pu098 02 PI V by w0n9O30j

VIEWS: 961 PAGES: 233

									                        UCHWAŁA Nr 98/02/P-IV
                    PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

                            z dnia 16 października 2002 r.

w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w:
- zespołach ekspertów do spraw uznawania dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za równoważny ze
  zrealizowaniem przez niego w części lub całości szczegółowego programu właściwej specjalizacji,
- komisjach egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne w zakresie specjalizacji drugiego stopnia

     Na podstawie art. 34 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr
30, poz. 158, zm. z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr
126, poz. 1383) oraz w związku z § 4 ust.8, § 6 ust.4, § 23 ust. 3 i § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w
sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905) oraz § 19 ust. 2 pkt 4 Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 27 marca 1991 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz
innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 2 z 29.06.1991 r.),
uchwala się, co następuje:


                                   §1
Zatwierdza się, zgłoszonych przez okręgowe rady lekarskie, jako przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej:
1/ w zał. nr 1 - do zespołów ekspertów do spraw uznawania dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za równoważny ze
  zrealizowaniem przez niego w części lub całości szczegółowego programu właściwej specjalizacji,
2/ w zał. nr 2 - do komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne w zakresie specjalizacji drugiego stopnia ( tzw. stary
  tryb).


                                    §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                             Zał. nr 1 do uchwały
                                             Nr 98/02/P-IV PNRL z dn.16.10.02

                       Wykaz osób
                rekomendowanych przez okręgowe rady lekarskie


                na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej
      do zespołów ekspertów ds. uznawania dorobku naukowego i zawodowego

ALERGOLOGIA

Tytuł    Imię i nazwisko   Adres do korespondencji     Telefon kontaktowy
Dr hab   Zenon Siergiejko   Klinika Alergologii AM      0-prefix-85 746-86-01
                 Białystok, ul. M. Skłodowskiej
                 – Curie 24 A
Dr hab.   Zbigniew Bartuzi   Niwy 1 a             0-prefix-  381-31-83
                 86-031 Osielsko
Prof.   dr Mieczysława     Ul. Gdyńska 8 C         0-prefix-52 342-22-87
hab.    Czerwionka     - 85-713 Bydgoszcz
      Szaflarska
Dr hab.   Ryszard       Ul. Szarych Szeregów 8/13      0-prefix-52 371-12-31
       Gniazdowski     85-829 Bydgoszcz
Prof.   dr Krystyna Obtutowicz Ul. Śniadeckich           0-prefix-12
hab.               Kraków               fax: 423-11-22
Prof.   dr Krystyna Wąsowska Szpital Kliniczny nr 4 im. M. 0-prefix-42 656-26-30;
hab.     - Krolikowska    Konopnickiej            fax: 656-75-19
                 Klinika  Gastroenterologii   i
                 Alergologii Dziec.
                 91-783 Łódź, ul. Sporna 36/50
Prof.   dr Marek Kowalski   Katedra Immunologii AM       0-prefix-42  678-15-36;
hab.               92-216 Łódź, ul. Pomorska 251 678-22-92
Prof.   dr Michał Kurek    Zakład Alergologii Klinicznej 0-prefix-91 466-16-46
hab.               PAM
                 70-111    Szczecin,    Al.
                 Powstańców Wlkp. 72
Prof.   dr Józef Małolepszy  Katedra  i  Klinika  Chorób 0-prefix-71   370-01-01;
hab.               Wewnętrznych   i Alergologii 344-21-64
                 AM
                 50-417 Wrocław, ul. Traugutta
                 57/59
Prof.   dr Wojciech Silny  Ul. Śmiełowska 67        0-prefix-61 830-51-07
hab.              60-114 Poznań
ANGIOLOGIA


Tytuł    Imię i nazwisko  Adres do korespondencji     Telefon kontaktowy
Prof.   dr Janusz Kłoczko  Klinika Hematologii AM      0-prefix-85 746-86-03
hab.              Białystok, ul. M. Skłodowskiej
                – Curie 24 A
Prof.   dr Andrzej Joss   WSS im. M. Pirogowa       0-prefix-42 636-76-11
hab.              Klinika Chirurgii Ogólnej i
                Naczyniowej
                90-531 Łódź, ul. Wólczańska
                195
Dr hab.   Piotr Gutowski  Klinika Chirurgii Naczyniowej 0-prefix-91 466-11-55
                PAM
                70-111   Szczecin,   Al.
                Powstańców Wlkp. 72
AUDIOLOGIA I FONIATRIA


Tytuł    Imię i nazwisko  Adres do korespondencji     Telefon kontaktowy
Dr hab    Czesław      Katedra     i    Klinika 0-prefix-58 349-23-80
       Stankiewicz     Otolaryngologii AMG
                 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Dr hab.   Stanisław Bień    Borek 16                0-prefix-41 311-38-09
                 26-050 Zagnańsk            kom: 0-601-551-801
Prof.   dr Bronisław   Maciej Szpital Kliniczny nr 1 im. N. 0-prefix-42 678-57-85
hab.     Gryczyński      Barlickiego
                 Klinika Otolaryngologii
                 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego
                 22
Dr hab.   Czesława       Katedra     i      Klinika 0-prefix-91 425-32-77
       Tarnowska      Otolaryngologii PAM
                 70-111   Szczecin,   ul.  Unii
                 Lubelskiej 1
Dr hab.   Wiesław Dobroś    Ul. Słoneczna 18            0-prefix-14 621-32-42
                 33-100 Tarnów


Dr hab.   Marek Rogowski    Klinika Otolarynglogii AM       0-prefix-85 746-86-27
                 Białystok,     ul.     M.C.
                 Skłodowskiej 24 A
Prof.   dr Dariusz Jurkiewicz  Wojskowa IL - Warszawa         681-64-71
hab.
BALNEOLOGIA


Tytuł    Imię i nazwisko   Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
Prof.  dr Andrzej Żrborwski  Wojewódzki    Specjalistyczny 0-prefix-42 689-52-71
hab.              Szpital im. M. Kopernika        fax: 689-52-72
                Oddział  Chorób   Wewn.    z adres   dom:   94-117
                pododdz. Kardiologicznym        Łódź
                93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62     ul.    Czerwonego
                                    Kapturka 35
Dr hab   Andrzej Kierzek   ENERGETYK s.c. Lekarska        0-prefix-71 32-88-60
                50-220    Wrocław,      ul.
                Łowieckiego 24
CHIRUGIA NACZYNIWA


Tytuł    Imię i nazwisko   Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
Prof.  dr Mirosława      Klinika Kardiochirurgii GAM    0-prefix-58   341-76-69;
hab     Narkiewicz     Gdańsk, ul. Debinki 7       349-24-75
Prof.  dr Andrzej Joss    WSS im. M. Pirogowa        0-prefix-42 636-76-11
hab.              Klinika Chirurgii Ogólnej i
                Naczyniowej
                90-153 Łódź, ul. Wólczańska
                 195
Prof.  dr Grzegorz        Klinika Chirurgii Naczyniowej 0-prefix-91 466-11-55
hab.    Szumiłowicz      PAM
                 70-111    Szczecin,   Al.
                 Powstańców Wlkp. 72
CHIRURGIA PLASTYCZNA


Tytuł   Imię i nazwisko    Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
Prof.  dr Jerzy Lipiński     Katedra i Klinika Chirurgii 0-prefix-58 349-24-02
hab                Urazowej GAM


Prof.  dr Julia Kruk - Jeromin  Szpital Kliniczny nr 1 im. N. 0-prefix-42 n678-66-62
hab.               Barlickiego
                 Klinika Chirurgii Plastycznej
                 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego
                 22
Prof.  dr Kazimierz Kobus    Szpital Chirurgii Plastycznej   0-prefix-74  868-12-95;
hab.               57-320 Polanica – Zdrój, ul. 868-10-47
                 Kościelna 1
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Tytuł    Imię i nazwisko  Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Dr hab    Andrzej Nowicki  Ul. Boruckiego 18          0-prefix-52 344-84-99
                85-790 Bydgoszcz
Prof.   dr Jan Skokowski   Katedra  i  Klinika   Chirurgii 0-prefix-58 349-24-29
hab.              Klatki Piersiowej AMG
                80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Dr hab.   Stanisław Głuzek  Ul. Loefflera 17           0-prefix-41 362-56-34;
                25-550 Kielce            367-43-36;
                                   kom: 0-602-715-889
Dr hab.   Arkadiusz Jeziorski Regionalny        Ośrodek 0-prefix-42 689-54-41
                Onkologiczny
                Klinika Chirurgii Onkologicznej
                AM
                93-509 Łódź, ul. Paderewskiego
                4
Dr hab.   Józef Kładny    Klinika Chirurgii Ogólnej i 0-prefix-91 466-11-28
                Onkologicznej PAM
                70-111    Szczecin,    Al.
                Powstańców Wlkp. 72
Prof.   dr Krystyna Sawicz - Katedra  i  Klinika   Chirurgii 0-prefix-71 328-26-61
hab.     Birkowska     Pediatrycznej AM
                50-320  Wrocław,   ul.  M.
                Skłodowskiej – Curie 52
CHOROBY PŁUC


Tytuł     Imię i nazwisko  Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Prof.     Jan Skomiński   Katedra i Klinika Chorób Płuc 0-prefix-58 349-25--06
nadzw.  dr           AMG
hab               80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Prof.  dr Iwona Grzelewska - Centrum   Leczenia   Chorób 0-prefix-42 659-00-16
hab.     Rzymowska     Płuc
                91-520 Łódź, ul. Okólna 181
Prof.  dr Dariusz Nowak    Zakład        Fizjologii 0-prefix-42  678-18-00;
hab.              Doświadczalnej i Klinicznej     678-26-61
                92-215 Łódź, ul. Mazowiecka
                6/8
Prof.  dr Renata Jankowska  Katedra i Klinika Chorób Płuc 0-prefix-71 334-95-59
hab.              AM
                53-493   Wrocław,     ul.
                Grabiszyńska 105
DIABETOLOGIA
Tytuł    Imię i nazwisko   Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
Dr hab    Wiesław Zarzycki  Klinika Endokrynologii AM        0-prefix-85 746-86-07
                 Białystok, ul. M. Skłodowskiej
                 – Curie 24 A
Prof.   dr Irena Ponikowska  Ul. Chopina 23              0-prefix-  283-35-02
hab.               87-720 Ciechocinek
Prof.   dr Józef Drzewoski   ZOZ    dla   Szkół   Wyższych 0-prefix-42 632-38-50;
hab..              „PALMA“                 fax: 633-75-44
                 Oddz.      Kliniczny    Z-du
                 Farmakologii Klinicznej AM
                 90-214 Łódź, ul. Rewolucji
                 1905 r nr 37/39
Dr hab.   Jerzy Loba     Szpital Kliniczny nr 1 im. N. 0-prefix-42 678-31-72
                 Barlickiego
                 Klinika     Chorób   Przemiany
                 materii
                 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego
                 22
Dr hab.   Lilianna Majkowska  Klinika       Endokrynologii, 0-prefix-91 454-10-07
                 Nadciśnienia     Tętniczego   i wew. 307
                 Chorób     Przemiany   Materii
                 PAM
                 71-455 Szczecin, ul. Arkońska
                 4
ENDOKRYNOLOGIA


Tytuł    Imię i nazwisko   Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
Dr hab   Maria Górska     SP ZOZ Wojewódzki Szpital 0-prefix-85       748-81-
                 Zespolony             00
                 Białystok, ul. M. Skłodowskiej –
                 Curie 26
Prof.  dr Roman Junik     Ul. Powstańców Wielkopolskich 0-prefix-52
hab.               44/28
                 85-090 Bydgoszcz
Prof.  dr Eugenia       Klinika Chorób Wewnętrznych , 0-prefix-58     349-39-
hab.    Częstochowska    Endokrynologii           02; 334-39-00
                 i Zaburzeń Hemostazy GAM
                 80-742 Gdańsk, ul. Kieturakisa 1
Prof.  dr Andrzej Nowakowski  Katedra     i    Klinika 0-prefix-81   742-56-
hab.               Endokrynologii AM         36; 742-58-04
                 SPSK nr 4
                 20-954 Lublin, ul. Jaczewskiego
                 8
Prof.   dr Andrzej Lewiński  Zakład Tyreologii AM        0-prefix-42 632-25-94
hab.               91-425 Łódź, ul. Sterlinga 5
Prof.   dr Marek Pawlikowski  Szpital Kliniczny nr 3       0-prefix-42 636-54-27
hab.               Instytut Endokrynologii AM
                 91-425 Łódź, ul. Sterlinga 3
Prof.   dr Marek Grzywa    Szpital Wojewódzki nr 2      0-prefix-17 866-40-00
hab.               35-301 Rzeszów, ul. Lwowska
                 60
Dr hab.   Krystyna Pilarska  Klinika     Endokrynologii, 0-prefix-91 454-10-07
                 Nadciśnienia  Tętniczego     i wew. 307
                 Chorób Przemiany Materii PAM
                 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Dr hab.   Marek Mędraś    Katedra     I     Klinika 0-prefix-71 320-96-55
                 Endokrynologii I Diabetologii
                 AM
                 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 4
EPIDEMIOLOGIA


Tytuł   Imię i nazwisko  Adres do korespondencji     Telefon kontaktowy
Prof.  dr Leszek Zaborski  Zakład     Higieny   i 0-prefix-85 349-15-66;
hab             Epidemiologii          349-15-67
               Instytutu      Medycyny
               Środowiskowej
               80-210     Gdańsk,   ul.
               Zwycięstwa 41/42
Prof.  dr Andrzej Kiejna  Katedra i Klinika Psychiatrii 0-prefix-71 329-14-60
hab.             AM
               50-229   Wrocław,    ul.
               Kraszewskiego 25


Prof.  dr Krzysztof     Ul. Powstańców 62 A m 520
hab.    Chomiczewski   05-091 Ząbki
EPIDEMIOLOGIA


Tytuł   Imię i nazwisko  Adres do korespondencji     Telefon kontaktowy
Prof.  dr Leszek Zaborski  Zakład     Higieny   i 0-prefix-85 349-15-66;
hab                Epidemiologii            349-15-67
                 Instytutu        Medycyny
                 Środowiskowej
                 80-210     Gdańsk,    ul.
                 Zwycięstwa 41/42
Prof.  dr Andrzej Kiejna    Katedra i Klinika Psychiatrii 0-prefix-71 329-14-60
hab.               AM
                 50-229     Wrocław,    ul.
                 Kraszewskiego 25


Prof.  dr Krzysztof       Ul. Powstańców 62 A m 520
hab.     Chomiczewski    05-091 Ząbki
FARMAKOLOGIA KLINICZNA


Tytuł     Imię i nazwisko   Adres do korespondencji        Telefon kontaktowy
Prof.     Jacek Petrusewicz  Katedra i Zakład Farmakologii 0-prefix-85 349-18-
nadzw.  dr            AM                  10; 349-18-12
hab                80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki
                 38
Prof.  dr Józef Drzewoski    ZOZ   dla  Szkół   Wyższych 0-prefix-42 632-38-
hab..               „PALMA“                50;
                 Oddz.     Kliniczny     Z-du fax: 633-75-44
                 Farmakologii Klinicznej AM
                 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r
                 nr 37/39
Dr hab.   Marek Droździk   Zakład         Farmakologii 0-prefix-91 425-30-
                 Doświadczalnej i Klinicznej PAM 00
                 71-344   Szczecin,   ul.  Unii
                 Lubelskiej 1
Prof.   dr Krystyna      Katedra i Zakład Farmakologii 0-prefix-71 328-61-
hab.     Orzechowska    - Klinicznej AM              70; 784-00-94
       Juzwenko      50-356 Wrocław, ul. Mikulicza –
                 Radeckiego 2


Prof.   dr Janina Moniuszko - Ul. Chrobrego 1 C / 26
hab.     Jakoniuk      Białystok
Prof.   dr Aleksander     Ul. Wieżowa 29             0-prefix-61 852-54-
hab.     Mrozikiewicz    61-111 Poznań              70
Prof.   dr Leonidas      Ul. Lindddego 1 A            0-prefix-91 487-19-
hab.     Samochowiec     71-315 Szczecin             87
Prof.   dr Jerzy Wójcicki   Zakład         Farmakologii 0-prefix-91 466-15-
hab.               Doświadczalnej i Klinicznej PAM 89
                  Al. Powstańców Wlkp. 72
                  71-111 Szczecin
GASTROENTEROLOGIA


Tytuł    Imię i nazwisko    Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
Prof.   dr Andrzej Dąbrowski   Klinika Gastroenterologii AM 0-prefix-85 746-86-02
hab                Białystok, ul. M. Skłodowskiej
                  – Curie 24 A
Dr hab.   Zbigniew Bartuzi   Niwy 1A              0-prefix-   381-31-83
                  86-031 Osielsko
Prof.   dr Mieczysława      Ul. Gdyńska 8 C          0-prefix-52 342-22-87
hab.     Czerwionka      - 85-713 Bydgoszcz
       Szaflarska
Prof.   dr Maciej Świątkowski  Ul. Karłowicza 22/30       0-prefix-52  346-07-38
hab.                85-092 Bydgoszcz         – dom
                                   371-49-12- praca
Dr hab.   Marek Dobosz     Szpital  Miejski   im.  J. 0-prefix-58 620-11-14
                  Brudzińskiego
                  81-348 Gdynia, ul.    Wójta
                  Radkiego 1
Dr hab.   Józef Bogdał     Klinika Gastroenterologii     0-prefix-12 421-11-95
                  Kraków. Ul. Śnideckich 10      fax: 421-36-52
Prof.   dr Maria Słomka     Katedra     i    Klinika 0-prefix-81 742-54-52
hab.                Gastroenterologii AM
                  SPSK nr 4
                  20-954     Lublin,     ul.
                  Jaczewskiego 8
Dr hab.   Ewa   Małecka   - Szpital Kliniczny nr 1 im. N. 0-prefix-42     678-31-72;
       Panas         Barlickiego             678-64-80 - fax
                  Klinika  Chorób   Przewodu
                  Pokarmowego
                  90-153     Łódź,     ul.
                  Kopcińskiego 22
Prof.   dr Krzysztof Marlicz   Klinika    Gastroenterologii 0-prefix-91 425-32-11
hab.                PAM
                  71-344  Szczecin,  ul.  Unii
                  Lubelskiej 1
Prof.   dr Zbigniew Knapik    Zakład Belneologii AM        0-prefix-71 322-57-59
hab.                50-367 Wrocław, ul. Pasteura
                  1


prof.    Krzysztof Linke    Ul. Madziarska 52 A         0-prefix-61 822-79-77
                61-615 Poznań
GERIATRIA


Tytuł    Imię i nazwisko  Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
Prof. dr hab Wojciech Pędich  Ul. Zachodnia 20/20        0-prefix-85 744-95-76
                Białystok
Prof.    Wojciech      Katedra   i  Zakład  Chemii 0-prefix-58  349-14-50;
nadzw. dr. Bogusławski     Medycznej AMG           349-14-54
hab.              80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1
HEMATOLOGIA


Tytuł    Imię i nazwisko  Adres do korespondencji        Telefon
                                   kontaktowy
Prof. dr hab Maria Kotschy   Ul. Skłodowskiej – Curie 29/43    0-prefix-52   342-
                85-088 Bydgoszcz           25-22
Prof.  dr Andrzej Hellmann  Klinika   Hematologii  i  Chorób 0-prefix-58   349-
hab.              Wewnętrznych AMG           22-30
                80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Prof.  Dr Anna Dmoszyńska   Katedra i Klinika Hematologii AM   0-prefix-81 742-52-
hab.              SPSK nr 4               03
                20-954 Lublin
Prof.  dr Tadeusz Robak  Wojewódzki     Specjalistyczny 0-prefix-42 689-51-
hab.            Szpital im. M. Kopernika      91/92
              Klinika Hematlogii AM       fax: 689-5192
              93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 2
Dr hab.   Andrzej Pluta    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 0-prefix-17   8666-
                 Rzeszów, ul. Chopina 2         60-00
Dr hab.   Barbara Zdziarska  Klinika Hematologii PAM        0-prefix-91 425-33-
                 71-344 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 47
                 1
Prof.   dr Paulin Moszczyński  Ul. Wyzwolenia 7            0-prefix-14 662-10-
hab.               32-800 Brzesko             00
Dr hab.   Dariusz Wołowiec   Katedra i Klinika Hematologii i 0-prefix-71 328-00-
                 Chorób Rozrostowych AM         63
                 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 4     kom:  0-606-214-
                                     941


Prof.   dr Beata Kiersnowska - Klinika Hematologii AM         0-prefix-85 746-86-
hab.     Rogowska       Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 03
                 24 a
Prof.   dr Piotr Psuja     Ul. Jeziorańska 30           0-prefix-61 820-69-
hab.               60-461 Poznań             74
Prof.   dr Wiesław Jędrzejczak Klinika Hematologii AM         659-75-77
hab.               Warszawa,  ul.   Banacha  1  A
                 (Wojskowa IL)
IMMUNOLOGIA KLINICZNA


Tytuł    Imię i nazwisko   Adres do korespondencji     Telefon kontaktowy
Prof.   dr Jolanta Myśliwska  Zakład i Kat. Histologii i 0-prefix-55     349-14-33;
hab                Immunologii AM         349-14-30
                 80-210 Gdańsk, ul. Dębinki 1
Dr hab.   Jacek Roliński    Zakład      Immunologii 0-prefix-81 742-50-26
                 Klinicznej AM
                 SPSK nr 4
                 20-954    Lublin,   ul.
                 Jaczewskiego 8
KARDIOLOGIA


Tytuł    Imię i nazwisko   Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
Prof.   dr Włodzimierz Musiał  Klinika Kardiologii AM       0-prefix-85 746-86-04
hab                Białystok, ul. M. Skłodowskiej –
                 Curie 24 A
Prof.   dr Jacek Kubica     Ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9 0-prefix-52    321-22-
hab.               85-094 Bydgoszcz          74
Prof.   dr Andrzej Rynkiewicz  Instytut Kardiologii i Klinika 0-prefix-58     349-25-
hab.               Chorób Serca AMG          04; 349-25-00
                 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Dr hab.   Lesław Szydłowski  30-076 Kraków, ul. Zakątek 6 B / 0-prefix-12    636-99-
       (kardiologia    12                 21
       dziecięca)
Prof.   dr Teresa Widomska - Katedra i Klinika Kardiologii 0-prefix-81 742-54-71
hab.     Czekajska      AM
                 SPSK nr 4
                 20-954 Lublin, ul. Jaczewskiego
                 8
Prof.   dr Andrzej Żrborwski  Wojewódzki    Specjalistyczny 0-prefix-42 689-52-71
hab.               Szpital im. M. Kopernika      fax: 689-52-72
                 Oddział   Chorób    Wewn.  z adres  dom:   94-117
                 pododdz. Kardiologicznym      Łódź
                 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62   ul.     Czerwonego
                                  Kapturka 35
Prof.   dr Jerzy Stańczyk   Szpital Kliniczny nr 4       0-prefix-42 656-26-93;
hab.               Klinika Kardiologii Dziecięcej   650-85-55
       (kardialogia    91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
       dziecięca)
Dr hab.   Andrzej Sysa    Instytut CZMP           0-prefix-42 271-14-78;
                 Klinika Kardiologii        271-21-81; 271-21-84
       (kardiologia      93-338  Łódź,  ul.  Rzgowska
       dziecięca)       281/289
Prof.   dr Zdzisława       Klinika kardiologii PAM        0-prefix-91 466-13-78
hab.     Kornacewicz - Jach   70-111    Szczecin,     Al.
                  Powstańców Wlkp. 72
Prof.   dr Krystyna   Łoboz  - Dolnośląski         Szpital 0-prefix-71 342-70-21
hab.     Grudzień        Specjalistyczny im. Marciniaka
                  50-420 Wrocław, ul. Traugutta
                  116


Dr hab.   .       Andrzej Kat. i Klinika Kardiologii AM     0-prefix-81 742-58-85;
       Tomaszewski      Samodzielny Publiczny Szpital 742-57-72
                  Kliniczny nr 4
                  Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Dr hab.   .       Andrzej Ul. Szeherezady 81          0-prefix-61 868-23-04
       Wykrętowicz      60-195 Poznań
Prof.   dr Zenon Gawor      Wojskowa - Łódź            0-prefix-42 6393-562;
hab.                                   6443-667


MEDYCYNA PALIATYWNA
Tytuł    Imię i nazwisko    Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
Dr hab    Jan Dobrogowski    30-220     Kraków,   ul. 0-prefix-12 425-32-30
                  Kotlarczyków 12
MEDYCYNA SPORTOWA


Tytuł    Imię i nazwisko    Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
Dr hab.   Anna Jagier      Zakład       Medycyny 0-prefix-42 631-91-87
                  Zapobiegawczej AM
                  90-127 Łódź, ul. Składowa
                  26/28
Prof.   dr Zbigniew       Szpital Wojewódzki        0-prefix-75 754-21-99
hab.     Domosławski      58-500  Jelenia  Góra,  ul.
                  Ogińskiego 6
NEFROLOGIA


Tytuł    Imię i nazwisko    Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
Prof.   dr Michał Myśliwiec   Klinika Nefrologii i Chorób 0-prefix-85 732-75-70
hab                Wewnętrznych AM
                  Białystok, ul. Żurawia 14
Prof.   dr Anna Balcar - Boroń  Ul. Głowackiego 41/56       0-prefix-52 342-46-25
hab.                85-717 Bydgoszcz
Prof.   dr Jacek Manitius    Ul. Grunwaldzka 24/10         0-prefix-52 321-37-51
hab.               85-184 Bydgoszcz
Prof.   dr Bolesław Rutkowski  Klinika    Chorób     Nerek 0-prefix-58   349-25-05;
hab. med.             Instytutu        Chorób 346-11-86
                 Wewnętrznych AMG
Dr hab.   Olgierd Smoleński  Wojewódzki          Szpital 0-prefix-12 647-05-45
                 Specjalistyczny    im.    L.
                 Rydygiera
                 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Prof.   dr Witold Chrzanowski  Szpital Kliniczny nr 1 im. N. 0-prefix-42 678-36-32
hab.               Barlickiego
                 Klinika Nefrologii
                 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego
                 22
Prof.   dr Marian Klinger    Katedra i Klinika Nefrologii 0-prefix-71 343-27-17
hab.               AM
                 50-417 Wrocław, ul. Traugutta
                 57/59


Prof.   dr Lucyna Janicka    Oddział Nefrologii          0-prefix- 81 537-46-97
hab.               Wojew. Szpit. Specjal. im.
                  Stefana Kard. Wyszyńskiego
                  Lublin, Al. Kraśnicka 100
NEONATOLOGIA


Tytuł    Imię i nazwisko    Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Prof.   dr Ryszard Lauterbach   Ul. Krasińskiego 26/3        Kom: 0-601-411-494
hab                 Kraków
Dr hab.   Maria Czeszyńska    Klinika Neonatologii PAM      0-prefix-91 425-31-39
                  71-344  Szczecin,  ul.  Unii
                  Lubelskiej 1
Prof.   dr Elzbieta Gajewska   Klinika Neonatologii AM       0-prefix-71 334-41-61
hab.                50-528     Wrocław,    ul.
                  Dyrekcyjna 5/7
NEUROLOGIA DZIECIĘCA


Tytuł    Imię i nazwisko    Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Prof.   dr Ewa   Dilling   - Klinika        Neurologii 0-prefix-85   349-23-90;
hab     Ostrowska       Rozwojowej AMG           349-23-95
                  80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Dr hab.   Janusz Wendorff    Instytut CZMP
                  Klinika Neurologii
                93-338 Łódź, ul. Rzgowska
                281/289
ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA


Tytuł   Imię i nazwisko   Adres do korespondencji        Telefon kontaktowy
Prof.  dr Jerzy Kowalczyk   Klinika Hematologii i Onkologii 0-prefix-81 718-55-20
hab.              Dziecięcej AM
                Dziecięcy Szpital Kliniczny
                20-093 Lublin, ul. Chodźki 2
PSYCHITRIA DZIECI I MŁODZIEŻY


Tytuł   Imię i nazwisko   Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Prof.  dr Hanna Jaklewicz   Ul. Ceynowy 3/3           0-prefix-85 552-03-34
hab               80-321 Gdańsk
Prof.  dr Jolanta   Rabe  - Centralny Szpital Kliniczny     0-prefix-42  675-73-42;
hab.    Jabłońska      Katedra Psychiatrii         675-74-03
                92-216     Łódź,     ul.
                Czechosłowacka 8/10
REUMATOLOGIA


Tytuł   Imię i nazwisko   Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Dr hab    Stanisław      Klinika Reumatologii AM      0-prefix-85 746-86-06
       Sierakowski     Białystok, ul. M. Skłodowskiej
                 – Curie 24 A
Prof.   dr Leszek Szczepanski  Katedra i Klinika Reumatologii 0-prefix-81 742-54-80
hab..               AM
                 SPSK nr 4
                 20-954     Lublin,    ul.
                 Jaczewskiego 8
Dr hab.   Andrzej Pluta    Wojewódzki        Szpital 0-prefix-17 866-60-00
                 Specjalistyczny
                 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2
Prof.   dr Jacek Szechiński   Zakład Reumatologii AM       0-prefix-71 367-44-76
hab.               53-137    Wrocław,   Al.
                 Wiśniowa 36 A
SEKSUOLOGIA


Tytuł    Imię i nazwisko   Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Prof.   dr Jadwiga Gromska   II Klinika Chorób Psychicznych 0-prefix-85 341-80-81
hab                AM                 wew.563
                 80-282 Gdańsk – Wrzeszcz, ul.
                 Srebrniki 1
Dr hab.   Zygmunt Zdrojewicz Katedra        i     Klinika 0-prefix-71 355-26-34;
                  Endokrynologii i Diabetologii 328-23-49
                  AM
                  50-367 Wrocław, ul. Pasteura 4
TOKSYKOLOGIA KLINICZNA


Tytuł    Imię i nazwisko    Adres do korespondencji        Telefon kontaktowy
Prof.   dr Zbigniew       Instytut Medycyny Pracy        0-prefix-42 631-47-52
hab     Kołaciński      Klinika Ostrych Zatruć
                  91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8
TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA


Tytuł    Imię i nazwisko    Adres do korespondencji        Telefon kontaktowy
Dr hab.   Wojciech Nowak    I Katedra Chirurgii Ogólnej      0-prefix-12 421-35-83
                  Kraków, ul. Kopernika 40
Dr hab.   Józef Matych     Wojewódzki       Specjalistyczny 0-prefix-42 636-80-81;
                  Szpital im. M. Pirogowa        636-25-77 - fax
                  Oddział Urologii
                  90-531 Łódź, ul. Wólczańska
                  195
Prof.   dr Stanisław Zieliński  Klinika  Chirurgii    Ogólnej  i 0-prefix-91 466-11-29
hab.               Transplantologii PAM
                 70-111 Szczecin, Al. Powstańców
                 Wlkp. 72
                            Zał. nr 2 do uchwały
                            Nr 98/02/P-IV PNRL z dn.16.10.02

                              Wykaz osób
                     rekomendowanych przez okręgowe rady lekarskie
                      na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej
                    do egzaminu specjalizacyjnego na II st. specjalizacji


                ALERGOLOGIA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy lub adres domowy      Telefon kontaktowy
dr hab. Zenon Siergiejko   Klinika Alergologii AM          0-prefix-85 46-86-01
               Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24 a
Barbara   Łukasiewicz  - Ul. Piastowska 2/3            0-prefix-   82271-99
Świerczyńska         43-300 Bielsko - Biała
dr n. med. Ewa Smukalska Ul. Hodowlana 27               0-prefix-52   32-55-
               86-005 Białe Błota            632
dr   n.  med.  Teresa Ul. R. Ostrowskiej 2/39          o-prefix-58 552-50-81
Małaczyńska         80-254 Gdańsk             - praca
dr  n.   med.  Elżbieta Ul. Ciołkowskiego 7c/4        0-prefix- 58 349-25-
Grubska - Suchanek      80-463 Gdańsk             86 - praca
Halina Kańtoch        Ul. Bohaterów Monte Casino 5/79    0-prefix-32 255-43-28
               40-231 Katowice
dr   n.  med.   Piotr Ul. Roździeńskiego 86/125       kom: 0-609095-218
Brewczyński         40-203 Katowice
Teresa Adamek - Guzik    Kraków


Krystyna Obtułowicz     Kraków


Grażyna   Czerniawska  - Kraków
Mysik
Zofia Grudziel        Poradnia Alergologiczna        0-prefix-81 718-52-68
               Dziecięcy Szpital Kliniczny
               Lublin, ul. Chodźki 2
Maria Kątska         Klin.  Patologii   Noworodków  i 0-prefix-81 718-53-71
               Niemowląt
               Dziecięcego Szpitala Klinicznego
               Lublin, ul. Chodźki 2
dr n. med. Dorota Kardas - SP ZOZ                  0-prefix –
Sobantka          Szpital im. E. Biernackiego, Oddz. 225-36-34; 225-35-00
              Dziecięcy                 fax: 214-92-99
              95-200 Pabanice, ul. Jana Pawła II nr 68
Imię i nazwisko      Adres korespondencyjny           Telefon kontaktowy
dr n. med. Iwona Stelmach Szpital   Wojewódzki    im.   M. 0-prefix – 42
              Skłodowskiej – Curie , Oddział Interny   716-30-02
              Dziecięcej i Alergologii          fax: 716-42-14
              95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
prof. Czesław Zychowicz  Ul. Kanta 32/14              0-prefix-89  539-34-
              10-686 Olsztyn               54 – praca
                                   541-16-42 – dom
dr n. med. Zofia Rybicka  Ul. Kołobrzeska 13 F / 37         0-prefix-89  533-10-
              10-444 Olsztyn               61 – praca
                                   523-72-65 - dom
prof. Wojciech Silny    Ul. Śmiełowska 67             0-prefix-61  830-51-
              60-114 Poznań               07
dr n. med. Marek Popielarz Ul. Szronowa 24/6             0-prefix-61  848-33-
              60-375 Poznań               03
Wiesław Sarapak      SP ZOZ Szpital Miejski           0-prefix-91  321-34-
              72-600 Świnoujście, ul. Mieszka 17     13
dr n. med. Barbara Szamer Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 0-prefix-91     484-38-
              Lekarska                 65
              70-348 Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego
              32/1
Krzysztof Mączka      Ul. Różana 1               0-prefix-14 631060
              32-800 Brzesko
Jadwiga Gołębiewska    Instytut Pomnika – Centrum Zdrowia 815-16-35; 672-23-31
              Dziecka
              Al. Dzieci Polskich 20
              Warszawa
Anna Kachel        ZZOZ SZSZ MSWiA              613-38-75; 602-10-30
              Ul. Wołoska 137
              Warszawa
Bożena    Wiśniewska  - CSK WAM z Polikliniką          682-54-22
Barcz           Ul. Koszykowa 78
              Warszawa
dr   n.  med.  Artur ZOZ Lubin                0-prefix-76  846-14-
Kwaśniewski        59-300 Lubin, ul. Łokietka 3       00
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
Wiesław Kwiatkowski     SP ZOZ Świdnica             0-prefix- 74 852-30-
              58-100 Świdnica, ul. Westerplatte 22   01
prof. Jerzy Kruszewski   Klinika Alergologii CSK WAM       810-29-09; 6817-519
             Warszawa, ul. Szaserów 128
   ANALITYKA KLINICZNA I DIAGNOSTYKA
       LABORATORYJNA
Imię i nazwisko      Miejsce pracy lub adres do koresp.   Telefon kontaktowy
prof. Halina Kemona    Z-d   Laboratoryjnej  Diagnostyki 0-prefix-85 746-88-32
             Klinicznej
             Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24a
Zofia Weyna - Olszewska  Ul. Powst. Wlkp. 38/44         0-prefix-52  341-35-
             86-090 Bydgoszcz            55
dr n. med. Anna Rajsza - Ul. Startowa 29 D / 6          0-prefix-58 349-27-54
Specht          80-461 Gdańsk
Nina Pawelczyk      Ul. Obr. Wybrzeża 10 A/3        0-pefix-58 551-12-01
             80-398 Gdańsk              - praca
dr n. med. Teresa Wocka – Ul. 3-go Maja 29/4           0-prefix-32 271-35-80
Marek           41-800 Zabrze
Bogdan Solnica      Kraków
Maria Uchacz        nie pracuje                0-prefix-81 625-08-55
                                   - dom
dr n. med. Włodzimierz Os. Dabrowszczaków 25/19           0-prefix-   817-46-
Pawłowski         62-02- Swarzędz              33
prof. Lech Torliński    Ul. Jawornicka 13 A / 8          0-prefix-61 862-54-92
              60-161 Poznań
Jolanta Dwojak - Frączek  Branżowa kasa Chorych           0-prefix-91 441-53-38
              Ul. 3-go Maja 25
              70-215 Szczecin
Maria Kozanecka      SP Specjalistyczny ZOZ nad Dzieckiem 0-prefix-91 434-40-66
              i Matką
              Ul. Św. Wojciecha 7
              70-410 Szczecin
Maria Królak        Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    0-prefix-71 32-70-391
              Ul. Kamieńskiego 73 A
              Wrocław
prof. Andrzej Denys    Wojskowa - Łódź              0-prefix-42 651-49-85            ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
Imię i nazwisko             Miejsce pracy lub adres koresp.           Telefon kontaktowy
dr med. Andrzej Siemiątkowski     Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii  0-prefix-85 746-86-32
                    Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24 a
Barbara Pałysińska           Ul. Moniuszki 58 / 13             0-prefix-  525-478
                    43-300 Bialsko - Biała
Maria Goc               Ul. Fałata 6/ 2-3               0-prefix-52 585-40-00
                    85-309 Bydgoszcz
Anita Krzyształowicz - Posyłek     Ul. Pużaka 13                 0-prefix-34 362-51-45
                    Częstochowa
Jolanta Zybura             Ul. Świerkowa 12               0-prefix-34 3270-800
                    42-290 Blachownia
Ryszard Petryński           Ul. Katedralna 9               kom: 0-604-616-390
                    Częstochowa
dr n. med. Barbara Skoczylas - Stoba  Ul. Cieszynskiego 56 C/26           0-prefix-58 302-30-31 - praca
                    80-809 Gdańsk
Jerzy Buczkowski            Ul. Kubacza 13/1               0-prefix-58 300-94-23 praca
                    80-431 Gdańsk
Irena Burdak              Ul. Liszta 4/24                0-prefix-58-328-36-14 - praca
                    80-170 Gdańsk
dr n. med. Małgorzata Wąs       Ul. Szafirowa 20/2              0-prefix- 32 252-93-61
                    Katowice
Andrzej Kozłowski           Ul. Skalna 161 E               0-prefix-32 218-27-43
            43-100 Tychy
Włodzimierz Majewski  Ul. Wojciecha 47 c / 30  kom: 0-602-625-999
            Katowice
Andrzej Postuła    Ul. M. Gomółki 76     0-prefix-41 366-24-81 –praca
            25-425 Kielce       362-68-73 - dom
Jan Dobrogowski    Kraków
                               - 2–


Imię i nazwisko        Adres do korespondencji            Telefon kontaktowy
Marek Mizianty         Kraków


Adam Różycki          Kraków


Jerzy Nyzio          Kraków


Dariusz Rauer         Ul. Kosynierów 36               kom: 0-601-925-257
                76-100 Sławno
Witold Fijałkowski       Ul. Kazimierza Wielkiego 9/43         0-prefix-81 444-70-29 – dom
                Lublin
Witold Lesiuk         Oddział Anestezjologii i Intensywnej Tarapii  0-prefix-81 718-53-91
                Dziecięcy Szpital Kliniczny
                Lublin, ul. Chodźki 2
dr hab. Krzysztfo Przesmycki  Oddział Intensywnej Opieki Medycznej      0-prefix-81 532-2713;
                Sam. Publ. Szpitala Klinicznego nr 1      534-97-85
                Lublin, ul. Staszica 16
Urszula Romanowska       Oddział Intensywnej Opieki Medycznej      0-prefix-81 740-26-75;
                Sam. Publ. Szp. Wojew. im. Jana Bożego     740-26-76
                 Lublin, ul. Biernackiego 9
Lidia Kożuchowska - Wróblewska  Oddział Intensywnej Opieki Medycznej         0-prefix-81 855-20-41 wew.
                 Sam. Publ. ZOZ                    213; 423
                 Lubartów, ul. Cicha 14
dr n. med. Ryszard Golański   SAP ZOZ Szpital Kliniczny nr 3 im. dr S. Sterlinga  0-prefix-42 632-48-12
                 91-425 Łódź, ul. Sterlinga 1/3            fax: 636-53-96
                                           kom: 0-601-309-230
Anna Gronostaj          Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratrunkowego       0-prefix-42 636-37-00
                 90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141        fax: 636-14-19
                                           kom: 0-501-057-193
                                  - 3–


Imię i nazwisko            Adres do korespondencji                  Telefon kontaktowy
dr n. med. Elżbieta Jaszczuk     Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Kopernika, 0-prefix- 42 689-50-00
                   Oddz. Intensywnej Terapii Medycznej            kom: 0-604-782-202
                   93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62
Dobrosława Olszewska - Krzyżanowska SP ZOZ Szpital im. E. Biernackiego, Oddz. Anestezjologii i 0-prefix-42 225-36-43;
                   Intensywnej Terapii Medycznej               225-35-00
                   95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68         fax: 214-92-99
Dariusz Onichimowski         Ul. Iwaszkiewicza 19                   0-prefix-89 538-62-25
                   10-089 Olsztyn
Anna Grabowska            Ul. Kościuszki 79/3                    0-prefix-89 527-38-31
                   10-522 Olsztyn                      kom: 0-501632-593


Małgorzata Łabuz - Margol       Ul. Powstańców Śl. 10                   0-prefix-77 433-24-51 w. 320
                   48-300 Nysa
Wojciech Winiarski          Ul. Klonowa 11                      0-prefix-24 262-27-17 – praca
                   09-402 Płock                       262-50-43 - dom
Wojciech Buxanowski          Os. Przyjaźni 5/70                    Brak
                   61-683 Poznań
Stanisław Kawczyński         Ul. Zdobywców Monte Casino 52               0-prefix-61 821-64-22
           61-683 Poznań
Wojciech Olszak    Ul. Admiralska 6               0-prefix-63 245-01-81
           62-510 Konin
Grzegorz Sokół    Ul. Marszewska 40/13             0-prefix-62 542-29-29
           63-300 Pleszew
dr hab. Michał Gaca  Ul. Wiedeńska 41               0-prefix-61 823-79-34
           60-683 Poznań
Jacek Grzesiuk    109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ  0-prefix-91 445-55-00
           Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
           70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9/11
                                 -4-


Imię i nazwisko       Adres do korespondencji        Telefon kontaktowy
Katarzyna    Herchel  - Zachodniopomorska Regionalna Kasa 0-prefix- 91 425-11-
Cnotliwy           Chorych                00
               Szczecin, ul. Arkońska 45
Ilona Medzin         SP ZOZ Szpital Powiatowy       0-prefix-91 4216-23-
               Oddział AiITM             54
               74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5
Maciej Mrożewski       Ul. Cedrowa 20 B           0-prefix-91 461-22-
               70-776 Szczecin            51
dr  n.   med.   Tomasz SP ZOZ                0-prefix-91 384-20-
Nikodemski          Oddział AiITM             61 (centrala)
               72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27
Irena Ziniewicz - Gryka   SP ZOZ
               Oddział AiITM
               72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27
Piotr Kowalski        Ul. Chryzantemowa 47         Kom:   0-609-738-
               86-300 Grudziądz           864
Alicja Ambroziak - Palacz  Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Prof. 813-73-17
               Bogdanowicza
               Ul. Niekłańska 4
               Warszawa
Zofia Andronik - Jalowska  ZOZ Sochaczew            0-prefix-46  86-35-
               Ul. Batalionów Chłopskich 3     134 – dom
               Sochaczew              863-50-85 – praca –
                                 szpital


Bożena Amdruszkiewicz    SP CSK               870-1747
               Ul. Banacha 1 A
               Warszawa
dr n. med. Igor Chęciński  Zakład               0-prefix-71 328-60-
               Medycyny Doraźnej i Katastrof    45
               Wrocław, ul. Bójwida 44 A
lek. Wiesława Dec      ZOZ Głogów             0-prefix-76 837-32-
               67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15  11
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
lek. Jarosław Janc     Katedra i Klinika Anestezjologii  0-pefix- 71 32-09-501
              Wrocław, ul. Chałubińskiego 1 A

                      AUDIOLOGIA I FONIATRIA
Imię i nazwisko             Miejsce pracy                 Telefon kontaktowy
dr hab. Marek Rogowski         Klinika Otolaryngologii AM                  0-prefix-85 746-86-27
                    Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24 a
Barbara Jarzemska           Ul. Zajęcza 12/22                      0-prefix-52 32-100-261
                    85-809 Bydgoszcz
Małgorzata Pyrzowska          Ul. Legionów 14/18                      kom: 0-607369334
(foniatria)              82-300 Elbląg
Anna Konieczna             Kraków


Marta Szałapata - Kraśniak       Kraków


Hanna Andrzejewska           Oddział Laryngologii Wojew. Szp. Specjal.          0-prefix-81 537-45-36
                    im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ
                    Lublin, ul. Al. Kraśnicka 100
dr n. med. Jarosław Andrzejewski    Szpital Kliniczny nr 4                    0-prefix-42 656-23-40;
                    Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej  656-50-50
                    91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
dr n. med. Iwona Zaniewska - Kulesza  Ul. Małeckiego 9 A / 4                    0-prefix-89 539-80-00 - praca
                    10-293 Olsztyn
Barbara Kłobukowska          Ul. Walecznych 9 m 3                     0-prefix-24 (brak tel)
                    09-409 Płock
Anna Wojciechowska           ul. Małachowskiego 4/9                    0-prefix-61 877-48-62
                    61-129 Poznań
dr n. med. Maria Sobala         Os. B. Chrobrego 41/14              0-prefix-61 822-68-24
                    60-376 Poznań
Ewa Białobrzeska                                     0-prefix-29 760-46-24


Danuta Chojnacka - Wądołowska      Instytut Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka     815-16-35; 672-23-31
                    Al. Dzieci Polskich 20
                    Warszawa
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Jacek Bierca         ZP ZOZ Warszawa – Śródmieście
               Ul. Mokotowska 55
               Warszawa
Urszula Wierzchaczewska   Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich 0-prefix-71 328-28-92
               Wrocław, ul. Sienkiewicza 108/110
Krystyna  Gniatkowska   - Katedra i Klinika Otolaryngologii  0-prefix-71 32-09-314
Gładysz           Wrocław, ul. Chałubińskiego 2
prof. Dariusz Jurkiewicz   Wojskowa - Warszawa         681-64-71                     BALNEOKLIMATOLOGIA
Imię i nazwisko             Miejsce pracy                   Telefon kontaktowy
Tomasz Kubiak            Ul. Trzcinowa 10                      0-prefix-52 320-87-20
                   85-435 Bydgoszcz
dr n. med. Alicja Zalewska - Juzwa  Ul. Junony 8                        0-prefix-58 349-38-39 - praca
                   80-299 Gdańsk - Oliwa
Edward Pokorny            Ul. Bursztynowa 20                     kom: 0-607094314
                   76-270 Ustka
dr n. med. Hanna Tomczak       Ul. Borówkowa 16                      0-prefix-58 682-1747
                   83-010 Rotmanka - Straszyn                 (pon, ; śr; pt - 16,00-19,00)
Jerzy Pasadyn            Kraków


Jan Miklasiński           Kraków


Kamila Zalewska - Łękawa       Zakład Leczniczy Uzdrowiska Nałęczów S.A.         0-prefix-   501-43-56 wew.
                   Sanatorium nr 1                      424
                   Nałęczów, ul. Małachowskiego 5
Maria Brodowicz           Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Skłodowskiej – Curie  0-prefix-42 716-30-02
                   Oddział Rehabilitacji                   fax: 716-42-14
                   95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
dr n. med. Eugeniusz Rudczyk     Szpital MSWiA                       0-prefix-42 634-11-60;
                   Oddział Rehabilitacji                   634-11-00;
                   91-425 Łódź, ul. Północna 42                fax: 687-55-23
dr n. med. Jerzy Durkalce        Ul. Świt 38 A / 4                 0-prefix-61 861-85-38
                    60-376 Poznań
Maria Poleszczuk            Ul. Słowackiego 16                 0-prefix  –  54  283-34-00
                    87-720 Ciechocinek                 (dom)
Elżbieta Pietrzyk            Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska   0-prefix-91 321-45-87
                    72-600 Świnoujście, ul. Mieszka 1 A
Imię i nazwisko       Adres korespondencyjny          Telefon kontaktowy
Grażyna Ciszewska      Szpital Czerniakowski          841-52-51
              Ul. Stępińska 19/25
              Warszawa
Janina Godycka - Ćwirko   SPSK im. Prof. Grucy           779-40-31 do 39
              Ul. Konarskiego 13
              Otwock
Małgorzata Happach     Instytut Reumatologiczny         844-42-41
              Ul. Spartańska 1
              Warszawa
Elzbieta Dziulikowska - Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacji 0-prefix-71 342-52-
Bezak            Ul. Piłsudskiego 23           78
              Wrocław
Wiesław Dąbrowski      PP Uzdrowisko Cieplice          0-prefix-75 755-10-
              Ul. Ściegiennego 5/7           03
               58-500 Jelenia Góra

                          CHEMIOTERAPIA
Imię i nazwisko             Miejsce pracy lub adres koresp.    Telefon kontaktowy
prof. Marek Wojtukiewicz         Białostocki Ośrodek Onkologiczny    0-prefix-85 732-01-16
                     Białystok ,ul. Ogrodowa 12
dr n. med. Jerzy Tujakowski       Ul. Irysowa 7             0-prefix-  374-3 -00
                     86-031 Osielsko
Ludmiła Grzbowska - Sztkowska      Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej   0-prefix-81 747-75-11 wew. 132
                     Lublin, ul. Jaczewskiego 7
Mirosława Kuniewicz           Oddział Onkologiczno – Geriatryczny  0-prefix-  342-81-91
                     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
                     Biała Podlaska, ul. Terebelska 57/65
Elżbieta Starosławska          Oddział Chemioterapii         0-prefix-81 747-75-11 wew. 130
                     Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
                     Lublin, ul. Jaczewskiego 7
Anna Fleming               Ul. Hubalczyków 14 m 9         0-prefix-24 263-40-80 - dom
                     09-409 Płock
Małgorzata Talerczyk           Regionalny Szpital Onkologiczny    0-prefix-91 425-14-10 – centr.
                     Ul. Strzałowska 22
                     71-730 Szczecin
Renata Banaś        Ul. Mieszka I nr 61         0-prefix-14
              33-100 Tarnów
Barbara Brzeska      Centrum Onkologii          644-50-24
              Ul. Roentgena 5
              Warszawa
Tadeusz Denisso      Adres jak wyżej           Jak wyżej


Mariola Drabik       Adres jak wyżej           Jak wyżej


Ewa Kilar         SP ZOZ Świdnica           0-prefix-74 852-30-01
              Ul. Westerplatte 22
              58-100 Świdnica
Imię i nazwisko      Adres do koresondencji        Telefon kontaktowy
Emilia Filipczyk - Ciarż  Dolnośląskie Centrum Onkologii    0-prefix-71 361-90-41
              Pl. Hirszfelda 12
              Wrocław
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ (TORAKOCHIRURGIA)


Imię i nazwisko      Miejsce pracy lub adres do koresp.     Telefon kontaktowy
dr hab. Jerzy Laudański      Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej AM        0-prefix-74-68-621
                 Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24 a
Eugeniusz Malinowski       Ul. Źródlana 21                    0-prefix- 141-125
                 43-300 Bielsko – Biała
dr n. med. Krzysztof Cieśliński  Ul. Śląska 39/1                    0-prefix-52 325-66-00
                 85-235 Bydgoszcz
dr n. med. Eugeiusz Jadczuk    Ul. Cytrowa 43                    0-prefix-58 349-24-00 praca
                 80-298 Gdańsk
dr n. med. Witold Rzyman     Ul. Ammona 60                     0-prefix-58 349-24-00 praca
                 81-601 Gdynia
dr n. med. Andrzej Tyczyński   Ul. Moniuszki 89                   0-prefix-32 274-00-01
                 41-807 Zabrze
Stanisław Henryk Zieliński    Kraków


Leszek Kołodziejski        Kraków


prof. Alicja Sawa         Kat. i Klin. Chirurgii Klatki Piersiowej AM      0-prefix-81 742-53-98
                 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4
                 Lublin, ul. Jaczewskiego 8
dr hab. Józef Kozak        Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Kopernika  0-prefix-42 689-50-00
                 Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
                  95-513 Łódź, ul. Pabianicka 62
dr n. med. Aleksander Stankiewicz  Ul. Sosnowa 19                    0-prefix-89 532-61-97
                  11-010 Wójtowo                    kom: 0-602365-447
prof. Wojciech Dyszkiewicz     Ul. Trybunalska 41/1                 0-prefix-61 867-49-95
                  60-325 Poznań
dr n. med. Tomasz Grodzki      Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego  0-prefix-91 462-04-66
                  Ul. Sokołowskiego 11
                  70-891 Szczecin
                               -2-


Imię i nazwisko       Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
Waldemar Bartosik      Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc  691-21-31
              Ul. Płocka 26
              Warszawa
Jerzy Bogdan        Adres jak wyżej          Jak wyżej


Paweł Chorban        Adres jak wyżej          Jak wyżej


dr  n.  med.   Andrzej Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc   0-prefix-71 334-94-
Majewski          Ul. Grabiszyńska 105        19
              Wrocław
dr  n.   med.   Adam Adres jak wyżej           0-prefix-71 334-95-
Rzechonek                           02                      CHIRURGIA PLASTYCZNA
Imię i nazwisko             Miejsce pracy                Telefon kontaktowy
Hanna Tosińska - Okrój         Ul. Dębowa 2 A / 2              0-prefix-58 349-24-52.
                    80-240 Gdańsk
dr n. med. Janusz Zdzitowiecki  Ul. Wyrobka 3/10                      0-prefix-58 348-76-24 – praca
                 80-288 Gdańsk
Marek Trybus           Kraków


Kazimierz Cieślik        Kraków


Zdzisław Kowalski        Kraków


dr n. med. Michał Rólski     Ul. Grunwaldzka 37 B / 2                  0-prefix-61 865-86-04
                 60-783 Poznań
Andrzej Krajewski        SP ZZOZ Oddział Chirurgiczny                0-prefix-91 384-20-61
                 Ul. Niechorska 27
                 72-300 Gryfice
Aleksandra Komorowska      SPSK im. Prof. dr W. Orłowskiego CMKP           828-30-11; 786-28-77
                 Ul. Czerniakowska 231
                 Warszawa
Jerzy Potocki          CMKP                            834-67-43
                 Warszawa, ul. Marymoncka 99
Krzysztof Potocki        Adres jak wyżej                      Jak wyżej


Edward Towpik          Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie  644-50-24; 644-02-08; 825-27-46
                     Warszaw, ul. Roentgena 5
dr n. med. Piotr Knast          Okręgowy Szpital Kolejowy                0-prefix-71
                     Wrocław, al. Wiśniowa 36 A
Piotr Wójcicki              Szpital Chirurgii Plastycznej              0-prefix-74 868-12-95
                     57-320 Polanica Zdrój, ul. Kościelna 1
             CHIRURGIA DZIECIĘCA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy lub adres do koresp.     Telefon kontaktowy
dr med. Piotr Szynka     SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony 0-prefix-85 74-88-100
               Oddział Chirurgii Dziecięcej        centr.
               Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 26
Jan Kaczmarczyk       Ul. Łukasiewicza 1 / 2           0-prefix-  8227-451
               43-300 Bielsko – Biała
Iwona Beck – Gębara     Ul. Ciele 65 A               0-prefix-  325-28-34
               86-005 Białe Błota
dr n. med. Piotr Czauderna  Ul. Klonowicza 102             0-prefix-58 302-30-31
               80-408 Gdańsk
Wiesław Szczygieł      Ul. Kochanowskiego 19 A / 19        0-prefix-58 572-72-00
              84-200 Wejherowo
dr n. med. Marek Królak   Ul. Grunwaldzka 476/10     0-prefix-58 302-30-31
              80-309 Gdańsk
dr  n.  Med.   Andrzej Ul. Strzelców Bytomskich 20/2  0-prefix-32 281-73-47
Świętochowski        Bytom
Andrzej Gruca        Ul. Sienna 29          0-prefix-32 623-29-05
              32-500 Chrzanów
Małgorzata Bitner - Buras  Ul. Prendowskiej 4/3      0-prefix-41 361-55-25
              25-001 Kielce          – praca
                              362-68-73 - dom
Wiesław Urbanowicz     Kraków


Marta Figiel - Różycka   Kraków


Jan Skirpań         Kraków


Zdzisław Boruch       Ul. Boczna Lubomelskiej 1    0-prefix-81 532-44-58
              Lublin
Janusz Chromiński      Ul. Ogrodowa 8 A        0-prefix-81 532-43-12
              Lublin
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji     Telefon kontaktowy
Jan Jedziniak        Oddział Chirurgii Dziecięcej sam. Publ. 0-prefix-   886-4291
               ZOZ
               Puławy, ul. Wróblewskiego 4
Małgorzata    Załuska  - Ul. Ogrodowa 15 A / 2          0-prefix-81 532-1463
Matuszewska         Lublin
lek. Anna Kotynia      Specjalistyczny ZOZ Matki i Dziecka   0-prefix-42   674-24-
               Oddział Chirurgii Dziecięcej       73;
               90-329 Łódź, Al. Piłsudskiego 71     674-14-14
                                   fax: 674-46-59
dr  hab.    med.  Jerzy Szpital Kliniczny nr 4          0-prefix-42 656-50-50
Niedzielski         Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej tel/fax: 656-2552
               91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
Władysław Lipecki      Ul. Pana Tadeusza 9/56          0-prefix-539-32-10
               10-460 Olsztyn              533-68-96


Grażyna    Szymczyk   - Ul. Biała 103              0-prefix-24 268-62-19
Deszczka           09-409 Płock               – praca
dr n. med. Michał Rólski   Ul. Grunwaldzka 37 B / 2         0-prefix-61 865-86-04
               60-376 Poznań
Stefan Sobczyński      Os. Zygmunta Starego 13/77        0-prefix-61 825-27-51
               60-684 Poznań
Krystyna Minta       SP ZOZ nr 1               0-prefix-91 434-57-10
              Ul. Starzyńskiego 2
              70-965 Szczecin
dr  n.   med.  Jacek Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej 0-prefix-91 425-31-86
Pacanowski         PAM
              Ul. Unii Lubelskiej 1
              71-344 Szczecin
dr  n.   med.  Marek Adres jak wyżej             Jak wyżej
Rybkiewicz
Barbara Baranowicz     Profimed Sp.              839-34-80
              Warszawa, ul. Płocka 33 A
Imię i nazwisko      Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
Jacek Tchórzewski     PSK nr 3                632-13-34
              Ul. Działdowska 1
              Warszawa
Jacek Chdorski       Szpital im. Madurowicza         0-prefix-71 342-70-21
              Ul. Traugutta 116
              Wrocław
dr n. med. Andrzej Szmida Katedra    i   Klinika  Chirurgii 0-prefix-71 328-26-61
              Pediatrycznej
              Ul. Skłodowskiej 52
             Wrocław

                     CHIRURGIA OGÓLNA
Imię i nazwisko           Miejsce pracy             Telefon kontaktowy
dr med. Krzysztof Kanigowski    SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony  0-prefix-85   74-88-100
                  Oddział Chirurgii           centr.
                  Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 26
Jerzy Frączek            Ul. Bielska 26             kom: 0-602318915
                  43-276 Jawiszowice
dr n. med.Witold Hryncewicz     Ul. Połczyńska 6/46          0-prefix-52 585-40-00
                  85-711 Bydgoszcz
Marek Cuglewski           Ul. Kopernika 6 m 7          0-prefix-34 324-38-01
                  42-200 Częstochowa
Dariusz Kopeć            Ul. Lechonia 27 m 10          0-prefix-34 363-05-61
                  42-200 Częstochowa
Jerzy Kuźnik            Ul. Al. Wyzwolenia 23         Kom: 0-604-616-390
                  42-200 Częstochowa
Maciej Borkowski          Ul. Grota Roweckiego 11        0-prefix-34 365-65-04
                  42-200 Częstochowa
dr n. med. Jerzy Kossak       Ul. Focha 13/3             0-prefix- 58 302-47-20
                  80-156 Gdańsk
dr n. med. Maciej Michalik       Ul. Południowa 7 c             0-prefix- 58 572-72-00 -
                    84-200 Wejherowo              praca
dr n. med. Józef Kurek         Ul. Płochy 4/14               0-prefix-32 252-41-65
                    40-755 Katowice
dr hab. n. med. Krystyn Sosada     Ul. Wolności 149/2             0-prefix-32 271-31-50
                    41-800 Zabrze
Jacek Kocot               Ul. Rudnickiego 28/7            0-prefix-32 222-56-02
                    41-400 Mysłowice
dr n. med. Ryszard Macyszyn       Ul. Brynowska 50              0-prefix-32 251-89-51
                    40-250 Katowice
dr n. med. Tomasz Marszałek       Ul. Zamenhofa 26              0-prefix-94 34-05-900
                    75-558 Koszalin
Imię i nazwisko       Adres korespondencyjny      Telefon kontaktowy
Janusz Legutko        Kraków


Krzysztof Hrman       Kraków


Kazimierz Rembiarz      Kraków


Mariusz Kózka        Kraków
Jrzy Jamski         Kraków


Franciszek Brakowiecki   Oddział Chirurgii Naczyń          0-prefix-81  537-
              Wojew.   Szpital  Specjal.im.  Stefana 4729; 537-4728
              Kardynała Wyszyńskiego
              Lublin, ul. Al. Kraśnicka 100
Andrzej Chrościcki     Oddział Chirurgiczny SP          0-prefix-81 531-42-
              Okręgowy Szpital Kolejowy         51
              Lublin, ul. Kruczkowskiego 21
Mirosław Litwin       Ul. Pozytywistów 14/6           0-prefix-81 525-11-
              Lublin                   27
Andrzej Madejczyk      Oddział Chirurgii Naczyń Wojew. Szpitala 0-prefix-81 537-46-
              Specjalistyczn.              72
              Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP
              ZOZ
              Lublin, ul. Al. Kraśnicka 100
prof. Alicja Sawa      Kat. i Klin. Chirurgii Klatki Piersiowej AM 0-prefix-81 742-53-
              Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 98
              nr 4
              Lublin, ul. Jaczewskiego 8
dr  n.  med.  Zbigniew Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr 0-prefix-42 251-60-
Adamczyk            Wł. Biegańskiego               45
                Oddział Chirurgiczny G            251-61-59
                91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5      fax: 251-62-50
Imię i nazwisko        Adres korespondencyjny            Telefon kontaktowy
dr   n.  med.   Paweł Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego   0-prefix-42 678-69-
Czekalski           Klinika   Chirurgii   Ogólnej     i 27
                Transplantologii               tel/fax: 679-10-91
                90-153 Łódź, ul. Kopcinskiego 22
lek. Rajmund Dyba       SP ZOZ – Szpital im. E. Biernackiego     0-prefix-42 225-36-
                Oddział Chirurgii              95
                95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68  225-35-00
                                      fax: 214-92-99
prof. dr hab. med. Adam Szpital MSWiA                    0-prefix-42   634-
Dziki             Oddział Chirurgii              12-84;
                91-425 Łódź, ul. Północna 42         634-11-00
                                      fax: 687-55-23
dr  n.   med.  Zbigniew SP ZOZ – Szptal im. E. Biernackiego      0-prefix-42 225-36-
Kociszewski          Oddział Chirurgii              95;
                95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68  225-35-00
                                      fax: 214-92-99
dr  hab.   med.  Ryszard SP ZOZ – Szpital Kliniczny nr 1 im. N. 0-prefix-42 678-69-
Markert          Barlickiego              27
              Klinika    Chirurgii  Ogólnej  i tel/fax: 679-10-91
              Transplantologii
              90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
dr n. med. Andrzej Sygut  Szpital MSWiA             0-prefix-42 634-12-
              Oddział Chirurgii           84;
              91-425 Łódź, ul. Północna 42      634-11-00
                                 fax: 687-55-23
prof.  dr  hab.  Janusz SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 1 im. N. 0-prefix-42 678-69-
Wasiak           Barlickiego              27;
              Klinika    Chirurgii  Ogólnej  i tel/fax: 679-10-91
              Transplantologii
              90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
dr hab. Antoni Dutkiewicz Ul. Pana Tadeusza 9/56         0-prefix-89 538-64-
              10-460 Olsztyn             13 - praca
                                 533-17-34 - dom
Andrzej Łucki       Ul. Powstańców Śl. 10         0-prefix-34 358-22-
              46-320 Praszka             51
                                 kom: 0-602483336
Paweł Sobieski       Ul. Medyczna 20 m 8          0-prefix-24 268-53-
              09-400 Płock              34 - praca
Imię i nazwisko       Adres korespondencyjny            Telefon kontaktowy
dr  n.  med.  Wojciech Ul. Szczęsna 4 C               0-prefix-61 848-30-
Burchardt          60-587 Poznań                83
Dariusz Czarnecki      Ul. Poziomkowa 9               0-prefix-61 442-31-
              63-300 Nowy Tomyśl              05
dr n. med. Piotr Golusiński Ul. Grunwaldzka 125 / 1           0-prefix-61 861-47-
              60-313 Poznań                93
dr  n.  med.  Wojciech Ul. Pionierska 4               0-prefix-61 832-41-
Twardosz          61-492 Poznań                61
dr  n.  med.  Wojciech Ul. Jachowicza 30               0-prefix-61 868-41-
Waliszewski         60-195 Poznań                61
Marek Błażejewski      SP  ZOZ   Szpital  Miejski,  Oddział 0-prefix-91 321-34-
              Chirurgiczny                 13
              Ul. Mieszka I nr 7
              72-600 Świnoujście
Jerzy Gromowski       SP ZOZ , Oddział Chirurgiczny        0-prefix-91 384-20-
              Ul. Niechorska 27              61 – centr.
              72-300 Gryfice
Wojciech Jagielski     SP Szpital Kliniczny nr 1          0-prefix-91 425-31-
              Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Reki  96
              71-344 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Jan Jastek       SP Portowy ZZOZ               0-prefix-91 462-46-
            Ul. Energetyków 2              02- centr.
            70-656 Szczecin
Maksymilian Kamiński  SP  ZOZ    Szpital  Miejski,  Oddział 0-prefix-91 321-34-
            Chirurgiczny                 13
            Ul. Mieszka I nr 7
            72-600 Świnoujście
Mariusz Kasiński    SP ZZOZ Oddział Chirurgiczny         0-prefix-91 382-07-
            Ul. Szpitalna 10               51
            72-400 Kamień Pomorski
Imię i nazwisko    Adres korespondencyjny            Telefon kontaktowy
dr hab. Józef Kładny  Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 0-prefix-91 466-10-
            PAM                     00 – centr.
            Ul. Powstańców Wlkp. 72
            70-111 Szczecin
Robert Kosiński    SP ZZOZ, Oddział Chirurgiczny        0-prefix-91 317-60-
            Ul. Siedlecka 2               59
            72-010 Police
Krzysztof Kozak    SP ZZOZ , Oddział Chirurgiczny        0-prefix-91 384-20-
            Ul. Niechorska 27              61
            72-300 Gryfice
dr  n.   med.  Tomasz SP Wojewódzki Szpital Zespolony         0-prefix-91 454-10-
Lipiński           Oddział Chirurgiczny             07 – cent.
               71-455 Szczecin ul. Arkońska 4
dr  n.  med.  Krzysztof Adres jak wyżej                Jak wyżej
Michalczyk
Maksymilian Mikee      SP Szpital Kliniczny nr 1           0-prefix-91 425-31-
               Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki  96
               71-344 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
prof. Bolesław Nagay     Adres jak wyżej                Jak wyżej


dr  n.  med.  Zygmunt Adres jak wyżej                 Jak wyżej
Niedźwiedż
Jacek Siwulski        SP ZZOZ Oddział Chirurgiczny         0-prefix-91 577-63-
               Ul. Wojska Polskiego 27            55 – centr.
               73-110 Stargard Szczeciński
Andrzej Sobuś        SP Szpital Kliniczny nr 2           0-prefix-91 466-11-
               III  Klinika   Chirurgii  Ogólnej    i 56
               Naczyniowej
               70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp.
               72
Imię i nazwisko        Adres korespondencyjny            Telefon kontaktowy
Marek Szymczak        SP ZOZ Oddział Chirurgiczny         0-prefix-91 418-20-
               Ul. Nowogrodzka 2              21 – centr.
               72-100 Goleniów
dr  n.  med.   Grzegorz SP Szpital Kliniczny nr 1          0-prefix-91 425-30-
Wojciechowski        Klinika Hepatobiliarnej           00
               71-344 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Piotr Hubert         Ul. Leszczynowa 42             kom: 0-601632616
               87-100 Toruń
Lech Baczuk         SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP     kom: 0-602353167
               Ul. Czerniakowska 231
               Warszawa
Jarosław Barski       SPZOZ Mława                 0-prefix-23 654-47-
               UL. Dr A. Dobrskiej 1            80
Andrzej Cichocki       Centrum    Onkologii  Instytut   M. 833-82-56   –  do
               Skłodowskiej – Curie            wyjaśnienia
               Ul. Roentgena 5
               Warszawa
Wojciech Firkowski      Szpital im. Babińskiego           0-prefix-71 341-00-
               Pl. 1 Maja 8                00
               Wrocław
Marek Podczasiak       Uzdrowisko Szczawnica – Jedlina       0-prefix-74 843-51-
               Ul. Ratuszowa 1       05
               58-310 Szczawnica Zdrój
dr n. med. Jerzy Woldan   I Klinika Chirurgii     0-prefix-71 322-26-
               ul. Poniatowskiego 2    71
               Wrocław
dr  n.   med.   Paweł Okręgowy Szpital Kolejowy  0-prefix-71 369-20-
Wróblewski          Al. Wiśniowa 36 A      49
               Wrocław
Imię i nazwisko      Adres korespondencyjny    Telefon kontaktowy
Maciej Zarawski      Szpital Rejonowy       0-prefix-75 773-20-
              Ul. Pocztowa 16        31
              59-920 Bogatynia
prof. Bronisław Stawarz  Wojskowa - Warszawa      681-85-03


prof. Marian Brocki    Wojskowa - Łódź        0-prefix-42 633-38-
                             90
                             kom: 0-601229454


dr med. Zbigniew Zaręba Wojskowa - Warszawa       681-61-44


dr med. Jan Sapieżko    Wojskowa - Łódź        0-prefix-42 639-35-
                                    22;
                                    kom: 0-602704888
          CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
dr med. Leszek Kozłowski   Białostocki Ośrodek Onkologiczny   0-prefix-58 732-01-16
               Białystok, ul. Ogrodowa 12
dr  n.   med.  Tadeusz Ul. Słowików 8            0-prefix-   174-516
Leśniak           43-340 Kozy
dr n. med. Jan Cisowski   Ul. Motylowa 31           0-prefix-52 374-30-00
               85-432 Bydgoszcz
Bogusław Mąka        Ul. Bielszowicka 18         0-prefix-    242-17-
               41-710 Ruda Śl.           88
Jan Kowalczyk        Kraków


Jan    Kondratowicz  - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  0-prefix-81   747-89-
Kucewicz           Lublin, ul. Jaczewskiego 7      11
Wiesław Witczymiszyn     Oddział Chirurgii Onkologicznej   0-prefix-81 747-75-11
              Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  wew. 155
              Lublin, ul. Jaczewskiego 7
dr  n.   med.  Wojciech WSS im. M. Kopernika         0-prefix-42 689-54-61;
Jabłoński          Regionalny Ośrodek Onkologiczny , 689-54-62
              Oddz. Chirurgii Onkolog.       fax: 689-50-41
              93-509 Łódź, ul. Paderewskiego 4
dr  n.   med.  Zbigniew Jak wyżej               Jak wyżej
Morawiec
Marek Bamberski       Jak wyżej               Jak wyżej


Michał Sokołowski      Jak wyżej               Jak wyżej


dr  n.   med.  Wiesław Ul. Północna 11/13           0-prefix-24 268-64-46
Sosnowiski         09-400 Płock             – praca
                                 262-53-51 - dom
Piotr Luboński       Os. Orła Białego 32/4         0-prefix-61 878-93-79
              61-251 Poznań
Imię i nazwisko      Adres korespondencyjny         Telefon kontaktowy
dr hab. Józef Kładny    Klinika   Chirurgii   Ogólnej  i 0-prefix-91 466-10-00
              Onkologicznej PAM           – centr.
              Al. Powstańców Wlkp. 72
              70-111 Szczecin
Mariusz Badnarczuk     Centrum Onkologii – Instytut im. M. 643-92-87
              Skłodowskiej – Curie
              Ul. Roentgena 5
              Warszawa
Andrzej Cichocki      Adres jak wyżej           Jak wyżej


Henryk Maciąg        Szpital im. Sokołowskiego      0-prefix-74 841-77-75
              Ul. Sokołowskiego 4
              58-300 Wałbrzych
dr  n.  med.   Marek Dolnośląskie Centrum Onkologii    0-prefix-71 361-21-21
Bębenek           Pl. Hirszfelda 12
              Wrocław
dr  n.  med.  Zbigniew Wojskowa - Warszawa         6816-144
Zaręba
         CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
dr med. Ewa Hubert     Klinika   Chirurgii  Szczękowo   – 0-prefix-85 746-86-29
              Twarzowej AM
              Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24 a
Jerzy Mucha        Ul. Kleniowa 17               0-prefix-  372-40-17
              85-435 Bydgoszcz
Wojciech Ratajczak     Ul. Leszka Białego 33            0-prefix-58 556-45-15
              80-353 Gdańsk                – praca
Wojciech Grabe       Ul. Witoska 21 / 36             0-prefix-58 302-73-32
              80-809 Gdańsk
dr n. med. Krzysztof Ślaski Ul. Bratków 22               0-prefix-3   265-24-
              41-250 Czeladź               11
dr n. med. Anna Wąsek   Ul. Pokoju 39/18              0-prefix-32 271-89-47
              41-800 Zabrze
Antoni Stopa        Kraków


Barbara Dobroczyńska    Klinika   Chirurgii   Stomatol.   i 0-prefix-81 532-38-51
              Szczękowo – Twarzowej AM
              Samodzielny    Publiczny   Szpital
              Kliniczny nr 1
              Lublin, ul. Karmelicka 7
Grażyna Paszek       jak wyżej                  Jak wyżej
lek. Jan Górzyński      SP ZOZ – Przychodnia Specjalistyczna 0-prefix-42 225-38-79;
               Stomatologiczna            225-35-00; 225-38-81
               95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr fax: 214-92-99
               68
Anna Witkowska        Ul. Wengris 28            0-prefix-89 524-42-34
               10-900 Olsztyn
Jolanta Smerkowska     - Ul. Batalionu Zośka 1/408       0-prefix-77 4520-163 /
Mokrzycka          45-334 Opole             165
Leokadia Pielaszkiewicz - Ul. Nowa 9                0-prefix-24 264-87-50 -
Kobylska           09-409 Płock             dom
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji        Telefon kontaktowy
dr  n.   med.   Anna Ul. Szydłowska 17/8           0-prefix-61 848-58-97
Serafinowska       - 60-031 Poznań
Kiełczewska
dr  n.  med.   Tadeusz Ul. Bukowska 45 C / 7         0-prefix-61 847-84-99
Olejniczak         60-651 Poznań
dr n. med. Jan Krawczak   SP Wojewódzki Szpital Zespolony    0-prefix-91 488-24-00
              Przychodnia Specjalistyczna
              71-405 Szczecin, ul. Piłsudskiego 42
Wojciech Rawicki      Obwód Lecznictwa Kolejowego      0-prefix-91-576-83-75
               Ul. Mickiewicza 18
               73-110 Stargard Szczeciński
Krystyna Chrupczak      Ul. Pająkowskiego 20/3       kom: 0-603947616
               87-100 Toruń
Maciej Czerniuk       Akademia Medyczna          838-30-42   –   do
               Ul. Żwirki i Wigury 37       wyjaśnienia
               Warszawa
Halina Deszczyńska      Adres jak wyżej           Jak wyżej


Andrzej Hochman       Ośrodek Medycyny Pracy       615-50-41
               Ul. Górczewska 89
               Warszawa
Barbara  Kulisiewicz  -
Depczyńska
Zygmunt Chojnacki      Gabinet Prywatny          0-prefix-74 852-02-16
               Ul. Lelewela 4/4
               58-100 Świdnica
dr n. med. Marta Pilak    Zakład Chirurgii Stomatologicznej  0-prefix-71 343-10-49
               Ul. Cieszyńskiego 17
               Wrocław
Bogdan Barut         Wojskowa - Kraków          0-prefix-12 6308-296;
                                  6335-339           CHIRURGIA SZCZĘKOWA
Imię i nazwisko      Miejsce pracy lub adres do koresp.    Telefon kontaktowy
dr med. Ewa Hubert     Klinika  Chirurgii   Szczękowo   – 0-pefix-85 746-86-29
              Twarzowej AM
              Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24 a
Tomasz Skoczek       Ul. Giewont 16/26             0-prefix- 187-294
              43-316 Bielsko - Biała
Mariusz Kaczmarek     Ul. Orkana 14/18
              42-200 Częstochowa
prof. Józef Zienkiewicz  Ul. Światowida 8 A            0-prefix-58  349-21-
              81-543 Gdynia               01 - praca
dr n. med. Krzysztof Ślaski Ul. Bratków 22              0-prefix-3  265-24-
              41-250 Czeladź              11
Andrzej Mazaraki      Kraków


Krzysztof Kuchta      Kraków


Marian Wróblewski     Ul. Rayskiego 4/6             0-prefix-81  533-39-
               Lublin                  57
Urszula Panek        Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. 0-prefix-42    716-30-
               Skłodowskiej – Curie           02;
               Oddz.   Chirurgii  Szczękowo    – fax: 716-42-14
               Twarzowej
               95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Leszek Dudziński       Gryźliny 103               0-prefix-89  532-63-
               11-034 Stawiguda             06
                                   kom: 0-609690477
dr hab. Urszula Balicka   Ul. Urbanowska 22/31           0-prefix-61  848-50-
               60-647 Poznań              56
dr  n.  med.   Stanisław Ul. Poniatowskiego 12 K         0-prefix-61  810-43-
Grajewski          62-031 Luboń               38
dr n. med. Jan Krawczak   SP Wojewódzki Szpital Zespolony     0-prefix-91  488-24-
               Przychodnia Specjalistyczna       00
               71-405 Szczecin, ul. Piłsudskiego 42
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
Krzysztof Awiłło       Ul. Rakowiecka 36
               Warszawa
Paweł Baranow        Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus    621-44-26
               Ul. Lindleya 4
              Warszawa
Marek Pietras       Centrum   Onkologii    Instytut  M. 644-50-24
              Skłodowskiej – Curie
              Ul. Roentgena 5
              Warszawa
dr n. med. Paweł Ziemski  Katedra   Chirurgii  Szczękowo    – 0-71 328-27-42
              Twarzowej
              Ul. Chałubińskiego 5
              Wrocław
dr  n.   med.  Andrzej Adres jak wyżej              Jak wyżej
Komorski
dr    hab.   Grzegorz Wojskowa – Warszawa            681-65-34
Krzymański

                          CHOROBY PŁUC
Imię i nazwisko            Miejsce pracy                  Telefon kontaktowy
lek. med. Henryka Brysiewicz      SP Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc  0-prefix-85 741-29-97
                    Białystok, ul. Warszawska 18
Anna Ciesielska            Ul. Leszczyńskiego 111/38            0-prefix-52 325-66-00
                    85-137 Bydgoszcz
Piotr Cichoń              Ul. Pirotechników 30              0-prefix-34 365-82-41
                42-200 Częstochowa
Lidia Terlecka         Ul. Jana Pawła II 94/96                  0-prefix-34 368-20-64
                42-200 Częstochowa
dr n. med. Ewa Jassem      Ul. Małcużyńskiego 6/1                   0-prefix-58 349-25-06
                80-171 Gdańsk
Bogumiła Medon - Wilanowska   Ul. Maszopów 2 E                      0-prefix-58 572-72-00 - praca
                84-200 Wejherowo
dr n. med. Jan Cieślicki    Wojewódzki Szpital Chorób Płuc               kom: 0-602-115-036
                44-300 Wodzisław, ul. Bracka 13              praca – 0-32 455-39-50
Anna Prokop           Kraków


Wojciech Skucha         Kraków


Bożena Ziółkowska - Graca    Kraków


Bronisław Prystupa       Oddział Chorób Płuc                    0-prefix-81 740-27-03
                Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
                Lublin, ul. Biernackiego 9
Wiesława Szarewicz - Adamczyk  Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy AM             0-prefix-81 742-52-40
                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Elżbieta Ziemecka - Rakowska        Oddział Ftyzjjopulmonologiczny           0-prefix-81 531-42-67
                      SP Okręgowy Szpital Kolejowy
                      Lublin, ul. Kruczkowskiego 21
Imię i nazwisko       Adres korespondencyjny           Telefon kontaktowy
dr  n.   med.  Andrzej Wojewódzki    Specjalistyczny  ZOZ  – 0-prefix-42  659-00-
Michalski          Centrum Leczenia Chorób Płuc, Paw. D, 13;
              Oddz. Chorób Choroby Płuc Dorosłych I   659-04-60 wew. 575
              91-520 Łódź, ul. Okólna 181
dr  n.  med.   Wojciech SP ZOZ – Szpital Kliniczny nr 1 im. N. 0-prefix-42    678-75-
Piotrowski         Barlickiego                05;
              Klinika Pneumonologii i Alergologii    tel/fax: 678-21-29
              9-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Maciej Prochowski      Wojewódzki    Specjalistyczny  ZOZ  – 0-prefix-42  659-00-
              Centrum Leczenia Chorób Płuc, Paw. D    21;
              91-520 Łódź, ul. Okolna 181        659-04-60
Andrzej Rosłan       Ul. Bankowców 27              0-prefix-89  526-43-
              10-628 Olsztyn               75 – praca
                                    533-14-56 – dom
Bogdan Gotowicki      Ul. Wyszogrodzka 82            0-prefix-24  268-62-
              09-407 Płock                95 - praca
Szczepan Cofta       Ul. Rynek Śródecki 1/4           0-prefix-61  877-34-
              61-126 Poznań             14
prof. Tadeusz Brzeziński  Katedra i Zakład Historii Medycyny PAM 0-prefix-91  480-08-
              Ul. Rybacka 1             23
              71-204 Szczecin
Urszula Czerwonko     SP ZZOZ Oddział Pulmonologiczny    0-prefix-91  577-63-
              Ul. Wojska Polskiego 27        35 – centr.
              73-110 Stargard Szczeciński
Anna Roszko        SP Wojewódzki Zakład Gruźlicy i Chorób 0-prefix-91  422-12-
              Płuc                  31 – centr.
              Ul. Janosiak 1-3
              71-424 Szczecin
Krzysztof Mączka      Ul. Różana 1              0-prefix-14   631-
              32-800 Brzesko             060
Anna Kwiek         Os. Zielone 4/6            0-prefix-14  624-21-
              33-100 Tarnów             23
Imię i nazwisko      Adres korespondencyjny         Telefon kontaktowy
Paweł Wudarski       Ul. Grunwaldzka 5 C / 11        kom: 0-601648314
              87-100 Toruń
Elżbieta Bełkowska     ZPZLO Warszawa – Ochota
              Ul. Szczęśliwicka 36
              Warszawa
Romana Borkowska      WZPZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy
              Ul. Narutowicza 80
              Otwock
Elżbieta Bielecka     Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc       0-prefix-71  334-94-
              Ul. Grabiszyńska 105            00
              Wrocław
Lucjan Ilnicki       Przychodnia Lekarska TUR-MED.       0-prefix-75  778-44-
              Ul. Mickiewicza 11 A            10
              59-916 Bogatynia

                        CHOROBY WEWNĘTRZNE
Imię i nazwisko           Miejsce pracy                      Telefon kontaktowy
prof. Jan Stasiewicz         SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony           0-prefix-85 74-88-100 wew. 444
                   Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
                   Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
dr med. Zdzisław Hrynkiewicz     Samodzielny Szpital Miejski im. PCK           0-prefix-85 664-85-12 lub 11
                   II Oddział Chorób Wewnętrznych
                   Białystok, ul. Sienkieiwcza 79
dr med. Sławomir Kosidło       SP ZOZ Hajnówka                     0-prefix-85 684-24-08
                   Oddział Chorób Wewnętrznych
                   17-200 Hajnówka ul. Lipowa 190
dr med. Agnieszka Janke    SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony        0-prefix-85 74-88-100 wew. 452
               Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
               Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
prof. Wojciech Pędich     zam: Białystok, ul. Zachodnia 20/20        0-prefix-85 744-95-76
prof. Janusz Kłoczko     Klinika Hematologii AM              0-prefix-85 746-86-03
               Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24a
Grażyna Mach         Ul. Niwy 41                    0-prefix-  8737-442
               34-100 Wadowice
Aneta Mianowana        Ul. Aleja 600-Lecia 2/2              0-prefix  389-62-05
               89-410 Więcbork
Krzysztof Janik        Ul. Poświatowskiej 44               kom: 0-601-529-519
               42-200 Częstochowa
Piotr Muskała         Ul. Wodzickiego 84/90               0-prefix-34 365-46-66
               42-200 Częstochowa
Krzysztof Jarzębski      Ul. Kukuczki 6 m 5                kom: 0-601-4-5-985
               42-200 Częstochowa
dr n. med. Andrzej Szczerba  Ul. Wronki 2                   kom: 0-601320220
               80-808 Gdańsk
Janusz Bałanda        Ul. Chałubińskiego 6/82              0-prefix-58 302-30-31
               80-807 Gdańsk
Imię i nazwisko        Adres do korespondencji              Telefon kontaktowy
dr hab. Cezary Kucio     Ul. Topolowa 6       0-prefix-  265-83-36
               41-250 Czeladź
dr n. med. Wojciech Mizera  Ul. Augustynika 11 a / 26  0-prefix   262-43-44
               41-300 Dąbrowa Górn.
Wojciech Marqurdt      Ul. Bromboszcza 2/6     0-prefix-32 252-49-39
               40-723 Katowice
dr n. med. Tomasz Reginek  Ul. Wilsona 25       0-prefix-  330-18-40
               44-190 Knurów
Maciej Hamankiewicz     Ul. 27-go Stycznia 77    0-prefix-32 267-41-89
               42-500 Będzin
Andrzej Dmoch        Ul. Duża 6/2        0-prefix-41 344-10-31 – praca
               25-304 Kielce        368—16-11 - dom
Stean Bednarz        Kraków


Mariusz Janikowski      Kraków


Jacek Tętnowski       Kraków


Lech Kucharski        Kraków


Wiesław Sowa         Kraków
Andrzej Kosiniak - Kamysz  Kraków


Janusz Dubejko        Oddział Kardiologii ZOZ MSWiA               0-prefix-81 535-42-70;
               Lublin, ul. Grenadierów 3                 535-54-84
Jan Hałabuda         Oddział chorób Wewnętrznych Wojew. Szpitala Specjalist.  0-prefix-  342-85-42
               Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji                  Telefon kontaktowy
Andrzej Kleinrok       Oddział Kardiologii Sam. Publicznego Szpitala Wojew.   0-prefix-81 677-34-30
               im. Papieża Jana Pawła II
               Zamość, ul. Legionów 10
Janusz Kudlicki       Klinika Kardiologii AM                  0-prefix-81 742-57-72;
               Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4       742-58-85
               Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Hanna Lewandowska - Stanek  Oddział Internistyczno – Kardiologiczny          0-prefix-81 740-2675;
               Sam. Publiczny Szpital Wojew. im. Jana Bożego       740-26-76
               Lublin, ul. Biernackiego 9
Stanisław Litwin       Ul. Zamojska 5                      0-prefix- 565-38-33
               Chełm
prof. Andrzej Nowakowski   II Klinika Chorób Wewnętrznych AM             0-prefix-81 742-56-36
               Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                  Lublin, ul. Jaczewskiego 8
prof. Maria Słomka         Klinika Gastroenterologii AM                  0-prefix-81 742-54-52
                  Adres jak wyżej
prof. Wojciech Sodolski       Oddział Chorób Wewnętrznych                   0-prefix-81 747-88-41 wew. 339
                  Instytutu Medycyny Wsi
                  Lublin, ul. Jaczewskiego 2
dr hab. Andrzej Tomaszewski     Klinika Kardiologii AM                     0-prefix-81 742-58-85;
                  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4          742-57-72
                  Lublin, ul. Jaczewskiego 8
dr Małgorzata Tomczykowska     Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii          0-prefix-81 537-62-28;
                  Wojew. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego  537-46-32
                  Lublin, ul. Al. Kraśnicka 100
prof. Teresa Widomska - Czekajska  Klinika Kardiologii AM                     0-prefix-81 742-54-71
                  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                  Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Imię i nazwisko           Adres do korespondencji                     Telefon kontaktowy
dr n.med. Stanisław Ciechowicz   V Szpital Miejski im. Świętej Rodziny              0-prefix-42 636-17-30;
                  Oddz. Chorób Wewnętrznych                    636-11-28;
                  90-302 Łódź, ul. Wigury 19                   fax: 636-11-97
Januariusz Kaczmarek        Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ - Centrum Leczenia Chorób Płuc, 0-prefix-42 659-00-12;
                  Paw. D, Oddz. Chorób Wewnętrznych VI              659-04-60 wew. 575
                  91-520 Łódź, ul. Okólna 181
Maciej Michalski          SP ZOZ – Szpital im. E. Biernackiego, Oddz. Wewnętrzny III  0-prefix-42 225-37-56; 225-37-59;
                  95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68          fax: 214-92-99


dr n. med. Wojciech Piotrowski   SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego,      0-prefix-42 678-75-05;
                  Klinika Pneumonologii i Alergologii             tel/fax: 678-21-29
                  90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
dr n. med. Jan Ruxer        SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego       0-prefix-42 678-71-92; 678-71-96
                  Klinika Chorób Przemiany Materii
                  90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Jolanta Sadurska          Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza    0-prefix-42 686-63-80; 686-81-19
                  III Oddział Chorób Wewnętrznych               fax: 686-82-09
                  94-029 Łódź, ul. Wileńska 37
dr n. med. Małgorzata Saryusz - SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego        0-prefix-42 678-71-92; 678-71-96
Wolska               Klinika Chorób Przemiany Materii
                  90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Danuta Kozłowska - Trusewicz    Ul. Wengris 28                        kom: 0-605535432
                  10-900 Olsztyn
Ewa Zakrzewska           Ul. Barcza 8/24                       0-prefix-89 535-31-20 – praca
                  10-684 Olsztyn                        542-92-11 – dom
Stanisław Kowarzyk         Ul. Gałczyńskiego 6/3                    0-prefix-  433-24-51 w. 344
                   48-300 Nysa             kom: 0-602479547
Michał Galewicz            Ul. Monte Casino 15         0-prefix-24 365-09-30 – praca
                   09-410 Płock             266-79-46 – dom
Imię i nazwisko            Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Anna Bielerzewska           Ul. Sławomira 60           0-prefix-61 876-82-90
                   61-063 Poznań
dr n. med. Maria de Mezer Dambek   Ul. Szeherezady 85/1         0-prefix-61 868-17-84
                   60-195 Poznań
prof. Piotr Dylewicz         Ul. Zagrodnicza 28/2         0-prefix-61 820-20-50
                   61-654 Poznań
dr n. med. Stanisław Dzieciuchowicz  Ul. Podkomorska 30/1         0-prefix-61 867-46-09
                   60-277 Poznań
Andrzej Minczykowski         Ul. Grochowska 39/1         0-prefix-61 867-33-69
                   60-277 Poznań
Zenon Mościcki            Ul. Dobra 14             0-prefix-61 848-05-28
                   60-595 Poznań
prof. Piotr Psuja           Ul. Jeziorańska 30          0-prefix-61 820-69-74
                   60-461 Poznań
Andrzej Tykarski           Klinika Nadciśnienia Tętniczego AM  Kom: 0-601760820
                   61-848 Poznań, ul. Długa 1/2
dr hab. Andrzej Wykrętowicz      Ul. Szeherezady 81          0-prefix-61 868-23-04
                 60-195 Poznań
prof. Piotr Wysocki       Ul. Połnocna 23              0-prefix-61 651-77-06
                 62-064 Plewiska
Zofia Biernaczyk         109 Szpital Wojskowy z Przychodnią    0-prefix-91 445-55-00 – centr.
                 SP ZOZ Oddział Wewnętrzny
                 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9/11
Roman Bożyk           SP ZZOZ Oddział Wewnętrzny        0-prefix-91 317-60-59
                 Ul. Siedlecka 2
                 72-010 Police
dr hab. Krzysztof Dziewanowski  SP Wojewódzki Szpital Zespolony      0-prefix-91 454-10-07
                 Oddział Nefrologii
                 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Imię i nazwisko         Adres do korespondencji          Telefon kontaktowy
Mariusz Gierba          SP ZZOZ Oddział Wewnętrzny        0-prefix-91 577-63-55
                 Ul. Wojska Polskiego 27
                 73-110 Stargard Szczeciński
dr n. med. Krzysztof Klimek   Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy     0-prefix-91 484-16-51 – centr.
                 Ul. Bolesława Śmiałego 33
                 70-347 Szczecin
Zygmunt Machaj          SP Wojewódzki Szpital Zespolony      0-prefix-454-10-07 – centr.
                 Oddział Wewnętrzny
               71-455 Szczecin
Andrzej Pacewicz       SP ZZOZ Oddział Wewnętrzny     0-prefix-91 577-63-35
               Ul. Wojska Polskiego 27
               73-110 Stargard Szczeciński
dr n. med. Mariusz Pietrzak  SP Wojewódzki Szpital Zespolony   0-prefix-91 454-10-07 – centr.
               Oddział Wewnętrzny
               71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Karol Ptak          SP ZZOZ Oddział Wewnętrzny     0-prefix-91 382-07-51
               Ul. Szpitalna 10
               72-400 Kamień Pomorski
dr n med. Jacek Różański   Klinika Chorób Wewnętrznych PAM   0-prefix-91 466-11-97
               Al. Powstańców Wlkp. 72
               71-111 Szczecin
Wiesław Sarapak        SP ZOZ Szpital Miejski       0-prefix-91 321-34-13
               Ul. Mieszka 17
               72-600 Świnoujście
dr n. med. Henryk Smulski   SP Stoczniowy ZOZ          0-prefix-91 459-24-72 – centr.
               Ul. Dubois 27
               71-610 Szczecin
Imię i nazwisko        Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
dr n. med. Maria Tarnowska  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  0-prefix-91 484-16-51 – centr.
           Ul. B. Śmiałego 33
           70-347 Szczecin
Danuta Kępa      Ul. Oracka 1 a                       0-prefix-14 brak
           32-700 Bochnia
Małgorzata Bochenek  Ul. Wspólna 1                       0-prefix-14 622-23-27
           33-100 Tarnów
Stanisław Łata    Szpital Wojewódzki                     0-prefix-14
           II Odział Wewnętrzny
           33-100 Tarnów, Ul. Lwowska 187 A
Ewa Krupa       Ul. Sowińskiego 22                     0-prefix-14 621-44-44
           33-100 Tarnów
Krystyna Małecka   Ul. Świerkowa 13                      kom: 0-606915484
           87-400 Gołub - Dobrzyń
Eugeniusz Abert    Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie  644-50-24; 644-02-08; 825-27-46
           Ul. Roentgena 5
           Warszawa
Maria Anczykowska   Ul. Literacka
           Warszawa
Marek Banaszewski   Instytut Kardiologii                    815-30-11
           Ul. Alpejska 42
           Warszawa
Bohdan Bzowski


Waldemar Chełstowski       ZOZ Wyszków                 0-prefix-29 742-38-11 w. 307
                 Ul. KEN 38


Imię i nazwisko         Adres do korespondencji           Telefon kontaktowy
Jerzy Nosarzewski        ZZOZ SZSZ MSWiA               613-38-75; 612-62-90
                 Ul. Wołoska 137
                 Warszawa
Marek Gorczyński         Szpital im. Falkiewicza           0-prefix-76 855-20-41
                 Ul. Iwaszkiewicza 5
                 59-220 Legnica
dr n. med. Konrad Leśniakowski  Szpital Chorób Infekcyjnych         0-prefix-71326-13-25
                 Ul. Koszarowa 5
                 Wrocław
dr n. med. Zbigniew Machaj    Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii  0-prefix-71 370-02-33
                 Ul. Traugutta 57/59
                 Wrocław
Tadeusz Stępkowski        SPZOZ Nowa Ruda               0-prefix-74 872-44-71
                 Ul. Piłsudskiego 16
                 57-400 Nowa Ruda
Maria Tomkowid       Szpital im. Falkiewicza            0-prefix-71 342-86-31
              Ul. Warszawska 2
              Wrocław
dr hab. Dariusz Wołowiec  Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych   0-prefix-71 32-09-607
              Ul. Pasteura 4
              Wrocław
prof. Jerzy Kruszewski   Wojskowa - Warszawa              810-29-09


prof. Zenon Gawor     Wojskowa – Łódź                0-prefix-42 6393-562; 6443-667
                   CHOROBY ZAKAŹNE
Imię i nazwisko       Miejsce pracy               Telefon kontaktowy
dr hab. Robert Flisiak   Klinika Obserwacyjno – Zakaźna Am     0-prefix-85 732-75-70
              Białystok, ul. Żurawia 14
Małgorzata Pawłowska    Ul. Mazurska 1/17             0-prefix-52 325-56-67
              85-710 Bydgoszcz
Marian Sikora        Ul. Ks. Popiełuszki 16           kom: 0-608-409-666
              42-200 Częstochowa
Dorota Kołodziejczyk     3-go Maja 16/2                       0-prefix-  877-1547
               34-220 Maków Podhalański
dr n. med. Hanna Trocha    Ul. Smoluchowskiego 18                   0-prefix-58 341-40-41
               80-214 Gdańsk
dr n. med. Gina Andrzej    Ul. Filaretów 34/15                    kom: 0-602126363
               43-100 Tychy
Mirosława Gontarek - Modras  Ul. H. Sawickiej 38/4                   0-prefix-41 366-24-81 – praca
               25-431 Kielce                       331-10-26 - dom
Irena Siuda          Kraków


Urszula Kluba - Wojewoda   Kraków


Andrzej Firych        Oddział Zakaźny                      0-pefix-  886-26-55 wew. 172
               Samodzielny Publiczny ZOZ
               Puławy, ul. Bema 4
Elżbieta Patorska - Mach   Klinika Chorób Zakaźnych AM                0-prefix-81 740-56-29
               Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
               Lublin, ul. Biernackiego 9
Anna Misztal         Oddział Obserwacyjno – Zakaźny               0-prefix-  884-191-13
               Samodzielny Publiczny ZOZ
               Kraśnik, ul. Chopina 13
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
dr n. med. Andrzej Bergiel Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. 0-prefix-42    251-62-
              dr Wł. Biegańskiego           02;
              Oddział Zakaźny CIL           fax: 251-62-50
              91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5
dr  n.  med.  Zbigniew Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. 0-prefix-42    251-60-
Deroń            dr Wl. Biegańskiego           11;
              Oddział Chirurgiczny G         tel/fax: 251-62-50
              91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5
Małgorzata Galon      Ul. Medyczna 20 m 3           0-prefix-24 268-53-39
              09-400 Płock              - praca
dr  n.  med.   Janusz Ul. Moniuszki 6             0-prefix-65 512-18-84
Stankiewicz         64-000 Kościan
Małgorzata Wiatrow     Przychodnia Lekarza Rodzinnego     0-prefix-91 480-08-22
              Ul. Niedziałkowskiego
              73-200 Choszczno
Grażyna    Zawada   - Ul. Karpacka 11             0-prefix-14 623-10-22
Skrobisz          33-100 Tarnów
Dorota Kasztelowicz     Ul. Św. Józefa 68/4           0-prefix-56 654-34-66
              87-100 Toruń
Maria Baranowska      SPZZLO   Warszawa   –  Żoliborz 832-44-35 – poradnia
             Szajnochy
             Ul. Karola 8
             Warszawa
Barbara Krupska – Curyło NZOZ „Eskulap”               758-60-41
             Ul. Kraszewskiego 11
             Pruszków
Jolanta Mikołajewicz   Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia 815-12-24; 672-23-31
             Dziecka”
             Al. Dzieci Polskich 20
             Warszawa
Ryszard Kępa       Szpital im. Falkiewicza          0-prefix-76 855-20-41
             Ul. Iwaszkiewicza 2
             59-20 Legnica
Imię i nazwisko     Adres do korespondencji          Telefon kontaktowy
Barbara Szmaj      DRKCH                   0-prefix-71 37-47-301
            Ul. Joanitów 6
            Wrocław

                          DERMATOLOGIA
Imię i nazwisko             Miejsce pracy lub adres koresp.           Telefon kontaktowy
Barbara Popko - Kulikowska       SP Specjalistyczny Dermatologiczny ZOZ       0-prefix-85 742-53-01
                   Białystok ,ul. Św. Rocha 3
dr n. med. Barbara Zegarska     Ul. Przesmyckiego 1              0-prefix-52 341-52-25
                   85-790 Bydgoszcz
Anna Paluch             Ul. Jagiellonska 34 a             0-prefix-34 368-21-25
                   42-200 Częstochowa
dr n. med. Barbara Sarankiewicz - Centrum Dermatologiczno – Alergologiczne DERMAL  0-prefix-58 551-62-45
Konopka               81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116/5
dr n. med. Anna Sobieszek - Kundro  Ul. Królewiecka 146 A III/24          kom: 0-609664123
                   82-300 Elbląg
dr n. med. Iwona Rogala - Poborska  Ul. Sobańskiego 99               kom: 0-605628684
                   40-685 Katowice
Iwona Kaczanowska          Kraków


Monika Kapińska - Mrowiecka     Kraków


Anna Pelc              Kraków


Marek Brzewski            Kraków


Antoni Prażmo            Oddział Dermatologii              0-prefix-  886-42-91 wew. 189;
                   Samodzielny Publiczny ZOZ           188
                     Puławy, ul. Bema 4
Iwona Jazienicka             Kat. i Klin. Dermatologii, Wenerologii i Dermatol. Dziec. AM 0-prefix-81 534-02-74
                     Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
                     Lublin, ul. Radziwilłowska 13
Danuta Tyszlukiewicz           Ul. Junoszy 49/33                      0-prefix-81 741-24-76
                     Lublin
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
dr  n.  med.  Krystyna Pl. Wolności 10/11 m 12         0-prefix-42 632-22-45
Kozłowska - Choczaj     91-415 Łódź               tel/fax
dr hab. Ewa Trznadel - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. 0-prefix-42 251-61-41;
Budźko           dr Wł. Biegańskiego           251-61-92
              Klinika dla Dorosłych WAM
              91-347 Łódź, Kniaziewicza 1/5
Maria Welenc        Ul. Pstrowskiego 17/42          0-prefix-89 532-63-18
              10-601 Olsztyn              – praca
                                   539-18-42 – dom
dr  n.  med.   Bożena Ul. Batorego 19              0-prefix-24 263-67-28
Pochodyła - Polańska    99-300 Kutno
Elżbieta   Kałuża   - Ul. Poznańska 28/1            0-prefix-62 757-26-56
Maniewska          62-800 Kalisz
dr hab. Aleksandra Kładna Katedra i Zakład Historii Medycyny 0-prefix-91 480-08-22
             PAM
             Ul. Rybacka 1
             71-204 Szczecin
dr n. med. Barbara Szamer Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 0-prefix-91 484-38-65
             Lekarska
             Ul. B. Śmiałego 32
             70-384 Szczecin
Magdalena     Bacz  - CSK WAM                 638-36-66
Malinowska        Ul. Szaserów 128
             Warszawa
Anna Bagińska       ZPZLO                   618-01-70
             Ul. Rzepichy 8
             Warszawa
Maria   Błaszczyk   - Akademia Medyczna
Kostanecka        Ul. Żwirki i Wigury 37
Alicja Grodzińska     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    0-prefix-71 32-70-314
             Ul. Kamieńskiego 73 A
             Wrocław
Imię i nazwisko      Adres do korespondencji          Telefon kontaktowy
dr n. med. Małgorzata Katedra    i  Klinika  Dermatologii  i 0- prefix- 32-70-314
Kibler - Nockowska    Wenerologii
               Ul. Chałubińskiego 4
               Wrocław

                             DIABETOLOGIA
Imię i nazwisko                   Miejsce pracy lub adres do koresp.   Telefon kontaktowy
dr hab. Wiesław Zarzycki               Klinika Endokrynologii AM       0-prefix-85 746-86-07
                           Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24a
lek. med. Elzbieta Popławska             Miejski Ośrodek Diabetologiczny    0-prefix-85 652-03-18
                           Białystok, ul. Piłsudskiego 4a
Andrzej Krawczyk                   Ul. Podgórze 6/13           0-prefix-  814-3996
                           43-300 Bielsko - Biała         kom: 0-601441574
dr n. med. Agata Bronisz               Ul. Okrężna 9             0-prefix-  371-16-00
                           86-061 Brzoza
Janina Skowron                    Ul. Nałkowskiej 19           0-prefix-34 322-77-15
                           42-200 Czestochowa
dr n. med. Ewa Semetkowska - Jurkiewicz       Ul. Szyperów 9 A / 8          0-pefix-58 349-25-35
                           80-335 Gdańsk
dr n. med. Ewa Orłowska - Kunikowska         Ul. Pileckiego 3/1           0-prefix-58 349-25-32
                           80-225 Gdańsk
Elżbieta Wilejto - Cierpisz             Ul. Gromadzka 36            0-prefix-32 252-34-50
                           40-771 Katowice
Bożena Kozanecka - Muzyk            Kraków


Teresa Koblik                 Kraków


prof. Józef Drzewoski             SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 1 im. dr N. Barlickiego  0-prefix-42 678-71-92; 678-71-96
                        Klinika Chorób Przemiany Materii
                        90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Iwona Halecka                 Szpital MSWiA                     0-prefix-42 634-14-56; 634-14-60;
                        Poradnia Diabetologiczna               634-11-00; fax: 678-55-23
                        91-425 Łódź, ul. Północna 42
Anna Kudaj - Kurowska             SP ZOZ Szpital im. E. Biernackiego          0-prefix-42 225-38-74; 225-35-00
                        Poradnia Diabetologiczna               fax: 214-92-99
                        95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68
Imię i nazwisko        Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
dr n. med. Małgorzata Saryusz SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 1 im. 0-prefix-42 678-71-92;
- Wolska           N. Barlickiego           678-71-96
               Klinika Chorób Przemiany Materii
               90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
dr n. med. Elzbieta Bandurska Ul. Sosnowa 19           0-prefix-89 538-64-88 –
- Stankiewicz         11-010 Wójtowo           praca
Halina Zarzecka        Ul. Szarych Szeregów 20 m 13    0-prefix-24 262-60-19;
                09-409 Płock            268-64-58
                                  266-85-46 - dom
Stanisław Markiewicz      Ul. Sokoła 59/19          0-prefix-848-55-57
                60-644 Poznań
dr n. med. Elzbieta Andrysiak - SP Wojewódzki Szpital Zespolony 0-prefix-91 454-10-07 –
Mamos             Oddział Endokrynologii       centr.
                71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
dr n. med. Henryk Fuchs    Adres jak wyżej           Jak wyżej


dr hab. Anhelli Syrenicz    Adres jak wyżej           Jak wyżej


Danuta Kępa          Ul. Oracka 1 a           0-prefix-14
                32-700 Bochnia
Ewa Jagielińska - Kalinowska  Wojewódzki Szpital Zespolony    811-59-60
                Ul. Kondratowicza 8
                Warszawa
Marcin Majstrak        Szpital    Wojewódzki     w 672-31-27
                Ciechanowie
                Ul. Powstańców Wlkp.
                Ciechanów
Bogdan Stelmaski        Centralny Szpital Kolejowy
               Ul. Bursztynowa
               Warszawa – Międzylesie
Imię i nazwisko        Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Jadwiga Osińska        Okręgowy Szpital Kolejowy
               Al. Wiśniowa 36 A
               Wrocław
dr n. med. Krystyna Zdrojowy Katedra i Klinika Angiologii     0-prefix-71 322-84-34
               Ul. Poniatowskiego 2
               Wrocław

                         ENDOKRYNOLOGIA
Imię i nazwisko               Miejsce pracy lub adres do koresp.        Telefon kontaktowy
dr hab. Maria Górska            SP ZZ Wojewódzki Szpital Zespolony        0-prefix-85 74-88-100 centr.
                      Oddział I Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
                      Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
lek. med. Jan Radziwon           SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony       0-prefix-85 74-88-100
                      Oddział I Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
                      Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
Wanda Drewniak               Ul. Karłowicza 22/31               0-prefix-52 371-16-00
                      85-092 Bydgoszcz
Jolanta Franusiak              Ul. Wodzickiego 84/90              0-prefix-34 322-47-03
                        42-200 Częstochowa
Zofia Stokłosa - Brzezin            Ul. Św. Rocha 161                      kom: 0-604-119-577
                        42-200 Częstochowa
dr n. med. Piotr Szafran            Ul. Rdestowa 74                       0-prefix-58 69-98-233
                        81-577 Gdynia
dr n. med. Rafał Ciepłuch           Ul. Mazowiecka 32 c/9                    0-prefix-58 620-75-01
                        81-862 Sopot
Marta Kostecka - Matyja            Kraków


Agata Waligórska                Kraków


Filip Gołkowski                Kraków


Mieczysław Orzeł                Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii        0-prefix-81 537-46-29
                        Wojew. Szpital Specjalist. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
                        Lublin, Al. Kraśnicka 100
dr n. med. Elżbieta Bandurska - Stankiewicz  Ul. Sosnowa 19                       0-89 538-64-88 - praca
                        11-010 Wójtowo
dr n. med. Jacek Zieleniewski         Ul. 3-go Maja 19 m 1                    0-prefix-24 268-64-55 – praca
                        09-402 Płock
Imię i nazwisko         Adres do korespondencji        Telefon kontaktowy
Marek Ruchała        Ul. Lubniewicka 7           0-prefix-61  869-13-
              60-183 Poznań             20 – sekr.
                                  869-15-93; 867-55-14
Małgorzata Bochenek     Ul. Wspólna 1             0-prefix-14  622-23-
              33-100 Tarnów             27
Łukasz Wojnowski      CITOMED                kom: 0-692442911
              Ul. Skłodowskiej – Curie 74
              87-100 Toruń
Izabela   Kozłowicz  - Centrum Onkologii           812-08-73   –  do
Gudzińska          Ul. Roentgena 5            wyjaśnienia
              Warszawa
dr  n.   med.   Marek Katedra i Klinika Endokrynologii i 0-prefix-71    32-09-
Bolanowski         Diabetologii              624
              Ul. Pasteura 4
              Wrocław
dr n. med. Grażyna Bednarek Adres jak wyżej            Jak wyżej
- Tupikowska                       EPIDEMIOLOGIA
Imię i nazwisko          Miejsce pracy lub adres domowy             Telefon kontaktowy
dr n. med. Maciej Borowiecki  Ul. Żmudzka 18/30        0-prefix-52 373-29-34
                85-028 Bydgoszcz
Zenobia Basa - Cierpiałek   Kraków


Zdzisław Piesiak        Ul. Fałata 23/22        0-prefix-89 527-20-69 – praca
                10-211 Olsztyn         526-63-14 – dom
Romuald Ostrowski       Ul. Powstańców Styczniowych 7  0-prefix-24 (brak telefonu)
                09-400 Płock
Henryka Waluszkiewicz     Ul. Koński Kierat 11 / 3    0-prefix91 433-76-98
                70-563 Szczecin
Adam Mazurek          SP ZOZ             0-prefix-23 661-34-00 w. 327
                Ul. Sienkiewicza 7
                Płońsk
Jacek Mazurek         PZH               849-40-51 do 57
                Instytut Naukowo – Badawczy
                Warszawa, ul. Chocimska 24
Jan Adamus           Ul. Akacjowa 2         0-prefix-74 84-55-35
                58-330 Jedlina Zdrój
Alicja Janowicz - Koszorek   Szpital Wojewódzki       0-prefix-75 753-73-60
                Ul. Oginskiego 6
                58-500 Jelenia Góra
prof. Krzysztof Chomiczewski    Ul. Powstańców 62 A m 520
                  05-091 Ząbki

                   FARMAKOLOGIA KLINICZNA
Imię i nazwisko           Miejsce pracy lub adres do koresp.          Telefon kontaktowy
prof. Janina Moniuszko - Jakoniuk  zam: Białystok, ul. Chrobrego 1 C / 26


dr n. med. Iwan Kocić        Ul. A. Mickiewicza 25/6                0-prefix-58 349-18-12
                   80-405 Gdańsk


Aleksandra Goszcz          Kraków


Krzysztof Bieroń           Kraków


                   dr n. med. Wojciech Matusewicz            0-prefix-42 632-38-50
                                              fax: 633-75-44


                   prof. Aleksander Mrozikiewicz             0-prefix-61 852-54-70
prof. Leonidas Samochowiec      Ul. Lindddego 1 A                   0-prefix-91 487-19-87
                   71-315 Szczecin
prof. Jerzy Wójcicki         Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej PAM  0-prefix-91 466-15-89
                   Al. Powstańców Wlkp. 72
                   71-111 Szczecin
Aleksandra Paź            Akademia Medyczna                   782-46-64
                   Ul. Żwirki i Wigury 37
                   Warszawa
Iwona |Walczak – Wojtkowska     Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Prof. Bogdanowicza  628-52-11
                   Ul. Niekłańska 4
                   Warszawa
Romuald Komandowski         Szpital im. Sokołowskiego               0-prefix-74 841-77-61
                   Ul. Sokołowskiego 4
                   58-300 Wałbrzych


dr n. med. Przemysław Niewiński   Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej       0-prefix-71 784-00-94
                   Ul. Radeckiego 2
                   Wrocław

           GASTROENTEROLOGIA
Imię i nazwisko      Miejsce pracy lub adres do koresp.   Telefon kontaktowy
dr   med.    Andrzej Klinika Gastroenterologii AM      0-prefix-85 746-86-02
Baniukiewicz       Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24 a
de   med.    Jacek SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony 0-prefix-85 74-88-100
Romatowski         Oddział  Chorób   Wewnętrznych  i wew. 452
              Gastroenterologii
              Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
Krzysztof Beszter      Ul. Słoneczna 2/2             0-prefix  8637121
              34-360 Milówka
dr  n.   med.   Maria Ul. Żeglarska 60/1             0-prefix-52 371-49-12
Kłopocka          85-528 Bydgoszcz
dr hab. Marek Dobosz    Ul. Kossaka 2/7              0-prefix-58 620-75-01
              80-249 Gdańsk
Hanna Korth - Piotrowska Ul. Słupecka 45               0-prefix-58 69-98-225
              81-313 Gdynia
dr  n   med.   Tomasz Ul. Sikorek 17               0-prefix-32 205-24-63
Romańczyk          40-537 Katowice
Krzysztof Bartosz      Ul. Tatrzańska 22             0-prefix-41 331-33-82 -
              25-564 Kielce               dom
Małgorzata Wcisło      Kraków


Bogdan Jakubas       Kraków


Piotr Radwan        Klin. Gastroenterologii AM        0-prefix-81 742-54-52
              Samodzielny     Publiczny  Szpital
               Kliniczny nr 4
               Lublin, ul. Jaczewskiego 8
prof. Maria Słomka      Klinika Gastroenterologii         0-prefix-81 742-54-52
               Adres jak wyżej
dr n. med. Leokadia Bąk - Instytut CZMP                0-prefix-42 271-20-64;
Romaniszyn          I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii  271-20-00;
               93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289     271-10-00
Imię i nazwisko       Adres korespondencyjny          Telefon kontaktowy
Barbara Dąbrowska      Ul. Dziewanny 84             0-prefix-89 538-63-63
               10-900 Olsztyn              – praca
                                    523-84-20 – dom
prof. Krzysztof Linke    Ul. Madziarska 52 A            0-prefix-61 822-79-77
               61-615 Poznań
Maciej Mazur         Ul. Śmiełowska 25             0-prefix-61 866-59-18
               60-114 Poznań
dr  n.  med.   Alicja SP ZZOZ Oddział Wewnętrzny         0-prefix-91 317-41-56
Depczyńska          72-010 Police Ul. Siedlecka 2
dr  n.   med.    Ewa SP Szpital Kliniczny nr 1         0-prefix-91 425-10-07
Wierzbicka _ Paczos     Klinika Gastroenterologii         – centr.
               71-344 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Stanisław Łata        Szpital Wojewódzki            0-prefix-14
              II Oddział Wewnętrzny
              33-100 Tarnów, ul. Lwowska 187 A
Tomasz Błażejczyk     Szpital Sióstr Elżbietanek       844-54-71
              Warszawa, ul. Goszczyńskiego 1
Maria Ćwikła        CMKP                  834-67-43
              Warszawa ul. Marymoncka 99
Grzegorz Sobolewski    Wojewódzki Szpital Zespolony      0-prefix-23 672-31-27
              Ul. Powstanców Wlkp. 1
              Ciechanów
dr  n.  med.  Konraad Wojewódzki   Szpital  Specjalistyczny 0-71 326-13-25
Leśniakowski        Chorób Infekcyjnych
              Ul. Koszarowa 5
              Wrocław
dr  n.  med.  Elżbieta Katedra i Klinika Gastroenterologii   0-prefix-71 326-13-25
Poniewierka        Ul. Poniatowskiego 2
              Wrocław

                 GERIATRIA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy lub adres do koresp.   Telefon kontaktowy
prof. Wojciech Pędich    ul. Zachodnia 20/20           0-prefix-85 744-95-76
              Białystok
dr    hab.     Wojciech Ul. Kilenieńska 110          0-prefix-58 349-14-57
Bogusławski           80-299 Gdańsk
Jerzy Foerster          Ul. Władysława IV 38/4        kom: 0-603067235
                 81-366 Gdynia
Henryk Potyrcha         Ul. Konopnickiej 30          0-prefix-32 241-23-33
                 41-500 Chorzów
Barbara Gryglewska        Kraków


Anna Skalska           Kraków


Maria     Laskowska    - Oddział Wewnętrzny          0-prefix-81 531-42-38
Szcześniak            SP Okręgowego Szpitala Kolejowego
                 Lublin, ul. Kruczkowskiego 21
dr   n.    med.   Maria SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 1 im. N. 0-prefix-42  678-75-
Kołomecka            Barlickiego              05;
                 Klinika Pneumonologii i Alergologii  fax: 678-21-29
                 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
dr  n.   med.  Mirosława SP Wojewódzki Szpital Zespolony     0-prefix-91 454-10-07
Gruszczyńska           Oddział Wewnętrzny          – centr.
                 71-455 Szczecin, ul. Arkonska 4
dr  n.    med.    Ireneusz SP ZZOZ Oddział Wewnętrzny      0-prefix-91 384-20-61
Mazurski          72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27
Irena Żak          Ul. Westerplatte 7/19           0-prefix-14 623-13-34
              33-100 Tarnów
Barbara   Piesiewicz  - Szpital Czerniakowski           841-52-51
Rosiek           Warszawa Ul. Stępińska 19
Jacek Pruszyński      CMKP                   834-67-43
              Warszawa Ul. Marymoncka 99
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji          Telefon kontaktowy
Mariusz Saganowski     SP ZZOZ                  0-prefix-75 773-20-31
              Ul. Wyczółkowskiego 15
              59-920 Bogatynia

                           HEMATOLOGIA
Imię i nazwisko            Miejsce pracy                      Telefon kontaktowy
Prof.   Beata  Kiersnowska   - Klinika Hematologii AM                  0-prefix-85 746-86-03
Rogowska               Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24 a
dr n. med. Ewa Masłowska       Ul. Berlinga 1/1                    kom: 0-609462255
                   85-796 Bydgoszcz
dr n. med. Hanna Ciepłuch       Ul. Mazowiecka 32 c/9                  0-prefix-58 349-26-27
                   81-862 Sopot
Teresa Wolska - Smoleń        Kraków
Beata Piątkowska - Jakubas   Kraków


Małgorzata Wach        Klinika Hematologii AM                   0-prefix-81 742-54-03;
                Samodz. Publ. Szpital Kliniczny nr 4            742-52-03
                Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Anna Zmysłowska        Poradnia Hematologiczna                  0-prefix-81 537-42-45;
                Wojew. Szpital Specjalist im. Stefana Kard. Wyszyńskiego  537-42-70
                Lublin, Al. Krasnicka 100
Lena Drozdowska - Rams     Ul. Herdera 2/24                      0-prefix-89 541-27-35 – dom
                10-693 Olsztyn
prof. Piotr Psuja       Ul. Jeziorańska 30                     0-prefix-61 820-69-74
                60-461 Poznań
Beata Czubakowska       Regionalny Szpital Onkologiczny              0-prefix-91 425-14-10 – centr.
                Ul. Strzałkowska 22
                71-730 Szczecin
dr n. med. Jarosław Peregut - I Klinika Chorób Dzieci PAM                 0-prefix-91 425-31-38
Pogorzelski          Ul. Unii Lubelskiej 1
                71-344 Szczecin
dr n. med. Ewa Żuk       Klinika Hematologii PAM                  0-prefix-91 425-33-47
                Ul. Unii Lubelskiej 1
                71-344 Szczecin
Imię i nazwisko        Adres do korespondencji                 Telefon kontaktowy
Krystyna Maszkowska - Kopij  ul. Warszawska 73
                Łomianki
dr n. med. Grzegorz Mazur   Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych        0-prefix-71 328-00-63
                Ul. Pasteura 4
                Wrocław
dr hab. Dariusz Wołowiec    Adres jak wyżej                     0-prefix-71 320-96-07


prof. Wiesław Jędrzejczak   Wojskowa - Warszawa                   659-75-77                     HIGIENA PRACY
Imię i nazwisko         Miejsce pracy lub adres koresp.         Telefon kontaktowy
dr n. med. Maciej Borowiecki  Ul. Żmudzka 18/30                0-prefix-52 341-52-25
                85-028 Bydgoszcz                 kom: 0-602128129
dr n. med. Jan Pastor      Ul. Gen. Hallera 19/3              0-prefix-58 349-15-66
                80-426 Gdańsk
Jan Rusin            Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  0-prefix-   564-31-32
                74-210 Przelewice nr 98
Bohdan Bzowski         Warszawa
dr  n.  med.  Halina  Graczyk  - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy          0-prefix-71 344-93-00
Czyżewska               Ul. Oławska 14
                    Wrocław
Halina Szwajgier            Przychodnia Specjalistyczna             0-prefix-71840-80-07
                    Ul. Uczniowska 21
                    58-300 Wałbrzych

                       HIGIENA OGÓLNA
Imię i nazwisko              Miejsce pracy lub adres koresp.          Telefon kontaktowy
prof. Halina Pilawska           Ul. Chełmońskiego 12 / 2             0-prefix-91 487-49-67
                     71-343 Szczecin              KARDIOCHIRURGIA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy lub adres do koresp.    Telefon kontaktowy
dr med. Bronisław Czech   Klinika Kardiochirurgii AM        0-prefix-85 746-86-
               Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24a   30
dr n. med. Rafał Pawlaczyk Ul. Góralska 15 A /11           0-prefix-58 349-24-
               80-292 Gdańsk              03
dr n. med. Jan Rogowski   Ul. Jedności Narodowej 18 C / 5
              83-110 Tczew
Zbigniew Samitowski     Kraków


Roman Pfitzner       Kraków


dr hab. Michał Wojtalik   Ul. Piaskowa 25              0-prefix-61 814-10-
              62-081 Przeźmierowo            56
prof.       Wojciech Ul. Trybunalska 41/1            0-prefix-61 867-49-
Dyszkiewicz         60-325 Poznań               95
dr   hab.   Mirosław Katedra i Klinika Kardiochirurgii PAM   0-prefix-91 425-32-
Brykczyński         Ul. Unii Lubelskiej 1           36
              71-344 Szczecin
Andrzej Kansy        Instytut  Pomnik    Centrum  Zdrowia 815-16-35; 611-92-
              Dziecka                  10
              Al. Dzieci Polskich 20
              Warszawa
Piotr Żelazny        Instytut Kardiologii           815-30-11; 672-57-
              Ul. Alpejska 42              15
              Warszawa
Piotr Kołtowski       Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    0-prefix-71  32-70-
              Ul. Kamieńskiego 73 A           140
                Wrocław
dr  n.   med.   Wojciech Katedra i Klinika Chirurgii Serca     0-prefix-71 328-04-
Kustrzycki           Ul. Skłodowskiej 66           81
                Wrocław                 KARDIOLOGIA
Imię i nazwisko        Miejsce pracy lub adres do koresp.   Telefon kontaktowy
dr    med.    Andrzej SP   ZOZ   Wojewódzki    Szpital 0-prefix-85 74-88-100
Stogowski           Zespolony               centr.
               Oddział Kardiologii
               Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
dr     med.    Robert SP   ZOZ   Wojewódzki    Szpital 0-prefix-85 74-88-100
Malinowski          Zespolony               centr.
               Oddział Kardiologii
               Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
dr med. Janusz Korecki    Klinika kardiologii AM         0-prefix-85 746-86-04
               Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24a
Grażyna Mach         Ul. Niwy 41              0-prefix-  8737-442
               34-100 Wadowice
dr  n.   med.   Zofia Ul. Waryńskiego 4/17          0-prefix-52 585-40-00
Grąbczewska        85-320 Bydgoszcz
Piotr Muskała       Ul. Wodzickiego 84/90    0-prefix-34 365-46-66
              42-200 Czestochowa
dr  n.   med.  Tomasz Ul. Chylońska 283/4      0-prefix-38 349-39-10 -
Gorczyński         81-016 Gdynia        praca
dr n. med. Janina Toboła - Ul. Sędzickiego 11      0-prefix-58 572-72-00
Karaś           84-200 Wejherowo
dr  n.   med.  Andrzej Ul. Kukułek 20        kom: 0-607228937
Lekston          40-533 Katowice
dr n. med. Jan Frycz    Ul. Wierzbowa 5/2      0-prefix-32 231-39-02
              44-109 Gliwice
dr  n.   med.  Andrzej Ul. Grzybowa 5        0-prefix- 671-55-46
Podolecki         42-400 Zawiercie
Maciej Szewczyk      Ul. Wojska Polskiego 49/17  0-prefix-41 361-73-66 -
              25-359 Kielce        dom
Leszek Badacz       Kraków


Imię i nazwisko      Adres do korespondencji   Telefon kontaktowy
Maciej Dendura       Kraków


Janusz Grodecki      Kraków
Jan Franaszek       Kraków


Andrzej Rudziński     Kraków


(kardiologia dziecięca)
Lesław Szydłowski     Kraków


(kardiologia dziecięca)
Janusz Dubejko      Oddział Kardiologii           0-prefix-81 535-42-70;
             ZOZ MSWiA                535-54-84
             Lublin, ul. Grenadierów 3
Andrzej Kleinrok     Oddział Kardiologii           0-prefix-81 677-34-30
             Sam. Publ. Szpital Wojew. im. Jana
             Pawła II
             Zamość, ul. Legionów 10
Janusz Kudlicki      Katedra i Klinika Kardiologii AM    0-prefix-81 742-57-72;
             Sam. Publiczny Szpital Kliniczny nr 4  742-58-85
             Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Waldemar Ruminski     Oddział Kardiologii           0-prefix-81 537-47-40
             Wojew. Szpital Specjal. im. Stefana
             Kard. Wyszyńskiego
              Lublin, Al. Kraśnicka 100
dr   hab.    Andrzej Kat. i Klinika Kardiologii AM        0-prefix-81 742-58-85;
Tomaszewski        Samodzielny    Publiczny     Szpital 742-57-72
              Kliniczny nr 4
              Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Prof. Teresa Widomska - Klinika Kardiologii AM             0-prefix-81 742-54-71
Czekajska         Sam. Publ. Szpital Kliniczny nr 4
              Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Imię i nazwisko      Adres do korespondencji           Telefon kontaktowy
dr n. med. Janusz Kajdos  Szpital – Poliklinika MSWiA         0-prefix-42 634-14-78;
              91-425 Łódź, ul. Północna 42         634-12-21
                                    kom: 601-301636


Jolanta Sadurska      Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. 0-prefix-42 686-63-80;
              M. Madurowicza                686-81-19
              III Oddział Chorób Wewnętrznych\       fax: 686-82-09
              94-029 Łódź, ul. Wileńska 37
prof. Andrzej Żebrowski  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 0-prefix-42 689-50-00
              M. Kopernika                 fax: 689-52-72
              Oddział  Chorób   Wewnętrznych    z
              Pododdziałem Kardiolog.
              93-523 Łódź, ul. Pabianicka 62
dr n. med. Jerzy Górny   Ul. Limanowskiego 11/8          0-prefix-89 538-63-13
              10-340 Olsztyn              – praca
                                   526-62-44
Andrzej Drzewiecki     Ul. Hubalczyków 3 m 25          0-prefix-24 268-64-70
              09-409 Płock               – praca
                                   266-79-41 - dom
Krzysztof Hajdo      Ul. Baśniowa 3              0-prefix-62 753-59-64
              62-800 Kalisz
dr n. med. Roman Klimas Ul. 3 Maja 12                0-prefix-61 813-10-31
              62-030 Luboń
dr    hab.   Andrzej Ul. Szeherezady 81            0-prefix-61 868-23-04
Wykretowicz        60-195 Poznań
Zofia Biernaczyk      109 Szpital Wojskowy z Przychodnią    0-prefix-91 445-55-00
              Oddział Kardiologiczny
              70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9/11
dr  n.   med.  Michał SP Wojewódzki Szpital Zespolony      0-prefix-91 454-10-07
Kurowski          Oddział Kardiologiczny
              71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Zygmunt Machaj       SP ZZOZ Zarządu Służby Zdrowia 0-prefix-91 432-95-00
              MSWiA
             Ul. Jagiellońska 44
             70-382 Szczecin
              Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Imię i nazwisko
Ewa Krupa         Ul. Sowińskiego 22          0-prefix-14 621-44-44
              33-100 Tarnów
Maria Anczykowska     Ul. Literacka
              Warszawa
Maria Bola – Dzilińska   Wojewódzki Szpital Zespolony     0-prefix-23 6730-317
              O/ Kardiologii            6730-464 – prac. echo
              Ciechanów , ul. Powstańców Wlkp. 1
Halina   Bieńczak   – ZP ZLO Warszawa –          822-01-88 - gab.
Wrońska          Ochota
              Ul. Szczęśliwicka 36
              Warszawa
Elżbieta Florczak     Instytut Kardiologii         815-30-11
              Ul. Alpejska 42
              Warszawa
Wojciech Górski      ZZOZ SZSZ MSWiA           602-10-30
              Ul. Wołoska 137
              Warszawa
Jacek Grzybowski       Instytut Kardiologii          815-30-11
               Ul. Alpejska 42
               Warszawa
Teresa Kazimierska      Instytut Kardiologii          815-30-11
               Ul. Alpejska 42
               Warszawa
Ewa Kędra - Hruczkowska SPZZLO Warszawa – Żoliborz         833-58-88
               Ul. Szajnochy 8
               Warszawa
Mariusz Radzyniak      SP ZOZ Dzierżoniów           0-prefix-72 831-33-33
               Ul. Cicha 1
               58-200 Dzierżoniów
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
dr  n.   med.   Alicja Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej  0-prefix-71 322-60-08
Kowalisko          Ul. Nowowiejska 64/66
              Wrocław
dr  n.   med.   Alicja Szpital im. Falkiewicza         0-prefix-71 342-86-31
Kostecka - Pokryszło    Ul. Warszawska 2
              Wrocław
dr  n.  med.   Grażyna Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej  0-prefix-71 322-60-08
Słopecka - Borejko     Ul. Nowowiejska 64/66
              Wrocław
prof. Zenon Gawor      Wojskowa - Łódź             0-prefix-42 6393-562;
                                   6443-667               LARYNGOLOGIA I OTOLARYNGOLOGIA
Imię i nazwisko            Miejsce pracy lub adres do koresp.           Telefon kontaktowy
prof. Stanisław Chodynicki      Klinika Otolaryngologii AM               0-prefix-85 746-86-27
                   Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24a
dr med. Maciej Filipowski       SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony          0-prefix-85 74-88-100 centr.
                   Oddział Otolaryngologii
                   Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
Zyta Kaźmierczak - Zagórska      Ul. Piłsidskiego 50/2                 0-prefix-  27561
                   43-300 Bialesko - Biała
prof. Henryk Kaxmierczak       Ul. Chołoniewskiego 3/15                0-prefix-52 585-33-00
                   85-127 Bydgoszcz
Bogdan Bieliński           Ul. Ujejskiego 26/4                  0-prefix-58302-30-31
                   81-426 Gdynia
Danuta Bojarska            Ul. Baczyńskiego 4 D /10                kom: 0-501342670
                   81-597 Gdynia
Jarosław Markowski          Ul. Lelków 14/6                    kom: 0-602229277
                40-534 Katowice
Stanisław Bień         Borek 9                         0-prefix- 311-38-09 – dom
                26-050 Zagnańsk                     367-44-77 - praca
Maciej Modrzejewski       Kraków


Jarosław Zawiliński       Krakow


Roman Czajkowski        Oddział Laryngologii                   0-prefix-81 531-42-64
                Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ
                Lublin, ul. Kruczkowskiego 21
Adam Kłos            Klinika Otolaryngologii AM                0-prefix-81 742-55-18
                Samodz. Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Imię i nazwisko    Adres do korespondencji          Tetelof kontaktowy
Krzysztof Kupisz   Oddział Laryngologii           0-prefix-81 537-43-32;
           Wojew. Szpital Specjalist. im. Stefana 537-45-36
           Kardynała Wyszyńskiego
           Lublin, Al. Kraśnicka 100
Janusz Sidor     Oddział Laryngologii           0-prefix-81 531-42-64
           Sam. Publiczny Szpital Kolejowy
           Lublin, Al. Kraśnicka 100
dr n. med.     Stanisław Szpital MSWiA, Oddział Laryngologii    0-prefix-42 634-14-11;
Dyła             91-425 Łódź, ul. Północna 42       634-11-00
                                    fax: 687-55-23
dr   n.  med.   Jerzy Szpital MSWiA, Oddział Laryngologii    Jak wyżej
Kopczyński          91-425 Łódź, ul. Północna 42


Alicja    Lipka    - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. 0-prefix-42 636-82-75
Kociszewska         M. Pirogowa                fax: 637-25-93
               Oddział Laryngologii
               90-531 Łódź, ul. Wólczańska 195
Ryszard Piotrowicz      Szpital    Wojewódzki,     Oddział 0-prefix-42 716-30-02
               Laryngologiczny              fax: 716-42-14
               95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Tomasz Skierski       Specjalistyczny ZOZ Matki i Dziecka    0-prefix-42 674-46-59;
               Oddział Laryngologii Dziecięcej      674-14-14
laryngologia dziecięca    90-329 Łódź, ul. Al. Piłsudskiego 71   fax: 674-46-59
Kazimierz Sipowicz      Jak wyżej                 0-prefix-42 677-63-32


laryngologia dziecięca
dr   n.  med.  Bogdan Ul. Panasa 8/9               0-prefix-89 538-64-63
Kibiłda           10-691 Olsztyn              – praca
                                541-96-05 - dom
dr  n.   med.  Jerzy Ul. Kościelna 23 D          0-prefix-   4520-682
Jakubiszyn        46-081 Dobrzeń Wlkp.         kom: 0-601523850


również dziecięca
Imię i nazwisko      Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Ireneusz Jacek Struzik   Ul. Leśna 1 m 1           0-prefix-24 268-62-81
              09-530 Gąbin             - praca
Irena Chwirot - Głyda   Ul. Zeylanda 3/3           0-prefix-61 847-61-11
              60-808 Poznań
Anna Wojciechowska     Ul. Małachowskiego 4/9        0-prefix-61 877-48-62
              60-129 Poznań
Hanna Chmura        SP ZOZ Oddział Laryngologiczny    0-prefix-91 577-63-55
              Ul. Wojska Polskiego 27
              73-110 Szczecin
dr n. med. Krzysztof Jach Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 0-prefix-91  –  brak
              Lekarska               telef.
              Ul. Krasickiego 2 A
              71-333 Szczecin
Krzysztof Maron      SP Wojewódzki Szpital Zespolony   0-prefix-91 454-10-07
              Oddział Laryngologiczny       – centr.
                71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
dr hab. Wiesław Dobroś     Ul. Słoneczna 18          0-prefix-14 621-32-42
                33-100 Tarnów           – dom
Jacek Konca          Ul. Boboli 39/3          kom: 0-502505232
                87-100 Toruń
Danuta Czyż - Grubińska                      771-80-93 – dom
                Warszawa
Maria Dobkowska                          kom: 0-604800142
                Warszawa
Agnieszka                             822-44-14 – dom
Dominikowska         - Warszawa
Leśkiewicz
dr  n.    med.   Maciej Katedra i Klinika Otolaryngologii  0-prefix-71 32-09-314
Przestalski          Ul. Chałubińskiego 2
                Wrocław
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji       Telefon kontaktowy
Ryszard Czesak        SP ZOZ Świdnica           0-prefix-74 852-30-01
               Ul. Westerplatte 22
               58-100 Świdnica
dr  n.  med.    Andrzej Szpital im. Marciniaka        0-prefix-71 342-70-21
Łakota            Ul. Tarugutta 116
             Wrocław
prof. Dariusz Jurkiewicz Wojskowa - Warszawa            6816-471               MEDYCYNA MORSKA
Imię i nazwisko        Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
dr n. med. Andrzej Kotkowski Ul. Ks. Robaka 2            0-prefix-58 69-98-543 praca
                80-119 Gdańsk
dr n. med. Barbara Otto    Ul. Obr. Westerplatte 15/5      0-pefix-58 344-73-00
                80-317 Gdańsk
Wiesław Jaszczyński      Ul. Seledynowa 41/1         0-prefix-91 – brak telefonu
                70-781 Szczecin                     MEDYCYNA NUKLEARNA
Imię i nazwisko             Miejsce pracy lub adres do koresp.            Telefon kontaktowy
prof. Franciszek Rogowski        Zakład Medycyny Nuklearnej AM               0-prefix-85 742-60-21
                    Białystok, ul. Waszyngtona 3
Eugeniusz Trochanowski         Ul. Karpacka 39 A / 74                  0-prefix-52 372-93-84
                    85-164 Bydgoszcz
dr hab. Jan marek Słomiński       Ul. Mazowiecka 32 B / 1                  0-pefix-58 349-25-06
                   81-862 Sopot
dr hab. Piotr Lass          Ul. Czirenberga 8                      0-prefix-58 349-25-06
                   80-041 Gdańsk
dr hab. Stanisław Nowak        Ul. Ligęzy 2/4                       0-prefix-32 281-65-31
                   41-902 Bytom
Alicja Hubalewska - Hoła       Kraków


prof. Anna Tarkowska         Zakład Medycyny Nuklearnej                 0-prefix-81 742-52-98
                   Sam. Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                   Lublin, ul. Jaczewskiego 8
dr hab. Zofia Zaorska - Rajca     Pracownia Medycyny Nuklearnej                0-prefix-81 537-44-70
                   Wojew. Szpital Specjalist. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
                   Lublin, Al. Kraśnicka 100
Jerzy Badowski            Ul. Elbląska 19                       0-prefix-89 538-65-43 – praca
                   10-141 Olsztyn                       542-66-72 – dom
dr n. med. Stanisław Dzieciuchowicz  Ul. Podkomorska 30/1                    0-prefix-61 867-46-05
                   60-326 Poznań
dr n. med. Maria Listewnik      Zakład Medycyny Nuklearnej PAM               0-prefix-91 425-34-43
                   71-344 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Zbigniew Pussak            Okręgowy Szpital Kolejowy                  Brak
                   Wrocław, Al. Wiśniowa 36 A
prof. Eugeniusz Dziuk    Wojskowa – Warszawa            6817-121                MEDYCYNA OGÓLNA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
Marcin Janowski       Ul. Kątna 27 A / 20         0-prefix- 351-13-63
              88-100 Inowrocław
Maria Łukaszewicz      Ul. Orląt Lwowskich 17        0-prefix-58 551-96-67
              Gdynia
Bożena Szymczak - Węgrzyn  Ul. Roździeńskiego 34 / 11      kom: 0-605598681
              41-946 Piekary ŚL.
Ryszard Misiak       Os. Słoneczne Wzgórze 1 A / 53    0-prefix-41 331-79-84 – dom
              25-434 Kielce            344-47-80 - praca
Wanda Czarnacka       Przychodnia Rejonowa nr 2      0-prefix-81 743-60-35
              Sam. Publiczny ZO
              Lublin, ul. Strażacka 8
Alina Kurek         Przychodnia Rejonowa nr 2      0-prefix-81 743-60-35
              Sam. Publiczny ZOZ
              Lublin, ul. Strażacka 8
Maria Sodolska       Przychodnia Rejonowa nr 3      0-prefix-81 532-89-21; 532-6-64
              Sam. Publiczny ZOZ
           Lublin, ul. Staszica 22
Wiesław Teresiński  Przychodnia Rejonowa nr 4      0-prefix   639-65-25; 639-64-07
           Zamość, ul. Prusa 2
Paweł Górzny     Ul. Główna 60            0-prefix-61 518-52-91
           64-040 Stare Bojanowo
Lech Żak       SPZOZ Warka             0-prefix-48 667-49-02
           Warka, ul. Wysockiego 10
Sławomir Brzozowski  Wojewódzki Szpital Zespolony     0-prefix-23
           Ciechanów, ul. Powstańców Wlkp. 1
Ewa Dereń       SPZOZ Garwolin            0-prefix-25 684-57-30
           Garwolin, ul. Staszica 18
Roman Warchałowski  PZOZ Łagiewniki           0-prefix-71 39-39-399
           58-210 Łagiewniki, ul. Sportowa 9

               MEDYCYNA PRACY
Imię i nazwisko    Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
Henryk Siwiński    Ul. Dworcowa 6/10          kom: 0-602747706
           43-170 Łaziska Górne
Zbigniew Cholewa   Ul. Hajducka 33/7          0-prefix-32 241-46-28
           41-500 Chorzów
Mirosław Sobkowski  Ul. Fordońska 108/5         0-prefix-52 341-80-00
              85-799 Bydgoszcz
Jerzy Baranowski      Ul. Wolnosci 53                kom: 0-602-797-606
              Kalety
              42-750 Lubliniec
Danuta Stankiewicz     Ul. Brama Targowa 1              kom: 0-606365900
              82-300 Elbląg
Grzegorz Sykut       Ul. Bilikiewicza 16              0-prefix-58 562-81-55
              83-300 Stargard Gdański
Iwona Zapolska - Fitrzyk  Kraków


Alicja Kowalska       Kraków


Janusz Pokorski       Kraków


Liliana Szymańska - Mazur  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy       0-prefix-81 525-87-82;
              Sam. Publiczny ZOZ              533-00-34
              Lublin, ul. Nałęczowska 27
Józef Głośny        Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy       0-prefix-42 652-29-09; 652-29-42
              Centrum Profilaktyczno – Lecznicze      fax: 652-29-34
              91-224 Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63
dr n. med. Jacek Rzepecki  Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera  0-prefix-42 631-47-67; 631-47-52;
                    Klinika Ostrych Zatruć               657-99-00
                    91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8            fax: 631-47-53
Imię i nazwisko      Adres korespondencyjny        Telefon kontaktowy
Zbigniew Grzelczak     Ul. Zielona 8/9            0-prefix-89 533-66-36 –
              10-086 Olsztyn            praca
                                 523-76-49 - dom
dr  n.  med.  Krzysztof Ul. Nowogrodzka 8          0-prefix-61 879-25-54
Tuszyński         61-048 Poznań
Alicja Gago - Sierota   Lecznica Centrum Geriatrii      657-37-34
              Ul. Łukowska 6/75
              Warszawa
Grażyna Karczewska     SPPZLO Warszawa Praga Płn.
              Ul. Jagiellońska 34
              Warszawa
Andrzej Nejno       Lecznica Centrum
              Ul. Nowogrodzka 62 a
              Warszawa
Maria    Szadurska  – Warszawa               845-21-80
Buczkowska
(medycyna przemysłowa)
dr n. med. Halina Graczyk Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 0-prefix-71 344-93-00
- Czyżewska     Ul. Oławska 14
           Wrocław
Halina Szwajgier   Przychodnia Specjalistyczna       0-prefix-74 840-80-07
           Ul. Uczniowska 21
           58-300 Wałbrzych

                 MEDYCYNA RATUNKOWA
Imię i nazwisko          Miejsce pracy lub adres do koresp.         Telefon kontaktowy
Marek Szymaczak          SP ZOZ Szpital Rejonowy              0-prefix-91 418-20-21
                 Ul. Nowogrodzka 2
                 72-100 Goleniów
          MEDYCYNA RODZINNA
Imię i nazwisko    Miejsce pracy lub adres do koresp.   Telefon kontaktowy
Janusz Krzysztoń   Kraków


Magdalena Nyzio    Kraków


Aleksander Więcek   Kraków
Barbara Szczodrowska   Kraków


Tomasz Sobalski      Kraków


Paweł Barcik       Przychodnia Lekarza Rodzinnego  0-prefix-91 463-17-97
             Ul. Seledynowa 99
             70-781 Szczecin
Wiesława Gozdur      Przychodnia Lekarza Rodzinnego  0-prefix-91 482-45-55
             Ul. 9-go Maja 13
             71-136 Szczecin
Regina Osiecka      Przychodnia Lekarza Rodzinnego  0-prefix-91 463-17-97
             Ul. Seledynowa 99
             70-781 Szczecin
Bogusław Pilawa      Niepubliczny ZOZ „POLMED”    0-prefix-91 419-15-05
             Ul. Pocztowa 43
             72-100 Goleniów
Elżbieta Wolniewicz - Olek Niepubliczny ZOZ        0-prefix-95 765-72-11
             Ul. Jana Kochanowskiego 23
             73-200 Choszczno
Roman Kudraszew      NZOZ „Zdrowie”          0-prefix-29 664-18-19
               Ul. Radwańskiego 34
               Ostrów Mazowiecka             MEDYCYNA SĄDOWA
Imię i nazwisko        Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
dr med. Maria Rydzewska    Zakład Medycyny Sądowej AM      0-prefix-85 742-64-
               Białystok, ul. Waszyngtona 13    49
dr  n.   med.   Jolanta Ul. Osiedlowa 3/17          0-prefix-52 585-33-
Przygońska          85-794 Bydgoszcz           00
dr  n.  med.   Zbigniew Ul. Z. Rumla 15 B / 6         0-prefix-58 349-12-
Jankowski           Gdańsk                50
prof. dr hab Władysław Ul. Radockiego 116/4            0-prefix-32 206-11-
Nasiłowski          40-645 Katowice           31
Erazm Baran          Kraków


Jan Kolodziej         Kraków


prof. Stefan Szram      Katedra Medycyny Sądowej       0-prefix-654-45-36
               91-304 Łódź, Sędziowska 18 A
dr n. med. Krzysztof Kordel Ul. Swoboda 20/2            0-prefix-61 861-54-
              60-391 Poznań              92
dr n. med. Danuta Deboa   Zakład Medycyny Sądowej PAM       0-prfix-91 466-15-66
              Al. Powstańców Wlkp. 72
              70-111 Szczecin
Małgorzata Brzozowska    Akademia Medyczna
              Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 37
Paweł Krajewski       Akademia Medyczna
              Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 37
dr n. med. Jakub Trnka   Katedra i Zakład Medycyny Sądowej    0-prefix-71 784-00-
              Wrocław , ul. Radeckiego 4       60
dr n. med. Jerzy Kawecki  Katedra i Zakład Medycyny Sądowej    0-prefix-71 784-00-
              Wrocław, ul. Radeckiego 4        60
             MEDYCYNA SPORTOWA
Imię i nazwisko          Miejsce pracy lub adres do koresp. Telefon kontaktowy
dr n. med.Wojciech Hagner     Ul. Karpacka 43 A / 15      0-prefix-52  58-20-
                 85-164 Bydgoszcz         420
Marek Pietruszewski        Ul. Jasnogórska 38 m 10      0-prefix-34 324-57-
                42-200 Częstochowa         02
dr n. med. Anna Wawrzyńczak - Ul. Pawła Gdańca 40 A /50
Witkowska           80-336 Gdańsk
Urszula Mikołajczyk - Mejer  Ul. Bosmańska 17/37         0-prefix-94  34-30-
                75-257 Koszalin           494
Wojciech Gawroński       Kraków


Grzegorz Biegański       Os. Stare Żegrze 183/14       0-prefix-61 879-67-
                61-249 Poznań            62
Roman Podgórski        Indywidualna     Specjalistyczna 0-prefix-91 439-35-
                Praktyka Lekarska          17
                Ul. Szafera 130/41
                71-246 Szczecin
Zbigniew Kohutnicki      SZPZLO Warszawa – Praga Płd.    613-56-41; 825-41-
                Zespół Leczniczy nr IV       20
                Warszawa, ul. Abrahama 16
Jadwiga Piotrowska       SPZOZ    Centralny   Ośrodek 825-73-85; 638-19-
                Medycyny Sportowej         23
                Ul. Wawelska 5
                Warszawa
Małgorzata Sikorska      SPZOZ    Centralny   Ośrodek 825-73-85; 638-19-
                   Medycyny Sportowej         23
                   Ul. Wawelska 5
                   Warszawa
Wojciech Makowiceki         Rehabilitacyjno – Ortopedyczny 0-prefix-71 352-76-
                   ZOZ                61
                   Ul. Poświęcka 8
                   Wrocław
                        MEDYCYNA SZKOLNA
Imię i nazwisko             Miejsce pracy lub adres do koresp.        Telefon kontaktowy
dr Janina Piotrowska - Jastrzębska   Zakład Propedeutyki Pediatrii           0-prefix-85 742-30-03
                    Białystok, ul. Waszyngtona 13
Bogna Ciucias              Ul. Niewieścińska 59               0-prefix-52 585-
                    85-552 Bydgoszcz
Klementyna Szadurska          Ul. Narutowicza 8/3                0-prefix-55 272-25-74
                    82-200 Malbork
dr n. med. Hanna Halwa         Ul. Tucholska 22                 0-prefix-61 848-96-47
                    60-446 Poznań
dr n. med. Maria Lecznarowicz - Ul. Waryńskiego 31                    0-prefix-91 487-32-06
Roman                71-310 Szczecin
Zofia Masłowska           Ul. Odzieżowa 28/1         0-prefix-91 422-30-72
                   71-502 Szczecin
Stanisława Antoniak - Srokoło    NZOZ Centrum Medycyny Szkolnej   813-63-21
                   Warszawa, ul. Ostrołęcka 4
Andrzej Kowalski           SPZOZ               0-prefix-23 654-32-35
                   Mława, ul. Dr A. Dubrskiej 1
Wanda Mąkosa - Piszcz        SZPZLO Warszawa – Wola
                   Warszawa Ul. Ciołka 11
Tatiana Błońska           SP ZOZ Strzegom          Brak
                   Strzegom, ul. Armii Krajowej 23

                      MEDYCYNA LOTNICZA
Imię i nazwisko         Miejsce pracy lub adres do koresp.   Telefon kontaktowy
Eugeniusz Trochanowski     Ul. Karpacka 39 A / 74         0-prefix-52 372-93-84
                85-164 Bydgoszcz
Edward Bartosinski       Ul. Wojska Polskiego 514/25      0-prefix-55 272-85-31
                82-200 Malbork
Jadwiga Chrzanowska       Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
                Ul. Krasińskiego 54
                Warszawa
Gertruda Eichstaedt    Polskie Linie Lotnicze LOT S.A            846-03-84
             Ul. 17-go Stycznia 39
             Warszawa
Janusz Jachimowicz    Adres jak wyżej                    Jak wyżej


Józef Moneta       Szpital Wolski                    632-14-41 do 49
             Ul. Kasprzaka 17
             Warszawa
dr n. med. Janusz Marek  Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich      0-prefix-71 367-16-85
             Ul. Sienkiewicza 108/110
             Wrocław

                  MEDYCYNA MORSKA
Imię i nazwisko            Miejsce pracy lub adres do koresp.    Telefon kontaktowy
Eugeniusz Trochanowski        Ul. Karpacka 39 A / 74          0-prefix-52 372-93-84
                   85-164 Bydgoszcz

                      MIKROBIOLOGIA
Imię i nazwisko         Miejsce pracy lub adres do koresp.    Telefon kontaktowy
dr hab. Piotr Jakoniuk      Zakład Mikrobiologii AM          0-prefix-85 742-17-84
                 Białystok, ul. Mickiewicza 2 C
dr n. med.Roman Bugalski      Ul. B. Głowackiego 53/78      0-prefix-52 342-71-21
                  85-614 Bydgoszcz
dr n. med. Irena Rutecka - Bonin  ul. Paneckiego 13          0-prefix-58 341-40-41
                  Gdańsk
Janusz Borysiewicz         Kraków


prof. Andrzej Szkaradkiewicz    Ul. Ciechocińska 32         0-prefix-61 822-14-14
                  60-473 Poznań
dr n. med. Elzbieta Kucharska   Ul. Orawska 23/25          0-prefix-91 – brak telef
                  70-131 Szczecin
dr n. med. Dalila Pietkiewicz   Ul. Malczewskiego 21 / 6      0-prefix-91 422-38-21
                  71-612 Szczecin
dr n. med. Izabela Podkowińska   SP Specjalistyczny ZOZ „ZDROWIE”  0-prefix-91 466-02-50 – centr.
                  Ul. Mączna 4
                  0-780 Szczecin
Ewa Lewczyk            Dolnośląskie Centrum Pediatryczne  0-prefix-71 32-36-472
                  Ul. Kasprowicza 64/66
                  Wrocław
prof. Andrzej Denys        Wojskowa - Łódź           0-prefix-42 651-49-85
                NEFROLOGIA
Imię i nazwisko     Miejsce pracy lub adres do koresp.    Telefon kontaktowy
dr  med.     Iwona SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony   0-prefix-85 74-8-100
Jakubowska        Oddział   Chorób   Wewnętrznych  i centr.
             Endokrynologii
             Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
dr med. Jacek Małyszko  Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych 0-prefix- 85 732-75-
             AM                    70
             Białystok, ul. Żurawia 14
dr  n.   med.  Ewa Os. Kamieniec 43             0-prefix-  451-119
Karczewska        32-650 Kety
Włodzimierz Rajewski   Ul. Kleniowa 5              0-prefix-52 370-94-
             85-436 Bydgoszcz             00
dr  n.  med.  Alicja Ul. Okrężna 17p             0-prefix-58 620-75-
Wielgosz         81-822 Gdynia              01
dr n. med. Waldemar Ul. Leona Wyczółkowskiego 83         0-prefix-58 622-07-
Ślizeń          80-147 Gdańsk              51
dr n. med. Andrzej Bar  Ul. Iłłakowiczówny 17c/12        kom: 0-501568515
               40-134 Katowice
dr   n.  med.   Marek Ul. Opawska 18/24                kom: 0-603604050
Seredyński          44-100 Gliwice
Urszula Chonin        Ul. Spacerowa 8 A                0-prefix-  300-15-
               26-050 Zagnańsk                 05 – dom
                                       372-24-39 - praca
Paweł Górecki        Ul. Grodzieńska 1 D / 5             kom: 0-602285160
               78-100 Kołobrzeg
Adam Markiewicz       Kraków


Marek Kuźniewski       Kraków


prof. Lucyna Janicka     Oddział Nefrologii               0-prefix- 81 537-46-
               Wojew. Szpit. Specjal. im. Stefana Kard. 97
               Wyszyńskiego
               Lublin, Al. Kraśnicka 100
Imię i nazwisko        Adres do korespondencji            Telefon kontaktowy
prof.        Krzysztof Oddział  Wewn.     Nefrologiczno  – 0-prefix-81   677-36-
Marczewski          Endokrynolog. ze Stacją Dializ         00
               Sam.  Publiczny Szpital   Wojew.   im.
               Papieża Jana Pawła II
               Zamość, ul. Legionów 10
Janusz Wyroślak       Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 0-prefix-42  716-30-
               M. Skłodowskiej – Curie        02
               Ośrodek Dializ             fax: 716-42-14
               95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
dr n. med. Jan Forfa     Ul. Gotowca 46             0-prefix-89  538-65-
               10-086 Olsztyn             50 – praca
                                  527-32-41 - dom
Michał Kuriga        Ul. Hubalczyków 12 m 2         0-prefix-24  268-64-
               09-409 Płock              55 – praca
                                  263-45-64 – dom
dr n. med. Maria de Ul. Szeherezady 85/1              0-prefix-61  868-17-
Mezer - Dambek        60-195 Poznań             84 - dom
dr    hab.   Krzysztof SP Wojewódzki Szpital Zespolony    0-prefix-91  454-10-
Dziewanowski         Oddział Nefrologii           07 – centr.
               71-455 Szczecin, Arkońska 4
dr  n.   med.  Andrzej Ul. Wieniecka 43/15           kom: 0-606942436
Kunkel            87-800 Włocławek
Wiesław Klatko        Wojewódzki Szpital Zespolony
               Ul. Powstańców Wlkp. 1
               Ciechanów
Joanna Klepacka       Szpital Kliniczny „Dzieciątka Jezus”     822-54-60
              Centrum Leczenia Obrażeń
              Warszawa, ul. Lindleya 4
Joanna Ksiażek       Instytut   Pomnik   Centrum   Zdrowia 812-57-88
              Dziecka
              Al. Dzieci Polskich 20
              Warszawa
Dorota Radziszewska     Szpital im. Sokołowskiego          0-prefix-74  841-77-
              Ul. Sokołowskiego 4             75
              58-300 Wałbrzych
Imię i nazwisko      Adres do korespondencji            Telefon kontaktowy
dr  n.  med.  Renata Katedra I Klinika Nefrologii Pediatrycznej   0-prefix-71  328-26-
Bednorz          Wrocław, ul. Sklodowskiej 50         61
dr n. med. Wojciech Międzynarodowe Centrum Dializ            0-prefix-71  343-95-
Czyż            Wrocław , ul. Wszystkich Świętych 2      04

                            NEONATOLOGIA
Imię i nazwisko            Miejsce pracy                       Telefon kontaktowy
dr med. Krystyna Dzienis        Klinika Neonatologii AM                  0-prefix-85 746-86-63
                    Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24a
dr n. med. Irena Grudziecka      Ul. Broniewskiego 10/89                  0-prefix-33 814-1926
                 43-300 Bielsko - Biała
dr n. med. Jarosław Szułczyński  Ul. Chłopska 4      0-prefix-52 370-94-00
                 85-335 Bydgoszcz
Irena Ogrodniczak         Ul. Wodzickiego 101 m 9  Kom: 0-603-745-097
                 42-200 Częstochowa    0-prefix-34 325-64-55 (dom)
Grzegorz Zieliński        Ul. Focha 69/71 m 21   kom: 0-603-388—049
                 42-200 Częstochowa    0-prefix-34 324-52-74 (dom)
dr n. med. Iwona Domżalska - Ul. Czubińskiego 3/15     kom: 0-608307937
Popadiuk             80-215 Gdańsk
dr n. med. Jerzy Wojculewicz   Ul. Czubińskiego 3 / 8  0-prefix-58 349-34-28
                 80-215 Gdańsk
dr n. med. Jarosław Groszko    Ul. Hlonda 43/8      kom: 0-601701326
                 41-933 Bytom
Jadwiga Sokalska         Ul. Orlickiego 1/6    0-prefix-32 231-19-03
                 44-100 Gliwice
Grażyna Pazera          Os. Na Stoku 52/37    0-prefix-41 332-44-58 – dom
                 25-408 Kielce       361-55-25 - praca
Ryszarda Staryk          Ul. Podgórna 26/28    kom: 0-608395883
                 75-336 Koszalin
Irena Gawrońska          Kraków
Dorota Pawlik          Kraków


Maria Migielska - Wołyniec    Oddział Noworodków                     0-prefix-81 740-42-40
                 Sam. Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
                 Lublin, ul. Lubatrowska 81
Imię i nazwisko    Adres do korespondencji           Telefon kontaktowy
Henryka Sawulicka - Oddział Noworodków - Klin. Położnictwa 0-prefix- 81 534-97-72
Oleszczuk       i Patologii Ciąży
            Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
            nr 1
            Lublin, ul. Staszica 16
Anna Dudkiewicz    SP ZOZ – Szpital im. E. Biernackiego    0-prefix-42 225-36-80;
            Oddział Noworodków             225-35-00
            95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68  fax: 214-92-99
Anna Kuzdak      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 0-prfix-42 716-30-02
            M. Skłodowskie – Curie           fax: 716-42-14
            Oddział Noworodków
            95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Grazyna   Siwiec  - Ul. Wankowicza 10/47            0-prefix-89 532-62-03 –
Saternus        10-684 Olsztyn               praca
                                  542-82-88 – dom
Joanna Tim - Kanar    ul. Medyczna 20 m 14           0-prefix-24 262-60-10 -
             09-400 Płock               praca
dr n. med. Ewa Różycka Ul. Budowlanych 11/16            0-prefix-61 426-28-92
             62-200 Gniezno
dr  n.  med.  Tomasz Ul. Za Cytadelą 46/48 / 1         0-prefix-61 820-38-98
Sioda           61-162 Poznań
Maria Girzejowska     SP Szpital Kliniczny nr 1         0-prefix-91 425-31-39;
             Klinika Chorób Dzieci           425-31-66
             71-344 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Joanna Maruszewska - SP ZOZ Szpital Powiatowy            0-prefix-91 416-52-35
Biały           Ul. Parkowa 5               /4 dowyjas.
             74-100 Gryfino
Wiesław Olechowski    Ul. Goldhammera 10/29           0-prefix-14 627-26-25
             33-100 Tarnów
Bożena Werner       Ul. Słowackiego 46            kom: 0-604560842
             87-100 Toruń
Barbara Chodzińska    Szpital Kliniczny nr 2 im. Ks. Anny 826-00-51 wew. 145;
             Mazowieckiej               841-27-23
             Warszawa Ul. Karowa 2
Imię i nazwisko      Adres do korespondencji          Telefon kontaktowy
Alicja Mażarska - Pazio Szpital   Praski   p.w.  Przemienienia 618-50-61; 853-29-62
            Pańskiego
            Warszawa, Al. Solidarności 67
Grażyna Ostrowska    Szpital Ginekologiczno – Położniczy    831-12-41
            Warszawa, ul. Inflandzka 6
Bożena   Urbańska  - Szpital   Praski  p.w.  Przemienienia 618-50-61; 853-29-62
Żebrowska        Pańskiego
            Warszawa, Al. Solidarności 67
Martyna Woynarowska   Instytut Matki i Dziecka          632-12-81 w. 181
            Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A
Grażyna Ściwiarska - Wojewódzki Szpital Zespolony         811-59-60
Zapiór         Warszawa, ul. Kondratowicza 8
Bożena Sobczak     Dolnośląskie Centrum Pediatryczne     Brak
            Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66=
dr n. med. Krystyna SP ZOZ Lubań                  0-prefix-75 646-19-00
Synowiec        Ul. Zawidowska 4
            59-800 Lubań
dr n. med. Małgorzata Wojewódzki Szpital Specjalistyczny      0-prefix-71 32-70-355
Rudnicka        Ul. Kamieńskiego 73 A
            Wrocław
                      NEUROCHIRURGIA
Imię i nazwisko          Miejsce pracy lub adres do koresp.       Telefon kontaktowy
prof. Zenon Mariak         Klinika Neurochirurgii AM           0-prefix-85 746-86-14
                  Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
dr n. med. Mirosław Stempniewicz  Ul. Lidzka 9                  0-prefix-58 349-23-32
                  Gdynia
dr hab. Wojciech Kloc       Ul. Dąbrówski 73                0-prefix 58 300-94-60 lub 55
                  80-034 Gdańsk
dr n. med. Tadeusz Dragan     Ul. Batorego 24                0-prefix-  384-03-33
                  Tarnowskie Góry
dr n. med. Jerzy Pieniążek     Ul. Wrocławska 57/27              0-prefix-32 280-13-33
                  41-902 Bytom
Marek Moskała           Kraków


Stanisław Kwiatkowski       Kraków


dr Stanisław Kamiński       Ul. Jutrzenki 16/20              0-prefix- 81 442-65-41
                  Lublin
dr hab. Konrad Moszyński      Klinika Neurochirurgii AM           0-prefix-81 742-59-35; 742-59-81
                  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                     Lublin, ul. Jaczewskiego 8
prof. Edward Zderkiewicz         Adres jak wyżej                   0-prefix- 81 742-59-81


dr n. med. Elżbieta Dąbrowska      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny          0-prefix-42 716-30-02
                     Oddział Neurochirurgii                fax: 716-42-14
                     95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
dr n. med. Halina Zbłowska        Adres jak wyżej                   Jak wyżej


dr n. med. Mirosław Smółka        Ul. Gałczyńskiego 9/20                0-prefix-89 538-64-92 - praca
                     10-089 Olsztyn
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
Cezary Dziewięcki      Ul. Medyczna 20 m 12           0-prefix-24 264-19-09
               09-400 Płock               – dom
Sławomir Smól        Ul. Ściegiennego 109/3          0-prefix-61 868-66-89
               60-147 Poznań
Piotr Stryczyński      Os. Sobieskiego 2 C / 98         0-prefix-61 823-77-36
               60-688 Poznań
dr  n.   med.  Leszek SP ZZOZ                  0-prefix-91 317-60-59
Herbowski          Ul. Siedlecka 2
               72-010 Police
dr n. med. Sławomir Janik  SP Szpital Kliniczny nr 1        0-prefix-91 425-32-51
              Klinika Neurologii
              71-344 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
dr  n.  med.   Dariusz Adres jak wyżej             Jak wyżej
Jeżewski
dr n. med. Leszek Sagan   Adres jak wyżej             Jak wyżej


Wacław Pokrywka       Ul. Leśna 15/30             0-prefix-14 627-39-21
              33-100 Tarnów
Jacek Chodorski       Szpital im. Marciniaka          0-prefix-71 342-70-21
              Wrocław, ul. Traugutta 116
dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii      0-prefix-71 34-27-021
              Wrocław, ul. Traugutta 118           NEUROLOGIA DZIECIĘCA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy               Telefon kontaktowy
Barbara Seńkowska      Kraków


Grażyna Bańdo        Kraków


Marek Kaciński       Kraków
Mirosław Jasiński      Poradnia  Neurologiczna   Dziecięcego 0-prefix-81  718-54-
              Szpitala Klinicznego           81
              Lublin, ul. Chodźki 2
Janina Kalenik       Ul. Grottgera 7              0-prefix-81  532-58-
              Lublin                  47
Janina  Kwaśniewska   – Specjalistyczny ZOZ   Matki i Dziecka 0-prefix-42  674-14-
Mertin           Oddział   Neurologiczny  i  Leczenia 14
              Padaczki                 fax: 674-46-59
              90-329 Łódź, ul. Al. Piłsudskiego 71
Urszula Matusewicz     Jak wyżej                 Jak wyżej


dr  n.   med.  Grazyna Klinika Neonatologii PAM         0-prefix-91  425-33-
Hnatyszyn          Ul. Unii Lubelskiej 1           27
              71-344 Szczecin
Krzysztof Ratajczak     SP ZZOZ Oddział Neurologiczny       0-prefix-91  577-63-
              Ul. Wojska Polskiego 27          55
              73-110 Stargard Szczeciński
Anna Huflejt - Pyzel    Instytut  Pomnik   Centrum  Zdrowia 815-16-35
              Dziecka
              Warszawa Al. Dzieci Polskich 20
Mieczysława Mazurczak   Wojew. ZPZ Psychiatrycznej Opieki 825-20-31
              Zdrowotnej
              Warszawa Ul. Nowowiejska 27
Elżbieta  Mieszczńska  - ZZOZ SZSZ MSWiA             602-10-30
Błaszczyk         Warszawa Ul. Wołoska 137
                 NEUROLOGIA
Imię i nazwisko      Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
dr   med.    Krzysztof SP  ZOZ   Wojewódzki   Szpital 0-prefix-85  74-88-100
Kuczyński         Zespolony               centr.
              Oddział Neurologii II
              Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
dr med Ryszard Zimnoch   Jak wyżej               Jak wyżej


Jacek Kossowski      Ul. Armii Krajowej 21         0-prefix-33 742-294
              34-200 Sucha Beskidzka
dr n. med. Grazyna Sergot - Ul. Koszalinska 16/100        0-prefix-52 32-62-100
Martynowska        85-714 Bydgoszcz
Mariusz Janta       Ul. Al. Pokoju 14 m 36        0-prefix-34 323-01-30
               42-200 Częstochowa
Maciej Jackowski       Ul. Worcella 32 m 19      0-prefix-34 361-25-54
               42-200 Częstochowa
Jarosław Pojda        Ul. Kosmiczna 6 m 32      kom: 0-501-715-909
               42-200 Częstochowa
dr n. med. Ewa Albinger    Ul. Norblina 29/74       0-prefix-58 349-23-22
               80-304 Gdańsk
Wiesław Kryda         Ul. Pilotów 18 c / 6      0-prefix-58 69-98-286
               80-460 Gdańsk
Andrzej Postek        Ul. Fałata 16a / 3       0-prefix-32 389-11-55
               41-902 Bytom
dr  n.  med.    Julieta Ul. Legionów Polskich 18/12  kom: 0-601533102
Kozłowska - Staniczek     43-100 Tychy
Paweł Gruenpeter       Ul. Lenartowicza 82/3     0-prefix-32 263-44-04
               41-219 Sosnowiec
Elżbieta   Stępień    - Ul. Orkana 12/24        0-prefix-41 331-59-09 -
Markowska           Kielce             dom
Jacek Huczyński        Kraków


Imię i nazwisko       Adres do korespondencji     Telefon kontaktowy
Marta Wietecha       Kraków
Grażyna Zwolińska    Kraków


Elżbieta Kulig      Kraków


Jerzy Barycki      Oddz.  Neurologiczny    II  Szpitala 0-prefix-81 744-30-61
             Neuropsychircznego            wew. 232; 233
             Im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ
             Lublin, ul. Abramowicka 2
Jerzy Dekudny      Oddz. Neurologiczny I           0-prefix-81 744-30-61
             Adres jak wyżej              wew. 230


Halina Filar       Oddział Neurologiczny           0-prefix-81 531-42-42
             Samodzielny Szpital Kolejowy
             Lublin, ul. Kruczkowskiego 21
Tomasz Hasiec      Katedra i Klinika Neurologii AM      0-prefix-81 742-52-20;
             Samodzielny    Publiczny   Szpital 742-55-20
             Kliniczny nr 4
             Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Barbara  Mołodecka  - Ul. Graniczna 23             0-prefix-81 532-93-04
Seweryńska        Lublin
Elżbieta Orzędała    Oddział Neurologiczny            0-prefix-81 531-42-42
             Samodzielnego   Publicznego  Szpitala
             Kolejowego
             Lublin, ul. Kruczkowskiego 21
Janusz Spustek      Oddział   Neurologiczny  I  Szpitala 0-prefix-81 744-30-61
             Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. wew. 230
             Kaczyńskiego S ZOZ
             Lublin, ul. Abramowiecka 2
dr hab. Med. Andrzej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny       0-prefix-42 716-30-02
Bogucki         Oddział Neurologii             fax: 716-42-14
             95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Imię i nazwisko      Adres korespondencyjny          Telefon kontaktowy
Bogusław   Marciniak  - SP ZOZ Szpital im. E. Biernackiego    0-prefiz-42 225-37-66;
Obrembska         Oddział Neurologiczny           225-35-00
              95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr fax: 214-92-99
              68
Marek Podlaszczuk     Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ    0-prefix-42 652-94-01
              Oddział   Terapii  Uzależnień   od fax: 652-86-20
              Alkoholu
              91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159
Piotr Skibiński      SP ZOZ – Szpital im. E. Biernackiego   0-prefix-42 225-37-66;
               Oddział Neurologiczny          225-35-00
               95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr fax: 214-92-99
               68
dr n. med. Andrzej Tutaj   Ul. Żołnierska 18            0-prefix-89 538-62-13
               10-560 Olsztyn              kom: 0-603692281
Grażyna    Lesyng    - Ul. Wilcza 3               0-prefix-24   235-20-41
Pawłowska          99-300 Kutno               do 44 (centr)
dr n. med. Jerzy Fischbach Ul. Raszkowska 7/3             0-prefix-61 868-99-88
               60-162 Poznań
dr n. med. Lesław Maziarz Os. Wichrowe Wzgórze 32/35         0-prefix-61 820-67-30
               61-698 Poznań
dr  n.  med.  Jadwiga Os. Bolesława Chrobrego 20 E / 119     0-prefix-61 822-36-92
Wigowska - Sowinska     60-681 Poznań
Sławomir Brzozowski     SP ZZOZ Gryfice             0-prefix-91 384-20-61
               Oddział Neurologiczny
               72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27
dr  n.  med.   Andrzej Indywidualna     Specjal.  Praktyka 0-prefix-91 - brak telef
Potemkowski         Lekarska
               Ul. Pocztowa 41 A
               70-356 Szczecin
dr n. med. Jan Stankiewicz SP Wojewódzki Szpital Zespolony      0-prefix-91 454-10-07 –
               Oddział Neurologiczny       centr.
               71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji      Telefon kontaktowy
dr n. med. Ignacy Lubiński  Ul. Tulipanowa 7         0-prefix-56 652-94-43
               87-100 Toruń
Barbara Bilińska - Nigot   Szpital Grochowski
               Ul. Grenadierów 51
               Warszawa
Joanna Ceielska       Szpital czerniakowski
               Ul. Stępińska 19
               Warszawa
Danuta Cejmer - Dyga     Szpital Grochowski
               Ul. Grenadierów 51
               Warszawa
dr  n.  med.    Jerzy Szpital im. Marciniaka      0-prefix-71 342-70-21
Kamienowski         Ul. Traugutta 1116
               Wrocław
dr  n.  med.   Iwona Szpital im. Babinskiego       0-prefix-71 341-00-00
Gogolewska - Sodólska    Pl. 1 Maja 8
               Wrocław
                        NEUROPATOLOGIA
Imię i nazwisko              Miejsce pracy lub adres do koresp.          Telefon kontaktowy
dr n. med. Ewa Iżycka - Świeszewska    Ul. Kryształowa 19                  0-prefix-58 349-21-70
                     80-180 Gdańsk
prof. Janusz Alwasiak           SP ZOZ – Szpital im. E. Biernackiego         0-prefix-42 225-38-10; 225-35-00
                     Zakład Patomorfologii                 fax: 214-92-99
                     95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68
dr n. med. Renata Wojtala         Zakład Anatomii Patologicznej             0-71 784-12-21
                     Ul. Marcinkowskiego 1
                     Wrocław                OKULISTYKA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy lub adres do koresp.    Telefon kontaktowy
dr   med.    Bogusław SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony    0-prefix-85   74-88-
Żywalewski         Oddział Chorób Oczu            100
              Białystok, ul M. C. Skłodowskiej 26
Małgorzata Świątkowska   Ul. Karłowicza 22/30           0-prefix-52   327-02-
              85-092 Bydgoszcz             52
Prof. dr hab. Sefan Pojda  Ul. Mielęckiego 4/2          0-prefix-32  281-02-
               40-013 Katowice            31
Ewa Herba          Ul. Kniewskiego 1/141         kom: 0-602374046
               42-500 Będzin
Edward Paziewski       Kraków


Anna   Maroszyńska    - Kraków
Wojnowska
Małgorzata Fałudzińska   - Kraków
Tętnowska
Andrzej Nowiński       Poradnia Leczenia Niedowidzenia i Zeza 0-prefix-81  532-82-
               Samodz. Publicznego Szpitala Wojew. 26
               im. Jana Bożego
               Lublin, ul. Grottgera 9
Urszula Ogrodowicz      Oddział Okulistyczny          0-prefix-81  855-20-
               Samodzielny Publiczny ZOZ       41 wew. 279; 326
               Lubartów, ul. Cicha 14
Anna Petrykowska - Lorek Oddział Okulistyczny            0-prefix-   576-52-
               Samodzielny Publiczny ZOZ       31 wew. 579; 526
               Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4 A
prof. Zbigniew Zagórski   Kat. I Klinika Okulistyczna AM     0-prefix-81  532-48-
               Samodzielny    Publiczny   Szpital 27
               Kliniczny nr 1
               Lublin, ul. Chmielna 1
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
dr n. med. Wiesław Braciak Szpital MSWiA               0-prefix-42  634-11-
               Oddział Okulistyczny          97
               91-425 Łódź, ul. Północna 42      fax: 687-55-23
Mariusz Maroszyński     Jak wyżej                Jak wyżej
dr n. med. Jadwiga Stępień  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny   0-prefix-42  716-30-
               Oddział Chorób Oczu           02
               95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35   fax: 716-42-14
dr n. med. Katarzyna Sauter Specjalistyczny ZOZ Matki i Dziecka   0-prefix-42  674-14-
               Oddział Okulistyczny          14
okulistyka dziecięca     90-329 Łódź, ul. Al. Piłsudskiego 71  fax: 674-46-59
Anna Małkus         Jak wyżej                Jak wyżej
okulistyka dziecięca
dr  n.  med.  Andrzej Ul. Kutrzeby 2/1             0-prefix-89  532-62-
Zalewski           10-693 Olsztyn             31 – praca
                                   541-70-90 – dom
Andrzej Styszyński     Os. Rusa 10 / 6             0-prefix-61 – brak
              61-245 Poznań              telef
prof. Wanda Andrzejewska Klinika Okulistyki PAM           0-prefix-91  466-10-
              Al. Powstańców Wlkp. 72         00 – centr.
              72-111 Szczecin
Elżbieta Pietrzyk      Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 0-prefix-91   321-45-
              Lekarska                 87
              Ul. Mieszka I 1 A
              72-600 Świnoujście
dr n. med. Danuta Przerwa  SP Wojewódzki Szpital Zespolony     0-prefix-91  454-10-
              Oddział Okulistyczny           07
              71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Joanna Misiurewicz     Ul. Traugutta 18/26           0-prefix-14  633-13-
              33-100 Tarnów              61
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
Renata Dmowska       NZOZ    Specjalistyczna  Przychodnia 0-prefix-25  63-30-
              Okulistyczna               30
              Ul. Wyszyńskiego 18
              Siedlce
Dorota Lorenz - Worobiec Centrum MEDICUS               0-prefix-76  847-33-
              Ul. Armii Krajowej 35          66
               59-300 Lubin
dr n. med. Eleonora Urban Katedra I Zakład Fizjologii         0-prefix-71  784-00-
               Ul. Chałubińskiego 10          91
               Wrocław
Irena  Grabowska    - Gabinet Prywatny              0-71 311-27-42
Radwan            Ul. Jugosłowiańska 83 A
               Wrocław                 ORGANIZACJA I OCHRONA ZDROWIA
Imię i nazwisko             Miejsce pracy lub adres do koresp.          Telefon kontaktowy
dr med. Andrzej Szpak          Zakład Zdrowia Publicznego AM            0-prefix-85 742-45-48
                     Białystok, ul. Mickiewicza 2 C
Hanna Śliwińska             Ul. Wyzwolenia 63/16                 0-prefix-52 323-04-27
                     85-799 Bydgoszcz
dr n. med. Eugeniusz Depta        Ul. Śmiłowskiego 5                  0-prefix-32 228-25-22
                     41-100 Siemianowice
Artur Hartwich              Kraków


dr n. med. Włodzimierz Stelmach     Łódzka Regionalna Kasa Chorych            0-prefix-42 677-40-00; 677-40-30
                     90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58           fax: 677-40-61
dr n. med. Stanisław Ciechowicz  V Szpital Miejski im. Św. Rodziny        0-prefix-42 636-17-30; 636-11-28
                 Oddział Chorób Wewnętrznych           fax: 636-11-97
                 90-302 Łódź, ul. Wigury 19
Ewa Zakrzewska          Ul. Barcza 8/24                 0-prefix-89 535-31-20 - praca
                 10-686 Olsztyn                  542-92-11 - dom
Artur Bachman           Ul. Chopina 59 m 11               0-prefix-24 264-18-31 – dom
                 09-407 Płock
dr n. med. Tadeusz Wiśniewski   Al. Marcinkowskiego 11/40            0-prefix-61 852-57-08
                 61-827 Poznań
Grzegorz Wrona          Ul. Królowej Jadwigi 11 B / 12          0-prefix-67 214-11-69
                 64-920 Piła
prof. Tadeusz Brzeziński     Katedra i Zakład Historii Medycyny PAM      0-prefix-91 480-08-23
                 Ul. Rybacka 1
                 71-204 Szczecin
Marek Szymczak          SP ZOZ Szpital Powiatowy             0-prefix-91 418-20-21 – centr.
                 Ul. Nowogrodzka 2
                 72-100 Goleniów
Kazimierz Bryndal         Ul. Wita Stwosza 7/4               kom: 0-603065344
                 87-100 Toruń
Imię i nazwisko          Adres korespondencyjny              Telefon kontaktowy
Jerzy Bernatowicz         Samodzielny Specjalistyczny Szpital Wojewódzki  0-prefix-25  44-44-95
            Ul. Poniatowskiego 26
            Siedlce
Anna Bagińska      ZPZLO                      811-30-38
            Ul. Rzepichy 8
            Warszawa
Marian Chaciński    Samodzielny Specjalistyczny Szpital Wojewódzki  0-prefix-25 44-44-95
            Ul. Poniatowskiego 26
            Siedlce
Iwona Górska      SZPZOZ                      774-20-25
            Ul. Sowińskiego 15 A
            Legionowo
Elżbieta Kacprzycka   Oddział Regionalny KRUS
            Ul. Kuklińskiego 3
            Ostrołęka
Andrzej Kużawczyk    Szpital Bielański                834-05-87; 834-18-61
            Ul. Cegłowska 80
            Warszawa
Leszek Pałka      NZOZ                       0-prefix-71 338-07-82
            Ul. Zaporoska 87
            Wrocław
dr n. med. Maciej Żak  Szpital im. Batorego               0-prefix-74 842-34-31
                    Ul. Batorego 4
                    58-300 Wałbrzych
dr med. Marian Dójczyński       Wojskowa - Łódź            0-prefix-42 - rba telef.
                            ORTODONCJA
Imię i nazwisko            Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
dr med. Adam Bielaczyc         Zakład Ortodoncji AM         0-prefix-85 745-09-63
                    Białystok, ul. Waszyngtona 15 A
Aleksandra Dyduch           Ul. Powst. Śląskich 13 bl. II m 40  0-prefix-52 341-48-61
                    85-665 Bydgoszcz
Ewa Brewczyńska            Ul. Okulickiego 27 m 12       0-34 322-74-29
                    42-200 Częstochowa
dr n. med. Anna Michalik        Ul. Zawiszy Czarnego 23/3      0-prefix-32 231-41-48
                    44-100 Gliwice
dr n. med. Maria Iwanecka - Zduńczyk  Ul. Korczaka 5            0-prefix-  228-63-85
                    41-100 Siemianowice Śl.
Janusz Dytkowski            Ul. Toporowskiego 81/14       0-prefix-41 331-43-14 – dom
              25-345 Kielce                 366-24-81 – praca
Elżbieta Mycek - Stopka   Kraków


Teresa Drożdż        Kraków


Teresa Gutkowska – Witek  Kraków


Franciszka Barwińska    Krasnystaw, ul. Głowackiego 1/6


Zofia Cecherz        Instytut Stomatologii AM            0-prefix-81 534-02-06
              Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
              Lublin, ul. Karmelicka 7
Urszula Kaczmarek      Ul. Okulickiego 10/28             0-prefix-89 523-65-79 – praca
              10-693 Olsztyn                 541-04-34 - dom
Anna Olkowicz        Ul. Fabryczna 11                0-prefix-24 264-04-40 – dom
              09-409 Płock
dr n. med. Krystyna Alwin  Ul. Grunwaldzka 29 A / 18           0-prefix-61 865-80-63
              60-783 Poznań
                ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA
Imię i nazwisko         Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
dr med. Zbigniew Mazurkiewicz  SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony  0-prefix-85 74-88-100 centr.
                Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
Bogusław Mojżesz        Ul. Bielska 868            0-prefix-  188-998
                43-368 Rybarzowice
Krzysztof Gaweł         Ul. Brodzińskiego 5/66        0-prefix-52 371-16-00
                85-133 Bydgoszcz
dr n. med. Andrzej Jasiński   Ul. Debowa 4             0-prefix- 393-41-00
                41-940 Piekary Śl.
Teresa Bieńko          Ul. Reymonta 4/2           0-prefix- 673-22-23
                42-400 Zawiercie
Marek Hawranek         Ul. Niepodległości 95         0-prefix- 235-15-69
                44-190 Knurów
Piotr Kłosiński         Kraków


Maciej Tesiorowski       Kraków


Wiesław Jarzynowski       Kraków
Andrzej Bednarek  Klinika Ortopedii i Traumatologii AM      0-prefix-81 742-53-17;
          Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4  742-56-85
          Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Tomasz Jakliński  Oddział Ortopedii               0-prefix- 352-62-11;
          Samodzielnego Publicznego ZOZ         352-62-09
          Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111
Henryk Kitliński  Oddział Ortopedii               0-prefix-81 531-42-28
          Samodzielny Publiczny Szpital Kolejowy
          Lublin, ul. Kruczkowskiego 21
                                  -2-


Imię i nazwisko           Adres do korespondencji            Telefon kontaktowy
dr hab. Tomasz Mazurkiewicz     Klinika Ortopedii i Traumatologii AM      0-prefix-81 742-55-13
                  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                  Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Marek Okoński            Klinika Ortopedii Dziecięcej          0-prefix-81 718-55-70
                  Dziecięcego Szpitala Klinicznego
                  Lublin, ul. Chodźki 2
Edward Warda            Klinika Ortopedii I Traumatologii AM      0-prefix-81 742-55-13
                  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                  Lublin, ul. Jaczewskiego 8
dr n. med. Paweł Garncarek     Szpital MSWiA                 0-prefix-42 634-11-90; 634-12-01;
                  Odział Ortopedii                634-11-00
                  91-425 Łódź, ul. Północna 42          fax: 687-55-23
dr n. med. Antoni Zbigniew Kaczan  III Szpital Miejski im. Dr K. Jonschera,    0-prefix-42 674-89-23; 676-17-74;
                  Oddz. Chirurgii Urazowej            fax: 676-17-85
                  93-113 Łódź, ul. Milionowa 14
Zbigniew Kijas           Wojewódzki Szpital Specjalistyczny       0-prefix-42 716-30-02
                  Oddział Ortopedii               fax: 716-42-14
                  95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
dr n. med. Paweł Witkowski  SP ZOZ Szpital im. E. Biernackiego         0-prefix-42 225-37-07; 225-35-00
               Oddział Ortopedyczno – Urazowy           fax: 214-92-99
               95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
prof. Stefan Bołoczko     Ul. Kasprzaka 12/1                 0-prefix-89 532-62-16 – praca
               10-057 Olsztyn                   527-61-68 - dom
Jerzy Lach          Ul. Piwarskiego 15                 0-prefix-77 4520-310 – praca
               45-833 Opole                    kom: 0-602396326
Andrzej Grabowski       Ul. Kochanowskiego 21/1 m 16            0-prefix-24 262-98-04 – praca
               09-400 Płock                    262-63-06 - dom
Tomasz Gracz         Os. Stare Żegrze 144/6               0-prefix-61 879-76-45
               61-249 Poznań
dr hab. Maciej Kołban     SP Specjalistyczny ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą  0-prefix-91 344-40-66 – centr.
               Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej PAM
               70-410 Szczecin, ul. Św. Wojciecha 7
dr n. med. Bogusław Kompf   Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska   0-prefix-91 - brak telef.
               Ul. Małopolska 58
               70-410 Szczecin
dr n. med. Roman Milkiewicz  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska   0-prefix-91 – brak telef.
               Ul. Kaszubska    17
               70-402 Szczecin
Marta Różańska        Ul. 11 Listopada 2                 0-prefix-14 633-02-79
           33-100 Tarnów
Bogdan Wojtecki    Ul. Miedziana 2/4 m 1             kom: 0-6041-3985
           87-800 Włocławek
Jacek Baran      Obwód Lecznictwa Kolejowego nr 2
           Ul. Brzeska 12
           Warszawa
Andrzej Czarnocki   Szpital Chirurgii Urazowej          822-46-31 – 9 wew. 242;
           Ul. Barska 16/20               659-52-74 – bezp.
           Warszawa
Wojciech Glinkowski  Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego  818-50-61
           Al. Solidarności 67
           Warszawa
Waldemar Jacygrad   Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego  818-50-61
           Al. Solidarności 67
           Warszawa
Hanna Lewandowska   Centrum Rehabilitacji
           Ul. Wierzejewskiego 12
           Konstancin
Roman Dziedzic    Szpital im. Rydygiera             0-prefix-74 329-91-77
           Ul. Rydygiera 22/28
           Wrocław
                          -3-


Imię i nazwisko     Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
Marek Duszkiewicz    Szpital im. Batorego           0-prefix-74 842-34-31
             Ul. Batorego 4
             58-300 Wałbrzych
Piotr Menartowicz    Centrum Rehabilitacyjno – Ortopedyczne  0-prefix-71 312-17-26
             Ul. Leśna 1
             55-100 Trzebnica
dr med. Adam Szygalski  Wojskowa - Gliwice            Brak telef.
                       PARODONTOLOGIA
Imię i nazwisko           Miejsce pracy lub adres do koresp.       Telefon kontaktowy
prof. Wanda Stokowska        Zakład Stomatologii Zachowawczej AM      0-prefix-85 746-80-00
                   Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24 A
Dorota Wachowicz           Ul. Ugory 26/11                0-pefix-52 340-49-62
                   85-132 Bydgoszcz
Anna Chowaniec            Ul. Lelewela                  0-prefix-34 365-34-62
                   42-200 Częstochowa
dr n. med. Iwona Płocica       Ul. Chałubińskiego 80             0-prefix-32 270-08-40
                   44-100 Gliwice
dr n. med. Dariusz Skaba       Ul. Paderewskiego 13              0-prefix-32 340-92-23
                   41-500 Chorzów
Jolanta Brudnicka          Kraków


dr Małgorzata Kiernicka       Zakład Peridontologii AM            0-prefix-81 534-96-87
                   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
                   Lublin, ul. Karmelicka 7
prof. Joanna Wysokińska - Miszczuk  Adres jak wyżej                0-prefix-81 534-58-99


Teresa Sumera - Wiśniewska      Ul. Zarzewska 64/72              0-prefix-42 639-35-99; 639-35-28
                    93-124 Łódź               dom – 681- 15-41
dr n. med. Olga Heim          Instytut Stomatologii AM        0-prefix-42 675-75-40
                    Zakład Chorób Błony Śluzowej      fax: 678-93-68
                    92-216 Łódź, ul. Pomorska 231
Leokadia Pielaszkiewicz - Kobylska   Ul. Nowa 9               0-prefix-24 264-87-50 – dom
                    09-409 Płock
dr  n.  med.  Anna  kurchańska  - Ul. Piątkowska 137/33          0-prefix-61 823-96-63
Flisykowska              60-650 Poznań
dr hab. Bogumiła Frączak        Zakład Protetyki Stomatologicznej PAM  0-prefix-91 466-10-00 – centr.
                    Al. Powstańców Wlkp. 72
                    71-111 Szczecin
                                  -2-


Imię i nazwisko           Adres korespondencyjny            Telefon kontaktowy
Aleksandra Zapolska - Kwiatkowska  SP Wojewódzki Szpital Zespolony       0-prefix-91 488-24-00
                   Przychodnie Specjalistyczne
                   70-421 Szczecin, ul. Piłsudskiego 42
Donata Szulc             SP ZOZ Góra                 0-prefix-65 543-25-26
                   Ul. Hirszfelda 10
                   56-200 Góra
Tomasz Trepka            Gabinet Prywatny               0-prefix-71 855-30-44
                   Ul. Wierzyńskiego 20/16
                   59-220 Legnica

                  PATOLOGIA ONKOLOGICZNA
Imię i nazwisko           Miejsce pracy lub adres domowy      Telefon kontaktowy
dr hab. Józef Kobos         Katedra Patomorfologii AM         0-prefix-42 679-01-91 tel/fax
                   91-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10
dr n. med. Danuta Bręborowicz    Ul. Lisa Witalisa 3            0-prefix-61 868-19-16
                   60-195 Poznań
dr hab. Michał Jeleń         Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej
                   Ul. Marcinkowskiego 1 Wrocław
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji     Telefon kontaktowy
dr n. med. Danuta Górniak  Zakład Ortodoncji PAM      0-prefix-91 466-10-00
              Al. Powstańców Wlkp. 72
              71-111 Szczecin
Liliana Piwowarczyk     SPZOZ Garwolin         0-prefix-25 682-30-23; 682-35-36
              Ul. Staszica 18
              Garwolin
Jadwiga Braszkiewicz    ZP ZOZ Warszawa – Śródmieście  648-53-12
              Ul. Mokotowska 55
              Warszawa
Danuta Daszkiewicz     ZP ZOZ Warszawa – Śródmieście  648-53-12
              Ul. Mokotowska 55
              Warszawa
Monika Glapińska      ZP ZLO Warszawa – Mokotów    781-93-29
              Ul. Zamiany 13
              Warszawa
Anna Godula         ZSZZOZ Wołomin         781-93-29
              Ul. Gdyńska 1
              Wołomin
Waldemar Rusin       Szpital im. Batorego      0-prefix-74 842-34-31
                Ul. Batorego 4
                58-300 Wałbrzych
Irena Murakowska - Brzezicka  Gabinet Prywatny           0-prefix-74 831-73-55
                Ul. Daszńskiego 22/6
                58-200 Dzierżoniów
                ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA
Imię i nazwisko         Miejsce pracy lub adres do koresp.   Telefon kontaktowy
dr med. Zbigniew Mazurkiewicz  SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony  0-prefix-85 74-88-100 centr.
                Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
Bogusław Mojżesz        Ul. Bielska 868            0-prefix-  188-998
                43-368 Rybarzowice
Krzysztof Gaweł         Ul. Brodzińskiego 5/66         0-prefix-52 371-16-00
                85-133 Bydgoszcz
dr n. med. Andrzej Jasiński   Ul. Debowa 4              0-prefix- 393-41-00
                41-940 Piekary Śl.
Teresa Bieńko          Ul. Reymonta 4/2            0-prefix- 673-22-23
                42-400 Zawiercie
Marek Hawranek        Ul. Niepodległości 95             0-prefix- 235-15-69
               44-190 Knurów
Piotr Kłosiński        Kraków


Maciej Tesiorowski      Kraków


Wiesław Jarzynowski      Kraków


Andrzej Bednarek       Klinika Ortopedii i Traumatologii AM      0-prefix-81 742-53-17;
               Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4  742-56-85
               Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Tomasz Jakliński       Oddział Ortopedii               0-prefix- 352-62-11;
               Samodzielnego Publicznego ZOZ         352-62-09
               Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111
Henryk Kitliński       Oddział Ortopedii               0-prefix-81 531-42-28
               Samodzielny Publiczny Szpital Kolejowy
               Lublin, ul. Kruczkowskiego 21
Imię i nazwisko        Adres do korespondencji            Telefon kontaktowy
dr hab. Tomasz Mazurkiewicz  Klinika Ortopedii i Traumatologii AM      0-prefix-81 742-55-13
               Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
               Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Marek Okoński            Klinika Ortopedii Dziecięcej          0-prefix-81 718-55-70
                  Dziecięcego Szpitala Klinicznego
                  Lublin, ul. Chodźki 2
Edward Warda            Klinika Ortopedii I Traumatologii AM      0-prefix-81 742-55-13
                  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                  Lublin, ul. Jaczewskiego 8
dr n. med. Paweł Garncarek     Szpital MSWiA                 0-prefix-42 634-11-90; 634-12-01;
                  Odział Ortopedii                634-11-00
                  91-425 Łódź, ul. Północna 42          fax: 687-55-23
dr n. med. Antoni Zbigniew Kaczan  III Szpital Miejski im. Dr K. Jonschera,    0-prefix-42 674-89-23; 676-17-74;
                  Oddz. Chirurgii Urazowej            fax: 676-17-85
                  93-113 Łódź, ul. Milionowa 14
Zbigniew Kijas           Wojewódzki Szpital Specjalistyczny       0-prefix-42 716-30-02
                  Oddział Ortopedii               fax: 716-42-14
                  95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
dr n. med. Paweł Witkowski     SP ZOZ Szpital im. E. Biernackiego       0-prefix-42 225-37-07; 225-35-00
                  Oddział Ortopedyczno – Urazowy         fax: 214-92-99
                  95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
prof. Stefan Bołoczko        Ul. Kasprzaka 12/1               0-prefix-89 532-62-16 – praca
                  10-057 Olsztyn                 527-61-68 - dom
Jerzy Lach             Ul. Piwarskiego 15               0-prefix-77 4520-310 – praca
               45-833 Opole                    kom: 0-602396326
Andrzej Grabowski       Ul. Kochanowskiego 21/1 m 16            0-prefix-24 262-98-04 – praca
               09-400 Płock                    262-63-06 - dom
Tomasz Gracz         Os. Stare Żegrze 144/6               0-prefix-61 879-76-45
               61-249 Poznań
dr hab. Maciej Kołban     SP Specjalistyczny ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą  0-prefix-91 344-40-66 – centr.
               Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej PAM
               70-410 Szczecin, ul. Św. Wojciecha 7
dr n. med. Bogusław Kompf   Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska   0-prefix-91 - brak telef.
               Ul. Małopolska 58
               70-410 Szczecin
dr n. med. Roman Milkiewicz  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska   0-prefix-91 – brak telef.
               Ul. Kaszubska    17
               70-402 Szczecin
Marta Różańska        Ul. 11 Listopada 2                 0-prefix-14 633-02-79
               33-100 Tarnów
Bogdan Wojtecki        Ul. Miedziana 2/4 m 1               kom: 0-6041-3985
               87-800 Włocławek
Jacek Baran          Obwód Lecznictwa Kolejowego nr 2
               Ul. Brzeska 12
               Warszawa
Andrzej Czarnocki   Szpital Chirurgii Urazowej          822-46-31 – 9 wew. 242;
           Ul. Barska 16/20               659-52-74 – bezp.
           Warszawa
Wojciech Glinkowski  Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego  818-50-61
           Al. Solidarności 67
           Warszawa
Waldemar Jacygrad   Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego  818-50-61
           Al. Solidarności 67
           Warszawa
Hanna Lewandowska   Centrum Rehabilitacji
           Ul. Wierzejewskiego 12
           Konstancin
Roman Dziedzic    Szpital im. Rydygiera             0-prefix-74 329-91-77
           Ul. Rydygiera 22/28
           Wrocław
Imię i nazwisko    Adres do korespondencji            Telefon kontaktowy
Marek Duszkiewicz   Szpital im. Batorego             0-prefix-74 842-34-31
           Ul. Batorego 4
           58-300 Wałbrzych
Piotr Menartowicz   Centrum Rehabilitacyjno – Ortopedyczne    0-prefix-71 312-17-26
           Ul. Leśna 1
              55-100 Trzebnica
dr med. Adam Szygalski   Wojskowa - Gliwice               Brak telef.                  PARODONTOLOGIA
Imię i nazwisko      Miejsce pracy lub adres do koresp.       Telefon kontaktowy
prof. Wanda Stokowska   Zakład Stomatologii Zachowawczej AM      0-prefix-85 746-80-00
              Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24 A
Dorota Wachowicz      Ul. Ugory 26/11                0-pefix-52 340-49-62
              85-132 Bydgoszcz
Anna Chowaniec       Ul. Lelewela                  0-prefix-34 365-34-62
              42-200 Częstochowa
dr n. med. Iwona Płocica  Ul. Chałubińskiego 80             0-prefix-32 270-08-40
              44-100 Gliwice
dr n. med. Dariusz Skaba  Ul. Paderewskiego 13              0-prefix-32 340-92-23
              41-500 Chorzów
Jolanta Brudnicka     Kraków


dr Małgorzata Kiernicka  Zakład Peridontologii AM            0-prefix-81 534-96-87
              Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
              Lublin, ul. Karmelicka 7
prof. Joanna Wysokińska - Miszczuk   Adres jak wyżej             0-prefix-81 534-58-99


Teresa Sumera - Wiśniewska       Ul. Zarzewska 64/72           0-prefix-42 639-35-99; 639-35-28
                    93-124 Łódź               dom – 681- 15-41
dr n. med. Olga Heim          Instytut Stomatologii AM        0-prefix-42 675-75-40
                    Zakład Chorób Błony Śluzowej      fax: 678-93-68
                    92-216 Łódź, ul. Pomorska 231
Leokadia Pielaszkiewicz - Kobylska   Ul. Nowa 9               0-prefix-24 264-87-50 – dom
                    09-409 Płock
dr  n.  med.  Anna  kurchańska  - Ul. Piątkowska 137/33          0-prefix-61 823-96-63
Flisykowska               60-650 Poznań
dr hab. Bogumiła Frączak        Zakład Protetyki Stomatologicznej PAM  0-prefix-91 466-10-00 – centr.
                    Al. Powstańców Wlkp. 72
                    71-111 Szczecin
Imię i nazwisko             Adres korespondencyjny         Telefon kontaktowy
Aleksandra Zapolska - Kwiatkowska    SP Wojewódzki Szpital Zespolony     0-prefix-91 488-24-00
                    Przychodnie Specjalistyczne
                    70-421 Szczecin, ul. Piłsudskiego 42
Donata Szulc              SP ZOZ Góra               0-prefix-65 543-25-26
                    Ul. Hirszfelda 10
                    56-200 Góra
Tomasz Trepka          Gabinet Prywatny               0-prefix-71 855-30-44
                 Ul. Wierzyńskiego 20/16
                 59-220 Legnica

                PATOLOGIA ONKOLOGICZNA
Imię i nazwisko         Miejsce pracy lub adres domowy      Telefon kontaktowy
dr hab. Józef Kobos       Katedra Patomorfologii AM         0-prefix-42 679-01-91 tel/fax
                 91-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10
dr n. med. Danuta Bręborowicz  Ul. Lisa Witalisa 3            0-prefix-61 868-19-16
                 60-195 Poznań
dr hab. Michał Jeleń       Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej  0-prefix-71 784-12-16
                 Ul. Marcinkowskiego 1
                 Wrocław
                      PATOMORFOLOGIA
Imię i nazwisko         Miejsce pracy lub adres koresp.      Telefon kontaktowy
Krzysztof Dach          Niepubliczny Zakład Patomorfologii     0-prefix- 218-50-67
                 Łomża, ul. Piłsudskiego 11
dr hab. Andrzej Kemona    Zakład Patomorfologii Klinicznej AM     0-prefix-85 742-02-80
               Białystok, ul. Waszyngtona 3
dr n. med. Zdzisław Skok   Ul. Osiedlowa 3/6              0-prefix-52 585-40-00
               85-799 Bydgoszcz
Jolanta Orłowska - Heitzman  Kraków


Krzysztof Daniszewski     Ul . Konstytucji 3-go Maja 23/9 B      0-prefix- 274-36-14 - dom
               Starachowice ? – do wyjaśnienia
prof. Janusz Alwasiak     SP ZOZ – Szpital im. E. Biernackiego    0-prefix-42 225-38-10; 225-35-10;
               Zakład Patomorfologii            fax: 214-92-99
               95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68
dr hab. Józef Kobos      Katedra Patomorfologii AM          0-prefix-42 679-01-91 tel/fax
               92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10
Danuta Shafie         Ul. Radiowa 23               0-prefix-89 538-63-25 - praca
               10-205 Olsztyn
Michał Kwiatkowski      Ul. Misjonarska 2 m 7            0-prefix-24 (brak telef)
               09-402 Płock
Andrzej Marszałek       Os. H. Cegielskiego 29/12          0-prefix-  - brak telef
               62-020 Swarzędz
prof. Przemysław Majewski   Ul. Rynkowa 31               0-prefix-61 816-11-51
               62-081 Przeźmierowo
dr hab. Elzbieta Bedner    Zakład Patomorfologii PAM             0-prefix-91 425-34-78
                Ul. Unii Lubelskiej 1
                71-344 Szczecin
Joanna Cielecka - Kuszyk    ZPZLO Warszawa – Mokotów
                Ul. Zamiany 13
                Warszawa
Imię i nazwisko        Adres korespondencyjny              Telefon kontaktowy
Tomasz Dzik          Centralny Szpital Kolejowy
                Warszawa, Ul. Bursztynowa 2
Jan Faryna           CMKP                       828-30-11
                Warszawa, ul. Czerniakowska 231
dr n. med. Andrzej Wojnar   Dolnośląskie Centrum Onkologii          0-prefix-71 361-90-41
                Wrocław, Pl. Hirszfelda 12
dr n. med. Renata Wojtala   Zakład Anatomii Patologicznej           0-pefix-71784-12-21
                Wrocław, ul. Marcinkowskiego 1
prof. Krzysztof Chomiczewski  Ul. Powstańców 62 A m 520
                05-091 Ząbki           (Wojskowa IL)
                              PEDIATRIA
Imię i nazwisko             Miejsce pracy          Telefon kontaktowy
prof. Walentyna Zoch - Zwierz      I Klinika Chorób Dzieci     0-prefix-85 742-35-80
                    Białystok, ul. Waszyngtona 3
dr  med.     Krstyna  Siwicka  - Wojewódzki Szpital Zespolony  0-prefix-85 74-88-100 cenr.
Szmitkowska               Oddział Dziecięcy B
                    Białystok, ul. Waszyngtona 17
Bogumiła Malinowska           Ul. Widok 1/14         0-prefix-  186-443
                    43-300 Bielsko - Biała
dr n. med. Radosława Staszak - Ul. Bartnicza 8             0-prefix-52 32-62-100
Kowalska                86-005 Bydgoszcz
Małgorzata Klimza            Ul. Legnicka 85a        kom: 0-601-488-383
                    42-200 Częstochowa
Wojciech Wieczorek           Ul. Rakowska 7         0-prefix-34 363-42-79
                    42-200 Częstochowa
dr n. med. Grzegorz Góral        Ul. Sienkieiwcza 13       0-prefix- 434-47-19
                    43-170 Łaziska Górne
Halina Baczyńska - Szymocha       Ul. Zgody 1           0-prefix-32 252-44-93
                    40-573 Katowice
Andrzej Łapeta             Ul. Ofiar Terroru 95/6     kom: 0-608572096
               44-280 Rydułtowy
Andrzej Błaszczyk       Ul. Różana 8                   0-prefix-41 361-55-25 - praca
               25-729 Kielce
               Kraków


               Kraków


Janina Lankosz - Lauterbach  Kraków


Bogdan Podsiedlik       Kraków


Imię i nazwisko        Adres korespondencyjny              Telefon kontaktowy
Zofia Godlewska - Stopa    Kraków


Barbara Filiks - Litwin    Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej    0-prefix-81 718-54-52
               Dziecięcego Szpitala Klinicznego
               Lublin, ul. Chodźki 2
Grażyna Górnicka       Klinika Pediatrii, Chorób Płuc i Tkanki Łącznej  0-prefix-81 718-54-53
               Dziecięcego Szpitala Klinicznego
               Lublin, ul. Chodźki 2
Krzysztof Kątski       Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej    0-prefix-81 718-55-01; 718-55-02
                 Dziecięcego Szpitala Klinicznego
                 Lublin, ul. Chodźki 2
Wojciech Mach           Oddział Dziecięcy Sam. Publ. ZOZ            0-prefix-81 751-26-36
                 Świdnik, ul. Leśmiana 4
Magdalena Skórzyńska       Oddział Dziecięcy Wojew. Szpitala Zespolonego     0-prefix-81 537-4-60; 537-43-61
                 Im. St. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ
                 Lublin, Al. Kraśnicka 100
prof. Leszek Szewczyk       Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Chorób Młodzieży  0-prefix-81 718-54-40; 743-13-72
                 Dziecięcy Szpital Kliniczny
                 Lublin, ul. Chodźki 2
prof. Ewa Tuszkiewicz - Misztal  Klinika Pediatrii, Chorób Płuc i Tkanki Łącznej    0-prefix-81 718-54-77; 743-01-41
                 Dziecięcy Szpital Kliniczny
                 Lublin, ul. Chodźki 2
prof. Małgorzata Zajączkowska   Klinika Pediatrii i Nefrologii             0-prefix-81 718-54-70; 743-01-17
                 Dziecięcy Szpital Kliniczny
                 Lublin, ul. Chodźki 2
Anna Dudkiewicz          SP ZOZ – Szpital im. E. Biernackiego          0-prefix-42 225-36-80; 225-35-00;
                 Oddział Noworodków                   fax: 214-92-99
                 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68
Imię i nazwisko          Adres korespondencyjny                 Telefon kontaktowy
dr n. med. Waldemar Grabowski   ZOZ Szpital Miejski                  0-prefix-42 837-53-68; 837-39-61;
                    Oddział Dziecięcy                  fax: 837-59-91
                    99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
dr n. med. Dorota Kardas - Sobantka   SP ZOZ – Szpital im. E. Biernackiego        0-prefix-42 225-36-34; 225-35-00;
                    Oddział Dziecięcy                  fax: 214-92-99
                    95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68
Joanna Lech               Specjalistyczny ZOZ Matki i Dziecka         0-prefix-42 674-14-14
                    Oddział Obserwacyjno – Izolacyjny          fax: 674-46-59
                    90-329 Łódź, ul. Al. Piłsudskiego 71
dr n. med. Kalina Pokuszyńska      SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej  0-prefix-42 656-26-93 tel/fax
                    Klinika Kardiologii Dziecięcej           kom: 0-602348133
                    91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
Elżbieta Samczyńska           Specjalistyczny ZOZ Matki i Dziecka         0-prefix-42 674-14-14
                    Oddział Niemowlęctwa                fax: 674-46-59
                    90-329 Łódź, ul. Al. Piłsudskiego 71
dr n. med. Iwona Stelmach        Wojewódzki Szpital Specjalistyczny         0-prefix-42 716-30-02;
                    Oddział Interny Dziecięcej i Alergologii      fax: 716-42-14
                    95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
dr n. med.   Ewa Szwałkiewicz    - Ul. Kopernika 36/3                 0-prefix-89 539-33-50 – praca
Warowicka                10-513 Olsztyn                   527-46-37 - dom
Jarosław Steckiewicz          Ul. Andersa 1 m 25                 0-prefix-24 266-67-27 – dom
                    09-410 Płock
Sławomir Domagalski     Ul. Wrocławska 62 A / 7             0-prefix-62 591-54-00
              63-400 Ostrów Wlkp.
Ewa Drews          Ul. Kasztelańska 3                0-prefix-61 867-14-14
              60-316 Poznań
Krzysztof Hajdo       Ul. Baśniowa 3                  0-prefix-62 763-59-64
              62-800 Kalisz
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji             Telefon kontaktowy
dr n. med. Maria Rybicka  Ul. Marszałkowska 3/5              0-prefix-61 867-17-06
              60-327 Poznań
Barbara Kuriańska      Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  0-prefix-91 484-35-88
              Ul. 5-go Lipca 3 / 4
              70-374 Szczecin
dr n. med. Jacek Rudnicki  Klinika Położnictwa i Perinatologii PAM     0-prefix-91 466-10-00
              Al. Powstańców Wlkp. 72
              71-111 Szczecin
Stanisław Szagdaj      SP ZOZ Oddział Pediatrii             0-prefix-91 577-63-55
              Ul. Wojska Polskiego 27
              73-110 Stargard Szczeciński
Małgorzata Wiatrow     Przychodnia Lekarza Rodzinnego          0-prefix-91 – brak telef
              Ul. Niedziałkowskiego 4
              73-200 Choszczno
Agnieszka Żukiewicz     SP ZOZ Oddział Dziecięcy    0-prefix-91 570-05-71 – centr.
              Ul. Jana Pawła II nr 2
              74-200 Pyrzyce
Krzysztof Mączka      Ul. Różana 1          0-prefix-14  631-060
              32-800 Brzesko
Grażyna Zawada - Skrobisz  Ul. Karpacka 11        0-prefix-14 623-10-22
              33-100 Tarnów
Wiesław Olechowski     Ul. Goldhammera 10/29     0-prefix-14 627-26-25
              33-10 Tarnów
Krzysztof Kasperczyk    Ul. Zbrojna 8/35        0-prefix-12 634-37-82
              30-042 Kraków (OIL Tarnów)
Wiesław Umiński       Ul. Kalinkowa 21 D / 48    kom: 0-601660483
              86-300 Grudziądz
Imię i nazwisko       Adres do korespondencji    Telefon kontaktowy
Elżbieta Cegielska     Szpital Czerniakowski     641-84-13
              Ul. Stępińska 19
              Warszawa
Stefania Adamska      SZPZLO Warszawa – Bródno    678-86-14
              Ul. Tykocińska 32/34
              Warszawa
Barbara Buchulska      Wojewódzki Szpital Dziecięcy  826-80-21
              Ul. Kopernika 43
              Warszawa
Anna Guzek         SP ZOZ Zgorzelec          0-prefix-75 75-50-51
              Ul. Lubańska 11/12
              59-900 Zgorzelec
Krzysztof Kobyliński    ZOZ Złotoryja            0-prefix-76 878-38-07
              Ul. Hoża 11
              59-500 Złotoryja
Wiesław Kwiatkowski    SP ZOZ Świdnica           0-prefix-74 852-30-01
              Ul. Westerplatte 22
              58-100 Świdnica
dr n. med. Teresa Olipra  Szpital im. Babińskiego       0-prefix-71 341-00-00
              Pl. 1 Maja 8
              Wrocław
              POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
Imię i nazwisko      Miejsce pracy           Telefon kontaktowy
dr med. Janusz Poznański  Białostocki Ośrodek Onkologiczny  0-prefix-85 74-35-008
              Białystok, ul. Ogrodowa 12
prof. Antoni Jasiewicz     zam: Białystok, ul. Kalinowskiego 8/9  0-prefix-85 74-21-519


dr Edward Kobylec       Klinika Ginekologii AM         0-prefix-85 746-86-82
                Białystok, ul. M.C. Sklodowskiej 24a
dr hab. Tomasz Soszka     SP Szpital Kliniczny          0-prefix-85 567-25-46
                Suwałki ul. Szpitalna 60
Bodan Fender          Ul. Kosynierów 25            0-prefix-  822-90-28
                43-300 Bielsko - Biała
dr n. med. Leszek Włodarczyk  Ul. Wierzbowa 18            0-prefix-  371-16-00
                86-031 Osielsko
Marek Mikołajczyk       Ul. Łużycka 13             kom: 0-603-098-918
                42-200 Częstochowa
Romuald Górniak        Ul. Marsowa 9              kom: 0-601-457-026
                42-200 Czestochowa
Jarosław Strzelczyk      Ul. Obr. Poczty Gdańskiej 3 c      kom: 0-601-529-530
                42-200 Częstochowa
dr n. med. Rafał Ciepłuch   Ul. Mazowiecka 32 c/9          0-prefix-58 620-75-01
                81-862 Sopot
dr n. med. Dariusz Wójcik   Ul. Nowickiego 8            0-prefix-58 349-34-93
                81-473 Gdynia
dr n. med. Adam Blecharz    Ul. Bohaterów Getta 1          0-prefix-  222-58-68
                  41-400 Mysłowice
dr n. med. Ewa Grzesiak - Kubica  Ul. Bocianów 12/2       0-prefix-32 257-13-26
                  40-522 Katowice
dr n. med. Adam Tiszler      Ul. Finksa 39         kom: 0-602312636
                  42-612 Tarnowskie Góry
Imię i nazwisko          Adres korespondencyjny    Telefon kontaktowy
January Lewandowski        Ul. Niska 1          0-prefix-  253-14-43 - praca
                  26-100 Skarżysko - Kamienna
dr n. med. Henryk Dzięcielski   Ul. M. Gąszczak 53      kom: 0-602572855
                  75-363 Koszalin
dr n. med. Roman Łabędź      Ul. Młyńska 15/4       kom: 0-602381338
                  75-050 Koszalin
Antoni Marcinek          Kraków


Leszek Pieniążek          Kraków


Maria Szczawińska         Kraków


Zbigniew Kojs           Kraków


Leszek Kołodziejski        Kraków
prof. Jan Kotarski          I Kat. Ginekologii Operacyjnej AM           0-prefix-81 532-78-47
                   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
                   Lublin, ul. Staszica 16
prof. Bożena Leszczyńska - Gorzelak  Kat. i Klin. Położnictwa i Perinatologii AM      0-prefix-81 742-50-80; 742-52-27
                   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                   Lublin, ul. Jaczewskiego 8
dr hab. Lechosław Putowski      II Kat. i Klin. Ginekologii Operacyjnej AM       0-prefix-81 742-58-90; 742-54-26
                   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                   Lublin, ul. Jaczewskiego 8
prof. Tomasz Rechberger        Jak wyżej                       Jak wyżej


Imię i nazwisko            Adres korespondencyjny                 Telefon kontaktowy
dr Wiesława Sikorska - Haliniarz   Wojew. Przychodnia                   0-prefix-740-42-54; 740-08-97
                   Sam. Publ. Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego
                   Lublin, ul. Lubartowska 81
Irosław Szymański           Oddział Ginekologii                  0-prefix-81 531-41-61; 531-42-61
                   SP Okręgowego Szpitala Kolejowego
                   Lublin, ul. Kruczkowskiego 21
Maria Bożena Wawrzycka        Oddział Położniczy                   0-prefix-81 740-02-21
                   Samodzielny Publiczny Szpital Wojew. im. Jana Bożego
                    Lublin, ul. Biernackiego 9
Wiesław Ziaja              Oddział Ginekologiczny                  0-prefix-81 537-43-47; 537-43-31
                    Wojew. Szpital Specjal. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
                    Lublin, ul. Al. Kraśnicka 100
dr n. med. Janusz Lasota        II Szpital Miejski im. R. Rydygiera           0-prefix-42 633-78-71; fax: 633-58-77
                    Oddział Położniczo – Ginekologiczny
                    90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13
dr  n.  med.  Jolanta  Kuzmecka  - Instytut Położnictwa i Ginekologii            0-prefix-42 686-83-80; fax: 686-04-71
Matuszewska               Klinika Perinatologii
                    94-029 Łódź, ul. Wileńska 37
dr n. med. Jan Matyjaszczyk       SP ZOZ Szpital im. E. Biernackiego            0-prefix-42 225-36-59; 225-35-00
                    Oddział Położniczo – Ginekologiczny           fax: 214-92-99
                    95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68
Regina Wieczorek - Panas        II Szpital Miejski im. R. Rydygiera           0-prefix-42 633-78-71; fax: 633-58-77
                    Oddział Położniczo – Ginekologiczny
                    90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13
prof. Jacek Suzin            Instytut Położnictwa i Ginekologii            0-prefix-42 686-59-68
                    I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej    tel/fax: 686-04-71
                    94-029 Łódź, ul. Wileńska 37               fax: 686-82-09
dr n. med. Marek Stefanowicz      Ul. Jagiełły 4/13                    0-prefix-89 538-65-63 – praca
                    10-127 Olsztyn                      527-66-55 – dom
Imię i nazwisko          Adres korespondencyjny              Telefon kontaktowy
Bogdan Kula            Ul. Zielona 8/10                 0-prefix-89 523-50-15 – dom
                 10-693 Olsztyn
dr n. med. Jarosław Karoń     Ul. Wiklinowa 16                 0-prefix-  4062-400
                 47-200 Kędzierzyn - Koźle            kom: 0-602611804
Wojciech Panek          Ul. Puchalskiego 15               0-prefix-24 262-60-13 – praca
                 09-409 Płock                   kom: 0-602134150
dr hab. Zbigniew Friebe      Ul. Za Cytadelą 26                0-prefix-61 852-71-43
                 61-659 Poznań
dr n. med. Witold Kędzia     Ul. Sobiesława 7                 0-prefix-61 876-82-44
                 61-062 Poznań
Wojciech Kuczyński        Ul. Taczanowskiego 12              0-prefix-62 765-32-52
                 62-800 Kalisz
Wojciech Łącki          Ul. Św. Mikołaja 25               0-prefix-61 426-31-06
                 62-200 Gniezno
Zbigniew Twardowski        Ul. Kochanowskiego 14 A /1            0-prefix-67 212-62-33
                 64-920 Piła
Piotr Becker           Niepubliczny ZOZ „BEWA-MED.” S.c.        0-prefix-91 – brak telef.
                 Al. Powstańców Wlkp. 66
                 71-111 Szczecin
dr n. med. Mieczysław Chruściel  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  0-prefix-91 – brak telef.
                 Ul. Szafera 190
                 71-245 Szczecin
dr n. med. Małgorzata Gawrońska  SP Specjalistyczny ZOZ „ZDROWIE”       0-prefix-91 422-87-74
                 Przychodnia Specjalistyczna dla Kobiet
                 71-434 Szczecin, ul. Słowackiego 19
Krzysztof Ira           SP Specjalistyczny ZOZ „ZDROWIE”       0-prefix-91 – brak telef.
                 Ul. Mączna 4
                 70-780 Szczecin
Imię i nazwisko          Adres korespondencyjny            Telefon kontaktowy
Bogumiła Klimowicz        SP ZOZ Szpital Powiatowy           0-prefix-91 418-20-21 – centr.
                 Oddział Położniczo – Ginekologiczny
                 72-100 Goleniów, ul. Nowogrodzka 2
Lucyna Kuźnicka - Hałaburda    Regionalny Szpital Onkologiczny       0-prefix-91 425-14-10 – centr.
                 Ul. Strzałowska 22
                 71-730 Szczecin
dr n. med. Janusz Malecha     Klinika Ginekologii Operacyjnej       0-prefix-91 466-10-00 – centr.
                 SP Szpital Kliniczny nr 2
                 71-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72
dr n. med. Andrzej Niedzielski  SP ZOZ Oddział Położniczo - Ginekologiczny  0-prefix-91 317-60-59
                 Ul. Siedlecka 2
                 72-010 Police
Piotr Pychtin           Szpital Miejski im. K. Boromeusza             0-prefix-91 441-35-56 – centr.
                  Oddział Położniczo – Ginekologiczny
                  71-586 Szczecin, Al. Wyzwolenia 72
prof. Izabela Rzepka - Górska   Klinika Ginekologii Operacyjnej PAM            0-prefix-91 466-10-00 – centr.
                  Al. Powstańców Wlkp. 72
                  71-111 Szczecin
dr n. med. Andrzej  Starczewski  Klinika Ginekologii SP Szpital Kliniczny nr 1       0-prefix-91 425-30-00
                  Ul. Unii Lubelskiej 1
                  71-344 Szczecin
Michał Szelagowski         Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska       0-prefix-91 – brak telef.
                  Ul. Reduty Ordona 85 B / 1
                  71-180 Szczecin
dr n. med. Andrzej Torbe      Klinika Położnictwa i Perinatologii PAM          0-prefix-91 466-10-00 – centr.
                  Al. Powstańców Wlkp. 72
                  71-111 Szczecin
Imię I nazwisko          Adres do korespondencji                  Telefon kontaktowy
dr n. med. Andrzej Uzar      Klinika Ginekologii Operacyjnej PAM            0-prefix-91 466-10-00 – centr.
                  Al. Powstańców Wlkp. 72
                  71-111 Szczecin
Mariusz Zarzycki          Szpital Miejski im. K. Boromeusza             0-prefix-91 441-35-56
                  Oddział Położniczo – Ginekologiczny 71-586 Szczecin, ul.
                Wyzwolenia 52
Małgorzata Szufarska      Ul. Kochanowskiego 27 A / 9     0-prefix-56 622-88-25 – dom
                87-100 Toruń
Robert Adamowicz        Instytut Matki i Dziecka       632-80-92
                Ul. Kasprzaka 17 A
                Warszawa
Ewa Bobek - Pstrucha      Centrum Onkologii          644-50-24 w. 2008
                Ul. Roentgena 5
                Warszawa
Jolanta Proccarini       ZP ZOZ Warszawa – Śródmieście    625-42-79
                Ul. Mokotowska 55
                Warszawa
Ryszard Soliński        SP ZOZ Dzierżoniów          0-prefix-71 773-20-31
                Ul. Cicha 1
                58-200 Dzierżoniów
Andrzej Banaszak        Szpital im. Dietla          0-prefix-71 314-30-81
                Ul. Kilińskiego 2
                56-400 Oleśnica
dr n. med. Jolanta Lipowczyk  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  0-prefix-71 32-54-104
                Ul. Kamieńskiego 73 A
                Wrocław
Marek Kowalczyk        ZOZ Lubin                0-prefix-76 846-14-00
                Ul. Łokietka 3
                59-300 Lubin               PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
Imię i nazwisko        Miejsce pracy lub adres do koresp.     Telefon kontaktowy
dr med. Maria Gołębiewska   Zakład Protetyki Stomatologicznej AM    0-prefix-85 436-80-00
                Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24 A
dr med. Henryka Sobaniec    Gabinet Stomatologiczny
                Białystok, ul. Wesoła 9 lok. 19
Jolanta Kwaśniewska      Ul. Kolberga 6               0-prefix-52 340-49-62
                85-096 Bydgoszcz
Roman Zommer          Ul. Iwaszkiewicza 13            0-prefix-34 322-06-02
                42-200 Częstochowa
dr n. med. Anna Wąsek     Ul. Pokoju 39/18              0-prefix-32 271-89-47
                41-800 Zabrze
dr n. med. Jerzy Pachoński   Ul. Budowlana 103/7            0-prefix-32 272-33-63
                41-808 Zabrze
Elżbieta Chmielowiec      ul. Prosta 29 B              0-prefix-41 362-21-54/5
                25-371 Kielce
Wiesław Księżopolski         Ul. Armii Krajowej 24/6                  kom: 0-601947505
                   78-100 Kołobrzeg
Magdalena Ciaputa          Kraków


Anna Maciąg             Kraków


Janusz Kleinrok           Katedra i zakład Protetyki Stomatologicznej z Pracownią 0-prefix-81 532-10-66
                   Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia SP Szp. Klin. Nr 1
                   Lublin, ul. Karmelicka 1
Wojciech Szafraniec         Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska       0-prefix-42 717-46-00
                   95-100 Zgierz, ul. 3 -go Maja 11/13 lok. 44        kom: 0-602242843
dr n. med. Andrzej Suchorzewski   Instytut Stomatologii AM                  0-prefix-42 675-75-00;
                   92-216 Łódź, ul. Pomorska 231               fax: 678-93-68
Wiesław Latała            Ul. Kośnego 18 A / 1                    0-prefix-77 44-18-340
                   45-056 Opole
Imię i nazwisko           Adres korespondencyjny                   Telefon kontaktowy
dr n. med. Maria Chróścielewska   Ul. Grunwaldzka 27/8                    0-prefix-61 865-80-56
                   60-783 Poznań
dr n. med. Halina Ey – Chmielewska  Zakład Protetyki Stomatologicznej PAM           0-prefix-91 466-17-14
                   71-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72
dr hab. Bogumiła Frączak       Adres jak wyżej                      Jak wyżej
Krzysztof Grzanka       Niepubliczny ZOZ                0-prefix-91 brak telef
               74-320 Barlinek , Ul. Kwiatowa 8
Lech Szadziuk         Centrum Stomatologii „DENTYSTA” NZOZ      0-prefix-91 434-67-80
               70-552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 9
Eleonora Sobiecka - Bryndal  Ul. Wita Stwosza 7/4              0-prefix-56 622-53-66
               87-100 Toruń
Barbara Borkowska       Wojewódzka Przychodnia dla Nauczycieli SPZOZ
               Warszawa, Ul. Śliska 3
Grażyna Bystrzycka      ZZOZ
               Płońsk, Ul. Nadarzyńska 13
Jerzy Gładkowski       Akademia Medyczna
               Warszawa , Ul. Żwirki i Wigury 37
Bolesław Simon        Gabinet Prywatny                0-prefix-74 852-02-71
               58-100 Świdnica, Pl. Grunwaldzki 3
Alicja Marczyk - Felba    Gabinet Prywatny                0-prefix-71 317-12-23
               55-333 Lutynia, Ul. Kościuszki 48
Jerzy Zagórski        Gabinet Prywatny                0-prefix-71 355-03-36
               Wrocław, Ul. Strategiczna 28
                      PSYCHIATRIA DZIECI
Imię i nazwisko        Miejsce pracy lub adres do koresp.                Telefon kontaktowy
Renata Modrzejewska      Kraków


Lucyna Suś           Ul. Sądowa 18/35                         0-prefix-  331-10-31
                86-100 Świecie
Aleksander Jesionowski     Ul. Wojska Polskiego 8 m 24                    0-prefix-24 236-00-10 - centr
                09-500 Gostynin
dr n. med. Renata Komorowska - Ul. Umultowska 100/13                       0-prefix-61 825-74-71
Pietrzykowska         61-614 Poznań
Wojciech Maciołek       Ul. Skowronków 4/38                        0-prefix-14 621-22-84
                33-100 Tarnów
Anna Grajcarska - Grzmil    Samodzielny Wojewódzki Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  0-prefix-48 332-21-21
                Radom, Ul. Krychnowicka 1
Gabriela Jagielska       Akademia Medyczna
                Warszawa , Ul. Żwirki i Wigury 37
Kinga Rytarowska        Dzienny Ośrodek Psychiatrii                    0-prefix-71 352-79-91
                Wrocław, Ul. Żmigrodzka 134
Jacek Borys          Dolnośląskie Centrum Pediatryczne                 0-prefix-71 32-36-485
                Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66
                          RADIOLOGIA
Imię i nazwisko          Miejsce pracy lub adres do koresp.           Telefon kontaktowy
dr med. Stanisław Boczoń      SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony           0-prefix-85 74-88-100 centr.
                  Zakład Diagnostyki Obrazowej
                  Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 26
dr n. med.Stanisław Pilecki    Ul. Rudzikowa 10                    0-prefix-52 582-69-84
                  85-436 Bydgoszcz
Bożena Gabrysiak          Ul. Klemensiewicza 37                  0-prefix-34 322-71-21 – parca
                  42-200 Częstochowa
                  m. pracy: Wojew. Szpital Specjal. Ul. Bialska 104/118
Barbara Rudowicz - Pietruszewska  Ul. Kilińskiego 21 m 9                 0-prefix-34 34-88-06
                  42-200 Czestochowa
Marek Polak            Ul. Sikorskiego 66 m 1
                  42-200 Częstochowa
Jerzy Zajdel            Ul. Żwirki i Wigury 3                  0-prefix-34 365-46-66
                  42-290 Blachownia
dr n. med. Zygfryd Wawrzynek    Ul. Bieniasa 2                     0-prefix-32 271-54-63
                  41-800 Zabrze
Beata Podsiadło - Klieinrok    Kraków
Jacek Zarychta            Kraków


Stanisław Sztuk            Kraków


Elżbieta Czekajska - Chehab      I Zakład Radiologii Lekarskiej              0-prefix-81 742-55-09
                   Sam. Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
                   Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Andrzej Drop             Adres jak wyżej                      0-prefix-81 742-55-09


Imię i nazwisko            Adres korespondencyjny                  Telefon kontaktowy
Elżbieta Jezierska          Z-d Diagnostyki Radiologicznej Wojew. Szpital Zespolony  0-prefix-81 537-44-25
                   im. St. Kard. Wyszyńskiego
                   Lublin, Al. Kraśnicka 100
Justyna Szyłejko           Adres jak wyżej                      0-prefix-81 537-44-25


Mirosław Szyłejko           Z-d Diagnostyki Obrazowej                 0-prefix-81 531-41-15
                   Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ
                   Lublin, ul. Kruczkowskiego 21
dr n. med. Anna Fiedorczuk - Pyziak  SP ZOZ Szpital im. E. Biernackiego            0-prefix-42 225-38-28; 225-35-00
                   Zakład RTG                        fax: 214-92-99
                   95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68
dr n. med. Piotr Kordek      Szpital MSWiA                   0-prefix-42 634-13-16; 634-11-00
                 Zakład Diagnostyki Radiologicznej         fax: 687-55-23
                 91-425 Łódź, ul. Połnocna 42
Anna Cabaj            Wojewódzki Szpital Specjalistyczny         0-prefix-42 716-30-02;
                 Zakład Diagnostyki Obrazowej            fax: 716-42-14
                 95-100 Zgierz, ul. Parzeczewska 35
dr n. med. Elżbieta Stefanowicz  Ul. Jagiełły 4/13                 0-prefix-89 538-62-42 – praca
                 10-127 Olsztyn                   527-66-55 - dom
Jolanta Kamińska         Ul. Medyczna 20 m 6                0-prefix-24  (brak telef)
                 09-400 Płock
Andrzej Żerdziński        Ul. Bora Komorowskiego 6/24            0-prefix-61 283-64-84
                 63-100 Śrem
prof. Bogdan Pawlak        Ul. Galileusza 1/44                0-prefix-61 862-50-38
                 60-159 Poznań
Grażyna Dudarenko         SP Specjalistyczny ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą  0-prefix-91 434-40-66
                 Ul. św. Wojciecha 7
                 70-410 Szczecin
Imię i nazwisko          Adres korespondencyjny               Telefon kontaktowy
Iwona Chacińska          Szpital Kolejowy SPZOZ               758-60-16 w.310
                 Ul. Warsztatowa 1
                 Pruszków
Alina Deręgowska            Wojewódzki Szpital Zakaźny
                    Ul. Sienna 60
                    Warszawa
Ewa Dziewulska             Centrum Onkologii          644-50-24 w. 2097
                    Ul. Roentgena 5
                    Warszawa
Dariusz Podsiadło            ZOZ nad Matką i Dzieckiem      0-prefix-74 842-40-21
                    Ul. Moniuszki 109/110
                    58-300 Wałbrzych
dr hab. Anna Birecka          Szpital im. Rydygiera        0-prefix-74 329-91-77
                    Ul. Rydygiera 22/28
                    Wrocław
                          RADIOTERAPIA
Imię i nazwisko             Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
dr  med.  Maria    Morelowska  - Białostocki Ośrodek Onkologiczny   0-prefix-85 732-01-16
Topczewska               Białystok, ul. Ogrodowa 12
dr n. med. Maciej Pysz         Ul. Filatelistów 15/7        0-prefix-33 814-1225
                    43-300 Bielsko - Biała
Izabela Tesmer - Laskowska   Ul. Wyzwolenia                       0-prefix-52 374-30-00
                85-799 Bydgoszcz
dr n. med. Aleksander Zajusz  Ul. Joliot Curie 28/4                   0-prefix-32 272-27-21
                41-813 Zabrze
Bogdan Gliński         Kraków


Bożena Borowska         Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej             0-prefix-81   747-75-11
                Lublin, ul. Jaczewskiego 7                 wew. 116
Dariusz Gąbczyński       Pracownia Teleradioterapii                 0-prefix-81 747-75-11 wew.
                Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej             200, 201
                Lublin, ul. Jaczewskiego 7
Krzysztof Paprota        Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej             0-prefix-81 747-75-11 wew.
                Lublin, ul. Jaczewskiego 7                 185, 202
dr n. med. Janusz Sobotkowski  WSS im. M. Kopernika                    0-pefix-42 689-55-0
                Regionaly Ośrodek Onkologiczny, Oddz. Chirurgii Onkolog.  fax: 689-50-41
                93-509 Łódź, ul. Paderewskiego 4
Paweł Matysiak         Jak wyżej                         Jak wyżej


Janusz Skowronek        Ul. Bonin 28/108                      0-prefix-61 822-42-92
                60-658 Poznań
Sabina Mikee          Regionalny Szpital Onkologiczny              0-prefix-91 425-51-402 – do
Ul. Strzałowska 22  wyjasnienia
71-730 Szczecin
                               -2-


Imię i nazwisko          Adres do korespondencji        Telefon kontaktowy
Jacek Fijuth           Centrum Onkologii           643-92-87
                 Warszawa Ul. Roentgena 5
Regina Karczmarzyk        Centrum Onkologii           644-50-24 w. 2097
                 Warszawa Ul. Roentgena 5
Wirgiliusz Dzieewirski      Centrum Onkologii           644-50-24 w. 2097
                 Warszawa Ul. Roentgena 5
Wojciech Kułakowski        Centrum Onkologii           644-50-24 w. 2097
                 Warszawa Ul. Roentgena 5
dr n. med. Katarzyna Bojarowska  Dolnośląskie Centrum Onkologii    0-prefix-71 361-91-11
                 Wrocław Pl. Hirszfelda 12
Maria Ochman           Dolnośląskie Centrum Onkologii    0-prefix-71 361-90-41
                 Wrocław Pl. Hirszfelda 12

                        REHABILITACJA
Imię i nazwisko          Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
dr med. Jerzy Samusik       SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony  0-prefix-85 74-88-100
                 Oddział Rehabilitacji
                 Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
Rajmund Karczewski     Ul. Brzozowa 37/37               0-prefix-52 371-16-00
              85-154 Bydgoszcz
Maria Parczyńska - Kanas  Ul. Sowińskiego 41/1              0-prefix-32 255-45-95
              40-018 Katowice
Marek Pełechacz      Kraków


Wojciech Szwarczyk     Kraków


Krzysztof Mataczyński   Oddział Rehabilitacji SP Szpital Wojewódzki  0-prefix-81 677-35-70
              im. Papieża Jana Pawła II
              Zamość, ul. Legionów 10
Stanisław Zderkiewicz   Ul. Trześniowska 3/35             0-prefix-81 747-30-30
              Lublin
Henryk Pytko        Klinika Reumatologii AM            0-prefix-81 742-52-66
              Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
              Lublin, ul. Jaczewskiego 8
prof. Leszek Szczepański  Adres jak wyżej                0-prefix-81 742-51-03; 742-52-03


Maria Brodowicz      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny       0-prefix-42 716-32-02
              Oddział Rehabilitacji             fax: 716-42-14
              95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Halina Erendt - Witczak    SP ZOZ – Szpital im. E. Biernackiego    0-prefix-42 225-37-21; 225-35-00
                Oddział Rehabilitacji Medycznej       fax: 214-92-99
                95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68
Imię i nazwisko        Adres do korespondencji           Telefon kontaktowy
Małgorzata Jegier       Szpital MSWiA                0-prefix-42 634-11-60; 634-11-00;
                Oddział Rehabilitacji            fax: 687-55-23
                91-425 Łódź, ul. Północna 42
dr n. med. Eugeniusz Rudczyk  Adres ja wyżej               Jak wyżej


dr n. med. Joanna Białkowska  Ul. Kanta 48/9               0-prefix-89 539-80-00 – praca
                10-683 Olsztyn               541-34-24 - dom
Janusz Różański        Ul. Jana Bytnara Rudego 4 A / 2       0-prefix-77 44-33-392; 44-33-584
                45-245 Opole
Ewa Ossowska          Ul. Lęborska 14               0-prefix-61 848-83-48
                60-431 Poznań
Krystyna Bobrowska       Centrum Rehabilitacji
                Warszawa Ul. Wierzejewskiego 12
Marek Chaberski        Obwód Lecznictwa Kolejowego nr 2
                Warszawa Ul. Brzeska 12
Jadwiga Chrzanowska      Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
                Warszawa Ul. Krasińskiego 54
Tomasz Łukaniec        Centrum Rehabilitacyjno – Ortopedyczne   0-prefix=71 312-17-26
               55-100 Trzebnica, Ul. Leśna 1
dr n. med. Andrzej Pozowski  Rehabilitacyjny ZOZ             0-prefix-71 352-76-61
               Ul. Poświęcka 8
               Wrocław
Magdalena Wojnar       Centrum Rehabilitacyjno – Ortopedyczne   0-prefix-71 312-17-26
               Ul. Leśna 1
               55-100 Trzebnica
                    REUMATOLOGIA
Imię i nazwisko        Miejsce pracy lub adres do koresp.    Telefon kontaktowy
dr med. Karol Kita      Klinika Reumatologii AM         0-prefix-85 746-84-82
               Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24 A
dr med. Bogdan Lewandowski  SP Szpital Kliniczny AM         0-prefix-85 746-88-48
               Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24 A
Danuta Wolańska        Ul. Cieszkowskiego 16/1         0-prefix-52 341-80-00
               85-052 Bydgoszcz
dr n. med. Maria Głowacka   Ul. Prusa 32               kom: 0-601874843
                41-902 Bytom
Antoni Skura          Kraków


Jolanta Bucka          Kraków


Henryk Pytko          Klinika Reumatologii AM SPSK nr 4  0-prefix-81 742-52-66
                Lublin, ul. Jaczewskiego 8
prof. Leszek Szczepański    Adres jak wyżej           0-prefix-81 742-51-03; 742-52-03


Krzysztof Tytman        Ul. Powst. Warszawy 19/4      0-prefix-89 741-94-00 – praca
                11-400 Kętrzyn           751-44-72 - dom
dr n. med. Kamila Klama     Os. Przyjaźni 13/21         0-prefix-61 820-33-10
                61-687 Poznań
Bronisław Hantke        Gabinet Usług Medycznych      0-prefix-91 brak telef.
                73-320 Wegorzyno, Ul. Runowska 28
Teresa Abgarowicz - Miłkowska  ZPZOZ Warszawa – Śródmieście
                Warszawa,Ul. Mokotowska 15
Joanna Buratowska        Wojewódzki Szpital Zakaźny
                Warszawa, Ul. Wolska 37
Bożena Ceran          Obwód Lecznictwa Kolejowego nr 1  620-28-61
                Warszawa, Ul. Nowogordzka 62 A
dr n. med. Teresa Olipra   Szpital im. Babińskiego       0-prefix-71 341-00-00
               Pl. 1 Maja 8
               Wrocław
dr n. med. Renata Wojtala  Zakład Anatomii Patologicznej    0-prefix-71 784-12-21
               Wrocław, Ul. Marcinkowskiego 1                      SEKSUOLOGIA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy lub adres do koresp.   Telefon kontaktowy
Roman Karnowski       Ul. Szarych Szeregów 5 A / 16      kom: 0-601645273
               88-100 Inowrocław
Maciej Dokrzewski      Ul. Ligocka 5a / 12
               40-570 Katowice
Maciej Stanisław Kowalczyk  Kraków


Lidia Młyniec - Borowicz   Kraków


Ewa Zarudzka - Małkiewicz  Kraków


Cezary Banaszkiewicz     Ul. Zalesie 8 m 19           0-prefix-24 236-00-10 - centr
               09-500 Gostynin
Iwona Jankowska - Wojniak  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  0-prefix-91 – brak telef.
              Ul. Narutowicza 14 B / 2
              70-240 Szczecin
Janusz Celemencki      SPZOZLO Warszawa – Żoliborz           833-58-88
              Ul. Szajnochy 8
              Warszawa
Andrzej Cogiel       SPZZOZ                      0-prefix-29 745-10-49
              Ul. Dubois 68
              Ostrów Maz.
Anna Pominkiewicz      Szpital Wojewódzki                0-prefix-75 754-21-99
              Ul. Oginskiego 6
              58-500 Jelenia Góra

              STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy lub adres do koresp.        Telefon kontaktowy
dr hab. Danuta Waszkiel   Zakład Stomatologii Zachowawczej AM       0-prefix-85 746-80-00
              Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24 A
Elżbieta Pech        Ul. Okrzei 1/51                 0-prefix-52 373-4-49
              85-317 Bydgoszcz
Anna Kapustecka       Ul. Przejazdowa                 0-prefix-34 361-78-16
              42-200 Częstochowa
dr n. med. Lidia Postek - Stefańska  Ul. Kadecka 22 b
                   41-503 Chorzów
Bożena Mikulska            Ul. Chrzanowskiego 14/8            0-prefix-94 341-53-13
                   75-327 Koszalin
Teresa Młynek             Kraków


Magdalena Gołębiowska         Kraków


Iwona Sanak              Kraków


dr Elżbieta Pels           Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego AM    0-prefix-81 534-96-38
                   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
                   Lublin, ul. Karmelicka 7
dr Anna Zioło             Adres jak wyżej                0-prefix-81 534-96-38


Małgorzata Kaczmarska - Banasiak   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny       0-prefix-42 716-30-02;
                   Przychodnia Stomatologiczna          kom: 0-601826452
                   95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
dr n. med. Lesław Pypeć        Instytut Stomatologii AM            0-prefix-42 675-75-16
                   Zakład Stomatologii Dziecięcej         fax: 678-93-68
                   92-216 Łódź, ul. Pomorska 251
dr n. med. Anna Serafinowska - Ul. Szydłowska 17/8                0-prefix-61 848-58-97
Kiełczewska           60-651 Poznań
Imię i nazwisko         Adres do korespondnecji             Telefon kontaktowy
Iwona Małecka          SP ZOZ                      0-prefix-91 577-63-05
                 Ul. Wojska Polskiego 27
                 73-110 Stargard Szczeciński
Bogumiła Toporowska       Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  0-prefix-91 321-03-05
                 Ul. J. Matejki 34
                 72-600 Świnoujście
Anna Jassowicz          Ul. Gałczyńskiego 33/7              0-prefix-56 622-21-63
                 87-100 Toruń
Zdzisław Annuseiwcz       Warszawa                     616-11-45; 635-17-47


Helena Lenczewska – Kulikowska  Warszawa                     826-10-10


Marzena Staniszewska       Warszawa                     0-prefix-48 361-55-45


Liliana Janczewska        Przychodnia                   0-prefix-71 350-28-88
                 Wrocław, Ul. Legnicka 61
Monika Mysiak - Dębska      Katedra Stomatologii Zachowawczej        0-prefix-71 344-32-69
                 Wrocław ,Ul. Kuźnicza 43/45
              STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Imię i nazwisko       Miejsce pracy lub adres do koresp.           Telefon kontaktowy
Jolanta Szczurko       Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna  0-prefix-85 675-56-77
               Białystok, ul. Księcia Kiejstuta 14
Elżbieta Kawecka       Ul. Polanka 26                     0-prefix-52 321-18-57
               85-065 Bydgoszcz
Irena Utrata         Ul. Konopnickiej 18/3                  0-prefix- 455-88-91
               44-370 Pszów
dr n. med. Iwona Płocica   Ul. Chałubińskiego 80                  0-prefix-32 270-08-40
               44-100 Gliwice
dr n. med. Dariusz Skaba   Ul. Paderewskiego 13                  0-prefix-32 340-92-23
               41-500 Chorzów
Marianna Kawa - Kiesner   Ul. Kujawska 19/43                   0-prefix-41 369-21-03 – dom
               25-344 Kielce                      366-24-81 - parca
prof. Teresa Bachanek    Kat. Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii  0-prefix-81 532-34-10
               Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
               Lublin, ul. Karmelicka 7
Aniela Bożyk         Adres jak wyżej                     0-prefix-81 534-96-80


Teresa Kantor - Dziubicka  ZOZ – Poradnia Stomatologiczna             0-prefix-81 744-80-60
                    Lublin, ul. Łabędzia 6
Danuta Marcyniuk            Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna  0-prefix-81 639-34-31 wew. 570
                    Zamość, ul. Kilińskiego 4
Jadwiga Widawska - Stachurska     Instytut Stomatologii AM         0-prefix-81 532-10-61; 534-96-80
                    Samodzielny Szpital Kliniczny nr 1
                    Lublin, ul. Karmelicka 7
Marian Wróblewski           Ul. Rayskiego 4/6            0-prefix-81 533-39-57
                    Lublin
Teresa Sumera - Wiśniewska       Szpital Kliniczny WAM          0-prefix-42 639-35-99; 639-35-28
                    91-735 Łódź, ul. Żeromskiego 113


Imię i nazwisko            Adres do korespondencji         Telefon kontaktowy
dr n. med. Olga Heim          Instytut Stomatologii AM         0-prefix-42 675-75-40
                    Zakład Chorób Błony Śluzowej       fax: 678-93-68
                    92-216 Łódź, ul. Pomorska 251
dr  n.  med.  Anna  Kurhańska  - Ul. Piątkowska 137/33          0-prefix-61 823-96-63
Flisykowska              60-650 Poznań
dr n. med. Tadeusz Wiśniewski     Al. Marcinkowskiego 11/40        0-prefix-61 852-57-08
                    61-650 Poznań
dr hab. Bogumiła Fraczak        Zakład Protetyki Stomatologicznej PAM  0-prefix-91 466-17-14
                    Al. Powstańców Wlkp. 72
                  71-111 Szczecin
Maria Orlewicz           Niepubliczny ZOZ „STOM-GRYF”       0-prefix-91 384-20-61 w. 396
                  Ul. Niechorska 27
                  72-300 Gryfice
Halina Teodorczyk          Prywatna Przychodnia Lekarska „WELMED”  0-prefix-92 421-00-55
                  Al. Wyzwolenia 95
                  71-411 Szczecin
Aleksandra Zapolska - Kwiatkowska  SP Wojewódzki Szpital Zespolony     0-prefix-91 488-24-00
                  Przychodnia Specjalistyczna
                  71-415 Szczecin, ul. Piłsudskiego 42
Katarzyna Jakubiak - Berndt     Ul. Brzechwy 46             kom: 0-602262384
                  87-100 Toruń
Teresa Bujko            Gabinet Prywatny             0-71 373-08-94
                  Ul. Jasienicy 7
                  Wrocław
Marianna Ossowska          Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna  0-prefix-74 842-03-90
                  Ul. Czerwonego Krzyża
                  58-300 Wałbrzych
Stanisław Chodakowski        Wojskowa - Gdynia            Brak telef.
                   TOKSYKOLOGIA KLINICZNA
Imię i nazwisko            Miejsce pracy lub adres do koresp.         Telefon kontaktowy
prof. Janina Moniuszko - Jakoniuk   Zam: Białystok, ul. Chrobrego 1 C / 26
dr n. med. Jan Kłopotowski       Ul. 11-go Listopada 219/87             0-prefix-32 266-13-88
                    41-21 Sosnowiec
Adam Wiernikowski           Kraków


dr n. med. Jacek Rzepecki       Instytut Medycyny Pracy              0-prefix-42 631-47-52; 657-99-00
                    Klinika Ostrych Zatruć               fax: 631-47-53
                    91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8
dr n. med. Andrzej Kostrzewa      Ul. Cieszkowskiego 6                0-prefix-61 842-91-89
                    60-462 Poznań
Krystyna Kochman            Szpital im. Madurowicza              0-prefix-71 789-03-90
                    Ul. Traugutta 116
                    Wrocław                       TRANSFUZJOLOGIA
Imię i nazwisko           Miejsce pracy lub adres do koresp.         Telefon kontaktowy
dr med. Piotr Radziwon       Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 0-prefix-85 744-70-64
             SP ZOZ
             Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 23
Zofia Weyna - Olszewska  Ul. Pows. Wlkp. 38/44                0-prefix-52 341-35-55
             85-090 Bydgoszcz
Jolanta Raś        Kraków


Maria Jakubowska     Ul. P. Wołodyjowskiego 6/11             0-prefix-81 443-06-83
             Lublin
Zbigniew Pęciński     Regionalne Centrum Krwiodwastwi Krwiolecznictwa   0-prefix-81 525-80-08; 537-46-41
             Lublin, Al. Kraśnicka 100
Wiesław Krakowski     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny         0-prefix-42 716-30-02
             Oddział Chirurgii Ogólnej              fax: 716-42-14
             95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Sabina Kańtoch      Ul. Chopina 63 m 17                 kom: 0-502037685
             09-407 Płock
Kazimiera Blumicz     Ul. Pionierów 13                  0-prefix-63 843-17-93
             62-510 Konin
Ewa Kłosińska       Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  0-prefix-91 422-24-21 – centr.
             Al. Wojska Polskiego 80/82
             70-482 Szczecin
Barbara Żukowska     Centrum Krwiodawstwa                0-prefix-71 328-66-85
               Wrocław, Ul. Czerwonego Krzyża 5/9

                          UROLOGIA
Imię i nazwisko         Miejsce pracy lub adres do koresp.  Telefon kontaktowy
dr med. Robert Kozłowski    SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony  0-prefix-85 74-88-100 centr.
                Oddział Urologii
                Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26
Wojciech Rawski         Ul. Bema 6              0-prefix-  877-1165
                34-220 Maków Podhalański
dr n. med. Piotr Jarzemski   Ul. Zajęcza 12/22           0-prefix-52 371-16-00
                85-809 Bydgoszcz
Henryk Kwapisz         Ul. Lenartowicza 4 m 12        0-prefix-34 323-10-42
                42-200 Częstochowa
Władysław Bryc         Ul. Nałkowskiej 31 m 21        0-prefix-34 325-26-11
                42-200 Częstochowa
Janusz Kozina          Ul. Sawickiej 7/6           0-prefix-32 245-67-03
                41-605 Świętochłowice
dr n. med. Michał Tkocz     Ul. Wietnamska 59/K          0-prefix-32 204-01-81
                Katowice
Mieczysław Gałęzia       Ul. Podklasztorna 60         0-prefix-41 345-54-95 – dom
                25-714 Kielce             346-55-45 – praca
dr n. med. Anatol Pachman  Ul. Hubalczyków 14                    0-prefix-94 340-57-93
              75-699 Koszalin
Marek Gałka         Kraków


Wiesław Węglarz       Kraków


Marek Wyczółkowski     Kraków


Andrzej Stelmach      Kraków


Imię i nazwisko       Adres do korespondencji                  Telefon kontaktowy
Andrzej Ciołko       Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego    0-prefix-81 525-83-38; 537-46-41
              Im. St. Kard. Wyszyńskiego SP ZOZ
              Lublin, Al. Kraśnicka 100
Stanisław Dzierżak     Oddział Urologii Samodzielny Publiczny ZOZ        0-prefix-81 855-20-41 wew. 346, 347
              Lubartów, ul. Cicha 14
Jacek Niezabitowski     Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 0-prefix-81 525-83-38; 537-46-41
              im. St. Kard. Wyszyńskiego SP ZOZ
              Lublin, Al. Kraśnicka 100
Tomasz Sadowski       Adres jak wyżej                      0-prefix-81 537-46-36; 525-83-38
dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski  SP ZOZ Szpital im. E. Biernackiego        0-prefix-42 225-37-76 tel/fax
                  Oddział Urologii                 kom: 0-602105919
                  95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II nr 68
dr n. med. Jerzy Niemirowicz    Szpital MSWiA                  0-prefix-42 634-11-16; 634-15-16;
                  Oddział Urologii                 634-11-00
                  91-425 Łódź, ul. Północna 42           fax: 687-55-23
Jan Taczalski           Wojewódzki Szpital Specjalistyczny        0-prefix-42 716-30-02
                  Oddział Urologii                 fax: 716-42-14
                  95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Marek Żabiński           Ul. Gołdapska 2 K                0-prefix-89 532-61-49 – praca
                  10-632 Olsztyn                  533-66-91 - dom
dr Grzegorz Pydziński       Ul. Monte Cassino 7               0-prefix-24 268-53-37 - praca
                  09-410 Płock
dr n. med. Wojciech Twardosz    Ul. Pionierska 4                 0-prefix-61 832-39-85
                  61-492 Poznań
Wojciech Słuczanowski       Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  0-prefix-91 brak telef.
                  Ul. Pocztowa 34/22
                  70-360 Szczecin
Imię i nazwisko          Adres korespondencyjny              Telefon kontaktowy
Jan Antczak            ZZOZ Spółdzielnia „ZDROWIE”           622-65-11
                  Ul. Żurawia 24 A
              Warszawa
Wojciech Bociański     Starostwo Powiatu Warszawskiego     621-18-99
              Ul. Koszykowa 6 A
              Warszawa
Zofia Borkowska - Wińczuk  Spółdzielnia Pracy Inwalidów „INSPOL”  621-30-81
              Ul. Mokotowska 55
              Warszawa
Krzysztof Dębski      ZZOZ SZSZ MSWiA             602-10-30
              Ul. Wołoska 137
              Warszawa
Ryszard Herbeć       Wojewódzki Szpital Specjalistyczny   0-prefix-71 32-70-316
              Ul. Kamienskiego 73 A
              Wrocław
Marek Podczasiak      Uzdrowisko Szaczawno Jedlina      0-prefix-74 843-51-05
              Ul. Ratuszowa 1
              Szczawno - Zdrój
Stefan Zbieg        SP ZOZ Bolesławiec           0-prefix-75 732-36-86
              Ul. Jeleniogórska 4
              59-700 Bolesławiec
prof. Bronisław Stawarz   Wojskowa - Warszawa           6818-503
prof. Czesław Pawlak  Ul. Ruciana 12
            92-707 Łódź   (wojskowa – Łódź)

								
To top