visų matavimo prietaisų, kuriuos jis siūlo panaudoti oro tūriui,
  oro greičiui, slėgiui, temperatūrai, drėgmei, elektros srovei ir kt. matuoti, sąrašą. Prie sąrašo
  turi būti pridėta išsami techninė informacija ir naujausių kiekvieno prietaiso kalibravimo
  testų rezultatai.
    Kalibravimas turi būti atliktas gaminto ar pripažintos institucijos ne anksčiau kaip prieš
  6 mėnesius iki išbandymų pradžios.
    Taip pat rangovas pateikia atskirus planus, kuriuose nurodo, kuriose vietose ketinama
  matuoti oro tūrius, šalto vandens srautą ir pan.
    Inžinierius turi teisę atmesti bet kurį, jo nuomone, netinkamą matavimo prietaisą, būdą
  ar vietą.
    Išbandymas ir reguliavimas.
    Išbandymas:
    Baigus montuoti pavienius įrenginius, variklius, ventiliatorius, siurblius ir pan.,
  patikrinamas jų veikimas. Išbandoma, kaip veikia paleidimai ir valdymo rankenėlės, pvz.,
  vožtuvų, termostatų, slėgio perjungėjų ir kt. prieš paleidimą turi būti patikrinti visi elektros
  ir valdymo sistemų laidai.
    Rangovas praneša inžinieriui apie kiekvienos įrenginių dalies parengtumą paleidimui,
  prieš savaitę jam raštu nurodydamas konkrečią dieną, kurią jis planuoja pradėti priėmimą
  eksploatacijai.
  Ortakių slėgis tikrinamas dalimis. Maksimalus leidžiamas ištėkis yra 1.6 m3 kv. metrui
  ortakio paviršiaus esant 400 Pa slėgiui. Bandymai atliekami uždarius ortakių galus ir
  paduodant slėgį per specialų ventiliatorių su kalibruota anga oro tūriui matuoti
  naudojantis manometrą su “U” vamzdeliu. Kitu manometru registruojamas slėgis
  bandomame ortakyje.
  Ortakių slėgis tikrinamas dalimis. Maksimalus leidžiamas ištėkis yra 1.6 m3 kv. metrui
  ortakio paviršiaus esant 400 Pa slėgiui. Bandymai atliekami uždarius ortakių galus ir
  paduodant slėgį per specialų ventiliatorių su kalibruota anga oro tūriui matuoti
  naudojantis manometrą su “U” vamzdeliu. Kitu manometru registruojamas slėgis
  bandomame ortakyje.
  Tūris nustatomas matuojant greitį Pito vamzdeliu, prijungtu prie palenkto manometro
  su “U” vamzdeliu. Matavimai atliekami įvairiuose ortakių sekcijos vietose atsižvelgiant
  į ortakio formą ir greičio kitimą sekcijoje. Ortakyje išgręžiamos skylės Pito vamzdeliui
  įstatyti. Skylių skersmuo neturi viršyti 15 mm, jos užkišamos plastmasiniais
  kamšteliais, kuriuos vėliau turi būti galima išimti. šios vietos pažymimos išpildymo
  brėžiniuose.
    Oro įleidimo ir išleidimo vietose, pvz. tiesiai į ortakius lubų ertmėse, matavimus galima
  atlikti naudojant anemometrus.
    Visiems oro tūrio matavimams stambiuose ortakiuose ir pavieniuose įrenginiuose
  taikomos +10% / - 0% tolerancijos. Prireikus rangovas keičia atitinkamų ventiliatorių greitį,
  kad nustatytų tūrius aukščiau nurodytose ribose. Apskritai, kalibruojant sistemą siekiama
  +10% dydžio.
    Sureguliavus išmatuojamas ventiliatorių greitis ir elektros motoro suvartojimas,
  pažymint duomenis ventiliatorių darbo schemoje. Tai reikalinga norint nustatyti bendrą
  slėgio poreikį.
    Visi oro tūrio matavimai atliekami filtro atsparumui esant lygiam 2x švaraus filtro slėgio
  kryčiui.
    Jei įrenginys turi kelis greičius, jo oro tūris matuojamas kiekvienam greičiui atskirai.


                                                    73
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Mažų ištraukiamųjų įrenginių (pvz., tualetuose) oro tūris matuojamas (šiluminiu)
  anemometru kalibruotame ventiliacijos vamzdyje.
    Prieš dedant izoliaciją inžinierius išbando ir patvirtina visų ortakių slėgį.
  Tiekiamuosiuose ortakiuose nedidelio ištėkio vietos užsandarinamos patvirtinta mastika.
  Ištraukiamieji ortakiai gali būti užsandarinti patvirtinta juosta. Jei ištėkis didelis, ortakius
  reikia pakeisti kitais.
  Prieš pirmąjį ventiliacijos įrenginių paleidimą reikia rūpestingai išvalyti visą oro
  paskirstymo sistemą.
    Oro tūriai.
    Kiekvienam ventiliacijos įrenginiui turi būti nustatyti oro tūriai ir paskirstymas.
    Rangovas prieš savaitę raštu informuoja inžinierių apie savo ketinimą paleisti įrenginį ir
  išmatuoti bei sureguliuoti oro tūrius. Inžinierius savo nuožiūra stebi visą šią veiklą ar jos
  dalį.
    Matuojami ir registruojami šie oro tūriai:
    - grynas oras      (pasirinktose ortakio vietose)
    - tiekiamasis oras   (pasirinktose ortakio vietose)
    - ištraukiamasis oras (pasirinktose ortakio vietose)
    - galiniai įrenginiai (tik santykinis paskirstymas)
    Ortakių matavimai atliekami tose jų dalyse, kur yra didžiausia tolygiai pasiskirsčiusio
  sluoksninio srauto tikimybė. Geriausia matuoti tiesiame ortakyje atstumu, lygiu 6-8 ortakio
  skersmenims, žemyn nuo trukdžio (posūkio, vožtuvo ir pan.). Taip matuojami visi
  pagrindiniai ortakiai ir atšakiniai ortakiai su 3 ar daugiau galinių įrenginių.
    Oro temperatūra.
    Pirmiausia paleidžiamas kiekvienas vėdinimo sistemos įrenginys, ventiliatoriaus ritė ir
  pan. atskirai. Valdymo rankenėlės nustatomos į iš anksto nustatytą padėtį ir patikrinama, ar
  įrenginys teisingai veikia.
  Oro kondicionavimo sistemas rangovas patikrina ir priima eksploatacijai vasaros
  karščių metu.
    Triukšmas.
    Patalpose, kurioms yra nustatyti apibrėžti maksimalūs triukšmo kriterijai, atliekami
  triukšmo lygio matavimai. Patalpos turi būti užbaigtos ir įrengtos.
    Triukšmo lygis matuojamas kiekvienoje oktavoje nuo 63 Hz iki 16.000 Hz. Visi
  matavimai atliekami esant absoliučiai minimaliam foniniam triukšmui, todėl geriausia
  matuoti naktį, kai pastate nėra nė vieno darbuotojo.
    Foninis lygis matuojamas kiekviename kambaryje prieš tai išjungus visus įrenginius
  (vandens siurblius, oro kompresorius ir pan.), uždarius visas duris ir išjungus
  fluorescensines lempas.
    Kita matavimų serija atliekama išjungus visas sistemas, išskyrus oro kondicionavimą ir
  fluorescensines lempas.
  Paskutinieji matavimai atliekami veikiant oro kondicionavimo sistemai. Jei
  ventiliatorius (ventiliatoriai) yra su kelių greičių varikliais, reikia atlikti matavimus
  kiekvienam greičiui atskirai.

29.1.65.33       3.1.2.32 Priėmimo eksploatacijon ataskaita ir dokumentai.
    Rangovas pateikia 3 egz. ataskaitos, kurioje nurodyti aukščiau nurodytų matavimų
  rezultatai. Ataskaita turi būti A4 formato, kietai įrišta ir joje turi būti ši informacija:
    Oro tūriai.
    Kiekvienam įrenginiui:
    - grynas, tiekiamasis, išnaudotasis ir ištraukiamasis oras. matuojama m3/val.
    - galutinio įrenginio paskirstymas m3/val. (išmatuotas).
    Palyginimui pateikiami ir specifikacijose nurodyti oro tūriai.
    Filtro slėgio krytis Pa.

                                                    74
                           Pirkimo dokumentai.
                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Ventiliatoriaus greitis aps./min. ir motoro srovė A.
    Nurodomas kiekvienam matavimui naudotas prietaisas.
    Ataskaitoje pateikiama ventiliatoriaus charakteristika grafiškai pavaizduojant matavimo
  tašką (aps./min./ef.).
    Nurodoma bandymo data ir atsakingas asmuo.
    Temperatūra ir drėgnumas
    Kiekvienas įrenginys matuojamas 3 val. intervalais 7 dienas iš eilės:
    - temperatūra pagal sausą ir pagal drėgną termometrą – aplinkos, tiekiamam,
  išnaudotajam ir patalpos orui.
    - matavimo data ir laikas, naudotas prietaisas ir atsakingas asmuo.
                                                 75
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


29.1.65.34       3.1.2.33 Vožtuvai
    Oro srauto reguliavimo-uždarymo vožtuvas ir pagamintas iš cinkuotos skardos
  identifikuojamas pagal EN/ISO ar pan. reikalavimus. Sklendės diametras žymimas
  pagal nominalų ortakio diametrą ir yra mažesnis keliais milimetrais. Sklendės darbinė
  temperatūra iki 60 oC. Reguliavimo svirtis sutvirtinta sandariais plastikiniais
  tarpiklias. Plieno storis: 0.55mm (100-250), 0.8mm (>250).
    Sandarumui užtikrinti montuojami su sandarinimo „T“ formos sandarinimo
  tarpine bei papildomai sandarinami lipnia aliuminio armuota juosta per sumovimą su
  ortakiu ar kt. detalemis.
    Elektra valdomi vožtuvai su moduline elektros pavara 24V, sukimo momentas 4Nm
  (0,8m2).

29.1.65.35       3.1.2.34 Atbulinės traukos sklendė
    „Peteliškės“ tipo atbulinės traukos įmaunama sklendė pagaminta iš cinkuotos
  skardos, plunksnelės pagamintos iš aliuminio, o ašis ir spyruoklė iš nerūdijančio
  plieno.
    Vidinėje sklendės pusėje sandarumo užtikrinimui įklijuota sandarinimo tarpinė.
    Sklendės darbinė temperatūra iki 60 oC.
    Rekomenduojama montuoti sklendę horizontaliame ortakyje ir kad, sklendės ašis
  būtų vertikalioje pozicijoje.
    Plieno storis: 0.55mm (100-250), 0.8mm (>250).

29.1.65.36       3.1.2.35 Stogelis iš cinkuotos skardos
    Stogelis iš δ = 0,7 mm cinkuotos skardos. Stogelio minimalus nuolydis 30%. Apvalių
  ortakių stogelių dydis yra 2xD.
    Stogelio konstrukcija turi būti numatyta tokia kad lyjant 45% kampu būtų
  neprilyta į ortakį.

29.1.65.37       3.1.2.36 Kintamo oro srauto vožtuvai (VAV)
    Apvaliame oratakyje montuojamas srauto reguliavimo vožtuvas su 24V el.pavara ir
  statinio slėgio davikliu (slėgio perkritis 20Pa). Sklendė turi būti su sandarinimo gumomis
  užtikrinančiomis sandarumą pagal EN1751/4 arba 2.
    Reikiamas minimalus bei maksimalus oro kiekis reguliuojamas pagal projektą, o
  tarpinės pozicijos reguliuojamos su moduliuojama 24 V pavara.
    Vožtuvas turi būti montuojamas lengvai prieinamoje vietoje aptarnavimui, kiek galima
  lengvesniu priėjimu prie pavaros ir slėgio matavimo prietaiso, bei matavimo vamzdelių.
    Montuojant turi būti išlaikytas minimalus atstumo reikalavimas siekiant užtikrinti
  teisingą slėgio matavimą: 1< montažinis diametras nuo posūkio („alkūnės“), 3< nuo trišakio.
  Į komplektą taip pat turi įeiti visi slėgio matavimo prietaisai statomi kontroliuojamoje
  patalpoje.
    Sklendė ir rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o matavimo vamzdeliai iš PVC
  plastiko.
    Kintamo oro srauto reguliavimo sklendė neturi didinti oro srauto keliamo triukšmo lygio
  daugiau nei iki 40 dB(A)
    Slėgio perkritis per reguliavimo sklendę nedidesnis nei 300 Pa.

29.1.65.38       3.1.2.37 Komponentus identifikuojančios etiketės:
    Rangovas įrengia visą šildymo ir šilumos tiekimo sistemą.
    Rangomas turi teisę pasiūlyti medžiagas, kurios yra tolygios ar geresnės kokybės, nei
  nurodyta. Inžinieriui patvirtinti turi būti pateikti medžiagų pavyzdžiai ar brošiūros.
                                                  76
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Brėžiniai ir techninės specifikacijos papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi darbai,
  netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien tik techninėse
  specifikacijose.
    Visos įrengimų pozicijos ir su jomis susijusios sklendės, komutavimo aparatai ir valdikliai
  turi būti aiškiai pažymėti naudojant schemose nurodytą numeravimo sistemą. Ši sistema
  taikoma techninės priežiūros vadovuose, išpildymo brėžiniuose ir visuose kituose
  dokumentuose, kuriais Inžinierius ir Užsakovas gali naudotis galutinai perdavus pastatą.
    Identifikuojančios etiketės turi būti iš trafolito ar kitos patvirtintos medžiagos, su juodais
  įrašais baltame fone, jei nėra susitarta kitaip. Raidės turi būti “linotipijos” stiliaus, ne
  mažesnės kaip 5 mm. Etiketės turi būti mažiausiai dviem žalvariniais sraigtais pritvirtintos ant
  visos įrangos, sklendžių, siurblių valdiklių ir jungiklių ar greta jų. Užrašai turi būti lietuvių
  kalba.
      Lipnia juostele tvirtinamo etiketės iš plastmasės neleidžiamos.

29.1.65.39       3.1.2.38 Klimato duomenys:
  Išorės projektavimo sąlygos:

  Aukščiausia lauko t vasarą         + 24,2 oC
  Drėgnumas esant aukšč.t          80 % sant. drėgn.
  Žemiausia lauko t žiemą          - 22 oC


29.1.65.40       3.1.2.39 Pranešimas prieš uždengimą:
    Rangovas raštu informuoja Inžinierių apie bet kurių darbų ar medžiagų parengtumą
  uždengimui izoliacine medžiaga, žemėmis ar pan. ir palieka šiuos darbus/medžiagas
  neuždengtus tol, kol Inžinierius juos patikrina ir patvirtina.
    Jei šio reikalavimo nesilaikoma, Inžinieriaus nurodymu tokie darbai ar medžiagos turi būti
  atidengti ir paskui vėl sutvarkyti Rangovo sąskaita.
    Pastato vidinėse konstrukcijose esantys sujungimai- siūlės neleistinos.

29.1.65.41       3.1.2.40 Matavimo prietaisai:
    Bendrieji reikalavimai
    Matavimo prietaisai, davikliai ir pan. turi būti montuojami tokiose vietose, kur jie
  yra lengvai prieinami ir matomi prižiūrinčiajam personalui nenaudojant kopėčių ir
  pan. Jie turi būti apšviesti dirbtinių apšvietimu kaip numatyta šiose specifikacijose.
  Rankinių žibintų naudojimas neturi būti reikalingas.

29.1.65.42       3.1.2.41 Pastato šildymo sistemos prietaisai
    Rankšluosčių džiovintuvas elektriniai radiatoriai („gyvatukas“)
    Montuojamas brėžiniuose nurodytose vietose aukštyje ant sienos, atitraukus bent 35mm
  nuo jos.
    Šildymo galingumas parenkamas ne mažesnis už projektinį. Šildytuvo „vamzdžio“
  diametras ne mažesnis kaip 20mm. Pajungimas į ~220V, saugos klasė IP 44.Turi turėti
  jungiklį.
    Chromuotas paviršius.
    Elektriniai radiatoriai
    IP 44. 230 V, 2x2,5 mm2. Šildytuvas drėgnoms patalpoms (termoreguliatorius tiekiamas
  kartu su šildytuvu). Normali paviršiaus temperatūra - max 80 oC. Minimalūs atstumai: nuo
  viršaus = 8 cm, iki apačios 4 cm.                                                     77
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


29.1.65.43       3.1.2.42 Šildymo sistemos išbandymas
    Sistemos bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią.


29.1.65.44       3.1.2.43 KONDICIONAVIMAS
    Išorinė šalčio mašina (Freoninė)
    Išorinis blokas statomas lauke ant stogo konstrukcijoje įtvirtinto rėmo. Šalčio nešėjas
  freonas R407C. Šaldymo našumas parenkamas pagal pajungtų vidinių blokų šaldymo
  galingumų sumą. Įrenginyje min 2 kompresoriai su aukšto/žemo slėgio apsaugomis.
  Šilumokaitis „gyvatukas“ su didelio šilumos laidumo briaunomis, maksimalus atstumas tarp
  briaunų 3mm. Ventiliatorius (-iai) ašinis su trifaziu elektros varikliu, maksimalus greitis, kai
  našumas irgi didžiausias 1000 aps/min.
    Išorinio bloko šaldymo našumas parenkamas pagal vidinių kondicionieriaus blokų šalčio
  poreikį. Veikimo efektyvumo rodiklis (COP) ne mažesnis kaip 3.0.
    Įrenginys pajungimas prie ~380V.
    Vamzdynų pajungimo kryptis derinama vietoje (iš apačios ar iš šonų).
    Stabilus įrenginio veikimas turi būti užtikrintas nuo -15 iki 50 oC išorės oro temperatūrų.
    Darbo našumo užtikrinimui turi būti užtikrinamas minimalūs įrenginio pastatymo
  atstumai nuo įrenginio išorinių matmenų. : 500mm iš šilumokaičio pusės, 50mm kitos
  įrenginio sienutės ir 10mm tarp dviejų šalia vienas kito statomų įrenginių šoninių sienučių.
    Triukšmo lygis į aplinką prie maksimalaus našumo, 10m atstumu neturi viršyti 56
  dB(A).
        Oro kondicionavimo sistemas rangovas patikrina, išbando vasaros laikotarpiu ir
  priima eksploatacijai. Visa montuojama įranga turi turėti sertifikatus ir techninius pasus.


    Vamzdynai
                                                    78
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Nuo išorinių blokų į vidinius kondicionierius šalčio agentas (freonas R407c) atvedamas
  variniais vamzdeliais, izoliuotais “KFLEX” kevaline izoliacija   9mm. Kondensatas nuo
  kondicionierių, esančių patalpose, nuvedamas variniu vamzdžiu 20 su nuolydžiu i  0,01 į
  išleidimo pusę. Kondensato nuvedimo vamzdyne, prie kiekvieno kondicionieriaus įrengti
  kondensato siurbliukai, maksimalus kondensato kėlimas 400 mm.
    Variniai vamzdžiai parenkami tinkami R410C freonui.     Ø                  Ø                    Ø
     6.35                9.52                   12.7
     0.8                 0.8                   0.8    Montuotojas turi laikytis šaldymo montavimo vamzdynų taisyklių.
    Šalčio agentas paskirstomas vamzdynais į kolektorius, iš kurių paskirstomas į vidinius
  blokus. Vamzdyno sistemoje aukščiausiuose taškuose numatomas oro išleidimas.
    Prieš užpildant sistemą freonu būtina prapūsti azotu iš išvalyti dulkes ir vandenį.
  Suvirinant vamzdynus prapūsti azotu, kad nesusidarytų oksidacinė plėvelė.
    Visi variniai vamzdynai po išbandymo izoliuojami termoizoliacija padengta anti-
  kondensacine plėvele, termoizoliacija atspari drėgmei.

    Šiluminė izoliacija
    Oro paėmimo ortakiams
   Naudotinos 50-100mm storio demblis statmeno pluošto iš stiklo pluošto arba mineralinės
vatos. Izoliacija tvirtinama prie 0,8 mm storio vielų, maksimalus atstumas tarp juostelių 100mm.
Kitas tvirtinimo būdas priklijuoti prie ortakio paviršiaus nedegiais klijais arba pritvirtinti
mechaniniais laikikliais. Izoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas 0,042W/mK, tankis
40-60 kg/m3. Visos sandūros, flanšai ir kt. turi būti tokio paties storio izoliacinė medžiaga, kaip ir
pats ortakis. Izoliacijos sluoksnis turi būti padengtas armuota folija. Visas folijos siūles būtina
užtaisyti aliuminio arba plastikine juostele, kad būtų užtikrintas garo barjero vientisumas.

    Vamzdynų šiluminis izoliavimas
      plieniniai paprasti vamzdžiai izoliuojami ne mažesne nei 10 mm storio šilumos
      izoliacija iš akmens vatos, kurios tankis turi būti ne didesnis kaip 400 kg/m³, o šilumos
      laidumo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 0,07 W/(mK);
      šilumos izoliacijos kevalai turi būti padengti aliuminio lydinių lakštais, kurių storis 0,3
      mm (1 atsparumo ugniai klasė);
      izoliuoti horizontaliai vamzdžiai turi būti sutvirtinami apkabomis, kurios turi būti
      apsaugotos nuo korozijos ir išdėstytos ne rečiau, kas 3 m;
      vertikaliuose vamzdynuose apkabos šilumos izoliacijai prilaikyti turi būti išdėstytos ne
      rečiau kas 4 m;
      apkabos turi būti suveržiamos ir sutvirtinamos varžtais;
      vamzdynų atramų ir izoliacijos apkabų vietose neturi būti sumažinta izoliacijos
      šilumos varža;
      vamzdžiuose įmontuota reguliavimo ir uždaromoji armatūra turi būti izoliuojami
      nuimamomis šilumą izoliuojančiomis konstrukcijomis;


                                                     79
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       apie vamzdynų paruošimą šiluminio izoliavimo darbams atlikti turi būti surašytas
       paslėptų darbų aktas.

    Liukeliai pravaloms
   Liukeliai turi būti oro tiekimo ir šalinimo ortakiuose sistemų valymui ir aptarnavimui. Jie turi
būti sumontuojami prie gaisrinių sklendžių atbulinių vožtuvų, reguliavimo užsklandų, kontrolinių
vožtuvų, kad būtų sudarytos galimybės jų reguliavimui, valymui bei priežiūrai. Liukelių dangčiai
turi būti pagaminti iš 1,5mm galvanizuoto plieno lakšto. Jie turi būti nelaidūs orui. Liukelius reikia
sumontuoti prieš atliekant bandymus.

    Vėdinimo sistemų bandymas ir priėmimas
   Vėdinimo sistemų įrengimai priimami atlikus priešpaleidiminį bandymą ir reguliavimą, o taip
pat apžiūrėjus sistemų įrengimų išorę.
   Priešpaleidiminiai bandymai turi būti atliekami nustatant:
      ar ventiliatoriaus našumas atitinka projektinį;
      ortakių ir kitų sistemos elementų sandarumas;
      kiek faktiški išsiurbiamo oro kiekiai atitinka projektinius.
   Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius. Natūralaus
vėdinimo sistemos tikrinamos pagal trauką grotelių angose. Nesandarumų dydis ortakiuose ir
kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro kiekį,
kuris neturi viršyti 10 % ventiliatoriaus našumo.

   Bandant vėdinimo sistemas leidžiami tokie nukrypimai nuo projektinių rodiklių:
     ±15 % oro kiekio pagrindiniais ortakių tarpais bendro vėdinimo sistemose;
     ±20% oro kiekio praeinantis per oro išsiurbimo antgalį (individualiai patalpai).

   Iki bandymo vėdinimo įrengimai turi dirbti tinkamai ir nepertraukiamai 7 valandas. Atlikus
priešpaleidiminį sistemų bandymą ir reguliavimą turi būti surašytas priėmimo aktas, o prie jo tur
būti pridedami tokie dokumentai:
      darbo brėžinių komplektas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą;
      paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai;
      vėdinimo sistemų priešpaleidiminių bandymų ir reguliavimo rezultatų aktas;
      kiekvieno įrengimo pasas.

   Įrengimų eksploatavimą ir techninę priežiūrą vykdyti vadovaujantis firmų įrengimų
techniniuose pasuose ir instrukcijose duotomis nuorodomis ir rekomendacijomis.


3.2     Vamzdynai
29.1.66 3.2.1 Kokybės užtikrinimas
29.1.67 3.2.1.1 Gamykliniai bandymai
   Visi vamzdžiai, jų priedai, aklinimo žiedai ir kitos medžiagos, reikalingos vamzdynų tinklui,
kuriam taikomos šios techninės sąlygos, turi būti išbandyti pagal galiojančius standartus. Turi būti
pateiktos, kaip sutarties sąlygose numatyta, dabartinių bandymų, kurių autentiškumas yra
patvirtintas, rezultatų atitikimo gamintojo standartams kopijos.
29.1.67.1 3.2.1.2    Gamykliniai bandymai dalyvaujant Užsakovui
   Nereikalaujama.
          3.2.1.3.1   BENDROSIOS SĄLYGOS
   Jokia medžiaga, turinti būti pristatyta pagal šias specifikacijas, negali būti išsiųsta į
statybvietę, kol nepatvirtinta visa teikiama dokumentacija.                                                    80
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

          3.2.1.3.2   LITERATŪRA APIE PRODUKTUS IR KT.
   Kiekvienas pateikiamas dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame turi būti visa čia
nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomos
vamzdyno medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams.
   Pateikiami šie duomenys, tačiau jais neapsiribojama:
  1)   Katalogo duomenys, sudaryti iš specifikacijų, iliustracijų ir grafikų, nurodančių
      įvairiems komponentams ir priedams naudojamas medžiagas. Iliustracijos turi būti
      pakankamai detalios, kad jas būtų galima panaudoti kaip instrukciją vamzdžiams
      montuoti ir ardyti.
  2)   Pilni fasoninių ir kitų dalių montavimo brėžiniai su aiškiai nurodytais matmenimis. Ši
      informacija turi būti pakankamai detali, kad ja būtų galima vadovautis montuojant ir
      ardant, bei užsakant dalis.
  3)   Įrangai reikalingų tepalu sąrašas, nurodant ne mažiau nei keturis tolygius ir suderinamus
      natūralius ir/ar sintetinius tepalus, gaminamus įvairių gamintojų. Sąraše nurodomas
      apytikris tepalo kiekis, reikalingas vieneriems eksploatacijos metams.
  4)   Atsarginių dalių ir specialių įrankių sąrašas.
  5)   Visų komponentų svoris.
  6)   Lentelė su vamzdžių ir fasoninių dalių duomenimis: paskirtis, vamzdžio dydis, darbinis
      slėgis, sienelių storis.
  7)   Gamintojo nurodymai dėl vamzdžių, fasoninių dalių ir priedų transportavimo,
      iškrovimo, sandėliavimo ir montavimo.
29.1.68 3.2.2 Medžiagos
29.1.68.1 3.2.2.1  Bendroji dalis
    Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas
ar firmos ženklas, skersmuo, slėgis, klasė, pagaminimo data, alkūnių kampas ir pan. bei papildoma
informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.
    Visi varžtai, veržlės, poveržlės turi atitikti čia pateiktus reikalavimus.
    Visi vamzdžiai ir fasoninės dalys, tiekiamos išliekamiesiems darbams turi būti sertifikuotos
pagal Lietuvoje galiojančią tvarką.
29.1.68.2 3.2.2.2    Stikloplaščio (SP) vamzdžiai ir priedai
    Gali būti naudojami stikloplasčio vamzdžiai, skirti savitakiams ir slėginiams vamzdynams.
    Armuoto stikloplaščio vamzdžius ir fitingus turi tiekti patvirtintas (aprobuotas) tiekėjas. Jie
turi būti sukto plaušo arba išlieti išcentriniu būdu naudojant automatizuotą įrangą, leidžiančią gauti
pastovios kokybės produktą, kuriame išlaikytas beveik lygus leistinas nuokrypis numatytose
vietose, išlaikytos vienodos dervos, stiklo ir smėlio užpildo proporcijos vamzdžio sienelėje bei iki
minimumo sumažintas oro įsiterpimas. Visos žaliavų sudedamosios dalys gamybos metu turi būti
dozuojamos.
    Vamzdžiai turi būti iškloti bent 1 mm storio polimeru praturtintu sluoksniu. Polimeras, iš
kurio padarytas šis sluoksnis, turi būti izoftalinio poliesterio tipo, o jeigu numatoma intensyvios
korozijos galimybė, naudojamas vinilo esterio arba bifenolio A tipo polimeras.
    Polimeras, iš kurio yra padarytas vamzdžio korpusas, turi būti izoftalinio poliesterio tipo.
    Išorinis vamzdžio korpuso paviršius taip pat turi būti suformuotas iš polimeru turtingo
sluoksnio. Tam tinka izoftalinis poliesteris, jeigu nėra kitų reikalavimų dėl ypatingai agresyvaus
grunto sąlygų. Šie vamzdžiai turi nesuirti, laikomi lauke tiesioginėje saulėje, ne mažiau kaip 5
metus. Šiam tikslui į polimerą gali būti pridėta medžiagos, slopinančios ultravioletinių spindulių
poveikį.
    Stikloplaščio vamzdžių kietumas turi būti ne mažesnis kaip 5000 N/m2.
    Išskyrus specialius fitingus, skirtus naudoti prie sklendžių, vamzdžių galai turi būti be sriegių
ir pritaikyti sujungimui įmovomis, kuriam reikalingi guminiai aklinimo žiedai ir centravimo
priemonės.
    Stikloplasčio fitingai turi būti padaryti iš atpjauto ir kampu sujungto tiesaus vamzdžio, kuris
prieš tai buvo išbandytas. Kampinis sujungimas turi būti apvyniotas austiniu supjaustytu ir suvytu

                                                    81
                               Pirkimo dokumentai.
                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

pluoštu, gerai impregnuotu derva. Fitingai turi būti suprojektuoti ir pagaminti tokiu būdu, kad jų
stiprumas ir atsparumas korozijai būtų toks pat, kaip ir tiesiosios vamzdžio dalies. Flanšų skylės, jei
kitaip nenurodyta, turi atitikti PN 10.
29.1.68.3 3.2.2.3   Kalaus ketaus vamzdžiai ir fitingai
     Kalaus ketaus vamzdžiai ir fitingai turi atitikti šiuos standartus:
     Vamzdžiai ir fitingai, skirti geriamo vandens vamzdynui ir tie, kurie skirti nuotakynui, turi
būti K40 klasės. Vandentiekio vamzdžiai turi atitikti ISO 2531, LST EN545:2002/AC:2005
reikalavimus. Nuotekų vamzdžiai ISO 7186 ir LST 598:2000 reikalavimus.
     Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2:2000 arba lygiavertį standartą, esant 10 barų
nominaliajam slėgiui.
     Siūlės turi atitikti ISO 10804, ISO 4633, LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003 arba
lygiaverčius standartus.
     Dangos ir pamušalai turi atitikti LST EN 545:2002, LST EN 598:2000, ISO 4179, ISO 8179
arba lygiaverčius standartus.
     K9 klasės kalaus ketaus vamzdžiai ir fitingai iš vidaus turi būti iškloti cemento skiediniu.
Standartinės įmovinės jungtys turi išlaikyti ne mažesnę kaip 2-5 laipsnių deformaciją vienai
jungčiai (priklausomai nuo gamintojo rekomendacijų ir vamzdžio diametro) ir išlikti nepralaidžios
vandeniui iki maksimalaus hidrostatinio testo slėgio, kuris bus pasiektas statinyje, kuriam šie
vamzdžiai yra skirti. Vamzdžio ilgis 6 m ir daugiau.
     Vamzdžiai, kurie turės kontaktą su nuotekomis, turi būti iš vidaus iškloti armuoto cemento
skiediniu. Įmovos sritys, kurios turės kontaktą su nuotekomis, turi būti išklotos bitumine arba
epoksidine danga. Fitingai, kurie turės kontaktą su nuotekomis, turi būti iškloti epoksidu iki 250
mikronų DFT (mažiausiai).
       Atsparumas tempimui                ne mažesnis kaip 400 N/mm²
       Atsparumas lenkimui                ne mažesnis kaip 400 N/mm²
       Atsparumas žiediniam gniuždymui          ne mažesnis kaip 500 N/mm²
    Siūlės, skirtos ašinių jėgų perdavimui, turi išlaikyti, neatsirandant jokiam judesiui, tokio
stiprumo ašines jėgas, kokios susidaro esant maksimaliam bandomajam slėgiui.
    Kalaus ketaus fitingų charakteristikos turi būti tokios pat kaip vamzdžių. Flanšų skylės turi
atitikti PN 10. Varžtai, veržlės, praplovimo aparatai ir tarpikliai turi būti įskaičiuoti į vamzdžių
kainą.
    Visi kalaus ketaus vamzdžiai ir fitingai, kurie bus naudojami šaltam geriamam vandeniui, turi
būti sertfikuoti pagal Lietuvos higienos standartus.

29.1.68.4 3.2.2.4   Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai ir fitingai
    Polivinilchlorido slėginiai vamzdžiai turi būti padaryti iš neplastifikuoto polivinilchlorido ir
atitikti ISO 4422, LST EN 1452 arba lygiaverčius standartus. Visos siūlės ir fitingai turi būti
gamintojo aprobuoti ir atitikti ISO 4422, LST EN 1452 standartus.
    Polivilchlorido vamzdžiai, siūlės ir fitingai slėginiuose nuotakynuose turi atitikti atitinkamas
ISO 4435, LST EN 1401 standartų sąlygas.
    Polivinilchlorido slėginiai vamzdžiai turi būti jungiami įmovomis, PN10, ir turėti tinkamus
guminius tarpiklius.
    Turi būti aiškai identifikuojamas vamzdžių ir fitingų gamintojas.
    Šių vamzdžių negalima jungti tirpiomis cemento siūlėmis.
    Flanšų skylės turi atitikti PN 10.
    Tarpikliai turi atitikti LST EN 681 arba šiam lygiaverčius standartus.
    Visi polivinilchlorido vamzdžiai ir fitingai, kurie bus naudojami šaltam geriamam vandeniui,
turi būti sertifikuoti pagal Lietuvos higienos standartus.
29.1.68.5 3.2.2.5   Polietileno (PE) vamzdžiai ir fitingai
   Polietileno vamzdžiai skirti geriamam vandeniui, turi būti PN 10 tipo ir atitikti ISO 4427, EN
10284 standartus.

                                                   82
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   PE 110 Compact vamzdžiai nominaliais išmatavimais 100-400, skirti vandens
magistraliniams vamzdynams ir slėginiams nuotekų vamzdynams.
   Polietileno vamzdžių suvirintos siūlės ir fitingai turi atitikti atitinkamus vamzdžių gamintojo
technininių sąlygų punktus.
   Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui tiekti į vietą, turi būti laikomi ant medinių ar panašių
padėklų, su vamzdžių galams uždengti skirtais dangčiais, kad nepatektų šiukšlės ir parazitai.
   Polietileno vamzdžiai gali būti sujungiami suvirinant sandūrine siūle, kompresiniais fitingais,
sulydant elektros srove, flanšiniu būdu arba susirakinančiomis mechaninėmis movomis,
priklausomai nuo turimų vamzdžių, jungiamųjų detalių ir vietos. Kai vamzdžiai jungiami
suspaudžiant įkaitintus jų galus arba lydant jų galus šiluma arba sulydant elektra, turi būti griežtai
laikomasi gamintojo nurodymų.
   Vamzdžių ir fitingų gamintojas turi būti aiškiai identifikuojamas.
29.1.68.6 3.2.2.6     Suvirinimo būdu gauti polietileno vamzdžių sujungimai
   Vamzdžių jungimas suvirinant juos vietoje turi būti atliekamas pagal WIS Nr. 4-32-08.
Suvirinimo būdu gautos siūlės turi būti tokio pat stiprumo, kaip pats vamzdis. Siūlės tarp PE 80 ir
PE 100 arba tarp vamzdžių su skirtingo storio sienelėmis turi būti padarytos laikantis gamintojo
rekomendacijų, patvirtinus Inžinieriui.
29.1.68.7 3.2.2.7     Nerūdijančio plieno vamzdžiai
    Vamzdžiai ir jų detalės turi atitikti EN 1.4436 ar analogiškus reikalavimus.
    Nerūdijančio plieno vamzdžiai turi būti pagaminti išilginio suvirinimo būdu pagal ISO 1127
ar analogiškus reikalavimus.
    Alkūnės turi būti presuotos iki Dsąl. 600 (imtinai). Alkūnės turi atitikti LST EN 14870-1:2005
ar analogiškus reikalavimus.
    Trišakiai turi būti pagaminti gamykloje ir jų dydžiai nustatyti 10 kg/cm2 darbiniam slėgiui.
    Flanšiniai jungimai turi būti su nerūdijančio plieno movomis ir laisvais flanšais iš karšto
cinkavimo anglinio plieno. Tarpikliai turi būti iš armuotos nitrilinės 3 mm storio gumos.
    Movos gali būti presuotos konstrukcijos, nominalus dydis iki Dsąl. 150 (imtinai). Movos nuo
Dsąl. 200 ir daugiau turi būti suvirintos konstrukcijos.
    Aklinieji flanšai turi būti karšto cinkavimo anglinio plieno. Aklinųjų flanšų vidinis paviršius
turi būti apsaugotas nerūdijančio plieno plokštele (EN 1.4436 ar analogiškas), kurios storis ne
mažesnis už 2,0 mm.
    Srieginiai nerūdijančio plieno vamzdžių fitingai turi atitikti EN 1.4436 ar analogiškus
reikalavimus.
    Nominalūs dydžiai ir išoriniai skersmenys turi būti tokie, kaip nurodyta aukščiau.
    Minimalūs nerūdijančio plieno vamzdžio cilindro ir fitingų sienelų storis nurodytas lentelėje.
               Nerūdijančio plieno vamzdžių minimalūs sienelių storiai
         Nominalus dydis           Vamzdžio cilindro sienelės storis, mm
         Iki D sąl. 80 imtinai                  1,6
     D sąl. 100 iki D sąl. 250 imtinai               2,0
         D sąl. 300 ir 350                   2,6
            D sąl. 400                       3,2
          D sąl.500 ir 600                     4,0
            D sąl 700                       5,0
            D sąl 800                       6,3

   Alkūnių, trišakių, movų ir tarpvamzdžių sienelių storis neturi būti mažesnis už storius,
nurodytus aukščiau lentelėje.
   Nestandartinių trišakių ir kryžmių sienelių storius apskaičiuoja Rangovas ir pateikia juos
Inžinieriaus patvirtinimui.
   Visose į sieną įleistose detalėse turi būti 2 mm storio, iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis,
privirinamas flanšas su vandeniui nelaidžiu apdėklu. Tokio flanšo diametras turi būti ne mažesnis
                                                   83
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

kaip 150 mm + išorinis vamzdžio diametras. Nerūdijančio plieno vamzdžiai, einantys per sieną,
negali būti jungiami prie armatūros.
29.1.68.8 3.2.2.8   Atramos ir laikikliai
    Rekomenduojami didžiausi atstumai tarp nerūdijančio plieno vamzdžių atramų nurodyti
lentelėje.
Maksimalūs atstumai tarp nerūdijančio plieno vamzdžių atramų
 D sąl.      10  15   20  25   32   40   50   65  80
 Atstumas (m)   2,0  2,2   2,4  2,7   2,9  3,1  4,0  4,3 4,7
 D sąl.      100 125 150 200 250 300 350 400 500
 Atstumas (m)   5,2  5,5   5,9  6,4   6,8  7,5  7,8  8,1 9,0
 D sąl.      600 700 800
 Atstumas (m)   9,5  10,3 10,7

    Lentelės duomenys taikytini tik tiesioms vamzdyno atkarpoms. Tose vietose, kur vamzdyne
sumontuotos sklendės ar kita sunki įranga, vamzdžiai turi būti papildomai įtvirtinami, kad
vamzdynui ar prie jo prijungtiems įrengimams, nebūtų perduodamos jokios papildomos apkrovos ar
įlinkiai.
    Reikia laikytis gamintojo nurodymų ten, kurie jie taikytini. Detalių skerspjūvis turi būti
pakankamas, kad atlaikytų apkrovas, atsirandančias įrengimų darbo metu.
    Visi vamzdynai turi būti tvirtinami atskirai nuo statinio konstrukcijų.
    Pakabos turi būti įstatomos į vietas prieš užpilant betoną.
    Mechaninės įrangos (siurblių, kompresorių, įtaisų ir pan.) tvirtinimui turi būti naudojami ne
mažesni nei M 12 ankeriniai varžtai.
    Visos panardinamos atramos, ankeriniai varžtai ir tvirtinimo detalės turi būti iš nerūdijančio
plieno EN 1.4436 ar analogiški. Varžtiniuose sujungimuose naudojamos veržlės ir poveržlės turi
būti iš nerūdijančio plieno. Kitos atramos, ankeriniai varžtai ir tvirtinimo detalės turi būti iš plieno
su karšta galvanine danga. Poveržlės turi būti dedamos po visomis veržlėmis ir varžtų galvutėmis,
jų medžiaga turi būti ta pati. Laisvasis sriegis virš sumontuoto sujungimo turi būti ne trumpesnis nei
1 mm ir ne didesnis už vienos veržlės aukštį.
    Laikantieji ir pamatiniai varžtai turi turėti šešiakampes veržles ir poveržles.
29.1.68.9 3.2.2.9   Suvirinimas
    Vamzdžių ir įtaisų suvirinimo darbai turi būti atliekami pagal LST EN 1011-1:1999/A2:2004
ir LST EN 14554-1:2000 reikalavimus.
    Statybvietėje turi būti patikrinamas suvirinimo siūlės lygumas, aukšis, nustatomi siūlės
viršaus ir pagrindo defektai, įtrūkimai, apžiūrima, ar siūlės metalas susiliejęs su pagrindo metalu.
    Inžinierius, siekdamas užtikrinti kokybę ir darbo saugą, gali pareikalauti, kad Rangovas savo
sąskaita atliktų rentgenografinius suvirinimo siūlių bandymus (apie 10 % visų siūlių). Išilginėms
siūlėms taikoma 4 klasė (mėlyna), skersinėms apskritosioms - 3 klasė (žalia). Siūlės bandymams
turi būti atrinktos iš vizualiai patikrintųjų siūlių. Išbandomos ir gamyklinės, ir statybvietėje
suvirintos siūlės. Vamzdžių gamintojas neprivalo pateikti savo produktų rentgenograginio
sertifikato. Tikrinant statybvietę laikomasi šios tvarkos:

    1)    Radus siūles su defektais, Rangovas privalo savo sąskaita išpjauti sujungimą ir
        reikiamai suvirinti siūlę;
    2)   Naujai suvirintos siūlės rentgenografiniai bandymai atliekami Rangovo sąskaita.
        Radus siūlę su defektais, papildomai turi būti patikrinta dar viena tų pačių suvirintojų
        atlikta siūlė - taip pat Rangovo sąskaita.
   Suvirinimo darbus statybvietėje turi atlikti tik patyrę ir reikiamai apmokyti darbo metodų,
suvirintojai (anglinio ar nerūdijančio plieno, vamzdžio ar lakšto suvirinimas, elektros lanku, MIG ar
TIG suvirinimo metodu).


                                                   84
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Po mechaninio valymo nerūdijančio plieno konstrukcijų siūlės turi būti išėsdinamos
tinkamomis pastomis.
29.1.68.10       3.2.2.10    Betono vamzdžiai ir fitingai
   Nearmuoto ir armuoto betono vamzdžių ir fitingų lanksčiosios jungtys turi atitikti Lietuvos
standartus.
   Visi vamzdžiai ir fitingai turi turėti įmovines jungtis su tarpikliais.

29.1.68.11       3.2.2.11   Vamzdžių sandūros, atramos ir remontiniai veržtuvai
          3.2.2.11.1   SANDARIKLIAI IR GUMOS SUTEPIMO SKYSČIAI
   Elastomeriniai siūlių sandarikliai, skirti magistraliniams vamzdynams ir drenažo vamzdžiams,
turi būti atitinkamai W ir D tipo ir atitikti LST EN 545:2002/AC:2005 reikalavimus.
   Gumos sutepimo skysčiai neturi daryti žalingo poveikio nei siūlės žiedui, nei vamzdžiui ir
nesąveikauti su vamzdžiu tekančiu skysčiu. Tepimo skysčiai naudojami vamzdynuose, kuriais teka
vanduo, turi nepakeisti vandens skonio ir/arba spalvos, jokiu būdu nekenkti žmonių sveikatai, ir
neskatinti mikroorganizmų dauginimosi.
   Reikia naudoti vamzdžių gamintojo rekomenduojamas tepimo priemones.
          3.2.2.11.2   VAMZDŽIŲ IR JUNGIAMŲJŲ DETALIŲ FLANŠAI
    Vamzdžių ir jungiamųjų detalių flanšai ir flanšų skylės turi atitikti LST EN 1902-1:2002ir
būti tinkami PN 10 nominalaus slėgio reikšmėms.
          3.2.2.11.3   TARPINĖS FLANŠINIAMS SUJUNGIMAMS
   Flanšiniams sujungimams naudojamos tarpinės turi būti pakankamo pločio, kad jos viduje
būtų skylė varžtui. Tarpinių išmatavimai turi atitikti EN 1591-2:2001 reikalavimus.
          3.2.2.11.4   VAMZDYNŲ ATRAMOS IR REMONTINĖS APKABOS
   Vamzdynų atramos korpusas turi turėti vidinį sriegį arba gali būti be sriegio. Jie turi būti
padaryti iš liejamojo arba kalaus ketaus ir padengti epoksidine medžiaga. Atramos juosta turi būti iš
nerūdijančio plieno. Varžtai, veržlės ir praplovimo aparatai taip pat turi būti iš nerūdijančio plieno.
Guminis intarpas ir O-žiedas turi būti iš EPDM arba panašios gumos.
   Vykdant atskyrimo darbus gali būti naudojamos nerūdijančio plieno (EN 1.4436 arba jam
analogiško) remontinės apkabos. Apkabos turi būti su EPDM tarpine arba panašia. Varžtai, veržlės
ir praplovimo aparatai turi būti iš nerūdijančio plieno (EN 1.4436 arba analogiški).

29.1.69 3.2.3 Sklendės ir vožtuvai
29.1.69.1 3.2.3.1  Bendrieji reikalavimai
   Visos sklendės ir vožtuvai turi būti skirti minimaliam darbiniam slėgiui PN 10. Visi flanšai
gręžiami PN 10 slėgiui pagal LST EN 1092-2:2000 ar analogiški.
   Jei nenurodyta kitaip, visos sklendės turi būti atidaromos sukant prieš laikrodžio rodyklę.
Rankinis valdymas naudotinas sklendėms iki 300 mm skersmens, virš 300 mm skersmens reikia
naudoti valdymo pavaras. Maksimali jėga, reikalinga rankenėlės pasukimui esant didžiausiam
slėgio aukščių skirtumui neturi viršyti 200 Nm.
   Jei nenurodyta kitaip, visose rankenėlėse turi būti išleiti užrašai anglų arba lietuvių kalba
“Atidaryta” ir “Uždaryta”, su rodyklėmis, žyminčiomis sukimo kryptį. Rankenėlės turi būti lietos.
   Rankenėlės ir rankiniai stabdžiai turi būti su pakabinamomis spynomis ir grandinėmis, kad
neleistinas panaudojimas būtų neįmanomas.
   Kai sklendės yra sunkiai prieinamose vietose, Rangovas privalo pateikti ir sumontuoti
grandinėmis valdomas sklendes, veleno prailginimo elementus, prailgintus tepimo antgalius ar
panašią armatūrą arba įtaisus, palengvinančius priėjimą eksploatavimo, tepimo ir kt. tikslu.
   Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai vyraujančiomis sąlygomis. Jei kuri nors
detalė pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą.
   Išbandymai paprastai atliekami Užsakovui nedalyvaujant, nebent jei tai nurodytų ar reikalautų
Inžinierius. Inžinieriui turi būti pateikti gamyklinių bandymų pažymėjimai.                                                   85
                               Pirkimo dokumentai.
                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Prieš pristatant į statybvietę, visi darbiniai paviršiai turi būti švariai nuvalyti, jei jie metaliniai
- padengti tepalu. Rangovas turi užtikrinti pradinį padengimą, būtiną teisingam sklendžių ir uždorių
nustatymui, ir veikimui.
   Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Sklendžių ir vožtuvų
angos iki pat jų montavimo turi būti užsandarintos.
29.1.69.2 3.2.3.2    Sklendės
   Skląstinio tipo sklendės turi būti su gumuotu skląsčiu, pilnai atidarančiu pratekėjimo anga.
Korpusas ir dangtelis turi būti iš ketaus, su nerūdyjančio plieno sūkiu. Skląstis turi būti iš kaliojo
ketaus, gumuotas vulkanizuota elsatomerine guma, skląsčio kreipiančiosios – iš dilimui atsparaus
plastiko, pasižyminčio geromis slydimo savybėmis, tinkamas geriamam vandentiekiui. Šios
sklendės turi būti su moviniu arba srieginiu pajungimu.
    1) Slėgio parametras turi būti PN10, jeigu sutartyje nėra kitaip nurodyta.
    2) Geriamąjam vandeniui skirtų sklendžių, iki 400 mm skersmens, uždarantysis elementas
       turi būti padengtas elastinga danga, o vidinis ir išorinis paviršius padengtas EPDM
       danga. Sklendžių, skirtų nuotekų vamzdžiams, uždarantysis elementas turi būti padegtas
       nitriline danga.
    3) Korpusas ir stogelis turi būti iš kalaus plieno.
    4) Sklendės kotas turi būti pakankamai įsriegtas, kad uždarantį elementą galima būtų pilnai
       pakelti iš minimalios sklendės angos. Kotas turi būti užsandarintas dvigubu riebokšliu.
       Sklendės kotas turi būti iš nerūdijančio plieno, padarytas šaltai valcuojant.
    5) Sklendės turi būti suprojektuotos praleisti geriamam vandeniui, neapdorotam vandeniui,
       neapdorotoms nuotėkoms arba kitiems skysčiams, kas bus reikalinga atliekant darbus.
    6) Sklendžių stogeliai turi būti pritvirtinti varžtais su šešiakampėmis galvutėmis arba be jų.
   Skląstinių sklendžių skląstis turi būti statmenų briaunų. Korpusas ir skląstis turi būti iš ketaus,
nepasikeliantis kotas – iš nerūdijančio plieno. Visos užtveriančios sklendės vandens ir nuotekų
vamzdžiams turi būti hermetiškos. Kitiems tikslams, jei tokių atvejų bus, skirtų skląstinių sklendžių
lizdas turi būti padarytas iš nerūdijančio plieno. Visos skląstinės sklendės turi būti pilnai
atsidarančios, t.y. neuždarančios tėkmės skerspločio. Flanšų skylės turi atitikti PN10 standartą. Šios
skląstinės sklendės turi būti suprojektuotos PN10 darbiniam slėgiui.
29.1.69.3 3.2.3.3        Skridininiai vožtuvai
   Skridininiai vožtuvai turi atitikti ISO 5752 standartą.
    1) Visi skridininiai vožtuvai turi būti pilnai atsidarantys.
    2) Iš išorės vožtuvas turi būti padengtas epoksido danga (ne plonesne kaip 150 μm), iš
       vidaus dedamas EPDM pamušalas arba epoksido danga.
    3) Nominalus slėgis, kurį vožtuvas išlaiko, turi būti 10 barų (PN10), jeigu sutartyje nėra
       kitaip numatyta.
    4) Vožtuvas turi būti suprojektuotas tokiu būdu, kad vanduo galėtų tekėti bet kuria
       kryptimi.
    5) Vožtuvai turi turėti pakeičiamus elastingus lizdus NBR 70º atramai.
    6) Vožtuvo korpusas turi būti iš kalaus ketaus. Diskas turi būti iš kalaus ketaus arba
       nerūdijančio plieno (EN 1.4436 arba jam lygiaverčio). Vožtuvo kotai, kūgiški kaiščiai,
       sandarinantys žiedai ir visos vidinės detalės iš nerūdijančio plieno.
    7) Disko tarpinė (jei ji naudojama) turi būti iš EPDM ir pakeičiama.
   Vožtuvas turi užtikrinti nepralaidų užsukimą, esant 10 barų slėgio skirtumui nuo atmosferinio
slėgio.
   Vožtuvai turi būti su dvigubu flanšu. Korpusas turi būti padarytas iš ketaus ir išklotas
polimeru. Diskas turi būti iš ketaus, o kotas iš nerūdijančio plieno. Turi būti galiybė išimti ir
pakeisti tarpiklius, neišimant vožtuvo koto.
   Skridininiai vožtuvai neturi būti naudojami vamzdynams, kuriais teka nuotėkos ar dumblas.
                                                      86
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.69.4 3.2.3.4   Oro vožtuvai – nevalytos nuotekos
    Nevalytų nuotekų slėginiuose vamzdynuose turi būti oro vožtuvai. Jie turi turėti veikiančią
plūdinę kamerą skysčiui visomis darbo sąlygomis. Plūdinė kamera turi būti suprojektuota tokiu
būdu, kad neleistų užsikimšti vožtuvo detalėms ir užtikrintų patikimą vožtuvo darbą visą laiką. Šie
vožtuvai turi turėti dvi kiaurymes. Jų medžiagos ir darbo parametrai turi atitikti tuos pačius
kriterijus, kurie taikomi vandens tiekimo vamzdžių oro vožtuvams.
29.1.69.5 3.2.3.5   Diskinio tipo atbuliniai vožtuvai
   Slėginio vamzdyno atšakose prie siurblių turi būti sumontuoti sklandžiai veikiantys atbuliniai
vožtuvai. Vožtuvai turi būti diskinio tipo, su atsvaru, jei skersmuo Dsąl.150 mm ar didesnis.
Atsvaras turi būti apsaugotas. Vožtuvo išmatavimai turi atitikti LST EN 60534-3-1/AC:2002 arba
analogišką standartą. Vožtuvai turi būti skirti darbiniam slėgiui PN10.
   Vožtuvo korpusas turi būti su dviem flanšais, pagamintas iš kalaus ketaus. Sandarinantys
paviršiai turi būti iš nerūdijančio plieno. Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai, tepami ant
švaraus nušlifuoto metalinio paviršiaus, sausos plėvelės storis ne mažiau už 250 µm. Flanšai turi
būti pritaikyti PN10 slėgiui.
   Velenas turi būti ištraukiamas, iš nerūdijančio plieno.
29.1.69.6 3.2.3.6   Rutulinio tipo atbuliniai vožtuvai
   Visi nuotekų sistemos atbuliniai vožtuvai turi būti rutulinio tipo.
   Rutulinio tipo atbuliniuose vožtuvuose rutulio svoris turi būti nustatomas pagal tėkmės greitį
ir vožtuvo padėtį, kad būtų išvengta vožtuvo veikimo nestabilumo (neleidžiami jokie rutulio
svyravimai). Vožtuvai turi būti skirti PN 10 darbiniam slėgiui.
   Vožtuvo korpusas turi būti su dviem flanšais, pagamintas iš ketaus ar kalaus ketaus.
Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai, tepami ant švaraus nušlifuoto metalinio paviršiaus,
sausos plėvelės storis ne mažiau už 250 µm. Flanšai turi būti pritaikyti PN10 slėgiui.
29.1.69.7 3.2.3.7   Valdymo pavaros
   Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Nustatymas ir
avarinis valdymas numatomas rankiniu būdu. Variklio pavara įjungiama rank./auto svertu ir
rankinis valdymas automatiškai išjungiamas. Elektrinio veikimo metu rankinio valdymo svirtis
neturi suktis.
   Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir
visiškai uždarytą padėtį. Mechaniniu būdu reguliuojami galiniai išjungikliai turi apsaugoti nuo per
didelės sklendės eigos ir uždaroje, ir atidarytoje padėtyse. Rankenėlei pasukti reikalinga jėga neturi
viršyti 150 Nm.
   Sklendės su elektrine pavara mechanizmas turi būti pakankamai galingas, kad esant
didžiausiam slėgių skirtumui sistemoje, būtų galima visiškai atidaryti ir uždaryti sklendę.
   Pavaros reduktorus gali būti sliekinio arba judančios veržlės tipo. Elektrinės pavaros turi būti
su elektromechaniniais stabdžiais.
   Pavaros korpusas, įskaitant ir kabelio užspaustuvą, turi atitikti ne mažesnę kaip IP 55
apsaugos klasę.
   Pavaros turi būti pateikiamos su:
       varikliu, atitinkančiu elektrinės dalies specifikacijos reikalavimus;
       vidiniais reversinio kontaktoriaus paleidikliais;
       gnybtais visų išorinių kabelių prijungimui;
       vidine variklio apsauga su prieškondensaciniu šildytuvu;
       išrinkimo jungikliu, skirtu distanciniam išjungimo valdymui;
       vidiniu jungikliu ar mygtukais, skirtais atidarymui, sustabdymui ir uždarymui;
       bepotencialiniais indikaciniais kontaktais “uždaryta- atidaryta” pozicijoms;

                                                   87
                                  Pirkimo dokumentai.
                                  IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        reguliuojamais ribinių padėčių jungikliais, skirtais valdymo grandinėms;
        įranga nuosekliam valdymui su 4 - 20 mA signalu.
29.1.70 3.2.4  Slėgio matuokliai
    Prietaisai turi būti pateikti su montavimo įtaisais, matavimo skalėmis, parodymų ir aliarmo
davikliais pagal reikalavimus. Slėgio matuokliai turi būti vamzdelio tipo, su skiriamąja membrana,
žalvariniu korpusu, flanšiniu atvamzdžiu iš nerūdijančio plieno. Slėgio matuokliai turi būti su
nuimamu galiniu gaubteliu, kad būtų galima tikrinti ir reguliuoti. Skalės skersmuo neturi būti
mažesnis už 100 mm. Skalė turi būti sugraduota kPa. Slėgio diapazonas neturi viršyti sistemos
darbinio slėgio daugiau kaip 1,5 karto.
    Kiekvienas slėgio matuoklis turi turėti atskirą nerūdijančio plieno uždaromąjį ventilį.
    Slėgio matuokliai turi būti sumontuoti tiesiogiai slėginėse atšakose, esančiuose atvamzdžiuose
ir skirti momentinio siurblio slėgio matavimui ties siurblio slėginiu flanšu.
29.1.71 3.2.5  Įvairios fasoninės dalys ir priedai
29.1.71.1 3.2.5.1    Šulinių dangčiai ir landos
   Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamas LR standartus. Minimali laisva anga 600
mm. Šulinių dangčiuose turi būti uždaros skylės raktams. Važiuojamojoje dalyje dangčiai ir landos
turi būti suprojektuoti 40 t, kitur - 25 t apkrovai.
29.1.71.2 3.2.5.2    Prailginti sukliai ir apsauginiai gaubtai
   Ne kamerose esančios sklendės ir ne iš kamerų valdomos sklendės turi būti su prailgintais
sukliais bei jų atramomis/kreipikliais. Grunte įrengiamos sklendės turi turėti prailgintus suklius ir
apsauginius gaubtus. Prailgintieji sukliai turi būti iš galvanizuoto plieno, apsauginiai dėklai iš PE.
29.1.71.3 3.2.5.3    Kapos
   Kapos turi atitikti LST 614:1995 ar lygiaverčius reikalavimus.
29.1.71.4 3.2.5.4    Veržlės, sraigtai, poveržlės ir varžtai
   Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST EN 1515-1:2000, LST EN
1515-2:2002, LST EN 1092-2:2000 reikalavimus, išskyrus tai, kad varžtai iš kaliojo ketaus
vamzdžiams ir fasoninėms dalims turi būti gaminami iš metalo pagal LST EN 1563:2001/A1:2004
ar analogiškus reikalavimus.
   Anglinio plieno varžtai, poveržlės ir veržlės turi būti karštai galvanizuoti.
   Nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės turi būti pagaminti pagal LST EN
10130:1991/A1:2000 ar analogiško.
29.1.72 3.2.6  Montavimas
29.1.72.1 3.2.6.1    Bendroji dalis
   Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti
patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos
ir pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.
   Vamzdžių klojimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po
paklojimo būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinami Rangovo sąskaita ir jų vietoje
paklojami nauji sveiki vamzdžiai.
   Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami nepažeidžiant vamzdžio ir pačios tranšėjos,
neleidžiant į paruoštą vietą ar patį vamzdį patekti žemių. Vamzdžių jokiu būdu negalima versti ar
mesti į tranšėją.
   Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti klojami pagal linijas ir kampus, parodytus
brėžiniuose. Galima tolerancija - (±5) milimetrai.
   Moviniai vamzdžiai klojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi.
   Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir nereikalingos
medžiagos. Jei dėl mažo skersmens valyti paklotus vamzdžius sunku, pasirūpinama tinkama
plaušine šluota, kuria pratraukiama pro kiekvieną sujungimą vos tik jį sumontavus.

                                                      88
                                Pirkimo dokumentai.
                                IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Tranšėjos turi būti sausos ir jei tranšėjos būklė netinkama, vamzdžiai neklojami. Klojant
vamzdžius per juos jokiu būdu negalima leisti bėgti vandeniui.
    Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti
patikimai uždaryti, kad į juos nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti
įtvirtinti, kad nebūtų pažeisti tranšėjos užpildymo metu. Jei į vamzdį patenka vanduo ar kitos
medžiagos, arba jei vamzdis išjudinamas iš savo vietos, Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į vietą
savo sąskaita.
    Atstumas tarp vieno vamzdžio ir/ar linijos viršaus ir kito apačios neturi būti mažesnis už 100
mm.
29.1.72.2 3.2.6.2    Slėginių vamzdžių atramos
   Ties visais posūkiais, trišaliais, sklendėmis turi būti įrengtos atramos. Išlietos atramos
įrengiamos nuo nesujudinto grunto iki fasoninės dalies, kuriai paremti skirta atrama. Tarp vamzdžio
fasoninės dalies ir betono dedama bituminė nominalaus 3 mm storio plėvelė. Rangovas pateikia
atramų projektus, atitinkančius grunto sąlygas.
   Atramos, suderinus su Inžinieriumi, gali būti pakeistos ankerinėmis jungtimis. Ankerinės
fasoninės dalys turi būti gaminamos iš anglinio plieno, karštai galvanizuoto plieno ir apsaugotos
nuo korozijos gamykline epoksidine danga. Varžtai, veržlės ir poveržlės - iš karštai galvanizuoto
anglinio plieno.
29.1.72.3 3.2.6.3    Vamzdžių pjovimas
   Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės,
minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad
nupjautas galas atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai
užsandarinami.
29.1.72.4 3.2.6.4    Kameros ir šuliniai
   Šuliniai ir sklendžių kameros turi būti monolitiniai arba iš surenkamo gelžbetonio, arba iš
surenkamų termoplastiko elementų.
29.1.72.5 3.2.6.5    Plieniniai laipteliai ir kitos plieninės konstrukcijos
   Laiptai turi būti tvirti, idealiai išlyginti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, pašiurkštintu
paviršiumi.
29.1.73 3.2.7  Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas
29.1.73.1 3.2.7.1    Tranšėjų kasimas
   Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių
skersmuo plius 0,6 m.
   Tranšėjos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius.
   Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad
tranšėjas būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus.
   Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ir nutekamuosius
vamzdžius ir šalikeles, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos
dangos medžiagas pagal Inžinieriaus reikalavimus.
   Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu
būdu, kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus,
vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios
tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos
dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 150 mm smėlio sluoksniu.
   Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos
vamzdynui reikalingos medžiagos. Likusios medžiagos, tranšėjos dugne, kaitaliojamos su persijotu
smėliu arba žvyru. Toks užpylimas atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais nei 150 mm.
Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais grūstuvais.                                                     89
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.73.2 3.2.7.2   Tranšėjų užpylimas
    Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios
medžiagos.
    Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150
mm sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga.
    Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų
pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti
statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm
sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei
95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur
pagal Sutartį bus tiesiami nauji keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis
užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm.
    Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais.
    Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo 200
mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama
sluoksniais, ne storesniais už 200 mm.
    Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu
sujungimu būtų tinkamos duobės.
29.1.73.3 3.2.7.3   Užpylimo medžiaga
1.   Bendras užpylimas
   Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių
medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas
reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo
neturi viršyti 75 mm. Papildomo tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus:
    Vientisumo koeficientas        6 min.
    Plastiškumo indeksas          15 max.
    Skysčio riba              35 max.

2.   Užpylimas tose vietose, kur važiuoja transporto priemonės ar kur yra kitokia danga
   Kelių, gatvių, šaligatvių ir panašių dangų paviršius jį nuėmus vėl turi būti atstatytas, išlaikant
pirminį ar Inžinieriaus nurodytą gylį.

3.   Pirminis užpylimas
   Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas,
vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm o mažesnių nei 0,02 mm dalelių - mažiau nei 10 %.
Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 %
molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu).

4.   Vamzdžių pagrindas
    Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos, grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm
ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. Pagrindo medžiaga klojama 150-200 mm žemiau vamzdžio
apačios.
                                                   90
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


3.3.    Vamzdynų renovacija
29.1.74 3.3.1  Išvalymas

29.1.74.1 3.3.1.1    Esantys vamzdynai
   Pagal sutartį Rangovas turi išvalyti esančius nuotekų vamzdžius. Rangovas turi pasiūlyti
tinkamą metodą, kurį naudojant normaliomis aplinkybėmis nebus padaryta jokia žala medžiagai, iš
kurios vamzdžiai yra padaryti. Šį valymo metodą turi aprobuoti Inžinierius ir vandens tiekimo
įmonė. Rangovas turi ištaisyti visus pakenkimus, kuriuos jis padarys esantiems vamzdžiams juos
valydamas. Tais atvejais, kai Inžinieriaus ir vandens tiekimo įmonės nuomone, žala bus padaryta ne
dėl Rangovo aplaidumo, Rangovui bus atlyginta už šios žalos atitaisymą. Taisymai, kurie bus
reikalingi dėl Rangovo pasyvumo, turi būti atlikti Rangovo sąskaita.
29.1.74.2 3.3.1.2    Esančių nuotakyno kolektorių paruošimas
          3.3.1.2.1 BENDRIEJI DALYKAI
   Nuotakyno kolektoriai, kurie bus renovuojami, turi būti paruošti taip, kad nebūtų pakenkta
montavimo ir renovavimo procesui. Rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, kad pasroviui
nebūtų nešamos nuolaužos, susidarančios tvarkant esančius kolektorius. Rangovas turi būti
informuotas, kad kai kurios esančių kolektorių atkarpos, gali būti užpildytos nuosėdomis iki 50 %.
          3.3.1.2.2    TIK SLĖGINIAI VAMZDŽIAI
   Naudojant Rangovo valymo metodą turi būti pašalintos visos rūdys, gumburiai, nuosėdos,
atsipalaidavę arba suirę bet kokių dangų likučiai ir visokie kiti vamzdžio viduje esantys
svetimkūniai. Paviršius turi būti gautas lygus.
   Vamzdžių galams apsaugoti, kai vamzdžiai yra švarinami, išbandomi, valomi, iš vidaus
išklojami arba atliekamos bet kokios kitos procedūros traukiant pro magistralinį vamzdį suktuvą,
turi būti naudojami velenėliai arba kūgiai.
   Dalyvaujant Inžinieriaus atstovui, Rangovas turi patikrinti išvalytus magistralinius vamzdžius,
naudodamas CCTV įrangą, kaip nurodyta 3.3.4 ir 3.3.8 skyriuose. Jeigu valymo metu
magistraliniame vamzdyne randama intrūzijų, atsiradusių dėl įmontuotos armatūros, klojant
vamzdžius blogai suvirintų vamzdžių atkarpų, netinkamai pritvirtintų atšakų ir alkūnių, netinkamų
plaušų, blogai privirintų kūgių ir t.t., kurie gali trukdyti gerai atlikti valymo ir paviršiaus dengimo
darbus, Rangovas turi atkasti magistralinį vamzdį, pašalinti trumpą jo atkarpą, kiek yra reikalinga, ir
privirinti naują plieninę vamzdžio atkarpą.
   Rangovui yra pranešta, kad savitakiuose nuotakyno kolektoriuose normalu rasti iki 10 mm
dydžio dalelių. Vamzdžių fitingai neturi būti priskiriami prie intruzijų.
29.1.75 3.3.2  Vamzdyno renovacija
29.1.75.1 3.3.2.1    Įvilkimas
   Kad gautų pritarimą, Rangovas turi pateikti Inžinieriui ir vandens tiekimo įmonei visas
detales, technines sąlygas ir gamintojo parengtas instrukcijas, susijusias su siūlomu vamzdžių
įvilkimo metodu. Be tokio pritarimo joks darbas negali būti pradėtas.
          3.3.2.1.1    PRIĖJIMO/ĮTERPIMO IŠKASOS
   Rangovas yra atsakingas už tai, kad šiam darbui atlikti skirtos iškasos būtų tinkamo dydžio ir
tinkamoje vietoje.
          3.3.2.1.2    ATRAMOS
    Paprastai reikalaujama, kad vamzdžių įkišimo įrengimas nebūtų dedamas tiesiai ant senojo
vamzdžio. Kad žiedinė erdvė tarp naujai įkišto ir senojo vamzdžio būtų gerai užpilta cemento
skiediniu, turi būti naudojamos specialios izoliuojančio medžiagos ir tarpinės taip, kaip nurodoma
gamintojo instrukcijoje.
    Tam kad, kiek įmanoma labiau sumažėtų trintis tarp senojo vamzdžio ir įvilkamo vamzdžio,
bei atliekant instaliavimo darbus nesusiriestų senojo vamzdžio viduje esantis naujasis vamzdis, turi
būti naudojama bentonito suspensija arba plastikinės apgaubiančios izoliuojančios medžiagos.
                                                   91
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

          3.3.2.1.3   VAMZDŽIŲ JUNGTYS
   Naujojo vamzdžio atkarpos, prieš jas stumiant/traukiant į senąjį vamzdį turi būti sujungtos tik
standartiniais vamzdžių gamintojų metodais.
          3.3.2.1.4   UŽPILIMAS CEMENTO SKIEDINIU
   Žiedinę erdvę tarp naujojo ir senojo vamzdžių Rangovas turi užpilti tinkamu cemento
skiediniu. Cemento skiedinys turi užtikrinti naujojo vamzdžio stabilumą senajame ir netgi vienodą
galimų išorinių apkrovų paskirstymą į naujojo vamzdžio sieneles. Pildamas cemento skiedinį,
Rangovas turi žiūrėti, kad naujojo vamzdžio padėtis nepasikeistų tol, kol cemento mišinys galutinai
nesukietės.
          3.3.2.1.5   KITI DALYKAI
    Visi įrengimai, kurie yra naudojami vamzdžiams traukti arba stumti atliekant įterpimą, turi
turėti etaloninės jėgos matavimo prietaisus (sertifikuotus pagal šiuolaikinius reikalavimus), kurie
grafiškai registruotų vamzdį veikiančią jėgą (jie turi turėti spausdinimo įrangą). Jėga, kuri
montavimo metu veikia vamzdį, neturi viršyti 80% gamintojo nurodytos takumo ribos.
    Į montuojamą naują vamzdį neturi patekti joks svetimkūnis ir jokia medžiaga, kurie galėtų
pakenkti naujam vamzdžiui arba užteršti vandenį.
    Vamzdžių renovacijos, naudojant įvilkimo metodą, procedūros turi būti atliekamos tik
dalyvaujant Inžinieriui. Rangovas turi užtikrinti, kad Inžinierius bus įspėtas prieš dvi valandas iki
šios procedūros pradžios.
    Rangovas turi atiduoti Inžinieriui įvilkto vamzdžio patikrinimo su CCTV ataskaitą.
Atsakomybė už bet kokių defektų ištaisymą tenka Rangovui.
    Prieš pradedant eksploatuoti visi vamzdžiai turi būti hidrauliškai išbandyti.

29.1.75.2 3.3.3.2    U-formos vamzdžio įvilkimas
    Šiame skirsnyje kalbama apie vamzdžių atnaujinimą naudojant U-formos PE vamzdį „su
kloste" (jis dar vadinamas „kompaktišku vamzdžiu" arba „U-pamušalu"). Įkištas į renovuojamą
vamzdį jis vėl įgauna pradinę cilindrinę formą ir tarnauja kaip pamušalas.
    Kad gautų Inžinieriaus ir vandens tiekimo įmonės pritarimą, Rangovas turi jiems pateikti
išsamią informaciją apie siūlomą vamzdžių renovacijos metodą, specifikacijas ir gamintojo
parengtas montavimo instrukcijas. Negavus šio pritarimo, joks darbas negali būti pradėtas.
    Siūlomas vamzdžių renovavimo “rankovės” metodas turi būti vertinamas pagal šiuos
kriterijus:
    1) Vamzdžio skerspjūvio plotas neturi sumažėti daugiau kaip 10%.
    2) Apskaičiuotas įvelkamos medžiagos ilgaamžiškumas turi būti ne mažesnis kaip 50
     metų.
    3) Rangovas turi pasiūlyti tokį renovavimo metodą, kad jis išlaikytų visas išorines
     apkrovas (transporto, dirvos, gruntinio vandens ir t.t).
    4) Būtų atsparus buitinių ir gamybinių nuotekų poveikiui.
    5) Reikalaujamą paviršiaus apdailą turi nustatyti Inžinierius arba vandens tiekimo įmonė,
     atsižvelgdami į senųjų vamzdžių būklę.
    6) Renovavus vamzdį, tarp seno vamzdžio ir įvilktos rankovės turi likti ne daugiau kaip 2
     promilės.

   Rangovas turės atsakyti už šį renovavimo projektą, deformuotų senųjų nuotakyno kolektorių
formos atkūrimą, nuotakyno kolektorių išvalymą, laikinus darbus, reikalingus paruošti priėjimui
prie nuotakyno kolektoriaus, transporto valdymą, kolektoriumi tekančių nuotekų sutvarkymą, visų
kolektoriaus šoninių vamzdžių atjungimą.
   Vamzdžio renovacija turi būti atliekama tiksliai laikantis gamintojo rekomendacijų.
   Vamzdžių renovacija turi būti atliekama tik dalyvaujant Inžinieriui. Rangovas turi užtikrinti,
kad Inžinierius bus įspėtas prieš dvi valandas iki šios procedūros pradžios.
                                                    92
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Rangovas turi atiduoti Inžinieriui įvilkto vamzdžio patikrinimo su CCTV ataskaitą.
Atsakomybė už bet kokių defektų ištaisymą tenka Rangovui.
   Prieš pradedant eksploatuoti, visi vamzdžiai turi būti hidrauliškai išbandyti.
29.1.75.3 3.3.2.3   Nuotakyno kolektoriaus renovacija – Vamzdžių laužymas
   Nuotakyno kolektorių renovavimui vamzdžų laužymo būdu naudojami PE 80 vamzdžiai.
   Visa įranga naudojama vamzdžiams traukti arba stumti dirbant įterpimo metodu turi būti
aprūpinta kalibracinės jėgos matavimo prietaisais (sertifikuotais pagal šiuolaikinius reikalavimus),
kurie grafiškai registruotų vamzdį veikiančią ašinę jėgą, ir būtų aprūpinti spausdinimo įranga. Jėga,
kuri veiks vamzdį instaliavimo metu, neturi viršyti 80% gamintojo nurodytos takumo ribos.

   Polietileno vamzdžiai, kurie bus naudojami vamzdžių laužymui, turi turėti adekvatų
konstrukcinį stiprumą, kad išlaikytų naudojamas apkrovas. Polietileno vamzdis turi būti visiškai
apsaugotas nuo pažeidimų instaliacijos metu. Vamzdžių plėtimas yra neleistinas ten, kur netoliese
vykdomi kiti darbai.
29.1.76 3.3.3  Praplovimo vandens išleidimas
    Atnaujinimo procedūrų metu naudoti praplovimo skysčiai turi būti praleisti pro nusodintuvą,
kad skendinčių medžiagų kiekis ištakyje sumažėtų iki 250 mg/l (vidutiniškai). Nusodintuvai turi
būti reguliariai prižiūrimi, ištuštinami ir išvalomi, kad apdorojimo procesas būtų našus. Nusėdusios
kietos medžiagos turi būti išpiltos į tam tinkamą duobę. Jei nusodintuvo nėra, valymui naudoti
skysčiai turi būti nufiltruoti naudojant hidrodinaminę mašiną. Surinkti skysčiai ir dumblas turi būti
išpilti į vietą, kurią yra patvirtinęs Inžinierius, vandens įmonė, komunalinė tarnyba, bei kitos
suinteresuotos organizacijos.
    Valymui naudoti skysčiai po apdorojimo turi būti išleisti į nuotekų sistemą. Rangovas yra
atsakingas už nešvarių nuotekų kolektoriaus nustatymą. Žarnos, naudojamos valymui naudotų
skysčių nuleidimui į nešvarių nuotekų kolektorių, negali būti naudojamos jokiems kitiems tikslams.
Jos turi būti aiškiai pažymėtos.
    Plovimo vandenį išleisti į paviršinio vandens telkinius, drenažą ir lietaus nuotakyną yra
draudžiama, nebent prieš tai būtų gautas raštiškas atitinkamų kontroliuojančių institucijų leidimas.
    Kiti darbiniai skysčiai, pavyzdžiui, smarkiai chloruotas vanduo, plovimo vanduo, cemento
nuoplovos ir tranšėjų vanduo turi būti apdoroti ir išleisti ten, kur nėra pavojaus užteršti priimančius
vandens telkinius arba paviršinių nuotekų tinklus. Ten, kur nėra kitų priemonių atsikratyti šiais
skysčiais, Rangovas turi juos išvežti cisternomis.
29.1.77 3.3.4  Aprūpinimas CCTV sistemomis
   Rangovas turi apsirūpinti pakankamu kiekiu įrangos, reikalingos CCTV patikrinimui pagal
reikalavimus, kurie yra keliami atliekant naujų ir renovuotinų vamzdynų CCTV diagnostiką.
   Naujų vamzdynų CCTV patikrinimas turi būti atliktas po išvalymo. Renovuotinų vamzdynų
CCTV patikrinimas turi būti atliktas juos išvalius prieš renovaciją ir nedelsiant po to, kai jie jau yra
renovuoti.
   CCTV įranga turi būti aprūpinta ekrane duomenis parodančiu atstumo matuokliu, kurio
parodymas įėjimo į magistralinį vamzdyną taške gali būti vėl nustatytas ties nuliu, įvertinant lyno
įtempimą. Turi būti užregistruotos visos magistralinio vamzdyno atkarpos. Video signalas turi turėti
aiškiai pažymėtą datą, laiką ir vietą, nurodančius kada ir kur buvo atliktas tikrinimas. Ši informacija
turi būti atiduota Inžinieriui. Visa video medžiaga yra Inžinieriaus nuosavybė. Rangovas turi
aprūpinti reikalingu kiekiu spalvotą vaizdą duodančios CCTV įrangos, kad būtų galima patikrinti
visus vamzdžius po išvalymo, o po to dar kartą po renovavimo, nesugaištant šioms procedūroms
daug laiko.
29.1.78 3.3.5  Patikra po renovacijos
   Inžinieriui ir vandens tiekimo įmonei pareikalavus, Rangovas turi aprūpinti vamzdynų
mėginiais, kad būtų galima patikrinti įvilktą vamzdį ir nustatyti jo storį. Paėmęs pavyzdžius,
Rangovas turi vamzdyną sutaisyti. Mėginių vietai nustatyti vykdomas renovacijos monitoringas.


                                                   93
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Mėginiams išpjaunamos 500 mm ilgio tiesaus vamzdžio su statmenai nupjautais galais
atkarpos, tose vietose, kurias nurodo Inžinierius. Prieš ištraukiant mėginį iš magistralinio vamzdyno
turi būti aiškiai pažymėtas šio vamzdžio aukščiausias taškas.
   Rangovas turi smulkiai apibūdinti mėginį. Mėginiai turi būti įdėti į maišus, pažymėti ir
pristatyti į pagrindinę Inžinieriaus būstinę. Bet kokius mėginius, kurių Inžinierius nereikalauja
išsaugoti, Rangovas gali išmesti.
29.1.79 3.3.6  Renovuotų vamzdžių priėmimas
   Rangovas turi atlikti visų renovuotų vamzdyno atkarpų, nepaisant to, kokiu metodu
renovacija buvo padaryta ir kokia vamzdžio dalis buvo renovuota hidraulinius bandymus, kad
įrodytų renovuoto vamzdyno atitikimą Lietuvoje galiojantiems reglamentams ir standartams.
29.1.80 3.3.7  Išbandymas
29.1.80.1 3.3.7.1    Bendroji dalis
   Rangovas sutelkia darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atlikimui. Rangovas
pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, bei apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens
gabenimą.
   Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones, vandeniui įleisti į vamzdžius juos
praplaunant ir išbandant, tarp jų siurblius, manometrus, skaitiklius, kamščius, išleidžiamuosius
vamzdžius ir pan., reikiamas atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą. Visas
slėginis vamzdynas plaunamas ir išbandomas ne ilgesnėmis kaip 500 m atkarpomis. Rangovas
praneša Inžinieriui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš savaitę.
   Rangovas privalo užtikrinti, kad bandymai neturėtų neigiamo poveikio atramoms,
atsižvelgdamas į betono projektinį atsparumą.
29.1.80.2 3.3.7.2    Neslėginių vamzdžių išbandymas
          3.3.7.2.1   BENDROJI DALIS
   Neslėginiai vamzdžiai, pakloti atviroje tranšėjoje, turi būti išbandomi po jų sujungimo prieš
užpilant, išskyrus atvejus, kai užpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymų metu.
   Vamzdynai turi būti išbandomi oru ir vandeniu bei apžiūrint tokiomis atkarpomis, kokias
apsprendžia statybos eiga, pagal Inžinieriaus patvirtintą programą.
   Kiti bandymai atliekami po užpylimo gruntu.

          3.3.7.2.2   NESLĖGINIŲ VAMZDŽIŲ IŠBANDYMAS VANDENIU
   Iki 800 mm skersmens neslėginiams vamzdžiams bandomasis slėgis turi būti minimum 1,2 m
vandens stulpas virš vamzdžio viršaus ar gruntinio vandens lygio, žiūrint, kuris iš jų aukštesnis
aukščiausiame taške ir ne žemesnis nei 6 m žemiausiame atkarpos taške. Didelio nuolydžio
vamzdynas turi bandomas etapais tais atvejais, kai maksimalus slėgis, kaip nurodyta aukščiau, būtų
viršytas bandant visą atkarpos ilgį.

   Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir mažiausiai 2 valandoms paliktas, tada vanduo
papildomas iš matavimo indo 5 minučių intervalais, registruojant vandens kiekį, riekalingą
pirminiam vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa išbandytu ir
priimamas, jei po 30 min. užpildytas vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam
metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.
          3.3.7.2.3   NESLĖGINIŲ VAMZDYNŲ IŠBANDYMAS ORU
   Išbandant oru neslėginius vamzdžius, tinkamomis priemonėmis pumpuojamas oras, kol prie
sistemos prijungtame “U” vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slėgis. Vamzdynas bus
priimtas, jei oro slėgis po 5 minučių, toliau nepumpuojant, po stabilizavimosi, išlieka 75 mm
vandens stulpo. Šio testo reikalavimų neįvykdymas netrukdo priimti vamzdyną, jei vėliau,
Inžinieriui nurodžius, sėkmingai atliekamas išbandymas vandeniu pagal šias technines
specifikacijas.                                                   94
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

          3.3.7.2.4    INFILTRACIJA
    Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi
įleidimai į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas
infiltracija.
    Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įskaitant infiltraciją į šulinius, po 30 min.
neviršija 0,5 ltr. vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.
    Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens įtekėjimas į
vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar CCTV patikrinimo būdu, Rangovas imasi
reikiamų priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti.
29.1.80.3 3.3.7.3    Slėginių vamzdynų išbandymas
          3.3.7.3.1    BENDROJI DALIS
   Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei
užpylimo reikėtų darbo stabilumui ir saugumui, arba pagal Užakovo atstovo nurodymą.
   Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti
išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš
bandomos atkarpos žemiausio taško. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio
matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas
pateikiamas Inžinieriui.
   Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš savaitę.
   Įleidžiamo vandens kiekis ltr./m/h neturi viršyti kiekio, apskaičiuoto pagal formulę:

            Q=(LxDxP)/71,526
            kur:
            Q= leidžiamas ištėkis, ltr./h;
            L= bandomo vamzdžio ilgis, m;
            D= vamzdžio vidinis skersmuo, mm;
            P= vidutinis slėgis bandymo metu, barais.

   Pavyzdžiui, leidžiamas ištėkis 100 metrų vamzdyno, esant 8 barų bandomajam slėgiui yra
pateiktas lentelėje:

Leidžiamų ištėkių pavyzdys
            D           1     1      2      2       3  4    5
            N           0     5      0      5       0  0    0
                       0     0      0      0       0  0    0
                (
                m
                m
                )
                       0     0      0      0       1  1    1
                       .     .      .      .       .  .    .
                       3     5      8      9       1  5    9
                       9     9      0      9       9  8    7

   Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita.
Tada Rangovas kartoja testą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai.
   Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Inžinieriumi ir
pašalinami visi rasti defektai.
          3.3.7.3.2    PLASTIKINIAI VAMZDŽIAI
   Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu normalų darbinį slėgį (6 barų). Toks
slėgis išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro.

                                                    95
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,3 x nominalaus darbinio slėgio ir laikoma 2 val., vis
papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro.
   Po 4 val. slėgis sumažinamas iki normalaus darbinio spaudimo ir uždaroma bandymų siurblio
sklendė. Dar po 1 val. išmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slėgio sugrąžinimui į normalų
darbinį slėgį.
          3.3.7.3.3   KETINIAI VAMZDŽIAI
   Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu normalų darbinį slėgį (6 barų). Toks
slėgis išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro.
   Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,5 x nominalaus darbinio slėgio ir laikoma 2 val., vis
papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro.
   Palaikomas 9 barų slėgis, kas 0,5 val. papildant vandeniu. Matuojamas vandens kiekis,
reikalingas slėgio sugrąžinimui į normalų darbinį slėgį. Bandymas tęsiamas 2 val.

29.1.81 3.3.8  Nuotakyno kolektorių ir vandens tiekimo vamzdynų patikrinimas CCTV įranga
   Užbaigęs hidraulinius slėgio bandymus, Rangovas turi aprūpinti Inžinierių filmavimo
aparatūra (CCTV), leidžiančiančia užregistruoti užbaigtų naujų nuotakyno kolektorių vidinę būklę.
Šis patikrinimas turi būti atliktas laikantis Lietuvoje galiojančių standartų ir reglamentų. Naudojant
CCTV įrangą, taip pat turi būti užfiksuota visų renovuotų vamzdynų būklė po to, kai baigiamas
formuoti naujas vidinis vamzdžių paviršius.
29.1.81.1 3.3.8.1    Reikalavimai, keliami patikrai CCTV įranga
   Su CCTV įranga turi būti patikrinti dabar esantys vamzdynai prieš ir po jų renovavimo, o taip
pat nauji vamzdynai, užbaigus jų statybą. Rezultatai turi būti pateikti Inžinieriui ir vandens tiekimo
įmonei šiais pavidalais:
        spalvota video juosta;
        ES standartus atitinkanti CCTV patikros ataskaita, kartu su spalvotomis labai
        pakenktų zonų nuotraukomis;
        vamzdyno nuolydžio schema.

   CCTV įranga turi būti tinkama patikrinti 350 m ilgio nuotakyno kolektoriaus atkarpą, į kurią
galima patekti iš abiejų galų, ir iki 30 m ilgio atkarpą naudojant virbą, arba iki 150 m ilgio atkarpą, į
kurią galima patekti tik pro vieną galą ir kur galima naudoti savaeigį prietaisą.
   Ten, kur CCTV kamera pro nuotakyno kolektorių yra velkama suktuvu ir lynu, visi suktuvai
turi būti sutvirtinti užrakinamais arba reketiniais būgnais. Visi lynai turi būti iš plieno arba kitokios
neelastingos medžiagos, kad kamera galėtų judėti lygiai ir pastoviai. Visi suktuvai turi būti iš
patvarūs apkrovos sąlygomis.
29.1.81.2 3.3.8.2    Kamera
   CCTV įranga turi turėti pusrutulio formos vaizdo kamerą (spalvotą), kuri būtinai turi atitikti
šiuos reikalavimus:
    1) Kamera turi būti atjungiamas prietaisas su tinkama vikšrine važiuokle.
    2) Šis prietaisas turi būti aprūpintas CCD vaizdo sensoriumi, kurio jautrumas 1 liuksas
     (min).
    3) Pritaisyta prie vikšrinės važiuoklės kamera turi būti tinkama nevaržomam naudojimui
     vamzdžiuose, kurių diametras yra ne mažesnis 150 mm, ir ne didesnis kaip 600 mm.
    4) Kameros sukamasis intervalas turi būti 180 laipsnių vertikalioje ir horizontalioje
     plokštumose. Vaizdo skleidimas ekrane visada turi būti orientuotas į viršų.
    5) Turi būti galimybė valdyti skleidimo eigą iš toli, iš valdymo įrenginio.
    6) Kameros fokusas turi būti reguliuojamas iš toli.


                                                    96
                            Pirkimo dokumentai.
                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    7) Kamera turi būti tinkama patikrinti arti esančią vamzdžio sieną ir bent iki penkių metrų
     nuo kameros nutolusią sieną.
    8) Kameros galvutė turi nepraleisti vandens iki 50 m gylio, nepraleisti dujų ir būti atspari
     sprogimui.
    9) Šviesos šaltinis turi būti integruotas į važiuoklę ir turi tinkamai apšviesti vamzdžio vidų
     (iki 1 m į priekį nuo kameros), nepaisant to, iš kokios medžiagos padarytas vamzdis.
     Šviesa turi būti pastovaus intensyvumo, kad matytųsi tikroji spalva. Šviesos kiekis turi
     būti reguliuojamas automatine diafragma. Korekciją galima atlikti rankiniu būdu per
     distancinį valdymą.
29.1.81.3 3.3.8.3   Kameros padėtis
   Ten, kur yra sąlygos, kameros padėtis gali būti nustatyta taip, kad būtų mažesnė vaizdo
iškreipimo rizika. Jei nuotakyno kolektorius yra taisyklingos cilindro formos, kamerą galima laikyti
kolektoriaus centre. Leistinas kameros padėties nustatymo tikslumas yra ±10 % nuo vertikalios
nuotakyno kolektoriaus dimensijos.
29.1.81.4 3.3.8.4   Kameros judėjimo greitis
   Kameros judėjimo nuotakyno kolektoriuje greitis turi būti ne didesnis kaip 0,1 m/s
kolektoriuose, kurių diametras mažesnis negu 200 mm, ne didesnis kaip 0,15 m/s, kai diametras yra
nuo 200 mm iki 310 mm, ir 0,20 m/s, kai diametras viršija 310 m. Jeigu yra susitarta su
Inžinieriumi, kad iš video vaizdo būtų galima gauti detalesnę informaciją, galima pasirinkti bet kokį
kitokį kameros judėjimo greitį. Ten, kur aptinkamas bet koks defektas, kamera turi būti sustabdoma,
kol šis defektas bus pažymėtas programos blanke.
29.1.81.5 3.3.8.5   Reguliavimo ir valdymo įranga
   CCTV sistemos reguliavimo ir valdymo įranga turi atitikti šiuos reikalavimus:
    1) Valdymo įranga turi turėti aukštos kokybės spalvotą monitorių bent 14’’ įstrižaine,
     reguliuojamu ryškumu ir kontrastingumu.
    1) Valdymo įranga turi užtikrinti distancinį važiuoklės ir kameros valdymą, kiek tai yra
     reikalinga aukščiau aprašytoms užduotims atlikti. Skanavimui turi būti naudojamas
     ‘joystick’ tipo valdymas.
    2) Valdymo įranga turi būti tokio galingumo, įskaitant visus sujungimus ir schemos
     sprendimus, kad galėtų būti prijungti šie komponentai: vaizdo įrašymo prietaisas,
     personalinis kompiuteris su atitinkama programine įranga, papildomi monitoriai.
    3) Valdymo įrangoje turi būti teksto užrašymo programa, galinti displėjuje parodyti laiką,
     datą, išmatuotą atstumą, tekstą ir t.t. Be to ekrane turi būti operatoriui pagalbą teikiantis
     tekstas. Taip pat reikalingos rodyklės, ekrane nurodančios atitinkamą tašką, displėjaus
     režimai, specialūs laukai ir atitinkamos atminties charakteristikos.
    4) Valdymo įrenginiu turi būti galima displėjuje grafiškai parodyti kameros sukurto vaizdo
     padėtį. Be to ekrane turi matytis pozicijos nustatymo greitis ir vidinis aukštas/žemas
     slėgis.
    5) Valdymo įrenginiu, turi būti galima monitoriaus ekrane (ir bet kokiame iš to
     monitoriaus išimtame kietame diske) parodyti informaciją apie vietą, kurioje vyksta
     patikra, apžiūros šulinių numerius, nuotakyno kolektoriaus ilgį, išmatuotus atstumus ir
     bet kokius kitus su tuo susijusius duomenis.
29.1.81.6 3.3.8.6   Linijinio atstumo matavimas
    Monitoriaus ekrane turi būti taip pat parodomas automatiškai užregistruotas atstumas (metrais
ir dešimtosiomis metro dalimis) iki tos vietos, kurioje yra kamera, skaičiuojant nuo kabelio
kalibravimo taško. Atstumą Rangovas turi matuoti prietaisu, kuriuo galima tiksliai nustatyti kabelio
ilgį. Tikslumas turi būti ± 1% arba 0,3 m. pasirenkant didesnįjį.


                                                   97
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.81.7 3.3.8.7    Duomenų parodymas ekrane, vaizdo užrašymas ir patikros pradžia
   Rangovo darbuotojas, kuris atliks patikrą, turi užtikrinti, kad metrus registruojantis skaitiklis
pradėtų veikti tuoj pat, kai tik kamera pajudės. Pradėjus tikrinti kiekvieno apžiūros šulinio atkarpą,
duomenų generatorius elektroniniu būdu pradės generuoti ir ekrane rodyti vaizdą, o video kamera
skaitmeninėje formoje užfiksuos duomenis, kuriuose bus ši informacija:
       automatiškai nustatomas atstumas iki kameros, skaičiuojamas nuo nustatyto nulio;
       nuotakyno kolektoriaus išmatavimai;
       patikros vykdymo data;
       maršruto pavadinimas / vieta;
       patikros kryptis;
       patikros pradžios laikas;
       nuotakyno kolektoriaus paskirtis.
   Displėjuje pateikiami duomenys turi būti tokių išmatavimų, kad neužgožtų pagrindinio
paveikslo turinio.
   Toliau vykstant patikrai duotoje apžiūros šulinio atkarpoje, ekrane nuolatos turi būti rodoma
bent ši informacija:

       automatiškai nustatomas atstumas iki kameros, skaičiuojamas nuo nureguliuoto nulio;
       nuotakyno kolektoriaus išmatavimai;
       apžiūros šulinio/vamzdžio atkarpą nurodantis skaičius;
      apžiūros kryptis.
   Rangovas turi pateikti visas video juostas, kurios turi būti aukščiausios (HG) klasės ir kuo
geriausios kokybės, naujos ir iki įrašymo nemaudotos, VHS formato.
29.1.81.8 3.3.8.8    Vaizdo kokybė
   Fotografavimo kamera ir apšvietimo sistema privalo būti tinkamos gauti tiksliam ir aiškiam
nuotakyno kolektorių vidinių sienų būklės vaizdo įrašui.
   Fotografijoje turi būti nurodyta fotografavimo vieta (bent jau apžiūros šulinio atkarpos
pradžios ir pabaigos numeriai arba vamzdžio atkarpos numeriai), apžiūros kryptis, atstumas,
fotografijos numeris ir fotografavimo data. Šie duomenys turi būti aiškiai matomi, gerai išsiskirti
bendrame fone, pateikti kaip spausdintas tekstas. Jis turi būti tokioje vietoje, kad neužgožtų
fotografijos turinio.
   Fotografijos turi būti pateiktos tinkamuose A4 išmatavimų plastikiniuose vokuose, susegtuose
į segtuvus (su žiedais arba be jų). Jos turi būti sudėtos chronologine tvarka. Kiekviename segtuve
turi būti turinys su aiškiomis nuorodomis į ataskaitą. Jame nurodyta vieta (miesto ar gatvės
pavadinimas), fotografijos numeris ir fotografavimo laikas.
3.4 Kieto kuro katilinės techninės specifikacijos
29.1.82     3.4.1 Bendri reikalavimai
    Šios techninės specifikacijos taikomos kietukuru kūrenamai vandens šildymo katilinei,
skirtai aprūpinti šilumine energija projektuojamai nuotekų valyklos laboratorijai. Avariniam
atvejui gali būti projektuojami du elektriniai vandens šildymo katilai.
    Darbas, kuris turi būti atliktas pagal šias technines specifikacijas, apima projektavimą,
gamybą, tiekimą, šiluminį izoliavimą, dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo
nurodymus, brėžinius, personalo apmokymą (arba darbo instrukcijas personalui) ir atsargines dalis,
būtinas 2-jų metų normaliam katilinės darbui.
Be to apima įrenginių montavimą, montavimo priežiūrą, paleidimą.


                                                     98
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrenginių
gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu įrenginių gamybai, montavimo
operacijoms yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais. Jeigu
tokių dokumentų nėra - vadovautis šiomis techninėmis specifikacijomis.
Projekte ypatingas dėmesys turi būti skiriamas:
- saugioms darbo sąlygoms;
paprastam įrengimų aptarnavimui; patikimam įrengimų
darbui, aukštam naudingo veikimo koeficientui; įrengimų
priežiūros ir remonto paprastumui; geroms sanitarinėms
priemonėms.
    Pateikdamas įrengimų specifikaciją, tiekėjas nurodys įrengimus, jų technines
charakteristikas ir duomenis su numatytais pralaidumais ir spaudimo perkryčiais.
    Įrengimų pagrindinių elementų atsparumo skaičiavimai turi atitikti arba viršyti Lietuvos
Respublikoje galiojančias normas ir reikalavimus.
    Gamyba turi būti vykdoma kompetentingo, aukštos kvalifikacijos personalo. Pirkėjas turi
teisę atmesti bet kurią darbų dalį, atliktą netinkamu būdu.
29.1.83    3.4.2 Kokybė
    Tiekėjas privalo nurodyti atitinkamus standartus (ISO, GOST) arba atitikmenį, kurie
pilnai apims projektavimą, gamybą, paviršiaus apsaugą, šiluminį izoliavimą, dokumentus, tikrinimą,
bandymus ir garantijas
    Tiekėjas turi glaustai nurodyti taikomų kokybės sistemų reikalavimus kaip pavyzdžiui
aprašyta ISO 9001 serijoje ar panašiai. Tiekėjas turi pažymėti visas nurodytas kokybės kontrolės
pakopas ataskaitomis ir sertifikatais.
29.1.84    3.4.3 Garantijos
    Jeigu nebus iki galo pašalinti defektai, atsiradę garantinio laikotarpio metu, garantinis
laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pasalinti.
    Susidėvėjusios dalys gali būti keičiamos techninio personalo. Bet tai neturės įtakos tiekėjo
garantiniame įsipareigojime.
29.1.85    3.4.4 Paviršiaus apsauga
Visų tiekiamų įrengimų paviršius turi būti tinkamai apsaugotas nuo aplinkos poveikio.
    Metalinių paviršių valymas, gruntavimas ir galutinis antikorozinis padengimas turi būti
pagal tarptautinių techninių standartų apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Dažymas turi būti
atliekamas panaudojant pažangią darbo patirtį ir pagal dažų gamybos ir panaudojimo instrukcijas.
    Įrengimai ir prietaisai turi būti gerai supakuoti, kad būtų galima pervežti ir sandėliuoti prieš
atliekant montavimo darbus.
Tiekėjas nustato savo standartines įrengimų spalvas.
Pirkėjas turi teisę gauti įrengimus nudažytus paties pasirinktomis spalvomis.
Aštrūs galai turi būti suapvalinti.

29.1.86    3.4.5 .Šilumos izoliacija
Izoliuotų paviršių temperatūra darbo metu neturi viršyti 45°C.
    Naudojama šilumos izoliacija turi būti mechaniškai pakankamai atspari, nesugerianti
vandens, nedegi. Šilumos laidumo koeficientas prie temperatūros 200°C < 0,056 W/mK. Šilumos
izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką.
Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų turinčių asbesto.
Izoliacijos paviršius turi būti lygus, nelaidus vandeniui, nedegus.
Flanšinių sujungimų ir armatūros izoliacija turi būti išardoma.
29.1.87    3.4.6 Kontrolė ir bandymai
Bandymai privalo būti atlikti pagal pripažintus standartus, pateikiant bandymų
dokumentaciją ir rezultatus, kuriems pritaria pripažinta nepriklausoma instancija. Įrengimai turi būti
išbandyti, atliekant slėgio bandymus pagal ISO. Gamintojas turi atlikti visus būtinus bandymus


                                                      99
                                 Pirkimo dokumentai.
                                 IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
  Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

  varikliams. Galutinis įrengimų bandymas atliekamas kartu su derinimu. Derinimo bandymus turi atlikti
  tiekėjas. Tiekėjas turi aprūpinti reikalingais testavimo ir matavimo prietaisais derinimui atlikti.
  29.1.88     3.4.7 Eksploatacijos ir techninės priežiūros
      Eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos lietuvių kalba turi būti pateiktos dvi
 savaitės prieš derinimo darbų pradžią. Šių instrukcijų pateikiama 6 egzemplioriais. Kiekvienas
 egzempliorius turi būti tvirtai įrašytas į knygą arba knygas priklausomai nuo apimties.
 Visa medžiaga, išskyrus brėžinius, turi būti A4 formato.
 Instrukcijose turi būti pateikta:
- detalūs brėžiniai; detalus aprašymas; montavimo ir
 eksploatavimo instrukcijos;
- techninės priežiūros instrukcijos, atsarginių
 detalių sąrašas;
 - galimi sutrikimai ir jų pašalinimo būdai.
      Visa informacija turi būti skirta tik tiekiamiems įrengimams ir joje neturi būti su tuo
 nesusijusios medžiagos, kurią gamintojas turi savo bendroje literatūroje.
      Detalios eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti tokio lygio, kad
 techniškai kvalifikuotas personalas galėtų eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti įrengimus.
 Papildomai, be išvardintų dalykų, turi būti duota:
- atsarginių dalių, kurios turi būti sandėliuojamos, kad išvengtume prastovų, sąrašas su nurodytomis
 jų kainomis. Kiekvienai detalei nurodomas garantinis tarnavimo laikas. Atsarginės dalys turi būti
 taip supakuotos, kad jas galima būtų sandėliuoti ilgą laiką. Kiekvieno įpakavimo priklijuotoje
 etiketėje turi būti nurodytas įpakavimo turinys ir numeris, pagal kurį galima rasti tų detalių
 aprašymą eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijose. Etiketėje turi būti tokia kalba, kuri yra
 naudojama visuose dokumentuose;
 - saugumo priemonės;
 darbo tvarka normaliam paleidimui ir sustabdymui ir darbo tvarka, kurios turi būti laikomasi,
 atsiradus sutrikimams eksploatacijos metu,
 - grafikai mechaniniam ir elektriniam įrengimų darbo reguliavimui. Reguliavimas bus
    tikrinamas, ir jei būtina, koreguojamas bandymų ir paleidimo metu. Techninės
 priežiūros instrukcijose bus nurodyta:
 l . Periodinės, profilaktinės techninės apžiūros grafikai.
 2. Leistinos įrengimų ir jų dalių nusidėvėjimo normos prieš būtiną jų pakeitimą
 3. Darbo eiga, atliekant susidėvėjusių detalių pakeitimą.
 4. Įrengimų valymo ir kapitalinio remonto grafikai, nurodant darbo eigą įrengimų
 išmontavimui ir sumontavimui.

  29.1.89 3.4.8 Įranga
  Siurblys:
  projektinis slėgis>10bar.;
  projektinė temperatūra 5-110 °C;
  darbinė temperatūra
  medžiaga nerūdijantis plienas;
  korpuso - rotoriaus nerūdijantis plienas;
  veleno pastatymas ant vamzdžio;
  elektros tiekimas220V ir 400V, 50Hz;
  variklio apsauga IP54;
  izoliacija F:
  Elektros variklis gali būti kelių greičių.
  EI variklis-vienfazis ir trifazis
  Elektros variklis gali būti kelių greičių, vienfazis

  Vandens minkštinimo filtras:


                                                     100
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

-valdymas:                  valdomas hidrauliniu būdu pagal laiką ir išvalyto
                       vandens kiekį;Darbo metu elektroninio valdymo bloko
                       displėjus pastoviai turi rodyti vykdomos programos
                       vietą. Filtras automatiškai turi išsiplauti ir atstatyti savo
                       savybes, naudojant draskos (NaCh) tirpalą.
-darbinė temperatūra:             5-40°C;
-medžiaga                  konstrukcinės medžiagos nekenksmingos
                       ir tinka geriamo vandens sistemoms;
-slėgio kritimas sujungimai         <100kPa;
-Sujungimai                 srieginiai.
- Pakeičiamumas               Rangovas vietoje vandens minkštinimo filtro gali siūlyti
                       elektromagnetinį prietaisą.

Mechaninio vandens valymo filtras:
-kasetinis mechaninio vandens valymo filtras, su keičiamom kasetėm
-turi pašalinti iš vandens dumblą, rūdis, smėlį, netirpias druskas.

Trijų eigų maišymo vožtuvas su automatiniu valdymu:
-tipas                 trieigis
-maks.nominalus            slėgis 10 bar;
-maks.temperatūra           110°C;
-maks.slėgio perkrytis         0,4 bar;

Automatinis papildymo vožtuvas:
Atlieka slėgio redukavimo ,atbulinio ir uždarymo vožtuvų funkcijas;
maks.darbinis slėgis             l0 bar;
-maks.darbinė temperatūra          110°C;
  - slėgis:
      -įėjime             iki 10 bar;
      -išėjime                 2,0-4,0 bar;
  -sujungimai               srieginiai.

Apsauginis vožtuvas:
-paskirtis - nuo slėgio padidėjimo;
-slėgis – 2,5 bar;
-darbinė temperatūra >110°C;
-parinkimas pagal katilų šiluminį našumą kW ir palaikomą slėgį;
-sujungimai apsauga – srieginiai.

Filtras (purvo gaudytuvas):
nominalus slėgis                  >10bar;
maks.darbinė temperatūra              110°C;
maks.slėgio perkrytis                0,02 MPa;
 akutės diametras                  <1 mm;
medžiaga:
  - korpusas                   ketus;
tinklelis                  nerūdijantis plienas
-kasetinis mechaninio vandens valymo filtras, su keičiamom kasetėm
-turi pašalinti iš vandens dumblą, rūdis, smėlį, netirpias druskas.

Šalto vandens skaitiklis:
- montuojamas horizontaliame vamzdyne;
- vandens temperatūra nuo 5°C iki 40 °C;

                                                    101
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

- slėgis ne didesnis 10 barų;
- atitinka ISO 9000 standartą.

Uždaroji armatūra:
- šildymo, šalto vandens sistemoms - rutuliniai vožtuvai:
- nominalus slėgis PN l ,0 MPa; Tmaks d =110°C-šildymo sistemai,
- nominalus slėgis PN 1,0 MPa; Tmaks d =15°C~šaltam vandeniui.

Parodantis termometras
Termometrai turi būti spiritiniai, kurie turi būti įrengti vamzdynų įvorėse.
-absoliučioji leidžiamoji matavimo paklaida ±1°C;
-skalės viena padala l C;

Parodantys manometrai:
Slėgio jutikliai turi būti 100mm diametro, pramoninio tipo vamzdeliu;
-skalė - plokščia, balto fono su juodu užrašu;
-apsaugos klasė-IP 54;montažinis sriegis M 20x1.5 arbaGl/2"; darbinis slėgis
turi būti nuo 1/3 iki 2/3 skalės;
-slėgio skalės graduotė - MPa;
-tikslumo klasė-1,5.

Automatinis oro išleidėjas:
-į šildymą PN=0,6 MPa, Tmaksd =110°C;
-iš šildymo PN=0,6 MPa, Tmaks d =70°C.

Atbuliniai vožtuvai:
   -moviniai su išoriniu sriegiu arba flanšiniai, montuojami ant horizontalaus ar vertikalaus
vamzdžio;
-šaltam vandeniui nominalus slėgis PN-l,0 MPa, Tmaksd =15 C

Vandens šildymo katilas
-katilas pastatomas;
-automatika ,
-valdymo pultas;
-minimali kuro įkrova 180 kg (įkrovimas iš priekio);
-darbo slėgis-4,0bar;
- dūmtraukio pajungimo diametras 180 mm;
-maks darbo temperatūra 100 C;
-katilo NVK> 75%;
-oras degimui paduodamas iš lauko;
-maitinimas 220/380V, 50 Hz;
-automatika-degimo proceso reguliavimas ir apsauga nuo kritinių parametrų.
-iki 700 kg svorio.

Dūmtraukis
-naudojamos medžiagos: vidinis vamzdis iš nerūdijančio plieno ,išorinis iš cinkuotos skardos.
Izoliacijos storis-25mm.

Dūmtakiai
Medžiaga-plienas (ne blogesnė markės kaip VST 3 sp GOST 380-88); Šiluminė izoliacija-lengvai
surišti akmens vatos dembliai, armuoti dygsniuotu šešiakampiu galvanizuotos vielos tinklu, izol.,
< 100 kg/m3, 5 = 60 mm.


                                                 102
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

Ištraukiamoji grotelė
Konstrukcija-plieno arba aliuminio ;
Apdaila-karštai džiovinta emalė;
Konstrukcija turi būti lengvai nuimama valymui ir vėl įtaisoma (be įrankių}.

Lauko oro tiekimo grotelė
Konstrukcija-su cinkuotu ar plastiku dengtu vielos tinkleliu iš vidinės pusės. Paviršius-
fosfatuotas ir emaliuotas.

Dūmu užsklanda
  Gaminama iš lakštinio plieno =4,0 mm (ne blogesnė markės kaip VST 3 sp Gost 380-88).
Užsklandos apatinėje dalyje turi būti anga 0 50 mm.

Vamzdžiai
  Vamzdžiai plieniniai, tiesia siūle, elektra virinti, Gost 10704-91, plieno VST2sp arba VST3sp
2-os kategorijos.
Vamzdžiai plieniniai vandens dujiniai, Gost 3262-72, plieno VMST2 arba ST2,ST3

Išsiplėtimo indas:
- Maks. darbinis slėgis       - 0,5 MPa; (pagal pastato aukštį);
- Maks. darbinė temperatūra     - 110°C;
- tipas               - membraninis;
- tūris               - pagal vandens tūrį šildymo ir vėdinimo sistemose arba
pagal                -šildymo sistemos šiluminį našumą kW ir pastato aukštį

Debito ribotuvas:
- maks. darbo slėgis       - > 1,6 MPa;
- maks. darbo temperatūra    - > 120°C;
- maks. pratekėjimas       - l%xKv;
- veikimas            - išankstinis srauto nustatymas.
Parenkamas pagal apkrovą ir skaičiuotiną Kvs

Karšto vandens pašildvtuvas:
-tūrinis kombinuotas (vandens ir elektros kaloriferiai)
-vertikalus
-šildymo sistemos maks. darbinis slėgis-3 bar.
-karšto vandens maks. darbinis slėgis-l0bar.
                                                 103
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija4.   BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI
4.1     Kodai standartai ir pagrindinės nuostatos
    Šiuose techniniuose reikalavimuose nustatomi projektavimo parametrai, kuriuos turi atitikti
įrenginiuose montuojama įranga.
    Visi darbai tuir būti atlikti pagal “Tarptautinės elektrotechnikos komisijos” (IEC) standartus ir
atlikti taikant LST ir EN standratus.
    Visi komponentai turi būti standartiniai, masinės gamybos, paženklinti “CE” ženklu.
4.2     Apsauga nuo kondensacijos
   Kiekviename korpuse, patalpoje ar erdvėje, kurioje įrengiama elektros įranga ir kurioje gali
vykti kondensacija, kuri gali turėti poveikį patalpoje esančios įrangos našumui ar naudojimo laikui,
turi būti įrengtas anti-kondensacinis šildytuvas (-ai).
   Šildytuvų uždarumo laipsnis turi būti lygus IP 23 ir jie turi būti reguliuojami termostato
pagalba, su indikatoriaus lempute, kuri nurodo, kad grandinei yra tiekiama energija. Kiekviena
šildytuvo grandinė turi būti tinkama maitinimo įtampos lygiui ir apsaugota miniatiūriniu grandinės
pertraukikliu.
4.3     Komponentų apsauga nuo per didelės temperatūros
    Komponentai, kurie yra įrengti skyduose, kurie generuoja šilumą, kai yra naudojami, turi būti
įvertinti, siekiant įsitikinti, ar šilumos kaupimasis korpuse neviršija kurio nors komponento
leidžiamo temperatūros lygio. Šis įvertinimas turi būti atliekamas vienam komponentui ar keliems
komponentams bendrai, priklausomai nuo korpuso tipo ir įrengtų komponentų skaičiaus ir jų darbo
režimo ciklo bei vienalaikių veiksnių. Turi būti remiamasi IEC 943.
    Priklausomai nuo nustatytų ventiliacijos poreikių, turi būti įrengtos vandeniui atsparios
ventiliacijos grotelės, užtikrinančios natūralią oro cirkuliaciją, su tinkleliu nuo vabzdžių ir
plaunamu putų filtru arba tai, kas išvardinta aukščiau, kartu su ventiliatoriumi.
    Jeigu korpuse reikalingas oro kondicionavimas, apie tai turi būti informuotas Inžinierius.
    Ventiliatoriai ir skydų oro kondicionavimas bus reikalingi antikondensacinių šildytuvų
grandinėms.
    Išorėje esančios įrangos atžvilgiu, ypatingą dėmesį reikia kreipti į bet kokią saulės šilumą,
šalia veikiančios įrangos išskiriamos šilumos, ir aukštesnę temperatūrą, kuri laikinai vyraus, kai
įrangai nutraukiamas maitinimas. Šiose sąlygose neturi būti viršytas įrangos ir jos izoliacinės
medžiagos leistinas temperatūros lygis.
4.4     Grandinės projektavimas
   Visų elektros grandinių projektavime, nepriklausomai nuo jų įtampos lygio ir, ar jos kintamos
srovės ar pastovios srovės, būtina pašalinti išsilydančius saugiklius ir naudoti automatinius
atjungimo įrenginius.
   Šiame projekte saugiklių naudojimui būtinas raštiškas Inžinieriaus leidimas.
   Paprastai grandines būtina apsaugoti lieto korpuso saugikliais ir/arba miniatiūriniais
saugikliais. Variklių grandinės turi būti apsaugotos variklių saugikliais.
   Jautrios įrangos apsaugai galima naudotis elektroniniais saugiklių skyrikliais, tačiau jie
privalo turėti skydo priekyje būsenų “įjungta”, “išjungta”, “grandinė atjungta” indikatorius bei
rankinį paleidimo iš naujo mygtuką.
   Rangovas privalo pateikti Inžinieriui kompiuteriu atspausdintų diskriminatorių ir kaskadų
apskaičiavimų kopiją kiekvienai sistemai, atsižvelgiant į numatomų srovės pertrūkių lygį.
   Kiekviename įrangos, kuriai tiekiama elektra, vienete turi būti įrengtas tarnybinis apsauginis
izoliavimo jungiklis, tinkamas pilnai įrangos apkrovai, skirtas nutraukti bet kokį maitinimą įrangai.
Jungiklį turi būti įmanoma fiksuoti atviroje pozicijoje.
   Variklių grandinių, kuriose naudojami elektroniniu būdu valdomi paleidimo įtaisai, atžvilgiu
turi būti remiamasi ne vien tik šio tipo paleidimo įtaisais, bet papildomai turi būti įrengtas įprastinis
kontaktinio tipo paleidimo įtaisas, siekiant užtikrinti alternatyvų paleidimo metodą. Įprastiniai

                                                    104
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

alternatyvūs paleidimo įtaisai turi būti pasirinkti pagal reikalavimus, nurodytus variklio dydžiui
kitose šių techninių reikalavimų vietose.
    Visi varikliai turi būti paleidžiami ir stabdomi rankiniu būdu iš skirstomojo skydo ir valdymo
pulto (biuro patalpos), naudojantis jungikliais ar mygtukais. Taip pat kiekviena variklio grandinė
privalo turėti selektoriaus jungiklį maitinimo paskirstymo skydo priekiniame panelyje su vietinio
valdymo, nuotolinio valdymo ir automatinio valdymo pozicijomis, nepriklausomai nuo to, ar juo
bus naudojamasi, ar ne. Jokiu atveju rankinio ar automatinio valdymo jungikliai negali apeiti
variklio apsauginio jungiklio. Kiekviena variklio paleidimo įtaiso grandinė privalo turėti savo
variklio kontrolinį saugiklį.
    Laidai turi būti tinkamo dydžio, kad įtampos kritimas neviršytų 5% nominalios sistemos
įtampos tarp transformatoriaus ir naudojimo punkto, ir neviršytų 3% maitinimo ar atšakos
grandinėje. Tačiau griežtesni reikalavimai taikomi tuo atveju, jeigu to reikalauja įrangos gamintojas
(-ai). Įtampos kritimas turi būti pagrįstas apskaičiuotu maitinimo grandinės, kuri tiekia maitinimą
daugiau nei vienam varikliui ar įrenginiui, reikalaujamu krūviu, arba nominaliu atšakos grandinės
pilnu krūviu arba, jeigu prijungtas krūvis nežinomas, grandinę nuo viršįtampių saugančio įrenginio
80% nominalios vertės.
    Turi būti įrengti galios koeficiento koregavimo kondensatoriai, jeigu skaičiavimai rodo jų
būtinybę, siekiant išlaikyti galios koeficiento nustatytą reikšmę. Tai pasiekiama, naudojant
automatinę kondensatorinę bateriją, valdomą reaktyviniu galios reguliatoriumi. Galios koeficientas
turi būti tarp 0,98-1,0. Automatinė kondensatorinė baterija turi būti pilnai sukomplektuota ir
tinkama esančiam nominaliam elektros tinklui. Jos konstrukcija turi būti nereikalaujanti priežiūros,
su integruotais kontaktoriais, valdomais reguliatoriumi.
    Nominali įtampa ir dažnis turi būti atitinkamai 380 V ir 50 Hz.
    Korpusas turi būti minimaliai IP 40.
    Aplinkos temperatūros diapazonas turi būti nuo –5 iki +55oC.
    Kondensatorinę bateriją turi sudaryti integruotas reguliatoriaus pultas su valdymo jungikliais
ir skaitmeniniu ekranu ant priekinio skydelio su šiomis funkcijomis:
       selektorius, automatinis/rankinis;
       indukcinės ir talpos srovės nustatymas;
       galios koeficiento nustatymas (tinklo cos );
       veikimo uždelsimo nustatymas;
       cos  indikacija;
       galimas laisvas avarinis kontaktas (1).
4.5      Elektros tiekimas
   Maitinimas esamai nuotekų valyklai imamas iš vietinės elektros tiekimo bendrovės, per 10,4
kV požeminės elektros liniją į stotyje esantį 2 x 400 kVA transformatorių, „Dyn" tipo. Žemos
įtampos tiekimas yra nominalus 440 voltų 3-is fazėmis, 220 voltų 1-a faze, esant 50 Hz dažniui.
Neutralus žvaigždės taškas yra įžemintas tiesiogiai transformatoriuje. Fazių paskirtys yra
nežinomos. Fazių kaita yra nežinoma.
4.6      Elektriniai varikliai
   Elektriniai varikliai turi būti maitinami iš vieno šaltinio ir atitikti IEC 34 ir 72 reikalavimus,
taip pat jie turi būti visiškai uždaro tipo, vėsinami ventiliatoriais, kai jie nėra panardinamo tipo.
Varikliai, naudojami pavojingose vietose, turi atitikti IEC 79.
   Minimaliai, visi elektriniai varikliai turi būti izoliuoti pagal F klasę, esamose aplinkos
sąlygose pagal IEC 85, o izoliacijos vietoje dengiami tropine apdaila; taip pat jie turi būti
asinchroniniai cilindrinio indukcinio tipo. Kiek įmanoma, jie visi privalo turėti tokį patį greitį, bet
kokius skirtumus užtikrinant greičių dėžių pagalba, juostinė ir/ar grandininė pavara negali būti
naudojama.


                                                      105
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Visi elektriniai varikliai turi būti tinkami pilnam galingumui 45 laipsnių Celsijaus aplinkos
temperatūroje 50 m aukštyje virš jūros lygio.
   Nebent konkrečiai kitaip reikalautų mechaninės įrangos gamintojai, 5,5 kW elektriniai
varikliai ir varikliai iki šios ribos, turi būti valdomi pilnos apkrovos paleidimo įtaisais, varikliai virš
5,5 kW ir iki 22 kW turi būti valdomi “star-delta” tipo paleidimo įtaisais, o varikliai virš 22 kW turi
būti valdomi autotransformaciniais paleidimo įtaisais. Visi varikliai virš 1,1 kW turi būti trifaziai,
žemiau 1,1 kW varikliai gali būti vienfaziai.
   Jeigu variklio greitį kontroliuoja dažnio keitikliai, variklis turi būti atitinkamos konstrukcijos.
Variklio laidai turi būti pagaminti iš varinių laidų iki terminalų, pažymėtų U, V ir W, nurodančių
variklio sukimosi kryptį, kuri taip pat turi būti pažymėta ant variklio korpuso. Variklio maitinimo iš
tinklo jungčių korpusas turi būti mažiausiai IP 54.
   Visi varikliai turi būti dviejų guolių tipo, su rutulinio ar ritininio tipo guoliais, slydimo guolių
naudoti neleidžiama. Guoliai turi būti sutepti ir uždari visam naudojimo laikui.
   Kiek įmanoma, variklių konfigūracijų tipų skaičius turi būti ribotas, kad būtų įrengta kiek
įmanoma mažiau skirtingų tipų variklių.
   5,5 kW ir galingesni varikliai, kurie naudojami su pertraukomis ir/arba kuriuose galima
kondensacija, turi būti su antikondensaciniais šildytuvais, esančiais statoriaus apvijose.
   Visi Tauragės ir Skaudvilės nuotekų valyklose statomi varikliai, naudojami technologiniuose
procesuose privalo turėti termistorinę apsaugą.
4.7     Elektros magistralių sistemos
   Kai skirstomuosiuose skyduose ir pultuose naudojamos magistralių sistemos, jos turi būti iš
kieto elektrolitinio vario ir juose turi būti įrengta pagal fazę nuspalvinti diskai kiekviename prieigos
taške. Sujungimai turi būti slėginio veržtuvo tipo ir su koroziją sulaikančiu junginiu. Magistralių
sistemos turi būti tinkamos numatomam srovės pertrūkių lygiui ir trukmei, kaip nustatyta pagal
pertraukiklių dydžių ir nominalios galios kompiuterinius apskaičiavimus. Magistralių sistemų
projektiniai apskaičiavimai turi būti patvirtinti pripažintos tyrimo įstaigos ir išduoti sertifikatai.
Magistralių sistemų nominali galia yra pagrįsta 50 laipsnių Celsijaus aplinkos temperatūra.
   Magistralių sistemos turi būti tinkamos jų teikiamų paslaugų pilno krūvio srovei.
4.8     Skirstomasis skydas ir pultai
   Žemos įtampos skirstomieji skydeliai ir pultai turi būti pagaminti iš minkštojo plieno skardos,
o šaltojo valcavimo skyriai sutvirtinti varžtais. Konstrukcija turi būti modulinio tipo, kuris leidžia
padalinti skydelį ar pultą lengvam transportavimui ir įrengimui. Pageidautinas modulinis dydis yra
pagrįstas 600 mm; aukštis neturi viršyti 2100 mm.
   Skirstomieji skydeliai ir pultai turi būti projektuojami ir gaminami statymui ant grindų, nebent
jų dydis ir funkcija yra tokia, kad jie gali būti saugiai kabinami ant sienos, numatant vietas laidų
prijungimui tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Visi laidai turi įeiti į skydelius ar pultus arba išeiti iš jų
per laidų kamšalus ir kamšalų plokštes, jokiomis aplinkybėmis vietoje laidų kamšalų negali būti
naudojami epoksidiniai glaistai ir panašios medžiagos.
   Skydeliai ir pultai turi atitikti IEC 144, 157, 439 ir 947. Visos komponetų dalys, kurios sudaro
skirstomąjį skydelį ar pultą, turi būti pajėgios atlaikyti dinaminį ir terminį poveikį, be žalos nuo
numatomų srovės pertrūkių lygio ir trukmės.
   Visi signalai ir kontrolės priemonės turi veikti 24 voltų lygyje, o matavimo prietaisų ir
instrumentuotės maitinimas taip pat turi būti 24 voltų.
   Kiekvienas elektrinis variklis turi būti apsaugotas variklio grandinės pertraukikliu, įrengtu
tame pačiame skyriuje, kaip ir paleidimo įtaisas. Visi variklių paleidimo įtaisai privalo turėti
mygtukus paleidimui, sustabdymui ir pakartotiniam paleidimui bei indikatorių lemputes,
nurodančias būsenas “pasiruošęs”, “veikiantis” ir “atjungtas”, kartu su veikimo valandų
sumatoriumi, ir jie turi būti taip įrengti, kad maitinimo sutrikimų atveju paleidimo įtaiso grandinė
atsidarytų ir reikėtų iš naujo variklį paleisti. Visi paleidėjai minimaliai privalo turėti atjungimo
mechanizmą, esant per mažai įtampai, vienfazę apsaugą nuo gedimų kiekvienai fazei ir ampermetrą
su selektoriaus jungikliu visiems trifaziams varikliams.


                                                     106
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Kai šildytuvai ir termistoriai sudaro dalį variklio apsauginės grandinės, jie turi būti valdomi iš
skirstomajame skydelyje esančio atskiro variklio kontrolės skyriaus.
   Pultai turi būti atskiri arba įrengti skirstomuosiuose skydeliuose, tačiau, kai jie įrengti
skirstomuosiuose skydeliuose, jie turi būti prieinami atskirai iš kitos įrangos skydelyje. Jie visais
atžvilgiais turi atitikti nurodytus reikalavimus.
   Vidiniai laidai turi būti pažymėti patikimais ženklais, kurie pateikia tą pačią informaciją, kaip
ir punktas, prie kurio jie jungiami. Visa įranga turi būti aiškiai pažymėta. Terminalų blokai,
naudojami skirtingai įtampai, turi būti aiškiai ir patikimai atskirti.
   Inžinieriaus patvirtinimui prieš gaminimą turi būti pateikti šie brėžiniai:
    1)    Bendrieji išdėstymo brėžiniai;
    2)    Vidinių dalių schema.
4.9     Laidai
    Visi laidai turi atitikti IEC 189, 227 ir 287. Laidų dydžiai turi būti pasirinkti, atsižvelgiant į
prijungtos įrangos reikalavimus, aplinkos sąlygas, įrengimo metodą ir defektines bei perviršines
sroves. Nustatant tinkamumą reikia vadovautis naudojamų laidų gamintojo paskelbtais duomenimis.
    Žemos įtampos laidai turi būti minimaliai pritaikyti 450/750 voltų lygiui vienfazėms ir
trifazėms grandinėms, išskyrus visus pagrindinius žemos įtampos maitinimo laidus nuo
transformatoriaus iki skirstomojo skydelio, kurie turi būti pritaikyti 600/1000 voltų įtampai.
    Kiekvieno laidininko spalva turi būti aiškiai pažymėta kaip nurodyta žemiau ir jis neturi būti
jungiamas bet kokiam kitam tikslui:
     įžeminimas       geltona/žalia
     neutralus        mėlyna

    Visi laidai privalo turėti varinius laidininkus ir turi būti sustiprinti, minimalus laidininko
leidžiamas dydis yra 1,5 mm² apšvietimo grandinėms, 2,5 mm² mažos galios grandinėms ir 4 mm²
variklių grandinėms.
    Laidai kontrolės, priežiūros funkcijoms ir matavimo prietaisams turi būti apsaugotos poros
tipo, pagaminti iš sunumeruotų dalių, tinkami 300/500 voltų įtampai, izoliuoti PVC, ekranuoti ir
armuoti.
    Ten kur laidai yra tiesiogiai įvesti į grindis, jie privalo turėti valcuoto plieno laidus arba
aliuminio lydinio armavimą, apsaugai nuo mechaninių pažeidimų.
4.10    Laidų perėjimai
   Kai laidai įeina į pastato konstrukcijas ar išeina iš jų, arba praeina pro apsaugos nuo gaisro
barjerus, turi būti naudojami specialios paskirties perėjimai, tokie kaip Brattberg MCT sistema.
Mastikos ar epoksidinio cemento naudojimas laidų izoliavimui neleidžiamas.
4.11    Laidų padėklas ir kopėčios
   Laidų padėklai ir kopėčios turi būti pagaminti iš karšto valcavimo minkštos skardos,
perforuotos minimaliai 40 % ir taip suprojektuoti, kad jų konstrukcija būtų standi.
   Gamintojo pasirinkimas turi užtikrinti, kad lankai, trišakiai, susikirtimai, reduktoriai,
statramsčiai ir kontaktinės pakabos bei kita būtų įtraukta į produkto grupę, kadangi šių dalykų
gamyba statybos vietoje nebus leidžiama.
   Padėklai ir kopėčios turi būti tokio dydžio, kad atitiktų tiekėjo kompiuterinius laidų dydžio
apskaičiavimus, ir privalo turėti ekranavimo ar izoliavimo barjerus pagal nuotolio ir atskyrimo
reikalavimus laidams ir laidams, veikiantiems skirtingose įtampose.
   Atramos turi būti įrengtos tokiais intervalais, kurie užtikrina, kad maksimalus gamintojo
leidžiamas įlinkis tam tikrai apkrovai nebūtų pasiektas. Atramų tipai turi būti patvirtinti laidų
padėklo ar kopėčių gamintojo.
   Sujungimai tarp dviejų padėklo ar kopėčių skyrių gali būti įrengti tiktai sandūros antdėklų ir
kupolo formos galvutę turinčių varžtų, sudarančių dalį gamintojo standartinių priedų, pagalba.
Reikalingas elektrinis sujungimas turi būti įrengtas kiekvienoje sandūroje, įžeminimo tikslais.


                                                    107
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

4.12    Įžeminimas
    Bet kokie metalo dirbiniai, kuriais neteka srovė, tokie kaip pastato konstrukcijos plieninės
dalys, vandens vamzdžiai, ventiliacijos vamzdžiai, plieninės atramos, laidų padėklai/kopėčios,
skirstomųjų skydelių ir pultų korpusai, variklių rėmai, laidų armuotės ir kt. turi būti surišti su
įžeminimo jungties punktu.
    Visos skirstomųjų skydelių ir pultų durys, dangčiai ir kt. turi būti visam laikui prijungti prie
skydelio ar pulto įžeminimo strypų.
    Visi įžeminimo konduktoriai turi būti mažiausiai 2,5 mm² daugiagysliai viengubos šerdies,
variniai, su žalių/geltonų juostų PVC movomis.
    Įžeminimo sistema turi užtikrinti, kad maksimali varža žemei nuo kiekvieno punkto
instaliacijoje neviršytų tos varžos, kuri reikalinga veikti apsauginiams įrenginiams.
    Įžeminimo strypai turi būti variniai arba iš variu plakiruoto plieno, pagal įžeminimo sąlygas,
išplečiamo tipo, kuriuos galima mechaniškai pritvirtinti prie žemės, leidžiama maksimali 4 omų
varža. Įžeminimo strypų jungtys turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančia medžiaga, o jungtys
prie strypo nuo įrenginio turi būti pagamintos iš mažiausiai 70 mm² varinio laido.
    Kai sistemos įtampa viršija 11 kV, pagal įrengimų pobūdį, gali prireikti įrengti įžeminimo
tinklelį ir tuo atveju atstumai tarp laidininkų, sudarančių tinklelį, negali būti tokie, kad potencialo
gradientas viršytų leidžiamą saugiam darbui.
    Įžeminimo strypo jungtys turi būti įrengtos taip, kad turėtų apžiūros įdaubas, leidžiančias
atlikti planinius testus ir apžiūras.
    Rangovas turi užtikrinti, kad joks aukštos įtampos įžeminimo strypas nebūtų šalia jokio
žemos įtampos įžeminimo strypo sistemos, kad neatsirastų indukcinis poveikis.
    Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas apsaugai nuo per didelės įtampos dėl žaibo poveikio ir
todėl, bet koks pagrindinis skirstomasis skydelis ir/arba variklio valdymo pultai ir kt. turi būti
apsaugoti apsaugos nuo žaibo moduliais.
    Be to, tiekėjas turi užtikrinti, kad ateinančios aukštos įtampos linijos turėtų viršįtampio
iškroviklius kiekvienoje fazėje prieš transformatorių.
    Bet kokia žala įrangai ir/arba personalui dėl tiekėjo, neužtikrinančio tinkamos apsaugos,
pasireikš ieškiniais prieš jį dėl aplaidumo.
    Siekiant užtikrinti signalą be trukdžių matavimo grandinėms, turi būti įrengta atskira varinė
magistralinė sistema, kur neleidžiama jungti jokio kitokio įžeminimo laido. Ši magistralinė sistema
turi būti jungiama 16 mm² variniu laidu tiesiai prie žemės besitęsiančia kilpa (ilgis 20 m, gylis – ne
mažiau 0,7 m).
4.13    Valdymo pultas
    Valdymo pultas paprastai turi būti įrengtas pagal reikalavimus skirstomiesiems skydeliams ir
pultams, nurodytus kitose šių techninių reikalavimų vietose.
    Valdymo pulte turi būti įrengtas izoliuojantis jungiklis, kuriuo galima išjungti visą elektros
tiekimą pultui, ir jame turi būti visi matavimo prietaisai ir apsauginiai įrenginiai, reikalingi
nutekamųjų vandenų valymo stoties stebėjimui ir kontrolei. Pulte turi būti matomas valymo stoties
proceso imitacinis atvaizdas su stebėjimo ir kontrolės įranga, atskira kiekvienai atskirai stoties
daliai.
    Valdymo pultu turi būti įmanoma iš nuotolio įjungti ir sustabdyti stoties darbą, kartu su
prietaisais stebėti srovę, įtampą, galios koeficientą, kilovatus, variklių veikimo valandų skaitiklį,
dažnį, vandens temperatūras, tėkmę ir signalizaciją bei išjungimą, kaip nurodyta kitur šiuose
techniniuose reikalavimuose.
    Įrengimo schema, turinys ir signalai bei kontrolės priemonės, kartu su naudojamomis
spalvomis, turi būti patvirtinti Inžinieriaus.
    Valdymo pultu turi būti įmanoma valdyti nuotekų valyklą nepriklausomai nuo kompiuteriu
kontroliuojamos sistemos. Tačiau Valdymo pultas turi būti suderintas su personalinio kompiuterio
kontrolės sistema. Visi pakeitimai ir veiksmai atlikti Valdymo pulte turi būti matomi kompiuteryje
ir turi būti matoma, kad pakeitimai sistemoje buvo atlikti iš Valdymo pulto. Turi būti numatyta
galimybė užblokuoti bet kokius keitimus Valdymo pulte iš kompiuterio ir avarinio išjungėjo.

                                                   108
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Imitacinė diagrama turi pateikti nuotekų valyklą su visomis konstrukcijomis ir įrengimais,
logiškai išdėstytais, diagramos paviršius turi būti pagamintas iš modulinės graviruotos akrilinės
plokštės, lengvai valomos ir neatspindinčios šviesos.
   Valdymo pulte rezistoriai ir dvispalviai diodai nurodo veikimą ir gedimą. Be to, įvairūs
ekranai, tokie kaip tėkmės indikatorius, pH indikatorius ir kt. turi būti integruoti į imitacinę
diagramą.
   Siemens S7 modelio programuojamas loginis valdiklis turi būti integruotas valdymo pulte.
4.14     Papildoma baterija
    Papildoma baterija paprastai turi būti įrengiama pagal reikalavimus skirstomiesiems
skydeliams ir pultams, kaip nurodyta kitose šių techninių reikalavimų vietose.
    Papildoma baterija 240 ir 24 voltams turi būti įrengta avariniams atvejams ir elektros tiekimui
be sutrikimų į avarines sistemas ir matavimo prietaisus, stebėjimo ir kontrolės sistemas, tiek įprastu
darbo režimu, tiek elektros tiekimo tinklo sutrikimo atveju. Baterija privalo veikti 30 minučių, esant
pilnam krūviui, ir įgalinti paleisti bet kokį avarinį generatorių ir nutraukti stoties darbą.
    Paprastai papildomos baterijos turi atitikti IEC 86, 146 ir 896 reikalavimus.
    Papildomos baterijos skydas turi būti padalintas į dvi dalis, viena iš jų turi būti skirta
pakrovėjui ir paskirstymo poskyriui, inverteriui ir kt., o kita – tiktai baterijoms. Šie techniniai
reikalavimai nustato, kad pakrovėjo skyrius būtų visiškai atskirtas nuo baterijų skyriaus, laidai tarp
šių dviejų skyrių turi būti įrengti išorinėmis priemonėmis.
    Turi būti numatytas baterijų skyriuje vandenilio dujų ištraukimas į saugią vietą pastato išorėje
ventiliacijos vamzdynų pagalba.
    Vamzdynų dydis ir pajėgumas turi būti nustatytas baterijos gamintojo apskaičiavimais dėl
ventiliuojamo vandenilio dujų kiekio, darant prielaidą, kad nenaudojamas joks mechaninis
ventiliavimas po įkrovimo.
    Patalpoje, kurioje laikomos baterijos, turi būti šiek tiek padidintas slėgis, siekiant užtikrinti
įprastinį tinkamą vandenilio ventiliavimą ir pakrovėjo skydo aušinimą.
    Pakrovėjas turi pats save apsaugoti perkrovos atveju ir papildomai turi būti pajėgus atlikti
aptarnavimo koregavimus. Iškrovimo išvadai turi būti įrengti pirminėse pakrovėjo transformatoriaus
apvijose 2,5 procentų žingsniais +/-5 procentų diapazone, o transformatorius turi pasiekti savo
nurodytą maksimalų galingumą visuose išvaduose iki +/- 1 procento nuo 0 – 100 procentų
apkrovos.
    Įkrovimas turi vykti pagal IU charakteristikas, pradžioje baterija turi būti įkraunama nuolatine
srove (I charakteristika), kurios stiprumas turi būti pakrovėjo nominali srovė, iš jos atėmus srovę,
kuri tenka apkrovai. Kai baterijos terminalų įtampa pasiekia svyruojančio lygio įtampą, pakrovėjas
turi persijungti į nuolatinę įtampą (U charakteristika). Pakrovimo metodu reikia nustatyti, ar
pasirinkti svyruojantį įkrovimą, ar pagreitintą įkrovimą.
    Kai baterijos išsikrauna, pakrovėjas turi būti pajėgus jas iš naujo įkrauti per 12 valandų.
Siekiant išvengti elementų sugadinimo ir poliariškumo apkeitimo ilgai trunkančio išsikrovimo
laikotarpiais, pakrovėjas privalo turėti reikalingus prietaisus automatiškai atjungti baterijas, kai
elementų įtampa nukrenta žemiau gamintojo iš anksto nustatyto lygio.
    Kai baterijų įkrovimas per 12 valandų laikotarpį vykdomas pagreitintos įkrovos režime, po
įkrovimo pabaigos pakrovėjas turi automatiškai persijungti į svyruojančios įtampos įkrovimo
režimą lygyje, esančiame žemiau elementų prisipildymo dujomis lygio. Persijungimas iš pagreitinto
įkrovimo į svyruojančios įtampos įkrovimo režimą turi būti vykdomas neužsifiksuojančių mygtukų
pagalba, indikatorių lemputėms parodant naudojamą režimą.
    Pakrovėjo skyriuje turi būti įrengtas ampermetras ir voltmetras su selektorių jungikliais tiek
įvaduose, tiek išvaduose, anunciatoriaus relės turi būti įrengtos perduoti gedimų ir įspėjimų būsenas
į anunciatorius valdymo pulte, turi būti signalizuojama apie šias sąlygas:
       kintamosios srovės fazės sutrikimas;
       pakrovėjo gedimas;


                                                   109
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       nepakankama įtampa;
       per didelė įtampa;
       įžeminimo gedimas;
      maitinimo sutrikimas.
    Pakrovėjo gedimo relė turi inicijuoti signalą/įspėjimą, aptikus vieną iš šių parametrų:
       srovės galingumas mažesnis, nei nominali srovė, veikiant I charakteristikos
        pastoviosios srovės atšakoje
arba
       įtampos galingumas mažesnis, nei svyruojančios įtampos įkrovimo, veikiant U
        charakteristikos pastoviosios srovės atšakoje

    Relė turi būti uždelsto veikimo, siekiant išvengti apgaulingo veikimo, esant krūvio
viršįtampiams.
    Nepakankamos įtampos relė turi būti nustatyta suveikti, esant įtampai, 5 procentais žemesnei
nominalios, kas įgalintų leistiną nuokrypį.
    Kintamosios srovės išvado įžeminimo sutrikimo sąlygų automatinė priežiūra turi būti
vykdoma lygiagretaus sujungimo grandinės pagalba, įžeminimo sutrikimo relė turi būti uždelsto
veikimo, siekiant išvengti apgaulingo suveikimo dėl sistemos talpinės varžos įkrovimo srovių.
    Pulto priekyje turi būti įrengtas testavimo jungiklis, skirtas patikrinti tiek teigiamą, tiek
neigiamą įžeminimo izoliaciją.
    Baterijų elementai turi būti švino rūgšties tipo, sumažinto garų kiekio, su permatomais
smūgiams atspariais konteineriais, kuriuose pažymėti maksimalūs ir minimalūs skysčio lygiai.
    Bendra baterijų talpa turi būti pakankama, esant nepalankiausioms veikimo sąlygoms, 9 metų
naudojimo laikotarpyje tiekti šiuos krūvius per 10 valandų iškrovimo laikotarpį:
       normalų bazinį krūvį visam iškrovos laikotarpiui;
       pavojaus signalų garsams, lempų apšvietimui bei visų signalų įjungimui iškrovos
        laikotarpio pabaigoje, 10 minučių laikotarpyje.

    Visus šiuos rezervinių įrenginių krūvius:
       maitinimą visoms apsauginėms relėms;
       maitinimą avariniam apšvietimui;
       maitinimą įspėjimo signalams;
       maitinimą matavimo prietaisams;
       anunciatorių relių veikimui;
       energijos tiekimą garsiniams įspėjimo signalams;
       įspėjimo signalų lempų švietimui;
       papildomų pertraukimo relių veikimui;
       kontrolės priemonėms ir blokavimui.
4.15     Apšvietimas
   Visose vietose, kur įrengta stotis ir įranga, turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas, paprastai
išorėje esančios vietos apšviečiamos aukšto slėgio išlydžio šviestuvais, patalpos viduje
apšviečiamos fluorescentiniais šviestuvais. Avarinis apšvietimas ir apsaugos bei evakuacijos
apšvietimas turi būti įrengtas svarbiausiose vietose. Visi šviestuvai turi atitikti IEC 598.


                                                     110
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Bendrą išorės apšvietimą turi tiekti aukšto slėgio natrio lempos tinkamuose šviestuvuose,
užtikrinančios vidutinį 50 liuksų apšvietimo lygį, žemiausias apšvietimo lygis negali būti mažesnis,
nei 30 liuksų. Kai stotis yra išorėje po apsauginiais tentais, ji turi būti atskirai apšviečiama vietinių
fluorescentinių šviestuvų pagalba. Bendrąjį išorės apšvietimą turi kontroliuoti saulės elementas.
    Vidaus apšvietimas turi būti užtikrinamas fluorescentinėmis lempomis uždaruose
šviestuvuose apdorojimo zonose ir žaliuzėmis dengtuose šviestuvuose biurų zonose. Apdorojimo
zonose minimalus 300 liuksų apšvietimo lygis turi būti užtikrintas grindų lygyje, o biurų patalpose
stalo lygyje turi būti užtikrintas minimalus 600 liuksų lygis.

Apšvietimo lygiai įvairiose zonose
 Zonos aprašymas                     Apšvietimo lygis liuksais (liumenas/m2)
 Lauke                                nuo 20 iki 40
 Pumpavimo stotyse                         nuo 200 iki 300
 Valdymo patalpos                          nuo 500 iki 750
 Koridoriai                             nuo 100 iki 200
 Biurų patalpos, persirengimo kambariai ir pan.           nuo 300 iki 500

   Atrinkti šviestuvai turi užtikrinti avarinį apšvietimą, būdami prijungti prie 240 voltų
rezervinės baterijos inverterio įtaiso. Avarinis apšvietimas turi būti toks, kad būtų užtikrintas
bendras 50 liuksų apšvietimo lygis.
   Apsaugos apšvietimas turi būti užtikrintas, paliekant tam tikrus šviestuvus neišjungtus, kad jie
užtikrintų apšvietimą prie kiekvieno įėjimo į pastatą.
   Avarinių išėjimų apšvietimas turi būti užtikrintas visuose koridoriuose ir valymo stoties
praėjimuose, kad personalas galėtų evakuotis iš pastato, nepradėjus veikti avariniam generatoriui, o
avariniai šviestuvai ir evakuacijos šviestuvai gali būti tie patys šviestuvai, kai leidžia apšvietimo
lygio reikalavimai.
   Išėjimo ženklai turi būti įrengti visuose išėjimuose ir prijungti prie 240 voltų rezervinės
baterijos.
4.16    Gaisro gesinimas
   Gaisro gesinimui turi būti pasiruošta strateginėse vietose patalpinant gesintuvus. Visi
gesintuvai turi būti tiktai anglies dioksido tipo, skirti gesinti elektros sukeltus gaisrus.
   Gesintuvai turi būti Lietuvoje patvirtinto tipo, taip pat atitinkantys vietinių ugniagesių įstaigų
reikalavimus, kurie patars Rangovui dėl gesintuvų dydžio ir vietos.
   Iškvietimo punktai, pasiekiami išdaužus stiklą, turi būti įrengti visose zonose ir prie kiekvieno
įėjimo į kiekvieną patalpą, kuriuos aktyvavus, ne tik įsijungia sirena, bet taip pat vykdomas
automatinis avarinis ugniagesių iškvietimas kompiuterio pagalba.
   Sirena turi būti įrengta, kaip nurodyta aukščiau, įspėti personalą apie gaisro pavojų.
   Jeigu nėra ir jeigu to reikalauja ugniagesių įstaigos, stoties zonoje turi būti įrengtas gaisro
gesinimo hidrantas, prijungtas prie slėginio vandentiekio.
4.17    Standartai, taisyklės ir normos
    Jei nenurodyta kitaip, atliekant darbus, turi būti vadovaujamasi Tarptautinės elektrotechnikos
komisijos (IEC) taisyklėmis, o naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos
bandymų programos ir atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinės komisijos elektros įrangos
taisyklių atestavimui (CEE) paskelbtų taisyklių, su sąlyga, jei jos neprieštarauja įstatymams, kuriais
vadovaujasi konkurso sąlygos. Šios taisyklės ir standartai toliau vadinami “taisyklėmis ir
normomis”.
    Visa įranga, kuri bus naudojama, turi būti tinkama darbui drėgnomis sąlygomis.
    Visos sudėtinės dalys turi būti aiškiai ir suprantamai pažymėtos, nurodant standartus, kuriuos
jos atitinka arba tai turi būti pateikta atskirai. Kai “Techninėse specifikacijose” reikalaujama, kad
medžiagos, atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės, nei reikalauja taisyklės ir normos,
tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų.

                                                    111
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

4.18    Leidimai
   Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektros darbais, organizuoti visus oficialius
elektros darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. Rangovas privalo
pateikti visus duomenis, reikalaujamus valdžios įstaigų, kurių jurisdikcijoje yra jo darbas. Konkurso
dalyvių dėmesys atkreipiamas į tai, kad Lietuvos normos reikalauja licenzijų elektros instaliavimą
atliekančioms kompanijoms.
4.19    Brėžiniai
   Rangovo brėžiniuose turi būti visi elektros brėžiniai, reikalaujami pagal šią specifikaciją.
Rangovas privalo pateikti Inžinieriui peržiūrėti visą Rangovo brėžinių komplektą. Rangovo
brėžiniai turi būti kokybiški, kad darbus būtų galima vykdyti be papildomo Rangovo projektavimo
statybvietėje. Rangovo brėžiniuose turi būti nurodyti įrangos kodai, aiškiai nurodytos tiekiamos
įrangos ypatybės ir detalės. Gamintojo katalogų ar žinynų puslapiai ar brėžiniai, skirti atitinkamai
įrangos grupei ar pan., netraktuojami kaip Rangovo brėžiniai, nebent jie būtų aiškiai sužymėti ir
rodytų atitinkamos įrangos duomenis. Tokia medžiaga gali būti naudojama tik kaip papildoma
informacija, pridedama prie Rangovo brėžinių. Jei prietaisas turi pasirinktinas ypatybes (funkcijas),
montavimo brėžiniuose turi būti aiškiai nurodytos tokios ypatybės. Rangovo brėžiniai turi būti
parengti, naudojant atitinkamus braižymo metodus.
4.20    Derinimas su vietine elektros tinklų įmone
   Rangovas atsako už transformatorių, įvadinių kirtiklių, matavimo prietaisų, variklių
paleidiklių apribojimo, galios koeficiento korekcijos ir pan. Įrenginių atitikimą vietinių elektros
tinklų įmonės reikalavimams.
4.21    Ryšių sistema
   Ryšių tinklą nuo abonento iki telefono sistemos tinklo sumontuos vietinė telefono įmonė, kuri
pateiks visą reikiamą įrangą ir medžiagas iki Inžinieriaus nurodyto prisijungimo taško. Stacionarios
telefono sistemos, neįtrauktos į sutartį, išlaidas apmokės Užsakovas.
4.22    Zonų klasifikacija ir korpusai
   Reikia vadovautis lentele:
Minimali korpusų apsaugos klasė IP
Korpusas    Konstrukcija Pagrindinė apsaugos laipsnio          Dažniausio naudojimo
                savybė                   vieta
Įprastinis   IP 20      Atsitiktinis įtampą turinčių dalių     Sausa vieta be dulkių
                palietimas neįmanomas
Apsaugotas   IP 22      Įtampą turinčios dalys darbinėse      Drėgnos vietos lauke, po
nuo lašų            padėtyse apsaugotos nuo vandens      stoginėmis
                lašėjimo
Apsaugotas   IP 34      Įtampą turinčios dalys apsaugotos     Drėgnos vietos, šlapios
nuo purslų           nuo vandens purslų iš išorės bet      vietos, vietos, kur yra
                kuria kryptimi               gaisro pavojus
Apsaugotas   IP 55      Įtampą turinčios dalys apsaugotos     Šlapios vietos, vietos su
nuo čiurkšlės          nuo vandens čiurkšlės iš išorės      rūdijančiomis medžiagomis
                bet kuria kryptimi
Nepralaidus  IP 67      Įtampą turinčios dalys apsaugotos     Šlapios vietos, vietos su
vandeniui            nuo vandens patekimo            rūdijančiomis medžiagomis
Atsparus    IP 68      Apsaugotas nuo panardinimo         Laikinas panardinimas po
panardinimui          poveikio                  vandeniu
4.23    Įranga ir įrengimai
29.1.90 4.23.1 Bendroji dalis
   Visa įranga, tiekiama pagal šią Sutartį, visais atžvilgiais turi būti tokia, kaip nurodyta, ir
sukonstruota bei pagaminta gamyklos sąlygomis. Įranga, įrengimai ir komponentai turi atitikti

                                                    112
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

numatytą paskirtį. Įranga turi būti moderni ir nauja, išskyrus bandymams reikalingą įrangą. Visa
įranga turi turėti saugos įtaisus.
   Be techninės informacijos, pateikiamos su šia Sutartimi, Rangovas privalo pateikti tokią
informaciją visiems siūlomiems patiekti gaminiams:
       Gamintojo pavadinimas ir adresas,
       Prekinis ženklas, modelis ir kataloginis Nr.,
       Eksploatacijos rodikliai, aprašomieji ir bandymų duomenys,
       Gamintojo nurodymai montavimui ar panaudojimui.
29.1.91 4.23.2 Įrangos patikrinimas ir išbandymas gamykloje
   Visa elektros įranga turi būti patikrinta ir išbandyta gamykloje.
29.1.92 4.23.3 Dažnio keitikliai
   Dažnio keitikliai turi būti didelio dinamiškumo tipo ir turi užtikrinti sinusoidinės srovės
išėjimą, pakankamą reikalingos galios variklio darbo švelniam (nelaiptuotam) režimo pakeitimui
prie pilno sukimo momento. Pavarose turi būti bendros pilnos apsaugos variklio ir pavaros darbui.
   Dažnio ketikliai turi būti su sąsaja, kuri leistų SCADA sistemai gauti pilną informaciją iš jo.
Dažnio keitiklių droseliuose turi būti sumontuoti droseliai.
   Iš dažnuminių pavarų turi išeiti tokie signalai:
       4…20mA galvaniškai izoliuotas analoginis išėjimo signalas
       Turi būti numatytas laisvų potencialų rėlės išėjimo signalas darbo ir sutrikimo
       indikacijai.
       Korpusas turi būti minimum IP 54.

   Raidiniame-skaitmeniniame skystų kristalų displėjuje ir kontroliniame skyde turi būti
galimybė matyti kaip minimum tokius “langus”:
       išėjimo dažnis
       išėjimo srovė
       variklio darbinis greitis
       sukimo momentas %
       variklio sunaudojama galia (kWh)
      darbo valandų skaitiklis
   Dažnuminė pavara turi būti su EMC filtru.
   Jei dažnio keitiklis montuojamas bendroje skydinėje, tai reikia atsižvelgti į jo išskiriamą
šilumos kiekį, nes šis papildomas šilumos kiekis gali neigiamai įtakoti kitos įrangos esančios
skydinėje darbą.
29.1.93 4.23.4 “Minkšti” starteriai
   Starteriai turi būti parinkti pagal nominalią variklio galią, atsižvelgiant į variklio paleidimo ir
stabdymo laiką. Šiuos du laikus turi būti galima reguliuoti 1…60 s ribose.
29.1.94 4.23.5 Rozetės
   Kiekvienoje administracinio pastato patalpoje turi būti vienfazės, dviejų išėjimų rozetės.
Atstumas tarp rozečių neturi būti didesnis kaip 4 m. Gamybinėse zonose turi būti įrengti rozečių
skydeliai su 4 vnt. vienfazių rozečių, 1 vnt. trifaze 16 A rozete ir 1 vnt. trifaze 32 A rozete. Taip pat
skydelio priekyje turi būti pagrindinis atjungimo kirtiklis. Skydelių skaičius turi būti toks, kad iš bet
kurios gamybinės zonos vietos reiktų ne ilgesnio kaip 30 m prailginimo kabelio.


                                                    113
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Visos rozetės turi būti patvirtintos rozetės, skirtos komerciniam naudojimui. Rozetės su
atskiru įžeminimo kontaktu turi būti tokios konstrukcijos, kad, įjungus į rozetę bet kokį kilnojamą
elektros įrenginį, būtų užtikrintas jo įžeminimas. Rozetės, išskyrus tas, kurios montuojamos biuro
patalpose, turi būti nelaidžios vandeniui ir turėti spyruokle uždaromus dangtelius. Vienfazės ir
trifazės rozetės turi atitikti nominalią srovę IN = 16 A.
    Prieš naudojant trifazes rozetes reikia patikrinti sukimosi kryptį. Rozečių korpusai, kai
įmanoma, turi būti PVC.
29.1.95 4.23.6 Apšvietimo jungikliai
   Kiekvienoje patalpoje netoli įėjimo durų turi būti apšvietimo jungiklis. Išorinis apšvietimas
bus valdomas šviesai jautriu jungikliu. Apšvietimo jungikliai turi būti skirti komerciniam
naudojimui, kurių nominalūs parametrai atitinka grandinių apkrovą. Visi jungikliai turi būti atsparūs
purslams. Korpusai, kur įmanoma, turi būti iš PVC. Reaguojantys į šviesą jungikliai turi būti
reguliuojami 2-200 liuksų diapazone.
29.1.96 4.23.7 Variklių apsaugos jungikliai
    Kiekvienas variklis turi turėti kontaktinį variklio apsaugos jungiklį, sujungtą su valdymo
grandine, tam kad apsauginiam išjungikliui, esant nustatytam į “išjungimo” padėtį, būtų neįmanoma
įjungti variklio paleidimo prietaiso įtaiso. Šiuos jungiklius turi būti įmanoma užblokuoti
“išjungimo” padėtyje užraktais. Jungiklių korpusai turi būti metaliniai ar PVC ir sumontuoti greta
atitinkamo variklio.
29.1.97 4.23.8 Sujungimų dėžutės
   Sujungimų dėžutės turi būti pagamintos iš PVC ar aliuminio ir pakankamai didelės, kad būtų
galima sujungti visus jungiamus kabelius. Korpusas turi tenkinti mažiausiai IP 34 reikalavimus.

29.1.98 4.23.9 Šviestuvai ir lempos
    Šviestuvai turi būti gamykliniai, tinkami montavimui numatytose vietose ir atitikti
reikalavimus.
    Visos lempos turi būti ryškiai baltos spalvos ar tolygios spalvos, gerai derančios su dienos
šviesa. Prieš montavimą Inžinieriui pateikiami duomenys apie gamykloje išbandytą naudojimo
trukmę ir apšviestumą liumenais. Visi šviestuvai su liuminescentinėmis ir kaitrinėmis lempomis turi
atitikti minimalų bendrąjį galios koeficientą 0,95. Gamykloje į šviestuvus turi būti įmontuoti galios
koeficieto koregavimo kondensatoriai.
    Projektinis šviestuvų temperatūros diapazonas turi būti -5 ... +55 oC.
    Priimtinos tik lempos, kurias galima įsigyti vietoje.
29.1.99 4.23.10 Avariniai šviestuvai
   Avariniai šviestuvai turi būti nešiojami, gamykloje pagaminto žibintuvėlio tipo, su
akumuliatoriumi ir pakrovėju. Jie turi būti įjungiami į rozetę ir, dingus įtampai, įsijungti
automatiškai. Akumuliatorius turi būti numatytas 2 val. nepertraukiamu naudojimu.
29.1.100    4.23.11 Žemos įtampos kabeliai ir laidininkai
29.1.100.1       4.23.11.1   0,4 kV jėgos kabeliai
   0,4 kV kabeliai turi atitikti visus aplinkos, kurioje jie bus montuojami, reikalavimus,
nurodytus specifikacijoje.
   Kabeliai pristatomi į statybvietę su gamintojo plombomis, etiketėmis ar kitais kilmės
įrodymais.
   Išorinio kabelio apvalkalo žymėjime nurodoma:
        gamintojo pavadinimas,
        tipas,
        gyslų skaičius,
        skerspjūvio plotas,

                                                   114
                               Pirkimo dokumentai.
                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        nominali įtampa,
      tiesinių metrų žymėjimas.
   Leidžiama kabelių gyslų temperatūra, trumpo jungimo atveju, turi būti ne mažesnė 160 0C ne
ilgiau kaip 1 sek.
29.1.100.2       4.23.11.2    Signaliniai kabeliai
    Signaliniai kabeliai, naudojant vytos poros ekranuotą kabelį ir plieninį šarvą, turi apsaugoti
nuo magnetinių ir elektrostatinių trikdžių. Jei kabelis bus instaliuojamas magnetiniame vamzdyje,
gali būti naudojamas nemagnetinis kabelis arba šarvas.
    Šarvuotas kabelis turi turėti suvytos poros varines gyslas. Kabeliai turi turėti individualų
poros šarvą, bendrą šarvą ir bendrą PVC apvalkalą. Šarvai turi būti folijos tipo, su drenažiniu laidu
kiekvienam šarvui. Kabelio šarvas turi būti blokuojamo plieninio tipo, jei jis magnetinis, arba
ištisinio aliuminio šarvo, jei magnetinis šarvas nereikalingas.
29.1.101    4.23.12 Kabelių montavimas
29.1.101.1       4.23.12.1    Bendroji dalis

Visi kabeliai turi būti montuojami pagal tam tikrus reikalavimus, kreipiant dėmesį į galutinį
rezultatą ir išdėstymą kitos įrangos atžilgiu. Kiekvienas kabelis klojamas vertikaliai, horizontaliai
arba lygiagrečiai sienoms ar kitiems konstrukciniams elementams.
    Kabelių negalima kloti į trasą, kol nebus baigti visi žemės darbai, galintys pažeisti kabelį ar jo
izoliaciją. Pratraukiant kabelius, laidininkai klojami trasoje atsargiai, kad nebūų persisukimo,
sulenkimo ar kilpų.
    Jei kabeliai ir įvorės eina per sienas ir perdangas, Rangovas privalo išgręžti arba išmušti
reikiamas skyles. Kabeliai turi būti įkišti į įvores, o šios įtvirtintos reikiamose vietose.
    Kai kabelius kloti žemėje netikslinga, jie turi būti sumontuoti ant pastatų ir/ar įrangos
paviršiaus, naudojant išorėje montuojamus kabelius ir kanalus, kaip nurodyta aukščiau. Be
Inžinieriaus leidimo laidai negali būti instaliuojami pastatų išorėje atvirai.
    Kabeliai paskirstymo skyduose turi būti tvarkingai išvedžioti ir pritvirtinti kaproniniais
perrišėjais. Prieš jungiant prie gnybtynų, reikia padaryti kabelio kilpą, kad vėliau būtų galima
perjungti. Kabeliai visada turi būti tvirtinami tokiais įtvirtinimais, kurių pakaktų atlaikyti visai
mechaninei apkrovai, atsirandančiai dėl kabelių svorio.
    Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti, o kai tvirtinami lygiagrečiai - kiek
įmanoma nesikirsti. Kabeliai neturi būti sulenkiami mažesniu, nei gamintojo rekomenduojamas,
spinduliu.
    Kabeliai tarp įrengimų turi būti ištisiniai, be sujungimų. Jei sujungimai būtini, jiems turi būti
gautas Inžinieriaus sutikimas. Ten, kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, jie turi būti
apsaugoti. Tai būtina padaryti tose vietose, kur kabeliai kerta perdangas, sienas arba klojami
paviršiuje žemiau nei 1,2 m nuo užbaigto perdangos ar žemės paviršiaus. Apsaugai naudojami
lankstūs plieniniai vamzdžiai, ne mažesnio kaip 20 mm skesmens, ir bent 20% didesnio, nei
instaliuojamas kabelis, skersmens. Jei trys ar daugiau kabelių tiesiami lygiagrečiai užbaigtu
paviršiumi, gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai. Apsauginiai vamzdžiai turi būti
nudažyti ta pačia spalva, kaip ir už jų esančios konstrukcijos.
29.1.101.2       4.23.12.2    Kanalai
   Kabeliai, klojami tiesiai į kabelių kanalus, turi būti instaliuoti laikantis metodų, nurodytų
“Bendrojoje dalyje”, jei jie priimtini.
29.1.101.3       4.23.12.3    Vamzdžiai
   Kabeliai traukiami į vamzdžius, naudojant kabelio pratraukimo stygas arba pagalbinius laidus.
Rekomenduojamas vienas vamzdis vienam kabeliui.
   Vamzdžiai pastatuose ir statiniuose turi būti iš kieto aliuminio. Korozijai palankiose vietose ir
požeminiuose įrenginiuose gali būti naudojami kieto PVC vamzdžiai.                                                   115
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Vamzdžiai prietaisų prijungimui kur numatytas magnetinis ekranavimas, turi būti iš cinkuoto
plieno, išskyrus korozijai palankias vietas, kur turi būti naudojami PVC vamzdžiai ir šarvuotas
kabelis.
    Vamzdžiai, prieš traukiant kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą drėgmę ir pašalinius
daiktus. Vamzdžiai turi būti tvirtinami tinkama nerūdijančia tvirtinimo sistema. Tuščiuose
vamzdžiuose pratraukiami izoliuoti 1,5 mm2 vario laidai. Paviršiniai vamzdžiai sumontuojami prieš
nudažant paviršių, ant kurio jie montuojami. Jei tai neįmanoma, vamzdžiai nudažomi vėliau,
pritaikant spalvą prie aplinkinių paviršių.
    Vamzdžių lenkimas, vingiai, atšakos ir pan. galimi tik ten, kur to reikalauja konstrukcinės ar
mechaninės sąlygos. Metalinių vamzdžių alkūnės virš 25 mm turi būti gamyklinės arba pagamintos
specialia lenkimo mašina. Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi būti su lenkimais ir
atšakomis tame pačiame lygyje, ir pastarieji turi turėti bendrą lenkimo centrą su skirtingu spinduliu,
kad vaizdas būtų tvarkingas.
    PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos ir pan., jei skersmuo viršija 50 mm, turi būti daromi
iš gamyklinių detalių. Pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėstuvu, kad nebūtų
jokių atplaišų. Vamzdžiai su išoriniu sriegiu ir iš kieto plieno turi būti nudažyti cinko chromatu
prieš prijungiant juos prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų ir pan. Jei reikia, siekiant
išvengti kabelių pažeidimo, vamzdžių prijungimui prie variklių, solenoidinių vožtuvų, slėgio
daviklių ir pan., turi būti naudojami lankstūs įvadai. Pastarieji turi būti kuo trumpesni. Atviros
vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatams bei statiniams ir tvirtinamos
intervalais, neviršijančias 1 m. Turi būti numatyta 20 % požeminių vamzdžių atsarga. Šie vamzdžiai
turi būti iškišti iš pastatų pamatų bent 1000 mm, kad vėliau vamzdžius būtų galima prailginti arba
sumontuoti kabelius, ir turi būti uždengti dangteliais. Kietų metalinių vamzdžių jungtys turi būti
srieginės.
    PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai. PVC tvirtinimo detalės, sujungimai ir įvorės turi
būti to paties gamintojo.
29.1.101.4       4.23.12.4    Tranšėjos
   Kabelio tranšėjos gylis turi būti ne mažesnis kaip 800 mm. Tranšėjos kasamos, kaip nurodyta
statybvietės darbų specifikacijoje. Tranšėjos dugnas turi būti padengtas smulkiu smėliu (grūdelių
dydis ne didesnis kaip 2 mm) 100 mm storiu. Paklojus kabelius lygiagrečiai, atstumui tarp gretimų
kabelių esant ne mažesniam nei didesniojo kabelio skersmuo, kabeliai turi būti visiškai užpilti tokiu
pačiu smėliu. Virš kabelių 100 mm atstumu turi būti uždėta surenkamo betono plokštė:
      forma              pusapvalė, skersmuo 120 mm
      storis              30 mm
      vieno dangčio ilgis       500 mm

   Ant betono plokštės turi būti juosta, įspėjanti apie požeminius kabelius. Betono plokštė turi
būti uždengta 50 mm storio smulkaus smėlio sluoksniu. Po to tranšėja turi būti užpilta rinktine
iškasta medžiaga, jei nenurodyta kitaip.
   Kabeliai turi būti išdėstyti taip, kad aplink juos nebūtų oro tarpų.
   Tranšėja turi būti užpilta ir sutvarkyta pagal statybvietės darbų specifikaciją.
29.1.101.5       4.23.12.5    Kabelių loviai
   Vertikaliose lovių atkarpose montuojami kabeliai turi būti tvirtinami kas 0,3 m tam skirtomis
kabelių apkabomis. Horizontaliose atkarpose instaliuoti kabeliai kas 1 m turi būti perrišti
kaproniniais perrišikliais. Jei tarpai tarp kabelių netinkami, kabelių talpuminė srovė turi būti tokia,
kaip reikalauja atitinkamos taisyklės ir normos.
   Galima naudoti tik pramoniniu būdu pagamintus kabelių klojimo sistemas, be to jei turi būti
vieno gamintojo, siekiant užtikrinti jų suderinamumą. Šios sistemos turi būti iš aliuminio,
standartinių pločių 150, 200, 300 ir 500 mm. Kabelių skaičius lovyje turi neviršyti 100 kg/m,
priešingu atveju reikia naudoti du arba daugiau lovių. Lovių tvirtinamas turi būti ne rečiau kaip kas
3,0 m. Kabelių klojimo krypties pakeitimui gali būti naudojami sekančios standartinės gamyklinės
fasoninės detalės: y-tipo jungės, trišakiai, ketrušakiai, vertikalios ir horizontalios alkūnės.
                                                    116
                               Pirkimo dokumentai.
                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.101.6       4.23.12.6    Montavimas paviršiuje
    Jei kabeliai klojami atskirai, jie turi būti tvirtinami apkabomis, tvirtinamomis tiesiai prie
betono ar mūro. Apkabos turi būti išdėstytos tokiais atstumais, kad kabeliai nenukartų, o atstumas
tarp centrų neturi viršyti 0,3 m. Jei viena kryptimi tiesiamos kelios kabelių eilės, apkabos turi būti
tvirtinamos, po apačia pakišant lenteles.
29.1.101.7       4.23.12.7    Kabeliai ant metalo konstrukcijų
   Tvirtinant kabelius, negalima gręžti struktūrinio plieno konstrukcijų. Jei reikia, išilgai plieno
konstrukcijose tiesiamas metalo vamzdis, skirtas kabelių trasai. Atskiros apkabos kabeliams
nenaudojamos.
29.1.101.8       4.23.12.8    Kabelių prijungimas
    Kiekvienas kabelis, įvedamas į įrangos korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu,
užtikrinančiu nurodyto lygio apsaugą ir tai, kad galimas mechaninis pažeidimas paveiktų ne
gnybtus, o kabelio apsauginį apvalkalą.
    Visa elektros įranga turi turėti reikiamą kiekį gnybtų ir būti sunumeruota pagal CENELEC
(Europos elektrotechninės standartizacijos komiteto) rekomendacijas, pažymint numerį, prie kurio
jungiama.
    Gyslos neturi susipinti. Prieš jungiant prie gnybtų, reikia padaryti kabelio kilpą, kad vėliau
būtų galima perjungti.
    Daugiagysliai valdymo laidininkai, jungiami prie prietaisų varžtiniais sujungimais, turi būti
tvirtinami izoliuotais užspaudžiamo tipo tuščiaviduriais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi
būti atliekami įrankiu, atitinkančiu antgalių tipą ir dydį.
    Laidininkai  10 mm2 gali būti jungiami ar rišami varžtinėmis jungtimis, o laidininkai  16
   2
mm turi būti jungiami ar rišami užspaudžiamomis jungtimis.
29.1.101.9       4.23.12.9    Kabelių apsauga
   Jei nėra nurodyta jokių kitų specifinių reikalavimų kitoms kabelių ir jungiklių rūšims, tai
reikia atsižvelgti į žemiau lentelėje pateikiamus reikalavimus:

Paaiškinimai:
1.   Laido skerspjūvis, mm2 Cu
2.   Minimali leidžiama ištisinė laido srovė
3.   Maksimali leidžiama nominali srovė automatui (apsauga nuo trumpo sujungimo ir
    perkrovos)
4.   Maksimali leidžiama nominali srovė automatui kartu su variklio apsauginiu jungikliu
    (apsauga nuo perkrovos)

   1.    2.     3.      4.       1.    2.      3.     4.
  1,5    14      10      25       35    93      80     200
  2,5    20      16      35       50    116     100     250
   4    25      20      50       70    146     125     315
   6    32      25      63       95    146     125     400
  10    41      35      80      120    185     160     500
  16    58      50      125      150    232     200     630
  25    73      63      160      185    292     250     800
   Kabelio gamintojas turi nurodyti minimalią temperatūrą, kurioje leidžiama naudoti kabelius.
Minimali temperatūra - 70 0C.
   Visi kabeliai, kur reikia, turi turėti atskirą įžeminimo laidininką. Trifaziai kabeliai turi turėti
pilno pajėgumo neutralų laidininką  16 mm2, o esant didesniam plotui, neutralė gali būti mažesnio
pajėgumo.
                                                     117
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

4.24    Darbų kokybė
29.1.102    4.24.1 Saugos reikalavimai
   Visus elektros darbus turi vykdyti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai.
   Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus jokiam statybvietėje dirbančiam ar galinčiam į ją
patekti personalui. Ten, kur galimas netyčinis kontaktas su įtampą turinčiomis dalimis, turi būti
reikiami įspėjantieji užrašai. Šie užrašai turi būti išpildyti ant plastmasės, juodomis raidėmis
raudoname fone lietuvių.
29.1.103    4.24.2 Saugos priemonės montuojant
   Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita
elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei,
tinkamai neapsaugojus elektros įrangos dėl Rangovo kaltės, įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų
paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią
pačią ar geresnę būklę.
29.1.104    4.24.3 Valymas
   Visų korpusų, dėžių, laidų zonų ir pan. vidus turi būti valomas, kad nebūtų dulkių, purvo ir
kitų nešvarumų., pašalinamas vanduo ir drėgmė. Visos tvirtinimo varžtų kiaurymės korpusuose ir
dėžėse turi būti su varžtais.
29.1.105    4.24.4 Jungikliai, rozetės ir plokštės
   Jei brėžiniuose nenurodyta kitaip, šie prietaisai turi būti montuojami tokiais atstumais nuo
užbaigtų grindų lygio iki prietaiso centrinės linijos:
      apšvietimo jungikliai                1.35 m
      variklio apsauginiai jungikliai           1.35 m
      paskirstymo plokštės (viršutinė briauna)       1.80 m
      rozetės                       1.00 m
   Paviršinės rozetės, atšakos dėžutės ir jungiklių dėžutės turi būti patikimai pritvirtintos. Gali
būti naudojami milteliniu būdu aktyvuojami inkarai, jei griežtai laikomasi gamintojo rekomendacijų
dėl dydžio, skvarbos ir sprogstamumo. Paviršinės dėžutės sumontuojamos prieš dažant pastatus,
konstrukcijas ir kt. Jei šviestuvai nuleidžiami nuo paviršinių dėžučių, pastarąsias reikia tvirtinti
atskirai. Dėžutę aptarnaujantys kanalai turi būti tvirtai pritvirtinti 200 mm atstumu iš abiejų dėžutės
pusių.
   Rozetės, jungikliai, dėžutės ir pan. turi būti montuojami pasiekiamose vietose. Konstrukcija
paslėptai rozetei, jungikliui, atšakos dėžutei ir kt, skirta atmosferiniam poveikiui atspariai įrangai,
turi būti kruopščiai užsandarinta, kad pastatas ar konstrukcija būtų apsaugota nuo drėgmės ar dulkių
patekimo. Į dėžutes atvedami kanalai turi turėti efektyviai užsandarintas angas, kad nepatektų
dulkės ir purvas.
29.1.106    4.24.5 Nenaudojamos angos
   Dėžutės ir plokštės turi turėti tik tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui
montavimo metu. Nenaudojamos išpjovos vamzdžiuose, tvirtinimo detalėse ir dėžėse turi būti
užkištos kamščiais. Nenaudojamos angos lakštinio plieno skyduose ir dėžėse turi būti užkištos
įpresuojamais kamščiais.
29.1.107    4.24.6 Žymėjimas
   Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais
žymekliais, pritvirtintais prie abiejų kabelio galų. Žymeklyje turi būti šie duomenys:
     kabelių skaičius pagal projektą
     gyslų skaičius
     pradžios ir pabaigos taško kodas
   Instaliavus kabelį į įrangą ir nuėmus šarvą, kiekviena gysla pažymima prijungiamo gnybto
numeriu. Jei nenurodyta kitaip, laidai, prijungti prie gnybtų bloko, turi būti žymimi pagal gnybtų
bloką. Valdymo laidininkai, brėžiniuose sužymėti laidų numeriais, turi būti atitinkamai sužymimi.

                                                   118
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

Jei kabelis sudarytas iš gamykloje sužymėtų gyslų, jos turi būti naudojamos, ir šie žymėjimai
parodomi išpildymo brėžiniuose.
4.25      Statybvietės išbandymas
29.1.108     4.25.1 Bendroji dalis
   Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų
sąlygų. Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų
galima patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų.
   Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose
darbo srityse, dalyvaujant Inžinieriui. Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga,
aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti
pademonstruotas prietaisų tikslumas.
   Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis,
siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai, sąveikoje su visa sistema.
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir
įranga, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip
numatyta.
   Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Inžinieriui visus bandymo
duomenis. Šie dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai.
   Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys:
        Įrangos kodas ir aprašymas;
        Visi vardinės plokštės duomenys;
        Bandymų procedūros aprašymas;
        Techniniai bandymų rezultatai;
        Bandymų data;
        Bandymuose dalyvavęs personalas;
        Gedimų aprašymas;
        Bandymo įrangos sąrašas.
29.1.109     4.25.2 Bandymai montavimo metu
   Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą
montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus.
   Bandymuose turi dalyvauti Inžinierius. Kiekvieno bandymo metu turi būti registruojamos ir
užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymams
reikalingomis priemonėmis, ir Inžinieriui turi būti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kuris jo
manymu, reikalingas bandymams.
29.1.110     4.25.3 Bandymų įranga
   Inžinieriui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
įrodymus. Visos bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne anksčiau, kaip prieš
12 mėnesių iki bandymų dienos.
   Rangovas pateikia bent šią bandymų įrangą, tačiau neapsiribojant ja:
        siųstuvas 4 - 20 mA
        izoliacijos testeris (megometras)
        multimetras (V-A-)
        sukimosi krypties indikatorius


                                                   119
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        apšvietimo testeris (Liuksas)
4.26      Elektros darbų patikrinimas
29.1.111     4.26.1 Bendroji dalis
   Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos elektros
sistemos, turinčios įtaką daliai, kuri bus tikrinama, būtų išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa
įranga patenkinamai veiktų.
   Jei kurį nors darbą patvirtina vietinės elektros tinklų įmonės atstovas (inspektorius), tai
nelaikoma pagrindu patvirtinti pagal Sutartį numatytą ar čia nurodytą darbą, nebent jei inspektorius
nuspręstų, kad toks nurodytas arba Sutartyje numatytas darbas pažeidžia Lietuvoje galiojančias
elektros įrangos įrengimo normas.
29.1.112     4.26.2 Patikrinimo pažymėjimas
   Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas pateikia Inžinieriui patikrinimo
pažymėjimą, pasirašytą vietinės elektros tinklų įmonės įgalioto atstovo
29.1.113     4.26.3 Pagrindinis žemos įtampos skirstomasis įrenginys
   Korpuso apsauga turi atitikti mažiausiai IP 34. Kiekvienoje spintoje turi būti atskiros vietos
aparatui ir šynoms.
   Skirstomojo įrenginio konstrukcija turi būti išbandyta visuose prijungtų prietaisų režimuose.
Ant plokštės turi būti nurodyta tokia informacija:
        Gamintojas ir konstrukcijos tipas;
      UN (V), IN (A), fN (Hz), Ith (kA), Idyn (kA), IP.
   Izoliacijos bandymas turi būti atliktas prie 2500 V, bandymo trukmė 1 min. Turi būti
užtikrinta galimybė prijungti portatyvinį įžeminimo prietaisą, naudojant izoliacinį strypą.
   Galutinį skirstymo įrenginio projektą parengia Rangovas, laikydamasis šių nurodymų:
        kiekviena spinta turi turėti tiesioginį priėjimą prie kabelių arba laidų iš atskiro kabelių
        kanalo, išskyrus pagrindinę įvadinę spintą, kur maitinimo kabeliai gali patekti į spintą
        tiesiog per apačią;
        kiekvienas grandinės išjungiklis ir kiti prietaisai, sujungti į vieną grupę, turi būti
        atskiroje spintoje ir ant durų turi būti aiškiai nurodyta grupės paskirtis;
       jėgos kabeliai turi būti prijungti tiesiai prie prietaisų spintų per plokštes, esančias tarp
       jų.
   Kiekvienas papildomas bet kurio komponento kontaktas turi būti prijungtas prie gnybtų,
nepriklausomai nuo to, naudojamas jis ar ne. Kiekvienas gnybtų blokas turi būti aiškiai pažymėtas,
pradedant nuo galinio taško, taip kad nė vienas kitas gnybtų žymeklis neturėtų to paties “adreso”.
Durys turi būti su guminėmis tarpinėmis, pritvirtintais užraktais, su rankenomis ir vyriais, kad durys
galėtų atsidaryti bent 120o.
   Konstrukcija turi užtikrinti didelį eksploatacijos patikimumą ir darbuotojų saugumą.
Skirstomasis įrenginys turi būti atskirai stovintis ant grindų, ant tvirto pagrindo.
29.1.114     4.26.4 Paskirstymo skydai
   Skydai komplektuojami iš grandinės išjungiklių ir skyriklių, montuojamų paviršiuje, kaip
nurodyta brėžiniuose, ir turi turėti atidaromas dureles su paslėptais vyriais ir kombinuotu užraktu su
velke. Kiekvienam skydui turi būti du raktai.
   Skydas žymimas graviruota nerūdijančia metaline plokštele. Apsaugos klasė: IP 20 - viduje ir
IP 54 - išorėje.
   Paskirstymo skydai montuojami ant sienų, tačiau, jei skydo svoris  30 kg, reikia naudoti
plienines atramines konstrukcijas, tvirtinamas prie grindų.
4.27      Paskirstymo skydo ir plokštės prietaisai
   Visi tos pačios kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo, kad būtų sumažintas atsarginių
dalių kiekis.
                                                    120
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.115    4.27.1 Grandinės išjungiklis (diapazonas IN = 100 A -o 630 A).
   Grandinės išjungikliai turi būti su temperatūrine kompensacija, rankiniu valdymu ir užtikrinti
ribotą laike apsaugą nuo perkrovos ir momentinį magnetinį prijungtos grandinės išjungimą.
   Grandinės išjungiklio magnetinis jungiklis turi būti toks, kad užtikrintų išjungimą trumpo
sujungimo atveju ir kad darbo metu nebūtų “klaidingų” išjungimų ir variklio paleidimų. Išjungiklis
turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:
        atidarymo ir uždarymo indikacija;
        valdymo rankena;
        reguliuojamas magnetinis jungiklis (1 - 10 x IN); ir
        reguliuojamas terminis jungiklis (0.6 - 1 x IN).
        magnetinis blokavimas.
29.1.116    4.27.2 Miniatiūriniai grandinės išjungikliai (diapazonas IN = 2 A - 80 A)
   Miniatiūriniai grandinės išjungikliai turi būti kompensuojantys aplinkos poveikį, rankinio
valdymo ir užtikrinantys ribotą laike apsaugą nuo perkrovos ir momentalų magnetinį išjungimą.
Išjungiklis turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:
        1 ar 3 pagrindiniai kontaktai;
        atidarymo ir uždarymo indikacija ir
        DIN 35 šynos tvirtinimas.
29.1.117    4.27.3 Kontaktoriai
   Kontaktoriai turi būti patikimi, brėžiniuose nurodyto nominalo. Visi kontaktai turi būti
vienalaikio veikimo. Laidus turi būti galima prijungti prie gnybtų varžtais. Ritę ir kontaktų blokus
turi būti galima pakeisti, o elektrinis atsparumas turi būti ne mažesnis nei 10 milijonų ciklų.
   Praėjusio laiko skaitiklis ir veikimo indikatorius jungiami per variklio paleidiklio papildomo
kontakto. Kontaktorius turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:
        3 pagrindiniai ir 2 papildomi kontaktai (1 no + 1 nc);
        kontrolinė įtampa 220 V AC, 50 Hz; ir
        padėties indikacija.
29.1.118    4.27.4 Termorelės
    Termorelė kartu su kontaktoriumi turi užtikrinti visapusišką variklio apsaugą nuo perkrovimo
ir fazės dingimo. Ji turi būti kompensuojama tokiu būdu, kad išjungimo laikas nepriklausytų nuo
išorės temperatūros.
    Termorelė turi būti įjungta į maitinimo grandinę. Termorelė turi būti 500 V AC nominalo ir
atitikti šiuos reikalavimus:
        papildomas kontaktas (1 nc, 1 no);
        reguliuojama min. diapazone nuo 0.8 iki 1.0 x IN (variklio nominali srovė);
        temperatūros kompensavimas min. diapazone 0 - +650C; ir
        išrinkimo jungiklis “išbandymui” (tik kontrolinė grandinė [be poveikio pagrindiniams
        kontaktams]) ir „atstatymas į pradinę padėtį“ (rankinis).
29.1.119    4.27.5 Relės
   Relės turi būti patikimos, pritaikytos nurodytoms apkrovoms. Visų kontaktų veikimas turi
būti vienalaikis. Laidus turi būti galima prijungti varžtais prie gnybtų. Elektrinis atsparumas - ne
mažiau kaip 10 mln. ciklų. Relės nominalas turi būti 500V AC ir 24V DC tenkinti šiuos
reikalavimus:

                                                    121
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        kontrolinė įtampa 220 V AC, 50 Hz, 24 V DC;
        konatktas (2 nc, 2 no);
        padėties indikacija; ir
        DIN 35 šynos tvirtinimas.
29.1.120    4.27.6 Relės
   Relės turi būti patikimos, pritaikytos nurodytoms apkrovoms. Visų kontaktų veikimas turi
būti vienalaikis. Laidus turi būti galima varžtais prijungti prie gnybtų. Elektrinis atsparumas - ne
mažiau kaip 10 mln. ciklų. Relės nominalas turi būti 500V AC ir 24V DC tenkinti šiuos
reikalavimus:
        kontrolinė įtampa 220 V AC, 50 Hz, 24 V DC;
        konatktas (2 nc, 2 no);
        padėties indikacija; ir
        DIN 35 šynos tvirtinimas.
29.1.121    4.27.7 Darbo laiko skaitikliai
    Darbo laiko skaitiklis turi būti su mechaniniu displėjumi. Skaitiklis montuojamas ant plokštės
ir turi tenkinti tokius reikalavimus:
        įėjimas signalas 220 V AC/50 Hz;
        8-ženklis; ir
        valandų ir minučių parodymas.
29.1.122    4.27.8 Sumatoriai
   Sumatorius turi būti su mechaniniu displėjumi. Sumatorius montuojamas ant plokštės ir turi
tenkinti tokius reikalavimus:
        įėjimo signalas 24 V DC, 25 ms (1 impulsas);
        8-ženklis
       neatstatomas į pradinę padėtį.
   Impulso konvertavimo į displėjų skalė turi atitikti matavimo prietaiso išėjimo diapazoną, kuris
gali būti, pvz.,1 impulsas = 100 m3.
29.1.123    4.27.9 Režimų išrinkimo/valdymo perjungikliai
   Režimų išrinkimo ir valdymo perjungiklis turi būti tvirtos modulinės konstrukcijos,
apimančios panašius jungimo elementus, valdomus viena ašimi ir kombinuotu kumšteliu, kad būtų
užtikrintas kontaktų veikimas. Jungiklis turi veikti šiais kampais: 00 - 300 - 450 - 600 - 900.
Tinkamai išgraviruotas padėties indikatorius turi aiškiai rodyti pasirinktą jungiklio padėtį.
29.1.124    4.27.10 Mygtukai
   Mygtukai turi būti kvadratiniai, ne mažesni 20 x 20 mm, su linze, kurioje išgraviruotas
tekstas. Elektrinis atsparumas turi būti ne mažiau 0,3 mln. ciklų. Linzių spalva:
      Žalia       paleidimas, atšaukimas, bandymas ir atidarymas
      Raudona      sustabdymas ir uždarymas.
   Mygtukai turi atitikti šiuos reikalavimus:
        UN = 220V AC, IN = 10A;
        kontaktų skaičius, kaip numatyta projekte;
        veikia paspaudus;
        impulsinė funkcija ir
                                                    122
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      padėtį rodanti plokštė (išgraviruota).
    Gali būti naudojami šviečiantys mygtukai su įmontuota lempute.
29.1.125     4.27.11 Srovės transformatoriai
  Srovės transformatoriai turi būti kompaktiški, su pirminėmis ir antrinėmis apvijomis,
sumontuotomis izoliacinėje dėžutėje. Jie turi atitikti šiuos reikalavimus:
        antrinės srovės išėjimas 0 - 5 A;
        tikslumo klasė 0.5; ir
        nuolatinė terminė srovė min. 1.2 x IN.
29.1.126     4.27.12 Srovės keitikliai
   Srovės keitiklis turi būti kaip kompatiška konstrukcija izoliacinėje dėžutėje. Jis turi atitikti
šiuos reikalavimus:
        pirminės srovės įėjimas 0 - 5 A;
        antrinės srovės įėjimas 4 - 20 mA; ir
        tikslumo klasė 0.5.
29.1.127     4.27.13 Indikacinės lemputės
   Indikacinės lemputės turi būti apvalios, min. 20 mm skersmens, su linzėmis, kuriose
išgraviruotas tekstas ar ženklai. Nominali įtampa turi atitikti maitinimo šaltinį. Indikacinių lempučių
darbo laikas turi būti ne mažiaus kaip 10000 val. Linzių spalva:
      Žalia       veikimas ir atidarymas
      Raudona      signalizacija ir uždarymas
29.1.128     4.27.14 Indikaciniai displėjai
    Indikaciniai displėjai, kiek įmanoma, turėtų būti to paties gamintojo. Displėjus turi būti
montuojamas ant plokštės su atitinkama skale.
    Displėjai su aliarminiais kontaktais ir kt. turi turėti įmontuotas reles su pagalbiniu 220V AC
maitinimu. Relės turi turėti vieną bepotencialį kontaktą kiekvienai funkcijai. Valdymo taškai turi
būti reguliuojami atsuktuvu.
    Tikslumas turi būti ± 1.5 % nuo visos skalės.
29.1.129     4.27.15 Užraktai
   Kur yra nurodytas ar parodytas užraktas, jis turi būti cilindrinio tipo ir su raktu. Kur užraktas
numatytas tam tikrai įrenginių grupei (pvz., spintai), raktas turi būti pritaikomas visai grupei.
   Pagrindinių užraktų grupėms turi būti numatytas pagrindinis raktas. Raktai turi būti aiškiai ir
nuolatinai sužymėti taip, kad juos būtų galima lengvai atpažinti.
   Visi raktai turi būti saugomi vienoje metalinėje raktų dėžėje, pritvirtintoje prie sienos.
4.28      Elektros matavimo indikatoriai
29.1.130     4.28.1 Bendroji dalis
   Visi elektros matavimo indikatoriai turi būti tiesiogiai nuskaitomi, montuojami plokštėje,
tikslumo klasė 0,5 nuo visos skalės. Jie neturi būti veikiami temperatūros svyravimų.
   Kiekvienas matavimo indikatorius turi turėti nulinio nustatymo rankenėlę (sraigtą), kurio
padėtis turi būti tokia, kad būtų galima reguliuoti, nenuimant dangčio.
   Visa įranga turi būti to paties gamintojo. Diapazonai pasirenkami taip, kad rodytų 50 - 75 %
visos skalės.
29.1.131     4.28.2 Ampermetrai
    Ampermetrai turi būti valdomi judančios plokštelės spyruokle ir turi atlaikyti perkrovas
avarijos atveju.
    Kiekvienas ampermetras turi turėti atskirą piko indikatorių, registruojantį pilną apkrovą. Jis
turi turėti atstatymo į pradinę padėtį galimybę.

                                                     123
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Įėjimo srovė, prijungus prie srovės transformatoriaus, turi būti 0 – 5A.
   Variklio fazinė srovė turi būti matuojama, kai variklis veikia normalia apkrova. Inžinierius
turi būti informuojamas tuo atveju, jei išmatuota srovė viršija variklio plokštelėje nurodytą visos
apkrovos srovę arba jei daugiafazių variklių fazinės srovės skiriasi daugiau nei 10 %.
29.1.132    4.28.3 Voltmetrai
    Voltmetrai turi būti reguliuojami judančios plokštelės spyruokle ir turėti tinkamus rezistorius.
29.1.133    4.28.4 kWh ir kVAr skaitikliai
   Skaitikliai turi būti tinkami darbui su trifaziu ir srovės įėjimu (0 - 5 A) keturlaidžiu su 50 Hz
įėjimo nebalansuota apkrova. Skaitikliai turi turėti vieną skaičiavimo įrenginį, neatstatomi į nulinę
padėtį, tikslumas ± 0.5 %.
4.29     Matavimo grandinės
   Sistemose turi būti įtampos stabilizatoriai, kad būtų užtikrinta reikiama įtampa tarp kiekvienos
fazės ir neutralių ir tarp fazių.
   Maksimali paklaida, bet kuriam matavimo signalui yra 2% nuo faktinio dydžio. Matavimams
turi būti naudojamas standartinis srovinis įėjimo/išėjimo signalas 4 - 20 mA.
   220 V AC įtampa turi būti naudojama darbo baro skaičiavimui, įjungimui/išjungimui,
atidarymui/uždarymui ir veikimui/sustabdymui.
   Sumatoriui naudojamas standartinis 24 V DC/25 ms impulsinis išėjimo/įėjimo signalas.
                                                   124
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


5   VALDYMO PRIEMONĖS IR MATAVIMO PRIETAISAI
5.1     Bendras
   Stoties valdymas ir priežiūra turi būti pagrįsta signalais, generuojamais sričių matavimo
prietaisų/įrengimų, perduodamais į variklio valdymo centrą (VVC) ir ten analizuojamais
programuojamu loginiu valdikliu (PLV). Automatinės funkcijos turi būti atliekamos VVC,
naudojantis laiko relėmis ir/ar PLV.
   Kontrolės sistema turi užtikrinti visiškai automatinį visų variklių veikimą pagal nustatytą
režimą. Rankinio variklių valdymo (įjungti/išjungti) galimybė turi būti numatyta VVC.
   Nutekamųjų vandenų valymo stoties operatorių vykdoma stoties kontrolė ir priežiūra turi būti
vykdoma iš valdymo patalpos (biurų patalpos). Kontrolė ir priežiūra turi būti įgyvendinama,
naudojantis tinkamu personaliniu kompiuteriu (AK), o kontrolės patalpoje turi būti įrengtas
valdymo pultas, dubliuojantis operatoriaus stoties valdymo funkcijas, jeigu AK sugestų.
   Valdymo pultą kontrolės patalpoje turi sudaryti jungikliai variklių paleidimui ir sustabdymui,
įspėjimo signalų centras įspėjimų apie gedimus parodymui, imitacinis skydas, pateikiantis valymo
įrangos (variklių) veikimo informaciją bei instrumentų indikatoriai.
   Automatinės funkcijos, reikalingos apdorojimo įrangai, yra aprašytos konkrečiuosiuose
reikalavimuose.
5.2     Matavimo prietaisai
29.1.134    5.2.1  Bendra dalis
    Matavimo prietaisai ir funkcijos, reikalingos valymo procesui, yra aprašytos konkrečiuosiuose
reikalavimuose. Visi matavimo prietaisai turi atitikti specifikacijas, paminėtas matavimo prietaisų
sąraše arba panašias.
    Visi prietaisai, tokie kaip sensoriai ir siųstuvai, privalo būti su išgraviruotomis lentelėmis
(žymės numeriais), o lentelės turi būti pritvirtintos priklijuojant arba grandine.
    Matavimo prietaisai turi būti sertifikuoti Lietuvos metrologijos tarnybos.
    Visi matavimo prietaisai turi būti aukštos kokybės, tinkami konkrečiam matavimo tikslui ir
gaminami pramoniniu būdu. Prietaisai turi turėti didžiausią matavimo patikimumą ir tikslumą
prognozuojamose matavimo ribose. Visos metalinės prietaisų dalys, galinčios turėti sąlytį su
vandeniu, nuotekomis, dumblu, oru arba cheminiais reagentais, turi būti patalpinti vandeniui
atspariuose, nerūdijančiuose korpusuose su langeliu ir apsaugoti pagal IP65.
    Visi prietaisai turi turėti galimybę veikti nuolatos. Duomenų perdavimo prietaisai turi turėti
galimybę nuotoliniu būdu perduoti signalus. Prietaisai turi turėti kalibravimo galimybę.
    Turi būti patiekti ne tik patys prietaisai, bet ir priklausiniai: tarpinės, laikikliai, sujungimai ir
kitos nuolatiniam ir nepertraukiamam darbui reikalingos dalys.
    Visi prietaisai turi būti prijungti prie automatinės SCADA sistemos. Matavimo prietaisai turi
būti įrengiami pagal gamintojo nurodymus. Prietaisų išėjimo signalai turi būti izoliuoti ir išėjimo
signalo stiprumas 4–20 mA. Signaliniai kabeliai turi būti dubliuoti ir perduodami suporintais
izoliuotais kabeliais. Visi sensoriai ir matavimo elementai turi būti apsaugoti pagal IP67. Visi
siųstuvai, esantys dorojimo zonoje, turi būti patalpinti vandeniui atspariuose, nerūdijančiuose
korpusuose su langeliu ir apsaugoti pagal IP65.
    Apsaugos klasės:
       panardinami jutikliai, sensoriai, matavimo elementai        IP67,
       srieginiai ir flanšiniai jutikliai                 IP66,
       signalų perdavimo įtaisai                          IP65.

    Visose nuotekų valyklose turi būti įrengta įrenginių automatinio valdymo sistema, kuri pagal
užduotus parametrus valdytų vandens ruošimo procesą ir į centrinę dispečerinę perduotų duomenis
apie įrenginių darbą:
    Visi matavimo instrumentai, priklausantys tai pačiai subkategorijai, turi būti pagaminti to
paties gamintojo. Visi matavimo prietaisai turi būti tinkamo diapazono, dydžio ir tinkami

                                                     125
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

matuojamoms cheminėms savybėms (pvz., temperatūrai, savitajam laidumui ir kt.). Matavimo
prietaisai, kurie turi nutolusį ekraną ar apskaičiavimo funkciją, taip pat turi registruoti tas pačias
reikšmes ir jas turi būti įmanoma pamatyti pačiame prietaise, ten kur jis įrengtas.
    Visos skalės tikslumas ± 1 %, esant mažiausiai 1 km perdavimo atstumui. Įvado įtampa turi
būti 220 V kint. srv., o jeigu matavimo įrangai reikalingas kitoks veikimo įtampos lygis, turi būti
tiekiamas transformatorius bendrame komplekte kartu su matavimo įrenginiu. Visi matavimo
prietaisai turi būti nustatyti gamykloje, o kalibravimo darbai, kuriuos reikia atlikti aikštelėje turi
būti įtraukti į konkurso apimtis.
29.1.135    5.2.2  Elektromagnetiniai debitomačiai
    Elektromagnetiniai debitomačiai turi dirbti elektromagnetinės indukcijos pagrindu ir neturėti
mechaninio jutiklio galvutės. Montavimas turi būti su flanšais, vertikalioje ar horizontalioje
padėtyje. Matavimo vamzdžio atkarpa turi būti iš nerūdijančio plieno.
    Debitomačio slėgio klasė turi būti PN 10.
    Matuoklis turi būti sudarytas iš kombinuoto jutiklio ir keitiklio, kurie pakeistų įėjimo signalą į
4-20 mA analoginį išėjimą, atskiriant varomąją apkrovą nuo 0 iki 800 omų ir tiesialinijinę
priklausomybę nuo pratekančio debito. Keitiklis turi būti mikroprocesorinio tipo, tinkamas
matuojamam srauto greičiui nuo 0,5 iki 10 m/s. Būtinas apšviestas raidinis/skaitmeninis skystų
kristalų displėjus matavimų rodmenims.
    Debitomačiai turi duoti tokius signalus:
        Graduotą skaitmeninį impulsinį išėjimą prie 24 V DC pratekėjusio debito sumavimui.
        Impulso trukmė turi būti didesnė negu 50 ms su dažniu tarp 0,05 ir 20 Hz.
      RS485 sąsaja su atviru protokolu.
   Debito matavimo sistema turi būti numatyta taip, kad bendras signalo be trukdžių perdavimo
atstumas neviršytų 200 m.
   Korpuso apsaugos klasė turi būti nemažiau kaip IP67.
29.1.136    5.2.3  Ultragarsiniai debitomačiai
   Debitomačiai turi veikti garso bangų principu be kontaktinių jutiklių. Toks tipas bus
naudojamas vamzdžiams  DN 400mm. Tvirtinimas turi būti atliekamas apkabomis.
   Debitomatis turi konvertuoti įėjimo duomenis į galvaniškai izoliuotą analoginį išėjimo signalą
4-20mA, galintį atlaikyti apkrovą tarp 0 - 800 ir tiesialinijiniai proporcingą debitui. Keitiklis turi
būti mikroprocesorinio tipo su galimybe fiksuoti tėkmės greitį nuo 0,5 iki 10 m/s. Apšviestas
raidinis/skaitmeninis displėjus (skystų kristalų displėjaus tipo) turi būti sumontuotas matavimų
rodmenims.
   Debitomačiai turi duoti tokius signalus:
        graduotą skaitmeninį impulsinį išėjimo signalą prie 24 VDC debito sumavimui su
        trukme, didesne kaip 50 ms.
      RS232 sąsają su atviru protokolu
              Debitomatis turi sugebėti perduoti nepertraukiamą informacijos srautą
           bent 500 m atstumu per kabelius.
   Korpuso apsaugos klasė ne mažiau kaip IP54.
29.1.137    5.2.4  Slėgio keitikliai
   Slėgio keitikliai turi būti sudaryti iš kombinuoto jutiklio ir keitiklio, kuris pakeistų įėjimo
signalą į analoginį 4 - 20 mA išėjimą. Tvirtinimas turi būti horizontalus arba vertikalus, naudojant
½ jungimo įtaisus. Jutiklis turi būti su rankine nerūdijančio plieno sklendele aptarnavimui.
   Korpuso apsaugos klasė turi būti ne mažiau kaip IP 65
29.1.138    5.2.5  Lygio matuokliai
   Lygio matuokliai turi susidėti iš jutiklio ir keitiklio, konvertuojančio pradinius duomenis į
analoginį 4-20 mA išėjimo signalą.

                                                     126
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Matavimo ribas turi parinkti Rangovas, atsižvelgdamas į tai, kad maksimalus matuojamos
terpės dydis būtų 60-90% prietaiso matavimo ribų intervale.
   Tvirtinimas turi būti vertikalus. Korpuso apsaugos klasė ne mažiaus kaip IP67.
29.1.139    5.2.6  Taikymas
   Visi prietaisai turi būti su keitikliais ir vidinėmis jungtimis, leidžiančiomis panaudoti tokią
įšorinių pajungimų konfigūraciją:
        4-20 mA signalas analoginėms reikšmėms;
        laisvo potencialo kontaktai skaitmeninėms reikšmėms;
        maitinimo įtampa 230 V kintamos arba 24 V nuolatinės srovės
29.1.140    5.2.7  Kabeliai
   Turi būti pateikti visi reikalingi jėgos ir signalų kabeliai, būtini kontrolei ir stebėjimui.
   Signaliniai kabeliai matavimo signalams 4 - 20 mA turi būti suporuoti ir ekranuoti, pvz.
Jamak /NK tipo kabeliai. Požeminiai kabeliai turi būti su plieniniu šarvu.
   Prietaisų kabeliai turi būti klojami atskirai nuo jėgos kabelių. Kabeliai ne latakuose turi būti
tiesiami apsauginiuose aliuminio vamzdžiuose.
   Kabeliai turi būti patikimai markiruoti su informacija apie numerį ir kabelio tipą
29.1.141    5.2.8  Signalų centras
   Signalai apie variklių ir prietaisų (žr. technologinių prietaisų sąrašą) sutrikimus turi būti
surenkami ir perduodami į signalų centrą kontrolės kambaryje.
   Signalų centre turi būti numatytos signalinės lemputės visoms signalinėms grandinėms ir dar
30 % papildomų atsarginių lempučių. Taip pat turi būti įrengti bendro aliarmo sausi kontaktai
signalų perdavimui į signalų centrą.
   Energijos tiekimas į signalų centrus turi būti užtikrinamas akumuliatoriais.
   Signalų centras turi būti suprojektuotas taip, kad sutrikimams pranešti būtų naudojamos
lemputės ir garsinis signalas. Lempučių signalai turi būti tokie, kad lemputės degtų, pranešdamos
apie sutrikimą ir užgęsta pašalinus sutrikimą.
   Signalų centre turi būti numatyti mygtukai lempučių veikimo patikrinimui.
29.1.142    5.2.9  Dokumentacija ir brėžiniai
   Rangovas turi pateikti tokią kontrolės ir valdymo prietaisų dokumentaciją:
        kontrolės skydo išdėstymo brėžinį;
        kontrolės skydo jungimo diagramas;
        principinės schemos brėžinį;
        prietaisų jungimo grandinių schemas, įskaitant komponentų sąrašą su prietaisų
        gamintojų pavadinimais, tipais ir prietaiso klase;
        signalų centro jungimo schemas;
        kabelių žurnalą.
                                                     127
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija6   PRIEŽIŪROS, VALDYMO IR INFORMACIJOS PERDAVIMO SISTEMA
6.1      Įžanga
    Šios specifikacijos tikslas yra pateikti Rangovui bendras žinias apie medžiagas (techninę
įrangą) ir programas (programinę įrangą), reikalingas įsigyjamai priežiūros, valdymo ir informacijos
perdavimo sistemai (SCADA), kad būtų gautas Užsakovo norimas rezultatas dėl įrangos pirkimo,
instaliavimo ir perdavimo kartu su SCADA sistema.
    Rangovas turi užtikrinti, kad visų proceso įrenginių darbo parametrai būtų pateikiami
kompiuterio ekrane ir valdymo stende (įrengtame šalia valdymo bloko). Įrenginių valdymas ir darbo
parametrų reguliavimas turi būti galimas kompiuterio pagalba ir iš valdymo stendo (čia turi būti
įrengtas PLV ekranas su klaviatūra).
    Pagrindinė dispečerinė įrengiama nuotekų valykloje.
    Valdymo sistemos funkciniai reikalavimai yra pateikti Specialiuose reikalavimuose.
    Konkurso dalyvis turi įtraukti visus tiektinus elementus valdymui, monitoringui ir ryšio
užtikrinimui, t.y.:
       SCADA sistema;
       Programuojami loginiai valdikliai (PLV);
       1 personalinis kompiuteris duomenų apdorojimui, kaupimui ir ataskaitų ruošimui,
        valdymo patalpoje, įskaitant atitinkamas programas technologinio proceso
        vizualizavimui;
       1 monitorius valdymo patalpoje;
       Nepertraukiamo maitinimo blokas;
       Kontrolinis valdymo blokas (KVB);
       2 spausdintuvai dispečerinėje;
       Radio modelinė ryšio sistema tarp valyklos ir siurblinės.

   Tiekiama kompiuterinio valdymo ir kontrolės sistema Tauragės nuotekų valyklos
technologijų procesų valdymui ir pagrindinės nuotekų siurblinės valdymui. Įrenginių darbas bus
pilnai automatizuotas.

   Tiekiama kompiuterinio valdymo ir kontrolės sistema tik Skaudvilės nuotekų valyklos
technologijų procesų valdymui. Įrenginių darbas bus pilnai automatizuotas.
   Dispečerinėje įrengta valdymo ir kontrolės sistema turi turėti šiuos pagrindinius
komponentus:
       SCADA sistemą;
       Ryšio palaikymo sistemą įrenginių viduje;
       Valdymo ekraną;
       Spausdintuvus;
       Personalinį kompiuterį;
       Monitorių;
       Radio modeminė komunikacinė sistema tarp nuotekų valyklos ir pagrindinės nuotekų
        siurblinės;
       Visi PVL valdomi duomenys turi būti pateikiami kompiuterių ekranuose.

                                                  128
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


   Turi būti numatytas valdymo sistemos išplėtimas šiomis funkcijomis:
        Pagrindinės nuotekų siurblinies valdymas;
        Ryšys su Tauragės vandenų būstine;
        Komunikacinis ryšys su ISDN ir internetu.
6.2      Rangovo atsakomybė
   Prieš užprogramuojant sistemą, turi būti paruošti kartu su Užsakovu ir jo patvirtintos
operacijų vykdymo metodikos ir funkcionavimo rėžimų aprašymai.
   Visa įranga ir darbai, atitinkantys standartus ir specifikacijas, aprašytas konkurso
dokumentuose, turi atitikti Lietuvos standartus, sertifikatus ir kitus reikalavimus. Visai nurodytai
įrangai ir darbams atitinkami Lietuvos standartai ir reikalavimai laikomi viršesniais ir jais turi būti
vadovaujamasi.
   Prieš atliekant valdymo ir automatikos sistemų įdiegimo darbus, Inžinieriaus ir Užsakovo
suderinimui turi būti pateikti valdymo sistemų aprašymai ir patvirtintos operacijų vykdymo
metodikos ir funkcionavimo režimai. Derinimo metu reikia atsižvelgti į dviejų skirtingų Rangovų
naudojamas “vizualizacijos”programas, jų suderinamumą. Be to, turi būti numatyta sistema
kontroliuojanti visos sistemos valdymą.

6.3      Tiekimo apimtys
   Kontrolės ir valdymo sistemoje turi būti numatyta kompiuterinė ir programinė įranga, būtina
žemiau išvardytų funkcijų vykdymui.
   Sutartyje numatytas PLC sistemos pristatymas ir instaliavimas. Tai reikalauja kontrolės
elementų tiekimo (CUB), instaliavimo bei funkcionavimo patvirtinimo.
   SCADA sistema dispečerinėje;
   PLV sistema automatinei visų procesų kontrolei;
   PLV sistema pagrindinėje nuotekų siurblinėje.
6.4      Sistemos konfigūracija
    Priklausomai nuo techninių sprendimų valdymo ir ataskaitas pateikiančių stočių, programa
gali būti pritaikyta ir tinklo serveryje.
    Vienas iš privalumų būtų suprojektuoti kontrolės ir valdymo sistemos kompiuterinę įrangą
taip, kad atskiros vandenvalos įrenginių dalys galėtų būti kontroliuojamos nepriklausomai.
    Programa turi būti suprojektuota keletui abstrakčių lygių. Programos moduliai turi būti
veiksmingi bendrai, bet ne kaip naudotini tik sąryšyje su atitinkamais procesais.
    Turi būti galimybė įvesti valdymą logikos (nuoseklumo), parametrų, aliarmo signalų ir kitų.
elementų, susijusių su nauju objektu.
    Sistemoje turi būti meniu bazė, kuria būtų galima naudotis ekrane. Operatoriui turi būti leista
parinkti variantus ir atsakymus vykdant programą.
    Valdymo interfeisas turi būti lietuvių kalba.
    Programa funkcijų vykdymui, išvardytom žemiau, gali būti instaliuota įvairiose sistemos
vietose, priklausomai nuo kompiuterinės įrangos konfigūracijos.
    Visa kompiuterinė ir programinė įranga turi turėti nurodytų funkcijų aprašymą ir užtikrinti
patikimą informacijos perdavimą tarp visų sistemos įrenginių.
6.5      Kompiuterinės įrangos aprašymas
29.1.143     6.5.1  Tinklo struktūra
   Valykloje turi būti atskiras valdymo blokas sujungtas su optiniu kabeliu už pastatų. Tikėtina,
kad ryšys su pagrindine nuotekų siurbline bus palaikomas panaudojus radio modeminį ryšį.
   Modemus, jungtis ir visas pagalbines priemones bei pritaikymus, užraktus – reikalingus
pajungimui – turi pateikti Rangovas.


                                                   129
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.144    6.5.2  Kompiuterinė įranga dispečerinėje
29.1.144.1       6.5.2.1 Bendroji dalis
   Tauragės miesto pagrindinė nuotekų siurblinė ir nuotekų valykla turi būti sujungtos į vieną
dispečerinę (operatorinę). Pagrindinė dispečerinė turi būti įrengiama nuotekų valykloje, iš kurios
būtų valdomi visa nuotekų valykla, dumblo sausinimo įrenginiai ir pagrindinė nuotekų siurblinė, bei
stebimas Skaudvilės nuotekų valyklos darbas.
   Darbo stotyse turi būti personaliniai kompiuteriai (PC) su pakankama atmintimi ir RAM
funkcijų ir duomenų išsaugojimui.
   Darbo stotys turi vykdyti žemiau nurodytas funkcijas:
        Automatinį programos paleidimą
        Automatinė pakartotinė paleistis, dingus energijos tiekimui ir perkrovimą.
        Faktinio laiko laikrodis;
        CD įrašymą/skaitymą;

29.1.144.2       6.5.2.2 Kompiuterinė programa

        Windows NT 4.0
        Internet Explorer 6 su modemu
        Office 2000

29.1.144.3       6.5.2.3 Įranga
                 Tauragės nuotekų valykloje turi būti patiekti du įrengos komplektai,
              Skaudvilės nuotekų valykloje – vienas komplektas.

                 PC “Pentium 4” min. 2800 MHz su:
        512 Mb RAM
        120.0 GB kietuoju disku
        128 Mb videokorta
        CD/RW
        AK “pele”
        klaviatūra

29.1.144.4       6.5.2.4 Monitorius dispečerinei

        Ekrano įstrižainė 21" (colių) min. skiriamoji geba 1280x1024/100 Hz;
        Turi atitikti TOC reikalavimus.

29.1.144.5       6.5.2.5 Ataskaitų spausdintuvas/ avarinių signalų spausdintuvas

        Lazerinis spausdintuvas
        Mažiausiai 16 puslapių/min.
        A4, “portrait” ir “landscape” formatai
        Lietuviški ženklai


                                                  130
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.144.6       6.5.2.6 Aliarmo signalai

        Dot-matrix

29.1.144.7       6.5.2.7 Spalvotas grafikų spausdintuvas
   Naudojamas spausdinti operatorių stočių atminties kopijas ir komandinių punktų kompiuterių
monitoriuose matomas ataskaitas.
        Spalvotas grafikų spausdintuvas
        Min. skiriamoji geba 600x300 taškų/colį
        Standartinio formato popieriaus
        Spausdinimo greitis mažiausiai 5 puslapiai/min
29.1.145    6.5.3  PLC sistema
   PLC turi būti standartinė sistema, sudaryta iš lengvai pakeičiamų dalių.
   Sistemoje turi būti keli ryšio PLC, ir kiekvienas jų su savo CPU.
   Taip pat programa turi būti saugoma CD. Tai turi būti aprašyta jeigu programos būtų
perduodamos į ir iš PLC centralizuotai.
   Pageidautina, kad visos I/O operacijas būtų galima vykdyti per PLC.
   Ciklo trukmė, naudojamos procesų blokavimui CPU, neturi viršyti 0,5 s.
   Kadangi sistema paskirstyta per keletą CPU, reikalingas atskiras tinklas tiesioginiam
pasikeitimui būtina informacija.
   Priežiūros sistema turi būti pajėgi vykdyti skaitymo/įrašymo veiksmus tarpinės atminties
įvesties/išvesties srityje, ir PLC atminties celėse, panaudojant standartinę ryšių ataskaitą.
   Reikalingo tikslumo ir apsaugos laipsnio užtikrinimui yra eilė papildomai reikalaujamų vietų,
sąryšyje tarp PLC ir operacinės sistemos.
   Turi būti numatytas energijos tiekimo renginys visoms įvesties/išvesties vietoms, 6 A –
įvesties ir 10 A – išvesties. Kiekį turi nurodyti Rangovas.
   Visų modemų pristatymas yra numatytas Sutartyje.
29.1.146    6.5.4  Programuojami loginiai valdikliai (PLV)
   Pagrindiniai reikalavimai yra šie:
        procesorius Simatic S7-314 ar geresnis.
        analoginiai įvado ir išvado moduliai:
        turi būti galvaniniu būdu izoliuoti;
        4...20mA su diapazono kortele;
        mažiausiai 12 bitų skiriamoji geba;
        skaitmeniniai įvado ir išvado moduliai:
        turi būti galvaniniu būdu izoliuoti;
        24V DC;
        tinkama nuoseklioji sąsaja energijos matavimui, dažnio keitikliams, debitomačiams,
        deguonies matuokliams ir kitai atitinkamai įrangai.

   Tose vietose, kur skaitmeniniai signalai, turintys kitokią įtampą, nei 24 V nuol. srv. (pvz.,
220V kint. srv.), turi būti jungiami prie PLK, turi būti naudojamos sąsajos relės su galimu laisvu
kontaktu.
   Pagrindinė sistema turi apimti:
        centrinio procesoriaus bloko stovus;
                                                   131
                               Pirkimo dokumentai.
                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        maitinimo blokus 220 V kint. srv.;
        operatoriaus sąsaja 27 įspėjimo signalų peržiūrai ir reagavimui į juos.

   Reikalingi skaitmeninio išvado moduliai 64x24 V nuol. srovei.
   Reikalingi skaitmeninio įvado moduliai 64x24 V nuol. srovei.
   Reikalingi analoginio įvado moduliai 4-20 mA srovei.
   Reikalingi analoginio išvado moduliai 4-20 mA.
   Visi būtini laidai tiekimo sistemai.
   Siūlomą sprendimą sudarys pilnas PLV rinkinys, įrengtas skirstomojo skydelio kontrolės
skyriuje. Pagrindinis PLV privalo turėti sąsają su AK stotimi per magistralės liniją.

29.1.146.1       6.5.4.1 Skaitmeninis įvado ir išvado modulis:
   Įvado ir išvado moduliai išlaido sistemą galvaniškai atskira nuo proceso.
        Būseną rodo skystųjų kristalų ekranai;
        24 V = signalo lygis, teigiama logika;
        Išvadai 0,5 A.

29.1.146.2       6.5.4.2 Analoginis įvado modulis:

        Įvado signalai 4-20 mA; mažiausiai 16 bitų skiriamoji geba.

29.1.146.3       6.5.4.3 Analoginis išvado modulis:

        Išvado signalai 4-20 mA; mažiausiai 16 bitų skiriamoji geba.

29.1.146.4       6.5.4.4 Atmintis:

        Programinė atmintis turi būti įtraukta į atminties apskaičiavimus.

29.1.146.5       6.5.4.5 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
   Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti numatytas visiems procesoriams arba po vieną
kiekvienoje vietoje AK ar PLV.
29.1.147    6.5.5  Bendroji programų įranga
   Programinė įranga turi būti pajėgi vykdyti reikalaujamas funkcijas, aprašytas šioje
dokumentacijoje.
   Sistema turi būti tiekiama su pilno valdymo sistema, kuriai būtų reikalinga minimali
operatoriaus priežiūra, kuri užtikrintų efektyvų energijos suvartojimą ir padėtų užtikrinti aukštą
išvalymo efektą. Pagrindinis sistemos vaidmuo valdyti visą procesą su visomis funkcijomis,
remiantis “windows” sistema. Kitas svarbus tikslas – pilnas automatinis vietinis valdymas, be
žmogaus pagalbos.
   Turi būti atliktas pilnas PLV sistemos programavimas visiškai automatiniam stoties veikimui.
   Turi būti taikoma patikima programavimo praktika. Tai reiškia, kad kai įmanoma, programa
turi būti logiškai suprojektuota ir naudojama standartinė programa.
   Visos vidinės žymės, laiko žymekliai, įvadas ir išvadas ir t.t., naudojami programoje, turi būti
su pastabomis, palengvinančiomis vėlesnį programos skaitymą.
   SCADA sistema turi būti tiekiama sukomplektuota su viena licencija peržiūrėjimui,
spausdinimui ir sistemos keitimui dėl nustatytų punktų ir įspėjimo signalų.
   Viso aukščiau minėto paketo pilnas konfigūravimas, įdiegimas ir programavimas.
        apie 25 spalvotus paveikslėlius;

                                                   132
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        apie 15 paveikslėlių valandų skaitikliams;
        apie 150 paveikslėlių nustatytiems punktams ir analoginėms vertėms;
        apie 50 variklių įjungimas/išjungimas;
        apie 100 įspėjimo signalų įdiegimas;
        linijinės tendencijos visiems analoginiams signalams;
        visų realiu laiku matuojamų verčių istorinės kreivės.

   Tiekiamas komplektas turi apimti visus laidus, vietinius jungiklius, jungčių dėžes ir visas
kitas dalis, reikalingas atlikti pilną įdiegimą, paruoštą testavimui ir paleidimui.
29.1.148    6.6.1  Kompiuterinio tinklo programinė įranga
   Pagrindiniai reikalavimai šiai įrangai:
        Keisti personalinio kompiuterio PC programas;
        Operatyvus programos tikrinimas;
        Galimybė pateikti programą ekrane arba spausdinti logines bei funkcines diagramas su
        I/O ir nuorodų sąrašu;
        Spausdinti programų dokumentus;
        Įkrauti programas į PC iš diskų;
        Operatyviai (darbiniame rėžime) keisti parametrus ir statorinius dvilypius signalus;
      Vykdyti paleidimo ir stabdymo komandas.
   Tinklo sistema turi būti pritaikyta TCP/IP Windows NT ataskaitoms tarp prijungtų stočių ir
išoriniam duomenų perdavimui.
29.1.149    6.6.2  Dispečerinės programinė įranga
   Nėra būtinybės vykdyti visų skaičiavimų, valdymo funkcijų operatorių stotyse. Dispečerinė
nuolat turi palaikyti ryšį per tinklą su PLC sistema, kur vykdomos visos dispečerio komandos.
   Operatoriui turi būti sudaryta galimybė “įeiti” į norimą programą pasinaudojant “meniu”
sistemą.
   Operatoriui turi būti sudaryta galimybė dirbti sistemoje, naudojantis “pele“.
   Pagrindiniai reikalavimai dispečerinei:
        Duomenų kaupimas ir linijinių grafikų pateikimas, pagal žemiau pateiktas
        specifikacijas;
        Informacija apie kiekvieną variklį (siurblio, ventiliatoriaus, orapūtės, ir t.t.): darbo ir
        sustojimo/gedimo indikavimas, eiga, darbo trukmė valandom, ir panašiai;
        Dažnio keitikliais valdomiems mechanizmams papildomai pateikti informaciją:
        parametrų nustatymo, gedimų, greičio nuorodos, kW matavimai;
        Sklendėms: atidarymo, uždarymo, pilno atdarymo ir uždarymo padėčių nurodymas,
        taip pat (debito, lygio ir kt.) solenoidinių sklendžių pozicijos indikavimas (0-100%
        atidarymo).
        Visi slėgio, temperatūros, debito jungikliai ir kiti davikliai turi siųsti atitinkamai
        skirtingus signalus apie išvardytų parametrų lygį: aukšto (A), aukšto-aukšto (A-A),
        žemo (Ž), žemo-žemo (Ž) ir kt. lygius stebėjimo taškuose;
        Kiekvienam davikliui, generuojančiam panašius signalus (į arba už PC), pavyzdžiui
        nustatant slėgį, debitą, greitį, vibraciją, temperatūrą ir t.t. Analogiški signalai turi būti
        mažiausiai 16-bit skiriamosios gebos.
                                                     133
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Valdymo proceso keitimui turi būti galimybė keisti užsiduotus ir paleidimo
        parametrus, procesų valdymą ar punktus keičiant įrengimų paskirtį (statusą);
        Valdymas aliarmo signalo atvejais

   Valdymo sistemoje turi būti užtikrintas pilnai automatinis paleidimas ir stabdymas, bei saugos
nuoseklumas.
29.1.150    6.6.3  Grafikų sudarymas
   Sistemoje turi būti apytiksliai 25 paveikslai ir atmintis, pakankama apytiksliai 200-ams
paveikslų. Vienas paveikslas gali būti naudojamas kaip fonas keletui skirtingų procesų grafikų
(pirminio nusėsdinimo), su galimybe skirtingų kintamų lygių įterpimui. Pridėta technologinė
schema parodo panašumus tarp tam tikrų vaizdų.
   Sistemoje turi būti turinio lentelės ar kitos paprastos displėjaus valdymo sistemos,
leidžiančios atrasti procesų atskiras dalis.
   Numatyta, kad kiekviename proceso grafike bus apytiksliai 10 analoginių reikšmių ir 25
skaitmeninės reikšmės (variklių ir sklendžių būsenom nusakyti).
   Persijungimas nuo vieno grafiko prie kito turi trukti ne ilgiau kaip 5s (naujo grafiko ir
analoginių ir skaitmeninių reikšmių pasirodymo ekrane).
29.1.151    6.6.4  Grafinių funkcijų vykdymas
    Turi būti galimybė ekrane vykdyti tokias komandas: paleidimas/stabdymas, atdaryti/uždaryti,
kelti/leisti.
    Turi būti įmanoma ekrane įvesti valdymo parametrus, siurblių paleidimo, darbines komandas
ir panašiai.
    Visos komandos turi atitikti įtrauktų objektų numeraciją. Tai nebūtinai turi būti identiška PLC
įrenginiui, kuris valdys funkcijas.
    Valdikliams reikalingi specialūs grafikai, kuriem lygiai įvedami į formas su konkrečių skilčių
grupe valdiklio pavadinimui, parametrams, aliarmo ribų lygiams ir pan.
    Turi būti galimybė sustabdyti analogiškus įeities signalus (pvz.: atliekant sensorių
kalibraciją). Aliarmo signalai turi būti siunčiami jei sustabdymo būsena nenutraukiama per
nustatytą laiką (apytiksliai valandos laikotarpyje).
    Turi būti galimybė kontroliuoti laiką, per kurį objektas funkcionuoja, įvedant paleidimo ir
stabdymo laikus į grafinio vaizdavimo skilčių grupę atitinkamai kiekvienam objektui.
    Turi būti įmanoma iššaukti daugkartinius paleidimus 24 val. laikotarpyje, numatant nustatytą
darbo trukmę, kiekvienam paleidimui.
29.1.152    6.6.5  Aliarmo signalų valdymas
   Ateinantis aliarmo signalas gali būti gaunamas tiesiai iš skaitmeninio įvado arba analoginio
įvado, esančio už kraštutinių ribų.
   Turi būti nesudėtinga nustatyti, keisti ir įvesti tekstą aliarmams per grafinį interfeisą.
   Aliarmai vykdomi žemiau pateiktais būdais:
        Keli prioritetai           (mažiausiai 3)
        Individuliai nustatyti uždelsimai
        Individualiai nustatyti blokavimai
        Individuliai nustatytas tekstas    (mažiausiai 50 ženklų)
        Neatpažintas             (išvardinti)
        Atpažintas              (išvardinti)
        Nuoroda proceso grafike
        Blokuotų aliarmų sąrašas.


                                                   134
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Turi būti galimybė surišti atminties sekcijas (elementus) arba įeitis į skaitinius punktus,
įvedant juos į lenteles rodomas displėjuje. Punktų skaičiai paeiliui surašomi į aliarmo tekstus, pagal
pirmaeiliškumą įvedant juos į aliarmo teksto lenteles.
   Aliarmo tekstai turi būti suderinti su Užsakovu. Rangovas atsakingas už šių tekstų įvedimą į
sistemą.
   Turi būti mažiausiai 300 aliarmo taškų.
   Visi aliarmo signalai spausdinami specialiais spausdintuvais, nurodant datą ir būtinus
rodiklius.
   Turi būti kaupiama ir pastoviai atnaujinama statistika 5000 paskutinių aliarmo signalų.
   Turi būti galimybė rasti aliarmo signalus pagal žemiau išvardintus kriterijus:
        Datą;
        Punkto numerį;
        Aliarmo signalus, kurie buvo parodyti daugiau nei 5 kartus (arba pasirenkant kitą
        skaičių) per tam tikrą laikotarpį.

   Paieškos rezultatus turi būti galimybė matyti displėjuje arba atspausdinti.
29.1.153    6.6.6  Komandinių punktų programos
   Pagal operatoriaus nuožiūrą komandinių punktų organizacija ir būdas turi atitikti dispečerinės
programą.
   Komandiniuose punktuose turi būti galimybė apdoroti/sekti nukrypimų kreives, histogramas,
darbo trukmę ir dienos, mėnesio bei metines ataskaitas.
   Tarpiniai matavimų dydžiai bus skaičiuojami kas 6 min. ir išsaugomi žemiau pateiktiems
laikotarpiams:
        6 min. dydžiai             1 metams;
        Vidutiniai valandiniai dydžiai     2 metams;
        Paros (24 val.) dydžiai         2 metams.

   Turi būti galimybė įvesti dydžius į išsaugotą duomenų bazę. Pakeisti dydžiai turi būti
pažymimi.
   Turi būti komandos duomenų failų sudarymui, perskaitomų standartinėmis programomis
(pvz. MS Excel 4.0). Turi būti galimybė perduoti/perkelti failus sistemos viduje per LAN ir diskelių
pagalba išoriniam naudojimui.
   Duomenys turi būti prieinami tik įvedus autorinius kodus (mažiausiai 4 lygiai bent po 20
kodų).
29.1.154    6.6.7  Ataskaitos
   Turi būti numatyta galimybė pareikalauti ataskaitos rankiniu ir automatiniu būdu. Visose
spausdinamose ataskaitose turi būti pažymėta data ir laikas.
   Įvairių nuolatinių ataskaitų saugojimo periodai:
        Kasdienės ataskaitos   mažiausiai 32 dienos      (valandiniai dydžiai);
        Mėnesinės ataskaitos mažiausiai 13 mėnesių        (paros dydžiai);
        Metinės ataskaitos    mažiausiai du metus      (mėnesio dydžiai).

   Ataskaitų turinys ir apipavidalinimas turi būti aptartas su Užsakovu ir aprašytas operatoriaus
darbo instrukcijose.
                                                  135
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.154.1       6.6.7.1 Kasdienės (24 val.) ataskaitos:
   Turi būti parodyti suminiai valandiniai, suminiai paros vidutiniai ir tarpiniai dydžiai bei
saugomi mažiausi ir didžiausi paros dydžiai.
   Analitiniai dydžiai tokie kaip pH, dumblo sudėtis, deguonies koncentracija, temperatūra turi
būti parodyti kaip vidutiniai ir tarpiniai dydžiai, tiek valandiniai, tiek paros. Paros dydžiai turi būti
apibūdinti vidutiniais ir tarpiniais dydžiais bei išsaugomi mažiausiais ir didžiausiais dydžiais.

29.1.154.2       6.6.7.2 Mėnesio ataskaitos:
   Mėnesinės ataskaitos turi būti sudarytos tuo pačiu būdu kaip ir kasdienės ataskaitos, išskyrus,
kad valandiniai dydžiai turi būti pakeisti suminiais arba vidutiniais, analitiškai išmatuotais, paros
dydžiais.
   Mėnesinėje ataskaitoje turi būti parodomi ir rankiniu būdu įvesti išmatuoti dydžiai.

29.1.154.3       6.6.7.3 Metinės ataskaitos:
   Metinės ataskaitos turi būti atliekamos tokiu pat būdu, kaip aprašytos anksčiau mėnesinės
ataskaitos, išskyrus tai, kad paros dydžiai turi būti pakeisti mėnesiniais suminiais arba mėnesiniais
vidutiniais dydžiais.
29.1.155    6.6.8  Nukrypimų kreivės
   Turi būti galimybė pateikti bent 250 dydžių (pagal operatoriaus pasirinkimą) nukrypimų
kreivės, įskaitant analoginių ir išsišauktų duomenų iš duomenų bazės.
   Turi būti įmanoma derinti ir vaizduoti skirtingomis spalvomis, mažiausiai 4 kreives, pagal
operatoriaus pasirinkimą. Turi būti galimybė perstumti/pakeisti pateiktų grafikų periodus,
pavaizduotus grafikuose bent 3 dienas viens kito atžvilgiu.
   Turi būti numatyta galimybė išsaugoti dažnai naudojamus derinius (apytiksliai iki 20 derinių)
kaip vieną grafiką.
   Turi būti galimybė spausdinti kreives.
29.1.156    6.6.9  Veikimo laikas
   Turi būti stebima apytiksliai 300 objektų darbo trukmė.
   Turi būti galimybė įvesti aptarnavimo intervalų parametrus, pateikti aptarnaujamų objektų
sąrašą, kurių parametrai buvo viršyti ir perduoti informacinius tekstus (apytiksliai 200 ženklų
apimties) į kiekvieną objektą.
   Turi būti galimybė perduoti veikimo laikus į atskiras eksploatacijos ir remonto sistemas.
29.1.157    6.6.10 PLC sistemos programa
   Turi būti naudojama standartinė PLC sistema, kurios programa galima būtų vykdyti visas
funkcijas, aprašytas šiame skyriuje.
29.1.158    6.6.11 Valdikliai
   Turi būti numatyta linijinių analoginių įeities signalų programinė įranga.
   Turi būti naudojami PID valdikliai.
29.1.159    6.6.12 Analogiškų ribų dydžiai
    Turi būti galimybė įvesti ribinius dydžius aliarmo ir kontrolės funkcijoms visiems įeities ir
išeities signalams. Turi būti galimybė susieti mažiausiai 4 ribinius dydžius su kiekvienu analoginiu
signalu.
29.1.160    6.6.13 Programinės įrangos veikimas
   Programos funkcionavimas turi būti kuriamas remiantis funkcijomis aprašytomis techninėse
specifikacijose ir schemose bei tariantis su Užsakovu.
   Turi būti patiekti laikmačiai, skaitikliai, atminties procesoriai (registrai) ir pan., būtini šioje
dokumentacijoje aprašytų funkcijų vykdymui.
29.1.161    6.6.14 Dokumentai – valdymas ir priežiūra
   Programos dokumentacija turi būti lietuvių kalba. Pagrindinės dalys:

                                                    136
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Sistemos aprašymas;
        Programos aprašymas;
        Brėžiniai;
        Programų sąrašai;
        Instrukcijos standartinei programinei įrangai;
        Naudojimosi instrukcijos.

    Kompiuterinės įrangos dokumentacijos pagrindinės dalys:
        Visų įrangos sudedamųjų dalių instrukcijos;
        Programų išbandymų aprašymai;
        Jungčių sąrašas įvesties ir išvesties prievadams;
        Suderinimo (interface) schema;
        Schemas, aprašančias energijos paskirstymą per PLC;
        Rekomenduotinos atsarginės dalys.
29.1.162     6.6.15 Apmokymai – valdymas ir priežiūra
    Rangovas turės atlikti valymo įrenginių vadovaujančio personalo ir operatorių apmokymą,
pagal Užsakovo patvirtinimą, tiek prieš sistemos pristatymą į vietą, tiek jos paleidimo metu.
    Personalas, atsakingas už sistemos darbą, turės būti apmokomas dirbti su veikiančia valdymo
ir priežiūros sistema (2 dienų kursai).
    Personalas turi būti apmokomas programuoti ir aptarnauti PLK sistemą (10 dienų kursai).
    Apmokymų programą gali pasiūlyti ir siūlyti Rangovas.
    Apmokymų vieta ir laikas turės būti derinamas su Užsakovu.
6.7      Valdymo įrenginių spintos (CUB)
29.1.163     6.7.1  Bendroji dalis
    Šiuose dokumentuose aprašyta PLC sistema turi būti sumontuota valdymo įrenginių spintose
CUB.
    Užbaigti įžeminimo sistemą su atjungiamom neutralių laidų jungtim terminalo bloke, turi būti
numatyta CUB paskirstymo dėžė.
    Skaitmeniniams signalams PLC sistemai būtina 24 V DC, o analoginiams signalams 4-20
mA.
    Kadangi varikliams reikalingas 220 V energijos tiekimas, o “solenoidinių” sklendžių ritėms
24 V AC, naudojamos relės, užtikrinančios tinkamos įtampos tiekimą PLC sistemai.
    Variklių valdymo grandinių relės turi būti sumontuotos MCC.
    Izoliavimo keitikliai turi būti naudojami galvanizuotiems analoginiams signalams.
    I/O modeliai turi būti logiškai sumontuoti; energijos tiekimo moduliai turi būti instaliuojami
pirmame griovelyje, CPU moduliai – antrame, atminties blokas – trečiame sekančiame
įeities/išeities modulius.
    Perdavimo linijos turi būti apsaugotos nuo įtampos šuolių.
29.1.164     6.7.2  Mechaninė struktūra
    Valdymo spintos turi atitikti DIN 40050, IP 54 sąlygas.
    PLC loveliai turi būti patalpinti pakabinamuose rėmuose.
    Valdymo spintų priekis turi būti stiklinis, kad norint nuskaityti parametrus nereikėtų atdarinėti
durų.
                                                   137
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Skydų uždengimai ir durys turi būti užsandarintos guminėmis tarpinėmis, kad būtų išvengta
dulkių patekimo (IP 54). Pagrindai turi būti sandariai pritvirtinti prie grindų, kad būtų išvengta
išdžiūvimo ir dulkių patekimo.
29.1.165    6.7.3  Instaliacija
   Sutartyje numatyta visos įrangos instaliavimas ir montavimas.
   Rangovo atsakomybėje yra susitarti su Užsakovu dėl medžiagų pristatymo laiko į statybos
aikštelę, bei iš anksto numatyti tinkamus pristatymo terminus.
29.1.166    6.7.4  PLC sistema
   PLC loveliai turi būti prijungti prie pakabinamų rėmų, kad geriau išnaudoti padėtį ir išvengti
pažeidimų.
29.1.167    6.7.5  Relės
    Relės prijungiamos prie blokų terminalų, suprojektuotų patalpinti reles. Blokai prijungiami
prie tos pačios rūšies terminalų blokų išilgai visų kitų terminalų.
29.1.168    6.7.6  Galvanizuoti keitikliai
   Keitiklių izoliavimas turi būti pritaikytas naudojimui su kita įranga, turi būti signalo įvado,
signalo išeities ir energijos tiekimo įrangos galvaninė izoliacija.
29.1.169    6.7.7  Saugikliai
   Mažas grandinės pertraukiklis turi būti naudojamas vietoje lydžių saugiklių.
   Lydūs saugikliai turi būti naudojami tik elektroninėje įrangoje.
   Valdymo saugikliai turi būti instaliuojami apsaugotose vietose. Kiekvienas saugiklis turi būti
paženklintas, nurodant fazės kodą (pvz. F1, G1) ir jo funkciją.
29.1.170    6.7.8  Terminalų blokai
   Terminalų blokai turi būti paženklinti serijų numeriais, pradedant 1. Jie turi būti numeruojami
pagal valdymo spintų numerius, pradedant iš kairės į dešinę (žiūrint iš priekio).
   Terminalų blokai jėgos kabeliams turi būti išdėstomi atskira eile valdymo spintos panelėje,
kartu su energijos tiekimo prietaisais. Atstumas tarp terminalo blokų eilių įvadiniams kabeliams turi
būti ne mažiau 300 mm.
29.1.171    6.7.9  Apšvietimas
   Kiekvienoje valdymo spintų sekcijoje turi būti įrengtas apšvietimas. Apšvietimas turi būti
standartinės konstrukcijos, valdomas durų kontaktais.
   Fluorescencinės lempos nenumatytos tiekimo sąrašuose.
   Kiekvienoje sekcijoje turi būti padarytas elektros įvadų įžeminimas, šalia lempų konstrukcijų.
   Lempos ir elektros įvadai turi būti prijungti prie saugiklių.
   Reikalinga įtampa - 220 V.
29.1.172    6.7.10 Kabelių tipai
   Visų elektros kabelių skerspjūvis turi būti 0,75-0,8 mm2, išskyrus pagrindinius įvadus, kurių
skerspjūvis turi būti 2,5-6 mm2, ir kabelių tarp elektros tiekimo įrangos bei valdymo saugiklių,
kurių skerspjūvis 6 mm2.

   Valdymo spintose kabeliai turi būti žymini spalvomis:
      Geltona-žalia       įžeminimas
      Ruda            220 V fazė
      mėlyna           220 V neutrali
      Žalia           24 V DC+
      Balta           24 V DC-                                                    138
                              Pirkimo dokumentai.
                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   Visi kiti kabeliai turi būti juodos spalvos. Kitos spalvos gali būti naudojamos specialios
paskirties adapterių prijungimui.
   Spalvinių kodų reikšmės turi būti randamos ant valdymo spintų vidinės dalies
   Rangovas turi parinkti viengyslius ir daugiagyslius kabelius. Kabeliai į prietaisus įrengti ant
durų ar kitų judančių dalių turi būti daugiavieliai, kaip ir tarp besiribojančių fiksuotų ir judančių
dalių, jie turi būti apsaugoti plastikinėm spiralėm.
29.1.173    6.7.11 Išdėstymas
   Kabeliai turi būti tiesiami taip, kad juos būtų galima grupuoti.
   Kabeliai turi būti išdėstyti numatant priėjimą prie prijungimų ir užtikrinant maksimalų darbinį
saugumą.
   Didesnės kabelių grupės turėtų būti paklotos (jei yra galimybė) plastikiniuose kabelių
grioveliuose.
   NB: Fazės ir neutralės turi atitikti atitinkamą prietaisą. Neutralės (F01 ir F02) gali būti
neprijungtos, išskyrus paskirstymo dėžučių neutrales.
29.1.174    6.7.12 Kabelių žymėjimas
    Kabelių galai turi būti suderinti su ženklinimo futliarais su išdegintais ženklais.
    Kiekvienas kabelis turi būti pažymėtas tuo pačiu ženklu abiejuose galuose. Ženklai turi būti
atspausdinti ant futliaro kiekvienai kombinacijai.
    Laidai tarp PLC terminalų įvadų/išvadų ir terminalų blokų/relių turi būti paženklinti PLC
įeities ir išeities adresais. Numeriai gali būti išdeginti tiesiog ant laidų.
    Laidai tarp techninių blokų ir aparatų turi būti pažymėti terminalo numeriu.
    Vidinės jungtys turi būti žymimos serijos numeriais pradedant 0 “nulinį skaičių” (numeracija
turi vykti didėjančia tvarka). Tas pats nulinis skaičius negali būti naudojamas daugiau nei vienai
jungčiai.
    Laidai tarp prietaisų, esančių arti viens kito, turi būti paženklintuose futliaruose, jei pervesti
laidai ir abi jų jungtys aiškiai matomos. Nb laidas turi būti gerai matomas.
    Fazės ir neutralės taip pat turi būti paženklintos.
29.1.175    6.7.13 Specifikacijos
29.1.175.1       6.7.13.1     CUB3 Nuotekų valykloje
   1 paskirstymo dėžutė su pagrindiniais saugikliais įtampos kontroliavimui, Tripolis pagrindinis
jungiklis ir saugikliai vidaus apšvietimui bei išorės energijos instaliacijai. Siūlytina, kad įrenginyje
būtų standartinė paskirstymo dėžutė su viena tripole grupe, viena vienpole grupe ir pagrindiniu
jungikliu.
        1 UPS su apėjimo jungikliu;
        PLC sistemos tipas aprašytas šioje dokumentacijoje;
        Energijos tiekimo prietaisai įvadams ir išeičiai bei objektų prijungimui prie CUB.
        Būtinas modemas;
        20vnt. MCCB 220 V valdymui, susidedantys iš 10 A MCBB su pagalbiniu kontaktu
        parodančiu jo atsidarymą gedimų tipo signalų brėžiniuose EM, FB;
        60 vnt. MCB 24 V valdymui, susidedantys iš 10 A MCB su pagalbiniu kontaktu
        parodančiu jo atsidarymą gedimų tipo signalų brėžiniuose EM, FB;
        20 vnt. 24 V DC-vienpolių galutinio blokavimo relių su surenkamosiomis dalimis;
        36 vnt. DO 24 V DC įvadai PLC sistemai;
        80 vnt. DI 24 V DC įvadų PLC sistemai;
        16 vnt. AI 4-20 mA galvanizuotų keitiklių (jei reikalinga);


                                                    139
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       4 vnt. AO 4-20 mA galvanizuotų keitiklių (jei reikalinga);
       300 vnt. Galutinių blokatorių;
       I dvigubo įžeminimo išeitis;
       Apšvietimo armatūra;
       Kontaktai durims;
       Montavimo įranga.
29.1.175.2       6.7.13.2    CUB4, vandenvietėje
   Rangovas privalo patikrinti toliau pateikiamų duomenų ir skaičių tinkamumą, ir papildyti,
jeigu reikalinga.
   1 paskirstymo dėžutė su pagrindiniais saugikliais įtampos kontroliavimui, Tripolis pagrindinis
jungiklis ir saugikliai vidaus apšvietimui bei išorės energijos instaliacijai. Siūlytina, kad įrenginyje
būtų standartinė paskirstymo dėžutė su viena tripole grupe, viena vienpole grupe ir pagrindiniu
jungikliu.
       Ryšys su administraciniu pastatu - modemo pagalba;
       1 UPS su apėjimo jungikliu;
       PLC sistemos tipas aprašytas šioje dokumentacijoje;
       Energijos tiekimo prietaisai įvadams ir išeičiai bei objektų prijungimui prie CUB;
       Būtinas modemas;
       1 vnt. vietinis valdymo terminalas, kuriame turi būti matoma matavimų lygiai ir
       variklių paleidimas bei stabdymas;
       4 vnt. MCCB 220 V valdymui, susidedantys iš 10 A MCBB su pagalbiniu kontaktu
       parodančiu jo atsidarymą gedimų tipo signalų brėžiniuose EM, FB;
       8 vnt. MCB 24 V valdymui, susidedantys iš 10 A MCB su pagalbiniu kontaktu
       parodančiu jo atsidarymą gedimų tipo signalų brėžiniuose EM, FB;
       16 vnt. 24 V DC-vienpolių galutinio blokavimo relių su surenkamosiomis dalimis;
       16 vnt. DO 24 V DC įvadų PLC sistemai;
       16 vnt. DI 24 V DC įvadų PLC sistemai;
       4 vnt. AI 4-20 mA galvanizuotų keitiklių (jei reikalinga);
       4 vnt. AO 4-20 mA galvanizuotų keitiklių (jei reikalinga);
       300 vnt. Galutinių blokatorių;
       I dvigubo įžeminimo išeitis;
       Apšvietimo armatūra;
       Kontaktai durims;
       Montavimo įranga.

   Galutinės matuojamų dydžių ir registravimo reikalavimų detalės turės būti suderintos su
Užsakovu.
29.1.175.3       6.7.13.3    Dokumentacija (CUB)
   Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba ir pristatytas originalų bei 2 kopijų komplektas.
   CUB dokumentų sudėtis:
                                                   140
                                Pirkimo dokumentai.
                                IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

         Duomenys apie visus aparatus/prietaisus, įskaitant CUB-e;
         Pilnos grandinė schemos;
         Kabelių prijungimo lentelė;
         Instaliavimo brėžiniai;
         Montavimo brėžiniai.
29.1.176      6.7.14 Valdymo lygiai
   Visa SCADA sistema, įskaitant valdiklius, valdymo programas, asmeninis kompiuteris,
serveris ir spausdintuvai turi užtikrinti efektyvias įrenginių eksploatacijos sąlygas. Detalus SCADA
sistemos aprašymas pateiktas 6.8 skyriuje.
29.1.177      6.7.15 Apsauga nuo viršįtampio
     Objektuose ir centrinėje dispečerinėje turi būti instaliuoti apsaugos nuo viršįtampio blokai,
skirti:
         serijinėms ryšių linijoms;
         signalų linijoms, kur signalai ateina iš išorinių pastatų;
         220V AC maitinimo linijoms - kur reikia.

   Nominali iškrovimo srovė ryšių linijose - 10 kA, signalų linijoms – 2,5kA. Inercijos laikas
(normali/įprasta) 1ns/100ns.
29.1.178      6.7.16 Diagnostika
   SCADA sistemoje turi būti diagnostikos priemonės ir projekto valdymo funkcijos,
padedančios valdyti bei palaikyti sistemą ir nustatyti gedimus.
29.1.179      6.7.17 Gamyklinis patikrinimas ir išbandymas
   Techninė įranga turi būti patikrinta ir išbandyta gamykloje. Prieš pateikdamas programinę
įrangą Rangovas surengia jos demonstravimą ir išbandymą dalyvaujant Užsakovo darbuotojams.
   Papildomai, prie kitų šioje specifikacijoje nurodytų bandymų, turi būti laikomasi tokių
bendrųjų sąlygų: baigęs atskiras darbo dalis Rangovas, dalyvaujant Užsakovui, atlieka viso atlikto
darbo išbandymą eksploatacijos sąlygomis. Rangovas turi pateikti Užsakovui raštišką pasiūlymą dėl
objekte atliekamų bandymų. Užsakovas turi teisę daryti bandymų eigos pakeitimus, tačiau būtinai
privalo būti išbandyta:
         kiekvienas įvadas ir išvadas;
         ryšiai tarp atskirų stočių ir dispečerinės;
         duomenų ataskaitų teikimas;
      maitinimo sutrikimas.
   Rangovas savo sąskaita pasirūpina efektyviam bandymų atlikimui reikalingais kvalifikuotais
darbuotojais, priežiūra, prietaisais ir instrumentais. Kiekvienos pagal šią sutartį įdiegtos sistemos
visuma turi būti visiškai išbandyta eksploatacijos sąlygomis, siekiant užtikrinti, kad kiekviena
sudėtinė dalis teisingai funkcionuotų sąveikoje su kitomis dalimis.
   Prieš prašydamas atlikti galutinį SCADA sistemos patikrinimą, Rangovas pateikia
sumontuotų matavimo prietaisų (debitomačių, slėgio matuoklių, dažnių keitiklių ir kt.) bandymų
rezultatų lenteles.
   Šios bandymų rezultatų formos užpildomos sureguliavus visus apsauginius įtaisus ir
matavimų grandines.
   Pateikiami šie kiekvieno bandymo duomenys:
    1) Įrangos kodas ir aprašymas;
      2) Visi gamintojo plokštelės duomenys;

                                                     141
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    3) Bandymo tvarkos aprašymas;
    4) Techninis bandymo rezultatas;
    5) Bandymo data;
    6) Bandyme dalyvavę darbuotojai;
    7) Nustatyti sutrikimai ir jų apibūdinimas;
    8) Bandymų įrangos aprašymas.
   SCADA sistemos išbandymo objekte išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymą.

6.8     SCADA sistema
   Tauragės vandens tiekimo įmonėje turi būti diegiama viena bendra kontrolės sistema
(SCADA) visai nuotekų surinimo, šalinimo ir valymo sistemai mieste. Šios sistemos valdymo
centras būtų įkurtas renovuojamoje Tauragės nuotekų valykoje. Už visų įrenginių eksploatavimo
priežiūrą būtų atsakingas vienas operatorius. Jo profesinis parengimas turėtų apimti nuotekų valymo
technologinius procesus bei jis turi turėti supratimą apie visą nuotekų šalinimo sistemos ūkį
Tauragės mieste.
   SCADA sistemos išbandymo objekte išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymą.
   SCADA sistemoje turi būti diagnostikos priemonės ir projekto valdymo funkcijos,
padedančios valdyti bei palaikyti sistemą, ir nustatyti gedimus.
29.1.180    6.8.1  Valdymo lygiai
   Visa SCADA sistema, įskaitant valdiklius, valdymo programas, asmeninis kompiuteris,
serveris ir spausdintuvai turi užtikrinti efektyvias įrenginių eksploatacijos sąlygas. Jų darbą turi būti
galima suskirstyti į 3 lygius:
   1 lygis Automatinis valdymas tiktai iš centrinės dispečerinės, nesant žmonių automatinės
         įrangos pastatymo vietose.
   2 lygis Vietinis automatinis valdiklių valdymas, kai reikia, su darbuotojų pagalba įrangos
         pastatymo vietoje, per vietinį operatoriaus pultą (OP).
   3 lygis Rankinis valdymas sugedus automatinio valdymo sistemai
29.1.181    6.8.2  Sistemos veikimo principai
   Visi signalai iš pagrindinės nuotekų siurblinės ir valyklos, turės būti kontroliuojami iš
pagrindinėje nuotekų valykloje įrengtos dispečerinės, per centrinį sistemos kompiuterį.
   Kompiuterio ekrane turės būti matomi debito schemomis pagrįsti grafiniai vaizdai – “langai”.
Šie “langai” turi būti su “iššokančiais” meniu. Bus dirbama su Windows 2000 arba XP programine
įranga.
   Operatorius turi turėti galimybę nustatyti eksploatavimo parametrus, pavyzdžiui, paleidimo ir
sustabdymo lygius, reguliuojamų dydžių vertes, laikmačių uždelsimo trukmę, ataskaitoje
pateikiamus dydžius ir aliarmo lygius. Be to, operatoriui turi būti numatyta galimybė nustatyti
procesų, reguliatorių ir įrangos veikimo būdą (automatinį arba rankinį).
   Operatorius stebės ir informuos apie aliarmo signalus, patvirtindamas jų gavimą.
   Automatiškai turi būti formuojamos spausdinamos paros ir savaitės ataskaitos. Įvykių
registracija (ataskaitos) taip pat turi būti atliekama automatiškai.
29.1.182    6.8.3  Vietinės kontrolės sistemos
    Pagrindinėje siurblinėje turi būti įrengta vietinės kontrolės sistema. Kiekvieną vietinę
kontrolės sistemą sudarys loginio valdymo elementas (kitose nuotekų siurblinėse tai turės įrengti
kitas rangovas). Visi įrenginiai esant normalioms sąlygoms veiks automatiniu režimu.
    Siurblinėje įrengta kontrolės sistema automatiškai valdys siurblių darbą, pagal nustatytą
technologinių parametrų (vandens lygius, debitą, blokavimą, laikmačio duomenis ir t.t.) rinkinį.
    Vietinė kontrolės sistema rinks duomenis ir juos perduos kontrolės centrui pagrindinėje
dispečerinėje.

                                                   142
                             Pirkimo dokumentai.
                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.183    6.8.4  Duomenų perdavimas
   Duomenų perdavimas tarp Tauragės nuotekų valyklos dispečerinės ir pSkaudvilės nuotekų
valyklos bus atliekamas naudojant modeminį ryšį. Perdavimo greitis ne mažiau kaip 9600 bit/s.
   Duomenų perdavimas tarp Tauragės nuotekų valyklos dispečerinės ir pagrindinės siurblinės
bus atliekamas naudojant radio modeminį ryšį.
   Pagrindinėje Tauragės nuotekų valyklos dispečerinės turi būti įrengta, su perspektyviniu
rezervu, duomenų priėmimo ir siuntimo įranga.
29.1.184    6.8.5  Išplėtimo galimybės
   Sistema turi būti suprojektuota ir įdiegta taip, kad į ją būtų galima įjungti ir visų rekonstruotų
Tauragės miesto nuotekų siurblinių bei kitų objektų veikimo stebėjimą, ir valdymą.
29.1.185    6.8.6  Reikalavimai SCADA sistemai
    SCADA sistema turi suteikti galimybę Užsakovo operatoriui atlikti technologinių procesų
stebėjimą ir kontrolę, bei veiksmų, atliktų individualiuose objektuose, registravimą. Be to, sistema
turi registruoti ir kaupti visuose įrenginiuose matuojamus technologinius parametrus “realiu laiku”
bei turėti galimybę formuoti ir spausdinti ataskaitas už pasirinktą periodą pagal laisvai suformuotą
technologinių parametrų rinkinį.
    Budintis operatorius, naudodamasis SCADA sistema, turi turėti galimybę atlikti tokias
funkcijas:
    1) Pasinaudojant monitoriaus “langais”, vaizduojančiais technologinius procesus, stebėti
       technologinių procesų būklę ir matyti pranešimus apie einamuosius sutrikimus
       (aliarminius pranešimus) bei žymėti, kad į šiuos pranešimus atsižvelgta. Priežastis,
       sukėlusi pranešimą apie sutrikimą, turi būti šalinama pačiame objekte arba keičiant
       technologinio parametro vertę sistemoje.
    2) Monitoriaus “languose” stebėti technologinių parametrų vertes ir jų kitimo kreives.
     Esant reikalui, atlikti technologinės įrangos veikimo tvarkos pakeitimus, pasirenkant
     atitinkamą veikimo būdą (rankinis, išjungtas ar automatinis). Turi būti galimas naujų
     kreivių sudarymas pagal pasirinktą didesnį tikslumą.
    3) Pildyti įrenginių veikimo žurnalą (kompiuteryje), įrašant reikalingą informaciją
     atitinkamose elektroninio žurnalo skiltyse.
    4) Prireikus, spausdinti ataskaitas (pagal pasirenkamas formas, priklausomai nuo ataskaitų
     paskirties: statistikai, kontroliuojančioms žinyboms, priežiūros tikslams ir pan.)
    5) Planuoti įrenginių einamojo patikrinimo ir priežiūros darbus (formuoti šių darbų
     grafikus ir gauti automatinius pranešimus apie konkrečią dieną reikalingus atlikti
     įrangos ar įrenginių priežiūros darbus).

   Visi nuotekų valymo procesai turi būti stebimi vienoje darbo vietoje pagrindinėje
dispečerinėje nuotekų valykloje.
29.1.185.1       6.8.6.1 Technologinių procesų stebėjimas ir pranešimai apie sutrikimus
   Operatorius per monitorių matomus “langus” turi turėti galimybę stebėti, kaip vyksta
technologiniai procesai atskiruose objektuose ir kokios yra nustatytos (keičiamos) technologinių
parametrų vertės. Šiuose languose turi matytis, kokia įranga einamu momentu veikia arba yra
išjungta, koks veikimo būdas (R-0-A), ir kokie nustatyti technologiniai parametrai. Monitoriaus
“languose” turi matytis bendra objekto (vandenvietės arba NV) technologinė schema i