Một số giao thức điều khiển robot

Document Sample
Một số giao thức điều khiển robot Powered By Docstoc
					    Một số giao thức điều khiển robot.

1.RUN

Cú pháp:

-Client gửi : RUN<sp><robot_id ><sp><số bước><sp><message_id><br>

-Server không trả lời.

-Giải thích tham số :

    + robot_id : id của robot cần run.

    + số bước : số bước mà robot muốn di chuyển.

    + <message_id>: id của thông điệp gửi cho server

  -  Giao thức để thay đổi trạng thái robot từ trạng thái dừng sang trạng thái hoạt động.
    Nó sẽ di chuyển theo hướng hiện thời của con robot và đúng số bước mà client ra lệnh trừ khi nó
    đi ra ngoài bản đồ hoặc gặp vật cản trên đường đi. Trong những trường hợp đó robot sẽ dừng lại
    ở ngay trước vị trí vật cản hoặc cạnh bản dồ.

2. TURN

-Cú pháp:

    Client gửi : TURN<sp><robot_id><sp><hướng><sp><message_id><br>

    Server không trả lời.

-Giải thích tham số :

    + robot_id : id của robot cần turn.

         + hướng : một trong 8 từ sau : RIGHT, LEFT , DOWN, UP, RIGHT_DOWN,

             LEFT_DOWN , LEFT_UP. Chỉ hướng của robot sau khi turn.

    + <message_id>: id của thông điệp gửi cho server

-Giải thích ý nghĩa :

    Giao thức để robot chuyển hướng từ hướng hiện thời sang hướng mới.

3. RELEASE

1.Cú pháp :

    -Client gửi : RELEASE<sp><robot_id ><sp>< loại vật liệu ><sp><khối

    lượng><sp><message_id><br>
2.Giải thích tham số:

    + robot_id : id của robot cần run.

    + loại vật liệu: loại vật liệu mà robot muốn release

    +khối lượng: khối lượng vật liệu mà robot muốn release

    + <message_id>: id của thông điệp gửi cho server

3.Giải thích ý nghĩa.

    +Giao thức để robot thả vật liệu xuống bản đồ vào ô trước của robot.

    +nếu thả vật liệu đúng loại thành thì sẽ được cộng điểm theo công thức :

    Điểm = f(x) có sau :D

    +nếu thả vật liệu xuống phần trống của bản đồ thì vật liệu sẽ được thả xuống và tạo thành một mỏ
    tài nguyên ở đấy.

    +nếu ô đc thả vật liệu là ô vật cản và thành nhưng không phải vật liệu chuẩn thì sẽ không đc thả.

    +nếu khối lượng vật liệu release lớn hơn khối lượng vật liệu đó mà robot có thì robot sẽ thả hết số
    vật liệu đó xuống

4. CATCH

1.Cú pháp

    Client gửi : CATCH<sp><robot_id><sp><khối lượng><sp>><message_id><br>

    Server không trả lời.

2.Giải thích ngữ pháp:

    + robot_id : id của robot cần catch.

    +khối lượng : là một số integer biểu thị khối lượng vật liệu muốn robot catch

    + <message_id>: id của thông điệp gửi cho server

3.Giải thích ý nghĩa:

    +Giao thức nhằm catch vật liệu ở ô trước của robot lên robot.

    +robot sẽ lấy khối lượng vật liệu bằng khối lượng mà client yêu cầu.

    +Trong trường hợp nếu khối lượng vật liệu lấy vào cộng với khối lượng vật liệu có sẵn trong
    robot lớn hơn trọng tải của robot thì sẽ robot sẽ đc lấy số vật liệu sao cho khối lượng vật liệu lúc
    đó của robot bằng trọng tải.
+Trong trường hợp ô trước mặt của robot không phải vật liệu thì sẽ ko có hành động gì xảy ra.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:4/1/2012
language:
pages:3