VERKOOP AANKOOP BELOFTE by qU37711

VIEWS: 562 PAGES: 13

									            MICHIELS & STROEYKENS
           Geassocieerde Notarissen
          Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
       Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
      info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.be
           Overeenkomst inhoudende een
        VERKOOP/AANKOOPBELOFTE (woonhuis)


  Opgesteld door het notariskantoor MICHIELS       &  STROEYKENS,
geassocieerde notarissen te Aarschot,
  en afgesloten tussen ONDERGETEKENDEN, zijnde:

Enerzijds:
  BTW-plichtig: NEEN / JA -> BTW-nr(s) :
  Steeds hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen
gaat,
  Die verklaren de (enige) eigenaars te zijn van het hierna vermeld onroerend
goed, en bevoegd en bekwaam om het hierna vermeld eigendom te verkopen.

Hierna (samen) genoemd “kandidaat-verkoper”
  En anderzijds:
  BTW-plichtig: NEEN / JA -> BTW-nrs.:

Voorwaarden verminderd registratierecht voldaan ? NEEN / JA
   Steeds hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen
gaat,
   Die verklaren bevoegd en bekwaam te zijn om het hierna vermeld eigendom
aan te kopen.

Hierna (samen) genoemd “kandidaat-koper”
  Met betrekking tot volgend onroerend goed:
                    1
             MICHIELS & STROEYKENS
            Geassocieerde Notarissen
           Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
        Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
       info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.beStad#Gemeente # - Afdeling #:
  Een woonhuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen aan de #,
gekadastreerd volgens titel wijk # nummer #, voor een oppervlakte van # aren #
centiaren en volgens recent kadastraal uittreksel wijk # nummer #, voor een
oppervlakte van # aren # centiaren.
  (KI:
  welk eigendom de kandidaat-koper verklaart zelf te hebben bezichtigd.

A.   Hoofdinhoud van de OVEREENKOMST:
   VERKOOPBELOFTE van de kandidaat-verkoper (aankoop- of ‘call-
optie’)
  De kandidaat-verkoper verbindt er zich toe om, gedurende een termijn,
ingaand op heden en eindigend op # 2009 te # uur, het hierboven beschreven
onroerend goed enkel aan de kandidaat-koper #of iedere natuurlijke of
rechtspersoon door de optienemer aan te duiden TE VERKOPEN en wél tegen de
hierna bepaalde voorwaarden. De kandidaat-koper heeft dus het recht dit eigendom
tegen die voorwaarden aan te kopen mits hij, vóór het verstrijken van deze termijn,
de hem verleende aankoopoptie licht.
   Het bewijs dat deze termijn in onderling akkoord verlengd werd, kan, indien
hierover betwisting zou rijzen, enkel geleverd worden door een geschrift,
ondertekend door beide partijen.
   Hierop aansluitende AANKOOPBELOFTE van de kandidaat-koper
(verkoop- of ‘put-optie’)
   Voor het geval hij niet (tijdig) zou ingaan op die verkoopbelofte en hij de
hem verleende aankoop-optie dus niet licht, verbindt de kandidaat-koper # en
iedere natuurlijke of rechtspersoon door de kandidaat-koper aangeduid, er zich
jegens de kandidaat-verkoper toe, gedurende een periode van één maand die een
aanvang neemt op het ogenblik van het verstrijken van de onder punt 1 vermelde
termijn, het hierboven beschreven eigendom AAN TE KOPEN tegen zelfde
voorwaarden, indien de kandidaat-verkoper aangeeft op deze aankoopbelofte te
willen ingaan. Tijdens deze periode heeft de kandidaat-verkoper dus het recht van
de kandidaat-koper te eisen, dat hij het eigendom aankoopt tegen zelfde
voorwaarden. Licht de kandidaat-verkoper deze verkoopoptie, dan is de kandidaat-
koper hem bovendien intresten verschuldigd op de overeengekomen koopprijs,
berekend aan de 10 % ’s jaars, gedurende de termijn waarvoor de verkoopoptie
werd verleend doch uiterlijk tot aan de betaling van de koopprijs.
   De VERKOOP zelf komt pas tot stand door het verlijden van de
AUTHENTIEKE AKTE.
   Partijen zijn, in afwijking van het gemeen recht, uitdrukkelijk
                     2
             MICHIELS & STROEYKENS
            Geassocieerde Notarissen
           Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
        Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
       info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.beovereengekomen dat de verkoop zelf pas tot stand komt door, en op het ogenblik
van het verlijden van de authentieke akte vaststellende die verkoop, zodat zij van
deze verkoop een PLECHTIG CONTRACT hebben gemaakt. Zolang de
authentieke akte niet werd verleden, bestaat er dus nog geen verkoop maar
enkel een verbintenis tot verkopen en/of een verbintenis tot kopen.


B.   Modaliteiten van de OVEREENKOMST:
   De partij die wenst in te gaan op de contractbelofte van de andere partij,
nodigt deze schriftelijk uit, in voorkomend geval via de optredende notaris(sen),
tot het ondertekenen van de notariële akte vaststellende de verkoop tegen de hierna
bepaalde voorwaarden, op plaats, dag en uur, bepaald in samenspraak met die
notaris(sen).
   Door deze uitnodiging geeft die partij op voldoende wijze te kennen in te gaan
op de contractbelofte van de andere partij, licht hij derhalve de hem verleende
optie en ontstaat in hoofde van elke partij dan ook de verplichting de authentieke
akte vaststellende de verkoop te verlijden vóór het verstrijken van de termijn
waarvoor die contractbelofte geldt.
   Indien voorafgaand aan de verkoop een voorkooprecht in het voordeel van één
of meerdere derde personen moet worden geëerbiedigd, geven partijen bij deze aan
de instrumenterende notaris uitdrukkelijk de opdracht dit voorkooprecht aan te
bieden zonder hierover opnieuw overleg te moeten plegen met partijen, hetgeen in
hoofde van de kandidaat-koper impliceert dat hij zijn aankoop- of ‘calloptie’ licht.
   De kandidaat-koper heeft, mits de kandidaat-verkoper hiermede instemt en
met dien verstande dat de kandidaat-verkoper niet gehouden is zijn belang bij een
eventuele weigering tot instemming uitdrukkelijk te motiveren, het recht een ander
persoon in de plaats te stellen voor het geheel of een deel van zijn rechten en
verplichtingen, doch met dien verstande dat de verkoop steeds betrekking moet
hebben op geheel voorschreven eigendom, en dat de kandidaat-koper in dat geval
steeds hoofdelijk en ondeelbaar gehouden is met die personen tot het nakomen van
de verbintenissen die uit deze overeenkomst voortspruiten.
   De partijen die weten dat zij ieder het recht hebben, zonder bijkomende kosten,
hun notaris aan te stellen, hebben voor het opstellen van de authentieke akte
aangesteld als instrumenterende notaris, te weten:
   - de verkoper: de geassocieerde notarissen Michiels en Stroeykens te Aarschot.
   - de koper: notaris # te #.
   De notariële akte zal verleden worden op een datum vastgesteld door de
instrumenterende notaris op verzoek van de partij die de optie licht.

                     3
             MICHIELS & STROEYKENS
            Geassocieerde Notarissen
           Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
        Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
       info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.beC.   Optieprijs - Waarborg:
   De kandidaat-koper heeft als tegenprestatie voor het verkrijgen van de
verkoopbelofte vanwege de kandidaat-verkoper(call-optie), naast de door hem
verleende    aankoopbelofte    (put-optie),     een    bedrag   van
# euro (€ #,#) betaald op het notariskantoor MICHIELS & STROEYKENS ter
consignatie tot aan het verlijden van de authentieke akte, of tot dit bedrag toekomt
aan de kandidaat-verkoper of moet worden teruggegeven aan de kandidaat-koper,
zoals hierna bepaald.
   Dit bedrag geldt tevens als waarborg voor de uitvoering van zijn
verbintenissen.
   Partijen zijn evenwel overeengekomen dat dit bedrag mag worden
aangerekend op de prijs, en dus geldt als voorschot vanwege de koper, voor zover
en op het ogenblik waarop de authentieke akte vaststellende de verkoop wordt
verleden.
   Verstrijkt de termijn van de verkoopbelofte (call-optie) zonder dat de
kandidaat-koper op voldoende wijze te kennen heeft gegeven op deze
contractbelofte in te gaan, en maakt de kandidaat-verkoper geen gebruik van de
hem door de kandidaat-koper verleende aankoopbelofte (put-optie), dan komt dit
bedrag toe aan de kandidaat-verkoper onder voorbehoud evenwel van wat hierna
bepaald wordt onder punt 4.
   Indien de opschortende voorwaarden, die hierna worden opgenomen, zich niet
tijdig realiseren, dan wordt dit bedrag teruggegeven aan de kandidaat-koper.
   De intresten die werden verworven op dit bedrag komen steeds toe aan de
partij aan wie dit bedrag uiteindelijk wordt uitbetaald.

D.   Opschortende voorwaarden:
  De bij onderhavige overeenkomst - enerzijds door de kandidaat-koper en
anderzijds door de kandidaat-verkoper - aangegane verbintenissen, alsook de
verbintenissen die ontstaan na lichting van (één van) de opties, worden, wat elk
van beide partijen betreft, afhankelijk gemaakt van de tijdige realisatie van de
hierna vermelde opschortende voorwaarden. Behoudens hierna vermeld specifiek
andersluidend beding, zijn partijen elkaar, bij niet-tijdige realisatie van deze
opschortende voorwaarden, niets verschuldigd.
  Enkel de partij in wiens voordeel de opschortende voorwaarde werd voorzien,
kan zich hierop beroepen, of kan, voor zover dit de rechtsgeldigheid van de
verkoop niet in het gedrang brengt, eraan verzaken.                     4
             MICHIELS & STROEYKENS
            Geassocieerde Notarissen
           Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
        Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
       info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.beOpschortende voorwaarden in voordeel van de kandidaat-koper:

a)   Bodemdecreet:
     Het bekomen, vóór het verstrijken van de termijn waarvoor de
verkoopbelofte verleend werd, van de vereiste bodemattesten betreffende
voorschreven eigendom waaruit blijkt dat voor dit eigendom geen gegevens
beschikbaar zijn bij de OVAM, of waaruit geen bodemverontreiniging blijkt die
aanleiding geeft tot een saneringsverplichting, evenals het bekomen, via navraag
bij de bevoegde stedelijke of gemeentelijke instanties of op eender welke andere
wijze, van de (redelijke) zekerheid dat voorschreven eigendom geen risicogrond is
als bedoeld in het Vlaams Bodemdecreet.
     De kandidaat-verkoper geeft bij deze opdracht aan de door hem
aangeduide notaris om, indien dit noodzakelijk is met het oog op de voorgenomen
overdracht van voorschreven eigendom, op zijn kosten over te gaan tot het doen
verrichten van het nodige daartoe (aanstellen van bodemdeskundige tot en met het
doen uitvoeren van het oriënterend bodemonderzoek).

b)   Ruimtelijke ordening – ligging en bestemming van het goed:
    Het bekomen, vóór het verstrijken van de termijn waarvoor de
verkoopbelofte verleend werd van de zekerheid dat voorschreven eigendom niet
het voorwerp uitmaakt van een bouwmisdrijf, van een (ontwerp van) nog niet
uitgevoerd onteigenings- of rooilijnplan of van enige stedenbouwkundige
beschermingsmaatregel (bescherming als monument, landschap, stads- of
dorpsgezicht, archeologisch patrimonium, beschermd duingebied, …), en, indien
de gemeente waarin het eigendom gelegen is reeds beschikt over een goedgekeurd
plannen- en vergunningenregister, van een stedenbouwkundig uittreksel en van de
overige informatie waarvan sprake in artikel 5.2.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.

c)   Financiering:
    Het verkrijgen door de kandidaat-koper van een krediet van (maximum) #
euro (€ #,#), tegen normale actuele marktvoorwaarden, met het oog op de
financiering van de aankoop van voorschreven eigendom. De kandidaat-koper zal
evenwel onweerlegbaar vermoed worden definitief te hebben verzaakt aan het
inroepen van deze opschortende voorwaarde in zijn voordeel, indien hij niet, bij
aangetekend schrijven gericht aan de notaris die de kandidaat-verkoper gelast heeft
met de behartiging van zijn belangen en neergelegd ter post uiterlijk binnen de #6
(zes) weken na heden, meedeelt een dergelijk krediet niet te kunnen bekomen, en
                    5
             MICHIELS & STROEYKENS
            Geassocieerde Notarissen
           Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
        Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
       info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.behierbij minstens #3 (drie) originele attesten voegt, afgeleverd door evenveel
onderscheiden en in België werkzame financiële instellingen waarin bevestigd
wordt dat hem een dergelijk krediet niet kan worden verstrekt.


Opschortende voorwaarden die geacht worden te zijn
overeengekomen in voordeel van beide partijen:

a)   Verkoop voor vrij en onbelast:
    Het verkrijgen, indien van toepassing, vóór het verstrijken van de termijn
waarvoor de verkoopbelofte verleend werd, vanwege de betrokken schuldeisers
van de kandidaat-verkoper van de toezegging dat het eigendom kan worden
verkocht voor vrij en onbelast van om het even welke bezwarende in- of
overschrijving of kantmelding, en van de zekerheid dat aan de door die
schuldeisers gestelde voorwaarden kan worden voldaan. De kosten die hiermee
verband houden vallen ten laste van de kandidaat-verkoper.

b)   Rechterlijke machtiging tot verkoop uit de hand:
    Het verkrijgen, indien wettelijk vereist, vóór het verstrijken van de termijn
waarvoor de verkoopbelofte verleend werd, vanwege de daartoe bevoegde
rechterlijke instanties, van de machtiging dat het eigendom uit de hand mag
worden verkocht tegen de hierna bepaalde voorwaarden. De kosten die hiermee
verband houden, vallen ten laste van de kandidaat-verkoper.

c)   Voorkooprechten:
    Inzoverre voorschreven eigendom het voorwerp zou uitmaken van enig
voorkooprecht, het bekomen, vóór het verstrijken van de termijn waarvoor de
verkoopbelofte verleend werd, van de zekerheid dat de begunstigden van dit recht
hun voorkooprecht niet uitoefenen.

E.   Sanctionering van de OVEREENKOMST:
   Indien één van beide partijen zijn verbintenissen niet nakomt, heeft de andere
partij steeds het recht om, 20 dagen na de neerlegging ter post van de
ingebrekestelling van die partij bij aangetekend schrijven, verstuurd naar diens
hoger vermeld adres en binnen zelfde termijn niet gevolgd door de uitvoering door
die partij van diens verbintenissen:
   - ofwel de gedwongen naleving van deze verbintenissen in rechte te
vervolgen, onverminderd vergoeding van de geleden schade,
                     6
             MICHIELS & STROEYKENS
            Geassocieerde Notarissen
           Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
        Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
       info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.be   - ofwel de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen,
waarbij partijen zijn overeengekomen dat de in gebreke blijvende partij in dat
geval aan de andere partij een schadevergoeding verschuldigd is die forfaitair
wordt vastgesteld op 10 % (tien procent) van de hierna vermelde prijs tegen
dewelke voorschreven eigendom zou worden aangekocht. Indien de kandidaat-
verkoper aldus op deze schadevergoeding aanspraak maakt, zijn partijen op
onherroepelijke wijze overeengekomen dat de door de kandidaat-koper gestelde
optieprijs/waarborg bij voorrang bestemd wordt ter voldoening van deze
schadevergoeding en dan ook aan de kandidaat-verkoper toekomt, in voorkomend
geval beperkt tot het bedrag van die schadevergoeding. Indien de kandidaat-koper
zich op dit uitdrukkelijk ontbindend beding beroept, wordt de gestelde waarborg
(optieprijs) hem op eerste verzoek teruggestort.
   Indien de kandidaat-koper zijn verbintenissen niet tijdig nakomt, heeft de
kandidaat-verkoper van rechtswege en zonder verplichting tot ingebrekestelling,
recht op nalatigheidsintresten die berekend worden van dag tot dag, op het bedrag
van de verkoopprijs, aan een jaarlijkse intrestvoet van 10 % (tien procent). Komt
de kandidaat-verkoper zijn verbintenissen niet tijdig na en lijdt de kandidaat-koper
hierdoor schade, dan is ook de kandidaat-verkoper ertoe gehouden de kandidaat-
koper hiervoor schadeloos te stellen.

F.   Voorwaarden waaronder de VERKOOP zal plaatsvinden:
   Indien één van beide partijen ingaat op de contractbelofte van de andere partij,
zal de VERKOOP onder meer geschieden onder de volgende
VERKOOPSVOORWAARDEN die door beide partijen moeten worden
nageleefd:
   - voor vrij en onbelast van alle hypothecaire en andere bezwarende in- en/of
overschrijvingen of kantmeldingen, hoe ook genoemd.
   - in de toestand waarin het eigendom zich bevindt op dit ogenblik, met alle
zichtbare en verborgen gebreken en dus zonder waarborg vanwege de kandidaat-
verkoper voor de verborgen gebreken waarvan hij zelf geen kennis had, zonder
waarborg ook voor de verkochte oppervlakte, hoe groot het verschil tussen de
uitgedrukte en de werkelijke oppervlakte ook moge zijn, zelfs indien dit verschil
1/20° overtrof.
   - met alle erfdienstbaarheden en gemeenschappen, waarmede het eigendom
zou kunnen bevoor- of benadeeld zijn.
   De kandidaat-verkoper verklaart dienaangaande geen erfdienstbaarheden te
hebben gevestigd of toegestaan ten laste van het voorschreven eigendom en geen
kennis te hebben van erfdienstbaarheden (eventueel:, andere dan deze vermeld in
zijn eigendomstitel. De kandidaat-koper verklaart kennis genomen te hebben van
                     7
             MICHIELS & STROEYKENS
            Geassocieerde Notarissen
           Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
        Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
       info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.bede eigendomstitel van de kandidaat-verkoper m.b.t. de hierin opgenomen
erfdienstbaarheden. Hij erkent een kopij van die erfdienstbaarheden te hebben
ontvangen).
   Indien het eigendom in de toekomst mocht onderworpen worden aan gehele of
gedeeltelijke onteigening, lijnrichting betreffende voorbouw of achterbouw,
urbanisatievereisten of om het even welke overheidsbesluiten of reglementen, zal
de uiteindelijke koper zich moeten schikken naar al die voorschriften, zonder voor
verlies van grond, voor weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden
ook, enig verhaal tegen de kandidaat-verkoper te kunnen uitoefenen.
   De kandidaat-verkoper verklaart dat, voor zover hem bekend, voorschreven
eigendom op heden noch geheel noch ten dele het voorwerp uitmaakt van enige
voorlopige   of  definitieve  stedenbouwkundige   beschermingsmaatregel
(bescherming als monument, landschap, dorps- of stadsgezicht, ...), dat het geen
deel uitmaakt van een bos in de zin van het Bosdecreet, en dat het niet gelegen is
in onteigening of dat er, steeds voor zover hem bekend, zelfs maar voorlopige
plannen zouden bestaan om het eigendom in de toekomst geheel of ten dele te
onteigenen.
   De kandidaat-verkoper verklaart, voor zover hij zelf bouw-, verbouwings- of
afbraakwerkzaamheden heeft verricht aan voorschreven eigendom of enige andere
handeling of activiteit waarvoor een vergunning vereist is, hiervoor de nodige
vergunningen te hebben bekomen, en verklaart dat, voor zover hem bekend,
voorschreven eigendom op heden het voorwerp niet uitmaakt van enig
bouwmisdrijf.
   De kandidaat-verkoper verklaart verder dat het eigendom voor zover hem
bekend geen risicogrond is als bedoeld in het Vlaams Bodemdecreet.
   De kandidaat-verkoper verklaart dat het eigendom niet werd opgenomen op de
inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen, woningen en/of
bedrijfsruimten, en dat hem evenmin enig voornemen daartoe bekend is vanwege
de overheid.
   De kandidaat-verkoper verklaart dat, voor zover hem bekend, betreffende dit
eigendom geen voorkooprecht geldt in hoofde van enige derde (overheid of
particulier).
   De uiteindelijke koper zal het eigendomsrecht van voorschreven eigendom pas
bekomen op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte vaststellende
de verkoop.
   Hij zal er vanaf zelfde ogenblik, (eventueel: doch ten vroegste vanaf …)
het genot van bekomen, mits koopprijs en kosten inmiddels volledig betaald
werden,
   (hetzij:) door het vrij gebruik ervan. De verkoper verklaart dat het verkochte
                    8
             MICHIELS & STROEYKENS
            Geassocieerde Notarissen
           Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
        Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
       info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.beeigendom niet verhuurd of verpacht is aan derden, en dat derden hierop evenmin
enig gebruiksrecht kunnen doen gelden (eventueel: behoudens volgend gedeelte:
…).
   (hetzij:) door het ontvangen van de huurgelden. De kandidaat-verkoper
verklaart dat het eigendom geheel/ ten dele verhuurd is. De kandidaat-koper
verklaart in kennis te zijn van de huurvoorwaarden en identiteit van de huurders,
en verbindt er zich toe deze huurovereenkomsten na te leven ter vrijwaring van de
kandidaat-verkoper, onverminderd de rechten die hij, ingevolge die
overeenkomsten of ingevolge de wet kan doen gelden.
   De uiteindelijke koper zal, vanaf de daadwerkelijke ingenottreding, de
onroerende voorheffing alsook alle overige zakelijke en gemeentelijke belastingen
moeten dragen en betalen. De verrekening van deze belastingen tussen koper en
verkoper voor het lopend jaar gebeurt in beginsel ter gelegenheid van het verlijden
van de authentieke akte vaststellende de verkoop.
   De kandidaat-verkoper verklaart dat er, betreffende voorschreven eigendom,
thans geen verhaalbelastingen meer verschuldigd zijn die betrekking hebben op
reeds uitgevoerde infrastructuurwerken.
   De belasting op het waterverbruik blijft evenwel ten laste van de persoon op
wiens naam de facturatie van dat waterverbruik gebeurde.
   De kandidaat-verkoper zal ten zijne laste, indien er in het verkochte goed een
stookolietank aanwezig is, het conformiteitsattest voorleggen aan de
instrumenterende notaris, en dit uiterlijk bij het verlijden van de authentieke akte.
Indien deze tank niet meer wordt gebruikt moet ze op de voorgeschreven wijze
buiten gebruik worden gesteld door toedoen en op kosten van de kandidaat-verkoper.
   De kandidaat-verkoper verklaart en waarborgt dat voorschreven eigendom
verzekerd is, en verbindt er zich toe deze verzekering in stand te houden tot
minstens 8 dagen na het verstrijken van de uiterlijke termijn voorzien voor het
verlijden van de akte vaststellende de verkoop, of, indien de akte verleden wordt,
tot minstens 8 dagen na het verlijden van de akte.
   Alle rechten, kosten en erelonen betreffende de verkoopakte, inbegrepen de
kosten van eventuele opmeting, afpaling en een deelname in de kosten van de
verkavelingsakte, vallen ten laste van de uiteindelijke koper.

PRIJS:
  Indien de verkoop tot stand komt, zal deze, onverminderd latere
andersluidende overeenkomst tussen partijen, plaatsvinden tegen de prijs van
# euro # cent # (€ #,#).
  Deze prijs, waarop hoger vermelde door de kandidaat-koper gestelde
waarborg (optieprijs) wordt aangerekend, moet betaald worden bij de
                     9
             MICHIELS & STROEYKENS
            Geassocieerde Notarissen
           Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
          Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
         Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
       info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.beondertekening van de notariële akte.

G.   Bijkomende informatieve bepalingen:

1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening :
   De kandidaat-verkoper verklaart :
   - dat het goed bij zijn weten niet valt onder de wetgeving op de
ruilverkaveling, noch het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening of van
een planbatenheffing en er evenmin een as-builtattest werd uitgereikt en
gevalideerd noch werd geweigerd;
   - dat het goed is gelegen in een #gebied volgens het # (plan);
   - dat voor het goed #geen #volgende vergunningen werden afgeleverd door
het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente # : # ;
   - desgevallend : dat het goed deel uitmaakt als lot # van een goedgekeurde
niet-vervallen verkaveling waarvan de vergunning is afgeleverd door het college
van burgemeester en schepenen van de gemeente # op # (ref. #) en waarvan de
verkavelingsakte werd verleden voor notaris # te # op #, waarvan de koper erkent
kopie te hebben ontvangen;
   - dat geen verzekering kan gegeven worden om vergunningsplichtige werken
en handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, te verrichten op het goed zolang deze vergunning niet is uitgereikt.

2. Postinterventiedossier (KB 25 januari 2001).
   Kandidaat-verkoper is ervan op de hoogte dat, indien aan voorschreven
eigendom sinds één mei tweeduizend en één (1/5/2001) werken werden uitgevoerd
door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te
worden opgesteld, dit dossier uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte aan de
uiteindelijke koper moet worden overhandigd, en dat dit moet worden vastgesteld
in de notariële akte.
   Kandidaat-verkoper verklaart dat er voor het hoger beschreven eigendom geen
postinterventiedossier werd opgesteld, en verklaart dat er aan hetzelfde eigendom
sinds één mei tweeduizend en één (1/5/2001) geen werken werden uitgevoerd door
één of meerdere aannemers waarvoor een dergelijk dossier diende te worden
opgesteld.

3. Controleonderzoek elektrische installatie wooneenheid (KB 25
juni 2008).
   Kandidaat-verkoper is ervan op de hoogte dat, indien voorschreven eigendom
                     10
             MICHIELS & STROEYKENS
            Geassocieerde Notarissen
           Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
        Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
       info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.bevoorzien is van een elektrische installatie waaraan sedert 1 oktober 1981 geen
belangrijke wijzigingen of aanzienlijke uitbreidingen zijn aangebracht, of waaraan
wel dergelijke wijzigingen of uitbreidingen werden aangebracht maar waarbij het
gedeelte van die installatie dat dateert van vóór 1 oktober 1981 nog niet het
voorwerp heeft uitgemaakt van een controleonderzoek, hij als verkoper de
verplichting heeft een controleonderzoek van de elektrische installatie te laten
uitvoeren, en de datum van het proces-verbaal van het controleonderzoek evenals
het feit van de overhandiging van dit proces-verbaal aan de uiteindelijke koper, in
de notariële akte te doen vermelden.
   Partijen zijn ervan op de hoogte dat, indien het controleonderzoek leidt tot een
negatief proces-verbaal, de uiteindelijke koper zijn identiteit en de datum van de
notariële verkoopakte schriftelijk zal moeten meedelen aan het erkend organisme
dat het controleonderzoek heeft uitgevoerd. Na die melding heeft de koper de vrije
keuze om een erkend organisme aan te stellen om een nieuw controleonderzoek te
verrichten om na te gaan of, na afloop van een termijn van 18 maanden na de
datum van de verkoopakte, de overtredingen verdwenen zijn.
   (in voorkomend geval:) Kandidaat-verkoper verklaart dat er geen (nieuw)
controleonderzoek moet gebeuren aangezien:
   -(ofwel) de elektrische installatie dateert van na 1 oktober 1981 of (voor
geheel het eigendom) reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een dergelijk
controleonderzoek. Kandidaat-koper bevestigt dat hij (reeds/heden) een kopie van
het verslag van dit controleonderzoek van de kandidaat-verkoper ontvangen heeft;
   -(ofwel) voorschreven onroerend goed niet beantwoordt aan de definitie van
het begrip ‘woongelegenheid’ waarop voormeld KB van toepassing is;
   -(ofwel) de kandidaat-koper het voornemen heeft voorschreven eigendom af te
breken of de elektrische installatie volledig te renoveren en partijen overeenkomen
dat een controleonderzoek derhalve overbodig en nutteloos is. Dit akkoord zal in
de notariële akte worden vermeld, alsook de melding dat de uiteindelijke koper de
Algemene Directie Energie, Afdeling Infrastructuur schriftelijk zal moeten
informeren van de afbraak van het gebouw of van de volledige renovatie van de
elektrische installatie.

4. Energieprestatiecertificaat.
  De kandidaat-verkoper zal op zijn kosten een energieprestatiecertificaat laten
opstellen en uiterlijk bij de akte aan de kandidaat-koper overhandigen.

5. Verzekering in geval van overlijden van de kandidaat-koper:
  De kandidaat-koper erkent dat het notariskantoor Michiels & Stroeykens, die
deze overeenkomst heeft opgesteld, hem op de hoogte gebracht heeft van een
                   11
             MICHIELS & STROEYKENS
            Geassocieerde Notarissen
           Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
        Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
       info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.beongevallen-verzekering onderschreven bij de C.V. Verzekeringen van het Notariaat
ingevolge een polis op naam van de notaris en waarvan de hoofdkenmerken hierna
weergegeven worden:
   - de verzekering is kosteloos voor de kandidaat-koper;
   - verzekerd risico: overlijden door ongeval;
   - verzekerde personen: kopers natuurlijke personen;
   - verzekerd kapitaal: bedrag van de koopprijs vermeerderd met de kosten,
rechten en erelonen van de overdracht, onder aftrek van de bedragen die reeds
betaald werden voor dat het risico zich voordeed en met uitsluiting van de
bijkomende rechten en boeten als gevolg aan een door het bestuur van de registratie
vastgestelde meerwaarde;
   - algemene beperking : 250.000 EUR per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de
waarborg, welk ook het aantal afgesloten verkoopsovereenkomsten zij;
   - duur van de dekking: vanaf het ondertekenen van deze overeenkomst tot aan
de ondertekening van de authentieke akte van aankoop met een maximum duur van
vier maanden na ondertekening van deze overeenkomst of de verwezenlijking van de
schorsende voorwaarden die in deze overeenkomst zouden voorkomen.
   Indien het overlijden zich voordoet in deze periode van vier maanden, moet de
authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die op het overlijden
volgen.

  Opgemaakt in zoveel exemplaren als partijen en waarvan elk der partijen
verklaart één exemplaar te hebben ontvangen te # op #.
DESGEVALLEND :
   Ter bevestiging van het feit dat onderhavige overeenkomst op hogervermelde
datum werd ondertekend in aanwezigheid van notaris Michiels, notaris Stroeykens
of één van de medewerkers wordt hierna de stempel van het notariskantoor aange-
bracht met vermelding van de datum.
   Een afzonderlijke kwijting is overhandigd aan de kandidaat-koper voor de
                    12
            MICHIELS & STROEYKENS
           Geassocieerde Notarissen
          Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
         Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
       Burgerlijke BVBA - RBV Leuven 978 – RPR 471.669.428
      info@michiels-stroeykens.be - www.michiels-stroeykens.bebetaling van de waarborgsom hierboven vermeld.
                   13

								
To top