GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA by zifSjJU

VIEWS: 4 PAGES: 23

									         GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


               HOTĂRÎRE nr._____

             din________________2007


    Cu privire la aprobarea Regulamentul privind certificarea
 autovehiculelor şi remorcilor acestora, în vederea admiterii în circulaţie
       pe drumurile publice din Republica Moldova.


    Întru executarea prevederilor art. 8 lit. d) şi art. 29 din Legea nr. 131 –
XVI din 07.06.2007 „Privind siguranţa traficului rutier” şi în scopul
introducerii controlului tehnic obligatoriu a tuturor vehiculelor rutiere
înmatriculate în Republica Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă Regulamentul privind certificarea autovehiculelor şi remorcilor
acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din Republica
Moldova.
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor:
  - va asigura certificarea autovehiculelor şi remorcilor acestora supuse
înmatriculării de Stat în Republica Moldova, precum şi celor reutilate în
ordinea stabilită este Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor;
  - va desemna Instituţia specializată abilitată cu funcţii de certificare;
  - va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista Birourilor de
certificare a vehiculelor, care au fost acreditate şi numărul/codul lor de
identificare, lista urmând să se actualizeze periodic.
     3. Prevederile regulamentului nominalizat vor rămâne în vigoare până
la implementarea procedurii de Omologare tip.
PRIM-MINISTRU           Vasile TARLEV


Contrasemnată:
Ministrul transporturilor   Vasile Ursu
şi gospodăriei drumurilor

Ministrul dezvoltării     Vladimir Molojen
informaţionale

Ministrul afacerilor interne  Gheorghe Papuc
           NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Regulamentului privind certificarea autovehiculelor şi remorcilor
                 acestora


    Întru executarea prevederilor art. 8 lit. d) şi art. 29 din Legea nr. 131 –
XVI din 07.06.2007 „Privind siguranţa traficului rutier” şi în scopul
introducerii controlului tehnic obligatoriu a tuturor vehiculelor rutiere
înmatriculate în Republica Moldova, conform Codului transporturilor auto,
aprobat prin Legea nr. 116 – XIV din 29 iulie 1998, Ministerul Transporturilor
şi Gospodăriei Drumurilor prezintă spre examinare proiectul Hotărârii
Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentul privind certificarea
autovehiculelor şi remorcilor acestora”, elaborat în scopul admiterii
autovehiculelor şi remorcilor acestora în trafic rutier pe drumurile publice din
Republica Moldova.
    Prezentul proiect de Hotărâre vizează traficul rutier din punct de vedere
al asigurării desfăşurării lui în plină siguranţă, ceea ce presupune integritarea
corporală şi a veţii participanţilor la trafic, precum şi protecţia mediului
înconjurător. Prin certificare pentru admiterea în trafic rutier se verifică gradul
de corespundere a vehiculelor cu normele tehnice, cu exigenţile de siguranţă a
traficului şi de protecţie a mediului, precum şi utilizarea lor după destinaţia
constructivă, în conformitate cu documentaţia tehnică a uzinelor producătoare.
Certificării vor fi supuse şi echipamentile, subansamblurile vehiculelor şi
remorcilor acestora care influenţează siguranţa traficului şi starea mediului
înconjurător.
    Necesitatea implementării pe teritoriul Republicii Moldova a certificării
autovehiculelor şi remorcilor acestora este dictată de starea actuală în
domeniul transporturilor auto şi îndeplinirea cerinţelor prevederilor
Consiliului Europei de a reduce numărul persoanelor decedate din urma
accidentelor rutiere până în anul 2012 cu 50%.
   Ţinând cont de faptul, că Republica Moldova nu este producătoare de
autovehicule şi remorci, iar parcul rulant se formează numai din import,
Ministerul a iniţiat procedura Certificării autovehiculelor şi remorcilor
acestora, care va servi ca bază de date pentru Legea privind omologarea de tip
a vehiculelor şi remorcilor acestora.
   În ultimii ani se observă o tendinţă de majorare a importului în
Republica Moldova a vehiculelor care n-au fost supuse procedurii de
omologare tip, de asemeanea s-a intesificat procesul fabricării şi/sau
asamblării individuale, după caz, a vehiculelor şi remorcilor acestora, care
necesită a fi supuse procedurii de certificare în laboratoare de control ethnic
autorizate, care dispun de utilaj corespunzător pentru aprecierea stării tehnice
a sistemelor şi mecanismelor ce influenţează la securitatea circulaţiei rutiere şi
ecologice. Acest lucru este posibil numai prin controlul instrumental la
laboratoarele autorizate dotate cu utilaj modern, asigurate cu experţi certificaţi
şi programe (softuri) corespunzătoare.
    Prezentul proiect de Hotărâre v-a permite stabilirea procedurii de
certificare, care să asigure un înalt nivel de siguranţă rutieră, protecţie a
mediului, reducerea furtului de autovehicule, inclusiv echipamentele şi
componentele ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule.
    Prin Legea nr. 309 – XVI din 26.10.2006 Republica Moldova a aderat la
Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile
autovehiculelor, echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau
utilizate pe autovehicule, adoptat la Geneva, la 25iunie 1998. Acordul dat are
ca punct de pornire în adoptarea reglementărilor tehnice mondiale ale
CEE/ONU, care prin armonizare îşi extind arealul de aplicare la nivel
mondial, inclusiv Directiva nr. 70/156/CEE din 06.02.1970 „Privind
apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a
autovehiculelor şi remorcilor acestora”.
    Întru implementarea procedurii de certificare, Ministerul pledează
pentru asigurarea transparenţei procesului de eliberare a certificatelor de
corespundere a vehiculelor şi remorcilor acestora, şi cerinţelor faţă de
procesul de supraveghere a pieţei în scopul promovării securităţii la trafic.Ministru                              Vasile URSU
             Regulamentul
 privind certificarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, în
  vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din
           Republica Moldova.


           Dispoziţii generale

  1. Prezentul Regulament se aplică autovehiculelor şi remorcilor
acestora (in continuare-vehiculelor) supuse înmatriculării de Stat în
Republica Moldova, precum şi celor reutilate în ordinea stabilită,
în scopul asigurării securităţii circulaţiei rutiere şi ecologice.
  2. Prezentul Regulament stabileşte procedura de certificare a
vehiculelor şi mostra certificatului de corespundere.
  3. Procedurii de certificare sunt supuse vehiculele importate,
fabricate în Republica Moldova şi cele supuse reutilării, în
corespundere cu condiţiile prezentate în pct. 11.
  4. Nu cad în raza de acţiune a prezentului Regulament
vehiculele importate şi înmatriculate în Republica Moldova până
la intrarea în vigoare a acestuia.
  5. Vehiculele pot fi înmatriculate în Republica Moldova numai
după certificare, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile
publice de către Birourile de certificare a vehiculelor (în continuare
BCV) acreditate de Instituţia abilitată de către Ministerul
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
  6. Procedura de certificare în vederea admiterii în circulaţie pe
drumurile publice din Republica Moldova, prevede eliberarea
certificatului de corespundere în cazul în care vehiculul supus
certificării corespunde datelor uzinei producătoare, precum şi
standardelor şi normelor stabilite.
  7. Certificatul de corespundere al vehiculului conţine datele
parametrilor tehnici, anului de fabricare a vehiculelor, identificarea
vehiculelor şi starea tehnică.
  8. Certificatul de corespundere al vehiculului se păstrează la
deţinătorul vehiculului şi este necesar să fie transmis noului
deţinător al vehiculului în caz de vânzare, şi rămâne neschimbat
până când vehiculul nu este supus unor schimbări constructive
(reutilare). Instituţia va elibera Certificatul de corespundere în baza
informaţiei prezentate de BCV, care vor rămânea valabile pe toată
durata de înmatriculare a vehiculului în Republica Moldova,
independent de schimbarea deţinătorilor.
  9. Luând în consideraţie cerinţele punctului 10, certificatul de
corespundere al vehiculului este obligatoriu să fie prezentat în
următoarele cazuri:
      - înmatricularea de Stat;
      - solicitarea permisiunii de reutilare;
      - solicitarea licenţei de activitate;
      - transportări internaţionale;
      - trecerea controlului tehnic;
      - solicitării pentru corectarea datelor tehnice şi de
identificare în certificatul de înmatriculare.
  10. Procesul general de certificare în vederea admiterii în
circulaţie pe drumurile publice din Republica Moldova, prevede
procedura treptată de certificare a parcului de transport naţional:
a) din momentul intrării în vigoare a prezentului regulament,
procedurii de certificare obligatorii vor fi supuse vehicule care
trebuie să fie supuse înmatriculării de Stat în Republica Moldova;
b) începând cu 1 ianuarie 2009 vor fi supuse certificării obligatorii
vehiculele utilizate pentru transportul de călători, mărfurilor
periculoase, cât şi transportul destinat mărfurilor în comunicare
internaţională.
  11. Certificatul de corespundere se eliberează în baza
omologării de tip (există pentru vehicule noi importate, cât şi
autohtone), sau în baza documentelor însoţite de vehicul şi
constatării faptului de verificare că vehiculul este în conformitate
cu condiţiile tehnice.
         II. Termeni, definiţii şi abrevieri

   12. În prezentul Regulament se utilizează următorii termeni,
 definiţii şi abrevieri:
  - Certificat de corespundere - un document de strictă evidenţă,
confecţionat pe o hârtie de culoare verde deschis, formatul A5, cu
densitatea 400 g/m2, cu mijloace de protecţie – semn holografic şi
vilozităţi (conform anexei nr. 1);
  - Conducător – persoana care conduce pe drumurile publice un
vehicul, animale de tracţiune, de povară, de călărie ori turme;
  - Directivă - Prevederile/dispoziţiile aplicabile ale Directivelor
Consiliului/Comisiei Comunităţilor Europene (Comunitatea
Europeană);
  - EURO-1 - Omologare litera A privind emisiile poluante ale
motoarelor diesel conform Regulamentului nr. 49 ECE - ONU sau
Directivei 88/77/CEE;
  - EURO-2 - Omologare litera B privind emisiile poluante ale
motoarelor diesel conform Regulamentului nr. 49 ECE - ONU sau
Directivei 88/77/CEE;
  - Masă proprie a vehiculului - Masa vehiculului în stare de
exploatare, gata de drum, cu plinurile făcute (carburant, lichid de
răcire, lubrifianţi), cu roată de rezervă şi scule, la care se adaugă 75
kg masa conducătorului (cu excepţia autoturismelor, motociclurilor
şi a altor vehicule similare acestora, precum şi a remorcilor);
  - Masă totală maximă autorizată(pentru vehicul/ ansamblu de
vehicule)- Masa proprie a vehiculului la care se adaugă masa
încărcăturii (sarcina utilă). Ea nu poate să depăşească masa totală
tehnic admisibilă şi nici masa stabilită prin reglementările
naţionale în vigoare în Republica Moldova;
   - Masă totală maximă admisibilă de înmatriculare /
 exploatare (pentru vehicul/ ansamblu de vehicule) - Masa egală
 sau mai mică decât masa totală maximă tehnic admisibilă şi egală
 sau mai mică decât masa maximă totală autorizată, pentru o
 variantă constructivă dată, conform definiţiilor din anexa 4 a
 Directivei 97/27/CE;
  - Masă totală tehnic admisibilă (constructivă) - Masa proprie a
vehiculului la care se adaugă masa încărcăturii, stabilită de
constructorul acestuia, ţinînd seama de dimensionarea
componentelor şi echipamentelor acestuia;
  - Organul competent – organul central de specialitate al
administraţiei publice în domeniul transporturilor;
  - OCCV – Centrul Ştiinţific de Securitate a Circulaţiei, care
activează ca Organul central de certificare al vehiculelor rutiere
împuternicit de organul competent;
  - Sarcina pe axă tehnic admisibilă - Sarcina maximă stabilită
de constructor pentru fiecare axă, ţinând seama de dimensionarea
componentelor şi echipamentelor. Suma sarcinilor tehnic
admisibile pe toate axele nu trebuie să fie mai mică decât masa
totală tehnic admisibilă;
  - Sarcina maximă autorizată pe axă/grup de axe - Sarcina
admisibilă pe axă conform reglementărilor în vigoare în Republica
Moldova, care nu poate însă să depăşească sarcina pe axă tehnic
admisibilă;
  - Sarcina maximă admisibilă de înmatriculare / exploatare pe
axă/grup de axe - Sarcina egală sau mai mică decât sarcina
maximă pe axă tehnic admisibilă şi egală sau mai mică decât masa
maximă autorizată pe axă / grup de axe, pentru o variantă
constructivă dată, conform definiţiilor din anexa 4 a Directivei
97/27/CE;
  - Verificare generală – controlul selectiv a sistemelor
vehiculului pentru corespunderea cu condiţiile tehnice;
  - Verificare detaliată – control detaliat a sistemelor vehiculului
pentru corespunderea cu condiţiile tehnice;
  - ABS: Dispozitiv automat antiblocare la frânare;
  - ADR: Acord european referitor la transportul rutier
internaţional de mărfuri periculoase, încheiat la Geneva la 30
septembrie 1957, la care Republica Moldova a aderat prin
Hotărârea Parlamentului nr. 44-XIV din 4 iunie 1998;
  - ASR: Dispozitiv automat antipatinare (antiderapare) la
demarare sau accelerare;
  - CE - Comunitatea Europeană;
  - CEE - Comunitatea Economică Europeană (Directiva
92/21/CEE).


          III. Instituţiile de certificare

  13. Responsabil de certificarea autovehiculelor şi remorcilor
acestora supuse înmatriculării de Stat în Republica Moldova,
precum şi celor reutilate în ordinea stabilită este Ministerul
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
  14. Certificarea autovehiculelor în vederea admiterii în
circulaţie pe drumurile publice se va efectua de către BCV.
  15. BCV vor fi acreditate de Instituţia (organism tehnic
specializat) abilitată de către Ministerul Transporturilor şi
Gospodăriei Drumurilor.
   16. Instituţia va publica în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova lista BCV-rilor, care au fost desemnate şi numărul/codul
lor de identificare, lista urmând să se actualizeze periodic.
   17. BCV poate fi orice laborator de încercări care va
corespunde următoarelor cerinţe:
  а) prezenţa a cel puţin unui expert care dispune de certificat de
expert în certificarea vehiculelor rutiere, valabil;
  b) dispunerea de utilaj, aparate de control şi măsurare, necesare
pentru efectuarea încercărilor în corespundere cu cerinţele
reglementărilor tehnice naţionale în domeniul transportului rutier.
În caz de înregistrare a reglementărilor tehnice naţionale în
domeniul transportului rutier şi schimbării cerinţelor pentru utilajul
prezent şi aparatelor de control şi măsurare, BCV trebuie să-şi
efectueze activitatea sa numai după prezentarea în adresa Instituţiei
a certificatului metrologic de atestare a dispozitivelor care au
completat lista obligatorie necesară pentru BCV;
  c) să dispună de certificat de acreditare eliberat de Instituţie.
18. Competenţa BCV este recunoscută de către Ministerul
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor pe baza unei proceduri
de evaluare, având în vedere criteriile ce urmează a fi îndeplinite
de organismele de evaluare a conformităţii prevăzute în art. 21
alin. (2) din Legea nr. 186-XV din 24.04.2003 cu privire la
evaluarea conformităţii produselor.


  IV. Atestarea personalului care efectuează certificarea

  19. Atestarea personalului, care efectuează certificarea în
vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din Republica
Moldova, se face după absolvirea unui curs de specializare
organizat de către Instituţie, în urma căruia se eliberează
certificatul de expert, certificare a vehiculelor rutiere (în anexă).
  20. Termenul de valabilitate a certificatului de expert de
certificare a vehiculelor rutiere este de cel mult 12 luni.
  21. Pentru atestarea ca expert de certificare a vehiculelor
rutiere, persoana care solicită atestarea va prezenta la Instituţie un
dosar care va conţine următoarele documente:
  a. cerere de atestare;
  b. copia diplomei de studii în domeniul transporturilor sau
    certificatului de calificare;
  c. în cazul persoanelor cu calificarea de mecanic, copia parţială
    a cărţii de muncă din care să rezulte că are o vechime de
    muncă de minimum 3 ani în activitatea de întreţinere auto,
    reparaţii auto sau control tehnic, sau dispune de atare
    stagiere în termen de 6 luni la orice staţie de control tehnic;
  d. declaraţia de onorabilitate pe propria răspundere;
  e. cazier judiciar (numai la obţinerea unui certificat nou).
  22. Fără a depăşi termenul de valabilitate al certificatului,
expertul de certificare a vehiculelor rutiere va solicita reatestarea,
prin intermediul unei cereri din partea persoanei juridice unde va
urma să-şi desfăşoare activitatea.
  23. Reatestarea se acordă în aceleaşi condiţii ca şi atestarea.
  24. Certificatul de expert de certificare a vehiculelor rutiere se
anulează în cazul în care:
   - în decurs de un an se constată două neconformităţi privind
    certificarea unui vehicul rutier care nu îndeplineşte
    condiţiile tehnice;
   - se certifică parametrii tehnici a vehiculului rutier în lipsa
    acestuia.
  25. Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare a doua
oară nu mai are dreptul să efectueze certificarea.


    V. Criteriile specifice privind supravegherea pieţei.

  26. Se interzice plasarea pe piaţa Republicii Moldova a
vehiculelor, dacă cel puţin un sistem al vehiculului nu corespunde
condiţiilor tehnice.
  27. Vehicule noi au dreptul să fie plasate pe piaţa Republicii
Moldova numai în baza obţinerii certificatului de omologare de tip
eliberat de orice laborator de încercări de omologare din CE.
  28. În cazul constatării de către Instituţie sau BCV a faptului de
încălcare a cerinţelor prevăzute în pct. 25, organul de control
anunţă organul competent, care dirijându-se de prevederile Legii
nr. 235 din 20.07.2006 privind principiile de bază de reglementare
a activităţii de întreprinzător, în scopul retragerii de pe piaţă şi/sau
interzicerii de plasare pe piaţă a produselor care nu corespund
cerinţelor.
  29. Reintroducerea pe piaţă a unui tip respectiv de vehicule se
efectuează numai după îndeplinirea cerinţelor esenţiale, conform
art. 17 alin. (6) din Legea nr. 235 din 20.07.2006.
  30. Instituţia are dreptul de a verifica informaţia conform baze de
date puse la dispoziţie de către producător sau de către reprezentanţii
autorizaţi ai acestuia, conformitatea caracteristicilor tehnice ale
vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru
circulaţie.
  31. Instituţia solicită producătorului sau reprezentanţilor
autorizaţi ai acestuia remedierea gratuită a defecţiunilor de
fabricaţie, constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de
acelaşi tip şi care pun sau pot pune în pericol siguranţa circulaţiei
sau protecţia mediului. În funcţie de gravitatea defecţiunilor
constatate poate solicita producătorului măsuri pentru retragerea
lotului de vehicule, cu interdicţia folosirii până la remediere sau cu
retragerea din circulaţie a acestora.


      VI. Procedura de certificare propriu zisă.

  32. Vehiculele noi vor primi certificat de conformitate în baza
certificatului de omologare de tip, în cazul dacă tipul respectiv de
vehicul a fost supus încercărilor în conformitate cu Directivele
Europene. Având o informaţie tehnică desăvârşită pentru
completarea deplină a certificatului de conformitate, vehiculul se
prezintă pentru control la Instituţie sau BCV. Se admite controlul
în sediul producătorului sau reprezentantului de producător.
  33. Vehicule anterior înmatriculate în alte state vor primi
certificatul de conformitate cu condiţia prezentării:
    - vehiculului pentru controlul general la corespunderea
     condiţiilor tehnice şi scoaterii informaţiei tehnice anunţată
     de producător şi inscripţionată pe panoul caroseriei şi
     agregatelor;
    - certificatului vamal, care confirmă că vehiculul poate fi
     pus la evidenţă în Republica Moldova;
    - certificatului de înmatriculare din ţară de înmatriculare
 anterioară.
  34. Vehicule anterior înmatriculate în alte ţări din CE vor primi
certificat de conformitate în cazul corespunderii cu condiţiile
tehnice şi prezentării vehiculului:
    - pentru controlul detaliat la corespunderea condiţiilor
     tehnice şi scoaterii informaţiei tehnice anunţată de
     producător şi inscripţionată pe panoul caroseriei şi
     agregatelor;
    - certificatului vamal, care confirmă că vehiculul poate fi
     pus la evidenţă în Republica Moldova.
    - certificatului de înmatriculare din ţara de înmatriculare
     anterioară.
  35. În procesul de certificare, un sistem nu poate fi considerat
ca corespunzător cu condiţiile tehnice, dacă în rezultatul
deteriorării a oricărui sistem nu permite de a fi supuse controlului
sau de a constata corespunderea lor cu condiţiile tehnice.


            VII. Condiţii tehnice

  36. Condiţiile tehnice definesc cerinţele pe care trebuie să le
îndeplinească şi să le menţină în exploatare vehiculele rutiere în
vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice din Republica
Moldova, sub aspectul siguranţei active şi pasive, protecţiei
mediului ambiant şi drumurilor publice.
  37. Echipamentele şi componentele care concură la siguranţa
circulaţiei şi protecţia mediului, precum şi piesele de schimb
aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele specifice, indicate în
prezentele Condiţii tehnice sau în standardele specifice, pentru a
putea fi utilizate la vehiculele autorizate să circule pe drumurile
publice.
  38. Admiterea în circulaţie a combinaţiilor de vehicule este
condiţionată de asigurarea compatibilităţii dintre autovehiculul
tractor şi vehiculul tractat şi de respectarea condiţiilor tehnice
specifice fiecăruia dintre aceste vehicule.
  39. În scopul armonizării condiţiilor tehnice care se aplică pe plan
naţional cu cele care se aplică pe plan internaţional, şi îndeosebi în
CE, prezentele Condiţii tehnice se bazează pe Reglementări tehnice
naţionale elaborate în baza directivelor CE.
  40. Pentru a corespunde condiţiilor tehnice, vehicul se consideră
corespunzător cu cerinţele indicate în următoarele reglementări
tehnice:
    - Reglementare tehnică privind măsurile care trebuie luate
    împotriva emisiei de gaze şi a particulelor poluante
    provenind de la motoarele cu aprindere prin comprimare
   folosite la autovehicule, şi emisiei de gaze poluante
   provenind de la motoarele alimentate cu gaze naturale sau
   gaze petroliere lichefiate folosite la autovehicule;
   - Reglementarea tehnică privind fumegarea motoarelor
Diesel;
   - Reglementare tehnică privind aprobarea de tip a
   vehiculelor;
   - Reglementarea tehnică privind cerinţele la instalarea
    dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă pe
    vehiculelor;
   - Reglementarea tehnică privind nivelul de zgomot exterior
    al autovehiculelor;
   - Reglementarea tehnică privind pneurile vehiculelor,
    cerinţele privind vehiculele referitoare la montarea
    pneurilor;
   - Reglementarea tehnică privind sistemele de frânare a
    vehiculelor.


      VIII. Modul de completare al certificatului de
              corespundere.

  41. În certificat de corespundere se îndeplinesc rubricile cu valori
ale parametrilor ce corespund vehiculului respectiv.
  42. În calitate de sursă pentru datele, necesare îndeplinirii
certificatului de corespundere, servesc documentele tehnice însoţite de
vehicul, menţionate în capitolul VI şi datele producătorului, care se
aplică în mod obligatoriu de către producător.
  43. Se interzice completarea rubricilor din certificatul de
corespundere cu date eronate.
  44. Rubricile din certificatul de corespundere trebuie să se
completeze conform următoarei ordine:
Rubrica A – VIN (Numărul de identificare al vehiculului).Este
necesar de inclus rubrica numărul caroseriei, numărul motorului,
numărul şasiului, numărul ramei.
Rubrica B – Denumirea producătorului.
Rubrica B1 – Anul de model. Majoritatea de producători fac
    indicaţiile anului de model în poziţia a zecea a codului VIN
    după cum urmează:
Rubrica B2 – Anul fabricării. Se completează conform datelor
    uzinei producătoare.
Rubrica D1 – Se completează marca vehiculului indicată pe
plăcuţa producătorului sau documentelor de însoţire.
Rubrica D2 – Se completează tipul vehiculului indicat pe plăcuţa
producătorului sau documentelor de însoţire.
Rubrica D3 – Se completează denumirea comercială a vehiculului
din documentele de însoţire.
Rubrica E1 - Se completează caroseria de bază pe care este bazat
vehiculul respectiv.
Rubrica E2 – Se completează tipul vehiculului conform
clasificatorului naţional. Variantele posibile tipurilor de vehicule
au numerotare cu două cifre prin virgulă. Se selectează varianta
căreia vehiculul corespunde conform definiţiilor complet.
Rubrica E3 – Se completează tipul caroseriei vehiculului conform
clasificatorului naţional. Variantele posibile tipurilor caroseriei de
vehicule au numerotare cu litere. Se selectează varianta căreia
caroseria vehiculului corespunde conform definiţiilor complet.
Rubrica E4 – Se completează tipul cabinei şi componarea.
Rubrica E5 - Se completează caracteristice secţiei de marfă
specifice, dacă există.
Rubrica F1 – Se completează masa totală admisibilă de
producător, valorile se iau de pe plăcuţa producătorului, în caz de
lipsire vor fi luate din documentele de însoţire.
Rubrica F2 - Se completează masa totală admisibilă în combinaţie
de producător, valorile se iau de pe plăcuţa producătorului, în caz
dacă lipsesc vor fi luate din documentele de însoţire.
Rubrica F3 - Se completează sarcina admisibilă pe axe sau masa
conform grupei admisibile de producător, valorile se iau din
plăcuţa producătorului, în caz de lipsire vor fi luate din
documentele de însoţire. În cazul dacă producătorul nu a declarat
valorile acestea, rubrica nu se completează.
Rubrica F4 - Se completează sarcina admisibile pe fiecare axă de
producător, valorile se iau de pe plăcuţa producătorului, în caz
dacă lipsesc vor fi luate din documentele de însoţire.
Rubrica G – Se completează masa proprie a vehiculului, valoarea
va fi luată din documentele de însoţire. În caz dacă lipsesc datele în
documentele de însoţire, valorile se primesc prin cântărire directă a
vehiculului gata de drum.
Rubrica J – Se completează clasa vehiculului conform
clasificatorului internaţional. În caz dacă vehicul nu coincide cu
nici cu o variantă din clasificatorul internaţional, rubrica nu se
completează.
Rubrica L – Se completează formula roţi x roţi motoare, datele vor
fi luate prin controlul vizual al transmisiei.
Rubrica O1 – Se completează masa remorcii cu frână, admisibilă
pentru tractare. Datele vor fi luate din documentele de însoţire a
vehiculului sau prin calculare din datele de pe plăcuţa
producătorului. Rubrica aceasta se completează pentru vehicule
care dispun de un aşa parametru.
Rubrica O2 – Se completează masa remorcii fără frână, admisibilă
pentru tractare. Datele vor fi luate din documentele de însoţire a
vehiculului sau prin calculare din datele de pe plăcuţa
producătorului. Rubrica aceasta se completează pentru vehicule
care dispun de un aşa parametru.
Rubrica P1 – Se completează capacitatea motorului(cilindreea).
Datele vor fi luate din documentele de însoţire a vehiculului sau
din cataloagele producătorului.
Rubrica P2 – Se completează numărul cilindrilor, datele vor fi
luate prin control vizual al transmisiei.
Rubrica P3 – Se completează tipul de combustibil de bază pentru
alimentarea motorului. În cazul existării sistemului de alimentare
alternativ, prin bară se indică tipul de combustibil a acestuia.
Rubrica P4 – Se completează puterea nominală a motorului şi
valoarea turaţiilor motorului la puterea nominală. Datele vor fi
luate din documentele de însoţire a vehiculului sau din cataloagele
producătorului.
Rubrica P5 – Se completează momentul maximal al motorului şi
valoarea turaţiilor motorului la momentul maximal. Datele vor fi
luate din documentele de însoţire a vehiculului sau din cataloagele
producătorului.
Rubricile cu parametrii de poluare a mediului ambiant se completează
din certificatele ecologice sau declaraţiile producătorului privind
emisiile poluante, sau alte documente de însoţire ale vehiculului.
Valoarea corectată a coeficientului de absorbţie corespunzător
acceleraţiei libere se ia din simbolul coeficientului de absorbţie
corectat situat în apropiere de plăcuţa producătorului. Rubricile acestea
se admite de a nu fi completate, în cazul lipsirii datelor exacte.
Rubricile „Anvelopele” se completează cu dimensiuni ale
anvelopelor admisibile de producător pentru vehicul respectiv.
Valorile vor fi luate de pe panelul uşii conducătorului sau de pe
capacul gurii de umplere a rezervorului, sau din cataloagele
producătorului.
Rubrica R – Se completează cu dimensiunile anvelopelor
admisibile ale roţii de rezervă.
Rubrica Q – Se completează valoarea raportului masei totale a
vehiculului cu puterea nominală a motorului.
Rubrica S1 – Se completează numărul locurilor pentru şezut,
inclusiv locul conducătorului.
Rubrica S2 – Se completează numărul locurilor în picioare numai
pentru autobuzele urbane.
Rubrica T – Se completează viteza maximală admisibilă de
producător. Datele vor fi luate din documentele de însoţire ale
vehiculului sau din cataloagele producătorului.
Rubrica V1 - Se completează indicaţia reglajului iniţial declarat
pentru far cu lumina de întâlnire. Valoarea se ia din simbolul cu
indicaţia reglajului iniţial declarat situat în apropiere de plăcuţa
producătorului sau de faruri.
Rubrica W1 – Se completează tipul sistemului de direcţie. Datele
vor fi luate prin control vizual al sistemului de direcţie. Nu se
complectează pentru vehiculele remorcate.
Rubrica W2 – Se notează prezenţa amplificatorului de direcţie,
 dacă există. Nu se complectează pentru vehicule remorcate.
  45. Pe partea opusă certificatului se desenează schema vehiculului
cu indicaţia plasării scaunelor de pasageri, spaţiului destinat pentru
bagaj (încărcăturii) şi separatoarelor de protecţie, cât şi roţile motoare.

          XI. Acumularea datelor.

  46. Completarea certificatelor se efectuează de către un program
elaborat de Instituţia abilitată. Acest program are posibilitatea de a
acumula şi arhiva datele introduse, cât şi comentarii de serviciu cu
acces limitat.
  47. Fiecare BCV trebuie să expedieze dările de seamă zilnice prin
poştă electronică la serverul Instituţiei sau va lucra în regimul on-line
cu serverul acesteia.
  48. Acces la baza de date fără posibilitatea de a schimba acestea,
poate avea orice organ de control cu aprobarea organului competent.

           XII. Dispoziţii finale

  49. Reglementările şi normele tehnice vor fi actualizate periodic
în funcţie de evoluţia caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere.
  50. Reglementările tehnice privind condiţiile tehnice pe care
trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii
în circulaţie pe drumurile publice din Republica Moldova vor fi
puse la dispoziţia celor interesaţi de către organul competent.
  51. Anexele 1 şi 2 sunt parte componentă a prezentului
Regulament.
  52. Prevederile prezentului Regulament vor rămâne în vigoare
până la implementarea procedurii de Omologare tip.
                                     Anexa nr. 1
      Certificat de corespundere. 0000001
 Acest document confirmă, că vehicul menţionat după construcţie sistemelor indicate
            corespunde cu cerinţele naţionale.
                Datele de identificare
A                   B          B1        B2
D
D1                  D2          D3
                   Caroseria
E1        E2         E3          E4        E5

F1                  F3                 F4
F2          1                   1
G           2                   2
J           3                   3
L             O1          O2
S1            S2          S3         S4
                Motor şi protecţia mediului.
P1      P2       P3     P4           P5
Q              CO            %    NOx           %
Euro            HC           ppm   HC+NOx          %
  Particule         m-1                 CO2       (g/km)
                   Transmisia.
V1                              Formula
                    Anvelopele.
1
2
3
4
T    km/oră   ET -    R
              Sistem de direcţie conform anexei.
W1 -         W2 -
                  Sisteme de frînare.
De serviciu    1 T/ABS    2 D/ABS    3       4        5
De staţionare   1       2       3       4        5
De anduranţă   1       2       3       4        5
                 Numărul de omologare.
     Reutilat             X1              X2
 A – VIN (Numărul de identificare a vehiculului).
 B – producătorul
 B1 – Anul de model
 B2 – Data producerii
 D1 – Marca
 D2 – Tipul
 D3 – Denumirea comercială
 E1- Caroserie de bază
 E2 – Tip vehiculului
 E3 – Caroseria
 E4 – Cabina
 E5 - Secţia marfa
 F1 – Masa totală admisibilă
 F2 - Masa totală admisibilă în combinaţie
 F3 - Sarcina admisibilă pe axe /masa conform grupei
 F4 - Sarcina pe axe admisibilă
 G – Masa proprie
 J – Clasa vehiculului
 L – Formula roţilor
 O1 – Masa admisibilă a remorcei cu frînă
 O2 – Masa admisibilă a remorcei fără frînă
 P – Motorul
 P1 – Cilindrea
P2 – Numărul cilindrelor
P3 – Tip combustibil
P4 – Puterea nominală la turaţii a motorului
P5 – Moment max la turaţii a motorului
R – Roată de rezervă
Q – Masa/putera
S1 – Nuărul de locuri total
S2 – Numărul de locuri în faţă
S3 – Numărul de locuri pe scaune
S4 – Numărul de locuri în picioare
T – Viteza max admisibilă
V1 - Tracţiunea.
W1 – Tipul sistemului de direcţie
W2 - Servo
X1 – Mecanism.
X2 - Agregat
proiect
                                                      Anexa nr. 2
TARIFELE
   pentru eliberarea certificatului de corespundere privind admiterea vehiculelor rutiere
         pentru circulaţia pe drumurile publice din Republica Moldova

                                                       Suma
  Nr.  Obiectul                                           (lei / unitate)*
  crt.
      Eliberarea certificatului:
        a) vehiculelor rutiere exploatate anterior, importate în ţară din statele CE;            200
  1.     b) vehiculelor rutiere exploatate anterior, importate în ţară cu excepţia statelor CE;       400
        c) vehiculelor rutiere noi, importate în ţară care dispun de certificat de omologare
          de tip;                                            200
      Solicitarea permisiunii de reutilare, în cazul:
  2.     a) prezenţei certificatului de corespundere;                            50
        b) lipsei certificatului de corespundere.                             100
  3.   Eliberarea duplicatului certificatului de corespundere.                         100

*  inclusiv TVA.

								
To top