0085 kilavson bir neche soz bey hadi 762KB by 1TIyd2E

VIEWS: 0 PAGES: 49

									1           sır jerar qılavson
        Sır Jerar
    Qılavson
    0n üçüncü yüz ilədək

    türkcənin
         etimolojyasından
       bir neçə örnək söz
          İngilizcədən çevirən        HƏSƏN BƏY HADI


             1382
             2003
         Təbriz şəhəri
  a  şaşmağı göstərir,   o məni ak qıldı: oməni şaşırtdı
     çağırma sözü, hərfi  tüzün oğluma : mənim gözəl oğlum.
2       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

       nida             anacıma: mənim əziz anam
                      a yigit : ay igid \ a kiçi: ay kişi
                      a altün buğa: ay altın buğa.
  aba    apa. ebe . ululara      eçüm apam: atam anam.
       qarşı sayqı          eçimiz apamız\ eçesi apası.
       göstərən söz. ata       tartışapam: (?)tartış dədəm.
       baba, böyük ata,       apa tərxan: üst başçı, alp başçı
       böyük ana, dədə,       apa oğlanı: ata ürələri (balalari), dədə
       ana, əmi, əmmə,        bala.
       dadaş, bacı, nənə       acunqa apa enmişindən bəri
       (ev işi görənə: evçi)     dədəmiz yerə inəndən bəri.
       abaqamöğol,          apa yazdı irsə: ata günah qılır isə.
       eqeçimoğol: böyük       ebem köməçi: bir ot adı
       bacı.
  abaçı   abakı: xoxan,         abaçı gəldi: o deməkdiki ‘‘dev gəldi’‘
       uşaqları qorxutan       ‘‘xuxan gəldi’‘
       = ? <> aba\ apa
       abakı: apak: cin,
       qul, qorkula, kukula,
       qolçak
  abımaq  abıt, abımaq,         ol anı kişidin abıdı: o onu xalqından
       gizləmək           yaşındı (gizlətdi)
                      katun sını: tanqutla çin arasında bir
                      şəhər
                      sınka1 girüb2 gerrü yanmaz3
                      sına (qəbrə)1 girən2 geri qayıtmaz3
  abınmaq  ubanmaq,           ol mendinq abındı:
       gizlənmək           o məndən gizləndi.
  abıt   abıtur, abıtmaq        ol özin menden abıttı:
                      ol özün menden gizlətdi.
                      ol anı kişidinğ abıttı
                      o onu xalqdan gizlətdi
                      ol ər, ol özüni kişidin abıtğan:
                      o kişi özünü adamlardan gizlədir
                      (gizlətən)
  aç    ac              türkü bodun1 aç erti2.
       acın\ açla          türk xalqı1 acıdı2 (aclığa vardı).
                      aç bars: ac bəbir.
                      açsar: acalsa.
                      açmak suvsamak emqeki: aclıq
                      susuzluk inciyi.
                      aç karınka: aç bağurpuktın: ac
                      qarına.
                      men aç men sanğa1: mə acam, sənə
                      mən1 acam
3               sır jerar qılavson
  aç    çağrış, də'vət      aç berü kel: hey! gəl bura.
       sözcüğü. örnəyin:
       ağa, əfənim, hey,
       buyur, ...
  açığlıq  acığlıq qayğılı,     acığlığ küp: acıdan küp: o küpə
       yazıq, incik, hirsli,  acıtmaq istənilən şeyləri tökərlər.
       qıslı, sıklı, sıkıl
  açık   acık (ajcıq)       er açıktı: ər acaldı\ açıkmış böri: acalmış
                    qurd.
  açıq   sunuş, ötüş,       yüklerin açtılar ertütin1 açuğun2
       ərməğan, hidyə\     ötindiler3
       rahat, açığ.       yüklerin açtılar olduğu1 (gətdiyi)
                    sunuların (hidyələri)2 hüdülədilər
                    (arnadılar, atdılar)3
                    beqlerdinq açığ1 ayaq2alır
                    bəylerdən hüdür (töhfə)1 hörmət2 alır.
                    xan manğa açığ berdi: xan mənə sunuş
                    verdi.
                    özünğüni açığlığ1 tut:
                    özüvü hüdülə1\ özüvü rahat1 tut.
                    meninğidin açığ bolsu sendin
                    tapuğ
                    məndən bolluq səndən qulluq.
                    eliqme1 açığ birle2 açtı qapuğ3
                    elində1 töhfə ilə2 açtı qapunu3.
  açıq   <> acı, ekşiq, acığ,   açıq emgek: acı azab, qara duzağ.
       yandıran, tüt, tuş,   açığ nara: acı nar
       çox şor, əkşi      açığ üninğ siğtayu.
       (əsidli)\ incik, ağrı,  acı (dərdli) səsin (ininq) çınlarak.
       sıxılı, qussəli, hirs,  ağazımtakı tatağlar açıq bolup:
       tarkamaq : >       ağzımdaki dadlı (şirin) dadlar
       talxamaq, acımaq,    acımsıyıb.
       küsmək          eldin xandin açığ bolurmu?: eldən
       açığlık <> acığlık:   bəydən küsmək olurmu.
       tüt, acı         açığqa tatığ: acımsır şirin.
       açığsar\         acı su: şor su.
       açığsamaq        ağudan açığ: ağıdan (zəhərdən) acı
                    açığ, bu ölüm: bu ölümki var, acıdı\
                    ölüm acıdır.
                    süçüq tattınğ erse1, açığqa anın2
                    şirin dadın varsa1 acıya hazırlan2
                    er açığsadı: kişi acıya (turşa)
                    yerikləyir.
                    üzüm açığsıdı: üzüm acılaşdı
                    (turşlaşdı, turşadı)
4       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

  açıl    başla, təmizlən,   könqülleri açıldı: könülleri açıldı
        durul         tenğri kapığı açıldı: cənnət (uçmaq)
                   qapısı açıldı.
                   kök açıldı: göy açıldı.
                   tüpürmezince1 açılmas: əsməyincə
                   (yel)1 (göy üzü) açılmaz.
                   okısa açılğay: oxusa açılar
                   (düşünülür).
                   açıldı tanğuk: açılmış töhvələr
                   (hüdülər).
  açkı    əçi. dadaş, böyük qardaş, əmi
        açık <?> ocak\ açkım: ocağım?
  açlık   aclık, qarınpalıq
  açlınmaq  açılmaq        kapuğ açlındı: qapı açıldı.
  açlışmaq  bərabər açılmaq,   kapuğlar açlışdı: qapılar hamısı
        bir biri ilə gəvşək  bərabər açıldı
        rahat olmaq
  açmaq   safatmaq, arıtmaq,  sünqüqün açdımız: süngüynən
        içləmək, daramaq   açdıq
                   temir son açtı: dəmir zənciri açtı.
                   ayağ qılınçımıznı aça: günah
                   işlərimizdən ayıra.
                   açtı uştmağ yolı: cənnət yolun açtı.
                   manğa ay açık: mənə ayta (danışa)
                   aça.
                   sözüq açsamu yeq: sözün açılması
                   yeğdi (yaxcıdı).
                   sen munda kal aç qalıq1: burda qal
                   pəncərəni1 aç.
  açuq    aydın, dost,     açuk adırtlıq: açık aydın.
        dosyana, rahat.    açuk iş:gizli olmayan
        açuğluk: açıkca    açuk kapuğ\ kapuğ açukluğı
                   açuk kök: açığ göy.
                   açuk tuttu yüz: xoş yüz görsətdi.
                   açığlığ er: açuğluk ər: anık, razı, əli açıq
                   olan bol kişi
                   ayu berdim1 emdi2 açukluğ3 sana
                   indi2 (çok)açukca3 söylədim
                   (ayutdum )1 sənə.
                   yüz açukluğı: sırtıqlıq\.
  açur    acıktırmaq      ol anı açurdı: o onu acıtdıka.
        açurur\ açurmaq    bu aş ol kişini açurğan
                   bu yemək o kişini tez acaldır (tez sinib
                   iştahaya gətirir.
                   açurup özünğ: özüvü acırdıb.
5              sır jerar qılavson
  adalığ  <ada. xətər,      adalığ1 orunlartın2 ozğuluk3
       uçurum         xətərli1 yerlərdən2 uzaqlıq3
  adınçığ  adınsığ, ayrı,     adınçığ1 bark2: seçgin (gözəl, başqa,
       seçgin, dəyişik,    ali)1 töhvə2
       dəyərli, başqa,    adınçığ bediz2
       gözəl, özəl      seçgin (gözəl, başqa, ali)bəzək2
                   (sinidə qəbir daşında ya hər başqa bir
                   şeydə qoyulan özəl bəzək).
                   iki yeqirmi1 törlüq2 adınçığ3
                   munqadınçığ4 belqü körtqürdi4
                   oniki1 cürə2 özəl3; şaşırdıcı4 bəlgə
                   (əlamət) göstərdi4.
                   adınçığ əmrək1: gözəl sevgilim 1
                   (sevincim )
                   adınçığ türkçe başık: gözəl türk
                   sayası (hymningi: səri (toyuq
                   sərir)sirud)
                   adınçığ edqu: çox1 iyi (yaxcı)
                   adınçığ ıduk xaqan xan süsi
                   həzrəti ali xaqan xan qoşunu
                   (tanqsuk ulu xaqan) ?
                   kişidə1 adınğsığ2: adamlar1 (içində)
                   bam başqa2 (kişilikdə başqa dəyəri
                   olan)
                   tanqrim1 yarlığın2 adınsığ3
                   kılmağaymın4
                   tanrımın1 buyruğun (dan)2 başqa3
                   qılmaram (edmərəm)4
                   birök1 muni2 ukmadın3 adınsığrak4
                   adıra5 tutsar6
                   ama1 bunu2 qanmıyıb3 çaşarak4
                   başqa (dəyişik)5 tutarlar6 (düşünərlər)
                   erende1 adınsığ2 kişide3 önği4
                   ərənlər1 ara başqa2, insan olaraq3
                   birinci (öncü)4.
                   adınsıq bolur1 barça2 qılqınğ3
                   sözünğ
                   başqalaşır (dəyişir) sənin tamam2
                   xəsiyətin3 sözün.
  adınmaq  ayılmaq, açılmaq    ol tüzün1 ər əsrüki2 adıntı3
                   o düz1 kişi keflilikdən (əsrüklükdən)2
                   ayıldı3
                   adınu umatın: ayıla bilməyən (çox
                   içən kişi)
                   bir ança adın: bir az (anlıq) ayıl
  adnamaq  aynımaq,        yer adnadı: yer dəğişdi
6       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

        aynamaq,           ər adnatti: ər dəğişdi.
        dəyişmək,
        başqamaq\
        iylənmək,
        küflənmək
        adnar, aynar
  ağıl    (< av:            ağılınğta1 yılkınğ2 bolzun3: ağılında1
        yığmaq),ayilmoğul, >     ılxın2 olsun3
        aulrus.ağul.         ağılım, on yılkım, sansız ərti1: on
        1) bağlı yer, çəpərli     ağılım saysız heyvanım varıydı1
        yer, yığılma yeri,      (ağılım onudu ılxım saysızıydı)
        halqa             ağılda oğlak tuğsa: ağılda oğlak
        2) hilal. ay ağılı: ay    (keçi balası) doğsa.
        dövrəsində oluşan       koyun ağılı
        halqa.
  ağın    lal, güng, səssiz       ağın1 teq bolup: lala1 tay olup
                       (qərib yad ölkədə kişi)
                       gelin1 teq bolup ər2 ağın3 teq tili
                       kişi (adam)2 gəlinə1 tay olub dili lal3
                       olur (gəlinə tay dili lal olur)
  ağış    yokuş, yukarı         ağışka eniş ol: o yokuşlu enişli
                       ağaş eniş: ağış eniş
  ağnama   mızıldamaq,          ər ağnadı: kişi mızıldamağa düşdü.
        burunda
        səslənmək, lala
        pitiklənmək.
        ağnar.
  ağnamaq  kürəyi üsdə yerə       balıkça ağnayu: balık kimi (yerdə)
        sürtünmək,          sürünmək
        sürünmək,           öz arığsızında ağnayu: öz poxunda
        əvədəmək           (kəsafətində) əvədiyir.
        büdrəmək,           at ağnadı1: at büdrədi1 (yıxıldı).
        yıxılmaq, axmaq,       ağnap yora: bir biri dalısı gedir, axıb
        daşmaq, dışmaq,        gedir, süzüb gedir (yıxıla qalxa).
  ağsamaq  qalxmaq istəmək        ol tağka ağsadı: o dağa qalkmaq
                       (aşmaq) istədi.
  ağtarıl  1) aşmaq 2)          kemi ağtarılur: gəmi aşır
  maq    uzaqlaşmaq          axtarılu tonğdarılu: aşıb dönmək,
                       aşıb gedmək, aşıb çönmək.
                       axtarlu1 yanturu2 yorıdı3: aşıb2
                       qayıda2 dururdu3 (aşıb qayıdırdı)
                       ər ağtıldı: kişi aşırıldı (vuruldu,
                       düşürüldü)
  ağturmaq  çıxarmaq,           (o şayıtlarını) tanğda1 erte2 uluğ3
        qaldırmaq           yaylıkka4 ağturmışın
7              sır jerar qılavson

                   səhər1 ertən (tezdən)2 böyük3
                   tənəbiyə (otağa, salona)4 qaldırmış
  ağukmaq             yelvikip1 ağukup2 öltürqeli3
                   sakınsar.
                   büyüləyib (cadu edib, üfüləyib,
                   ovsunlayıb)1 ağulayıb (zəhirləyib)2
                   öldürməyi3 düşünsə4
                   ödsüz ölüm (yada :) yelvikmek
                   ağumek
                   zamansız (sezilməz, birdən, vaxsız)
                   ölüm: (ya) büyüylə (ovsunla)
                   (ya)ağuyla (ölüm).
                   er ağuktı: adam ağulandı,zəhərləndi)
  axsak   aksak, askak,     axsak boxsak: axsak boxsuk.
        ağsak, akşak.     at axsadı
        topal. şil, çolaq.  ol anı axsattı
  ajunçı   < ajun        ajuncı kişi: dünyanın iyəsi xanı şahı.
  akığılığ  axımlıq, axardan, durman axan. durmadan
  akığsız  axmadan duran, gedmədən duran, dölək, ağır, sakit, dinc,
        getməz qanıtmaz, duran. sabit, tuturuklı duruklı, ilqarlı,
        yapışqaq, çıkmaz
  akıtmaq  ağıtmaq. axın     kül tüqin beq başlayu1akıt (t)ımız
        yapmaq,        gül təkin bəy başçılıq edən1 axınımız
        süzdürmk,       tün1 akıtdımız2: gecə1 axınımız2
        dışarmaq,       buyanlığ1 taluy2 öqüz3 akıtıp
        yügürmək,       ərdəmliqin (iyiligin, yararlığın,
        hicumlamaq      yaraşığın, bacarlıqın)1 böyük2 çayın3
                   axıdıb
                   kan öqüz akıtar: qan(dan), çay
                   axıdar. qan çay (yerinə) axıdar
                   tenğri akın akıttı: tanrı axın (sel?)
                   axıddı.
                   ol suv akıttı: o su axıddı (sızdırdı,
                   süzdürdü)
                   beq akınçı akıttı: bəy qoşun (axın)
                   saldırdı (göndərdi).
                   bu tağ tavrak1 akın2 akıtğan
                   bu dağ itirak (çox tez, çox iti)1 sel (su
                   basını)2 axdıran.
                   akıtsa suvuğ yerde: su akıtılırsa
                   yerə.
                   akıtğu kanı: qanın akıt.
                   xazine tolulap akıtğu kerek: xəzinə
                   doldurub (açıb) axıtmaq gərək.
  akturmaq  akuzmaq,       akturur közüm yulak: axıtır gözüm
        akutmaq.       bulaq (gözüm bulaq tək yaş tökür)
8       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

  al     arğavan, qırmızı,       al kızıl
        narıncı, tüt qırmızı,     al kedip: al geyip (al don)
        kül; toz; topraq       al sarığ: qırmızı sarı
        rəngi, boz, şabalıt      bu hila1 bile2 kıl3 yağı4 menğzi5 al6
        rəngi, sarıya çalan      bu kələklə1-2 qıl3 düşman4 üzünü
        karışnı.           (bənizin)5 qırmızı6.
        -yazılarda          al qül: qırmızı gül.
        'altamğa' qırmızı       beq tamğası elqinğde ornağlığ
        rəngdə olan damğa       orun anınğda.
        deməkdir.           bəy damqası əlində şahlık təxtin
                       qabağında (?)
                       bu kafırlar1 alında2
                       bu ilqarsızların (gavurların)1
                       qabağında2
  al     düşüncə, düşünüş,       yeq1 alığ2 buluşğalı3 unamaduklar4:
        yol, siyasət. öğüd      iyi1 öğüd2 tapmayaraq3 qəbul
                       etmədilər4
  alınğa   alnına            navayi alınğa yazğanı: nəvayinin
                       alnına yazılan.
                       bir köl arasında alındın bir ığaç
                       kördi:
                       bir göı arasında, qabağında bir ağac
                       gördi
                       tenğri allında: tanrı önündə
                       allındaki kaş: alnındaki qaş
  alkundın  hər              alkundın1 sınğar2: hər1 sarı ( (tərəfə)2
  alqirus  < al
  alnıda   alyıda, alında, qabağında, önündə
  alyıda   alnıda, alında, qabağında, önündə
  amarı   bə'zi         amarı1 tınlıklar2 : bə'zi1 adamlar2
  amtı ma  hələ, hələdə. indidə
  ançula   ançumaq.       yarıklığdı1 xaqanka ançuladı2:
  maq    ançulayu.       yaralı olaraq (yaraklı yarıqlı)1 xaqana
        ençulamaq (?).    sundu2:
        armağan etmək,    çik bodunka1 totok2 bertim3 ışvaras
        vermək, göstərmək, tarxat anta4 ançuladım5.:
        tanıtmaq dartmaq,   çik elinə1 totok2 (şavaş başçısı)
        arnamaq,       verdim3, ışvaras tarxat orda4 onlara
        hüdümək,       sundum5 :
        hüdüləmək,      ağır ayamakın1 tapınzun2
        atamaq, sunmaq,    ançulazun3 :
        ötünmək, qulluq    ağır silağla (hörmətlə)1tapunlayın
        edmək.        (xidmətində durun)2 (və özüzü)
                   sunun3.
                   ançlasar tapunsar: qulluq edib
9              sır jerar qılavson

                   tapınar.
  anda    ork, oraya       men anda1 erdim2: mən orday1dım2
  anda    oynaş. siğə
  andak ok  > andavuk, elə öylə, elə onda, həmən onda
  andan   andın, beləliklə,   andın1 ken2 menğülüq3 bolur4
        ondan, o        ondan1 sonra2 sevincli3 olur (sevinir)4
        zamandan, o
        yandan, o yöndən,
  andan   sonra, və.       andan aydım: sonra dedim.
  andlığ   antlı, dost, yoldaş  antlığ adaşıma: siqə qardaşıma
                   (yoldaşıma)
                   ukuş1 ol2 (,) sanğa3 edqü4 andlığ5
                   adaş6:
                   qanacaq1 (lı) o2 sənə3 iyi4 and5
                   yoldaş6
                   antlım: dosdum (yoldaşım).
  anğut   şarab üçün qıf,    bart1 kiçik bolsa2 anğut3 beduk4 ur5:
        şarab ölçmək üçün bardaq1 kiçik olsa2 böyük4 qıfa3 qoy5
        piyala, bardaq     (?)
  anta    orda, orada (o     anta ötrü: ona görə
        arada) ol yerdə,    anta basa: anta kesre: anda sonğ:
                   anda kedin
                   anda munda: orda burda
  antağ   an + teq\ ol + teq\  biz anteq ertimiz: biz öylə varıdıq (biz
        ancaq, anteq:     öyləydik, bizim qoşulumuz koşulumuz
        oncax, öylə, çox,   (drurumumuz, şərayitimiz) öyleydi;
        onatay, o qədər,    öcürriydi)
        öcür . andak ok >   savı anteq: sözü öylə (öylədi).
        andavuk : o qədər   antağınğın üçün: öylə olduğun çüçn
        ki. çox bəs,      körüq savı anteq: ?
        böyləliklə, beləliklə, antaq külüq xaqan ərmiş: öylə (çox)
        deməklə.        adlım xaqan imiş
                   antağ küçlük men: öylə (çox)
                   güclümən (güclüyəm).
                   antağ tər: öylə deyir.
                   antaq tərkin: öylə (çox) iti, yeyin.
                   andağ ərmiş: öyleydi.
                   yek antağ ölti: şeytan öylə öldü.
                   nenğ1 andağ2 tev kür3 yelvi4 arvış5
                   yok kim ol umağay6:
                   heç1 öylə2 kələk oyun3 büyü4 ovsun5
                   yoxki o bacarmaya6
                   ərdəmi1 sevinçi2 yel tenqrinin
                   antağ3 (muntağ)4:
                   bacarıqı1 sevinci (çəkimi, dartımı)2 yel
10      13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

                      tanrının öylədi3, (böylədi)4
                      ne üçün andak1 tetir2: ne üçün öylə1
                      deyilir2
                      bu çurni küçü antağ ol: bu tozun
                      (barıtın) gücü öylədi (o qədərdi)
                      andağ körüklük (kim): öylə gözəl!
                      (öylə gözəl ki)
                                       -
                      andaq1 qadğu2 hasrat birle olturdi
                      14
                      o qədər1qayğı2 həsrət ilə oturdi...
                      andağ olturur erdi2 kim3: öylə1
                      otururdi2 ki3
                      andağ aydım: böylə dedim
   ap   şaşığı, vurğunu        ap ağ. ap ak: appak: çox ağ. dümağ,
       yetirən sözcüğü        lap ağ
       (artikli) 'ap' önək      (sap sarı. qap qara kimi)
       olaraq, qovuşulan       ep edqu : çox yaxci
       kəlmənin səslilərinə     üp ürünq : çox ağ. ağappaqka
       görə uyğunlaşır        apanğsızda, apanğsızına
       ep\ up \ üp
   ap   ap...ap (nə.....nə)      bilməzlər ap nomluğ (?) yuluğ
       cümləni mənfi edir      ukarlar:
                      onlar bilmirlər (nə yolu, nə yönü), nə
                      anlayırlar qanun yolun
                      ap yemə közünür acunda, ap yemə
                      ikinti acunda
                      nə bu dünyada (çevrəndə), nədə o
                      çevrəndə (dünyada),
                      apbu, ap o: nə bu, nə o
                      yetməz anlarka ziyan ap yemə asığ:
                      yetməz onlara nə ziyan nə fayda.
                      öğüz1 girsə tolmaz ap2 ot yem
                      önür3:
                      ırmaq1 girsə dolmaz nədə2 ot yem
                      bitməz (çıkmaz)3
   ap   həm...həm           ap deyir, ap yeyir:
                      həm deyir həm yeyir
   apam  apanğ: sar: isə:       apam1 bir adakın2 sısar3
       əgər             əyər1 bir ayağın2 qırarsa3
                      apanğ1 sən barsasın2
                      əyər1 sən gedsənsə2.
                      apanğ1 iki acun2 kolur3 erse4 sen
                      əyər1 iki dünya (çevrən)2 istərsənsə3.4
                      apanğ1 dostunğ erse2
                      əyər (hətta)1 dosdun olsada2.
   aprak  >oprak
11               sır jerar qılavson
   apsax    apçax, aşak
   arığsızın  pox, kəsafət
   arvış    tev, tev kür, çeviş, ovsun; büyü duası, ovsun, boya, oyun,
         (papış), hoqqa, badalaq, fırıldaq, fənd, yol, tasar, pılan,
         taslaq, ülgü, salma, tökmə.
         arbış12, arvış12: bilgi, bacarıq
   arvışmaq  arkışmaq, arvaşmaq: birlikdə ovsun duasi söyləmək
   aşamaq   açmaq, güllənmək,     el aşasın yüz yaşasın :
         əməlləşmək,        el açsın yüz yaşasın
         gəlişmək, böyümək,
         boy atmaq,
         dikəlmək,
         yüksəlmək,
         yetginmək,
         ərginmək,
         becərmək,
         cücərmək
   atalığ   dədəsi (atası) olmaq
   av     avlamaq          av avlasalar: ov avlayanda .
                      ər avka barmış: kişi ova çıkmış.
                      xanlık süsi avka ünmiş: xanın qoşunu
                      ova çıkmış
                      biçin avka barmanğlar: meymun
                      ovuna gedənlər
                      beq avka çıktı: bəy ova çıktı
   ava     şaşamaq          ava ava!ka eyvay eyvay.
   avçı    ovçı           avçı keyikçi: ceyran ovçusu
         anğdımaq: ovlamaq avçı it
                      avlavçı
   aviçka   qoca, yaşlı kişi, ər   apuçqa, abuşqa (qarı ərini
         (arvadın əri), yaşlı   səsləyərək söylər)
         kimsəyə deyilir, qarı,
         qartay, qart
   avınç    uvunç, uvants,      sevinçin avınçın güvençin:
         məhəbbət,         kefin, istəyin, qurummun (ğururun)
                      (gülüşün, istəyin, qurumun) (gülün,
                      boyun)
   avınçu   sevinc dinclik      avunçu1 nenğ2: sevinc1 alınan (istəkli,
         alınan bir nəsnə,     sevməli) nəsnə2.
         istəkli, oyunçaq,     avunçu1 sevüqler2 bile avunur3:
         oyalıq, öyüncə,      sevinc1 verən, (istəkli) oynaşlar2 ilə
         övüncə, məşquliyət sevinir3.
         özəlliklə oynaş.     gönül avunçası: ürək dincligi;
         siğə, anda        güvənci, sevinci.
                      avunçu1 xatun2 bolzun: istəkli
12       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

                            qadın2 olsun
                       (sevgili)1
   avınmaq  avnalmaq,           badram1 kılıp avnalım2: bayram1
        şənlənmək, sevmək,      edib sevinəlim2
        sevinmək, uğurmaq,      ol manğa avındı: o mənə xoş
        öyünmək, razı         göründü (o sevməlidi, o məni razı
        qalmaq, dincəlmək,      saldı)
        xoşu gəlmək
   avırta   avurta \ taya,        avurtasi1 edqu2 kişi tut3 arıq4
        nənəlik edən,         tayasın iyi (bir) kişi (adam) tut (seç,
        öyrətçi, evişiçi,       ayır?)4
        qabilə, mama
   avıtmaq  oyamaq,         sevə baktı ərsə, sən özni avıt:
        uyğarlamaq,       sevimli baxarsa ər sənə özüvü
        toxdatmaq,        toxdat.
        rahatlamaq        yok ərsə minğ, edqu avıtğu gərək:
        uvut, oyut,       əgər kişinin manı (aybı) yoxdusa, onu
                     övütməlisən (təskinlə)
   avlamaq  öğmaq, sürtmək, ütmək, saflamaq.
   avlamaq  uula.          teqirmeleyü avlab: döğürləyip
        'avlamaq’‘ sözü     bürümək, fırlayıp qurşamaq,
        'avalamaq’‘ ın      anınğ teqrə kişi avaladı: onun teirin
        qısalmış biçimidi =   (dövrün, çevirin) qapamaq.
        abamaq: çevrəsin     simi zərlə kemer avlayıb: qurşaqın
        almq; bürümək      altun gümüşlə süslədi.
        bir şeyi örtmək,     avlap ölürdi: tutdu öldürdü.
        qapamaq, alğamaq, ol manğa ıvık avlattı: o mənə ceyran
        qurşamaq.        (?) avlatdı.
         (avlamaq <> oğmaq)   ər özinğə avlandi: kişi özü üçün
        oğub, sürtüp, safaldıp avladı
        ağartmaq.        av avlarsa: ov tutanda, ov tutarsa.
        rahatlamaq.
        > avlu: 1) avlamaq
        bölgəsi 2) dövrə belli,
        yan yörəli yer, həyət.
   avlaşmaq  yığışmaq         kişi avlaşdı: el (bir araya çevrəyə)
        avlaşır.         yığlaşdı.
   avlu    < av: tutuq yer, çəpərli; duvarlı yer, həyət
   avnalmaq  > avınmaq
   ayamakın  silağla, hörmətlə
   aydım   dedim          andağ aydım: böylə dedim
   azmaq   yazmaq          tenqri bilqe xaqanta1 adrılmalım
                     azmalım3:
                     tanrı bilqə xaqanla1 ayrılmıyam2
                     azmıyam3
                     kuş oğli uça aztı keyik oğlı yügürü
13              sır jerar qılavson
                    azdtı:
                    quş balası uça (uçdi) azdı, maral
                    balası qaçdı azdı
                    azmazun tep1 yeriçi2 yarattı:
                    azmasın diyə1 qılavuz2 yaratdı
   balık  qala, şəhər.       balıkdın balıqqa, uluşdın uluşqa,
                    eltin elke:
                    şəhərdən şəhərə ölkədən ölkəyə
                    eldən elə
   bamuk   (bombuxyunan:      mamuğ çalıçı: bamau çalıçı: cotton
       barama, ipək       dresser?
       qurdu) mamik,
       mamuk, momik,
       pamuk, pambıq
   bandur  >banmaq
   maq
   banğ   səs, çığırma,      oğlan banğ1 sığtadı2: oğlan çığır
       qışqırtı, bağırtı,    bağır1 saldı (çıxartdı)2
       haykırış, hay, huy.
   banmaq  malmaq, manmaq,     er etmek sirkeke bandı:
       bandurmaq,        er əkmək sirkəyə batırdı
       batmaq, batırmaq,    er tulum mandı: ər qurşaqlandı
       çulqanmaq,        koy bandı: qoyun qapandı, bağlandı
       cummaq,
       çulqamaq,
       bağlamaq,
       qapamaq, örtmək,
   benğ   menğ, bən, ləkə,
       xal, çırtdaq, çil.
   benği  menği, ləzzət,      elteriş xaqan elinte qarıp edqü1
       gözəllik, iyilik, kef,  benği2 körti3:
       sevinc, uğur, saya,   elteriş xaqan elində qocalıb iyi1 keflər2
       şən, ayın, damaklı,   gördü3
       dadlı, dəmli       etöz1 menğisi2: cisim (fiziki)1 ləzzəti2
   biçik  > sın
   bile   kimi           atın tuttu mindi bir oğlan bile1:
                    atın tutdu mindi bir oğlan kimi1
   bın   bınğ, bin, binğ,     minğliq tümenliq kuvraq: minlik
       minğ, münğ, min     tümənlik (on milik) el.
   binmek  çıxmaq, qalxmaq,     boz atığ binip: boz ata minib.
       sürmək,         munğu iki at: minək iki at
       quraşdırmaq,       er at mündi: ər at mindi.
       qurmaq, qoşmaq      atın mündi keldi: atın mindi gəldi.
                    Amru atını münğaç: əmrü atı
                    minərək
14        13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

   boy     > sın
   buğur    sağ, düzgün, gümrah, sağlam, çağ
   bulğamaq  qatmaq,        eliq 1töröq2 bulğadımız erser3:
         əngəlləmək, əngəl   elə dəbinə (qanununa)2 toxunduqsa3
         açmaq, dolaşmaq,
         sıtalmaq, incitmək,
         sürtüşmək,
         toxunmaq
   bulmak   çatmaq        bulmak bolur : çatmaq olur
   bulun    qul, əsir, tutsaq
   buluşğalı  tapmayaraq      yeq1 alığ2 buluşğalı3 unamaduklar4:
                    iyi1 öğüd2 tapmayaraq3 qəbul
                    etmədilər4
   bunğ    qayğı, tasa, sıxıntı, kara munğ kelmekinçe:
         üzüntü, tutuq,    qara bəla gəlməyincə (gəlmədən)
         pozqun, dağınıq,   munğı1 yok idi, isizninğ2 küninğe3
         dardağan, ilişik,   minğ4 artar munı5 : dərdi1 yoxiydi,
         pırtlaşıq, çalpaşıq, azğın2 (kişinin) gündən günə3 min4
         yoxsul, qorxu,    artar dərdi5
         uçurum, talaş,    elte bunğ yok: ölkədə tavasa (qayğı)
         tavasa, tasa,     yok
         səksəkə, səksəki,
         şaşıq.
   burunda   birinci, birincidə,
         öndə, öncədə
   buyanlığ  ərdəmliq, yaraşıq,  buyanlığ1 taluy2 öqüz3 akıtıp:
         iyilig, yararlıq,   ərdəmligin (yaraşığın, iyiligin,
         yaraşıq, bacarıq,   yararlıqın, bacarlıqın)1 böyük2 çayın3
         iyilik, çıxarlıq   axıdıb .
         (çıxarıq)
   bün     mün, min, bön,    münsüz kişi: ayıbsız (qısqan (c)sız)
         bönğ,         kişi.
         ayıb, boş, çatışmaz, münüq barmu?: nəyin çatmır? (nə
         çürük, əsgik,     əsgikdi?)
         günah, hədər,
         xaxol, xərab, xəstə,
         kəsəl, kəsik, kor,
         qırıq, qısıq, qısqan,
         qusur, pis, pozğun,
         pozuq, sarsaq,
         səfeh, sərək, suc,
         təntik, uçuq, yanıl,
         yanlış, yava, yazıq,
   bün     min, mün, müyin,   mün keldür: sup gətir
         sup, şorba
15               sır jerar qılavson
   bünmək   > munmaq
   ceyran   cüyür, maral, keyik, sığır, sığın
   cüyür    maral, keyik, sığır, sığın ceyran
   çeviş    tev = tef = tev kür: tevlik: çeviş
         bax > arvış: kələh.
   çurni    toz, barıt.       bu çurni küçü antağ ol: bu tozun
                     (barıtın) gücü öylədi (o qədərdi)
   çüprek   > oprak
   dincəlmək  > avınmaq
   döyülmək  > uvunmaq
   düqnük   çadırın damı
   edlemek   bir nəsnəni yararlı   (bir yer kira verəcəyəm )tonğuz yıl
         duruma gətirmək,    edlemişke: domuz ili əkmək üçün
         dəyərləndirmək,     edleqüci bir erklik kişi:
         düzədmək.        bir qudrətli (bir yükümlü, bir iş bilən,
         düzənləmək,       bir məsul) əkinçi kişi.
         edmək, etmək,      bağnı edlep: bağ əkmək (işləmək)
         eyləmək, əkmək     bağlarımıznı eylep: bağlarımızı əkib
         (toprağı işləmək ),   ol edledi nenqni: o işləddi (eylədi,
         əmələ gətirmək,     qurdui, düzəddi) zadı (şeyi, nəsnəni)
         qurmaq,         tiken edlqen er: tikan kolu əkən
         sayqılamaq,       (tikən) ər
         sahmanlamaq,      eliq ursa1 beqler kimi edlese (?)
         törəmək, ürəmək,    bəylər əl vurub (əl uzadıb, əl çalıb)1
         yaratmaq,        kimi qaldırsa (sayqasa, ağırlasa)
                     edqu savığ edlese: iyi söz (öğüd) qılsa
                     (edsə, desə).
                     ol tavarın1 edletti2: o mülkün (malın)1
                     sağmanladı2
                     eyletür bezelürler: düzəltir
                     (düzəddirir) bəzirlər (bəzətirlər)
   el     barış, dosluq.     iki beq birle el boldı: iki bəy bir
         el olmaq: barışıb    biriynən (barışıb) el oldu.
         bir el qurmaq.     ajun boldı el: dünya barış tapdı.
         'el' sözündə
         birgəlik, birlik
         anlamı var, elə bu
         birlikdə bütünlükdə
         olan dincilik; güvən
         durumda 'barış'
         anlamını yaraldır
   el     1) bir xaqanla     meninğ elim içinde balıkdın balıkka
         sürülmüş (idarə     uluşdın uluşka eltin elke:
         olunmuş) düzənli    mənim diyarımda şəhərdən şəhərə
         siyasi toplum, yurd, ölkədən ölkəyə eldən elə
16       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

        bodun, əyalət,        elimkə1 elçisi ertim2: elimə1 elçiydim
        hikumət, millət,       (göndərilmişdim )2
        2) barış, yoldaşyana,     tenğri1 elimke2 evükmedim3:
        sayğılı, elgünli (#      qutsal1 (?) elimdə2 ev salanmadım
        yağı)             (qalanmadım )3
                       beq eli: bəyin yurdu (vilayəti)
                       el aşasın yüz yaşasınrabğuzi-14cü yüzlük
   elgün   yaşam, varyox,        sınamış kişi bildi elgün işi: sınaklı
        quruluş, dövlət,       (təcrübəli) kişi bildi yaşam işin
        dünya, dinlik, qərar,     (devlər) yılkılarnı1 elgünlerini2 yer
        ovunc, əmin          erdi3: ılxıların1 varyoxun2 yiyərdi3
        amanlıq
   eliq    el işlərini          menği ıdtı1 eliq2 okıtçı3 sanğa4
        düzənləyən, xan,       məni göndərdi1 xan2, çağırmağa3
        xanlıq, xaqan,        səni4
        xaqanlıq, şah, şalıq     eliq etmiş men: xanlıq etmişəm mən
                       (el işlərinə düzücülük etmişəm mən)
   endekka  üz, üst, səth
   epmek   etmek, ekmek,     çörək
        əppək, əpək
   eprik   >oprak
   erdemliq  olan (olunan, bulunan, ərilən, anınan, hazır)
   erdi    + rurdi.       oturur erdi: otururdi
   erdi    + yərdi        yer erdi: yiyərdi
   erdi    iydi         yüzü körklük1 erdi2, körüp köz kamar3
                   üzü gözəl1 iydi2, görüp (görən) göz
                   qamaşar3
   erdim   + dım         men anda1 erdim2: mən orday1dım2
   ermiş   idi          antaq külü xaqan ermiş: öylə xaqan
                   imiş
   ertimiz  onatay, öcür     biz anteq ertimiz: biz öylə idik;
                   öcüriydik
   ertinqu  çok
   etlemek  ətlətmək,       ol koyun etlədi: o qoyun bəslədi
        yağlamaq, şişirmək,
        bəsləmək
   etmək   ötmek, ekmek,     bir ötmekenq1: çörəklərinizdən1 biri
        epmek.        tuz ekmekni kenq tut: duz çörəyivi
        çörək         gen tut.
                   qara etmek: bir çeşit buğda keki (?)
                   er ekmeklendi: ər çörəkli oldu
                   (zənginləşdi)
   etöz    ət-öz, vicud. gövdə  ölüq kergeksiz2 yıdığ3 etöz4:
                   ölü1 yararsız (gərəksiz, faydasız)2
                   iyrənc3 gövdə4
17              sır jerar qılavson
                    etöz1 menğisi2: cisim (gövdə, fiziki)1
                    ləzzəti2
   ev     qalaq, yer, çadır    ev bark: ev eşik.
                    bark, kurşağ: ev.
                    bedük bir üy: bötük bir ev.
                    yurtika üyke: evi toprağı.
                    evliqni: ər, evbaşı, evbaşçı
                    evlüq: evliq, üylük, evlü, iilü, xanım,
                    evsakçı, evsak
                    aya1 evliq2 er sak: gözlə1, evli2 ər,
                    sakın
                    kayu1 iki evliq, kayu birkə en2: kimi1
                    ikiynən dolu, kimi birindən boş2
                    kalı evliq almaq tilese özünq: ürəyin
                    qadın almaq istəsə
                    imran evlüyü: imranın arvadı.
   evçi    qadın, ev arvadı,    ər evçi: ər arvad, kişi qadın.
        xanım, uarğut,     uri1 oğlanlığ2 evçi3 süti
        iişleer, ebçi, epçi,  uşağı1 oğlan2 olan qadın3 sütü
        evdəki epçi.
   evdil   yığılmış, toplanmış   evdildi nenğ: avrındı nenq. yığılmış,
                    toplanmış şey
   evdimək  evdirmək. yığmaq,    ol yincu evdidi:o mıncıq yığdı
        toplamaq, qoymaq    udurdum adırdım söz tere:
                    seçdim, savdım, nə deməliyəm:
                    yığdım, ayırdım söz diyəm (udurdum:
                    yığdım: evdidim)
   evdinmək              ol özinğə yemiş evdindi (topladı)
   evek    ivək, yeyin, iti,    teqmə evet işka, körüp turğıl elə
        çabık, yüngül, sivir,  dəymə yeyin işə (işi görməkdə
        diqqətli, tirəl     tələsmə) (bax gör necə hər şey necə
        evet, ebek,       tələsir)qılavson, dayan yavaş yavaş elə9
        olsunki 'k' ilə 't'   (dəymə, tələsik heç bir birişə, baxıb dura
        qarışıb.        dura elə)
                    eveklik kişiqə isiz: tələsmək kişiyə
                    mandı (ayıbdı)
                    andın evekrek işim bar
                    onla tələsik işim var.
   eveklik  tələsmək
   evin    ebin. efin. çərdək,   kaltı1 uruq2 evin3 örürçə4 :
        çətürdək dənə      yalnız1 tuxum2, çərdək3 cücərincə4.
                    buğday1 evininçə2: buğda1
                    dənəsicə2.
                    tü1 evini2 sayu3: tük1 dənəsi2 sayı3.
                    bir evin2 tüsinqə3: bir dənə2
18       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

                       tükündən3.
                       apa1 uçmaq2 içre3 yedi kör4 evin5:
                       ata (adəm)1 cənnət2 içrə3 yedi kor4
                       dənə5
                       evinsüz: dənəsiz..
                       evin suyu: (dənə suyu), ərlik, məni
                       evin bağlamaq: dənə bağlamaq.
   evinliq  < evin, çərdək,        adınağununğ1 korığlığ2 evinliq3
        çətürdək dənə         uzuntonluğka4 yaztım5 yanıltım6
        bağlanan qab.         erser7.
        (evinli)           başqasının1 qoruğunda2 (iyəliyində,
                       ərliyində olan) yüklü3 (hamilə)
                       uzundonluna4 (arvadına) günahım5
                       (əyri) ilişgim 6 çatarsa6.
   evinmək  ivmək, ivənmək,        maqar1 taat2 barsa3 evinqil4 yüqür5:
        tələsmək, itilmək       əgər1 əmir (buyruq)2 gəlsə (olsa)3
                       tələsik4 yeri5
   evir   çevir, çevürmək =       köqmen yışığ1 evirü2:
        tevürmək           köqmən (dağ meşəsindən)1 keçəraq1
        örmək, (evürür,        nom1 tilmeqin2 evirqey (tevirqey)3:
        evürmək)           o qanun1 fərmanın2 çevirir3.
                       (gövdə, oya (fikir) dil işləri) ajunlar1
                       berü evirdeçi2: olar ki yaşamımın
                       (varlığın)1 dəyişik duraqların çevirir2.
                       enetkek1 tılıntın tavğaç2 tılınça
                       evirmiş: sansikritcədən1 (dilindən)
                       çincəyə2 çevirdi.
                       eviru uluğlarım: mənim dəyişik
                       (çeviri) ulularım (nənəm dədəm....).
                       ol meni yoldan evürdi: ol məni
                       yoldan sapdırdı.
                       ol ayak evürdi : o qabı (istəkəni)
                       çevirdi.
                       bu er ol ışığ1 evürqən2 tevürqən3:
                       bu kişi işi (işləri)1 çevirib2 qarışdırandı
                       (dağırdan)3.
                       evrer yüzin: üzün çevirir.
                       isizni1 kını2 birlə3 kılkın4 evür5: pis
                       işli kişini1 qınayıb2, həmdə3 onun
                       qılığın4 çevir (düzəd, ertələt, islah et)5
                       (günahkarı (manlını)1 qaqınca2, cəza
                       ilə xəsiyətin4 çevir).
                       içi evürsen: için çevirsən.
   evləmək  ev iyələmək, qadın      oğlumu evlədim: öz evinə
        köçürmək, gəlin        yerləşdirdim
        almaq,            qızımı bağladım: bir başqa obaya,
19               sır jerar qılavson

        yerləşdirmək      bağıntıya verdim
   evlənmək  ev bir olmaq      ol bu evni evləndi: o bu evinən ev bir
        ağıllanmaq.       oldu.
                    ay evləndi: ay evləşdi, ağıllandı.
   evmek   tələsmək        kişiler işka evişdi: kişilər işə tələsdi.
        evişir\ evişmək
   evre    ebre, yenə, qayta,   nequ1 berse2 evre3 anı ok4 alır:
        qabağında, qarşıt,   nə1 verirsə2 yenə3 (həmən;qarşıt;aynı)
        dolayı.         onu elə4 alır. (nəcür versə elədə alır)
                    evre1 çık: yenə1 çık (görün)
   evril   çevirmək,turnamaq,   sansarnınğ1 berü2 evrilmekin3
        dolundurmaq       ukup4
        evrənmək\        sansanın1 davamlı2 çevrilişin3
        evrünmək        düşünüp4 (sansar bu deməkdir: üç işin
                    davamlı olması: 1) olum 2) itim 3)
                    yenidən olum)
                    ölüt1 ayığ2 kılıncıntın3 evrilmeser4
                    öldürmək1, (bu) pis2 işindən3
                    çönməsə4 (uzaq olmasa). (: öldürmək
                    pis işdi, ondan çönməsə)
                    ayığ1 törü2 eyin3 evrilürler4:
                     (onlar)pis1 yola2 uyğun3 davranırlar
                    (çevrilirlər)4
                    er evrüldi: ər istəyindən çöndü.
                    bu ev1 evrilür, evi evrülür ham özi
                    çevrülür:
                    bu dünya1 dağılır, (həm) evi (olduğu,
                    eşiyi) çönür həm (də) özü çönür.
   evrüşmək  bir şeylə yığışmaq,   odğuç bilə evrişür
        qurşanmaq,       köz ilə oyalanur (məşğul olur)
        yığmaq,         ol manğa tavar evrüşti
        yığışdırmaq, üstün   o ona mal (davar) yığşırdı (yığdı)
        gəlmək, məşqul     anın kaçmış atın evrişti
        olmaq, diqqət      onun qaşmış atın yığışdırabildi
        edmək.         (qaytardı).
   evsetmek  evə yola salmaq     oğlum meni evsetdi: evə yola saldı.
   evsəmək  1) ev + özləmək .    er evsedi: ər ev özlədi
        istəmək
   evsəmək  2) ivsəmək:       er evsedi: ər evə gedməgə tələsişdi
        tələsmək
   evükmək  ev salmaq, oturub    tenğri1 elimke2 evükmedim3:
        qalmaq, köçmək.     qutsal1 (?) elimdə2 ev salanmadın
                    (qalammadım )3
   evüsqü   əvsəyən, əvsənən şey.
   evüsmək  efismək\ evismək\ evüsdi: əvsədi. savırdı
20       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

        əvsəmək, yelə
        vermək
   evzil   evzilmək, evzinmək      ol sözni anğar evzedi
        gəvzəmək,           o sözünü ona gopladı (yalan yulan,
        goplamaq,           ötrüklə).
        qarışdırmaq,
        bulanmaq,
        bunalmaq, çaş baş
        danışmaq
   əmrək   sevimli        amrak oğlanlarım: sevimli oğullarım
   ərlik   məni          evin suyu: (dənə suyu). ərlik,
   gen    sonra         andın1 ken2 menğülüq3 bolur4 :
                    ondan1 sonra2 sevincli3 olur (sevinir)4
   gençiq   uşaqları        (şeytanlar; onlar ki) qarındakı qənçiq2
                    qundaçılar3 :
                    (şeytanlar; onlar ki) qarındaki uşağı2
                    oğurlurlar3
   geyik   sığır, sığın, ceyran cüyür, maral,
   haç haç!  yolda heyvanı yeritmək yeyinlətməkdən ötrü deyilir = aç aç!
   iç     içür, içir, içirür\  ol anğar suv içürdi: o ona su içirtdi.
        içürmək        ölüm otun içürdüm: ona ölüm
         (bəlkə ‘‘ant içmək  şərbətin içirdim .
        ‘‘ilk öncə       yetirür içirür: (tanrıdır) yetirən
        ‘‘antıkmək’‘ idi)   içirdən.
                    bor içse: şarab içsə.
                    suv içipen: su içərkən.
                    kanınğızları içqəli: qanlarızı içmək
   iç     içre < iç + re     içre aşsız taşra tonsız: içi (qarnı)ac
        içqü: insanın içi,   dışı çılpaq.
        hissi         apa tarxanğaru içre sav idmiş:
        içton: iç paltar,   apa tarxana gizli söz göndərmiş.
        içkur          (xanın qoşunu çıkdı ova )sağık1 içre elik
        içyiç: bağırsaq,    keyik kirmiş:
        içəqə.         ordunun1 içinə dağ keçisi, ov girmiş.?
                    eşiç1 içre: qazan1 içində.
                    uçmaq1 içre: cənnət1 içində.
                    bu Buğra Xan ol vaqtı içre: bu buğraxan
                    zamanında
                    içredin: içəridən.
                    için taşın: özün üzün
                    türqeş içinte beq ben: türkkeş elinin
                    bəyi mənən
                    kaş içinte törümiş: nə qədər içində
                    törəmiş.
                    balık içinğə: şəhər içinə.
21             sır jerar qılavson
                   kaç gün içinte: neçə bir gün içində
                   içtin taştin: evdə eşikdə.
                   iç söz: gizli söz.
                   ay, iç taş biliqli: ey tanrım içtən
                   eşikdən xəbərli.
                   kamuğ iş içinde yitiq tutsa köz
                   hər bir işdə açıq (iti) gözlü olmalı .
                   qaram içinde: (çuxur\ qaranlıq)?
                   içində
                   kar1 içinte iq2 kirdi:
                   (əl\ qol)1 içinə ağrı2 girdi
   ıçğunmaq  ıçqınmaq,       (bənəkli dodaq)tavar ıçğunquçı
        ıqçınmaq <      bolur: malın itirən olur.
        uçğunmaq       er ıçğundı: ər çezdi, əldən qoydu
        (ötürmək)      til ıçğınmasa: dil çaşmazsa
        uçunmaq, itmək,   din ıçğınğaylar: dindən çaşacaqlar.
        yox olmaq,      erdemliq1 etözüm2 ıçğınsarmen3
        qaçınmaq,      hazır (olan, olunan, bulunan, ərilən,
        pozulmaq, əldən   anınan)1 vicudumu (ətimi-özümü)2
        vermək, atmaq,    itirirsəm3.
        əldən buraxmaq,   birer birer1 öğümin2 könğlümin3
        əldən züvmək,    ıçğınurmen4
        iştibah etmək,    bir bə bir1 öykümü (fikrimi, anlayışımı,
        əldən qoymaq,    qanığımı)2 könlümü (içimi, özümü)3
        çezmək, çaşmaq.   itirirsəm.
                   birök1 ol kişi öğün2 könğüli3
                   ıçğınsar
                   əgər1 o kişi öyküsün2 özün3 itirirsə.
                   uzuntonluğ1 köznğüsin2 kölkə3
                   ıçğınmış4
                   qadın1 güzgüsün2 gölə3 düşürmüş4
                   törüsün ıçğınmış bodunğ
                   törəsin (qanunun) itirmiş (uçurmuş) el
                   (xalq).
                   türkü bodun1 elledük2 elin3 ıçğınu4
                   ıdmış
                   türk eli1 əlləmiş (qayırmış)2 elini
                   (dövlətini, varını)3 burakmış4 oldu.
   içik    işik > içük
   içikmək  dizə köçmək, sınmaq -, enmək, amana gəlmək, boyun
        əymək,
   içil              suv içildi
   içim    içmək işi.      yem içim: yemək içmək.
        içqu: içqi      yem içimdin tatığ1: yeməkdən
                   içməkdən dadlı (şirin)1
   içkerrek  içərirax, içərilik
22         13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

   içkur     ?< iç + kur: bağ, kəmər, qurşaq: tuman bağı\ ıçkır. uçkur.
          ıçkır
   içqerü    işkeri, işeri, içəri    içqerü kirip: içəri girib
                       içqerü balıqqa kirqeysiz: səhərin
                       (qalanın) içinə girərsiz
                       içqerülük edqü yemiş: içərilik
                       (içəriyə özəl: dərbara xana dəyər
                       (məxsus) iyi yemiş: meyvə
   içlemek    iç qoymaq         ol tonuğ içledi: o donuna içlik yapdı
          içlər.
   içlik     iştik, içi olmaq,     içlik bolsa at ağrımas:
          içləmək, yüklənmək,    (yəhərin)içligi olsa at inciməz.
          barlanmaq, hamilə
          olmaq
   içük     içik, işik < içli dəri, tüklü dəri, kürk
   içüklə    iç qoymaq         ol tonunğ içükledi: o donun içlədi,
                       donuna iç soydu
   ıdtı     göndərdi          menği ıdtı1 eliq2 okıtçı3 sanğa4 :
                       məni göndərdi1 xan2, çağırmağa3
                       səni4
   ıduk     qutuq, qutqu
   iprük     < öpürmək\ öprük çalma sütünən təzə sütdən düzəlinmiş
          içik \ çalma süt, turşatılmış süt13?
   isiz (adam)  şərəşür, azğın,      kara munğ kelmekinçe. munğı1 yok
          yaramaz, sapqın,      idi, isizninğ2 küninğe3 minğ4 artar
          qudurğan,         munı5:
          quduruq, quduz,      qara bəla gəlməyincə
          bic, dəli, kor       (gəlmədən)dərdi1 yoxiydi, azğın2
          şeytan, cəncəl       (kişinin) gündən günə3 min4 artar
                       dərdi5
   istəmək    açığsamaq         açığsar: istər, özlər
   işeri     > içqerü
   işik     içik >içük
   işkeri    > içqerü
   iştik     içlik           içlik bolsa at ağrımas: (yəhərin)içligi
                       olsa at inciməz.
   it                    it ürdüki: it hürməsi
                       it sütin: it sütü
   itilmək    > evinmək
   itlamaq    it saymaq, it yerinə    ol anı ıtledi: o ona it dedi, it yerinə
          qoymaq           qoydu, o onu hörmətdən saldı
   ivənmək    >evinmək
   ivməq     >evinmək
   ked      key (çox)         ked1 öqlüq2 kerek3 beq onqarsa4
                       işi:
23               sır jerar qılavson

                     key (çox)1 uslu (huşlu)2 gərək3, bəy istəsə
                     sağlaya4 işi.
   kömiçe    köminçe. mığmığa (qnatingilis)
   kör (?)               ukuşluk kişi kör karısa munar :
                     huşlu kişi qarısa yaşlansa çaşar
   külüq                antaq külüq xaqan ermiş: öylə adlım
                     xaqan imiş
   kündə    sın
   qab     sın
   qalıb    < qab. qabığ bir şeyin üstündə olur, qalıb bir şeyin qabığının
         ya içindən və ya eşiyindən götürülmüş qabdır
   qalıb    > sın
   qalıq                kök qalıqda uçar kuş
                     göy üzündə uçan quş.
   qamamaq   qamaşmaq,       köz qamadı: göz qamaşdı
         cicişmək, incimək,   anınğ dişi qamadı: onun dişi
         qıcıqlanmaq      qamaşdı
                     yüzü körklük1 erdi2, körüp köz
                     qamar3 : üzü gözəl1 iydi2, görüp
                     (görən) göz qamaşar3
   qamamaq   kortalmaq, əyilmək
   qarlığ    qarlı, qarla örtülmüş
   qarmapadığ  suç          ölüt ölürmək qarmapadığ:
                     ölü öldürmək suçu
   qas     qaz, qabıq, qabuq   kadınğ1 kasınğa2: kayan (ağacı)
         (< qab) dəri, qasuq.  qabuğu üçün.
   qasınçığ
   qasırqu   kasırğo, qasırqa, dola, izqirik, quyun
   qasnamaq   üşümək, titrəmək,    er tumluğka kasnadı :
         əsmək. (kasnatur    ər donluqdan (soyuqdan) üşüdü:
         kasnaşmaq.       kirdi1 bodun2 kasnayu3 :
         kasnaştı).       el2 üşüməyə3 başladı (girdi)1
                     tumluğ anı qasnattı :
                     donluk (soyuq) onu titrəddi (üşütdü)
                     it tumuğ1 tumluğdın2 qasnaşdı3:
                     itlərin hamısı1 donlukdan (soyuqdan)2
                     üşüşdülər3.
   qasuq    < qas. bir tikə qabıq, soyulmuş meyvə qabığı, ağac qabığı.
   qaşınmaq   > uvunmaq
   qatığlan   arışmaqda,       turqaru1 qınmaq2 katığlanmaqqa3
         aramaqda, çəkiş     (qaduqlanmaq)4 tükelliq5 bolup6
   maqka    bəkiş etməkdə.     uluğ7 Nırvanığ bulmaq8 bolur9:
                     davamlı1 istəməkdə (sevməkdə)2
                     arışmaqda (aramaqda, çəkiş bəkiş
                     etməkdə)3 (qayğılanmaqda, məşğul
24        13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

                        olmaqda)4 təkmil5 olub (olandan
                        sonra)6 ulu7 Nırvanığa çatmaq8 olur9
   qınmaq   istəmək, sevmək        turqaru1 qınmaq2 qatığlanmaqqa3
                        (qaduqlanmaq)4 tükelliq5 bolup6
                        uluğ7 Nırvanığ bulmak8 bolur9 :
                        davamlı1 istəməkdə (sevməkdə)2
                        arışmaqda (aramaqda, çəkiş bəkiş
                        etməkdə)3 (qayğılanmaqda, məşğul
                        olmaqda)4 təkmil5 olub (olandan
                        sonra)6 ulu7 Nırvanığa çatmaq8 olur9 .
   qır oprı  dərə bərəni
   qısır    yüklənməyən       kısır1 kısrak2:
         (hamilə olanmayan) (iğdiş, enek, burulmuş, öğdiş, əxdə)1
         mayan (dişi at)     mayan2
   qısraq   ğısrağ. balasız (daycasız) yaş (gənc) mayan, dişi at.
         moğolcada 'yunt'. qıstraq
   qısraqmaq  (qısırqanur).      er tavarın qısırğadı: kişi malına
         qısğanmaq,        qıymadı (qızqın malına yapışdı;
         qısırğanmaq,       əsirgədi, qısmırlıq (qıtmırlıq elədi).
         qısınmaq
   qısurmaq  kəsəmə, qısmaq      ol uzun nenğni kısurdı :
         (kəsgəməq,       o uzun nəsnəni qıssatdı
         qısğanmaq)#       ol anğar qısmaq qısruşdi:
         uzanmaq         o onun üçün üzəngini qıssatdı.?
                     er qısraqlandı: kişi mayan (qısraq: dişi at)
                     iyəsi oldu.
   qonmaq   qomaq, qoymaq.      ötüken yeriq qonmuş:
         qodmaq (quş       ötükən yurduna qonmuş.
         üçün) oturmaq,      qayaqa qonupan: qayıya qonmuş
         yerləşmək, köçmək quş quzqun qonsa: quş qaraqa
                     qonsa.
                     Nırvanlığ konuklukta1 qonar: nırvan
                     qonukluğuna (oturmaq çüçü uyğun
                     olan yer)1 qonar (güvənək (rahatlıq)1
                     Nıvanda2 qonar3).
                     qölinğe qonmaz: gölünə qonmaz.
                     bodun qondı: el köçdi.
   qonuqluq  qurat, dincik, tikəgə, takanaq, güvənək, asayişqah,
         pənahgah,
   qöznğü   güzgü
   qunmaq   oğurlamaq, əldən     (şeytanlar; onlar ki) qarındakı
         çıkarmaq         kençiq2 qundaçılar3 : (şeytanlar;
                     onlar ki) qarındaki uşağı2 oğurlurlar3
                     oğrı tavar1 qkundı: oğru mal1 oğurladı
   qurğuluk  duruş
25              sır jerar qılavson

        (davranış)rəftar
   quruğ   öl
   quruğlan             ol ötmek quruğlandı2: o əkməki1
   maq                quru sandı2.
   quruqsı  qurumağa üzqoymaq
   maq
   qut    şans          anınq qutı uçtı: onun şansı yatdı
   qutsuz   naşad, sevincsiz.
   quvraq   toplu, xaylaq (< key, minğliq tümenliq kuvraq:
        kel: çox), alay,    minlik tümənlik (on minlik) el.
        kütlə, el, orqan
   malmaq   > banmaq
   manmaq   > banmaq
   maral   keyik, sığır, sığın, ceyran
   menğisi              etöz1 menğisi2: cisim (maddi, fiziki)1
                    ləzzəti2
   menğülüq  sevincli        andın1 ken2 menğülüq3 bolur4:
                    ondan1 sonra2 sevincli3 olur (sevinir)4
   məni    evin suyu: (dənə
        suyu).
   min    > bün, sup, şorba
   munduz   çaşık, səfeh
   munğ    suç           bu munğumuzun1 amtı2 kılınç3 tenğrisi
                    onğarzun4 : bu suçumuzu1 indi2
                    qılınc3 tanrısı düzətsin4
   munmaq   münmək, bünmək, qarı er mundı:
        bunmaq,         qoca kişi çalbaşladı (səfehlədi)
        saçmalamaq,       ukuşluk kişi kör (?) qarısa munar :
        çaşmaq, dəli      huşlu kişi qarısa aşlansa çaşar
        olmaq, səfehləmək,
        pozulmaq,
        qarışmaq,
        qarğaşmaq,
        pərtmək,
        pırtlaşmaq,
        pızlamaq,
        bulaşmaq,
        kilkələmək,
        qındırmaq,
   navrak   ox           qara kirpinkinğə1 navrak2
                    tenğlemes3 : qara kirpigivə1 ox2 dəng
                    ola bilməz3
   nenğ -   heç öylə        nenğ1 andağ2 tev kür3 yelvi4 arvış5
   andağ               yok kim ol umağay6:
26      13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

                      heç1 öylə2 kələk oyun3 büyü4 ovsun5 yox
                      ki o bacarmaya6
   nızvan  nızban, təpi, şiddət     öpkə nızbanı: övkə nızvanı:
                      hirs təpisi (qızığı)
   oba   1) uva, tayfa         1. toplum, yığım birimi 2. bu birimin
       2) opo: opa . ağ       qalan, duran düşən yeri, evi, yurdu,
       pudra, kirşan         çadır, koma. ‘‘oba’‘ bir neçə ‘‘evi’‘
       3) ova: çöl          içinə ala bilər, demək oba anlamı ev
                      anlamından bir neçə qat böyükdür
                      3. yemək adı.
                      # enlik: al, qırmızı
   obruk  cırıq, yarıq, baca.
   obrul  yıxılmaq, dağılmaq
   ocaq   <> oçok
   ocok   <> oçok
   oçak   <> oçok
   oçok   oçak, ocok, ocaq\       ocoktaş: ocaq daşı
       gənəl olaraq otağın      köçürme oçak: köçürülə bilən odcaq
       ortasında od ocağı      oçaqlığ ev: ocaqlı, ocağı olan ev.
       qurulurdu,və belə       oçaklık yer: ocak üçün yer.
       bir otaqda yığışan      oçaklık titiq: ocaq tikmək üçün
       kişilər cərgiyə        gərəkli hər bir şey
       oturub bir yığıncaq      ev ocaklandı: evdə ocaq quruldu
       biçimin tapır, ki bu
       yığıncağada
       ‘‘ocaq’‘ deyilir
       1) ocaq< odcaq: od
       yeri olan oyuq 2)
       dəmir halqa.
       ocalanur\
       ocalanmaq
   ofraq  > oprak
   oğul   uşaq, oğlan          alku1 tınlığ2 oğlanınınğ:
       (toxumnan olan,        tamam1 diriklərin (dirilərin, adamların,
       beldən olan), işçi, iş    canlıların2) oğulları
       görən, qorucu, bala,     amrak oğlanlarım: sevimli oğullarım
       bağla, ovul          atın tuttu mindi bir oğlan bile1:
                      atın tudu mindi bir oğlan kimi1
                      bu oğul ne ter: bu oğul nə diyir?
                      eki oğlıma: iki oğluma
                      xormuzta tenğri oğlanı beş tenğri:
                      xormuzda tanrının oğlu (oğulları) beş
                      tanrı
                      oğladım: bağladım, balam.
                      oğlan kızlar
27               sır jerar qılavson
                     oğlanım: oğlum! ay balam!
                     oğlanım1 inça2 bilinğler3:
                     oğlum (oğullarım)1 bunu2 bilirlər3
                     oğlanın1 kisisin2: oğulların
                     (uşaqların)1 arvadın2
                     sü1 tenği2 yeti binğ oğlan erti3:
                     qoşun1 sayı2 yeddi min oğlan idi3
                     tenğri oğlı: tanrının oğlu
   oxsınmaq  peşman olmaq      ol kılmış ışınğa oxsındı: o qılmış işinə
                     peşman oldu
                     üküş1 sevinç bolsa2, katığ3 oxsunur
                     çox1 sevinc olsa2, çoxda3 peşmanlıq
                     olur.
   oxşağu   1)oyunçaq 2) özəl 3)
         qadın üçün takma
         ad (verilmiş ad,
         künyə, takma)
   oxşatmaq  uvşamaq. 1)       at oxşadı: at yatdı (at üçün yalnız
         bənzətmək 2)      işlənir).
         bəzətmək 3) öyrətmək,  men anı oxşadım: mən onu
         alışdırmaq 4) hörmət  nazladım.
         qılmaq, sayqılamaq,
         dincətmək, razı
         salmaq, rahatlamaq
   okıtçı   çağrış, istihzar,    menği ıdtı1 eliq2 okıtçı3 sanğa4:
         də'vətnama       məni göndərdi1 xan2, çağırmağa3
                     səni4
   okıtsamaq              ol bitiq okıtsadı: o kitab oxuddu.
   oktamaq   oxlamaq, yaya ox    keyik keliqi bolsa1okta: geyik
         qoymaq, otlamaq,    gəldiisə1 oxla.
         atəş açmaq
   oktaşmaq  1) atışmaq 2)      ol anınğ birle oklaşdı: o onla atışdı,
         məşləşmək,       məşləşdi. yarışdı
         gücəşmək,
         bəsləşmək,
         yarışmaq,
         quruşmaq. 3)
         oktosmaq: ox kimi
         gedmək, atılma,
         birdən dəbəşmək.
   oktatmaq  ox atdırmaq       beq anı oktattı: bəy ona ox atdırdı.
   olut    olğun, kamil, saytal, canlı, cantaraq, cantıraq, gürbüz, yekə,
         gövdəli, iri, boylu buxunlu, köklü, azman, tosqun, qalın,
         şişman, buğur, yoğun, zorba, bahadır, budal, qatı, dayanaqlı,
         qayım, tarım,
28       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

        olut er: olğun kişi.
   onğarmaq  onarmaq, düz         bu munğumuzun1 amtı2 kılınç3
        yerinə qoymaq;        tenğrisi onğarzun4
        (gətirmək ) qılmaq,      bu suçumuzu1 indi2 qılınc3 tanrısı düzətsin
        düzəmək, irkəmək,       (boşaltsın, bağışlasın, keçsin, hidayət
        yüksərtmək,          etsin)4
        sağlamaq,           ked1 öqlüq2 kerek3 beq onqarsa4
        sağlaşdırmaq,         işi:
        yaxşılamaq,          key (çox)1 uslu (huşlu)2 gərək3 bəy istəsə
        sazlamaq,           sağlaya4 işi.
        bağışlamaq,          tapuğuğ1 onğarsa2 bu yanğlığ3
        keçmək, öndərmək       kiçiq4 beqinğə yağudı5 onğardı6
        (hidayət etmək ,       keçiq7:
        tə'min etmək), ədəb      qulluğu1 düz qılsa2, bu kiçik4 gənc3,
        eləmək            bəyinə yaxunlaşdı5, sağladı6 yolu7
                       (bəyə çatmaq yolunu yaxınlatdı
                       sağlatdı)
   op     uf, uuf, püf,
   oprak   eprik, ofraq,     oprak ton: çürümüş (əprik) paltar
        aprak, şüprek,     oprak yasık: köhnə yastıq.
        çüprek, yıprak.    todur1 aç yalınğnı2 ham oprak3
        oğraq, köhnə, əsgi   bütür:
        > ovraq (farscaya   doyur1 ac kişini2 həmdə çılpağı3
        keçmiş)        geydir
                    yarak bulsan oprak yalınğnı bütür:
                    şərait tapsan çılpaq kişini geydir
   opramaq  əprimək, çürümək, əsgimək, köhnəlmək, örtülmək
   opratmaq  əpritmək,       bu edqu karımaz yeme opramaz:
        əsgidmək,       bu yaxcı adam nə qarır və nə əprir
        çürütmək,       (ölür)
        xarablamaq       ol tonınğ oprattı: o paltarın köhnətdi.
        uramaq\ ipramaq\    opartmas: iprenmez, eskinmez
        iprimək \ yeprimək ötükleri opradı: ayakqabıları çürüdü
        \ yiprimək\      yazı1 tağ2 kır3 oprı4: düzü1, dağı2,
        apramaq\        çölü3, dərəni4 (dərə bərəni)3.4
        opramaq\
        oframaq\
        ofranmaq
   opur    dərə, kovak, oyuq   yazı1 tağ2 tenqiz3 kötki4 oprı5 yeriq6:
                    düzü1, dağı2 dənizi3, göyü4,
                    dərəni5yeri6.
   opuz    qavruq, alçaq uca, dəlik deşik yer.
        obuz, öbüz
   ornağ   yer, martıq,      iq ağrıq1ornağ2 tutunmış3:
        məqam, kürsü, taxt, dərd bəla (qada bala)1 yeri2 tutur3
29              sır jerar qılavson
       ornamaq,
       urnamaq:
       yerləşdirmək,
       artırmaq
   ot    od            oot1 yalını2 birle3: od1 alovu2 ilə3
                    otka1 kömüp2: oda1 cumub2 (otda
                    qovrulmaq; yanmaq)
   ot    öz başına bitgi\     yaş ot : tər; təzə yaş ot.
       əkilmiş bitgiyə     otuğ ığacığ: bitgilər ağaclar.
       ’‘tarığ’‘ deyilir.    ot ündi: ot bitdi.
       üç çeşit bitgi olur   atka ot berqil: ata ot ver.
       1. dərman, ilac     ot içtim: dərman içdim .
       bitgiləri ‘‘ot em’‘   beq1 anğar2 ot3 berdi: bəy1 ona2 ağı3
       2. yeməli bitgilər’‘   verdi
       ot yem’‘         ot em1 kalmadı: ilac dərman1
       3. ağulı (zəhərli)    qalmadı .
       bitgilər.        orar1 er terilqu2 otu: biçər1 ər əkilmiş2
       \bəzək otları.      (dərilməli?) otu.
   oynaş  siğə, anda
   ozdunğ  üzdün, qurtuldun,    sen neçik ozdunğ: sən nəcür üzdün
       uzaqlaşdın        (qurtuldun, uzaqlaşdın)
   öç    çıkmaq, keçmək,     alku ada tuda barça öçer alkunur:
       sönmək,         tamam qada quda (qazavu qədər)
                    geddikcə yox olub gedər (tamam
                    qadaların hamısı yox olub gedər )
                    ot öçdi: ot keçdi .
                    erninğ öpkəsi öçdi: kişinin hirsi yatdı.
                    (yaşlıvaxda yaşamın) tatığ1 bardı2
                    öçti3 kuruğsak4 otı yaşlananda
                    yaşamın dadı1 köçüp2 gedir3, otu
                    quruyar4 (odu sönər).
                    bu dəvlət barça1 öçqü turur:
                    bu dövlətin otu ged gedə1 sönür
                    gedir2
                    öçer mıhnet otı: qayğı dağı ötər
                    keçər.
   öç    kək, öc, kin, öd, pis.  öç kek alışu: intiqam almaq.
       zəhər.          ödleq öçin aldumu: öcün ödün,
                    zəhərin aldımı.
                    öçin kekin irteşür: öcdə kindən alışır
                    (yanır)
   öçlüq  öclöq          öclöq kekliq: kinli qadalı, öclü kəkəli
                    öclöq kekliq kişi: kinli qadalı adam.
   öçükür  acıktır, hisləndir,   öçüktürme1 erni2 tilin3
       qızdır          acıktırma1 ərə2 dilivi3\ acı dil demə
30      13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

                  ərlərinən\ adamlarınan yumşak ol; acı
                  dildən qaçın
   öd   zaman\ həm ‘‘bir    ödsüz ölüm yelvikmek ağumek
       an’‘ həmdə       zamansız (sezilməz, birdən) ölüm: (ya)
       ‘‘bir sürə’‘      büyüylə (ovsunla) (ya)ağuyla (olur).
       anlamındadır.     ol ödke: ol ödün: o zamanda
       fəsil         antağ1 ödke: elə bir1 vaxda.
                  üküş1 ödte2 berü3: çox1 zamandan2
                  bəri3.
                  ölqülük1 ödi2: ölmək1 zamanı2.
                  edqü ödke koluka: yaxcı zamanda
                  və anda
                  üdrülmüş edqü ödke kutluğ koluka
                  seçilmiş iyi bir vaxda mutlu bir anda
                   (türqeş ölkəsində)ödi kolusi tumlığ:
                  fəsilləri donluqdu (soyuqdu).
                  öd1 kolu ermez2: vaxtı1 deyil2
                  öd ödleq: zamanlar fəsillər.
                  iş ödin1: iş zamanı1.
   öğüm  öykü, anlayış, qanığ, fikir.
   öqe   dəb sanqın (qanunun) qoyma (rəsmi) başçısı
   öqlüq  huşlu, çox bilmiş,   ked1 öqlüq2 kerek3 beq onqarsa4 işi
       bacarıqlı, açıq göz,  :
       qurnaz, bic, qıvraq,  key (çox)1 uslu (huşlu)2 gərək3 bəy istəsə
       cıvrıq, çevik, cəld,  sağlaya4 işi.
       qavramlı, uslu,
       ayıqlıq, sayıqlıq,
       ayıq-sayıq, başlı,
       kəlləli
   öqüz  çay          buyanlığ1 taluy2 öqüz3 akıtıp:
                  ərdəmliqin (iyiligin, yaraşığın,
                  yararlıqın, bacarlıqın)1 böyük2 çayın3
                  axıdıb (ərdəmlikdən böyük çay
                  axıdıb)
   öl   höl, yöl, yül. yaşlıq, kuruğ1 öl2 yer: quru1 yaş2 yer.
       islaqlıq, ıslaq, yaş, kuru1 yeri suvaru2 öl3 yeri tarıyu4:
       tərli, tər       quru 1yeri suvarıb2, yaş3 yeri əkib4.
                  öl nenğ: yaş nəsnə.
                  öl ton: yaş don (qabıq, üz, üst, üstlük,
                  paltar)
                  kuruğ ya ölüğ: quru ya yaş.
                  öldür: yaşdır.
                  öli ketmedi: yaşı (şehi) keçmədi
                  (getmədi)
                  öl eylemek: öl etmek: yaşatmaq.
31              sır jerar qılavson
   öldürmek  öltürmek        ol oğrını öldürdi.

   ölenğ   1) çimən, ot, otlaq,  bir kuru ölenğde: bir quru otlaqda
        göy, göylük, yem,
        yemlik
        2) türkmən, qırqız,
        qazaq ellərində bir
        toy havası,
        mahnısı. bu havada
        nağarat olaraq
        deyilir:
        hay ölenğ hay
        ölenğ
   ölenğlik  ülenli: otlu      çeçekliq1 ölenğlik2 yer3 : çiçəkli1 otlu2
                    yer3
   ölet    öldürücü, yukanc8,   ölüt ölürmək karmapadığ: ölü
        salqın, qırqın, taun,  öldürmək suçu
        vəba pistik xəstəliyi
   öli    yaş, islanmış
   ölqüsüz  ölməz, bitməz,     sözünğ edqü sözle özünğ ölqüsüz:
        tükənməz,        sözüvü iyi söylə özün (ol) ölməz:
                    (iyi söylə sözün, ölməz ol özün)
   öllemek  islatmaq.        ton ölidi: don (paltar) islandı
   ölmək   uçmaq          ölerbiz: öləriz
   ölsemek  ölmək istəmək      ol er ölsedi: o kişi ölmək istədi.
   ölsik   üleşik,
   ölşemek  öleşmek. ölmək,     er açıp ölşedi: kişi acığıb (acından)
        ölümcül olmaq,     öldü (ölümsüdü).
        ölüşgəmək.
   ölşetmek  ölümcül etmək,     ol anı ölşetti: o onu (ac ba susuz
        ölüşgətmək.       qoyub) ölüşgətdi (öldürdü)
   öltüeqen  öldürən.
   ölüq    üli, ülik, ölü, ölü   ol ölüqke katıldı: o ölüyə qatıldı
        gövdəsi, nə'ş, ləş,   tiriq ölüq ara: yaşamla ölüm arasında
        cəmdək,         ölülüq1 tiriqlüqeli2: ölülər1 dirilmiş2
                    ölüq teq: ölü tək.
   ölür    öldür          tok (k)uz altmış er ölürmiş: əlli doqquz ər
                    öldürmüşəm
                    ölürtüm: öldürdüm
                    yeti böri ölürdim: yeddi qurd
                    öldürdüm.
   ölürtmek  birini öldürmək     bizni ölürtdi: bizi öldürdü
   Öö     oylanmaq,        Anığ biliğ anta öyür ermiş
        uylanmaq, duymaq,    onlar bilindi (bulundu) ki pis fikirlər
        oyalanmaq,       edirmişlər.
32       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

        anğlamaq, anmaq,       Açsar tosık ömezsen, bir todsar
        yada salmaq,         açsık ömezsen
        fikirləşmək          acsan toxluq bilməzsən, bir toxsan aclıq
                       bilməzsən
   öp                   öz amrakımın1 öpüqseyürmen
                       öz əzizimi1 öpmək istəyirəm.
   öpkə   1) ağciyər 2) öfkə,      öpkə nızbanı: övkə nızvanı hirs
        övkə, hirs, hiz.       təpisi (qızığı)
        hirs öpkədə (ağ        öpkə biliq: öfkə, hirs.
        ciyərdə)           öpkəsin: hirsin, qızığın.
        doğduğundan öpkə       övkə könqül öritmeyük: öfkə
        adı almıştır.         duyğularını qabartmıyaq (urucmuyaq,
        belədə səslənir :       arzamıyaq).
        öykə, evkə, öykən       terk öpkəçi: tez hirslənən.
                       (o cicikli adam )menim fadlimka
                       övkəlik turur.
                       o cicikli adam mənim
                       yumuşaklığımdan (ağırlığımdan,
                       mətanətimdən qızır.)
                       oğlı öğinte1 kanğınta2 öpkələpən
                       bir oğul, anasına1, atasına2 qızırkən.
                       yerkə1 tenqrikə2 yerinür3 övkileyür.
                       yerə1 göyə2 deyinir3 qızır.
   öpsemek  öpüşmək            menğ ani öpsedim : mən onla
                       öpüşdüm
                       er kızın öpsedi:ər qızın öpdü
   öpüldi  içildi            süt öpüldi: süt içildi.
   öpüm   opum, hopum, içim       bir öpüm1 mün2: bir içim
                       (hopum)1sup2
   öpün   höpürtmək,          kaltı1 arslan öküzüq böri koyunka
        aşırmaq, yemək,        öpünü2 kelirçe3
        udmaq, içmək          (bir) öküz, qurd, qoyunu yeməyə
        öpünür.            gələn (bir) arslan kimi1 gələn
        öpürmək (öpürür)       (gəlmiş)3.
                       ol manqa mün1 öpürdi2: o mənə
                       sup1 içirdi2
                       bu er ol süt öpürqen: bu kişi çok süt
                       içəndi.
                       menğ anğar suv öprttüm: mən ona
                       su içirtdim
                       münğ öprüldü: sup içildi.
   öpüş   maçı             öpişti kuçuştı öpüşdü qucaqlaşdı.
                       ol meninğ birle öpüşdi o mən ilən
                       öpüşdü.
   örünmek  qalxmaq,           er siki öründi1: ər (in) siki qalxdı1
33               sır jerar qılavson

         qoğzanmaq
   ötenç    ötünç, ütinç,      men anğar1 yarmak2 ötünç3 berdim
         ötiniş, ödünç,     mən ona1 pul2 borc3 verdim.
         ödeniş, borc      ödünç1 almaq: borc1 almaq.
         < ötenmek,
         ödenmek\ötek,
         ötüq
   ötindiler  təqdim etdilər     yüklerin açtılar ertütin açuğun
                     ötindiler
                     yüklerin açtılar olduğu sunuların
                     (hidyələri hüdülədilər (arnadılar)
   ötlemek   ütləmək. ötük      inime1 oğlume ança2 ötledim:
         vermək, öyüd      kiçik qardaşıma1 oğluma oqqədər2
         vermək, demək,     dedim
         söyləmək        ol kamağ1 bodunka2 edqu3 kılınç4
                     kılmakka turkaru6 ötleyür7 tavratur8
                     katığlanturur9
                     o (xan) hamı1 eli3 iyi3 iş (əməl,
                     təprəniş, davranış)4 qılmağa5 dəvamlı
                     (dönüksüz)6 çağrır7, qızdırır8
                     (hazırladır), bərkitir (uğurlayır)9.
                     biz kendüke1 edqüke2 ötleyürbiz3
                     biz onu1 yaxcılığ (yaxcı etməgə)2
                     çağırırıq3.
                     yumşak savın1 ötleyü2 eriqleyu3
                     yumuşak sözlər1 deyip2 yola gətirmək
                     (yumşatmaq, ərişə çatdırmaq)3
                     sanğa ötler: sənə söylər, diyər (sənə
                     söylüyür)
                     meni ötleqil: söylə mənə, öyütlə məni
   ötmək    oxumaq, səs       tatlığ1 öter sanduvaç2: şirincə1 ötür
         çıxarmaq,        bülbüllər2
         pıçıldamaq       ünin1 ötti2 keklik: səsin (avazın)1
                     çıxardı2 kəklik.
   ötmək    keçmək (bir       taka1 artukrak bilqileri ötmiş ol
         yerdən), girmək     dahı1 artıq2 elimləri3 ötüb keçmiş o
         (içəri), girib çıkmaq  (elimlər öyrənmiş; oxumuş ; bitirmiş,
         (bir şey bir yerə),   elimlərdən yuxarı bir aləmə keçmiş)
         (bir şeyi)       siyuşin1 nomta2 ötmiş ol: 'hinayana’‘
         boşuqlamaq,       kitabın oxuyub bitirmiş ol?
         bağışlamaq, boş     sav söv ötmeyükçe: söz sav xəbər ətər
         vermək, (bir      gəlməyincə.
         şeydən)vaz       ötmişiq yedeçiler: əriş (ip sap)
         keçmək. ölmək,     yiyənlər
         (bir yerə) irmək;    tın1 buzğak2 ötür3: nəfəs (i)1 pozuq
         çatmaq, ünqmək:     (qıssa, soyuq)2 keçir3.
34       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

        irəliləmək          kan1 ötüp2 edqü bolur3: qan1 keçip2
                       (axıb, süzüb) iyiləşir3
                       karın ötməz2, isiqlik3:qarın
                       işləməməyi (yibusət)2 və qızdırma3
                       karın ötmeser:qarın işləməsə
                       (keçməsə)
                       ok keyikten ötti: ox ovu dəldi keçdi
                       tağığ öter: dağı (dəlib) keçər
        kəsmək, açmaq,        süsi1 kalın kim öter2: qoşunu1 qalın kim
        qırmaq, yox etmək       keçə bilər2
                       balta daxi ötmedi: balta daha
                       kəsmədi
   ötmişiq  əriş (ip sap)         ötmişiq yedeçiler: əriş (ip sap)
                       yiyənlər
   övünc   >avınçu
   öyünc   >avınçu
   öyünmək  > avınmaq
   sakınc   oyu, uku, fikir.       tev kür1 yavlak2 sakınc3:
                       hoqqa1 yava (pis)2 oyu (fikir)3
   sakınmaq  düşünmək,           yelvikip ağukup öltürqeli sakınsar :
        planlaşdırmaq,        büyüləyib (cadu edib, üfüləyib,
        fikirləşmək          ovsunlayıb)1 ağulayıb (zəhirləyib)2
                       öldürməyi3 düşünsə4
   sanduvaç  bülbüllər           tatlığ1 öter sanduvaç2: şirincə1 ötür
                       bülbüllər2
   sarı    < sınğar, sınğarı,      tört sarı: dört bucaq (tərəf, yön). (dört
        tərəf, yön          əsli cəhət)
                       tört sarıka: dört yönə
                       tanğ sarıka: doğuya sarı
                       tün sarıka: batıya sarı
   saya    aram, ara edici
   sen    (seni, seninğ,        ölteçi sen: öləsi sən (öləcəksən)
        sana, sanğa,         senği tavğaçıq1 ölürteçi2: səni çinlilər1
        seninğdin, sendin,      öldürəcək2
        sende)            ben senğe ne ayayın: mən sənə nə
                       aytım (deyim)
                       ay sen varukdad oğlı seninğ
                       ayğanğ1 ançağ ol:
                       ay səni varukdad (?) oğlu, sənin
                       söylədiyin1 ancak o
                       örtenqey sen: yanacaqsan sən
                       seni okuyur1 men:səni çağırır1 mən
                       (mən səni çağırıram 1)
                       ölmeçi2 yitmeçi3 sen1: sən1
                       ölməyəcəksən2 itmıyəcəksən3
35              sır jerar qılavson
                    sen neçik ozdunğ: sən nəcür üzdün
                    (qurtuldun, uzaqlaşdın)
                    seni tek: sənə tay.
                    seni birle: səninlə.
   sevinmək  > avınmaq
   sevmək   > avınmaq
   sığarmaq  sığa sığa içərmək, dışarmaq
   sığın   cüyür, maral, keyik, sığır, ceyran
   sığır   sığın, cüyür, maral, keyik, ceyran
   sığnaq   pənahqah, sınqaq
   sığtamaq  çığtamaq
   sın    şın. qəbir, kişi    sının bodun kırtışın: qabı boyu
        boyuna (sınına)    biçimi
        tikilmiş orun (yer),  bu beş yaruk tenqri sınları:
        qazıq, abidə. qab,   bu beş yarık-tanrı (ışıq-tanrı) boyları.
        boy, kündə, biçik.   bodluğ sınlığ kişi: boylu boslu; boylu
        heykəl, qalıb     buxunlu kişi.
                    sının sışlatur: boyun; gövdəsin
                    şişirdir
                    sınım sünğüküm: ətim (canım)
                    sümüyüm.
                    ölüğ1 kişi üçün sın2 orun3: ölmüş1
                    kişi üçün qəbir2 yeri3.
   sinğ    vız vız, zır zır səsi> kulakım siğ etti: qulağım zingildədi,
        siğek: milçək\     zəh çaldı.
        sinqlemek       kömiçe (köminçe)1 sinğ etti: mığmığa1
                    vızıldadı.
   sınğar   bir, biriylə, ikidən  sınğar1 közle4: bir1 gözlə
        biriylə, ikidən biri, köptin1 sınğar2: çok1 yana2
        sarı, yan, yön. bir  alkundın1 sınğar2: hər1sarı ( (tərəfə)2
        şeyə sarı,       onğ sınğar: sağ tərəf
                    sınğar1 köz birle2 saklab3: bir gözlə2
                    güdmək (baxmaq)3
                    baylar1 sınğar2: bəylərə (zənginlərə)1
                    sarı2
                    kayudın1 sınğar2...antın sınğar:
                    hər bir1 yana2 (ya ki: hər bir yanda)
   sınğar   kimi, tay, çılayın,  meninğ1 sınğar62: mənim1 tayım2
        dəsdə, cürə, fəsil,  kün batısıkdın sınğar:
        sarı, tərəf, yön.   gün batasıda (yaki: gün batasıdan)
                    bir sınğar: bir fəsil (dəsdə, cürə,
                    bölük)
                    ol1 sınğarı2: ona1 çılayın, tay.
                    benüm1 sınğarı2: mənə1 çılayın, tay.
   sınğar   yarı          sınğarça artuk: yarıca artıq (bir yarısı
36       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

                       qədər artıq, genə bir bucuk)
                       sınğar süsi:
                       bir qol qoşun (qoşun iki qol olur: sağ
                       qol, sol qol)
                       sınğarı1 bodun2 içikti3.
                       elin2 yarısı1 sındı (dizə köçdü)3
   sınğar   qırax, qırıq yan,       sınğardan1 yori2: qırakdan1 yeri2
        uzaq, kəsik,         tusulmaz1 kişiq2 kıl3 özünden
                       sınğar4 :
                       yararsız1 kişini2 özündən qırak4 tut
                       (qıl)3 (uzaq; qovuq; kəsik tutmaq)
                       koptın1 sınğar el uluşlarınğ
                       kezdiniz4:
                       çox qırak2 el yurtlar3 gəzdiniz4
   sinğdür  > sinğmək\          süçiğ aşığ sindürdi: şarab (borı) aşı
   mek    sığındırmaq, içəri      sındırdı
        çəkmək, içitmək,       ol anı evke sinğdürdi: o1 onu2 evə3
        sığındırmaq          çəkdirdi, çəkdi.
   sinği   sinğü. sinən, xoşa      bu aş ol sinği: bu aş o sinəndi (cana
        gələn, yatan, nuş,      yatan, həzm olunan)
        əsən, sağ, çağ,
        düzgün, gümrah,
        sağlam, çıxarlı,
   sinğimək  > sinğmək
   sinğmək  sinğimək, sinmək.       aş siğer iken yemək sınandan son
        almaq, azalmaq        (aş sınar ikən, yeməyi sindirəndən
        (yatmaq), (səsdə)       sonra).
        bəmləşmək           aş sinğdi aş içərdi (sındı).
        (yoğulaşmaq),         suv yerke sinğdi: su yerə opuldu
        batmaq, oturmaq,       (girdi).
        bəyənmək, boyun        söz könğülke sinğdi: söz könülə
        olmaq, çəkilmək,       sındı (yatdı, işlədi, tə'sirlədi)
        dayanmaq,           ördek kamışka sinğdi: ördək
        dözmək, ərmək,        qamışlığa girdi yox oldu.
        əzmək, girmək,        bu yeqenleri1 içinde sinğse erdi2:
        gizlənmək,          bu yeməkləri içində sındırsaydı (içində
        götürülmək, həll       saxlasaydı, qaytarmasaydı)2
        olmaq, içərmək,        tapuğ sinğise: tapığ (baxım, xidmət,
        içilmək, inanmaq,       iş, nökərlik, ibadət) bəyənilirsə.
        köçmək, qanmaq,        tapuğ sinmeğinçe tilek kim bulur:
        qazılmaq, qəbul        baxım qanılmayınca dilək kim tapar
        olmaq, qərq olmaq,      (sirvis, xidmət, iş yerin tapmayınca,
        opulmaq, örtülmək,      yerində oturmayınca kim istəyinə
        rahatlanmaq.         çatar)
        solmaq,            bu aş ol sinği: bu aş o sinəndi (cana
        sözə baxmaq,         yatan, həzm olunan)
37                sır jerar qılavson

         tablamaq,       süçiğ aşığ sinğdürdi: şarab (borı) aşı
         təsdiqləmək,      sındırdı
         uyarmaq, uyuşmaq,
         yola gəlmək
   sinğü    > sinği
   sinğüt   sunut, sunuş,     bu at manğa siğüt berdi: bu atı
         sovğat, vergi, töhvə mənə sunuş (sovğat) verdi.
         (əvəzsiz sovğat)
   sınqaq   sığnak, pənahqah.
   sinqlemek  sinq etmək, siniq   kulakım siğ etti: qulağım zingildədi,
         atmaq, vızıldamaq,   zəh çaldı.
         zırıldamaq.
   sınlağ   sinle < sın (qəbir) qəbristan,
   sinle    sınlağ < sın (qəbir) qəbristan
   sinmək   > sinğmək
   son     yaxcı təbiətli,    son kişi
         yumşak; kövrək
         ürəkli
   sonğ    uc, dal\ sonra, dalı\ munda (mundın) sonğ: bundan
         beləliklə,       sonra.
         bir kişinin törələri, sonğ1 yorıyu2 edqüke3 teqir4:
         balaları.       sonralar irəlilərək2 iyiligə3 çatır,dəyir4)
                    antın sonğ: andın sonğ, anda:
                    ondan sonra.
                    bu küntinq sonğ: bu gündən sonra .
                    sen meninğ sonğda kel: sən mənim
                    dalımda gəl.
                    bu söz sonğunda ayğıl1 : bu sözün
                    sonunda danış1
                    kamuğ abadannınğ xarab ol sonğı
                    hamı abadlığın sonu xarablıqdı
                    (üryanlıqdı: viranlıqdı)
                    sona koymaq şona (şonğa)
                    koymaq: dalıya sonraya qoymaq.
                    sonğ uç: sonuç, nəticə
                    dün sonğı: tünün (gecənin) sonu.
   sonuç    < sonğ uç:, nəticə
   sovğat   > sinğüt
   sunuş    > sinğüt
   sunut    > sinğüt
   şənlən   > avınmaq
   mək
   şüprek   >oprak
   tağayatı  dağ: dəyişik,
         dağışık
38        13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

   takmaq   bağlamaq           er burunduk1 butluka2 takdı :
                        ər burunduruq1 dəviyə2 (dəvənin burnuna)
                        takdı.
   taluy    böyük             buyanlığ1 taluy2 öqüz3 akıtıp:
                        ərdəmliqin (iyiligin, yararlığın,
                        yaraşığın, bacarlığın)1 böyük2 çayın3
                        axıdıb (ərdəmlikdən böyük çay
                        axıdıb)
   tanığmaq  danmaq, rədd         tört eliq tenğrilerde1 tanığmalar2:
         etmək             dört xan tanrılığı1 danmaq2
   tanukla   güvənləmək,          kertküçlük1 könğlüq2 tanuklayur3:
   maq     şəhadət vermək        inanclı (doğru, çin, güvənc)1ürək2
                        təsdiqlir3 (şəhadət vermək)
   tanukluq  quvahi, şəhadət,       tilimni1 bezedi2 tanukluk3 bile4
         təsdiq            dilimi1 bəzədi2 şəhadət vermək3 quvəti ilə4
                        tanuqluq berür: tanıqlıq (şəhadət)
                        verir
                        senin barlukunğka tanukluk berür:
                        sənin varlığıva tanılıq verir
                        tanukluk sav: şəhadət sözü (şəhadət
                        işi, şəhadət namə)
   tapınzun  qulluq edin.
   tapuğ    baxım, xidmət, iş, ibadət, nökərlik, oyun, yoldaşlıq, dəyərlik,
         dəsgah, servis,
   tapuğla   həll edmək, rəfi ehtiyac etmək.
   maq
   tapuğlı   yararlı.           tapuğsuz: dəyərsiz
   tavğaçıq  çinlilər           senği tavğaçıq1 ölürteçi2:
                        səni çinlilər1 öldürəcək2
   tavrak   itirax (çox tez, çox     bu tağ tavrak1 akın2 akıtğan:
         iti), tələsik         bu dağ itirax (çox tez, çox iti)1 sel (su
                        basını)2 axıdır
   tavratmaq  qızdırmaq
   teqin    (vedanasanskrit: sensation: şur, ehsas, hiss) duyğu, duyuş,
         anlam, sezmə, qavram, düşünüş, duyum, qanacaq, düşüncə,
         ağıl, anlaq
   teqinçsiz  dəyilməz, əl çatmaz sekiz törlük teqinçsiz orunlarka eltdeçi
                     səkkiz cürə (törə) dəyilməz (əl çatmaz)
                     yerlərə göndərən
   teqinmək  çatmaq, uzanmaq, örtmək, tutmaq, etgiləmək, genişləmək,
         çalışmaq, çabamaq, qorxmazlıq, ürəklənmək,
   teqir    < teqmek. deqer ataman, deqir, bölük9, pay, dəğən, dəyən,
         dəğər, tutar, qiymət
   teqmek   çatmaq          sonğ1 yorıyu2 edqüke3 teqir4 :
                     sonralar irəlilərək2 iyiligə3 çatır4
39              sır jerar qılavson

                    (dəyir4)
   tenğ   denq, danq, tanq,    bir ikintiqə1 tuşın2 tenqin3 körüp:
        bərabər, əş, tay,    biri birinə1 görə2 əşit3 bərabər3 görüp.
        yarı, heyvan üsdə    bodunq tenqin bilir erti:
        vurulmuş yükün bir    elin sayın (sanın, ağırlığın, qiymətin,
        yarısı. burdan      dəyərin, hörmətin) bilirdi.
        ‘‘yük’‘ ‘‘bağlı’‘    bu borluk tenğinçe iki borluk:
        ‘‘paket’‘ anlamı     bu mövlük (şarablıq) bərabərincə iki
        doğmuşdu\ dəyər,     mövlük (şarablıq).
        qiymət, baha\ ölçü,   bu sözke tenğe: bu sözə bərbər (bu sözə
        çək, çəki, dartı, san,  dəyər
        say, ağırlıq, hörmət,  küçi1 tenği2 tokıştı3: gücünə1 görə1
        uyğun, cür, nov',    (bərabər)2 döyüşdü3.
        {...görə1: küçi1     küçi1 tenqi2 tokıştı3: gücü olduğuna2
        tenği2 tokıştı3:     toxuşdu (savaşdı)3 (gücünə görə;
        gücünə1 görə1      bərabər)2
        (bərabər)2        sanğa tuş tenğqe: səninkicən, səninkinə
        döyüşdü3}        tay.
                    süli 1aşli2 kertqünçli3 üçeqü4 tenq5
                    kerkek6 :
                    qoşun1 yemək2 inanc3, üçüdə4 dəng
                    (bərabər)5 gərəklik (zərurətdi)6
                    tenğ tuş: dəng döş: əş üş, bərabər
                    yaxın, yoldaş, başdaş, yandaş
                    tenğin tarazukın: əş (bərabər) tarazlı
                    (ölçülü)
                    tenğsizde: uyarsız, uyuqsuz, namünasib
                    tenq1 ülüşlük2: əş1 bölüşlü
                    (paylaşım)2
                    törümüşte yok bil anğa2 tuş tenqe:
                    yaranışda1 (durmuşdatürkmen) yox bil
                    ona2 dəngə döş (tay-tuş) .
                    yağıka1 teğmiş2 sü3, tenqi4 yeti binğ
                    oğlan erti5 : yağıya (düşmana)1 atılan
                    (həmlə edən)2 qoşun3 sayı4 yeddi min kişi
                    iydi5.
   tenğeş               kenğeşçi1 kişiler tenğeşçi2 bolur:
   mək                məşvərətçi1 kişilər ölçülü2 olur
                    (məntiqli2, ağıllı2, düzücü2, dözümlü2
                    olur)
   tenği   sayı           sü1 tenği2 yeti binğ oğlan erti3:
                    qoşun1 sayı2 yeddi min oğlan idi3
   tenğiq  atmosfer, cəvv,
        hava, mühit
   tenğqer              bir nenğ1 birke2 tenğqerdi3 :
                    iki şey əş (bərabər) oldu. yaxud :
40        13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

                        bir nəsnə1 biriylə2 dənqəşdi ( bərabər
                        ləşdi)3.
   tenğle    dənqəmək,           kamağ1 suturlarığ2 tenqlemek3
   mek     bərabərləmək, ağır      atlığ4 ülgü5:
         yüngül eləmək,        hamı1 suturları2 dəngəşdirmək3
         çəkmək, tartmaq,       adlanan4 ülgü (qanun)5
         tutuşdurmaq,         bir nenğ1 birke2 tenğledi3:
         taylamaq, əşləmək,      iki şey əş (bərabər) oldu (bir nəsnə1
         ortalamaq. qoy        biriylə2 dənqəşdi (bərabər ləşdi)3
         götür eləmək.         tenğlemedik1 bıçmas2 :
         tarazlamaq          ölçmədən1 biçməz2
                        sınamış1 yağıçı2 kişi3 tenğlemiş4 on
                        iki minğ er5 sü6, üküş7 sü8 temiş9
                        dənənmiş (sınax görmüş, təcrübəli)1
                        qılavuz ( jeneral, öndər)2 adam3 ortalamış
                        (ölçmüş)4 demiş9: ‘‘oniki min kişi (lik)5
                        qoşun6’‘ böyük7 (bir) qoşun (du)8 (demiş)9
                        anğar1 tenğlese2: onunla1
                        tutuşdursa2
                        üküş tenğledi: çox1 qoy götür elədi
   tenğliq   denğli, denlü         neçe tenğliq: nə gözəl, nə ulu, nə böyük,
                        nə ali.
                        manğa tenğlik1 qısıq2:
                        mənə dənqək (dəng olan)1 bir arvad2
                        ança tenğliq: ona dənq (onca, ona
                        tay)
                        munça tenğliq: buna dənq (bunca,
                        buna tay, buna əş)
                        birle tenğliqler: bir birinə dəng
                        olanlar, birlikdə dinc olanlar
   tenqleş   denğneşmek,          bir nenğ1 birke2 tenğleşdi3:
   mək     denkleşmek,          iki şey əşləşdi (bərabər oldu, tarazlaşdı),
         denğleşmek,          yaxud bir nəsnə1 biriylə2 dənqəşdi
         tenğeşmek,          (bərabərləşdi)3.
         ortaklaşmaq,
         birgəliyə çatmaq,
         çalışmaq.
   tenqleşsiz  ülgülençsiz. ölçüsüz, aşırı, çalımsız
   ter     deyir, diyir     antağ ter: öylə deyir
                    bu oğul ne ter: bu oğul nə diyir?
   terkin    iti, yeyin      antağ terkin: öylə (çox) iti, yeyin
   tetir    deyilir        ne üçün andak1 tetir2: ne üçün öylə1
                    deyilir2
   tev     bax > arvış: kələh.  tev kür1 yavlak2 sakınc3:
         = tef = tev kür.   hoqqa1 yava (pis)2 oyular (fikirlər)3
41                sır jerar qılavson
         çeviş
   tevinmək   >uvunmaq
   tığmaq    kortlamaq, əymək,    ok başkın taş tığdı1: oxun başın daş
         qəddəmək, bükmək,    kortadı1
         xarablamaq.       bulun1 bolub2 başı tığdı2: qul (əsir,
                      tutsaq)1olub2 başı büküldü (əyildi)2.
                      eren1 körüp başı tığdı2:
                      kişi1 görüb başın əkib2
   tıkmaq    sıkmaq, soxmaq,     töpüsün1 tonğtaru2 tıkar3
         təpmək, itələmək     təpəsin1 döndərib2 təpər3
         (itmək),
   tiqir    tiqre, takır, tak tak
         səsi
   tınlığ    nəfəsli, dirik, diril,  alku1 tınlığ2 oğlanınınğ:
         adamlar, canlı,     tamam1 diriklərin (dirilərin, adamların,
         canlılar         canlıların (meningilis )2 oğulları
   tınlıklar  adamlar         amarı1 tınlıklar2: bə'zi1 adamlar2
   titiq    şey şüy         oçaklık titiq: ocaq tikmək üçün
                      gərəkli hər bir şey
   tolulap   doldurub         xazine tolulap akıtğu kerek:
                      xəzinə doldurub (açıb) axıtmaq gərək.
   tolun    dolun          tolun ay: dolu ay (ay sözü düşərək
                      ‘‘tolun’‘ donmuş söz kimi ‘‘tolun ay’‘ yerinə
                      keçir. bədrərəb)
                      tolun bolsa tolsa: ay dolulaşsa, dolu
                      olsa
                      qiyamatta körqit1 tolun teq yüzi:
                      qiyamətdə görsəd1 dolu (ay) kimi
                      üzün.
   ton     don, qabıq, üz, üst,
         üstlük, paltar.
   tonğtaru   döndərib tərsəsinə   töpüsün1 tonğtaru2 tıkar3 :
                     təpəsin1 döndərib2 təpər3
   tosqun    olğun, kamil, saytal, canlı, cantaraq, cantıraq, gürbüz, yekə,
         gövdəli, iri, boylu buxunlu, köklü, azman, qalın, şişman,
         buğur, yoğun, zorba,
   toz     Qan (ağacının) qabığı
   tökünmek   axmaq          tümen1 sav2 töküni3 seni de boltı4:
                     saysız (minlərcə)1 söz2 axını3 sənidə
                     tapdı4
   törə     qanun
   törö     dəb, yazılmamış
         sanq
   tuğdur maq  tuğtudmaq,       tenğri oğul tuğturdı: tanrı uşaq
         tutuşdur :       doğuzdurdu
42       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

        tuğurturdı-
        tuğurtdı
        içürtdi- içtürdi
        içürmək-
        içtürmək-içürtmək
   tulum   qurşaq, yaraq, üsdə      er tulum mandı: ər qurşaqlandı
        taxılan silahlı geyim
   tulunğ   girgah (gicgah),
   tumlığ   donluqdu (soyuqdu)
   turkaru1  davamlı            turkaru1 kınmaq2 katığlanmakka3
                       (kaduklanmaq)4 tükelliq5 bolup6
                       uluğ7 Nırvanığ bulmak8 bolur9:
                       davamlı1 istəməkdə (sevməkdə)2
                       arışmaqda (aramaqda, çəkiş bəkiş
                       etməkdə)3 (qayğılanmaqda, məşğul
                       olmaqda)4 təkmil5 olub (olandan sonra)6
                       ulu7 Nırvanığa çatmaq8 olur9
   tusulmaz  yararsız           tusulmaz1 kişiq2 kıl3 özünden
                       sınğar4 :
                       yararsız1 kişini2 özündən qıraq4 tut
                       (qıl)3
   tutsık   kontrol, qarama,       el tutsık1 yer ötüken2 yış ermiş3:
        yoxlama, qılavuz,       el yoxlac (nəzarət)1 yeri ötükən2
        dolandırış,          meşəsiydi3.
        dolansık,           benqü1 el tuta2 olurtaçı3 sen:
                       həmşəli (əzəli)1 el qarayan (saxlayan,
                       el xaqanı)2 olursan3 sən
                       türk bodun1 elledik2 elin ıçqınu3
                       ıdmış, xaqanladuk4 xaqanın yitiru
                       ıdmış5.
                       türk xalqı1 düzətdigi (qurduğu)2 eli
                       dağıtmış3, xaqan etdiyi4 xaqanı
                       itirmiş5.
                       elliq1 bodun2 ertim3 elim amti4 kanı5
                       kimke6 eliq kazğanurmen7:
                       elli (şanlı, dövlətli, saltanatlı, elli
                       günlü)1 xalqım2 varıymış3, elim indi4
                       hanı5, kimə6 elik (şan, dövlət, saltanat,
                       el gün) qazanacağam7 (hansı elə ellik
                       qazandırmaq üçün döyüşəcəgəm )
                       eliq1 tutup2 töröq3 etmiş4:
                       eli tutup (elə1 başçılıq edib2) törə
                       (sanq, qanun)3 qoymuş4
                       eli1 turmuş2: eli (ölkəsi, varlığı)1
                       dayanmış2
                       eliq1 etmiş2 men: eli (elə gərəkli
43               sır jerar qılavson

                     şeyləri)1 etdim2 mən.
                     el törü1 yetilsin2: el törəsi (sanğı,
                     qanunu)1qılınsın (işə tutulsun)2
   tükelliq  təkmil          tükelliq bolup: təkmil5 olub
   tüqün   < tüq          ol tüqün tüqündi o düyün düyünlədi
   tüqünük  tünğlük, tünük,     tüqünüki ne teq: tünlüyü nə təhər (di)
        çadırın damında
        olan tüstülük, baca
        düqnük: çadırın
        damı
   tünek   tötök, tönök.        bu dünya tünek1 ol: bu dünya
        (qaranlıq, tünlük,     dustaqdı1
        sıx yer) dusdax
   ubanmaq  > abınmaq
   uç     1. tanınmış bir şəhər . 2. dağ ağacı, bu ağacdan türklər yazmaq üçün
        qarındaş (qarandaş, qələm, çəlik, başqa şeylər düzəldərlər
   uç     sınır, uc, son, dip,    adknanğ tıranğak uçına:
        baş,            ayakdan dırnağın ucuna (dək)
        ucundan: üçün,       biçek uçında: piçağ ucunda
        ötrü, dib          boyda ne uç var: boyda (eldə)nə uc
                      (azlıq, qıtlıq, yetərsizlik) var.
                      butaq ucı: budağ başı
                      orukunğuz uçın bulmadın
                      1) yoluzun ucun tapmadan 2) yoluzun
                      sonuna çatmadan?
                      til ucı: dil ucunda.
                      tuğ uçunda: tük ucucan
                      uç el: qırak yer.
                      uç eri: sınır adamı
                      uçu bilen teqir: uclarından biriktir.
                      uçu seleneke teqi çeriq etdi:
                      selinka çayı ucuna dək qoşun (qol, çerik)
                      atdı
                      uçun tepretqil: ucun təprət
                      yer orun uç kıdığ: sınırlı yer bucaq.
   uç     uçurmaq, atmaq,       (quş)uça aztı: (quş)uçup azdı
        yıxmaq, ölmək        bu yılda ağa uçub: bu ildə böyük
        (sayqılı deyişdə),     qardaşım öldü
        yerinə gedmək, yox eçim xaqan uça bardı: əmim xaqan
        olmaq, solmaq,       öldü
        dağılmaq          er tını uçtı: ərin nəfəsi kesdi
                      kanım xaqan uçdı: dədəm xaqan
                      uçdu
                      kuğu kuşu uçtı: qu quşu uçdu
                      kül teqin uçdı: gül təkin öldü.
44       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

                       ol anı attın uçurdı: o onu atdan yıxdı.
                       ol kuş uçurdı: o quş uçutdu
                       uça aztı: uçup azdı
                       uça umatın: çün uçanmır
                       uçuğma tınlığlarığ: uçan yaratılar.
                       xaqan uçdı: şah öldü.
                       uçğan yürüqen nenğe: uçup yeriyən
                       şeyler.
                       anınq kutı uçtı: onun şansı yatdı
   uçar    quş - 2) şalalə        (bir atda onun gözü olursa o at)
                       yügüyür1 uçarıq2 yeter3:
                       o at şığırıb1 göydəki2 quşu göydə
                       tutar3 (o quşa göydə çatar)
                       uçarığ1 uçurmaz2 senin kuşların:
                       sənin (ovçu) quşların quş1 qoymaz
                       uçmağa2.
   uçlanmaq  itilmək\ uçlanur.       uçlandı nenğ: itilmiş nəsnə
   uçukmaq  açılmaq, çözülmək       ış uçuktı: iş açıldı, sonuç verdi
                       uçukmuş tünğeb : açılmış gecə.
                       göğə ərişməqə burcu (?) uçukmuş
                       göyə ərişmək üçün ulduzu (?) uçmuş.
   ud     uy. öküz            (onlar)kentü1 sürüq2 uduğ3
                       koyanığ4 (öldürdülər)
                        (onlar) öz1 sürülərinin2 öküz3,
                       qoyunun4 (öldürdülər) .
                       yerin1 ud2 mayakı3 üze4 suvatıp:
                       yerin1 üzünü4 öküz2 təzəyi3 ilə suvatıp
                       amarı1 tınlıklar2 yunt3 ud4 çökar5.
                       bə'zi1 adamlar2 at3 öküz4 kəsər5
                       bir ud1 bir inqek2: bir öküz1 bir inək2.
                       ud yıl: öküz ili.
                       ud1 buzağları2 köp3: öküz1 danaları2 çox
                       (du)3
   udlatmaq  yollamaq
        (yollatmaq)
   udmaq   izləmək, uyqulamaq, curlamaq, uğurlamaq, təvafüq etmək
   udmalan             er udmalandı: ərin çox nökəri işçisi
   maq               varıdı
   udu    < ud. uyu . pəs,   eltiriş xaqan kazğanmasar1 udu2
        belə, sonra,     ben özim3 kazğanmasar.
        beləliklə, belə oldu, eltiriş xaqan qazanmazsa1 demək2
        bu demək ki      mən də3 qazanmayacağam
                    (eltirişin itirməsi mənim itirməyimdi\ o
                   yoxdusa mən ola bimərəm\ eltiriş batsa,
                   demək eldə batdı)
45              sır jerar qılavson
   uğan    böyük         hər zaddan güclü olmaq, buna görədə
                   allaha ‘‘uğan tenqri’‘ deyilir (güclü
                   allah).
   uğurmaq  >avınmaq
   ujik    >üzək
   uksamaq  qanmaq istəmək    er sözüq1 aksadı: kişi (deyilən)sözü1
                   qanmaq istədi.
   ukturmaq  okturmaq,       adınağuka1 biltirmedin
        qandırmaq, açmaq,   ukturmadin3:
        içaçlamaq. demək,   özgəsinə1 bildirmədən qandırmadan3
        öyrətmək,       (öyrətmədən)3
        ötqürmək:       ol anınğ süzin ukturdı:
        keçirmək,       o mənə onun süzün qandırdı (anlatdı,
        qandırmaq,      ötqürdi, dedi)
                   yayığ1 dunya kılıkın2 sanğa
                   ukturur3:
                   akığ (yayıq, axıq, tutuksuz, sınırsız)1
                   dünya qılığın (xəsiyətin, sirrin)2 sənə açar
                   (qandırar)3.
   ukuş    qanacaq, fikir,    ukuş1 ol2, sanğa3 edqü4 andlığ5
        düşünmək, ağıl    adaş6: o2 qanacaqlıdı1, sənə3 iyi4 and5
                   yoldaşdı6
   uluş    yurd, ölkə, topraq,  balıkdın balıkka uluşdın uluşka eltin
        bir xaqanın basırıq  elke.
        topraqı        şəhərdən şəhərə ölkədən ölkəyə
                   eldən elə
   umaq    uymaq, edə      kamşayu umatın: tərpənməyə
        bilmək, qüclü     imkansız.
        olmaq, imkanlı    edqusi uyurı: onun yaxşı, bacarıqlı
        olmaq.        kişiləri.
                   odsuz suvsuz kaltı uyırn
                   necə mən otsuz suvsuz qala bilim ?
                   idisi umaz onun (sahibi) iyəsi (atın
                   yiyəsi) onu (kontrol) edəbilməz
                   adatu umaz onu xətərə salmaq
                   olmaz.
                   sözləyü umağay sözləməyi
                   olmayacaq
                   yok kim ol umasar şımnu küçinqə
                   kapuğuğay
                   bir zad yoxdur ki o edə bilməsin;
                   əhrimənin gücü ilə o hər bir şey
                   edəbiləcək
                   berü umadı verə bilmədi (berə (verə)
                   olmadı).
46       13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər

                       kılu usar əyəm qoşa bilsə (qıla bilsə
                       (olsa)
                       ertini evdiğəli uyur altınları yığa bilir.
                       umataçı bolmaq> körğəli udaçı
                       bolğay görə biləcək.
                       tın alu umasar: nəfəs ala bilməsə
                       (tın (nəfəs) alar olmasa).
                       uça umatın: çün uçanmır
   umatmaq  başarmaq           uça umatın: çün uçanmır
   unamadu  qəbul etmədilər        yeq1 alığ2 buluşğalı3 unamaduklar4:
   klar                  iyi1 öğüd2 tapmayaraq3 qəbul
                       etmədilər4
   upekça  dinclik, sakinlik
   usik   > üzək
   utunluk  qudurğanlık
        (quduzluq əti acılıq,
        yamanlıq, azğınlıq,
        sapqınlıq, biclik,
   Uu    uyğı, yuxu          Uda bastımıs biz onların uyğularından
        Udı : əsli ‘‘ud’‘       şaşırdıq
        olabilər           Usinta oduntı: uyğusundan oyandı
                       Ularındın odğurup uyğularından
                       oyanıp
                       Ağır uunı uçursadım:
                       ağır uyğunu uçursadım (uyğu<
                       uyumaq)
                       U teq uyğu tək, yuxu kimi
                       kitərsə usı gedərsə uyğusu
                       Usar əyəm, mümkünsə
                       uğança bacardıqca yaxcı
                       uğan bir bayat tam güclü bir allah
                       usa olsa, mümkünsə.
   uvşak   uşak, uvak, ufak,       uvşak1 kılınclığ2 ikirçğü3 könğüllüq4
        oğuq, çiçik bir şey,     yalnuklarka5
        adam, qırıq, dənə       uşağ1 davranışlı2 iki3 könüllü4 adamlar5
        dənə             uvşak1 ısırsar2: dişləyib2 oğsa1
                       uşak kart2: cıqqılı şiş2
                       uşak nenğ: kiçik nəsnə
                       uşak söz: uşak sözü.
                       yevü1 alsa2 tişle3 uşak tançula4
                       yemək1 alsan (yesən)2 dişlə3, kiçik
                       tıncıktır (çeynə)4
                       uşak taş: cınqılı daş, çanqıl.
                       uşak kıl: oğ, balacalat
   uvşamaq  oğmaq             uyşatmış altun tözi yeme teqsilmez
47               sır jerar qılavson
        uvşanmaq\        oğulmuş (yumşalmış) altın tozu (özü,
        uvşatmaq\        əsli)dəyişməz (altın öğulursada genə altın
        uvatmaq (atmaq\     qalır)
        otmaq\ ufatmaq\     tılı sözdə yazsa1 uşaur2 dili
        uyşatmaq\        dil (sözdə) çaşar1 diş sınar (oğar)2.
        yumşatmaq\
        yuvatmaq
   uvtanmaq  utanmaq,         anınğ baxşışından bulıt uvtanır.
        uftanmaq7,        onun bəyliyindən bulut utanır
        uvutlanmaq,       (bəxşiş: boşquqqə: boşuqqə)
        uyalmaq
   uvul    uval. ufal. öğul,    uğulan nesne: uvulan nesne
        dağıl, xırdal, qırıl,
        əzil,
        uğul, bölün, cırıl,
        parçalan
   uvunmaq  uvanmaq,         ol özinqe etmek uvundı:
        ufanmaq, ovulmaq,    o özünə çörək oğdu.
        tevinmək,        ol eliqin uvundı:
        döyülmək,        o əlini ova ova qaldı (naçar qalmaq,
        qaşınmaq, sınmaq     əli qoltuğunda qalmaq)
                     uvunur iki ayasın:
                     iki əlinin ayasın (ovucun) qaşıyır
   uvuş    oğuş, oğmaq       uvuş etmek: çörək xırdası.
        uvuşur\ uvuşmaq     ol manğa etmek uvuşdi:
                     o mənə çörək oğdu
   uvut    utanc, baş aşağlıq,   arıq uvutı yeq:
        həya, uğut, uyad,    yaxcı bir kişinin utancı yaxcıdı (bir
        ut, ud, uvat, ovut,   danqazınkından)
        uvut, uvtan,       uvut berdi: utanc verdi.
        uvutluq, qıç arası,   uvut için sürtsər: kişi orqanın içinə (yağ)
        pis yer, cinsi yer,   sürtsə
        seksual yer       uvut yanında menq bolsa
                     kişi orqanında manq (ləkə, xal, rahatsızlıq)
                     tapılsa.
                     uvut yanında: kişi orqanında.
                     uyat yeri: utanc yeri
   uvutğar  utandıran        ol meni uvutğardı: o məni utandırdı.
        (uvutğarmaq,
        uvutğarur)
   uvutlan  utlan, udlan,      ər uvutlandı: ər utandı
        uvtan, uyal
   uvutluğ  utlu           qamlar uluğı uvutluq boldı:
                     büyüçülər (cadugərlər) böyüyü utandı
                     uvutluq kişi: utancaq, başıaşağı kişi.
   uvutsuz  utsuz, utancsız,     uvutsuz biliq sürüb:
48         13 cü yüz ilədək əsgi türk (etimolojik) sözlügündən örnəklər
          hayasız            açık, utancsız ilişgi qurmaq
                         uvutsuz işiq sürü umaz .
                         açık ilişgi sürümək olmaz.
                         evek erse kılkı uvutsuz közi
                         iti olursa kişinin qılığı (xəsiyəti) yırtıcı
                         olursa gözi.
                         uvutsuz kişidin:
                         utanmaz adamdan! (uzaq dur).
   uvutsuz    utanmazlıq          uvutsuzluk1 erke2 idi3 tenqsiz4 iq5
   luk                     utanmazlıq1 kişiyə2 iyi (kamil)3
                         dəngəsiz (taysız) aybdı5 (xəstəlikdi)
   uzuntonluğ   qadın
   üçləç     üç başlı; üç qollu
          ox
   üçlənmək    üçə bölünmək         üçlendi nenğ: şey üçə bölündi.
                         iki kaz üçləndi: iki qaz (lar) üç oldu.
   üjek      > üzək
   üjik      > üzək
   üjük      > üzək üjüklemek:       bitiq1 üjükledi2: yazı1hüccülədi2
          açalamaq,
          hücciləmək,
          biçikləmək
   üleşik     ölsik
   ülgülenç siz  tenqleşsiz.
          ölçüsüz, aşırı,
          çalşımsız
   üpqük     üpüp, übük, hop        kara üpqük
          hop.             üpqük kuşunğ sünqükin (sümüyü)
          ibik: püpük, püpüş,      übük kuşi
          tac, kəkil, uc, baş.
   üpləşmək    dalaşmaq,           bodun (bir) ekindi tavarın üpləşdi:
          taraşmaq           el bir birnin malın dalaşdı, dağıtdı
   ütmək     tüklü şeyləri oda       ol başığ ütti: o başı ütdi
          tutub; qovsalayıb,
          tükün ayırmaq
   üzək      üjek, üzük, üzik,       bir üjek: bir səs, biçik
          üjik, usik, ujik:       üjek boşğurğalu berirler:
          biçik, bölük, hica (<     biçik öyrətimi verirlər
          aça), hərf, alfabet,     bu ne ujik ol: bu nə hərfdi.
          səs, silab.          o sözninğ uşuğu: o sözün açısı
          üjüklemek:          (ispeli).
          açalamaq,           bitiq1 üjükledi2: yazı1 hüccülədi2.
          hücciləmək,
          biçikləmək
   üzik      > üzək. üzük
   yavlak     yava             tev kür1 yavlak2 sakınc3:
                         hoqqa1 yava (pis)2 oyular (fikirlər)3
49               sır jerar qılavson
   yayığ    akığ, yayıq, axıq,   yayığ1 dunya kılıkın2 sanğa
         tutuksuz, sınıq    ukturur3              akığ
                    (yayıq, axıq, tutuksuz, sınıq)1 dünya qılığın
                    (xəsiyətin, sirrin)2 sənə açar (qandırar)3.
   yek     şeytan         yek antağ ölti: şeytan öylə öldü
   yelvikmek  ovsunlamaq,      yelvikip ağukup öltürqeli sakınsar:
         büyümək,        büyüləyib (cadu edib, üfüləyib)1
         arvışmaq,       ağulayıb (zəhirləyib)2 öldürməyi3
         arkışmaq,       düşünsə4
         arvaşmaq,       ödsüz ölüm yelvikmek ağumek:
         büyüləmək, cadu    zamansız (sezilməz, birdən, vaxsız)
         edmək, üfüləmək.    ölüm: (ya) büyüylə (ovsunla)
                    (yada)ağuyla (olur).
   yeme    yenə
   yenik    yenğil, yeni,     er ağır tişi yenik bolur:
         yeqnik, yeynik,    ər ağır, dişi yüngül olur.
         yeqni, yeyni.      (suç, yazğa, günah) yenik bolur: yüngül
         yüngül, qolay,     olur
         rahat, ucuz (uçuz)   utunluk1 eveqlik2 yenik kurğuluk :
                    qudurğanlık (quduzluq)1 tələsmək2,
                    yüngül duruş (davranış) rəftar.
                    ağırlık yeniklik bar: ağırlıq yüngüllük
                    var
   yetilmək  işə bağlanmaq, icra  el törü yetilsün:
         olmaq         el qanunu (istəyi, dəbi) işə bağlansın
                    (icra olsun)
   yıdığ    püsür, pox püsür,   ölüq kergeksiz2 yıdığ3 etöz4:
         pis iy, pis qoxu,   ölü1 yararsız (gərəksiz, faydasız)2
         çürüntü iy.      iyrənc3 gövdə4
                    ölüqdin1 tiriqke2 kumaru3 söz ol:
                    ölüdən1 diriyə2 sovxa (lıq)3 söz o
                    ölüq1 barğu2 tiriq3 barqu:
                    cansız1 soyğun2 canlı3 soyğun
   yıprak   > oprak
   yorıyu   irəlilərək
   yulak    bulaq         akturur közüm yulak: axıtır gözüm
                    bulaq
                    ( gözüm bulaq tək yaş tökür ).

								
To top