UBND t�nh B�nh ��nh C�NG H�A X� H�I CH� by 8yn4uU4

VIEWS: 0 PAGES: 28

									UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   SỞ Y TẾ             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 179/BC-SYT            Quy Nhơn, ngày 28 tháng 12 năm 2010

                 BÁO CÁO
   TỔNG KẾT 10 NĂM CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
      CỦA NGÀNH Y TẾ BÌNH ĐỊNH (2001 – 2010)

   I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

   1. Tình hình chung:
    Trong 10 năm qua, ngành Y tế Bình Định đã có những bước phát triển
vượt bậc về bộ máy tổ chức, nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và trình độ
chuyên môn kỹ thuật. Hiện các đơn vị do Sở Y tế quản lý gồm có 03 bệnh viện
đa khoa tuyến tỉnh, 05 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, 08 đơn vị sự nghiệp
tuyến tỉnh, 02 Chi cục, 11 Trung tâm Y tế huyện, thành phố, 11 Trung tâm DS-
KHHGĐ, 05 Phòng khám đa khoa khu vực và 159 trạm y tế xã, phường, thị trấn.
Tổng số biên chế và hợp đồng trong định biên là 4.967 người; trong đó có 402
người có trình độ sau đại học (03 tiến sĩ; 38 Bác sĩ, Dược sĩ CKII; 66 thạc sĩ; 295
Bác sĩ, Dược sĩ CKI); 844 người có trình độ đại học (381 Đại học Y, 19 Đại học
Dược, 444 Đại học khác) và 2.703 người có trình độ Trung học (năm 2001 toàn
Ngành chỉ có 548 Bác sĩ, 31 Dược sĩ). Số giường bệnh do tỉnh quản lý ngày càng
tăng, đến nay đạt 3.250 giường.
    Cơ sở hạ tầng của các cơ sở y tế trong tỉnh không ngừng được nâng cấp
mở rộng, các trang thiết bị hiện đại được đầu tư phù hợp với trình độ phát triển
về chuyên môn kỹ thuật, phục vụ tốt hơn cho công tác phòng bệnh và khám chữa
bệnh. Nhiều dịch vụ kỹ thuật mới trong các lĩnh vực: phẫu thuật thần kinh - cột
sống, chấn thương, tiết niệu, lồng ngực, nội soi, can thiệp tim mạch, hồi sức cấp
cứu, nhi sơ sinh... đã được triển khai; các dịch vụ kỹ thuật mới trong lĩnh vực
phẫu thuật tim hở, xạ trị ung thư, sinh học phân tử, huyết học... đang được chuẩn
bị triển khai trong thời gian đến đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ và
chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tỉnh và trong khu vực.
    Sự phát triển của ngành Y tế Bình Định là thành quả lao động của đông
đảo đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực
lượng cán bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng,
triển khai các thành tựu KHKT trong nước và quốc tế trên địa bàn tỉnh, thông
qua các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và sáng tạo kỹ thuật (STKT).
NCKH và STKT phát triển trên cơ sở sự phát triển chung của Ngành, đồng thời
NCKH và STKT là động lực thúc đẩy để Ngành tiếp tục phát triển.
                                         1
  2. Những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện công tác
NCKH, STKT:
   a) Thuận lợi:
  - Sự phát triển của ngành Y tế làm nền tảng cho các hoạt động NCKH và
STKT trong lĩnh vực y tế.
   - Hoạt động NCKH là nhiệm vụ thường xuyên của ngành Y tế, được quy
định trong các quy chế hoạt động của Ngành (quy chế bệnh viện, quy chế thi
đua, khen thưởng, nâng ngạch), do đó nó gắn liền với các hoạt động chuyên
môn, nghiệp vụ và được lãnh đạo các đơn vị trong Ngành quan tâm chỉ đạo, đôn
đốc và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện.
    - Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của Ngành có tinh thần ham học hỏi,
cầu tiến, cần cù và có nhiệt huyết với hoạt động NCKH và STKT.
   b) Khó khăn:
   - Điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Ngành còn khó khăn, trình độ
khoa học và công nghệ (KH&CN) còn hạn chế nên các đề tài NCKH và STKT
hầu hết chỉ mang tính ứng dụng ở địa phương, thiếu các đề tài lớn mang tầm
quốc gia, các đề tài nghiên cứu cơ bản.
   - Kinh phí cho hoạt động NCKH còn hạn hẹp, quy định mức chi cho các
hoạt động NCKH thấp, các chính sách khuyến khích, khen thưởng cho hoạt động
NCKH và STKT chưa thỏa đáng nên chưa khuyến khích và tạo động lực cho
hoạt động này phát triển.
    - Số lượng cán bộ KHKT có trình độ cao của Ngành vẫn còn hạn chế,
thiếu các nhân tố làm nòng cốt, đầu tàu để thúc đẩy phong trào NCKH và STKT
trên nhiều lĩnh vực. Mặt khác, tình trạng quá tải trong công việc ở hầu hết các cơ
sở y tế đã hạn chế rất nhiều đến hoạt động NCKH và STKT.
   II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

   1. Công tác tổ chức triển khai:
   a) Tổ chức bộ máy: bao gồm Hội đồng KHKT Ngành và Hội đồng KHKT
của các đơn vị trực thuộc.
    - Hội đồng KHKT ngành Y tế do Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập,
là tổ chức tư vấn về KH&CN, có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Giám đốc Sở triển
khai hoạt động và phát triển lĩnh vực KH&CN trong toàn Ngành. Hội đồng
KHKT ngành Y tế tập hợp các cán bộ chủ chốt về quản lý và chuyên môn kỹ
thuật của Ngành, thành viên Hội đồng là những người đi tiên phong trong công
tác NCKH và STKT. Ngoài ra tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể, Thường trực Hội

                                        2
đồng mời các chuyên gia, các nhà chuyên môn tham gia hội đồng để thực hiện
nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao.
   - Hội đồng KHKT của các đơn vị trực thuộc do Thủ trưởng đơn vị quyết
định thành lập, giúp Thủ trưởng đơn vị triển khai và phát triển các hoạt động
KH&CN trong đơn vị. Đến nay hầu hết các đơn vị trực thuộc Sở ở tuyến tỉnh và
tuyến huyện đều đã thành lập Hội đồng KHKT và triển khai thực hiện có hiệu
quả các nhiệm vụ được giao.
   b) Các hình thức hoạt động:
    - Triển khai thực hiện các đề tài NCKH và STKT: hàng năm Hội đồng
KHKT tổ chức hướng dẫn việc đăng ký thực hiện đề tài NCKH và STKT, tổ
chức xét duyệt đề cương, tham mưu cho lãnh đạo quyết định phân bổ kinh phí hỗ
trợ thực hiện đề tài, tổ chức thẩm định, đánh giá và công nhận kết quả nghiên
cứu.
   - Tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật: là hình thức giao lưu, trao đổi, học
tập kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong tỉnh, trong nước và quốc tế về
chuyên môn kỹ thuật và công tác NCKH; là dịp để các nhà khoa học công bố kết
quả các đề tài NCKH và STKT do mình thực hiện. Ngoài ra còn có các hội nghị,
hội thảo chuyên đề nhằm công bố, phổ biến các thông tin, thành tựu mới trong
lĩnh vực y học; trao đổi, lấy ý kiến chuyên gia để giải quyết các vấn đề đặt ra đối
với Ngành, đơn vị.
   - Phát động hưởng ứng, hướng dẫn tham gia các phong trào lao động giỏi,
lao động sáng tạo (LĐST), các hội thi sáng tạo kỹ thuật trong tỉnh.
   - Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ NCKH cho cán bộ trong Ngành...
   2. Kết quả hoạt động NCKH và STKT:
   a) Hoạt động nghiên cứu khoa học:
   - Số lượng đề tài NCKH:
    Trong 10 năm, ngành Y tế đã thực hiện 34 đề tài NCKH cấp tỉnh, 167 đề
tài NCKH cấp ngành và trên 600 đề tài NCKH cấp đơn vị cơ sở. Hàng năm có từ
4 - 6 đề tài cấp tỉnh, 15 - 25 đề tài cấp ngành và hàng chục đề tài cấp cơ sở được
triển khai thực hiện. Ngoài ra nhiều cán bộ y tế trong tỉnh cũng đã được tham gia
thực hiện các đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước.
    Số đề tài cấp tỉnh, cấp ngành tập trung chủ yếu ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh
và Văn phòng Sở Y tế (33 đề tài cấp tỉnh, 128 đề tài cấp ngành); tuy nhiên,
Ngành luôn ưu tiên, khuyến khích việc triển khai NCKH ở các đơn vị, các lĩnh
vực còn nhiều khó khăn nên hầu hết các đơn vị trong Ngành đều đã chú trọng
triển khai công tác NCKH. Các đơn vị tiêu biểu trong triển khai NCKH là

                                         3
BVĐK tỉnh, Văn phòng Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, Bệnh
viện Mắt, BVĐKKV Phú Phong…

   Bảng 1: Số lượng đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp ngành của các đơn vị
                     Số đề tài                 Số đề tài
               Số đề tài        Đơn vị tuyến    Số đề tài
  Đơn vị tuyến tỉnh           cấp                    cấp
               cấp tỉnh         huyện/xã     cấp tỉnh
                     ngành                   ngành
Văn phòng Sở Y tế        05     25   TTYT Quy Nhơn      01     14
BVĐK tỉnh            18    42   TTYT Tuy Phước            04
BVĐKKV Bồng Sơn              06   TTYT An Nhơn             02
BVĐKKV Phú Phong         01    09   TTYT Phù Cát             03
BV Lao và bệnh phổi       03    01   TTYT Phù Mỹ             06
BV Tâm thần           01    04   TTYT Hoài Nhơn            02
BV Điều dưỡng-PHCN             02   TTYT Tây Sơn             01
BV Y học cổ truyền             03   TTYT Hoài Ân             04
BV Mắt              01    11   TTYT Vân Canh            01
Trung tâm Y tế dự phòng     01    05   TTYT Vĩnh Thạnh           01
Trung tâm PC SR&CBNT            07   TTYT An Lão
Trung tâm PC HIV/AIDS           02   Trạm Y tế phường           01
Trung tâm TT-GDSK             02   Quang Trung - QN
Trung tâm Chăm sóc SKSS     01    01      Cộng       01     39
Trung tâm KN DP-MP             06
Trung tâm Da Liễu             01
Trường Trung học Y tế      01    01
Cty Dược – TTB y tế       01
       Cộng        33    128
* Ghi chú:
- Đề tài của BVĐKKV Phú Phong bao gồm các đề tài của cá nhân trước đây công tác tại
TTYT Tây Sơn, sau công tác tại Bệnh viện do chia tách.
- Đề tài của Trường Trung học Y tế và Công ty Dược – TTB y tế khi còn trực thuộc Sở Y tế.
    - Nội dung và các lĩnh vực triển khai nghiên cứu:
   + Nội dung chủ yếu của các đề tài NCKH ngành Y tế tập trung vào việc
nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến và công nghệ thích hợp phục vụ cho
cấp cứu, chẩn đoán, điều trị và y học dự phòng nhằm nâng cao hiệu quả công tác
phòng bệnh và khám chữa bệnh; nghiên cứu các giải pháp tăng cường công tác
chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em; nghiên cứu ứng

                                              4
dụng các kỹ thuật tiên tiến và công nghệ thích hợp trong kiểm nghiệm thuốc, các
giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về dược; tổng kết mô hình bệnh tật;
nghiên cứu và đánh giá các mô hình, giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước
trong lĩnh vực y tế…
    + Đối với đề tài NCKH cấp tỉnh: có 1 đề tài lĩnh vực dược (2,9%); 7 đề tài
lĩnh vực y tế công cộng (20,6%); 26 đề tài lĩnh vực điều trị (76,5%), trong đó hệ
ngoại: 10 đề tài, nội: 7 đề tài, các chuyên khoa lẻ: 5 đề tài, các chuyên ngành
(huyết học, xét nghiệm, chống nhiễm khuẩn, gây mê hồi sức): 4 đề tài. Đối với
đề tài NCKH cấp cơ sở, nội dung nghiên cứu trước đây thường tập trung vào một
số lĩnh vực, chuyên ngành chính và đã từng bước mở rộng phạm vi ra hầu hết
các lĩnh vực hoạt động của Ngành.

       Bảng 2: Lĩnh vực nghiên cứu của các đề tài cấp ngành

        Lĩnh vực            Số đề tài    Tỷ lệ %     Tỷ lệ %
                                 (theo lĩnh   (theo từng
                                 vực NC)   lĩnh vực NC)
Điều trị                      97       58,0       100
Nội khoa                      18               18,6
Ngoại khoa                     19               19,6
Sản khoa                      02                2,1
Nhi khoa                      05                5,1
Y học cổ truyền                   05                5,1
Chuyên khoa lẻ (lao, tâm thấn, mắt...)       23               23,7
Các chuyên ngành (XN, CĐHA, huyết          16               16,5
học, GMHS...)
Điều dưỡng - PHCN                  09                9,3
Dược – Kiểm nghiệm DP-MP              10       6,0       100
Y tế công cộng                   60       36,0       100
Quản lý y tế                    25               42,0
Y tế dự phòng, TT-GDSK               35               58,0
        Tổng cộng             167       100
* Ghi chú: việc phân chia các lĩnh vực chỉ mang tính tương đối theo nội dung chính của đề tài                                              5
   - Đối tượng tham gia NCKH:
    Ngoài các nhà quản lý và chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực y,
dược, công tác NCKH đã thu hút được đông đảo lực lượng cán bộ y tế tham gia.
Mỗi đề tài được triển khai thực hiện, ngoài Chủ nhiệm đề tài còn có công sức
của nhiều cộng sự với trình độ chuyên môn thuộc các chuyên ngành khác nhau.
Số điều dưỡng, người có chuyên môn thuộc các chuyên ngành khác tham gia
NCKH ngày càng tăng. Trong 34 đề tài cấp tỉnh có 33 đề tài do bác sỹ làm chủ
nhiệm, 1 đề tài do dược sỹ làm chủ nhiệm. Trong 167 đề tài cấp ngành, có 138
đề tài của bác sỹ (82,6%), 9 đề tài của dược sỹ (5,4%), 7 đề tài của cử nhân điều
dưỡng (4,2%), 5 đề tài của kỹ sư, cử nhân thuộc các chuyên ngành khác (3%) và
8 đề tài của y sỹ, điều dưỡng trung học (4,8%).
    Các cá nhân tiêu biểu của ngành Y tế trong triển khai thực hiện các đề tài
NCKH là TS Phạm Tỵ (5 đề tài cấp tỉnh, 1 cấp ngành), ThS Lê Quang Hùng (3
đề tài cấp tỉnh, 1 cấp ngành), BSCK2 Hồ Việt Mỹ (2 đề tài cấp tỉnh, 3 cấp
ngành), BSCK2 Phạm Văn Phú (2 đề tài cấp tỉnh, 3 cấp ngành), ThS Nguyễn
Hoành Cường (2 đề tài cấp tỉnh, 2 cấp ngành), BSCK2 Nguyễn Văn Cang (1 đề
tài cấp tỉnh, 6 cấp ngành), BSCK2 Trương Quang Đạt (1 đề tài cấp tỉnh, 4 cấp
ngành)...
   - Kết quả nghiên cứu:
   Trong số 23/34 đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu có 11 đề tài đạt loại
xuất sắc (47,8%), 11 loại khá (47,8%) và 1 loại đạt (4,4%).
   Trong số 148/167 đề tài cấp ngành đã được nghiệm thu, có 144 đề tài đạt
yêu cầu chiếm tỷ lệ 97,3%, 4 đề tài không đạt yêu cầu đặt ra của đề tài (thất bại)
chiếm tỷ lệ 2,7%. Trong số 113 đề tài có đánh giá xếp loại, 31 đề tài đạt loại xuất
sắc (27,4%), 67 loại khá (59,3%) và 15 loại đạt (13,3%).
   Tỷ lệ đề tài được đánh giá, xếp loại khá và xuất sắc chiếm đa số cho thấy
tính nghiêm túc, tính khoa học, tính mới trong các đề tài do ngành Y tế thực
hiện. Kết quả của các đề tài đều đã được ứng dụng để phục vụ cho việc hoạch
định kế hoạch, chính sách y tế, nâng cao chất lượng công tác phòng bệnh và
khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Nhiều đề tài đã được đăng báo, báo cáo tại các
hội nghị khoa học trong tỉnh, trong nước và quốc tế; nhiều tác giả đề tài đã đạt
danh hiệu lao động sáng tạo, đạt giải tại các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật.
   b) Hoạt động sáng tạo kỹ thuật:
    Trong 10 năm, ngành Y tế đã có trên 100 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được
triển khai nghiên cứu và áp dụng có hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng công tác,
tiết kiệm hàng tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và chi phí của người dân trong
việc khám chữa bệnh. Qua 5 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật do tỉnh tổ chức (từ lần thứ
II đến lần thứ VI trong khoảng thời gian năm 2000-2009), Ngành đã tham gia và
                                         6
đạt được 22 giải thưởng các loại; có 6 đơn vị có các cá nhân, nhóm tác giả có
giải pháp đạt giải tại Hội thi.

   Bảng 3. Đơn vị có các cá nhân, nhóm tác giả có giải pháp đạt giải
           tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh

     Tên đơn vị       Giải nhất  Giải nhì  Giải ba   Giải KK
Công ty Dược – TTB y tế        6      2            2
Bệnh viện đa khoa tỉnh        1            1      4
Văn phòng Sở Y tế                 2            1
Bệnh viện Bồng Sơn                             1
Bệnh viện Lao và bệnh phổi                         1
Bệnh viện Mắt                               1
       Cộng           7      4      1     10

   c) Các hoạt động khác:
    - Sở Y tế, BVĐK tỉnh đã tổ chức nhiều Hội nghị khoa học mang tầm quốc
gia, khu vực, quy tụ được sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia đầu
ngành trong nước. Các bệnh viện trong tỉnh cũng thường quy tổ chức các hội
nghị khoa học để giao lưu, trao đổi thông tin, kiến thức với các đồng nghiệp
trong đơn vị, các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh.
   - Trung tâm Truyền thông - GDSK theo chức năng, nhiệm vụ của mình
thường xuyên tổ chức các hội nghị truyền thông chuyên đề để phổ biến các
thông tin, kiến thức mới trong lĩnh vực y học đến đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh.
   - Sở Y tế và các đơn vị cũng chú trọng tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng
dẫn về công tác NCKH, giúp đội ngũ cán bộ trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng để
cùng tham gia hoạt động NCKH và STKT.
   III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

   1. Ưu điểm:
   - Công tác NCKH và STKT ngành Y tế trong 10 năm qua tiếp tục được
duy trì và ngày càng phát triển, thu hút được đông đảo lực lượng tham gia trên
nhiều chuyên ngành, lĩnh vực, tạo động lực phát triển chuyên môn kỹ thuật của
Ngành và giúp nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
   - Hoạt động NCKH và STKT đã mang lại nhiều lợi ích lớn lao về kinh tế,
giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí của Nhà nước và nhân dân trong các
hoạt động phòng bệnh, khám chữa bệnh.
                                      7
    - Hoạt động NCKH và STKT đã giúp nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ
thuật của đội ngũ cán bộ y tế; nâng cao uy tín cá nhân, đơn vị và của Ngành ở
phạm vi trong và ngoài tỉnh.
   - Hầu hết các đơn vị thuộc Ngành đều đã quan tâm triển khai, phát triển
hoạt động NCKH và STKT của đơn vị.
   2. Tồn tại và nguyên nhân:
   a) Tồn tại:
    - Đa số các đề tài NCKH của Ngành thuộc loại nghiên cứu ứng dụng,
phạm vi ứng dụng hẹp, còn thiếu các đề tài nghiên cứu cơ bản, các đề tài có quy
mô, tác động lớn (đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước); chất lượng, hiệu quả của nhiều
đề tài chưa cao.
   - Việc tổ chức công bố, phổ biến kết quả các đề tài NCKH và STKT chưa
được chú trọng đúng mức đã làm hạn chế hiệu quả tác động của đề tài và hạn chế
việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa cá nhân, đơn vị trong tỉnh đối với các
vấn đề có liên quan.
    - Hoạt động NCKH và STKT chưa được triển khai đều trên các lĩnh vực
và giữa các đơn vị thuộc Ngành. Số đề tài thuộc các lĩnh vực sản, nhi, phục hồi
chức năng, y học cổ truyền vẫn còn hạn chế; một số đơn vị có rất ít hoặc không
có đề tài NCKH trong 10 năm qua.
    - Hội đồng KHKT của nhiều đơn vị hoạt động thiếu hiệu quả; sự phối hợp
giữa Hội đồng KHKT các đơn vị, Hội đồng KHKT ngành và Hội đồng KH&CN
tỉnh nhiều lúc thiếu chặt chẽ.
   b) Nguyên nhân:
   - Một số lãnh đạo đơn vị thiếu quan tâm, thiếu đầu tư cho công tác NCKH
và STKT.
   - Hội đồng KHKT nhiều đơn vị hoạt động thiếu hiệu quả vì tất cả thành
viên đều là kiêm nhiệm, không có phụ cấp, lại thường đảm trách các nhiệm vụ
quan trọng khác của đơn vị nên không đủ thời gian đầu tư cho hoạt động này.
   - Tình trạng thiếu nhân lực, đặc biệt là cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ
thuật cao tại nhiều đơn vị đã làm hạn chế việc triển khai hoạt động NCKH và
STKT tại các đơn vị này.
   - Các chế độ, chính sách hỗ trợ cho công tác NCKH và STKT chưa tương
xứng, chưa tạo động lực thúc đẩy hoạt động này phát triển.
                                       8
   IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN

    1. Kiện toàn Hội đồng KHKT ngành và các đơn vị, có quy chế hoạt động,
quy chế phối hợp, có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng, có kế
hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn để làm tốt hơn nữa công
tác tham mưu cho Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trong phát triển KH&CN
trong ngành Y tế và tại các đơn vị.
   2. Quan tâm đầu tư kinh phí cho hoạt động NCKH và STKT, có chính
sách hỗ trợ, động viên, khen thưởng phù hợp để tạo điều kiện, động lực cho cán
bộ ngành Y tế phát huy tiềm năng, đầu tư trí tuệ, công sức cho hoạt động NCKH
và STKT.
   3. Gắn hoạt động NCKH và STKT với việc thực hiện các nhiệm vụ
chuyên môn, với sự phát triển chuyên môn kỹ thuật của Ngành, của đơn vị;
khuyến khích lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ thuộc các chuyên ngành khác tham
gia hoạt động NCKH và STKT.
   4. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng
thực hiện các đề tài NCKH và STKT của đội ngũ cán bộ y tế; thường xuyên tổ
chức các hội nghị, hội thảo khoa học để tạo điều kiện cho cán bộ y tế giao lưu,
học tập kinh nghiệm trong chuyên môn kỹ thuật và NCKH, công bố kết quả
NCKH và STKT nhằm phổ biến, nhân rộng việc ứng dụng kết quả nghiên cứu ra
các đơn vị khác trong toàn Ngành.

Nơi nhận:                        KT. GIÁM ĐỐC
- Thường trực HĐ KH&CN tỉnh;              PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở KH&CN;                         (Đã ký)
- LĐLĐ tỉnh;
- LHCHKHKT tỉnh;
- Công đoàn ngành Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;                Hồ Việt Mỹ
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu VT, NVY.
                                       9
10
   PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NGÀNH
                 GIAI ĐOẠN 2001-2010

TT            Tên đề tài                 Cơ quan chủ trì      Thời gian  Đánh giá
                                   Chủ nhiệm đề tài      thực hiện  xếp loại

   Năm 2001
1  Điều trị chấn thương cột sống có liệt tủy bằng phẫu   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2001   Đã nghiệm
   thuật                          BS Phạm Tỵ                    thu
2  Phẫu thuật một thì bệnh nhi dò trực tràng-âm hộ thứ   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2001   Đã nghiệm
   phát                          BS Trương Công Tín                thu
3  Sử dụng vạt da có cuống mạch hằng định trong điều trị  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2001   Đã nghiệm
   vết thương lộ xương gân chi               BS Trần Như Bửu Hoa                thu
4  Phẫu thuật Turner warwick trong mổ lấy sỏi thận     Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2001   Đã nghiệm
                               BS Hoàng Văn Khả                 thu
5  Khảo sát vi khuẩn tiết men Beta-lactamase phổ rộng   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2001   Đã nghiệm
                               BS Nguyễn Thị Ngọc Huệ              thu
6  Thấp tim và các bệnh tim do thấp            Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2001   Đã nghiệm
                               BS Nguyễn Xuân Hường               thu
7  Đánh giá hiệu quả của sản đồ trong theo dõi chuyển dạ  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2001   Đã nghiệm
   tại Khoa Sản-BVĐK tỉnh                 ĐD Nguyễn Thị Hòa Hưng              thu
8  Mổ vô trùng không dùng kháng sinh            Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn       2001   Đã nghiệm
                               BS Lê Thân                    thu
9  Nghiên cứu tình hình bệnh bướu cổ trẻ em 8-12 tuổi   Trung tâm PCSR – BC         2001   Đã nghiệm
   tỉnh Bình Định năm 2001                 BS Hoàng Xuân Thuận                thu
10  Khảo sát về tinh thần thái độ phục vụ CSNB của     Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn     2001   Đã nghiệm
   CBCC- TTYT Tp.Qui Nhơn                 Trần Thị Hồng Hoa                 thu
11  Nghiên cứu sử dụng vạt da có cuống mạch liền trong   Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước    2001   Đã nghiệm
   điều trị khuyết hổng phần mềm vùng cẳng chân và bàn   BS Phan Văn Tịnh                 thu
   chân
12  Mô hình bệnh tật TTYT Hoài Ân              Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân     2001   Đã nghiệm
                               BS Phạm Lập Thành                 thu
                                                         11
13  Mô hình khoa điều trị nội trú ban ngày          Trung tâm Y tế huyện Phù Cát    2001  Đã nghiệm
                                BS Trương Quang Đạt             thu
14  Nghiên cứu tỷ lệ sơ sinh cân nặng thấp và các yếu tố   Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ    2001  Đã nghiệm
   ảnh hưởng ở huyện Phù Mỹ                 BS Châu Tuấn Khoa              thu
15  Đánh giá hiệu quả của CV8 trong điều trị sốt rét     Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn    2001  Đã nghiệm
                                BS Dương Văn Hóa               thu
16  Hiệu quả các biện pháp nâng cao hiểu biết của người    Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn    2001  Đã nghiệm
   dân huyện Tây Sơn về bệnh SXH               BS Huỳnh Bá Thịnh              thu
17  Đánh giá sự hiểu biết của người dân huyện Tây Sơn     Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn    2001  Đã nghiệm
   đối với bệnh Lao                     BS Phan Thanh Sơn              thu
   Năm 2002
1  Nhận xét về tắc động mạch nuôi chi cấp tính tại BVĐK   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2002  Đã nghiệm
   tỉnh                           Bs Dương Thanh Luận             thu
2  Đánh giá tác dụng của thuốc chẹn thụ thể Angiotensin   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2002  Đã nghiệm
   II Losartan trên bệnh nhân tăng huyết áp nhẹ và vừa tại  Bs Phan Nam Hùng               thu
   Khoa Khám - BVĐK tỉnh BĐ.
3  Bước đầu nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2002  Đã nghiệm
   và điều trị bằng ALBENDAZOLE của bệnh nhân        Ths Nguyễn Hoành Cường            thu
   nhiễm giun lươn tại Phòng khám BVĐK tỉnh
4  Đánh giá mức an tâm của điều dưỡng qua thang điểm     Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2002  Đã nghiệm
   “Lương - Sinh - Quan”                   Cn Nguyễn Xuân Thiện             thu
5  Đánh giá chuyển biến nhận thức của bà mẹ về chăm     Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2002  Đã nghiệm
   sóc trẻ sơ sinh qua công tác tuyên truyền tại phòng nhi  ĐD Lê Thị Kim Mai              thu
   sơ sinh
6  Đánh giá hiệu quả kỹ thuật kéo dãn cột sống trong điều  Nhà Điều dưỡng tỉnh        2002  Đã nghiệm
   trị phục hồi người bệnh thoái hoá đốt sống cổ và thắt   Bs Võ Viết Ánh                thu
   lưng
7  Đánh giá sử dụng thuốc tiêm tránh thai DMPA tại Bình   Trung tâm BVBMTE/KHHGĐ       2002  Đã nghiệm
   Định năm 2001                       Bs Nguyễn Thị Bích              thu
8  Đánh giá kết quả kỹ thuật gây tê tuỷ sống bằng      Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân    2002  Đã nghiệm
   Pethidin trong mổ lấy thai tại TTYT Hoài Ân từ      Bs Phan Văn Thạnh              thu
   6/1999-12/2002
                                                        12
9  Mổ ruột thừa dựa theo đường Rocky Davit (1997 -    Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn    2002  Đã nghiệm
   2001)                         Bs Nguyễn Tự Nhiên               thu
10  So sánh hiệu lực thuốc sốt rét CV8 và Artesunate ở  Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn    2002  Đã nghiệm
   bệnh nhân sốt rét P.Falciparum chưa biến chứng    Bs Dương Văn Hóa                thu
11  Mô hình bệnh tật tại TTYT huyện Tuy Phước       Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước   2001-  Đã nghiệm
                              Bs Trương Văn Kỳ          2002    thu
12  Đánh giá hiệu quả của chương trình hướng dẫn sử Sở Y tế Bình Định             2002  Đã nghiệm
   dụng kháng sinh hợp lý tại một số BV huyện tỉnh Bình Bs Hồ Việt Mỹ                  thu
   Định
13  Đánh giá nhận thức của người dân trong việc trồng và Sở Y tế Bình Định          2002  Đã nghiệm
   sử dụng thuốc nam tại các hộ gia đình ở một số xã của Bs Trần Thu                  thu
   huyện Phù Cát và Hòai Nhơn
14  Khảo sát việc kê đơn thuốc điều trị ngoại trú của một Sở Y tế Bình Định          2002  Đã nghiệm
   số cơ sở KCB ở TP Qui Nhơn từ tháng 4/2002-10/2002 Ds Lê Cảnh Sơn                  thu
   Năm 2003
1  Xuất huyết não màng não ở trẻ nhỏ: dịch tễ học lâm   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2002-   Khá
   sàng và điều trị                    Bs Phạm Văn Dũng          2003
2   Đánh giá chết não ở bệnh nhân chấn thương sọ não   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2002-   Khá
                              Bs Võ Phạm Trọng Nhân       2003
3  Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh tại một số cơ Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn       2003   Khá
   sở điều trị tỉnh Bình Định               ĐD Võ Thị Minh Hương
4  Nghiên cứu tình hình bệnh bướu cổ sau phẫu thuật    Trung tâm PCSR&CRLTI        2003   Khá
   tuyến giáp tại Bình Định từ 1993-2002         Bs Trần Hợp
5  Nghiên cứu tình trạng rối loạn dung nạp Glucose, đái  Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn    2003   Khá
   tháo đường týp II ở cán bộ trung cao thành phố Qui   Bs Trần Thị Thu
   Nhơn và mối liên quan với rối loạn chuyển hoá Lipid
6  Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị bệnh u Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn    2003   Khá
   phì đại lành tính tiền liệt tuyến           Bs Đỗ Tiến Dũng
7  Nghiên cứu tình hình bệnh cận thị học đường và các   Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước   2003  Xuất sắc
   yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học và THCS huyện   Bs Trần Thị Ánh Hồng
   Tuy Phước

                                                       13
8  Tử vong chu sinh ở huyện Phù Cát 2002-2003        Trung tâm Y tế huyện Phù Cát    2002-   Khá
                                Bs Trương Quang Đạt        2003
9  Nghiên cứu tỷ lệ sơ sinh cân nặng thấp và các yếu tố   Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ    2003   Đạt
   ảnh hưởng ở huyện Phù Mỹ                 Ths Châu Tuấn Khoa
10  Tìm hiểu tình hình SDD trẻ em dưới 5 tuổi người dân    Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh  2003   Khá
   tộc thiểu số ở huyện Vĩnh thạnh              Bs Nguyễn Thị Xuân Lộc
11  Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và   Sở Y tế Bình Định         2003  Xuất sắc
   kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em của bà mẹ tại    Bs Nguyễn Thị Thanh Bình
   Bình Định 1999-2003
12  Nghiên cứu mô hình bệnh tật và tử vong tại một số     Sở Y tế Bình Định         2003  Xuất sắc
   bệnh viện của tỉnh Bình Định 5 năm 1998-2002       Bs Hồ Việt Mỹ

13  Nghiên cứu phân tích tình hình sử dụng kháng sinh cho   Sở Y tế Bình Định         2003   Khá
   trẻ em dưới 5 tuổi tại BVĐKKV Bồng Sơn từ tháng      Ths Trần Văn Trương
   6/2001 đến tháng 10/2002
14  Đánh giá mô hình điểm về chăm sóc người bệnh toàn     Sở Y tế Bình Định         2003   Khá
   diện tại BVĐK tỉnh và BVĐK thành phố Qui Nhơn       Cn Nguyễn Thị Như Tú
15  Hồi sức sơ sinh và công tác đào tạo Hồi sức sơ sinh tại  Sở Y tế Bình Định         2003   Khá
   Bình Định                         Cn Nguyễn Thị Như Tú
16  Phân tích đánh giá tình hình dịch sởi năm 2000 ở Sở Y tế Bình Định              2003   Khá
   huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định           Bs Võ Văn Thanh

   Năm 2004
1  Tìm hiểu đặc điểm và ảnh hưởng của Hội chứng       Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2003-  Xuất sắc
   chuyển hoá ở bệnh nhân đái tháo đường týp II tại     Bs Võ Bảo Dũng           2004
   BVĐK tỉnh Bình Định
2  Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của Lamivudin     Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2003-  Xuất sắc
   trên bệnh nhân viêm gan B tại khoa khám và khoa Lây    Ths Nguyễn Hoành Cường       2004
   BVĐK tỉnh
3  Nghiên cứu rối loạn Lipid máu ở bệnh nhân đái tháo    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2004   Khá
   đường típ 2 không béo phì tại khoa Nội A BVĐK tỉnh    Bs Trần Văn Trung
   Bình Định
                                                         14
4  Đánh giá tình hình nhiễm trùng vết mổ tại khoa Ngoại   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2004    Khá
   thần kinh và cột sống BVĐK tỉnh Bình Định (5/2004 –    ĐD Nguyễn Thị Ninh
   11/2005)
5  Gây tê khoang cùng phối hợp với gây mê toàn diện     Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2004   Xuất sắc
   trong phẫu thuật nhi khoa tại BVĐK tỉnh Bình Định     Bs Nguyễn Thành

6  So sánh hiệu quả sử dụng Rocuronium Bromide giữa 2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định      2004   Xuất sắc
   liều 0,6 mg/kg và 0,9 mg/kg trong gây mê nội khí quản Bs Nguyễn Văn Huấn
   tại BVĐK tỉnh Bình Định
7  Đánh giá tình hình bệnh bụi phổi Silic tại một số cơ sở  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2004    Khá
   khai thác, chế biến đá và sản xuất vật liệu xây dựng   Bs Nguyễn Văn Cẩn
   tỉnh Bình Định
8  Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh tâm thần phân liệt tại  Bệnh viện Tâm thần Bình Định     2004    Đạt
   một số xã thuộc tỉnh Bình Định đã triển khai mục tiêu   Bs Trương Quốc Hiền
   bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng
9  Khảo sát mô hình bệnh tật tại BV YHCT Bình Định      Bệnh viện Y học cổ truyền      2004    Khá
   trong 5 năm 2000 - 2004                  Bs Lê Phước Nin
10  Phối hợp Phaco và cắt bè củng mạc ở bệnh nhân đục     Trung tâm Mắt Bình Định       2003-    Khá
   thủy tinh thể và Glôcôm                  Bs Nguyễn Thanh Triết        2004
11  Đánh giá hiệu quả của bùn khoáng Phú Sen (Phú Yên)    Nhà Điều dưỡng tỉnh         2004    Đạt
   trong điều trị phục hồi một số thể bệnh thoái hoá khớp  Bs Võ Viết Ánh
   tại Nhà Điều dưỡng tỉnh Bình Định
12  Giáo dục thực hành vệ sinh răng miệng cho đồng bào    Trung tâm Truyền thông – GDSK    2003-    Khá
   dân tộc thiểu số tại một số trường tiểu học huyện Vân   Bs Trần Như Luận          2004
   Canh
13  Nghiên cứu đặc điểm và điều trị bệnh nhân nhồi máu    Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn     TTYT    Khá
   cơ tim tại khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK thành phố Quy    Ths Bùi Phương Anh         Quy Nhơn
   Nhơn
14  Tình hình tai nạn thương tích và các yếu tố liên quan   Trung tâm Y tế huyện An Nhơn    2003-    Khá
   tại Thị trấn Đập Đá huyện An Nhơn (tháng 6/2003 đến    Bs Lê Thái Bình           2004
   6/2004)

                                                           15
15  Đánh giá kết quả phương pháp điều trị đau dây thần    Trung tâm Y tế huyện An Nhơn   2004   Đạt
   kinh toạ bằng: Điện châm cứu – Phương thang Độc      ĐYS Tô Minh Thế
   hoạt tang ký sinh gia giảm
16  Khảo sát tần suất tăng huyết áp ở người từ 40 tuổi ở xã  Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước  2004   Khá
   Phước Lộc huyện Tuy Phước                 Bs Trương Văn Kỳ
17  Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục và    TYT Quang Trung – Tp. Quy Nhơn  2004   Đạt
   tẩy giun bằng Albendazon ở học sinh tiểu học Quang    Ys Trương Quang Là
   Trung thành phố Quy Nhơn
18  Xây dựng mô hình quản lý công tác dược tuyến cơ sở    Sở Y tế Bình Định        2003-  Xuất sắc
   tại các trạm y tế xã, phường tỉnh Bình Định        Ds Phạm Thị Thanh Hương     2004
19  Đánh giá thực trạng mạng lưới điều dưỡng tuyến xã tại   Sở Y tế Bình Định        2004   Khá
   tỉnh Bình Định                      Cn Nguyễn Thị Như Tú
20  Nghiên cứu cơ cấu sức khoẻ của thanh niên khám Sở Y tế Bình Định              2004   Khá
   tuyển NVQS từ 1999 – 2003 của tỉnh Bình Định  Bs Nguyễn Văn Cang
21  Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Sở Y tế Bình Định          2004  Xuất sắc
   tại tỉnh Bình Định                  Bs Nguyễn Văn Cang
22  Nghiên cứu thực trạng mạng lưới khám chữa bệnh Sở Y tế Bình Định              2004   Khá
   bằng YHCT tuyến y tế cơ sở tỉnh Bình Định   Bs Hà Anh Thạch

   Năm 2005
1  Phân tích hình ảnh X quang xương của một số bệnh   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2005   Đạt
   nhân hư men răng tại BVĐK tỉnh Bình Định       Bs. Nguyễn Tấn Bửu
2  Mô hình bệnh tật tại BV Tâm thần Bình Định qua số   Bệnh viện Tâm thần Bình Định     2005   Khá
   liệu 10 năm thu dung điều trị nội trú (1996 – 2005)  Bs Trương Quốc Hiền
3  Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ mũi đặt ống Silicon    Trung tâm Mắt Bình Định       2004-   Khá
                              Bs Phan Thị Thu Hà          2005
4  Đánh giá tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trẻ em Trung tâm Y tế dự phòng       2005   Khá
   dưới 5 tuổi tỉnh Bình Định              Ths Trần Biểu
5  Nghiên cứu thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm đối Trung tâm Y tế dự phòng        2005  Xuất sắc
   với thức ăn đường phố tại các phường nội thành TP. Ths Bùi Ngọc Lân
   Quy Nhơn
                                                        16
6  Nhận xét bệnh nhân bị sỏi thận được điều trị bằng phẫu  Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn    2004-   Khá
   thuật tại trung tâm Y tế TP. Quy Nhơn – Bình Định     Bs Đỗ Tiến Dũng          2005
7  Đánh giá kết quả bước đầu ứng dụng phẫu thuật nội soi   Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn    2004-   Khá
   chức năng xoang trong điều trị viêm xoang mãn tính    Bs Hà Văn Hùng           2005
8  Đánh giá hiệu quả của gây tê tuỷ sống bằng hỗn hợp    Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn    2005   Khá
   Marcain và Fentanyl trong mổ lấy thai .          Bs Nguyễn Minh Đăng
9  Nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ y tế của nhân    Trung tâm Y tế huyện Phù Cát    2005  Xuất sắc
   dân huyện Phù Cát tỉnh Bình Định             Bs Trương Quang Đạt
10  Đánh giá thực trạng tiêm an toàn tại các Trạm y tế xã   Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ    2005  Xuất sắc
   thuộc huyện Phù Mỹ                    Cn Nguyễn Đình Hoàng
11  Xác định thời gian chăm sóc theo cấp độ bệnh tại khoa   Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân    2005   Khá
   Ngoại – Sản TTYT huyện Hoài Ân              Cn Nguyễn Thành Vỹ
12  Đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp phòng      Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn   2005   Khá
   chống sốt rét ở xã Hoài Phú huyện Hoài Nhơn năm      Bs Trần Hữu Vinh
   2005
13  Khảo sát kiến thức, thái độ, lòng tin và thực hành về   VPTT Phòng chống HIV/AIDS     2005   Đạt
   HIV/AIDS của nam ngư dân đánh bắt cá xa bờ và phụ     Bs Nguyễn Thanh Truyền
   nữ có chồng đánh bắt cá xa bờ trên địa bàn tỉnh Bình
   Định
14  Tình hình sử dụng kháng sinh trong sinh thường và mổ   Sở Y tế Bình Định         2005   Khá
   sinh tại một số bệnh viện tỉnh Bình Định         Bs Hồ Việt Mỹ
15  Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ y tế xã, phường, thị  Sở Y tế Bình Định         2004-   Khá
   trấn của tỉnh Bình Định năm 2005             Bs Nguyễn Văn Cang         2005
   Năm 2006
1  Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2005-   Khá
   cắt lớp vi tính não và hướng xử trí nhồi máu não động   Ths Nguyễn Văn Tâm         2006
   mạch não giữa
2  Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị giãn nang ống mật  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2006  Xuất sắc
   chủ bẩm sinh tại khoa Ngoại tổng hợp BVĐK tỉnh      Bs Phạm Văn Phú
   Bình Định
3  Đánh giá hiệu quả công tác điều trị lao phổi tại phường  Bệnh viện chuyên khoa Lao     2005-   Khá
   Đống Đa Quy Nhơn năm 2000 – 2004             Ths Nguyễn Anh Quân        2006
                                                         17
4  Đánh giá hiệu quả xây dựng mô hình phường / xã bảo   Trung tâm Y tế dự phòng     2006   Đạt
   đảm vệ sinh an toàn thực phẩm              Bs Phạm Sỹ Hiệp
5  Nhận xét đặc điểm bệnh nhân tâm thần tự sát tại Khoa  Bệnh viện Tâm thần       2005-   Đạt
   hồi sức BVĐK tỉnh 2005 – 2006              Bs Châu Văn Tuấn        2006
6  Khảo sát chất lượng một số chế phẩm thuốc viên     Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP   2006   Khá
   kháng sinh thiết yếu, lưu hành trên thị trường Bình   Ds Võ Ngọc Ánh
   Định bằng thử nghiệm độ hoà tan theo DDVNIII -
   2002
7  Ứng dụng phẫu thuật SHOULDICE để điều trị thoát vị   Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn  2006   Khá
   bẹn tại TTYT huyện Tây Sơn               Bs Trương Sỹ Thăng
8  Nghiên cứu rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân có hội     Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn  2006   Khá
   chứng chuyển hoá                    Bs Nguyễn Thanh Sơn
9  Ứng dụng nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ bằng     Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn   2006  Xuất sắc
   thảm chạy (Treadmill) trong chẩn đoán bệnh tim thiếu  Ths Bùi Phương Anh
   máu cục bộ
10  Đánh giá hiệu quả điều trị Hội chứng vàng da tăng    Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn   2005-   Khá
   Bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh bằng chiếu đèn tại BV  Ths Nguyễn Văn Tuấn       2006
   TP. Quy Nhơn
11  Nghiên cứu giáo dục vệ sinh môi trường kết hợp với   Trung tâm Truyền thông – GDSK  2005-   Khá
   xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình tại khu  Bs Trần Như Luận        2006
   phố V phường Quang Trung bằng nguồn lực tại chỗ
12  Đánh giá hiệu quả can thiệp chương trình phòng chống  Sở Y tế Bình Định        2006   Khá
   sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue ở một số xã trên địa  Bs Nguyễn Văn Cang
   bàn tỉnh Bình Định năm 2006
13  Đánh giá thực trạng hệ thống phòng xét nghiệm tỉnh   Sở Y tế Bình Định        2006  Xuất sắc
   Bình Định                        Ds Phạm Thị Thanh Hương
14  Nghiên cứu thực trạng công tác chăm sóc sức khoẻ    Sở Y tế Bình Định        2006  Xuất sắc
   sinh sản tại các trạm y tế xã tỉnh Bình Định năm 2005  Bs Hà Anh Thạch
                                                       18
   Năm 2007
1  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2007  Xuất sắc
   vá rò hậu môn tiền đình âm đạo theo phương pháp     Bs Phạm Văn Phú
   Tsuchida
2  Nhận xét giá trị chẩn đóan của phim Blondeau, Hirtz   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2007  Xuất sắc
   so với chụp cắt lớp vi tính trong bệnh lý xoang     Ths Huỳnh Lê Anh Vũ
3  Đánh giá thực trạng tổn thương răng do Fluor ở học    Trung tâm Y tế dự phòng      2007  Xuất sắc
   sinh tiểu học tại các huyện An Nhơn, Tây Sơn, Vân    Ths Bùi Ngọc Lân
   Canh và các yếu tố liên quan
4  Nghiên cứu sàng lọc đái tháo đường ở người từ 30 đến   Trung tâm PCSR&CRLTI        2007   Khá
   69 tuổi tại 2 phường nội thành của thành phố Quy     Bs Hoàng Xuân Thuận
   Nhơn
5  Nghiên cứu tình hình nhiễm sán lá gan nhỏ tại xã Mỹ   Trung tâm PCSR&CRLTI        2007  Xuất sắc
   Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định           Bs Lê Tự An
6  Xây dựng quy trình chiết xuất Dexamethasone và Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP         2007   Đạt
   Prednisolone pha trộn trái phép trong thuốc đông dược Ds Phan Thị Liên
7  Nghiên cứu cải thiện hệ thống xử lý khí thải tại Trung Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP     2007   Đạt
   tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm Bình Định     Ks. Trần Minh Khanh

8  Đánh giá hiệu quả sử dụng kháng sinh dự phòng trong   Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn    2007  Xuất sắc
   phẫu thuật viêm ruột thừa tại BVĐK Tp. Quy Nhơn     Bs Đinh Văn Sỹ
9  Nghiên cứu thực trạng tài chính tại BVĐK huyện Hoài   Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân    2006-  Xuất sắc
   Ân tỉnh Bình Định trong 3 năm 2004 - 2006        Bs Nguyễn Văn Quang        2007
10  Đánh giá thực trạng công tác khám, chữa bệnh bằng    Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn   2007   Khá
   YHCT tại các trạm y tế xã thuộc huyện Hoài Nhơn     Ds Hòang Tử Nha
   năm 2007
11  Đánh giá thực trạng học sinh sau tốt nghiệp tại trường  Trường Trung học Y tế Bình Định  2007   Đạt
   Trung học Y tế Bình Định trong 5 năm (2001-2005)     Bs Lê Quang Đáng
12  Nghiên cứu tình hình sốt rét từ năm 2002 đến năm     Sở Y tế Bình Định         2007  Xuất sắc
   2006 tại tỉnh Bình Định                 Bs Nguyễn Văn Cang
                                                         19
   Năm 2008
1  Đánh giá kết quả thông khí một phổi trong gây mê Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định    2008    Khá
   phẫu thuật lồng ngực                 Bs Nguyễn Văn Huấn
2  Nghiên cứu ứng dụng gây mê lưu lượng thấp       Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2008    Khá
                              Bs Nguyễn Thành
3  Phân tích đặc điểm hình ảnh trên cắt lớp vi tính và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2008    Khá
   đánh giá độ phù hợp trong chẩn đoán của cắt lớp vi Ths Huỳnh Lê Anh Vũ
   tính, siêu âm so với phẫu thuật ở bệnh viêm ruột thừa
   cấp
4  Đánh giá kết quả điều trị gãy thân xương chày bằng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2008    Khá
   phương pháp đóng đinh nội tuỷ có chốt chống xoay tại Bs Võ Thành Nhân
   BVĐK tỉnh Bình Định
5  Đánh giá kết quả phẫu thuật Soave qua ngã hậu môn Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định    2008   Xuất sắc
   điều trị bệnh Hirschsprung              Bs Phạm Văn Phú
6  Nghiên cứu rối loạn đường huyết ở bệnh nhi co giật, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định   2008    Đạt
   hôn mê tại phòng cấp cứu nhi BVĐK tỉnh Bình Định   Bs Nguyễn Khánh Toàn
7  Nghiên cứu kết cấu tử vong và một số yếu tố liên quan Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2008    Khá
   tại BVĐK tỉnh Bình Định năm 2008           Ths Võ Bảo Dũng

8  Nghiên cứu lâm sàng và kết quả điều trị của phẫu thuật  Trung tâm Mắt Bình Định     2007 -  Xuất sắc
   mộng thịt ghép kết mạc tự thân mảnh rộng tại Trung    Bs Phan Thị Thu Hà        2008
   tâm Mắt Bình Định
9  Nghiên cứu đặc điểm góc tiền phòng ở người trên 40    Trung tâm Mắt Bình Định     2008    Đạt
   tuổi tại trung tâm Mắt Bình Định             Bs Phạm Chí Thanh
10  Nghiên cứu ứng dụng định lượng Roxithromycin trong    Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP   2008    Đạt
   chế phẩm thuốc viên nén bao phim bằng phương pháp    Ds Lâm Hữu Vân
   sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
11  Nghiên cứu tình hình nhiễm giun đường ruột tại Bình   Trung tâm PCSR&CRLTI      2008    Khá
   Định năm 2008                      Cn Nguyễn Thị Phượng
12  Nghiên cứu tình hình mắc bệnh tim mạch và khảo sát    Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn   2008   Xuất sắc
   một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân bệnh    Bs Bành Quang Khải
   phổi tắc nghẽn mạn tính
                                                        20
13  Đánh giá tình hình thực hiện quy chế kê đơn tại khoa Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ      2008   Khá
   khám bệnh TTYT Phù Mỹ năm 2008            Bs Nguyễn Thái Học
14  Đánh giá thực trạng các nhà thuốc tại thành phố Quy Sở Y tế Bình Định            2008   Khá
   Nhơn theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà Ds Lê Cảnh Sơn
   thuốc” trong năm 2008
   Năm 2009
1  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố nguy cơ và điện   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2008-   Khá
   não đồ co giật do sốt ở trẻ em              Bs Phạm Văn Dũng          2009
2  Đánh giá hiệu quả phương pháp mổ mộng ghép kết      Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2008-   Khá
   mạc vùng rìa tự thân phối hợp áp Mitomycin - C      Bs Huỳnh Tấn Lộc          2009
3  Nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng bệnh viêm gan siêu vi  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2009   Khá
   B tại BVĐK tỉnh Bình Định 5 năm 2004-2008        Bs Nguyễn Thị Thu Oanh
4  Đánh giá kết quả phẫu thuật khâu thủng ổ loét dạ dày –  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2009   Khá
   tá tràng qua nội soi ổ bụng tại BVĐK tỉnh Bình Định   Bs Trịnh Trần Huân
5  Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2009   Khá
   thừa cấp ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Bình Định        Bs Phan Xuân Cảnh
6  Khảo sát đặc điểm thiếu máu và một số yếu tố liên    Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn      2008-   Khá
   quan của trẻ nhũ nhi điều trị tại BVĐKKV Bồng Sơn 2   Bs Trương Thị Loan         2009
   năm 2008 - 2009
7  Nghiên cứu tình hình tai nạn giao thông và đánh giá   Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn      2008-   Khá
   công tác cấp cứu tai nạn giao thông tại BVĐKKV      Bs Lê Thân             2009
   Bồng Sơn từ tháng 6/2008 – đến tháng 5/2009
8  Phân tích chỉ định mổ lấy thai tại BVĐKKV Phú      Bệnh viện ĐKKV Phú Phong      2009   Khá
   Phong                          Bs Quách Thị Thanh Tâm
9  Nghiên cứu rối loạn chức năng vòi nhĩ trong viêm mũi   Bệnh viện ĐKKV Phú Phong      2009   Khá
   xoang mạn tính ở người lớn                Ths. Lê Kim Tòan
10  Khảo sát tỷ lệ hao hụt dược liệu tại Bệnh viện YHCT   Bệnh viện Y học cổ truyền     2008-   Khá
   Bình Định                        Bs Lê Phước Nin          2009
11  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị đục  Bệnh viện Mắt Bình Định      2008-  Xuất sắc
   bao sau sau phẫu thuật đặt thể thuỷ tinh nhân tạo bằng  Bs Nguyễn Văn Thành        2009
   laser Nd. Yag tại Bình Định

                                                       21
12  Khảo sát tổn thương thị trường trong bệnh glôcôm    Bệnh viện Mắt Bình Định      2008-   Khá
   bằng thị trường kế tự động Humphrey tại Bệnh viện    Bs Nguyễn Thị Bảo Thy       2009
   Mắt Bình Định
13  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật   Bệnh viện Mắt Bình Định      2008-  Xuất sắc
   ngoài bao cắt bè củng mạc trong đường hầm điều trị   Bs Nguyễn Thanh Triết       2009
   bệnh glôcôm phối hợp đục thể thuỷ tinh
14  Đánh giá các yếu tố nguy cơ của khách hàng đến tư    Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS   2009    Khá
   vấn xét nghiệm tự nguyện tại Trung tâm Phòng chống   Bs Phạm Văn Hưng
   HIV/AIDS tỉnh Bình Định từ 2005 đến 2008
15  Nghiên cứu thực trạng môi trường lao động và sức    Trung tâm Y tế dự phòng      2009    Khá
   khoẻ công nhân tại một số doanh nghiệp khai thác    Ths Bùi Ngọc Lân
   khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
16  Đánh giá kết quả chương trình phòng chống các rối    Trung tâm PCSR&CBNT        2009    Khá
   loạn thiếu iốt tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2009   Bs Hoàng Xuân Thuận
17  Đánh giá kết quả điều trị gãy xương vùng hàm mặt tại  Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn    2008-  Xuất sắc
   BVĐK Quy Nhơn năm 2008-2009.              Bs Trần An Định          2009
18  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh chụp cắt    Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn    2009    Khá
   lớp vi tính ở bệnh nhân tai biến mạch máu não tại    Bs Bành Quang Khải
   BVĐK thành phố Quy Nhơn
19  Khảo sát hiện trạng bệnh nhân đái tháo đường type 2   Trung tâm Y tế Tp. Quy Nhơn    2009   Xuất sắc
   điều trị tại BVĐK thành phố Quy Nhơn          Bs Lê Văn Bổn

20  Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch Sở Y tế Bình Định           2009   Xuất sắc
   vụ trước, trong và sau sinh của các bà mẹ tại tỉnh Bình Cn. Nguyễn Thị Như Tú
   Định năm 2008 - 2009
   Năm 2010
1  Bước đầu nhận xét kết quả ứng dụng máy chụp CLVT    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2009-   Chưa
   6 dãy và kỹ thuật 3D trong chẩn đoán dị dạng teo thực  Ths Huỳnh Lê Anh Vũ        2010  nghiệm thu
   quản, dò khí thực quản bẩm sinh
2  Đánh giá sự biến đổi huyết động trong gây mê hồi sức  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2010   Chưa
   phẫu thuật u tủy thượng thận              Bs Nguyễn Văn Huấn             nghiệm thu

                                                       22
3  Đánh giá hiệu quả gây mê mask thanh quản có và       Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2010   Chưa
   không có phối hợp tê thần kinh thẹn trong phẫu thuật    Bs Nguyễn Thành              nghiệm thu
   tồn tại ống phúc tinh mạc ở trẻ em dưới 12 tuổi
4  Đánh giá hiệu quả của kiểm soát sớm huyết động trong    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  2010   Chưa
   điều trị shock nhiễm khuẩn                 Bs Nguyễn Thanh Bảo            nghiệm thu
5  Nghiên cứu tình hình tai biến mạch máu não ở bệnh      Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn      2010   Chưa
   nhân tăng huyết áp tại BVĐKKV Bồng Sơn - Bình        Bs Phan Long Nhơn             nghiệm thu
   Định
6  Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo     Bệnh viện ĐKKV Phú Phong      2009-   Chưa
   tiêu chuẩn ISO 15189:2003 tại Khoa Xét nghiệm        Bs Trương Quang Đạt        2010  nghiệm thu
   BVĐKKV Phú Phong
7  Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng các rối loạn tâm    Bệnh viện Tâm thần Bình Định    2009-   Chưa
   thần trên bệnh nhân động kinh                Bs Châu Văn Tuấn          2010  nghiệm thu
8  Khảo sát tình hình tật khúc xạ ở trẻ em lứa tuổi học    Bệnh viện Mắt Bình Định      2010-   Chưa
   đường tại Bình Định                     Bs Phạm Chí Thanh         2011  nghiệm thu
9  Đánh giá kết quả thị lực sau phẫu thuật thể thủy tinh tại  Bệnh viện Mắt Bình Định      2010-   Chưa
   cộng đồng                          Bs Đào Lâm Hoàng          2011  nghiệm thu
10  Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị sụp mi bẩm sinh    Bệnh viện Mắt Bình Định      2010-   Chưa
   tại Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định              Bs Phan Thị Thu Hà         2011  nghiệm thu
11  Khảo sát sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều    Bệnh viện Mắt Bình Định      2010   Chưa
   trị nội trú tại Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định        Cn Nguyễn Hồ Kim              nghiệm thu
12  Nghiên cứu ứng dụng định lượng Clorpheniramin        Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP    2010   Chưa
   Maleat đối với thuốc viên hai thành phần bằng phương    Ks Trần Minh Khanh             nghiệm thu
   pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
13  Khảo sát tình hình chất lượng thuốc qua công tác kiểm    Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP    2010   Chưa
   nghiệm tại Bình Định trong 5 năm 2006 - 2010        Cn Hồ Thị Oanh Oanh            nghiệm thu
14  Nghiên cứu thực trạng muỗi Anopheles truyền bệnh      Trung tâm PCSR&CBNT        2010   Chưa
   sốt rét ở một số vùng của tỉnh Bình Định          Cn Dương Văn Bảo              nghiệm thu
15  Tìm hiểu đặc điểm sốt nhiễm Rickettsia ở bệnh nhân     Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ    2010-   Chưa
   nhập viện tại Bệnh viện Phù Mỹ năm 2010-2011        Ths Châu Tấn Khoa         2011  nghiệm thu
16  Nghiên cứu mô hình bệnh tật và tử vong tại Bệnh viện    Trung tâm Y tế huyện Vân Canh   2009-   Chưa
   Vân Canh từ 2008-2010                    Bs Lang Đình Bính         2010  nghiệm thu

                                                         23
17  Đánh giá thực trạng nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết  Sở Y tế Bình Định    2009-   Chưa
   bị tại các trạm y tế thuộc xã chưa đạt Chuẩn Quốc gia   Bs Nguyễn Văn Cang   2010  nghiệm thu
   về y tế xã và đề xuất, đánh giá các giải pháp can thiệp
   nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chuẩn giai đoạn
   2009 - 2010
18  Khảo sát một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực   Sở Y tế Bình Định    2010   Chưa
   hành của phụ nữ 15 - 49 tuổi đối với bệnh ung thư vú    Ths Nguyễn Thị Như Tú      nghiệm thu
   tại tỉnh Bình Định năm 2010
19  Khảo sát tình hình tăng huyết áp và một số yếu tố nguy   Sở Y tế Bình Định    2010   Chưa
   cơ tại một số xã tỉnh Bình Định              Ths Lê Quang Hùng        nghiệm thu
                                                   24
       PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH
             NGÀNH Y TẾ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2001-2010

                                   Cơ quan chủ trì      Thời gian  Đánh giá
TT             Tên đề tài
                                   Chủ nhiệm đề tài      thực hiện  xếp loại

   Năm 2001
01  Hỗ trợ nghiên cứu chế tạo dịch treo Phospha Gaspain   C.ty Dược - TTB y tế Bình Định   3/2001-    Khá
   từ nguyên liệu phèn nhôm Kali Sunfat.          DS Lê Công Nhường         12/2001
02  Nghiên cứu thực trạng hút thuốc lá và đề xuất giải    Sở Y tế Bình Định         3/2001-    Khá
   pháp phòng, chống tại Bình Định             BS Nguyễn Văn Cang         12/2001
03  Bước đầu tìm hiểu suy tim tâm trương ở bệnh nhân     Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  3/2001-   Xuất sắc
   tăng huyết áp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định    Ths Lê Thành Ấn          12/2002
04  Nghiên cứu sinh học và điều tra dịch tể học Sán lá gan  Sở Y tế Bình Định         3/2001-   Xuất sắc
   lớn Fasciola SPP. tại Bình Định             Ths Lê Quang Hùng         12/2002
05  Điều tra dịch tể một số bệnh tâm thần tại tỉnh Bình   Bệnh viện Tâm thần Bình Định    3/2001-    Khá
   Định                           BSCK1 Huỳnh Hồng Nhung       12/2001
   Năm 2002
06  Tử vong trẻ dưới 16 tuổi tại Bình Định năm 2002-     Trung tâm BVSKBMTE và        6/2002-  Xuất sắc
   2003, nguyên nhân, các yếu tố liên quan và các giải   KHHGĐ Bình Định           2/2004
   pháp nhằm giảm tử vong.                 BS Nguyễn Thị Thanh Bình
07  Nghiên cứu đặc điểm tình hình điều trị u não tại Bệnh  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  5/2002-   Xuất sắc
   viện đa khoa tỉnh Bình Định               TS Phạm Tỵ             12/2003
08  Nghiên cứu ứng dụng điều trị ngoại khoa thoát vị đĩa   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  5/2002-   Xuất sắc
   đệm cột sống thắt lưng                  TS Phạm Tỵ             12/2003
   Năm 2003
09  Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện; đề xuất Sở Y tế Bình Định            6/2003-  Xuất sắc
   áp dụng và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng   BS Hồ Việt Mỹ             2/2005
   chống tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa
   Bồng Sơn từ 2003-2004

                                                         25
   Năm 2004
10  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  4/2004-   Khá
   quả điều trị phẫu thuật hẹp hộp sọ tại Bệnh viện đa   TS Phạm Tỵ             12/2006
   khoa tỉnh Bình Định
11  Ứng dụng kỹ thuật khuyếch đại chuỗi ADN (PCR) vào    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  4/2004-  Xuất sắc
   chẩn đoán và theo dõi điều trị viêm gan B tại Bệnh    Ths Nguyễn Hoành Cường       12/2005
   viện đa khoa tỉnh Bình Định
   Năm 2005
12  Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật ghép xương tự thân    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  1/2005-   Khá
   tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định           Ths Lê Quang Liêm         4/2006
13  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh    Bệnh viện CK Lao tỉnh Bình Định  1/2005-   Đạt
   nhân lao hang mới và lao phổi tái phát tại tỉnh Bình   BS Huỳnh Đình Nghĩa        6/2006
   Định
   Năm 2006
14  Nghiên cứu hiệu quả điều trị của Triclabendazole đối   Sở Y tế Bình Định         4/2006-  Xuất sắc
   với bệnh sán lá gan lớn ở Bình Định           Ths Lê Quang Hùng         8/2007
15  Nghiên cứu tác dụng điều trị của phác đồ KRHZEO     Bệnh viện CK Lao tỉnh Bình Định  3/2006-   Khá
   đối với bệnh nhân lao phổi mạn tính ở Bình Định     Ths Nguyễn Anh Quân        02/2009
16  Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt túi mật qua nội soi ổ  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  3/2006-   Khá
   bụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định        BSCK2 Văn Ngọc Ý          12/2007
17  Nghiên cứu biến đổi nồng độ Lipoprotein (a) và      Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  3/2006-   Khá
   Homocysteine máu ở bệnh nhân suy thận mạn trước và    BSCK2 Huỳnh Văn Nhuận        32008
   sau chạy thận nhân tạo chu kỳ.
   Năm 2007
18  Đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ VHC với VHC    Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi     1/2007-   Khá
   có sử dụng Ambroxol trên bệnh nhân lao phổi AFB (+)   Bình Định             3/2009
   mới tại Bình Định                    Ths Châu Văn Tuấn
19  Nghiên cứu ứng dụng vi phẫu thuật trong điều trị ngoại  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  1/2007-  Xuất sắc
   khoa thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.        TS Phạm Tỵ             12/2008

                                                          26
20  Nghiên cứu biến đổi nhịp tim trên Holter nhịp 24 giờ ở  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  1/2007-    Khá
   bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện đa khoa   Ths Nguyễn Hoành Cường       3/2009
   tỉnh Bình định
21  Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, cơ cấu      Trường Trung học Y tế Bình Định  1/2007-    Khá
   bệnh tật và một số bệnh lý có tính chất nghề nghiệp    Ths Lê Quang Liêm         1/2008
   của công nhân chế biến thủy sản đông lạnh Bình Định.
   Năm 2008
22  Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị các bệnh lý do tồn  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  3/2008-   Mức A
   tại ống phúc tinh mạc ở trẻ em với liều kháng sinh dự   BSCK2 Phạm Văn Phú         5/2009   (Xuất sắc)
   phòng duy nhất.
23  Đánh gía hiệu quả kiểm soát hen ngoại trú ở người lớn   Trung tâm Y tế TP. Quy Nhơn    10/2008-   Chưa
   theo hướng dẫn GINA 2006 tại Trung tâm Y tế Thành     BS Nguyễn Văn Nuôi         01/2011  nghiệm thu
   phố Quy Nhơn
   Năm 2009
24  Nghiên cứu hình thái động mạch cảnh đoạn ngoài sọ     Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  3/2009-   Chưa
   bằng siêu âm Doppler màu ở bệnh nhân nhồi máu não     BSCK2 Trần Văn Trung        3/2011   nghiệm thu
   tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
25  Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật định vị và hệ thống    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  3/2009-   Chưa
   dẫn đường SPS trong điều trị ngoại khoa xuất huyết tự   TS Phạm Tỵ             3/2011   nghiệm thu
   phát trong não.
26  Nghiên cứu thực trạng nhiễm fluor răng cộng đồng và    Trung tâm Y tế dự phòng Bình    3/2009-   Mức A
   đặc điểm phân bố hàm lượng fluor trong nguồn nước     Định                3/2010   (Xuất sắc)
   ngầm ở các huyện An Nhơn, Tây Sơn, Vân Canh tỉnh     BSCK2 Hồ Việt Mỹ
   Bình Định
27  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng. cận lâm sàng và kết     Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  3/2009-   Chưa
   quả điều trị ngoại khoa ung thư vú ở phụ nữ dưới 50    Ths Võ Thái Huy          6/2011   nghiệm thu
   tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
28  Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt bè củng mạc cải tiến  Bệnh viện Mắt Bình Định      3/2009-   Chưa
   trong điều trị bệnh glôcôm nguyên phát.          BSCK2 Nguyễn Thanh Triết      3/2011   nghiệm thu
29  Nghiên cứu thực trạng thu gom, sàng lọc, lưu trữ, cung  Sở Y tế Bình Định         3/2009    Chưa
   cấp, sử dụng máu và các chế phẩm máu tại Bình Định    Ths Lê Quang Hùng         10/2010  nghiệm thu
                                                          27
   Năm 2010
30  Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Soave qua ngã hậu    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  4/2010-   Chưa
   môn điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh.       BSCK2 Phạm Văn Phú         9/2011  nghiệm thu
31  Ứng dụng đặt máy tạo nhịp tim trên bệnh nhân rối loạn  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  4/2010-   Chưa
   nhịp chậm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định     BSCK2 Phan Nam Hùng        4/2012  nghiệm thu
32  Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục   Bệnh viện đa khoa khu vực     5/2010-   Chưa
   bệnh viêm tai giữa của trẻ em từ 3 -15 tuổi ở huyện   Phú Phong             10/2011  nghiệm thu
   Tây Sơn                         BSCK2 Trương Quang Đạt
33  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thông khí một phổi   Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  5/2010-   Chưa
   trong gây mê phẫu thuật lồng ngực.           BSCK1 Nguyễn Văn Huấn       10/2011  nghiệm thu
34  Nghiên cứu rối loạn chức năng nội mạc mạch máu     Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  4/2010-   Chưa
   bằng phương pháp đo đáp ứng giãn mạch qua trung     Ths Võ Bảo Dũng          4/2012  nghiệm thu
   gian dòng chảy động mạch cánh tay ở bệnh nhân đái
   tháo đường týp 2.
                                                        28

								
To top