Buna g�re islemin ger�ek sonucu ka�tir by 8yn4uU4

VIEWS: 65 PAGES: 8

									                                     TÜRKÇE BÖLÜMÜ
                          DİKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAGINIZ SORU SAYISI 20’DİR.
    Yanıtlamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yanıtlarınızı cevap kâğıdının “Türkçe Testi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 1) “Kırmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeyin fiyatını
azaltmak, indirmek” anlamında kullanılmıştır?                    6) “Kök” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamda kullanılmıştır?
A. Bu yıl soğuk, hayvanları kırdı.    B. Dikkat et düşüp bir yerini kıracaksın.  A. Atalarımın kökü Yunanistan’a dayanıyor.
C. Firma teklif fiyatını yüzde on kırdı. D. En az elli bin satıp rekor kıracak.   B. Bu işi kökünden halletmeden gelmeyin.
                                           C. Diş kökümden tedavi olmam gerekiyor.
2) “Bitmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tükenmek” anlamında       D. Nihayet evi saran böceklerin kökünü kuruttuk.
kullanılmıştır?
A. Bidonlardaki içme suyu bitti.                           7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?
B. Öğretmenlerin toplantısı saat beşte bitti.                    A. Yüzüme boş ve anlamsız bakıyordu.
C. Okulumuzun maçı berabere bitti.                          B. Kendine güven, başarının anahtarıdır.
D. Dün gittiğimiz film çok geç saatte bitti.                     C. Sıcak tavırlarıyla kendini sevdirdi.
                                           D. Yoksul ülkelerde çocuk ölümleri çok fazla.
3) l.Bugün keyfiniz nasıl acaba?
  ll.Yaptığı şakalar bize keyif veriyordu.                     8) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanılmamıştır?
 Ill.Yatılı okula gideceği için keyfi kaçmıştı.                   A.Ayakkabının burnu parmağımı acıttı.
 IV. Keyfi oluncaya kadar hepimiz akla karayı seçtik.                B. Çekmecenin gözünden feneri verebilir misin?
Numaralanmış cümlelerin hangisinde “keyif” sözcüğü mecaz anlamda           C. Kadının ağız açmasına fırsat vermiyordu.
kullanılmamıştır?                                  D. Süt şişesinin ağzı kırık, dikkat et.
A. IV      B.III      C. II      D. I
                                           9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?
4) “Dal” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamda            A. Hayat, iyi ve kötü anıların toplamıdır.
kullanıImıştır?                                   B. Bahçedeki ağır taşı tek başına kaldırdı.
A. Uğur Polat hangi dalda birincilik almış?                     C. Sıcak, parlak bir güneş her tarafı ısıtıyordu.
B. Ağacın dalları uzamış, yaprakları dökülmüştü.                   D. Bize dar günlerimizde hep destek olmuştur.
C. Dal gibi vücudu vardı, epey kilo almış.                      10)”Hemen hemen benim boyuma yetişmişsin.” cümlesine altı çizili sözün
D. Teyzenin ana bilim dalı neydi?                          kattığı anlamın bir benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
                                           A. Söylediklerimin hiç olmazsa yarısını dinle.
5) “Dalmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Derin düşüncelere        B. Seni yaklaşık olarak bir saattir bekliyorum.
dalmıştım.” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?               C. Elinde ne var ne yoksa hepsini dağıttı.
A. Sohbet ederken ansızın odaya daldı.                        D. Film tam senin hoşlanacağın türdendi.
B.Ateşi düşünce hemen uykuya daldı.
C. Bir sürü işi varken filme dalmıştı.
D. Deniz yıldızını çıkarmak için daldı.
               www.okangumulcine.com.tr FEVZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU – ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ                               1
11) “Açık” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “kapalı” sözcüğünün karşıt   16) “En soğuk günlerde bile spor yapar.” Cümlesindeki “soğuk” sözcüğünün
anlamlısı olarak kullanılmamıştır?                      karşıt (zıt) anlamlısı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A. Açık renkleri daha çok severim.                      A. Dudaklarında sıcak bir gülümseme
B. Kitabın açık sayfasına işaret koydu.                   B. Çorba çok sıcak olduğu için dilimi yaktı.
C. Pencereyi açık unutmuşum.                         C.Sıcak ilgisi hepimizi çok mutlu etti.
D. Valizin kapağı açık kalmış.                        D. Ressam, yeni yapıtında sıcak renklere ağırlık vermiş.

12) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin eş seslisi yoktur?     17) Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yoktur?
A. Ankara’da yağmur yerini kara bırakmıştı.                 A. Haberi duyunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü.
B. Arkadaşlarımla bu akşam sinemaya film izlemeye gideceğiz.         B. Çorba kimseye yetmemiş, az gelmişti.
C.Anlattığı fıkrayı hepimiz beğenmiş, çok gülmüştük.             C. Çok sıkıntılı görünüyor, acaba başı deme mi?
D. Arkadaşlarıyla sazlıkların arasında balık avlıyordu.           D. Oraya gitmek istemiyor, ayaklarım geri geri gidiyordu.

13) “Göze girmek” ile “gözden düşmek” deyimler arasında anlamca bir ilişki  18) Aşağıdakilerin hangisinde deyim yoktur?
vardır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir ilişki kurulabilir?    A. Ağzı sıkı dürüst bir arkadaştı.
A. nefesi kesilmek - nefesi tükenmek.                    B.Yemeklerin güzelliği ağzını sulandırmıştı.
B. önüne çıkmak - önüne dikilmek.                      C. Sonbahar yaklaştı ağaçlar yapraklarını dökecek.
C.derdin düşmek - derdine yanmak.                      D. Ödevimi bitirinceye kadar akla karayı seçtim.
D. başı dertte olmak - başı dinç olmak
                                       19) “Yaşadığı güzel tatilin anılarını cümlesini “hep onun sözünü etmek”
14) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yerine eş anlamlıları    anlamıyla tamamlamak istediğimizde, boş bırakılan yere aşağıdaki
getirilemez?                                 deyimlerden hangisi getirilmelidir?
A. Bu soruların yanıtını nereden bulabilirim?                A. ağzından düşürmemek         B. ağzından kaçırmak
B. Yüreği de kendisi gibi temizdi.                      C. ağzından bal akmak         D. ağzı laf yapmak
C. Kara haberi duyunca çok üzülmüştü.
D. ilkokul öğretmenimi ziyarete gideceğim.                  20) Aşağıdaki deyimlerden hangisi cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır?
                                       A. Beni diline dolamış, her yerde aynı şeyleri anlatıyordu.
15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla eş sesli sözcük vardır?   B. Sürekli iyi şeyler söyleyen ağzı kalabalık biriydi.
A. Bu koyda deniz daha berrak ve temizdir                  C. Gereksiz sözler söyleyip ağız kalabalığı ediyordu.
B. insanlar yaşadıkları acılar ölçüsünde olgunlaşır.             D. Kötü şeylerden söz etmeyi bırak, ağzını hayra aç.
C.Zavallı kadının yüzü hiç gülmüyordu.
D. Mahallemizde kazı çalışmaları sürüyordu.
               www.okangumulcine.com.tr FEVZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU – ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ                          2
                                    MATEMATİK BÖLÜMÜ
                           DİKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAGINIZ SORU SAYISI 20’DİR.
     Yanıtlamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yanıtlarınızı cevap kâğıdının “Matematik Testi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

                                         7) “İki yüz iki milyon üç yüz üç bin bir” sayısının yazılışı aşağıdakilerden
1) AB iki basamaklı sayısının rakamları yer değiştirilerek oluşan sayı AB     hangisidir?
sayısından 36 büyüktür. Bu şartı sağlayan kaç tane AB sayısı yazılabilir?     A. 202 303 000        B. 222 303 001
A.8      B.6      C. 7      D. 5
                                         C. 202 303 001        D. 222 303 100
2) 1 6 11 A 21 B 31
Yukarıdaki örüntüde sayılar arasında belli bir kural vardır. Buna göre” B — A”  8) 2531 sayısında 3 ile 1 arasına 8 yazıldığında sayı kaç artar?
kaçtır?
A.10      B.11     C. 12     D. 13                 A.80     B.800     C. 22 850       D. 22 870

3) Aşağıdaki örüntülerden hangisi (3xn) + 1 kuralı ile oluşturulmuştur?      9) 6K7 K8 sayısı beş basamaklı bir doğal sayıdır. Sayısının basamak
A. 3 -6- 9- 12- 15     B. 2 -4- 7- 10- 13                  değeri çarpımı 160 000 olduğuna göre “K” yerine gelebilecek rakam
C. 1 -5- 8- 11- 14     D. 4 -7- 10- 13-16                  kaçtır?
                                         A.3     B.4     C.5        D.6
4) K 5 L 8   Yandaki işlemde “K+L” kaçtır?
 + 7L1K
                                         10) 312 005 109 sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 11 8 5 2       A.4       B.5       C.6      D.7
                                         A. Birler bölüğündeki rakamların toplamı milyonlar bölüğündeki
5) 1- 2 - 6 - 24 - 120 örüntüsündeki sayılar belli bir kurala göre yazılmıştır.  rakamların toplamının iki katıdır.
Aşağıdaki örüntülerin hangisi aynı kurala göre yazılmıştır?            B. Yüzler basamağındaki rakam ile on milyonlar basamağındaki rakam
A. 4 - 5 - 9 – 27 - 130                              yer değiştirdiğinde sayının değeri değişmez.
B. 2 - 4 - 8 - 16 - 32                              C. Okunuşu “üç yüz on iki milyon beş bin yüz dokuz” şeklindedir.
C. 3 - 6 - 18 – 72 - 360                             D. Milyonlar bölüğündeki sayı ile binler bölüğündeki sayının toplamı
D. 5 - 7 - 9 – 11 - 13                              317’dir.

6) Dört basamaklı, sayı değerleri toplamı 9 olan en küçük doğal sayı ile     11) Ardışık beş doğal sayıdan en küçüğü, iki basamaklı en büyük
üç basamaklı, sayı değerleri toplamı 6 olan en büyük doğal sayının        rakamları farklı sayıya eşit olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır?
toplamı kaçtır?                                  A. 505        B. 500    C. 398    D. 394
A. 1138    B. 1608   C.1168    D. 2400
               www.okangumulcine.com.tr FEVZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU – ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ                            3
12) “Yirmi sekiz milyon üç yüz kırk üç bin sekiz yüz on beş” sayısı ile
ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?              17) AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Buna göre AB+BA
A. Milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı binler bölüğündeki      aşağıdakilerden hangisi olamaz?
rakamların toplamına eşittir.                       A.45     B.55     C.66     D. 88
B. Milyonlar basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakam yer
değiştirdiğinde sayının değeri değişmez.
C. On binler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamın 4      18) 1 6 16 36 76 156 A
katıdır.                                 Yukarıdaki örüntüde sayılar arasında belli bir kural vardır.
D. Binler basamağındaki rakam ile on binler basamağındaki rakam yer    Buna göre A yerine gelebilecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?
değiştirdiğinde sayı büyür.                        A. 356    B. 316    C. 276    D. 256

13) 5 402 015 sayısının yüz binler basamağındaki rakamın basamak
değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri arasındaki     19) İki sayının farkı 4230’dur. Fakat işlem kontrol edildiğinde eksilenin
fark kaçtır?                               onlar basamağındaki rakamın 2 eksik, çıkanın yüzler basamağındaki
A. 399 990         B. 499 990                   rakamın 3 fazla alındığı fark edilmiştir. Buna göre işlemin gerçek sonucu
C. 399 999         D. 499 999                   kaçtır?
                                     A. 4010    B.4310    C. 4550    D. 4510
14) . İki sayının toplamı 300, bölümü 3’tür. Buna göre büyük sayı
kaçtır?
A. 180     B. 200    C. 225    D. 240             20) 2B34B1 altı basamaklı sayısında “B”lerin basamak değerleri farkı 49
                                     950 ise “B” rakamı kaçtır?
15) Üç basamaklı bir sayının sağına iki tane 8 yazıldığında sayı 33 055  A. 2     B.3     C. 4    D. 5
artıyor. Buna göre sayı kaçtır?
A. 332    B.333    C. 555    D. 533

16) Murat ile Kemal’in yaşları toplamı 23’tür. Kemal, Murat’tan 3 yaş
büyük olduğuna göre Kemal’in 3 yıl sonraki yaşı kaçtır?
A.16     B.13     C.10      D.9
             www.okangumulcine.com.tr FEVZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU – ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ                         4
                           SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜ
                    DİKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAGINIZ SORU SAYISI 15’TİR.
 Yanıtlamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yanıtlarınızı cevap kâğıdının “Sosyal Bilgiler Testi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.


1) Aşağıdakilerden hangisi grup içinde yapılması gerekenler arasında       6) I. içinde bulunulan gruplara göre roller değişir.
yer almaz?                                      Il. Sorumluluk, yapılan davranışların sonuçlarını üstlenmek anlamına
A. görev ve sorumlulukların bilincinde olma                   gelir.
B. iş bölümü ve dayanışma içinde bulunma                      III. Grup üyeleri çıkarları doğrultusunda hareket eder.
C. ekip çalışmaları yapma                            Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
D. kişisel isteklere göre hareket etme                      A. yalnız III B. yalnız Il  C. I ve Il D. Il ve III

2) Aldığı işleri yarıda bırakmayarak, tamamlayan bir insan için         7) Bireylerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği bir toplumda
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?                      aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?
A. Bütün mesleklerde başarılıdır.                        A. Düzensizlik ve kavga ortamı oluşur.
B. Yüksek okul mezunudur.                            B. Kişilerin toplum içindeki rolleri değişir.
C. Bireysel davranışlarda bulunur.                        C. Grup üyeleri birbirlerine saygı göstermez.
D. Sorumluluklarını yerine getiren bir insandır.                 D. İnsanların hak ve özgürlüklerini kullanması zorlaşır.

3) Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sorumluluklarından biri         8) I. Beni savaştan korumalısınız.
değildir?                                      Il. Okula gider ve derslerime çalışırım.
A. ödevlerini zamanında yapmak                           III. Büyükler gibi bir işte çalışırım.
B. okul eşyalarını korumak                            IV. Arkadaşım engellidir, ona özel bakım uygulanmalıdır.
C. sınıf arkadaşları ile iyi geçinmek                      5. sınıf öğrencisi olan Efekan’ın yukarıdaki ifadelerinden hangisi çocuk
D. okuldaki spor tesislerinden faydalanmak                    haklarına aykırıdır?
                                         A. I      B. Il     C. III    D. IV
4) Aşağıdakilerden hangisi bireyin sahip olduğu haklar arasında yer
almaz?                                      9) Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü ayırıcı özellikleri bulunan
A. eğitim görme      B. seyahat etme                    ferde …………………denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
C. vergi verme      D. seçme ve seçilme                  hangisi getirilmelidir?

5)Tüm çocukların eğitim aldığı ve düşüncelerini özgürce açıklayabildiği     A. Aile    B. grup    C. birey    D. kurum
bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?
A. çocuk haklarının korunması     B. demokrasinin varlığı
C. cinsiyet ayrımcılığı        D. hoşgörü ortamı

             www.okangumulcine.com.tr FEVZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU – ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ                             5
                                               FEN VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
10) Aşağıdakilerden hangisi aile içi sorumluklarımızdan biridir?         DİKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAGINIZ SORU SAYISI 15’TİR.
A. Odamızı dağınık bırakmamak.      B. Trafik kurallarına uymak.    Yanıtlamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yanıtlarınızı cevap
C. Okula zamanında gitmek.        D. Sokaklara çöp atmamak.      kâğıdının “Fen ve Teknoloji Testi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

11) Atatürk, “Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri
kopmuştur.” demiştir. Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini    1) Vücudumuzda besin maddeleri sindirilmeseydi;
vurgulamak istemiştir?                           I. Besinler kana geçemezdi.
A. sanatın önemini                             Il. Besinlerden enerji elde edilemezdi.
B. sanatçının toplumdaki yerini                      III. Çok fazla artık madde oluşurdu.
C. sanatın tarihsel gelişimini                       Durumlarından hangileri gerçekleşirdi?
D. sanatın geleceğini                           A. yalnız I  B. I, Il   C. II ve lll D.I, Il ve III

12) Rol toplumda sahip olduğu statüye göre bireyden beklenen        2) Akciğerler ile böbrekler için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
davranıştır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bireyin rol aldığı   A. Vücutta oluşan artık ve zehirli maddeleri vücuttan uzaklaştırma
kurum yanlış verilmiştir?                         B. Solunuma yardımcı olma
A. çocuk - aile      B. postacı - karakol              C. Göğüs kafesi tarafından korunma
C. doktor - hastane    D. öğrenci - okul                D. Karbondioksidin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlama

13) . I. dayanışma Il. hoşgörü III. uzlaşmacılık              3) Yağların ve karbonhidratların öncelikli görevi aşağıdakilerin
Yukarıda verilenlerden hangilerine sahip bireyler bir grup içerisinde   hangisidir?
saygınlık kazanır?                             A. düzenleyici olmaları      B. yaraların iyileşmesini sağlamaları
A. yalnız I     B. Il ve III    C. I ve Il  D. I, Il ve III   C. yapıcı ve onarıcı olmaları   D. enerji verici olmaları

14) Okul ve okul dışı alanların sağlıklı bir görünüm kazanması ve     4) Aşağıdakilerden hangisi bir insanda sigara içme sonucu oluşacak
temizliği ile ilgili çalışmalar yapan kulüp aşağıdakilerden hangisidir?  durumlardan değildir?
A. kültür ve edebiyat        B. kızılay              A. sürekli öksürme        B. vücut enerjisinde artış
C çevre               D. bilim ve teknoloji         C. akciğerlerde rahatsızlık    D. spor yaparken çabuk yorulma

15) Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi
bir olayın sonuçlarını üstlenmesine verilen ad hangisidir?
A. kurum   B. hak    C. rol    D. sorumluluk             www.okangumulcine.com.tr FEVZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU – ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ                          6
                                     C. elma, tereyağı,makarna     D. tavuk,yumurta.makarna
5) I. Mert, dişlerini günde bir defa fırçalar.               10) Böbreklerimizin sağlığı korumak için aşağıdakilerden hangisi
Il. Ali, altı ayda bir diş hekimine kontrole gitmektedir.         yapılmalıdır?
III. Onur, sert kabuklu yiyecekleri dişleriyle kırabilmektedir.         A. Alkol kullanılmalıdır.     B. Yemeklerde bol turşu
Verilenlerden hangileri diş bakımı ile ilgili doğru davranışlardandır?     yenmelidir.
A. yalnız I   B. yalnız Il C. Il ve lll  D. I, Il ve III          C. Acılı besinler yenmelidir.   D. Bol su içilmelidir.

6) Bir öğünde protein, yağ ve karbonhidrat alan bir kişi ile ilgili,   11) I.mide IV. kalın bağırsak II. ağız V. yemek borusu
I. Enerji verici besinler tüketmiştir.                     III. yutak VI. ince bağırsak
Il. Bütün besinlerin sindirimi midede tamamlanır.             Bir besin maddesi yukarıdaki yapılardan hangi sıra ile geçer?
III. Karbonhidrat dışındaki besinler geri emilir.             A. II-III-V-I-VI-IV     B. II- III -I- IV-VI-V
İfadelerinden hangileri yanlıştır?                    C.II-V-III-I-VI-IV      D. II-IV-V-I-VI-III
A. yalnız I   B. I, Il   C. I ve lll D. Il ve III
                                     12) Aşağıdakilerden hangisi sindirimde görevli yapı ve organlar değildir?
7) I. Besinleri geçici olarak depo edildikleri yere taşır.           A. ağız     B. kalp    C. ince bağırsak   D. yemek
 Il. Besinlerin sindirimini tamamlar.                  borusu
 III. Sadece su ve minerallerin geri emildiği yerdir.
Yukarıda sindirim borusunda yer alan bazı organlara ait bilgiler     13) I. Kızılay  II. Yeşilay    III. Tema
verilmiştir. Besinlerin geçiş sırasına göre bu organlar hangi seçenekte     Yukarıdaki kuruluşlardan hangileri sigara ve alkol bağımlılığı ile
doğru sıralanmıştır?                           mücadele eder?
A. I, Il, III B. Il, III, I C. Il, I, III D. III, I, Il          A. Yalnız I     B. II ve III     C. I ve II   D. yalnız II

8) Boşaltım sistemi ile ilgili,                      14) Bütün besinlerde bulunan ve düzenleyici görevi olan besin içerikleri
I. Böbrekler bel hizasında bulunur.                    aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Il. İdrar kanalı idrarı, idrar kesesine taşır.               A. karbonhidrat-yağ    B. su-mineral
III. İdrar kesesi kaslı bir yapıya sahiptir.                C. vitamin-protein     D. su-yağ
IV. İdrar borusu idrarın vücut dışına atılmasını sağlar.
İfadelerinden hangileri doğrudur?                     15) Dişlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. yalnız I  B. I, Il  C. I, lll ve IV  D. I, Il, III ve IV       A. Azı dişleri besinlerin öğütülmesini sağlar.
                                       B. Köpek dişleri toplam dört tanedir.
9)Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen besin maddeleri vitamin     C. Kesici dişler üst çenede iki tanedir.
ve mineral bakımından daha zengindir?                     D. Ağzımızda sayıca en fazla azı dişleri bulunur.
A. elma, domates,havuç    B. domates,bal,havuç

               www.okangumulcine.com.tr FEVZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU – ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ                         7
            İNGİLİZCE BÖLÜMÜ
   DİKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAGINIZ SORU SAYISI 10’DUR.        6) A cat can’t _______
 Yanıtlamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yanıtlarınızı cevap  A. run    B. Walk   C. eat    D. Fly
 kâğıdının “İngilizce Testi ” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
                                      7) Put the words in order.
                                      can / My faher/ basketball / play /
           1) ________ is on Wednesday.             1    2     3     4
           A) Music      B) Physical Education       A. 2/4/3/1  B. 2/3/1/4  C.2/1/3/4  D. 2/1/4/3
           C) Maths      D) Science
                                      8) A _______ can fly.
                                      A.dog    B. Bird    C. Cat    D. fish

2) 2) There is a ________ in the garden. We can play football.       9) My friend is an athlete. _________ run fast.
A. racket   B. football C. basket  D. play               A.He can       B.They can
                                      C. They can’t    D. He can’t

          3) Tom can’t play basketball because he is       10) A: Can your grandfather run?
          too ________                      B: No, ________
          A. fat   B. fast  C. young    D. tali      A. she can        B. he can
                                      C. she can’t       D. he can’t

4) A: Can Mary and Mark swim?
  B: Yes, _________
A. he can     B. she can
C. they can    D. we can

5) A: ________ sports can you play?
  B: Three: basketball, football and tennis,
A. How old     B. How many
C. How much     D. How

             www.okangumulcine.com.tr FEVZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU – ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ               8

								
To top