DJELATNOST PROJEKTIRANJE

Document Sample
DJELATNOST PROJEKTIRANJE Powered By Docstoc
					AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
    SEKTOR SPLIT - PLOČE
      PODSEKTOR 3
   DIONICA RAVČA - PLOČE1
      PRILOG C3
        E.7.

TS 110/20(10) kV VRGORAC
     POPIS OPREME
        PRILOG C3
    TS 110/20(10) kV VRGORAC
      POPIS OPREME
         1/68
               AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                   SEKTOR SPLIT - PLOČE
                     PODSEKTOR 3
                  DIONICA RAVČA - PLOČE1

1. ENERGETSKI TRANSFORMATORI

1.1 Trofazni energetski transformator 110/20 kV, 20 MVA tehničkih karakteristika:

Tip                         uljni regulacijski tronamotni
Montaža                       vanjska
Rashladno i izolacijsko sredstvo           mineraino ulje
Primjenjeni standardi                IEC 76
Nazivna snaga                    20 MVA
Način hlađenja                    ONAN/ONAF
Snaga uz ONAN hlađenje                12 MVA
Broj faza                      3
Nazivna frekvencija                 50 Hz
Nazivni napon -VN                  11010x1,5% kV(20 MVA)
Nazivni napon -NN                  21 kV / preklopiv na 10 kV
Bez izvoda tercijara
Tip regulacije na VN strani             pod opterećenjem (MR, Reinhausen)
Oznaka spoja                     YNd5
Izolacijski nivo -VN                 LI 550 AC 230
Izolacijski nivo -NN                 LI 125 AC 50
Izolacijski nivo -stabilizacijski namot       AC 28
Najveća temperatura okoline             40 °C
Zagrijanje ulja na vrhu               60 K
Srednje zagrijanje namota              65 K
Napon kratkog spaja                 uk=11 %
Struja praznog hoda                 1%
Gubici praznog hoda                 20 kW
Gubici zbog tereta kod nazivne
snage i nazivnog napona na 75 °C           120 kW
Gubici rashladnih uređaja              1,5 kW
Razina buke prema IEC 551 (ONAN/ONAF)        71/72 dB(A)
Pomoćni napon -motor i upravljanje sklopke      220 V=
Pomoćni napon -hlađenje, rasvjeta, grijači      220 V, 50 Hz
Priključak -VN                    ABB GOB 550/800 (fi 30x125, AI)
Priključak -NN                    CONNEX 3x2-faze
Oblik postolja                    kotači, 1435x2400
Dužina                         6650 mm
Širina                         3330 mm
Visina                         4300 mm
Ukupna masa                      41000 kg
Masa ulja                       10000 kg
Transportna masa                    35000 kg
Zaštita od korozije                 bojanje
                        PRILOG C3
                    TS 110/20(10) kV VRGORAC
                       POPIS OPREME
                         2/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                     SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1

Opremljen sa:
- 4provodna izolatora 110 kV, s povećanom
kliznom stazom za 2.zonu zagađenja
   (prema IEC),
-3 komplet Connex Pfisterer za faze a, b, c,
koji sadrže:
- utičnicu za 4 utična mjesta
- 3 utikača kabela 20 kV presjeka Cu
              2
     vodiča 1x185 mm
- 1 utikač i odvodnik prenapona
     karakteristika:
- za pogonski napon    10 kV  20 kV
- max.napon mreže     12 kV  24 kV
- max.trajni napon    9,5 kV 19 kV
- fazni/nom.napon    6/10 kV 12/20 kV
- struja odvođenja    5 kA   5 kA

- strujni transformator ugrađen u izvod
      zvjezdišta 110 kV sa sekundarnim
      priključcima u upravljačkom ormariću:
     150 /1 A; 10 VA; 5P20
- strujni transformator ugrađen u 110 kV izvod, faza B,
sa sekundarnim priključcima u upravljačkom ormariću:
150 /1 A; 10 VA; 5P20
- s utičnim kontaktima ( za konektorski
      priključak 20 kV ), koji će se koristiti kod
      ispitivanja transformatora
- s ugrađenim ljestvama ili hvataljkama za
      penjanje na transformator
- izvesti mogućnost neposrednog
     uzemljenja sekundara transformatora
     kod radova na transformatoru

Oprema koja se isporučuje uz transformator:
-Buchholz relej sa dva plovka EMB BF 80/10
-Pokazivač razine ulja s kontaktima za daljinsku signalizaciju
-Ormarić regulacijske sklopke opremeljen s
tri pojedinačne digitalne , preklopke
-Upravljački ormarić hlađenja -Odušnik QUALITROL
-Regulacijska sklopka
-Magnetski uljokazi COMEM LA34 :
-Sanda otpornog termometra Pt100
-Kontaktni termometar AKM 34
-Termoslika AKM 35 sa Pt 100 davačem
-Sušionik zraka sa silikagelom RUNEHAMP
-Zaštitni relej regulacijske sklopke EBM ERF 25/10
-Strujni transformator za termosliku              150/5-1,5 A; 10 VA; kl.3; Fs5
- Ventili, zasuni i ostali sitni pribor
-Kočne papuče
tip: kao TRP 20000-123, "Končar“                kom. 2


                           PRILOG C3
                       TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                             3/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1


2. POSTROJENJE 110 kV

2.1. Učinski prekidač

Odabrani prekidači su tropolni, u SF6 izvedbi, sa slijedećim karakteristikama:

Montaža                          vanjska
Nazivni napon                       123 kV
Nazivni pogonski napon                   110 kV
Stupanj izolacije                     123 Si 230/550
Nazivna struja                       2000 A
Prekidna struja                      31,5 kA
Uklopna ( udarna struja )                 80 kA
Sposobnost APU                       1+3p
Nazivno trajanje kratkog spoja               1s
Nazivni sklopni ciklus                   0 – 0,3s – CO – 3 min - CO
Pomoćni napon upravljanja                 220 V DC
Pogon hidraulički ili elektromototorno opružni       220 V DC, 750 W
Punjenje SF6                        10 kg
Punjenje ulja                       28 kg
Dinamičko opterećenje temelja
- okomito                         +46000 / -39500 N
- vodoravno                        +8500 / -7200 N
Priključni kontakt - Al ploča               30 mm
Masa ( ukupno )                      2430 kg

tip: kao 7E1 123, "Končar“                  kom. 4


2.2. Rastavljači 110 kV

Rastavljač - sabirnički

Za sabirničke rastavljače u vodnim i trafo poljima odabrani su tropolni okretni rastavljači bez noževa za
uzemljenje, polovi u paraleli, sa slijedećim karakteristikama:

Montaža                          vanjska
Nazivni napon                       123 kV
Nazivni pogonski napon                   110 kV
Stupanj izolacije                     123 Si 230/550
Nazivna struja                       800 A
Nazivna podnosiva struja k.s.               31,5 kA
Nazivna podnosiva udarna struja              80 kA
Ispitni napon 50 Hz, 1 min
- prema masi                        230 kV
- rastavni put                       265 kV
Ispitni udarni napon 1,2 /50 s
- prema masi                        550 kV
- rastavni put                       630 kV
Elektromotorni pogon kao tip                MP5
Pomoćni napon upravljanja                 220 V DC
Pogon MP5 elektromotorom                  220 V DC
Grijanje ormarića pogona                  220 V, 50 Hz

                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                        POPIS OPREME
                            4/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                     SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1


Signalna sklopka                     9+9 kont.
Razmak simetrala polova u paraleli            2000 mm
Prelomna sila potp.izolatora               6000 N

Dopuštena vlačna vodoravna sila na priklj.kont.      1500 N
Priključni kontakt - pokositreni Cu svornik        40 mm 
Masa                           800 kg

tip: kao CB 123-III-8, "Končar“               kom. 4

Rastavljač - izlazni

Za izlazne rastavljače u vodnim poljima odabrani su tropolni okretni rastavljači s noževima za uzemljenje, polovi
u paraleli, sa slijedećim karakteristikama:

Montaža                          vanjska
Nazivni napon                       123 kV
Nazivni pogonski napon                  110 kV
Stupanj izolacije                     123 Si 230/550
Nazivna struja                      800 A
Nazivna podnosiva struja k.s.               31,5 kA
Nazivna podnosiva udarna struja              80 kA
Ispitni napon 50 Hz, 1 min
- prema masi                       230 kV
- rastavni put                      265 kV
Ispitni udarni napon 1,2 /50 s
- prema masi                       550 kV
- rastavni put                      630 kV
- elektromotorni pogon glavnih noževa kao tip       MP5
- elektromotorni pogon dozemnih noževa kao tip      MP5
- pomoćni napon upravljanja                220 V DC
- pogon kao tipa MP5 elektromotorom            220 V DC
- grijanje ormarića pogona                220 V, 50 Hz
- signalna sklopka glavnih noževa MP5           9+9 kont.
- signalna sklopka dozemnih noževa MP5          9+9 kont.
- razmak simetrala polova u paraleli           2000 mm
- prijelomna sila potp.izolatora             6000 N
- dopuštena vlačna vodoravna sila na priklj.kont.     1500 N
- priključni kontakt - pokositreni Cu svornik       40 mm 
- masa                          850 kg

tip: kao CBe 123-III-8, "Končar“               kom. 2

Rastavljač u rastavnom modulu sabirničkog polja

Za rastavljače u rastavnom modulu sabirničkog polja odabrani su tropolni okretni rastavljači s noževima za
uzemljenje, polovi u paraleli, sa slijedećim karakteristikama:

Montaža                          vanjska
Nazivni napon                       123 kV
Nazivni pogonski napon                  110 kV
Stupanj izolacije                     123 Si 230/550
Nazivna struja                      1600 A

                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                        POPIS OPREME
                           5/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1


Nazivna podnosiva struja k.s.               31,5 kA
Nazivna podnosiva udarna struja              80 kA
Ispitni napon 50 Hz, 1 min
- prema masi                       230 kV
- rastavni put                      265 kV
Ispitni udarni napon 1,2 /50 s
- prema masi                       550 kV

- rastavni put                      630 kV
- elektromotorni pogon glavnih noževa kao tip       MP5
- elektromotorni pogon dozemnih noževa kao tip      MP5
- pomoćni napon upravljanja                220 V DC
- pogon kao tipa MP5 elektromotorom            220 V DC
- grijanje ormarića pogona                220 V, 50 Hz
- signalna sklopka glavnih noževa MP5           9+9 kont.
- signalna sklopka dozemnih noževa MP5          9+9 kont.
- razmak simetrala polova u paraleli           2000 mm
- prelomna sila potp.izolatora              6000 N
- dopuštena vlačna vodoravna sila na priklj.kont.     1500 N
- priključni kontakt - pokositreni Cu svornik       40 mm 
- masa                          850 kg

tip: kao CBe 123-III-8, "Končar“               kom. 2


2.3. Strujni mjerni transformatori 110 kV

Odabrani su strujni mjerni transformatori za vanjsku montažu primarno prespojivi,
Slijedećih osnovnih karakteristika:

Nazivni napon                       110 kV
Najviši pogonski napon                  123 kV

Strujni mjerni transformatori moraju zadovoljavati uvjetima iz « Tehničke preporuke – mjerni transformatori «
HEP – Prijenos d.o.o., prihvaćene na 5. sjednici Stručnog savjeta održanoj 21.11.2002.

Vodna polja 110 kV

Strujni uljni mjerni transformator 123 kV
(123 Si 230/550), za vanjsku montažu,
primarno prespojiv, prijenosa 2x300/1/1/1/1A
s 4 jezgre:
1. jezgra: 5 VA; kl. 0,2; FS = 10
2. jezgra: 15 VA; kl. 0,5; Fs = 10
3. jezgra: 30 VA; 5 P30
4. jezgra: 30 VA; 5 P30

tip: kao APU 123, "Končar“                  kom. 6

Transformatorska polja 110 kV

Strujni uljni mjerni transformator 123 kV
(123 Si 230/550), za vanjsku montažu,

                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                           6/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                   SEKTOR SPLIT - PLOČE
                     PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1


primarno prespojiv, prijenosa 2x150/1/1/1/1A
s 4 jezgre:
1. jezgra: 5 VA; kl. 0,2; FS = 10
2. jezgra: 15 VA; kl. 0,5; Fs = 10
3. jezgra: 30 VA; 5 P30
4. jezgra: 30 VA; 5 P30

tip: kao APU 123, "Končar“                 kom. 6
2.4. Naponski mjerni transformatori 110 kV

Odabrani su malouljni jednopolno izolirani naponski mjerni transformatori za vanjsku montažu,
s tri sekundarna namotaja, slijedećih osnovnih karakteristika:

Nazivni napon                       110 kV
Najviši pogonski napon                  123 kV
Stupanj izolacije                    123 Si230/550
Nazivna frekvencija                   50 Hz
Nazivni prijenosni omjer:                110/3/0,1/3/0,1/3 /0,1/3kV
- s 3 sekundarna namota:
1. sek. namot:                      10 VA, kl. 0,2
2. sek. namot:                      15 VA, kl. 0,5
3. sek. namot:                      50 VA, kl. 3P

- granična termička snaga 750 VA

tip: kao VPU 123, "Končar“                 kom. 12


Naponski mjerni transformatori moraju zadovoljavati uvjetima iz « Tehničke preporuke – mjerni transformatori «
HEP – Prijenos d.o.o., prihvaćene na 5. sjednici Stručnog savjeta održanoj 21.11.2002.

2.5. Odvodnici prenapona 110 kV

Vodna polja 110 kV
Odabrani su cink-oksidni odvodnik prenapona za vanjsku montažu

Najviši pogonski napon                  123 kV
Najviši napon                      Ur= 96 kV
Podnosivi napon u trajanju 10 s             TOV=106 kVef
Sklopni prenapon 1 kA( TČ > 30 s )           Us = 192 kVvršno
Atmosferski prenapon 10 kA ( 8/20 s )          Us = 231 kVvršno
Nazivna struja pražnjenja                10 kA
S brojačem pražnjenja s daljinskim očitavanjem prorade
                   2
S priključkom za Al/Č uže 240/40 mm
Klizna staza za 2.zonu zagađenja ( prema IEC )
Vrsta izolacije                     kompozit
Opremljen s izolacionim postoljem

tip: kao EXLIM Q 96 AV 123, "ABB “             kom. 6


                         PRILOG C3
                     TS 110/20(10) kV VRGORAC
                        POPIS OPREME
                           7/68
                  AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                      SEKTOR SPLIT - PLOČE
                        PODSEKTOR 3
                     DIONICA RAVČA - PLOČE1


Transformatorska polja 110 kV

Odabrani su cink-oksidni odvodnik prenapona za vanjsku montažu

Najviši pogonski napon                 123 kV
Najviši napon                     Ur= 96 kV
Podnosivi napon u trajanju 10 s            TOV=106 kVef
Sklopni prenapon 1 kA( TČ > 30 s )          Us = 192 kVvršno
Atmosferski prenapon 10 kA ( 8/20 s )         Us = 231 kVvršno
Nazivna struja pražnjenja               10 kA

S brojačem pražnjenja s daljinskim očitavanjem prorade
                   2
S priključkom za Al/Č uže 240/40 mm
Klizna staza za 2.zonu zagađenja ( prema IEC )
Vrsta izolacije                    kompozit
Opremljen s izolacionim postoljem

tip: kao EXLIM Q 96 AV 123, "ABB “             kom. 6


2.6. Oprema za opto veze

1. Uređaj za prijenos signala distantne zaštite

tip: kao--------, "Iskra Sistemi“              kom. 2

2. Uređaji za priključak na opto – kabel na vodu
  2x110 kV


3. Telefonski priključak na HT mrežu


4. UKV radio veza za PrP SPLIT

4.1. Radio uređaj

tip: kao Motorola GM950 N3                 kom. 2


4.2. Radio uređaj

tip: kao Motorola GP 300                  kom. 3


4.3. Antena:

tip: kao Trival AD-34/2-A                  kom. 2

4.4. Radio uređaj

tip: kao Komtech-P                     kom. 1

                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                        POPIS OPREME
                           8/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                     SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1


4.5. Antenski uvodni kabel 50                 kpl 70


2.7. Upravljačko regrupacijski ormari postrojenja 110 kV

Upravljački ormarić polja, dimenzija 800x1200x300 mm
s poklopcem za kišu, jednostrukom vratima i
montažnom pločom, stupanj zaštite IP 55.
Za regrupaciju kabela modula te smještaj rednih
stezaljki. U ormarić se ugrađuje sljedeća oprema:


Grebenasta preklopka, pomoćni relej, pomoćni
sklopnik, niskonaponski zaštitni tropolni prekidači,
niskonaponski zaštitni jednopolni prekidači,
mikroskolopka, termostat, grijač zraka, svjetiljka,
utičnica, tel. utičnica, uvodnice, redne stezaljke.

tip: kao --------- "Rittal“                  kom. 5


2.8. Oprema nadzora, upravljanja, zaštite i mjerenja 110 kV


2.8.1.  Upravljački ormar dalekovodnog polja                    kompleta 2
 Br.    Opis                                        Kol.
 1.     Metalni ormar, prednja vrata, zakretni okvir, unutrašnje ožičenje I pripadni
       materijal, uključujući detaljnu izvedbenu dokumentaciju               kom
       Dim: (HxWxD): (2200+100)x800x600 mm                         1


 2.     Mirkrosklopka
                                                 kom
       tip: kao SZ2586, “RITTAL”                              1


 3.     Rasvjeta ormara
                                                 kom
       60W, 230V AC, 50 Hz
                                                 1

 4.     Higrostat
                                                 kom
       tip: kao SK3117, “RITTAL”                              1                           PRILOG C3
                       TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                            9/68
             AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                 SEKTOR SPLIT - PLOČE
                   PODSEKTOR 3
                DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                                    Kol.

5.  Grijač120/50W, 230V ac, 50 Hz,
                                         kom
   tip: kao SK3116, “RITTAL”                          1


6.  Utičnica 10/16A, 230V AC, 50 Hz
                                         kom
   tip: kao M1173                                1


7.  Niskonaponski zaštitni prekidač 230V/400, 50Hz, 10A, C tip
                                         kom
   tip: kao S271-C-10 , “ABB”                          1


8.  Numerička distantna zaštita voda
                                         kom
   tip: kao REL 511                               1
   “ABB”

9.  Terminal polja sa zaštitnim, upravljačkim, mjernim i signalnim funkcijama
                                         kom
   tip: kao REC 561, “ABB”                           1


10.  Ispitna utičnica
                                         kom
   tip: kao RTXP 24 , “ABB”                           1


11.  Niskonaponski zaštitni prekidač, 2 pola, sa dva CO pomoćna kontakta
   250 V dc, 10 A, 6 kA, C tip
                                         kom
                                          3
   tip: kao S282UC-C6 + S2, “ABB”

12.  Relej za nadzor isklopnog kruga
                                         kom
   tip: kao SPER 1C1, “ABB”                           6

13.  Heavy duty Trip relay
                                         kom
   tip: kao RXME1, “ABB”                            6


14.  High speed Trip relay
                                         kom
   tip: kao RXMS1, “ABB”                            6


15.  Utičnica za combiflex relej
                                         kom
   tip: kao RX4, “ABB”                             6


                      PRILOG C3
                  TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        10/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1
 Br.    Opis                                        Kol.

 16.    FO patch panel sa 16 ST - ST adapterima                       kom
                                                 1

 17.    FO glas patch cord ST - ST 5 m                           kom
                                                 5
                    2
 18.    Priključne stezaljke 4 mm
                                                kom
      tip: kao UK4-TG, “Phoenix Contact”                         150


                    2
 19.    Priključne stezaljke 6 mm
                                                kom
      tip: kao URTK/S, “Phoenix Contact”
                                                 60


                      2
 20.    Priključne stezaljke 2.5 mm , 8 u bloku
                                                kom
      tip: kao UMSTVBK 2,5 + MVSBVR 2,5 „Phoenix Contact”
                                                 5

 21.    Ostala sekundarna oprema u ormaru KSO, koja će biti definirana u glavnom
      projektu:
      - ampermetar
      - voltmetar
      - pomoćni vremenski relej za detekciju nesklada polova
      - blokadni prekidači s ključem
2.8.2.  Upravljački ormar transformatorskog polja                     kompleta 2


 Br.    Opis                                        Kol.
 1.    Metalni ormar, prednja vrata, zakretni okvir, unutrašnje ožičenje i pripadni
      materijal, uključujući detaljnu izvedbenu dokumentaciju               kom
      Dim: (HxWxD: (2200+100)x800x600 mm                          1


 2.    Mirkrosklopka
                                                kom
      Tip: kao SZ2586, “RITTAL”                              1


 3.    Rasvjeta ormara
                                                kom
      60W, 230V AC, 50 Hz
                                                 1                            PRILOG C3
                        TS 110/20(10) kV VRGORAC
                           POPIS OPREME
                             11/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                 SEKTOR SPLIT - PLOČE
                   PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                                         Kol.
4.  Higrostat
                                           kom
   tip: kao SK3117, “RITTAL”                            1


5.  Grijač120/50W, 230V ac, 50 Hz,
                                           kom
   tip: kao SK3116, “RITTAL”                            1


6.  Utičnica 10/16A, 230V ac, 50 Hz
                                           kom
   tip: kao M1173                                 1


7.  Niskonaponski zaštitni prekidač 230V/400, 50Hz, 10A, C tip
                                           kom
   tip: kao S271-C-10 , “ABB”                           1


8.  Numerička diferencijalna zaštita transformatora
                                           kom
   tip: kao RET 521                                1
   “ABB”

9.  Terminal polja sa zaštitnim, upravljačkim, mjernim i signalnim funkcijama
                                           kom
   tip: kao REC 561, “ABB”                             1


10.  Ispitne utičnice
                                           kom
                                           1
   tip: kao RTXP 24 , “ABB”
                                           2
   kao RTXP 18 , “ABB”

11.  Niskonaponski zaštitni prekidač, 2 pole, dva CO pomoćna kontakta
   250 V dc, 10 A, 6 kA, C type
                                           kom
   tip: kao S282UC-C6 + S2, “ABB”                         312.  Relej za nadzor isklopnog kruga
                                           kom
   tip: kao SPER 1C1 , “ABB”                            6

13.  Numerički kombinirani nadstrujni relej i zemljospojni relej ( priključen u na
   sekundarnu stranu strujnog mjernog trafoa u neutralnoj točki 20 kV )
                                           kom
                                           1
   tip: kao REJ525A 412AA , “ABB”

14.  Nadstrujni relej ( autonomna nadstrujna zaštita )
                                           kom
                                           1
   tip: kao RACIF , “ABB”

                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                         12/68
             AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                 SEKTOR SPLIT - PLOČE
                   PODSEKTOR 3
                DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                            Kol.

15.  Kondenzatorski isklopni uređaj ( komplet za RACIF )
                                 kom
   tip: kao RXTCD , “ABB”                   1

16.  Regulator napona
                                 kom
   tip: kao SPAU 341C , “ABB”                 1

17.  Heavy duty Trip relay
                                 kom
   tip: kao RXMH2 , “ABB”                   2


18.  High speed Trip relay
                                 kom
   tip: kao RXMS1 , “ABB”                   2


19.  Socket for combiflex relays
                                 kom
   tip: kao RX4, “ABB”                     2


20.  FO patch panel sa 16 ST - ST adapterima          kom
                                 1

21.  FO glas patch cord ST - ST 5 m               kom
                                 5

22.  Programable Transducer: Otpor u struju mA (4 - 20 mA)
                                 kom
   tip: kao -----------“ Phoenix Contact”           1


23.  Transducer Pt 100 u mA (4 - 20 mA)
                                 kom
   tip: kao -----------“ Phoenix Contact”           1


24.  Napajanje 220V dc / 24V dc 1.5A
                                 kom
   tip: kao Step power ,” Phoenix Contact”           1


25.  Relej 110V dc / 24 V dc
                                 kom
   tip: kao -----------“ Phoenix Contact”           10


                 2
26.  Priključne stezaljke 4 mm
                                 kom
   tip: kao UK4-TG, “Phoenix Contact”             150


                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                        13/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1
 Br.    Opis                                         Kol.
                    2
 27.    Priključne stezaljke 6 mm
                                                 kom
      tip: kao URTK/S , “Phoenix Contact”                          60


                      2
 28.    Priključne stezaljke 2.5 mm , 8 u bloku
                                                 kom
      tip: kao UMSTVBK 2,5 + MVSBVR 2,5, "Phoenix Contact”                 5

 29.    Ostala sekundarna oprema u ormaru KSO, koja će biti definirana u glavnom
      projektu:
      - ampermetar
      - voltmetar
      - pomoćni vremenski relej za detekciju nesklada polova
      - blokadni prekidači s ključem2.8.3.  Upravljački ormar sekcijskog polja                        komplet 1
 Br.    Opis                                         Kol.
 1.    Metalni ormar, prednja vrata, zakretni okvir, unutrašnje ožičenje I pripadni
      materijal, uključujući detaljnu izvedbenu dokumentaciju               kom
      Dim: (HxWxD): (2200+100)x800x600 mm                          1


 2.    Mirkrosklopka
                                                 kom
      tip: kao SZ2586, “RITTAL”                               1


 3.    Rasvjeta ormara
                                                 kom
      60W, 230V AC, 50 Hz
                                                 1

 4.    Higrostat
                                                 kom
      tip: kao SK3117, “RITTAL”                               1


 5.    Grijač120/50W, 230V ac, 50 Hz,
                                                 kom
      tip: kao SK3116, “RITTAL”                               1


 6.    Utučnica 10/16A, 230V ac, 50 Hz
                                                 kom
      tip: kao M1173                                    1
                            PRILOG C3
                        TS 110/20(10) kV VRGORAC
                           POPIS OPREME
                             14/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1
 Br.    Opis                                      Kol.
 7.    Niskonaponski zaštitni prekidač 230V/400, 50Hz, 10A, C tip
                                              kom
      tip: kao S271-C-10, “ABB”                            1


 8.    Terminal polja sa upravljačkim i signalnim funkcijama
                                              kom
      tip: kao--------------, “ABB”                          1


 9.    Niskonaponski zaštitni prekidač, 2 pola, sa dva CO pomoćna kontakta
      250 V dc, 10 A, 6 kA, C tip
                                              kom
                                               3
      tip: kao S282UC-C6 + S2, “ABB”


 10.    FO patch panel sa 16 ST - ST adapteri                      kom
                                               1

 11.    FO glas patch cord ST - ST 5 m                         kom
                                               5
                    2
 12.    Priključne stezaljke 4 mm
                                              kom
      tip: kao UK4-TG, “Phoenix Contact”                       100


                    2
 13.    Priključne stezaljke 6 mm
                                              kom
                                               60
      tip: kao URTK/S, “Phoenix Contact”
                      2
 14.    Priključne stezaljke 2.5 mm , 8 u bloku
                                              kom
                                               5
      tip: kao UMSTVBK 2,5 + MVSBVR 2,5, Phoenix Contact”2.8.4.  Ormar komunikacijske opreme                         komplet 1

 Br.    Opis                                      Kol.
 1.    Metalni ormar, prednja vrata, unutrašnje ožičenje i pripadni materijal,
                                              kom
      uključujući detaljnu izvedbenu dokumentaciju
                                               1
      Dim: (HxWxD): (2200+100)x800x600 mm

 2.    Mirkrosklopka
                                              kom
                                               1
      tip: kao SZ2586, “RITTAL”

 4.    Higrostat                                    kom
      tip: kao SK3117, “RITTAL”                            1

 5.    Grijač120/50W, 230V ac, 50 Hz,
                                              kom
      tip: kao SK3116, “RITTAL”                            1


                            PRILOG C3
                        TS 110/20(10) kV VRGORAC
                           POPIS OPREME
                             15/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                 SEKTOR SPLIT - PLOČE
                   PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                                Kol.

6.  Utičnica 10/16A, 230V ac, 50 Hz
                                     kom
   tip: kao M1173                           1

                                     kom
                                     1
7.  Niskonaponski zaštitni prekidač 230V/400, 50Hz, 10A, C tip
                                     kom
   tip: kao S271-C-10 , “ABB”                     1


8.  LON Star-Coupler - rack, I/O modul, s dva napajanja
                                     kom
   tip: kao RER 111 , “ABB”                      1


9.  Kartica za LON Star-Coupler RER 111, 3 FO inputs
                                     kom
   tip: kao SFIBER MM , „ABB”                     5


10.  Kartica za LON Star-Coupler RER 111, time synchronisation module
                                     kom
   tip: kao SLCM - MM , “ABB”                     1


11.  Kartica za LON Star-Coupler RER 111, router module
                                     kom
   tip: kao SROUT - MM , “ABB”                     1
12.  SMS Mrežna komponenta
                                     kom
   tip: kao SPA ZC 22, “ABB”                      1


13.  Industrijski modem                         kom
                                     2

14.  FO patch panel sa 16 ST - ST adapterima              kom
                                     1

15.  FO glas patch cord ST - ST 5 m                   kom
                                     10

16.  GPS satelitski prijemnik
                                     kom
   tip: kao GPS167 , “MEINBERG“                    1
                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                         16/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                 SEKTOR SPLIT - PLOČE
                   PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                                     Kol.
17.  Napajanje
                                          kom
   tip: kao PULS AP505 , “MEINBERG“                        1
   Proizvođač:

18.  Kućište
                                          kom
   tip: kao 19" Modular Case, “MEINBERG”                     1
   Proizvođač:

19.  GPS Antena/konvertor
                                          kom
   tip: kao-------- “MEINBERG”
                                           1

20.  Nadnaponska zaštita za koakcijalni kabel
                                          kom
   tip: kao CN-UB/E, „MEINBERG“                          1


21.  Pulsni kontakt
                                          kom
   tip: kao-------- “MEINBERG”                          1


22.  Alarmna jedinica
                                          kom
   tip: kao SACO 16D1,
                                           2
   Proizvođač: “ABB”

23.  RS 232 - FO converter
                                          kom
   tip: kao ----- “Phoenix Contact”                        1


24.  Napajanje 220V dc / 24V dc 1.5A
                                          kom
   tip: kao Step power , “Phoenix Contact”                    1

                 2
25.  Priključne stezaljke 4 mm ,
                                          kom
                                          100
   tip: kao UK4-TG, “Phoenix Contact”
                   2
26.  Priključne stezaljke 2.5 mm , 8 u bloku
                                          kom
   tip: kao UMSTVBK 2,5 + MVSBVR 2,5, „Phoenix Contact”              5

27.  Komplet za priključak općih alarma ( razvod 0,4 kV, 50 Hz; razvodi 220 V= i
                                          kom
   48 V=, ulazi u TS, požar i sl. )
                                           1
                         PRILOG C3
                     TS 110/20(10) kV VRGORAC
                       POPIS OPREME
                         17/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                     SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1


2.8.5.  Stanično računalo ( Prijenos )                        komplet 1

 Br.    Opis                                          Kol.
 1.    19" LCD Color Monitor                                 kom
                                                  1

 2.    Računalo u minimalnoj konfiguraciji
       - CPU Intel Pentiun
       - dvaHDD, sa raid controler
       - DVD RW
       - tipkovnica, miš, FDD
       - zvučna kartica, zvučnici                              kom
       - RAM 512 MB                                      1
       - Windows 2000 Professional
       - 2x COM port
       - 1x LPT port
       - 3x USB port
       - 4 PCI slot

 3.    Fast Ethernet Network interface kartica
                                                  kom
      tip: kao HP 10/100, “HP”                                1


 4.    Adapter card for LON network
                                                  kom
      tip: kao PCLTA20, “ABB”                                 1


 5.    LON adapter
                                                  kom
      tip: kao RER 107, “ABB”                                 1


 6.    Rocketport multiport serjska interface kartica
                                                  kom
      tip: kao 95850-5                                    1


 7.    Micro Scada substation automation software uključujući: COM 500, SYS 500, LIB
      500, LIB 510, LIB 520
                                                  kom
                                                  1
      tip: kao ---------“ABB”


 8.    Laser Jet Printer
                                                  kom
      tip: kao ---------“ Hewlett Packard”                          1


 9.    Upravljački stol sa stolicom i prostorom za ugradnju informatičke opreme        kom
                                                  1                           PRILOG C3
                       TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                             18/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1
 Br.    Opis                                      Kol.
 10.    Komunikacijska oprema za CDU Vrboran
                                              kom
      (protokol konvertor, skretnice, modemi)
                                              1
  11.   Komunikacijska oprema u CDU Vrboran                      kom
                                              12.8.6.  Ormar besprekidnog napajanja UPS                       komplet 1


 No.    Description                                  Pcs/Sets
 1.    Metalni ormar, prednja vrata, unutrašnje ožičenje i pripadni materijal,
      uključujući detaljnu izvedbenu dokumentaciju                  kom
      Dim: (HxWxD): (2200+100)x800x600 mm                       1


 2.    Mikrosklopka
                                              kom
      tip: kao SZ2586, “RITTAL”                            1


 3.    Rasvjeta ormara
                                              kom
      60W, 230V AC, 50 Hz
                                               1

 4.    Higrostat
                                              kom
      tip: kao SK3117, “RITTAL”                            1


 5.    Grijač120/50W, 230V ac, 50 Hz,
                                              kom
      tip: kao SK3116, “RITTAL”                            1


 6.    Utičnica 10/16A, 230V ac, 50 Hz
                                              kom
      tip: kao M1173                                  1


 7.    Niskonaponski zaštitni prekidač 230V/400V, 50Hz, 10A, C tip
                                              kom
      tip: kao S271-C-10 , “ABB”                            1


 8.    Inverter 220 V DC / 220 V AC                          kom
                                               2

 9.    Niskonaponski zaštitni prekidač, 2 pola, dva CO pomoćna kontakta
      250 V dc, 16 A, 6 kA, C tip
                                              kom
                                               2
      tip: kao S282UC-C16 + S2, “ABB”


                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                        POPIS OPREME
                           19/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                   SEKTOR SPLIT - PLOČE
                     PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1
 No.   Description                                    Pcs/Sets
                    2
 10.   Priključne stezaljke, 6 mm ,
                                                kom
      tip: kao UK6, “Phoenix Contact”                            60


                            2
 11.   Priključne stezaljke, rastavljive 4 mm ,
                                                kom
      tip: kao UK4-TG, “Phoenix Contact”                          20


                      2
 12.   Priključne stezaljke 2.5 mm , 8 u bloku
                                                kom
                                                 5
      tip: kao UMSTVBK 2,5 + MVSBVR 2,5, „Phoenix Contact”2.9.  Ostala oprema postrojenja 110 kV

 Br.   Opis                                         Kol.
 1.    Sabirnice, tehničkih karakteristika
      Materijal: E-AlMgSi 0,5
      Nazivna struja: 1250 A                                m
      Tip: kao cjevne sabirnice                              75
      Presjek: 100/88 mm

  2.    Potporni izolator 110 kV
      - dinamičko prijelomna sila na vrhu minimalno reducirano
                                                kom
      Fdin.min. 10.000 N
                                                 12
      - dozvoljena statička trajna Fs  2.000 N                          2
 3.    Al uže za VN 110 kV veze 300 mm                           kg
                                                300

 4.    Spojna oprema za VN veze u 110 kV postrojenju
                                                Kpl
                                                 1
      tip: kao….. “Dalekovod”


2.10.  Mjerenje električne energije

Ormar mjerenja +OKM                                1 komplet

 Br.   Opis                                         Kol.
 1.    Metalni ormar, prednja vrata, zakretni okvir, unutarnje ožičenje I pripadni
      materijal, uključujući detaljnu izvedbenu dokumentaciju               kom
      Dim: (HxWxD): (2200+100)x800x600 mm                          1
      Opremljen po standardu HEP-Prijenos – Mjerenje.

 2.    Kombinirano brojilo radne i jalove energije
                                                kom
      za mjerenje energije u trafo poljima 110 kV
                                                 2
           3x1003 V, 50 Hz, 1A

                            PRILOG C3
                        TS 110/20(10) kV VRGORAC
                          POPIS OPREME
                              20/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                   SEKTOR SPLIT - PLOČE
                     PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1
 Br.   Opis                             Kol.
            0,2 S (radna), 0,5 (jalova)
            pomoćno napajanje 200-240 V dc

      tip: kao ZMU 202C.4cr14r45f9, “Landis & Gyr’’

 3.    Uređaj za obradu i sumiranje el. energije
                                     kom
                                     1
      tip: kao FAG 12.3, ‘’Landis&Gry’

 4.    Grijač120/50W, 230V AC, 50 Hz,
                                     kom
                                     1
      tip: kao SK3116, "RITTAL”

 5.    Utičnica 10/16A, 230V AC, 50 Hz                kom
      tip: kao M1173                         1

 6.    Niskonaponski zaštitni prekidač 380 V, 50Hz, 3 A       kom
      tip: kao S271-C-3 , “ABB”                   4


2.11.  Kabeli


 Br.   Opis                             Kol.
 1.    Energetski kabeli                      komplet 1

 2.    Komandno signalni kabeli
                                    komplet 1
2.12.  Vanjska rasvjeta


 Br.   Opis                             Kol.
 1.    Stupovi vanjske rasvjete                   kom 8

 2.    Reflektorske svjetiljke
                                    kom 16
 3.    Svjetiljke za vanjsku rasvjetu                kom 10

 4.    Kabeli                           kompl 1
                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                            21/68
                  AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                      SEKTOR SPLIT - PLOČE
                        PODSEKTOR 3
                     DIONICA RAVČA - PLOČE1

3.     Postrojenje 20(10) kV


3.1.    Vodno polje 20(10) kV                           kompl 17

   Br.   Opis                                    Kol.
   1.    Modulni sklopni blok vodnog polja za unutarnju montažu,
       kompletno tvornički dovršen i ispitan.
   =J    Blok mora zadovoljavati slijedeće teh. podatke:
       .-odjeljeni aparatni, sabirnički i priključni prostor
       (metal-clad)
       .- jedan sustav izoliranih sabirnica
       - nazivni napon                      24kV
       - ispitni napon                      50kV
       - udarni napon                      125kV
       - nazivna struja sabirnica                1250A
       - nazivna struja odvoda                  630A
       - struja kratkog spoja ( 1 sek )             12,5kA
       - dinamička struja kratkog spoja             31kA
       - kratkotrajno podnosiva struja kruga za uzemljenje    100A
       Dimenzije sklopnog bloka su:
       - korak                          900mm
       - dubina                         1680mm
       - visina                         2040+360mm

       tip: kao BVK 24, “Končar”


       U svaki sklopni blok je ugrađena slijedeća oprema:
   1.1   Izvlačivi tropolni vakuumski prekidač tehničkih
       karakteristika:
   -Q0   - najviši napon                      24kV
       - nazivna struja                     800A
       - ispitni napon                      50kV
       - udarni napon                      125kV
       - struja kratkog spoja                  16kA
       - isklopna moć                      16kA
       Prekidač je opremljen motornim pogonom, svicima za
       uklop i isklop nazivnog napona 220V =, signalnom
       sklopkom, konektorom i sklopnikom protiv pumpanja.
                                             kom
       tip: kao VK 24-16-8, “Končar”                        1

   1.2   Strujni transformator 24kV s dvije jezgre prijenosnog
       omjera 2x300/5/5A, termička struja 12,5kA, dinamička
   -T1   struja 31kA
   -T2
   -T3   Mjerna jezgra:
       - snaga                          10VA
       - klasa točnosti                     0,5
       - faktor sigurnosti                    10

       Zaštitna jezgra:
       - snaga                          10VA


                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                        POPIS OPREME
                           22/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.   Opis                                     Kol.
    - klasa točnosti                       5P10

    Priključak P2 je na strani prekidača.
                                           kom
    tip: kao INA 2-24, “Končar”                          3


    Strujni mjerni transformatori moraju zadovoljavati uvjetima
    iz « Tehničke preporuke – mjerni transformatori « HEP –
    Prijenos d.o.o., prihvaćene na 5. sjednici Stručnog savjeta
    održanoj 21.11.2002.

1.3   Tropolni zemljospojnik za unutarnju montažu, slijedećih
    karakteristika:
-Q8   Nazivni pogonski napon                    24kV
    Nazivni podnosivi napon 50 Hz/1min              50kV
    Nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50 s           125 kV
    Nazivna struja                        1000 A
    Nazivna kratkotrajna podnosiva struja KS 1s          25 kA
    Pogon                             ručni opružni
    Signalna sklopka                       SNL III
                                           kom
    tip: kao BVK 24, “Končar”                           1

1.4   Natični strujni trafo 0,4kV, 75/5A, kl.10P5, 5VA,
    nerastavljivi.
-T8                                          kom
    tip: kao ……….. “Končar”                            1

1.5   Kapacitivni aralditni potporni izolator za unutarnju
    montažu, slijedećih karakteristika:
-H9   Nazivni napon                         24kV
    Prijelomna sila                        10 kN
    Nazivni podnosivi napon 50 Hz/1min              50kV
    Nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50 s           125 kV
    Kapacitet                           15 pF
                                           kom
    tip: kao SGB 24 N-kap “Kuvag ”                         3

1.6   Krajnja sklopka za signalizaciju položaja kolica

-S501  tip: kao S800 b “Schaltbau ”                         kom
-S502                                         2

1.7   Grijač sa zaštitnom mrežicom , napon napajanja
    220V,50Hz, 150 W
                                           kom
    tip: kao GUZ, “Končar ”                            1

1.8   Optička sonda za detekciju električnog luka s vlastitim
    kabelom OS , unutar sabirničkog i prekidačkog (gornji
-B0   kontakti) odjeljka :
-B1
-B2   tip: kao Z04-05-Y , “IEL”                           kom


                        PRILOG C3
                    TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                         23/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                 SEKTOR SPLIT - PLOČE
                   PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                                Kol.
-B3                                    4
   Duljine sondi (Y) utvrditi s isporučiteljem sklopnih blokova

   U niskonaponski ormarić sklopnog bloka ( koji služi i za vođenje
   signalnih kabela ) smještena je slijedeća oprema:
2.1  Uređaj za zaštitu od električnog luka, za priključak
   maksimalno 6 optičkih sondi, vrijeme prorade 1 ms, s
   korištenjem strujnog modula, pomoćni napon: 220 V DC
                                     kom
   tip: kao ZELK 2; Z04-01-3210, “IEL”                 1


2.2  Strujni modul SM, za priključak na strujne transformatore
   2x300/5 A, pomoćno napajanje 24 V=
                                     kom
   tip: kao Z04-02-10, “IEL”                      1

2.3
   DC/DC pretvarač 220/24 V DC, 15 VA, P15
                                     kom
   tip: kao Z04-06-2, “IEL”                      1

2.4  Trofazni indikator “vod pod naponom”
                                     kom
   tip: kao , IN3-F “Končar ”                     1

2.5  Dvopolni automatski prekidač 6A, 220V DC s pomoćnom        kom
   sklopkom za signalizaciju                      3
2.6  Dvopolni automatski prekidač 10A, 220V DC s pomoćnom        kom
   sklopkom za signalizaciju                      1
2.7
   Mjerni terminal za mjerenje i nadzor struja i napona,
   te za mjerenje i registraciju snage ( energije )
   LCD pokazivač s 4x16 znamenki i osvjetljenjem,
   Dimenzije: 96x96 mm
   Priključak na sekundar strujnog mjernog transformatora
   2x300/5 A, i na sekundar naponskih mjernih
   transformatora 20(10)/ 3 / 0,1/ 3 kV
   Opseg mjerenja 0-1,5 In
   Pomoćni napon: 220 V DC
                                     kom
   tip: kao MT-10S “IEL”
                                     1
2.8  Upravljačko-zaštitni set vodnog polja               kom
   pomoćni napon 220V DC, sadrži slijedeće funkcije:          1

   Upravljanje i nadzor:
   - trajni nadzor stanja aparata,
   - izračunavanje efektivnih vrijednosti struja,
   - upravljanja aparatima
   - programabilni binarni ulazi
   - programabilni kontaktni izlazi
   - lokalni prikaz mjerenih vrijednosti
   - izbor upravljanja lokalno/daljinski

                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                         24/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                     SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1
 Br.    Opis                                     Kol.
      Zaštita:
      - kratkospojna i nadstrujna zaštita (I>,I>>,I>>>)
      - usmjerena osjetljiva zemljospojna zaštita
      (Io>,Io>>,Io>>>)
      - višestruki automatski ponovni uklop

      Mjerenje:
      - struje u sve tri faze,
      - snaga P,Q,
       - energija,

      Event recorder,
      Disturbance recorder,
      Zaštita od zatajivanja prekidača,
      Komunikacijska jedinica
      Tip: kao REF543 «ABB»

3.2.   Transformatorsko polje 20(10) kV                      kompl 2

 Br.    Opis                                      Kol.
 1.    Modulni sklopni blok transformatorskog polja za unutarnju
      montažu, kompletno tvornički dovršen i ispitan.
  =J    Blok mora zadovoljavati slijedeće teh. podatke:
      .-odjeljeni aparatni, sabirnički i priključni prostor
      (metal-clad)
      .- jedan sustav izoliranih sabirnica
      - nazivni napon                       24kV
      - ispitni napon                       50kV
      - udarni napon                       125kV
      - nazivna struja sabirnica                 1250A
      - nazivna struja odvoda                   1250A
      - struja kratkog spoja ( 1 sek )              12,5kA
      - dinamička struja kratkog spoja              31kA
      - kratkotrajno podnosiva struja kruga za uzemljenje     100A
      Dimenzije sklopnog bloka su:
      - korak                           900mm
      - dubina                          1680mm
      - visina                          2040+360mm
      tip: kao BVK 24, “Končar”


      U svaki sklopni blok je ugrađena slijedeća oprema:
  1.1   Izvlačivi tropolni vakuumski prekidač tehničkih
      karakteristika:
  -Q0   - najviši napon                       24kV
      - nazivna struja                      1250A
      - ispitni napon                       50kV
      - udarni napon                       125kV
      - struja kratkog spoja                   16kA
      - isklopna moć                       16kA
      Prekidač je opremljen motornim pogonom, svicima za
      uklop i isklop nazivnog napona 220V =, signalnom
      sklopkom, konektorom i sklopnikom protiv pumpanja.
      tip: kao VK 24-16-12, “Končar”                         kom


                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                        POPIS OPREME
                           25/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                                  Kol.
                                       1
1.2  Strujni transformator 24kV s tri jezgre prijenosnog omjera
   2x400/5/5/5A, termička struja 12,5 kA, dinamička struja
-T1  31kA
-T2
-T3  Mjerna jezgra:
   - snaga                            10VA
   - klasa točnosti                       0,5
   - faktor sigurnosti                      10

   Zaštitna jezgra:
   - snaga                            10VA
   - klasa točnosti                       5P10

   Priključak P2 je na strani prekidača.

   tip: kao INA 3-24, “Končar”                      kom
   Strujni mjerni transformatori moraju zadovoljavati uvjetima       3
   iz « Tehničke preporuke – mjerni transformatori « HEP –
   Prijenos d.o.o., prihvaćene na 5. sjednici Stručnog savjeta
   održanoj 21.11.2002.

1.3  Jednopolno izolirani epoksidni naponski mjerni
   transformator za unutarnju montažu , slijedećih tehničkih
-T4  karakteristika :
-T5  Nazivni pogonski napon                    24 kV
-T6  Nazivni podnosivi napon 50Hz/1min               50 kV
   Nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50μs            125 kV
   Nazivni prijenos
   20  10 0,1 0,1 0,1
       /  /  /     kV
     3   3 3 3

   1. sekundarna jezgra:
   - snaga 10 VA
   - klasa točnosti 0,2
   - granična termička snaga 200 VA

   2. sekundarna jezgra:
   - snaga 25 VA
   - klasa točnosti 0,5
   - granična termička snaga 200 VA

   3. sekundarna jezgra:
   - snaga 25 VA
   - klasa točnosti 6P
   - granična termička snaga 100 VA

   tip: kao 4 VPA 1–24x, “Končar”
                                       kom
   Strujni mjerni transformatori moraju zadovoljavati uvjetima       3
   iz « Tehničke preporuke – mjerni transformatori « HEP –
   Prijenos d.o.o., prihvaćene na 5. sjednici Stručnog savjeta
   održanoj 21.11.2002.


                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        26/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.   Opis                                     Kol.
1.4   Tropolni zemljospojnik za unutarnju montažu, slijedećih
    karakteristika:
-Q8   Nazivni pogonski napon                    24kV
    Nazivni podnosivi napon 50 Hz/1min              50kV
    Nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50 s           125 kV
    Nazivna struja                        1000 A
    Nazivna kratkotrajna podnosiva struja KS 1s         25 kA
    Pogon                            ručni opružni
    Signalna sklopka                       SNL III
                                           kom
    tip: kao BVK 24, “Končar”                           1

1.5   Kapacitivni aralditni potporni izolator za unutarnju
    montažu, slijedećih karakteristika:
-H9   Nazivni napon                        24kV
    Prijelomna sila                       10 kN
    Nazivni podnosivi napon 50 Hz/1min              50kV
    Nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50 s           125 kV
    Kapacitet                          15 pF
                                           kom
    tip: kao SGB 24 N-kap “Kuvag ”                        3

1.6   Krajnja sklopka za signalizaciju položaja kolica

-S501  tip: kao S800 b “Schaltbau ”                         kom
-S502                                         2

1.7   Grijač sa zaštitnom mrežicom , napon napajanja
    220V,50Hz, 150 W
                                           kom
    tip: kao GUZ, “Končar ”                            1

1.8   Optička sonda za detekciju električnog luka s vlastitim
    kabelom OS , unutar sabirničkog i prekidačkog (gornji
-B0   kontakti) odjeljka :
-B1                                         kom
-B2   tip: kao Z04-05-Y , “IEL”                           4
-B3   Duljine sondi (Y) utvrditi s isporučiocem sklopnih blokova

1.9   Otpornik u krugu otvorenog trokuta, 11 , 900 W               kom
                                           1
    U niskonaponski ormarić sklopnog bloka ( koji služi i za
    vođenje signalnih kabela ) smještena je slijedeća oprema:
2.1   Uređaj za zaštitu od električnog luka, za priključak
    maksimalno 6 optičkih sondi, vrijeme prorade 1 ms, s
    korištenjem strujnog modula, pomoćni napon: 220 V DC
                                           kom
    tip: kao ZELK 2; Z04-01-3210, “IEL”                      1

2.2   Strujni modul SM, za priključak na strujne transformatore
    2x400/5 A, pomoćno napajanje 24 V=
                                           kom
    tip: kao Z04-02-10, “IEL”                           1


                        PRILOG C3
                    TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                         27/68
               AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                  DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                             Kol.
2.3
    DC/DC pretvornik 220/24 V DC, 15 VA, P15
                                  kom
    tip: kao Z04-06-2, “IEL”                   1

2.4  Dvopolni automatski prekidač 6A, 220V DC s pomoćnom     kom
    sklopkom za signalizaciju                   3

2.5  Dvopolni automatski prekidač 10A, 220V DC s pomoćnom     kom
    sklopkom za signalizaciju                   1


2.6  Mjerni terminal za mjerenje i nadzor struja i napona,
    te za mjerenje i registracijusnage ( energije )
    LCD pokazivač s 4x16 znamenki i osvjetljenjem,
    Dimenzije: 96x96 mm
    Priključak na sekundar strujnog mjernog transformatora
    2x400/5 A, i na sekundar naponskih mjernih
    transformatora 20-10/ 3 / 0,1/ 3 kV
    Opseg mjerenja 0-1,5 In
    Pomoćni napon: 220 V DC                   kom
                                   1
    tip: kao, MT-10S “IEL”

2.7  Upravljačko-zaštitni set transformatorskog polja       kom
    pomoćni napon 220V DC, sadrži slijedeće funkcije:       1

    Upravljanje i nadzor:
    - trajni nadzor stanja aparata,
    - izračunavanje efektivnih vrijednosti struja,
    - upravljanja aparatima
    - programabilni binarni ulazi
    - programabilni kontaktni izlazi
    - lokalni prikaz mjerenih vrijednosti
    - izbor upravljanja lokalno/daljinski

    Zaštita:
    - kratkospojna i nadstrujna zaštita (I>,I>>,I>>>)

    Mjerenje:
    - struje u sve tri faze,
    - snaga P,Q,
    - energija,

    Event recorder,
    Disturbance recorder,
    Zaštita od zatajivanja prekidača,
    Komunikacijska jedinica

    Tip: kao REF543 «ABB»

1.10  Niskonaponski priključni ormarić 24 kV izrađen od čeličnih  kom
    profila i zatvoren gustom mrežom. Pristup sprijeda s     1
    vratima. Montaža na četiri noge.

                        PRILOG C3
                    TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                         28/68
                  AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                     SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                     DIONICA RAVČA - PLOČE1
 Br.    Opis                                 Kol.
       Dimenzije 900x1500+500x1000 mm
       (širinaxvisinaxdubina).

       Lociran u kabelskom prostoru, za smještaj naponskih
       mjernih transformatora.

  1.11    Prolazni rebrasti izolator 24 kV za prolaz dva vodiča        kom
       2x40x10 mm.                              3

       tip: kao……… “Končar”

  1.12    Potporni rebrasti izolator 24 kV za unutarnju montažu.        kom
                                          3
       tip: ka “Končar”

  1.13    Trofazni indikator napona
                                          kom
       tip: kao IN3-F “Končar ”                       2

  1.14    Spojni izolirani vodiči 24 kV, 1250 A između priključnog       kom
       odjeljka i priključnog ormarića.                   3

  1.15    Kapacitivni djelitelj za indikaciju napona na fazama L1,2,3     kom
                                          3
  1.16    Strujna stezaljka                          kom
                                          3
       tip: kao Br. Kataloga 77.38.12 “Dalekovod ”

  1.17    Stezaljka za priključak radnog uzemljenja na fazne vodiče,      kom
                                          3
       tip: kao kataloški br. 364.567.002, «Pfisterer»

  1.18    Priključna stezaljka s tri svornjaka   16 za uzemljenje,      kom
                                          1
       tip: kao kataloški br. 364.900.001., «Pfisterer»


  1.19    Svornjak   16 za uzemljenje,                    kom
                                          1
       tip: kao kataloški br. 364. 407.407, «Pfisterer»


3.3.   Sekcijsko mjerno polje 20(10) kV – sekcijski dio             kompl 1

 Br.    Opis                                 Kol.
 1.     Modulni sklopni blok za unutarnju montažu, kompletno
       tvornički dovršen i ispitan.
  =J    Blok mora zadovoljavati slijedeće teh. podatke:
       .-odjeljeni aparatni, sabirnički i priključni prostor
       (metal-clad)
       .- jedan sustav izoliranih sabirnica
       - nazivni napon                        24kV
       - ispitni napon                        50kV


                            PRILOG C3
                        TS 110/20(10) kV VRGORAC
                          POPIS OPREME
                             29/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                                    Kol.
   - udarni napon                        125kV
   - nazivna struja sabirnica                  1250A
   - nazivna struja odvoda                    1250A
   - struja kratkog spoja ( 1 sek )               12,5kA
   - dinamička struja kratkog spoja               31kA
   - kratkotrajno podnosiva struja kruga za uzemljenje      100A
   Dimenzije sklopnog bloka su:
   - korak                            900mm
   - dubina                           1680mm
   - visina                           2040+360mm

   tip: kao BVK 24, “Končar”

   U sklopni blok je ugrađena slijedeća oprema:
1.1  Izvlačivi tropolni vakuumski prekidač tehničkih
   karakteristika:
-Q0  - najviši napon                        24kV
   - nazivna struja                       1250A
   - ispitni napon                        50kV
   - udarni napon                        125kV
   - struja kratkog spoja                    16kA
   - isklopna moć                        16kA
   Prekidač je opremljen motornim pogonom, svicima za
   uklop i isklop nazivnog napona 220V =, signalnom
   sklopkom, konektorom i sklopnikom protiv pumpanja.
                                         kom
   tip: kao VK 24-16-12, “Končar”                       1

1.2  Strujni transformator 24kV s dvije jezgre prijenosnog
   omjera 2x400/5/5A, termička struja 12,5kA, dinamička
-T1  struja 31kA
-T2
-T3  Mjerna jezgra:
   - snaga                            10VA
   - klasa točnosti                       0,5
   - faktor sigurnosti                      10

   Zaštitna jezgra:                       10VA
   - snaga                            5P10
   - klasa točnosti
   Priključak P2 je na strani prekidača.

   tip: kao INA 2-24, “Končar”
   Strujni mjerni transformatori moraju zadovoljavati uvjetima        kom
   iz « Tehničke preporuke – mjerni transformatori « HEP –           3
   Prijenos d.o.o., prihvaćene na 5. sjednici Stručnog savjeta
   održanoj 21.11.2002.1.3  Kapacitivni aralditni potporni izolator za unutarnju
   montažu, slijedećih karakteristika:
-H9  Nazivni napon                         24kV
   Prijelomna sila                        10 kN


                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        30/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.   Opis                                 Kol.
    Nazivni podnosivi napon 50 Hz/1min              50kV
    Nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50 s           125 kV
    Kapacitet                          15 pF
                                       kom
    tip: kao SGB 24 N-kap “Kuvag ”                     3

1.4   Krajnja sklopka za signalizaciju položaja kolica
                                       kom
-S501  tip: kao S800 b “Schaltbau ”                      2
-S502
1.5   Grijač sa zaštitnom mrežicom , napon napajanja
    220V,50Hz, 150 W
                                       kom
    tip: kao GUZ, “Končar ”                        1

1.6   Optička sonda za detekciju električnog luka s vlastitim
    kabelom OS , unutar sabirničkog i prekidačkog (gornji
-B0   kontakti) odjeljka :
-B1
-B2   tip: kao Z04-05-Y , “IEL”                       kom
-B3                                      4
    Duljine sondi (Y) utvrditi s isporučiocem sklopnih blokova


    U niskonaponski ormarić sklopnog bloka ( koji služi i za vođenje
    signalnih kabela ) smještena je slijedeća oprema:
2.1   Uređaj za zaštitu od električnog luka, za priključak
    maksimalno 6 optičkih sondi, vrijeme prorade 1 ms, s
    korištenjem strujnog modula, pomoćni napon: 220 V DC
                                       kom
    tip: kao ZELK 2; Z04-01-3210, “IEL”                  1

2.2   Strujni modul SM, za priključak na strujne transformatore
    2x400/5 A, pomoćno napajanje 24 V=
                                       kom
    tip: kao Z04-02-10, “IEL”                       1


2.3
    DC/DC pretvarač 220/24 V DC, 15 VA, P15
                                       kom
    tip: kao Z04-06-2, “IEL”                        1


2.4   Dvopolni automatski prekidač 6A, 220V DC s pomoćnom          kom
    sklopkom za signalizaciju                       3

2.5   Dvopolni automatski prekidač 10A, 220V DC s pomoćnom         kom
    sklopkom za signalizaciju                       1

2.6   Mjerni terminal za mjerenje i nadzor struja i napona,
    te za mjerenje i registracijusnage ( energije )
    LCD pokazivač s 4x16 znamenki i osvjetljenjem,
    Dimenzije: 96x96 mm

                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                         31/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                     SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1
 Br.    Opis                                    Kol.


       Priključak na sekundar strujnog mjernog transformatora
       2x400/5 A, i na sekundar naponskih mjernih
       transformatora 20-10/ 3 / 0,1/ 3 kV
       Opseg mjerenja 0-1,5 In                          kom
       Pomoćni napon: 220 V DC                          1
       tip: kao, MT-10S “IEL”

  2.7    Upravljačko-zaštitni set sekcijskog polja                 kom
       pomoćni napon 220V DC, sadrži slijedeće funkcije:             1

       Upravljanje i nadzor:
       - trajni nadzor stanja aparata,
       - izračunavanje efektivnih vrijednosti struja,
       - upravljanja aparatima
       - programabilni binarni ulazi
       - programabilni kontaktni izlazi
       - lokalni prikaz mjerenih vrijednosti
       - izbor upravljanja lokalno/daljinski

       Zaštita:
       - kratkospojna i nadstrujna zaštita (I>,I>>)

       Mjerenje:
       - struje u sve tri faze,
       - snaga P,Q,
        - energija,
       Event recorder,
       Disturbance recorder,
       Zaštita od zatajivanja prekidača,
       Komunikacijska jedinica

       Tip: kao REF543 «ABB»3.4.   Sekcijsko - mjerno polje 20(10) kV –mjerni dio             kompl 1

 Br.    Opis                                    Kol.
 1.    Modulni sklopni blok za unutarnju montažu, kompletno
      tvornički dovršen i ispitan.
  =J    Blok mora zadovoljavati slijedeće teh. podatke:
      .-odjeljeni aparatni, sabirnički i priključni prostor
      (metal-clad)
      .- jedan sustav izoliranih sabirnica
      - nazivni napon                       24kV
      - ispitni napon                       50kV
      - udarni napon                       125kV
      - nazivna struja sabirnica                 1250A
      - nazivna struja odvoda                   1250A
      - struja kratkog spoja ( 1 sek )              12,5kA
      - dinamička struja kratkog spoja              31kA

                           PRILOG C3
                       TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                            32/68
             AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                SEKTOR SPLIT - PLOČE
                  PODSEKTOR 3
                DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                                    Kol.
   - kratkotrajno podnosiva struja kruga za uzemljenje     100A
   Dimenzije sklopnog bloka su:
   - korak                           900mm
   - dubina                          1680mm
   - visina                          2040+360mm

   tip: kao BVK 24, “Končar”


   U sklopni blok je ugrađena slijedeća oprema:
1.1  Jednopolno izolirani epoksidni naponski mjerni
   transformator za unutarnju montažu , slijedećih tehničkih
-T4  karakteristika :
-T5  Nazivni pogonski napon                   24-12 kV
-T6  Nazivni podnosivi napon 50Hz/1min              50 kV
   Nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50μs           125 kV
   Nazivni prijenos
   20  10 0,1 0,1 0,1
       /  /  /     kV
     3   3 3 3

   1. sekundarna jezgra:
   - snaga 10 VA
   - klasa točnosti 0,2
   - granična termička snaga 200 VA

   2. sekundarna jezgra:
   - snaga 25 VA
   - klasa točnosti 0,5
   - granična termička snaga 200 VA

   3. sekundarna jezgra:
   - snaga 25 VA
   - klasa točnosti 6P
   - granična termička snaga 100 VA                      kom
                                          3
   tip: kao 4 VPA 1–24x, “Končar”
1.2  Tropolni zemljospojnik za unutarnju montažu, slijedećih
   karakteristika:
-Q8  Nazivni pogonski napon                   24kV
   Nazivni podnosivi napon 50 Hz/1min             50kV
   Nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50 s          125 kV
   Nazivna struja                       1000 A
   Nazivna kratkotrajna podnosiva struja KS 1s         25 kA
   Pogon                            ručni opružni
   Signalna sklopka                      SNL III     kom
                                          1


                      PRILOG C3
                  TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        33/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.   Opis                                 Kol.
    tip: kao BVK 24, “Končar”

1.3   Visokonaponski visokoučinski osigurač
    - nazivni napon                       24 kV  kom
    - nazivna struja                       2A    3

1.4   Jednopolni nosač osigurača, nazivni napon 24 kV, za
    nazivnu struju do 100A                        kom
                                       3
1.5   Krajnja sklopka za signalizaciju položaja kolica
                                       kom
-S501  tip: kao S800 b “Schaltbau ”                     2
-S502
1.6   Grijač sa zaštitnom mrežicom , napon napajanja
    220V,50Hz, 150 W
                                       kom
    tip: kao GUZ, “Končar ”                        1

1.7   Optička sonda za detekciju električnog luka s vlastitim
    kabelom OS , unutar sabirničkog i prekidačkog (gornji
-B0   kontakti) odjeljka :
-B1                                     kom
    tip: kao Z04-05-Y , “IEL”                       2

    Duljine sondi (Y) utvrditi s isporučiocem sklopnih blokova

1.8   Otpornik u krugu otvorenog trokuta, 11 , 900 W           kom
                                       1
    U niskonaponski ormarić sklopnog bloka ( koji služi i za
    vođenje signalnih kabela ) smještena je slijedeća oprema:
2.1   Uređaj za zaštitu od električnog luka, za priključak
    maksimalno 6 optičkih sondi, vrijeme prorade 1 ms, s
    korištenjem strujnog modula, pomoćni napon: 220 V DC
                                       kom
    tip: kao ZELK 2; Z04-01-3210, “IEL”                  1

2.2   Uređaj za zaštitu od električnog luka, za priključak
    maksimalno 18 optičkih sondi, vrijeme prorade 1 ms,
    s korištenjem isklopnog modula,
    pomoćni napon: 110 V DC
                                       kom
    tip: kao ZELK-3, Z04-07-2210, IEL                   2

2.3   Strujni modul SM, za priključak na strujne transformatore
    2x400/5 A, pomoćno napajanje 24 V=
                                       kom
    tip: kao Z04-02-10, “IEL”                       1


2.4   Isklopni modul, zaštite od el.luka
                                       kom
    tip: kao Z04-04-0, “IEL“                       2

2.5   DC/DC pretvarač 220/24 V DC, 15 VA, P15

                        PRILOG C3
                    TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                         34/68
                  AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                     SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                     DIONICA RAVČA - PLOČE1
 Br.    Opis                                   Kol.
                                            kom
       tip: kao Z04-06-2, “IEL”                          1

  2.6    Dvopolni automatski prekidač 6A, 220V DC s pomoćnom            kom
       sklopkom za signalizaciju                         3

  2.7    Dvopolni automatski prekidač 10A, 220V DC s pomoćnom           kom
       sklopkom za signalizaciju                         1

  2.8    Volmetar za vertikalnu ugradnju, za priključak na naponski
       mjerni transformator 20 / 3 / 0.1 / 3 kV, s skalom 0-24
       kV, dimenzija 96x96 mm                          kom
                                            1
       tip: kao FQ 3207, “Iskra“

  2.9    Voltmetarska preklopka, ugradna, za mjerenje faznih i
       linijskih napona
                                            kom
       tip: kao 4G10-66-U , “Končar “                       1

  2.10   Upravljačko-zaštitni set mjernog polja                  kom
       pomoćni napon 220V DC, sadrži slijedeće funkcije:             1

       Upravljanje i nadzor:
       - trajni nadzor stanja aparata,
       - nadzor ispada zaštitnih automata mjernih naponskih
        transformatora
       - lokalni prikaz mjerenih vrijednosti
       - lokalna i daljinska komunikacija

       Zaštita:
       - signalizacija zemljospoja

       Mjerenje:
       - naponi u sve tri faze,

       Event recorder,
       Disturbance recorder,
       Zaštita od zatajivanja prekidača,
       Komunikacijska jedinica

       tip: kao REF 543 “ABB”


3.5.   Mjerno polje 20(10) kV                         kompl 1

 Br.    Opis                                   Kol.
 1.     Modulni sklopni blok za unutarnju montažu, kompletno
       tvornički dovršen i ispitan.
  =J    Blok mora zadovoljavati slijedeće teh. podatke:
       .-odjeljeni aparatni, sabirnički i priključni prostor
       (metal-clad)
       .- jedan sustav izoliranih sabirnica
       - nazivni napon                       24kV

                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                        POPIS OPREME
                           35/68
             AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                SEKTOR SPLIT - PLOČE
                  PODSEKTOR 3
                DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                                   Kol.
   - ispitni napon                       50kV
   - udarni napon                        125kV
   - nazivna struja sabirnica                  1250A
   - nazivna struja odvoda                   1250A
   - struja kratkog spoja ( 1 sek )               12,5kA
   - dinamička struja kratkog spoja               31kA
   - kratkotrajno podnosiva struja kruga za uzemljenje     100A
   Dimenzije sklopnog bloka su:
   - korak                           900mm
   - dubina                           1680mm
   - visina                           2040+360mm

   tip: kao BVK 24, “Končar”


   U sklopni blok je ugrađena slijedeća oprema:
1.1  Jednopolno izolirani epoksidni naponski mjerni
   transformator za unutarnju montažu , slijedećih tehničkih
-T4  karakteristika :
-T5  Nazivni pogonski napon                    24 kV
-T6  Nazivni podnosivi napon 50Hz/1min              50 kV
   Nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50μs           125 kV
   Nazivni prijenos
   20  10 0,1 0,1 0,1
       /  /  /     kV
     3   3 3 3

   1. sekundarna jezgra:
   - snaga 10 VA
   - klasa točnosti 0,2
   - granična termička snaga 200 VA

   2. sekundarna jezgra:
   - snaga 25 VA
   - klasa točnosti 0,5
   - granična termička snaga 200 VA

   3. sekundarna jezgra:
   - snaga 25 VA
   - klasa točnosti 6P
   - granična termička snaga 100 VA

   tip: kao 4 VPA 1–24x, “Končar”

   Naponski mjerni transformatori moraju zadovoljavati
   uvjetima iz « Tehničke preporuke – mjerni transformatori «
   HEP –Prijenos d.o.o., prihvaćene na 5. sjednici Stručnog         kom
   savjeta održanoj 21.11.2002.                        3


1.2  Tropolni zemljospojnik za unutarnju montažu, slijedećih
   karakteristika:
-Q8  Nazivni pogonski napon                    24kV
   Nazivni podnosivi napon 50 Hz/1min              50kV


                      PRILOG C3
                  TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        36/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.   Opis                                     Kol.
    Nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50 s           125 kV
    Nazivna struja                        1000 A
    Nazivna kratkotrajna podnosiva struja KS 1s         25 kA
    Pogon                            ručni opružni
    Signalna sklopka                       SNL III
                                           kom
    tip: kao BVK 24, “Končar”                           1

1.3   Visokonaponski visokoučinski osigurač
    - nazivni napon                       24 kV      kom
    - nazivna struja                       2A        3

1.4   Jednopolni nosač osigurača, nazivni napon 24 kV, za
    nazivnu struju do 100A                            kom
                                           3
1.5   Krajnja sklopka za signalizaciju položaja kolica
                                           kom
-S501  tip: kao S800 b “Schaltbau ”                         2
-S502
1.6   Grijač sa zaštitnom mrežicom , napon napajanja
    220V,50Hz, 150 W
                                           kom
    tip: kao GUZ, “Končar ”                            1

1.7   Optička sonda za detekciju električnog luka s vlastitim
    kabelom OS , unutar sabirničkog i prekidačkog (gornji
-B0   kontakti) odjeljka :
-B1                                         kom
    tip: kao Z04-05-Y , “IEL”                           2

    Duljine sondi (Y) utvrditi s isporučiocem sklopnih blokova

1.8   Otpornik u krugu otvorenog trokuta, 11 , 900 W               kom
                                           1

    U niskonaponski ormarić sklopnog bloka ( koji služi i za
    vođenje signalnih kabela ) smještena je slijedeća oprema:
2.1   Uređaj za zaštitu od električnog luka, za priključak
    maksimalno 6 optičkih sondi, vrijeme prorade 1 ms, s
    korištenjem strujnog modula, pomoćni napon: 220 V DC
                                           kom
    tip: kao ZELK 2; Z04-01-3210, “IEL”                      1

2.2   Uređaj za zaštitu od električnog luka, za priključak
    maksimalno 18 optičkih sondi, vrijeme prorade 1 ms,
    s korištenjem isklopnog modula,
    pomoćni napon: 110 V DC
                                           kom
    tip: kao ZELK-3, Z04-07-2210, IEL                       2

2.3   Strujni modul SM, za priključak na strujne transformatore
    2x400/5 A, pomoćno napajanje 24 V=
                                           kom
    tip: kao Z04-02-10, “IEL”                           1

                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                         37/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                 SEKTOR SPLIT - PLOČE
                   PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                             Kol.

2.4  Isklopni modul, zaštite od el.luka
                                  kom
   tip: kao Z04-04-0, “IEL“                   2

2.5  DC/DC pretvarač 220/24 V DC, 15 VA, P15
                                  kom
   tip: kao Z04-06-2, “IEL”                   1

2.6  Dvopolni automatski prekidač 6A, 220V DC s pomoćnom     kom
   sklopkom za signalizaciju                   3

2.7  Volmetar za vertikalnu ugradnju, za priključak na naponski
   mjerni transformator 20  10 / 3 / 0.1 / 3 kV, s skalom
   0-24 kV, dimenzija 96x96 mm
                                  kom
   tip: kao FQ 3207, “Iskra“
                                  1
2.8  Voltmetarska preklopka, ugradna, za mjerenje faznih i
   linijskih napona
                                  kom
   tip: kao 4G10-66-U , “Končar “                1

2.9  Upravljačko-zaštitni set mjernog polja            kom
   pomoćni napon 220V DC, sadrži slijedeće funkcije:       1

   Upravljanje i nadzor:
   - trajni nadzor stanja aparata,
   - nadzor ispada zaštitnih automata mjernih naponskih
     transformatora
   - lokalni prikaz mjerenih vrijednosti
   - lokalna i daljinska komunikacija

   Zaštita:
   - signalizacija zemljospoja

   Mjerenje:
   - naponi u sve tri faze,

   Event recorder,
   Disturbance recorder,
   Zaštita od zatajivanja prekidača,
   Komunikacijska jedinica

   tip: kao REF 543 „ABB“
                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                       38/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1


3.6.   Polje kućnog transformatora 20(10) kV                   kompl 2

 Br.    Opis                                     Kol.
 1.    Modulni sklopni blok vodnog polja za unutarnju montažu,
      kompletno tvornički dovršen i ispitan.
  =J    Blok mora zadovoljavati slijedeće teh. podatke:
      .-odjeljeni aparatni, sabirnički i priključni prostor
      (metal-clad)
      .- jedan sustav izoliranih sabirnica
      - nazivni napon                      24kV
      - ispitni napon                      50kV
      - udarni napon                      125kV
      - nazivna struja sabirnica                1250A
      - nazivna struja odvoda                  630A
      - struja kratkog spoja ( 1 sek )             12,5kA
      - dinamička struja kratkog spoja             31kA
      - kratkotrajno podnosiva struja kruga za uzemljenje    100A
      Dimenzije sklopnog bloka su:
      - korak                          900mm
      - dubina                         1680mm
      - visina                         2040+360mm

      tip: kao BVK 24, “Končar”


      U svaki sklopni blok je ugrađena slijedeća oprema:
  1.1   Izvlačivi tropolni vakuumski prekidač tehničkih
      karakteristika:
  -Q0   - najviši napon                      24kV
      - nazivna struja                     800A
      - ispitni napon                      50kV
      - udarni napon                      125kV
      - struja kratkog spoja                  16kA
      - isklopna moć                      16kA
      Prekidač je opremljen motornim pogonom, svicima za
      uklop i isklop nazivnog napona 220V =, signalnom
      sklopkom, konektorom i sklopnikom protiv pumpanja.
                                             kom
      tip: kao VK 24-16-8, “Končar”                         1

  1.2   Strujni transformator 24kV s dvije jezgre prijenosnog
      omjera 2x7,5/5/5A, termička struja 12,5kA, dinamička
  -T1   struja 31kA
  -T2   Mjerna jezgra:
  -T3   - snaga
      - klasa točnosti                     10VA
      - faktor sigurnosti                    0,5
                                   10
      Zaštitna jezgra:
      - snaga                          10VA
      - klasa točnosti                     5P10

      Priključak P2 je na strani prekidača.


                         PRILOG C3
                     TS 110/20(10) kV VRGORAC
                        POPIS OPREME
                          39/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.   Opis                                  Kol.

    tip: kao INA 2-24, “Končar”
    Strujni mjerni transformatori moraju zadovoljavati uvjetima      kom
    iz « Tehničke preporuke – mjerni transformatori « HEP –         3
    Prijenos d.o.o., prihvaćene na 5. sjednici Stručnog savjeta
    održanoj 21.11.2002.
1.3   Kapacitivni aralditni potporni izolator za unutarnju
    montažu, slijedećih karakteristika:
-H9   Nazivni napon                         24kV
    Prijelomna sila                        10 kN
    Nazivni podnosivi napon 50 Hz/1min              50kV
    Nazivni podnosivi udarni napon 1,2/50 s           125 kV
    Kapacitet                           15 pF
    tip: kao SGB 24 N-kap “Kuvag ”                     kom
                                        3
1.4   Krajnja sklopka za signalizaciju položaja kolica

-S501  tip: kao S800 b “Schaltbau ”                      kom
-S502                                      2

1.5   Grijač sa zaštitnom mrežicom , napon napajanja
    220V,50Hz, 150 W
                                        kom
    tip: kao GUZ, “Končar ”                         2

1.6   Optička sonda za detekciju električnog luka s vlastitim
    kabelom OS , unutar sabirničkog i prekidačkog (gornji
-B0   kontakti) odjeljka :
-B1
-B2   tip: kao Z04-05-Y , “IEL”                       kom
-B3                                       4
    Duljine sondi (Y) utvrditi s isporučiocem sklopnih blokova


    U niskonaponski ormarić sklopnog bloka ( koji služi i za vođenje
    signalnih kabela ) smještena je slijedeća oprema:
2.1   Uređaj za zaštitu od električnog luka, za priključak
    maksimalno 6 optičkih sondi, vrijeme prorade 1 ms, s
    korištenjem strujnog modula, pomoćni napon: 220 V DC
                                        kom
    tip: kao ZELK 2; Z04-01-3210, “IEL”                   1

2.2   Strujni modul SM, za priključak na strujne transformatore
    2x300/5 A, pomoćno napajanje 24 V=
                                        kom
    tip: kao Z04-02-10, “IEL”                        1

2.3   DC/DC pretvarač 220/24 V DC, 15 VA, P15

    tip: kao Z04-06-2, “IEL”                        kom
                                        1
2.4   Trofazni indikator “vod pod naponom”
    tip: kao , IN3-F “Končar ”
                                        kom


                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                         40/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Br.  Opis                             Kol.
                                   1
2.5  Pomoćni relej s tri preklopna kontakta i diodom za zaštitu  kom
    svitka, za napon 220V DC                   4

2.6  Dvopolni automatski prekidač 6A, 220V DC s pomoćnom     kom
    sklopkom za signalizaciju                   3
2.7  Ugradno tipkalo, ravno, zelene boje 2U+2I kontakta za    kom
    uklop prekidača                        1

2.8  Ugradno tipkalo, ravno, crvene boje 2U+2I kontakta za    kom
    isklop prekidača                       1

2.9  Svjetlosni pokazivač položaja za signalizaciju položaja   kom
    prekidača, kvadratična maska, pomoćni napon 220V =      1

2.10  Svjetlosni pokazivač položaja za signalizaciju položaja   kom
    kolica, kvadratična maska, pomoćni napon 220V =        1

2.11  Sklopka lokalno-daljinski, ugradna              kom
                                   1
2.12  Mjerni terminal za mjerenje i nadzor struja i napona,
    te za mjerenje i registraciju snage ( energije )
    LCD pokazivač s 4x16 znamenki i osvjetljenjem,
    Dimenzije: 96x96 mm
    Priključak na sekundar strujnog mjernog transformatora
    2x7,5/5 A, i na sekundar naponskih mjernih
    transformatora 35/ 3 / 0,1/ 3 kV
    Opseg mjerenja 0-1,5 In
    Pomoćni napon: 220 V DC
    tip: kao MT-10S “IEL”
                                  kom
                                   1
2.13  Upravljačko-zaštitni set vodnog polja            kom
    pomoćni napon 220V DC, sadrži slijedeće funkcije:       1

    Upravljanje i nadzor:
    - trajni nadzor stanja aparata,
    - izračunavanje efektivnih vrijednosti struja,
    - upravljanja aparatima
    - programabilni binarni ulazi
    - programabilni kontaktni izlazi
    - lokalni prikaz mjerenih vrijednosti
    - izbor upravljanja lokalno/daljinski
    Mjerenje:
    - struje u sve tri faze,
    - snaga P,Q,
     - energija,
    Event recorder,
    Disturbance recorder,
    Zaštita od zatajivanja prekidača,
    Komunikacijska jedinica
    tip: kao REF 543 „ABB“
                        PRILOG C3
                    TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                         41/68
               AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                   SEKTOR SPLIT - PLOČE
                     PODSEKTOR 3
                  DIONICA RAVČA - PLOČE1


3.7.  Sabirnički most 20(10) kV                   kompl 1
    (spoj sklopnih blokova prve i druge sekcije)


 Br.   Opis                                    Kol.
      Tropolni sabirnički spojni most, nazivnog napona 24 kV, nazivne struje
      1250 A, sastavljen od standardnih spojnih, priključnih i montažnih
      elemenata.
      Sabirnički most izveden je izoliranim plosnatim bakrenim vodičima
      2x40x10 mm postavljenim na potporne izolatore, te smještenim u
      čelično kućište.
      Metalna kućišta izrađena su od pocinčanog čelićnog lima debljine 1,5-
      2,5 mm i obojena standardnom bojom opreme RAL 7032, stupnja
      mehaničke zaštite IP 54.
      Elementi sabirničkog mosta obojeni su standardnim bojama za faze
      L1, L2, L3.
      Sabirnički most predviđeno je montirati na sabirničke odjeljke sklopnih
      blokova. Razmak između sklopnih blokova odrediti nakon definiranja
      prostorije postrojenja 20 kV.
      tip: kao BVK 24, “Končar”
                                           komplet
                                            13.8.  Transformatori vlastite potrošnje 20(10)/o,4 kV


 Br.   Opis                                    Kol.
 1.    Trofazni uljni učinski transformator, sljedećih karakteristika:

            nazivna snaga               250 kVA
            nazivni napon VN              20(10) kV
            nazivni napon NN              0,4/0,230 kV
            nazivna frekvencija            50 Hz
            regulacija na VN strani u
            beznaponskom stanju             2x2,5 %
            napon kratkog spoja            4%
            grupa spoja                Dyn5
            hlađenje                  ONAN
            standard                  IEC 76
            VN priključak               standardni     kom
            NN priključak               standardni      2
                         PRILOG C3
                     TS 110/20(10) kV VRGORAC
                       POPIS OPREME
                          42/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1


3.9.  Uzemljenje 20 kV zvjezdišta


 Br.   Opis                                   Kol.
 1.
      Otpomik za uzemljenje 20 kV zvjezdišta predvidjeti za

      unutarnju montažu, slijedećih tehničkih karakteristika:

      stupanj izolacije                    12 kV
      nazivna struja              .
                                   5 sek 150 A
      nazivna trajna struja
                                   5A
      nazivne omske vrijednosti
                                   80      komplet
      tip: kao OUN, “Končar”                           2


  2.
      Jednopolni rastavljač, za unutarnju montažu, komplet sa
      stremenim pogonom, nazivni napon 24 kV , nazivna struja
      630 A
      - stremenasti pogon s mehaničkom blokadom i
       bravom
      - s pogonskom ručkom
      - s okretnom polugom
      - s veznom motkom i ravnim vilicama, dužine
       određene na mjestu montaže
      - signalnom sklopkom prigrađenom s donje                komplet
       strane                                  2


  3.   Epoksidni potporni izolator za unutarnju montažu, za
      nazivni napon 12 kV                           kom
                                           4

  4.   Epoksidni strujni mjerni transformator
      24 kV, za vanjsku montažu, primarno                   kom
      prespojiv, prijenosa 2x75/5 A, s jednom                  2
      jezgrom 10 VA, 10P10

  5.   Ostala oprema definirat će se u glavnom projektu
      ( nosači potpornih izolatora, obujmice za kabel,
      traka Fe/Zn 25x4 mm za uzemljenje, zaštitne mreže
                         PRILOG C3
                     TS 110/20(10) kV VRGORAC
                       POPIS OPREME
                           43/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                   SEKTOR SPLIT - PLOČE
                     PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1


3.10.  Oprema za spojeve između energetskih transformatora i sklopnih modula

 1.    Kabel jednožilni, nazivni napon 12/20 kV,
               2                            M
      presjeka 185 mm , Cu
                                          300
 2.    Kabel jednožilni, nazivni napon 12/20 kV,
               2                            M
      presjeka 150 mm , Cu
                                          100
 3.    Kabel jednožilni, nazivni napon 12/20 kV,
              2                            M
      presjeka 70 mm , Al
                                          150
3.11.  Stanično računalo i komunikacijska oprema za distribuciju

 Br.   Opis                                   Kol.

      CENTRALNO UPRAVLJAČKO MJESTO

      sa slijedećom opremom:

      Stol i stolica
      Osobno računalo industrijske izvedbe:
      .- PENTIUM 4 3GHz, 256MB memorije
      -40GB tvrdi disk, meki disk 3,5” ( 1,44MB ),
      - SVGA grafička kartica i 17” monitor

      Komunikacijski kontrolni uređaj za komunikaciju staničnog računala sa
      zaštitnom opremom
      - komunikacijske jedinice za komunikaciju s opremom zaštite
      - protokol konvertori za priključak na opremu zaštite
                                          komplet
      - komunikacijska jedinica za komunikaciju s nadređenim centrom      1

      Programski sustav ( bez razvojnog softvera ) s funkcijama:
      - prikaz jednopolne sheme postrojenja
      .- prikaz stanja aparata, zaštite i statusa signala u postrojenju
      - prikaz mjerenja struja, napona i snaga iz postrojenja
      - upravljanje opremom ( prekidači rastavljači s motornim pogonom )
      - liste događaja i alarma
      - kronološku registraciju događaja
      - arhiviranje
      - izvještaji
      - daljinsko parametriranje i očitavanje zaštite
                         PRILOG C3
                     TS 110/20(10) kV VRGORAC
                       POPIS OPREME
                          44/68
          AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
              SEKTOR SPLIT - PLOČE
                PODSEKTOR 3
             DIONICA RAVČA - PLOČE1


Inženjering radovi:
- generiranje programskog sustava
- upis baze podataka i ekranskih prikaza
- kreiranje listi, izvještaja i arhive
- implementiranje programske podrške i ispitivanje
- ispitivanje konfiguracije staničnog računala u tvornici programskog sustava
- instalacija staničnog računala na terenu
- povezivanje sekundarne opreme (komunikacijski podsustav)
- ispitivanje komunikacije stanično računalo - sekundarna oprema
- ispitivanje komunikacije s evaluacijskim računalom
- testiranje rada sustava
- završno ispitivanje i puštanje u pogon cjelokupnog sustava

Projektna dokumentacija
- vođenje projekta
- izrada dokumentacije uređaja staničnog računala i dokumentacije
programskog sustava
- izrada projekta sustava lokalnog vođenja
- izrada upustva za komunikaciju čovjek-sustav i upustava za održavanje
sustava
- usaglašavanje glavnih projekata s opremom
- izrada dokumentacije i uputa za rad s evaluacijskim podsustavom

Evaluacijsko notebook računalo INTEL PENTIUM M 2GHz; 512MB DDR
RAM; 60GB;
DVD ROM/CD-RW modem, opremljeno DOS i Windows programskom
podrškom te aplikacijskom podrškom za parametriranje zaštitnih releja te
udaljeni nadzor zaštitnih funkcija

UPS za osiguranje besprekidnog napajanja autonomije 2h, snage 600VA sa
zaštitom od el.mag. smetnji

                                        komplet
PROGRAMSKA PODRŠKA                                 1
za komunikaciju sa relejima njihovo podešavnje, očitavanje i evaluaciju
Komplet - software

                                        komplet
KOMUNIKACIJSKI KABELI                               1
za komunikaciju numeričkim jedinicama polja prema komunikacijskom
kontrolnom uređaju

                                        komplet
KOMUNIKACIJSKA OPREMA U DC                             1
za uključenje transformatorske stanice u SDV


                                         kom
MODEM ZA DC                                    1

                                        komplet
SPOJNA JEDINICA I MODEM ZA NEZAVISNI SMS                      1                   PRILOG C3
               TS 110/20(10) kV VRGORAC
                  POPIS OPREME
                     45/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1


3.12.  Oprema za dojavu i zaštitu od požara

 Br.   Opis                                       Kol.
 1.    OPREMA
 1.    Centrala za dojavu požara kao INTAL 01/10                     kom
      (s 1 kontrolorom petlje)                              1
 2.    Modul kao MZKJ-2                                 kom
                                                2
 3.    Modul kao MZKJ                                  kom
                                                5
 4.    Modul kao MIO-S                                  kom
                                                2
 5.    Modul kao 3 I/O                                  kom
                                                2
 6.    Analogno-adresabilni optički javljač požara kao “Apollo”, ser. XP95, komplet   kom
      sa podnožjem                                    30
 7.    Analogno-adresabilni termodiferencijalni javljač požara kao “Apollo”, ser. 95,  kom
      komplet sa podnožjem                                3
 8.    Izolator petlje kao “Apollo”, XP-95                        kom
                                                3
 9.    Termomaksimalni javljač kao TM-T,“Pastor-inženjering               kom
                                               12
 10.   Ručni javljač požara – adresabilni                        kom
                                                2
 11.   Ručni javljač požara – klasični, vodotjesni                    kom
                                                3
 12.   Alarmna sirena kao ETU-S, 24V “Zebec elektronika”                 kom
                                                1
 13.   Akumulatorska baterija 24V/55 Ah, suha                      kom
                                                1
 14.   Osiguračka kutija sa 2  10 A osigurača                      kom
                                                1
 15.   Relejna kutija kao RLK1                              kom
                                                1
 2.    KABELI                                      kom
                                                2
 16.   Kabel JB-Y(St)Y 120.8                              m
                                               300
 17.   Kabel TBX (Z1) OZO-HFTG 120.75                          m
                                               80
 18.   Kabel PP00-Y 31.5                                 m
                                               20
 19.   Kabel PP00 24                                  kom
                                               10
 20.   Kabel JB-Y(St)Y 420.8                              kom
                                               10
 21.   PN cijevi sa priborom, Φ16                             m
                                               300
 22.   Sitni montažni i instalacijski materijal                     Paušal

 3.    OSTALO                                      kom
                                               2


                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                           46/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1
 23.   Natpisi, naljepnice                            komplet

 24.   Izvedbena dokumentacija                          komplet

 Br.   Opis                                    Kol.
 4.   RUčNI VATROGASNI APARATI
 25.   Aparat za gašenje požara tip kao S-9 “Pastor”                kom
                                            15
 26.   Aparat za gaš.požara kao tipa S-50 “Pastor” sa kolicima           kom
                                            2
 27.   Metalna kućica od pocinčanog ili Al lima za aparat S-50           kom
                                            2
 28.   Naljepnice, upute za rukovanje i nosači za montažu             kom
                                            2
 29   Izvedba dojave i zaštite od požara:
     - na transformatorima 110/20 kV
     - u zgradi Prijenosa
     - u zgradi Distribucije3.12.1. Pomoćna oprema zaštite na radu

 Br.   Opis                                    Kol.
                                2
 1.   Jednopolno fleksibilno uže za uzemljenjepresjeka 50 mm , Cu, dužine 7000
     mm
                                           kom
                                            6
      tip: kao tip: EOV-50-7, "Mehanika" Trbovlje

 2.    Strujna stezaljka za priključak na fiksnu
      stezaljku  = 25 mm
                                           kom
                                            6
      tip: kao M1.br.70.61.00, "Mehanika" Trbovlje

 3.    Stezaljka za uzemljenje, za priključak na
      čelične plosnate profile
                                           kom
                                            6
     tip: kao 0S2.br.70.41.00, "Mehanika" Trbovlje

 4.   Elektronski indikator napona 110 kV, s transportnim sandukom
                                           kom
     tip: kao EIVN 60/123 br. 62.02.06, "Mehanika" Trbovlje            1

 5.   Elektronski indikator napona 20 kV, s transportnim sandukom
                                           kom
     tip: kao EIVN 12/24 br. 62.02.03, "Mehanika" Trbovlje            1

 6.   Izolaciona motka s univerzalnom radnom glavom, za napon 110 kV
                                           kom
     tip: kao NUP-123-D br. 71.58.01, "Mehanika" Trbovlje             1

 7.   Izolaciona motka s univerzalnom radnom glavom, za napon 35 kV
                                           kom
     tip: kao NUP-24-D br. 71.42.03, "Mehanika" Trbovlje             1                         PRILOG C3
                     TS 110/20(10) kV VRGORAC
                       POPIS OPREME
                            47/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                      SEKTOR SPLIT - PLOČE
                        PODSEKTOR 3
                     DIONICA RAVČA - PLOČE1
 8.    Teleskopska izolaciona motka s univerzalnom glavom, za napon 110 kV
      - dužina u sklopljenom stanju 2040 mm
      - dužina u rasklopljenom stanju 3905 mm                     kom
                                               1
      tip: kao broj kataloga: 364.169.174 ,"Pfisterer"
                                      2
 9.    Tropolno uže za uzemljenje i kratko spajanje, presjeka 50 mm

      tip: kao KVV-50, br. 70.11.03, "Mehanika" Trbovlje

 10.    Sredstva za ograđivanje i izoliranje dijelova pod naponom ( konopac, letve sa
      zastavicama, stupići i dr.)

 11.    Komplet prijenosnih tablica s oznakom zabrane i upozorenja:
       - zabranjen prolaz,     tip ZA-1
       - zabranjen ulaz,      tip ZA-2
       - Oprez ! Visoki napon    tip IN-16
      - Oprez ! ne ukapčaj.                              komplet
      Radovi pod naponom      tip IN-18                      1
      - Oprez ! Ne ukapčaj     tip IN-15

      tip: kao.... Institut za sigurnost, Zagreb
3.12.2. Zajednički alat, sitni inventar i krupni alat

 Br.    Opis                                       Kol.
 1.    Torba ( kovčeg ) za alat                             kom
                                                1
 2.    Ormar za alat                                   kom
                                                1
 3.    Računar džepni                                  kom
                                                1
 4.    Metar ( 2 m )                                   kom
                                                1
 5.    Pomično mjerilo                                  kom
                                                1
 6.    Univerzalni instrument                              kom
                                                1
 7.    Izvijač plosnati 3-9 mm                             komplet
                                                1
 8.    Izvijač - ispitivač napona                            kom
                                                1
 9.    Izvijač križni br. 0, 1, 2                            kom
                                                3
 10.    Kliješta kombinirana                               kom
                                                1
 11.    Kliješta poluokrugla ravna                            kom
                                                1
 12.    Kliješta poluokrugla kriva                            kom
                                                1                         PRILOG C3
                     TS 110/20(10) kV VRGORAC
                        POPIS OPREME
                            48/68
               AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                   SEKTOR SPLIT - PLOČE
                     PODSEKTOR 3
                  DIONICA RAVČA - PLOČE1
13.  Škare obične                           kom
                                    1
14.  Kliješta plosnata                        kom
                                    1
15.  Kliješta okrugla                         kom
                                    1
16.  Kliješta za siječenje                      kom
                                    1
17.  Kliješta za skidanje izolacije                  kom
                                    1
18.  Kliješta univerzalna ( papagajke )                kom
                                    1
19.  Kliješta za stopice                       kom
                                    1
20.  Kljuè viljuškasti 6-32 mm                   komplet
                                    1
21.  Ključ viljuškasti 36-41 mm                   komplet
                                    1
22.  Ključ zvijezda 6-32 mm                     komplet
                                    1
23.  Ključ zvijezda 36-41 mm                    komplet
                                    1
24.  Ključ imbus 3-19 mm                      komplet
                                    1
25.  Sjekač plosnati                        komplet
                                    1
26.  Probijač                            komplet
                                    1
27.  Izbijač                            komplet
                                    1
28.  Sjekač križni
                                   komplet
                                    1
Br.  Opis                               Kol.
29.  Turpije razne                         komplet
                                    1
30.  Turpije iglaste                        komplet
                                    1
31.  Pincete anatomske R+K                      kom
                                    2
32.  Nož električarski                       komplet
                                    1
33.  Lemilo el. ( veće - manje )                   kom
                                    2
34.  Čekić 0,25; 0,5; 1,5 kg                     kom
                                    3
35.  Točkalo                             kom
                                    1
36.  Luk za pilu                           kom
                                    3
37.  Kliješta "grip"                         kom
                                    1
38.  Kliješta "švedska"                        kom
                                    1


                        PRILOG C3
                    TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                        49/68
               AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                  DIONICA RAVČA - PLOČE1
39.  Kliješta "francuska"                       kom
                                     1
40.  Svrdlo spiralno 1 - 10 ( 13 ) mm                komplet
                                     1
41.  Produžni kabel ( 5m, 25 m, 50 m )                 kom
                                     3
42.  Bometar                              kom
                                     1
43.  Škare za lim                           kom
                                     1
44.  Bušilica el. vibraciona                      kom
                                     1
45.  Stalak za bušilicu                        kom
                                     1
46.  Bušilica stubna - stolna                     kom
                                     1
47.  Brusilica kutna                          kom
                                     1
48.  Brusilica dvostrana                        kom
                                     1
49.  Škrip paralelni 120 mm                      kom
                                     1
50.  Prijenosna lampa sa transf. 220/24 V               kom
                                     1
51.  VN indikator napona                        kom
                                  1/ VN nivou
52.  Motke sa užadi za uzemljenje ( komlet za 3 faze )         kom
                                  2/VN nivou
53.  Svjetiljka ručna ( akumulatorska )                kom
                                     1
54.  Kantica za ulje                         kom
                                    1
55.  Komplet alata za spašavanje                  komplet
                                    1
56.  Barometar i termometar                      kom
                                    1


Br.  Opis                               Kol.
57.  Kosa ručna sa priborom za klepanje                kom
                                    1
58.  Motorna kosilica - čistač snijega                kom
                                    1
59.  Usisivač prašine                         kom
                                    1
60.  Kosilica željezna ( kariola )                  kom
                                    1
61.  Grablje željezne                         kom
                                    1
62.  Vile željezne                          kom
                                    1


                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                        50/68
                AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1
 63.   A-ljestve ( 2 komx3 m; 2 komx4 m)                         kom
                                                4
 64.   Ljestve aluminijske kućne ( do 2 m )                        kom
                                                1
 65.   Pištolj za pisanje                                 kom
                                                1
 66.   Zastava republike Hrvatske                             kom
                                                1
 67.   Ormarić za ključeve                                kom
                                                1
 68.   Ormarić prve pomoći                                kom
                                                1
 69.   Zidni sat                                     kom
                                                1
 70.   Kanta za smeće vanjska                               kom
                                                1
 71.   Stolić pokretni za ispitivanje                           kom
                                                1
 72.   Ormar za dokumentaciju                               kom
                                                1
 73.   Stol radionički                                  kom
                                                1
 74.   Vješalica stojeća                                 kom
                                                2
 75.   Košarice za smeće                                 kom
                                                4
 76.   Crijevo za vodu 25 m                                kom
                                                1
 77.   Osobna zaštitna sredstva za električara. (Odjelo, čizme, rukavice)        komplet
                                                13.13.  Daljinsko upravljanje i nadzor po dubini mreže


 Br.   Opis                                        Kol.
 1.    Centar daljinskog upravljanja i nadzora po dubini 10(20) kV mreže uključujući:
      - PC računalo s dva monitora i operativnim sustavom WIN 2000/XP, i
        uređajem besprekidnog napajanja
      - Bazna stanica za komunikaciju s daljinskim stanicama i indikatorima
        kvarova putem radio veze i GSM-a
      - Antena i antenski kabel
      - Programska podrška za sustav daljinskog upravljanja i nadzora
      - Konvertor protokola za komunikaciju sa SCADA-om višeg nivoa
      - Mjerenja i izrada dokumentacije za dobivanje dozvole za korištenje radio
        postaje
      - Funkcionalno ispitivanje i puštanje sustava u pogon              komplet 2
      - Obuka korisnika


                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                           51/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1

4. RADOVI

  1. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI


Polaganje i spajanje uzemljenja, spajanje opreme i čelične konstrukcije na sustav uzemljenja, montaža
primarne opreme 110 kV i montaža u 20 kV postrojenju , montaža sabirnica i VN veza, montaža opreme za
uzemljenje NT 20 kV, polaganje i spajanje SN kabela, polaganje i spajanje signalnih i optičkih kabela, montaža
sustava 220V =, montaža sustava 48 =V, montaža sustava 400/230 V AC, ugradnja terminala polja u 20 kV
postrojenje, montaža KKU za 20 kV postrojenje, montaža opreme za zaštitu i upravljanje 110 kV postrojenjem,
montaža ormara OKM.


  2. ISPITIVANJA


Mjerenja otpora izolacije, uzemljenja, napona koraka i dodira, proračun i kontrola iznošenja potencijala iz TS do
krajnjih potrošača. Kontrola primarnih i sekundarnih krugova, kontrola, kontrola rada opreme u beznaponskom /
nepotrećenom stanju i rad pod naponom / opterećenjem.
Funkcionalno ispitivanje pojedinih uređaja i cijelog postrojenja, upravljanja, mjerenja, signalizacije, kontrola
blokada, ispravno djelovanje zaštite, komunikacija.
Parametriranje i sekundarno ispitivanje zaštite u skladu s izrađenim elaboratom podešenja zaštite.
Daljinsko ispitivanja iz nadležnog DC-a i uključiti TS ZAGVOZD u sustav daljinskog nadzora i upravljanja. Izrada
ispitnih protokola
5. SUSTAV NAPAJANJA NAPONOM 220 V =Sustav napajanja naponom 220 V= sastoji se od slijedećih samostojećih limenih ormara:
       - ormar (1 kom.) ispravljačke jedinice (+NK1), dimenzija 765x2250x680 mm,
       - ormar (2 kom.) DC razvoda (+NK2 i +NK4), dimenzija 600x2500x680 mm,
       - ormar (2 kom.) spojnog polja (+NK3 i +NK5), dimenzija 360x2500x680 mm,
       - ormar(3 kom.) akumulatorske baterije (+NK6, +NK8), dimenzija 765x250x680 mm i (+NK7)
         dimenzija 750x250x680 mm.
Ukupne dimenzije sustava su: 4980x2500x680 mm
Izvedba i raspored opreme u ormarima prikazani su na nacrtima E04-500.
Ormari su plastificirani bojom RAL 7032 te potpuno tvornički dogotovljeni i ispitani.
Način hlađenja je prirodni, zrakom.
Stupanj djelovanja: ≥0,9
Radna temperatura okoline: 040ºC
Stupanj mehaničke zaštite: IP 22
Tip: kao YLH 220 V / 80 A, “Končar - INEM”

Ormar +NK1 – ormar ispravljača                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                            52/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1
Modularni, punoupravljivi tiristorski ispravljač:
Tehničke karakteristike:
 Ulaz:
 nazivni napon: 400 V, +10%, -15%
 nazivna frekvencija: 50 Hz, ±6%
 faktor snage pri nazivnom teretu: ≥0,8
 Izlaz:
 nazivni napon: 220 V=, ±1%
 mogućnost podešenja: 198255 V=
 nazivna struja: 40 A
 mogućnost podešenje strujnog limita: 50110%
 tip: kao LH 220 V/40 A, “Končar - INEM”                     kom. 1

Tropolni niskonaponski zaštitni prekidač (napajanje ispravljača);
Nazivni napon                            400 V,50 Hz
Nazivna struja                               32 A
Prekidna moć                               10 kA
Sa pomoćnom sklopkom                           1xOF
tip: kao C60N D, “Merlin Gerin”                          kom. 2

Tropolna tropoložajna grebenasta sklopka;
Nazivni napon                            400 V,50 Hz
Nazivna struja                               80 A
proizvođač: kao “Sprecher+Schuh”
                                         kom. 1
Tropolni niskonaponski zaštitni prekidač (napajanje CUJ i upavljanje
ispravljača);
Nazivni napon                           400 V,50 Hz
Nazivna struja                              10 A
Prekidna moć                              10 kA
Sa pomoćnom sklopkom                          1xOF
tip: kao C60N D, “Merlin Gerin”                          kom. 4

Odvodnik prenapona;
tip: kao PF8, 8 kA, 3P+N, “Merlin Gerin”                     kom.1

Upravljačka jedinica (održava izlazni napon)
proizvođač: kao “Končar - INEM”                          kom. 1

Strujne sonde (za mjerenje struje baterije i ukupne struje ispravljača)
tip: kao ST100 LEM                                kom. 2

Releji (za kontrolu izolacije i dozemnog spoja)
tip: kao EMR4-RDC-1-A, “Klöckner Moeller”                     kom. 1

Dvopolni niskonaponski prekidač (napajanje CUJ)
Nazivni napon                              220 V=
Nazivna struja                               10 A
Prekidna moć                               10 kA
Pomoćni kontakti                          1 (NO-NC)
tip: kao C32H DC, “Merlin Gerin”                         kom. 1


                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                            53/68
                  AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                     SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                     DIONICA RAVČA - PLOČE1
Ulazni transformatori za galvansko odvajanje baterije
Određuje proizvođač - kao “Končar - INEM”                      kom. 2

Centralna upravljačka jedinica (CUJ)                        kom. 1
proizvođač: kao “Končar - INEM”


UKUPAN BROJ ORMARA                                 kom.1
Ormar +NK2 – ormar razvoda

Tropolni niskonaponski zaštitni prekidač;
Nazivni napon                               250 V=
Nazivna struja                               250 A
Prekidna moć                                50 kA

Sa termomagnetskim okidačem                        TM200D
Sa pomoćnom sklopkom                            1xOF  kom. 1
tip: kao NS250N , “Merlin Gerin”

Dvopolni niskonaponski zaštitni prekidač;
Nazivni napon                               250 V=
Nazivna struja                               100 A
Prekidna moć                                50 kA
Sa termomagnetskim okidačem                        TM40D
Sa pomoćnom sklopkom                            1xOF
tip: kao NS100N , “Merlin Gerin”                          kom. 30

UKUPAN BROJ ORMARA                                 kom. 1


Ormar +NK3 – ormar spojnog polja

Osigurač-sklopka s visokoučinskim osiguračima (za priključak i vidljivo
odvajanje rezervne baterije)
tip: kao LTL1, “Jean Müler”
                                          kom. 1

Relejna jedinica za daljinsku signalizaciju
proizvođač: “Končar - INEM”
tip: kao REL 14
                                          kom. 1

Redne stezaljke

UKUPAN BROJ ORMARA                                 kom. 1
                           PRILOG C3
                       TS 110/20(10) kV VRGORAC
                          POPIS OPREME
                            54/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1

Ormar +NK4 – ormar razvoda

Dvopolni niskonaponski zaštitni prekidač;
Nazivni napon                              250 V=
Nazivna struja                              100 A
Prekidna moć                               50 kA
Sa termomagnetskim okidačem                       TM40D
Sa pomoćnom sklopkom                           1xOF
tip: kao NS100N , “Merlin Gerin”                         kom. 16

Dvopolni niskonaponski zaštitni prekidač;
Nazivni napon                              220 V=
Nazivna struja                               16 A
Prekidna moć                               10 kA
Sa pomoćnom sklopkom                         1(NO-NC)
tip: kao C32H DC, “Merlin Gerin”                         kom. 10

Dvopolni niskonaponski zaštitni prekidač;
Nazivni napon                              220 V=
Nazivna struja                               10 A
Prekidna moć                               10 kA
Sa pomoćnom sklopkom                         1(NO-NC)
tip: kao C32H DC , “Merlin Gerin”                         kom. 1
UKUPAN BROJ ORMARA                                kom. 1


Ormar +NK5 – ormar spojnog polja

Četveropolni sklopnik za napon 220 V=;
Nazivna struja glavnih kontakata (po dva u seriju)             14 A
Nazivni napon svitka                           220 V=
Sa pomoćnim kontaktima                        11 G480/11
tip: kao 11 BF32C.01 , “Končar Lovato”                      kom. 1

Dvopolna grebenasta sklopka za ugradnju;
Nazivna struja                               16 A
tip: kao 4G 16-91 , “Končar”                           kom. 2

Dvopolna grebenasta sklopka u plastičnom kućištu;
Nazivna struja                               16 A
tip: kao 4G 16-91-PK , “Končar”                          kom. 1

Osigurač-sklopka sa kratkospojnicima (za vidljivo odvajanje glavne
akumulatorske baterije)
tip: kao LTL1, “Jean Müler”
                                         kom. 1

Redne stezaljke


                          PRILOG C3
                      TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                           55/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                     SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1


UKUPAN BROJ ORMARA                                kom. 1

Ormar +NK6, +NK7 i +NK8 – ormari akumulatorske baterije

Hermetički zatvorena akumulatorska baterija
Nazivni kapacitet                            165 Ah
Krajnji napon ćelije                           1,85 V
Nazivni napon bloka (34 kom)                        6V
Nazivni napon bloka (2 kom)                         4V
Nazivna temperatura                            20ºC  kom.
tip: kao 6 HI 165 OLDAHM                             34+2

UKUPAN BROJ ORMARA                                kom.3
6. SUSTAV NAPAJANJA NAPONOM 48 V=   Sustav napajanja naponom 48 V= sastoji se od slijedećih samostojećih limenih ormara:
         - ormar (1 kom.) ispravljačke jedinice (+NQ1), dimenzija 582x2250x680 mm,
         - ormar DC razvoda (+NQ2), dimenzija 360x2250x680 mm,
         - ormar akumulatorske baterije (+NQ3), dimenzija 375x2250x680 mm


   Ukupne dimenzije sustava su: 1317x2250x680 mm

    Izvedba i raspored opreme u ormarima prikazani su na nacrtima E04-500.
    Ormari su plastificirani bojom RAL 7032 te potpuno tvornički dogotovljeni i ispitani.
    Način hlađenja je prirodni, zrakom.
    Stupanj djelovanja: ≥0,9
    Radna temperatura okoline: 040ºC
    Stupanj mehaničke zaštite: IP 22
   tip: kao YLH 48 V / 80 A, “Končar - INEM”                   kom. 1


   Ormar +NQ1 – ormar ispravljača

   Modularni, punoupravljivi tiristorski ispravljač:
   Tehničke karakteristike:
    Ulaz:
    nazivni napon: 400 V, +10%, -15%
    nazivna frekvencija: 50 Hz, ±6%
    faktor snage pri nazivnom teretu: ≥0,8
    Izlaz:
    nazivni napon: 48 V=, ±1%
    mogućnost podešenja: 198255 V=
    nazivna struja: 30 A
    tip: kao LH 48 V/30 A, “Končar - INEM”                   kom. 3


                           PRILOG C3
                       TS 110/20(10) kV VRGORAC
                         POPIS OPREME
                             56/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1Tropolni zaštitni prekidač 16 A s pomoćnim kontaktom za signalizaciju stanja;

Tip: kao C60N-C
Proizvodnje: “Merlin Gerin”                         kom. 1


Dvopoložajna grebenasta sklopka 80 A

Tip: kao LA3-80-1754/N-6/C-4
Proizvodnje: Sprecher +Schuh                        kom. 1

Odvodnik prenapona

Tip: kao EVM275
Proizvodnje: Iskra                               kom. 4

Strujna sonda

Tip: kao ST100 LEM
Proizvodnje:                                kom. 2
Transformator za galvansko odvajanje

Tip: kao
Proizvodnje:                                kom. 1


Prekidač dvopolni 10 A

Tip: kao C32H-DC
Proizvodnje: Merlin Gerin                          kom. 1


Prekidač s magnetno-termičkim okidačem 100 A.
Prekidač je opremljen pomoćnom sklopkom za signalizaciju
stanja

Tip: kao NS 100N
Proizvodnje: Merlin Gerin                          kom. 2


                      PRILOG C3
                  TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        57/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1Podnaponski relej

Tip: kao
Proizvodnje:                            kom. 2


Vremenski relej

Tip: kao
Proizvodnje:                            kom. 1


Zaštitni prekidač 10 A, s pomoćnim kontaktom
za signalizaciju stanja

Tip: kao C32H-DC
Proizvodnje: Merlin - Gerin                    kom. 1Centralna upravljačka jedinica

Tip: kao
Proizvodnje: Končar - INEM                     kom. 1Prekidač jednopolni 20 A

Tip: kao C32H-DC 20 A
Proizvodnje: Merlin Gerin                     kom. 9


Prekidač jednopolni 10 A

Tip: kao C32H-DC 10 A
Proizvodnje: Merlin Gerin                     kom. 7


Prekidač jednopolni 6 A

Tip: kao C32H-DC 6 A


                      PRILOG C3
                  TS 110/20(10) kV VRGORAC
                    POPIS OPREME
                        58/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
Proizvodnje: Merlin Gerin                     kom. 4


Jedinica za daljinsku signalizaciju sustava

Tip: kao REU14
Proizvodnje:                            kom.


Redne stezaljke tipa SAK

Tip: kao
Proizvodnje:                            kom.


Rastavne redne stezaljke tipa SAKT

Tip: kao
Proizvodnje:                            kom.

Jednopolni prekidač s magnetno-termičkim
okidačima 10 A

Tip: kao C60 10 A
Proizvodnje:                            kom. 7

Spojno polje s potrebnim brojem rednih stezaljki

Tip: kao
Proizvodnje:                            kom. 1

Ormar ispravljačke jedinice
Tip: kao
Proizvodnje:                            kom. 1
Hermetički zatvoren, ventilom reguliran blok akumulatora
( VRLA ), napona 12 V, kapaciteta 105 Ah
Tip: kao ESPACE 12 FTR 105
Proizvodnje: HAWKER                         kom. 6
Hermetički zatvoren, ventilom reguliran blok akumulatora
( VRLA ), napona 10 V, kapaciteta 105 Ah
Tip: kao ESPACE 10 FTR 105
Proizvodnje: HAWKER                         kom. 2                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        59/68
                 AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                     SEKTOR SPLIT - PLOČE
                       PODSEKTOR 3
                    DIONICA RAVČA - PLOČE1
    Osigurač
    Tip: kao SNTL1
    Proizvodnje: Sprecher + Such                            kom.2
    Ormar baterije
    Tip: kao
    Proizvodnje:                                    kom. 1
    Ostali montažni nepopisani materijal


7. SUSTAV NAPAJANJA NAPONOM 400/230 V AC

OPĆE KONSTRUKCIJSKE KARAKTERISTIKE ORMARA
Električne karakteristike

    1   Nazivni napon                        600V - 3 faze
    2   Pogonski napon                        400/230V
    3   Nazivna struja sabirnica                   1000A
    4   Nazivna struja dovoda                    630A
    5   Frekvencija                         50Hz
    6   Struja kratkog spoja (1s)                  50kA
    7   Udarna struja kratkog spoja                 105kA
    8   Jednominutni ispitni napon pogonske frekvencije       2.5kV
    9   Podnosivi udarni napon                    5kV
    10  Pomoćni napon                        220V= i 220V, 50Hz

Dimenzije ormara:
-   širina prekidačkog polja:     600 mm
-   širina aparatnog polja: 600 mm
-   širina kabelskog odjeljka:  400 mm
-   dubina prekidačkog polja   355 mm
-   dubina aparatnog polja 355 mm
-   dubina kabelskog odjeljka   355 mm
-   visina: 2250 mm
-   ukupna dužina: 4230 mm

POPIS OPREME N.N. ORMARA


 1.    Modul razvoda izmjeničnog napona vl.potrošnje sastavljen je iz limenih tipskih
      NN modularnih ormara fiksne izvedbe po sistemu KON-KOMPAKT za dozidnu
      montažu . Modul se sastoji od slijedećih ormara :
      - ormari DOVODA (+NE1, +NE5) , dim. 600x2250x355 mm
      - ormari ODVODA (+NE2,+NE3,+NE4), dim. (600+400+600) x 2250x355 mm
      Prednja strana modula opremljena je limenim vratima, a stražnja, gornja i
      bočne strane zatvorene su limenim poklopcima . Između polja i pojedinih
      odjeljaka predviđene su izolirane pregrade .
      Izvedba ormara te raspored upravljačke, mjerne i signalne opreme prikazani
      su na preglednim nacrtima .
      Ormari su plastificirani bojom RAL 7032 .
      Isporučuju se u tri transportne cijeline potpuno tvornički dogotovljeni i ispitani .
      Dimenzije horizontalnih bakrenih sabirnica :     75 x 6 mm
      Dimenzije vertikalnih bakrenih sabirnica :     40 x 10 mm
      Dimenzije bakrenih sabirnica N i PE :        30 x 10 mm             kompl 1

                           PRILOG C3
                       TS 110/20(10) kV VRGORAC
                          POPIS OPREME
                            60/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                 SEKTOR SPLIT - PLOČE
                   PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1

2.  OPREMA DOVODNOG ORMARA +NE 1

1.  Tropolni automatski zaštitni prekidač za fiksnu ugradnju s priključcima
   sprijeda:
   - Nazivni napon             500 V , 50 Hz
   - Nazivna struja                 630 A
   - Nazivna prekidna moć              30 kA
   - Elektromotorni pogon             220 V=
   - Okidač                    STR23SE
   - Podešenje okidača Io=0.9xIn , Ir=0.8xIo , Im=10xIr
   - Pomoćne sklopke               3 OF ; 1 SD
   tip: kao NS 630 N , “Merlin Gerin”                    kom 1
2.  Strujni mjerni transformator
   - Nazivni napon                 0,72 kV
   - Nazivna primarna struja             400 A
   - Nazivna sekundarna struja             5A
   - Jezgra               10 VA , kl.0,5 , Fs=10
   - Veličina                      2
   tip: kao ANB 0.72 , “Končar”                       kom 3
3.  Ampermetar bimetalni kombiniran sa okretnim željezom
   - Priključak na strujni transformator       400 / 5 A
   - Skala za trenutno opterećenje          0 – 400 A
   - Skala za termičko opterećenje    0-400/480 A , 15 min
   - Dimenzije                   96 x 96 mm
   tip: kao MQ 0217 , “Iskra”                        kom 3
4.  Voltmetar s okretnim željezom za direktni priključak
   - Nazivni napon                400 V , 50 Hz
   - Skala i klasa               0 – 500 V ; 1,5
   - Dimenzije                   96 x 96 mm
   tip: kao FQ 0207 , “Iskra”                        kom 1
5.  Trofazno trosustavno dvotarifno brojilo radne energije :
   - Priključak na napon        3 x 230/400 V , 50 Hz
   - Priključak na strujne transformatore       400 / 5 A
   - Brojčanik za dvotarifnu izvedbu
   tip: kao T31 ATDP , “Iskra”                        kom 1
6.  Voltmetarska preklopka za mjerenje faznih i linijskih napona
   - Nazivni napon               500 V , 50Hz
   tip: kao 4 G 10 – 66 – U , “Končar”                    kom 1

7.  Odvodnik prenapona
   - Nazivni napon            500 V , 50Hz
   - Nazivna struja                10 kA           kom 3
   tip: kao PPO , “Mehanika”
8.  Osigurač za krugove mjerenja , komplet
   - Nazivna struja                 25 A
   - Uložak                  D II – 4 A           kompl 3
   tip: kao UZ 25 / 6 A , “Mehanika”
9.  Svjetleće tipkalo za uklop prekidača , crveno , s predotporom :
   - Nazivni napon                   220 V
   - Žarulja                       2W
   tip: kao 1TP22 SP A2 , “Končar”                      kom 1
10.  Svjetleće tipkalo za isklop prekidača, zeleno , s predotporom :
   - Nazivni napon                   220 V
   - Žarulja                       2W

                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        61/68
             AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                   SEKTOR SPLIT - PLOČE
                     PODSEKTOR 3
                  DIONICA RAVČA - PLOČE1
   tip: kao 1TP22 SP A1 , “Končar”                          kom 1
11.  Pomoćni sklopnik za upravljanje prekidačem sa dva radna i dva mirna
   kontakta , napon upravljanja 220 V=
   Tip: kao 11 MCAC.22.220C , “Končar-Lovato”                    kom 2
12.  Pomoćni relej za signalizaciju, sa tri preklopna kontakta, nazivni napon svitka
   220V=, sa podnožjem za nadgradnju,
   Tip: kao PR 41 C – 220VDC «Iskra»                         kompl 6
13.  Dvopolni automatski prekidač (za motorni pogon) za istosmjerni napon 250V
   DC, nazivne struje 6 A, karakteristika U, rasklopne moći 10 kA, s pomoćnim
   kontaktima za signalizaciju položaja (OFF switch)
   Kao tip : C32H-DC , kat.br. 20544 + 27132 , “Merlin Gerin”            kom 1
14.  Dvopolni automatski prekidač (za signalizaciju i upravljanje) za istosmjerni
   napon 250V DC, nazivne struje 3 A, karakteristika U, rasklopne moći 10 kA, s
   pomoćnim kontaktima za signalizaciju položaja (OFF switch)
   Kao tip : C32H-DC , kat.br. 20543 + 27132 , “Merlin Gerin”            kom 2
15.  Svjetlosni pokazivač položaja s kvadratičnom maskom , sa predotporom , za
   nazivni napon 220V=
   Tip: kao 1TP22 SA , “Končar”                           kom 1
16.  Signalna svjetiljka crvene boje (prisutnost napona u ormaru) sa predotporom
   za nazivni napon 220 V, žarulja 2 W
   Tip: kao 1TP22 LP 2 , “Končar”                          kom 1
17.  Redne stezaljke, prema izvedbenom projektu                    set 1 1

3.  OPREMA ODVODNOG ORMARA +NE 2

1.  Tropolna rastavna sklopka sa okretnom ručicom, bravom i lokotom
   - Nazivni napon                690 V , 50Hz
   - Nazivna struja                    630 A
   - Prekidan moć                   25 kA , 1s
   - Uklopna moć                      50 kA
   - pomoćna sklopka                    1 x OF
   tip: kao IN 630 , “Merlin Gerin”                         kom 1
3.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač s priključcima sprijeda :
   - Nazivni napon                500 V , 50Hz
   - Nazivna struja                    400 A
   - Prekidna moć                      30 kA
   - Okidač                      STR23SE
   - Podešenje okidača      I0=1XIn ; Ir=0,8xI0 ; Im=10xIr
   - Pomoćna sklopka                   1 x OF
   tip: kao NS 400 N , “Merlin Gerin”                        kom 1

4.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                  63 A
   - Prekidna moć                   10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka               OF switch             kom 1
   tip: kao C60N D , kat.br. 24609 +26924 , “Merlin Gerin”
5.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                 32 A
   - Prekidna moć                   10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24605 +26924 , “Merlin Gerin”              kom 1

                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        62/68
             AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                   SEKTOR SPLIT - PLOČE
                     PODSEKTOR 3
                  DIONICA RAVČA - PLOČE1
6.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                  20 A
   - Prekidna moć                   10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24603 +26924 , “Merlin Gerin”            kom 4
7.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   16 A
   - Prekidna moć                    10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24602 +26924 , “Merlin Gerin”            kom 1

8.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                    10 A
   - Prekidna moć                    10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24601 +26924 , “Merlin Gerin”            kom 2
9.  Jednopolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               230 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   16 A
   - Prekidna moć                    10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24572 +26924 , “Merlin Gerin”            kom 1
10.  Jednopolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               230 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   10 A
   - Prekidna moć                    10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24571 +26924 , “Merlin Gerin”            kom 10
11.  Jednopolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               230 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   25 A
   - Prekidna moć                    10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24574 +26924 , “Merlin Gerin”            kom 1

12.  Signalna svjetiljka crvene boje (prisutnost napona u ormaru) sa predotporom
   za nazivni napon 220 V, žarulja 2 W                      kom 1
   Tip: kao 1TP22 LP 2 , “Končar”
13.  Redne stezaljke, prema izvedbenom projektu                   set 1


4.  OPREMA ODVODNOG ORMARA +NE 3

1.  Tropolni automatski zaštitni prekidač za fiksnu ugradnju s priključcima
   sprijeda :
   - Nazivni napon            500 V , 50 Hz
   - Nazivna struja                630 A

                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        63/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                    SEKTOR SPLIT - PLOČE
                      PODSEKTOR 3
                   DIONICA RAVČA - PLOČE1
   - Nazivna prekidna moć             30 kA
   - Elektromotorni pogon             220 V=
   - Okidač                    STR23SE
   - Podešenje okidača Io=0.9xIn , Ir=0.8xIo , Im=10xIr
   - Pomoćne sklopke              3 OF ; 1 SD
   tip: kao NS 630 N , “Merlin Gerin”                       kom 1
2.  Svjetleće tipkalo za uklop prekidača , crveno , s predotporom :
   - Nazivni napon                   220 V
   - Žarulja                       2W
   tip: kao 1TP22 SP A2 , “Končar”                        kom 1
3.  Svjetleće tipkalo za isklop prekidača, zeleno , s predotporom :
   - Nazivni napon                   220 V
   - Žarulja                       2W
   tip: kao 1TP22 SP A1 , “Končar”                        kom 1
4.  Pomoćni sklopnik za upravljanje prekidačem sa dva radna i dva mirna
   kontakta , napon upravljanja 220 V=
   Tip: kao 11 MCAC.22.220C , “Končar-Lovato”                   kom 2

5.  Dvopolni automatski prekidač (za motorni pogon) za istosmjerni napon 250V
   DC, nazivne struje 6 A, karakteristika U, rasklopne moći 10 kA, s pomoćnim
   kontaktima za signalizaciju položaja (OFF switch)
   Kao tip : C32H-DC , kat.br. 20544 + 27132 , “Merlin Gerin”
                                           kom 1
6.  Dvopolni automatski prekidač (za signalizaciju i upravljanje) za istosmjerni
   napon 250V DC, nazivne struje 3 A, karakteristika U, rasklopne moći 10 kA, s
   pomoćnim kontaktima za signalizaciju položaja (OFF switch)
   Kao tip : C32H-DC , kat.br. 20543 + 27132 , “Merlin Gerin”           kom 2
7.  Svjetlosni pokazivač položaja s kvadratičnom maskom , sa predotporom , za
   nazivni napon 220V=
   Tip: kao 1TP22 SA , “Končar”                          kom 1
8.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač s priključcima sprijeda :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   100 A
   - Prekidna moć                     25 kA
   - Termomagnetski okidač             TM100D
   - Podešenje okidača                Ir=0,9xIn
   - Pomoćna sklopka                  1 x OF
   tip: kao NS 100 N , “Merlin Gerin”                       kom 1
9.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                    63 A
   - Prekidna moć                    10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24609 +26924 , “Merlin Gerin”            kom 2

10.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                  32 A
   - Prekidna moć                   10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch           kom 4
   tip: kao C60N D , kat.br. 24605 +26924 , “Merlin Gerin”

11.  Jednopolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               230 V , 50Hz

                      PRILOG C3
                  TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        64/68
             AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                   SEKTOR SPLIT - PLOČE
                     PODSEKTOR 3
                  DIONICA RAVČA - PLOČE1
   - Nazivna struja                   16 A
   - Prekidna moć                   10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24572 +26924 , “Merlin Gerin”              kom 13

12.  Jednopolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               230 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   10 A
   - Prekidna moć                    10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24571 +26924 , “Merlin Gerin”              kom 1

13.  Petpolna izborna preklopka za izbor upravljanja (LOK-DALJ) s nul-položajem ,
   nazivni napon 220V=, nazivna struja 10 A
   Tip: kao 4 G 10 – C76 – U , “Končar”                       kom 1
14.  Jednopolna izborna preklopka za upravljanje vanjskom rasvjetom (RUČ-AUT)
   s nul-položajem :
   Tip: kao 4 G 10 – C51 – U , “Končar”                       kom 1
15.  Tropolni sklopnik za upravljanje vanjskom rasvjetom :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja gl.kontakata            40 A
   - Napon upravljanja             220 V , 50Hz
   tip: kao 11 BF 25.00.220/50Hz , “Končar-Lovato”                  kom 1
16.  Jednopolna dvopoložajna grebenasta sklopka za vanjsku rasvjetu:
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   16 A
   tip: kao 4 G 16 – 10 – U , “Končar”                        kom 13
17.  Tonfrekventni mrežni prijemnik za uklapanje vanjske rasvjete, napon
   napajanja 230V, 50Hz, tipa LCR 400 «ABB»                     kom 1
18.  Pomoćni relej za signalizaciju nestanka napona na sabirnicama , sa
   podnožjem TLK 1441 , napon upravljanja 230VDC
   Tip: kao PR 41 30-220 , “Iskra”                          kom 3

19.  Signalni relej za daljinsku signalizaciju , za 16 signalnih ulaza (kanala) , za
   napajanje 220V DC ili 230V AC
   Tip: kao SACO 16 D3 , “ABB”                            kom 1
20.  Pretvornik za priključak na optičku sabirnicu , napajanje 220V=
   Tip: kao SPA – ZC 100BBA , “ABB”                         kom 1
21.  Transformator za galvansko odvajanje napajanja alarmnog uređaja
   - prijenosni omjer          230 V / 230 V, 50 Hz
   - nazivna snaga                    20 VA
   kao tip : TKUo “Elektrosklop”                           kom 1

22.  Redne stezaljke                                  set 1

5.  OPREMA ODVODNOG ORMARA +NE 4

1.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač s priključcima sprijeda :
   - Nazivni napon               500 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   250 A
   - Prekidna moć                     30 kA
   - Termomagnetski okidač             TM200D
   - Podešenje okidača                Ir=0,8xIn

                        PRILOG C3
                    TS 110/20(10) kV VRGORAC
                      POPIS OPREME
                         65/68
             AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                  SEKTOR SPLIT - PLOČE
                    PODSEKTOR 3
                  DIONICA RAVČA - PLOČE1
   - Pomoćna sklopka               1 x OF
   tip: kao NS 250 N , “Merlin Gerin”              kom 1

2.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                  63 A
   - Prekidna moć                   10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka               OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24609 +26924 , “Merlin Gerin”   kom 1

3.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                  32 A
   - Prekidna moć                   10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24605 +26924 , “Merlin Gerin”   kom 1

4.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                  20 A
   - Prekidna moć                   10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24603 +26924 , “Merlin Gerin”   kom 4

5.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   16 A
   - Prekidna moć                   10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24602 +26924 , “Merlin Gerin”   kom 1

6.  Tropolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               400 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   10 A
   - Prekidna moć                   10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24601 +26924 , “Merlin Gerin”   kom 2

7.  Jednopolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               230 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   16 A
   - Prekidna moć                    10 kA
   - Krivulja prorade             D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24572 +26924 , “Merlin Gerin”   kom 1

8.  Jednopolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon               230 V , 50Hz
   - Nazivna struja                  10 A
   - Prekidna moć                    10 kA


                      PRILOG C3
                  TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                       66/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                 SEKTOR SPLIT - PLOČE
                   PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1
   - Krivulja prorade          D ( 10-14xIn)

   - Pomoćna sklopka                 OF switch          kom 10
   tip: kao C60N D , kat.br. 24571 +26924 , “Merlin Gerin”
9.  Jednopolni NN automatski zaštitni prekidač :
   - Nazivni napon                230 V , 50Hz
   - Nazivna struja                   25 A
   - Prekidna moć                    10 kA
   - Krivulja prorade              D ( 10-14xIn)
   - Pomoćna sklopka                 OF switch
   tip: kao C60N D , kat.br. 24574 +26924 , “Merlin Gerin”            kom 1
10.  Signalna svjetiljka crvene boje (prisutnost napona u ormaru) sa predotporom
   za nazivni napon 220 V, žarulja 2 W
   Tip: kao 1TP22 LP 2 , “Končar”                        kom 1
11.  Redne stezaljke, prema izvedbenom projektu                   set 1

6.  OPREMA DOVODNOG ORMARA +NE 5

1.  Tropolni automatski zaštitni prekidač za fiksnu ugradnju s priključcima
   sprijeda :
   - Nazivni napon                 500 V , 50 Hz
   - Nazivna struja                  630 A
   - Nazivna prekidna moć               30 kA
   - Elektromotorni pogon              220 V=
   - Okidač                     STR23SE
   - Podešenje okidača       Io=0.9xIn , Ir=0.8xIo , Im=10xIr
   - Pomoćne sklopke                3 OF ; 1 SD
   tip: kao NS 630 N , “Merlin Gerin”                      kom 1
2.  Strujni mjerni transformator
   - Nazivni napon                  0,72 kV
   - Nazivna primarna struja             400 A
   - Nazivna sekundarna struja              5A
   - Jezgra                10 VA , kl.0,5 , Fs=10
   - Veličina                      2
   tip: kao ANB 0.72 , “Končar”                         kom 3
3.  Ampermetar bimetalni kombiniran sa okretnim željezom
   - Priključak na strujni transformator      400 / 5 A
   - Skala za trenutno opterećenje        0 – 400 A
   - Skala za termičko opterećenje 0-400/480 A , 15 min
   - Dimenzije                 96 x 96 mm
   tip: kao MQ 0217 , “Iskra”                          kom 3
4.  Voltmetar s okretnim željezom za direktni priključak
   - Nazivni napon              400 V , 50 Hz
   - Skala i klasa             0 – 500 V ; 1,5
   - Dimenzije                 96 x 96 mm
   tip: kao FQ 0207 , “Iskra”                          kom 1
5.  Trofazno trosistemsko dvotarifno brojilo radne energije :
   - Priključak na napon       3 x 230/400 V , 50 Hz
   - Priključak na strujne transformatore     400 / 5 A
   - Brojčanik za dvotarifnu izvedbu
   tip: kao T31 ATDP , “Iskra”                          kom 1
6.  Voltmetarska preklopka za mjerenje faznih i linijskih napona
   - Nazivni napon             500 V , 50Hz
   tip: kao 4 G 10 – 66 – U , “Končar”                      kom 1                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        67/68
              AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
                 SEKTOR SPLIT - PLOČE
                   PODSEKTOR 3
                 DIONICA RAVČA - PLOČE1

7.  Odvodnik prenapona
   - Nazivni napon              500 V , 50Hz
   - Nazivna struja                  10 kA             kom 3
   tip: kao PPO , “Mehanika”

8.  Osigurač za krug mjerenja , komplet
   - Nazivna struja                 25 A
   - Uložak                   D II – 4 A
   tip: kao UZ 25 / 4 A , “Mehanika”                         kompl 3

9.  Svjetleće tipkalo za uklop prekidača , crveno , s predotporom :
   - Nazivni napon                220 V
   - Žarulja                    2W
   tip: kao 1TP22 SP A2 , “Končar”                          kom 1

10.  Svjetleće tipkalo za isklop prekidača , zeleno , s predotporom :
   - Nazivni napon                 220 V
   - Žarulja                     2W
   tip: kao 1TP22 SP A1 , “Končar”                          kom 1

11.  Pomoćni sklopnik za upravljanje prekidačem sa dva radna i dva mirna
   kontakta , napon upravljanja 220 V=
   Tip: kao 11 MCAC.22.220C , “Končar-Lovato”                    kom 2

12.  Pomoćni relej za signalizaciju, sa tri preklopna kontakta, nazivni napon svitka
   220V=, sa podnožjem za nadgradnju,
   Tip: kao PR 41 C – 220V, DC «Iskra»                        kompl 6

13.  Dvopolni automatski prekidač (za motorni pogon) za istosmjerni napon 250V
   DC , nazivne struje 6 A , karakteristika U , rasklopne moći 10 kA , s pomoćnim
   kontaktima za signalizaciju položaja (OFF switch)
   Kao tip : C32H-DC , kat.br. 20544 + 27132 , “Merlin Gerin”
                                            kom 1
14.  Dvopolni automatski prekidač (za signalizaciju i upravljanje) za istosmjerni
   napon 250V DC , nazivne struje 3 A , karakteristika U , rasklopne moći 10 kA ,
   s pomoćnim kontaktima za signalizaciju položaja (OFF switch)
   Kao tip : C32H-DC , kat.br. 20543 + 27132 , “Merlin Gerin”
                                            kom 2
15.  Svjetlosni pokazivač položaja s kvadratičnom maskom , sa predotporom , za
   nazivni napon 220V=
   Tip: kao 1TP22 SA , “Končar”                           kom 1

16.  Signalna svjetiljka crvene boje sa predotporom
   - Nazivni napon                   220 V
   - Žarulja                       2W
   tip: kao 1TP22 LP2 , “Končar”                           kom 1

17.  Redne stezaljke                                  set 1

18.  Razvodni ormar 0,4 kV, 50 Hz,  200 kW, za vanjsku montažu uz energetske
   transformatore, za centrifugu ulja                        Kompl 1
                       PRILOG C3
                   TS 110/20(10) kV VRGORAC
                     POPIS OPREME
                        68/68

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:198
posted:4/1/2012
language:
pages:68