ITR-4-in- Hindi-for- AY-2011-12- Financial- Year-2010-11 by maneeshchoudhury

VIEWS: 43 PAGES: 21

									                                                              £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉɪÉ-BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ                                             ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ
   |Éâó{É                 +ÉÉBÉEÉÊ´É-4                  (ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎ−] +ÉÉè® ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖƤÉ)
                                                         BÉßE{ɪÉÉ +ÉɪÉ-BÉE® ÉÊxɪÉàÉ, 1962 BÉEÉ ÉÊxɪÉàÉ 12 näÉÊJÉA
                                                                 (ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖnä¶É £ÉÉÒ näÉÊJÉA)                                   2 0 1 1 - 1 2
 £ÉÉMÉ BÉE VÉÉÒ<ÇAxÉ                           ºÉÉvÉÉ®hÉ
      {ÉcãÉÉ xÉÉàÉ                                        àÉvªÉ xÉÉàÉ                         +ÉÉÎxiÉàÉ xÉÉàÉ                   ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆ0


                      {ÉDãÉè]/n®´ÉÉVÉÉ/¤ãÉÉBÉE ºÉÆ0                             {ÉÉÊ®ºÉ®/£É´ÉxÉ/OÉÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ                          |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å)
                                                                                                               BªÉÉÎ−]               ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖƤÉ
                      ºÉ½BÉE/ MÉãÉÉÒ/bÉBÉE PÉ®                                FÉäjÉ/+ɴɺlÉÉxÉ                                  VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (iÉÉ®ÉÒJÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)
      BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
                                                                                                             (BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå)
                                                                                                                    /         /
                       xÉMÉ®/¶Éc®/ÉÊVÉãÉÉ                                  ®ÉVªÉ                    ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb              ÉËãÉMÉ (BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå) (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å)
                                                                                                               {ÉÖ°ô−É                      àÉÉÊcãÉÉ
                      ÉÊxÉ´ÉɺÉ/BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ AºÉ0]ÉÒ0bÉÒ0 BÉEÉäb ºÉÉÊciÉ {ÉEÉäxÉ xÉÆ0                  àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ0                          ÉÊxɪÉÉäVÉxÉ |É´ÉMÉÇ (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)
                                                                                                               ºÉ®BÉEÉ®      ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉäBÉD]® ABÉEBÉE      +ÉxªÉ

                      <Ç àÉäãÉ {ÉiÉÉ                                                                               +ÉɪÉ-BÉE® ´ÉÉbÇ/ºÉÉÌBÉEãÉ

                      ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) [BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ0 7 näÉÊJÉA]
                                                ÉÊxɪÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ - 139(1) ÉÊxɪÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉ - 139(4)                   {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 139(5)
                      ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå             142 (1)                 148                                     153BÉE/153MÉ
    {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ
                      ªÉÉÊn {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ cè iÉÉä ®¶ÉÉÒn ºÉÆ0 +ÉÉè® àÉÚãÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
                      iÉÉ®ÉÒJÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å (iÉÉ®ÉÒJÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)                                                                                  /       /
                      +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å)                  ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ            +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ          ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ xÉcÉÓ
                      BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ? (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å)         cÉÆ                    xÉcÉÓ
                      ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä BÉßE{ɪÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå -
                      (BÉE)   |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
                      (JÉ)   |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
                      (MÉ)   |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉèxÉ)

                      BÉDªÉÉ +ÉÉ{É vÉÉ®É 44BÉEBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nɪÉÉÒ cé ?           (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å)          cÉÆ          xÉcÉÓ

                       BÉDªÉÉ +ÉÉ{É vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nɪÉÉÒ cé ? (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å)                  cÉÆ         xÉcÉÓ,    ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå-
 ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
                      (BÉE)    BÉE® BÉEä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ

                      (JÉ)    ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ

                      (MÉ)    ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ (ºÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE/ {ÉEàÉÇ)

                      (PÉ)    ºÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE/ {ÉEàÉÇ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉèxÉ)

                      (R)     ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ


BÉEä´ÉãÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ={ɪÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA                                                                                       BÉEä´ÉãÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ={ɪÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
                                                                                                            ®ºÉÉÒn ºÉÆ0


                                                                                                            iÉÉ®ÉÒJÉ

                                                                                                            |ÉÉ{iÉ BÉEiÉÉÇ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÚc® +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®
                   BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ¤ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ¤ÉßÉÊkÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé iÉÉä iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ÉÊμÉEªÉÉBÉEã{ÉÉä/ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ={ÉnÉ̶ÉiÉ BÉE®å
                                        BÉEÉäb
                    μÉEÆ0ºÉÆ0                                  ºÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè                         ´ÉhÉÇxÉ
    BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
                              [BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ0 .9(ii) näJÉå]

                   (i)


                   (ii)


                   (iii)
                                ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ
   £ÉÉMÉ BÉE - iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ
                                (àÉn 1 ºÉä 5 £É®å ªÉÉÊn ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉxªÉlÉÉ àÉn 6 £É®å)
                  1 º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ
                       BÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ                                                                BÉE

                       JÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvɶÉä−É

                            i   {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉ                               JÉi
                           ii {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉ                                      JÉii
                           iii BÉEÉxÉÖxÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉ                                    JÉiii
                           iv BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉ                                   JÉiv
                           v ªÉÉäMÉ (JÉi + JÉii + JÉiii + JÉiv)                                                      JÉv

                       MÉ BÉÚEãÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ (BÉE + JÉv)                                                    1MÉ

                  2 jÉ@hÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ
ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ
                       BÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ
                            i   ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ jÉ@hÉ                                    BÉEi
                           ii   °ô{ÉA àÉå jÉ@hÉ
                                +É ¤ÉéBÉEÉå ºÉä jÉ@hÉ                                   ii+É
                                +ÉÉ +ÉxªÉ ºÉä                                       ii+ÉÉ
                                < ªÉÉäMÉ (ii+É+ ii+ÉÉ)                                  ii<
                           iii ªÉÉäMÉ (BÉEi + ii<)                                                             BÉEiii

                       JÉ    +É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ (ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉFÉä{É ®ÉÉ榃 £ÉÉÒ cè )
                            i   ¤ÉéBÉEÉå ºÉä jÉ@hÉ                                      JÉi
                           ii +ÉxªÉ ºÉä                                            JÉii
                           iii ªÉÉäMÉ (JÉi + JÉii)                                                             JÉiii

                       MÉ ªÉÉäMÉ jÉ@hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (BÉEiii + JÉiii)                                                         2MÉ

                  3 +ÉɺlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÉʪÉi´É                                                                    3

                  4 ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ (1MÉ + 2MÉ +3)                                                              4

                  1 ÉκlÉ® +ÉÉÉκiɪÉÉÆ
                       BÉE  ºÉBÉEãÉ : ¤ãÉÉBÉE                                           1BÉE
                       JÉ +É´ÉFɪÉhÉ                                                1JÉ
                       MÉ ¶ÉÖr ¤ãÉÉBÉE (BÉE – JÉ)                                          1MÉ
                       PÉ SÉãÉ ®cÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEɪÉÇ                                         1PÉ
                       R ªÉÉäMÉ (1MÉ + 1PÉ)                                                                   1R

                  2 ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉ ={ɪÉÉäVÉxÉ
                       BÉE nÉÒvÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
                            i   ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊxɪÉÉÆ - BÉEÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç                 BÉEi
                           ii ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊxɪÉÉÆ - BÉEÉä] xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç                 BÉEii
                           iii ªÉÉäMÉ (BÉEi + BÉEii)                                                            BÉEiii

                       JÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
                            i  ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®, ¶ÉäªÉ® ={ɪÉÉäVÉxÉ vÉxÉ ºÉÉÊciÉ                       JÉi
                           ii +ÉÉÊPÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉäªÉ®                                       JÉii
                           iii  ÉÊb¤ÉåSÉ®                                          JÉiii
                           iv ªÉÉäMÉ (JÉi + JÉii + JÉiii)                                                         JÉiv
                       MÉ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ (BÉEiii + JÉiv)                                                         2MÉ
                  3 SÉÉãÉÚ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ, jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
                 BÉE SÉÉãÉÚ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ

                     i  ¤ÉÉÒVÉBÉE
                         +É £ÉÆbÉ®, ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉ{ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉéÉËBÉEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ cè      i+É
                         +ÉÉ BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ                                 i+ÉÉ
                         < BÉEɪÉÇMÉiÉ £ÉÆbÉ®                                  i<
                         <Ç iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ / BªÉÉ{ÉÉ® àÉÉãÉ                            i<Ç
                         = ªÉÉäMÉ (i+É + i+ÉÉ + i< + i<Ç)                                          i=

                     ii +ÉxªÉÉxªÉ jÉ@hÉÉÒ                                                    BÉEii
                     iii xÉBÉEn +ÉÉè® ¤ÉéBÉE +ÉÉÊiɶÉä−É
                         +É cºiÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ                                  iii+É
                         +ÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊiɶÉä−É                            iii+ÉÉ
                         < ªÉÉäMÉ (iii+É + iii+ÉÉ)                                             iii<

                     iv +ÉxªÉ SÉÉãÉÚ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ                                                BÉEiv

                     v  BÉÖEãÉ SÉÉãÉÚ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (i= + BÉEii + iii< + BÉEiv)                                BÉEv

                 JÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
                      xÉBÉEn àÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖ °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊOÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ
                     i ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉ
                                                                     JÉi

                     ii ÉÊxÉFÉä{É,jÉ@hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ                  JÉii
                     iii ®ÉVɺ´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊiɶÉä−É                  JÉiii
                     iv ªÉÉäMÉ (JÉi + JÉii +JÉiii )                                               JÉiv

                 MÉ SÉÉãÉÚ +ÉÉÉκiɪÉÉå, jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ ( BÉE v+ JÉ iv)                            3MÉ

                 PÉ  SÉÉãÉÚ nÉÉʪÉi´É +ÉÉè® ={ɤÉÆvÉ
                     i SÉÉãÉÚ nÉÉʪÉi´É
                        +É +ÉxªÉÉxªÉ ãÉäxÉnÉ®                                 i +É
                        +ÉÉ {É]Â]ÉvÉßiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉÉʪÉi´É                  i +ÉÉ
                        < ={ɪÉÇÖBÉDiÉ {É® =n£ÉÚiÉ ¤ªÉÉVÉ                           i <
                        <Ç =n£ÉÚiÉ ¤ªÉÉVÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä jÉ@hÉÉå {É® ¶ÉÉävªÉ xÉcÉÓ cé             i <Ç
                        = ªÉÉäMÉ (i +É + i +ÉÉ + i < + i <Ç)                                         i=

                     ii ={ɤÉÆvÉ
                        +É +ÉɪÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                             ii +É
                         +ÉÉ vÉxÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                            ii
                                                                     +ÉÉ
                        < UÖ]Â]ÉÒ £ÉÖxÉÉxÉä/+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ/={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ             ii <
                        <Ç +ÉxªÉ ={ɤÉÆvÉ                                    ii <Ç
                        = ªÉÉäMÉ (ii +É + ii +ÉÉ + ii < + ii <Ç )                                      ii=

                     iii ªÉÉäMÉ (i = = + ii =)                                                  PÉiii

                 R    ¶ÉÖr SÉÉãÉÚ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (3MÉ -PÉiii)                                           3R

             4   BÉE +É´ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ BªÉªÉ                4BÉE
                 JÉ +ÉɺlÉÉÊMÉiÉ BÉE® +ÉÉÉκiÉ                                      4JÉ
                 MÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ/ºÉÆÉÊSÉiÉ +ÉÉÊiɶÉä−É                            4MÉ
                 PÉ ªÉÉäMÉ (4BÉE + 4JÉ + 4MÉ)                                                    4PÉ

             5 ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEä ={ɪÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ (1R + 2MÉ + 3R +4PÉ)                                      5

             6 =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè -
BÉEÉä<Ç ãÉäJÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
                (BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ¤ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå)
                 BÉE +ÉxªÉÉxªÉ jÉ@ÉÊhɪÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ                                            6BÉE
     xÉcÉÓ
                 JÉ +ÉxªÉÉxªÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ                                             6JÉ
                 MÉ BªÉÉ{ÉÉ®MÉiÉ º]ÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ                                             6MÉ
                 PÉ xÉBÉEnÉÒ ¤ÉBÉEɪÉÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ                                                 6PÉ
                          ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ
  £ÉÉMÉ BÉE- ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ
                         (=ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, àÉn 1 ºÉä àÉn 50 £É®å, +ÉxªÉlÉÉ àÉn 51 £É®å)
              BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ¤ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ /ºÉBÉEãÉ ®ºÉÉÒn                                             1
             1
ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ
ãÉäJÉÉ BÉEÉä jÉ@hÉ
              (¶ÉÖr ÉÊ´É´É®ÉÊhɪÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉªÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ BÉE®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå)
             2 ÉÊ´ÉμÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉE ºÉƤvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ ªÉÉäMªÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉE® +ÉÉè® ={ÉBÉE®
                 BÉE ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE                                         2BÉE
                 JÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®                                              2JÉ
                           MÉ àÉÖãªÉ ¤ÉÉÌvÉiÉ BÉE®/ ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉE®                                    2MÉ
                           PÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉE® +ÉÉè® ={ÉBÉE®                                  2PÉ
                           R |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ªÉÉäMªÉ BÉÖEãÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉE® +ÉÉè® ={ÉBÉE® (2BÉE+2JÉ+2MÉ+2PÉ)                   2R

                    3     +ÉxªÉ +ÉɪÉ
                           BÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ                                                 3BÉE
                          JÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ                                                 3JÉ
                           MÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É                                                  3MÉ
                           PÉ ¤ªÉÉVÉ                                                   3PÉ
                           R ÉκlÉ® +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® ãÉÉ£É                                 3R
                           SÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE® ºÉä |É£ÉɪÉÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® ãÉÉ£É 3SÉ
                           U +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® ãÉÉ£É                                 3U
                          VÉ SÉÉãÉÚ =iÉÉ® SÉ½É´É àÉqä ãÉÉ£É                                        3VÉ
                           ZÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ                                               3ZÉ
                           \É BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ                                             3\É
                           ] +ÉxªÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ (3BÉE ºÉä 3\É)                                       3]

                      4 +ÉÆÉÊiÉàÉ º]ÉBÉE                                                       4

                      5 ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ ºÉä ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉ ªÉÉäMÉ (1+2R+3]+4)                               5

                      6 +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ÉBÉE                                                      6

                      7 μÉEªÉ (¶ÉÖr |ÉÉÊiÉnÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ BÉE®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä)                               7

                      8 μÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉE®
                           BÉE ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE                                              8BÉE
                          JÉ |ÉÉÊiÉ ¶ÉÖãBÉE                                                8JÉ
                           MÉ ÉʴɶÉä−É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE                                      8MÉ
                           PÉ ºÉÆPÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE                                            8PÉ
                           R ºÉä´ÉÉ BÉE®                                                 8R
                           SÉ àÉÚãªÉ ¤ÉÉÌvÉiÉ BÉE®/ ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉE®                                    8SÉ
                          VÉ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉE®                                    8U
                           ZÉ ªÉÉäMÉ (8BÉE+8JÉ+8MÉ+8PÉ+8R+8SÉ+8U)                                        8VÉ

                      9 £ÉÉ½É                                                             9
                      10 £ÉÆbÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÚVÉÉç BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ                                      10
                      11 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® <ÇÆvÉxÉ                                                   11
                      12 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ                                                         12
ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉä =vÉÉ®
                      13 £É´ÉxÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ                                                    13
                      14 àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ                                                 14
                      15 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
                           BÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ                                          15BÉE
                          JÉ ¤ÉÉäxÉºÉ                                                  15JÉ
                           MÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ                                 15MÉ
                           PÉ UÖ]Â]ÉÒ £ÉÖxÉɪÉÉ VÉÉxÉÉ                                          15PÉ
                           R UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉjÉÉ {ÉEɪÉnä                                           15R
                           SÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ                           15SÉ
                           U àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ                              15U
                          VÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ={ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ                               15VÉ
                           ZÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ                                  15ZÉ
                           \É ÉÊBÉExcÉÓ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉEɪÉnÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ =n£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè  15\É
                           ] BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® (15BÉE+15JÉ+15MÉ+15PÉ+15R+15SÉ+15U+15VÉ+15ZÉ+15\É)             15]

                    16     ¤ÉÉÒàÉÉ
                           BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ                                           16BÉE
                          JÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ                                              16JÉ
                           MÉ BÉEÉÒ àÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ                                            16MÉ
                           PÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ                                               16PÉ
                           R ¤ÉÉÒàÉÉ {É® BÉÖEãÉ BªÉªÉ (16BÉE+16JÉ+16MÉ+16R)                                   16R
                      17 BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEãªÉÉhÉä BªÉªÉ                                    17
                      18 àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ                                                        18
                       19 ºÉiBÉEÉ®                                                                              19
                       20 ºÉààÉäãÉxÉ                                                                             20
                       21 ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉƤÉÆvÉÇxÉ ÉÊVɺÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉSÉÉ® £ÉÉÒ cè (ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)                                        21
                       22 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ                                                                             22
                       23 BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ                                                                             23
                       24 cÉä]ãÉ, ¤ÉÉäÉÍbMÉ +ÉÉè® ãÉÉäÉËVÉMÉ                                                                 24
                       25 ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊVɺÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ cé                                                     25
                       26 ´ÉÉcxÉ BªÉªÉ                                                                            26
                       27 ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BªÉªÉ                                                                         27
                       28 +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc BªÉªÉ                                                                        28
                       29 BÉDãÉ¤É BªÉªÉ                                                                            29
                       30 iªÉÉècÉ® +ÉɪÉÉäVÉxÉ BªÉªÉ                                                                     30
                       31 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ                                                                             31
                       32 nÉxÉ                                                                                32
                       33 ºÉÆnÉxÉ                                                                               33
                       34 ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ n® +ÉÉè® BÉE® (ÉÊVɺÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® £ÉÉÒ cé )
                            BÉE ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE                                       34BÉE
                           JÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®                                            34JÉ
                            MÉ àÉÚãªÉ ¤ÉÉÌvÉiÉ BÉE®/ ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉE®                               34MÉ
                            PÉ ={ÉBÉE®                                              34PÉ
                            R BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ n®, BÉE®, ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ={ÉBÉE®                            34R
                            SÉ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ n®å +ÉÉè® BÉE® (34BÉE+34JÉ+34MÉ+34PÉ+34R)                                            34SÉ
                       35 ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖãBÉE                                                                       35
                       36 +ÉxªÉ BªÉªÉ                                                                             36
                       37 bÚ¤ÉÆiÉ jÉ@hÉ                                                                            37
                       38 bÚ¤ÉxiÉ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉEɺ{Én jÉ@hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                                                        38
                       39 +ÉxªÉ ={ɤÉÆvÉ                                                                           39
                         ¤ªÉÉVÉ, +É´ÉFɪÉhÉ +ÉÉè® BÉE®Éå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É
                       40                                                                                   40
                         [5 – (6 + 7 + 8VÉ + 9 to 14 + 15 ] + 16R + 17 to 33 + 34SÉ + 35 ºÉä 39)]
                       41 ¤ªÉÉVÉ                                                                               41
                       42 +É´ÉFɪÉhÉ                                                                             42
                       43 BÉE®Éå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É (40-41-42)                                                                 43
                       44 SÉÉãÉÚ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                                                                   44
    BÉE® ={ɤÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ
                       45 +ɺlÉÉÉÊMÉiÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                                                                45
                       46 BÉE® BÉEä {ɶSÉÉiÉ ãÉÉ£É (43 – 44 – 45 )                                                              46
                       47 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉOÉhÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ                                                        47
                       48 ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãɤvÉ ®BÉEàÉ (46 + 47)                                                         48
                       49 +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvɶÉä−É BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ                                                         49
                       50 º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ àÉå iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒiÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ (48 – 49)                                               50
                         =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ¤ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ¤ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä
                       51
     BÉEÉä<Ç ãÉäJÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
                         ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå-
                           BÉE ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ                                                                    51BÉE

                           JÉ ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É                                                                        51JÉ

                            MÉ   BªÉªÉ                                                                         51MÉ
                            PÉ   ¶ÉÖr ãÉÉ£É                                                                      51PÉ


£ÉÉMÉ BÉE - +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ                       +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (=ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® VÉcÉÆ vÉÉ®É 44 BÉEJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nɪÉÉÒ xÉcÉÓ cè)
                       1 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ                                               (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å)        ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE       xÉBÉEn
                       2 ªÉÉÊn ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè                                              (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å)        cÉÄ           xÉcÉÓ
                        vÉÉ®É 145BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ãÉäJÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ãÉÉ£É {É®
+ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
                       3                                                                                     3
                        |É£ÉÉ´É
                       4 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ º]ÉBÉE BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä {ÉrÉÊiÉ
                           BÉE BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ (ªÉÉÊn ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä 1 ÉÊãÉJÉå, ªÉÉÊn ãÉÉMÉiÉ {É® cè iÉÉä 2 ÉÊãÉJÉå, ªÉÉÊn ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® cè iÉÉä 3 ÉÊãÉJÉå)
                          JÉ iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ (ªÉÉÊn ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, ´ÉcÉÆ 1 ÉÊãÉJÉä, ªÉÉÊn ãÉÉMÉiÉ {É® cè iÉÉä 2 ÉÊãÉJÉå, ªÉÉÊn ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® cè iÉÉä 3 ÉÊãÉJÉå)
                           MÉ BÉDªÉÉ º]ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè    (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å)       cÉÆ            xÉcÉÓ
    PÉ vÉÉ®É 145BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ {É® |É£ÉÉ´É  4PÉ
5 ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå VÉàÉÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè--

    BÉE vÉÉ®É 28 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉnå                       5BÉE
      VÉcÉÆ |ÉiªÉªÉ, ´ÉÉ{ɺÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉävªÉ °ô{É àÉå
    JÉ OÉÉÿªÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉiªÉªÉ, ´ÉÉ{ɺÉÉÒ, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® 5JÉ
      BÉEä |ÉÉÊiÉnɪÉ, ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉE® ªÉÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® BÉEÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
    MÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉÌvÉiÉ nÉ´Éä                 5MÉ
    PÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉn                                       5PÉ
    R {ÉÚÆVÉÉÒ ®¶ÉÉÒn, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè                                     5R
    SÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå VÉàÉÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (5BÉE+5JÉ+5MÉ+5PÉ+5R)                           5SÉ
6 vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ :-
     º]ÉBÉE ªÉÉ £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ªÉÉ xÉ−] cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ
    BÉE                                                  6BÉE
     cäiÉÖ ºÉÆnkÉ |ÉÉÒÉÊàɪÉàÉ
    JÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä º´ÉɺlªÉ {É® ¤ÉÉÒàÉÉ cäiÉÖ ºÉÆnkÉ |ÉÉÒÉÊàɪÉàÉ                6JÉ
     nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäxÉºÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
    MÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ®ÉÉ榃 ãÉÉ£É ªÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉä        6MÉ
     +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆnäªÉ lÉÉÒ
    PÉ =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉÆnkÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ                6PÉ
    R ¶ÉÚxªÉ BÉÚE{ÉxÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® ¤É]Â]ä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ                             6R
    SÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnɪÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ               6SÉ
    U ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnɪÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ             6U
    VÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ={ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnɪÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ                 6VÉ
    ZÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnɪÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ                         6ZÉ
    \É bÚ¤ÉÆiÉ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉEɺ{Én jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ                              6\É
    ] bÚ¤ÉÆiÉ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉEɺ{Én jÉ@hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ                           6]
    ~ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉʴɶÉä−É +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ                          6~
    b BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxɪÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉ BÉEä
                                                       6b
     ÉÊãÉA BªÉªÉ
    f BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ
     +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
     BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEàÉÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ 6f
     BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
     BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
    hÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ                                     6hÉ
    iÉ vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (6BÉE ºÉä 6hÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                                6iÉ
7 vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ
    BÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BªÉªÉ                                   7BÉE
      ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉʶÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉäÉÊ´ÉxÉä® ¥ÉÉäSÉ®, ]ÅäBÉD],
    JÉ                                                      7JÉ
      BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå ªÉÉ AäºÉä cÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {É® BªÉªÉ ;
      iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉκiÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
    MÉ                                                      7MÉ
      °ô{É àÉå BªÉªÉ ;
    PÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉÉÉκiÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ;                                  7PÉ
    R ÉÊBÉEºÉÉÒ |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè,
                                                  7R
     ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ ;
    SÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉκàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉʪÉi´É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ         7SÉ
    U +ÉÉªÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå VÉÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè BªÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ      7U
    VÉ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®BÉEàÉ                    7VÉ
    ZÉ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ( 7BÉE ºÉä 7VÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                               7ZÉ
8   +É vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ
       BÉE +ÉvªÉÉªÉ 17JÉ BÉEä ={ɤÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É
         40(BÉE)(i), vÉÉ®É 40 (BÉE)(iBÉE) +ÉÉè® vÉÉ®É 40 (BÉE)(iii) BÉEä +ÉBÉE
         +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ®BÉEàÉ
       JÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ               +ÉJÉ
        MÉ +ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ ãÉÉ£É BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ                       +ÉMÉ
        PÉ vÉxÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ                              +ÉPÉ
        R ãÉÉ£É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ªÉÉ n® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ    +ÉR
        SÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ¤ªÉÉVÉ, ´ÉäiÉxÉ, ¤ÉÉäxɺÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
                                                    +ÉSÉ
          ªÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉΤvÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
        U BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ                              +ÉU
        VÉ vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (+ÉBÉE ºÉä +ÉU BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                          8+ÉVÉ
    +ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ®BÉEàÉ   8+ÉÉ
9 vÉÉ®É 40BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ
                BÉE vÉÉ®É 40BÉE (2)(JÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ;        9BÉE
                  vÉÉ®É 40BÉE(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉEÉ=x] {Éä<Ç SÉäBÉE ªÉÉ ABÉEÉ=x] {Éä<Ç ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD]
                JÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆnkÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ-100 9JÉ
                  |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ;
                MÉ ={ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ;                        9MÉ
                PÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ, xªÉɺÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆMÉàÉ, ªÉÉ BªÉÉÎ−] ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
                 ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉƺlÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå 9PÉ
                 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnkÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉ榃 ;
                R BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ                                     9R
                SÉ vÉÉ®É 40BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (9BÉE ºÉä 9R BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                             9 SÉ
           10 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ®BÉEàÉ

                BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®, ¶ÉÖãBÉE, ={ÉBÉE® ªÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉÉ榃 10BÉE
                  BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
                JÉ ªÉÉ ={ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç
                  ®ÉÉ榃                                                10JÉ
                  nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäxÉºÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
                MÉ                                                    10MÉ
                  ºÉÆnäªÉ ªÉÉ ®ÉÉʶÉ
                PÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
                   +ÉÉènªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ =vÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É 10PÉ
                  àÉå ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
                R ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ =vÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ
                                                                    10R
                  BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
                SÉ UÖ]Â]ÉÒ £ÉÖxÉÉxÉä BÉEä àÉ nä ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉ榃                          10SÉ
                U vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (10BÉE ºÉä 10SÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                            10U
           11   ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ:-
                BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®, ¶ÉÖãBÉE, ={ÉBÉE® ªÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉÉ榃 11BÉE
                  BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
                JÉ ªÉÉ ={ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç
                  ®ÉÉ榃                                                11JÉ
                  nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäxÉºÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
                MÉ                                                    11MÉ
                  ºÉÆnäªÉ ªÉÉ ®ÉÉʶÉ
                PÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
                  +ÉÉènªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ =vÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É 11PÉ
                  àÉå ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
                R ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ =vÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ
                                                                    11R
                  BÉEÉä<Ç ®ÉÉʶÉ
                SÉ UÖ]Â]ÉÒ £ÉÖxÉÉxÉä BÉEä àÉnä ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉ榃                          11SÉ
                U vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (11BÉE to 11SÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                             11U
           12 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ¤ÉBÉEɪÉÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ

                BÉE ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE                                        12BÉE
                JÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®                                             12JÉ
                MÉ àÉÖãªÉ ¤ÉÉÌvÉiÉ BÉE®/ ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉE®                                 12MÉ
                PÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉE®àÉ                                         12PÉ
                R ¤ÉBÉEɪÉÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (12BÉE ºÉä 12PÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                                          12R
           13 vÉÉ®É 33BÉEJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 33BÉEJÉBÉE ªÉÉ 33BÉEMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ                      13
           14 vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉɪÉÇ ãÉÉ£É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ                                       14
           15 ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ               15£ÉÉMÉ BÉE –        àÉÉjÉÉiàÉBÉE ¤ªÉÉè®ä (=ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊVɺÉàÉå vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nɪÉÉÒ xÉcÉÓ cè)
 àÉÉjÉÉiàÉBÉE ¤ªÉÉè®ä
     (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
          1 +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ÉBÉE                                                                 1
                2 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ μÉEªÉ                                                     2
                3 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ                                                   3
àÉÉjÉÉiàÉBÉE ¤ªÉÉè®
                4 +ÉÆÉÊiÉàÉ º]ÉBÉE                                                             4
                5 BÉEàÉÉÒ / +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä                                                  5
           (JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
                6 BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
                    BÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ÉBÉE                                                      6BÉE
                    JÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ μÉEªÉ                                                6JÉ
                    MÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉ{ÉiÉ                                                6MÉ
                          PÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ                                                 6PÉ
                          R +ÉÆÉÊiÉàÉ º]ÉBÉE                                                           6R
                          SÉ |ÉÉ{iÉ iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ                                                         6SÉ
                          U |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiɶÉiÉiÉÉ                                                     6U
                        VÉ BÉEàÉÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä                                                  6VÉ
                     7 iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ/ ={ÉÉäi{ÉÉn
                        BÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ÉBÉE                                                          7BÉE
                         JÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ μÉEªÉ                                                    7JÉ
                         MÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉjÉÉ                                            7MÉ
                          PÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ                                                 7PÉ
                          R +ÉÆÉÊiÉàÉ º]ÉBÉE                                                           7R
                          SÉ BÉEàÉÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä                                                 7SÉ


 £ÉÉMÉ JÉ - BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ        BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
     1 ´ÉäiÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ vÉ BÉEÉ 6)                                                                        1
                 2 MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ 4MÉ)(ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)                     2
                 3 BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ
                     i ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-BÉEÉ®¤ÉÉ® 3i
                       ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ BÉE37)(ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)
                     ii ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ JÉ 3ii
                       41)(ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)
                     iii ªÉÉäMÉ (3i + 3ii) (ªÉÉÊn 3 iii cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                                         3iii
                 4 {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                     BÉE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE

                          i +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (vÉÉ®É 111BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ 4BÉEi
                           BÉE7)
                          ii +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (+ÉxªÉ) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ BÉE8)        4BÉEii
                         iii BÉÖEãÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (4BÉEi + 4BÉEii)                       4BÉEiii
                     JÉ nÉÒvÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ JÉ6) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ 4JÉ
                        ÉÊãÉJÉå)
BÉÖEãÉ +ÉɪÉ
                     MÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (4BÉEiii + 4JÉ) (ªÉÉÊn    4MÉ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                     4MÉ
                 5 +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉɪÉ
                      nÉèb BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ BÉE3) 5BÉE
                     BÉE
                      (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)
                      nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ 4MÉ) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè 5JÉ
                     JÉ
                      iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)
                     MÉ BÉÖEãÉ (5BÉE +5JÉ)                                                               5MÉ
                 6 BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ (1 + 2 + 3iii +4MÉ +5MÉ)                                                          6
                 7 6 BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä 2vii,3vii and 4viiBÉEÉ ªÉÉäMÉ)  7
                 8 SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®É BÉEä {ɶSÉÉiÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ (6 – 7)                                       8
                 9 6 BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒiÉ cÉÉÊxɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä 2vii,3vii and 4vii BÉEÉ ªÉÉäMÉ)      9
                 10 ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (8-9) (+ÉxÉÃÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ 5viii)                                    10
                 11 +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ VI-BÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VIBÉE BÉEÉ vÉ)                                     11
                 12 BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (10 – 11)                                                                 12
                 13 n® |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉɪÉ/BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ <+ÉÉ<Ç BÉEÉ 4)                             13
                 14 ‘+ÉÉè−ÉiÉ +Éɪɒ (12 + 13)                                                               14
                 15 +ÉOÉhÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉÆ (ºÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEä xi BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                            15


£ÉÉMÉ JÉ - BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® nÉÉʪÉi´É                 BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® nÉÉʪÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
                 1 BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE®
                     BÉE ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå {É® BÉE®                                 1BÉE
 BÉE® nÉÉʪÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉÉ
                     JÉ ÉʴɶÉä−É n®Éå {É® BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ AºÉ +ÉÉ<Ç BÉEÉ 11)                 1JÉ
                 2      BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE® (1BÉE + 1JÉ)                                                   2
                 3   (2 + 3) {É® ÉʶÉFÉÉ ={ÉBÉE® ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉʶÉFÉÉ ={ÉBÉE® £ÉÉÒ cè                        3
                 4 BÉÖEãÉ BÉE® nÉÉʪÉi´É    (2 + 3)                                                           4
                 5 BÉE® ®ÉciÉ
                     BÉE vÉÉ®É 89                                            5BÉE
                     JÉ vÉÉ®É 90                                            5JÉ
                MÉ vÉÉ®É 91                                                 5MÉ
                PÉ BÉÖEãÉ (6BÉE +6JÉ +6MÉ)                                                                            5 PÉ
           6 ¶ÉÖr BÉE® nÉÉʪÉi´É (5 – 6PÉ)                                                                              6
           7 ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ
               BÉEÉÊ´É´É®hÉÉÒ näxÉä àÉå BªÉÉÊiÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA (vÉÉ®É 234BÉE)                        7BÉE
               JÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä BªÉÉÊiÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA (vÉÉ®É 234JÉ)                   7JÉ
               MÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä +ÉɺlÉMÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA (vÉÉ®É 234MÉ)                           7MÉ
               PÉ ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ¤ªÉÉVÉ (9BÉE+9JÉ+9MÉ)                                                                      7PÉ
           8 +ÉÉè−ÉiÉ nÉÉʪÉi´É (6 + 7PÉ)                                                                               8
           9 ºÉÆnkÉ BÉE®
              BÉE +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉä)                            9BÉE
                »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºjÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ 1 BÉEä ºiÉÆ£É 7 9JÉ
              JÉ
                +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ 2 BÉEä ºiÉÆ£É 8 BÉEÉ ªÉÉäMÉ)
              MÉ ]ÉÒºÉÉÒAºÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒºÉÉÒAºÉ BÉEÉ ºiÉÆ£É 7)                        9MÉ
              PÉ º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉä)                        9PÉ
   ºÉÆnkÉ BÉE®
              R ºÉÆnkÉ BÉÖEãÉ BÉE® (8BÉE + 8JÉ + 8MÉ + 8PÉ)                                                                    9R
           10 ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ (ªÉÉÊn 9R ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä 8 |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, +ÉxªÉlÉÉ ¶ÉÚxªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å )                                            10
           11 |ÉÉÊiÉnÉªÉ (ªÉÉÊn 9R 8 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè)                                                                         11
           12 +É{ÉxÉÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆ0 |ÉÉÊ´É−] BÉE®å (ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE)
           13 BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ      SÉèBÉE uÉ®É, ªÉÉ     +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ? (VÉÉä ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉä         ÉÊSÉcÂÂÉÊxÉiÉ BÉE®å)
           14 +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÉÒvÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉè®ä nå
          AàÉ+ÉÉ<ǺÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉäb                                            JÉÉiÉä BÉEÉÒ |ÉBÉEÉ® (VÉÉä ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉä    ÉÊSÉcÂÂÉÊxÉiÉ BÉE®å)        ¤ÉSÉiÉ         SÉÉãÉÚ


                                                                    ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
 àÉé,............................................VÉÉä...............................BÉEÉ {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ cÚÆ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆ,..................................BÉEÉ vÉÉ®BÉE cÚÆ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSɪÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® Éʴɶ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉàÉå nÉ̶ÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉʶÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉiªÉ BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
 +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2011-12 ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉE® ºÉä |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1961 BÉEä ={ɤÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè *

 ºlÉÉxÉ                                                            iÉÉ®ÉÒJÉ                        cºiÉÉFÉ®

 15     ªÉÉÊn ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä +ÉÉè® xÉÉÒSÉä +ÉÉè® ¤ªÉÉè®ä nå:
 BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ0            BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ                                    BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ cºiÉÉFÉ®


 ªÉÉÊn BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ……………                                    16

 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ AºÉ          ´ÉäiÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
      ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ                                                                                    ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉèxÉ) (´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)


           ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ                                  xÉMÉ®/¶Éc®                           ®ÉVªÉ                         ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb


           1 ´ÉäiÉxÉ (´ÉäiÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ £ÉkÉÉå, {ÉÉÊ®ãÉÉΤvɪÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£É BÉEÉä Uéä½ BÉE®)..                                              1
   ´ÉäiÉxÉ
           2 vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ £ÉkÉä (xÉÉÒSÉä 6 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ)                        2
           3 £ÉkÉä VÉÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè (ÉÊxɪÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä |É°ô{É 16 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)                                                 3
           4 {ÉÉÊ®ãÉÉΤvɪÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ (ÉÊxɪÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä |É°ô{É 16 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)                                                  4
           5 ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ãÉÉ£É (ÉÊxɪÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä |É°ô{É 16 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)                                                 5
           6 ‘´ÉäiÉxÉ’ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (1+3+4+5)                                                                 6 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ           MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä (BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖnå¶ÉÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
                                                          xÉMÉ®/¶Éc®                               ®ÉVªÉ                  ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb
              ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 1 BÉEÉ {ÉiÉÉ
           1


              ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® cè iÉÉä    (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ) BÉE®å                  ÉÊBÉE®ÉA nÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ                         ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆ0 (´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)
MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
               BÉE ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ ªÉÉ ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ/ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (ªÉÉÊn    {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉA {É® cè iÉÉä =SSÉiÉ®, ªÉÉÊn
                                                                                                        1BÉE
                 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉiÉ®
               JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè                  1JÉ
               MÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®                              1MÉ
               PÉ BÉÖEãÉ (1JÉ + 1MÉ)                                            1PÉ
               R ¤ÉBÉEɪÉÉ (1BÉE – 1PÉ)                                                                              1R
               SÉ 1R BÉEÉ 30%                                                1SÉ
                     U =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ                            1U
                     VÉ BÉÖEãÉ (1SÉ + 1U)                                                                        1VÉ
                      ZÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 1 ºÉä +ÉÉªÉ (1R – 1VÉ)                                                              1ZÉ
                    ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 2 BÉEÉ {ÉiÉÉ                              xÉMÉ®/¶Éc®                             ®ÉVªÉ               ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb
                  2


                    ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® cè iÉÉä   (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ) BÉE®å                ÉÊBÉE®ÉA nÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ                       ÉÊBÉE®ÉanÉ® BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆ0 (´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)                      BÉE ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ ªÉÉ ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ/ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (ªÉÉÊn {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® cè iÉÉä =SSÉiÉ®, ªÉÉÊn ´É−ÉÇ 2BÉE
                         BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉiÉ®
                     JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè               2JÉ
                      MÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®                           2MÉ
                     PÉ BÉÖEãÉ (2JÉ + 2MÉ)                                          2vÉ
                     R ¤ÉBÉEɪÉÉ (2BÉE – 2vÉ)                                                                       2R
                     SÉ 2R BÉEÉ 30%                                             2SÉ
                     U =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ                              2U
                     VÉ BÉÖEãÉ (2SÉ+ 2U)                                                                         2VÉ
                      ZÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 2 ºÉä +ÉÉªÉ (2R –2VÉ)                                                               2ZÉ
                    ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 3 BÉEÉ {ÉiÉÉ                               xÉMÉ®/¶Éc®                             ®ÉVªÉ              ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb
                  3


                    ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® cè iÉÉä   (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ) BÉE®å                ÉÊBÉE®ÉanÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ                       ÉÊBÉE®ÉanÉ® BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆ0 (´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)       BÉE ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ ªÉÉ ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ/ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (ªÉÉÊn {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® cè iÉÉä =SSÉiÉ®, ªÉÉÊn      3BÉE
         ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉ ÉÊxÉàxÉkÉ®
      JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè               3JÉ
       MÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®                           3MÉ
       PÉ BÉÖEãÉ (3JÉ + 3MÉ)                                         3vÉ
       R ¤ÉBÉEɪÉÉ (3BÉE – 3PÉ)                                                                         3R
       SÉ 3R BÉEÉ 30%                                             3SÉ
       U =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ                             3U
       VÉ BÉÖEãÉ (3SÉ + 3U)                                                                           3VÉ
       ZÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 3 ºÉä +ÉÉªÉ 3 (3R – 3SÉ)                                                                3ZÉ
     4 “MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +Éɪɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉɪÉ
       BÉE vÉÉ®É 25BÉE/BÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÉç BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ                                            4BÉE
      JÉ 30% BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ vÉÉ®É 25JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ                            4JÉ
       MÉ BÉÖEãÉ (4BÉE + 4JÉ + 1ZÉ + 2ZÉ + 3ZÉ)                                                                 4MÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ ►    BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ AºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ – BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
     +É ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ
         1 ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE® ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É (£ÉÉMÉ BÉE {ÉÉÒ +ÉÉè® AãÉ BÉEÉ àÉn 43 ªÉÉ àÉn 51PÉ)                                     1
         2 1 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ¶ÉÖr ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ         2
 BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä +ÉɪÉ
         3 +ÉÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉä MÉA ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå 3
            VÉàÉÉ +ÉɪÉ/®ºÉÉÒnå
         4 1 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
                        44BÉEPÉ/44BÉER/44BÉESÉ/44JÉ/44JÉJÉ/44JÉJÉBÉE/44JÉJÉJÉ/44U/44UBÉE
                        +ÉvªÉÉªÉ 12U/{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè
                     5 (1 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå VÉàÉÉ +ÉɪÉ, VÉÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè
                        BÉE {ÉEàÉÉç ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É                                 5BÉE
                       JÉ A+ÉÉä{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É                          5JÉ
                        MÉ +ÉÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ UÚ]                                   5MÉ
                        PÉ BÉÖEãÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ                                    5PÉ
                     6 ¤ÉBÉEɪÉÉ (1– 2 – 3 – 4 – 5PÉ)                                                                   6
                     7 +ÉÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉä MÉA ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ BªÉªÉ 7
                     8 ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ BªÉªÉ VÉÉä +ÉÉªÉ UÚ] ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ 8
                     9 BÉÖEãÉ (7 + 8)                                             9
                    10 ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ (6+9)                                                               10
                    11 9 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ +É´ÉYɪÉhÉ                                             11
                    12 +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +É´ÉFɪÉhÉ
                        i vÉÉ®É 32 (1)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +É´ÉFɪÉhÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ               11i
                          bÉÒ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉ ºiÉÆ£É 6)
                        ii vÉÉ®É 32 (1)(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +É´ÉFɪÉhÉ (+É{ÉxÉÉÒ                 11ii
                          ºÉÆMÉhÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉɪÉBÉE® ÉÊxɪÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉʶÉ−] 1BÉE
                       iii BÉÖEãÉ (12i + 12ii)                                                                    12ii
   13 +É´ÉFɪÉhÉ BÉEä ÉêãÉA ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ (10 +11 – 12iii)                         13
   14 vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå 14
     ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ (£ÉÉMÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉ 6iÉ)
   15 vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå 15
     ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ (£ÉÉMÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉ 7\É)
   16 vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå 16
     ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ (£ÉÉMÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉ 8BÉEU)
   17 vÉÉ®É 40BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ 17
     àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ (£ÉÉMÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉ 9R)
   18 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ, ÉÊBÉExiÉÖ 18
     VÉÉä vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cé
   19 ºÉÖFàÉ ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =vÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ vÉÉ®É       19
     23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ¤ªÉÉVÉ
   20 vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ                       20
   21 vÉÉ®É 33BÉEJÉ/ 33BÉEJÉBÉE/ 33BÉEJÉJÉ/ 72BÉE/ 80VÉVÉPÉ/ 80ZÉBÉE BÉEä 21
     +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç +ÉɪÉ
   22 vÉÉ®É 28 ºÉä 44PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ªÉn ªÉÉ àÉnå 22

   23  BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ (ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ ºÉä ÉÊVɺÉàÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ−]/ ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖƤÉ/  23
      º´ÉÉÉÊàÉi´ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÖilÉÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè, ´ÉäiÉxÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, ¤ÉÉäxÉºÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ ºÉä +ÉÉªÉ £ÉÉÒ
      cè VÉÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè

   24 BÉÖEãÉ ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)                                        24
   25 vÉÉ®É 32 (1) (iii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ             25
   26 ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉÉ®É 35 BÉEä 26
     +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ <AºÉ+ÉÉ® BÉEÉ àÉn vii (4))
   27 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ 27
     ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ®BÉEàÉ(£ÉÉMÉ-hÉZÉ BÉEÉ 8JÉ)
   28 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå vÉÉ®É 43JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊBÉExiÉÖ 28
     ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ(£ÉÉMÉ-hÉZÉ BÉEÉ 10U)
   29 vÉÉ®É 35 BÉEMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ                            29
       BÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä                   29
                                                              BÉE
       JÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ ®BÉEàÉ                                29JÉ
       MÉ ãÉÉ£É BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ                         29MÉ
   30 BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®BÉEàÉ                              30
   31 BÉÖEãÉ ( 25 + 26+27+28+29MÉ+ 30)                                                   31
   32 +ÉÉªÉ (13+ 24 – 31)                                                         32
   33 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ -
       i vÉÉ®É 44BÉEPÉ                                                 33i
       ii vÉÉ®É 44BÉER                                                33ii
      iii vÉÉ®É 44BÉESÉ                                                33iii
      iv vÉÉ®É 44JÉ                                                  33iv
       v vÉÉ®É 44JÉJÉ                                                 33v
      vi vÉÉ®É 44JÉJÉBÉE                                               33vi
      vii vÉÉ®É 44JÉJÉJÉ                                                33vii
     viii vÉÉ®É 44PÉ                                                 33 viii

       ix vÉÉ®É 44PÉBÉE                                               33ix
       x +ÉvªÉɪÉ-XII-U                                                33x
       xi +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ                            33 xi
      xii BÉÖEãÉ(33i ºÉä 33xi)                                                     33xii
   34 vÉÉ®É 10BÉE/10BÉEBÉE/10JÉ/10JÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ (32 + 33xii)                  34
   35 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ-
        i 10BÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 10BÉE BÉEÉ 6)                    35i
       ii 10BÉEBÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 10BÉEBÉE BÉEÉ PÉ)                 35ii
       iii 10JÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 10JÉ BÉEÉ SÉ)                     35ii
       iv 10JÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 10JÉBÉE BÉEÉ SÉ)                  35i
       v  ªÉÉäMÉ                                                           35v
   36 ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¶ÉÖr ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ (34– 35v)                      36
   37 BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¶ÉÖr ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ (ÉÊxɪÉàÉ 7BÉE, 7JÉ ªÉÉ 7MÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ ÉʴɶÉä−É BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ  +É37
             Ê
      ÉʺɴÉÉªÉ ä ´ÉcÉÓ VÉÉä >ó{É® 36 àÉå cè)
+ÉÉ ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
   38 ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ¶ÉÖr ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ                        38
       39 vÉÉ®É 28 ºÉä 44PÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ                                                   39
       40 vÉÉ®É 28 ºÉä 44PÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ                                                  40
       41 ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ (38+39-40)                                                +ÉÉ41
      < ‘ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ’ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (+É 37 + +ÉÉ 41)                                         <Ç
 ÉÊ]{{ÉhÉ ► BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ AºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè®
                     ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ +É´ÉFɪÉhÉ
 àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ +É´ÉFɪÉhÉ
      1 +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEÉ ¤ãÉÉBÉE                                                              ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ
      2 n® (%)                                 15                           30     40         50          60           80    100
                                          (i)                          (ii)    (iii)       (iv)          (v)          (vi)    (vii)
      3 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ +É´ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉ
      4 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå 180 ÉÊnxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
        BÉEä ÉêãÉA {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ
      5 3 ªÉÉ 4 àÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
        ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ
      6 ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ
        cÉäMÉÉ( 3 + 4 -5) (ªÉÉÊn {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè
        iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)
      7 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå 180 ÉÊnxÉÉå ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉêãÉA
ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ +É´ÉFɪÉhÉ
        {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ
      8 7 àÉå ºÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ
      9 ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉvÉÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ {ÉÚ®ÉÒ n®
        ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäMÉÉ(7-8) (ªÉÉÊn {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
        cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)
     10 {ÉÚ®ÉÒ n® ºÉä 6 {É® +É´ÉFɪÉhÉ
     11 +ÉÉvÉÉÒ n® ºÉä 9 {É® +É´ÉFɪÉhÉ
     12 4 {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉFɪÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä
     13 7 {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉFɪÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä
                                     14 BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhÉ* (10+11+12+13)
                                     15 +ÉÉÉκiÉ / +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå
                                       ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ
                                     16 vÉÉ®É 50* BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É/cÉÉÊxÉ
                                       (5 + 8 -3-4 -7 -15) ( BÉEä´ÉãÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
                                       ÉÊãÉJÉå ªÉÉÊn ¤ãÉÉìBÉE xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè)
                                     17 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ +É´ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉ* (6+
                                       9 -14) (ªÉÉÊn {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ
                                       ÉÊãÉJÉå)

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - +ÉxªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå {É® +É´ÉFɪÉhÉ +ÉxªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå {É® +É´ÉFɪÉhÉ
      1 +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEÉ ¤ãÉÉBÉE                                                   £É´ÉxÉ           {ÉEÉÌxÉSÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉË]MÉå +ÉéàÉÖiÉÇ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ  {ÉÉäiÉ
      2 n® (%)                               5                             10      100            10            25        20
                                         (i)                            (ii)     (iii)           (iv)            (v)       (vi)
      3 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ +É´ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉ
      4 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå 180 ÉÊnxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
        BÉEä ÉêãÉA {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ
      5  3 ªÉÉ 4 àÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
                       +ÉxªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå {É® +É´ÉFɪÉhÉ
        ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ
      6 ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ
        cÉäMÉÉ( 3 + 4 -5) (ªÉÉÊn {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè
        iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)
      7 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå 180 ÉÊnxÉÉå ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
        {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ
      8 7 àÉå ºÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ
      9 ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉvÉÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ
        cÉäMÉÉ(7-8) (ªÉÉÊn {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä
        ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)
      10 {ÉÚ®ÉÒ n® ºÉä 6 {É® +É´ÉFɪÉhÉ
      11 +ÉÉvÉÉÒ n® ºÉä 9 {É® +É´ÉFɪÉhÉ
      12 4 {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉFɪÉhÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä
       13 7 {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉFɪÉhÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä
       14 BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhÉ* (10+11+12+13)
       15 +ÉÉÉκiÉ/+ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ
         BªÉªÉ
       16 vÉÉ®É 50* BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É/cÉÉÊxÉ
         (5 + 8 -3-4 -7 -15) (BÉEä´ÉãÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
         ÉÊãÉJÉå ªÉÉÊn ¤ãÉÉìBÉE xÉcÉÓ cé)
       17 {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ +É´ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉ* (6+
         9 -14) (ªÉÉÊn {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ
         ÉÊãÉJÉå)
  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ_+ÉÉÉκiɪÉÉå {É® +É´ÉFɪÉhÉ BÉEÉ ºÉÉ® +ÉÉÉκiɪÉÉå {É® +É´ÉFɪÉhÉ BÉEÉ ºÉÉ®
     1     ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ
           BÉE 15± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                  1BÉE
              (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 14i)
           JÉ 30± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                  1JÉ
              (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 14ii)
           MÉ 40± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                  1MÉ
              (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 14iii)
           PÉ 50± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                  1PÉ
              (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 14iv)
           R 60± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                   1R
              (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 14v)
+ÉÉÉκiɪÉÉå {É® +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ®
           SÉ 80± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                  1SÉ
              (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 14vi)
           U 100± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                  1U
              (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 14vii)
           VÉ ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhÉ (BÉE+JÉ+MÉ+PÉ+R+SÉ+U)                              1VÉ
                     2 £É´ÉxÉ
                        BÉE 5± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE     2BÉE
                          (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA 14i)
                        JÉ 10± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE     2JÉ
                          (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA 14ii)
                        MÉ 100± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE    2MÉ
                          (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA 14iii)
                        PÉ £É´ÉxÉ {É® BÉÖEãÉ +ÉBªÉFÉhÉ (ªÉÉäMÉ (2BÉE + 2JÉ + 2MÉ)                         2PÉ
                     3 {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉË]MÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA 14iv)                            3
                     4 +ÉàÉÚiÉÇ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäAä 14v)                               4
                     5 {ÉÉäiÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäAä 14vi)                                      5
                     6 BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhÉ (1VÉ+2PÉ+3+4+5)                                       6

    +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +É´ÉFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É®
                                   +É´ÉFɪÉhÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® àÉÉxÉä MÉA {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
    ºÉàÉZÉÉ MɪÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
         1 ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ
             BÉE 15± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE               1BÉE
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 16i)
            JÉ 30± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                1JÉ
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 16ii)
             MÉ 40± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                1MÉ
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 16iii)
             PÉ 50± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                1PÉ
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 16iv)
             R 60± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                 1R
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 16v)
             SÉ 80± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                1SÉ
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 16vi)
             U 100± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE                1U
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒAàÉ 16vii)
           VÉ ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhÉ (1BÉE+1JÉ+1MÉ+1PÉ+1R+1SÉ+1U)                           VÉ
         2 £É´ÉxÉ
             BÉE 5± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE               2BÉE
               (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA 16i)
                  JÉ 10± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE       2JÉ
                    (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA 16ii)
                  MÉ 100± BÉEÉÒ n® ºÉä +É´ÉFɪÉhÉ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ãÉÉìBÉE      2MÉ
                    (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA 16iii)
                  PÉ ªÉÉäMÉ (2BÉE+2JÉ+2MÉ)                                                   2PÉ
              3  {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉË]MÉå (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA 16iv)                                     3
              4  +ÉàÉÚiÉÇ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉ+ÉÉäA 16v)                                         4
              5  {ÉÉäiÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäA 16vi)                                                5
              6  BÉÖEãÉ +É´ÉFɪÉhÉ (1VÉ+2PÉ+3+4+5)                                                 6


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ <AºÉ+ÉÉ®        vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
  μÉE. ºÉÆ. vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ,         +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ      ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ ºÉä
              BªÉªÉ                  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä                                              +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                                           (2)                      (3)                       (4) = (3) – (2)
                      (1)
            i        35(1)(i)
          ii          35(1)(ii)
         iii          35(1)(iii)
         iv          35(1)(iv)
          v          35(2+É+É)
         vi          35(2+É+ÉÉ)
        vii             ªÉÉäMÉ+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É     {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
     +É +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
           1 àÉÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
              BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ                        1BÉE
              JÉ ={ÉμÉEàÉ ªÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ¶ÉÖr àÉÚãªÉ                     1JÉ
              MÉ àÉÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É         1MÉ
              PÉ vÉÉ®É 54JÉ/54PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ                  1PÉ
              R àÉÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä ¶ÉÖr +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1MÉ-1PÉ)                           1R
           2 AäºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä, ÉÊVɺÉä vÉÉ®É 48 BÉEÉ {ÉcãÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cè                2
           3 +ÉxªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä
              BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ                         3BÉE
              JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                   i +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ                          JÉi
                  ii ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ                         JÉii
                  iii +ÉæiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                           JÉiii
                  iv ªÉÉäMÉ (JÉ i + JÉ ii + JÉ iii)                     JÉiv
              MÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (3BÉE- JÉiv)                            3MÉ
              PÉ cÉÉÊxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉÒ vÉÉ®É 94(7) ªÉÉ 94(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3PÉ
                    ä Ò Ò
                 (BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE Ò àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå)
 {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
              R vÉÉ®É 54JÉ/54PÉ/54U/54UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ             3R
              SÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (3MÉ-3PÉ-3R)                                        3SÉ
           4 +É´ÉFɪÉhÉÉÒªÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå {É® àÉÉxÉä MÉA +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ bÉÒºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉ 6)        4
           5 vÉÉ®É 54JÉ/54PÉ/54RMÉ/54RPÉ/54U/54UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉä       5
           6 BÉÖEãÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1R+2+3R+4+5)                                        6
           7 6 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ vÉÉ®É 111BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É                           7
           8 vÉÉ®É 111BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (6-7)                            +É8
     +ÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
           1 àÉÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
              BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ                        1BÉE
              JÉ ={ÉμÉEàÉ ªÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ¶ÉÖr àÉÚãªÉ                     1JÉ
              MÉ àÉÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É        1MÉ
              PÉ vÉÉ®É 54/54JÉ/54PÉ/54RMÉ/54SÉ/54U/54UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ     1PÉ
              R àÉÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä ¶ÉÖr nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1MÉ-1PÉ)
           2 AäºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉÆ, ÉÊVɺÉä vÉÉ®É 48 BÉEÉ {ÉcãÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cè                  2
           3 AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉêãÉA vÉÉ®É 112(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè
              BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ                        3BÉE
              JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                   i ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ           JÉi
                  ii ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ          JÉii
                    iii +ÉæiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                                 JÉiii
                    iv ªÉÉäMÉ (JÉi+JÉii+JÉiii)                       JÉiv
              MÉ    +ÉÉÊiɶÉä−É (3BÉE- JÉiv)                          3MÉ
              PÉ    vÉÉ®É 54/54JÉ/54PÉ/54RMÉ/54SÉ / 54U/ 54UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3PÉ
              R    ¶ÉÖr +ÉÉÊiɶÉä−É (3MÉ-3PÉ)                                                                    3R
            4 AäºÉÉÒ   +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉêãÉA vÉÉ®É 112(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ
              BÉE   |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ                       4BÉE
              JÉ    vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                     i ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉʤÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ           JÉi
                    ii ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉʤÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ          JÉii
                    iii +ÉæiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                         JÉiii
                    iv ªÉÉäMÉ (JÉi + JÉii + JÉiii)                     JÉiv
               MÉ   +ÉÉÊiɶÉä−É (4BÉE- JÉiv)                          4MÉ
               PÉ   vÉÉ®É 54/54JÉ/54PÉ/54RMÉ/54SÉPÉ/54U/54UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 4PÉ
               R   ¶ÉÖr +ÉÉÊiɶÉä−É
          5 vÉÉ®É     54/54JÉ/54PÉ/54RMÉ/54RPÉ/54U/54UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç                        5
             ®BÉEàÉä
          6 BÉÖEãÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1R (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)+2+3R (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                       +ÉÉ6
              (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå) +5)
        < “{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉɣɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (+É6+ +ÉÉ6) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä JÉ6 BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                               <


 <Ç         {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ |ÉÉän£ÉÉiÉ/|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
           iÉÉ®ÉÒJÉ                                                                    15/9 iÉBÉE      16/9 ºÉä 15/12 16/12 ºÉä 15/3 16/3 to 31/3
                                                                                    (i)           (ii)      (iii)     (iv)
        1   nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE, VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè
           (ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ÉʤÉxÉÉ)-
           AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉä BÉEÉäb 22 cè, BÉE® n® 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
           +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
           +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn ¤ÉÉÒ4MÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

        2.  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE, VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
           (ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ÉʤÉxÉÉ)-
           AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉä BÉEÉäb 21 cè, BÉE® n® 20 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
           +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
           +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn (¤ÉÉÒ6-¤ÉÉÒ4ºÉÉÒ) ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå
        3   111A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE-
           +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉäb 1A cè, BÉE® n® 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
           +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
           +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn A7ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

        4.  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxªÉ-
           ºÉÉàÉÉxªÉ n® {É® BÉE®ÉvÉäªÉ ;
           +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
           +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn A8ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

   ÉÊ]{{ÉhÉ     BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ AºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ__+ÉxªÉ ºjÉÉäiÉ     +ÉxªÉ »ÉéäiÉÉå ºÉä +ÉɪÉ
      1 ( nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå) BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉ
        BÉE ãÉÉ£ÉÉƶÉ, ºÉBÉEãÉ                                     1BÉE
        JÉ ¤ªÉÉVÉ, ºÉBÉEãÉ                                       1JÉ
 +ÉxªÉ »ÉéäiÉ
        MÉ àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ, ºÉƪÉÆjÉ, £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA ºÉä +ÉÉªÉ                    1MÉ
        PÉ +ÉxªÉ, ºÉBÉEãÉ (nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 1PÉ
        R ªÉÉäMÉ (1BÉE+1JÉ+1MÉ+1PÉ)                                                                              1R
        SÉ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ :–
            i BªÉªÉ/BÉE]ÉèiÉÉÒ                                    SÉ i
            ii +É´ÉFɪÉhÉ                                      SÉ ii
           iii ªÉÉäMÉ                                        SÉ iii
         U ¶Éä−É (1R – SÉ iii )                                                                                1U
     2 ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, nÉèbÉå +ÉÉÉÊn ºÉä VÉÉÒiÉ                                                                     2
     3 +ÉxªÉ »ÉéäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ (nÉè½ BÉEä PÉÉäbÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) (IU + 2)                                                     3
     4 nÉè½ BÉEä PÉÉäbÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ®ÃJÉxÉä ºÉä +ÉɪÉ
        BÉE |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ                                        4 BÉE
                             JÉ (4) BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ            4 JÉ
                             MÉ ¶Éä−É (2 BÉE – 2 JÉ)                                                           4 MÉ
                              “+ÉxªÉ »ÉéäiÉÉå ºÉä +Éɪɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (3 + 4 MÉ) ( ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä 4MÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå +ÉÉè® 4MÉ cÉÉÊxÉ
                          5 BÉEä +ÉÆBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒA{ÉEAãÉ àÉå ãÉå )                                              5

ÉÊ]{{ÉhÉ►                               <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ AºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA     SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä BªÉÉè®ä
     μÉE. ¶ÉÉÒ−ÉÇ/ +ÉÉªÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ    SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ àÉå àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉßc SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ àÉå àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç       SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ àÉå àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä
     ºÉÆ.                 (<ºÉ ºÉiÉà£É BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ             (ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)BÉEÉ®¤ÉÉ® cÉÉÊxÉ (PÉÖ½nÉèb ºÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) {ɶSÉÉiÉ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ
                        iÉ¤É £É®å VÉ¤É +ÉÉªÉ                                                +ÉxªÉ »ÉéäiÉÉå ºÉä cÉÉÊxÉ        BÉEÉÒ +ÉɪÉ
                        ¶ÉÚxªÉ cÉä ªÉÉ       BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ASÉ{ÉÉÒ BÉEÉ BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 31) BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉäAºÉ BÉEÉ
                        ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä *             4MÉ)                                           3)
                                                          1                2                      3                      4            5=1-2-3-4
+ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉ BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
                             i     ´ÉäiÉxÉ
                           ii      MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉÆ
                           iii      BÉEÉ®¤ÉÉ® (ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ
                                  ãÉÉ£É ºÉÉÊciÉ)

                           iv  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
                             +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                           v  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                           vi +ÉxªÉ »ÉéäiÉ (nÉèb BÉEä
                             PÉÉäbÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä
                             ãÉÉ£É ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉExiÉÖ
                             ãÉÉì]®ÉÒ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEÉä
                             UÉä½BÉE®)
                          vii àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ
                          viii àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ ¶Éä−É cÉÉÊxÉ

                     +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA    {ÉcãÉä BÉEä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉOÉhÉÉÒiÉ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®å
                       μÉE. ¶ÉÉÒ−ÉÇ/ +ÉÉªÉ BÉEÉ »ÉéäiÉ            +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ (SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ  +ÉOÉhÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxɪÉÉå +ÉOÉhÉÉÒiÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉ              vÉÉ®É 35(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä
                      ºÉÆ.                         cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä       BÉEÉ àÉÖVÉ®É      àÉÖVÉ®É                       +ÉOÉhÉÉÒiÉ £ÉkÉä BÉEÉ àÉÖVÉ®É {ɶSÉÉiÉ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
                                                 BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä BªÉÉè®ä)                                                          +ÉɪÉ
                                                 BÉEä 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÖVÉ®É
                                                 BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ, ªÉÉÊn
+ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉ BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
                                                 BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉɪÉ
                                                                 1                  2                3                  4               5


                           i       MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉÆ
                           ii      BÉEÉ®´ÉÉ® (ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ ãÉÉ£É ºÉÉÊciÉ)

                          iii      +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                           iv      nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                           v       +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ (nÉèb BÉEä PÉÉäbÉå BÉEä
                                 º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ãÉÉ£É ÉÊBÉExiÉÖ ãÉÉì]®ÉÒ ºÉä
                                 VÉÉÒiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ)
                           vi      +ÉOÉhÉÉÒiÉ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®ä BÉEÉ ªÉÉäMÉ
                          vii      BÉÖEãÉ BÉEÉ àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¶Éä−É +ÉÉªÉ (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5+vi5)

                         +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒA{ÉEAãÉ          £ÉÉ´ÉÉÒ ´É−ÉÉç àÉå +ÉOÉhÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä
                            μÉE. ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ        |ɺiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉå SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ àÉå         ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉéäiÉÉå ºÉä +ÉxªÉ »ÉéäiÉÉå ºÉä
                           ºÉÆ.                 iÉÉ®ÉÒJÉ( iÉÉ/      BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ      àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç     ÉÊ£ÉxxÉ cÉÉÊxÉ   +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É        +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É        cÉÉÊxÉ (PÉÖbnÉè½ cÉÉÊxÉ (nÉèb BÉEä
                                              àÉɺÉ/´É−ÉÇ)                   (ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä                                          ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)    PÉÉäbÉå BÉEä
                                                                       ÉÊ£ÉxxÉ)BÉEÉ®¤ÉÉ®                                                    º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä)
        cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ +ÉOÉxɪÉxÉ
                                                                       cÉÉÊxÉ
                               i      2003-04
                               ii      2004-05
                               iii     2005-06
                               iv      2006-07
                               v      2007-08
                               vi      2008-09
                             vii      2009-10
                             viii     2010-11
                             ix   {ÉÚ´ÉÇ ´É−Éç BÉEÉÒ
                                 cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ
                             x    +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
                                 ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå
                                 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ cÉÉÊxɪÉÉå
                                 BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
                             xi   2011-12 ( SÉÉãÉÚ
                                 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉÆ)
                             xii   +ÉMÉãÉä ´É−ÉÉç àÉå
                                 +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
                                 BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ

                         +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ__10 BÉE       vÉÉ®É 10 BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                           1 ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÉç àÉå ÉκlÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                               BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1                                            1BÉE
                               JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.2                                            1JÉ
                               MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.3                                            1MÉ
                               PÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.4                                            1PÉ
                               R ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ .5                                            1R
                                 ªÉÉäMÉ (1 BÉE+ 1 JÉ+ 1 MÉ + 1 PÉ + 1 R)                                        1
                           2     <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÉç àÉå ÉκlÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                                BÉE  ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1                             2BÉE
                                JÉ  ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.2                             2JÉ
   vÉÉ®É 10BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                                MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.3                              2MÉ
                                PÉ ªÉÉäMÉ (2 BÉE + 2 JÉ+ 2 MÉ)                                             2 PÉ
                           3    àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® VÉÉäxÉ àÉå ÉκlÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                                BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1                              3BÉE
                                JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.2                              3JÉ
                                MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.3                              3MÉ
                                PÉ ªÉÉäMÉ (3 BÉE + 3 JÉ+ 3 MÉ)                                             3PÉ
                           4   ÉÊxɪÉÉÇiÉ |ɺÉƺBÉE®hÉ VÉÉäxÉ àÉå ÉκlÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                                BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1                              4BÉE
                                JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.2                              4JÉ
                                MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.3                              4MÉ
                                PÉ ªÉÉäMÉ (4 BÉE + 4 JÉ+ 4 MÉ)
                           5   ÉʴɶÉä−É +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉäxÉ àÉå ÉκlÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                                BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1                              5BÉE
                                JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.2                              5JÉ
                                MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.3                              5MÉ
                                PÉ ªÉÉäMÉ (5 BÉE + 5JÉ+ 5 MÉ)
                           6         vÉÉ®É 10BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ(1SÉ) + 2 PÉ + 3PÉ + 4PÉ + 5PÉ)                  6


                         +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ__ 10BÉEBÉE         vÉÉ®É 10BÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                           ʴɶÉä−É +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉäxÉ àÉå ÉκlÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                             BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1                                                 5BÉE
    vÉÉ®É 10BÉEBÉE
                             JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.2                                                 5JÉ
   BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
      è Ò
                             MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.3                                                 5MÉ
                             PÉ ªÉÉäMÉ ( BÉE + JÉ+ MÉ)                                                     PÉ

             +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ__ 10JÉ           vÉÉ®É 10JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                ¶ÉiÉ|ÉÉÊiɶÉiÉ ÉÊxɪÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                 BÉE ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1                                                         BÉE
vÉÉ®É 10JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
                 JÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.2                                                          JÉ
   BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                 MÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.3                                                          MÉ
                  PÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.4                                                          PÉ
                  R ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.5                                                          R
                 SÉ ªÉÉäMÉ ( BÉE + JÉ+ MÉ + PÉ + R)                                                          SÉ

               +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ__ 10JÉBÉE          vÉÉ®É 10JÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                   cºiÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉ−~ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxɪÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
   vÉÉ®É 10JÉBÉE BÉEä
                             BÉE   ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1                                               BÉE
   BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                             JÉ    ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.2                                               JÉ
   +ÉvÉÉÒxÉ
                             MÉ   ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.3                                               MÉ
                                      PÉ ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.4                                     PÉ
                                      R ={ÉμÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.5                                      R
                                      SÉ ªÉÉäMÉ ( BÉE + JÉ+ MÉ + PÉ + R)                                                        SÉ

                +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ__80 U        vÉÉ®É 80U BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ºÉÆnÉxÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä
                   BÉE ¶ÉiÉ|ÉÉÊiɶÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ºÉÆnÉxÉ
                                       +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ                                                          ºÉÆnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
                                        i                                                                     BÉEi
                                        ii                                                                    BÉEii
                                       iii                                                                    BÉEiii
                                       iv                                                                    BÉEiv
                                        v                                                                     BÉEv
                                       vi  ªÉÉäMÉ                                                               BÉEvi
                                    JÉ VÉcÉÆ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ vÉÉ®É 80U(5)( vi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, 50% BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉÆnÉxÉ
                                     +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ                                                            ºÉÆnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
                                        i                                                                     JÉi
                                        ii                                                                    JÉii
      ºÉÆnÉxÉÉå BÉEä BªÉÉè®ä
                                       iii                                                                    JÉiii
                                       iv                                                                    JÉiv
                                        v                                                                    JÉv
                                       vi ªÉÉäMÉ                                                                JÉvi
                                    MÉ VÉcÉÆ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ vÉÉ®É 80U(5)(vi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, 50 % BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉêãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
                                     ºÉÆnÉxÉ
                                                                                     +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ               ºÉÆnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
                                     +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ
                                                                                    ºÉÆJªÉÉ
                                        i                                                                     MÉi
                                        ii                                                                    MÉii
                                       iii                                                                    MÉiii
                                       iv                                                                     MÉiv
                                        v                                                                     MÉv
                                       vi ªÉÉäMÉ                                                                 MÉvi
                                    PÉ                            BÉÖEãÉ ºÉÆnÉxÉ ( BÉEvi + JÉi + MÉvi)                            PÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ__80ZÉBÉE               vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
        BÉE vÉÉ®É 80ZÉBÉE(4)(i) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ                                     BÉE
           BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ (+ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ)
        JÉ vÉÉ®É 80ZÉBÉE(4)(ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉμÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ                                    JÉ
vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
           BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ (nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ)
         MÉ vÉÉ®É 80ZÉBÉE(4)(iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉμÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ                                   MÉ
           BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ (ÉʴɶÉä−É +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉäxÉÉå àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉBÉEÇ)
        PÉ vÉÉ®É 80ZÉBÉE(4)(iv) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉμÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ                                    PÉ
           BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ)
         R vÉÉ®É 80ZÉBÉE(4)(v) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉμÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ                                    R
           BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉƪÉjÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒ´ÉxÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 80ZÉBÉE
           (4)(vi) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉμÉEàÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ({ÉÚ®ä nä¶É
           àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ)
        SÉ vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ ( BÉE + JÉ + MÉ + PÉ)                                                                     SÉ

   +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-80- ZÉJÉ              vÉÉ®É 80ZÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
           BÉE vÉÉ®É 80ZÉJÉ(3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ BÉE
                       +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
             ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ (ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ)
vÉÉ®É 80ZÉJÉ BÉEä
           JÉ VÉààÉÚ-BÉE¶ÉàÉÉÒ® àÉå ÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ (vÉÉ®É JÉ
             80ZÉJÉ(4))
           MÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ®ÉVªÉÉå àÉå ÉκlÉiÉ MÉ
             +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (vÉÉ®É 80ZÉJÉ(4))
                              PÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{Éubä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ   PÉ
                               BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (vÉÉ®É 80ZÉJÉ(5))
                              R àÉã]ÉÒ{ãÉèBÉDºÉ ÉÊlɪÉ]®Éå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (vÉÉ®É 80ZÉJÉ(7 BÉE))            R
                              SÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (vÉÉ®É 80ZÉJÉ( 7JÉ))              SÉ
                              U ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (vÉÉ®É     U
                               80ZÉJÉ(8 BÉE))
                              VÉ AäºÉä ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ JÉÉÊxÉVÉ         VÉ
                               iÉäãÉ BÉEä {ÉÉÊ®−BÉE®hÉ BÉEÉ BÉEɪÉÇ +ÉÉ®à£É BÉE® näiÉä cé BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (vÉÉ®É
                               80ZÉJÉ(9))
                              ZÉ AäºÉä ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ VÉÉä £É´ÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä    ZÉ
                               ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉMÉä cÖA cé (vÉÉ®É 80ZÉJÉ(10))
                              \É AäºÉä ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ VÉÉä |ɶÉÉÒiÉxÉ gÉßJÉÆãÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä    \É
                               |ÉSÉÉãÉãÉ àÉå ãÉMÉä cÖA cè (vÉÉ®É 80ZÉJÉ(11))
                              ] {ÉeãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉΤVɪÉÉå BÉEä |ɺÉƺBÉE®hÉ, {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ àÉå ãÉMÉä cÖA      ]
                               ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ (vÉÉ®É 80ZÉJÉ(11))
                              ~ JÉÉtÉÉxÉÉå, =~É<Ç-vÉ®É<Ç £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉä cÖA           ~
                               ={ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (vÉÉ®É 80ZÉJÉ(11 BÉE))
                              b OÉÉàÉÉÒhÉ cº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É àÉå ãÉMÉä cÖA ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ          b
                               n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ (vÉÉ®É 80ZÉJÉ(11 JÉ))
                              f vÉÉ®É 80ZÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ ( BÉE ºÉä b BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                     f
   +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-80- ZÉMÉ ªÉÉ 80ZÉR+ ÉxÉÖºvÉÉ®É 80ZÉMÉ ªÉÉ 80 ZÉR BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ SÉÉÒ-80- ZÉJÉ
        1 ÉʺÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå ÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ                                       1
        2 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ                                     2
        3 =iÉ®ÉÆSÉãÉ àÉå ÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ                                         3
vÉÉ®É 80 ZÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                         4    {ÉÚ´ÉÉäkÉ® àÉå àÉå ÉκlÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉɤÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉÆ
                             BÉE +ɺÉàÉ                                         4BÉE
                             JÉ +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É                                    4JÉ
                             MÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ®                                        4MÉ
                             PÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ                                       4PÉ
                             R àÉäPÉÉãÉªÉ                                        4R
                             SÉ xÉÉMÉÉãÉéb                                        4SÉ
                             U ÉÊjÉ{ÉÖ®É                                         4U
                             VÉ {ÉÚ´ÉéæiÉ® àÉå ÉκlÉiÉ ={ÉμÉEàÉÉå BÉEä ÉêãÉA BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ( 4BÉE ºÉä 4U BÉEÉ ªÉÉäMÉ)      4 VÉ
                         5   ºvÉÉ®É 80ZÉMÉ ªÉÉ 80ZÉR BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆÉÚSÉ (1 + 2 + 3 + 4 VÉ)                   5                       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-6 BÉE          +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ ( vÉÉ®É)
                           BÉE 80 MÉ                                   ]    80 UUMÉ

                           JÉ 80 MÉ MÉ MÉ                                 ~    80 ZÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 80ZÉBÉE
                                                                       BÉEÉ SÉ)
                           MÉ 80 MÉ MÉPÉ                                 b    80 ZÉBÉEJÉ

                           PÉ 80MÉMÉSÉ                                  f    80 ZÉJÉ (80-ZÉJÉ BÉEÉÒ
                                                                       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ f)
BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                           R 80 PÉ                                    hÉ    80 ZÉMÉ/ 80ZÉR (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
                                                                       80ZÉBÉE/ 80ZÉR BÉEÉ 5)


                           SÉ 80PÉPÉ                                   iÉ    80ZÉvÉ/\É\ÉBÉE
                           U 80PÉPÉJÉ                                   lÉ    80 lÉlÉJÉ
                           VÉ 80 R                                    n    80 nnJÉ
                           ZÉ 80 U                                    vÉ    80 {É
                           \É 80UU/UUBÉE
                           xÉ +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (BÉE ºÉä vÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ)                      vÉ
 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ – ÉÊ´ÉÉʶÉ−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå
                     ÉÊ´ÉÉʶÉ−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ({ÉiÉÉÒ/ {ÉixÉÉÒ, +ÉBªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÉÊn) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉêiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
BÉEÉÒ +ÉɪÉ
 μÉEàÉ ºÉÆ.                 BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ         BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆ.      xÉÉiÉänÉ®ÉÒ          +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ                ®BÉEàÉ (°ô{ÉA)
                             1
                             2


          +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉʴɶÉä−É n®                 ÉʴɶÉä−É n® ºÉä |É£ÉɪÉÇ +ÉɪÉ-BÉE® ZÉJÉ (BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉäb +ÉÉè® BÉE® BÉEÉÒ n® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ. 9 (iii) )näJÉå )
            μÉEàÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ                   ÉʴɶÉä−É n®        +ÉÉªÉ           =ºÉ {É® BÉE®      μÉeàÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ      ÉʴɶÉä−É n®      +ÉÉªÉ              =ºÉ {É® BÉE®
             ºÉÆ.    BÉÚE]                    (%)                           ii        ºÉÆ. BÉEÉäb          (%)                            ii

                       1     1BÉE        15                                         6

                       2     22         10                                         7
 ÉʴɶÉä−É n®
                       3     21         20                                         8

                       4     5JÉJÉ       30                                         9

                       5                                                        10

                      11                                                                                BÉÖEãÉ (1ii to 10 ii) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - +ÉÉ<ÇA{ÉE      =xÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ{É £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé
      {ÉEàÉÉæ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ{É £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé
         {ÉEàÉÇ ºÉÆ.                {ÉEàÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ               {ÉEàÉÇ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ                      {ÉEàÉÇ BÉEä ãÉÉ£É àÉå    ãÉÉ£É àÉå ¶ÉäªÉ® BÉEÉÒ   31 àÉÉSÉÇ BÉEÉä {ÉEàÉÇ àÉå
                                                          ºÉÆJªÉÉÆBÉE                       ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiɶÉiÉiÉÉ      ®BÉEàÉ         {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊiɶÉä−É
                                                                                                            i               ii
 {ÉEàÉÇ ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6       ªÉÉäMÉ


 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ <+ÉÉ<Ç: UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ( BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉɪÉ)
      1 ¤ªÉÉVÉ ºÉä +ÉÉªÉ                                                                                         1
      2 ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉä +ÉÉªÉ                                                                                       2
 UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉɪÉ
      3 nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ÉÊVÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè                                         3
      4   ¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ (ÉÊxɪÉàÉ 7, 7BÉE, 7JÉ ªÉÉ 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)                                     4
                       5     {ÉEàÉÇ BÉEä ãÉÉ£É àÉå ¶ÉäªÉ® / A+ÉÉä{ÉÉÒ <iªÉÉÉÊn                                                   5
                       6     +ÉxªÉ                                                                         6
                       7     ªÉÉäMÉ (1+2+3+4+5+6)                                                                 7


        +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉɪÉ-BÉE®                     +ÉɪÉ-BÉE® BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä BÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉEä BªÉÉè®ä
            μÉE.                                         ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEÉäb            ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ( ÉÊnxÉ/ SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ    ®BÉEàÉ (°ô{ÉA)
            ºÉÆ.                                                              àÉɺÉ/ ´É−ÉÇ)
                          i
   BÉE® ºÉÆnɪÉÉÊMɪÉÉÆ
                         ii
                         iii
                         iv
                         v

                         ÉÊ]{{ÉhÉ ►     £ÉÉMÉ JÉ-]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä μÉEàÉ ºÉÆ. 11BÉE +ÉÉè® 11PÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® BÉEÉ ªÉÉäMÉ £É®å

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ 1
                                               ´ÉäiÉxÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ªÉÉè®ä (ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |É°ô{É 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)
                      μÉEàÉ ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ (]èxÉ)                 ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ         ´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ   BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉÖEãÉ BÉE®
 ´ÉäiÉxÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ
                      ºÉÆ.
                      (1)                     (2)                             (3)                       (4)                   (5)
                       i


                       ii
    +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ 2              +ÉÉªÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEÉ ¤ªÉÉè®É [BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |É°ô{É 16 BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®]

                 μÉEàÉ  BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ          BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ           BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉÖEãÉ BÉE®  (4) ºÉä ®BÉEàÉ ÉÊVɺÉBÉEÉ <ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® »ÉéäiÉ {É® BÉE®
                 ºÉÆ.     JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ (]èxÉ)                                                            nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè
                  (1)           (2)                         (3)                          (4)                      (5)
      BÉE]ÉèiÉÉÒ
                  i


                  ii

                  iii

                 ÉÊ]{{ÉhÉ :- BÉßE{ɪÉÉ £ÉÉMÉ JÉ ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç1 BÉEä 11JÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ 1 BÉEä ºiÉÆ£É 7 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ2 BÉEä ºiÉÆ£É 7 BÉEÉ ªÉÉäMÉ £É®å *

                  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒºÉÉÒAºÉ             »ÉÉäiÉ {É® ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE® BÉEä ¤ªÉÉè®ä (ºÉÆOÉÉcBÉEÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |É°ô{É 27vÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
                  μÉE. ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉè®             ºÉÆOÉcÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ           BÉEÉ]É MɪÉÉ BÉÖEãÉ BÉE®             ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA (4) àÉå
                 ºÉÆ. BÉE® ºÉÆOÉchÉ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE                                                                       ºÉä ®BÉEàÉ
                    (]ÉÒAAxÉ)
    ]ÉÒºÉÉÒAºÉ {É® +ÉɪÉ
                  (1)           (2)                         (3)                          (4)                      (5)


                  i

                  ii


ÉÊ]{{ÉhÉ : £ÉÉMÉ JÉ--]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä μÉEàÉ ºÉÆ.11MÉ àÉå ºiÉÆ£É (7) BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å

								
To top