Kritisk Realisme som vitenskapsteori by MtZiMd

VIEWS: 22 PAGES: 22

									Kritisk Realisme som
  vitenskapsteori
  Ann Cecilie Bergene
    SGO4000
    Høst 2007
        Hvorfor realisme?
• Kritisk realisme er et alternativ til
 empirisme/positivisme og idealisme.
• I tråd med empiristene (empiriske realister) mener
 kritiske realister at virkeligheten eksisterer uavhengig av
 menneskers kjennskap til den.
• Materialistisk: ideene er representasjoner av den
 materielle virkeligheten.
• I motsetning til empirister anerkjenner kritiske realister
 fenomener som ikke kan observeres direkte.
• Grunnleggeren av kritisk realisme er Roy Bhaskar.
        Hvorfor kritisk?
• Sammenheng mellom vitenskap og politikk.
• Samfunnsvitenskapene bør være kritiske overfor det
 de studerer og inngå aktivt i progressive endringer.
• Samfunnsforskning bør dermed ha en frigjørende
 funksjon – emansipasjon.
• Utgangspunktet til Bhaskar var å bidra med en
 filosofi til å understøtte marxismen. Bhaskar trekker
 dermed grunnleggende på Marx.
    Ontologi og epistemologi
• Ontologi: læren om væren – hva eksisterer og
 hvordan?
 F.eks.: Finnes sosiale strukturer?
• Epistemologi: læren om viten – hva kan vi vite
 om verden og hvordan?
 F.eks. Hva kan man vite om sosiale strukturer og
 hvordan forsker man på dem?
• Ontologisk realisme: Virkeligheten eksisterer
 uavhengig av vår viten om den.
• Epistemologisk relativisme:
 Virkeligheten ≠ våre sanseoppfatninger. All
 kunnskap er dermed feilbarlig – sannhet kan
 vanskelig påberopes. I tillegg er all kunnskap
 sosialt konstruert, og man kan ikke skille fakta og
 verdier.
• Rasjonell bedømmelse: All kunnskap er ikke like
 feilbarlig – vi kan ha gode grunner til å
 foretrekke én forklaring foran en annen (basert
 på forklaringskraft).
      Marx i Capital vol. 3

” [A]ll science would be superfluous if the form of
  appearance of things and their essence directly
  coincided.”
  Tre domener av virkeligheten

• Empiriske: våre erfaringer/observasjoner.
• Faktiske: begivenheter, fenomener,
 hendelser (uavhengig av om vi sanser
 dem).
• Virkelige: strukturer, mekanismer og
 tilbøyeligheter (forårsaker hendelser).
    Strukturer og mekanismer

• Struktur: Indre, nødvendige relasjoner
 Tilbøyelighet/kapasitet. Hvorfor?
• Mekanisme: Struktur ’in action’. Måten et
 objekts struktur, under visse betingelser, kan
 produsere en hendelse. Hvordan?
• Kapitalismen som struktur: består av den interne og
 nødvendige relasjonen mellom de som eier og de som
 ikke eier produksjonsmidlene (kapitalister og arbeidere).
• Denne strukturen har kapasitet til å akkumulere (vekst
 – jfr. før og etter den ind. revolusjon), og under
 påvirkning av konkurranse, har den en tilbøyelighet til å
 akkumulere mer og mer.
• Måten denne akkumuleringen skjer på, dvs.
 mekanismen, er at kapitalisten ansetter arbeidere som
 ikke får betalt hele verdien av produktet de lager (dvs.
 de utbyttes).
         Kausalitet
• Anti-atomisme: kausalitet blir ikke oppfattet som
 et forhold mellom to adskilte hendelser.
• Kausalitet som iboende egenskap og ’ways of
 acting’ som eksisterer uavhengig av om den blir
 aktivert.
• Mekanismer – måten objekter virker
• Åpne systemer – tendenser – kontingens
• Falsifisering umulig.
• Regulariteter sier ikke nødvendigvis noe om
 kausalitet.
         Kontingens
• Indeterminisme: Det ikke noe
 determinert/bestemt forhold mellom
 mekanismene på det virkelige nivået og faktiske
 hendelser, ei heller mellom faktiske hendelser og
 vår oppfattelse av dem.
• Ikke tilfeldig i betydningen ’ikke relevant’ eller
 ’ikke viktig’, men ’som ikke kan forutses’.
 Prediksjon/forutsigelse er dermed umulig.
• Logisk mulig, men ikke nødvendig.
   Naturvitenskapelige eksempler

•  Vin og eddik
•  Jern og rust
•  Kobber og elektrisitet
•  Krutt og eksplosjon
            Sayer
”Gunpowder has the ’causal power’ to explode in
virtue of its unstable chemical structure. Copper can
conduct electricity because of the presence of free ions
in its chemical structure. Whether either of these causal
powers are ever ’realised’ or ’activated’ depends upon
contingently related conditions, such as the presence of
oxygen, low humidity and a spark in the first case, and
an electric current in the second […] So it is contingent
that gunpowder ever explodes, but in certain conditions
it will do so necessarily.”
  Samfunnsvitenskapelig eksempel
• Kapitalisme som struktur med generative
 mekanismer.
• Tendensen til en fallende profittrate og
 motvirkende tendenser.
• Empirisk målbare profittrater.
• Mennesket har kapasitet (og ofte tilbøyelighet)
 til å arbeide.
• Selv om man har denne
 kapasiteten/tilbøyeligheten er det ikke alltid at
 man faktisk jobber (søndager, ferie etc, som er
 del av andre strukturer).
• Om det man faktisk gjør blir oppfattet som
 arbeid (husmor, lesing…).
• Samfunnets normer, lover og regler (som er del
 av den sosiale struktur) forbyr drap og definerer
 det som ’sykelig’ (f.eks. psykopati).
• Likevel begås mange drap i året, hvilket vitner
 om at sosiale normer og regler er ontologisk
 distinkte fra sosiale praksiser.
• Og ikke alle blir oppdaget eller definert som
 mord, hvilket vitner om at faktiske hendelser er
 distinkte fra våre oppfattelser av dem.
  Nødvendige og tilfeldige relasjoner
• En nødvendig relasjon er når den ene siden forutsetter,
 og dermed ikke kan eksistere uten, den andre.
• En kapitalist er kapitalist fordi han/hun ansetter
 arbeidere, uavhengig av hvilke arbeidere denne faktisk
 ansetter.
• En hustru er en hustru kun fordi hun har en ektefelle,
 uavhengig av hvem hun faktisk er gift med.
• Abstrahering skal isolere nødvendige relasjoner, og vil
 dermed også innebære en redusering av kompleksitet
 og en mental ’lukking’ av systemet.
     Konkret versus abstrakt
• Abstrahering innebærer ensidig fokus – redusering av
 kompleksitet; man skiller ut ett aspekt og studerer det
 utav kontekst.
 Samfunnsvitenskapens ’eksperiment’
• Det konkrete er helheten man abstraherer fra. Ett
 konkret tilfelle av noe kan f.eks. bestå av flere
 strukturer.

• Eksempel: klasse, produksjonsmåte og sosial
 formasjon, forelesning.
        Struktur/aktør
• Aktører handler i en verden av strukturelle
 muligheter og begrensninger.
• Aktørers handlinger reproduserer/endrer de
 strukturelle forutsetningene.
• Strukturer er ikke skapt av den handlende aktør
 (man er født inn i en verden med nedarvede
 strukturer).
• Ledende teoretiker: Margaret Archer
      Karl Marx 1852
”Men make their own history, but they do not
make it as they please; they do not make it under
self-selected circumstances, but under
circumstances existing already, given and
transmitted from the past.”
       Hva er vitenskap?
• Forklare, ikke beskrive.
• Forklaring ved å bevege seg fra et erfart
 overflatefenomen (empirisk) til de underliggende
 årsakene (virkelig).
• Årsaksforklaring er dermed å identifisere krefter
 (powers), mekanismer, tendenser og strukturer
 på et høyere nivå.
    Vitenskapelig forklaring
1. Et objekt har en spesifikk indre struktur.
2. I kraft av denne har objektet også visse
  tendenser som virker på bestemte måter.
3. Disse tendensene manifesteres under visse
  betingelser til visse tider.
4. Dette medfører at objektet
  virker/fungerer/oppfører seg på en gitt måte
  til visse tider.

								
To top