Schoolafspraken voor leerlingen by LVfJo47

VIEWS: 33 PAGES: 15

									Afspraken voor
  een goede
 schoolsfeer
 2010-2011
                      Schoolafspraken voor leerlingen


HOOFDSTUK 1 : HOE VERLOOPT EEN DAG OP SCHOOL?
1.1   Dagindeling en afspraken rond de aankomst op school
1.2   Te laat komen
1.3   Afwezigheden
1.3.1  Gewettigde afwezigheden (medische redenen, speciale toelatingen, …)
1.3.2  Onwettige afwezigheden
1.3.3  Stages
1.4   Pauzes
1.5   Over de middag
1.5.1  Mogelijke systemen
1.5.2  Alternatieven over de middag
1.6   Klasorde
1.7   Studie
HOOFDSTUK 2 : WAT KAN EN WAT KAN NIET?
2.1   Afspraken voor iedereen
2.2   Wijzigingen schoolafspraken
2.3   ICT-afspraken
2.3.1  Toegang tot de computerlokalen
2.3.2  Gebruik van de computers
2.3.3  Gebruik van het Internet
2.3.4  Orde en netheid in het lokaal
2.4   Netiquette: de do’s en don’ts van online gedrag
HOOFDSTUK 3 : DE PAPIERWINKEL
3.1   Boekenverhuur
3.2   Documenten
3.2.1  Lesmateriaal
3.2.2  Bijhouden documenten
3.3   Studiebegeleiding
3.4   Rapport Dagelijks Werk
3.5   Examenreglement
3.6   Deliberatie
3.6.1  A-attest, B-attest, C-attest
3.6.2  De waarschuwing
3.6.3  De vakantietaak
3.6.4  Het herexamen
HOOFDSTUK 4 : WIE IS WIE?
4.1   De directie
4.2   Verantwoordelijken per studierichting
4.3   Administratief personeel
4.4   Leerlingendienst
4.5   Leerlingenbegeleiding
4.6   CLB-medewerkers (Centrum voor LeerlingenBegeleiding)
                        Hoofdstuk 1 : Hoe verloopt een dag op school?

1.1         Dagindeling en afspraken rond de aankomst op school
                                      Lesindeling
                Voormiddag                  Namiddag             Woensdagnamiddag
              8.25 uur – 12.05 uur            13.10 uur – 16.45 uur         12. 40 uur – 16.00 uur

           Les 1: 8.25 uur – 9.20 uur          Les 5: 13.10 uur – 14.05 uur      Les 5 – 8: 12.40 uur – 16.00 uur
           Les 2: 9.20 uur – 10.10 uur         Les 6: 14.05 uur – 14.55 uur
           Les 3: 10.25 uur – 11.15 uur         Les 7: 15.05 uur – 15.55 uur
           Les 4: 11.15 uur – 12.05 uur         Les 8: 15.55 uur – 16.45 uur                               Aankomst op school (voor 8.20 uur)
    ste
Voor 1 belteken         -  Iedereen is aanwezig.
(8.25 uur)            -  Niemand blijft hangen rond school.
                 -  Fietsers of bromfietsers komen binnen via de ingang in de Senator Coolestraat en stappen af aan de
                   schoolpoort. Ze plaatsen hun fiets of bromfiets in de fietsenberging en sluiten die met een stevig slot.
                   Bromfietsen staan vooraan, fietsen achteraan.
                 -  Wie met de auto komt, parkeert op het kerkplein (opgelet: gedeeltelijk blauwe zone).
                 -  Geen enkele leerling gebruikt de personeelsingang.
                 -  Niemand verlaat de school zonder toestemming.
                 -  Iedereen blijft blij slecht weer op de speelplaats, onder de luifel of in de gang beneden.
       ste   de                  ste  de   de
Tussen 1 en 2          -  De leerlingen van het 1 , 2 en 3 jaar vormen een rij op de aangewezen plaats en wachten op de leerkracht
belteken               (bij slecht weer verschijnt er ‘GEEN RIJEN’ aan het prikbord en wordt er meteen naar het leslokaal gegaan).
                               de    de         ste
(8.30 uur)            -  De leerlingen van het 4 tot 7 jaar gaan na het 1 belteken naar het leslokaal. Ze vormen een rij als er ‘INFO’
                   is.

                        Verwittig het onthaal als de leerkracht niet afkomt.


1.2         Te laat komen
Je stoort het klasgebeuren als je te laat komt in de les. Vertrek dus tijdig! Volg de kortste weg van huis naar school en omgekeerd. Gebruik
hierbij niet meer tijd dan nodig (bv. geen cafébezoek voor of na de lessen). Anders riskeer je problemen met de verzekering.
Wie met de bus van het station komt, moet ten laatste om 8.05 uur aan het station aankomen om een goede aansluiting te halen. Wie de
aansluiting op de bus mist, komt te voet naar school. Dan ben je tegen 8.45 uur toch op school.
Te laat op school en/of klas => met agenda naar de leerlingendienst.
        3x te laat zonder geldige reden = directie noteert een laatste verwittiging in agenda
        4x te laat (en elke volgende keer) zonder geldige reden = 5 dagen je aankomst om 8.15 u. melden aan het onthaal.1.3         Afwezigheden
1.3.1        Gewettigde afwezigheden (medische redenen, speciale toelatingen, …)
          Bij afwezigheid moeten jouw ouders/voogd de school voor 10 uur verwittigen. Je moet bovendien je afwezigheid wettigen
          met een geldig bewijsstuk dat je bij je terugkomst op school bij de leerlingendienst afgeeft (zeker afgeven binnen de 10
          lesdagen).
Als de school twijfelt aan de geldigheid van het afgegeven document zal dit onderzocht worden. Volgende tabel kan je bij dit alles helpen:

       REDEN               REGELGEVING                    BEWIJSSTUK
medische redenen                3 opeenvolgende lesdagen              ondertekend briefje van je ouders met daarop de
                                                 volledige naam, klas en datum (zie schoolagenda)
                                                  max. 4 keer per schooljaar
                        meer dan 3 opeenvolgende lesdagen         doktersbriefje
                        meer dan 10 opeenvolgende lesdagen         onmiddellijk doktersbriefje aan school bezorgen
                        meer dan 4 keer 3 opeenvolgende lesdagen      doktersbriefje
                            de dag voor de start of in de       doktersbriefje, zo niet geen examen meedoen de
                            examenperiode               dag van terugkeer (zie: 3.5 Examenreglement)
persoonlijke reden           min. 2 lesdagen op voorhand aanvragen bij de    berichtgeving
                    directie
                     bij goedkeuring: agenda + klasboek +        max. 10 halve dagen per schooljaar
                    berichtgeving bezorgen bij de leerlingendienst
consultatie tandarts,         min. 2 lesdagen op voorhand aanvragen bij de    bewijsstuk van consultatie
orthodontist, dokter, specialist, …  leerlingendienst
                     agenda + klasboek + berichtgeving         max. 3 keer per schooljaar
                    meebrengen
begrafenis of huwelijk van bloed-   min. 2 lesdagen op voorhand aanvragen bij de    berichtgeving
of aanverwant             directie
                     bij goedkeuring: agenda + klasboek +
                    berichtgeving bezorgen bij de leerlingendienst
feestdagen voor moslim, Joodse en   min. 2 lesdagen op voorhand melden bij de     verklaring (formulier)
           1
orthodoxe leerlingen          directie
                     agenda + klasboek + berichtgeving
                    bezorgen bij de leerlingendienst
gerechtelijke verplichtingen      min. 2 lesdagen op voorhand aanvragen bij de    officieel document
                    directie
                     bij goedkeuring: agenda + klasboek +
                    officieel document bezorgen bij de
                    leerlingendienst
afleggen proeven voor de        min. 2 lesdagen op voorhand aanvragen bij de    officieel document
examencommissie van de Vlaamse     directie
Gemeenschap               bij goedkeuring: agenda + klasboek +
                    officieel document bezorgen bij de
                    leerlingendienst
vergaderingen Vlaamse         enkel voor leerlingen in de scholierenkoepel    bewijsstuk
Scholierenkoepel
      2
topsporters , actieve deelname     min. 2 lesdagen op voorhand aanvragen bij de    bewijsstuk
aan sportieve of culturele       directie
manifestatie               bij goedkeuring: agenda + klasboek +       opm.: aantal halve dagen is beperkt!
                    bewijsstuk bezorgen bij de leerlingendienst


      Noteer op elk bewijsstuk duidelijk je naam en klas.


De onderwijsreglementering laat van rechtswege ook gewettigde afwezigheden toe om volgende redenen:
- De school is door overmacht niet bereikbaar (bv. wateroverlast).
- De school kan door omstandigheden niet in leerlingenopvang voorzien (bv. staking).
- Je hebt een preventieve schorsing gekregen.
- Je neemt deel aan een time-outproject.
- Je werd tijdelijk of definitief uitgesloten.
Kan je wegens ziekte niet deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding of aan bepaalde oefeningen of aan sportactiviteiten op school,
dan moet je aan jouw huisarts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen. Zo kan
precies worden bepaald wat je wel en niet kan in deze lessen. Je krijgt een vervangtaak als je regelmatig of voor een lange tijd niet kan
deelnemen aan deze lessen.
Onthaastingsdagen, studie-uitstappen, sportdag, … zijn normale schooldagen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te
ontwikkelen. De opendeurdag is een activiteit waaraan je actief meewerkt. Ofwel doe je dat op de dag zelf ofwel help je bij de
voorbereidingen of achteraf.
Als je om een ernstige reden niet aan deze activiteiten kan deelnemen, dan bespreken je ouders dit minimum 2 lesdagen vooraf met de
directie en ze moeten dit ook schriftelijk motiveren. Bij niet-deelname bepaalt de directie wat er gedurende de dag van jou verwacht
wordt.
Elke andere afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Bij onwettige afwezigheid op dergelijke activiteiten zullen de
gemaakte kosten toch op de schoolrekening komen.
Als je omwille van ziekte de school wil verlaten, vraag je toelating bij de leerlingendienst. Na telefonisch contact met je ouders, mag je de
school verlaten. Je krijgt een toelatingsbrief mee om te laten ondertekenen door je ouders. Je bezorgt dit groen formulier terug aan de
leerlingendienst als je terugkomt op school.

1
  - moslims: Suikerfeest (1dag) + offerfeest (1dag)
  - Joodse leerlingen: Joods nieuwjaar (2 dagen) + Grote Verzoendag (1 dag) + Loofhuttenfeest (2 eerste dagen) + Slotfeest (2 laatste
    dagen) + Kleine Verzoendag (1 dag) + Feest van Esther (1 dag) + Paasfeest (4 dagen) + Wekenfeest (2 dagen)
  - orthodoxe leerlingen: Paasmaandag + Hemelvaart (1 dag) + Pinksteren (1 dag) voor de jaren waarin het orthodoxe Kerst- of
    Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest
2
  Wie door de selectiecommissie het topsportstatuut A of B kreeg toegekend, kan een aantal dagen afwezig blijven om deel te nemen
  aan stages, tornooien of wedstrijden, maar niet voor training.
Als je tijdens je gewettigde afwezigheid niet kan deelnemen aan een toets, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden dit
achteraf te maken. Dit gebeurt dan tijdens de middag- of avondstudie. Als je niet komt opdagen, krijg je automatisch een nul tenzij je
gewettigd afwezig bent.
Als je lang afwezig bent geweest, kan de begeleidende klassenraad ook beslissen dat je praktijk of stages moet inhalen.
Als je niet kan deelnemen aan één of meerdere examens, moet je de directie hiervan op de hoogte brengen. Samen met de klassenraad
wordt dan beslist of je ze moet inhalen. Als je ze moet inhalen, dan doe je dit voor de vakantie of ten laatste gedurende de week na de
vakantie (op woensdagnamiddag en/of in de avondstudie).
1.3.2    Onwettige afwezigheden
Spijbelen
Op school mag je niet spijbelen en bij ons voorzien we volgende maatregelen:
 Je ouders worden telefonisch en met een afwezigheidsbrief op de hoogte gebracht door de leerlingendienst.
 Je ouders moeten die afwezigheidsbrief beantwoorden, ondertekenen en terugbezorgen bij de leerlingendienst.
 De uren die je afwezig was, moet je inhalen in de strafstudie.
 Je krijgt een nul voor de toetsen die er geweest zijn tijdens je afwezigheid.
 De leerlingendienst geeft je schoolverzuim door aan de leerlingenbegeleiding, die je, mede vanuit het CLB, van dichtbij zal volgen.
Als je blijft spijbelen of je bent spoorloos, dan kan de directie beslissen om je uit te schrijven.
Bewijsstuk te laat
Als je je bewijs van afwezigheid niet of niet binnen de 10 lesdagen afgeeft, wordt je afwezigheid ook onwettig.
Thuis zonder doktersattest
Als je thuisblijft zonder doktersattest (1-3 dagen), veronderstellen we dat je niet in staat bent om de lessen te volgen. Dan veronderstellen
we ook dat je niet buitenshuis kan rondkuieren. Word je buitenshuis gezien tijdens deze afwezigheid, zonder een geldige uitleg, dan wordt
je afwezigheid ook onwettig.
Verlengde vakantie
Afwezigheden omwille van het op reis of op weekend gaan tijdens de schooluren, kunnen niet toegestaan worden. Ook dit zijn onwettige
afwezigheden, zelfs na melding door de ouders.

1.3.3    Stages
stagebegeleider = leerkracht die je begeleidt vanuit school
stagementor = persoon die je begeleidt op je stageplaats

                   VOORZIENE AFWEZIGHEID                   ONVOORZIENE AFWEZIGHEID
Wat?          je weet op voorhand dat je niet op je stage kan zijn (bv.  je kan onverwacht niet op je stage zijn (bv. ziekte)
            huwelijk broer)

Wat moet je doen?   toestemming   vragen  aan    de  directie,  je    MELDEN!
            stagebegeleider en stagementor                 - voor 8.00 uur: stagebegeleider
                                            - voor aanvangsuur stage: stagementor
                                            - voor 9.00 uur: de school
                                            -
Belangrijk         Telefonische verwittiging = 1 dag geldig, tenzij je dit uitdrukkelijk vermeldt.
              Ga je de volgende dag weer niet naar je stageplaats  opnieuw verwittigen.
              Alle afwezigheden moeten op school gewettigd worden.
              Alternerende stage van 6HZ, 7HS en 7EL: bij ziekte moet je de stage niet inhalen, tenzij de klassenraad het
              anders beslist. Afwezigheid tijdens de blokstage van 5HZ en 6SV: de klassenraad beslist altijd of je de stage moet
              inhalen
              Staking, technische werkloosheid of overmacht => stagebegeleider, stagementor en leerling spreken af op welk
              moment de stage kan worden ingehaald. Dit kan niet op zaterdag. Afspraken in verband met het inhalen worden
              altijd schriftelijk vastgelegd en aan je ouders, de directie en je stagebegeleider meegedeeld.                                VERBREKEN STAGEOVEREENKOMST
Wat?          Je wil het contract met je stageplaats verbreken.

Wat moet je doen?   Motiveer schriftelijk waarom je de overeenkomst wil verbreken.

Belangrijk        Dit kan alleen in samenspraak met de stagebegeleider, de stagementor, de leerling en de directie.
             De klassenraad beslist in welke mate de stagebeoordeling in aanmerking komt op het einde van het schooljaar.1.4     Pauzes
Tijdens de pauzes worden de lokalen gesloten.
Hieronder vind je enkele zaken die kunnen tijdens de pauze      en die niet kunnen    .

                    PAUZES: 10.10 UUR – 10.25 UUR + 14.55 UUR – 15.05 UUR


naar de speelplaats of luifel, bij slecht weer ook de gang beneden   in de gangen blijven rondhangen, ook niet in de gang van de
                                    tuinklassen
toiletbezoek                              in de toiletten blijven rondhangen om te praten, eten, …
naar leerlingendienst, EHBO, economaat, onthaal, secretariaat,     roken
leerlingenbegeleiding, …
- gezond tussendoortje eten                      blikje of brikje zelf meegebracht uitdrinken
- drankje uit automaat of hersluitbaar flesje drinken
beweging op het sportveld                       gsm, mp3-speler, iPod, fototoestel
- op een positieve manier met elkaar omgaan              - knuffelen
- beschaafd praten tegen elkaar                    - pesten
                                    - elkaar trekken en duwen
                                    - agressieve spelletjes

1.5      Over de middag
1.5.1     Mogelijke systemen
          WIE?                   WAAR?                  OPMERKINGEN
Buiten school   - leerlingen met toelating        enkel  op   thuisadres  of  bij  - Je verlaat de school via de
          - hebben een pasje            grootouders                achterkant en je toont steeds je
                                misbruik wordt gestraft.        pasje aan de opvoeder.
                               Uitzondering: leerlingen uit de 7des.  - Je verlaat de school pas na het
                               Zij mogen hun maaltijd in de stad     belteken (12.05 uur) en je bent
                               nemen.                  voor 13.05 uur terug op school.

Warme       - leerlingen die voor het begin van de  - in de warme maaltijdrefter      de afspraken rond de eetkaart, het
maaltijd       maand    kozen   voor   soep,  - aanschuiven aan de self-service    afruimen, worden meegedeeld bij
           hoofdgerecht en dessert          (niet op woensdag)          het begin van het schooljaar
          - hebben een eetkaart
Soep   met   - leerlingen die voor het begin van de  wordt meegedeeld bij het begin van   de afspraken rond de eetkaart, het
eigen lunch     maand kozen voor een eigen       het schooljaar             afruimen, worden meegedeeld bij
           lunchpakket en soep                               het begin van het schooljaar
          - hebben een soepkaart
                                            de
Eigen lunch    - leerlingen die voor het begin van de  - in studierefter of refter 3 graad   de afspraken worden meegedeeld bij
           maand kozen voor een eigen       - juiste plaats wordt bij het begin   het begin van het schooljaar
           lunchpakket en een drankje uit de     van het schooljaar meegedeeld
           automaat of een meegebracht       - een groep leerlingen gaat onder
           drankje uit een hersluitbaar flesje    begeleiding naar het Parochiaal
          - hebben een eigen lunchkaart        Centrum in de Beekstraat. Vertrek
                                om 12.10 uur, terug rond 12.45
                                uur.
Belegd       - leerlingen die ’s morgens voor 8.25   - broodje ophalen in warme refter    zie “eigen lunch”
broodje       uur een broodje bestellen (tegen    - zie “eigen lunch”
           contante   betaling) op   het
           economaat

       Je kan enkel veranderen van maaltijdformule op het einde van de maand. Je bezorgt dan een schriftelijk akkoord van je ouders
       op het onthaal.

1.5.2     Alternatieven over de middag
           WANNEER?            WAAR?         OPMERKINGEN
                 de
INHAALTOETS      -  vanaf 2 week       lokaal B23       -  je bent verplicht te blijven tot het einde
voor iedereen       september                    -  kom je de toets niet op de afgesproken dag inhalen, dan
           -  op maandag, dinsdag,                 krijg je 0
              donderdag en vrijdag               -  bij vertrek vraag je een stempel van de middagactiviteit
           -  van12.05 uur tot 12.45              -  na de studie ga je eten in de warme maaltijdrefter
              uur                          (hier vraag je je stempel voor je eetkaart)
INHAALLES       -  meegedeeld door      vertrek naar      -  bij vertrek vraag je een stempel van de middagactiviteit
ZWEMMEN          sportleerkracht      Mimosazwembad     -  na de inhaalles ga je eten in de warme maaltijdrefter
voor iedereen     -  van 12.05 uur tot 12.45  gezamenlijk aan de     (hier vraag je je stempel voor je eetkaart)
           WANNEER?            WAAR?         OPMERKINGEN
             uur            sportgrens
SPORTACTIVITEIT   -  coach deelt mee bij het  sportzaal, tenzij   -  bij het begin van het schooljaar wordt de kalender
OF            begin schooljaar     anders meegedeeld      uitgehangen en kan je je inschrijven
PLOEGTRAINING    -  van 12.05 uur tot 12.45  door coach       -  bij vertrek vraag je een stempel van de middagactiviteit
voor iedereen       uur                       -  na de activiteit ga je eten in de warme maaltijdrefter
                                      -  (hier vraag je je stempel voor je eetkaart)
                 de
INFORMATICA     -  vanaf 2 week       A 47 en/of       -  enkel met toelating door leerkracht
voor iedereen       september         A 48          -  je bent verplicht te blijven tot het einde
           -  op maandag, dinsdag,               -  steeds toezicht door informaticaleerkracht
             donderdag en vrijdag               -  bij vertrek vraag je een stempel van de middagactiviteit
           -  van 12.05 uur tot 12.45             -  na de les ga je eten in de warme maaltijdrefter
             uur                       -  (hier vraag je je stempel voor je eetkaart)
                 de
MIDDAGSTUDIE     -  vanaf 2 week       auditorium = lokaal  -  je bent verplicht te blijven tot het einde
     de   de
voor 2 en 3        september         A27          -  bij vertrek vraag je een stempel van de middagactiviteit
  graad      -  op maandag, dinsdag,               -  na de studie ga je eten in de warme maaltijdrefter
             donderdag en vrijdag                 (hier vraag je je stempel voor je eetkaart)
           -  12.05 uur tot 12.45 uur
STUDIEKEUZE-     -  vanaf november tot    A46
BEGELEIDING        einde schooljaar
  voor 6des    -  regeling wordt
             meegedeeld bij begin
             schooljaar
           -  van 12.45 uur tot 13.10
             uur
           -  verantwoordelijke
             opent de deur beneden
             om 12.45 uur
BIJSCHOLING     -  meegedeeld door      sportzaal, tenzij      bij vertrek vraag je een stempel van de middagactiviteit
SPORT           sportleerkracht      anders mee-      -  na de bijscholing ga je eten in de warme maaltijdrefter
VRIJWILLIG OF    -  van 12.05 uur tot 12.45  gedeeld        -  (hier vraag je je stempel voor je eetkaart)
VERPLICHT         uur
voor LO en SP
BIJLES        meegedeeld door        meegedeeld door    -  bij vertrek vraag je een stempel van de middagactiviteit
voor iedereen    vakleerkracht         vakleerkracht     -  na de bijles ga je eten in de warme maaltijdrefter
                                        (hier vraag je je stempel voor je eetkaart)
                                      als de bijles de volledige middagpauze inneemt en je krijgt de
                                      toestemming van de leerkracht je lunch daar op te eten, dan
                                      vraag je aan de leerkracht je eetkaart te paraferen
OPEN         regeling wordt meegedeeld   A46
LEERCENTRUM     bij begin schooljaar
(OLC)
voor iedereen

BIJEENKOMST     -  idem bijles
WERKGROEP


Tijdens de middagpauze worden de deuren beneden gesloten. Zo kan niemand naar boven van 12.05 uur tot 13.00 uur. Enkel
met een toelatingsbewijs wordt de deur voor je opengedaan.
Vanaf 13.00 uur gaan de deuren open zodat je nog even tijd hebt om iets te regelen op het economaat, de leraarskamer of
het onthaal.
Het heeft weinig zin op dat moment naar de leerlingendienst te gaan, want alle opvoeders zijn dan nog beneden en je kan
hen daar aanspreken.
1.6      Klasorde
   Help de klassen proper houden!
-   Eet en/of drink niet in het gebouw! Enkel tussen twee lesuren kan je water drinken.
-   Sorteer! Voor papier en PMD zijn er afzonderlijke afvalbakken in elk lokaal.
-   Heb eerbied voor het materiaal van school! Schrijf niet op tafels, deuren of muren. Wie betrapt wordt op het aanbrengen van
   dergelijke schade zal de schade moeten herstellen en/of de onkosten van de herstelling betalen.
-   Heb ook eerbied voor het materiaal van je medeleerlingen. Haal niets uit de lessenaar, schooltas en/of kast van een andere leerling(e).
-   Help regelmatig met de klasorde! Zorg op het einde van de dag dat:
    de ramen dicht zijn
    de zonneweringen in de tuinklassen omhoog zijn
    water, gas en elektriciteit afgesloten zijn
    het bord afgewassen is
    de vloer geveegd is
    de vuilnisbak geledigd is (in de grote containers van PMD en restafval op de overloop aan de C-kant)
    de lichten gedoofd zijn
    er niets blijft rondslingeren op de vensterbanken of de vloer
-   1 x per week moeten de stoelen op de tafels geplaatst worden voor de schoonmaak. De verantwoordelijke leerkracht zegt wel
   wanneer dit moet gebeuren.

1.7     Studie
               WANNEER?               WAAR?                  OPMERKINGEN
Avondstudie         - op maandag, dinsdag en       studierefter               Als je inschrijft voor deze studie
                donderdag                                  onderteken je de “studiecode” en
               - van 16.55 tot 18 uur (of 17.40                        leg je die ook voor aan je ouders.
                uur)
               - voor de 1ste graad, aso en 4 HZ
                is er mogelijkheid om op
                maandag van 15.55 tot 16.45
                uur in de studie te blijven
               -
                                                                   de     de
Middagstudie         - elke middag behalve woensdag    auditorium (lokaal A27)         Voor leerlingen van de 2   en 3
               - van 12.05 uur tot 12.45 uur                         graad
               -
Woensdagnamid-        van 12.40 uur tot 14 uur       auditorium (lokaal A27)         Als je inschrijft voor deze studie
dagstudie                                                  onderteken je de “studiecode” en
                                                      leg je die ook voor aan je ouders.
                    Hoofdstuk 2 : Wat kan en wat kan niet?
2.1     Afspraken voor iedereen
WAT KAN NIET?                              MOGELIJKE STRAFFEN
te laat komen in de les                         - nota + schrijfstraf

Agenda niet bijhebben                          - nota in klasboek + schrijfstraf

Voor de meisjes
- te kort rokje en/of truitje                      -  opmerking
- spaghettibandjes, blote rug                      -  nota
- diepe decolleté                            -  stofjas halen bij de leerlingendienst
- extravagante kledij                          -  onmiddellijk verwijderen
- piercing, tatoeage,stretching                     -  1 dag tijd om te verwijderen
- hoofddeksel (pet, hoed, …) in het gebouw               -  uit klas
- teenslippers                             -  avondstudie
 ste
1 graad                                 -  strafstudie
- make-up
Haarzorg, Bio-esthetiek en Schoonheidsverzorging
- dreadlocks
- rasta
- kunstnagels


Voor de jongens
- short                                 -  opmerking
- topje                                 -  nota
- extravagante kledij                          -  stofjas halen bij leerlingendienst
- hoofddeksel (pet, hoed, …) in het gebouw               -  onmiddellijk verwijderen
WAT KAN NIET?                           MOGELIJKE STRAFFEN
- piercing, tatoeage,stretching                  - 1 dag tijd om te verwijderen
- hoofddeksel (pet, hoed, …) in het gebouw            - uit klas
- teenslippers                          - avondstudie
Haarzorg                             - strafstudie
- dreadlocks
- rasta
kauwgum                              - weggooien in vuilnisbak
                                 - schrijfstraf
                                 - krabstudie
frisdrank in blik of niet hersluitbaar brik            onmiddellijk afgeven
                                     ste
- gsm (behalve berichten over de middag buiten het gebouw)    - bij 1 overtreding: 1 dag indienen op het onthaal (’s morgens
- mp3-speler, iPod                          indienen, ’s avonds ophalen) + schrijfstraf
                                     de
- fototoestel                           - bij 2 overtreding: 5 dagen indienen op het onthaal (’s morgens
                                   indienen, ’s avonds ophalen) + schrijfstraf
                                     de
                                 - bij 3 keer: directie komt tussen en neemt 3 dagen in beslag +
                                   strafstudie
in gang blijven tijdens pauzes                  - naar beneden
                                 - gangen poetsen in werkstudie
                                      ste
roken                               - bij 1   overtreding: nota in agenda + schrijfstraf op vrije
                                   namiddag van 12 uur tot 14 uur
                                     de
                                 - bij 2 overtreding: werkstraf op het einde van trimester
                                     de
                                 - bij 3 overtreding: attitudecontract
storend gedrag                          - mondelinge verwittiging
                                 - nota in agenda + schrijfstraf
                                           ste  de            de
                                 - volgfiche voor 1 en 2 graad / strafstudie voor 3 graad
                                 - uit klas
                                 - attitudecontract
schade aanbrengen aan het materiaal van de school en/of      schade herstellen en/of onkosten voor herstelling betalen
medeleerlingen
diefstal                             -  teruggeven materiaal/geld
                                 -  onmiddellijk feitencontract met 1 dag schorsing
                                 -  bij herhaling: tuchtdossier met definitieve uitsluiting
alcohol                              -  in bezit: nota + afgeven + gerelateerde straf (bv. opdracht rond
                                   alcohol)
                                 -  onder invloed: uit klas + gerelateerde straf + ouders verwittigen
onder invloed zijn van drugs                   -  naar directie + gerelateerde straf + ouders verwittigen
                                 -  verplichte begeleiding
in bezit zijn van drugs                      -  afgeven
                                 -  naar directie + gerelateerde straf + ouders verwittigen
                                 -  verplichte begeleiding
dealen van drugs                         -  gesprek directie + ouders verwittigen
                                 -  tuchtdossier
                                 -  verplichte begeleiding
fysiek geweld                           -  feitencontract + 1 dag schorsing

verbaal geweld en/of pesterijen                  -  zie stappenplan bij storend gedrag
                                 -  bij erge pesterijen: gesprek met directie
                                 -  begeleiding slachtoffer + pester
                                 -  bij herhaling: tuchtdossier met mogelijk schorsing/definitieve
                                   uitsluiting

Alles wat uiterlijk betreft, kan subjectief beoordeeld worden. Naast de opgenoemde dingen die niet kunnen op school, kan je altijd
aangesproken worden op je uiterlijk of kledij.
De meeste ‘mogelijke straffen’ in de vorige tabellen opgesomd worden genomen door de leerkracht. De leerkracht kan telkens verdere
stappen ondernemen wat straffen betreft als bepaalde feiten meermaals of samen voorkomen.
In samenspraak met de klassenraad en directie kan overgegaan worden tot een positieve volgfiche, een attitudecontract, een
feitencontract, een time-outproject, een tuchtdossier, een schorsing of een definitieve uitsluiting.

2.2     Wijzigingen schoolafspraken
2.3     ICT-afspraken
Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat door een grote verscheidenheid aan gebruikers intensief wordt gebruikt.
Dagelijks zijn er heel wat personeelsleden in de weer om deze uitrusting in prima conditie te houden. Dankzij deze inzet kan elke leerling
beschikken over een goed werkend toestel.

Om deze zaken te blijven garanderen, verwachten wij van onze leerlingen dat ze de computerinfrastructuur professioneel gebruiken.
Concreet hebben we een aantal aandachtspunten opgesteld waaraan elke leerling zich dient te houden.

Het spreekt vanzelf dat voor een goed verloop van de les iedere leerling tijdens de lesuren de instructies opvolgt van de aanwezige
leerkracht. Het gebruik van de computer kadert dan ook binnen een specifiek lesgebeuren waarin de leerkracht duidelijk afbakent
waarvoor de computer wordt gebruikt.

2.3.1    Toegang tot de computerlokalen
De computerlokalen zijn alleen toegankelijk in aanwezigheid van een personeelslid. Dit wil zeggen tijdens de lessen en over de middag. Op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de leerlingen de gelegenheid om in het computerlokaal te werken van 12.05u tot 12.45u.

2.3.2    Gebruik van de computers
-   Enkel de programma’s die je nodig hebt mag je gebruiken. Alle andere programma’s laat je onaangetast.
-   Het is niet toegelaten nieuwe software op de PC’s te plaatsen of de instellingen te wijzigen (bureaublad, menustructuur, mappen,
   snelkoppelingen …).
-   Het is niet toegelaten de hardware te verplaatsen (PC’s, printers …) tenzij uitdrukkelijk door de leerkracht gevraagd.
-   Indien er problemen zijn met de computer of het netwerk, dan is het de taak van de leerling om de leerkracht op de hoogte te
   brengen. Probeer het probleem niet zelf op te lossen, maar breng wel je leerkracht op de hoogte.
-   Er mag afgedrukt worden, mits toestemming van de leerkracht. Per blad zal € 0,05 aangerekend worden op de schoolrekening.
-   Als een leerling opzettelijk schade berokkent, zal hij/zij deze moeten vergoeden. Onder opzettelijke schade wordt hier o.a. verstaan:
    het wijzigen van en/of schade toebrengen (graffiti inbegrepen) aan de hardware
    het besmetten van het systeem met virussen
    het wissen of wijzigen van instellingen en software
-   Je kan gebruik maken van fotomateriaal in je bestanden die je op je N-drive bewaart. De grootte van de foto’s moet wel eerst
   aangepast worden. Te grote bestanden worden verwijderd.

2.3.3    Gebruik van het Internet
-   Het gebruik van het Internet kan enkel indien het bedoeld is voor het vervullen van schoolopdrachten. Hetzelfde geldt voor het
   gebruik van nieuwsgroepen en e-mail.
-   Leerlingen die over de middag gebruik willen maken van het Internet moeten van de leerkracht een briefje hebben met een
   omschrijving van de concrete opdracht.
-   Het bekijken van porno, racistische of andere discriminerende websites is verboden.
-   Elke toepassing die de leerling realiseert – voor zichzelf of ten opzichte van derden – in verband met school of met kennis die via de
   school kan verworven zijn, is vrij van pornografische, racistische, gewelddadige of mensonterende inhoud; ze beantwoordt aan alle
   elementen van de wet op de privacy en de wet op het auteursrecht, ze bevat geen informatie die kan beledigen, kwetsen of schade
   berokkenen. Op het Internet respecteer je de ‘netetiquette’. Op welke wijze je ook met andere mensen in contact komt (vb. e-mail) ,
   je blijft te allen tijde beleefd. Je thuisadres, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
-   On-line chatten is verboden. Het betreft hier het chatten via apart geïnstalleerde chat- of messagingclients, zoals MSN-Messenger of
   ICQ, alsook het chatten via een webpagina.
-   Controleren en schrijven van webbased e-mail (dwz e-mailaccounts die bereikbaar zijn via de browser, zoals Hotmail, Yahoo, enz.) is
   niet toegelaten.
2.3.4    Orde en netheid in het lokaal
-   Elke leerling blijft aan de eigen computer.
-   Eten en snoepen zijn, zoals in de andere leslokalen, niet toegelaten in de computerklas.
-   Drinken in de computerklas is verboden vanwege het risico op beschadiging van de hardware.
-   Andere gebruikers worden niet gehinderd in hun werk. Stilte wordt gerespecteerd.
-   Bij het verlaten van de computerklas zorg je dat de PC correct afgesloten wordt d.w.z.:
    toetsenbord en muis op hun plaats zetten;
    stoel onder tafel zetten;
    de computer correct afmelden, indien gevraagd volledig afsluiten.

We zijn er ons van bewust dat onze leerlingen zich nog in een leerproces bevinden. We willen duidelijk stellen dat we pas zullen
sanctioneren als de afspraken doelbewust worden overtreden.
2.4     Netiquette: de do’s en don’ts van online gedrag
Smartschool is een mooi medium. Daarom is het belangrijk dat we het op een goede manier gebruiken. Vanaf het moment dat je er
gebruik van maakt, verklaar je je automatisch akkoord met de onderstaande afspraken:
-   Bij de start van het schooljaar ben je verplicht je paswoord te wijzigen en je profiel correct in te vullen.
-   Je gebruikersnaam en paswoord zijn strikt persoonlijk. Geef nooit persoonlijke informatie zoals paswoorden, telefoonnummers of
   adressen door aan anderen.
-   Stuur geen mails naar de hele school of alle leerlingen. Dit wordt door de meesten niet geapprecieerd. Deze ongevraagde
   kettingbrieven worden "spam" genoemd. Dit is bij wet verboden.
-   Reclame voor fuiven, jeugdbewegingen, ... kan je op een andere manier maken, niet via Smartschool. Smartschool is in de eerste
   plaats een medium voor zaken die met school te maken hebben.
-   Verstuur alleen rechtenvrij materiaal.
-   In de map “Mijn Documenten” worden enkel documenten met schooldoeleinden geplaatst. Smartschool controleert op mp3, wav,
   wmv, …. Enkel als ze voor school gebruikt worden, mogen ze in “Mijn Documenten” staan.
-   Taalgebruik is belangrijk. Het laat zien wie je bent. Als je taal verzorgd is, zal je gelezen worden, anders niet.
-   Elke mening die je in je berichten (forum, mails) naar voren brengt, wordt steeds op een beleefde manier gebracht, met respect voor
   een ander zijn mening.
-   Iemand beledigen via Smartschool (berichten, forum,...) kan niet! Ook roddelen over iemand wordt niet aanvaard. Let op met humor
   en met spottende commentaren. Soms wordt dit snel als negatieve kritiek gezien, terwijl je alleen maar grappig wilde doen. Gebruik
   de emotions op de juiste manier.
-   Typ altijd een titel als je een bericht verstuurt. Bij het begin van een bericht spreek je de persoon aan.
-   Als je bij een bericht een bijlage toevoegt, voeg je een begeleidende tekst toe.
-   Indien je een probleem vaststelt, als er iets niet werkt, verwittig dan een vakleerkracht die Smartschool gebruikt.

We verwijzen hierbij ook naar het schrijfkader achteraan in de schoolagenda.
Het gebruik van Smartschool is geen recht, maar een voorrecht. Bij misbruik kan het gebruik je dan ook ontzegd worden.                          Hoofdstuk 3 : De papierwinkel

3.1     Boekenverhuur
Met dit systeem proberen we op school de kostprijs van de boeken democratisch te houden. Het vraagt echter een aantal duidelijke
afspraken.
- We vragen je de boekenlijsten grondig te controleren.
    Heb je de atlassen van aardrijkskunde en geschiedenis niet thuis (een oudere broer of zus)? Let wel op de titel en de uitgeverij. Als
    je die hebt, meld je dit aan de leerkracht aardrijkskunde en geschiedenis.
    Handboeken en werkboeken die ontbreken in je pakket, bestel je als volgt: je noteert op een briefje NAAM-KLAS en TITEL van het
    WB of HB. Dit geef je op 1 september af aan je klastitularis.
- De boeken werden allemaal gecontroleerd, indien er nog grove schade is, die niet vermeld staat op het blaadje vooraan in je boek,
   moet je dit in september melden bij Mevr. Eline. Je vindt haar terug in lokaal B22.
- Hou je boeken piekfijn in orde.
    De eerste week zijn je boeken gekaft en is het blaadje aan de binnenzijde ingevuld. SCHOOLJAAR – KLAS – NAAM.
    Schrijf enkel in je boek als het broodnodig is. Als het moet, met een zacht potlood, zodat je geen problemen hebt met het gummen.
    Zorg voor een stevige boekentas.
    Let op voor water, koffie en yoghurt!!!
    Hou er rekening mee dat alle boeken grondig gecontroleerd worden op het einde van het schooljaar en dat we bij grove schade of
    verlies de kostprijs van een nieuw boek aanrekenen.
- De eerste schooldag krijg je een boekenlijst van je klastitularis. Je titularis zegt je dan wel waar in je agenda je deze lijst moet kleven.

3.2     Documenten
3.2.1    Lesmateriaal
WAT HEB JE BIJ?
- Schoolagenda
- Handboeken, werkboeken, schriften, naslagwerken (woordenboeken, atlassen, …)
- Materiaal voor de praktijklessen (+ zorg er ook voor dat je klanten er zijn)
3.2.2    Bijhouden documenten
PERSOONLIJKE DOCUMENTEN             DOCUMENTEN AFWEZIGEN               INDIENEN EINDE SCHOOLJAAR
- vakleerkracht deelt mee welk         - minder dan 1 week afwezig           - agenda: iedereen dient in, want die
  materiaal (map, schrift,…) je moet     => klasgenoten houden notities bij          wordt op school bewaard
  hebben                   ( goede afspraken maken!)            - notities / persoonlijk werk: je moet dit
- vul alles mee in tijdens de les        - meer dan 1 week afwezig               thuis bewaren tot je je getuigschrift of
- neem zelf extra notities indien nodig     => leerlingendienst kan kopieën maken         diploma hebt
- hou je notities en lesmateriaal correct                            - drie leerlingen per klas dienen alles in
  en ordentelijk bij                                        na de examens van het derde
- werk net                                              trimester
- je vakleerkracht kan je notities op elk                            => dit materiaal moet je na het volgend
  moment nazien                                        schooljaar komen ophalen
- niet in orde op het einde schooljaar =>
  uitstel examen mogelijk

3.3     Studiebegeleiding
Je hebt recht op een passende begeleiding. Dit gebeurt door:

                                      KLASSENLERAAR
WAT?            -  helpt je bij allerlei vragen (studies, persoonlijk, …)
WANNEER?          -  het hele schooljaar
              -  met die leerkracht heb je elke week één klasuur (behalve 7des)

                                  BEGELEIDENDE KLASSENRAAD
WIE?            alle leerkrachten die in een bepaalde klas lesgeven
WAT?            - De begeleidende klassenraad volgt de vordering van je studie op om op die manier de eindbeslissing van
                 de delibererende klassenraad voor te bereiden.
              - Ze vergemakkelijkt het contact tussen je verschillende vakleerkrachten.
              - Je klassenleraar geeft informatie of toelichting over je studie of attitude aan de klassenraad.
              - Door bespreking van je studieresultaten zoeken de leerkrachten naar een passende individuele begeleiding
                 en kan er eventueel een actieplan opgesteld worden.
              - In het verslag van deze vergadering staat het resultaat van de bespreking en het advies naar je ouders.
              - Alle gegevens van klassenraden en persoonlijke begeleiding op school worden in je pedagogisch dossier
                 bewaard.
WANNEER?          op geregelde tijdstippen
GEVOLG?          -   Je kan een positieve volgfiche, een feitencontract of attitudecontract krijgen.
              -   Je kan een ‘actieplan’ krijgen (bv. inhaallessen, bijles, extra oefeningen, …).
              -   Je kan doorverwezen worden naar het CLB voor verdere begeleiding.
3.4     Rapport dagelijks werk
-    Je krijgt jouw rapport op het laatste lesuur van de week (data: zie schoolreglement, schoolagenda, kalender in brievenbundel)
                                                         ste
-    Je dient jouw rapport opnieuw in op het eerste lesuur van de volgende week (voor de leerlingen die het 1 lesuur sport hebben
            de
    wordt dit het 5 lesuur).
Indien je afwezig bent bij het uitdelen van het rapport, krijg je dit in de loop van de volgende week. Je bezorgt dan zo snel mogelijk jouw
rapport ondertekend terug op het onthaal.
Indien je te laat indient, of jouw rapport niet ondertekend werd, kleeft de leerkracht een duidelijke sticker in jouw schoolagenda. De dag
erna bezorg je zelf jouw rapport op het onthaal en niet via een leerkracht.
Indien je jouw rapport te laat indient, gebeurt het volgende:
-   Eerste en tweede maal: sticker in je agenda
-   Derde maal: sticker in je agenda en strafstudie op vrijdagavond

3.5     Examenreglement
-   Ten laatste twee weken voor de examens krijg je van de klassenleraar de examenregeling
-   Je noteert deze regeling in je agenda
-   In deze periode krijg je ook een brief mee met de planning van de examens en de laatste richtlijnen en afspraken rond examens.
-   Om ernstige redenen kan je van de directeur de toestemming krijgen om op een andere manier dan de voorgeschreven manier
   examen af te leggen
-   Dit examenreglement geldt voor elke examenperiode en ook voor alle examendagen van de GIP.
                                             Ziek
WAT MOET JE DOEN?             -   ALTIJD een doktersattest meebrengen, zelfs als je maar één dag afwezig bent of als je net
                         de dag voor het examen afwezig bent
                      - doktersattest afgeven bij de leerlingendienst VOOR je aan je examen begint
NIET IN ORDE?               je mag geen examen maken die dag
BELANGRIJK!                als je één of meerdere dagen afwezig bent, maak je nadien inhaalexamens (eventueel na overleg
                      met de begeleidende klassenraad)

                                            Spieken
WAT MOET JE DOEN?             niet spieken en niet helpen spieken
NIET IN ORDE?               - je krijgt nul voor het examen, maar je werkt verder op een blanco kopie
                      - je moet na het examen naar de directie
                      - je brengt zelf je ouders op de hoogte
                      - je ouders kunnen de directie contacteren
                      - je maakt een inhaalexamen de dag na het laatste examen
                      - de resultaten van dit inhaalexamen worden meegenomen voor de deliberatie

                                             Gsm
WAT MOET JE DOEN?             geen gsm op zak hebben
NIET IN ORDE?               idem spieken

                                        Grafische rekenmachine
WAT MOET JE DOEN?             je rekenmachine resetten (zonder programma’s, lijsten en data)
NIET IN ORDE?               idem spieken

3.6     Deliberatie
Eind juni komen alle leerkrachten die aan jou lesgaven samen met de directeur om je resultaten van het voorbije schooljaar te bespreken.
De deliberatie is dus een gezamenlijke beslissing van de klassenraad en niet van 1 persoon. Deze delibererende klassenraad kan een aantal
beslissingen nemen:
3.6.1    A-attest, B-attest, C-attest
A-attest: dit betekent dat je geslaagd bent en dat je naar het volgende leerjaar mag overgaan.
B-attest: dit betekent dat je ook geslaagd bent en naar het volgende
      leerjaar mag overgaan. Bepaalde basisopties of studierichtingen in het volgende leerjaar mag je echter niet meer volgen omdat
      je met je huidige resultaten die basisopties of studierichtingen niet aankan.
      Als je uitgesloten wordt van een richting die je echt wil volgen, dan kan je een jaar overzitten. Behaal je daarna een A-attest dan
      kan je je favoriete basisoptie of studierichting toch volgen.
C- attest: dit betekent dat je je jaar moet overzitten, zelfs als je verandert van basisoptie of studierichting.
3.6.2    De waarschuwing
Je kan een waarschuwing voor één of meerdere vakken krijgen, zelfs als je een A-attest of een B-attest behaalt. Dit betekent dat je een
ernstig tekort hebt voor een bepaald vak. Bovendien denkt de delibererende klassenraad dat dit tekort er gekomen is door onvoldoende
inzet van jouw kant. Je krijgt dus een extra jaar de tijd om te bewijzen dat je wel kan slagen voor dit vak. Heb je na het volgend leerjaar
weer een tekort voor dit vak, dan kan de delibererende klassenraad je een B-attest of zelfs een C-attest geven.

3.6.3    De vakantietaak
Je kan ook een vakantietaak krijgen voor één of meerdere vakken bij een A-attest of een B-attest. Dit betekent opnieuw dat je een ernstig
tekort hebt voor een bepaald vak. Bedoeling van een vakantietaak is dat je over een bepaald stuk leerstof een extra taak krijgt. Zo hoopt de
delibererende klassenraad dat je dit stuk leerstof beter zal begrijpen, want je zal dit volgend schooljaar opnieuw nodig hebben.
Eind augustus moet je deze vakantietaak komen indienen en zal je vakleerkracht je schriftelijk of mondeling over deze taak bevragen. De
vakleerkracht beslist of de vakantietaak voldoende of onvoldoende is afgewerkt. Je ouders krijgen het resultaat per brief thuis opgestuurd.
Het resultaat van de vakantietaak kan belangrijk zijn voor het volgende schooljaar.
3.6.4    Het herexamen of de bijkomende proef
Dit betekent eigenlijk dat je een tekort hebt voor één of meerdere vakken. De delibererende klassenraad vindt dat je een bijkomende proef
moet afleggen om te kunnen beslissen.
Dit komt heel uitzonderlijk voor.
Langdurige ziekte, heel late inschrijving in de school, … kunnen redenen zijn om je een extra proef te laten afleggen. Half augustus, na de
bijkomende proef, komt de delibererende klassenraad dan opnieuw samen om een definitieve beslissing te nemen.
                         Hoofdstuk 4 : Wie is wie?

4.1     De directie
Wie?         - Mevr. D. Detremmerie
           - Mevr. L. Hostyn
Waar?         Lokaal B10
           Lokaal B26
Waarvoor?       - vooraf voorziene afwezigheid bij speciale activiteiten (bv. studiereis, opendeur, …)
           - 3 maal te laat komen op school
           - uit klas gezet na aanmelden bij leerlingendienst
           - buiten school eten
           - strafstudie: uitstel vragen, niet gekomen, …
           - 7des: toelating om vroeger naar huis te gaan

4.2     Verantwoordelijken per studierichting
           Bio-esthetiek – Haarzorg - Schoonheidsverzorging
Wie?         - mevr. C. Van den Abeele
           - mevr. M. Wybo
Waar?         lokaal B12
Wanneer?       schooluren
Waarvoor?       - materiaal
           - producten
           - afspraken behandelingen
           - aanspreekpunt gip

           Lichamelijke opvoeding en sport - Sportwetenschappen
Wie?         - mevr. K. Lippens
           - mevr. I. Dewulf en mevr. A. Bilau
           - mevr. L. Van de Casteele
Waar?         lokaal C42
Wanneer?       schooluren
Waarvoor?       - mevr. K. Lippens: verantwoordelijke studierichting LO en SP
           - mevr. I. Dewulf en mevr. A. Bilau: gip 6LO + sportdag
           - mevr. L. Van de Casteele: naschoolse sport

           Sociale en technische wetenschappen
Wie?         mevr. C. Decraene (Technisch adviseur-coördinator)
Waar?         lokaal B32
Wanneer?       schooluren
Waarvoor?       - gip 6STW en gip-coördinator voor alle studierichtingen
           - verdeling praktijkgroepen

4.3     Administratief personeel
           economaat
Wie?         mevr. Marleen Braekevelt
Waar?         lokaal B11
Wanneer?       - voor of na schooltijd of tijdens de pauzes
           - niet aanwezig op woensdag
Waarvoor?       - Bestellen van belegde broodjes vóór 8.25 uur
           - melden van schade
           - vragen om schade te herstellen
           - vragen over schoolrekening

           secretariaat
Wie?         mevr. Martine Naessens
Waar?         lokaal B18
Wanneer?       dinsdag en vrijdag tijdens schooluren
Waarvoor?       leerkrachtenadministratie
            onthaal
Wie?          - Dhr. Stijn Van de Maele
            - mevr. Marieke Van Damme
Waar?         lokaal B17
Wanneer?        - voor of na schooltijd of tijdens de pauzes
            - niet over de middag tussen 12 uur en 13 uur
Waarvoor?       - veranderen van maaltijdformule
            - aanschaffen van nieuwe eetkaart
            - afgeven of ophalen studieattest
            - invullen formulier studietoelage
            - aankoop huiswerkblok (enkel op woensdag om 10.10 uur)
            - afgeven rapporten die niet op tijd werden ingediend
            - terughalen gsm, mp3,…

4.4     Leerlingendienst
Wie?          - mevr. Lien Baguet
            - mevr. Eveline Deblauwe
            - mevr. Annemie Deconinck
            - mevr. Marianne Mestdagh
            - mevr. Conny Ternier
Waar?         lokaal B13
Wanneer?        - voor of na schooltijd of tijdens de pauzes
            - niet over de middag tussen 11.30 uur en 13.30 uur
Waarvoor?       - aangeven van ongeval of beroep doen op schoolverzekering
            - huren kluisje
            - leerlingenadministratie
            - EHBO
            - toelatingsbewijs voor gebruik van de lift
            - krijtjes
            - afgeven of ophalen verloren voorwerpen
            - melden van diefstal
            - toelating om de school te verlaten
            - toelating om afwezig te zijn bij begrafenis, huwelijk, familieraad, feestdagen van de moslim-, de Joodse of de
              orthodoxe godsdienst, bezoek orthodontist of specialist,...
            - wettiging van afwezigheden
            - invullen formulier kinderbijslag
            - aankopen en afhalen stofjas
            - huren stofjas (€1op schoolrekening)
            - alles wat de studie betreft
            - organisatie inhaalexamens
            - aanvraag en ophalen studentenkaart
            - aanvraag middagpasje
            - melden als je te laat komt op school
            - uit klas gezet
Als er niemand op de leerlingendienst aanwezig is, kan je af te geven documenten in de brievenbus stoppen. Vermeld wel telkens je naam
en klas!
Voor andere vragen kan je dan bij het onthaal terecht.

4.5     Leerlingenbegeleiding
                         ste  de
Wie?          mevr. Eline Dewaele voor 1 en 2 graad
                        de
            mevr. Lien Baguet voor 3 graad
Waar?         lokaal B22
            lokaal C41

4.6     CLB-medewerkers (Centrum voor LeerlingenBegeleiding)
Wie?          Mevr. H. De Keghel, Mevr. S. Haspeel, Mevr. G. Verthé
Waar?         C22
Wanneer?        afspraak via leerlingenbegeleiding of brievenbus

								
To top