Het Bumrungrad Hospital in Bangkok by 8yn4uU4

VIEWS: 63 PAGES: 19

									                                       1
    Grensoverschrijdende gezondheidszorg(GOGZ)
    Niek van Hasselt
    Opening Dia 1
    Dia 2 laatste nieuws in de krant van 19 januari 2011
    Dia 3 indeling voordracht

      Indeling van de lezing :
    • Medisch toerisme
     a. vroeger
     b. nu
    • Europese regelgeving
    • Grensoverschrijdende gezondheidzorg
    • Remgeld

    • Toekomst ?

                         Probus 110302
Dia 4

Medisch toerisme
Wat verstaan we onder Medisch toerisme ?

Medisch toerisme kan worden omschreven als het bezoeken van plaatsen en/of
gebieden buiten het eigen woongebied ter bevordering van de geestelijke of
lichamelijke gezondheid. Hoewel het verschijnsel tegenwoordig veel aandacht
krijgt, is het in feite al eeuwen oud.
                                         2


Tot de 18e eeuw was vooral sprake van Badkultuur
Aanvankelijk door de Grieken ontwikkeld en later door de Romeinen in heel
West-Europa verspreid: De thermen, warmwater en / of mineraalrijke bronnen,
die heilzaam voor lichaam en geest zouden zijn. Denk aan de Thermen in
Heerlen. Begin 20e eeuw waren er in Duitsland nog 300 kuuroorden, waar
600.000 badgasten per jaar kwamen. Je vraag je af: waarom zoveel
belangstelling voor Kuurorden in Duitsland? Een medische regeling geeft
Duitsers n.l. het recht op een verblijf in een kuuroord van drie tot zes weken per
jaar. Door bezuiniging is dit nu terug gebracht tot slechts om de 3-4 jaar.
Zeebaden
De ontwikkeling van zeebaden kwam in de 18e eeuw op gang. Er verschenen
publicaties, o.a van Dr. Chemnitz, de badarts van het Duitse Wangerooge,
waarin het in- en uitwendige gebruik van zeewater werd aanbevolen ter
bestrijding van kwalen als astma, kanker, reumatiek en hernia. Zout
zeewater werd geacht de darmen schoon te spoelen.
Klimaattherapie
Niet alleen het zeewater werd heilzaam geacht. Aan het einde van de 19e eeuw
kwamen ook de eerste ideeën op over klimaattherapie. De snel uitbreidende
industrialisatie in combinatie met een explosieve groei van het aantal (vaak
slechte) woningen veroorzaakten tal van problemen voor het leefklimaat in de
stedelijke, industriële gebieden (denk aan: slechte hygiëne en zware
luchtverontreiniging). Bekent zijn de kinderkoloniehuizen aan de kust, bv in
Egmond aan Zee.
Niet alleen zeelucht werd heilzaam geacht. Ook hogere delen van de Alpen
werden bezocht vanwege de zuivere lucht. Alexander Spengler (1827-1901),
een der pioniers van de klimaattherapie, viel het op dat onder de bewoners rond
Davos zelden Tuberculose voorkwam Hierdoor kon Davos uitgroeien tot een
vooraanstaand centrum voor de behandeling van longaandoeningen met o.a.
het Nederlandse Asthmacentrum. In Duitsland zijn momenteel nog steeds 50
erkende kuuroorden voor klimaattherapeutische behandelingen.

Tot eind 20e eeuw was er sprake van medisch toerisme als gezondheid
bevorderende en/of klachten verlichtende behandeling. Hierna staat het
medisch toerisme meer in het teken van cosmetisch resp. therapeutische
medische behandeling: Het moderne Medisch toerisme
                                          3


Modern medisch toerisme
Dia 05

Vaak zijn het de lagere kosten en kortere wachtlijsten een reden die mensen
ertoe aanzetten om behandelingen in het verre buitenland te laten uitvoeren.
Er ontstaat een groeiende groep mensen die over de nodige geldmiddelen
beschikt om verre reizen te maken voor een medische behandeling. Vooral
behandelingen op het gebied van de cosmetische chirurgie zijn populair, omdat
deze meestal door verzekeraars in eigen land niet vergoed worden.
Zo ontstond een groeiende markt hiervoor in landen als Thailand en India. Er
werden en worden, met inzet van particulier kapitaal, gespecialiseerde
klinieken gebouwd met een hoog voorzieningenniveau, niet zelden in
combinatie met luxe hotelfaciliteiten.
Dia 06
Het Bumrungrad Hospital in Bangkok, waarvan hier een afbeelding,
ontvangt jaarlijks 360.000 patiënten uit het buitenland. Dit aantal patiënten zorgt
momenteel voor ongeveer 35% van de omzet van dit ziekenhuis. Inmiddels zijn
ook in de bekende Thaise toeristencentra als Phukett en Chiang Mai privé-
klinieken geopend.
Ook de Particuliere ziekenhuizen in India streven er naar om in 2012 zelfs
een kwart van hun inkomsten uit dit medisch toerisme te halen.

Wat maakt de gang naar het verre buitenland zo aantrekkelijk ?

Dia 07a Washington Post

Op de eerste plaats de lagere kosten .

Niet voor niets opent de Washington Post op 21 oktober 2004 met de kop:

"First World Care, Third World cost"

Dat de kosten veel lager zijn dan in het eigen land, blijkt wel uit onderstaande
tabel van MedSolution

Dia 7b
                                        4
Dia 08 Risico?
Is zo’n goedkope operatie in Thailand, India etc. wel verantwoord ? Is niet
goedkoop duurkoop? Loop je geen Risico?

   Uit onderzoek via internet blijkt dat Goede Kwaliteit gewaarborgd is

  1. De artsen, die daar werken zijn opgeleid en hebben ruime ervaring
    opgedaan in de Westerse wereld.
  2. De artsen nemen de kennis en ervaring mee terug naar hun
    thuisland
  3. Deze artsen beginnen vaak zelf een ziekenhuis, op basis van de
    moderne Westerse standaarden
  4. De overheid ondersteunt resp. controleert deze ziekenhuizen en
    bevordert het medisch toerisme.

Er bestaan tegenwoordig zelfs reisorganisaties die operaties voor je
organiseren in bv.Thailand, compleet met hotel accommodatie voor de
familie.


Een goede startpagina is: Dia 09a

http://medische-reizen.startpagina.nl/


Niet alleen " Thailand, Singapore, India en Maleisië ” werpen zich op als
internationale gezondheidcentra, maar naast Duitsland en Zwitserland
profiteert ook België van deze hype. Dia 9b

Al hoewel België nog steeds verdeeld is door een taal- en cultuurstrijd,
hebben elf ziekenhuizen de handen in één geslagen. Het zijn echter wel alleen
Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen. Onder de naam 'Healthcare
Belgium' zetten de zorgaanbieders zich vol in op het zorgtoerisme.
                                       5


Volgens hun speciale site, www. Healthcare Belgium.com *) in Engels,
Russisch en Arabisch, zijn er minimaal al drie redenen waarom je voor goede
zorg bij onze zuiderburen moet zijn:

Dia 10       België
      1. Overschot aan artsen
      2. Overschot aan bedden
      3. Kwaliteit specialist/Ziekenhuis

België heeft voldoende capaciteit: 4 dokters op 1.000 inwoners
Overschot aan bedden
Hoge kwaliteit van uitrusting van ziekenhuis en staf
België heeft een groot aantal gespecialiseerde medische centra

Men is in België de zorgsector gaan zien als economische motor i.p.v. een
kostenpost

Dia 11    Healthcare Belgium
   1.   11 Ziekenhuizen
   2.   Belgische ondernemingen

De Belgische ziekenhuizen hebben hun blik over de grens verlegd om het
overcapaciteitsprobleem aan bedden op te lossen. Dit 'probleem' is ontstaan
doordat er zoals al gezegd, relatief veel artsen zijn, behandelmethoden
efficiënter zijn geworden, daardoor een kortere ‘ligtijd' voor patiënten is
ontstaan.
Falk Beerten, directeur van Healthcare Belgium, zegt hierover:
"Vroeger zou men ziekenhuisbedden hebben afgestoten, zoals in Nederland.
Maar in een periode waarin de overheid 200.000 nieuwe banen wil creëren,
kun je beter proberen het overschot aan bedden te gebruiken. Anders vernietig
je investeringen én je werkgelegenheid".
De zorgsector wordt daarmee niet meer als een geldkostende sector gezien,
zoals in Nederland, maar als een sector die meetelt voor de welvaart van een
land.
Uit een artikel in het Financieel Dagblad uit 2007 lees ik dat de Belgen zich
vooral richten op de mensen in Bahrein, Qatar, China, Rusland en Nigeria.
HealthCare Belgium is voortgekomen op initiatief van Rudi Thomaes,
bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Thomaes
was in 2007 de eerste die het economisch potentieel van de Belgische
gezondheidszorg als hightech exportproduct ontdekte. Sindsdien prijst
Healtcare Belgium België in het buitenland aan als HET internationaal
topreferentiecentrum voor medische zorg. Op hun website pakken de 11
toonaangevende ziekenhuizen met hun specifieke ‘centers of excellence’ groot
                                       6


uit. De bedoeling is niet alleen buitenlandse patiënten in eigen land op te
vangen maar ook knowhow over behandelingen en ziekenhuisorganisatie
naar het buitenland te exporteren. Zo heeft men in Kazachstan in Oktober
j.l. tijdens een handelsmissie een belangrijk contract afgesloten. Het akkoord
bevat afspraken over onderzoek en ontwikkeling, opleiding van medisch
personeel en export van innoverende medische technologie. Een belangrijk
speerpunt hierbij is telegeneeskunde( Teleradiologie/diagnostiek: huid, ogen
en weefselonderzoek, PA ). Het HealthCare Belgium werkt ook samen met
bedrijven die medisch hoogstaand technologie willen exporteren, zoals Agfa
Healthcare. Maar ook de VK Group, een architectenburo dat in België
trendsetter is in de bouw en renovatie van ziekenhuizen.
Healthcare Belgium biedt met haar nieuwe initiatief niet alleen een
zorgalternatief voor de rijke medisch toerist van verre, maar ook voor
zorgconsumenten waar de voorzieningen in eigen regio onvoldoende
toereikend zijn (bijvoorbeeld door lange wachtlijsten, slechte toegang, of
mindere service). Men richt zich met name op Fransen, Nederlanders en
Engelse patiënten. Ter voorkoming van de prijsopdrijving heeft de regering
resp. de EU wel enkele voorwaarden gesteld
Dia 12

Een opname van een buitenlander mag niet tot gevolg hebben dat,
Een behandeling duurder wordt en
dat de Belg te maken krijgt langere wachttijden.
Bovendien mogen alleen behandelingen verricht worden, die in België
geaccepteerd zijn. Én in het woonland van de patiënt ethisch verantwoord
is. Dit wordt gecontroleerd door de overheid..

Over welke aantallen spreken we? Toestroom uit het buitenland,
gerelateerd aan 1 miljoen inwoners van land van herkomst
Dia 13                lange grens met België
                                         7
dia 14 exacte aantallen ?
dia 15 Verdeeld in Klassieke opnames(Antwerpen), Dagopnames( Limburg)
en spoedopnames.
In 2009 zochten 63.000 Nederlandse patiënten hulp in België, waarvan 10-
15.000 uit Zuid-Limburg. Hiervan waren 4.500 verzekerd bij CZ. Reden:
verschil in wachttijd;in AZM steeds andere Dokter; In België vooral eenvoudige
ingrepen: Knie, heup en hernia (complexe ingrepen worden slecht vergoed). In
België is men service gericht;warm onthaal; kleinere organisatie; Ze hebben het
systeem van zorgmanagers voor toezicht op aansluiting tussen de verschillende
behandelingen. In België heeft men geen aanbod beleid, maar een vraag
gestuurd beleid. De beste zorg als de patiënt er om vraagt.

Is dit in Nederland ook mogelijk?

Het is maar de vraag of dergelijk zorgtoerisme naar Nederland ook mogelijk
is. We hebben hier niet te maken met overcapaciteit, maar een inkrimping na
fusies en sanering. Er zijn voor sommige behandelingen nog steeds lange
wachttijden. Ook hebben veel zorgbestuurders andere problemen aan hun
hoofd zoals: kwaliteitseisen, transparantie en de weg van rode naar zwarte
cijfers. De weg naar het buitenland staat niet in hun agenda ( behalve Orbis in
Sittard/Geleen met alle gevolgen vandien).

Hoe is grensoverschrijdende zorg in Europees verband geregeld?


            Dia 16 Het verdrag van Schengen
Vrije verkeer van Goederen, Personen en Diensten is geregeld in het
Verdrag van Schengen:
   1985       1993
Benelux, Fr + De    in alle EU-landen vrije, open binnengrenzen
Dia 17
                                       8
Het vrije verkeer van personen is echter niet helemaal vrij. Vliegende
brigades voeren bij de grens controle op illegalen uit. Dit mag niet, hebben
we vorige week in de krant kunnen lezen.
medicijnen Vrij Tenzij je medicijnen op reis wilt meenemen die vallen
onder de Opiumwet, dan heeft u een Schengenverklaring nodig:
Medicijnenenpaspoort.Vlgs Apotheek en HA: Computeruitdraai.
Wat betreft het verblijven in een ander EU- land. Verblijf is maximaal 3
maanden toegestaan, maar verlenging tot 1 jaar is mogelijk zonder je in te
schrijven. Dit geld ook voor meereizende familieleden van buiten de EU.
Het recht van verblijf voor een termijn van langer dan drie maanden blijft aan
bepaalde voorwaarden onderworpen:
ofwel de verplichting als werknemer of als zelfstandige een economische
activiteit uit te oefenen;
ofwel de verplichting over voldoende bestaansmiddelen te beschikken EN een
ziektekostenverzekering te hebben om te voorkomen dat de burger tijdens
zijn verblijf ten laste komt van de bijstandsregeling van het gastland. Het is
moeilijk iemand terug te sturen, als hij geen inkomsten heeft én zich
ingeschreven heeft.
Een EU burger mag slechts uit het land gezet worden op grond van openbare
orde, openbare veiligheid of volksgezondheid, maar NIET om economische
redenen.
Minister Kamp en Polen


De Gezondheidszorgvoorzieningen zijn niet in alle Eurolanden gelijk,
terwijl ieder land afzonderlijk verantwoordelijk is voor zijn eigen inwoners,
zodat het vrije “pendelen” jaren lang een hot item is geweest in het
Europarlement. Vrije verkeer is prachtig, maar NIET ten koste van eigen
voorzieningen. Honderden Arresten van het Hoge Europese Hof van Justitie
in Luxemburg hebben de geplande regelgeving kunnen bijsturen. De bekendste
arresten zijn die van Decker en Kohl.
                                         9
Dia 18

Arrest Decker en Kohl 1992/28 April 1998

De Luxemburgse Decker schafte in 1992 een brilletje aan in België, op
voorschrift van een Luxemburgse oogarts. De eveneens Luxemburgse Kohl
zond zijn dochter naar een Duitse tandarts. Het Luxemburgse ziekenfonds
weigerde in beide gevallen de kosten daarvoor te vergoeden.
Op grond van de verdragsbepalingen met betrekking tot het vrij verkeer van
goederen en diensten besliste het Europese Hof van Justitie na 6 jaar dat voor
terugbetaling van een product of dienst door de gezondheidszorgverzekering van
een lidstaat niet kan worden vereist dat het in eigen land wordt
aangeschaft/verstrekt. Sindsdien zijn de verzekeringen slimmer geworden
door invoering van
Verzekering in natura = gecontracteerde leveranciers van
hulpmiddelen, resp.behandelaars. Hierover later.

Bij het krijgen van verzorging en behandeling zijn voor vergoeding van
Kosten van ziekzijn en loonderving zijn een aantal richtlijnen opgesteld.

Hiervoor heeft de EU op 9 juni 2005 in het Europees Parlement met 554
stemmen voor en 12 tegen een resolutie aangenomen over de mobiliteit van
patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie,
waarin het verzoekt dat de commissie een richtlijn maakt waarin de
rechtszekerheid en duidelijkheid over rechten en procedures voor patiënten
en gezondheidswerkers in de EU lidstaten worden vastgesteld.

Mooi initiatief maar men blijft zeggen: Patiëntenmobiliteit oké, maar niet ten
koste van de gezondheidszorg in eigen land en inwoners. Ieder land wilt zijn
eigen inwoners en financiën beschermen.
In juni 2010 zijn hierover in Lissabon duidelijke afspraken gemaakt voor
grensoverschrijdende gezondheidzorg binnen de EU grenzen.

Ieder verzekerde kan twee zorgverzekeringpasjes hebben. Één voor Nederland
en één voor Europa te gebruiken bij ongeval of spoed, maar niet altijd voor
                                        10


geplande behandeling, maar voor noodzakelijke ongeplande medische zorg
buiten de landsgrenzen.

Dia 19 en 20 pasjes: Nederlands(Nationaal) en Europese Zorgverzekeringspas                  Ongeval/Spoed /
                  Gepland dan E112 formulier


Na velen jaren van discussie, arresten, en aanpassingen konden wij op 19
Januari j.l. in de krant een klein berichtje lezen met groot effect:
Dia 21
Dia 22 Welke zijn hierin de belangrijkste richtlijnen 6x
                            Ria Oomen heeft hierin
een grote bijdrage aan geleverd.

Dia 23 Uitgesloten: 2x
                                      11
Dia 23c
1)Zeldzame ziekten:
In de EU worden ziekten die bij minder dan 5 op de 10.000 mensen voorkomen
als zeldzame ziekten beschouwd. In 2009 heeft de Europese Raad een
aanbeveling gedaan met als doel de schaarse middelen, die nu versnipperd over
Europa worden ingezet, te bundelen. Dit is een typisch voorbeeld van een
terrein waarop samenwerking op EU-niveau veel toegevoegde waarde kan
opleveren. Gezamenlijke inspanningen zullen patiënten en professionals helpen
om expertise en informatie tussen alle EU-landen uit te wisselen. Hoewel deze
prevalentie van 5 per 10 000 gering lijkt, laat zij zich vertalen in ongeveer
246 000 mensen per ziektebeeld in de EU met 27 lidstaten. Volgens de huidige
wetenschappelijke kennis zijn er 5 000 tot 8 000 afzonderlijke zeldzame
ziekten die ongeveer 6% van de totale bevolking van de EU op een bepaald
moment in het leven treffen. Met andere woorden, ongeveer 15 miljoen mensen
in de Europese Unie (met 27 lidstaten) hebben een zeldzame ziekte of zullen
hieraan gaan lijden.


3) Dia 24 Nationale contactpunten En europesche refentiewerken
2x
                                             12


Nationale contactpunten: 24a
Er zal een samenwerking tussen lidstaten inzake gezondheidszorg, kwaliteits- en
veiligheidsnormen komen: elke lidstaat moet nationale contactpunten
oprichten waar de patiënt informatie kan inwinnen over de beschikbare behandelingen, de te
volgen stappen en de klachten-en beroepsprocedures. Al deze informatie moet ook
elektronisch toegankelijk zijn.
Europese referentienetwerken:24b
De Europese Commissie zal de lidstaten helpen in het ontwikkelen van Europese
referentienetwerken. Deze netwerken kunnen de toegang tot een diagnose en de verstrekking
van hoogwaardige gezondheidszorg verbeteren voor alle patiënten met aandoeningen
waarvoor een bijzondere concentratie van middelen of deskundigheid vereist is. Dit geldt
zeker voor zeldzame ziekten. Zij kunnen ook een centrale rol spelen op het gebied van
medische opleiding, onderzoek en verspreiding en beoordeling van informatie. Zo is Dutch
oncoform Urology. ( www.oncoforum.org )Deze organiseert bijeenkomsten waar een verslag
uitgebracht wordt van een groot internationaal congres met dia’s die gecontroleerd zijn door
een reviewcomissie. Zo kunnen velen, in alle europese landen, kennis maken met nieuwe
ontwikkelingen op hun gebied . In hun archief zijn ook vele dia’s te gebruiken voor eigen
voordrachten op urologisch gebied èn Highlights diapresentatie van voorgaande congressen.

Men onderscheidt Extramuraal(poliklinisch, Ambulant) en Intramurale(
klinische) behandeling.
Dia 25
Extramurale zorg
Gezien de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake het vrije
verkeer van diensten mag geen voorafgaande toestemming wordt verlangd
voor de vergoeding van de kosten van in een andere lidstaat verstrekte
extramurale zorg of voor aankoop van in een andere lidstaat gekochte
goederen( medicijnen, hulpmiddelen) die worden gebruikt bij de
behandeling
mits de vergoeding van deze zorg
-binnen de grenzen van de dekking van de ziektekostenregeling in
Nederland,
-geen gecontracteerd hulmiddel is en
-binnen de polisvoorwaarden vallen.
-binnen de EU definitie
                                       13
Dia 26 a+ b
Heeft U Intramurale zorg nodig? Dan betreft het normaal gesproken over
geplande opname.
Met het oog op de vergoeding van de kosten van in een andere lidstaat verleende
gezondheidszorg wordt de volgende definitie van „intramurale zorg”
gehanteerd:
  a) gezondheidszorg waarvoor ten minste voor één nacht
overnachtingsaccommodatie voor de patiënt nodig is; of
  b) gezondheidszorg die zeer gespecialiseerd is en/of waarvoor zeer
gespecialiseerde en kostenintensieve medische infrastructuur of apparatuur
vereist is;zoals radiotherapie/CT-Petscan of
  c) gezondheidszorg die behandelingen omvat waaraan een bijzonder risico
voor de patiënt of voor de bevolking verbonden is bv bestraling met radioactief
materiaal/ zware Chemotherapie
  d.geen uitgesloten poliklinische resp. dagbehandeling/onderzoek
  e.Er wordt Verwijzing door huisarts of Specialist verlangt ook al is dit in
eigenland niet noodzakelijk.
  f.Een Experimentele behandeling is uitgesloten, tenzij deze in eigen land
ook geaccepteerd is bv in Trial-verband.
  Voorafgaande toestemming is wenselijk, wil je zeker zijn van de
kostenvergoeding.
  Je hebt dezelfde rechten en de maximale vergoedingen zoals die vermeld
zijn in de polis.
  De regeling geldt niet voor langdurige behandeling( > 3 maanden).

  Dia 27 Waarom toestemming ?
  1. Door verzekering vergoed ?
  2. Gecontracteerde behandeling beter ?
  3. Verstoring van Gezondheidszorg?
     1. Ziekhuisplanning
     2. Ziekenhuis voorziening: weglekken van zorgomzet
        1. Dreigende overcapaciteit
        2. Ongelijkheid in intramurale zorg
                                        14


        3. Logistieke en financiële verspilling
        4. Behandelcapaciteit en deskundigheidOmdat het zo afgesproken is in de EU ter bescherming van eigen
gezondheidsvoorziening! En
Om zeker te zijn dat:
Het een behandeling is, die vergoed wordt zoals die in de polis staat beschreven?
Is het een gecontracteerde behandeling? Wat zijn de gevolgen voor de regionale
gezondheidsvoorziening als veel patiënten de grens overtrekkenen ? Ook gaan
soms zorgverleners de grens over. Weglekken van zorgomzet. Verstoring van
Ziekenhuisplanning en voorziening? Dreigt er een overcapaciteit of juist
ondercapaciteit, omdat vaak ook voorzieningen de grens overtrekken? Geeft dit
een ongelijkheid in intramurale zorg door verandering in behandelcapaciteit,
apparatuur en/of deskundigheid?

Het termijnen waarbinnen verzoeken om grensoverschrijdende
gezondheidszorg moeten worden behandeld ( 10-14 dagen) mag niet
overschreden worden.

Je krijgt van de verzekering een E112 formulier dan worden de normale
kosten( na aftrek eigen risico) betaald. Vervoer en verblijf buiten
ziekenhuis wordt normaal niet vergoed. Zie polisvoorwaarden

   - Dia 28 Weigeren ?

   - Weigeringen moeten beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke en
    moeten in verhouding zijn met de doelstellingen van de invoering
    van een systeem van voorafgaande toestemming: Bescherming van
    eigengezondheidszorg en financiën.
   - Patiënten met een levensbedreigende aandoening die op een wachtlijst
    staan voor medische behandeling in hun eigen land en dringend
    behandeling nodig hebben, hoeven geen voorafgaande toestemming te
    vragen, aangezien een dergelijke procedure er toe zou kunnen leiden dat
    patiënten niet tijdig in een andere lidstaat behandeld kan worden.
   - Patiënten met een zeldzame ziekte en laatste kansbehandeling moeten
    het recht hebben een beroep op de gezondheidszorg in een andere
    lidstaat te doen en vergoeding daarvoor te krijgen, zelfs wanneer de
    behandeling in kwestie niet behoort tot de prestaties waarin in de
    wetgeving in Nederland is voorzien
                                       15


Verzekeraars zijn dus in het kader van het vrije verkeer van goederen,
diensten en personen verplicht om medische ingrepen voor hun
verzekerden elders in Europa toe te staan.
Er moet wel een verwijzing door HA of Specialist aanwezig zijn, ook als dit in
eigen land niet gebruikelijk is.
Ambulant ( poliklinisch) zonder toestemming. Ook second opinion.
HA consult: €9,- als ook ingeschreven in NL. Anders passanten tarief €24,-
Klinisch na goedkeuring: (niet)gecontracteerde instelling/Specialist
Vergoeding vlg Polisvoorwaarden vindt plaats tegen het bedrag wat de
behandeling in Nederland zou kosten ( soms slechts 80% van kosten in NL
DBC-tarief/ DOT), mits het om erkende zorginstellingen en ingrepen gaat in
land van behandeling.


    Dia 29
    Waar moet je aan denken ?
    Wat zijn de consequentie van een behandeling over de grens ?
      Nadelen? Financiën ?
      Hoe is de nazorg geregeld?

Aandachtspunten:
Waarop moet je letten als je behandeling over de grens overweegt?
Is elders ook een wachtlijst; Is het wel dichter bij je woonplaats?
Vervoerprobleem? Hoe is de kwaliteit resp. service van de behandeling en
nazorg? Waar is in Nederland dezelfde behandeling ook te krijgen? Hoe is daar
de kwaliteit van behandeling en service? Of is dezelfde behandeling in
Nederland niet te krijgen ?
Nadelen:
Behandeling over de grens lijkt vaak aantrekkelijk, maar er kleven ook nadelen
aan. De wijze van zorgverlening en omstandigheden kunnen door de lokale
cultuur heel anders zijn. Er bestaat vaak een ander antibacterieel beleid voor
ziekenhuisinfecties, zodat men in Nederland erg huiverig is voor opname van
patiënten die onlangs in het buitenland zijn opgenomen ivm MRSA infecties.
Nazorg in de vorm van revalidatie en/of thuiszorg wordt vaak slecht /niet
geregeld.

Verbetering in zicht wat betreft nazorg ?
De landen zijn volgens de nieuwe EU afspraken verplicht bilaterale
afspraken te maken zodat de patiënt de beste nazorg ontvangt en het
duidelijk is wat de nazorg opties zijn en wie de kosten betaalt. Verder moet
het mogelijk worden dat behandel en zorggegevens optimaal bilateraal
uitgewisseld kunnen worden.
                                        16


Medicijnen
Als in de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt, een recept wordt verstrekt
voor geneesmiddelen die in Nederland normaal niet verkrijgbaar zijn, staat
het lidstaat vrij om een alternatief geneesmiddel te verstrekken, dat even
doeltreffend wordt geacht. Medicijnen, die in een acute situatie worden
verstrekt wordt normaal vergoed. Ook als zij niet op de Nederlandse lijst
voorkomen. Trial medicijnen( = experimenteel) worden bij een geplande
behandeling vergoed als deze trial ook in Nederland loopt. Het is goed altijd
vooraf toestemming te vragen. Amsterdam of Hasselt? bv MDV 3100 trial
Prevail voor hormoon resistent ProstaatCa
Hulpmiddelen moeten via Nederland lopen, als dit gecontracteerde
voorzieningen zijn. Een bril is geen gecontracteerd hulpmiddel.
In 2011 bedraagt het vergoedingspercentage 75% van het door de
zorgverzekeraar gecontracteerde tarief. Aangezien in de meeste gevallen het
bv door CZ gecontracteerde tarief lager ligt dan het verkoopbedrag, ontvangt de
verzekerde in het geval van restitutie een vergoeding die lager ligt dan 75% van
het aankoopbedrag.
Dia 30
De praktijk: Opname in een buitenlands ziekenhuis: Acuut of gepland ?
Hoeveel wordt er vergoed bij acute zorg?

Bij vergoeding van kosten voor acute zorg gelden de tarieven en regels in
het land waar u bent. U heeft dus ook recht op vergoeding als de kosten
hoger zijn dan de Nederlandse tarieven. U moet echter wel de kosten betalen
die de lokale bevolking zelf normaal gesproken ook moet betalen. (
remgeld). Het kan dus zijn dat u toch extra kosten krijgt. Soms kunt u die extra
kosten alsnog declareren. Bijvoorbeeld via uw aanvullende
ziektekostenverzekering en/of uw reisverzekering. Ook moet u soms de
kosten eerst zelf voorschieten. Het is daarom altijd verstandig om altijd de
buitenlandse rekeningen te bewaren. Het is niet vanzelfsprekend dat een
herbehandeling ook in hetzelfde ziekenhuis kan plaatsvinden. Dit hangt af het
gecontracteerd is. Bv Bovenarmfractuur na ongeval geopereerd in Leuven. Geen
succes plaatsen van een omgekeerde kopprothese wordt geadviseerd in
Leuven. Verzekering heeft hiermee GEEN contract zoekt plaats in NL
                                        17


wachttijd 1e consult 1 mnd. daarna 3 mnd.--> plaats gevonden in België bij een
gecontracteerde chirurg. Conclusie 2e behandelaar is niet altijd dezelfde als de
1e.
Geplande zorg:
Hebt u een verwijzing van uw zorgverzekeraar?

Als u dat wilt, kan uw zorgverzekeraar u voor een behandeling of operatie
bemiddelen en doorverwijzen naar een zorgverlener in het buitenland. In
dat geval heeft uw zorgverzekeraar waarschijnlijk een contract met die
zorgverlener afgesloten. Dit heet gecontracteerde zorg. Uw zorgverzekeraar
kan u een actueel overzicht geven.
U heeft dan geen totale vrije keuze? Neen, maar u kunt kiezen uit die
zorgverleners waarmee een contract is afgesloten. De zorg wordt op dezelfde
manier vergoed als wanneer u in Nederland behandeld zou zijn. Maar je
bent vrij een niet gecontracteerde arts te kiezen, waarvoor je wel meer zelf
moet betalen. Als u toestemming heeft gekregen, dan worden de kosten van de
behandeling (al dan niet met ziekenhuisopname) vergoed volgens het hoogste
tarief, namelijk dat van het land waar u verzekerd bent. Dit is afhankelijk van de
max. vergoeding verzekering. Dit is niet iedere verzekering hetzelfde. Hangt
ook af of je aanvullend verzekerd bent.


Financiën ? Wat zijn de eigenkosten voor Gezondheidszorg?
Om de kosten van de gezondheidszorg te drukken heeft ieder land zijn eigen
keuze.
Nederland: Vaste pemie afh. Van de verzekering + eigen risico en inkomsten
afhankelijke ziektekostenpremie bijdrage. Zorgverzekeringswet
België een bepaald geld bedrag per verrichting en Duitsland een bepaald
percentage per verrichting als remgeld regeling.

Nederland eigenbijdrage dia 31
Dia 32
                                      18


  Remgeld Duitsland

  1. € 10,- per kwartaal ( tand) arts, hulpdienst
  2. 10% geneesmiddel min €5,- max €10,- p.m
   Tenzij generieke geneesmiddelen = niet specialité
  3. Ziekenhuis €10, /dg max 28 dagen
  4. Revalidatie €10,- max 42 dagen
  5. Hulpmiddelen €10,- + 10% verkoopwaarde
  6. Reiskosten 10%, min €5,- max. €10,-

Dia 33
België
Eigen bijdrage ( remgeld) bij de dokter:

    huisdokters (geconventioneerde): 5,34 €

    specialisten (geconventioneerde): 7,12 € of meer, hangt af van de

    specialisatie.

dia 33a Ziekenhuiskosten België
                 Dia 34 Kliniplan: aanvullende verzekering
dia 35 kosten GOGZ
                  19
Medisch Toerisme Toekomst? Dia 36
Lezing Probus I 2 Maart 2011

								
To top