Docstoc

ITR-5-in- Hindi-for- AY-2011-12- Financial- Year-2010-11

Document Sample
ITR-5-in- Hindi-for- AY-2011-12- Financial- Year-2010-11 Powered By Docstoc
					                                                                                                                     ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ
 |É°ô{É                                                       £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉɪÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
                   +ÉÉ.BÉEÉ.ÉÊ´É-5                              [ {ÉEàÉÉç, A+ÉÉä{ÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA]
                                                    ( BÉßE{ɪÉÉ+ÉɪÉBÉE® ÉÊxɪÉàÉ, 1962 BÉEÉ ÉÊxɪÉàÉ 12 näJÉå)
                                                             (ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖnä¶É £ÉÉÒ näJÉå)
                                                                                                           2011 - 12
  £ÉÉMÉ BÉE-ºÉÉvÉÉ®hÉ                      ºÉÉvÉÉ®hÉ
        xÉÉàÉ                                                                                          ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE


                    BÉDªÉÉ xÉÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ, BÉßE{ɪÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ xÉÉàÉ nå

                    {ÉDãÉè]/uÉ®/¤ãÉÉBÉE ºÉÆ0                  {ÉÉÊ®ºÉ®/£É´ÉxÉ/OÉÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ                                   ÉÊ´É®SÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (ÉÊnxÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)
    BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
                                                                                                               /           /
                    ºÉ½BÉE/MÉãÉÉÒ/bÉBÉEPÉ®                     FÉäjÉ/+ɴɺlÉÉxÉ                                         |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ ({ÉEàÉÇ-1, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-2,
                                                                                                    ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE-3, +ÉxªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ-4,
                                                                                                    AãÉAãÉ{ÉÉÒ-5, +ÉxªÉ A+ÉÉä{ÉÉÒ/ ¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉßEÉÊiÉàÉ
                                                                                                    ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ-6)
                    xÉMÉ®/¶Éc®/ÉÊVÉãÉÉ                     ®ÉVªÉ                           ÉÊ{ÉxÉBÉEÉäb               +ÉɪÉBÉE® ´ÉÉbÇ/ºÉÉÌBÉEãÉ

                    ÉÊxÉ´ÉɺÉ/BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ {ÉEÉäxÉ xÉÆ0 AºÉ]ÉÒbÉÒ BÉEÉäb ºÉÉÊciÉ               àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ0


                   <Ç-àÉäãÉ {ÉiÉÉ

                   {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) [BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ0- 7 näJÉå]           ÉÊxɪÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ-139(1)      ÉÊxɪÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂ-139(4)
                                                                             {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ-139(5)
                   ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå                                          142(1)             148                153BÉE/153MÉ

                    ªÉÉÊn {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ cè iÉÉä àÉÚãÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÆ0 +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
                   BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å (ÉÊnxÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)                                                                         / /

                   ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)            ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ          +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ
                    +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºlÉɪÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ cè (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)              cÉÆ                     xÉcÉÓ


                    BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè? (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)             cÉÆ                     xÉcÉÓ
                    ªÉÉÊn cÉÆ, BÉßE{ɪÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ɺiÉÖiÉ BÉE®å-
                   (BÉE) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
                   (JÉ)    |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
                   (MÉ)    |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE

                    BÉDªÉÉ +ÉÉ{É vÉÉ®É 44BÉEBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nɪÉÉÒ cé?        (ºÉcÉÒ  BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)         cÉÆ             xÉcÉÓ
 ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
                   BÉDªÉÉ +ÉÉ{É vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nɪÉÉÒ cé? (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ )               cÉÆ     xÉcÉÓ, ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ɺiÉÖiÉ BÉE®å
                   (BÉE)   ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
                   (JÉ)    ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ
                   (MÉ)    ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ (ºÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE/ {ÉEàÉÇ)
                   (PÉ)    ºÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE/ {ÉEàÉÇ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉ (ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆ0)
                   (R)    ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEä´ÉãÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ |ɪÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA                                                                                 BÉEä´ÉãÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ |ɪÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
                                                                                                     |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÆ0

                                                                                                     iÉÉ®ÉÒJÉ

                                                                                                     |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉäc® +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®
                          +É.BÉDªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ àÉå {ÉEàÉÇ/A+ÉÉä{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç/AãÉAãÉ{ÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå/ ºÉnºªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)       cÉÆ    xÉcÉÓ
                           (ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ɤÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä nå)
                          +ÉÉ. =xÉ BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉʶÉÉÎ−]ªÉÉÆ, VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä {ÉEàÉÇ/A+ÉÉä{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®/ºÉnºªÉ lÉä
                                                                               ¶ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ (ªÉÉÊn +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
                          μÉE.ºÉÆ.      xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ                                                              ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉ
                                                                               VÉÉA)
    £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå/ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
                          BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ º´É°ô{É, ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ cè iÉÉä iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É/=i{ÉÉn ¤ÉiÉÉAÆ
                                               BÉEÉäb
                           μÉE.ºÉÆ.                                                               ´ÉhÉÇxÉ
                                      (BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ0 9(ii) näJÉå)
    BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ º´É°ô{É
                          (i)                          (ii)                          (iii)   £ÉÉMÉ BÉE- ¤ÉÉÒAºÉ       31 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä ªÉlÉÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ (ªÉÉÊn ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä àÉn 1 ºÉä 5 £É®å +ÉxªÉlÉÉ 6 £É®å)
        1 £ÉÉMÉÉÒnÉ®/ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
            BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®/ºÉnºªÉiÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ                                                      BÉE
           JÉ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiɪÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvɶÉä−É
                i {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉ                        JÉi
                ii {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉ                             JÉii
               iii  BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉ                          JÉiii
                iv BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉ                           JÉiv
                v    ªÉÉäMÉ (JÉi+JÉii+JÉiii+JÉiv)                                              JÉv
            MÉ BÉÖEãÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (BÉE +JÉv)                                             1MÉ
        2 jÉ@hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
           BÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ
ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ
                i   ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ jÉ@hÉ                         BÉEi
                ii  âó{ÉA jÉ@hÉ
                    +É ¤ÉéBÉEÉå ºÉä                              ii+É
                   +ÉÉ +ÉxªÉ ºÉä                               ii+ÉÉ
                    < ªÉÉäMÉ (iii+É+iii+ÉÉ)                          ii<
               iii ªÉÉäMÉ (BÉEi+ii MÉ)                                                      BÉEiii
                             JÉ   +É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ (ÉÊxÉFÉä{É ºÉÉÊciÉ)
                                 i   ¤ÉéBÉEÉå ºÉä jÉ@hÉ                               JÉi
                                 ii +ÉxªÉ ºÉä                                     JÉii
                                iii ªÉÉäMÉ (JÉi + JÉii)                                                          JÉiii

                             MÉ  BÉÖEãÉ jÉ@hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (BÉEiii + JÉiii)                                                    2MÉ

                          3 +ÉɺlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÉʪÉi´É                                                               3
                          4 ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä »ÉÉäiÉ (1MÉ+2MÉ+3)                                                            4
                          1 ÉÊxɪÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ
                            BÉE ºÉBÉEãÉ :ºÉàÉÚc                                      1BÉE
   JÉ +É´ÉFɪÉhÉ                                         1JÉ
    MÉ ¶ÉÖr ºÉàÉÚc (BÉE-JÉ)                                   1MÉ
    PÉ |ÉMÉÉÊiÉMÉiÉ BÉEɪÉÇ {ÉÚÆVÉÉÒ                               1PÉ
    R ªÉÉäMÉ (1MÉ+1PÉ)                                          1R
2   ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
   BÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
         i ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ-BÉEÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç            BÉEi
         ii ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ-BÉEÉä] xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç          BÉEii
       iii ªÉÉäMÉ (BÉEi+BÉEii)                                    BÉEiii
   JÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
      i ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®                                   JÉi
      ii +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉäªÉ®                                 JÉii
      iii ÉÊb¤ÉåSÉ®                                      JÉiii
       iv ªÉÉäMÉ (JÉi+JÉii+JÉiii)                                   JÉiv
  MÉ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ (BÉEiii+JÉiv)                                   2MÉ
3 SÉÉãÉÚ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ, jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
  BÉE SÉÉãÉÚ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ
      i ºÉÚÉÊSɪÉÉÆ
          +É £ÉÆbÉ®/ {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉäMªÉ            i+É
         +ÉÉ BÉESSÉÉ àÉÉãÉ                                 i+ÉÉ
          < |ÉMÉÉÊiÉMÉiÉ º]ÉBÉE                               i<
          <Ç iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ/BªÉÉ{ÉÉ®MÉiÉ àÉÉãÉ                        i<
          = ªÉÉäMÉ (i+É+i+ÉÉ+i<+i<Ç)                                 i=
      ii ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ näxÉnÉ®                                       BÉEii
      iii xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE +ÉÉÊiɶÉä−É
          +É cÉlÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ                              iii +É
          +ÉÉ ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÉÊiɶÉä−É                           iii +ÉÉ
            < ªÉÉäMÉ( iii +É+iii +ÉÉ)                               iii <

       iv   +ÉxªÉ SÉÉãÉÚ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ                                BÉEiv
        v    BÉÖEãÉ SÉÉãÉÚ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (i=+ BÉEii+iii<+ BÉE iv)                  BÉEv
   JÉ jÉ@hÉ   +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
           xÉBÉEn ªÉÉ ´ÉºiÉÖ àÉå ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÚãªÉ
        i                                          JÉi
          BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ
       ii  ÉÊxÉFÉä{É =vÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ            JÉii
       iii   ®ÉVɺ´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊiɶÉä−É, +ÉÉÉÊn          JÉiii
       iv  ªÉÉäMÉ ( JÉi + JÉii +JÉiii)                                JÉiv
   MÉ ªÉÉäMÉ ( BÉE v+ JÉ v)                                        3MÉ
   PÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ nÉÉʪÉi´É +ÉÉè® ={ɤÉÆvÉ
       i ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ nÉÉʪÉi´É +ÉÉè® ={ɤÉÆvÉ
          +É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉäxÉnÉ®                             i+É
          +ÉÉ {É]Â]ÉvÉßiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉÉʪÉi´É                i+ÉÉ
           < ={É®ÉäBÉDiÉ {É® |ÉÉän£ÉÚiÉ ¤ªÉÉVÉ                      i<
           <Ç jÉ@hÉ {É® |ÉÉän£ÉÚiÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉÉävªÉ xÉcÉÓ ¤ªÉÉVÉ             i<Ç
            =  ªÉÉäMÉ (i+É+i+ÉÉ +i< +i<Ç)                            i=

       ii   ={ɤÉÆvÉ
           +É +ÉɪÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                       ii+É
           +ÉÉ +ÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE {ÉEɪÉnÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉƤÉvÉ             ii +ÉÉ
           < vÉxÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉƤÉvÉ                       ii <
           <Ç UÖ]Â]ÉÒ xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ/+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ-={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉƤÉvÉ     ii<Ç
           = +ÉxªÉ ={ɤÉÆvÉ                                ii=
           Aä ªÉÉäMÉ (ii+É+ii+ÉÉ +ii< +ii<Ç+ii= +ii>ó +iiA)                    ii A

       iii ªÉÉäMÉ (i=+iiA)                                      PÉiii
   ½ ¶ÉÖr SÉÉãÉÚ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (3MÉ-PÉiii)                                 3R
4   BÉE +É{ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ BªÉªÉ           4BÉE
                         JÉ +ÉɺlÉÉÊMÉiÉ BÉE® +ÉÉÉκiÉ                               4JÉ
                         MÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ/ABÉEÉÊjÉiÉ ¶Éä−É                       4MÉ
                         PÉ ªÉÉäMÉ (4BÉE + 4JÉ + 4MÉ)                                                      4PÉ

                      5 ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEä ={ɪÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ (1R + 2MÉ + 3R +4PÉ)                                       5
                      6 =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉÉ-¤ÉÉÊcªÉÉÆ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé,BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
                        31 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ɺiÉÖiÉ BÉE®å
 ãÉäJÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
                        BÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ näxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ                                              6BÉE
                        JÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ                                              6JÉ
                         MÉ BªÉ´ÉºÉɪÉMÉiÉ º]ÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ                                              6MÉ
n¶ÉÉ
                        PÉ xÉBÉEn +ÉÉÊiɶÉä−É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ                                                   6PÉ   £ÉÉMÉ BÉE-ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ (=ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, àÉn 1 ºÉä 51 £É®å, +ÉxªÉlÉÉ 52 £É®å)
            BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ/ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ                                      1
        1
          (¶ÉÖr ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉªÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ BÉE®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä)
        2 ÉÊ´ÉμÉEÉÒiÉ ªÉÉ |ÉnkÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉE® +ÉÉè® ={ÉBÉE®
           BÉE ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE                                   2BÉE
           JÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®                                        2JÉ
           MÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®/ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉE®                            2MÉ
           PÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉE® +ÉÉè® ={ÉBÉE®                         2PÉ
           R |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå, BÉE®Éå +ÉÉè® ={ÉBÉE® BÉEÉ ªÉÉäMÉ (1BÉE+1JÉ+1MÉ+1PÉ)                         2R
      3    +ÉxªÉ +ÉɪÉ
   ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå VÉàÉÉ
           BÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ                                        3BÉE
           JÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ                                        3JÉ
           MÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É                                         3MÉ
           PÉ ¤ªÉÉVÉ                                          3PÉ
           R ÉÊ´ÉμÉEªÉ ªÉÉ ÉÊxɪÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå {É® ãÉÉ£É                       3R
              AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® ãÉÉ£É, VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE® BÉEä
           SÉ                                              3SÉ
              ÉÊãÉA |É£ÉɪÉÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ cé
           U +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® ãÉÉ£É                        3U
           VÉ BÉE®åºÉÉÒ =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É {É® ãÉÉ£É                             3VÉ
           ZÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ                                      3ZÉ
           \É BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ                                    3\É
           ] +ÉxªÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ [(i) ºÉä (x)]                                              3]
        4 ¤ÉÆn º]ÉBÉE                                                                4
        5 ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå VÉàÉÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ (1+2R+3]+4)                                           5
        6 +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ÉBÉE                                                            6
        7 μÉEªÉ (¶ÉÖr |ÉÉÊiÉnÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ BÉE®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä)                                     7
        8 μÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉE®
           BÉE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE                                     8BÉE
           JÉ |ÉÉÊiÉ ¶ÉÖãBÉE                                      8JÉ
           MÉ ÉʴɶÉä−É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE                             8MÉ
           PÉ ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE                                   8PÉ
   ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉxÉ
           R ºÉä´ÉÉ BÉE®                                        8R
           SÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®/ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉE®                            8SÉ
           U BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉE®, ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ                           8U
           VÉ ªÉÉäMÉ (8BÉE+8JÉ+8MÉ+8PÉ+8R+8SÉ+8U)                                               8VÉ
        9 £ÉÉ½É                                                                   9
       10 £ÉÆbÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ                                           10
       11 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® <ÇvÉxÉ                                                          11
       12 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ                                                                12
       13 £É´ÉxÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ                                                          13
       14 àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ                                                        14
       15 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
           BÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ                                 15BÉE
    JÉ   ¤ÉÉäxÉºÉ                                        15JÉ
    MÉ   ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ                        15MÉ
    PÉ   UÖ]Â]ÉÒ xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ                                 15PÉ
    R   UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉjÉÉ {ÉEɪÉnÉ                                15R
    SÉ   +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ                 15SÉ
    U   àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ                   15U
    VÉ   àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ={ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ                    15VÉ
    ZÉ   ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ                        15ZÉ
       BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉxªÉ {ÉEɪÉnÉ, ÉÊVɺÉBÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ
     \É                                             15\É
       ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè
     ] ºÉÆnkÉ +ÉÉè® ºÉÆnäªÉ +ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ {ÉEɪÉnÉ BÉE®                      15]
     ~ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® (15BÉE+15JÉ+15MÉ+15PÉ+15R +15SÉ+15U+15VÉ+15ZÉ+15\É+15])          15~
16  ¤ÉÉÒàÉÉ
    BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ                                  16BÉE
    JÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ                                     16JÉ
     MÉ |ÉàÉÖJÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ                             16MÉ
     PÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ                                      16PÉ
     R ¤ÉÉÒàÉÉ {É® BÉÖEãÉ BªÉªÉ (16BÉE+16JÉ+16MÉ+16PÉ)                                   16R
17  BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEãªÉÉhÉ BªÉªÉ                                    17
18  àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ                                                        18
19  ºÉiBÉEÉ®                                                          19
20  ºÉààÉäãÉxÉ                                                         20
21  |ÉSÉÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ (ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)                               21
22  ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ                                                        22
23  BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ                                                        23
24  cÉä]ãÉ, ¤ÉÉäÉÍbMÉ +ÉÉè® ´ÉɺÉÉ                                               24
25  ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ                                            25
26  ´ÉÉcxÉ JÉSÉÇ                                                        26
27  ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BªÉªÉ                                                    27
28  +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc BªÉªÉ                                                   28
29  BÉDãÉ¤É BªÉªÉ                                                       29
30  =iºÉ´É ºÉàÉÉ®Éäc BªÉªÉ                                                   30
31  UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ                                                        31
32  nÉxÉ                                                            32
33  ºÉÆnÉxÉ                                                          33
34  ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ ®ä] +ÉÉè® BÉE® (+ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®)
    BÉE ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE                                   34BÉE
    JÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®                                        34JÉ
     MÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®/ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉE®                           34MÉ
     PÉ ={ÉBÉE®                                         34PÉ
     R AºÉ]ÉÒ]ÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®ä], BÉE®, ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ={ÉBÉE®              34R
     SÉ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®ä] +ÉÉè® BÉE® (34BÉE+34JÉ+34MÉ+34PÉ+34R)                        34SÉ
35  ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖãBÉE                                                  35
36  +ÉxªÉ BªÉªÉ                                                        36
37  bÚ¤ÉÆiÉ jÉ@hÉ                                                       37
38  bÚ¤ÉÆiÉ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉEɺ{Én jÉ@hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                                   38
39  +ÉxªÉ ={ɤÉÆvÉ                                                       39
40  ¤ªÉÉVÉ, +É´ÉFɪÉhÉ +ÉÉè® BÉE®Éå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É [5 -(6+7+8U +9ºÉä 14+15~ +16R +17ºÉä 33+34SÉ+35 ºÉä 39)]         40
41  ¤ªÉÉVÉ                                                           41
42  +É´ÉFɪÉhÉ                                                         42
43  BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É (40-41-42)                                                43
                                 44 SÉÉãÉÚ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                                                          44
         BÉE® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ  45 +ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ {ÉEɪÉnÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                                                   45
                                 46 +ÉɺlÉÉÊMÉiÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                                                       46
                                 47 BÉE® {ɶSÉÉiÉ ãÉÉ£É (43-44-45-46)                                                         47
                                 48 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉOÉxÉÉÒiÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ                                                       48
                                 49 ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãɤvÉ ®BÉEàÉ (49-50)                                                 49
                                 50 +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvɶÉä−É àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ                                                 50
                                 51 £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä ãÉäJÉä àÉå iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊãɪÉÉ MɪÉÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ (49-50)                                    51
                                   =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉÉ-¤ÉÉÊcªÉÉÆ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ
                                 52
                                   ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ɺiÉÖiÉ BÉE®å
ãÉäJÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
                                     BÉE ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ                                                           52BÉE
   àÉÉàÉãÉÉ
                                     JÉ ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É                                                               52JÉ
                                     MÉ BªÉªÉ                                                                   52MÉ
                                     PÉ ¶ÉÖr ãÉÉ£É                                                                52PÉ

£ÉÉMÉ BÉE- +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ                                 +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nɪÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)
                                 1 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ                                          (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å)     ´ÉÉÉÊhÉVªÉ  xÉBÉEn
                                 2 ªÉÉÊn ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè                                         (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å)     cÉÆ     xÉcÉÓ

                                 3 vÉÉ®É 145BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ãÉäJÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊxɪÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, 3
                                  ãÉÉ£É {É® |É£ÉÉ´É
                                 4 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊxɪÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÆn º]ÉBÉE BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ
                                    BÉE BÉESSÉÉ àÉÉãÉ (ªÉÉÊn ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® n®Éå {É®, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, 1 ÉÊãÉJÉå, ªÉÉÊn ãÉÉMÉiÉ {É® iÉÉä 2 ÉÊãÉJÉå, ªÉÉÊn ¤ÉÉVÉÉ® n® {É® iÉÉä 3 ÉÊãÉJÉå)
+ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ+ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
                                    JÉ iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ (ªÉÉÊn ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® n®Éå {É®, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, 1 ÉÊãÉJÉå, ªÉÉÊn ãÉÉMÉiÉ {É® iÉÉä 2 ÉÊãÉJÉå, ªÉÉÊn ¤ÉÉVÉÉ® n® {É® iÉÉä 3 ÉÊãÉJÉå)
                                    MÉ BÉDªÉÉ º]ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ àÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè (ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä 1 ÉÊãÉJÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä 2 ÉÊãÉJÉÆ )
                                    PÉ vÉÉ®É 145BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ {É® |É£ÉÉ´É      4PÉ
                                 5 ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå VÉàÉÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ, VÉÉä-
                                    BÉE vÉÉ®É 28 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉnå cé               5BÉE
                                    JÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ºÉä´ÉÉBÉE® BÉEÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ VÉàÉÉ,
                                       ´ÉÉ{ɺÉÉÒ, |ÉÉÊiÉnÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉE® ªÉÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® BÉEÉ |ÉÉÊiÉnɪÉ,
                                                                                   5JÉ
                                       VÉcÉÆ AäºÉÉ VÉàÉÉ, ´ÉÉ{ɺÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉnɪÉÉå BÉEÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
                                       uÉ®É näªÉ àÉÉxÉÉ MɪÉÉ cè
                                    MÉ {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉßÉÊr nÉ´Éä                     5MÉ
                                    PÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉn                               5PÉ
                                    R {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä                            5R
                                    SÉ ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå VÉàÉÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (5BÉE+5JÉ+5MÉ+5PÉ+5R)                                  5SÉ
                                 6 vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ-
                                    BÉE º]ÉBÉE ªÉÉ £ÉÆbÉ® BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉqä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä
                                                                                   6BÉE
                                       ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ |ÉÉÒÉÊàɪÉàÉ
                                    JÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä º´ÉɺlªÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ |ÉÉÒÉÊàɪÉàÉ      6JÉ
                                    MÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäxÉºÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä
                                       °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ®ÉÉ榃 =ºÉä ãÉÉ£É ªÉÉ ãÉÉ£ÉÉƶÉ
                                       BÉEä °ô{É àÉå +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆnäªÉ lÉÉÒ
                                    PÉ =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ ºÉÆnkÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ         6PÉ
                                    R VÉÉÒ®Éä BÉÚE{ÉxÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® ¤É]Â]ä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ                     6R
                                    SÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnɪÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ         6SÉ
                                    U +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnɪÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ            6U
                                    VÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnɪÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ              6VÉ
                                    ZÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnɪÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ                   6ZÉ
                                    \É bÚ¤ÉÆiÉ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉEɺ{Én jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ                       6\É
                                    ] bÚ¤ÉÆiÉ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉEɺ{Én jÉ@hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                    6]
                                    ~ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉʴɶÉä−É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ                   6~
                                    b BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä |ɪÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
                                                                                   6b
                                       ÉÊãÉA BªÉªÉ
                                    f ÉÊxɪÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ
                                       MÉ< ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ
                                       BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ 6f
                                       BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä
                                       °ô{É àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
     hÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ                                        6hÉ
     iÉ vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (6BÉE ºÉä 6hÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                               6iÉ

7 vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉå
  BÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BªÉªÉ                          7BÉE
    ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉʶÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ,
  JÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ, {ÉÖÉκiÉBÉEÉ ªÉÉ {ÉjÉ ªÉÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 7JÉ
    {É® BªÉªÉ
    iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉκiÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä
   MÉ                                            7MÉ
    BÉEä °ô{É àÉå BªÉªÉ
  PÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉÉÉκiÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ                          7PÉ
    AäºÉä |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ, VÉÉä +É{É®ÉvÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
  R                                             7R
    |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè
  SÉ +ÉÉBÉEÉκàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉʪÉi´É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ             7SÉ
    AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, VÉÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
  U                                             7U
    xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ
  VÉ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®BÉEàÉ          7VÉ
  ZÉ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (7BÉE ºÉä 7ZÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                                   7ZÉ
 8    +É vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ
        BÉE +ÉvªÉÉªÉ 17JÉ BÉEä ={ɤÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É
          40(BÉE)(i), vÉÉ®É 40 (BÉE)(iBÉE) +ÉÉè® vÉÉ®É 40 (BÉE)(iii) BÉEä +ÉBÉE
          +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ®BÉEàÉ
        JÉ +ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ ãÉÉ£É BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ                   +ÉJÉ
        MÉ ãÉÉ£É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ªÉÉ n® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ     +ÉMÉ
         PÉ vÉxÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ                                +ÉPÉ
         R ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ¤ªÉÉVÉ, ´ÉäiÉxÉ, ¤ÉÉäxɺÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
                                                    +ÉR
           ªÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉΤvÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
         SÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ                             +ÉSÉ
         U vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (+ÉBÉE ºÉä +ÉSÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)           +ÉU
                                                                           8+ÉU
   +ÉÉ    ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ®BÉEàÉ  8+ÉÉ
9 vÉÉ®É 40BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉå
  BÉE vÉÉ®É 40BÉE(2)(JÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉå        9BÉE
  JÉ ABÉEÉ=x] {Éä<Ç SÉäBÉE ªÉÉ ABÉEÉ=x] {Éä<Ç ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆnkÉ
                                                9JÉ
    ®BÉEàÉ vÉÉ®É 40BÉE(3) BÉEä +ÉÆiÉÇMÉiÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ --100 % +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ
  MÉ ={ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                        9MÉ
  PÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ, xªÉɺÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, A+ÉÉä{ÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ
    ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉƺlÉÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, 9PÉ
    ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnkÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
 R BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ                                 9R
   SÉ    vÉÉ®É 40BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (9BÉE +ÉÉä® 9R BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                            9 SÉ
10 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ àÉå vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ
   BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®, ¶ÉÖãBÉE, ={ÉBÉE® ªÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå
                                                      10BÉE
      BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
   JÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ
      +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ={ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå 10JÉ
      +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
    MÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäxÉºÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä
                                                      10MÉ
      °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
    PÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
       +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ =vÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå 10PÉ
        ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
  R ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä jÉ@hÉ ªÉÉ =vÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå
                                                 10R
      ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
  SÉ UÖ]Â]ÉÒ xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ àÉqä ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ                    10SÉ
  U vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (10BÉE ºÉä 10SÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                                 10U
11 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ
  BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®, ¶ÉÖãBÉE, ={ÉBÉE® ªÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
                                                 11BÉE
      BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
  JÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ
      +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ={ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå 11JÉ
      +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
  MÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäxÉºÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä
                                                 11MÉ
      °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
                PÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
                    +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ =vÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É 11PÉ
                   àÉå ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
                R ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä jÉ@hÉ ªÉÉ =vÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå
                                                            11R
                   ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
                SÉ UÖ]Â]ÉÒ xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ àÉqä ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ                  11SÉ
                U vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (11BÉE ºÉä 11SÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                                 11U
             12 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉBÉEɪÉÉ |ÉiªÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
                BÉE ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE                                 12BÉE
                JÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®                                      12JÉ
                MÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®/ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉE®                          12MÉ
                PÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉE®                                  12PÉ
                R   +ÉÉÊvɶÉä−É BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (12BÉE ºÉä 12PÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                                           12R
             13 vÉÉ®É 33BÉEJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 33BÉEJÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 33BÉEMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉå                   13
             14 vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉɪÉÇ ãÉÉ£É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ                                         14
             15 ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå (¶ÉÖr) VÉàÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ                      15

£ÉÉMÉ BÉE-{ÉÉÊ®hÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉiàÉBÉE ¤ªÉÉè®ä (vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nɪÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)
 ¤ªÉÉè®ä
     (BÉE) BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
           1 +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ÉBÉE                                                                     1
           2 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ μÉEªÉ                                                               2
           3 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ                                                             3
           4 ¤ÉÆn º]ÉBÉE                                                                         4
           5 BÉEàÉÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä                                                           5
     (JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
           6 BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
                BÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ÉBÉE                                                             6BÉE
                JÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ μÉEªÉ                                                       6JÉ
{ÉÉÊ®hÉÉiàÉBÉE ¤ªÉÉè®ä
                MÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É£ÉÉäMÉ                                                     6MÉ
                PÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ                                                     6PÉ
                R ¤ÉÆn º]ÉBÉE                                                                  6R
                SÉ |ÉÉ{iÉ iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn                                                            6SÉ
                U |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ                                                           6U
                VÉ BÉEàÉÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä                                                   6VÉ
           7.   iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn/ºÉc =i{ÉÉn
                BÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ÉBÉE                                                             7BÉE
                JÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ μÉEªÉ                                                       7JÉ
                MÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉjÉÉ                                               7MÉ
                PÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ                                                     7PÉ
                R ¤ÉÆn º]ÉBÉE                                                                  7R
                SÉ BÉEàÉÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä                                                   7SÉ

  £ÉÉMÉ JÉ-BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ       BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
     1 MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ 4MÉ) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)                          1
     2 BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                 i ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É    2i
                  (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-¤ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ A 37)
                ii ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-¤ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉÒ 2ii
                  41) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)
                iii ªÉÉäMÉ (2i+2ii) ¶ÉÚxªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®å ªÉÉÊn +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ àÉå cè)  2iii
             3 {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                BÉE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
                    i +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (vÉÉ®É 111BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ)(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉ       3BÉEi
                     BÉE7) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)
                    ii +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (+ÉxªÉ) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉ BÉE8)             3BÉEii
                    iii BÉÖEãÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (3BÉEi+3BÉEii)                       3BÉEiii
                     JÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉÒ6)(ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ 3JÉ
                        |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)
                      MÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (3BÉEiii+3JÉ) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA BÉEÉä ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ãÉå)                  3MÉ
                  4  +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉɪÉ
                     BÉE nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉ ºÉä (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉäAºÉ BÉEÉ 4BÉE
                        3)(ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)
                     JÉ nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉäAºÉ BÉEÉ 4MÉ)(ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ 4JÉ
                        cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)
                      MÉ ªÉÉäMÉ (4BÉE +JÉ)                                                               4MÉ
                  5  ªÉÉäMÉ (1+2MÉ+3MÉ+4MÉ)                                                               5
                  6  6 BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA BÉEä 2vii, 3vii+ÉÉè® 4vii BÉEÉ ªÉÉäMÉ)   6
                  7  SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (6-7)                                      7
                  8 6 BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉ ªÉÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA BÉEä 2vii, 3vii+ÉÉè® 4vii BÉEÉ    8
                   ªÉÉäMÉ)
                  9 ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (6-7-8)(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA BÉEä 5vii £ÉÉÒ)                                         9
                 10 +ÉvªÉÉªÉ 6-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 6BÉE BÉEÉ ])                                         10
                 11 BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (10-11)                                                                  11
                 12 ®ä] |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉɪÉ/BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ <Ç+ÉÉ<Ç BÉEÉ 4)                            12
                 13 BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (11+12)                                                                  13
                 14 +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEä xi BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                      14

£ÉÉMÉ JÉ-BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE®
                    BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® nÉÉʪÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
nÉÉʪÉi´É
     1 BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE®
        BÉE ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå {É® BÉE®                                               1BÉE
        JÉ ÉʴɶÉä−É n®Éå {É® BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-AºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉ 11)                                1JÉ
     2 BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE® (1BÉE+1JÉ)                                                                     2
     3 2 {É® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉʶÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉʶÉFÉÉ ={ÉBÉE®                                                        3
     4 ºÉBÉEãÉ BÉE® nÉÉʪÉi´É (2+ 3)                                                                          4
BÉE® nÉÉʪÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
     5 BÉE® ®ÉciÉ
        BÉE vÉÉ®É 90                                                      5BÉE
        JÉ vÉÉ®É 91                                                       5JÉ
        MÉ ªÉÉäMÉ (5BÉE+5JÉ)                                                                            5MÉ
     6 ¶ÉÖr BÉE® nÉÉʪÉi´É (5-6MÉ)                                                                           6
     7 ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ
        BÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ɺiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA (vÉÉ®É 234BÉE)                        7BÉE
        JÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA (vÉÉ®É 234JÉ)                          7JÉ
        MÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä +ÉɺlÉMÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA (vÉÉ®É 234MÉ)                                 7MÉ
        PÉ ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ (7BÉE+7JÉ+7MÉ)                                                                 7PÉ
     8 BÉÖEãÉ nÉÉʪÉi´É (6+7PÉ)                                                                             8
     9 ºÉÆnkÉ BÉE®
        BÉE +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉä)                                       9BÉE
        JÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉEÉ]É MɪÉÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-]£bÉÒAºÉ2 BÉEÉ ºiÉÆ£É 9)                          9JÉ
ºÉÆnkÉ BÉE®
                    MÉ ]ÉÒºÉÉÒAºÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ºÉÉÒ]ÉÒAºÉ BÉEÉ ºiÉÆ£É 8)                 9MÉ
                    PÉ º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉä)                   9PÉ
                    R BÉÖEãÉ ºÉÆnkÉ BÉE® (9BÉE+9JÉ+9MÉ+9PÉ)                                                      9R
                 10 ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ (ªÉÉÊn 8, 9R ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, +ÉxªÉlÉÉ 0 |ÉÉÊ´É−] BÉE®å) (8-9R)                          10
                 11 |ÉÉÊiÉnÉªÉ (ªÉÉÊn 9R, 8 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè)                                                       11


 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-¤ÉÉÒA                   BÉßE{ɪÉÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ɺiÉÖiÉ BÉE®å *
                 1   +É{ÉxÉÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉå (ºÉ£ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉɪÉÇ)
                 2    BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ SÉäBÉE, ªÉÉ      +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÉÒvÉä VÉàÉÉ BÉE®BÉEä SÉÉciÉä cé ? (VÉèºÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉA  )
                 3    +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉè®ä nå
                 AàÉ+ÉÉ<ǺÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉäb                                     JÉÉiÉä BÉEÉ |ÉBÉEÉ® (VÉèºÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ )       ¤ÉSÉiÉ  SÉÉãÉÚ
                                                       ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
àÉé,............................................VÉÉä...............................BÉEÉ {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ cÚÆ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆ,..................................BÉEÉ vÉÉ®BÉE cÚÆ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® Éʴɶ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSɪÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® =ºÉàÉå nÉ̶ÉiÉ BÉÖEãÉ
+ÉɪÉ/+ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ {ÉEɪÉnÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉʶÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2011-12 ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉɪÉBÉE® ºÉä |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ {ÉEɪÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ ºÉcÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé +ÉÉè® +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1961 BÉEä ={ɤÉvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé * àÉé ªÉc +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé.........................BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ cèÉʺɪÉiÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É´É®hÉÉÒ nä ®cÉ/®cÉÒ cÚÆ
+ÉÉè® àÉé ªÉc ÉÊ´É´É®hÉÉÒ näxÉä +ÉÉè® <ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉFÉàÉ cÚÆ *
ºlÉÉxÉ                                                iÉÉ®ÉÒJÉ                   ªÉcÉÆ cºiÉÉFÉ® BÉE®å


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ASÉ{ÉÉÒ           MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä (BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
            ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 1 BÉEÉ {ÉiÉÉ                           xÉMÉ®/¶Éc®                           ®ÉVªÉ              ÉÊ{ÉxÉBÉEÉäb
         1

           ( ºÉcÉÒ  BÉEÉ ÉÊxɶÉxÉ)   ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ cè                                          ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE (´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)
                                                  ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ

                ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ/|ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ(+ÉÉÊvÉBÉE cè, ªÉÉÊn  {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè, BÉEàÉ
            BÉE                                                                             1BÉE
                cè, ªÉÉÊn ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè)
            JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´Éc ®BÉEàÉ, VÉÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ              1JÉ
            MÉ BÉE®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè              1MÉ
            PÉ ªÉÉäMÉ (1JÉ+1MÉ)                                       1PÉ
            R ¤ÉBÉEɪÉÉ(1BÉE-1PÉ)                                                                    1R
            SÉ 1R BÉEÉ 30±                                         1SÉ
            U =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ                          1U
            VÉ ªÉÉäMÉ (1SÉ+1U)                                                                     1VÉ
            ZÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ 1(1R-1VÉ)                                                            1ZÉ
            ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 2 BÉEÉ {ÉiÉÉ                           xÉMÉ®/¶Éc®                           ®ÉVªÉ              ÉÊ{ÉxÉBÉEÉäb
         2

           ( ºÉcÉÒ  BÉEÉ ÉÊxɶÉxÉ)   ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ cè                                          ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE (´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)
                                                  ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ

                ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ/|ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ(+ÉÉÊvÉBÉE cè, ªÉÉÊn  {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè, BÉEàÉ
            BÉE                                                                             2BÉE
                cè, ªÉÉÊn ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè)
            JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´Éc ®BÉEàÉ, VÉÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ              2JÉ
            MÉ BÉE®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè              2MÉ
 MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
            PÉ ªÉÉäMÉ (2JÉ+2MÉ)                                       2PÉ
            R ¤ÉBÉEɪÉÉ(2BÉE--2PÉ)                                     2R
            SÉ 2R BÉEÉ 30±                                         2SÉ
            U =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ                          2U
            VÉ ªÉÉäMÉ (2SÉ+2U)                                                                     2VÉ
            ZÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ 2(2R-2VÉ)                                                            2ZÉ
            ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 3 BÉEÉ {ÉiÉÉ                           xÉMÉ®/¶Éc®                           ®ÉVªÉ              ÉÊ{ÉxÉBÉEÉäb
         3

           ( ºÉcÉÒ  BÉEÉ ÉÊxɶÉxÉ)   ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ cè                                          ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE (´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)
                                                  ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ

             ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ/|ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ(+ÉÉÊvÉBÉE cè, ªÉÉÊn {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè, BÉEàÉ
            BÉE                                                                        3BÉE
             cè, ªÉÉÊn ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè)
           JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´Éc ®BÉEàÉ, VÉÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ            3JÉ
           MÉ BÉE®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè            3MÉ
           PÉ ªÉÉäMÉ (3JÉ+3MÉ)                                     3PÉ
           R ¤ÉBÉEɪÉÉ(3BÉE--3PÉ)                                   3R
           SÉ 3R BÉEÉ 30±                                       3SÉ
           U =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ                        3U
           VÉ ªÉÉäMÉ (3SÉ+3U)                                                                  3VÉ
           ZÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ 3(3R-3VÉ)                                                        3ZÉ
         4 “MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +Éɪɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉɪÉ
           BÉE vÉÉ®É 25BÉE/BÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ                               4BÉE
           JÉ 30± BÉEÉÒ BÉE]Éè]ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ vÉÉ®É 25JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ BÉE®                   4JÉ
           MÉ ªÉÉäMÉ (4BÉE+4JÉ+1i+2i+3i)                                                            4MÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ – BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
     +É ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ
         1 ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE® ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É (£ÉÉMÉ BÉE {ÉÉÒ +ÉÉè® AãÉ BÉEÉ àÉn 43 ªÉÉ àÉn 52PÉ)                   1
         2 1 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ¶ÉÖr ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ
 BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä +ÉɪÉ


                                                    2
         3 +ÉÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉä MÉA ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå 3
            VÉàÉÉ +ÉɪÉ/®ºÉÉÒnå
         4 1 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
                    44BÉEPÉ/44BÉER/44BÉESÉ/44JÉ/44JÉJÉ/44JÉJÉBÉE/44JÉJÉJÉ/44PÉ/44PÉBÉE
                    +ÉvªÉÉªÉ 12U/{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè
                  5 (1 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå VÉàÉÉ +ÉɪÉ, VÉÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè
                     (BÉE) {ÉEàÉÇ/ {ÉEàÉÉç ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É                  5BÉE
                    (JÉä) A+ÉÉä{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É               5JÉ
                    (MÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ                      5MÉ
                    (PÉ) BÉÖEãÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ                          5PÉ
                  6 ¤ÉBÉEɪÉÉ (1– 2 – 3 – 4 – 5PÉ)                                                    6
                  7 ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ BªÉªÉ                 7
                  8 ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ BªÉªÉ                 8
                  9 BÉÖEãÉ (7 + 8)                                  9
                  10 ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ (6+9)                                               10
                  11 9 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ +É´ÉYɪÉhÉ                             11
                  12 +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +É´ÉFɪÉhÉ
                     i vÉÉ®É 32 (1)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +É´ÉFɪÉhÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ    12i
                        bÉÒ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉ ºiÉÆ£É 6)
                     ii vÉÉ®É 32 (1)(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +É´ÉFɪÉhÉ (+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ 12ii
                         BÉE®ä +ÉÉè® +ÉɪÉBÉE® ÉÊxɪÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉʶÉ−]-ZÉBÉE BÉEÉä näJÉå)
                      iii BÉÖEãÉ (12i + 12ii)                                                    12iii
                  13  +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ (10 +11 - 12iii)                        13
                  14  vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå 14
                    ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ (£ÉÉMÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉ 6iÉ)
                  15  vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå 15
                    ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ (£ÉÉMÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉ 7ZÉ)
                  16  vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå 16
                    ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ (£ÉÉMÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉ 8BÉEZÉ)
                  17  vÉÉ®É 40BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ 17
                    àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ® BÉEàÉ (£ÉÉMÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉ 9SÉ)
                  18  {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ, ÉÊBÉExiÉÖ 18
                    VÉÉä vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cé (£ÉÉMÉ-+ÉÉä+ÉÉ<Ç 11U)
                  19  ºÉÖFàÉ ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =vÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ vÉÉ®É               19
                    23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ¤ªÉÉVÉ
                  20  vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ                               20
                  21  vÉÉ®É 33BÉEJÉ/ 33BÉEJÉBÉE/ 35BÉEJÉJÉ/ 72BÉE/ 80VÉVÉPÉ/ 80ZÉBÉE BÉEä 21
                    +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç +ÉɪÉ
                  22  vÉÉ®É 28 ºÉä 44PÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ªÉn ªÉÉ àÉnå 22
                  23  ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉɪÉ/ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉªÉ VÉÉä 23
                    +ÉxÉYÉäªÉ xÉcÉÓ cè (ÉÊVɺÉàÉå ´ÉäiÉxÉ ºÉä +ÉɪÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, ¤ÉÉäxÉºÉ +ÉÉè® =ºÉ {ÉEàÉÇ ºÉä ¤ªÉÉVÉ
                    ÉÊVɺÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®iÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè)
                  24 BÉÖEãÉ ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)                                        24
                  25 vÉÉ®É 32 (1) (iii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ             25
                  26 ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉÉ®É 35 BÉEä 26
                   +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ <AºÉ+ÉÉ® BÉEÉ àÉn vii (4))
                  27  ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ   27
                    +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ®BÉEàÉ (£ÉÉMÉ +ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉEÉ 8JÉ)
                  28 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊBÉExiÉÖ                28
                   ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ (£ÉÉMÉ +ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉEÉ 10)
                  29 vÉÉ®É 35 BÉEMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ                                        29
                     BÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ                              29 BÉE
                    JÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ                                              29JÉ
                       ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖYÉäªÉ
                     MÉ                                                         29MÉ
                       29JÉ-29BÉE
                  30 BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®BÉEàÉ                                30
                  31 BÉÖEãÉ ( 25 + 26+27+28+29MÉ + 30)                                                  31
                  32 +ÉÉªÉ (13+ 24 – 31)                                                         32
                  33 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE BÉEä ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É              ªÉÉ cÉÉÊxÉ -
                     i vÉÉ®É 44BÉEPÉ                                                  33i
                     ii vÉÉ®É 44BÉER                                                  33ii
                             iii vÉÉ®É 44BÉESÉ                             33iii
                             iv vÉÉ®É 44JÉ                               33iv
                              v vÉÉ®É 44JÉJÉ                               33v
                             vi vÉÉ®É 44JÉJÉBÉE                             33vi
                             vii vÉÉ®É 44JÉJÉJÉ                             33vii
                             viii vÉÉ®É 44PÉ                               33
                                                                   viii
                             ix vÉÉ®É 44PÉBÉE                              33ix
                             x +ÉvªÉɪÉ-XII-U                              33x
                             xi +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ           33 xi
                            xii BÉÖEãÉ(33i ºÉä 33xi)                                                      33xii
                         34 vÉÉ®É 10BÉE/10BÉEBÉE/10JÉ/10JÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ (32 + 33x)                    34
                         35 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ-
                             i 10BÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 10BÉE BÉEÉ 6)                     35i
                             ii 10BÉEBÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 10BÉEBÉE BÉEÉ PÉ)                  35ii
                             iii 10JÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 10JÉ BÉEÉ SÉ)                     35iii
                             iv 10JÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 10JÉBÉE BÉEÉ SÉ)                  35iv
                             v  ªÉÉäMÉ (35 i+ 35 ii+ 35 iii+ 35 iv )                                             35v
                         36 ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¶ÉÖr ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ (34– 35v)                       36
                         37 ÉÊxɪÉàÉ 7BÉE, 7JÉ ªÉÉ 7MÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¶ÉÖr ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ                +É 37
                      +ÉÉ ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
                         38 ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ¶ÉÖr ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ                         38
                        39 vÉÉ®É 28 ºÉä 44PÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ                                             39
                        40 vÉÉ®É 28 ºÉä 44PÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ                                            40
                        41 ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ (38+39-40)                                           +ÉÉ
                      < ‘ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ’ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (+É 37 + +ÉÉ 41)


     +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ
                         ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® +É´ÉFɪÉhÉ
     {É® +É´ÉFɪÉhÉ
          1 +ÉÉÉκiÉ-ºÉàÉÚc                                                              ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ
          2 ®ä] (±)                                15                  30         40         50          60   80   100
                                                          (i)      (ii)       (iii)       (iv)          (v)  (vi)  (vii)
                       3 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉä +É´ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉ
                       4 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå 180 ÉÊnxÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
                        ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ
                       5 3ªÉÉ 4 àÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
                        ´ÉºÉÚãÉÉÒ
                       6 ´Éc ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÚhÉÇ n® {É® +É´ÉFɪÉhÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® +É´ÉFɪÉhÉ
                        ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè (3 + 4 -5) (¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå ªÉÉÊn
                        {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä)
                       7 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå 180 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
                        ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ
                       8 7 àÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
                        ´ÉºÉÚãÉÉÒ
                       9 ´Éc ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉvÉÉÒ n® {É® +É´ÉFɪÉhÉ
                        +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè (7-8) (¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå ªÉÉÊn
                        {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä)
                      10 6 {É® {ÉÚ®ÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ
                      11 9 {É® +ÉÉvÉÉÒ n® {É® +É´ÉFɪÉhÉ
                      12 4 {É® +ÉÉÊiÉ®BÉDiÉ +É´ÉFɪÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä
                      13 7 {É® +ÉÉÊiÉ®BÉDiÉ +É´ÉFɪÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä
                      14 BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhɯ (10+11+12+13)
                      15 +ÉÉÉκiÉ/+ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ
                        BªÉªÉ
                      16 vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É/cÉÉÊxɯ
                        (5 + 8 -3-4 -7 -15) (xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊãÉJÉå ªÉÉÊn
                        ¤ãÉÉBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè)
                      17 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä +É´ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉ¯
                        (6+ 9 -14) (¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå ªÉÉÊn {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
                        xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä)
     +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉxªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå {É®
                       +ÉxªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå {É® +É´ÉFɪÉhÉ
     +É´ÉFɪÉhÉ
         1 +ÉÉÉκiÉ-ºÉàÉÚc                                        £É´ÉxÉ      {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉË]MÉ +ÉàÉÚiÉÇ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ  {ÉÉäiÉ
         2 ®ä] (±)                                         5   10    100        10             25           20
                                                      (i)  (ii)   (iii)       (iv)             (v)          (vi)
                     3 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉä +É´ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉ
                     4 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå 180 ÉÊnxÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
                      ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ
                     5 3ªÉÉ 4 àÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
                      ´ÉºÉÚãÉÉÒ
                     6 ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É´ÉFɪÉhÉ {ÉÚhÉÇ n® {É® +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè
                      (3+4---5) (¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå ªÉÉÊn {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
                      xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè)
                     7 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå 180 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
                      ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ
                     8 7 àÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
                      ´ÉºÉÚãÉÉÒ
                     9 ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É´ÉFɪÉhÉ +ÉÉvÉÉÒ n® {É® +ÉxÉÖYÉÉiÉ
                      cè 7-8(¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå ªÉÉÊn {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè)
                    10 6 {É® {ÉÚ®ÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ
                    11 9 {É® +ÉÉvÉÉÒ n® {É® +É´ÉFɪÉhÉ
                    12 4 {É® +ÉÉÊiÉ®BÉDiÉ +É´ÉFɪÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä
                    13 7 {É® +ÉÉÊiÉ®BÉDiÉ +É´ÉFɪÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä
                    14 BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhɯ (10+11+12+13)
                    15 +ÉÉÉκiÉ/+ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ
                      BªÉªÉ
                    16   vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É/cÉÉÊxɯ
                       (5 + 8 -3-4 -7 -15)
                    17 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä +É´ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉ¯
                      (6+ 9 -14)

   +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉÉÉκiɪÉÉå {É®
                         +ÉÉÉκiɪÉÉå {É® +É´ÉFɪÉhÉ BÉEÉ ºÉÉ®
   +É´ÉFɪÉhÉ BÉEÉ ºÉÉ®
      1 ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ
            BÉE 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc     1BÉE
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-14i)
            JÉ 30 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc     1JÉ
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-14ii)
             MÉ 40 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc     1MÉ
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-14iii)
            PÉ 50 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc     1PÉ
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-14iv)
            R 60 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc      1R
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-14v)
+ÉÉÉκiɪÉÉå {É® +É´ÉFɪÉhÉ BÉEÉ ºÉÉ®
            SÉ 80 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc     1SÉ
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-14vi)
            U 100 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc     1U
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-14vii)
            VÉ ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhÉ (1BÉE+1JÉ+1MÉ+1PÉ+1R+1SÉ+1U)                          1VÉ
        2 £É´ÉxÉ
            BÉE 5 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc     2BÉE
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-14i)
            JÉ 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc     2JÉ
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-14ii)
             MÉ 100 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc    2MÉ
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-14ii)
             PÉ £É´ÉxÉ {É® BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhÉ (2BÉE + 2JÉ + 2MÉ)                                        2PÉ
        3 {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉË]MÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA -14iv)                                         3
        4 +ÉàÉÚiÉÇ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA -14v)                                            4
        5 {ÉÉäiÉ(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉ+ÉÉäA -14vi)                                                    5
        6 BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhÉ (1VÉ+2PÉ+3+4+5)                                                     6
 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-bÉÒºÉÉÒVÉÉÒ          +É´ÉFɪÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® ºÉàÉZÉä MÉA {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
    1 ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ
         BÉE 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc               1BÉE
            (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-16i)
         JÉ 30 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc               1JÉ
            (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-16ii)
          MÉ 40 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc               1MÉ
            (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-16iii)
         PÉ 50 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc               1PÉ
            (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-16iv)
         R 60 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc                1R
            (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-16v)
         SÉ 80 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc               1SÉ
            (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-16vi)
         U 100 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc               1U
            (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-16vii)
         VÉ ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhÉ (1BÉE+1JÉ+1MÉ+1PÉ+1R+1SÉ+1U)                            1VÉ
      2 £É´ÉxÉ
         BÉE 5 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc               2BÉE
            (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA -16i)
         JÉ 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc               2JÉ
            (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA -16ii)
          MÉ 100 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉàÉÚc              2MÉ
            (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA -16ii)
          PÉ BÉÖEãÉ (2BÉE+2JÉ+2MÉ)                                   2PÉ
      3 {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉË]MÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-16iv)                                          3
      4 +ÉàÉÚiÉÇ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-16v)                                             4
      5 {ÉÉäiÉ(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ-16vi)                                                     5
      6 ªÉÉäMÉ (1VÉ+2PÉ+3+4+5)                                                            6


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ <AºÉ+ÉÉ®             vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
   μÉE. ºÉÆ.     vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä  ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ,        +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ   ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ ºÉä
                   BªÉªÉ                   ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä                                   +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                                           (2)                        (3)                (4) = (3) - (2)
                   (1)
          i       35(1)(i)
         ii       35(1)(ii)
        iii       35(1)(iii)
         iv       35(1)(iv)
          v       35(2+É+É)
         vi       35(2+É+ÉÉ)
        vii          ªÉÉäMÉ

   +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É    {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
       +É +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1MÉ+1PÉ)
            1 àÉÆn ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
                BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ                      1BÉE
                JÉ ={ÉμÉEàÉ ªÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ¶ÉÖr àÉÚãªÉ                   1JÉ
                 MÉ àÉÆn ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É         1MÉ
                 PÉ vÉÉ®É 54JÉ/54PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ                 1PÉ
 {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                 R àÉÆn ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä ¶ÉÖr +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1MÉ + 1PÉ)                       1R
            2 +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVɺÉä vÉÉ®É 48 BÉEÉ {ÉcãÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä            2
            3 +ÉxªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä
                BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ                         3BÉE
                JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                     i +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ                          JÉi
                     ii ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ                          JÉii
                     iii +ÉÆiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                          JÉiii
                    iv ªÉÉäMÉ (JÉi+ JÉii+ JÉiii)                        JÉiv
                 MÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ (3BÉE-JÉiv)                              3MÉ
       PÉ  vÉÉ®É 94(7) ªÉÉ 94(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉ,ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä     3PÉ
          (BÉEä´ÉãÉ vÉxÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå)
        R vÉÉ®É 54JÉ/54PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ]                              3R
        SÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (3MÉ+3PÉ -3R) (¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè)                          3SÉ
   4 +É´ÉFɪÉÉÒ +ÉÉÉκiɪÉÉå {É® ºÉàÉZÉÉ MɪÉÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-bÉÒºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉ 6)                 4
   5 vÉÉ®É 54JÉ/54PÉ/54RMÉ/54RPÉ/54U/54UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ                  5
   6 BÉÖEãÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1R+2+3SÉ+4+5)                                            6
   7 6 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ vÉÉ®É 111BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É                                7
   8 vÉÉ®É 111BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (6-7)                                +É8
+ÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
   1 àÉÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
        BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ                            1BÉE
        JÉ ={ÉμÉEàÉ ªÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ¶ÉÖr àÉÚãªÉ                         1JÉ
        MÉ àÉÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É            1MÉ
        PÉ vÉÉ®É 54JÉ/54PÉ/54RMÉ/54U/54UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ               1PÉ
        R àÉÆn ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä ¶ÉÖr nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1MÉ--1PÉ)                                  1R
   2 +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVɺÉä vÉÉ®É 48 BÉEÉ {ÉcãÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÉκiÉ                            2
   3 +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA 112(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ
        BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ                            3BÉE
        JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
             i ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ             JÉi
             ii ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ            JÉii
             iii +ÉÆiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                            JÉiii
            iv  ªÉÉäMÉ (JÉi+JÉii+JÉiii)                              JÉiv
      MÉ    +ÉÉÊiɶÉä−É (3BÉE-JÉiv)                           3 MÉ
      PÉ   vÉÉ®É 54JÉ/54PÉ/54RMÉ/54U/54UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ            3PÉ
      R   ¶ÉÖr +ÉÉÊiɶÉä−É (3MÉ-3PÉ)                                                       3R
    4 +ÉxªÉ  +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA 112(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ
      BÉE  |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ                         3BÉE
      JÉ   vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
            i ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉʤÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ             JÉi
           ii ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉʤÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ            JÉii
            iii +ÉÆiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                          JÉiii
           iv ªÉÉäMÉ (JÉi+JÉii+JÉiii)                         JÉiv
       MÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (4BÉE-JÉiv)                              4MÉ
       PÉ vÉÉ®É 54JÉ/54PÉ/54RMÉ/54U/54UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ             4PÉ
       R ¶ÉÖr +ÉÉÊiɶÉä−É                                                                4R
  5 vÉÉ®É 54JÉ/54PÉ/54RMÉ/54RPÉ/54U/54UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ                5
  6 BÉÖEãÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1R*+2+3R*+4R*+5) * (¶ÉÚxªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè)                        +ÉÉ6
< “{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉɣɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (+É6+ +ÉÉ 6 )(+ÉÉ6 BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÚxªÉ ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cÉä)                   <
<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä |ÉÉän£ɴÉxÉ/|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
      iÉÉ®ÉÒJÉ                                                         15/9 iÉBÉE 16/9  ºÉä 15/12   16/12 ºÉä  15/3  16/3 ºÉä 31/3
                                                                            iÉBÉE       iÉBÉE       (iv)
                                                                    (i)      (ii)       (iii)
    1   nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE, VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè
      ( ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ÉʤÉxÉÉ)-
       AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉä BÉEÉäb 22 cè, BÉE® n® 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
      +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn ¤ÉÉÒ4ºÉÉÒ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

    2.  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE, VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
      ( ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ)-
      AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉä BÉEÉäb 21 cè, BÉE® n® 20 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
      +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
      +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn (¤ÉÉÒ6-¤ÉÉÒ4ºÉÉÒ) ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå
    3   111BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE-
       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉäb 1BÉE cè, BÉE® n® 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
      +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
      +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn BÉE7ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

    4.  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxªÉ-
      ºÉÉàÉÉxªÉ n® {É® BÉE®ÉvÉäªÉ ;
      +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
      +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn BÉE8ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå
   ‘]ÉÊ]{{ÉhÉ                    BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ       +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉɪÉ
     1 PÉÖ½nÉè½ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉ
         BÉE ãÉÉ£ÉÉƶÉ, ºÉBÉEãÉ                                                          1BÉE
         JÉ ¤ªÉÉVÉ, ºÉBÉEãÉ                                                            1JÉ
         MÉ àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ, ºÉƪÉÆjÉ, £É´ÉxÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ                                        1MÉ
         PÉ +ÉxªÉ, ºÉBÉEãÉ                                                             1PÉ
         R ªÉÉäMÉ (1BÉE+1JÉ+1MÉ+1PÉ)                                                                                           1R
         SÉ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
             i ¤ªÉªÉ/BÉE]ÉèiÉÉÒ                                                        SÉi
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ
             ii +É´ÉFɪÉhÉ                                                           SÉii
            iii ªÉÉäMÉ                                                             SÉiii
         U +ÉÉÊiɶÉä−É (1R-SÉiii)                                                                                             1U
     2 ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, nÉè½ +ÉÉÉÊn ºÉä VÉÉÒiÉ                                                                                    2
     3 +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉªÉ (nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)(1U+2)                                                                     3
     4 PÉÖ½nÉè½ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä +ÉɪÉ
         BÉE |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ                                                             4BÉE
         JÉ (4) BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ                                      4JÉ
         MÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (2BÉE-2JÉ)                                                                                            4MÉ
                       “+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +Éɪɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (3+4MÉ)(ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä 4MÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊnJÉÉA +ÉÉè® 4MÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒA{ÉEAãÉ àÉå
                     5  ÉÊnJÉÉAäÆ
                                                                                                                  5


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA        SÉÉãÉÚ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
   μÉE.ºÉÆ. +ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ/»ÉÉäiÉ       SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ (<ºÉ àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ      àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ                         àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ ¶Éä−É
                          ºiÉÆ£É BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ £É®å BÉEÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉÉÊxÉ      BÉEÉ®¤ÉÉ® cÉÉÊxÉ (ºÉ]Â]ä BÉEÉÒ                             +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä cÉÉÊxÉ        ¤ÉSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉɪÉ
                          ªÉÉÊn +ÉÉªÉ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ                          cÉÉÊxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)                                   (PÉÖ½nÉè½ ºÉä cÉÉÊxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)
                          ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè)         BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ             BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ                                      BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ
                                           (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-             (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-                                     (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-
                                           ASÉ{ÉÉÒ BÉEÉ              ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ                                      +ÉÉäAºÉ BÉEÉ
                                           4MÉ)                  +É37)                                          3)
                                   1                  2                   3                                           4               5=1-2-3-4
   i      MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
   ii     BÉEÉ®¤ÉÉ® (ÉÊVɺÉBÉEä
         +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ]Â]ä BÉEÉ ãÉÉ£É
         £ÉÉÒ cè)
   iii     +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
         +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
   iv     nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
   v      +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ (PÉÖ½nÉè½ BÉEÉ
         º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ãÉÉ£É {É®xiÉÖ
         ãÉÉ]®ÉÒ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEÉä
         UÉä½BÉE®)
   vi     àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEãÉ cÉÉÊxÉ
   vii àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ ¶Éä−É ¤ÉSÉÉÒ cÉÉÊxÉ


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA  {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
   μÉE.ºÉÆ. +ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ/»ÉÉäiÉ          +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA BÉEä àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉOÉxÉÉÒiÉ àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ                                        àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ, vÉÉ®É àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ ¶Éä−É
                             5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ            cÉÉÊxÉ   +ÉOÉxÉÉÒiÉ +É´ÉFɪÉhÉ                                        35(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉOÉxÉÉÒiÉ ¤ÉSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉɪÉ
                             BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®ä BÉEä                                                                       àÉÉäBÉE
                             {ɶSÉÉiÉÂÂ
                                      1                  2            3                                                  4                5
+ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
                  i     MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
                  ii     BÉEÉ®¤ÉÉ® (ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ]Â]ä
                        BÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ cè)
                  iii    +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                  iv     nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                  v     +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ (PÉÖ½nÉè½ BÉEä
                        º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ãÉÉ£É ºÉÉÊciÉ {É®xiÉÖ
                        ãÉÉ]®ÉÒ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)
                  vi      ªÉÉäMÉ
                  vii                                                                                   ªÉÉäMÉ (i5 + ii5 + iii5 + iv5 +v 5)
     +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ºÉÉÒA{ÉEAãÉ
        μÉE.ºÉÆ. ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ                  {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä  MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉÉÊxÉ ºÉ]Â]ä BÉEä     ºÉ]Â]ä BÉEä     +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ cÉÉÊxÉ  +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ cÉÉÊxÉ
                                       BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ             BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä cÉÊxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä cÉÉÊxÉ cÉÉÊxÉ                             (PÉÖ½nÉè½ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
                                       (ÉÊnxÉ/àÉɺÉ/              ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ                                               ºÉä)
                                       ´É−ÉÇ)                 BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä cÉÉÊxÉ
                    i   2003-04
                    ii   2004-05
                    iii  2005-06
                    iv   2006-07
                    v   2007-08
     cÉÉÊxÉ BÉEÉ +ÉOÉxɪÉxÉ
                    vi   2008-09
                    vii  2009-10
                    viii  2010-11
                    ix   {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå
                       BÉEÉ ªÉÉäMÉ
                    x   +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA
                       àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ cÉÉÊxɪÉÉå
                       BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
                    xi   2011-12 (SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ
                       BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ)
                    xii  £ÉÉ´ÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEÉä
                       +ÉOÉxɪÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
                       BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-10BÉE            vÉÉ®É 10BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
      1 ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
         BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 1                                       1BÉE
         JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 2                                        1JÉ
         MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 3                                       1MÉ
         PÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 4                                       1PÉ
         R ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 5                                        1R
         SÉ ªÉÉäMÉ (1BÉE+1JÉ+1MÉ+1PÉ+1R)                                                                        1SÉ
      2 <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
         BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 1                                       2BÉE
         JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 2                                        2JÉ
         MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 3                                       2MÉ
vÉÉ®É 10BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
         PÉ ªÉÉäMÉ (2BÉE+2JÉ+2MÉ)                                                                            2PÉ
      3 àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
         BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 1                                       3BÉE
         JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 2                                        3JÉ
         MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 3                                       3MÉ
         PÉ ªÉÉäMÉ (3BÉE+3JÉ+3MÉ)                                                                            3PÉ
      4 ÉÊxɪÉÉÇiÉ |ɺÉƺBÉE®hÉ VÉÉxÉä àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
         BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 1                                       4BÉE
         JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 2                                        4JÉ
         MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 3                                       4MÉ
         PÉ ªÉÉäMÉ (4BÉE+4JÉ+4MÉ)                                                                            4PÉ
      5 ÉʴɶÉä−É +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉäxÉ àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
         BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 1                                       5BÉE
         JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 2                                        5JÉ
         MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 3                                       5MÉ
         PÉ ªÉÉäMÉ (5BÉE+5JÉ+5MÉ)                                                                            5PÉ
      6 vÉÉ®É 10BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (1SÉ+2PÉ+3PÉ+4PÉ+5PÉ)                                                          6
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-10BÉEBÉE           vÉÉ®É 10BÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
    ÉʴɶÉä−É +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉäxÉ àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
vÉÉ®É 10BÉEBÉE
 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
      BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 1                                                      BÉE
      JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 2                                                       JÉ
      MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 3                                                      MÉ
               PÉ ªÉÉäMÉ (BÉE+JÉ+MÉ)                                                            PÉ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-10JÉ             vÉÉ®É 10JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
    ¶ÉiÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ ÉÊxɪÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
vÉÉ®É 10JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ     BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 1                                              BÉE
     JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 2                                               JÉ
    BÉE]ÉèiÉÉÒ
      MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 3                                              MÉ
      PÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 4                                              PÉ
      R ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 5                                               R
      SÉ ªÉÉäMÉ (BÉE+JÉ+MÉ+PÉ+R)                                                                   SÉ+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-10JÉBÉE            vÉÉ®É 10JÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
    ¶ÉiÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ ÉÊxɪÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
vÉÉ®É 10JÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
     BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 1                                              BÉE
     JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 2                                               JÉ
    BÉE]ÉèiÉÉÒ
      MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 3                                              MÉ
      PÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 4                                              PÉ
      R ={ÉμÉEàÉ ºÉÆ0 5                                               R
      SÉ ªÉÉäMÉ (BÉE+JÉ+MÉ+PÉ+R)                                                                   SÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-80U          vÉÉ®É 80U BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉÆnÉxÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä
     +É 100± BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉÆnÉxÉ
        +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ                                                                  ºÉÆnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
                  i                                                                   +Éi
                  ii                                                                  +Éii
                  iii                                                                 +Éiii
                  iv                                                                  +Éiv
                  v                                                                  +Év
                  vi  ªÉÉäMÉ                                                             +Évi
              +ÉÉ  VÉcÉÆ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ vÉÉ®É 80U(5)(vi)BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ 50± BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
                 ºÉÆnÉxÉ
                 +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ                                                         ºÉÆnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
                  i                                                                   +ÉÉi
  ºÉÆnÉxÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä
                  ii                                                                  +ÉÉii
                  iii                                                                 +ÉÉiii
                  iv                                                                  +ÉÉiv
                  v                                                                  +ÉÉv
                  vi  ªÉÉäMÉ                                                             +ÉÉvi
               < VÉcÉÆ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ vÉÉ®É 80U(5)(vi)BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ 50± BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉÆnÉxÉ
                +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ                                   +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆ0      ºÉÆnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
                  i                                                                   <i
                  ii                                                                  <ii
                  iii                                                                 <iii
                  iv                                                                  <iv
                  v                                                                  <v
                  vi  ªÉÉäMÉ                                                             <vi
              <Ç                           BÉÖEãÉ ºÉÆnÉxÉ (+Évi + +ÉÉvi +<vi)                          < +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-80-ZÉBÉE          vÉÉ®É 80-ZÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
     BÉE vÉÉ®É 80-ZÉBÉE(4)(i) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] =tÉàÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ               BÉE
vÉÉ®É 80-ZÉBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
        (+ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ)
     JÉ vÉÉ®É 80-ZÉBÉE(4)(ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] =tÉàÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ               JÉ
        (nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ)
      MÉ vÉÉ®É 80-ZÉBÉE(4)(iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] =tÉàÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ              MÉ
        (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉBÉEÇ +ÉÉè® ÉʴɶÉä−É +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉäxÉ)
                                     PÉ vÉÉ®É 80-ZÉBÉE(4)(iv) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] =tÉàÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ    PÉ
                                      (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ)
                                     R vÉÉ®É 80-ZÉBÉE(4)(v) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] =tÉàÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ R
                                      (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =iºÉVÉÇxÉ ºÉƪÉÆjÉ BÉEÉ {ÉÖxÉâóVÉVÉÉÒ´ÉxÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 80ZÉBÉE (vi) àÉå
                                      ÉÊxÉÉÌn−] =tÉàÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (FÉäjÉ {ÉÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ
                                      ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ)
                                     SÉ vÉÉ®É 80-ZÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (BÉE+JÉ+MÉ+PÉ+R)                          SÉ


   +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-80-ZÉJÉ          vÉÉ®É 80-ZÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
       BÉE vÉÉ®É ZÉJÉ(3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ                                BÉE
          ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ)
       JÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ                                JÉ
          (vÉÉ®É80ZÉJÉ(4))
        MÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ®ÉVªÉÉå àÉå                               MÉ
          +É´ÉÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (vÉÉ®É80ZÉJÉ(4))
        PÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ®ÉVªÉÉå àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ                            PÉ
          ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (vÉÉ®É80ZÉJÉ(5))
        R ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ÉÊlɪÉä]® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ (vÉÉ®É80ZÉJÉ(7BÉE))                                        R
vÉÉ®É 80-ZÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉ
        SÉ BÉEx´Éä¶ÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ (vÉÉ®É80ZÉJÉ(7JÉ))                                        SÉ
        U ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ                                 U
          (vÉÉ®É80ZÉJÉ(8BÉE))
       VÉ AäºÉä ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ, VÉÉä JÉÉÊxÉVÉ iÉäãÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE                                VÉ
          =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® JÉxÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè (vÉÉ®É80ZÉJÉ(9))
        ZÉ MÉßc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå                           ZÉ
          BÉE]ÉèiÉÉÒ (vÉÉ®É80ZÉJÉ(10))
        \É |ɶÉÉÒiÉxÉ gÉßÆJÉãÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå                              \É
          BÉE]ÉèiÉÉÒ (vÉÉ®É80ZÉJÉ(11))
        ] {ÉEãÉ +ÉÉè® ºÉÉΤVɪÉÉå BÉEä |ɺÉƺBÉE®hÉ, {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉèÉËBÉEMÉ àÉå ãÉMÉä ={ÉμÉEàÉ                             ]
          BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ (vÉÉ®É80ZÉJÉ(11BÉE))
        ~ +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉãÉÉ<Ç, £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉä                             ~
          ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ (vÉÉ®É80ZÉJÉ(11BÉE))
        b OÉÉàÉÉÒhÉ +ɺ{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå ãÉMÉä ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå                              b
          BÉE]ÉèiÉÉÒ (vÉÉ®É80ZÉJÉ(11JÉ))
        f vÉÉ®É 80ZÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (BÉE ºÉä b BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                                                     f


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-80-ZÉMÉ ªÉÉ 80-ZÉR vÉÉ®É 80-ZÉMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 80ZÉR BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
      1 ÉʺÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ                                                 1
      2 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ                                               2
      3 =kÉ®ÉÆSÉãÉ àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ                                                   3
      4 {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                vÉÉ®É 80-ZÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
        BÉE +ɺÉàÉ                                                                    4BÉE
        JÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É                                                              4JÉ
        MÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ®                                                                  4MÉ
        PÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ                                                                  4PÉ
        R àÉäPÉÉãÉªÉ                                                                   4R
        SÉ xÉÉMÉÉãÉéb                                                                  4SÉ
        U ÉÊjÉ{ÉÖ®É                                                                   4U
        VÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ ={ÉμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ (4BÉE ºÉä                             4U BÉEÉ ªÉÉäMÉ)       4VÉ
      5 vÉÉ®É 80ZÉMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 80ZÉR BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (1+2+3+4VÉ)                                                     5


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ -6BÉE                                         +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
     BÉE 80U                                                                SÉ  80ZÉJÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 80ZÉMÉ BÉEÉ f)

                                     JÉ 80UUBÉE                               U   80ZÉMÉ/80ZÉR (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                                                                            80ZÉMÉ/80ZÉR BÉEÉ 5)
                                     MÉ 80UUMÉ                                VÉ  80ZÉPÉ/80\É\ÉBÉE

                                     PÉ 80ZÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ                        ZÉ  80~BÉE
                                      80ZÉBÉE BÉEÉ SÉ)
                                     R 80ZÉBÉEJÉ                               \É  80iÉ
                         ] +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (BÉE ºÉä \É BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                                        ]


  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç                           ÉʴɶÉä−É n® ZÉJÉ ºÉä +ÉɪÉBÉE® ºÉä |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (vÉÉ®É BÉEÉäb +ÉÉè® BÉE® BÉEÉÒ n® BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ɪÉÉ +Énä¶É ºÉÆ0-9(iii) näJÉå)
      μÉE.ºÉÆ. vÉÉ®É                          ÉʴɶÉä−É n®       +ÉÉªÉ           =ºÉ {É® BÉE®     μÉE.ºÉÆ. vÉÉ®É BÉEÉäb     ÉʴɶÉä−É n®     +ÉÉªÉ      =ºÉ {É® BÉE®
           BÉEÉäb                          (%)            i               ii                       (%)          i        ii

                          1    1BÉE        15                                    6
                          2    22         10                                    7
  ÉʴɶÉä−É n®
                          3    21         20                                    8
                          4   5JÉJÉ         30                                    9
                          5                                                   10
                         11                                                       ªÉÉäMÉ (1ii ºÉä 10ii)

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ      UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè® (BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉɪÉ)
      1 ¤ªÉÉVÉ +ÉÉªÉ                                                                                       1
      2 ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉªÉ                                                                                     2
   UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉɪÉ
      3 nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É, ÉÊVÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè                                        3
      4 ¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ (ÉÊxɪÉàÉ 7, 7BÉE, 7JÉ ªÉÉ 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)                                   4
      5 {ÉEàÉÇ/A+ÉÉä{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É                                                                          5
      6 +ÉxªÉ                                                                                          6
      7 ªÉÉäMÉ (1+2+3+4+5+6)                                                                                   7

  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉɪÉBÉE®       +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® +ÉɪÉBÉE® BÉEä º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉÆnɪÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä
      μÉE.ºÉÆ. ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEÉäb           ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ    SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆ0                       ®BÉEàÉ (âó0)
                              (ÉÊnxÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)
        i
   BÉE® ºÉÆnɪÉ
                          ii
                          iii

                       ÉÊ]{{ÉhÉ ►      £ÉÉMÉ JÉ-]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä μÉE0ºÉÆ0 11BÉE +ÉÉè® 11PÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® BÉEÉ ªÉÉäMÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å *

 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- »ÉÉäiÉ {É® BÉE®
                     +ÉÉªÉ BÉE® »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEÉ ¤ªÉÉè®É [BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |É°ô{É 16BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®]
 BÉE]ÉèiÉÉÒ
     μÉEàÉ BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉÉiÉÉ   BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ   BÉÖEãÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE®         (4) àÉå ºÉä ´Éc ®BÉEàÉ ÉÊVɺÉBÉEÉ <ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® »ÉÉäiÉ {É®
     ºÉÆ. ºÉÆJªÉÉ (]èxÉ)                                                               nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè
                         (1)            (2)                   (3)                     (4)                         (5)
   BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ
                          i


                         ii

                         iii

          ÉÊ]{{ÉhÉ £ÉÉMÉ JÉ-]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä 11(JÉ) àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ 1 +ÉÉè® ]ÉÒbÉÒAºÉ 2 BÉEä ºiÉÆ£É 7 BÉEÉ ªÉÉäMÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å


 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-]ÉÒºÉÉÒAºÉ         »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É [ ºÉÆOÉchÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |É°ô{É 27PÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®]
      μÉE. ºÉÆOÉchÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ  BÉÖEãÉ ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE®          (4) àÉå ºÉä ´Éc ®BÉEàÉ ÉÊVɺÉBÉEÉ <ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ
   +ÉÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉ {É® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®
     ºÉÆ. BÉE® ºÉÆOÉchÉ ABÉEÉÆ=] xÉƤɮ                                                  ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè
                         (1)          (2)                 (3)                     (4)                           (5)

                       i

                       ii                               ÉÊ]{{ÉhÉ :-- £ÉÉMÉ JÉ--]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 11MÉ àÉå ºiÉÆ£É (7) BÉEÉ ªÉÉäMÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å *

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:49
posted:3/31/2012
language:
pages:20
Maneesh Choudhury Maneesh Choudhury Projects http://www.bellenokia.tk
About I AM A OPEN BOOK....READ ME........... I am invisible like air--- I am as important as oxygen--- I am living in the world of my dreamz I am always there to help otherz--- I am busy but never ignore any one I am the one who carez--- I---AM----MANEESH